ROZWI ZANIA BUSINESS INTELLIGENCE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWI ZANIA BUSINESS INTELLIGENCE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

Transkrypt

1 ROZWI ZANIA BUSINESS INTELLIGENCE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ALEKSANDER MILER BI Insight S.A. Streszczenie Poni sza publikacja ma na celu przedstawienie mo liwo ci zastosowania rozwi za Business Intelligence w Administracji Publicznej. Na wst pie autor wprowadza w tematyk Business Intelligence podaj c definicj zagadnienia oraz prezentuj c podział narz dzi zwi zanych z powy sz tematyk. Nast pnie zostaje przedstawiony obszar informacyjny administracji publicznej, w którym mog mie zastosowanie narz dzia Business Intelligence. Ostatni rozdział ma charakter przegl dowy maj cy na celu opisanie wybranych istniej cych wdro e rozwi za Business Intelligence w administracji publicznej zarówno na szczeblu centralnym jak i samorz dowym. Sporo uwagi w tym rozdziale zostało m.in. po wi cone opisowi wdro enia rozwi zania Business Intelligence w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Słowa kluczowe: administracja publiczna, inteligencja biznesowa, polityka społeczna Wprowadzenie do rozwi za Business Intelligence Problem Zastosowa narz dzi Business Intelligence stanowi niejednoznaczne poj cie w zwi zku z czym zaprezentowano kilka najbardziej popularnych w literaturze i praktyce definicji. Obecnie w literaturze mo na znale ró ne okre lenia terminu Business Intelligence np. inteligencja biznesowa, wywiad gospodarczy, systemy wspomagania decyzji, itp. Wydaje si, e jedn z najtrafniejszych mo e by nast puj ca definicja: Business Intelligence to zespół technologii do pozyskiwania, gromadzenia, udost pniania i analizowania informacji o organizacji lub przedsi biorstwie. Jak mo na zauwa y definicja powy sza nic nie mówi o tzw. inteligencji, z któr czasami s kojarzone systemy klasy Business Intelligence. W tym przypadku bardziej trafnym tłumaczeniem angielskiego słowa Intelligence wydaje si by słowo wywiad. Mówi c wi c o Business Intelligence mo emy powinni my rozumiem to okre lenie jako i tzw. wywiad biznesowy. Celem zastosowania rozwi za Business Intelligence jest wsparcie w efektywnym zarz dzaniu organizacj lub przedsi biorstwem. Rozwi zania Business Intelligence cz sto s dzielone na obszar gromadzenia danych oraz obszar udost pniania danych u ytkownikom ko cowym. W wielu przypadkach rol miejsca, w którym s przechowywane dane spełnia tzw. Hurtownia Danych czyli dedykowania baza analityczna, której celem jest integracja danych z ró nych ródeł oraz zapewnienie optymalnego wydajno ciowo dost pu i przetwarzania tych danych (baza ta ma specjalnie przygotowan architektur wspomagaj c proces przetwarzania danych pod k tem analiz). ródłem danych hurtowni danych s zwykle tzw. systemy OLTP (ang. on-line transaction processing) b d ce systemami transakcyjnymi słu cymi do codziennych działa operacyjnych organizacji. Systemu te w odró nieniu od hurtowni danych maj architektur zoptymalizowan

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, pod k tem obsługi pojedynczych transakcji (takich jak np. wystawianie faktur, obsługa petentów, przyjmowanie wniosków, itp.). Elementem niezb dnym w procesie budowy hurtowni danych jest zamodelowanie procesów zasilania hurtowni z systemów ródłowych zapewniaj cych odpowiednia integracj i spójno danych na poziomie hurtowni. W procesie tym zwykle s wykorzystywane tzw. narz dzia ETL (ang. Extraction, Transformation, Loading), które s dedykowanymi systemami pozwalaj cymi w efektywny sposób zamodelowa procesy zasilania. Dane zgromadzone w bazach analitycznych (hurtowniach danych) oraz systemach ródłowych powinny by w sposób efektywny udost pnione u ytkownikom ko cowym (tzw. u ytkownikom biznesowym). W zale no ci od odbiorcy mo na wyró ni ró ne narz dzia udost pniania danych. Jeden z typowych podziałów to podział na: Kokpity Informacyjne (tzw. Dashboards) Analizy ad-hoc (tzw. OLAP) Raporty predefiniowane i wydruki masowe Narz dzia dystrybucji danych (tzw. delivering) 2. Przykłady narz dzi udost pniania danych 2.1. Zastosowanie kokpitów informacyjnych do dystrybucji informacji (tzw. Dashboards) Kokpity informacyjne s zestawem ró nego rodzaju wska ników, wykresów, danych tabelarycznych, map, itp. zebranych w jednym miejscu (na jednej stronie) cz sto powi zanych tematycznie. Na poni szym rysunku został przedstawiony przykład kokpitu prezentuj cego ró ne wska niki przest pczo ci na wybranym obszarze administracyjnym (Rysunek 1). Innymi przykładami kokpitów mog by kokpity zwi zane ze sprzeda, finansami przedsi biorstwa, zarz dzania produkcj, polityk kadrow, itp. Cech charakterystyczn kokpitów informacyjnych jest du a ich interaktywno np. po wybraniu wska nika na pewnym ogólnym poziomie istnieje mo liwo przechodzenia do informacji coraz bardziej szczegółowych (cz sto poprzez klikanie myszk na odpowiedniej warto ci lub wykresie okre lane jest to mianem tzw. dr enia danych od angielskich słów drill down/up ).

3 96 Rozwi zania business intelligence w administracji publicznej Rysunek 1. Kokpit informacyjny - analiza przest pczo ci w obszarze admnistracyjnym miasta 2.2. Interaktywne narz dzia analizy (OLAP) Interaktywne analizy nazywane s cz sto analizami typu OLAP od angielskich słów on-line analytical processing, co mo na przetłumaczy jako przetwarzanie analityczne w czasie rzeczywistym (czyli interaktywne). Narz dzia tego typu pozwalaj na odpowiadanie na wiele ró nych zapyta zwi zanych w podejmowaniem decyzji w organizacji w czasie rzeczywistym (jest to jeden z wymogów systemów OLAP ograniczenie czasu odpowiedzi to kilki sekund). Przykładem tego typu zapyta mog by zapytania: Jaka była produkcja produktu X w poprzednim kwartale w porównaniu z obecnym kwartałem? Jak wygl dała wypłata okre lonej grupy wiadcze zdrowotnych w województwie dolno- l skim w roku 2008 wg poszczególnych grup wiekowych? Ile osób w Polsce wnioskowało o zasiłek rodzinny? Przykładów mo e by bardzo wiele. To co odró nia analizy interaktywne od gotowych raportów (np. w postaci kokpitów informacyjnych) to mo liwo tworzenia dowolnych zapyta i odpowiedzi na dowolne pytania zwi zane z udost pnionymi danymi. Projektuj c zestaw gotowych raportów zwykle nie mo na przewidzie wszystkich mo liwych analiz, które mog by potrzebne w procesie podejmowania decyzji w organizacji. Rozwi zaniem tego problemu s wła-

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, nie analizy ad-hoc (OLAP). Przykład narz dzia do zadawania zapyta interaktywnych (on-line) został przedstawiony na poni szym rysunku: Rysunek 2. Oracle BI Answers narz dzie do analizy OLAP Jednym z podstawowych wymaga rozwi za OLAP jest sprawne oraz intuicyjne tworzenie zapyta. Wiele istniej cych obecnie narz dzi OLAP dostarcza w tym celu interfejs pozwalaj cy na wykorzystanie narz dzia w sposób intuicyjny zadawanie zapyta zwykle odbywa si tzw. metod drag and drop (ang.: przeci gnij i upu ) pozwalaj c na przeci ganie myszk odpowiednich wcze niej zdefiniowanych poj biznesowych do raportu (jak np. sprzeda, cena, region, itp.), a nast pnie w sposób wizualny tworzenie ró nych analiz Raporty predefiniowane i wydruki masowe Poza kokpitami informacyjnym oraz analizami OLAP w wielu organizacjach istnieje potrzeba zdefiniowania zestawu gotowych predefiniowanych raportów wg ci le okre lonych zasad. W odró nieniu od raportów analitycznych, raporty te maj zwykle z góry narzucony format. Raporty te s rodzajem wydruków elektronicznych bez mo liwo ci interakcji. Wiele istniej cych narz dzi pozwala na tworzenie tego typu raportów. Cech charakterystyczn tego typu raportów jest tzw. pixel-perfect formating czyli formatowanie co do pojedynczego piksela.

5 98 Rozwi zania business intelligence w administracji publicznej Dystrybucja informacji Nieodzownym elementem rozwi za Business Intelligence jest automatyczna dystrybucja informacji. Dystrybucja jest realizowana za pomoc ogólnie dost pnych rodków przekazu takich jak np. , wydruki, SMS, nagranie cyfrowe, itp. Istnieje wiele zagro e zwi zanych z automatyczn dystrybucj informacji, które prowadzi mog do zniech cania u ytkowników do korzystania z pozornie niezwykle atrakcyjnych serwisów informacyjnych. Łatwo tworzenia wielu atrakcyjnych teoretycznie istotnych zestawie danych i ich prezentacji graficznych mo e zniech ca u ytkowników do systematycznego z nich korzystania z uwagi na rosn cy czas realizacji tych zada. Kluczem do sukcesu wydaje si ograniczanie ilo ci oferowanych na stanowiska zestawie poprzez ekwiwalentny system ich selekcji. 3. Struktura administracji publicznej w Polsce oraz obszar zwi zany z zarz dzaniem informacj Poni ej przedstawiono definicje słowa administracja zaczerpni t z serwisu słu by cywilnej kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Administracja (łac. administrare by pomocnym) to zorganizowana działalno realizowana przy pomocy okre lonego aparatu i zmierzaj ca do osi gni cia pewnych celów. Działalno taka, obejmuj ca zakres spraw o charakterze publicznym, nazywana jest administracj publiczn 1. Administracj publiczn mo na dzieli na wiele sposobów. Poni ej przedstawiony podział ma na celu przedstawienie zakresu informacyjnego zwi zanego z administracj publiczn Podział administracji publicznej Administracj publiczn mo na podzieli wg nast puj cych kryteriów: administracja rz dowa, administracja samorz dowa, administracja pa stwowa, Przykłady organów administracji samorz dowej: Organy stanowi ce: sejmik województwa, rada powiatu, rada gminy. Organy wykonawcze: marszałek i zarz d województwa, starosta i zarz d powiatu, wójt (burmistrz, prezydent). Przykłady organów administracji pa stwowej: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Organy Najwy szej Izby Kontroli, 1 ródło: Serwis Słu by Cywilnej Kancelarii Rady Ministrów

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajow Rada S downictwa, Organy Narodowego Banku Polskiego, w tym Krajow Rad Polityki Pieni nej, Centralne organy administracji podległe Sejmowi Przykłady organów administracji rz dowej: Administracja centralna: Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, Ministerstwa oraz inne organy administracji centralnej. Administracja terenowa: Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Wojewódzki Pa stwowej Stra y Po arnej, Kurator O wiaty, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektor Ochrony Ro lin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektor Ochrony rodowiska, Wojewódzki Inspektor Jako ci Handlowej Artykułów Rolno-Spo ywczych, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Dowódcy okr gów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnie, Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urz dów skarbowych, dyrektorzy urz dów kontroli skarbowej, Dyrektorzy okr gowych urz dów górniczych i specjalistycznych urz dów górniczych, Dyrektorzy okr gowych urz dów miar i naczelnicy obwodowych urz dów miar, Dyrektorzy okr gowych urz dów probierczych i naczelnicy obwodowych urz dów probierczych, Dyrektorzy regionalnych zarz dów gospodarki wodnej, Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urz dów celnych, Dyrektorzy urz dów morskich, Dyrektorzy urz dów statystycznych, Dyrektorzy urz dów eglugi ródl dowej, Komendanci oddziałów Stra y Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Stra y Granicznej, Okr gowi inspektorzy rybołówstwa morskiego, Pa stwowi inspektorzy sanitarni, Powiatowi oraz graniczni lekarze weterynarii.

7 100 Rozwi zania business intelligence w administracji publicznej 3.2. Przykłady potrzeb informacyjno-analitycznych w administracji publicznej Generalnie mo na wyró ni dwa rodzaje zastosowa rozwi za Business Intelligence w administracji publicznej: Analizy typowe dla ka dej organizacji i przedsi biorstwa przykłady: Analizy finansowe - wydatki oraz koszty, Analizy zwi zane z polityk kadrow (rotacja pracowników, płace, zatrudnienie, itp.), Zapasy, Analizy oraz raporty zwi zane z projektami, Raporty dotycz ce prowadzonych bada. Analizy specyficzne dla danej instytucji (raporty i analizy dziedzinowe) przykłady: wiadczenia rodzinne, Pomoc społeczna, Ochrona porz dku społecznego, Zanieczyszczenie rodowiska, Podatki, Transport drogowy (wyniki inspekcji), Komunikacja oraz infrastruktura drogowa, O wiata (nauczyciele, uczniowie, programy), Zabytki (dotacje, remonty, stan, etc.), Inspekcja Handlowa. Powy szy zbiór instytucji administracji publicznej ma jedynie charakter przykładowy pokazuje on ogrom obszaru zwi zanego z zarz dzaniem wiedz i informacj w administracji publicznej. Zastosowanie rozwi za klasy Business Intelligence mo e pozwoli na sprawne zarz dzanie powy szym obszarem informacyjnym. 4. Przykłady zastosowa rozwi za Business Intelligence w Administracji Publicznej 4.1. Zastosowania BI w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jednym z przykładów zastosowania rozwi za Business Intelligence w Administracji Publicznej mo e by wdro enie rozwi zania Oracle Business Intelligence w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wdro enie to jest przykładem dziedzinowego zastosowania rozwi zania BI w obszarze specyficznym dla danej instytucji (w tym przypadku w obszarze pomocy społecznej i wiadcze rodzinnych). Podstawowym celem wdro enia rozwi zania BI w MPiPS było: umo liwienie u ytkownikom pełnej wizualizacji danych z obszaru Pomocy Społecznej i wiadcze Rodzinnych, które pozostaj w gestii departamentów merytorycznych Ministerstwa, usprawnienie wielu statutowych działalno ci instytucji rozwi zanie pozwoliło m.in. odpowiednio kreowa polityk społeczn i lepiej kontrolowa alokacj rodków, raporty sporz dzone w narz dziach Oracle mog posłu y tak e do celów prognozowych. Rozwi zanie Business Intelligence wdro ono w dwóch obszarach Pomocy Społecznej oraz wiadcze Rodzinnych:

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, Zastosowania BI w zakresie Pomocy Społecznej W obszarze pomocy społecznej dane zbierane s wieloetapowo poczynaj c od poziomu gmin. Na poziomie szczebla centralnego dane s zbierane w jednej centralnej bazie, która słu y jako ródło dla bazy analitycznej. Nast pnie dane s udost pniane u ytkownikom ko cowym za pomoc rozwi zanie Oracle Business Intelligence (w postaci kokpitów oraz analiz ad-hoc). Rysunek 3. Pomoc Społeczna Zastosowania BI w obszarze wiadczenia Rodzinne W obszarze wiadcze rodzinnych dane zbierane s na poziomie gmin, a nast pnie integrowane na poziomie województw. Na poziomie szczebla centralnego dane s zbierane w jednej centralnej bazie, która słu y jako ródło dla bazy analitycznej. Nast pnie dane s udost pniane u ytkownikom ko cowym za pomoc rozwi zanie Oracle Business Intelligence (w postaci kokpitów oraz analiz interaktywnych). Rysunek 4. wiadczenia Rodzinne

9 102 Rozwi zania business intelligence w administracji publicznej Integracja na poziomie centralnym Wa nym elementem całego rozwi zania jest integracja danych z dwóch opisanych obszarów na poziomie centralnym w postaci jednego systemu zarz dzania informacj, co zostało przedstawione na poni szym rysunku (Rysunek 5): Rysunek 5. Integracja danych MPiPS na poziomie centralnym Podej cie takie pozwoliło m.in. na wspóln : Centraln integracj danych, Utrzymywanie słowników danych, Walidacj danych, Wizualizacj informacji, Tworzenie raportów i sprawozda, Prowadzenie analiz danych Dost p do informacji systemu BI na wielu szczeblach Dodatkow korzy ci zwi zan z powy szym podej ciem oraz implementacj rozwi zania na szczeblu centralnym jest mo liwo udost pnienia danych na wielu poziomach administracyjnych MPiPS co zostało przedstawione na poni szym rysunku:

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, Rysunek 6. Udost pnianie informacji z systemu BI na wielu poziomach Przykładowe obszary informacyjne systemu BI w MPiPS Poni ej przedstawiono przykładowe obszary informacyjne wdro enia rozwi zania Busienss Intelligence w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (Rysunek 7): Rysunek 7. Przykładowe obszary informacyjne rozwi zania BI w MPiPS Korzy ci z wdro enia rozwi zania BI w MPiPS Poni ej jako krótkie podsumowanie przedstawiono korzy ci płyn ce z wdro enia rozwi zania Business Intelligence w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej: Zintegrowanie danych pochodz cych z ró nych systemów ródłowych do jednego modelu danych, Zapewnienie wsparcia dla historyzacji wymiarów i faktów, a tym samym zapewnienie obsługi korekt sprawozda,

11 104 Rozwi zania business intelligence w administracji publicznej Opracowanie reguł czyszczenia i raportowania bł dnych danych. Zapewnienie odpowiedniego zakresu informacyjnego danych zgromadzonych w systemie umo liwiaj cego: Wizualizacja informacji, Tworzenie raportów i sprawozda standardowych, Prowadzenie analiz danych, Udost pnienie systemu dla mo liwie najszerszej grupy u ytkowników Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wdro enie rozwi zania Business Intelligence w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przykładem zastosowania tego rozwi zania w obszarze typowym dla wielu podobnych instytucji jakim jest obszar finansów Zakres prac: Zakres prac wdro eniowych obejmował nast puj ce elementy: Integracja danych z dwóch systemów finansowych, Przygotowanie warstwy raportów oraz kokpitów informacyjnych dotycz cych finansów Ministerstwa oraz wydatkowania rodków Osi gni te korzy ci: Mo liwo przeprowadzania analiz finansowych zwi zanych z projektami i dotacjami ministerstwa, Mo liwo integracji dwóch ró nych systemów finansowych na poziomie warstwy BI Komenda Główna Policji Wartym wspomnienia wdro eniem rozwi zania BI jest wdro enie rozwi zania analitycznoraportuj cego w Komendzie Głównej Policji. Najwa niejsze elementy wdro enia to 2 : Wdro enie dotyczyło obszaru Hurtowni Danych oraz obszaru Business Intelligence w oparciu o technologi Oracle, System analityczny, konsoliduj cy dane z ró nych systemów u ywanych w KGP, przede wszystkim Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP), Dokonywanie przekrojowych analiz informacji zgromadzonych w systemach policyjnych, Wymagane przez odpowiednie przepisy pozwalaj ce na wykorzystanie funduszów udost pnionych przez organizacj tzw. Układu Schengen Ilustracja rozwi za BI stosowanych przez zarz d Miasta Nowy Jork Bardzo ciekawym przykładem wykorzystania rozwi zania Business Intelligence w słu bie cywilnej mo e by portal miasta Nowy Jork. Portal ten wykorzystuje rozwi zanie Business Intelligence jako element informowania społecze stwa o wydatkach miasta. W odró nieniu wi c od 2 ródło:

12 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, wielu istniej cych wdro e rozwi zania Business Intelligence odbiorc informacji jest w tym przypadku u ytkownik zewn trzny mieszkanie aglomeracji Nowy Jork. Informacje o stanie oraz kondycji miasta Nowy Jork s udost pniane przez tzw. portal CPR (City Wide Performance Reporting system informowania obywateli o kondycji miasta). Dost pne publicznie kokpity informacyjne zbudowane w oparciu o technologi Oracle Business Intelligence. Obywatele maj wgl d w raporty dotycz ce m.in. wydatków, nowych inwestycji, bud etu miasta, itp. Celem jest transparentno władz miasta wobec obywateli. System jest ogólnie dost pny pod adresem: Poni ej zaprezentowano kilka przykładowych raportów generowanych przez system. Zainteresowany u ytkownik oraz przedstawiciele samorz dów du ych aglomeracji zlokalizowanych w innych krajach mog wzorowa si na rozwi zaniach zaprezentowanych w tym rozdziale. Poni sza analiza prezentuje ogóln kondycj miasta. Jak w typowym rozwi zaniu Business Intelligence istnieje mo liwo przej cia do szczegółów zwi zanych z ró nymi obszarami działalno ci miasta Nowy Jork: Rysunek 8. New York CPR Portal Ogólna kondycja miasta

13 106 Rozwi zania business intelligence w administracji publicznej Rysunek 9. Portal New York CPR Nowe Szkoły Poni ej przedstawiono przykładowe obszary informacyjne rozwi zania: Rysunek 10. POrtal New York CPR Wybór Obszarów Informacyjnych

14 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, Poni ej przedstawiono przykład raportu tabelarycznego przedstawiaj cego dane w postaci tabelarycznej: 5. Podsumowanie Rysunek 11. New York CPR Portal Szczegóły raportu Rozmiar obszaru informacyjnego administracji publicznej zobrazowany w niniejszej pracy, wydaje si uzasadnia zastosowanie narz dzi klasy Business Intelligence w procesie zarz dzania informacj tego obszaru. W publikacji przedstawiono tylko kilka przykładowych zastosowa tego typu rozwi za w administracji publicznej. Nie ogranicza to jednak ich zastosowania tylko i wył cznie do przedstawionych obszarów. Rozwi zania typu Business Intelligence maj zastosowanie wsz dzie tam, gdzie wymagane jest uporz dkowanie oraz integracja istniej cych informacji w ró nych systemach i podsystemach ródłowych, a nast pnie udost pnienie tej informacji w procesach decyzyjnych w celu sprawniejszego zarz dzania dan organizacj Mog to by zastosowania zarówno na poziomie wspólnym dla wielu podobnych organizacji (jak np. obszar finansów) jak i na poziomie specyficznym dla danej dziedziny (np. wiadczenia społeczne w MPiPS). Obserwuj c obecno tego typu systemów w ogólnej liczbie systemów IT mo na mie nadzieje, e rozwi zania te b d coraz cz ciej wa nym elementem polityki rozwoju infrastruktury IT wielu instytucji obszaru administracji publicznej.

15 108 Rozwi zania business intelligence w administracji publicznej BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS IN PUBLIC ADMINISTRATION Summary The following publication is intended to demonstrate the possibility of use Business Intelligence solutions in Public Administration. At the beginning the author introduces to the theme of business intelligence issues and presents the classification of the Business Intelligence tools. Then the area of public administration information requirements is presented, which may be applicable to Business Intelligence tools. The last chapter has a review character designed to describe some existing implementations of Business Intelligence solutions in public administration - both at central and local government level. A lot of attention in this chapter has been given to the description of the implementation of Business Intelligence solutions in the Ministry of Labor and Social Policy. Keywords: Public administration, Business Intelligence, social policy BI Insight S.A.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT

PREZENTACJA SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT PREZENTACJA SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT Architektura i struktura funkcjonalna systemu TARGIT TARGIT Business Analytics BI System do samodzielnego tworzenia analiz, kokpitów raportów i ostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo probiercze

USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo probiercze Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo probiercze Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 249, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 63, poz. 636, Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy ma na celu wprowadzenie nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Temat kontroli Termin przeprowadzenia 1 2 3 4 5 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

Temat kontroli Termin przeprowadzenia 1 2 3 4 5 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w latach w 2006-2008 Lp. Nazwa jednostki kontrolującej Temat kontroli Termin przeprowadzenia 1 2 3 4 5 Państwowa Inspekcja Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Tytuł dokumentu: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Arkadiusz Janek Warszawa, 24.03.2016 INFORMACJE OGÓLNE Program operacyjny Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Terenowa administracja rządowa. Wojewoda, rządowa administracja zespolona i niezespolona

Terenowa administracja rządowa. Wojewoda, rządowa administracja zespolona i niezespolona Terenowa administracja rządowa Wojewoda, rządowa administracja zespolona i niezespolona Schemat organizacji administracji w Polsce Centralna administracja rządowa Administracja centralna Administracja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r.

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Na podstawie art. 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07 1 Wprowadzenie.................................. 1 2 Kierunki rozwoju procesów myślowych teorii naukowych, organizacji, zarządzania i problemów decyzyjnych..................... 7 2.1 Teorie naukowe a problemy

Bardziej szczegółowo

Uczeń ma świadomość, jak wielkie znaczenie dla obywateli i całej gospodarki mają decyzje dotyczące wydatków i dochodów państwa.

Uczeń ma świadomość, jak wielkie znaczenie dla obywateli i całej gospodarki mają decyzje dotyczące wydatków i dochodów państwa. 1. Budżet państwa Uczeń zna: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości pojęcia: budżet państwa, deficyt, równowaga budżetowa, procedurę uchwalania ustawy budżetowej, podstawowe dochody i wydatki państwa. ii.

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

jawność i jej ograniczenia

jawność i jej ograniczenia MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia Redaktor naukowy Grażyna Szpor TOM IX Zadania i kompetencje Bogumił Szmulik (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy)

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Druk nr 366 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE Dnia 13 marca 2012 roku REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE 1 1. Konkurs na aplikację kuratorską składa się z części pisemnej i ustnej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo