WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O"

Transkrypt

1 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O W CHODZIEŻY NA TERENIE MIASTA CHODZIEŻY W LATACH str. 1

2 WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MWiK SP. Z O.O W CHODZIEŻY NA TERENIE MIASTA CHODZIEŻY (W LATACH ) 1. Wstęp Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o. o w Chodzieży na terenie miasta Chodzieży w latach został opracowany zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001( tekst jednolity- Dz. U z 2006 r., nr 123 poz.858 wraz z póź zmian). Stanowi on aktualizację wieloletniego planu na lata Przedmiot i zakres działania Spółki Przedmiotem działania Spółki jest: ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucja wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, prowadzenie inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy urządzeń obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, nadzór i kontrola nad ilością i jakością dostarczanej wody, programowanie rozwoju wodociągów i kanalizacji, badanie, analizy i doradztwo techniczne, sprzedaż artykułów przemysłowych w zakresie podstawowej działalności statutowej Spółki, pozostała działalność usługowa. W ramach powyższej działalności Spółka: eksploatuje, konserwuje, remontuje, odtwarza, modernizuje i rozbudowuje urządzenia i obiekty wodociągowo-kanalizacyjne, prowadzi rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, wykonuje badania laboratoryjne kontrolujące jakość prowadzonych procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków inicjuje realizację programów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, opiniuje koncepcje budowy sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, wydaje warunki techniczne budowy sieci i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz przyłączania odbiorców, uzgadnia projekty opracowane na podstawie tych warunków, przeprowadza odbiory techniczne wykonuje podłączenia obiektów do czynnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych planuje, zleca i nadzoruje realizację zadań i zakupów inwestycyjnych oraz zadań remontowych, wykonywanych przez podmioty zewnętrzne dla potrzeb Spółki. str. 2

3 Spółka świadczy roboty odpłatne związane z podstawową specjalizacją, m.in.: wykonuje sieci i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne, usuwa awarie na sieciach nie będących w posiadaniu Spółki, świadczy usługi transportowo-sprzętowe i laboratoryjne. wykonuje analizy techniczne 2. Podstawa i zakres opracowania Niniejszy Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla obszaru działania Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o w Chodzieży został opracowany w oparciu o : wytyczne zawarte w Art Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, aktualne i programowane zapotrzebowanie na usługi wodociągowo-kanalizacyjne, inwentaryzację stanu technicznego infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej oraz ustalone na jej podstawie priorytety realizacyjne, dane dotyczące kierunków i zakresu przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków Jest on zbieżny z kierunkami rozwoju miasta Chodzieży i uwzględnia zapisy zawarte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Chodzieży zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r. Ustalono listę celów, które powinny być osiągnięte w wyniku realizacji Planu. Najważniejsze z nich to : optymalizacja kosztów produkcji, dystrybucji wody oraz transportu i oczyszczania ścieków, wzrost przychodów z działalności spółki z równoczesną optymalizacją kosztów jej działalności stałe podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług. ograniczenie awaryjności w systemach dystrybucji wody i transportu ścieków zapewnienie pewności i ciągłości dostaw wody, odbioru i oczyszczania ścieków, spełniając wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz.858 wraz z późn. zmianami) oraz ustaw: Prawo wodne z dnia (teks jednolity Dz.U z 2012 poz.145 wraz z póź zmianami) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska tekst jednolity (Dz.U z 2013 poz.1232 wykorzystanie środków finansowych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego str. 3

4 Infrastruktura i Środowisko na lata w ramach zawartej umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież pozyskanie nowych odbiorców, w nowych rejonach miasta, przez rozbudowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej, Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony przez Plan jest to, by jego realizacja nie spowodowała nadmiernego wzrostu cen i opłat ustalonych w oparciu o: koszty eksploatacji i utrzymania, amortyzacji, rat kapitałowych, odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Źródła finansowania to przede wszystkim dotacja ze środków Unii Europejskiej, preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, kredyty bankowe oraz środki własne pochodzące głównie z odpisów amortyzacyjnych i podwyższenia kapitału przez właścicieli - miasto i gminę Chodzież. Determinantą w zakresie przyjęcia do planu zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową infrastruktury wodnokanalizacyjnej stały się zadania wynikające z realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież, na dofinansowanie których Spółka podpisała umowę z NFOŚiGW w Warszawie.Środki przeznaczone na realizację w/w zadań pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Chodzieży. Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Chodzieży na lata jest kontynuacją VIII edycji planu, który został przyjęty uchwałą Nr XXXII/276/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o w Chodzieży na terenie miasta Chodzieży w latach Plan obejmuje przede wszystkim te zadania w toku które zostały ujęte w projekcie inwestycyjnym pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież. Priorytetem dla inwestycji jest zakończenie zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności realizujących wymagania polskie i unijne, w tym KPOŚK W niniejszym planie wyodrębniono 2 grupy zadań. Grupa I obejmuje zadania realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Grupa II obejmuje zadania, które nie kwalifikują się do dofinansowania ze środków unijnych, a których realizacja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania spółki. Opracowany wieloletni plan nie tylko ujmuje zadania do wykonania w latach wraz ze wskazaniem str. 4

5 planowanych źródeł finansowania, ale przedstawia również te, których realizacja przewidziana jest po roku Sieć wodociągowo-kanalizacyjna W ramach projektu inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież w latach planuje się zakończenie realizacji zadań o charakterze modernizacyjnym, dotyczących sieci już istniejących wymagających przebudowy lub renowacji.tj. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gajowa- Chopina Ujska-Fabryczna wymiana oraz rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową węzłów ul. Chopina, Ujska, Fabryczna, Kościuszki. rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. ks. Malepszego, ks. Prymasa Wyszyńskiego Pozostałe zadania objęte planami uprzednich edycji zostały już zrealizowane w tym w latach : budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.ks Józefiaka w Chodzieży budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ofiar Gór Morzewskich,Wiejska, Błotna w Chodzieży budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kasprzaka, Buszczaka, Siejaka,Kochanowskiego w Chodzieży Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Buszczaka,Staszica, Młyńska w Chodzieży modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Buszczaka, Młyńska, Kochanowskiego etap II, renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Piłsudskiego, Korfantego, Witosa przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczkowskiego W niniejszym planie, w latach , nie przewiduje się rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej terenów nowo wydzielonych pod budownictwo mieszkaniowe ze środków spółki. Zakłada się ewentualną realizację inwestycji wspólnych, z udziałem partycypacyjnym mieszkańców oraz gminy miejskiej Chodzież. Odpłatne przekazanie urządzeń wod. kan. pobudowanych ze środków finansowych odbiorców nastąpi w latach późniejszych w oparciu o zawarte wcześniej umowy.(art ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U z 2006 r., nr 123,poz.858 tekst jednolity wraz z póź zmian) oraz art.49 par.2 ustawy z dnia kodeks cywilny (Dz.U. z 1964,Nr 16,poz.93 wraz z póź zmianami) 3.2 Produkcja i dystrybucja wody, poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Z bilansu zasobów wody dla miasta i gminy Chodzież wynika, że gmina posiada rezerwy zasobowe wody przy napiętym bilansie wody możliwej do pozyskania z ujęć wody zasilających miejski system wodociągowy. W związku z tym opracowana koncepcja zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Chodzież zakłada połączenie systemów wodociągowych miejskiego i gminnego. Takie rozwiązanie wpływa istotnie na poprawę str. 5

6 bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę m.in. poprzez zwiększenie niezawodności i ciągłości jej dostaw. Realizując powyższą strategię spółka w poprzednich latach: wykonała odwiert studni głębinowej na ujęciu Ujska w Chodzieży, przeprowadziła renowację ujęcia wody przy ulicy Młyńskiej oraz wybudowała magistralę wodociągową łączącą SUW przy ul. Chopina z Oleśnicą i Studzieńcem. Na ukończeniu są prace związane z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody SUW Podgórna. W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Chodzież kontynuowane jest zadania służące połączeniu systemów wodociągowych, dotyczące budowy magistralnej sieci wodociągowej Chodzież-Studzieniec-Milcz. W ramach tych zadań zakończono budowę sieci wodociągowej magistralnej Podanin Chodzież,odwiert studni głębinowej w Podaninie, kontynuowane są prace przy modernizacji SUW Podanin.Ponadto w latach obowiązywania planu zakończone zostaną zadania związane z monitoringiem miejskich ujęć wody oraz sukcesywną wymianą obudów studni głębinowych. 4. Miejska oczyszczalnia ścieków-studzieniec Łęg Najistotniejszym finansowo, przedsięwzięciem niniejszego planu jest kontynuacja modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków, która podyktowana została koniecznością: wyższą od projektowanej, ilością dopływającego do oczyszczenia ładunku, dostosowania jakości ścieków oczyszczonych do wymagań prawnych zwłaszcza w zakresie usuwania związków biogennych, częściowej wymiany eksploatowanych od 12 lat urządzeń mechanicznych, które uległy zużyciu technicznemu, modernizacji układu automatyki i sterowania w celu zoptymalizowania procesów technologicznych. Realizacja zadania planowana jest na lata przy udziale środków pochodzących z Funduszu Spójności, oraz środków własnych Spółki i zaciągniętych przez nią pożyczek i kredytów. Powyższe zadanie jest podstawowym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież. Realizacja powyższego zadania została rozpoczęta w sierpniu 2012 r. W wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargów na wszystkich kontraktach objętych projektem Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież, spółka jest w przededniu podpisania umowy rozszerzającej zakres rzeczowy projektu,który obejmuje następujące zadania: modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec-Łęg - magazyn do tymczasowego składowania osadów modernizacja systemu napowietrzania ścieków budowa przelewu awaryjnego str. 6

7 modernizacja SUW Podgórna instalacja pompy ciepła W zakresie realizacji powyższych zadań trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowych,których termin zakończenia planowany jest na koniec br. modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego Reymonta w Chodzieży przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Mostowa, Rolna, Polna, Ludowa,Kwiatowa,Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Na realizację powyższych zadań rozpisany został przetarg publiczny w systemie Zaprojektuj i wybuduj 5 Zadania inwestycyjne nie przewidziane do sfinansowania dotacją z Funduszu Spójności W związku z prowadzonym przez gminę miejską Chodzież i Starostwo Powiatowe w Chodzieży remontem ciągu dróg w ulicach: Marcinkowskiego, Kochanowskiego, Podgórna, Waryńskiego, Topolowa realizowane są przez spółkę, w/w ulicach, zadania inwestycyjne mające na celu wymianę: sieci wodociągowej wykonanej z azbestu, około 115 stalowych przyłączy wodociągowych oraz będącego w złym stanie technicznym odcinka kolektora sanitarnego w ul. Podgórnej i Kochanowskiego. Prace zostaną ukończone na przełomie roku 2013/2014. W latach planuje się również kontynuację zadań o charakterze modernizacyjnym, dotyczących sieci już istniejących wymagających przebudowy lub renowacji, tj.: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Leśna Polana renowacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Strzelecka przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Park im. Ks. Ostrowskiego przebudowa sieci wodociągowej ul. Harcerska przebudowa sieci wodociągowej ul. Leśna W niniejszym planie, w latach , przewiduje się także realizację zadań mających na celu rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej dla terenów już zasiedlonych. Najważniejsze z nich to: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zwycięstwa-Chodzieska, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Osiedle Leśne, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Młyńska, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ofiar Gór Morzewskich. Inwestycje do realizacji po roku 2017 uzbrojenie terenów rozwojowych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, które zostały ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Chodzieży: 1. Tereny przyległe do ul. Słonecznej w tym : str. 7

8 - zespół projektowanej zabudowy jednorodzinnej wzdłuż rzeki Bolimki 18 działek projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obejmującą tereny pomiędzy ul. Słoneczną a Zwycięstwa 49 działek budowlanych - projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz mieszkaniowo-usługową obejmującą tereny pomiędzy ul. Słoneczną a nieczynną linią kolejową Chodzież Gołańcz 70 działek budowlanych Uzbrojenie terenu wymaga wybudowania sieć wodociągową j 2300 mb, sieć kanalizacji sanitarnej 2200 mb, 2 lokalne przepompownie ścieków, rurociąg tłoczny 590 mb 2. Teren Osiedla Akacjowa położony jest na północ od istniejącego osiedla mieszkaniowego Wiejska, Akacjowa pomiędzy torem kolejowym trasy Poznań Kołobrzeg a lasami gminnymi. Teren ten jest terenem perspektywicznym, na którym wydzielono 97 działek budowlanych o charakterze zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z dopuszczeniem na 5 działkach funkcji usługowej oraz 5 działek o charakterze usługowym niezbędnym do obsługi tej jednostki strukturalnej. Aby uzbroić ten teren wymagane jest wybudowanie: sieć wodociągowa L=2000 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø mb 3. Tereny położone na zapleczu ul. Ofiar Gór Morzewskich w północnej części miasta, na których wydzielono 25 działek w tym: 12 działek o charakterze mieszkalnym z dopuszczeniem funkcji usługowych, 7 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 15 działek pod działalność produkcyjną. Dla tej jednostki bilansowej przewiduje się budowę : przepompowni lokalnej - szt 1, kolektor tłoczny Ø 63; L= 330 mb, kolektor grawitacyjny Ø 200; L= 900 mb, sieć wodociągową L=900 mb 4. Tereny położone po obu stronach ul. Ofiar Gór Morzewskich, na których wydzielono 25 działek o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej wymagają budowy sieci wodociągowej L=800 m, sieci kanalizacji sanitarnej L=690 m 5. Tereny położone na zapleczu ul. Siejaka, na których wydzielono 15 działek o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wymagają budowy sieci wodociągowej L=400 m, sieci kanalizacji sanitarnej L=350 m oraz lokalną przepompownię ścieków. 7. Poprawa jakości środowiska Największy wpływ na poprawę ochrony środowiska mieć będzie rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzona w 2011 likwidacja gminnej oczyszczalni w Oleśnicy. str. 8

9 Wzrost efektywności usuwania związków biogennych wpłynie na poprawę jakości wód odbiornika ścieków oczyszczonych, rzeki Bolemki. Przebudowa i modernizacja będących w najgorszym stanie technicznym kolektorów kanalizacji sanitarnej, wybudowanych często z rur betonowych wyeliminuje eksfiltrację ścieków do przyległych gruntów. Natomiast planowana rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenach zurbanizowanych pozwoli na wyłączenie z eksploatacji używanych do tej pory zbiorników bezodpływowych będących często w złym stanie technicznym. Likwidacja punktowych źródeł zanieczyszczeń gruntu a co za tym idzie również wód podziemnych wpłynie na poprawę warunków higieniczno sanitarnych na tych terenach. Nie bez znaczenia dla poprawy jakości środowiska jest modernizacja miejskiego i gminnego systemu wodociągowego umożliwiająca ich współpracę. Wpłynie ona nie tylko na zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw wody ale pozwoli na dzielenie się nadwyżkami produkowanej wody. Dzięki temu w okresach zwiększonego zapotrzebowania na wodę będzie można wyeliminować nadmierny (rabunkowy) pobór wód podziemnych co wpłynie korzystnie na odnawialność zasobów wód podziemnych. 8. Przewidywane kierunki rozwoju działalności spółki 8.1 Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków Spółka w celu zmniejszenia strat wody kontynuować będzie następujące działania : optymalizację zarządzania sieciami wodociągowymi (w tym połączenie miejskiego i gminnego sytemu wodociągowego) poprawę jakości produkowanej wody wymianę wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt radiowy (odporność na działanie magnesów, większa dokładność) wykorzystanie nowoczesnych metod analizy strat wody, diagnostyki sieci wodociągowej w tym lokalizacji wycieków aktywność w zakresie wykrywania nielegalnego poboru wody 8.2 Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie i oczyszczanie ścieków optymalizacja technologiczna i ekonomiczna pracy oczyszczalni eliminowanie nieszczelności sieci i studni kanalizacyjnych rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej odcięcie odpływów wód opadowych z posesji kontrola ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji optymalizacja pracy sieci kanalizacji sanitarnej m.in. monitoring przepompowni str. 9

10 8.3 Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych Podstawową działalność spółka prowadzi na terenie miasta i gminy Chodzież. W najbliższych latach planowana jest dalszy rozwój współpracy w świadczeniu w/w usług z sąsiednimi gminami. Podstawą jest posiadany potencjał kadrowy, materialny i organizacyjny oraz planowany rozwój inwestycyjny. Ostateczne decyzje dot. form zakresu współpracy należeć będą do właścicieli Spółki oraz władz samorządowych poszczególnych gmin. Spółka nadal będzie sukcesywnie rozszerzać teren świadczenia oraz zakres usług dodatkowych związanych z gospodarką wodno-ściekową, między innymi: wykonawstwo przyłączy wod-kan wymiany legalizacyjne wodomierzy dodatkowych, w tym mieszkaniowych inspekcje, czyszczenie, naprawy kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej badania laboratoryjne wody i ścieków ekspertyzy i doradztwo techniczne obsługa urządzeń poboru i uzdatniania wody, przepompowni wody i ścieków 9. Harmonogram realizacji zadań oraz zakres rzeczowy modernizacji i rozbudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Planowane okresy realizacji zadań z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej na lata oraz zakres rzeczowy zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego planu. 10 Źródła finansowania Planu Łącznie w latach planuje się na realizację wszystkich zadań inwestycyjnych na terenie miasta Chodzieży przeznaczyć kwotę ,00 zł, w tym wg przeznaczenia: - modernizację i rozbudowę urządzeń wod-kan zł tj.30 % planowanych nakładów - poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę zł tj. 2 % planowanych nakładów - modernizację miejskiej oczyszczalni zł tj. 50 % planowanych nakładów - obsługa inwestycji zł tj. 7 % planowanych nakładów - Pozostałe inwestycje poza projektem FS zł tj.11 % planowanych nakładów Razem zł str. 10

11 Planowane finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych pokazane zostało w załączniku nr 2 do planu 11.Podsumowanie Realizacja przedstawionych w Planie zadań inwestycyjnych uzależniona jest od wykorzystania środków finansowych objętych umową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przedstawionych w powyższym planie, a w szczególności z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na możliwości finansowe Spółki największy wpływ mieć będą następujące czynniki: wzrost amortyzacji w wyniku sukcesywnego oddawania do użytkowania nowych zadań inwestycyjnych wysokość stawek opłat i cen za świadczone usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Przy zapewnieniu źródeł i wartości finansowania na poziomie określonym w załączniku nr 2, zrealizowanie planu zapewni osiągnięcie zamierzonych celów, a mianowicie: - zwiększy bezpieczeństwo bezawaryjnej pracy urządzeń i sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, - umożliwi utrzymanie standardów jakościowych świadczonych usług na właściwym poziomie - wzrostu zadowolenia mieszkańców z jakości świadczonych usług; - lepszą jakość ścieków odprowadzanych do rzeki Bolimki, - racjonalizację zużycia energii elektrycznej, - pozwoli na utrzymanie przyrostu opłat za wodę i ścieki na wymaganym minimalnym poziomie, - odtworzenie majątku Spółki; - ograniczenie technicznej degradacji sieci; - podniesienie wartości Spółki; Podjęcie realizacji zadań inwestycyjnych zawartych w Planie wymaga uchwalenia go przez Radę Miejską w Chodzieży. str. 11

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Śmiglu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sierpień 2014 r. SPIS TREŚCI I. Informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r.

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Załącznik do uchwały Nr IV/ /15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018 Legnickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA LATA 2015-2019 Spis treści: 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015"

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie na lata

Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie na lata Załącznik 1 do Uchwały Nr X/73/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu na lata 2015 2017 Wałcz - sierpieo - 2014 1 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r.

Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 października 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 28 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/ 2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2014, w sprawie uchwalenia Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Załącznik do uchwały nr 16/121/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.11.2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOBZIE PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ ŁOBEZ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODNO KANALIZACYJNEJ NA LATA 2012 2014 Gdynia, październik 2011 r. 1 I. Planowany

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Skwierzyna, 08.03.2013 r. Wyjaśnienia do aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna w latach 2012-2014. Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r. Załącznik do Uchwały Nr XIV/0/ Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 7 września 0r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2004-2013 Plan opracowano zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ 215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2008r. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH na lata 2005 2008 Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie Styczeń 2005 1 Podstawa prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 153/XXXI/2012

UCHWAŁA NR 153/XXXI/2012 UCHWAŁA NR 153/XXXI/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/331/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 12 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/331/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 12 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/331/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanlizacyjnych będących w posiadaniu spółki "GRODWiK"

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIII/112/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 sierpnia 2015 r.

U C H W A Ł A Nr XIII/112/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 sierpnia 2015 r. U C H W A Ł A Nr XIII/112/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata w Drawsku Pomorskim

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata w Drawsku Pomorskim Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 20122015 w Drawsku Pomorskim będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010 Załącznik do Uchwały Nr XIX/156/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 marca 2008 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJUI MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJUI MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJUI MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE NA LATA 2007 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr XI/74/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2015. Rady Miasta Siedlce. z dnia 14 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/25/2015. Rady Miasta Siedlce. z dnia 14 stycznia 2015 r. identyfikator IV/25/2015/6 UCHWAŁA NR IV/25/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH na lata 2004 2008 Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie Marzec 2004 1 Podstawa prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W NĘDZY NA LATA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W NĘDZY NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXI/248/2012 Rady Gminy w Nędzy z dnia 17.12.2012r WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Plan zawiera:

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Plan zawiera: Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLVIII/682/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2014r.

U C H W A Ł A Nr XLVIII/682/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2014r. U C H W A Ł A Nr XLVIII/682/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017. Na

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. PROJEKT NR 13 Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Giżycku z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 19 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 19 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/5/7 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 9 kwietnia 07 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będącą w posiadaniu spółki

Bardziej szczegółowo

Planowana inwestycja STOSUNKI WODNE I JAKOŚĆ WODY Zadanie. Okres realizacji

Planowana inwestycja STOSUNKI WODNE I JAKOŚĆ WODY Zadanie. Okres realizacji Załącznik 4. Inwestycje powiatowe w zakresie stosunków wodnych i jakości wód Gmina /Miasto Planowana inwestycja STOSUNKI WODNE I JAKOŚĆ WODY Zadanie Okres Etap realizacji zadania Koszty, źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ W OBRĘBIE WSI KAMIONKA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ W OBRĘBIE WSI KAMIONKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ W OBRĘBIE WSI KAMIONKA UCHWAŁA NR RADY GMINY CHODZIEŻ Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NR Z DNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017 i 2018. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

Planowane nakłady za okres Realizacja przez Gminę Bogatynia

Planowane nakłady za okres Realizacja przez Gminę Bogatynia Lp. Wieloletni plan rzeczowo - finansowy rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A do realizacji w latach 2006 2010 Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/334/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 marca 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/334/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 marca 2010 r. Uchwała Nr XLIII/334/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010 2012 dla rejonu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/582/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/582/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/582/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 538/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe

Bardziej szczegółowo

CZERWIONKA LESZCZYNY, 2005 r.

CZERWIONKA LESZCZYNY, 2005 r. Załącznik do Uchwały Nr XL/341/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2005 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/76/12 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 15 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/76/12 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 15 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/76/2 RADY MIASTA SEJNY z dnia 5 lutego 202 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 202 205 dla miasta Sejny. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/VI/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 46/VI/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 46/VI/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Ostrołęki

Rady Miasta Ostrołęki Uchwała Nr (projekt z dnia 03.03.2014r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 305/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 305/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 305/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata Załącznik do Uchwały Nr XVI- /08 Rady Miejskiej Baborowie z dnia kwietnia 2008 r. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 2008 2012. I 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SPÓŁKA z O.O. W KONINIE WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA 2013-2015 ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR.../2012 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne na 201 5r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Zadania inwestycyjne na 201 5r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata 2015 2018 Wieloletni plan modernizacji

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. Załącznik do uchwały nr 130/15 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. na

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015 Załącznik do Uchwały Nr XVII/95/12 Rady Gminy Wólka z dnia 16 lutego 2012 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015 Opracowany

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż ścieków w latach

Sprzedaż ścieków w latach Sprzedaż ścieków w latach 2003-2014 Sprzedaż ścieków w latach 2003-2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Wąbrzeźno+ Wałycz/Wronie 537 773 477 911 474 508 476 249 475 759 475

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018 Załącznik do Uchwały Nr XL/300/14 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 stycznia 2014 r. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

I. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego

I. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 1 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W NISKU SPÓŁKI Z O.O. W NISKU NA LATA 215-217. Zawiera: I. Planowany

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN SPÓŁKA Z O.O. W KONINIE NA LATA KONIN 2016 ROK

WIELOLETNI PLAN SPÓŁKA Z O.O. W KONINIE NA LATA KONIN 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr 399 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2016 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie 62-510 Konin, ul. Poznańska 49 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Rybnika uchwala:

Rada Miasta Rybnika uchwala: Or.0007.85.2014 2014-214525 UCHWAŁA NR 723/XLVII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Sulejówek wykonania części zadania

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Informacje ogólne.

Taryfa. Informacje ogólne. Załącznik do uchwały Nr XVIII/113/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Usług

Bardziej szczegółowo

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp.

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2015 rok Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/412/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 29 marca 2012 roku

Uchwała Nr XXV/412/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 29 marca 2012 roku Uchwała Nr XXV/412/212 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 212 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 1 MARCA

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 1 MARCA KOMUNIKAT Na podstawie artykułu 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dziennik Ustaw z 2006r. nr 123, poz. 858), Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O. O. W CZERSKU UL. LEŚNA 11 89-650 CZERSK PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2007 2010 Niniejszy plan stanowi załącznik do uchwały

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XLV/ 474/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 marca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr XLV/ 474/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 marca 2014 r. Załącznik do uchwały nr XLV/ 474/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 marca 2014 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010 WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010 Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/267/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/267/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/267/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy pomiędzy gminą ChełmŜa a gminą miasta ChełmŜy w odbiorze

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DOLINA RUDAWY MAŁE BŁONIA

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DOLINA RUDAWY MAŁE BŁONIA Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata 2014 2017 Wieloletni plan modernizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/532/14 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 5 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/532/14 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 5 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/532/14 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmiany "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy Pawłowice na okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. Załącznik do uchwały Nr 494/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na

Bardziej szczegółowo