Zasady swiadczenia ustug asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowi~zuj~ od 15 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady swiadczenia ustug asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowi~zuj~ od 15 marca 2013 r."

Transkrypt

1 Zala.cznik Zasady swiadczenia ustug asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowi~zuj~ od 15 marca 2013 r. NFORMACJE 00 LNE o ile nie podano inaczej. niniejsze Zasady swiadczenia uslug asysty technicznej dotycz~ wszystkich linii produkt6w Oracle w zakresie oprogramowania. Okreslenia.klien/" i.klienta" odnosz~ si~ do osoby fizycznej lub prawnej. kt6ra zam6wila uslugi asysty technicznej w firmie Oracle lub u autoryzowanego dystrybutora Oracle. Uslugi asysty technicznej oferowane przez Dzial asysty technicznej Oracle (Oracle Support Services - OSS) i opisane ponizej w rozdziale Poziomy wsparcia technicznego Oracle Sq swiadczone wylqcznie w przypadku licencjonowanych program6w. Uslugi asysty technicznej Sq swiadczone w przypadku problem6w (r6wniet problem6w spowodowanych przez klienta). kt6rych istnienie motna wykazae w aktualnie obslugiwanych wersjach licencjonowanych program6w Oracle. uruchamianych w niezmienionym stanie. przy certyfikowanej konfiguracji sprz~tu. bazy danych i systemu operacyjnego. zgodnie ze specyfikacjami podanymi w zam6wieniu klienta lub w dokumentacji programu. Informacje 0 wersjach i obslugiwanych platformach, dotyczqce wszystkich program6w Oracle z wyjqtkiem program6w Phase Forward oraz Instantis, udost~pniane Sq klientowi w internetowych systemach asysty technicznej Oracle, opisanych ponizej w rozdziale internetowe systemy asysty technicznej (Web-Based Customer Support). Intormacje 0 wersjach produktu i obslugiwanych platformach dotyczqcych program6w Phase Forward oraz Instantis zostanq dostarczone klientowi w tormie pisemnej. Oracle zapewnia asyst~ technicznq zgodnie z zasadami ochrony danych dot. swiadczenia uslug opublikowanymi pod adresem Niniejsze Zasady swiadczenia uslug asysty technicznej w poprzednich umowach firmy PeopleSoft mogly bye okreslane jako "Warunki swiadczenia uslug asysty technicznej zwiqzanej z oprogramowaniem" ("Software Support Services Terms and Conditions'), w poprzednich umowach firmy Siebel jako,zasady swiadczenia uslug piel~gnacji oprogramowania' ("Maintenance Services Policy'), w poprzednich umowach firmy Hyperion jako,standardowy program serwisowy' ("Standard Maintenance Program"), w poprzednich umowach firmy Agile jako "Strategia swiadczenia uslug asysty technicznej dotyczqcej produkt6w" ("Product Support Policy'), w poprzednich umowach firmy SEA jako zasady "Uslug asysty technicznej" ("Support Services"), w poprzednich umowach firmy Haley jako "Umowa asysty technicznej i obslugi oprogramowania" ("Support Maintenance Agreement"), w poprzednich umowach firmy mvalent jako,umowa obslugi i asysty technicznej" ('Maintenance and Technical Support Agreement"), w poprzednich umowach firmy AmberPoint jako,zalqcznik 2.0 Obsluga i asysta techniczna" (,Maintenance and Support Schedule 2.0") oraz w poprzednich umowach Phase Forward jako.polityka uslug wsparcia dla licencjobiorc6w Phase Forward" (.Phase Forward Licensee Support Services Policy"). Oracle moze wprowadzae zmiany w niniejszych zasadach swiadczenia uslug asysty technicznej wedlug wlasnego uznania, jednak zmiany zasad dokonane przez Oracle nie spowodujq istotnego zmniejszenia zakresu uslug swiadczonych dla program6w obj~tych asystq technicznq w okresie (okreslonym ponizej), za kt6ry wniesiono oplaty za uslugi asysty technicznej. Porownanie niniejszych zasad swiadczenia przez Oracle usfug asysty technicznej w zakresie oprogramowania z poprzedniq wersjq zasad swiadczenia przez Oracle uslug asysty technicznej w zakresie oprogramowania znajduje si~w zalqczonym dokumencie Zestawienie zmian (PDF). Zasady swiadczenia usfug asysty technicznej w zakresie oprogramowania Oracle 15 marca 2013 f. Strona 1 z 23

2 Zala.cznik ARUN I I STY TECH ICZNEJ Oplaty za uslugi asysty technicznej Oplaty za uslugi asysty t chnicznej wnoszone S,! rocznie, przed rozpocz~ciem okresu swiadczenia uslug, chyba ze okreslono inaczej w odnosnym dokumencie zam6wienia, w umowie dotycz,!cej finansowania lub reguiowania platnosci zawartej z firm,! Oracle albo jednym z jej podmiot6w stowarzyszonych. Aby zam6wienie asysty technicznej Oracle zostalo przyj~te, wymagane jest zobowi,!zanie klienta do zaplaty (np, zamowienie, faktyczna wplata lub inna przyj~ta metoda platnosci). Faktura zostanie wystawiona dopiero po otrzymaniu zobowi,!zania klienta do zaplaty. Zostanie ona wyslana na jeden wskazany przez klienta adres korespondencyjny. Nieuregulowanie platnosci w terminie spowoduje zaprzestanie swiadczenia uslug. Okres swiadczenia uslug asysty technicznej Okres swiadczenia uslug asysty technicznej rozpoczyna si~w dniu wejscia w zycie dokumentu zamowienia klienta, chyba ze okreslono w nim inaczej. W przypadku zamowienia zlozonego w sklepie Oracle Store, dat'! wejscia w zycie jest data jego przyj~cia przez firm~ Oracle. 0 ile w dokumencie zamowienia nie okreslono inaczej. warunki swiadczenia uslug asysty technicznej, I,!cznie z cenami, odnosz,! si~ do okresu 12 miesi~cy (zwanego dalej "okresem swiadczenia uslug"). Uslugi asysty technicznej zamowione na okres ich swiadczenia nie podlegajq anulowaniu, nie mozna rowniei uzyskac zwrotu aplat za ich swiadczenie. Firma Oracle nie jest zobowiqzana do swiadczenia asysty technicznej po zakonczeniu okresu swiadczenia uslug. Pakiet licencji Pakiet licencji sklada si~ ze (i) wszystkich posiadanych przez klienta licencji na program wraz z jego wszystkimi opcjami' (np. Database Enterprise Edition i Enterprise Edition Options; Purchasing i Purchasing Options), narz~dziami Enterprise Manager' (np. Database Enterprise Edition i Diagnostics Pack) lub modulem samoobslugi' (np, Human Resources i Self-Service Human Resources) licencjonowanym dla tych program6w, oraz (ii) wszystkich licencji na programy, ktore zawieraj,! ten sam kod zrodlowy. Definicja pakietu licencji nie obejmuje licencji na tworzenie oprogramowania i licencji na wersje demonstracyjne udost~pniane w ramach programu Oracle Partner Network lub w serwisie internetowym Oracle Technology Network. Dla program6w binarnych maj,!cych wbudowan,! Oracle Java, pakiet licencji sklada si~ ze wszystkich dystrybuowanych elementow kazdego unikatowego produktu aplikacji Java licencjonowanego zgodnie z umow'! Java BLRA zawart'! pomi~dzy klientem a Oracle. Jak wyszczegolniono w cenniku firmy Oracle, ** Programy, ktare zawierajq ten sam kod zr6dlowy to: Database Enterprise Edition, Database Standard Edition, Database Standard Edition One i Personal Edition; Internet Application Server Enterprise Edition, Internet Application Server Standard Edition i Internet Application Server Standard Edition One; WebLogic Server Enterprise Edition, WebLogic Server Standard Edition, WebLogic Suite, i Web Tier, W celu doprecyzowania: w przypadku klienta b~d,!cego partnerem firmy Oracle i swiadcz,!cego uslugi asysty technicznej pierwszej Iinii uzytkownikowi koricowemu (np. na podstawie iicencji oprogramowania zintegrowanego (Embedded Software License - "ESL"), iicencji na nieograniczone uzytkowanie ze specyficznymi aplikacjami (Application Specific Full Use - "ASFU") lub w ramach zatwierdzonego przez firm~ Oracle innego sposobu swiadczenia asysty technicznej pierwszej linii), zbior licencji obejmuje wszystkie licencje uzytkownika koricowego dla programow zintegrowanych lub wl,!czonych do Pakietu Aplikacji zgodnie z Umow'! Dystrybucyjn,! ESL, Umow'! Dystrybucyjn'l ASFU lub inn'l umow'l dystrybucyjn,! zawart'! mi~dzy klientem a firm'l Oracle. Jezeli uzytkownik koricowy posiada rowniez licencje typu Full Use, obj~te asyst'! techniczn,! swiadczon,! bezposrednio przez partnera, wowczas te Iicencje musz'! rowniez bye obj~te asyst'l techniczn,! w takim samym zakresie, co licencje ASFU lub ESL. Jezeli firma Oracle swiadczy uslugi asysty technicznej pierwszej linii obejmuj,!ce wszystkie licencje ASFU i Full Use, w6wczas zarowno Iicencje ASFU, jak i Full Use muszq bye obj~te asystct technicznq w takim samym zakresie. Jednak jezeli firma Oracle swiadczy uslugi asysty technicznej pierwszej linii obejmuj'lce licencje Full Use, a partner swiadczy uslugi asysty technicznej pierwszej linii dla licencji ASFU i/lub ESL, 15 marca 2013 r. Strona 2 z 23

3 Zala.cznik wowczas tych licencji nie uznaje si~ za cz~se tego samego zbioru licencji w rozumieniu zasad zgodnosci poziomow uslug finmy Oracle. Zgodnosc poziom6w us/ug W przypadku nabycia uslug asysty technicznej wszystkie licencje w danym pakiecie musz'! bye obj~te tym samym poziomem uslug asysty technicznej (np. Podstawowymi uslugami asysty technicznej 'Software Update License & Support' lub nie podlegae asyscie technicznej). W przypadku nabycia dodatkowej uslugi Przedluzonej asysty technicznej (Extended Support), klient nadal jest zobowi,!zany do zachowania uslugi Podstawowej asysty technicznej obejmuj,!cej caly pakiet licencji. Zaleznie od dost~pnosci Przedluzonej asysty technicznej, klient zobowi,!zany jest do nabycia takich uslug obejmuj,!cych wszystkie licencje danej wersji programu, jesli ta usluga zostanie zakupiona przez klienta do ktorejkolwiek licencji danej wersji programu. Klient nie moze obj,!e uslugami asysty technicznej tylko cz~sci licencji wchodz,!cych w sklad pakietu - pakiet licencji musi zostae ograniczony przez rezygnacj~ z licencji nieobj~tych uslugami asysty technicznej. Rezygnacja z licencji musi bye udokumentowane przez klienta na pismie. Wznowienie us/ug asysty technicznej Oracle Jezeli uslugi asysty technicznej wygasly lub nie zostaly zakupione wraz z licencj,!, zostanie naliczona oplata za wznowienie. Oplata za wznowienie jest obliczana nast~puj,!co: a) jezeli uslugi asysty technicznej wygasly, wowczas oplata za wznowienie wynosi 150% ostatniej rocznej oplaty za uslugi asysty technicznej zaplaconej przez klienta za dany program; b) jezeli klient nigdy nie nabyl uslugi asysty technicznej dla danych programow, wowczas oplata za wznowienie wynosi 150% oplaty za uslugi asysty technicznej netto, ktora zostalaby naliczona, gdyby uslugi asysty technicznej zamowiono pierwotnie dla danego programu wraz z Iicencj,!, zgodnie z cennikiem Uslug asysty technicznej firmy Oracle obowi,!zuj,!cymi w momencie wznowienia. Oplata za wznowienie w sytuacji okreslonej w pkt. (a) jest naliczana proporcjonalnie do diugosci okresu ad daty zamowienia uslug asysty technicznej wstecz do daty wygasni~cia uslug asysty technicznej. Oplata za wznowienie w sytuacji okreslonej w pkt. (b) jest naliczana proporcjonalnie wstecz do daty zam6wienia licencji na program. Oprocz oplaty za wznowienie okreslonej powyzej klient musi uiscie oplat~ za uslugi asysty technicznej za okres swiadczenia tych uslug. T~ oplat~ za uslugi asysty technicznej oblicza si~ nast~puj,!co: (i) jezeli uslugi asysty technicznej wygasly, wowczas oplata za dwunastomiesi~czny okres swiadczenia uslug asysty technicznej b~dzie rowna ostatniej rocznej oplacie za te uslugi wniesionej przez klienta za dany program; (ii) jezeli klient nigdy nie nabyl uslug asysty technicznej dla danego programu, wowczas roczna oplata za uslugi asysty technicznej b~dzie rowna oplacie, ktora zostalaby naliczona, gdyby uslugi asysty technicznej zostaly pierwotnie zamowione dla danego programu, zgodnie z cennikiem Uslug asysty technicznej finmy Oracle obowi,!zuj,!cymi w momencie wznowienia. W przypadku rocznej oplaty za uslugi asysty technicznej, 0 ktorej mowa w pkt. (i) i (Ii) powyzej, przy wznowieniu mog,! miee zastosowanie wlasciwe korekty. Jezeli klient uprzednio nabyl uslugi asysty technicznej od autoryzowanego dystrybutora Oracle, a obecnie nabywa je bezposrednio od firmy Oracle, oplata za wznowienie i roczna oplata za uslugi asysty technicznej, 0 ktorych mowa powyzej, mog,! ulec podwyzszeniu. Jesli uslugi asysty technicznej nie s,! wznawiane dla calego pakietu licencji lub jesli uslugi te s,! wznawiane dla cz~sci Iicencji z danego dokumentu zamowienia, to maj,! zastosowanie zasady okreslone w rozdzialach,pakiet Iicencji',,Zgodnose poziomow uslug' i.ustalanie cen w przypadku rezygnacji z cz~sci licencji lub wsparcia technicznego". Ustalanie cen w przypadku rezygnacji z cz~sci licencji lub wsparcia technicznego Ceny uslug asysty technicznej ustalane S,! na podstawie poziomu tych uslug i Iiczby licencji, dla ktorych zamowiono te uslugi. W przypadku rezygnacji z licencji zamowionych w jednym zamowieniu lub z cz~sci wsparcia technicznego, cena uslug asysty technicznej dla pozostalych licencji z tego zamowienia zostanie ustalona zgodnie z cennikiem Oracle na te uslugi, obowic)zuji:)cym w momencie rezygnacji lub ograniczenia licencji b,!df poziomu uslug, po odliczeniu naleznej standardowej znizki. Cena ta nie b~dzie wyzsza od poprzednich oplat za uslugi asysty technicznej, uiszczanych za pozostale licencje i za licencje, z ktorych zrezygnowano lub ktore nie S,! obj~te asyst,! techniczn,!, ale nie nizsza od wczesniejszej ceny uslug asysty technicznej za licencje w dalszym ci'!gu ni,! obj~te. Jesli w zamowieniu na licencje, kt6rych liczb~ ograniczono, ustalono ograniczenie ceny dodatkowych licencji, ceny uslug asysty technicznej dla wszystkich 15 marca 2013 r. Strona 3 z 23

4 Zala,cznik licencji zam6wionych na podstawie takiego ograniczenia ceny b~dqustalane zgodnie z cennikiem Oracle na te uslugi obowiqzujqcym w momencie ograniczenia liczby licencji, po odliczeniu standardowej znizki. Niestandardowe pakiety aplikacji Niemozliwe jest zaprzestanie swiadczenia uslug asysty technicznej dla jednego modulu programu w niestandardowym pakiecie aplikacji. Programy nieobj~te asyst'l techniczn'l Klienci korzystajqcy z programow nieobj~tych asystq technicznq nie Sq uprawnieni do pobierania lub otrzymywania aktualizacji, wersji poprawionych ani programow korygujqcych. Nie przysluguje im takze pomoc telefoniczna ani zadne inne formy asysty technicznej do programow nieobj~tych asystq. Do aktualizacji programow nieobj~tych asystq technicznq nie wolno wykorzystywac ani pakietow dyskow CD, ani programow zakupionych lub pobranych do uzytku probnego, w celu wykorzystania z innymi programami obj~tymi asystq technicznq lub jako nosnik zast~pczy. Osoby do kontaktow technicznych Wyznaczeni przez klienta pracownicy Sqjedynymi osobami koordynujqcymi komunikacj~ mi~dzy firmq klienta i OSS w sprawach asysty technicznej do programow. Osoby do kontaktow technicznych ze strony klienta muszq przejsc co najmniej wst~pne przeszkolenie z podstaw znajomosci produktow oraz, w miar~ potrzeb, szkolenia uzupelniajqce dostosowane do okreslonej roli lub fazy wdrozenia, specjalistycznego zastosowania produktu inub migracji. Aby pomagac w rozwiqzywaniu problem ow z systemem i ulatwiac firmie Oracle analiz~ i obslug~ zgloszeri serwisowych, osoby wyznaczone do kontaktow technicznych muszq posiadac wiedz~ z zakresu uzytkowania programow Oracle i znac srodowisko wykorzystywanego oprogramowania Oracle. Przekazujqc zgloszenie serwisowe, osoba wyznaczona do kontaktow technicznych musi orientowac si~, na czym polega zglaszany problem, i umiec go zademonstrowac, aby pomoc firmie Oracle w jego diagnozie i wst~pnej ocenie. Aby uniknqc zakloceri w swiadczeniu uslug asysty technicznej, nalezy powiadomic OSS 0 przekazaniu obowiqzkow osoby do kontaktow technicznych innemu pracownikowi. W przypadku zamowienia Podstawowych uslug asysty technicznej klient moze wyznaczyc do kontaktow z OSS jednq (1) osob~ glownq i cztery (4) rezerwowe (zwane dalej,osobami do kontaktow technicznych') dla kazdego pakietu licencji. Kazda kolejna wielokrotnosc kwoty USD netto w przeliczeniu na jeden pakiet licencji, wplacana z tytulu oplat za uslugi asysty technicznej, upowaznia klienta do wyznaczenia dodatkowych dwoch (2) glownych i czterech (4) rezerwowych osob do kontaktow technicznych. Glowna osoba do kontaktow technicznych b~dzie odpowiedzialna (i) za nadzorowanie zgloszeri serwisowych klienta oraz (ii) za opracowywanie i wdrazanie rozwiqzari problemow w organizacji klienta. Rezerwowe osoby do kontaktow technicznych b~dq odpowiedzialne za rozwiqzywanie problem ow uzytkownikow. Wyznaczenie dodatkowych osob do kontaktow technicznych moze wymagac uiszczenia dodatkowej oplaty. Firma Oracle moze dokonywac przeglqdu zgloszeri serwisowych, otwieranych przez wyznaczone przez klienta osoby do kontaktow technicznych, oraz zalecic konkretne szkolenia, dzi~ki ktorym niektorych zgloszeri mozna by uniknqc. Aktualizacje programow,aktualizacja' oznacza kolejnq wersj~ programu, udost~pnionq przez firm~ Oracle og6l0wi klientow w ramach Iicencji na ten program bez dodatkowych oplat licencyjnych, poza ewentualnym pokryciem kosztow dostawy, o ile kiient zamow~ uslugi asysty technicznej obejmujqce prawo do aktualizacji oprogramowania dla tych licencji na odpowiedni okres. Do aktualizacji nie zalicza si~ zadnych wersji programow, opcji ani przyszlych programow, na ktore Oracle udziela odr~bnych licencji. Aktualizacje Sq dostarczane w miar~ ich udost~pniania (w trybie ustalanym przez Oracle) i mogq nie obejmowac wszystkich wersji oprogramowania uprzednio oferowanych przez Oracle. Oracle nie ma obowiqzku opracowywania jakichkolwiek kolejnych programow bqdi funkcji. Wszelkie udost~pniane aktualizacje b~dq klientowi dostarczone lub udost~pnione do pobrania. W przypadku dostarczenia aktualizacji klient otrzyma jednq jej kopi~ dla kazdego obstugiwanego systemu operacyjnego, dla kt6rego zosta~ zamowione licencjonowane programy. Klient jest odpowiedzialny za skopiowanie/pobranie i zainstalowanie aktualizacji. 15 marca 2013 r. Strona 4 z 23

5 Zala,cznik Plan platnosci, umowy finansowe i leasingowe Oplaty z tytulu swiadczenia uslug asysty technicznej naleine zgodnie z planami platnosci i umowami finansowymi lub leasingowymi, zawartymi z firm,! Oracle lub jednym z jej podmiotow stowarzyszonych (zwanymi dalej.planem platnosci'), winny bye regulowane zgodnie z warunkami okreslonymi w takim planie platnosci, ale uslugi te powinny bye zamawiane zgodnie z warunkami wlasciwego dokumentu zamowienia. Bezterminowa asysta techniczna (Lifetime Support) Bezterminowa asysta techniczna (Lifetime Support) obejmuje nast~puj,!ce poziomy uslug: Podstawow,! asyst~ techniczn,! (Premier Support), okreslan,! takie jako Podstawowe uslugi asysty technicznej (Software Update License & Support), udokumentowan,! w zamowieniu klienta; Przedluion,! asyst~ techniczn,! (Extended Supporf), 0 ile jest oferowana; Ci,!gl,! asyst~ techniczn,! (Sustaining Supporf). Opisy uslug dost~pnych w ramach Podstawowej asysty technicznej, Przedluionej asysty technicznej i Ci,!glej asysty technicznej znajduj,! si~ poniiej, w rozdziale Poziomy uslug wsparcia technicznego Oracle. Uslugi Podstawowej asysty technicznej, jesli zostaly zaoferowane, s,! dost~pne przez pi~e lat od daty ukazania si~ ogolnie dost~pnej wersji danego programu Oracle, poza opisanymi poniiej przypadkami. Okres swiadczenia uslug asysty technicznej, 0 iie taka usluga znajduje si~ w ofereie, moie bye dla okreslonych wersji programow przedluiony 0 dodatkowe trzy lata. Za wyj'!tkiem przypadkow wskazanych poniiej, poza oplat'! za uslugi asysty technicznej, do kaidego okresu asysty technicznej obj~tego Przedluion,! asyst'! techniczn,! ma zastosowanie oplata za swiadczenie uslugi Przedluionej asysty technicznej. Ewentualnie, okres swiadczenia uslug asysty technicznej, 0 ile taka usluga znajduje si~ w ofercie, moina tei przedluiye w ramach uslugi Ci,!glej asysty technicznej, ktora b~dzie dost~pna przez caly czas utrzymywania przez klienta asysty technicznej dla licencji Oracle. W zal,!czonym dokumencie pi..zasady Bezterminowej asysty technicznej do produktow technologicznych" (Lifetime Support Policy: Coyeraae for Technoloay Products) (PDF) zamieszczono wykaz technologii serwerowych, ktorych dotycz,!lub b~d,! dotyczye zasady Bezterminowej asysty technicznej. W zal,!czonym dokumencie pi..zasady Bezterminowej asysty technicznej do Fusion Middleware' (Lifetime Support Policy: Coyeraae for Fusion Middleware) (PDF) zamieszczono wykaz programow fusion middleware, kt6rych dotycz,!lub b~d,! dotyczye zasady Bezterminowej asysty technicznej. W zal,!czonym dokumencie pi. "Zasady Bezterminowej asysty technicznej do aplikacji" (Lifetime Support Policy: Coyeraae for Applications) (PDF) zamieszczono wykaz aplikacji, ktorych dotycz,!lub b~d,! dotyczye zasady Bezterminowej asysty technicznej. W zal,!czonym dokumencie pi. "Zasady Bezterminowej asysty technicznej do aplikacji Retail" (Lifetime Support Policy: Coyeraae for Retail Applications) (PDF) zamieszczono wykaz aplikacji Retail, ktorych dotycz,! lub b~d,! dotyczye zasady Bezterminowej asysty technicznej. W zal,!czonym dokumencie pi. "Zasady Bezterminowej asysty technicznej do Produktow Sun w zakresie Oprogramowania i System ow Operacyjnych" (Lifetime Support Policy: Coyeraae for Sun Software and Operatina System Products) (PDF)zamieszczono wykaz szczegolnych programow Sun, ktorych dotycz,!lub b~d,! dotyczye zasady Bezterminowej asysty technicznej. W zal,!czonym dokumencie pi. "Zasady Bezterminowej asysty technicznej do produktow Oracle Linux i Oracle VM" (Lifetime SUPPor! Policy: Coyeraae for Oracle Linux i Oracle VM) (PDF) zamieszczono wykaz szczegolnych program ow Oracle Linux, ktorych dotycz,! lub b~d,! dotyczye zasady Bezterminowej asysty technicznej. Zasady swiadczenia ustug asysty technicznej w zakresie oprogramowania Oracle 15 marea 2013 r. Strona 5 z 23

6 Zah,cznik Uwagi: 1. Oferowany przez firm~ Oracle program PeopleTools, ktory dostarczono Iqcznie z dowolnq wersjq aplikacji PeopleSoft, b~dzie obj~ty asystq technicznq przez ealy czas utrzymywania asysty technicznej do danej wersji tej aplikacji. Programy korygujqce i certyfikaty platformy do wersji poprawionej (minor release) programu PeopleTools b~dq dostarczane przez dwanascie (12) miesi~cy po ukazaniu si~ kolejnej ogolnie dost~pnej wersji poprawionej lub do ogloszenia przez Firm~ Oracle zaprzestania tworzenia dalszych wersji w przysziosci; pakiety poprawek krytycznych (critical patch updates - CPU) do wersji poprawionej programu PeopleTools mogq bye dostarczane przez okres do 24 miesi~cy po ukazaniu si~ kolejnej ogolnie dost~pnej wersji poprawionej. Klienci muszq stosowae wersje poprawione programu PeopleTools, aby w dalszym ciqgu korzystae z Podstawowej tub Przedluzonej asysty technicznej, 0 ile b~dzie oferowana, do danej wersji aplikacji programu PeopleS oft. Konieczne moze bye zainstalowanie wersji poprawionej programu PeopleTools, dzi~ki czemu zachowana zostanie zgodnose z wersjami technologii i produktami innych producentow, do ktorych asyst~ technicznq swiadczq dostawcy produktow tych producentow. Obsluga aplikacji PeopleS oft, obejmujqca w szczegolnosci: programy korygujqce, pakiety i pakiety obslugi, moze wymagae zainstalowania nowszej wersji programu PeopleTools. Firma Oracle zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach innych dostawcow wlqczonych do wersji programu PeopleTools, ktore mogq obejmowae w szczegolnosci: (i) wymog zainstalowania nowszych wersji produktow innych dostawcow, (ii) zmian~ sposobu zapakowania i dystrybucji produktow innych dostawcow oraz (iii) zastqpienie lub naprawienie jednego lub wi~cej produktow innych dostawcow. 2. Przedluzona asysta techniczna (a) Dla klientow z obowiqzujqcq umowq asysty technicznej, obejmujqcq Oracle Database 11gR2, oplata za Przedluzonq asyst~ technicznq zostala zniesiona za okres od lutego 2015 do stycznia W tym okresie klienci b~dq uprawnieni do uslugi Przedluzonej asysty technicznej, zgodnie z opisem w sekcji Poziomy Asysty Technicznej Oracle (Oracle Technical Support Levels) ponizej. (b) Z zastrzezeniem zapisow zawartych w ponizszej tabeli, Przedluzona asysta techniczna b~dzie dost~pna dla klientow z obowiqzujqcq umowq asysty technicznej obejmujqcq Oracle Database 11gR2 od sierpnia 2013 do lipea 2015 po obowiqzujqcych wtedy stawkach oplat za Przedluzonq asyst~ technicznq. W tym okresie, usiuga Przedluzonej asysty technicznej b~dzie ograniczona wylqcznie do poprawek b1~dow 0 Poziomie Watnosci 1; pakiety poprawek krytycznych (critical patch updates - CPU) nie b~dq udost~pniane. Platforma Fujijsu 8S200 Dla klientow z obowiqzujqcymi umowami asysty technicznej, korzystajqcych z Oracle Database 10gR2 na platformie Fujitsu 8S2000, okres zniesienia oplaty za Przedluzonq asyst~ technicznq wynosi trzy lata; oplata za Przedluzonq asyst~ technicznq zostanie zniesiona od sierpnia 2010 r. do lipea 2013 r. HP OpenVMS Dla klientow z obowiqzujqcymi umowami asysty technicznej, korzystajqcych z Oracle Database 10gR2 na platformie HP OpenMVS, okres zniesienia oplaty za Przedluzonq asyst~ technicznq wynosi pi~e lat; oplata za PrzedluZonq asyst~ technicznq zostanie zniesiona od sierpnia 2010 r. do lipca 2015 r. W okresie od sierpnia 2015 r. do lipca 2017 r. uslugi Przedluzonej asysty technicznej b~d'l nadal dost~pne, lecz wedlug obowiqzujqcych wowczas stawek oplat za Przedluzonq asyst~ technicznq. W tvm okresie, usluaa Przedluzonei asvs!v technicznej b~dzie Zasady 5wiadczenia uslug asysty technicznej w zakresie oprogramowania Oracle 15 marca 2013 r. Strona 6 z 23

7 Zala.cznik IBM Linux on POWER Systems IBM zlos Linux Itanium i Windows Itanium ograniczona wylqcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek krytycznych (critical patch updates - CPU) nie b~dq udost niane. Dla klientow z obowiqzujqcymi umowami asysty technicznej, korzystajqcych z Oracle Database10gR2 na platformie IBM Linux on POWER Systems, okres zniesienia oplaty za Przedluzonq asyst~ technicznq wynosi trzy lata; oplata za Przedluzonq asyst~ technicznq zostanie zniesiona od sierpnia 2010 r. do lipca 2013 r. W okresie od sierpnia 2013 r. do lipca 2015 r. uslugi Przedluzonej asysty technicznej b~dq nadal dost~pne, lecz wedlug obowiqzujqcych wowczas stawek oplat za Przedluzonq asyst~ technicznq. W tym okresie usluga Przedluzonej asysty technicznej b~dzie ograniczona wylqcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek krytycznych (critical patch u dates - CP nie b d udost niane. Dla klientow z obowiqzujqcymi umowami asysty technicznej, korzystajqcych z Oracle Database10gR2 na platformie IBM zlos, okres zniesienia oplaty za Przedluzonq asyst~ technicznq zostal przedluzony 0 jeden rok; oplata za Przedluzonq asyst~ technicznq zostanie zniesiona od sierpnia 2010 r. do lipca 2012 r. W okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r. uslugi Przedluzonej asysty technicznej b~dq nadal dost~pne wedlug obowiqzujqcych wowczas stawek oplat za Przedluzonq asyst~ technicznq. Wraz z uplywem lipca 2013 r. usluga Przedluzonej asysty technicznej b~dzie nadal dost~pna wedlug obowiqzujqcych wowczas stawek oplat za Przedluzonq asyst~ technicznq; przy czym usluga Przedluzonej asysty technicznej b~dzie ograniczona wylqcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek krytycznych critical atch u dates - CP nie b d udost niane. Dla klientow z obowiqzujqcymi umowami asysty technicznej, korzystajqcych z Oracle Database10gR2 na nast~pujqcych platformach: Linux Itanium i Windows Itanium, okres zniesienia oplaty za Przedluzonq asyst~ technicznq wynosi trzy lata; oplata za Przedluzonq asyst~ technicznq zostanie zniesiona od sierpnia 2010 r. do lipca 2013 r. W okresie od sierpnia 2013 r. do grudnia 2015 r. uslugi Przedluzonej asysty technicznej b~dq nadal dost~pne, lecz wedlug obowiqzujqcych wowczas stawek oplat za Przedluzonq asyst~ technicznq. W tym okresie usluga Przedluzonej asysty technicznej b~dzie ograniczona wylqcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek krytycznych critical atch u dates - CP nie b d udost niane. (c) Ponizsze zasady dotyczq okreslonych wersji aplikacji pracujqcych na certyfikowanych wersjach as HP-UX na platformie opartej 0 procesor Itanium-2: Wers'a Pro ramu Oracle Database 10gR2 Oracle Database 11gR1 Dla klientow z obowiqzujqcymi umowami asysty technicznej, korzystajqcych z Oracle Database10gR2 na certyfikowanych wersjach as HP-UX na platformie opartej 0 procesor Itanium-2, usluga Przedluzonej asysty technicznej b~dzie dost~pna do grudnia 2015 r., wedlug obowiqzujqcych wowczas stawek oplat za Przedluzonq asyst~ technicznq. W okresie od sierpnia 2013 r. do grudnia 2015 r. uslugi Przedluzonej asysty technicznej b~dq ograniczone wylqcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek krytycznych (critical patch updates - CPU) nie b d udost niane. Dla klientow Z obowiqzujqcymi umowami asysty technicznej, korzystajqcych z Oracle Database11gR1 na certyfikowanych wersjach as HP-UX na platformie opartej 0 procesor Itanium-2, uslu a Przedluzone' as st techniczne' b dzie dost na do rudnia Zasady 5wladczenia uslug asysty technicznej w zakresie oprogramowania Oracle 15 marca 2013 r. Strona 7 z 23

8 Zall\cznik nr I do SIWZ Oracle Database 11gR2 WebLogic Server 9.2 WebLogic Server 11gR1 (10.3 x Terminal Release) Tuxedo r., wed/ug obowi'lzuj'lcych wowczas stawek oplat za Przedluzon'l asyst~ techniczn'l. W okresie od wrzesnia 2015 r. do grudnia 2015 r. us/ugi Przed/uzonej asysty technicznej b~d'l ograniczone wyl'lcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek krytycznych (critical patch updates - CPU) nie b d udost niane. Dla klientow z obowi'lzuj'lcymi umowami asysty technicznej, korzystaj'lcych z Oracle Database11gR2 na certyfikowanych wersjach OS HP-UX na platformie opartej 0 procesor Itanium-2, usluga Przed/uzonejasysty technicznej b~dzie dost~pna do grudnia 2020 r., wedlug obowi'lzuj'lcych wowczas stawek oplat za Przed/uzon'l asyst~ techniczn'l. W okresie od lutego 2018 r. do grudnia 2020 r. us/ugi Przedluzonej asysty technicznej b~d'l ograniczone wy/'lcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek krytycznych (critical patch updates - CPU) nie b d udost niane. Dla klientow z obowi'lzuj'lcymi umowami asysty technicznej, korzystaj'lcych z WebLogic Server 9.2 na certyfikowanychwersjach OS HP-UX na platformie opartej 0 procesor ltanium-2, us/uga Przedluzonej asysty technicznej b~dzie dost~pna do grudnia 2015 r., wed/ug obowi'lzuj'lcych wowczas stawek oplat za Przedluzon'l asyst~ techniczn'l. W okresie od grudnia 2013 r. do grudnia 2015 r. uslugi Przedluzonej asysty technicznej b~d'l ograniczone wyl'lcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek krytycznych (critical patch updates - CPU) nie b d udost niane. Dla klientow z obowi'lzuj'lcymi umowami asysty technicznej, korzystaj'lcych z WebLogic Server 11gR1 (10.3 x Terminal Release) na certyfikowanych wersjach OS HP-UX na platformie opartej 0 procesor ltanium-2, us/uga Przed/uzonej asysty technicznej b~dzie dost~pna do grudnia 2020 r., wedlug obowi'lzuj'lcych wowczas stawek oplat za Przed/uzon'l asyst~ techniczn'l. W okresie od lipca 2017 r. do grudnia 2020 r. uslugi Przedluzonej asysty technicznej b~d'l ograniczone WY/'lcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek k czn ch critical atch u dates - CP nie b d udost niane. Dla kllentow z obowi'lzuj'lcymi umowami asysty technicznej, korzystaj'lcych z Tuxedo 9.1 na certyfikowanych wersjach OS HP- UX na platformie opartej 0 procesor Itanium-2, us/uga Przedluzonej asysty technicznej b~dzie dost~pna do grudnia 2015 r., wedlug obowi'lzuj'lcych wowczas stawek oplat za Przed/uzon'l asyst~ techniczn'l. Wokresie od lipca 2014 r. do grudnia 2015 r. uslugi Przedluzonej asysty technicznej b~d'l ograniczone WY/'lcznie do poprawek bi~dow 0 Poziomie Waznosci 1; pakiety poprawek k czn ch critical atch u dates - CP nie b d udost niane. (d) Nast~puj'lce zapisy dotycz'l Oracle e-business Suite:.Oplata za Przed/uzon'l asyst~ techniczn'l zosta/a zniesiona w przypadku ponizej wskazanych wersji programow i okresow. Wersia oroaramu Okres zniesienia oolatv za Przedluzona asvste techniczna Oracle e-business Suite 11i10 grudzieri 2010 r. -listopad 2013 r. 15 mares 2013 r. Sirona 8 z 23

9 Zala.cznik Oracle e-business Suite 12.0 Oracle e-business Suite 12.1 luty 2012 r. - styczeri 2015 r. czerwiec 2014 r. - grudzieri 2018 r. Ola klientow z obowia,zuja,cymi umowami asysty technicznej, korzystaja,cych z e-business Suite przez okres pierwszych 13 miesi~cy Cia,g/ejasysty technicznej od grudnia 2013 do grudnia 2014, us/ugi Oracle b~da,ograniczone do poprawek bl~dow 0 Poziomie Waznosci 1; poprawek krytycznych, pakietow poprawek dotycza,cych "United States Tax Form 1099" na rok finansowy 2013 oraz poprawek dotycza,cych regulacji podatkow od wynagrodzeri dla krajow i lat finansowych wskazanych w ponizszej tabeli. Krai Rok nodatkowv 2013 Rok nodatkowv 2014 Stany Zjednoczone Ameryki 01 stycznia stycznia grudnia 2014 P6!nocnei i Kanada grudnia 2014 Wielka Brytania Nie dotvczv 06 kwietnia kwietnia 2014 Australia Nie dotvczv 011ioca czerwca 2014 (e) Ola klientow z obowia,zuja,cymi umowami asysty technicznej, korzystaja,cych z wersji programu PeopleSoft Enterprise 9.0 i/lub PeopleSoft Enterprise 9.1, oolata za Przedluzona, asyst~ techniczna, zostanie zniesiona w pierwszym roku korzystania z us/ugi Przedluzonej asysty technicznej. (f) Ola klientow z obowia,zuja,cymi umowami asysty tecznicznej, korzystaja,cych z programu Oracle Identity Manager w wersji 9.1.x, okres zniesienia oolaty za Przed/uzon'l asyst~ techniczna, wynosi jeden rok; oolata za Przedluzon'l asyst~ techniczna, zostanie zniesiona od stycznia 2013 do grudnia (g) Ola klientow z obowi'lzuja,cymi umowami asysty technicznej, korzystaja,cych z programu Oracle Single Sign-On 10gR3, Przedluzona asysta techniczna b~dzie dost~pna do grudnia 2013, wed/ug obowia,zuja,cych wowczas stawek. W tym okresie uslugi Przed/uzonej asysty technicznej b~d'l ograniczone wyl'lcznie do poprawek bl~dow 0 Poziomie Watnosci 1, pakiety poprawek krytycznych (critical patch updates - CPU) nie b~da,udost~pniane. Prawo do zaprzestania swiadczenia uslug asysty technicznej W ramach cyklu zycia produktow Oracle moze si~ okazac konieczne zaprzestanie swiadczenia uslug asysty technicznej w przypadku niektorych wersji program6w i dlatego firma Oracle zastrzega sobie takie prawo, jednak wersje programow w sposob wyrai.ny obj~te Bezterminowa, asysta, techniczna, firmy Oracle podlegaja, zasadom Bezterminowej asysty technicznej zapewnianej przez firm~ Oracle. Informacje 0 zaprzestaniu swiadczenia us/ug asysty technicznej moga, ulec zmianie. Asysta techniczna pierwszej i drugiej linii Klienci s'l zobowia,zani wdrozyc i utrzymywac rozwia,zania organizacyjne i procesy, ktore umozliwia, klientowi zapewnienie swoim uzytkownikom bezposredniej.asysty technicznej pierwszej Iinii" (First Line Support) do programow obj~tych taka, asysta,. Asysta techniczna pierwszej Iinii powinna obejmowac m.in.: (i) bezposrednie reagowanie na zapytania uzytkownikow dotycza,ce wydajnosci, funkcjonalnosci lub dzialania programow obj~tych asysta, techniczna" (ii) bezposrednie reagowanie na zg/aszane przez uzytkownik6w problemy z program ami obj~tymi asyst'l techniczna" (iii) diagnozowanie takich problem6w oraz (iv) ich rozwiqzywanie. Jesli w wyniku uzasadnionych ekonomicznie dzialan klient nie zdola zdiagnozowac problemow z programami obj~tymi asyst'l techniczna" klient moze skontaktowac si~ z firma, Oracle, aby uzyskac "Asyst~ techniczna, drugiej linw (Second Une Support). Klient powinien podjqc uzasadnione ekonomicznie dziatania, aby zapewnic firmie Oracle dost~p niezb~dny do swiadczenia Asysty technicznej drugiej linii (np. dost~p do plikow repozytorium, plikow dziennika lub wyci'lgow z bazy danych), jednakze nie nalezy udost~pniac Oracle jakichkolwiek danych dotycz'lcych stanu zdrowia, kart olatniczych lub innych danych wrazliwych, odnosnie 15 marca 2013 r. Strona 9 z 23

10 Zala,cznik ktorych wymagany poziom ochrony przekracza poziom okreslony w rozdziale Globalne Praktyki w Zakresie Bezpieczeristwa Udzielania Wsparcia dla Klienta, ponizej. Asysta techniczna drugiej linii b~dzie obejmowae: (i) diagnozowanie problem ow z obj~tymi asyst'l programami oraz (ii) uzasadnione ekonomicznie dzialania maj'lce na celu rozwi'lzanie zgloszonych i mozliwych do zweryfikowania problemow w obj~tych asyst'l programach tak, aby dzialaly one pod kazdym istotnym wzgl~dem w sposob opisany w odpowiedniej dokumentacji. Firma Oracle maze dokonywae przegl'ldu zgloszeri serwisowych rejestrowanych przez wyznaczone przez klienta osoby do kontaktow technicznych i zalecie okreslone zmiany rozwi'lzari organizacyjnych i procesow, aby pomoc klientowi w powyzej zalecanych standardowych dzialaniach. Warunki swiadczenia uslug asysty technicznej w przypadku program6w niezaleznych dostawc6w Aby korzystae z uslug asysty technicznej, klient musi uzywae obj~tego asyst'l srodowiska, czyli odpowiednich aplikacji i platform. Jesli dostawca zaprzestanie swiadczenia uslug asysty technicznej dla danego produktu, konieczne maze bye dokonanie przez klienta aktualizacji biez'lcej certyfikowanej i obslugiwanej konfiguracji produktu, aplikacji, sprz~tu, platformy, bazy danych inub systemu operacyjnego w celu dalszego korzystania z uslug asysty technicznej Oracle. Warunki swiadczenia uslug asysty technicznej w przypadku program6w firm Hyperion i Agile W przypadku zamowieri zlozonych zgodnie z umow'l ramow'l, zawart'l z firm'l Hyperion lub z firm'l Agile, nast~puj'lce warunki dotycz'l zamowionych przez klienta uslug asysty technicznej. Gwarancie. wvtaczenia odoowiedzialnosci z tvtulu awarancii i wvfaczne orzvsluauiace srodki prawne Firma Oracle gwarantuje, ze uslugi b~d'l swiadczone w spasob profesjonalny i zgodnie z zasadami obowi'lzuj'lcymi w branzy informatycznej. Klient ma obowi'lzek powiadamiae firm~ Oracle a wszelkich nieprawidlowosciach w swiadczeniu uslug asysty technicznej, podlegaj'lcych gwarancji w ci'lgu 90 dni ad dnia wykonania wadliwych uslug. W PRZYPADKU NARUSZENIA POWYZSZYCH GWARANCJI, JEDYNY SRODEK NAPRAWCZY PRZYSLUGUJI\CY UZYTKOWNIKOWI ORAl CAtOSC ODPOWIEDZIALNOSCI FIRMY ORACLE BI;DI\ OGRANICZONE DO PONOWNEGO WYKONANIA USLUG, KTORE UPRZEDNIO ZOSTAtY WYKONANE NIENALEzYCIE LUB - JESLI FIRMA ORACLE NIE JEST W STANIE USUNI\C NARUSZENIA W SPOSOB EKONOMICZNIE UZASADNIONY - ROZWII\ZANIA PRZEZ UZYTKOWNIKA UMOWY o SWIADCZENIE UStUG ASYSTY TECHNICZNEJ I ODZYSKANIA OPtAT WNIESIONYCH NA RZECZ FIRMY ORACLE ZA NIENALEZYCIE WYKONANE USLUGI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO POWYZSZE GWARANCJE MAJI\ CHARAKTER WYtl\CZNY I NIE UDZIELA SI!; ZADNYCH INNYCH WYRAZNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI BI\DZ WARUNKOW, W TYM GWARANCJI LUB WARUNKOW PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ ALBO PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. ODPOWIEDZIALNOSC ORACLE Z TYTULU RI;KOJMI JEST WYtI\CZONA. Oaraniczenie odoowiedzialnosci WYtl\CZA SII; ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA UTRACONE KORZYSCI (LUCRUM CESSANS) DRUGIEJ STRONY. W SZCZEGOLNOSCI, ZADNA ZE STRON NIE BI;DZIE ODPOWIEDZIALNA ZA SZKODY POSREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGOLNE, 0 CHARAKTERZE KARNYM, WTORNE, UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, DANE ALBO MOZLIWOSC KORZYSTANIA Z DANYCH. CAtKOWITA ODPOWIEDZIALNOSC FIRMY ORACLE ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJI\CE Z ZAMOWIENIA UZYTKOWNIKA ALBO Z NIM ZWII\ZANE, W TYM ODPOWIEDZIALNOSC KONTRAKTOWA I DELIKTOWA. JEST OGRANICZONA DO WYSOKOSCI OPt.AT UISZCZONYCH NA RZECZ FIRMY ORACLE Z TYTUtU DANEGO ZAMOWIENIA, A JEZELI SZKODY TE WYNIKAJI\ Z KORZYSTANIA PRZEZ UZYTKOWNIKA Z USLUG ASYSTY TECHNICZNEJ, ODPOWIEDZIALNOSC TA OGRANICZONA 15 marca 2013 r. Strona 10 z 23

11 ZaI~cznjk JEST DO OPt.AT UISZCZONYCH NA RZECZ FIRMY ORACLE ZA NIENALEzYCIE WYKONANE USWGI, KTORE STANOWIA PODSTAWE; ODPOWIEDZIALNOSCI. W przypadku zamowieri zlozonych zgodnie z umowq ramowq zawartq z firmq Hyperion. obowiqzujq rowniez nast~pujqce warunki dotyczqce zamowionych przez klienta uslug asysly lechnicznej. Informacie Doufne Na mocy zamowienia klienta slrony mogq uzyskac dosl~p do informacji, klore majq dla drugiej strony charakter poufny (dalej okreslanych jako.informacje poufne"). Strony zobowiqzujq si~ do ujawniania wylqcznie informacji wymaganych do wywiqzania si~ z zobowiqzari wynikajqcych z zamowienia klienta. Informacje poufne obejmujq jedynie warunki i ceny okreslone na podstawie zamowienia klienta oraz wszelkie informacje wyrainie okreslone jako informacje poufne w chwili ujawnienia. Za informacje poufne danej strony nie Sq uznawane informacje, ktore: (a) Sq lub stajq si~ ogolnie dost~pne z przyczyn nieb~dqcych wynikiem dzialania lub zaniechania drugiej slrony; (b) byly w prawnym posiadaniu drugiej strony przed ich ujawnieniem i nie zoslaly uzyskane przez drugq slron~ bezposrednio lub posrednio od slrony ujawniajqcej; (c) zoslaly w sposob zgodny z prawem ujawnione drugiej stronie przez osob~ Irzeciq bez zaslrzezeri dotyczqcych ich ujawniania lub (d) zostaly niezaleznie opracowane przez drugq stron~. Sirony zobowiqzujq si~ do wzajemnego zachowania w tajemnicy informacji poufnych przez okres Irzech lat od daly ich ujawnienia. Strony zobowiqzujq si~ ponadto do ujawniania informacji poufnych jedynie tym pracownikom lub przedslawicielom, klorzy zobowiqzani Sq do ochrony informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem. Obie slrony mog,! ujawnic warunki i ceny okreslone w zamowieniu klienla w post~powaniu sqdowym wynikajqcym lub prowadzonym w zwiqzku z zamowieniem klienta, a lakze do ujawniania informacji poufnych na z,!danie odpowiednich organow administracji federalnej bqdi slanowej, jesli jest to wymagane prawnie. Asysta techniczna do licencji programistycznych, demonstracyjnych i licencji uzytkownika oprogramowania Asysta techniczna do licencji programislycznych i/lub demonstracyjnych jesl swiadczona przez uczeslnictwo klienta w programie Oracle PartnerNetwork. Zanim klienl b~dzie mogl swiadczyc uslugi asysty technicznej do programu, na klory udzielil licencji uzytkownikowi, niezaleznie od asysly lechnicznej uzyskiwanej przez klienta do Iicencji programistycznej i demonslracyjnej, klient jest zobowiqzany do nabycia uslug asysty technicznej do danego programu od firmy Oracle i ulrzymywania jej przez caly okres swiadczenia uslug asysty technicznej lemu uzytkownikowi. Zasady $wiadczenia uslug asysty technicznej w zakresie oprogramowania Oracle 15 marca 2013 r. Slrona 11 z 23

12 Zala.cznik Q Podstawowe uslugi asysty technicznej (Software Update License & Support) Podstawowe uslugi asysty technieznej (Software Update License & Support) b~dq swiadczone w przypadku wersji program6w obj~tych Podstawowq asystq technicznq (Premier Support). Podstawowe uslugi asysty technieznej (Software Updates License & Support) obejmujq:, aktualizacje program6w, poprawki, alanny dot. zabezpieezeri i pakiety poprawek krytyeznych (CPU);, aktualizacje zwiqzane z przepisami podatkowymi i zmianami wymagari prawnych (dost~pnosc moze zalezec od kraju inub regionu);, skrypty podwyzszajqce wersj~;, certyfikacje z wi~kszosciq nowych produkt6w lub wersji produkt6w innych firm;, gl6wne wersje (major releases) produkt6w i technologii, obejmujqce og61ne wersje poprawione (general maintenance releases), wybrane wersje tunkcjonalnosci i aktualizacje dokumentacji;, calodobowq obslug~ zgloszeri serwisowych we wszystkie dni tygodnia;, dost~p do serwisu My Oracle Support (calodobowego internetowego systemu asysty technieznej, dzialaj'lcy we wszystkie dni tygodnia), w tym mozliwosc rejestrowania zgloszeri serwisowych przez Internet, aile nie ustalono inaczej;, aktualni licencjobiorcy korzystaj'lcy z MySOL Classic Edition Annual Subscription, MySOL Cluster Carrier Grade Edition Annual Subscription, MySOL Enterprise Edition Annual Subscription lub MySOL Standard Edition Annual Subscription (.Subskrypcja MySOL") mogq otrzymywac Software Update License & Support (SULS) dla MySOL Community Edition: z zastrzezeniem, ze SULS dla MySOL Community Edition nie obejmuje jakichkolwiek Aktualizacji. MySOL Community Edition moze nie zawierac wszystkich cech i tunkcjonalnosci program ow obj~tych MySOL Subscription. ('Community Edition oznacza MySOL licencjonowany na podstawie Iicencji GPL.);, dla Oracle VM VirtualBox Enterprise, Ograniczone Podstawowe uslugi asysty technicznej (Software Update License & Support) (SULS) 5'1 ograniczone do platform wskazanych w niniejszym dokumencie. SULS jest niedost~pny dla tunkcjonalnosci Oracle VM Virtual Box Enterprise okreslonych jako eksperymentalne; takie tunkcjonalnosci zostaly opisane w Podr~ezniku Uzytkownika VirtualBox dost~pnym tutai;, dost~p do uslugi Platinum opisanej pod adresem: htto:/iwww.oracle.com/us/suooortmbrarv/olatinumservices-oolicies odt;, obslug~ klient6w w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. Podstawowe uslugi asysty technicznej do program6w Database Firewall i Database Firewall Management Server obejmuj'l:, Podstawowe uslugi asysty technicznej opisane powyzej z tym wyjqtkiem, ze poprawki, opracowane specjalnie do Oracle Linux podlegajq zastrzezeniu okreslonemu w Uwadze nr 1 ponizej;, Calodobowy dost~p do Oracle Unbreakable Linux Network przez wszystkie dni tygodnia., Certyfikacj~ sprz~tu2;, Backport (przeniesienie do starszej wersji) poprawek 1 w ramach uzasadnionych ekonomieznie dzialari, dla wszelkich program6w Oracle Linux wydanych przez finn~ Oracle w okresie szesciu (6) miesi~cy od daty wydania i wprowadzenia do obrotu kolejnej wersji programu Oracle Linux; Harmonogram Backportu jest dost~pny na stronie htto:/mnux.oracle.com/backoort-schedule.html Uwagi: I. Firma Oracle b~dzie dostarezac poprawki usuwajqce bl~dy wyl'lcznie do niekt6rych wersji program6w Oracle Linux, okreslonych na stronie htto:/ilinux.oracle.com/suooorted.htmi. 2. Usluga certyfikacji sprz~tu b~dzie swiadczona przez pierwsze szesc (6) lat od dnia powszechnego udost~pnienia wersji programu Oracle Linux. Po uplywie szesciu (6) lat firma Oracle moze dalej swiadezyc uslug~ certyfikacji sprz~tu wedlug wlasnego uznania, leez w zaden spos6b nie b~dzie do tego zobowiqzana. Ograniczone Podstawowe usjugi asysty technicznej Sq dost~pne do program6w Phase Forward. Ograniezone Podstawowe us/ugi asysty technicznej obejmuj'l:, aktualizacje program6w, poprawki, aiarmy dot. zabezpieezeri i pakiety poprawek krytycznych (CPU);, obslug~ zgloszeri serwisowych podczas zwyklych godzin pracy; 15 marta 2013 r. Strona 12 z 23

13 Zala.cznik moiliwosc dokonywania zg/oszeri serwisowych przez Internet w sposob okreslony pod adresem: htto://www.oracle.com/us/coroorate/acauisitions/ohaseforward/suooort htm I obslug~ klientow w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. Ograniczone Podstawowe us/ugi asysty technicznej Sq dost~pne do programow Instantis. Ograniczone Podstawowe us/ugi asysty technicznej obejmujq: aktualizacje programow, poprawki, alarmy dot. zabezpieczeri i pakiety poprawek kry1ycznych (CPU); glowne wersje (major releases) produktow i technologii, obejmujqce ogolne wersje poprawione (general maintenance releases), wybrane wersje funkcjonalnosci i aktualizacje dokumentacji; obslug~ zg/oszeri serwisowych podczas zwyklych godzin pracy; moiliwosc dokonywania zgloszeri serwisowych przez Internet w sposob okreslony pod adresem: htto://www.oracle.com/us/coroorate/acauisitions/instantis/suooort html obslug~ klientow w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. Podstawowe us/ugi asysty technicznej dla Iinii produktow Oracle Financial Services Software (.OFSS ) swiadczone Sq zgodnie z Zasadami swiadczenia uslug asysty technicznej OFSS, ktore opublikowano pod adresem htto://www.oracle.com/suooortioolicies.htmi. Przedluzona asysta techniczna (Extended Support) Po wygasni~ciu uslugi Podstawowej asysty technicznej (Premier Support) dla niektorych wersji programow Oracle moie zostac udost~pniona us/uga Przed/uionej asysty technicznej (Extended Support). Jesli Przed/uiona asysta techniczna znajduje si~ w ofercie, jest z reguly dost~pna przez trzy lata od wygasni~cia okresu swiadczenia us/ug Podstawowej asysty technicznej i tylko dla ostatecznego zestawu poprawek do danej wersji programu. W przypadku wersji programow obj~tych Przed/uzonq asystq technicznq (z wyjqtkiem okreslonym ponizej dla wersji programow Oracle Linux i Java) b~dq swiadczone ograniczone Podstawowe uslugi asysty technicznej, a mianowicie: aktualizacje program ow, poprawki, alarmy dot. zabezpieczeri i pakiety poprawek; aktualizacje zwiqzane z przepisami podatkowymi i zmianami wymagari prawnych (dost~pnosc moze zalezec od kraju inub regionu); skrypty podwyzszajqce wersj~; g/owne wersje produktow i technologii, obejmujqce ogolne wersje poprawione, wybrane wersje funkcjonalnosci i aktualizacje dokumentacji; calodobowa obs/uga zgloszeri serwisowych we wszystkie dni tygodnia; dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego ca/odobowego systemu asysty technicznej, dzia/ajqcego we wszystkie dni tygodnia), w tym mozliwosc dokonywania zgloszeri serwisowych przez Internet; obsluga klientow w kwestiach pozatechnicznych w zwyk/ych godzinach pracy. Usluga Przed/uzonej asysty technicznej nie obejmuje: certyfikacji nowych produktow lub wersji produktow innych firm. Oracle Linux - W przypadku programow Oracle Linux Przedluzona asysta techniczna nie jest dost~pna. Java SE - W przypadku wersji programow Java SE obj~tych Przed/uionq asystq technicznq b~dq swiadczone ograniczone Uslugi asysty technicznej SE, a mianowicie: poprawki bl~dow, poprawki zabezpieczeri i drobne akrualizacje; narz~dzia podwyzszajqce wersj~; ca/odobowa obsluga zg/oszeri serwisowych we wszystkie dni tygodnia; dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego calodobowego systemu asysty technicznej, dziafajclcego we wszystkie dni tygodnia), w tym mozliwosc dokonywania zgloszeri serwisowych przez Internet; obsluga klientow w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. 15 marca 2013 r. Strona 13 z 23

14 Zala,cznik Ci<\gla asysta techniczna (Sustaining Support) Usluga Ciqglej asysty technicznej zostanie udost~pniona po wygasnl~clu okresu swiadczenia uslug Podstawowej asysty technicznej (Premier Supporf). W przypadku wersji program6w obj~tych Ciqglq asystq technicznq (z wyjqtkiem okreslonym poniiej dla wersji program6w Oracle Linux oraz Java SE) b~dq swiadczone ograniczone Podstawowe uslugi asysty technicznej, a mianowicie: aktualizacje program6w, poprawki, alarmy dot. zabezpieczeri i pakiety poprawek krytycznych (CPU), utworzone w okresie obj~tym (i) uslugq Podstawowej asysty technicznej oraz (ii) uslugq Przedluionej asysty technicznej dla klient6w, kt6rzy nabyli uslug~ Przedluionej asysty technicznej. Klienci, kt6rzy nie korzystajq z uslugi Przedluionej asysty technicznej, lecz nab~q uslug~ Ciqglej asysty technicznej, b~dq otrzymywac uslugi wymienione w pkt. (i) powyiej, a takie uslugi wymienione w pkt. (ii), jednak wylqcznie po zakoriczeniu okresu swiadczenia uslugi Przedluionej asysty technicznej; aktualizacje zwiqzane z przepisami podatkowymi i zmianami wymagari prawnych, utworzone w okresie obj~tym uslugq Podstawowej asysty technicznej (dost~pnosc moie zaleiec od kraju i/lub regionu); skrypty podwyiszajqce wersj~, utworzone w okresie obj~tym uslugq Podstawowej asysty technicznej; gl6wne wersje produkt6w i technologii, obejmujqce og61ne wersje poprawione, wybrane wersje funkcjonalnosci i aktualizacje dokumentacji; calodobowa obsluga zgloszeri serwisowych w spos6b uzasadniony ekonomicznie we wszystkie dni tygodnia; dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego calodobowego systemu asysty technicznej, dzialajqcego we wszystkie dni tygodnia), w tym moiliwosc dokonywania zgloszeri serwisowych przez Internet; obsluga klient6w w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. Usluga Ciqglej asysty technicznej nie obejmuje: nowych aktualizacji program6w, poprawek, alarm6w dot. zabezpieczeri i pakiet6w poprawek krytycznych (CPU); nowych aktualizacji zwiqzanych z przepisami podatkowymi i zmianami wymagari prawnych; nowych skrypt6w podnoszqcych wersj~; certyfikacji nowych produkt6w lub wersji produkt6w innych firm; calodobowej obslugi zgloszeri serwisowych 0 poziomie wainosci 1, jak zostalo to okreslone poniiej w cz~sci zatytulowanej,poziomy Wainosci'; wczesniejszych aktualizacji i poprawek, kt6rych Oracle jui nie udost~pnia. Oracle Linux - W przypadku wersji program6w Oracle Linux obj~tych Ciqglq asystq technicznq b~dq swiadczone ograniczone Podstawowe uslugi asysty technicznej, a mianowicie: dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego calodobowego systemu asysty technicznej, dzialajqcego we wszystkie dni tygodnia), w tym moiliwosc dokonywania zgloszeri serwisowych przez Internet; calodobowy dost~p do Oracle Unbreakable Linux Network we wszystkie dni tygodnia; dost~p do program6w korygujqcych, poprawek i alarm6w dot. zabezpieczeri w okresie obj~tym Podstawowq asystq technicznq. Usluga Ciqglej asysty technicznej do wersji program6w Oracle Linux nie obejmuje: certyfikacji sprz~tu; backportu (przeniesienia do starszej wersji) poprawek; dost~pu do nowych program6w korygujqcych, poprawek i alarm6w dot. zabezpieczeri. Java SE - W przypadku wersji program6w Java SE obj~tych Ciqglq asys!q technicznq b~dq swiadczone ograniczone Uslugi asysty technicznej SE, a mianowicie: drobne aktualizacje oraz poprawki b!~d6w i zabezpieczeri utworzone w okresie obj~tym (i) uslugq Podstawowej asysty technicznej oraz (ii) uslugq Przedluionej asysty technicznej dla klient6w, kt6rzy Zasady swiadczenia ustug asysty technicznej w zakresie oprogramowania Oracle 15 marca 2013 f. Strona 14 z 23

15 Zala,cznik nabyli uslug~ Przedluionej asysty technicznej. Klienci, kt6rzy nie korzystajq z uslugi Przedluionej asysty technicznej do program6w Java SE, lecz nab~dq uslugq Ciqglej asysty technicznej do program6w Java SE, b~dq otrzymywae uslugi wymienione w pk!. (i) powyiej, a takie uslugi wymienione w pk!. (Ii), jednak wylqcznie po zakoriczeniu okresu swiadczenia uslugi Przedluionej asysty technicznej; narz~dzia podnoszqce wersj~, utworzone w okresle obj~tym uslugq Podstawowej asysty technicznej; calodobowa obsluga zgloszeri serwisowych w spos6b uzasadniony ekonomicznie we wszystkie dni tygodnia; dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego calodobowego systemu asysty technicznej, dzialajqcego we wszystkie dni tygodnia), w tym moiliwose dokonywania zgloszeri serwisowych przez Internet; obsluga klient6w w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. Usluga Ciqglej asysty technicznej do wersji program6w Java SE nie obejmuje: nowych drobnych aktualizacji oraz poprawek b!~d6w i zabezpieczeri; nowych narz~dzi podwyiszajqcych wersj~; calodobowej obslugi zgloszeri serwisowych 0 poziomie wainosci 1, jak zostalo to okreslone poniiej w cz~sci zatytulowanej "Poziomy Wainosci"; wczesniejszych aktualizacji i poprawek, kt6rych Oracle jui nie udost~pnia. Poniewai wersje program6w, obj~te uslugq Ciqglej asysty technicznej, nie 5'1jui obj~te pelnq uslugq asysty, informacje i umiej~tnosci zwiqzane z tymi wersjami oraz dost~pnose obslugujqcego je sprz~tu mogq bye ograniczone. Dost~pnose system6w sprz~towych obslugujqcych takie wersje program6w moie r6wniei podlegae ograniczeniom. Roczne wsparcie i uslugi asysty technicznej dla program6w Skire Dla program6w Skire obj~tych zam6wieniem, Oracle b~dzie swiadczyl rocznq uslug~ asysty technicznej, kt6ra b~dzie obejmowae: wsparcie techniczne 0 poziomie wainosci 3 zgodnie z definicja ponizej, swiadczone w czasie normalnych godzin pracy (od 6:00 rano do 18:00, od poniedzialku do piqtku, z wylqczeniem swiqt) dla maksymalnej liczby pi~ciu uiytkownik6w nazwanych, kt6rzy zaliczyli szkolenie Skire (mianowani administratorzy). Wylqcznie mianowani administratorzy mogq kontaktowae si~ z Oracle; pilne wsparcie techniczne 0 poziomie wainosci 3, przez caly rok, 24 godziny na dob~. Klient jest odpowiedzialny za udzielania wsparcia 0 poziomie wainosci 1 i 2, agodnie z niniejszq definicjq. Zgloszenie serwisowe 0 poziomie wainosci 1 jest zdefiniowane jako rutynowe wsparcie, kt6re moie bye swiadczone przez Klienta posiadajqcego minimalna wiedz~ 0 programach Skire, wlqczajqc w to mi~dzy innymi: tworzenie nowych uiytkownik6w i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczqce komputer6w osobistych i przeglqdarek internetowych. Zgloszenia serwisowe 0 poziomie wainosci 2 Sq zdefiniowane jakowsparcie wymagajqce znajomosci praktycznej program6w Skire od strony uiytkownika i administratora, wlqczajqc w to mi~dzy innymi: konfiguracj~ proces6w biznesowych i ich wczytywanie, testowanie i wdraianie aktuallzacji program6w Skire Oesli Sq dost~pne), firmowych, grupowych i udzielanych zezwoleri, konfiguracj~ wsparcia zgodnego ze specyficznymi wymaganiami klienta oraz przeprowadzanie szkoleri uiytkownik6w. Zgloszenia serwisowe 0 poziomie wai.nosci 3 Set zdefiniowane jako wsparcie, kt6rego nie mozna udzielic zgodnie z definicjq poziomu 1 i 2. Korzystajqc ze wsparcia 0 poziomie wainosci 3, Klient b~dzie kontaktowal si~ z Oracle zgodnie z metodami wskazanymi na stronie internetowej: httd:/iskire.com lub zgodnie z metodq uzgodnionq przez strony. Oracle dostarczy nowe aktualizacje, poprawki i zmiany do programow Sire, zwyczajowo dostarczane klientom Oracle, kt6rzy majq wainq asyst~ technicznq dla program6w Skire, jednakie nie b~dzie dostarczae jakichkolwiek wersji, opcji, modul6w ani przyszlych aplikacji lub funkcjonalnosci, ktore podlegajq oddzielnemu licencjonowaniu. Roczne wsparcie techniczne dotyczy wylqcznie posiadanych przez klienta wersji program6w Skire. 15 marea 2013 r. Strona 15 z 23

16 ZaJa,cznik Obsluga priorytetowa Obsluga priorytetowa (Priority Service) jest swiadczona w przypadku wersji programow Oracle obj~tych Podstawowq asystq technicznq, Przedluzonq asystq technicznq lub Ciqglq asystq technicznq. Obsluga priorytetowa obejmuje nast~pujqce elementy: Przypisanie Dedykowanego Inzyniera (An Oracle Advanced Support Delivery Manager ("ASDM") ) na okres trwania kontraktu. Inzynier b~dzie pierwszqlinia wsparcia Klienta w zarzadzaniu uslugami serwisowymi. Obsluga b~dzie odbywac si~ w j~zyku polskim (poza uslugami oznaczonymi ponizej) Do podstawowych zadari inzyniera nalezec b~dzie: Sporzqdzanie i utrzymywanie okresowych raportow z prac w zakresie uslug serwisowych, Sporzqdzenie listy kluczowych kontaktow dla Oracle Premier Support oraz zespolu zarzqdzajqcego eskalacjami (Customer Contacts). Ponadto inzynier odpowiedzialny b~dzie za eskalacje i zarzqdzanie eskalacjami zgloszonych problemow zgodnie z procedurami Oracle'a, Dokumentowanie specyfikacji technicznej dla OPE ("Environment and Configuration Guide") oraz Umozliwi dost~p do konkretnych opcji na portalu internetowym Inzynier b~dzie rowniezuczestniczyl w: Sprawdzaniu, tworzeniu listy osob kontaktowych kontrahentow Klienta, Sporzqdzaniu kwartalnych raportow ze swiadczonych uslug, Utrzymywaniu Joint Contacts i Escalation Guide i the Environment and Configuration Guide, Sporzqdzeniu listy wszystkich dzialari z zakresu wykonanych uslug serwisowych, zglaszanych przez Klienta lub kontrahentow Klienta. Zestawienie moze skldac si~ z raportu dokonanych czynnosci, zaleceri, 0 ile takie istniejq oraz przeglqdu priorytetu zgloszeri, Dedykowany inzynier bedzie pierwszq linia wsparcia dla zgloszeri 0 priorytecie P1 oraz dla uzgodnionych zgloszeri 0 priorytecie P2. Pomoze rowniez w zarzqdzaniu krytycznymi zgloszeniami w nast~pujqcy sposob: B~dzie zarzqdzac i pomagac w priorytetyzacji zgloszeri, B~dzie informowac klientow 0 statusie zlozonych zgloszeri, B~dzie osoba kontaktowq pomiedzy Oracle a kontrahentami Klienta, Ulatwi dost~p do imprez sponsorowanych przez Oracle, udost~pnianych klientom z wykupionq asystq dedykowanq, oraz Ulatwi dost~p do miesi~cznych konferencji internetowych (odbywajqcych si~ w j~zyku angielskim). 2. Zasady nadawania priorytetu zgloszeniom: 2.I. Oracle b~dzie obslugiwac zgloszenia poza kolejnosciq, w przypadku, gdy wplynq zgloszenia od innych klientow 0 tym samym priorytecie. Zgloszenia klientow z wykupionq uslugq priorytetowq b~dq obslugiwane w pierwszej kolejnosci. Oracle dolozy wszelkich starari, by zgloszenia serwisowe byly obslugiwane w nast~pujqcy sposob: Dla 90% zgloszeri 0 priorytecie P1, Oracle dolozy wszelkich starari, by podjqc dzialania w ciqgu 1 godziny niezaleznie od czasu zlozenia zgloszenia oraz dnia tygodnia, w ktorym zgloszenie wplyn~lo Dla 90% zgloszeri 0 priorytecie P2, Oracle dolozy wszelkich starari, by podjqc dzialania w ciqgu 2,5 godziny od czasu zlozenia zgloszenia. Zgloszenie serwisowe b~dzie rozpatrywane w godzinach pracy Dla 90% zgloszeri 0 priorytecie P3, Oracle dolozy wszelkich starari, by podjqc dzialania najpoiniej dnia nast~pnego. Zgloszenie serwisowe b~dzie rozpatrywane w godzinach pracy Dla 90% zgloszeri w priorytecie P4, Oracle dolozy wszelkich starari, by podjqc dzialania najpoiniej dnia nast~pnego. Zgloszenie serwisowe b~dzie rozpatrywane w godzinach pracy Oracle rozpocznie wewn~trznq eskalacj~ zgloszeri serwisowych 0 priorytecie P1 oraz P2 zgodnie z wewn~trznymi zasadami opisanymi w Service Request Response Guidelines, oraz 2.3. Moze zmieniac priorytet zgloszeri serwisowych podczas trwania naprawy. Aby nabyc opcj~ Obstugi priorytetowej, nalezy zakupic rowniez Podstawowe uslugi asysty technicznej do tego pakietu licencji. Klienci, ktorzy korzystajq juz z Podstawowych uslug asysty technicznej, a chcieliby zakupic do pakietu licencji rowniez opcj~ Obslugi priorytetowej, nie muszq w tym celu przeprowadzac migracji tych licencji na biezqce parametry licencyjne. 15 marea 2013 r. Strona 16 z 23

17 Zala,cznik W przypadku zakupu uslugi Obslugi priorytetowej, Klient potwierdza, ze zdolnose Oracle do swiadczenia takiej uslugi zalezy od wypelnienia przez Klienta nast~pujqcych warunkow: Klient wyznaczy osoby kontaktowe od strony Klienta. Osoba kontaktowa moze bye identyfikowana poprzez nazwisko, numer telefonu, adres , bqdz winny ustalony przez strony sposob. Jedynie osoby wyznaczone przez Klienta majq prawo do kontaktu z Oracle, Klient jest zobligowany do utrzymania najnowszych wersji oprogramowania, instalowania krytycznych poprawek w czasie trwania uslugi, Klient b~dzie uczesniczye w tworzeniu instrukcji Oracle utrzymania Joint Contacts and Escalation Guide oraz Environment and Configuration Guide. W przypadku wznowienia uslugi Obslugi priorytetowej, oplata za takie uslugi zoslanie obliczona w oparciu 0 cen~ Obslugi priorytetowej w cenniku obowiqzujqcym w chwili wznowienia. Umowne ograniczenia rocznych oplat za uslugi asysty technicznej, w tym umowne ograniczenia uzgodnione odnosnie Podstawowych uslug asysty technicznej nie majq zastosowania odnosnie oplat za opcj~ Obslugi priorytetowej, chyba ze umowa z klientem zawiera wyrazne odmienne postanowienia. Opcja Obslugi priorytetowej nie podlega opisanym powyzej zasadom przywracania swiadczenia uslug. Obsluga priorytetowa nie jest dost~pna dla wszystkich programow. Dost~pnose uslugi mozna sprawdzie, kontaktujqc si~ z lokalnym przedstawicielem handlowym ds. uslug asysty technicznej. Pakiet uslug asysty technicznej przy incydentach z serwerem (Incident Server Support Package) Asysta techniczna przy incydentach z serwerem (Incident Server Support) obejmuje asyst~ technicznq udzielanq przez Internet, dost~pnq w pakietach po 10 zgloszeri serwisowych dotyczqcych jednego serwera. Jest ona dost~pna przez caly okres swiadczenia uslug Podstawowej asysty technicznej dla licencji Oracle. Uslugi asysty technicznej przy incydentach z serwerem do danego programu mozna zakupie wylqcznie z poczqtkowq licencjq na program, a nast~pnie mozna je odnawiae na kolejne okresy asysty technicznej. Pakiety uslug asysty technicznej przy incydentach z serwerem nie obejmujq aktualizacji, nie mozna z nich taue korzystae, sprzedawae ich ani kupowae w polqczeniu z zadnq innq ofertq asysty technicznej. Jesli klient zakupi Podstawowe uslugi asysty technicznej, b~dq one podlegae zasadom przywracania swiadczenia uslug obowiqzujqcym w firmie Oracle w danym czasie. Asysta techniczna przy incydentach z serwerem jest dost~pna dla nast~pujqcych ograniczonych pakietow produktow, dla wszystkich platfonm: Pakiet Oracle Database Server Support: Oracle Database Enterprise Edition, Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Standard Edition One, Partitioning, Real Application Clusters, Advanced Compression; Pakiet Oracle Application Server Support: Internet Application Server Enterprise Edition, Internet Application Server Standard Edition, Internet Application Server Standard Edition One. Pakiety uslug asysty technicznej przy incydentach z serwerem Sq wazne przez rok od daty zakupu. Wraz z uplywem tego terminu niewykorzystane zgloszenia serwisowe tracq waznose. Wraz z zakoriczeniem obslugi ostatniego zgloszenia serwisowego wygasa takze prawo dost~pu do serwisu internetowego My Oracle Support. Od liczby dost~pnych zgloszeri serwisowych nie odejmuje si~ zgloszeri, ktorych celem jest rozwiqzanie problemu spowodowanego przez blqd w produkcie. Asysta techniczna przy incydentach z selwerem obejmuje: dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego systemu asysty technicznej, dzialajqcego przez calq dob~ i we wszystkie dni tygodnia), w tym mozliwose dokonywania zgloszeri serwisowych przez Internet; mozliwose pobrania programow korygujqcych do oprogramowania i ich zestawow. Asysta techniczna do NarzE1dzirozwojowych Oracle Java Usluga asysty technicznej do Narz~dzi rozwojowych Oracle Java jest dost~pna dla nast~pujqcych programow: Sun NetBeans, Oracle Enterprise Pack for Eclipse i Oracle JDeveloper (pobranych z serwisu Oracle Technology Network po 28 czerwca 2005 r.). Klient, ktory nab~dzie uslug~ asysty technicznej do 15 marca 2013 r. Strona 17 z 23

18 Zala,cznik Narz~dzi rozwojowych Oracle Java, otrzyma uslug~ asysty technicznej do wszystkich wymienionych wyzej programow. Usluga asysty technicznej do Narz~dzi rozwojowych Oracle Java obejmuje: dost~p do program ow korygujqcych i poprawek; catodobowq obslug~ zgtoszen serwisowych we wsz stkie dni tygodnia; dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego calodobowego systemu asysty technicznej, dziatajqcego we wszystkie dni tygodnia), w tym mozliwosc dokonywania zgtoszen serwisowych przez Internet; obstug~ klientow w kwestiach pozatechnicznych w zwyktych godzinach pracy. Asysta techniczna do Narz~dzi rozwojowych Oracle Java nie obejmuje rozszerzen do nowych wersji programow. Asysta techniczna do Narz~dzi rozwojowych Oracle Solaris Usluga Asysty technicznej do Narz~dzi rozwojowych Oracle Solaris jest dost~pna dla nast~pujqcych programow: Oracle Solaris Studio i Oracle Solaris Studio Express. Klient, ktory nab~dzie uslug~ asysty technicznej do Narz~dzi rozwojowych Oracle Solaris, otrzyma uslug~ Asysty technicznej do wszystkich wymienionych wyzej programow. Usluga Asysty technicznej do Narz~dzi rozwojowych Oracle Solaris obejmuje: dost~p do programow korygujqcych i poprawek; calodobowq obstug~ zgloszen serwisowych we wszystkie dn; tygodnia; dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego catodobowego systemu asysty technicznej, dzialajqcego we wszystkie dni tygodnia), w tym mozliwosc dokonywania zgloszen serwisowych przez Internet; obslug~ klientow w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. Asysta techniczna do Narz~dzi rozwojowych Oracle Solaris nie obejmuje rozszerzen do nowych wersji programow ani dost~pu do aktualizacji program ow, programow korygujqcych i poprawek. Asysta techniczna do Application Development Framework Essentials Usluga Asysty technicznej do Application Development Framework Essentials jest dost~pna dla programow Oracle Application Development Framework (ADF) Essentials. Usluga Asysty technicznej do Application Development Framework Essentials obejmuje: dost~p do programow korygujqcych i poprawek; calodobowq obstug~ zgloszen serwisowych we wszystkie dni tygodnia; dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego calodobowego systemu asysty technicznej, dziatajqcego we wszystkie dni tygodnia), w tym mozliwosc dokonywania zgtoszen serwisowych przez Internet; obslug~ klientow w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. Asysta techniczna do Application Development Framework Essentials nie obejmuje rozszerzen do nowych wersji programow. Asysta techniczna do program6w Java SE Usluga Asysty technicznej jest dost~pna do programow Java SE. Usluga Asysty technicznej do programow Java SE obejmuje: poprawki bl~dow, poprawki zabezpieczen i drobne aktualizacje; narz~dzia podwyzszajqce wersj~; calodobowq obstug~ zgloszen serwisowych we wszystkie dni tygodnia; dost~p do serwisu My Oracle Support (internetowego calodobowego systemu asysty technicznej dzialajqcego we wszystkie dni tygodnia), w tym mozliwosc dokonywania zgtoszen serwisowych przez Internet; Zasady swiadczenia ustug asysty technicznej w zakresie oprogramowania Oracle 15 marca 2013 r. Strona 18 z 23

19 Zala,cznik or 1 do SIWZ obs/ug~ klient6w w kwestiach pozatechnicznych w zwyklych godzinach pracy. Jeteli klient nab~dzie Us/ug~ asysty technicznej Java SE, us/ugi opisane powytej b~dq swiadczone jako asysta techniczna dla licencji nabytych osobno. Poprawki bi~d6w, poprawki zabezpieczen i drobne aktualizacje otrzymane w ramach uslug opisanych powytej b~dq dostarczane na warunkach okreslonych we wlasciwej umowie licencyjnej zaakceptowanej przez klienta poprzez pobranie inub zainstalowanie programu Java SE. Pakiety zg/oszen serwisowych Pakiety zg/oszen serwisowych Sq dost~pne dla partner6w Oracle Partner Network. Pakiety zg/oszen serwisowych dostarczajq internetowy system Asysty technicznej w pakietach sk/adajqcych si~ z 10 lub 25 zgloszen, nie obejmujq aktualizacji i nie Sq dost~pne dla wszystkich program6w. Dost~pnose uslugi motna sprawdzie, kontaktujqc si~ z Centrum Obslugi Serwisowej OPN pod adresem httd://dartner.oracle.com/. Pakiety zg/oszen serwisowych Sq watne przez rok od daty zakupu. Niewykorzystane zgloszenia serwisowe tracq watnose (i) z upiywem danego roku lub (ii) z koncem okresu czlonkostwa w OPN Gesli nie zostalo one odnowione) - zaletnie od tego, kt6ry z tych dw6ch termin6w przypadnie wczesniej. Dost~p do zgloszen serwisowych wygasa w momencie zakonczenia obslugi ostatniego zgioszenia serwisowego. Aktualizacje Po/nocnoamerykanskich Przepisow Podatkowych (Wynagrodzenia) Dodatek Aktualizacje P6/nocnoamerykanskich Przepis6w Podatkowych (Wynagrodzenia) (North American Payroll Tax Updates) jest dost~pny dla nast~pujqcych wersji program6w Peoplesoft HRMS Payroll for North America: 8.8 Service Pack 1 oraz 8.9. Klienci, kt6rzy nab~dq dodatek Aktualizacje P6Inocnoamerykanskich Przepis6w Podatkowych otrzymajq w okresie jednego roku kalendarzowego aktualizacje przepis6w podatkowych dla w/asciwej wersji programu Peoplesoft HRMS Payroll for North America. Aktualizacje te Sq dost~pne wy/qcznie dla Stan6w ljednoczonych Ameryki P6Inocnej, Kanady i Puerto Rico. Aby nabye Aktualizacje P6Inocnoamerykanskich Przepis6w Podatkowych, program Peoplesoft HRMS Payroll for North America, na kt6ry klient posiada licencj~, musi bye aktualnie obj~ty Podstawowymi uslugami asysty technicznej. Aktualizacje P6Inocnoamerykanskich Przepis6w Podatkowych b~dq dostarczane przez serwis My Oracle Support. Aktualizacje P6Inocnoamerykanskich Przepis6w Podatkowych motna nabye dla danej wersji programu Peoplesoft HRMS Payroll for North America przez: (a) okres do dw6ch (2) lat od daty, gdy dost~pna staje si~ us/uga Ciqg/ej asysty technicznej dla wersji 8.9 oraz (b) okres trzech lat od daty, gdy dost~pna staje si~ us/uga Ciqg/ej asysty technicznej dla wersji 8.8 Service Pack 1. Aktualizacje P6Inocnoamerykanskich Przepis6w Podatkowych nie podlegajq opisanym powytej zasadom wznawiania. Dost~pnose us/ugi motna sprawdzie, kontaktujqc si~ z lokalnym przedstawicielem handiowym ds. us/ug Asysty technicznej. Aktualizacje (Wynagrodzenia) Og61noswiatowych Prawnych Przepis6w Podatkowych Dodatek Aktualizacje Og61noswiatowych Prawnych Przepis6w Podatkowych (Wynagrodzenia) (Global Payroll Legislative Tax Updates) jest dost~pny dla programu Peoplesoft HRMS Payroll for North America w wersji 8.9. Klienci, kt6rzy nab~dq dodatek Aktualizacje Og61noswiatowych Prawnych Przepis6w Podatkowych (Wynagrodzenia) otrzymajq w okresie jednego roku kalendarzowego aktualizacje przepis6w podatkowych dla programu Peoplesoft HRMS Global Payroll w wersji 8.9. Aktualizacje te Sq dost~pne wy/qcznie dla Australii, Nowej lelandii, Hiszpanii, Meksyku, Wielkiej Bry1aniii Indii. Aby nabye Aktualizacje Og61noswiatowych Prawnych Przepis6w Podatkowych (Wynagrodzenia), program Peoplesoft HRMS Global Payroll w wersji 8.9, na kt6ry klient posiada licencj~, musi bye aktualnie obj~ty Podstawowymi us/ugami asysty technicznej. Aktualizacje Og61noswiatowych Prawnych Przepis6w Podatkowych (Wynagrodzenia) b~dq dostarczane przez serwis My Oracle Support. Aktualizacje Og61noswiatowych Prawnych Przepis6w Podatkowych (Wynagrodzenia) motna nabye na okres do dw6ch (2) lat od daty, gdy dost~pna staje si~ us/uga Ciqglej asysty technicznej dla programu Peoplesoft 15 marca 2013 r. Strona 19 z 23

20 Zala.cznik HRMS Global Payroll w wersji 8.9. Aktualizacje 0961noswiatowych Prawnych Przepis6w Podatkowych (Wynagrodzenia) nie podlegaj'l opisanym powytej zasadom wznawiania. Dost~pnosc uslugi mozna sprawdzic, kontaktuj'lc si~ z lokalnym przedstawicielem handlowym ds. uslug Asysty technicznej. Uslugi asysty technicznej dla produkt6w Oracle Linux Firma Oracle oferuje klientom, niezaleznie od tego, czy korzystaj'l oni z program6w Oracle, uslugi Asysty technicznej dla produkt6w Oracle Linux. Informacje 0 dost~pnych uslugach znajduj'l si~ w dokumencie pt..zasady asysty technicznej dla produkt6w Oracle Linux i Oracle VM" (Oracle Linux and Oracle VM Support Policies), dost~pnym pod adresem: htto:/lwww.oracle.com/suooortloolicies.html. Uslugi asysty technicznej dla produkt6w Oracle VM Firma Oracle oferuje klientom, niezaleznie od tego, czy korzystaj'l oni z program6w Oracle, uslugi asysty technicznej dla produkt6w Oracle VM. Informacje 0 dost~pnych uslugach znajduj'l si~ w dokumencie pt..zasady asysty technicznej dla produkt6w Oracle Linux i Oracle VM" (Oracle Linux and Oracle VM Support Policies), dost~pnym pod adresem: htto:/iwww.oracle.com/suooortloolicies.htmi. Uslugi podstawowej asysty technicznej dla produkt6w Exadata Informacje 0 zasadach przedluzenia uslugi Podstawowej asysty technicznej dla produkt6w Exadata zamieszczono w dokumencie pt..zasady asysty technicznej dla produkt6w Exadata' (Exadata Technical Support Policies), dost~pnym pod adresem: htto:/iwww.oracle.com/us/suooortloolicies/index.htmi. Uslugi asysty technicznej dla program6w Sun Firma Oracle udost~pni na czas ograniczony pewne uslugi asysty technicznej do oprogramowania, kt6re wczesniej byly oferowane przez firm~ Sun Microsystems. Te uslugi wsparcia technicznego podlegaj'l Zasadom wsparcia technicznego dla program6w Sun (Sun Software Technical Support Policies). Informacje o tych uslugach s'l dost~pne pod adresem 15 marca 2013 r. Strona 20 z 23

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE A. Definicje Terminy Państwo oraz Państwa odnoszą się do osoby fizycznej lub innego podmiotu prawa, który zamówił programy

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1982/13 WYROK z dnia 4 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

^^^^ Lubusfcie. Unia Europejska ~"-^^^^^ HY»i«(»(lx>*j Kur.cjwjik > Fundutrr ficqior-alrry ^^te- Stiuktur.ilnr i irnvfuyryjnr

^^^^ Lubusfcie. Unia Europejska ~-^^^^^ HY»i«(»(lx>*j Kur.cjwjik > Fundutrr ficqior-alrry ^^te- Stiuktur.ilnr i irnvfuyryjnr ^^^^ Lubusfcie Unia Europejska ~"-^^^^^ HY»i«(»(lx>*j Kur.cjwjik > Fundutrr ficqior-alrry ^^te- Stiuktur.ilnr i irnvfuyryjnr 3.3.2 Procedury zapewniajace wtasciw^ sciezkq audytu przez prowadzenie w formie

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 Spis tresci Ws t ~p (Malgorzata lwanicz-drozdowska)... 9 1. ROLA I ZNACZENlE EDUXAC/I FINANSOWEJ (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 1.1. Edukacja finansowa i poj~cia powi~zane (M.lwanicz-Drozdowska,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Licencing Policies

Microsoft Licencing Policies 2 Microsoft Licencing Policies Odpowiedzi na często zadawane pytania Wydanie 2003 2002 Microsoft Corporation: All right reserved.microsoft, MS-DOS, Power Point, Windows and Windows NT are either registered

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SOFTTONES.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SOFTTONES.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SOFTTONES.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.softtones.pl. I. Definicje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych "AL Reifen International GmbH"

Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych AL Reifen International GmbH Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych "AL Reifen International GmbH" Niniejsze "Ogolne warunki" okreslaja zasady podpisywania Umowy sprzedazy przez Sklep internetowy, wlasnosc firmy Al Reifen

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA WAŻNE PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

1. Klient zobowiązuje się zapewnić środowisko, które spełnia określone wymagania dotyczące Maszyny.

1. Klient zobowiązuje się zapewnić środowisko, które spełnia określone wymagania dotyczące Maszyny. Międzynarodowy biuletyn informacyjny dla Klientów Instalowanie Maszyn IBM Celem niniejszego biuletynu jest objaśnienie warunków przedstawionych przez IBM oraz opisanie globalnych praktyk stosowanych przez

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo