BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by"

Transkrypt

1 BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK Wealth Insuring powered by

2 Broszura ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ufk Nazwa UFK: NOVIS ETF Akcyjny Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nazwa twórcy: NOVIS Towarzystwo Ubezpieczeniowe (NOVIS Poisťovňa a.s.) Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 1 stycznia 2018 r Co to za produkt? RODZAJ: Wewnętrzny fundusz Ubezpieczyciela CELE: Wealth Insuring to program oszczędnościowo-ubezpieczeniowy prowadzony w formule ubezpieczenia na życie z możliwością opłacania składki regularnej lub jednorazowej (albo kombinacją tych składek), który ma na celu zapewnienie środków finansowych Ubezpieczającemu i/lub Ubezpieczonym w sytuacji kryzysowej spowodowanej wypadkiem losowym. Część środków finansowych jest inwestowana i umożliwia wzrost wartości kapitału. Ubezpieczyciel oferuje kilka własnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UFK. Ubezpieczający określa sposób alokacji w wybrane UFK według własnego wyboru. NOVIS ETF Akcyjny Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy oferuje możliwość inwestowania na globalnych rynkach akcji, środki tego funduszu ubezpieczeniowego są inwestowane w różne fundusze ETF. Są to fundusze notowane w ramach indeksu giełdowego odznaczające się bardzo niskimi kosztami, co umożliwia osiągnięcie lepszych wyników finansowych niż w przypadku tradycyjnych akcyjnych funduszy inwestycyjnych. DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY: Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy jest przeznaczony dla Ubezpieczających, którzy są skłonni zainwestować w lub długoterminowy program i którzy planują inwestować przez co najmniej 20 lat. Ubezpieczający powinien być przygotowany na nieuzyskanie założonej stopy zwrotu z inwestycji oraz ewentualne poniesienie strat w stosunku do wysokości zainwestowanego kapitału. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Wskaźnik ryzyka Niższe ryzyko Wyższe ryzyko! Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymować produkt przez 20 lat. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. UFK mieści się w kategorii 4 z 7, co oznacza średni poziom ryzyka. Potencjalne straty z przyszłych wyników inwestycyjnych klasyfikują się na średnim poziomie i istnieje możliwość, że na zdoloność wypłaty mogą wpłynąć niekorzystne warunki rynkowe. Ten UKF nie gwarantuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc istnieje ewentualność straty wszystkich lub części inwestycji. Informacje na temat ryzyka oraz wyników inwestycyjnych można znaleźć w Broszurze UFK i Statutach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych NOVIS, które są dostępne na stronie Inwestycja 40,000 zł 1 rok 10 lat 20 lat (zalecany okres) 26,333 zł 10,136 zł 4,930 zł Średni zwrot w każdym roku -34,17% -12,83% -9,94% E 35,510 zł 49,008 zł 87,594 zł Średni zwrot w każdym roku -11,22% 2,05% 4,00% 43,545 zł 93,387 zł 217,996 zł Średni zwrot w każdym roku 8,86% 8,85% 8,85% 53,373 zł 177,867 zł 542,265 zł Średni zwrot w każdym roku 33,43% 16,09% 13,92% 40,000 zł rocznie.

3 Inwestycja 4,000 zł 1 rok 10 lat 20 lat (zalecany okres) po odliczeniu 2,633 zł 20,296 zł 31,780 zł Średni zwrot w każdym roku -34,17% -12,83% -9,94% E po odliczeniu 3,551 zł 44,803 zł 123,834 zł Średni zwrot w każdym roku -11,22% 2,05% 4,00% po odliczeniu 4,355 zł 65,673 zł 218,976 zł Średni zwrot w każdym roku 8,86% 8,85% 8,85% po odliczeniu 5,337 zł 99,459 zł 410,997 zł Średni zwrot w każdym roku 33,43% 16,09% 13,92% Łączna zainwestowana kwota 4,000 zł 40,000 zł 80,000 zł 4,000 zł rocznie. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania inwestycji/produktu. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych, i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić ci pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Jakie są koszty? Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty i koszty dodatkowe. Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w trzech różnych okresach utrzymywania. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wyjście z inwestycji. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestujesz 4,000 zł rocznie lub 40,000 zł składki jednorazowej. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. KOSZTY W CZASIE: Osoba sprzedająca ci ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże ci informacje na temat tych i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie. Inwestycje Skladka 40,000 zł 4,000 zł rocznie W przypadku spieniężenia po 1 roku W przypadku spieniężenia po 10 W przypadku spieniężenia po 20 Łączne koszty 137 zł 14 zł 2,059 zł 990 zł 6,866 zł 5,361 zł Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% STRUKTURA KOSZTÓW: W poniższej tabeli przedstawiono: - wpływ poszczególnych rodzajów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, w ujęciu rocznym - znaczenie poszczególnych kategorii. Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym jednorazowe wejścia 0,00% 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Wpływ wliczono już w cenę. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji wybranego UFK wyjścia 0,00% 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. transakcji portfelowych Pozostałe koszty 0,00% 0,00% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby UFK. 0,34% 0,34% Wpływ, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji II. dodatkowe Opłaty za wyniki 0,00% 0,00% Ten UFK nie ma opłat za wyniki ani innych dodatkowych opłat. Premie motywacyjne 0,00% 0,00% Wpływ premii motywacyjnych.

4 Broszura ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ufk Nazwa UFK: NOVIS Gold Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nazwa twórcy: NOVIS Towarzystwo Ubezpieczeniowe (NOVIS Poisťovňa a.s.) Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 1 stycznia 2018 r Co to za produkt? RODZAJ: Wewnętrzny fundusz Ubezpieczyciela CELE: Wealth Insuring to program oszczędnościowo-ubezpieczeniowy prowadzony w formule ubezpieczenia na życie z możliwością opłacania składki regularnej lub jednorazowej (albo kombinacją tych składek), który ma na celu zapewnienie środków finansowych Ubezpieczającemu i/lub Ubezpieczonym w sytuacji kryzysowej spowodowanej wypadkiem losowym. Część środków finansowych jest inwestowana i umożliwia wzrost wartości kapitału. Ubezpieczyciel oferuje kilka własnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UFK. Ubezpieczający określa sposób alokacji w wybrane UFK według własnego wyboru. NOVIS Gold Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy jest inwestuje środki w fizyczne złoto lub instrumenty finansowe, których wartość zależy od aktualnej ceny złota. Wyniki finansowe tego funduszu ubezpieczeniowego są zatem bezpośrednio powiązane ze zmianami ceny złota. DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY: Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy jest przeznaczony dla Ubezpieczających, którzy są skłonni zainwestować w lub długoterminowy program i którzy planują inwestować przez co najmniej 20 lat. Ubezpieczający powinien być przygotowany na nieuzyskanie założonej stopy zwrotu z inwestycji oraz ewentualne poniesienie strat w stosunku do wysokości zainwestowanego kapitału. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Wskaźnik ryzyka Niższe ryzyko Wyższe ryzyko! Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymować produkt przez 20 lat. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. UFK mieści się w kategorii 4 z 7, co oznacza średni poziom ryzyka. Potencjalne straty z przyszłych wyników inwestycyjnych klasyfikują się na średnim poziomie i istnieje możliwość, że na zdoloność wypłaty mogą wpłynąć niekorzystne warunki rynkowe. Ten UKF nie gwarantuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc istnieje ewentualność straty wszystkich lub części inwestycji. Informacje na temat ryzyka oraz wyników inwestycyjnych można znaleźć w Broszurze UFK i Statutach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych NOVIS, które są dostępne na stronie Inwestycja 40,000 zł 1 rok 10 lat 20 lat (zalecany okres) 26,282 zł 7,115 zł 2,778 zł Średni zwrot w każdym roku -34,29% -15,86% -12,48% E 29,900 zł 10,972 zł 4,669 zł Średni zwrot w każdym roku -25,25% -12,13% -10,18% 37,872 zł 23,218 zł 13,481 zł Średni zwrot w każdym roku -5,32% -5,29% -5,29% 48,016 zł 49,180 zł 38,963 zł Średni zwrot w każdym roku 20,04% 2,09% -0,13% 40,000 zł rocznie.

5 Inwestycja 4,000 zł 1 rok 10 lat 20 lat (zalecany okres) po odliczeniu 2,628 zł 17,448 zł 26,093 zł Średni zwrot w każdym roku -34,29% -15,86% -12,48% E po odliczeniu 2,990 zł 21,021 zł 31,162 zł Średni zwrot w każdym roku -25,25% -12,13% -10,18% po odliczeniu 3,787 zł 30,021 zł 47,452 zł Średni zwrot w każdym roku -5,32% -5,29% -5,29% po odliczeniu 4,802 zł 44,892 zł 78,906 zł Średni zwrot w każdym roku 20,04% 2,09% -0,13% Łączna zainwestowana kwota 4,000 zł 40,000 zł 80,000 zł 4,000 zł rocznie. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania inwestycji/produktu. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych, i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić ci pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Jakie są koszty? Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty i koszty dodatkowe. Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w trzech różnych okresach utrzymywania. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wyjście z inwestycji. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestujesz 4,000 zł rocznie lub 40,000 zł składki jednorazowej. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. KOSZTY W CZASIE: Osoba sprzedająca ci ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże ci informacje na temat tych i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie. Inwestycje Skladka 40,000 zł 4,000 zł rocznie W przypadku spieniężenia po 1 roku W przypadku spieniężenia po 10 W przypadku spieniężenia po 20 Łączne koszty 190 zł 19 zł 1,509 zł 897 zł 2,385 zł 2,927 zł Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% STRUKTURA KOSZTÓW: W poniższej tabeli przedstawiono: - wpływ poszczególnych rodzajów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, wujęciu rocznym - znaczenie poszczególnych kategorii. Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym jednorazowe wejścia 0,00% 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Wpływ wliczono już w cenę. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji wybranego UFK wyjścia 0,00% 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. transakcji portfelowych Pozostałe koszty 0,00% 0,00% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby UFK. 0,48% 0,48% Wpływ, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji II. dodatkowe Opłaty za wyniki 0,00% 0,00% Ten UFK nie ma opłat za wyniki ani innych dodatkowych opłat. Premie motywacyjne 0,00% 0,00% Wpływ premii motywacyjnych.

6 Broszura ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ufk Nazwa UFK: NOVIS Przedsiębiorstw Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nazwa twórcy: NOVIS Towarzystwo Ubezpieczeniowe (NOVIS Poisťovňa a.s.) Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 1 stycznia 2018 r Co to za produkt? RODZAJ: Wewnętrzny fundusz Ubezpieczyciela CELE: Wealth Insuring to program oszczędnościowo-ubezpieczeniowy prowadzony w formule ubezpieczenia na życie z możliwością opłacania składki regularnej lub jednorazowej (albo kombinacją tych składek), który ma na celu zapewnienie środków finansowych Ubezpieczającemu i/lub Ubezpieczonym w sytuacji kryzysowej spowodowanej wypadkiem losowym. Część środków finansowych jest inwestowana i umożliwia wzrost wartości kapitału. Ubezpieczyciel oferuje kilka własnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UFK. Ubezpieczający określa sposób alokacji w wybrane UFK według własnego wyboru. NOVIS Przedsiębiorstw Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy uczestniczy w udziałoch obiecujących przedsiębiorstwach w rozmaitych formach. Pierwszym rodzajem inwestycji jest pozyskanie udziału w kapitale własnym przedsiębiorstw o znacznym potencjale wzrostu. Drugą formą zaangażowania są instrumenty kredytowe dla przedsiębiorstw. Trzecim rodzajem inwestycji tego funduszu są udziały typu private equity, venture capital i w innych dźwigniach inwestycyjnych. Czwartą formę inwestycji stanowią tzw. High Yield ETF, będące przedmiotem obrotu na bazie dziennej i zapewniające - obok gotówki - płynność finansową tego funduszu ubezpieczeniowego. W ten sposób Ubezpieczający odnoszą korzyści z przyrostu wartości przedsiębiorstw i mogą tym samym inwestować swoje środki finansowe tak, jak jest to dostępne jedynie dla wielkich inwestorów. DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY: Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy jest przeznaczony dla Ubezpieczających, którzy są skłonni zainwestować w lub długoterminowy program i którzy planują inwestować przez co najmniej 20 lat. Ubezpieczający powinien być przygotowany na nieuzyskanie założonej stopy zwrotu z inwestycji oraz ewentualne poniesienie strat w stosunku do wysokości zainwestowanego kapitału. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Wskaźnik ryzyka Niższe ryzyko Wyższe ryzyko! Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymować produkt przez 20 lat. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. UFK mieści się w kategorii 4 z 7, co oznacza średni poziom ryzyka. Potencjalne straty z przyszłych wyników inwestycyjnych klasyfikują się na średnim poziomie i istnieje możliwość, że na zdoloność wypłaty mogą wpłynąć niekorzystne warunki rynkowe. Ten UKF nie gwarantuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc istnieje ewentualność straty wszystkich lub części inwestycji. Informacje na temat ryzyka oraz wyników inwestycyjnych można znaleźć w Broszurze UFK i Statutach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych NOVIS, które są dostępne na stronie Inwestycja 40,000 zł 1 rok 10 lat 20 lat (zalecany okres) 26,909 zł 7,869 zł 3,229 zł Średni zwrot w każdym roku -32,73% -15,01% -11,82% E 35,231 zł 44,826 zł 73,076 zł Średni zwrot w każdym roku -11,92% 1,15% 3,06% 43,144 zł 85,015 zł 180,632 zł Średni zwrot w każdym roku 7,86% 7,83% 7,83% 52,781 zł 161,073 zł 446,050 zł Średni zwrot w każdym roku 31,95% 14,95% 12,81% 40,000 zł rocznie.

7 Inwestycja 4,000 zł 1 rok 10 lat 20 lat (zalecany okres) po odliczeniu 2,691 zł 18,199 zł 27,420 zł Średni zwrot w każdym roku -32,73% -15,01% -11,82% E po odliczeniu 3,523 zł 42,609 zł 111,436 zł Średni zwrot w każdym roku -11,92% 1,15% 3,06% po odliczeniu 4,314 zł 61,985 zł 193,686 zł Średni zwrot w każdym roku 7,86% 7,83% 7,83% po odliczeniu 5,278 zł 93,111 zł 357,464 zł Średni zwrot w każdym roku 31,95% 14,95% 12,81% Łączna zainwestowana kwota 4,000 zł 40,000 zł 80,000 zł 4,000 zł rocznie. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania inwestycji/produktu. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych, i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić ci pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Jakie są koszty? Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty i koszty dodatkowe. Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w trzech różnych okresach utrzymywania. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wyjście z inwestycji. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestujesz 4,000 zł rocznie lub 40,000 zł składki jednorazowej. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. KOSZTY W CZASIE: Osoba sprzedająca ci ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże ci informacje na temat tych i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie. Inwestycje Skladka 40,000 zł 4,000 zł rocznie W przypadku spieniężenia po 1 roku W przypadku spieniężenia po 10 W przypadku spieniężenia po 20 Łączne koszty 353 zł 35 zł 5,074 zł 2,478 zł 15,856 zł 12,818 zł Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% STRUKTURA KOSZTÓW: W poniższej tabeli przedstawiono: - wpływ poszczególnych rodzajów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, wujęciu rocznym - znaczenie poszczególnych kategorii. Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym jednorazowe wejścia 0,00% 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Wpływ wliczono już w cenę. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji wybranego UFK wyjścia 0,00% 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. transakcji portfelowych Pozostałe koszty 0,00% 0,00% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby UFK. 0,88% 0,88% Wpływ, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji II. dodatkowe Opłaty za wyniki 0,00% 0,00% Ten UFK nie ma opłat za wyniki ani innych dodatkowych opłat. Premie motywacyjne 0,00% 0,00% Wpływ premii motywacyjnych.

8 Broszura ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ufk Nazwa UFK: NOVIS Hipoteczny Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nazwa twórcy: NOVIS Towarzystwo Ubezpieczeniowe (NOVIS Poisťovňa a.s.) Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 1 stycznia 2018 r Co to za produkt? RODZAJ: Wewnętrzny fundusz Ubezpieczyciela CELE: Wealth Insuring to program oszczędnościowo-ubezpieczeniowy prowadzony w formule ubezpieczenia na życie z możliwością opłacania składki regularnej lub jednorazowej (albo kombinacją tych składek), który ma na celu zapewnienie środków finansowych Ubezpieczającemu i/lub Ubezpieczonym w sytuacji kryzysowej spowodowanej wypadkiem losowym. Część środków finansowych jest inwestowana i umożliwia wzrost wartości kapitału. Ubezpieczyciel oferuje kilka własnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UFK. Ubezpieczający określa sposób alokacji w wybrane UFK według własnego wyboru. W NOVIS Hipoteczny Funduszu Ubezpieczeniowym środki są inwestowane głównie w hipoteki, listy hipoteczne i inne instrumenty finansowe, które są zabezpieczone prawem zastawu lub których wartość jest skorelowana z wartością nieruchomości. DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY: Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy jest przeznaczony dla Ubezpieczających, którzy są skłonni zainwestować w lub długoterminowy program i którzy planują inwestować przez co najmniej 20 lat. Ubezpieczający powinien być przygotowany na nieuzyskanie założonej stopy zwrotu z inwestycji oraz ewentualne poniesienie strat w stosunku do wysokości zainwestowanego kapitału. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Wskaźnik ryzyka Niższe ryzyko Wyższe ryzyko! Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymować produkt przez 20 lat. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. UFK mieści się w kategorii 2 z 7, co oznacza niski poziom ryzyka. Potencjalne straty z przyszłych wyników inwestycyjnych są małe i na zdoloność wypłaty pieniędzy najprawdopodobniej nie wpłyną niekorzystne warunki rynkowe. Ten UKF nie gwarantuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc istnieje ewentualność straty wszystkich lub części inwestycji. Informacje na temat ryzyka oraz wyników inwestycyjnych można znaleźć w Broszurze UFK i Statutach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych NOVIS, które są dostępne na stronie Inwestycja 40,000 zł 1 rok 10 lat 20 lat (zalecany okres) 34,683 zł 25,881 zł 21,021 zł Średni zwrot w każdym roku -13,29% -4,26% -3,17% E 37,789 zł 37,580 zł 40,501 zł Średni zwrot w każdym roku -5,53% -0,62% 0,06% 40,690 zł 47,504 zł 56,420 zł Średni zwrot w każdym roku 1,73% 1,73% 1,73% 43,827 zł 60,067 zł 78,620 zł Średni zwrot w każdym roku 9,57% 4,15% 3,44% 40,000 zł rocznie.

9 Inwestycja 4,000 zł 1 rok 10 lat 20 lat (zalecany okres) po odliczeniu 3,468 zł 31,729 zł 58,056 zł Średni zwrot w każdym roku -13,29% -4,26% -3,17% E po odliczeniu 3,779 zł 38,656 zł 80,525 zł Średni zwrot w każdym roku -5,53% -0,62% 0,06% po odliczeniu 4,069 zł 44,021 zł 96,304 zł Średni zwrot w każdym roku 1,73% 1,73% 1,73% po odliczeniu 4,383 zł 50,366 zł 116,245 zł Średni zwrot w każdym roku 9,57% 4,15% 3,44% Łączna zainwestowana kwota 4,000 zł 40,000 zł 80,000 zł 4,000 zł rocznie. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania inwestycji/produktu. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych, i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić ci pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Jakie są koszty? Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty i koszty dodatkowe. Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w trzech różnych okresach utrzymywania. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wyjście z inwestycji. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestujesz 4,000 zł rocznie lub 40,000 zł składki jednorazowej. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. KOSZTY W CZASIE: Osoba sprzedająca ci ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże ci informacje na temat tych i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie. Inwestycje Skladka 40,000 zł 4,000 zł rocznie W przypadku spieniężenia po 1 roku W przypadku spieniężenia po 10 W przypadku spieniężenia po 20 Łączne koszty 78 zł 8 zł 842 zł 451 zł 1,841 zł 1,828 zł Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% STRUKTURA KOSZTÓW: W poniższej tabeli przedstawiono: - wpływ poszczególnych rodzajów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, wujęciu rocznym - znaczenie poszczególnych kategorii. Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym jednorazowe wejścia 0,00% 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Wpływ wliczono już w cenę. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji wybranego UFK wyjścia 0,00% 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. transakcji portfelowych Pozostałe koszty 0,00% 0,00% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby UFK. 0,19% 0,19% Wpływ, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji II. dodatkowe Opłaty za wyniki 0,00% 0,00% Ten UFK nie ma opłat za wyniki ani innych dodatkowych opłat. Premie motywacyjne 0,00% 0,00% Wpływ premii motywacyjnych.

10 Broszura ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ufk Nazwa UFK: NOVIS Family Office Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nazwa twórcy: NOVIS Towarzystwo Ubezpieczeniowe (NOVIS Poisťovňa a.s.) Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 1 stycznia 2018 r Co to za produkt? RODZAJ: Wewnętrzny fundusz Ubezpieczyciela CELE: Wealth Insuring to program oszczędnościowo-ubezpieczeniowy prowadzony w formule ubezpieczenia na życie z możliwością opłacania składki regularnej lub jednorazowej (albo kombinacją tych składek), który ma na celu zapewnienie środków finansowych Ubezpieczającemu i/lub Ubezpieczonym w sytuacji kryzysowej spowodowanej wypadkiem losowym. Część środków finansowych jest inwestowana i umożliwia wzrost wartości kapitału. Ubezpieczyciel oferuje kilka własnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UFK. Ubezpieczający określa sposób alokacji w wybrane UFK według własnego wyboru. NOVIS Family Office Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy inwestuje głównie w narzędzia inwestycyjne, którymi posługują się renomowane spółki skutecznie zarządzające majątkiem wielkich prywatnych inwestorów. DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY: Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy jest przeznaczony dla Ubezpieczających, którzy są skłonni zainwestować w lub długoterminowy program i którzy planują inwestować przez co najmniej 20 lat. Ubezpieczający powinien być przygotowany na nieuzyskanie założonej stopy zwrotu z inwestycji oraz ewentualne poniesienie strat w stosunku do wysokości zainwestowanego kapitału. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Wskaźnik ryzyka Niższe ryzyko Wyższe ryzyko! Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymować produkt przez 20 lat. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. UFK mieści się w kategorii 6 z 7, co oznacza drugi najwyższy poziom ryzyka. Potencjalne straty z przyszłych wyników inwestycyjnych są duże, a na zdoloność wypłaty pieniędzy najprawdopodobniej wpłyną niekorzystne warunki rynkowe. Ten UKF nie gwarantuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc istnieje ewentualność straty wszystkich lub części inwestycji. Informacje na temat ryzyka oraz wyników inwestycyjnych można znaleźć w Broszurze UFK i Statutach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych NOVIS, które są dostępne na stronie Inwestycja 40,000 zł 1 rok 10 lat 20 lat (zalecany okres) 31,658 zł 17,933 zł 10,763 zł Średni zwrot w każdym roku -20,86% -7,71% -6,35% E 37,146 zł 38,394 zł 44,539 zł Średni zwrot w każdym roku -7,14% -0,41% 0,54% 41,146 zł 53,054 zł 70,367 zł Średni zwrot w każdym roku 2,86% 2,86% 2,86% 45,576 zł 73,310 zł 111,172 zł Średni zwrot w każdym roku 13,94% 6,25% 5,24% 40,000 zł rocznie.

11 Inwestycja 4,000 zł 1 rok 10 lat 20 lat (zalecany okres) po odliczeniu 3,166 zł 26,418 zł 43,097 zł Średni zwrot w każdym roku -20,86% -7,71% -6,35% E po odliczeniu 3,715 zł 39,111 zł 84,685 zł Średni zwrot w każdym roku -7,14% -0,41% 0,54% po odliczeniu 4,115 zł 46,876 zł 109,049 zł Średni zwrot w każdym roku 2,86% 2,86% 2,86% po odliczeniu 4,558 zł 56,666 zł 142,842 zł Średni zwrot w każdym roku 13,94% 6,25% 5,24% Łączna zainwestowana kwota 4,000 zł 40,000 zł 80,000 zł 4,000 zł rocznie. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania inwestycji/produktu. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych, i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić ci pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Jakie są koszty? Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty i koszty dodatkowe. Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w trzech różnych okresach utrzymywania. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wyjście z inwestycji. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestujesz 4,000 zł rocznie lub 40,000 zł składki jednorazowej. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. KOSZTY W CZASIE: Osoba sprzedająca ci ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże ci informacje na temat tych i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie. Inwestycje Skladka 40,000 zł 4,000 zł rocznie W przypadku spieniężenia po 1 roku W przypadku spieniężenia po 10 W przypadku spieniężenia po 20 Łączne koszty 1,077 zł 108 zł 12,266 zł 6,461 zł 28,535 zł 27,296 zł Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,69% 2,69% 2,69% 2,69% 2,69% 2,69% STRUKTURA KOSZTÓW: W poniższej tabeli przedstawiono: - wpływ poszczególnych rodzajów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, wujęciu rocznym - znaczenie poszczególnych kategorii. Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym jednorazowe wejścia 0,00% 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Wpływ wliczono już w cenę. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji wybranego UFK wyjścia 0,00% 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. transakcji portfelowych Pozostałe koszty 0,00% 0,00% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby UFK. 2,69% 2,69% Wpływ, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji II. dodatkowe Opłaty za wyniki 0,00% 0,00% Ten UFK nie ma opłat za wyniki ani innych dodatkowych opłat. Premie motywacyjne 0,00% 0,00% Wpływ premii motywacyjnych.

12 Broszura ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ufk Nazwa UFK: NOVIS World Brands Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nazwa twórcy: NOVIS Towarzystwo Ubezpieczeniowe (NOVIS Poisťovňa a.s.) Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 1 stycznia 2018 r Co to za produkt? RODZAJ: Wewnętrzny fundusz Ubezpieczyciela CELE: Wealth Insuring to program oszczędnościowo-ubezpieczeniowy prowadzony w formule ubezpieczenia na życie z możliwością opłacania składki regularnej lub jednorazowej (albo kombinacją tych składek), który ma na celu zapewnienie środków finansowych Ubezpieczającemu i/lub Ubezpieczonym w sytuacji kryzysowej spowodowanej wypadkiem losowym. Część środków finansowych jest inwestowana i umożliwia wzrost wartości kapitału. Ubezpieczyciel oferuje kilka własnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UFK. Ubezpieczający określa sposób alokacji w wybrane UFK według własnego wyboru. NOVIS World Brands Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy ten inwestuje swoje środki bezpośrednio lub pośrednio w firmy o szczególnie wysokiej wartości marki. DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY: Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy jest przeznaczony dla Ubezpieczających, którzy są skłonni zainwestować w lub długoterminowy program i którzy planują inwestować przez co najmniej 20 lat. Ubezpieczający powinien być przygotowany na nieuzyskanie założonej stopy zwrotu z inwestycji oraz ewentualne poniesienie strat w stosunku do wysokości zainwestowanego kapitału. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Wskaźnik ryzyka Niższe ryzyko Wyższe ryzyko! Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymować produkt przez 20 lat. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. UFK mieści się w kategorii 4 z 7, co oznacza średni poziom ryzyka. Potencjalne straty z przyszłych wyników inwestycyjnych klasyfikują się na średnim poziomie i istnieje możliwość, że na zdoloność wypłaty mogą wpłynąć niekorzystne warunki rynkowe. Ten UKF nie gwarantuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc istnieje ewentualność straty wszystkich lub części inwestycji. Informacje na temat ryzyka oraz wyników inwestycyjnych można znaleźć w Broszurze UFK i Statutach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych NOVIS, które są dostępne na stronie Inwestycja 40,000 zł 1 rok 10 lat 20 lat (zalecany okres) 29,528 zł 11,271 zł 5,115 zł Średni zwrot w każdym roku -26,18% -11,90% -9,77% E 35,711 zł 35,282 zł 42,341 zł Średni zwrot w każdym roku -10,72% -1,25% 0,28% 41,334 zł 56,852 zł 84,763 zł Średni zwrot w każdym roku 3,34% 3,58% 3,83% 47,849 zł 92,176 zł 171,115 zł Średni zwrot w każdym roku 19,62% 8,71% 7,54% 40,000 zł rocznie.

13 Inwestycja 4,000 zł 1 rok 10 lat 20 lat (zalecany okres) po odliczeniu 2,953 zł 21,275 zł 32,209 zł Średni zwrot w każdym roku -26,18% -11,90% -9,77% E po odliczeniu 3,571 zł 37,356 zł 82,436 zł Średni zwrot w każdym roku -10,72% -1,25% 0,28% po odliczeniu 4,133 zł 48,781 zł 121,464 zł Średni zwrot w każdym roku 3,34% 3,58% 3,83% po odliczeniu 4,785 zł 65,145 zł 187,054 zł Średni zwrot w każdym roku 19,62% 8,71% 7,54% Łączna zainwestowana kwota 4,000 zł 40,000 zł 80,000 zł 4,000 zł rocznie. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania inwestycji/produktu. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych, i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić ci pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Jakie są koszty? Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty i koszty dodatkowe. Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w trzech różnych okresach utrzymywania. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wyjście z inwestycji. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestujesz 4,000 zł rocznie lub 40,000 zł składki jednorazowej. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. KOSZTY W CZASIE: Osoba sprzedająca ci ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże ci informacje na temat tych i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie. Inwestycje Skladka 40,000 zł 4,000 zł rocznie W przypadku spieniężenia po 1 roku W przypadku spieniężenia po 10 W przypadku spieniężenia po 20 Łączne koszty 1,593 zł 159 zł 18,795 zł 9,793 zł 46,799 zł 43,351 zł Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 3,98% 3,98% 3,99% 3,99% 4,00% 4,00% STRUKTURA KOSZTÓW: W poniższej tabeli przedstawiono: - wpływ poszczególnych rodzajów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, wujęciu rocznym - znaczenie poszczególnych kategorii. Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym jednorazowe wejścia 0,00% 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Wpływ wliczono już w cenę. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji wybranego UFK wyjścia 0,00% 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. transakcji portfelowych Pozostałe koszty 0,00% 0,00% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby UFK. 4,00% 4,00% Wpływ, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji II. dodatkowe Opłaty za wyniki 0,00% 0,00% Ten UFK nie ma opłat za wyniki ani innych dodatkowych opłat. Premie motywacyjne 0,00% 0,00% Wpływ premii motywacyjnych.

14 Broszura ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ufk Nazwa UFK: NOVIS Digital Assets Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nazwa twórcy: NOVIS Towarzystwo Ubezpieczeniowe (NOVIS Poisťovňa a.s.) Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 1 stycznia 2018 r Co to za produkt? RODZAJ: Wewnętrzny fundusz Ubezpieczyciela CELE: Wealth Insuring to program oszczędnościowo-ubezpieczeniowy prowadzony w formule ubezpieczenia na życie z możliwością opłacania składki regularnej lub jednorazowej (albo kombinacją tych składek), który ma na celu zapewnienie środków finansowych Ubezpieczającemu i/lub Ubezpieczonym w sytuacji kryzysowej spowodowanej wypadkiem losowym. Część środków finansowych jest inwestowana i umożliwia wzrost wartości kapitału. Ubezpieczyciel oferuje kilka własnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UFK. Ubezpieczający określa sposób alokacji w wybrane UFK według własnego wyboru. The NOVIS Digital Assets Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy inwestuje bezpośrednio lub pośrednio w spółki lub instrumenty inwestycyjne, które używają głównie technik tradingowych kryptowalut (wykorzystując możliwość arbitrażu) oraz bitcoin mining. DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY: Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy jest przeznaczony dla Ubezpieczających, którzy są skłonni zainwestować w lub długoterminowy program i którzy planują inwestować przez co najmniej 20 lat. Ubezpieczający powinien być przygotowany na nieuzyskanie założonej stopy zwrotu z inwestycji oraz ewentualne poniesienie strat w stosunku do wysokości zainwestowanego kapitału. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Wskaźnik ryzyka Niższe ryzyko Wyższe ryzyko! Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymować produkt przez 20 lat. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. UFK mieści się w kategorii 6 z 7, co oznacza drugi najwyższy poziom ryzyka. Potencjalne straty z przyszłych wyników inwestycyjnych są duże, a na zdoloność wypłaty pieniędzy najprawdopodobniej wpłyną niekorzystne warunki rynkowe. Ten UKF nie gwarantuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc istnieje ewentualność straty wszystkich lub części inwestycji. Informacje na temat ryzyka oraz wyników inwestycyjnych można znaleźć w Broszurze UFK i Statutach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych NOVIS, które są dostępne na stronie Inwestycja 40,000 zł 1 rok 10 lat 20 lat (zalecany okres) 30,802 zł 17,290 zł 10,470 zł Średni zwrot w każdym roku -22,99% -8,05% -6,48% E 41,801 zł 139,396 zł 604,646 zł Średni zwrot w każdym roku 4,50% 13,30% 14,54% 47,044 zł 202,547 zł 1,025,634 zł Średni zwrot w każdym roku 17,61% 17,61% 17,61% 52,945 zł 294,307 zł 1,739,738 zł Średni zwrot w każdym roku 32,36% 22,09% 20,76% 40,000 zł rocznie.

15 Inwestycja 4,000 zł 1 rok 10 lat 20 lat (zalecany okres) po odliczeniu 3,080 zł 25,957 zł 42,603 zł Średni zwrot w każdym roku -22,99% -8,05% -6,48% E po odliczeniu 4,180 zł 84,690 zł 444,699 zł Średni zwrot w każdym roku 4,50% 13,30% 14,54% po odliczeniu 4,704 zł 108,555 zł 658,244 zł Średni zwrot w każdym roku 17,61% 17,61% 17,61% po odliczeniu 5,294 zł 140,563 zł 988,751 zł Średni zwrot w każdym roku 32,36% 22,09% 20,76% Łączna zainwestowana kwota 4,000 zł 40,000 zł 80,000 zł 4,000 zł rocznie. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania inwestycji/produktu. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych, i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić ci pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Jakie są koszty? Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty i koszty dodatkowe. Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w trzech różnych okresach utrzymywania. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wyjście z inwestycji. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestujesz 4,000 zł rocznie lub 40,000 zł składki jednorazowej. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. KOSZTY W CZASIE: Osoba sprzedająca ci ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże ci informacje na temat tych i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie. Inwestycje Skladka 40,000 zł 4,000 zł rocznie W przypadku spieniężenia po 1 roku W przypadku spieniężenia po 10 W przypadku spieniężenia po 20 Łączne koszty 960 zł 96 zł 22,154 zł 9,344 zł 134,336 zł 78,811 zł Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% STRUKTURA KOSZTÓW: W poniższej tabeli przedstawiono: - wpływ poszczególnych rodzajów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, wujęciu rocznym - znaczenie poszczególnych kategorii. Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym jednorazowe wejścia 0,00% 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Wpływ wliczono już w cenę. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji wybranego UFK wyjścia 0,00% 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. transakcji portfelowych Pozostałe koszty 0,00% 0,00% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby UFK. 2,40% 2,40% Wpływ, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji II. dodatkowe Opłaty za wyniki 0,00% 0,00% Ten UFK nie ma opłat za wyniki ani innych dodatkowych opłat. Premie motywacyjne 0,00% 0,00% Wpływ premii motywacyjnych.

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW Nazwa UFK: NOVIS ETF Akcyjny Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nazwa twórcy: NOVIS Towarzystwo Ubezpieczeniowe (NOVIS Poisťovňa a.s.) Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by

BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK Wealth Insuring powered by BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK Dokument Broszura Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitalowych obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by

BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK Wealth Insuring powered by BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK Dokument Broszura Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitalowych obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM XXI - GRUPA Data sporządzenia dokumentu: 05-08-2019 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje KID-PRO-180629-ZA-180629 Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH:

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH: Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH: GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant A

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant A Data sporządzenia dokumentu: 19-12-2017 Ogólne informacje o dokumencie Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant A Masz zamiar kupić produkt, który nie jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH:

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH: Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH: GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu Data sporządzenia dokumentu: 19-12-2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Aktywny Kapitał Wariant 2

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Aktywny Kapitał Wariant 2 Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Aktywny Kapitał Wariant 2 Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu Data sporządzenia dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant B

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant B Data sporządzenia dokumentu: 19-12-2017 Ogólne informacje o dokumencie Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant B Masz zamiar kupić produkt, który nie jest

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE KLUCZOWE INFORMACJE O PRODUKTACH STYCZEŃ 2019 R.

DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE KLUCZOWE INFORMACJE O PRODUKTACH STYCZEŃ 2019 R. DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE KLUCZOWE INFORMACJE O PRODUKTACH STYCZEŃ 219 R. UBEZPIECZENIE START W ŻYCIE profil KONSERWATYWNY z opcją Gwarantowanego świadczenia w wysokości wpłaconych składek profil KONSERWATYWNY

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje o "UFK NN Akcji"

Dokument zawierający kluczowe informacje o UFK NN Akcji Dokument zawierający kluczowe informacje o "UFK NN Akcji" Data srządzenia / ostatniej zmiany: 08.04.2019 r. Ostrzeżenie: Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje o "UFK NN Akcji"

Dokument zawierający kluczowe informacje o UFK NN Akcji Dokument zawierający kluczowe informacje o "UFK NN Akcji" Data srządzenia / ostatniej zmiany: 27.11.2018 r. Ostrzeżenie: Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, tel. 22 557 44 44, e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, tel. 22 557 44 44, e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, tel. 22 557 44 44, e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Plan Elastyczny Premia (dla umów, w których dokonano wyboru zakresu podstawowego UFK) Cel Poniższy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym.

Bardziej szczegółowo

Nazwa UFK: Data sporządzenia dokumentu: Fundusz Akcji r.

Nazwa UFK: Data sporządzenia dokumentu: Fundusz Akcji r. Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Umowa dodatkowa na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) zawierana z umową ubezpieczenia Twoje

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje do umowy Grupowego Ubezpieczenia na Zycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym PROFIT wraz z

Dokument zawierający kluczowe informacje do umowy Grupowego Ubezpieczenia na Zycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym PROFIT wraz z Dokument zawierający kluczowe informacje do umowy Grupowego Ubezpieczenia na Zycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym PROFIT wraz z Załącznikiem 2 Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Dokument zawierający kluczowe informacje Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniszy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniszy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniszy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniszy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniszy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie ochronno-oszczędnościowym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Dokument zawierający kluczowe informacje Wewnętrzny numer referencyjny: CE1468WX URL: http://kid.bnpparibas.com/xs1732556912- PL.pdf Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniszy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Dokument zawierający kluczowe informacje Wewnętrzny numer referencyjny: CE1520WX URL:http://kid.bnpparibas.com/XS17544710 57-PL.pdf Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniszy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem.

Bardziej szczegółowo

CEL DOKUMENTU UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM CO TO ZA PRODUKT? 1. RODZAJ 2. CELE PRODUKTU

CEL DOKUMENTU UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM CO TO ZA PRODUKT? 1. RODZAJ 2. CELE PRODUKTU CEL DOKUMENTU DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DLA UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UMOWĄ DODATKOWĄ DOTYCZĄCĄ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Poniższy dokument zawiera kluczowe

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje KID-SVTL-190601-ZA-190601 Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje KID-SEL2-190425-ZA-190425 Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje KID-IGLO-190601-ZA-190601 Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje KID-OFI-190527-ZA-190527 Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje KID-SEL3-190425-ZA-190425 Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje KID-LOPT-190601-ZA-190601 Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje KID-DMC-181003-ZA-181003 Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo