ROZWI ZANIA BUSINESS INTELLIGENCE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWI ZANIA BUSINESS INTELLIGENCE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

Transkrypt

1 ROZWI ZANIA BUSINESS INTELLIGENCE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ALEKSANDER MILER BI Insight S.A. Streszczenie Poni sza publikacja ma na celu przedstawienie mo liwo ci zastosowania rozwi za Business Intelligence w Administracji Publicznej. Na wst pie autor wprowadza w tematyk Business Intelligence podaj c definicj zagadnienia oraz prezentuj c podział narz dzi zwi zanych z powy sz tematyk. Nast pnie zostaje przedstawiony obszar informacyjny administracji publicznej, w którym mog mie zastosowanie narz dzia Business Intelligence. Ostatni rozdział ma charakter przegl dowy maj cy na celu opisanie wybranych istniej cych wdro e rozwi za Business Intelligence w administracji publicznej zarówno na szczeblu centralnym jak i samorz dowym. Sporo uwagi w tym rozdziale zostało m.in. po wi cone opisowi wdro enia rozwi zania Business Intelligence w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Słowa kluczowe: administracja publiczna, inteligencja biznesowa, polityka społeczna Wprowadzenie do rozwi za Business Intelligence Problem Zastosowa narz dzi Business Intelligence stanowi niejednoznaczne poj cie w zwi zku z czym zaprezentowano kilka najbardziej popularnych w literaturze i praktyce definicji. Obecnie w literaturze mo na znale ró ne okre lenia terminu Business Intelligence np. inteligencja biznesowa, wywiad gospodarczy, systemy wspomagania decyzji, itp. Wydaje si, e jedn z najtrafniejszych mo e by nast puj ca definicja: Business Intelligence to zespół technologii do pozyskiwania, gromadzenia, udost pniania i analizowania informacji o organizacji lub przedsi biorstwie. Jak mo na zauwa y definicja powy sza nic nie mówi o tzw. inteligencji, z któr czasami s kojarzone systemy klasy Business Intelligence. W tym przypadku bardziej trafnym tłumaczeniem angielskiego słowa Intelligence wydaje si by słowo wywiad. Mówi c wi c o Business Intelligence mo emy powinni my rozumiem to okre lenie jako i tzw. wywiad biznesowy. Celem zastosowania rozwi za Business Intelligence jest wsparcie w efektywnym zarz dzaniu organizacj lub przedsi biorstwem. Rozwi zania Business Intelligence cz sto s dzielone na obszar gromadzenia danych oraz obszar udost pniania danych u ytkownikom ko cowym. W wielu przypadkach rol miejsca, w którym s przechowywane dane spełnia tzw. Hurtownia Danych czyli dedykowania baza analityczna, której celem jest integracja danych z ró nych ródeł oraz zapewnienie optymalnego wydajno ciowo dost pu i przetwarzania tych danych (baza ta ma specjalnie przygotowan architektur wspomagaj c proces przetwarzania danych pod k tem analiz). ródłem danych hurtowni danych s zwykle tzw. systemy OLTP (ang. on-line transaction processing) b d ce systemami transakcyjnymi słu cymi do codziennych działa operacyjnych organizacji. Systemu te w odró nieniu od hurtowni danych maj architektur zoptymalizowan

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, pod k tem obsługi pojedynczych transakcji (takich jak np. wystawianie faktur, obsługa petentów, przyjmowanie wniosków, itp.). Elementem niezb dnym w procesie budowy hurtowni danych jest zamodelowanie procesów zasilania hurtowni z systemów ródłowych zapewniaj cych odpowiednia integracj i spójno danych na poziomie hurtowni. W procesie tym zwykle s wykorzystywane tzw. narz dzia ETL (ang. Extraction, Transformation, Loading), które s dedykowanymi systemami pozwalaj cymi w efektywny sposób zamodelowa procesy zasilania. Dane zgromadzone w bazach analitycznych (hurtowniach danych) oraz systemach ródłowych powinny by w sposób efektywny udost pnione u ytkownikom ko cowym (tzw. u ytkownikom biznesowym). W zale no ci od odbiorcy mo na wyró ni ró ne narz dzia udost pniania danych. Jeden z typowych podziałów to podział na: Kokpity Informacyjne (tzw. Dashboards) Analizy ad-hoc (tzw. OLAP) Raporty predefiniowane i wydruki masowe Narz dzia dystrybucji danych (tzw. delivering) 2. Przykłady narz dzi udost pniania danych 2.1. Zastosowanie kokpitów informacyjnych do dystrybucji informacji (tzw. Dashboards) Kokpity informacyjne s zestawem ró nego rodzaju wska ników, wykresów, danych tabelarycznych, map, itp. zebranych w jednym miejscu (na jednej stronie) cz sto powi zanych tematycznie. Na poni szym rysunku został przedstawiony przykład kokpitu prezentuj cego ró ne wska niki przest pczo ci na wybranym obszarze administracyjnym (Rysunek 1). Innymi przykładami kokpitów mog by kokpity zwi zane ze sprzeda, finansami przedsi biorstwa, zarz dzania produkcj, polityk kadrow, itp. Cech charakterystyczn kokpitów informacyjnych jest du a ich interaktywno np. po wybraniu wska nika na pewnym ogólnym poziomie istnieje mo liwo przechodzenia do informacji coraz bardziej szczegółowych (cz sto poprzez klikanie myszk na odpowiedniej warto ci lub wykresie okre lane jest to mianem tzw. dr enia danych od angielskich słów drill down/up ).

3 96 Rozwi zania business intelligence w administracji publicznej Rysunek 1. Kokpit informacyjny - analiza przest pczo ci w obszarze admnistracyjnym miasta 2.2. Interaktywne narz dzia analizy (OLAP) Interaktywne analizy nazywane s cz sto analizami typu OLAP od angielskich słów on-line analytical processing, co mo na przetłumaczy jako przetwarzanie analityczne w czasie rzeczywistym (czyli interaktywne). Narz dzia tego typu pozwalaj na odpowiadanie na wiele ró nych zapyta zwi zanych w podejmowaniem decyzji w organizacji w czasie rzeczywistym (jest to jeden z wymogów systemów OLAP ograniczenie czasu odpowiedzi to kilki sekund). Przykładem tego typu zapyta mog by zapytania: Jaka była produkcja produktu X w poprzednim kwartale w porównaniu z obecnym kwartałem? Jak wygl dała wypłata okre lonej grupy wiadcze zdrowotnych w województwie dolno- l skim w roku 2008 wg poszczególnych grup wiekowych? Ile osób w Polsce wnioskowało o zasiłek rodzinny? Przykładów mo e by bardzo wiele. To co odró nia analizy interaktywne od gotowych raportów (np. w postaci kokpitów informacyjnych) to mo liwo tworzenia dowolnych zapyta i odpowiedzi na dowolne pytania zwi zane z udost pnionymi danymi. Projektuj c zestaw gotowych raportów zwykle nie mo na przewidzie wszystkich mo liwych analiz, które mog by potrzebne w procesie podejmowania decyzji w organizacji. Rozwi zaniem tego problemu s wła-

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, nie analizy ad-hoc (OLAP). Przykład narz dzia do zadawania zapyta interaktywnych (on-line) został przedstawiony na poni szym rysunku: Rysunek 2. Oracle BI Answers narz dzie do analizy OLAP Jednym z podstawowych wymaga rozwi za OLAP jest sprawne oraz intuicyjne tworzenie zapyta. Wiele istniej cych obecnie narz dzi OLAP dostarcza w tym celu interfejs pozwalaj cy na wykorzystanie narz dzia w sposób intuicyjny zadawanie zapyta zwykle odbywa si tzw. metod drag and drop (ang.: przeci gnij i upu ) pozwalaj c na przeci ganie myszk odpowiednich wcze niej zdefiniowanych poj biznesowych do raportu (jak np. sprzeda, cena, region, itp.), a nast pnie w sposób wizualny tworzenie ró nych analiz Raporty predefiniowane i wydruki masowe Poza kokpitami informacyjnym oraz analizami OLAP w wielu organizacjach istnieje potrzeba zdefiniowania zestawu gotowych predefiniowanych raportów wg ci le okre lonych zasad. W odró nieniu od raportów analitycznych, raporty te maj zwykle z góry narzucony format. Raporty te s rodzajem wydruków elektronicznych bez mo liwo ci interakcji. Wiele istniej cych narz dzi pozwala na tworzenie tego typu raportów. Cech charakterystyczn tego typu raportów jest tzw. pixel-perfect formating czyli formatowanie co do pojedynczego piksela.

5 98 Rozwi zania business intelligence w administracji publicznej Dystrybucja informacji Nieodzownym elementem rozwi za Business Intelligence jest automatyczna dystrybucja informacji. Dystrybucja jest realizowana za pomoc ogólnie dost pnych rodków przekazu takich jak np. , wydruki, SMS, nagranie cyfrowe, itp. Istnieje wiele zagro e zwi zanych z automatyczn dystrybucj informacji, które prowadzi mog do zniech cania u ytkowników do korzystania z pozornie niezwykle atrakcyjnych serwisów informacyjnych. Łatwo tworzenia wielu atrakcyjnych teoretycznie istotnych zestawie danych i ich prezentacji graficznych mo e zniech ca u ytkowników do systematycznego z nich korzystania z uwagi na rosn cy czas realizacji tych zada. Kluczem do sukcesu wydaje si ograniczanie ilo ci oferowanych na stanowiska zestawie poprzez ekwiwalentny system ich selekcji. 3. Struktura administracji publicznej w Polsce oraz obszar zwi zany z zarz dzaniem informacj Poni ej przedstawiono definicje słowa administracja zaczerpni t z serwisu słu by cywilnej kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Administracja (łac. administrare by pomocnym) to zorganizowana działalno realizowana przy pomocy okre lonego aparatu i zmierzaj ca do osi gni cia pewnych celów. Działalno taka, obejmuj ca zakres spraw o charakterze publicznym, nazywana jest administracj publiczn 1. Administracj publiczn mo na dzieli na wiele sposobów. Poni ej przedstawiony podział ma na celu przedstawienie zakresu informacyjnego zwi zanego z administracj publiczn Podział administracji publicznej Administracj publiczn mo na podzieli wg nast puj cych kryteriów: administracja rz dowa, administracja samorz dowa, administracja pa stwowa, Przykłady organów administracji samorz dowej: Organy stanowi ce: sejmik województwa, rada powiatu, rada gminy. Organy wykonawcze: marszałek i zarz d województwa, starosta i zarz d powiatu, wójt (burmistrz, prezydent). Przykłady organów administracji pa stwowej: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Organy Najwy szej Izby Kontroli, 1 ródło: Serwis Słu by Cywilnej Kancelarii Rady Ministrów

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajow Rada S downictwa, Organy Narodowego Banku Polskiego, w tym Krajow Rad Polityki Pieni nej, Centralne organy administracji podległe Sejmowi Przykłady organów administracji rz dowej: Administracja centralna: Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, Ministerstwa oraz inne organy administracji centralnej. Administracja terenowa: Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Wojewódzki Pa stwowej Stra y Po arnej, Kurator O wiaty, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektor Ochrony Ro lin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektor Ochrony rodowiska, Wojewódzki Inspektor Jako ci Handlowej Artykułów Rolno-Spo ywczych, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Dowódcy okr gów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnie, Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urz dów skarbowych, dyrektorzy urz dów kontroli skarbowej, Dyrektorzy okr gowych urz dów górniczych i specjalistycznych urz dów górniczych, Dyrektorzy okr gowych urz dów miar i naczelnicy obwodowych urz dów miar, Dyrektorzy okr gowych urz dów probierczych i naczelnicy obwodowych urz dów probierczych, Dyrektorzy regionalnych zarz dów gospodarki wodnej, Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urz dów celnych, Dyrektorzy urz dów morskich, Dyrektorzy urz dów statystycznych, Dyrektorzy urz dów eglugi ródl dowej, Komendanci oddziałów Stra y Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Stra y Granicznej, Okr gowi inspektorzy rybołówstwa morskiego, Pa stwowi inspektorzy sanitarni, Powiatowi oraz graniczni lekarze weterynarii.

7 100 Rozwi zania business intelligence w administracji publicznej 3.2. Przykłady potrzeb informacyjno-analitycznych w administracji publicznej Generalnie mo na wyró ni dwa rodzaje zastosowa rozwi za Business Intelligence w administracji publicznej: Analizy typowe dla ka dej organizacji i przedsi biorstwa przykłady: Analizy finansowe - wydatki oraz koszty, Analizy zwi zane z polityk kadrow (rotacja pracowników, płace, zatrudnienie, itp.), Zapasy, Analizy oraz raporty zwi zane z projektami, Raporty dotycz ce prowadzonych bada. Analizy specyficzne dla danej instytucji (raporty i analizy dziedzinowe) przykłady: wiadczenia rodzinne, Pomoc społeczna, Ochrona porz dku społecznego, Zanieczyszczenie rodowiska, Podatki, Transport drogowy (wyniki inspekcji), Komunikacja oraz infrastruktura drogowa, O wiata (nauczyciele, uczniowie, programy), Zabytki (dotacje, remonty, stan, etc.), Inspekcja Handlowa. Powy szy zbiór instytucji administracji publicznej ma jedynie charakter przykładowy pokazuje on ogrom obszaru zwi zanego z zarz dzaniem wiedz i informacj w administracji publicznej. Zastosowanie rozwi za klasy Business Intelligence mo e pozwoli na sprawne zarz dzanie powy szym obszarem informacyjnym. 4. Przykłady zastosowa rozwi za Business Intelligence w Administracji Publicznej 4.1. Zastosowania BI w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jednym z przykładów zastosowania rozwi za Business Intelligence w Administracji Publicznej mo e by wdro enie rozwi zania Oracle Business Intelligence w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wdro enie to jest przykładem dziedzinowego zastosowania rozwi zania BI w obszarze specyficznym dla danej instytucji (w tym przypadku w obszarze pomocy społecznej i wiadcze rodzinnych). Podstawowym celem wdro enia rozwi zania BI w MPiPS było: umo liwienie u ytkownikom pełnej wizualizacji danych z obszaru Pomocy Społecznej i wiadcze Rodzinnych, które pozostaj w gestii departamentów merytorycznych Ministerstwa, usprawnienie wielu statutowych działalno ci instytucji rozwi zanie pozwoliło m.in. odpowiednio kreowa polityk społeczn i lepiej kontrolowa alokacj rodków, raporty sporz dzone w narz dziach Oracle mog posłu y tak e do celów prognozowych. Rozwi zanie Business Intelligence wdro ono w dwóch obszarach Pomocy Społecznej oraz wiadcze Rodzinnych:

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, Zastosowania BI w zakresie Pomocy Społecznej W obszarze pomocy społecznej dane zbierane s wieloetapowo poczynaj c od poziomu gmin. Na poziomie szczebla centralnego dane s zbierane w jednej centralnej bazie, która słu y jako ródło dla bazy analitycznej. Nast pnie dane s udost pniane u ytkownikom ko cowym za pomoc rozwi zanie Oracle Business Intelligence (w postaci kokpitów oraz analiz ad-hoc). Rysunek 3. Pomoc Społeczna Zastosowania BI w obszarze wiadczenia Rodzinne W obszarze wiadcze rodzinnych dane zbierane s na poziomie gmin, a nast pnie integrowane na poziomie województw. Na poziomie szczebla centralnego dane s zbierane w jednej centralnej bazie, która słu y jako ródło dla bazy analitycznej. Nast pnie dane s udost pniane u ytkownikom ko cowym za pomoc rozwi zanie Oracle Business Intelligence (w postaci kokpitów oraz analiz interaktywnych). Rysunek 4. wiadczenia Rodzinne

9 102 Rozwi zania business intelligence w administracji publicznej Integracja na poziomie centralnym Wa nym elementem całego rozwi zania jest integracja danych z dwóch opisanych obszarów na poziomie centralnym w postaci jednego systemu zarz dzania informacj, co zostało przedstawione na poni szym rysunku (Rysunek 5): Rysunek 5. Integracja danych MPiPS na poziomie centralnym Podej cie takie pozwoliło m.in. na wspóln : Centraln integracj danych, Utrzymywanie słowników danych, Walidacj danych, Wizualizacj informacji, Tworzenie raportów i sprawozda, Prowadzenie analiz danych Dost p do informacji systemu BI na wielu szczeblach Dodatkow korzy ci zwi zan z powy szym podej ciem oraz implementacj rozwi zania na szczeblu centralnym jest mo liwo udost pnienia danych na wielu poziomach administracyjnych MPiPS co zostało przedstawione na poni szym rysunku:

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, Rysunek 6. Udost pnianie informacji z systemu BI na wielu poziomach Przykładowe obszary informacyjne systemu BI w MPiPS Poni ej przedstawiono przykładowe obszary informacyjne wdro enia rozwi zania Busienss Intelligence w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (Rysunek 7): Rysunek 7. Przykładowe obszary informacyjne rozwi zania BI w MPiPS Korzy ci z wdro enia rozwi zania BI w MPiPS Poni ej jako krótkie podsumowanie przedstawiono korzy ci płyn ce z wdro enia rozwi zania Business Intelligence w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej: Zintegrowanie danych pochodz cych z ró nych systemów ródłowych do jednego modelu danych, Zapewnienie wsparcia dla historyzacji wymiarów i faktów, a tym samym zapewnienie obsługi korekt sprawozda,

11 104 Rozwi zania business intelligence w administracji publicznej Opracowanie reguł czyszczenia i raportowania bł dnych danych. Zapewnienie odpowiedniego zakresu informacyjnego danych zgromadzonych w systemie umo liwiaj cego: Wizualizacja informacji, Tworzenie raportów i sprawozda standardowych, Prowadzenie analiz danych, Udost pnienie systemu dla mo liwie najszerszej grupy u ytkowników Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wdro enie rozwi zania Business Intelligence w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przykładem zastosowania tego rozwi zania w obszarze typowym dla wielu podobnych instytucji jakim jest obszar finansów Zakres prac: Zakres prac wdro eniowych obejmował nast puj ce elementy: Integracja danych z dwóch systemów finansowych, Przygotowanie warstwy raportów oraz kokpitów informacyjnych dotycz cych finansów Ministerstwa oraz wydatkowania rodków Osi gni te korzy ci: Mo liwo przeprowadzania analiz finansowych zwi zanych z projektami i dotacjami ministerstwa, Mo liwo integracji dwóch ró nych systemów finansowych na poziomie warstwy BI Komenda Główna Policji Wartym wspomnienia wdro eniem rozwi zania BI jest wdro enie rozwi zania analitycznoraportuj cego w Komendzie Głównej Policji. Najwa niejsze elementy wdro enia to 2 : Wdro enie dotyczyło obszaru Hurtowni Danych oraz obszaru Business Intelligence w oparciu o technologi Oracle, System analityczny, konsoliduj cy dane z ró nych systemów u ywanych w KGP, przede wszystkim Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP), Dokonywanie przekrojowych analiz informacji zgromadzonych w systemach policyjnych, Wymagane przez odpowiednie przepisy pozwalaj ce na wykorzystanie funduszów udost pnionych przez organizacj tzw. Układu Schengen Ilustracja rozwi za BI stosowanych przez zarz d Miasta Nowy Jork Bardzo ciekawym przykładem wykorzystania rozwi zania Business Intelligence w słu bie cywilnej mo e by portal miasta Nowy Jork. Portal ten wykorzystuje rozwi zanie Business Intelligence jako element informowania społecze stwa o wydatkach miasta. W odró nieniu wi c od 2 ródło:

12 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, wielu istniej cych wdro e rozwi zania Business Intelligence odbiorc informacji jest w tym przypadku u ytkownik zewn trzny mieszkanie aglomeracji Nowy Jork. Informacje o stanie oraz kondycji miasta Nowy Jork s udost pniane przez tzw. portal CPR (City Wide Performance Reporting system informowania obywateli o kondycji miasta). Dost pne publicznie kokpity informacyjne zbudowane w oparciu o technologi Oracle Business Intelligence. Obywatele maj wgl d w raporty dotycz ce m.in. wydatków, nowych inwestycji, bud etu miasta, itp. Celem jest transparentno władz miasta wobec obywateli. System jest ogólnie dost pny pod adresem: Poni ej zaprezentowano kilka przykładowych raportów generowanych przez system. Zainteresowany u ytkownik oraz przedstawiciele samorz dów du ych aglomeracji zlokalizowanych w innych krajach mog wzorowa si na rozwi zaniach zaprezentowanych w tym rozdziale. Poni sza analiza prezentuje ogóln kondycj miasta. Jak w typowym rozwi zaniu Business Intelligence istnieje mo liwo przej cia do szczegółów zwi zanych z ró nymi obszarami działalno ci miasta Nowy Jork: Rysunek 8. New York CPR Portal Ogólna kondycja miasta

13 106 Rozwi zania business intelligence w administracji publicznej Rysunek 9. Portal New York CPR Nowe Szkoły Poni ej przedstawiono przykładowe obszary informacyjne rozwi zania: Rysunek 10. POrtal New York CPR Wybór Obszarów Informacyjnych

14 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, Poni ej przedstawiono przykład raportu tabelarycznego przedstawiaj cego dane w postaci tabelarycznej: 5. Podsumowanie Rysunek 11. New York CPR Portal Szczegóły raportu Rozmiar obszaru informacyjnego administracji publicznej zobrazowany w niniejszej pracy, wydaje si uzasadnia zastosowanie narz dzi klasy Business Intelligence w procesie zarz dzania informacj tego obszaru. W publikacji przedstawiono tylko kilka przykładowych zastosowa tego typu rozwi za w administracji publicznej. Nie ogranicza to jednak ich zastosowania tylko i wył cznie do przedstawionych obszarów. Rozwi zania typu Business Intelligence maj zastosowanie wsz dzie tam, gdzie wymagane jest uporz dkowanie oraz integracja istniej cych informacji w ró nych systemach i podsystemach ródłowych, a nast pnie udost pnienie tej informacji w procesach decyzyjnych w celu sprawniejszego zarz dzania dan organizacj Mog to by zastosowania zarówno na poziomie wspólnym dla wielu podobnych organizacji (jak np. obszar finansów) jak i na poziomie specyficznym dla danej dziedziny (np. wiadczenia społeczne w MPiPS). Obserwuj c obecno tego typu systemów w ogólnej liczbie systemów IT mo na mie nadzieje, e rozwi zania te b d coraz cz ciej wa nym elementem polityki rozwoju infrastruktury IT wielu instytucji obszaru administracji publicznej.

15 108 Rozwi zania business intelligence w administracji publicznej BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS IN PUBLIC ADMINISTRATION Summary The following publication is intended to demonstrate the possibility of use Business Intelligence solutions in Public Administration. At the beginning the author introduces to the theme of business intelligence issues and presents the classification of the Business Intelligence tools. Then the area of public administration information requirements is presented, which may be applicable to Business Intelligence tools. The last chapter has a review character designed to describe some existing implementations of Business Intelligence solutions in public administration - both at central and local government level. A lot of attention in this chapter has been given to the description of the implementation of Business Intelligence solutions in the Ministry of Labor and Social Policy. Keywords: Public administration, Business Intelligence, social policy BI Insight S.A.

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule podkre lono wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT MIROSŁAWA MARCINIAK HENRYK MARJAK Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule omówione zostały zagadnienia dotycz ce klasyfikacji,

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono analiz czynno ci konsultantów podczas

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A.

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WOJCIECH DOMARACKI Zakłady Farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo