MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU MATERIAŁY SZKOLENIOWE UŻYTKOWNIK SYSTEMU SRHD. Przygotowano dla: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU MATERIAŁY SZKOLENIOWE UŻYTKOWNIK SYSTEMU SRHD. Przygotowano dla: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU MATERIAŁY SZKOLENIOWE UŻYTKOWNIK SYSTEMU SRHD Przygotowano dla: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Wykonawca: Comarch Polska S.A. Projekt: Dostawa, wdrożenie i rozwój systemu raportującego opartego na hurtowni danych (SRHD) wraz z dostawą i uruchomieniem niezbędnej infrastruktury sprzętowej oraz programowej. Kategoria dokumentu: Materiały szkoleniowe Numer dokumentu: Wersja: 2.2 Status dokumentu: Do użytku w ramach projektu dla osób zaangażowanych Ostatnio zmodyfikowano: Liczba stron: 73

2 MODYFIKACJE Wersja Data Zmodyfikował Komentarz Zespół COMARCH POLSKA S.A. Pierwsza wersja materiałów szkoleniowych Zespół COMARCH POLSKA S.A. Wprowadzenie poprawek po I turze szkoleo Zespół MIR Kontrola dokumentów Zespół COMARCH POLSKA S.A. Kontrola jakości dokumentów uwzględnienie uwag MIR 2/73

3 SPIS TREŚCI MODYFIKACJE... 2 SPIS TREŚCI WSTĘP SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANE IKONY PRZEGLĄD SYSTEMU OBIEE WYMAGANIE TECHNICZNE APLIKACJI OBSZARY ZAINTERESOWAŃ Ważne informacje dla obszaru zainteresowań KSI SIMIK INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Przegląd interfejsu użytkownika PRZEGLĄD PREDEFINIOWANYCH OBIEKTÓW Przegląd folderu raportów Przegląd dodatkowych opcji dostępnych pod przyciskiem [Więcej] ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI MODYFIKOWANIE RAPORTÓW W SYSTEMIE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ - DANE DO SPRAWOZDAWCZOŚCI. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Edycja właściwości kolumny Przegląd formuły kolumny Zmiana formatowania danych Definiowanie warunków ograniczających raportu Edycja układu raportu Podgląd wyników raportu Zapis utworzonego raportu TWORZENIE PRZYKŁADOWEGO RAPORTU W SYSTEMIE TWORZENIE PRZYKŁADOWEGO RAPORTU Z WYKORZYSTANIEM FOLDERU UMOWY O DOFINANSOWANIE - INFORMACJE PODSTAWOWE Wybór kolumn raportu /73

4 5.1.2 Ukrywanie kolumn raportu Edycja formuły kolumny Zmiana formatowania danych Dodawanie kolumn wyliczanych Tworzenie filtrów monitujących raportu Dodanie podsumowań na raporcie Edycja podsumowań raportu Podgląd wyników raportu Zapis raportu TWORZENIE ZAAWANSOWANEGO RAPORTU WYBÓR KOLUMN RAPORTU NADAWANIE UPRAWNIEŃ DO RAPORTÓW DODAWANIE UPRAWNIEŃ USUWANIE UPRAWNIEŃ MODYFIKACJA UPRAWNIEŃ ZMIANA KWARTAŁU PRZYDATNE FUNKCJE WYKORZYSTYWANE W OBIEE SPIS ILUSTRACJI SPIS TABEL /73

5 1 Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie uczestnikom merytorycznej wiedzy dotyczącej korzystania z systemu Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g. Materiały szkoleniowe przeznaczone są dla Użytkowników Standardowych systemu SRHD. 5/73

6 2 Słownik pojęd Pojęcie Objaśnienie Agent Umożliwia automatyzację procesów biznesowych. Jest narzędziem umożliwiającym harmonogramowanie publikowania treści z określonymi warunkami i ich dystrybucję na wybrane urządzenie, np. pocztę elektroniczną. Analiza Zapytanie, które tworzy użytkownik na zakładce kryteria w wybranym obszarze zainteresowao. Analiza może zawierad jeden lub kilka filtrów ograniczających wyniki. BI Publisher Narzędzie systemu OBIEE umożliwiające tworzenie interaktywnych raportów. Filtr monitujący Rodzaj filtra umożliwiający zawężenie wyświetlanych wyników do konkretnej wartości zdefiniowanej w filtrze. Katalog Miejsce przechowywania obiektów takich jak: pulpity informacyjne, analizy. Model danych Definicja danych używanych przez raport, składająca się z jednego lub kilku zbiorów danych opisujących relacje pomiędzy polami raportu. Narzędzie BI Answers Narzędzie umożliwiające tworzenie raportów w oparciu o metodę drag &drop. OBIEE Skrót od nazwy systemu Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g. Obszar zainteresowao Zbiór obiektów (folderów, miar, atrybutów) warstwy prezentacji, reprezentujący dane modelu biznesowego. Pulpit Informacyjny Obiekt stanowiący spersonalizowany widok analiz, raportów, pulpitów 6/73

7 Pojęcie Objaśnienie informacyjnych lub innych obiektów OBIEE wybranych przez użytkownika. Strona startowa Strona wyświetlająca się po zalogowaniu do systemu, predefiniowana przez użytkownika. 2.1 Stosowane ikony Ikona Opis [Nowy] Wyświetlenie listy możliwych do utworzenia obiektów w systemie OBIEE. *Odśwież+ Odświeżenie danych w bieżącym widoku. *W górę+ Przełączenie się do katalogu nadrzędnego. *Pokaż/Ukryj okienko folderów+ Pokazanie lub ukrycie okienka folderów. [Szukaj] Wyszukanie plików/obiektów w systemie. [Zmiana typu widoku listy] Zmiana widoku listy obiektów katalogu. Możliwe typy widoku listy: Opisowy, Szczegółowy, Lista. *Otwórz+/ *Pokazanie jak będą wyglądad wyniki na pulpicie informacyjnym+ Otwarcie raportu/analizy lub podgląd prezentacji danych na pulpicie informacyjnym w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy. [Edytuj] Edycja obiektu w systemie. [Drukuj] Wydruk zawartości obiektu do PDF lub HTML. 7/73

8 Ikona Opis [Eksportuj] Eksport przeglądanej zawartości do wybranego formatu. *Usuo+ Usunięcie obecnie używanego/zaznaczonego obiektu. [Kopiuj] Skopiowanie obiektu do wybranej lokalizacji. [Wklej] Wklejenie obiektu do wybranej lokalizacji. [Pomoc] Otwarcie okna pomocy kontekstowej. [Zapisz] Zapisanie zmian w obiekcie. [Zapisz jako] Zapisanie obiektu pod wybraną nazwą. [Harmonogram] Otwarcie okna tworzenia agenta. [Opcje drukowania] Otwarcie okna opcji drukowania. [Nowa grupa] Utworzenie nowej grupy w analizie. [Nowy element obliczany] Utworzenie nowego elementu obliczanego. *Edycja właściwości analizy+ Otwarcie okna edycji właściwości analizy. 8/73

9 Ikona Opis [Tworzenie układu złożonego+ Utworzenie nowego układu złożonego. *Duplikuj układ złożony+ Duplikowanie układu złożonego. *Usuo układ złożony+ Usunięcie obecnie otwartego układu złożonego. *Zmieo nazwę układu złożonego+ Zmiana nazwy obecnego układu złożonego. *Pokaż/Ukryj okienko etapów wyboru+ Pokazanie lub ukrycie okna etapów wyboru dla analizy. [Parametry] Wyświetlenie/ukrycie panelu parametrów. *Czynności+ / *Właściwości+ Wyświetlenie menu Czynności lub Właściwości w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy. *Wyświetl raport+ Wyświetlenie raportu w wybranym formacie. 9/73

10 3 Przegląd systemu OBIEE 3.1 Wymaganie techniczne aplikacji W celu swobodnego korzystania z systemu OBIEE wymagane jest posiadanie jednej z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 8.x Internet Explorer 9.x Internet Explorer 10.x Internet Explorer 11.x Firefox 13+ Chrome 19+ System OBIEE nie wymaga instalacji dodatkowej maszyny Java. Ze względu na koniecznośd instalacji dodatkowych wtyczek dla Chrome zalecane jest wykorzystanie przeglądarki z rodziny Internet Explorer oraz Firefox. Informacje o wymaganiach technicznych systemu OBIEE będą publikowane i aktualizowane na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 3.2 Obszary zainteresowao W ramach aplikacji Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g występują cztery obszary zainteresowao: Tabela 1Obszary zainteresowao w Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g Nazwa obszaru Opis Business Area: KSI SIMIK0713 SRHD-SIMIK0713 Obszar będący produktem migracji 178 raportów zgodnie z przedmiotem Zamówienia. Wykorzystywany tylko w przypadku modyfikacji raportów, które podlegały migracji. Obszar zawiera foldery zoptymalizowane pod kątem wyma- 10/73

11 Nazwa obszaru Opis SRHD gao wydajnościowych stawianych migrowanym raportom. KSI SIMIK Obszar elastyczny dostępny dla twórców raportów do tworzenia własnych analiz. Obszar zbudowany jest z folderów reprezentujących złączenia obiektów dla których przewidziane zostało raportowanie. Np. Wnioski o dofinansowanie Miejsce realizacji Rysunek 1. Przykład dla KSI SIMIK Uwaga: nie istnieje możliwośd generowania analiz dla folderów, które nie zostały zaprojektowane jako foldery połączone dla niektórych folderów aplikacja wymaga zdefiniowania zmiennych 11/73

12 Nazwa obszaru Opis sesyjnych (patrz rozdział 3.2.1) Ważne informacje dla obszaru zainteresowao KSI SIMIK Podczas tworzenia analiz (raportów) w aplikacji Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g w obszarze elastycznym KSI SIMIK należy pamiętad, że w przypadku niektórych folderów tego obszaru, aby uruchomid analizę, istnieje koniecznośd wprowadzenia odpowiednich zmiennych sesyjnych na zakładce Zaawansowane. W celu poprawnego uruchomienia analiz opartych na folderach wymienionych w Tabela 2, po wybraniu elementów z folderów, należy przejśd na zakładkę Zaawansowane i w bloku Zaawansowane klauzule SQL w polu Wprowadzenie, wprowadzid definicje zmiennych sesyjnych zgodnie z poniższą tabelą. Każdorazowo po wprowadzeniu lub zmianie wartości zmiennych sesyjnych należy użyd przycisk Zastosuj SQL oraz zatwierdzid komunikat (Użycie funkcji "Zaawansowane klauzule SQL" * +) przyciskiem OK. Tabela 2. Zmienne sesyjne dla obszaru KSI SIMIK Nazwa folderu Zmienne sesyjne Umowy - Wnioski o płatnośd skorygowane set variable KUTW='',DPOD=''; Wnioski o płatnośd i korekty Wskaźniki POKL/ Wskaźniki POKL set variable NKUTW=''; Wnioski o płatnośd i korekty Deklaracje/ Deklaracje set variable DEKL=''; UWAGI: 1. Wielkośd liter w definicjach zmiennych sesyjnych ma znaczenie i np. zmienna sesyjna DEKL napisana za pomocą małych liter nie będzie działad. 2. Po znaku równości (=) należy wprowadzid dwa apostrofy( ) a nie cudzysłów( ). Każdorazowo apostrofy należy wprowadzad bezpośrednio z klawiatury. Skopiowane z tekstu, nie zawsze będą działad. 3. W przypadku popełnienia błędów podczas definiowania zmiennych sesyjnych na zakładce Zaawansowane, w bloku Wydane instrukcje SQL pojawi się komunikat: Program obsługi ODBC zwrócił błąd (SQLExecDirectW). Należy wtedy sprawdzid czy zmienne sesyjne zostały wprowadzone zgodnie z tabelą wyżej. 12/73

13 Dla tak zdefiniowanych zmiennych sesyjnych analizy zwrócą dane według stanu z dnia poprzedniego (tak jak to było w aplikacji Oracle Discoverer) o ile użytkownik nie przełączy się na inny niż aktualny kwartał. 3.3 Interfejs użytkownika Przegląd interfejsu użytkownika W przeglądarce internetowej należy wpisad adres systemu szkoleniowo-testowego: https://raportytst.mir.gov.pl Należy zalogowad się do systemu wprowadzając nazwę użytkownika w polu ID użytkownika, hasło w polu Hasło, po czym potwierdzid wprowadzone dane przyciskiem [Zaloguj]. Rozwijana lista znajdująca się pod okienkiem logowania umożliwia zmianę języka interfejsu dla danej sesji. Po zalogowaniu zostanie wyświetlona Strona Startowa (o ile nie zmieniono ustawieo domyślnych konta użytkownika). Rysunek2 Przykładowa Strona startowa Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g Strona Startowa Strona startowa umożliwia: 13/73

14 Szybką nawigację do poszczególnych funkcji aplikacji (na przykład tworzenia pulpitów informacyjnych, analiz przekrojowych), Wyświetlenie aktywnych alarmów, Nawigację do ostatnio otwartych obiektów, Nawigację do najczęściej otwieranych obiektów, Dostęp do dokumentacji Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g, Dostęp do wyszukiwarki obiektów, Użytkownik może zmienid domyślną Stronę Startową dla swojego konta (o ile posiada wystarczające uprawnienia). W tym celu należy kliknąd na Globalnym Nagłówku nazwę użytkownika obecnie zalogowanego w systemie i z listy rozwijanej wybrad Moje konto. W oknie Moje konto na zakładce Preferencje w polu StartingPage z listy rozwijanej możliwy jest wybór zawartości Strony startowej. Rysunek 3 Widok okna Moje konto W oknie Moje konto na zakładce Opcje dostarczania użytkownik może zdefiniowad w ramach swojego konta adres poczty elektronicznej. W tym celu należy kliknąd przycisk Tworzenie urządzenia w sekcji Urządzenia i uzupełnid pola w oknie Tworzenie urządzenia, następnie potwierdzid przyciskiem OK. 14/73

15 Rysunek 4 Tworzenie urządzenia Globalny Nagłówek Podstawowym elementem interfejsu użytkownika jest Globalny Nagłówek znajduje się na górze interfejsu i umożliwia dostęp do poszczególnych funkcji aplikacji. Rysunek5GlobalnynagłówekOracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g Globalny Nagłówek składa się z następujących komponentów: Szukaj umożliwia szybkie wyszukiwanie wybranych obiektów w Katalogu, Zaawansowane umożliwia zaawansowane wyszukiwanie obiektów w Katalogu, Administrowanie opcja dostępna dla użytkowników posiadających prawa administratora, umożliwia dostęp do funkcji administracyjnych, Pomoc umożliwia dostęp do pomocy kontekstowej aplikacji, Wyloguj umożliwia wylogowanie się z aplikacji, Alarm pojawia się w przypadku gdy wygenerowane zostały jakieś alarmy dla użytkownika, Strona Startowa umożliwia przełączenie się na Stronę Startową użytkownika, Katalog umożliwia szybki dostęp do Katalogu, Ulubione wyświetla Ulubione obiekty oraz umożliwia zarządzanie nimi, Pulpity informacyjne zawiera listę linków do wszystkich pulpitów informacyjnych przechowywanych w Folderach Współużytkowanych, 15/73

16 Nowy wyświetla listę obiektów, które użytkownik może utworzyd, Otwórz wyświetla okno obiektów, które użytkownik może otworzyd, Zalogowany jako wyświetla nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika, umożliwia także dostęp do profilu konta użytkownika Katalog Dostęp do obiektów znajdujących się w systemie możliwy jest za pomocą Katalogu. Za pomocą strony Katalog możliwe jest wykonywanie: Podstawowych zadao w systemie (otwieranie, kopiowanie, usuwanie, wyszukiwanie obiektów, tworzenie folderów), Przenoszenie obiektów, Wykonywanie zadao dla poszczególnych obiektów (ustalanie harmonogramu), Archiwizowanie obiektów, Ustawianie uprawnieo dla obiektów i folderów. Widok ten dostępny jest z Nagłówka Globalnego przycisk [Katalog], zawiera następujące elementy: Nagłówek Globalny (1), Górny pasek narzędzi (2), Rysunek 6 Górny pasek narzędzi Panel Zadania (3), Rysunek 7 Panel Zadania 16/73

17 Panel Foldery (4), Rysunek 8 Panel Foldery Główne okno Katalogu (5) Rysunek 9 Widok strony Katalogu 17/73

18 3.4 Przegląd predefiniowanych obiektów Przegląd folderu raportów 1. W przeglądarce internetowej należy wpisad adres systemu szkoleniowo-testowego: https://raportytst.mir.gov.pl 2. Należy zalogowad się do systemu wprowadzając nazwę użytkownika w polu ID użytkownika, hasło w polu Hasło, po czym potwierdzid wprowadzone dane przyciskiem [Zaloguj]. 3. Z Nagłówka Globalnego należy wybrad [Katalog]. 4. Z panelu Foldery znajdującego się po lewej stronie należy rozwinąd gałąź Foldery współużytkowane, następnie rozwinąd gałąź Raporty IK NSRO - szkolenia. W aplikacji Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g folder są odpowiednikiem skoroszytów natomiast analizy odpowiadają arkuszom w aplikacji Oracle Discoverer. W głównym oknie aplikacji dla wybranego raportu możliwe jest: otwarcie raportu - przycisk *Otwórz+, edycja raportu przycisk [Edytuj], uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji - przycisk *Więcej+ (Drukuj, Eksportuj, Harmonogram, Usuo, Kopiuj, Zmieo nazwę, Dodaj do ulubionych, Tworzenie skrótu, Archiwizuj, Właściwości, Uprawnienia). 18/73

19 Rysunek 10 Widok Okna Katalogu Deklaracje IC W głównym oknie aplikacji dostępne są także dodatkowe komponenty: Rysunek 11 Dodatkowe komponenty dostępne w głównym oknie aplikacji Typ określa, jaki typ obiektów ma byd wyświetlany w głównym oknie, Sortowanie umożliwia wybór typu sortowania obiektów znajdujących się w głównym oknie, Pokaż więcej szczegółów wyświetla szczegółowe informacje na temat obiektów. Z poziomu panelu Zadania możliwe są następujące operacje: Rozwio rozwija obecny katalog, RSS umożliwia subskrypcję źródła, Usuo usuwa obiekty/foldery, Kopiuj kopiowanie obiektów, Zmieo nazwę zmiana nazwy wybranego obiektu, Tworzenie skrótu tworzy skrót dla wybranego obiektu, Archiwizuj umożliwia archiwizację danego obiektu/folderu w celu np. przeniesienia do innego systemu/lokalizacji, Anuluj archiwizację pozwala na wczytanie uprzednio zarchiwizowanego obiektu, Wyślij umożliwia załadowanie obiektów z lokalnego komputera do aplikacji, Właściwości wyświetla okno właściwości, Uprawnienia komponent aktywny, jeżeli posiada się uprawnienia administracyjne, umożliwia określenie uprawnieo dla wskazanego obiektu, 19/73

20 Rysunek 12 Panel Zadania Deklaracje IC Wyszukiwanie raportów w katalogu 1. W Globalnym Nagłówku należy kliknąd przycisk [Zaawansowane]. W celu wyszukania interesującego raportu można również posłużyd się przyciskiem symbolizującym lornetkę. 2. W panelu Szukaj w polu Szukaj należy wpisad nazwę raportu, określid lokalizację, w której ma byd wyszukiwany raport pole Lokalizacja oraz typ szukanego obiektu pole Typ, ustawiając jego wartośd na Analiza. 3. Następnie należy kliknąd przycisk [Szukaj], aby wyszukad raport. Rysunek 13 Okno wyszukiwania raportu 20/73

21 Operacje możliwe do wykonania na raportach z paska narzędziowego 1. W Nagłówku Globalnym należy kliknąd przycisk [Katalog]. 2. W panelu Foldery należy rozwinąd gałąź Foldery współużytkowane, następnie gałąź Raporty IK NSRO szkolenia oraz katalog wybranego raportu. 3. Należy zaznaczyd wybrany raport. Dla wybranego raportu z poziomu paska narzędziowego dostępne są następujące opcje (w zależności od uprawnieo użytkownika, niektóre opcje mogą byd niedostępne Rysunek 14 Operacje dostępne z paska narzędzi Otwórz umożliwia otwarcie wybranego raportu, Edytuj umożliwia edycję układu raportu, edycję parametrów raportu, edycję modelu danych, Usuo przycisk umożliwiający usunięcie wybranego raportu, Kopiuj przycisk umożliwiający skopiowanie wybranego raportu do innej lokalizacji, Wklej przycisk umożliwiający wklejenie wcześniej skopiowanego raportu do wybranej lokalizacji Kopiowanie obiektów 1. Należy zaznaczyd wybrany raport, następnie kliknąd przycisk [Kopiuj]. Po wykonaniu operacji uaktywni się przycisk [Wklej]. 2. W panelu Foldery należy przejśd do folderu, do którego chce się skopiowad raport. 3. Po naciśnięciu przycisku[wklej] raport zostanie skopiowany do aktywnej lokalizacji Otwieranie / Uruchamianie raportów 1. W celu uruchomienia przykładowego raportu w katalogu Raporty IK NSRO - szkolenia, należy rozwinąd gałąź wybranego raportu, następnie kliknąd przycisk *Otwórz+. 2. Jeżeli raport posiada parametry to w oknie parametrów należy wpisad wartości parametrów i zatwierdzid przyciskiem [OK] (jeśli przycisk *OK+ nie jest aktywny oznacza to, że wymagane parametry nie zostały uzupełnione). 21/73

22 Rysunek 15 Przykładowe okno parametrów raportu Eksportowanie obiektu Aby wyeksportowad obiekt na dysk lokalny komputera należy: 1. Z Globalnego Nagłówka wybrad Katalog. 2. W panelu Foldery wskazad lokalizację obiektu, który chce się wyeksportowad. 3. Zaznaczyd obiekt. 4. Z panelu Zadania kliknąd przycisk Archiwizuj. 5. W oknie Archiwizuj zaznaczyd: Zachowaj uprawnienia, jeżeli chce się, aby obecne uprawnienia do raportu zostały zachowane po ponownym zaimportowaniu, Zachowaj znacznik czasu, jeżeli chce się, aby obecna data modyfikacji raportu została uwzględniona po ponownym zaimportowaniu. Rysunek 16 Okienko Archiwizuj Importowanie obiektu Aby zaimportowad obiekt z dysku twardego do systemu OBIEE należy: 1. Z Globalnego Nagłówka wybrad Katalog. 22/73

23 2. W panelu Foldery wskazad lokalizację obiektu, do której chce się zaimportowad obiekt. 3. Z panelu Zadania wybrad przycisk *Anuluj archiwizację+. 4. W oknie Anuluj archiwizację kliknąd przycisk *Przeglądaj+ i wskazad na dysku komputera obiekt, który ma zostad zaimportowany. 5. Z listy rozwijanej Zamieo wybrad jedną z opcji: Wszystko nadpisuje wszystkie obiekty, które nie mają ustawionego trybu tylko do odczytu, Stare nadpisuje stare obiekty i te, których nie ma w systemie, Wymuszenie nadpisuje wszystkie obiekty, nawet te, które mają ustawiony tryb tylko do odczytu, Brak importuje tylko obiekty, które nie istnieją w systemie. 6. Z listy rozwijanej Lista ACL należy wybrad jedną z opcji: Dziedziczenie dziedziczy prawa do obiektu z folderu nadrzędnego, Zachowaj zachowuje oryginalne uprawnienia do obiektu, Utwórz zachowuje oryginalne uprawnienia do obiektu lub tworzy nowe uprawnienia, jeżeli nie istniały w systemie. Rysunek 17 Okienko Anuluj Archiwizację Przegląd dodatkowych opcji raportu Dla uruchomionego raportu dostępne są dodatkowe podręczne opcje znajdujące się bezpośrednio pod nim: Edytuj opcja umożliwiająca edycję analizy, Odśwież odświeżanie danych na analizie, Drukuj wydruk analizy do formatu PDF lub HTML, 23/73

24 Eksportuj eksport analizy do wybranego formatu: PDF, Excel lub PowerPoint, Dodaj do Aktówki dodanie analizy do Aktówki, Kopiuj skopiowanie analizy. Rysunek 18 Podręczne opcje raportu W oknie wyników raportu możliwe są następujące operacje: Zmiana ułożenia kolumn wymiarów i miar, w tym celu należy przeciągnąd kolumnę w pożądane miejsce. Utworzenie filtra monitującego tabeli poprzez wyciągnięcie kolumny, która ma byd filtrem poza obszar tabeli do sekcji Filtry monitujące tabeli. Rozgrupowanie danych raportu poprzez przeciągnięcie kolumny względem, której raport ma byd rozgrupowany do sekcji Sekcje. Posortowanie wartości w poszczególnych kolumnach możliwe jest po kliknięciu w nagłówek kolumny i wskazaniu kierunku sortowania, lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na nagłówku kolumny i wybranie odpowiedniego typu sortowania. Ukrycie/wykluczenie kolumny -ukrycie lub całkowite wykluczenie kolumny z analizy. Opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy. Pokaż podsumowanie całkowite opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy dodaje wiersz podsumowujący na koocu tabeli. 24/73

25 Rysunek 19 Dodatkowe opcje analizy Przegląd dodatkowych opcji dostępnych pod przyciskiem *Więcej+ 1. W Globalnym Nagłówku należy kliknąd przycisk [Katalog]. 2. W panelu Foldery należy rozwinąd gałąź Foldery współużytkowane, następnie folder wybranego raportu. 3. Dla wybranego raportu należy kliknąd przycisk *Więcej+. Z rozwijanego menu możliwy jest wybór następujących opcji (patrz Rysunek 20): Rysunek 20 Opcje dodatkowe dostępne pod przyciskiem *Więcej Drukuj Opcja umożliwia wydruk raportu do wybranego formatu: 25/73

26 PDF do druku, HTML do druku Eksportuj Opcja umożliwia wyeksportowanie raportu do wybranego formatu: PDF, Excel 1, PowerPoint, Archiwum internetowe(.mht), Dane (CSV, XML) Harmonogram Opcja umożliwia utworzenie agenta wysyłającego analizę do użytkownika według określonego harmonogramu z domyślnymi wartościami parametrów. Z listy rozwijanej przycisku *Więcej+ wybierz Harmonogram. Wyświetlone zostanie okno harmonogramu składające się z zakładek: Ogólne - zakładka umożliwia wybór priorytetu dla tworzonego agenta. Harmonogram - na zakładce możliwe jest zaplanowanie godziny oraz częstotliwości uruchamiania agenta. Warunek zakładka umożliwia ustawienie powiązanych czynności podczas dostarczania zawartości agenta. Dostarczana zawartośd zakładka umożliwia ustawienie zawartości dostarczanej wraz zagentem. Odbiorcy zakładka umożliwia zdefiniowanie odbiorców agenta. Miejsca docelowe zakładka umożliwia określenie, w jakie miejsce agent będzie dostarczał wyniki. Czynności zakładka umożliwia określenie dodatkowych czynności, które mają byd wykonane po zakooczeniu działania agenta. 1 Ze względu na zakończenie przez firmę Microsoft wsparcia dla pakietu Microsoft Office 2003 zalecane jest używanie eksportu do wersji /73

27 Rysunek 21 Okno definicji nowego agenta 27/73

28 3.5 Dwiczenia do samodzielnej realizacji Poniższe dwiczenia wykonywane są przez uczestnika szkolenia przy wsparciu trenera. Tabela 3 Przegląd systemu OBIEE- Dwiczenia do samodzielnej realizacji Zadanie Wykonano poprawnie? Utworzyd nowy folder Szkolenia w lokalizacji KatalogMoje Foldery Skopiowad dowolny raport z Katalogu Raporty IK NSRO - szkolenia do katalogu Moje Foldery Zmienid nazwę skopiowanego raportu dodając do nazwy przedrostek _szkolenia Wyszukad folder Słowniki KSI dla LSI (uwzględnione w XML) znajdujący się w katalogu Raporty IK NSRO - szkolenia Otworzyd folder Słowniki KSI dla LSI (uwzględnione w XML) i uruchomid dowolny raport ze wskazanego folderu Wyeksportowad wyniki dowolnego raportu do formatu pdf 28/73

29 4 Modyfikowanie raportów w systemie 4.1 Wnioski o płatnośd - Dane do sprawozdawczości. Wnioski o płatnośd 2 Aby zmodyfikowad przykładowy raport w systemie OBIEE należy: 1. Wyszukad raport Wnioski o płatnośd (skorygowane) - dane bieżące - wszystkie PO za wyjątkiem POKL zlokalizowany w katalogu Raporty IK NSRO - szkolenia/ Wnioski o płatnośd - Dane do sprawozdawczości. 2. Skopiowad raport do katalogu użytkownika. 3. Następnie wejśd w tryb edycji analizy. Rysunek 22Kopiowanie raportu Edycja właściwości kolumny Zmiana nazw kolumn W celu zmiany nazwy wybranej kolumny należy: 2 Wnioski o płatnośd - Dane do sprawozdawczości. Wnioski o płatnośd (skorygowane) - dane bieżące - wszystkie PO za wyjątkiem POKL 29/73

30 1. Kliknąd przycisk listy rozwijanej i wybrad Właściwości kolumny. Rysunek 23Właściwości kolumny 2. W oknie Właściwości kolumny na zakładce Format kolumny zaznaczyd checkbox Nagłówki niestandardowe. 3. W polu Nagłówek kolumny dla wybranych kolumn należy wpisad następujące etykiety: Kolumna: Liczba wniosków o płatnośd Etykieta: Liczba wniosków, Kolumna: Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne Etykieta Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) Kolumna: Kwota wydatków uznanych do refundacji Etykieta: Dofinansowanie. 30/73

31 Rysunek 24Okno Właściwości kolumny Przegląd formuły kolumny Aby przejrzed formułę wyliczeniową dla wybranej kolumny należy: 1. Na zakładce Kryteria kliknąd przycisk Właściwości kolumny i z listy rozwijanej wybrad Edycja formuły. Dla raportu Wnioski o płatnośd - Dane do sprawozdawczości. Wnioski o płatnośd (skorygowane) - dane bieżące - wszystkie PO za wyjątkiem POKL dla następujących kolumn ustawiono formułę agregacyjną. W tym celu w oknie Edycja formuły 3 dla poszczególnych kolumn wybrano następujące formuły: Liczba Wniosków formuła count( Nazwa_kolumny ) count("rop_wnioski o płatność skorygowane Informacje podstawo-we"."numer wniosku o płatność") 3 Podstawowe funkcje opisano w rozdziale 9 31/73

32 Całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskiem formuła: sum( Nazwa_kolumny ) sum("rop_wnioski o płatność skorygowane Informacje podstawowe"."całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskiem") Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) formuła: sum("rop_wnioski o płatność skorygowane Informacje podstawowe"."kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji)") Dofinansowanie formuła: sum("rop_wnioski o płatność skorygowane Informacje podstawowe. Dofinansowanie ) W tym dofinansowanie UE formuła: sum("rop_wnioski o płatność skorygowane Informacje podstawowe"."w tym Rysunek 25 Pole formuły kolumny w oknie Edycja formuły dofinansowanie UE ) Zmiana formatowania danych W celu zmiany formatowania wybranych kolumn należy: 1. Kliknąd przycisk *Właściwości kolumny] i z listy rozwijanej wybrad Właściwości kolumny. 2. W oknie Właściwości kolumny wybrad zakładkę Format danych. 32/73

33 3. Na zakładce Format danych dla poszczególnych kolumn zmienid formatowanie danych: Dla kolumny Liczba wniosków zaznaczyd checkbox Przesłaniaj domyślny format danych. Z listy rozwijanej Traktuj liczby jako wybrad Liczba, z listy rozwijanej Liczba miejsc dziesiętnych wybrad 2 oraz zaznaczyd checkbox Użyj separatora tysięcy, Dla kolumny Całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskiem zaznaczyd checkbox Przesłaniaj domyślny format danych. Z listy rozwijanej Traktuj liczby jako wybrad Liczba, z listy rozwijanej Liczba miejsc dziesiętnychwybrad 0 oraz zaznaczyd checkbox Użyj separatora tysięcy. Dla kolumny Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) zaznaczyd checkbox Przesłaniaj domyślny format danych. Z listy rozwijanej Traktuj liczby jako wybrad Liczba, z listy rozwijanej Liczba miejsc dziesiętnych wybrad 0 oraz zaznaczyd checkbox Użyj separatora tysięcy. Dla kolumny Dofinansowanie zaznaczyd checkbox Przesłaniaj domyślny format danych. Z listy rozwijanej Traktuj liczby jako wybrad Liczba, z listy rozwijanej Liczba miejsc dziesiętnych wybrad 0 oraz zaznaczyd checkbox Użyj separatora tysięcy. Dla kolumny w tym dofinansowanie UE zaznaczyd checkbox Przesłaniaj domyślny format danych. Z listy rozwijanej Traktuj liczby jako wybrad Liczba, z listy rozwijanej Liczba miejsc dziesiętnych wybrad 0 oraz zaznaczyd checkbox Użyj separatora tysięcy. 33/73

34 Rysunek 26 Okno Właściwości kolumny zakładka Format kolumny Definiowanie warunków ograniczających raportu W celu dodania warunków ograniczających do raportu na zakładce Kryteria w kontekście kolumny, dla której chcemy stworzyd filtrowanie należy kliknąd przycisk listy rozwijalnej Więcej opcji wybrad wartośd Filtr. Rysunek 27Dodawanie filtru do aktywnej kolumny 1. W oknie Nowy filtr z listy rozwijanej pola Operator wybrad nie jest podobne (zgodnośd z wzorcem) w polu Wartośd wpisad RPPD% 2. Powtórzy czynnośd dodając kolejne filtry dla kolumny Program Operacyjny <Kod>. 3. W oknie Nowy filtr z listy rozwijanej pola Operator wybrad nie jest podobne (zgodnośd z wzorcem) w polu Wartośd wpisad RPOP% 4. W oknie Nowy filtr z listy rozwijanej pola Operator wybrad nie jest podobne (zgodnośd z wzorcem) w polu Wartośd wpisad RPPM% 34/73

35 Rysunek 28 Okno filtrów raportu Edycja układu raportu Aby edytowad układ raportu należy: Przełączyd się na zakładkę Wyniki Edycja tytułu raportu Na zakładce Wyniki w panelu Widoki: 1. Zaznaczyd widok Tytuł. 2. Nacisnąd przycisk [Edytuj widok]. Rysunek 29Panel Widoki 3. W polu Tytuł zmienid tytuł na Wnioski o płatnośd (skorygowane) - dane bieżące - wszystkie PO za wyjątkiem POKL Rysunek 30 Pole Edycji tytułu 4. Kliknij przycisk *Tytuł+. 35/73

36 5. W oknie Format tytułu w sekcji Czcionka w polu rozmiar wpisz W sekcji Czcionka z listy rozwijanej pola Styl wybierz Pogrubiona kursywa. 7. Zatwierdź przyciskiem [OK]. Rysunek 31 Okno formatu tytułu 8. W oknie Tytuł z listy rozwijanej pola Data/godzina rozpoczęcia wybrad Wyświetl datę. 9. Kliknąd przycisk [Gotowe]. Rysunek 32 Przyciski Gotowe i Przywród Dodanie podsumowao raportu Aby dodad podsumowanie do raportu należy na zakładce Wyniki w panelu Widoki: 1. Zaznaczyd widok Tabela. 2. Nacisnąd przycisk [Edytuj]. 3. Następnie w panelu Układ w sekcji Tabela kliknąd przycisk sumy dla wybranej kolumny miary. 4. Z listy rozwijanej wybrad umiejscowienie podsumowania: Po. 36/73

37 Zmiana formatowania podsumowao Aby zmienid formatowanie podsumowania raportu należy: 1. Dla wybranego podsumowania kolumny kliknąd przycisk sumy. 2. Z listy rozwijanej wybrad Formatuj etykiety/wartości. 3. W oknie Edycja formatu możliwa jest: Zmiana etykiety podsumowania (pole Nazwa opisowa) Zmiana koloru, formatowania, rozmiaru, rodziny czcionki Zmiana tła podsumowania Zmiana wyrównania czcionki w komórce 4. W celu zatwierdzenia zmian należy kliknąd przycisk [OK]. Rysunek 33 Okno Edycji formatu 37/73

38 4.1.6 Podgląd wyników raportu Aby zweryfikowad utworzony raport należy przełączyd się na zakładkę Wyniki. W oknie Układ złożony możliwy jest podgląd wyników raportu Zapis utworzonego raportu W celu zapisania utworzonego raportu: 1. Należy kliknąd przycisk [Zapisz jako]. 2. W okienku Zapisz jako w panelu Foldery należy wskazad lokalizację zapisu raportu. 3. W polu Nazwa należy wpisad nazwę raportu Wnioski o płatnośd (skorygowane) - dane bieżące - wszystkie PO za wyjątkiem POKL oraz zatwierdzid przyciskiem [OK]. 38/73

39 5 Tworzenie przykładowego raportu w systemie 5.1 Tworzenie przykładowego raportu z wykorzystaniem folderu Umowy o Dofinansowanie - Informacje Podstawowe Aby utworzyd raport w systemie OBIEE należy: 1. Z Globalnego Nagłówka wybrad [Nowy] następnie [Analiza]. 2. Z listy Wybór obszaru zainteresowao należy wybrad KSI SIMIK Wybór kolumn raportu 1. W drzewie Obszar zainteresowao należy rozwinąd folder Umowy - Miejsce realizacji - Źródła finansowania. 2. Należy przeciągnąd następujące kolumny do sekcji Wybrane kolumny: Program Operacyjny<Kod> Oś priorytetowa<kod> Działanie<Kod> Poddziałanie<Kod> Program Operacyjny<Nazwa> Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie/wydająca decyzję Numer umowy/aneksu/decyzji 3. W drzewie Obszar zainteresowao należy rozwinąd folder Umowy - Miejsce realizacji - Źródła finansowania, następnie folder Źródła finansowania. 4. Należy przeciągnąd następujące kolumny do sekcji Wybrane kolumny: Środki wspólnotowe - Wydatki ogółem Środki wspólnotowe - Wydatki kwalifikowane 39/73

40 budżet paostwa - Wydatki ogółem budżet paostwa - Wydatki kwalifikowane Krajowe środki publiczne - Wydatki ogółem Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki kwalifikowane budżet jst - Wydatki ogółem budżet jst - Wydatki kwalifikowane inne krajowe środki publiczne - Wydatki ogółem inne krajowe środki publiczne - Wydatki kwalifikowane Prywatne - Wydatki ogółem Prywatne - Wydatki kwalifikowane suma ogółem w PLN - Wydatki ogółem suma ogólne w PLN - Wydatki kwalifikowane EBI - Wydatki kwalifikowane EBI - Wydatki ogółem Ukrywanie kolumn raportu Aby ukryd kolumnę raportu należy: 1. Na zakładce Kryteria dla wybranej kolumny, która ma zostad ukryta kliknąd przycisk *Właściwości+,następnie Właściwości kolumny. 2. W oknie Właściwości kolumny wybrad zakładkę Format kolumny. 3. Zaznaczyd checkbox Ukryj. Następującą czynnośd należy powtórzyd dla kolumny EBI - Wydatki ogółem Edycja formuły kolumny Aby zmienid formułę wykorzystywaną przez kolumnę należy: Na zakładce Kryteria w sekcji Wybrane kolumny dla wybranej kolumny kliknąd przycisk Właściwości. 40/73

41 Z listy rozwijanej wybrad Edycja formuły. Rysunek 34Edycja formuły kolumny W oknie Edycja formuły kolumny w sekcji Formuła kolumny wpisad wybraną formułę lub dodad formułę za pomocą przycisku Wstawianie funkcji. Dla raportu dla następujących kolumn: Środki wspólnotowe - Wydatki ogółem Środki wspólnotowe - Wydatki kwalifikowane budżet paostwa - Wydatki ogółem budżet paostwa - Wydatki kwalifikowane Krajowe środki publiczne - Wydatki ogółem Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki kwalifikowane budżet jst - Wydatki ogółem budżet jst - Wydatki kwalifikowane inne krajowe środki publiczne - Wydatki ogółem inne krajowe środki publiczne - Wydatki kwalifikowane Prywatne - Wydatki ogółem Prywatne - Wydatki kwalifikowane suma ogółem w PLN - Wydatki ogółem suma ogólne w PLN - Wydatki kwalifikowane EBI - Wydatki kwalifikowane EBI - Wydatki ogółem 41/73

42 W oknie Edycja formuły kolumny w sekcji Formuła kolumny przed nazwą kolumny wpisad funkcję agregującą sum(): sum( Nazwa_kolumny ) Poniżej przykład użycia funkcji sum() na podstawie kolumny Środki wspólnotowe Wydatki ogółem : sum("źródła finansowania."."środki wspólnotowe - wydatki ogółem") Zatwierdzid przyciskiem [OK] Powtórzyd czynnośd dla każdej z powyższych kolumn. Rysunek 35 Okno Edycji Formuły Dla kolumny Numer umowy/aneksu/decyzji nacisnąd przycisk Właściwości kolumny i wybrad Edycja formuły: 1. W oknie Edycja formuły kolumny w sekcji Formuła kolumny wpisad poniższą komendę lub wybrad kolumny z sekcji Obszar zainteresowao: SUBSTRING("Umowy - Miejsce realizacji - Źródła finansowania"."numer umowy/aneksu/decyzji" FROM 15 FOR 2) 42/73

43 2. W oknie Edycja formuły kolumny zaznaczyd checkbox Nagłówki niestandardowe. 3. W oknie Edycja formuły kolumny przy polu Nagłówek kolumny wpisad Kod województwa (używany dla programów operacyjnych posiadających komponent regionalny, np. POKL). 4. Zatwierdzid przyciskiem [OK] Zmiana formatowania danych W celu zmiany formatowania dla wybranych kolumn należy: Kliknąd przycisk Właściwości i wybrad Właściwości kolumny. W oknie Właściwości kolumny wybrad zakładkę Format danych. Na zakładce Format danych dla poszczególnych kolumn należy zmienid formatowanie danych. Dla raportu dla kolumn: Środki wspólnotowe - Wydatki ogółem Środki wspólnotowe - Wydatki kwalifikowane budżet paostwa - Wydatki ogółem budżet paostwa - Wydatki kwalifikowane Krajowe środki publiczne - Wydatki ogółem Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki kwalifikowane budżet jst - Wydatki ogółem budżet jst - Wydatki kwalifikowane inne krajowe środki publiczne - Wydatki ogółem inne krajowe środki publiczne - Wydatki kwalifikowane Prywatne - Wydatki ogółem Prywatne - Wydatki kwalifikowane suma ogółem w PLN - Wydatki ogółem suma ogólne w PLN - Wydatki kwalifikowane 43/73

44 EBI - Wydatki kwalifikowane EBI - Wydatki ogółem Zmienid formatowanie, w tym celu należy: Na zakładce Format danych zaznaczyd checkbox Przesłaniaj domyślny format danych. Z listy rozwijanej Traktuj liczby jako wybierz Liczba, z listy rozwijanej Liczba miejsc dziesiętnych wybierz 2 oraz zaznaczyd checkbox Użyj separatora tysięcy Dodawanie kolumn wyliczanych Aby dodad kolumnę wyliczeniową do raportu należy: Przeciągnąd dowolną kolumnę do sekcji Wybrane kolumny np.. suma ogółem w PLN - Wydatki ogółem Dla wybranej kolumny kliknąd przycisk Właściwości. Z listy rozwijanej wybrad Edycja formuły. W oknie Edycja formuły kolumny w sekcji Formuła kolumny możliwa jest zmiana formuły kolumny. Dla raportu dla dodanej kolumny W sekcji Formuła kolumny wpisad formułę pozwalającą na wyliczenie wartości na podstawie działania matematycznego: sum("źródła finansowania."."suma ogółem w PLN - wydatki ogółem") * 0.75 Zatwierdzid przyciskiem [OK] Tworzenie filtrów monitujących raportu Aby dodad filtr monitujący do raportu należy na zakładce Wyniki na panelu Widoki zaznaczyd widok Tabela, następnie nacisnąd przycisk [Edytuj widok] i poniższe kolumny, które mają stanowid filtr monitujący przeciągnąd do sekcji Filtry monitujące: Program operacyjny<nazwa> Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie/wydająca decyzję Kod województwa (używany dla programów operacyjnych posiadających komponent regionalny, np. POKL) 44/73

45 5.1.7 Dodanie podsumowao na raporcie Aby dodad podsumowanie do raportu należy na zakładce Wyniki w sekcji Układ złożony dla widoku Tabela kliknąd przycisk [Edytuj widok] W panelu Układ w sekcji Tabela kolumny i miary kliknąd przycisk sumy znajdujący się przy kolumnie i z listy rozwijanej wybrad PO dla następujących kolumn: o o Program operacyjny <Kod> Oś priorytetowa <Kod> Kliknąd przycisk sumy znajdujący się przy tekście Kolumny i miary i z listy rozwijanej wybrad PO, aby dodad podsumowanie globalne na koocu raportu. Rysunek 36 Podsekcja Kolumny i miary Edycja podsumowao raportu Aby zmienid etykietę podsumowania należy dla wybranego podsumowania: Kliknąd przycisk sumy z listy rozwijanej wybrad Formatuj etykiety. W oknie Edycja foramtu w polu Nazwa opisowa wpisad Podsumowanie. Zatwierdzid przyciskiem [OK]. Zatwierdzid zmiany w widoku tabeli poprzez kliknięcie przycisku [Gotowe] Podgląd wyników raportu Aby zweryfikowad utworzony raport należy przełączyd się na zakładkę Wyniki. W oknie Układ złożony możliwy jest podgląd wyników raportu. 45/73

46 Rysunek 37 Podgląd wyników raportu Zapis raportu W celu zapisania utworzonego raportu: 1. Należy kliknąd przycisk [Zapisz]. 2. W okienku Zapisz jako w panelu Foldery należy wskazad lokalizację zapisu raportu. 3. W polu Nazwa należy wpisad nazwę raportu WARTOŚD Umów_Decyzji - wszystkie PO - podział na źródła finansowania (narastająco do...) oraz zatwierdzid przyciskiem [OK]. 46/73

47 6 Tworzenie zaawansowanego raportu Niniejszy rozdział stanowi rozszerzenie standardowego cyklu szkolenia do realizacji w ramach pracy samodzielnej uczestnika Aby utworzyd przykładowy raport w systemie OBIEE należy: 1. Z Globalnego Nagłówka wybrad *Nowy+, następnie *Analiza]. Rysunek 38 Tworzenie raportu za pomocą narzędzia BI Answers 2. Z listy Wybór obszaru zainteresowao należy wybrad KSI-SIMIK /73

48 Rysunek 39 Wybór Obszaru Zainteresowao 6.1 Wybór kolumn raportu W oknie edytora raportu na zakładce Kryteria: Aby utworzyd przykładowy raport w systemie OBIEE należy: 1. Z Globalnego Nagłówka wybrad [Nowy], następnie [Analiza]. Rysunek 40 Tworzenie raportu za pomocą narzędzia BI Answers 2. Z listy Wybór obszaru zainteresowao należy wybrad KSI-SIMIK /73

49 Rysunek 41 Wybór Obszaru Zainteresowao Wybór kolumn raportu W oknie edytora raportu na zakładce Kryteria: 1. W drzewie Obszar zainteresowao należy rozwinąd folder "Wnioski o dofinansowanie Umowy Rysunek 42 Drzewo obszaru zainteresowao 2. Należy przeciągnąd 4 następujące kolumny do panelu Wybrane kolumny : Program operacyjny <Kod> Oś priorytetowa<kod>, 4 Możliwe jest też wybranie kolumny i przeniesienie jej za pomocą podwójnego kliknięcia 49/73

50 Działanie<Kod>, Poddziałanie <Kod>, Numer wniosku (sygnatura)" 3. W drzewie Obszar zainteresowao należy rozwinąd folder "Umowy o dofinansowanie Informacje podstawowe. 4. Należy przeciągnąd następujące kolumny do panelu Wybrane kolumny : Wartośd ogółem - UIP Wydatki kwalifikowalne - UIP Dofinansowanie Dofinansowanie UE Rysunek 43 Panel Wybrane kolumny Edycja właściwości kolumny Zmiana nazw kolumn W celu zmiany nazwy wybranej kolumny należy: 1. Kliknąd przycisk listy rozwijanej i wybrad Właściwości kolumny. 50/73

51 Rysunek 44 Właściwości kolumny 2. W oknie Właściwości kolumny na zakładce Format kolumny zaznaczyd checkbox Nagłówki niestandardowe. 3. W polu Nagłówek kolumny dla wybranych kolumn należy wpisad następujące etykiety: Kolumna: Numer wniosku (sygnatura), Etykieta: Liczba wniosków o dofinansowanie, Kolumna: Wydatki Ogółem - UIP Etykieta Wydatki ogółem Kolumna: Wydatki kwalifikowalne - UIP Etykieta Wydatki kwalifikowane Kolumna: Dofinansowanie, Etykieta: Kwota dofinansowania. Rysunek 45 Okno Właściwości kolumny 51/73

52 Edycja formuły kolumny Aby zmienid formułę kolumny dla wybranej kolumny należy: 1. Na zakładce Kryteria kliknąd przycisk i z listy rozwijanej wybrad Edycja formuły. 2. W oknie Edycja formuły kolumnyw polu Formuła kolumny dla poszczególnych kolumn miar/wymiarów możliwe jest dodanie funkcji. W tym celu należy kliknąd przycisk [Wstawienie funkcji]. 3. W oknie Wstawianie funkcji należy rozwinąd gałąź Funkcje oraz wybraną grupę funkcji. 4. Należy wybrad interesującą funkcję i zatwierdzid przyciskiem [OK]. Dla raportu Wnioski o dofinansowanie dla następujących kolumn należy zmienid formułę agregacyjną. W tym celu w oknie Edycja formuły dla poszczególnych kolumn należy wpisad następujące formuły i zatwierdzid przyciskiem [OK]: Liczba Wniosków o dofinansowanie formuła count( Nazwa_kolumny ) count("wnioski o dofinansowanie - Umowy"."Numer wniosku (sygnatura)") Wydatki ogółem formuła: sum( Nazwa_kolumny ) Sum("Umowy o dofinansowanie -Informacje_podstawowe."."Wartość ogółem - UIP") Wydatki kwalifikowane formuła: sum("umowy o dofinansowanie -Informacje_podstawowe."."Wydatki kwalifikowalne - UIP") Kwota dofinansowania formuła: sum("umowy o dofinansowanie -Informacje_podstawowe."."Dofinansowanie") W tym dofinansowanie UE formuła: 52/73

53 sum("umowy o dofinansowanie -Informacje_podstawowe."."Dofinansowanie UE") Rysunek 46 Pole formuły kolumny w oknie Edycja formuły Zmiana formatowania danych W celu zmiany formatowania wybranych kolumn należy: 1. Kliknąd przycisk i z listy rozwijanej wybrad Właściwości kolumny. 2. W oknie Właściwości kolumny wybrad zakładkę Format danych. 3. Na zakładce Format danych dla poszczególnych kolumn zmienid formatowanie danych: Dla kolumny Liczba wniosków o dofinansowanie zaznaczyd checkbox Przesłaniaj domyślny format danych. Z listy rozwijanej Traktuj liczby jako wybrad Liczba, z listy rozwijanej Liczba miejsc dziesiętnych wybrad 0 oraz zaznaczyd checkbox Użyj separatora tysięcy, Dla kolumny Wydatki ogółem zaznaczyd checkbox Przesłaniaj domyślny format danych. Z listy rozwijanej Traktuj liczby jako wybierz Liczba, z listy rozwijanej Liczba miejsc dziesiętnych wybrad 2 oraz zaznaczyd checkbox Użyj separatora tysięcy. Dla kolumny Wydatki kwalifikowane zaznaczyd checkbox Przesłaniaj domyślny format danych. Z listy rozwijanej Traktuj liczby jakowybierz Liczba, z listy rozwijanej Liczba miejsc dziesiętnych wybrad 2 oraz zaznad checkbox Użyj separatora tysięcy. Dla kolumny Kwota dofinansowania zaznaczyd checkbox Przesłaniaj domyślny format danych. Z listy rozwijanej Traktuj liczby jakowybrad Liczba, z listy rozwijanej Liczba miejsc dziesiętnych wybrad 2 oraz zaznad checkbox Użyj separatora tysięcy. Dla kolumny w tym dofinansowanie UE zaznad checkbox Przesłaniaj domyślny format danych. Z listy rozwijanej Traktuj liczby jako wybierz Liczba, z listy rozwijanej Liczba miejsc dziesiętnych wybrad 2 oraz zaznad checkbox Użyj separatora tysięcy. 53/73

54 Rysunek 47Okno Właściwości kolumny zakładka Format kolumny Definiowanie warunków ograniczających raportu W celu dodania warunków ograniczających do raportu na zakładce Kryteria w oknie Filtry należy kliknąd przycisk *Tworzenie filtru dla bieżącego obszaru zainteresowao+, następnie z listy rozwijanej wybrad Więcej kolumn. Rysunek 48 Panel filtrów raportu 1. W oknie Proszę wybrad kolumnę należy rozwinąd folder Wnioski o dofinansowanie - Umowy. 2. Wybrad kolumnę Program operacyjny <Kod>. 54/73

55 Rysunek 49 Okno Proszę wybrad kolumnę 3. W oknie Nowy filtr z listy rozwijanej pola Operator wybrad nie jest podobne (zgodnośd z wzorcem) w polu Wartośd wpisad POKL%. 4. Powtórzy czynnośd dodając kolejne filtry dla kolumny Program Operacyjny <Kod>. 5. W oknie Nowy filtr z listy rozwijanej pola Operator wybrad nie jest podobne (zgodnośd z wzorcem) w polu Wartośd wpisad W%. 6. W oknie Nowy filtr z listy rozwijanej pola Operator wybrad nie jest podobne (zgodnośd z wzorcem) w polu Wartośd wpisad I%. Rysunek 50 Okno filtrów raportu Definiowanie parametrów raportu W celu zdefiniowania parametrów opartych na kolumnach raportu należy: 1. Przełączyd się na zakładkę Filtry monitujące: W panelu Definicja kliknąd przycisk [Nowy] *Filtr monitujący kolumny+*więcej kolumn+. 55/73

56 Rysunek 51 Tworzenie filtru monitującego kolumny W oknie Proszę wybrad kolumnę należy rozwinąd folder Wnioski o dofinansowanie - Umowy. Należy zaznaczyd kolumnę Kiedy Utworzył - wnioski. W oknie Nowy filtr monitujący w polu Etykieta wpisad Data rejestracji "Wniosku o płatnośd - wersji podstawowej" w KSI mniejsza/równa (wymaga zaznaczenia Tekst niestandardowy). Z listy rozwijanej pola Operator wybrad jest mniejsze niż lub równe. Rozwinąd dodatkowe opcje poprzez kliknięcie strzałki przy napisie Opcje. Przy polu Ustaw zmienną z listy rozwijanej wybrad Zmienna prezentacji i poniżej wpisad data1 Zatwierdzid przyciskiem [OK] Edycja układu raportu Aby edytowad układ raportu należy przełączyd się na zakładkę Wyniki Dodawanie Tytułu do układu raportu Na zakładce Wyniki na panelu Widoki: 1. Zaznaczyd widok Tytuł. 2. Nacisnąd przycisk [Edytuj widok]. Rysunek 52 Panel Widoki 3. W polu Tytuł wpisad Krajowy System Informatyczny (KSI SIMIK 07-13) Zestawienie liczby wniosków o dofinansowanie 56/73

57 Rysunek 53 Pole Edycji tytułu 4. Kliknij przycisk *Tytuł+. 5. W oknie Format tytułu w sekcji Czcionka w polu rozmiar wpisz W sekcji Czcionka z listy rozwijanej pola Styl wybierz Pogrubiona. 7. Zatwierdź przyciskiem [OK]. Rysunek 54 Okno formatu tytułu 8. W oknie Tytuł z listy rozwijanej pola Data/godzina rozpoczęcia wybrad Wyświetl datę i godzinę. 9. Kliknąd przycisk [Gotowe]. Rysunek 55 Przyciski Gotowe i Przywród Dodawanie sekcji parametrów do raportu Należy przełączyd się na zakładkę Wyniki: 57/73

58 1. Na panelu Widoki kliknąd przycisk Nowy widok. 2. Z listy rozwijanej wybrad [Inne widoki][tekst narracyjny]. Rysunek 56 Panel widoki 3. W oknie Tekst narracyjny w sekcji Wprowadzenie wpisad Wartości parametrów. 4. W oknie Tekst narracyjny w sekcji Tekst narracyjny wpisad nazwy zmiennych przypisanych do parametrów: 5. Przy polu Wyświetlane wiersze wpisad Zatwierdzid przyciskiem [Gotowe]. 58/73

59 Rysunek 57 Panel Tekst narracyjny 7. Na zakładce Wyniki na panelu Widok zaznaczyd utworzony widok Tekst narracyjny. 8. Dodad widok Tekst narracyjny do układu raportu poprzez kliknięcie przycisku [Dodaj widok] Dodanie widoku Tabeli przestawnej Aby dodad widok tabeli przestawnej do raportu: 1. Na panelu Widok kliknąd przycisk Nowy widok. 2. Z listy rozwijanej wybrad [Tabela przestawna]. 3. Zatwierdzid przyciskiem [Gotowe]. 4. Na zakładce Wyniki w panelu Widok zaznaczyd utworzony widok Tabela przestawna. 5. Dodad widok Tabela przestawna do układu raportu poprzez kliknięcie przycisku [Dodaj widok] Edycja widoku Tabeli przestawnej Aby edytowad widok tabeli przestawnej należy kliknąd przycisk [Edytuj widok] dla widoku Tabela przestawna Dodanie podsumowao raportu Aby dodad podsumowanie do raportu należy w panelu Układ w sekcji Tabela przestawna: 1. Kliknąd przycisk sumy dla wybranej kolumny miary. 59/73

60 2. Z listy rozwijanej wybrad umiejscowienie podsumowania: Przed, Po Zmiana formatowania podsumowao Aby zmienid formatowanie podsumowania raportu należy: 1. Dla wybranego podsumowania kolumny należy kliknąd przycisk sumy. 2. Z listy rozwijanej wybrad Formatuj etykiety/wartości. 3. W oknie Edycja formatu możliwa jest: Zmiana etykiety podsumowania (pole Nazwa opisowa) Zmiana koloru, formatowania, rozmiaru, rodziny czcionki Zmiana tła podsumowania Zmiana wyrównania czcionki w komórce 4. W celu zatwierdzenia zmian należy kliknąd przycisk [OK]. 60/73

61 Rysunek 58 Okno Edycji formatu Podgląd wyników raportu Aby zweryfikowad utworzony raport należy przełączyd się na zakładkę Wyniki. W oknie Układ złożony możliwy jest podgląd wyników raportów. 61/73

62 Rysunek 59 Podgląd wyników raportu Zapis utworzonego raportu W celu zapisania utworzonego raportu: 1. Należy kliknąd przycisk [Zapisz jako]. 2. W okienku Zapisz jako w panelu Foldery należy wskazad lokalizację zapisu raportu. 3. W polu Nazwa należy wpisad nazwę raportu Wnioski o dofinansowanie oraz zatwierdzid przyciskiem [OK]. 62/73

63 7 Nadawanie uprawnieo do raportów Uprawnienia w systemie SRHD są synchronizowane automatycznie z systemu KSI SIMIK0713 dodatkowo w systemie OBIEE możliwe jest określenie uprawnieo dla poszczególnych obiektów. Opcja ta dostępna jest dla administratora systemu, twórcy raportu oraz uprawnionych użytkowników. Aby nadad uprawnienia do raportu należy: 1. Z Globalnego Nagłówka wybrad [Katalog]. 2. Z panelu Foldery rozwinąd gałąź Foldery współużytkowane, następnie Raporty IK NSRO - szkolenia. 3. Dla wybranego raportu kliknąd przycisk *Więcej+. 4. Z listy rozwijanej wybrad Uprawnienia. 5. W nowo otwartym oknie Uprawnienia wyświetlone są obecne uprawnienia dla wybranego obiektu dla poszczególnych użytkowników systemu. Rysunek 60 Okno Uprawnienia 7.1 Dodawanie uprawnieo Aby dodad uprawnienia należy w oknie Uprawnienia: 63/73

64 1. Kliknąd przycisk zielonej strzałki *Dodaj użytkowników/role+. 2. W oknie Dodawanie ról poziomu aplikacji oraz grup i użytkowników Katalogu z listy rozwijanej przy polu Lista wybrad jedną z opcji: Role poziomu aplikacji, Grupy z dostępem do Katalogu, Użytkownicy lub Wszystko. Rysunek 61Okno dodawania ról poziomu aplikacji oraz grup i użytkowników Katalogu 3. W polu Nazwa wpisad nazwę szukanej grupy/użytkownika. 4. Kliknąd przycisk [Szukaj]. 5. Zaznaczyd wyszukanego użytkownika/grupę. 6. Kliknąd przycisk niebieskiej strzałki [Przenieś]. Nazwa użytkownika/roli pojawi się w oknie Wybrani członkowie. 7. Z listy rozwijanej pola Uprawnienia wybrad jedno z uprawnieo: pełna kontrola, modyfikacja, brak dostępu lub niestandardowe i zatwierdzid przyciskiem [OK]. Wybrane uprawnienie zostanie wyświetlone w oknie Uprawnienia. 64/73

65 8. Zatwierdzid zmiany uprawnieo poprzez kliknięcie przycisku *Zastosuj obowiązujące uprawnienia użytkowników/ról+. 9. Zatwierdzid przyciskiem [OK]. 7.2 Usuwanie uprawnieo Aby usunąd uprawnienia dla danego raportu należy w oknie Uprawnienia: 1. Z listy aktualnych uprawnieo do raportu zaznaczyd uprawnienie. 2. Dla wybranego uprawnienia kliknąd przycisk *Usuo wybranych użytkowników/role+. 3. Zatwierdzid przyciskiem [OK]. 7.3 Modyfikacja uprawnieo Aby zmodyfikowad uprawnienia dla danego raportu należy w oknie Uprawnienia: 1. Z listy aktualnych uprawnieo do raportu zaznaczyd użytkownika/rolę. 2. Dla wybranego użytkownika/roli z listy rozwijanej wybrad uprawnienie. 3. Zastosowad zmiany poprzez kliknięcie przycisku *Zastosuj uprawnienia użytkowników/ról+. 4. Zastosowad zmiany poprzez kliknięcie przycisku [OK]. 65/73

66 8 Zmiana kwartału Aby dokonad zmiany kwartału dla którego generowane są dane należy uruchomid Pulpit informacyjny Pulpit informacyjny do ustawienia zmiennej kwartalnej znajdujący się w katalogu Foldery współużytkowane -> Raporty IK NSRO - szkolenia Rysunek 62 Uruchamianie pulpitu informacyjnego - zmiana kwartału Następnie w oknie z parametrem należy podad opis kwartału dla którego chcemy raportowad Uwaga: Kwartał podawany jest zawsze w formacie RRRRK czyli oznacza trzeci kwartał 2014 roku. Rysunek 63 Zmiana kwartału parametr Następnie należy się wylogowad z aplikacji i zalogowad ponownie. 66/73

67 Aby sprawdzid ustawiony aktualnie kwartał uruchomid należy analizę Odczyt zmiennej kwartalnej znajdującą się w katalogu Foldery współużytkowane -> Raporty IK NSRO - szkolenia Rysunek 64 Odczyt zmiennej kwartalnej Uwaga: Kwartał jest ustawiany na aktualny dla wszystkich użytkowników w trakcie pierwszego logowania. 67/73

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU MATERIAŁY SZKOLENIOWE TWÓRCA RAPORTÓW SRHD. Przygotowano dla: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU MATERIAŁY SZKOLENIOWE TWÓRCA RAPORTÓW SRHD. Przygotowano dla: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU MATERIAŁY SZKOLENIOWE TWÓRCA RAPORTÓW SRHD Przygotowano dla: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Wykonawca: Comarch Polska S.A. Projekt: Dostawa, wdrożenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19 Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie)

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) PTI ICTPL 15-10-2010 Spis treści Uruchamianie systemu CRONSOR... 3 Logowanie do systemu CRONSOR... 3 Zakładka Administracja... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Aplikacja mobilna systemu mlearning Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Mapa inwestora Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Zespół ds. szkoleo Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 23 Data utworzenia: 2014-10-13 Data ost. modyfikacji: 2014-10-13 Kontakt

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje?

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? 00 News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? Instrukcja dla pracowników urzędu Stowarzyszenie PEMI 00-05-4 Spis treści. Opis... 3. Zastosowanie... 3.. Wymagania dotyczące źródeł

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Katalog Ocen Studenta. Instrukcja obsługi dla prowadzących przedmiot. wersja 1.6.0 2011-06-27 Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej

Elektroniczny Katalog Ocen Studenta. Instrukcja obsługi dla prowadzących przedmiot. wersja 1.6.0 2011-06-27 Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej Elektroniczny Katalog Ocen Studenta Instrukcja obsługi dla prowadzących przedmiot wersja 1.6.0 2011-06-27 Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej Elektroniczny Katalog Ocen Studenta 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki?

1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki? Instrukcja tworzenia mapy z rozmieszczeniem stanowisk ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) Aby utworzyd mapę z rozmieszczeniem punktów trzeba posiadad konto e-mail w serwisie Google albo zainstalowad na

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków o Płatność RPO

Generator Wniosków o Płatność RPO instrukcja obsługi marzec 2011 Przeznaczenie Generator Wniosków o Płatność RPO jest aplikacją wspomagającą tworzenie wniosków o płatność dokumentów zawierających informacje o postępach w realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instytucji Wdrażającej

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instytucji Wdrażającej GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instytucji Wdrażającej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sklep internetowy ROCKWOOL Spis treści Uruchomienie sklepu... 2 Okno główne... 2 Katalog produktów... 3 Wyszukiwanie produktów... 3 Opis szczegółowy produktu... 4 Dodanie produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków o Dofinansowanie

Generator Wniosków o Dofinansowanie Generator Wniosków o Dofinansowanie Wersja 2.4.5 Podręcznik użytkownika Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Ul. Strzegomska 2-4 53-611 Wrocław Tel.: +48 71 776 58 00 www.dip.dolnyslask.pl Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Migrowanie do programu Access 2010

Migrowanie do programu Access 2010 Zawartość tego przewodnika Microsoft Program Microsoft Access 2010 wygląda zupełnie inaczej niż program Access 2003, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócid czas nauki jego obsługi. Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚD INSTRUKCJA OBSŁUGI. dla Beneficjenta

GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚD INSTRUKCJA OBSŁUGI. dla Beneficjenta GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚD INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Beneficjenta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Generatora Wniosków o Płatność MSP (GWP-MSP) spis treści:

Instrukcja Użytkownika Generatora Wniosków o Płatność MSP (GWP-MSP) spis treści: Instrukcja Użytkownika Generatora Wniosków o Płatność MSP (GWP-MSP) spis treści: 1. Wstęp (str.2) 2. Instalacja / aktualizacja programu (str.2) 3. Menu funkcyjne (str.4) 4. Przygotowanie wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

Noe.NET MODUŁ OCHRONNY

Noe.NET MODUŁ OCHRONNY Noe.NET MODUŁ OCHRONNY SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1. JEDNOSTKA PENITENCJARNA 4 1.1 ZDARZENIA NADZWYCZAJNE 4 1.1.1. KALENDARZ ZDARZEO NADZWYCZAJNYCH 4 1.2. KREATOR ZDARZEO NADZWYCZAJNYCH 8 1.2.1. DODAJ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo