Zasady swiadczenia ustug asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowi~zuj~ od 15 marca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady swiadczenia ustug asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowi~zuj~ od 15 marca 2013 r."

Transkrypt

1 Zala.cznik Zasady swiadczenia ustug asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowi~zuj~ od 15 marca 2013 r. NFORMACJE 00 LNE o ile nie podano inaczej. niniejsze Zasady swiadczenia uslug asysty technicznej dotycz~ wszystkich linii produkt6w Oracle w zakresie oprogramowania. Okreslenia.klien/" i.klienta" odnosz~ si~ do osoby fizycznej lub prawnej. kt6ra zam6wila uslugi asysty technicznej w firmie Oracle lub u autoryzowanego dystrybutora Oracle. Uslugi asysty technicznej oferowane przez Dzial asysty technicznej Oracle (Oracle Support Services - OSS) i opisane ponizej w rozdziale Poziomy wsparcia technicznego Oracle Sq swiadczone wylqcznie w przypadku licencjonowanych program6w. Uslugi asysty technicznej Sq swiadczone w przypadku problem6w (r6wniet problem6w spowodowanych przez klienta). kt6rych istnienie motna wykazae w aktualnie obslugiwanych wersjach licencjonowanych program6w Oracle. uruchamianych w niezmienionym stanie. przy certyfikowanej konfiguracji sprz~tu. bazy danych i systemu operacyjnego. zgodnie ze specyfikacjami podanymi w zam6wieniu klienta lub w dokumentacji programu. Informacje 0 wersjach i obslugiwanych platformach, dotyczqce wszystkich program6w Oracle z wyjqtkiem program6w Phase Forward oraz Instantis, udost~pniane Sq klientowi w internetowych systemach asysty technicznej Oracle, opisanych ponizej w rozdziale internetowe systemy asysty technicznej (Web-Based Customer Support). Intormacje 0 wersjach produktu i obslugiwanych platformach dotyczqcych program6w Phase Forward oraz Instantis zostanq dostarczone klientowi w tormie pisemnej. Oracle zapewnia asyst~ technicznq zgodnie z zasadami ochrony danych dot. swiadczenia uslug opublikowanymi pod adresem Niniejsze Zasady swiadczenia uslug asysty technicznej w poprzednich umowach firmy PeopleSoft mogly bye okreslane jako "Warunki swiadczenia uslug asysty technicznej zwiqzanej z oprogramowaniem" ("Software Support Services Terms and Conditions'), w poprzednich umowach firmy Siebel jako,zasady swiadczenia uslug piel~gnacji oprogramowania' ("Maintenance Services Policy'), w poprzednich umowach firmy Hyperion jako,standardowy program serwisowy' ("Standard Maintenance Program"), w poprzednich umowach firmy Agile jako "Strategia swiadczenia uslug asysty technicznej dotyczqcej produkt6w" ("Product Support Policy'), w poprzednich umowach firmy SEA jako zasady "Uslug asysty technicznej" ("Support Services"), w poprzednich umowach firmy Haley jako "Umowa asysty technicznej i obslugi oprogramowania" ("Support Maintenance Agreement"), w poprzednich umowach firmy mvalent jako,umowa obslugi i asysty technicznej" ('Maintenance and Technical Support Agreement"), w poprzednich umowach firmy AmberPoint jako,zalqcznik 2.0 Obsluga i asysta techniczna" (,Maintenance and Support Schedule 2.0") oraz w poprzednich umowach Phase Forward jako.polityka uslug wsparcia dla licencjobiorc6w Phase Forward" (.Phase Forward Licensee Support Services Policy"). Oracle moze wprowadzae zmiany w niniejszych zasadach swiadczenia uslug asysty technicznej wedlug wlasnego uznania, jednak zmiany zasad dokonane przez Oracle nie spowodujq istotnego zmniejszenia zakresu uslug swiadczonych dla program6w obj~tych asystq technicznq w okresie (okreslonym ponizej), za kt6ry wniesiono oplaty za uslugi asysty technicznej. Porownanie niniejszych zasad swiadczenia przez Oracle usfug asysty technicznej w zakresie oprogramowania z poprzedniq wersjq zasad swiadczenia przez Oracle uslug asysty technicznej w zakresie oprogramowania znajduje si~w zalqczonym dokumencie Zestawienie zmian (PDF). Zasady swiadczenia usfug asysty technicznej w zakresie oprogramowania Oracle 15 marca 2013 f. Strona 1 z 23

2 Zala.cznik ARUN I I STY TECH ICZNEJ Oplaty za uslugi asysty technicznej Oplaty za uslugi asysty t chnicznej wnoszone S,! rocznie, przed rozpocz~ciem okresu swiadczenia uslug, chyba ze okreslono inaczej w odnosnym dokumencie zam6wienia, w umowie dotycz,!cej finansowania lub reguiowania platnosci zawartej z firm,! Oracle albo jednym z jej podmiot6w stowarzyszonych. Aby zam6wienie asysty technicznej Oracle zostalo przyj~te, wymagane jest zobowi,!zanie klienta do zaplaty (np, zamowienie, faktyczna wplata lub inna przyj~ta metoda platnosci). Faktura zostanie wystawiona dopiero po otrzymaniu zobowi,!zania klienta do zaplaty. Zostanie ona wyslana na jeden wskazany przez klienta adres korespondencyjny. Nieuregulowanie platnosci w terminie spowoduje zaprzestanie swiadczenia uslug. Okres swiadczenia uslug asysty technicznej Okres swiadczenia uslug asysty technicznej rozpoczyna si~w dniu wejscia w zycie dokumentu zamowienia klienta, chyba ze okreslono w nim inaczej. W przypadku zamowienia zlozonego w sklepie Oracle Store, dat'! wejscia w zycie jest data jego przyj~cia przez firm~ Oracle. 0 ile w dokumencie zamowienia nie okreslono inaczej. warunki swiadczenia uslug asysty technicznej, I,!cznie z cenami, odnosz,! si~ do okresu 12 miesi~cy (zwanego dalej "okresem swiadczenia uslug"). Uslugi asysty technicznej zamowione na okres ich swiadczenia nie podlegajq anulowaniu, nie mozna rowniei uzyskac zwrotu aplat za ich swiadczenie. Firma Oracle nie jest zobowiqzana do swiadczenia asysty technicznej po zakonczeniu okresu swiadczenia uslug. Pakiet licencji Pakiet licencji sklada si~ ze (i) wszystkich posiadanych przez klienta licencji na program wraz z jego wszystkimi opcjami' (np. Database Enterprise Edition i Enterprise Edition Options; Purchasing i Purchasing Options), narz~dziami Enterprise Manager' (np. Database Enterprise Edition i Diagnostics Pack) lub modulem samoobslugi' (np, Human Resources i Self-Service Human Resources) licencjonowanym dla tych program6w, oraz (ii) wszystkich licencji na programy, ktore zawieraj,! ten sam kod zrodlowy. Definicja pakietu licencji nie obejmuje licencji na tworzenie oprogramowania i licencji na wersje demonstracyjne udost~pniane w ramach programu Oracle Partner Network lub w serwisie internetowym Oracle Technology Network. Dla program6w binarnych maj,!cych wbudowan,! Oracle Java, pakiet licencji sklada si~ ze wszystkich dystrybuowanych elementow kazdego unikatowego produktu aplikacji Java licencjonowanego zgodnie z umow'! Java BLRA zawart'! pomi~dzy klientem a Oracle. Jak wyszczegolniono w cenniku firmy Oracle, ** Programy, ktare zawierajq ten sam kod zr6dlowy to: Database Enterprise Edition, Database Standard Edition, Database Standard Edition One i Personal Edition; Internet Application Server Enterprise Edition, Internet Application Server Standard Edition i Internet Application Server Standard Edition One; WebLogic Server Enterprise Edition, WebLogic Server Standard Edition, WebLogic Suite, i Web Tier, W celu doprecyzowania: w przypadku klienta b~d,!cego partnerem firmy Oracle i swiadcz,!cego uslugi asysty technicznej pierwszej Iinii uzytkownikowi koricowemu (np. na podstawie iicencji oprogramowania zintegrowanego (Embedded Software License - "ESL"), iicencji na nieograniczone uzytkowanie ze specyficznymi aplikacjami (Application Specific Full Use - "ASFU") lub w ramach zatwierdzonego przez firm~ Oracle innego sposobu swiadczenia asysty technicznej pierwszej linii), zbior licencji obejmuje wszystkie licencje uzytkownika koricowego dla programow zintegrowanych lub wl,!czonych do Pakietu Aplikacji zgodnie z Umow'! Dystrybucyjn,! ESL, Umow'! Dystrybucyjn'l ASFU lub inn'l umow'l dystrybucyjn,! zawart'! mi~dzy klientem a firm'l Oracle. Jezeli uzytkownik koricowy posiada rowniez licencje typu Full Use, obj~te asyst'! techniczn,! swiadczon,! bezposrednio przez partnera, wowczas te Iicencje musz'! rowniez bye obj~te asyst'l techniczn,! w takim samym zakresie, co licencje ASFU lub ESL. Jezeli firma Oracle swiadczy uslugi asysty technicznej pierwszej linii obejmuj,!ce wszystkie licencje ASFU i Full Use, w6wczas zarowno Iicencje ASFU, jak i Full Use muszq bye obj~te asystct technicznq w takim samym zakresie. Jednak jezeli firma Oracle swiadczy uslugi asysty technicznej pierwszej linii obejmuj'lce licencje Full Use, a partner swiadczy uslugi asysty technicznej pierwszej linii dla licencji ASFU i/lub ESL, 15 marca 2013 r. Strona 2 z 23

3 Zala.cznik wowczas tych licencji nie uznaje si~ za cz~se tego samego zbioru licencji w rozumieniu zasad zgodnosci poziomow uslug finmy Oracle. Zgodnosc poziom6w us/ug W przypadku nabycia uslug asysty technicznej wszystkie licencje w danym pakiecie musz'! bye obj~te tym samym poziomem uslug asysty technicznej (np. Podstawowymi uslugami asysty technicznej 'Software Update License & Support' lub nie podlegae asyscie technicznej). W przypadku nabycia dodatkowej uslugi Przedluzonej asysty technicznej (Extended Support), klient nadal jest zobowi,!zany do zachowania uslugi Podstawowej asysty technicznej obejmuj,!cej caly pakiet licencji. Zaleznie od dost~pnosci Przedluzonej asysty technicznej, klient zobowi,!zany jest do nabycia takich uslug obejmuj,!cych wszystkie licencje danej wersji programu, jesli ta usluga zostanie zakupiona przez klienta do ktorejkolwiek licencji danej wersji programu. Klient nie moze obj,!e uslugami asysty technicznej tylko cz~sci licencji wchodz,!cych w sklad pakietu - pakiet licencji musi zostae ograniczony przez rezygnacj~ z licencji nieobj~tych uslugami asysty technicznej. Rezygnacja z licencji musi bye udokumentowane przez klienta na pismie. Wznowienie us/ug asysty technicznej Oracle Jezeli uslugi asysty technicznej wygasly lub nie zostaly zakupione wraz z licencj,!, zostanie naliczona oplata za wznowienie. Oplata za wznowienie jest obliczana nast~puj,!co: a) jezeli uslugi asysty technicznej wygasly, wowczas oplata za wznowienie wynosi 150% ostatniej rocznej oplaty za uslugi asysty technicznej zaplaconej przez klienta za dany program; b) jezeli klient nigdy nie nabyl uslugi asysty technicznej dla danych programow, wowczas oplata za wznowienie wynosi 150% oplaty za uslugi asysty technicznej netto, ktora zostalaby naliczona, gdyby uslugi asysty technicznej zamowiono pierwotnie dla danego programu wraz z Iicencj,!, zgodnie z cennikiem Uslug asysty technicznej firmy Oracle obowi,!zuj,!cymi w momencie wznowienia. Oplata za wznowienie w sytuacji okreslonej w pkt. (a) jest naliczana proporcjonalnie do diugosci okresu ad daty zamowienia uslug asysty technicznej wstecz do daty wygasni~cia uslug asysty technicznej. Oplata za wznowienie w sytuacji okreslonej w pkt. (b) jest naliczana proporcjonalnie wstecz do daty zam6wienia licencji na program. Oprocz oplaty za wznowienie okreslonej powyzej klient musi uiscie oplat~ za uslugi asysty technicznej za okres swiadczenia tych uslug. T~ oplat~ za uslugi asysty technicznej oblicza si~ nast~puj,!co: (i) jezeli uslugi asysty technicznej wygasly, wowczas oplata za dwunastomiesi~czny okres swiadczenia uslug asysty technicznej b~dzie rowna ostatniej rocznej oplacie za te uslugi wniesionej przez klienta za dany program; (ii) jezeli klient nigdy nie nabyl uslug asysty technicznej dla danego programu, wowczas roczna oplata za uslugi asysty technicznej b~dzie rowna oplacie, ktora zostalaby naliczona, gdyby uslugi asysty technicznej zostaly pierwotnie zamowione dla danego programu, zgodnie z cennikiem Uslug asysty technicznej finmy Oracle obowi,!zuj,!cymi w momencie wznowienia. W przypadku rocznej oplaty za uslugi asysty technicznej, 0 ktorej mowa w pkt. (i) i (Ii) powyzej, przy wznowieniu mog,! miee zastosowanie wlasciwe korekty. Jezeli klient uprzednio nabyl uslugi asysty technicznej od autoryzowanego dystrybutora Oracle, a obecnie nabywa je bezposrednio od firmy Oracle, oplata za wznowienie i roczna oplata za uslugi asysty technicznej, 0 ktorych mowa powyzej, mog,! ulec podwyzszeniu. Jesli uslugi asysty technicznej nie s,! wznawiane dla calego pakietu licencji lub jesli uslugi te s,! wznawiane dla cz~sci Iicencji z danego dokumentu zamowienia, to maj,! zastosowanie zasady okreslone w rozdzialach,pakiet Iicencji',,Zgodnose poziomow uslug' i.ustalanie cen w przypadku rezygnacji z cz~sci licencji lub wsparcia technicznego". Ustalanie cen w przypadku rezygnacji z cz~sci licencji lub wsparcia technicznego Ceny uslug asysty technicznej ustalane S,! na podstawie poziomu tych uslug i Iiczby licencji, dla ktorych zamowiono te uslugi. W przypadku rezygnacji z licencji zamowionych w jednym zamowieniu lub z cz~sci wsparcia technicznego, cena uslug asysty technicznej dla pozostalych licencji z tego zamowienia zostanie ustalona zgodnie z cennikiem Oracle na te uslugi, obowic)zuji:)cym w momencie rezygnacji lub ograniczenia licencji b,!df poziomu uslug, po odliczeniu naleznej standardowej znizki. Cena ta nie b~dzie wyzsza od poprzednich oplat za uslugi asysty technicznej, uiszczanych za pozostale licencje i za licencje, z ktorych zrezygnowano lub ktore nie S,! obj~te asyst,! techniczn,!, ale nie nizsza od wczesniejszej ceny uslug asysty technicznej za licencje w dalszym ci'!gu ni,! obj~te. Jesli w zamowieniu na licencje, kt6rych liczb~ ograniczono, ustalono ograniczenie ceny dodatkowych licencji, ceny uslug asysty technicznej dla wszystkich 15 marca 2013 r. Strona 3 z 23

4 Zala,cznik licencji zam6wionych na podstawie takiego ograniczenia ceny b~dqustalane zgodnie z cennikiem Oracle na te uslugi obowiqzujqcym w momencie ograniczenia liczby licencji, po odliczeniu standardowej znizki. Niestandardowe pakiety aplikacji Niemozliwe jest zaprzestanie swiadczenia uslug asysty technicznej dla jednego modulu programu w niestandardowym pakiecie aplikacji. Programy nieobj~te asyst'l techniczn'l Klienci korzystajqcy z programow nieobj~tych asystq technicznq nie Sq uprawnieni do pobierania lub otrzymywania aktualizacji, wersji poprawionych ani programow korygujqcych. Nie przysluguje im takze pomoc telefoniczna ani zadne inne formy asysty technicznej do programow nieobj~tych asystq. Do aktualizacji programow nieobj~tych asystq technicznq nie wolno wykorzystywac ani pakietow dyskow CD, ani programow zakupionych lub pobranych do uzytku probnego, w celu wykorzystania z innymi programami obj~tymi asystq technicznq lub jako nosnik zast~pczy. Osoby do kontaktow technicznych Wyznaczeni przez klienta pracownicy Sqjedynymi osobami koordynujqcymi komunikacj~ mi~dzy firmq klienta i OSS w sprawach asysty technicznej do programow. Osoby do kontaktow technicznych ze strony klienta muszq przejsc co najmniej wst~pne przeszkolenie z podstaw znajomosci produktow oraz, w miar~ potrzeb, szkolenia uzupelniajqce dostosowane do okreslonej roli lub fazy wdrozenia, specjalistycznego zastosowania produktu inub migracji. Aby pomagac w rozwiqzywaniu problem ow z systemem i ulatwiac firmie Oracle analiz~ i obslug~ zgloszeri serwisowych, osoby wyznaczone do kontaktow technicznych muszq posiadac wiedz~ z zakresu uzytkowania programow Oracle i znac srodowisko wykorzystywanego oprogramowania Oracle. Przekazujqc zgloszenie serwisowe, osoba wyznaczona do kontaktow technicznych musi orientowac si~, na czym polega zglaszany problem, i umiec go zademonstrowac, aby pomoc firmie Oracle w jego diagnozie i wst~pnej ocenie. Aby uniknqc zakloceri w swiadczeniu uslug asysty technicznej, nalezy powiadomic OSS 0 przekazaniu obowiqzkow osoby do kontaktow technicznych innemu pracownikowi. W przypadku zamowienia Podstawowych uslug asysty technicznej klient moze wyznaczyc do kontaktow z OSS jednq (1) osob~ glownq i cztery (4) rezerwowe (zwane dalej,osobami do kontaktow technicznych') dla kazdego pakietu licencji. Kazda kolejna wielokrotnosc kwoty USD netto w przeliczeniu na jeden pakiet licencji, wplacana z tytulu oplat za uslugi asysty technicznej, upowaznia klienta do wyznaczenia dodatkowych dwoch (2) glownych i czterech (4) rezerwowych osob do kontaktow technicznych. Glowna osoba do kontaktow technicznych b~dzie odpowiedzialna (i) za nadzorowanie zgloszeri serwisowych klienta oraz (ii) za opracowywanie i wdrazanie rozwiqzari problemow w organizacji klienta. Rezerwowe osoby do kontaktow technicznych b~dq odpowiedzialne za rozwiqzywanie problem ow uzytkownikow. Wyznaczenie dodatkowych osob do kontaktow technicznych moze wymagac uiszczenia dodatkowej oplaty. Firma Oracle moze dokonywac przeglqdu zgloszeri serwisowych, otwieranych przez wyznaczone przez klienta osoby do kontaktow technicznych, oraz zalecic konkretne szkolenia, dzi~ki ktorym niektorych zgloszeri mozna by uniknqc. Aktualizacje programow,aktualizacja' oznacza kolejnq wersj~ programu, udost~pnionq przez firm~ Oracle og6l0wi klientow w ramach Iicencji na ten program bez dodatkowych oplat licencyjnych, poza ewentualnym pokryciem kosztow dostawy, o ile kiient zamow~ uslugi asysty technicznej obejmujqce prawo do aktualizacji oprogramowania dla tych licencji na odpowiedni okres. Do aktualizacji nie zalicza si~ zadnych wersji programow, opcji ani przyszlych programow, na ktore Oracle udziela odr~bnych licencji. Aktualizacje Sq dostarczane w miar~ ich udost~pniania (w trybie ustalanym przez Oracle) i mogq nie obejmowac wszystkich wersji oprogramowania uprzednio oferowanych przez Oracle. Oracle nie ma obowiqzku opracowywania jakichkolwiek kolejnych programow bqdi funkcji. Wszelkie udost~pniane aktualizacje b~dq klientowi dostarczone lub udost~pnione do pobrania. W przypadku dostarczenia aktualizacji klient otrzyma jednq jej kopi~ dla kazdego obstugiwanego systemu operacyjnego, dla kt6rego zosta~ zamowione licencjonowane programy. Klient jest odpowiedzialny za skopiowanie/pobranie i zainstalowanie aktualizacji. 15 marca 2013 r. Strona 4 z 23

5 Zala,cznik Plan platnosci, umowy finansowe i leasingowe Oplaty z tytulu swiadczenia uslug asysty technicznej naleine zgodnie z planami platnosci i umowami finansowymi lub leasingowymi, zawartymi z firm,! Oracle lub jednym z jej podmiotow stowarzyszonych (zwanymi dalej.planem platnosci'), winny bye regulowane zgodnie z warunkami okreslonymi w takim planie platnosci, ale uslugi te powinny bye zamawiane zgodnie z warunkami wlasciwego dokumentu zamowienia. Bezterminowa asysta techniczna (Lifetime Support) Bezterminowa asysta techniczna (Lifetime Support) obejmuje nast~puj,!ce poziomy uslug: Podstawow,! asyst~ techniczn,! (Premier Support), okreslan,! takie jako Podstawowe uslugi asysty technicznej (Software Update License & Support), udokumentowan,! w zamowieniu klienta; Przedluion,! asyst~ techniczn,! (Extended Supporf), 0 ile jest oferowana; Ci,!gl,! asyst~ techniczn,! (Sustaining Supporf). Opisy uslug dost~pnych w ramach Podstawowej asysty technicznej, Przedluionej asysty technicznej i Ci,!glej asysty technicznej znajduj,! si~ poniiej, w rozdziale Poziomy uslug wsparcia technicznego Oracle. Uslugi Podstawowej asysty technicznej, jesli zostaly zaoferowane, s,! dost~pne przez pi~e lat od daty ukazania si~ ogolnie dost~pnej wersji danego programu Oracle, poza opisanymi poniiej przypadkami. Okres swiadczenia uslug asysty technicznej, 0 iie taka usluga znajduje si~ w ofereie, moie bye dla okreslonych wersji programow przedluiony 0 dodatkowe trzy lata. Za wyj'!tkiem przypadkow wskazanych poniiej, poza oplat'! za uslugi asysty technicznej, do kaidego okresu asysty technicznej obj~tego Przedluion,! asyst'! techniczn,! ma zastosowanie oplata za swiadczenie uslugi Przedluionej asysty technicznej. Ewentualnie, okres swiadczenia uslug asysty technicznej, 0 ile taka usluga znajduje si~ w ofercie, moina tei przedluiye w ramach uslugi Ci,!glej asysty technicznej, ktora b~dzie dost~pna przez caly czas utrzymywania przez klienta asysty technicznej dla licencji Oracle. W zal,!czonym dokumencie pi..zasady Bezterminowej asysty technicznej do produktow technologicznych" (Lifetime Support Policy: Coyeraae for Technoloay Products) (PDF) zamieszczono wykaz technologii serwerowych, ktorych dotycz,!lub b~d,! dotyczye zasady Bezterminowej asysty technicznej. W zal,!czonym dokumencie pi..zasady Bezterminowej asysty technicznej do Fusion Middleware' (Lifetime Support Policy: Coyeraae for Fusion Middleware) (PDF) zamieszczono wykaz programow fusion middleware, kt6rych dotycz,!lub b~d,! dotyczye zasady Bezterminowej asysty technicznej. W zal,!czonym dokumencie pi. "Zasady Bezterminowej asysty technicznej do aplikacji" (Lifetime Support Policy: Coyeraae for Applications) (PDF) zamieszczono wykaz aplikacji, ktorych dotycz,!lub b~d,! dotyczye zasady Bezterminowej asysty technicznej. W zal,!czonym dokumencie pi. "Zasady Bezterminowej asysty technicznej do aplikacji Retail" (Lifetime Support Policy: Coyeraae for Retail Applications) (PDF) zamieszczono wykaz aplikacji Retail, ktorych dotycz,! lub b~d,! dotyczye zasady Bezterminowej asysty technicznej. W zal,!czonym dokumencie pi. "Zasady Bezterminowej asysty technicznej do Produktow Sun w zakresie Oprogramowania i System ow Operacyjnych" (Lifetime Support Policy: Coyeraae for Sun Software and Operatina System Products) (PDF)zamieszczono wykaz szczegolnych programow Sun, ktorych dotycz,!lub b~d,! dotyczye zasady Bezterminowej asysty technicznej. W zal,!czonym dokumencie pi. "Zasady Bezterminowej asysty technicznej do produktow Oracle Linux i Oracle VM" (Lifetime SUPPor! Policy: Coyeraae for Oracle Linux i Oracle VM) (PDF) zamieszczono wykaz szczegolnych program ow Oracle Linux, ktorych dotycz,! lub b~d,! dotyczye zasady Bezterminowej asysty technicznej. Zasady swiadczenia ustug asysty technicznej w zakresie oprogramowania Oracle 15 marea 2013 r. Strona 5 z 23

6 Zah,cznik Uwagi: 1. Oferowany przez firm~ Oracle program PeopleTools, ktory dostarczono Iqcznie z dowolnq wersjq aplikacji PeopleSoft, b~dzie obj~ty asystq technicznq przez ealy czas utrzymywania asysty technicznej do danej wersji tej aplikacji. Programy korygujqce i certyfikaty platformy do wersji poprawionej (minor release) programu PeopleTools b~dq dostarczane przez dwanascie (12) miesi~cy po ukazaniu si~ kolejnej ogolnie dost~pnej wersji poprawionej lub do ogloszenia przez Firm~ Oracle zaprzestania tworzenia dalszych wersji w przysziosci; pakiety poprawek krytycznych (critical patch updates - CPU) do wersji poprawionej programu PeopleTools mogq bye dostarczane przez okres do 24 miesi~cy po ukazaniu si~ kolejnej ogolnie dost~pnej wersji poprawionej. Klienci muszq stosowae wersje poprawione programu PeopleTools, aby w dalszym ciqgu korzystae z Podstawowej tub Przedluzonej asysty technicznej, 0 ile b~dzie oferowana, do danej wersji aplikacji programu PeopleS oft. Konieczne moze bye zainstalowanie wersji poprawionej programu PeopleTools, dzi~ki czemu zachowana zostanie zgodnose z wersjami technologii i produktami innych producentow, do ktorych asyst~ technicznq swiadczq dostawcy produktow tych producentow. Obsluga aplikacji PeopleS oft, obejmujqca w szczegolnosci: programy korygujqce, pakiety i pakiety obslugi, moze wymagae zainstalowania nowszej wersji programu PeopleTools. Firma Oracle zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach innych dostawcow wlqczonych do wersji programu PeopleTools, ktore mogq obejmowae w szczegolnosci: (i) wymog zainstalowania nowszych wersji produktow innych dostawcow, (ii) zmian~ sposobu zapakowania i dystrybucji produktow innych dostawcow oraz (iii) zastqpienie lub naprawienie jednego lub wi~cej produktow innych dostawcow. 2. Przedluzona asysta techniczna (a) Dla klientow z obowiqzujqcq umowq asysty technicznej, obejmujqcq Oracle Database 11gR2, oplata za Przedluzonq asyst~ technicznq zostala zniesiona za okres od lutego 2015 do stycznia W tym okresie klienci b~dq uprawnieni do uslugi Przedluzonej asysty technicznej, zgodnie z opisem w sekcji Poziomy Asysty Technicznej Oracle (Oracle Technical Support Levels) ponizej. (b) Z zastrzezeniem zapisow zawartych w ponizszej tabeli, Przedluzona asysta techniczna b~dzie dost~pna dla klientow z obowiqzujqcq umowq asysty technicznej obejmujqcq Oracle Database 11gR2 od sierpnia 2013 do lipea 2015 po obowiqzujqcych wtedy stawkach oplat za Przedluzonq asyst~ technicznq. W tym okresie, usiuga Przedluzonej asysty technicznej b~dzie ograniczona wylqcznie do poprawek b1~dow 0 Poziomie Watnosci 1; pakiety poprawek krytycznych (critical patch updates - CPU) nie b~dq udost~pniane. Platforma Fujijsu 8S200 Dla klientow z obowiqzujqcymi umowami asysty technicznej, korzystajqcych z Oracle Database 10gR2 na platformie Fujitsu 8S2000, okres zniesienia oplaty za Przedluzonq asyst~ technicznq wynosi trzy lata; oplata za Przedluzonq asyst~ technicznq zostanie zniesiona od sierpnia 2010 r. do lipea 2013 r. HP OpenVMS Dla klientow z obowiqzujqcymi umowami asysty technicznej, korzystajqcych z Oracle Database 10gR2 na platformie HP OpenMVS, okres zniesienia oplaty za Przedluzonq asyst~ technicznq wynosi pi~e lat; oplata za PrzedluZonq asyst~ technicznq zostanie zniesiona od sierpnia 2010 r. do lipca 2015 r. W okresie od sierpnia 2015 r. do lipca 2017 r. uslugi Przedluzonej asysty technicznej b~d'l nadal dost~pne, lecz wedlug obowiqzujqcych wowczas stawek oplat za Przedluzonq asyst~ technicznq. W tvm okresie, usluaa Przedluzonei asvs!v technicznej b~dzie Zasady 5wiadczenia uslug asysty technicznej w zakresie oprogramowania Oracle 15 marca 2013 r. Strona 6 z 23

7 Zala.cznik IBM Linux on POWER Systems IBM zlos Linux Itanium i Windows Itanium ograniczona wylqcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek krytycznych (critical patch updates - CPU) nie b~dq udost niane. Dla klientow z obowiqzujqcymi umowami asysty technicznej, korzystajqcych z Oracle Database10gR2 na platformie IBM Linux on POWER Systems, okres zniesienia oplaty za Przedluzonq asyst~ technicznq wynosi trzy lata; oplata za Przedluzonq asyst~ technicznq zostanie zniesiona od sierpnia 2010 r. do lipca 2013 r. W okresie od sierpnia 2013 r. do lipca 2015 r. uslugi Przedluzonej asysty technicznej b~dq nadal dost~pne, lecz wedlug obowiqzujqcych wowczas stawek oplat za Przedluzonq asyst~ technicznq. W tym okresie usluga Przedluzonej asysty technicznej b~dzie ograniczona wylqcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek krytycznych (critical patch u dates - CP nie b d udost niane. Dla klientow z obowiqzujqcymi umowami asysty technicznej, korzystajqcych z Oracle Database10gR2 na platformie IBM zlos, okres zniesienia oplaty za Przedluzonq asyst~ technicznq zostal przedluzony 0 jeden rok; oplata za Przedluzonq asyst~ technicznq zostanie zniesiona od sierpnia 2010 r. do lipca 2012 r. W okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r. uslugi Przedluzonej asysty technicznej b~dq nadal dost~pne wedlug obowiqzujqcych wowczas stawek oplat za Przedluzonq asyst~ technicznq. Wraz z uplywem lipca 2013 r. usluga Przedluzonej asysty technicznej b~dzie nadal dost~pna wedlug obowiqzujqcych wowczas stawek oplat za Przedluzonq asyst~ technicznq; przy czym usluga Przedluzonej asysty technicznej b~dzie ograniczona wylqcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek krytycznych critical atch u dates - CP nie b d udost niane. Dla klientow z obowiqzujqcymi umowami asysty technicznej, korzystajqcych z Oracle Database10gR2 na nast~pujqcych platformach: Linux Itanium i Windows Itanium, okres zniesienia oplaty za Przedluzonq asyst~ technicznq wynosi trzy lata; oplata za Przedluzonq asyst~ technicznq zostanie zniesiona od sierpnia 2010 r. do lipca 2013 r. W okresie od sierpnia 2013 r. do grudnia 2015 r. uslugi Przedluzonej asysty technicznej b~dq nadal dost~pne, lecz wedlug obowiqzujqcych wowczas stawek oplat za Przedluzonq asyst~ technicznq. W tym okresie usluga Przedluzonej asysty technicznej b~dzie ograniczona wylqcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek krytycznych critical atch u dates - CP nie b d udost niane. (c) Ponizsze zasady dotyczq okreslonych wersji aplikacji pracujqcych na certyfikowanych wersjach as HP-UX na platformie opartej 0 procesor Itanium-2: Wers'a Pro ramu Oracle Database 10gR2 Oracle Database 11gR1 Dla klientow z obowiqzujqcymi umowami asysty technicznej, korzystajqcych z Oracle Database10gR2 na certyfikowanych wersjach as HP-UX na platformie opartej 0 procesor Itanium-2, usluga Przedluzonej asysty technicznej b~dzie dost~pna do grudnia 2015 r., wedlug obowiqzujqcych wowczas stawek oplat za Przedluzonq asyst~ technicznq. W okresie od sierpnia 2013 r. do grudnia 2015 r. uslugi Przedluzonej asysty technicznej b~dq ograniczone wylqcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek krytycznych (critical patch updates - CPU) nie b d udost niane. Dla klientow Z obowiqzujqcymi umowami asysty technicznej, korzystajqcych z Oracle Database11gR1 na certyfikowanych wersjach as HP-UX na platformie opartej 0 procesor Itanium-2, uslu a Przedluzone' as st techniczne' b dzie dost na do rudnia Zasady 5wladczenia uslug asysty technicznej w zakresie oprogramowania Oracle 15 marca 2013 r. Strona 7 z 23

8 Zall\cznik nr I do SIWZ Oracle Database 11gR2 WebLogic Server 9.2 WebLogic Server 11gR1 (10.3 x Terminal Release) Tuxedo r., wed/ug obowi'lzuj'lcych wowczas stawek oplat za Przedluzon'l asyst~ techniczn'l. W okresie od wrzesnia 2015 r. do grudnia 2015 r. us/ugi Przed/uzonej asysty technicznej b~d'l ograniczone wyl'lcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek krytycznych (critical patch updates - CPU) nie b d udost niane. Dla klientow z obowi'lzuj'lcymi umowami asysty technicznej, korzystaj'lcych z Oracle Database11gR2 na certyfikowanych wersjach OS HP-UX na platformie opartej 0 procesor Itanium-2, usluga Przed/uzonejasysty technicznej b~dzie dost~pna do grudnia 2020 r., wedlug obowi'lzuj'lcych wowczas stawek oplat za Przed/uzon'l asyst~ techniczn'l. W okresie od lutego 2018 r. do grudnia 2020 r. us/ugi Przedluzonej asysty technicznej b~d'l ograniczone wy/'lcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek krytycznych (critical patch updates - CPU) nie b d udost niane. Dla klientow z obowi'lzuj'lcymi umowami asysty technicznej, korzystaj'lcych z WebLogic Server 9.2 na certyfikowanychwersjach OS HP-UX na platformie opartej 0 procesor ltanium-2, us/uga Przedluzonej asysty technicznej b~dzie dost~pna do grudnia 2015 r., wed/ug obowi'lzuj'lcych wowczas stawek oplat za Przedluzon'l asyst~ techniczn'l. W okresie od grudnia 2013 r. do grudnia 2015 r. uslugi Przedluzonej asysty technicznej b~d'l ograniczone wyl'lcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek krytycznych (critical patch updates - CPU) nie b d udost niane. Dla klientow z obowi'lzuj'lcymi umowami asysty technicznej, korzystaj'lcych z WebLogic Server 11gR1 (10.3 x Terminal Release) na certyfikowanych wersjach OS HP-UX na platformie opartej 0 procesor ltanium-2, us/uga Przed/uzonej asysty technicznej b~dzie dost~pna do grudnia 2020 r., wedlug obowi'lzuj'lcych wowczas stawek oplat za Przed/uzon'l asyst~ techniczn'l. W okresie od lipca 2017 r. do grudnia 2020 r. uslugi Przedluzonej asysty technicznej b~d'l ograniczone WY/'lcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek k czn ch critical atch u dates - CP nie b d udost niane. Dla kllentow z obowi'lzuj'lcymi umowami asysty technicznej, korzystaj'lcych z Tuxedo 9.1 na certyfikowanych wersjach OS HP- UX na platformie opartej 0 procesor Itanium-2, us/uga Przedluzonej asysty technicznej b~dzie dost~pna do grudnia 2015 r., wedlug obowi'lzuj'lcych wowczas stawek oplat za Przed/uzon'l asyst~ techniczn'l. Wokresie od lipca 2014 r. do grudnia 2015 r. uslugi Przedluzonej asysty technicznej b~d'l ograniczone WY/'lcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek k czn ch critical atch u dates - CP nie b d udost niane. (d) Nast~puj'lce zapisy dotycz'l Oracle e-business Suite:.Oplata za Przed/uzon'l asyst~ techniczn'l zosta/a zniesiona w przypadku ponizej wskazanych wersji programow i okresow. Wersia oroaramu Okres zniesienia oolatv za Przedluzona asvste techniczna Oracle e-business Suite 11i10 grudzieri 2010 r. -listopad 2013 r. 15 mares 2013 r. Sirona 8 z 23

9 Zala.cznik Oracle e-business Suite 12.0 Oracle e-business Suite 12.1 luty 2012 r. - styczeri 2015 r. czerwiec 2014 r. - grudzieri 2018 r. Ola klientow z obowia,zuja,cymi umowami asysty technicznej, korzystaja,cych z e-business Suite przez okres pierwszych 13 miesi~cy Cia,g/ejasysty technicznej od grudnia 2013 do grudnia 2014, us/ugi Oracle b~da,ograniczone do poprawek bl~dow 0 Poziomie Waznosci 1; poprawek krytycznych, pakietow poprawek dotycza,cych "United States Tax Form 1099" na rok finansowy 2013 oraz poprawek dotycza,cych regulacji podatkow od wynagrodzeri dla krajow i lat finansowych wskazanych w ponizszej tabeli. Krai Rok nodatkowv 2013 Rok nodatkowv 2014 Stany Zjednoczone Ameryki 01 stycznia stycznia grudnia 2014 P6!nocnei i Kanada grudnia 2014 Wielka Brytania Nie dotvczv 06 kwietnia kwietnia 2014 Australia Nie dotvczv 011ioca czerwca 2014 (e) Ola klientow z obowia,zuja,cymi umowami asysty technicznej, korzystaja,cych z wersji programu PeopleSoft Enterprise 9.0 i/lub PeopleSoft Enterprise 9.1, oolata za Przedluzona, asyst~ techniczna, zostanie zniesiona w pierwszym roku korzystania z us/ugi Przedluzonej asysty technicznej. (f) Ola klientow z obowia,zuja,cymi umowami asysty tecznicznej, korzystaja,cych z programu Oracle Identity Manager w wersji 9.1.x, okres zniesienia oolaty za Przed/uzon'l asyst~ techniczna, wynosi jeden rok; oolata za Przedluzon'l asyst~ techniczna, zostanie zniesiona od stycznia 2013 do grudnia (g) Ola klientow z obowi'lzuja,cymi umowami asysty technicznej, korzystaja,cych z programu Oracle Single Sign-On 10gR3, Przedluzona asysta techniczna b~dzie dost~pna do grudnia 2013, wed/ug obowia,zuja,cych wowczas stawek. W tym okresie uslugi Przed/uzonej asysty technicznej b~d'l ograniczone wyl'lcznie do poprawek bl~dow 0 Poziomie Watnosci 1, pakiety poprawek krytycznych (critical patch updates - CPU) nie b~da,udost~pniane. Prawo do zaprzestania swiadczenia uslug asysty technicznej W ramach cyklu zycia produktow Oracle moze si~ okazac konieczne zaprzestanie swiadczenia uslug asysty technicznej w przypadku niektorych wersji program6w i dlatego firma Oracle zastrzega sobie takie prawo, jednak wersje programow w sposob wyrai.ny obj~te Bezterminowa, asysta, techniczna, firmy Oracle podlegaja, zasadom Bezterminowej asysty technicznej zapewnianej przez firm~ Oracle. Informacje 0 zaprzestaniu swiadczenia us/ug asysty technicznej moga, ulec zmianie. Asysta techniczna pierwszej i drugiej linii Klienci s'l zobowia,zani wdrozyc i utrzymywac rozwia,zania organizacyjne i procesy, ktore umozliwia, klientowi zapewnienie swoim uzytkownikom bezposredniej.asysty technicznej pierwszej Iinii" (First Line Support) do programow obj~tych taka, asysta,. Asysta techniczna pierwszej Iinii powinna obejmowac m.in.: (i) bezposrednie reagowanie na zapytania uzytkownikow dotycza,ce wydajnosci, funkcjonalnosci lub dzialania programow obj~tych asysta, techniczna" (ii) bezposrednie reagowanie na zg/aszane przez uzytkownik6w problemy z program ami obj~tymi asyst'l techniczna" (iii) diagnozowanie takich problem6w oraz (iv) ich rozwiqzywanie. Jesli w wyniku uzasadnionych ekonomicznie dzialan klient nie zdola zdiagnozowac problemow z programami obj~tymi asyst'l techniczna" klient moze skontaktowac si~ z firma, Oracle, aby uzyskac "Asyst~ techniczna, drugiej linw (Second Une Support). Klient powinien podjqc uzasadnione ekonomicznie dziatania, aby zapewnic firmie Oracle dost~p niezb~dny do swiadczenia Asysty technicznej drugiej linii (np. dost~p do plikow repozytorium, plikow dziennika lub wyci'lgow z bazy danych), jednakze nie nalezy udost~pniac Oracle jakichkolwiek danych dotycz'lcych stanu zdrowia, kart olatniczych lub innych danych wrazliwych, odnosnie 15 marca 2013 r. Strona 9 z 23

10 Zala,cznik ktorych wymagany poziom ochrony przekracza poziom okreslony w rozdziale Globalne Praktyki w Zakresie Bezpieczeristwa Udzielania Wsparcia dla Klienta, ponizej. Asysta techniczna drugiej linii b~dzie obejmowae: (i) diagnozowanie problem ow z obj~tymi asyst'l programami oraz (ii) uzasadnione ekonomicznie dzialania maj'lce na celu rozwi'lzanie zgloszonych i mozliwych do zweryfikowania problemow w obj~tych asyst'l programach tak, aby dzialaly one pod kazdym istotnym wzgl~dem w sposob opisany w odpowiedniej dokumentacji. Firma Oracle maze dokonywae przegl'ldu zgloszeri serwisowych rejestrowanych przez wyznaczone przez klienta osoby do kontaktow technicznych i zalecie okreslone zmiany rozwi'lzari organizacyjnych i procesow, aby pomoc klientowi w powyzej zalecanych standardowych dzialaniach. Warunki swiadczenia uslug asysty technicznej w przypadku program6w niezaleznych dostawc6w Aby korzystae z uslug asysty technicznej, klient musi uzywae obj~tego asyst'l srodowiska, czyli odpowiednich aplikacji i platform. Jesli dostawca zaprzestanie swiadczenia uslug asysty technicznej dla danego produktu, konieczne maze bye dokonanie przez klienta aktualizacji biez'lcej certyfikowanej i obslugiwanej konfiguracji produktu, aplikacji, sprz~tu, platformy, bazy danych inub systemu operacyjnego w celu dalszego korzystania z uslug asysty technicznej Oracle. Warunki swiadczenia uslug asysty technicznej w przypadku program6w firm Hyperion i Agile W przypadku zamowieri zlozonych zgodnie z umow'l ramow'l, zawart'l z firm'l Hyperion lub z firm'l Agile, nast~puj'lce warunki dotycz'l zamowionych przez klienta uslug asysty technicznej. Gwarancie. wvtaczenia odoowiedzialnosci z tvtulu awarancii i wvfaczne orzvsluauiace srodki prawne Firma Oracle gwarantuje, ze uslugi b~d'l swiadczone w spasob profesjonalny i zgodnie z zasadami obowi'lzuj'lcymi w branzy informatycznej. Klient ma obowi'lzek powiadamiae firm~ Oracle a wszelkich nieprawidlowosciach w swiadczeniu uslug asysty technicznej, podlegaj'lcych gwarancji w ci'lgu 90 dni ad dnia wykonania wadliwych uslug. W PRZYPADKU NARUSZENIA POWYZSZYCH GWARANCJI, JEDYNY SRODEK NAPRAWCZY PRZYSLUGUJI\CY UZYTKOWNIKOWI ORAl CAtOSC ODPOWIEDZIALNOSCI FIRMY ORACLE BI;DI\ OGRANICZONE DO PONOWNEGO WYKONANIA USLUG, KTORE UPRZEDNIO ZOSTAtY WYKONANE NIENALEzYCIE LUB - JESLI FIRMA ORACLE NIE JEST W STANIE USUNI\C NARUSZENIA W SPOSOB EKONOMICZNIE UZASADNIONY - ROZWII\ZANIA PRZEZ UZYTKOWNIKA UMOWY o SWIADCZENIE UStUG ASYSTY TECHNICZNEJ I ODZYSKANIA OPtAT WNIESIONYCH NA RZECZ FIRMY ORACLE ZA NIENALEZYCIE WYKONANE USLUGI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO POWYZSZE GWARANCJE MAJI\ CHARAKTER WYtl\CZNY I NIE UDZIELA SI!; ZADNYCH INNYCH WYRAZNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI BI\DZ WARUNKOW, W TYM GWARANCJI LUB WARUNKOW PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ ALBO PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. ODPOWIEDZIALNOSC ORACLE Z TYTULU RI;KOJMI JEST WYtI\CZONA. Oaraniczenie odoowiedzialnosci WYtl\CZA SII; ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA UTRACONE KORZYSCI (LUCRUM CESSANS) DRUGIEJ STRONY. W SZCZEGOLNOSCI, ZADNA ZE STRON NIE BI;DZIE ODPOWIEDZIALNA ZA SZKODY POSREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGOLNE, 0 CHARAKTERZE KARNYM, WTORNE, UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, DANE ALBO MOZLIWOSC KORZYSTANIA Z DANYCH. CAtKOWITA ODPOWIEDZIALNOSC FIRMY ORACLE ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJI\CE Z ZAMOWIENIA UZYTKOWNIKA ALBO Z NIM ZWII\ZANE, W TYM ODPOWIEDZIALNOSC KONTRAKTOWA I DELIKTOWA. JEST OGRANICZONA DO WYSOKOSCI OPt.AT UISZCZONYCH NA RZECZ FIRMY ORACLE Z TYTUtU DANEGO ZAMOWIENIA, A JEZELI SZKODY TE WYNIKAJI\ Z KORZYSTANIA PRZEZ UZYTKOWNIKA Z USLUG ASYSTY TECHNICZNEJ, ODPOWIEDZIALNOSC TA OGRANICZONA 15 marca 2013 r. Strona 10 z 23

11 ZaI~cznjk JEST DO OPt.AT UISZCZONYCH NA RZECZ FIRMY ORACLE ZA NIENALEzYCIE WYKONANE USWGI, KTORE STANOWIA PODSTAWE; ODPOWIEDZIALNOSCI. W przypadku zamowieri zlozonych zgodnie z umowq ramowq zawartq z firmq Hyperion. obowiqzujq rowniez nast~pujqce warunki dotyczqce zamowionych przez klienta uslug asysly lechnicznej. Informacie Doufne Na mocy zamowienia klienta slrony mogq uzyskac dosl~p do informacji, klore majq dla drugiej strony charakter poufny (dalej okreslanych jako.informacje poufne"). Strony zobowiqzujq si~ do ujawniania wylqcznie informacji wymaganych do wywiqzania si~ z zobowiqzari wynikajqcych z zamowienia klienta. Informacje poufne obejmujq jedynie warunki i ceny okreslone na podstawie zamowienia klienta oraz wszelkie informacje wyrainie okreslone jako informacje poufne w chwili ujawnienia. Za informacje poufne danej strony nie Sq uznawane informacje, ktore: (a) Sq lub stajq si~ ogolnie dost~pne z przyczyn nieb~dqcych wynikiem dzialania lub zaniechania drugiej slrony; (b) byly w prawnym posiadaniu drugiej strony przed ich ujawnieniem i nie zoslaly uzyskane przez drugq slron~ bezposrednio lub posrednio od slrony ujawniajqcej; (c) zoslaly w sposob zgodny z prawem ujawnione drugiej stronie przez osob~ Irzeciq bez zaslrzezeri dotyczqcych ich ujawniania lub (d) zostaly niezaleznie opracowane przez drugq stron~. Sirony zobowiqzujq si~ do wzajemnego zachowania w tajemnicy informacji poufnych przez okres Irzech lat od daly ich ujawnienia. Strony zobowiqzujq si~ ponadto do ujawniania informacji poufnych jedynie tym pracownikom lub przedslawicielom, klorzy zobowiqzani Sq do ochrony informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem. Obie slrony mog,! ujawnic warunki i ceny okreslone w zamowieniu klienla w post~powaniu sqdowym wynikajqcym lub prowadzonym w zwiqzku z zamowieniem klienta, a lakze do ujawniania informacji poufnych na z,!danie odpowiednich organow administracji federalnej bqdi slanowej, jesli jest to wymagane prawnie. Asysta techniczna do licencji programistycznych, demonstracyjnych i licencji uzytkownika oprogramowania Asysta techniczna do licencji programislycznych i/lub demonstracyjnych jesl swiadczona przez uczeslnictwo klienta w programie Oracle PartnerNetwork. Zanim klienl b~dzie mogl swiadczyc uslugi asysty technicznej do programu, na klory udzielil licencji uzytkownikowi, niezaleznie od asysly lechnicznej uzyskiwanej przez klienta do Iicencji programistycznej i demonslracyjnej, klient jest zobowiqzany do nabycia uslug asysty technicznej do danego programu od firmy Oracle i ulrzymywania jej przez caly okres swiadczenia uslug asysty technicznej lemu uzytkownikowi. Zasady $wiadczenia uslug asysty technicznej w zakresie oprogramowania Oracle 15 marca 2013 r. Slrona 11 z 23

12 Zala.cznik Q Podstawowe uslugi asysty technicznej (Software Update License & Support) Podstawowe uslugi asysty technieznej (Software Update License & Support) b~dq swiadczone w przypadku wersji program6w obj~tych Podstawowq asystq technicznq (Premier Support). Podstawowe uslugi asysty technieznej (Software Updates License & Support) obejmujq:, aktualizacje program6w, poprawki, alanny dot. zabezpieezeri i pakiety poprawek krytyeznych (CPU);, aktualizacje zwiqzane z przepisami podatkowymi i zmianami wymagari prawnych (dost~pnosc moze zalezec od kraju inub regionu);, skrypty podwyzszajqce wersj~;, certyfikacje z wi~kszosciq nowych produkt6w lub wersji produkt6w innych firm;, gl6wne wersje (major releases) produkt6w i technologii, obejmujqce og61ne wersje poprawione (general maintenance releases), wybrane wersje tunkcjonalnosci i aktualizacje dokumentacji;, calodobowq obslug~ zgloszeri serwisowych we wszystkie dni tygodnia;, dost~p do serwisu My Oracle Support (calodobowego internetowego systemu asysty technieznej, dzialaj'lcy we wszystkie dni tygodnia), w tym mozliwosc rejestrowania zgloszeri serwisowych przez Internet, aile nie ustalono inaczej;, aktualni licencjobiorcy korzystaj'lcy z MySOL Classic Edition Annual Subscription, MySOL Cluster Carrier Grade Edition Annual Subscription, MySOL Enterprise Edition Annual Subscription lub MySOL Standard Edition Annual Subscription (.Subskrypcja MySOL") mogq otrzymywac Software Update License & Support (SULS) dla MySOL Community Edition: z zastrzezeniem, ze SULS dla MySOL Community Edition nie obejmuje jakichkolwiek Aktualizacji. MySOL Community Edition moze nie zawierac wszystkich cech i tunkcjonalnosci program ow obj~tych MySOL Subscription. ('Community Edition oznacza MySOL licencjonowany na podstawie Iicencji GPL.);, dla Oracle VM VirtualBox Enterprise, Ograniczone Podstawowe uslugi asysty technicznej (Software Update License & Support) (SULS) 5'1 ograniczone do platform wskazanych w niniejszym dokumencie. SULS jest niedost~pny dla tunkcjonalnosci Oracle VM Virtual Box Enterprise okreslonych jako eksperymentalne; takie tunkcjonalnosci zostaly opisane w Podr~ezniku Uzytkownika VirtualBox dost~pnym tutai;, dost~p do uslugi Platinum opisanej pod adresem: htto:/iwww.oracle.com/us/suooortmbrarv/olatinumservices-oolicies odt;, obslug~ klient6w w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. Podstawowe uslugi asysty technicznej do program6w Database Firewall i Database Firewall Management Server obejmuj'l:, Podstawowe uslugi asysty technicznej opisane powyzej z tym wyjqtkiem, ze poprawki, opracowane specjalnie do Oracle Linux podlegajq zastrzezeniu okreslonemu w Uwadze nr 1 ponizej;, Calodobowy dost~p do Oracle Unbreakable Linux Network przez wszystkie dni tygodnia., Certyfikacj~ sprz~tu2;, Backport (przeniesienie do starszej wersji) poprawek 1 w ramach uzasadnionych ekonomieznie dzialari, dla wszelkich program6w Oracle Linux wydanych przez finn~ Oracle w okresie szesciu (6) miesi~cy od daty wydania i wprowadzenia do obrotu kolejnej wersji programu Oracle Linux; Harmonogram Backportu jest dost~pny na stronie htto:/mnux.oracle.com/backoort-schedule.html Uwagi: I. Firma Oracle b~dzie dostarezac poprawki usuwajqce bl~dy wyl'lcznie do niekt6rych wersji program6w Oracle Linux, okreslonych na stronie htto:/ilinux.oracle.com/suooorted.htmi. 2. Usluga certyfikacji sprz~tu b~dzie swiadczona przez pierwsze szesc (6) lat od dnia powszechnego udost~pnienia wersji programu Oracle Linux. Po uplywie szesciu (6) lat firma Oracle moze dalej swiadezyc uslug~ certyfikacji sprz~tu wedlug wlasnego uznania, leez w zaden spos6b nie b~dzie do tego zobowiqzana. Ograniczone Podstawowe usjugi asysty technicznej Sq dost~pne do program6w Phase Forward. Ograniezone Podstawowe us/ugi asysty technicznej obejmuj'l:, aktualizacje program6w, poprawki, aiarmy dot. zabezpieezeri i pakiety poprawek krytycznych (CPU);, obslug~ zgloszeri serwisowych podczas zwyklych godzin pracy; 15 marta 2013 r. Strona 12 z 23

13 Zala.cznik moiliwosc dokonywania zg/oszeri serwisowych przez Internet w sposob okreslony pod adresem: htto://www.oracle.com/us/coroorate/acauisitions/ohaseforward/suooort htm I obslug~ klientow w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. Ograniczone Podstawowe us/ugi asysty technicznej Sq dost~pne do programow Instantis. Ograniczone Podstawowe us/ugi asysty technicznej obejmujq: aktualizacje programow, poprawki, alarmy dot. zabezpieczeri i pakiety poprawek kry1ycznych (CPU); glowne wersje (major releases) produktow i technologii, obejmujqce ogolne wersje poprawione (general maintenance releases), wybrane wersje funkcjonalnosci i aktualizacje dokumentacji; obslug~ zg/oszeri serwisowych podczas zwyklych godzin pracy; moiliwosc dokonywania zgloszeri serwisowych przez Internet w sposob okreslony pod adresem: htto://www.oracle.com/us/coroorate/acauisitions/instantis/suooort html obslug~ klientow w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. Podstawowe us/ugi asysty technicznej dla Iinii produktow Oracle Financial Services Software (.OFSS ) swiadczone Sq zgodnie z Zasadami swiadczenia uslug asysty technicznej OFSS, ktore opublikowano pod adresem htto://www.oracle.com/suooortioolicies.htmi. Przedluzona asysta techniczna (Extended Support) Po wygasni~ciu uslugi Podstawowej asysty technicznej (Premier Support) dla niektorych wersji programow Oracle moie zostac udost~pniona us/uga Przed/uionej asysty technicznej (Extended Support). Jesli Przed/uiona asysta techniczna znajduje si~ w ofercie, jest z reguly dost~pna przez trzy lata od wygasni~cia okresu swiadczenia us/ug Podstawowej asysty technicznej i tylko dla ostatecznego zestawu poprawek do danej wersji programu. W przypadku wersji programow obj~tych Przed/uzonq asystq technicznq (z wyjqtkiem okreslonym ponizej dla wersji programow Oracle Linux i Java) b~dq swiadczone ograniczone Podstawowe uslugi asysty technicznej, a mianowicie: aktualizacje program ow, poprawki, alarmy dot. zabezpieczeri i pakiety poprawek; aktualizacje zwiqzane z przepisami podatkowymi i zmianami wymagari prawnych (dost~pnosc moze zalezec od kraju inub regionu); skrypty podwyzszajqce wersj~; g/owne wersje produktow i technologii, obejmujqce ogolne wersje poprawione, wybrane wersje funkcjonalnosci i aktualizacje dokumentacji; calodobowa obs/uga zgloszeri serwisowych we wszystkie dni tygodnia; dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego ca/odobowego systemu asysty technicznej, dzia/ajqcego we wszystkie dni tygodnia), w tym mozliwosc dokonywania zgloszeri serwisowych przez Internet; obsluga klientow w kwestiach pozatechnicznych w zwyk/ych godzinach pracy. Usluga Przed/uzonej asysty technicznej nie obejmuje: certyfikacji nowych produktow lub wersji produktow innych firm. Oracle Linux - W przypadku programow Oracle Linux Przedluzona asysta techniczna nie jest dost~pna. Java SE - W przypadku wersji programow Java SE obj~tych Przed/uionq asystq technicznq b~dq swiadczone ograniczone Uslugi asysty technicznej SE, a mianowicie: poprawki bl~dow, poprawki zabezpieczeri i drobne akrualizacje; narz~dzia podwyzszajqce wersj~; ca/odobowa obsluga zg/oszeri serwisowych we wszystkie dni tygodnia; dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego calodobowego systemu asysty technicznej, dziafajclcego we wszystkie dni tygodnia), w tym mozliwosc dokonywania zgloszeri serwisowych przez Internet; obsluga klientow w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. 15 marca 2013 r. Strona 13 z 23

14 Zala,cznik Ci<\gla asysta techniczna (Sustaining Support) Usluga Ciqglej asysty technicznej zostanie udost~pniona po wygasnl~clu okresu swiadczenia uslug Podstawowej asysty technicznej (Premier Supporf). W przypadku wersji program6w obj~tych Ciqglq asystq technicznq (z wyjqtkiem okreslonym poniiej dla wersji program6w Oracle Linux oraz Java SE) b~dq swiadczone ograniczone Podstawowe uslugi asysty technicznej, a mianowicie: aktualizacje program6w, poprawki, alarmy dot. zabezpieczeri i pakiety poprawek krytycznych (CPU), utworzone w okresie obj~tym (i) uslugq Podstawowej asysty technicznej oraz (ii) uslugq Przedluionej asysty technicznej dla klient6w, kt6rzy nabyli uslug~ Przedluionej asysty technicznej. Klienci, kt6rzy nie korzystajq z uslugi Przedluionej asysty technicznej, lecz nab~q uslug~ Ciqglej asysty technicznej, b~dq otrzymywac uslugi wymienione w pkt. (i) powyiej, a takie uslugi wymienione w pkt. (ii), jednak wylqcznie po zakoriczeniu okresu swiadczenia uslugi Przedluionej asysty technicznej; aktualizacje zwiqzane z przepisami podatkowymi i zmianami wymagari prawnych, utworzone w okresie obj~tym uslugq Podstawowej asysty technicznej (dost~pnosc moie zaleiec od kraju i/lub regionu); skrypty podwyiszajqce wersj~, utworzone w okresie obj~tym uslugq Podstawowej asysty technicznej; gl6wne wersje produkt6w i technologii, obejmujqce og61ne wersje poprawione, wybrane wersje funkcjonalnosci i aktualizacje dokumentacji; calodobowa obsluga zgloszeri serwisowych w spos6b uzasadniony ekonomicznie we wszystkie dni tygodnia; dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego calodobowego systemu asysty technicznej, dzialajqcego we wszystkie dni tygodnia), w tym moiliwosc dokonywania zgloszeri serwisowych przez Internet; obsluga klient6w w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. Usluga Ciqglej asysty technicznej nie obejmuje: nowych aktualizacji program6w, poprawek, alarm6w dot. zabezpieczeri i pakiet6w poprawek krytycznych (CPU); nowych aktualizacji zwiqzanych z przepisami podatkowymi i zmianami wymagari prawnych; nowych skrypt6w podnoszqcych wersj~; certyfikacji nowych produkt6w lub wersji produkt6w innych firm; calodobowej obslugi zgloszeri serwisowych 0 poziomie wainosci 1, jak zostalo to okreslone poniiej w cz~sci zatytulowanej,poziomy Wainosci'; wczesniejszych aktualizacji i poprawek, kt6rych Oracle jui nie udost~pnia. Oracle Linux - W przypadku wersji program6w Oracle Linux obj~tych Ciqglq asystq technicznq b~dq swiadczone ograniczone Podstawowe uslugi asysty technicznej, a mianowicie: dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego calodobowego systemu asysty technicznej, dzialajqcego we wszystkie dni tygodnia), w tym moiliwosc dokonywania zgloszeri serwisowych przez Internet; calodobowy dost~p do Oracle Unbreakable Linux Network we wszystkie dni tygodnia; dost~p do program6w korygujqcych, poprawek i alarm6w dot. zabezpieczeri w okresie obj~tym Podstawowq asystq technicznq. Usluga Ciqglej asysty technicznej do wersji program6w Oracle Linux nie obejmuje: certyfikacji sprz~tu; backportu (przeniesienia do starszej wersji) poprawek; dost~pu do nowych program6w korygujqcych, poprawek i alarm6w dot. zabezpieczeri. Java SE - W przypadku wersji program6w Java SE obj~tych Ciqglq asys!q technicznq b~dq swiadczone ograniczone Uslugi asysty technicznej SE, a mianowicie: drobne aktualizacje oraz poprawki b!~d6w i zabezpieczeri utworzone w okresie obj~tym (i) uslugq Podstawowej asysty technicznej oraz (ii) uslugq Przedluionej asysty technicznej dla klient6w, kt6rzy Zasady swiadczenia ustug asysty technicznej w zakresie oprogramowania Oracle 15 marca 2013 f. Strona 14 z 23

15 Zala,cznik nabyli uslug~ Przedluionej asysty technicznej. Klienci, kt6rzy nie korzystajq z uslugi Przedluionej asysty technicznej do program6w Java SE, lecz nab~dq uslugq Ciqglej asysty technicznej do program6w Java SE, b~dq otrzymywae uslugi wymienione w pk!. (i) powyiej, a takie uslugi wymienione w pk!. (Ii), jednak wylqcznie po zakoriczeniu okresu swiadczenia uslugi Przedluionej asysty technicznej; narz~dzia podnoszqce wersj~, utworzone w okresle obj~tym uslugq Podstawowej asysty technicznej; calodobowa obsluga zgloszeri serwisowych w spos6b uzasadniony ekonomicznie we wszystkie dni tygodnia; dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego calodobowego systemu asysty technicznej, dzialajqcego we wszystkie dni tygodnia), w tym moiliwose dokonywania zgloszeri serwisowych przez Internet; obsluga klient6w w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. Usluga Ciqglej asysty technicznej do wersji program6w Java SE nie obejmuje: nowych drobnych aktualizacji oraz poprawek b!~d6w i zabezpieczeri; nowych narz~dzi podwyiszajqcych wersj~; calodobowej obslugi zgloszeri serwisowych 0 poziomie wainosci 1, jak zostalo to okreslone poniiej w cz~sci zatytulowanej "Poziomy Wainosci"; wczesniejszych aktualizacji i poprawek, kt6rych Oracle jui nie udost~pnia. Poniewai wersje program6w, obj~te uslugq Ciqglej asysty technicznej, nie 5'1jui obj~te pelnq uslugq asysty, informacje i umiej~tnosci zwiqzane z tymi wersjami oraz dost~pnose obslugujqcego je sprz~tu mogq bye ograniczone. Dost~pnose system6w sprz~towych obslugujqcych takie wersje program6w moie r6wniei podlegae ograniczeniom. Roczne wsparcie i uslugi asysty technicznej dla program6w Skire Dla program6w Skire obj~tych zam6wieniem, Oracle b~dzie swiadczyl rocznq uslug~ asysty technicznej, kt6ra b~dzie obejmowae: wsparcie techniczne 0 poziomie wainosci 3 zgodnie z definicja ponizej, swiadczone w czasie normalnych godzin pracy (od 6:00 rano do 18:00, od poniedzialku do piqtku, z wylqczeniem swiqt) dla maksymalnej liczby pi~ciu uiytkownik6w nazwanych, kt6rzy zaliczyli szkolenie Skire (mianowani administratorzy). Wylqcznie mianowani administratorzy mogq kontaktowae si~ z Oracle; pilne wsparcie techniczne 0 poziomie wainosci 3, przez caly rok, 24 godziny na dob~. Klient jest odpowiedzialny za udzielania wsparcia 0 poziomie wainosci 1 i 2, agodnie z niniejszq definicjq. Zgloszenie serwisowe 0 poziomie wainosci 1 jest zdefiniowane jako rutynowe wsparcie, kt6re moie bye swiadczone przez Klienta posiadajqcego minimalna wiedz~ 0 programach Skire, wlqczajqc w to mi~dzy innymi: tworzenie nowych uiytkownik6w i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczqce komputer6w osobistych i przeglqdarek internetowych. Zgloszenia serwisowe 0 poziomie wainosci 2 Sq zdefiniowane jakowsparcie wymagajqce znajomosci praktycznej program6w Skire od strony uiytkownika i administratora, wlqczajqc w to mi~dzy innymi: konfiguracj~ proces6w biznesowych i ich wczytywanie, testowanie i wdraianie aktuallzacji program6w Skire Oesli Sq dost~pne), firmowych, grupowych i udzielanych zezwoleri, konfiguracj~ wsparcia zgodnego ze specyficznymi wymaganiami klienta oraz przeprowadzanie szkoleri uiytkownik6w. Zgloszenia serwisowe 0 poziomie wai.nosci 3 Set zdefiniowane jako wsparcie, kt6rego nie mozna udzielic zgodnie z definicjq poziomu 1 i 2. Korzystajqc ze wsparcia 0 poziomie wainosci 3, Klient b~dzie kontaktowal si~ z Oracle zgodnie z metodami wskazanymi na stronie internetowej: httd:/iskire.com lub zgodnie z metodq uzgodnionq przez strony. Oracle dostarczy nowe aktualizacje, poprawki i zmiany do programow Sire, zwyczajowo dostarczane klientom Oracle, kt6rzy majq wainq asyst~ technicznq dla program6w Skire, jednakie nie b~dzie dostarczae jakichkolwiek wersji, opcji, modul6w ani przyszlych aplikacji lub funkcjonalnosci, ktore podlegajq oddzielnemu licencjonowaniu. Roczne wsparcie techniczne dotyczy wylqcznie posiadanych przez klienta wersji program6w Skire. 15 marea 2013 r. Strona 15 z 23

16 ZaJa,cznik Obsluga priorytetowa Obsluga priorytetowa (Priority Service) jest swiadczona w przypadku wersji programow Oracle obj~tych Podstawowq asystq technicznq, Przedluzonq asystq technicznq lub Ciqglq asystq technicznq. Obsluga priorytetowa obejmuje nast~pujqce elementy: Przypisanie Dedykowanego Inzyniera (An Oracle Advanced Support Delivery Manager ("ASDM") ) na okres trwania kontraktu. Inzynier b~dzie pierwszqlinia wsparcia Klienta w zarzadzaniu uslugami serwisowymi. Obsluga b~dzie odbywac si~ w j~zyku polskim (poza uslugami oznaczonymi ponizej) Do podstawowych zadari inzyniera nalezec b~dzie: Sporzqdzanie i utrzymywanie okresowych raportow z prac w zakresie uslug serwisowych, Sporzqdzenie listy kluczowych kontaktow dla Oracle Premier Support oraz zespolu zarzqdzajqcego eskalacjami (Customer Contacts). Ponadto inzynier odpowiedzialny b~dzie za eskalacje i zarzqdzanie eskalacjami zgloszonych problemow zgodnie z procedurami Oracle'a, Dokumentowanie specyfikacji technicznej dla OPE ("Environment and Configuration Guide") oraz Umozliwi dost~p do konkretnych opcji na portalu internetowym Inzynier b~dzie rowniezuczestniczyl w: Sprawdzaniu, tworzeniu listy osob kontaktowych kontrahentow Klienta, Sporzqdzaniu kwartalnych raportow ze swiadczonych uslug, Utrzymywaniu Joint Contacts i Escalation Guide i the Environment and Configuration Guide, Sporzqdzeniu listy wszystkich dzialari z zakresu wykonanych uslug serwisowych, zglaszanych przez Klienta lub kontrahentow Klienta. Zestawienie moze skldac si~ z raportu dokonanych czynnosci, zaleceri, 0 ile takie istniejq oraz przeglqdu priorytetu zgloszeri, Dedykowany inzynier bedzie pierwszq linia wsparcia dla zgloszeri 0 priorytecie P1 oraz dla uzgodnionych zgloszeri 0 priorytecie P2. Pomoze rowniez w zarzqdzaniu krytycznymi zgloszeniami w nast~pujqcy sposob: B~dzie zarzqdzac i pomagac w priorytetyzacji zgloszeri, B~dzie informowac klientow 0 statusie zlozonych zgloszeri, B~dzie osoba kontaktowq pomiedzy Oracle a kontrahentami Klienta, Ulatwi dost~p do imprez sponsorowanych przez Oracle, udost~pnianych klientom z wykupionq asystq dedykowanq, oraz Ulatwi dost~p do miesi~cznych konferencji internetowych (odbywajqcych si~ w j~zyku angielskim). 2. Zasady nadawania priorytetu zgloszeniom: 2.I. Oracle b~dzie obslugiwac zgloszenia poza kolejnosciq, w przypadku, gdy wplynq zgloszenia od innych klientow 0 tym samym priorytecie. Zgloszenia klientow z wykupionq uslugq priorytetowq b~dq obslugiwane w pierwszej kolejnosci. Oracle dolozy wszelkich starari, by zgloszenia serwisowe byly obslugiwane w nast~pujqcy sposob: Dla 90% zgloszeri 0 priorytecie P1, Oracle dolozy wszelkich starari, by podjqc dzialania w ciqgu 1 godziny niezaleznie od czasu zlozenia zgloszenia oraz dnia tygodnia, w ktorym zgloszenie wplyn~lo Dla 90% zgloszeri 0 priorytecie P2, Oracle dolozy wszelkich starari, by podjqc dzialania w ciqgu 2,5 godziny od czasu zlozenia zgloszenia. Zgloszenie serwisowe b~dzie rozpatrywane w godzinach pracy Dla 90% zgloszeri 0 priorytecie P3, Oracle dolozy wszelkich starari, by podjqc dzialania najpoiniej dnia nast~pnego. Zgloszenie serwisowe b~dzie rozpatrywane w godzinach pracy Dla 90% zgloszeri w priorytecie P4, Oracle dolozy wszelkich starari, by podjqc dzialania najpoiniej dnia nast~pnego. Zgloszenie serwisowe b~dzie rozpatrywane w godzinach pracy Oracle rozpocznie wewn~trznq eskalacj~ zgloszeri serwisowych 0 priorytecie P1 oraz P2 zgodnie z wewn~trznymi zasadami opisanymi w Service Request Response Guidelines, oraz 2.3. Moze zmieniac priorytet zgloszeri serwisowych podczas trwania naprawy. Aby nabyc opcj~ Obstugi priorytetowej, nalezy zakupic rowniez Podstawowe uslugi asysty technicznej do tego pakietu licencji. Klienci, ktorzy korzystajq juz z Podstawowych uslug asysty technicznej, a chcieliby zakupic do pakietu licencji rowniez opcj~ Obslugi priorytetowej, nie muszq w tym celu przeprowadzac migracji tych licencji na biezqce parametry licencyjne. 15 marea 2013 r. Strona 16 z 23

17 Zala,cznik W przypadku zakupu uslugi Obslugi priorytetowej, Klient potwierdza, ze zdolnose Oracle do swiadczenia takiej uslugi zalezy od wypelnienia przez Klienta nast~pujqcych warunkow: Klient wyznaczy osoby kontaktowe od strony Klienta. Osoba kontaktowa moze bye identyfikowana poprzez nazwisko, numer telefonu, adres , bqdz winny ustalony przez strony sposob. Jedynie osoby wyznaczone przez Klienta majq prawo do kontaktu z Oracle, Klient jest zobligowany do utrzymania najnowszych wersji oprogramowania, instalowania krytycznych poprawek w czasie trwania uslugi, Klient b~dzie uczesniczye w tworzeniu instrukcji Oracle utrzymania Joint Contacts and Escalation Guide oraz Environment and Configuration Guide. W przypadku wznowienia uslugi Obslugi priorytetowej, oplata za takie uslugi zoslanie obliczona w oparciu 0 cen~ Obslugi priorytetowej w cenniku obowiqzujqcym w chwili wznowienia. Umowne ograniczenia rocznych oplat za uslugi asysty technicznej, w tym umowne ograniczenia uzgodnione odnosnie Podstawowych uslug asysty technicznej nie majq zastosowania odnosnie oplat za opcj~ Obslugi priorytetowej, chyba ze umowa z klientem zawiera wyrazne odmienne postanowienia. Opcja Obslugi priorytetowej nie podlega opisanym powyzej zasadom przywracania swiadczenia uslug. Obsluga priorytetowa nie jest dost~pna dla wszystkich programow. Dost~pnose uslugi mozna sprawdzie, kontaktujqc si~ z lokalnym przedstawicielem handlowym ds. uslug asysty technicznej. Pakiet uslug asysty technicznej przy incydentach z serwerem (Incident Server Support Package) Asysta techniczna przy incydentach z serwerem (Incident Server Support) obejmuje asyst~ technicznq udzielanq przez Internet, dost~pnq w pakietach po 10 zgloszeri serwisowych dotyczqcych jednego serwera. Jest ona dost~pna przez caly okres swiadczenia uslug Podstawowej asysty technicznej dla licencji Oracle. Uslugi asysty technicznej przy incydentach z serwerem do danego programu mozna zakupie wylqcznie z poczqtkowq licencjq na program, a nast~pnie mozna je odnawiae na kolejne okresy asysty technicznej. Pakiety uslug asysty technicznej przy incydentach z serwerem nie obejmujq aktualizacji, nie mozna z nich taue korzystae, sprzedawae ich ani kupowae w polqczeniu z zadnq innq ofertq asysty technicznej. Jesli klient zakupi Podstawowe uslugi asysty technicznej, b~dq one podlegae zasadom przywracania swiadczenia uslug obowiqzujqcym w firmie Oracle w danym czasie. Asysta techniczna przy incydentach z serwerem jest dost~pna dla nast~pujqcych ograniczonych pakietow produktow, dla wszystkich platfonm: Pakiet Oracle Database Server Support: Oracle Database Enterprise Edition, Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Standard Edition One, Partitioning, Real Application Clusters, Advanced Compression; Pakiet Oracle Application Server Support: Internet Application Server Enterprise Edition, Internet Application Server Standard Edition, Internet Application Server Standard Edition One. Pakiety uslug asysty technicznej przy incydentach z serwerem Sq wazne przez rok od daty zakupu. Wraz z uplywem tego terminu niewykorzystane zgloszenia serwisowe tracq waznose. Wraz z zakoriczeniem obslugi ostatniego zgloszenia serwisowego wygasa takze prawo dost~pu do serwisu internetowego My Oracle Support. Od liczby dost~pnych zgloszeri serwisowych nie odejmuje si~ zgloszeri, ktorych celem jest rozwiqzanie problemu spowodowanego przez blqd w produkcie. Asysta techniczna przy incydentach z selwerem obejmuje: dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego systemu asysty technicznej, dzialajqcego przez calq dob~ i we wszystkie dni tygodnia), w tym mozliwose dokonywania zgloszeri serwisowych przez Internet; mozliwose pobrania programow korygujqcych do oprogramowania i ich zestawow. Asysta techniczna do NarzE1dzirozwojowych Oracle Java Usluga asysty technicznej do Narz~dzi rozwojowych Oracle Java jest dost~pna dla nast~pujqcych programow: Sun NetBeans, Oracle Enterprise Pack for Eclipse i Oracle JDeveloper (pobranych z serwisu Oracle Technology Network po 28 czerwca 2005 r.). Klient, ktory nab~dzie uslug~ asysty technicznej do 15 marca 2013 r. Strona 17 z 23

18 Zala,cznik Narz~dzi rozwojowych Oracle Java, otrzyma uslug~ asysty technicznej do wszystkich wymienionych wyzej programow. Usluga asysty technicznej do Narz~dzi rozwojowych Oracle Java obejmuje: dost~p do program ow korygujqcych i poprawek; catodobowq obslug~ zgtoszen serwisowych we wsz stkie dni tygodnia; dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego calodobowego systemu asysty technicznej, dziatajqcego we wszystkie dni tygodnia), w tym mozliwosc dokonywania zgtoszen serwisowych przez Internet; obstug~ klientow w kwestiach pozatechnicznych w zwyktych godzinach pracy. Asysta techniczna do Narz~dzi rozwojowych Oracle Java nie obejmuje rozszerzen do nowych wersji programow. Asysta techniczna do Narz~dzi rozwojowych Oracle Solaris Usluga Asysty technicznej do Narz~dzi rozwojowych Oracle Solaris jest dost~pna dla nast~pujqcych programow: Oracle Solaris Studio i Oracle Solaris Studio Express. Klient, ktory nab~dzie uslug~ asysty technicznej do Narz~dzi rozwojowych Oracle Solaris, otrzyma uslug~ Asysty technicznej do wszystkich wymienionych wyzej programow. Usluga Asysty technicznej do Narz~dzi rozwojowych Oracle Solaris obejmuje: dost~p do programow korygujqcych i poprawek; calodobowq obstug~ zgloszen serwisowych we wszystkie dn; tygodnia; dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego catodobowego systemu asysty technicznej, dzialajqcego we wszystkie dni tygodnia), w tym mozliwosc dokonywania zgloszen serwisowych przez Internet; obslug~ klientow w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. Asysta techniczna do Narz~dzi rozwojowych Oracle Solaris nie obejmuje rozszerzen do nowych wersji programow ani dost~pu do aktualizacji program ow, programow korygujqcych i poprawek. Asysta techniczna do Application Development Framework Essentials Usluga Asysty technicznej do Application Development Framework Essentials jest dost~pna dla programow Oracle Application Development Framework (ADF) Essentials. Usluga Asysty technicznej do Application Development Framework Essentials obejmuje: dost~p do programow korygujqcych i poprawek; calodobowq obstug~ zgloszen serwisowych we wszystkie dni tygodnia; dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego calodobowego systemu asysty technicznej, dziatajqcego we wszystkie dni tygodnia), w tym mozliwosc dokonywania zgtoszen serwisowych przez Internet; obslug~ klientow w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. Asysta techniczna do Application Development Framework Essentials nie obejmuje rozszerzen do nowych wersji programow. Asysta techniczna do program6w Java SE Usluga Asysty technicznej jest dost~pna do programow Java SE. Usluga Asysty technicznej do programow Java SE obejmuje: poprawki bl~dow, poprawki zabezpieczen i drobne aktualizacje; narz~dzia podwyzszajqce wersj~; calodobowq obstug~ zgloszen serwisowych we wszystkie dni tygodnia; dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego calodobowego systemu asysty technicznej dzialajqcego we wszystkie dni tygodnia), w tym mozliwosc dokonywania zgtoszen serwisowych przez Internet; Zasady swiadczenia ustug asysty technicznej w zakresie oprogramowania Oracle 15 marca 2013 r. Strona 18 z 23

19 Zala,cznik or 1 do SIWZ obs/ug~ klient6w w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. Jeteli klient nab~dzie Us/ug~ asysty technicznej Java SE, us/ugi opisane powytej b~dq swiadczone jako asysta techniczna dla licencji nabytych osobno. Poprawki bi~d6w, poprawki zabezpieczen i drobne aktualizacje otrzymane w ramach uslug opisanych powytej b~dq dostarczane na warunkach okreslonych we wlasciwej umowie licencyjnej zaakceptowanej przez klienta poprzez pobranie inub zainstalowanie programu Java SE. Pakiety zg/oszen serwisowych Pakiety zg/oszen serwisowych Sq dost~pne dla partner6w Oracle Partner Network. Pakiety zg/oszen serwisowych dostarczajq internetowy system Asysty technicznej w pakietach sk/adajqcych si~ z 10 lub 25 zgloszen, nie obejmujq aktualizacji i nie Sq dost~pne dla wszystkich program6w. Dost~pnose uslugi motna sprawdzie, kontaktujqc si~ z Centrum Obslugi Serwisowej OPN pod adresem httd://dartner.oracle.com/. Pakiety zg/oszen serwisowych Sq watne przez rok od daty zakupu. Niewykorzystane zgloszenia serwisowe tracq watnose (i) z upiywem danego roku lub (ii) z koncem okresu czlonkostwa w OPN Gesli nie zostalo one odnowione) - zaletnie od tego, kt6ry z tych dw6ch termin6w przypadnie wczesniej. Dost~p do zgloszen serwisowych wygasa w momencie zakonczenia obslugi ostatniego zgioszenia serwisowego. Aktualizacje Po/nocnoamerykanskich Przepisow Podatkowych (Wynagrodzenia) Dodatek Aktualizacje P6/nocnoamerykanskich Przepis6w Podatkowych (Wynagrodzenia) (North American Payroll Tax Updates) jest dost~pny dla nast~pujqcych wersji program6w Peoplesoft HRMS Payroll for North America: 8.8 Service Pack 1 oraz 8.9. Klienci, kt6rzy nab~dq dodatek Aktualizacje P6Inocnoamerykanskich Przepis6w Podatkowych otrzymajq w okresie jednego roku kalendarzowego aktualizacje przepis6w podatkowych dla w/asciwej wersji programu Peoplesoft HRMS Payroll for North America. Aktualizacje te Sq dost~pne wy/qcznie dla Stan6w ljednoczonych Ameryki P6Inocnej, Kanady i Puerto Rico. Aby nabye Aktualizacje P6Inocnoamerykanskich Przepis6w Podatkowych, program Peoplesoft HRMS Payroll for North America, na kt6ry klient posiada licencj~, musi bye aktualnie obj~ty Podstawowymi uslugami asysty technicznej. Aktualizacje P6Inocnoamerykanskich Przepis6w Podatkowych b~dq dostarczane przez serwis My Oracle Support. Aktualizacje P6Inocnoamerykanskich Przepis6w Podatkowych motna nabye dla danej wersji programu Peoplesoft HRMS Payroll for North America przez: (a) okres do dw6ch (2) lat od daty, gdy dost~pna staje si~ us/uga Ciqg/ej asysty technicznej dla wersji 8.9 oraz (b) okres trzech lat od daty, gdy dost~pna staje si~ us/uga Ciqg/ej asysty technicznej dla wersji 8.8 Service Pack 1. Aktualizacje P6Inocnoamerykanskich Przepis6w Podatkowych nie podlegajq opisanym powytej zasadom wznawiania. Dost~pnose us/ugi motna sprawdzie, kontaktujqc si~ z lokalnym przedstawicielem handiowym ds. us/ug Asysty technicznej. Aktualizacje (Wynagrodzenia) Og61noswiatowych Prawnych Przepis6w Podatkowych Dodatek Aktualizacje Og61noswiatowych Prawnych Przepis6w Podatkowych (Wynagrodzenia) (Global Payroll Legislative Tax Updates) jest dost~pny dla programu Peoplesoft HRMS Payroll for North America w wersji 8.9. Klienci, kt6rzy nab~dq dodatek Aktualizacje Og61noswiatowych Prawnych Przepis6w Podatkowych (Wynagrodzenia) otrzymajq w okresie jednego roku kalendarzowego aktualizacje przepis6w podatkowych dla programu Peoplesoft HRMS Global Payroll w wersji 8.9. Aktualizacje te Sq dost~pne wy/qcznie dla Australii, Nowej lelandii, Hiszpanii, Meksyku, Wielkiej Bry1aniii Indii. Aby nabye Aktualizacje Og61noswiatowych Prawnych Przepis6w Podatkowych (Wynagrodzenia), program Peoplesoft HRMS Global Payroll w wersji 8.9, na kt6ry klient posiada licencj~, musi bye aktualnie obj~ty Podstawowymi us/ugami asysty technicznej. Aktualizacje Og61noswiatowych Prawnych Przepis6w Podatkowych (Wynagrodzenia) b~dq dostarczane przez serwis My Oracle Support. Aktualizacje Og61noswiatowych Prawnych Przepis6w Podatkowych (Wynagrodzenia) motna nabye na okres do dw6ch (2) lat od daty, gdy dost~pna staje si~ us/uga Ciqglej asysty technicznej dla programu Peoplesoft 15 marca 2013 r. Strona 19 z 23

20 Zala.cznik HRMS Global Payroll w wersji 8.9. Aktualizacje 0961noswiatowych Prawnych Przepis6w Podatkowych (Wynagrodzenia) nie podlegaj'l opisanym powytej zasadom wznawiania. Dost~pnosc uslugi mozna sprawdzic, kontaktuj'lc si~ z lokalnym przedstawicielem handlowym ds. uslug Asysty technicznej. Uslugi asysty technicznej dla produkt6w Oracle Linux Firma Oracle oferuje klientom, niezaleznie od tego, czy korzystaj'l oni z program6w Oracle, uslugi Asysty technicznej dla produkt6w Oracle Linux. Informacje 0 dost~pnych uslugach znajduj'l si~ w dokumencie pt..zasady asysty technicznej dla produkt6w Oracle Linux i Oracle VM" (Oracle Linux and Oracle VM Support Policies), dost~pnym pod adresem: htto:/lwww.oracle.com/suooortloolicies.html. Uslugi asysty technicznej dla produkt6w Oracle VM Firma Oracle oferuje klientom, niezaleznie od tego, czy korzystaj'l oni z program6w Oracle, uslugi asysty technicznej dla produkt6w Oracle VM. Informacje 0 dost~pnych uslugach znajduj'l si~ w dokumencie pt..zasady asysty technicznej dla produkt6w Oracle Linux i Oracle VM" (Oracle Linux and Oracle VM Support Policies), dost~pnym pod adresem: htto:/iwww.oracle.com/suooortloolicies.htmi. Uslugi podstawowej asysty technicznej dla produkt6w Exadata Informacje 0 zasadach przedluzenia uslugi Podstawowej asysty technicznej dla produkt6w Exadata zamieszczono w dokumencie pt..zasady asysty technicznej dla produkt6w Exadata' (Exadata Technical Support Policies), dost~pnym pod adresem: htto:/iwww.oracle.com/us/suooortloolicies/index.htmi. Uslugi asysty technicznej dla program6w Sun Firma Oracle udost~pni na czas ograniczony pewne uslugi asysty technicznej do oprogramowania, kt6re wczesniej byly oferowane przez firm~ Sun Microsystems. Te uslugi wsparcia technicznego podlegaj'l Zasadom wsparcia technicznego dla program6w Sun (Sun Software Technical Support Policies). Informacje o tych uslugach s'l dost~pne pod adresem 15 marca 2013 r. Strona 20 z 23

Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od 20 września 2013 r.

Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od 20 września 2013 r. Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od 20 września 2013 r. INFORMACJE OGÓLNE O ile nie podano inaczej, niniejsze Zasady świadczenia usług asysty technicznej

Bardziej szczegółowo

O ile nie podano inaczej, niniejsze Zasady świadczenia usług asysty technicznej dotyczą wszystkich linii produktów Oracle w zakresie oprogramowania.

O ile nie podano inaczej, niniejsze Zasady świadczenia usług asysty technicznej dotyczą wszystkich linii produktów Oracle w zakresie oprogramowania. Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od dnia 09 czerwca 2014 Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Warunki świadczenia usług asyty technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od dnia 12 czerwca 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od dnia 12 czerwca 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od dnia 12 czerwca 2015 Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Warunki świadczenia usług asyty technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od dnia 16 października 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od dnia 16 października 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od dnia 16 października 2015 Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Warunki świadczenia usług asyty technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej

Zasady świadczenia usług asysty technicznej Zasady świadczenia usług asysty technicznej Data wejścia w życie: 10 lipca 2007 r. INFORMACJE OGÓLNE O ile nie podano inaczej, niniejsze Zasady świadczenia usług asysty technicznej dotyczą asysty technicznej

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUS^ ROZWOJU REGIONALNEGo Krakow, 2014.07.03 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT NIP: 676-005-26-78 http://www.dqelpro.pl serdecznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG *?o t UMOWA O SWIADCZENIE USLUG podpisana w Krakowie w dniu 11 lutego 2013 r., pomi^dzy: Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Krakow, zarejestrowanym w Sa^dzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Dokumentjest formalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez Trese niniejszego dokumentu, wszelkie informacje, do kt6rych sifi odwofuje oraz prowadzona

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniŝej równowartości 125.000 euro na dostawę licencji

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu..<dzień miesiąc> 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00 695), przy ul. Nowogrodzkiej

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G. 1 x 8-core UltraSPARC T1 1.2 GHz, 16 GB RAM, 2 x 73 GB 10 krpm SAS, 2 x 300 GB 10 krpm SAS, SunOS 5.11

A B C D E F G. 1 x 8-core UltraSPARC T1 1.2 GHz, 16 GB RAM, 2 x 73 GB 10 krpm SAS, 2 x 300 GB 10 krpm SAS, SunOS 5.11 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Lp Opis 1.1. Świadczenie usługi pogwarancyjnego serwisu technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" Postanowienia wstqpne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ Postanowienia wstqpne Za^cznik nr 1 do Zarza,dzenia Prezesa Zarza,du nr 3/2013 REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" 1 Postanowienia wstqpne 1. Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji GMINA MIASTO RZESZOW Rzesz6w, dnia 26 maja 2015 r. URZJ\D MIASTA RZESZOWA WYDZIAt. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY URZ~DU MIASTA RZESZOWA UL. MICKIEWICZA 11 35-064 RZESZOW TEL. 17 875 4996 Adres wydzialu

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby Burmistrz Toszka ORG.2600.9.2015.MM Toszek, dnia 09.02.2015 r. Urz"d Miejski wtoszku uj. Boiealawl Chrobngo 2 M-I8OT_k lei.: (321233 4217 fax: (321233 41 41 NIP GMINY: 96911i05695 RICON GMINY: 27625'1'771

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Czy można wypróbować

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy: UMOWA PRZECHOW ANIA zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:... z siedzibq w.........,vp1sanyn1 do... pod numerem...,nip..., REGON..., reprezentowanym przez: I)..., 2)..., zwanym

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

na podst. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2013.907 z poin. zm.)

na podst. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2013.907 z poin. zm.) Dostawa oprogramowania do zarzqdzania infrastrukturq danych w Urz :dzie Miasta Rzeszowa ZP.271.1.41.2015 Rzeszow, 14 sierpnia 2015 r. Dotyczy post~powania w sprawie udzielenia zamowlenia publicznego pn.:

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r.

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam6wien 0 wartosci nie przekraczaj~cej kwoty wyrazonej w ztotych r6wnowartosci

Bardziej szczegółowo

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek.

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek. ZA8ADY odst~pienia od egzekwowania naliczonych odsetek od naleinosci przystuguj~cych dla 8M "Zatoka" w Braniewie oraz odraczania terminow platnosci, rozkladania na raty i umarzania naleznosci podstawowych

Bardziej szczegółowo

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej HSWISS Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej Krakow, 2014.07.02 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT DG ELPRO Z.

Bardziej szczegółowo

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie ZARZJ\DZENIE NR.5~k.. 2012 Prezydenta Miasta Swi~tochtowice z dnia. ~.4...JO... 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczc!.cej sposobu i trybu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez Strona I z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zam6wienia: www.paa.gov.pl Warszawa: wykonanie ustugi polegaj,\cej na przeprowadzeniu pomiarow porownawczych

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA NAGRODY GWARANTOWANE

WARUNKI KORZYSTANIA NAGRODY GWARANTOWANE WARUNKI KORZYSTANIA NAGRODY GWARANTOWANE OGÓLNE WARUNKI RED BULL MOBILE COLLECT W ZAKRESIE ZMIAN POZIOMÓW ENERGII Niniejsze Ogólne Warunki maja zastosowanie, jesli zdecydujesz sie przejsc na wyzszy Poziom

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r.

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

ZARZi\DZENIE NR 712013 WOJTA GMINY LELKOWO z dnia 19 marca 2013r.

ZARZi\DZENIE NR 712013 WOJTA GMINY LELKOWO z dnia 19 marca 2013r. ZARZi\DZENIE NR 712013 WOJTA GMINY LELKOWO z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania przez osoby niepelnosprawne z przewozu samochodem osobowym marki Mercedes Vito. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urz^dowego Unii Europejskiej. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urz^dowego Unii Europejskiej. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urz^dowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publicatlons.europa.eu Informacje 1 formularze

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Oferta licencyjna dla szkół Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Umowa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO w sprawie okreslenia zasad udostf pniania sal konferencyjnych w budynku Urz?du Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 5612007 BURMISTRZA MIASTA MAKOW MAZOWIECKI z dnia 24 lipca 2007 r.

ZARZADZENIE NR 5612007 BURMISTRZA MIASTA MAKOW MAZOWIECKI z dnia 24 lipca 2007 r. ZARZADZENIE NR 5612007 BURMISTRZA MIASTA MAKOW MAZOWIECKI z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia instrukcji sporzqdzania, obiegu i kontroli dokumentow finansowoksipgowych w Urzpdzie Miejskim w Makowie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ Spotka Komunalna DORZECZE BIALEJ Spofka z o.o. ul Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow tel. 014 65-06-204 faks. 014 65-06-204 w. 23 www.dor7eczebialei.pl biuro(a)dorzeczebialei.pl DORZEQ2LE1MEJ Spolka

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Instytucje Edukacyjne Definicja Uprawnionego Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k«

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k« RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANS6w Warszawa, dnia 1/ czerwca 2008 r. APlI0602/3IMFN/OSIMB7-SS93 SEKRETARIAT MARSZALKA SEJMU RP WPl. YNElO 1 3. 06. 2008 Pan Bronislaw Komorowski Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej w ramach projektu "Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla: ,, Page 1 of 5 MieiskiOsrodek Pomocy Spoteczne) ^ ul Warszawska 40, 87-500 RYPIN tel 0-54 280-96-50, 280-96-00 Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 2 597 Poz. 11 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNVCH1) z dnia 3 wrzesnia 2009 r. o sprostowaniu bl~du Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 oglaszaniu akt6w

Bardziej szczegółowo

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Grodzisk Mazowiecki dnia 06.11.2012 roku ZAMAWIAJ1\CY POlNlAT GRODZrSKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki Zarzqd Powiatu Grodziskiego ul. Kosciuszki 30 Tel. 724 1833, Fax 7243049 ul. Kosciuszki 30 NIP: 5291798895.

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Gliwice: Sukcesywna dostawa pojemnikow medycznych i termometrow dla Centrum Onkologii-lnstytutu im. Marii Sktodowskiej Curie, Oddziat w Gliwicach. Numer ogloszenia: 231748-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.szpitalkarowa.pi

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.szpitalkarowa.pi Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.szpitalkarowa.pi Warszawa: OPIEKA SERWISOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SIMPLE ERPlCRM WRAZ Z SERWERAMI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05- Wolomin: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewn^trznej - wejsc do budynku cz. A i B Sqdu Rejonowego w Wolominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyriskiego

Bardziej szczegółowo

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku BURMISTRZ MIASTA MARKI 05.270 MARKI AI. J. Piisudsldego 95 Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ w 2014

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Licencje: korporacyjna, edukacyjna i dla administracji

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec 2 Mielec, dnia 3.06.2015 r. (pieczyc zamawiajl!cego) oznaczenie sprawy - SM271.2.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczllce zamowienia 0 wartosci nieprzekraczajllcej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZP.271.1.88.2014 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Urz?du Miasta Rzeszowa orazjednostek organizacyjnych Rzeszow~ dnia 4listopada 2014 r. ZP.271.1.88.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup

Bardziej szczegółowo

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu 1/7 ENOTICES_dor7eczebialej 25/08/2010-10:2010-111860 Formularz standardowy 1 PL Kontrakt VII - Budowa sieci wodociqgowej od Jodlowki Tuchowskiej do centrum adm. Rzepiennika Strzyzewskiego. Budowa magistral!

Bardziej szczegółowo

Uchwala Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwala Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. z dnia 27 maja 2015 r. Uchwala Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie okreslenia organizacji potwierdzania efektow uczenia si^ osobom ubiegaj^cym sig o przyj^cie na studia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Marszałek Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Marszałek Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Załcznik nr, dnia r. Piecz wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Marszałek Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc działajc w imieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 marca 2014 r. KL/140/44/256/JKr/MP/2014. Pani Magdalena Mtochowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Warszawa, 6 marca 2014 r. KL/140/44/256/JKr/MP/2014. Pani Magdalena Mtochowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Konfederacja Lewlatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Warszawa, 6 marca 2014 r. tel.(+48) 22 55 99 900 fax (+48) 22 55 99 910 lewlatan@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl KL/140/44/256/JKr/MP/2014

Bardziej szczegółowo

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udost^pnia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia: www.mok.art.pl (wybrac: O NAS,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarzttdzenie nr 2J 12014 Rektora Politec1miki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarzttdzenie nr 2J 12014 Rektora Politec1miki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarzttdzenie nr 2J 12014 Rektora Politec1miki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku pismlenniczego, wydawniczego

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREseI SIWZ

WYJASNIENIE TREseI SIWZ KAPITAt LU DZKI,," f"", PiZeJilt

Bardziej szczegółowo

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w...

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w... UMOWA nr...ski... Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiqdzy: Zalqcznik nr 7 do SlWZ lstotne postanowienia umowy SZPlTALEM KLlNlCZNYM im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2, 00-315 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

PL-Tuchow: Pojazdy pogotowia technicznego 2010/S 243-371518 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU. Dostawy

PL-Tuchow: Pojazdy pogotowia technicznego 2010/S 243-371518 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU. Dostawy 15/12/2010 Pahstwa czlonkowskie -Zamowienie publiczne na 1/9 dostawy - Ogloszenie o zambwieniu - Procedure otwarta NiniejszeogloszeniewwitrynieTED:http://ted.europa.eu/udl?url«TED:NOTICE:371518-2010:TEXT:PL:HTML

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 201 1 r.

z dnia 17 listopada 201 1 r. ZARZqDZENlE Nr 861201 1 STAROSTY ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKIEGO z dnia 17 listopada 201 1 r. w sprawie zasad organizacji obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/4/2015

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/4/2015 Gminny Osrodek Kultury Promocji, Informacji Turystycznej ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/4/2015 Istebna, dnia 03 lipca 2015 r. Na Obsluge gastronomicznq XXI Festynu Istebniaiiskiego - w ramach

Bardziej szczegółowo

WSTE.PNE OGLOSZENIE INFORMACYJNE

WSTE.PNE OGLOSZENIE INFORMACYJNE 1/7 ENOT/CES_dorzeczebialej 25/08/2010-10:2010-111859 Formulae standardowy 1 PL Kontrakt VI - Budowa magistrali wodociqgowej Jodlowka Tuchowska - Rzepiennik UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl.

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Mikstat: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MIKSTACIE Numer ogloszenia: 370842-2012;

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 12.07.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu TOK/GP/2013-07-12/0000002

Wrocław, dn. 12.07.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu TOK/GP/2013-07-12/0000002 Wrocław, dn. 12.07.2013 r. TOK/GP/2013-07-12/0000002 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Opieka serwisowa i ekspresowe wsparcie techniczne dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

o WSPOtPRACY W DZIEDZINIE ZDROWIA

o WSPOtPRACY W DZIEDZINIE ZDROWIA UMOWA MI~DZY RZJ\DEM RZECZYPOSPOLITEl POLSKIEl A RZJ\DEM PANSTWA IZRAEL, o WSPOtPRACY W DZIEDZINIE ZDROWIA I MEDYCYNY Rzqd Rzeczypospolitej Polskiej Rzqd Panstwa Izrael, zwane dalej "Stronami" kierujqc

Bardziej szczegółowo