Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/182/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 września 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/182/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 września 2012 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/182/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 września 2012 r. Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata , dotyczący wymiany kotłów c.o. i montażu instalacji solarnych w budynkach zgłoszonych do użytkowania 1. Definicje Ilekroć w Regulaminie mówi się o: 1. Programie rozumie się przez to Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata zatwierdzony Uchwałą nr XXIII/181/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 września 2012 r. 2. Urzędzie rozumie się przez to Urząd Gminy Gorzyce. 3. Wójcie rozumie się przez to Wójta Gminy Gorzyce. 4. Inwestorze rozumie się przez to właściciela budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Gorzyce. 5. Instalatorze rozumie się przez to firmę instalacyjną, wybraną przez Inwestora, dokonującą montażu urządzeń zgodnie z zasadami Programu. 6. Dostawcy rozumie się przez to producenta/pośrednika, od którego Inwestor może dokonać zakupu nowego źródła ciepła. 7. Starym źródle ciepła rozumie się przez to niskosprawny i nieekologiczny komorowy kocioł węglowy lub piec grzewczy; kocioł niewęglowy pod warunkiem zamiany na technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii, kocioł niewęglowy starszy niż 10 lat pod warunkiem zamiany na energię elektryczną, gaz, olej. 8. Nowym źródle ciepła rozumie się przez to ekologiczne i wysokosprawne źródło ciepła c.o.: kocioł węglowy z automatycznym podajnikiem (retortowy, tłokowy; posiadający aktualną certyfikację Polskiego Centrum Akredytacji opisaną w 4), kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, na biomasę, a także pompę ciepła i inne czyste technologie pod warunkiem wykazania efektu ekologicznego dopuszczone do obrotu handlowego oraz instalację solarną do ciepłej wody użytkowej. 9. Budynku mieszkalnym rozumie się przez to budynek jednorodzinny, w którym przynajmniej 70% powierzchni stanowi część mieszkalna i nie więcej niż 30% część usługowa lub inna, będący własnością osób fizycznych. 10. WFOŚiGW rozumie się przez to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 2. Program 1. Program przewiduje dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła oraz montażu instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na lata , pod warunkiem otrzymania przez Gminę na ten cel pożyczki z WFOŚiGW. Realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po przyjęciu Inwestora do Programu na dany rok. 2. Program nie przewiduje dofinansowania do budynków nowych lub będących w trakcie budowy (tj. nie oddanych do użytkowania). 3. Warunkiem udziału w Programie jest brak otrzymanego przez Inwestora dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach wcześniejszej edycji Programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Gorzyce oraz pozostałych dotacji udzielonych przez gminę Gorzyce na wymianę kotła c.o. 4. Program przewiduje, iż w poszczególnych latach zostanie udzielona następująca ilość dotacji: 2013 r.: - kocioł c.o kolektor słoneczny kocioł c.o. oraz kolektor słoneczny - 10

2 2014 r.: - kocioł c.o kolektor słoneczny kocioł c.o. oraz kolektor słoneczny r.: - kocioł c.o kolektor słoneczny kocioł c.o. oraz kolektor słoneczny 10. Rozszerzenie Programu może nastąpić w przypadku stwierdzenia większego zainteresowania Programem przez potencjalnych Inwestorów lub zmniejszenie, w przypadku braku chętnych. 5. Nabór wniosków na poszczególne lata nastąpi w terminach, które umożliwią aplikację o środki z WFOŚiGW. 6. Informacja o terminie składania wniosków na dany rok będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie internetowej 7. W przypadku braku wymaganej ilości wniosków na dany rok, przewiduje się możliwość przedłużenia terminu składania wniosków. Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków będzie ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty. 8. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła oraz wyboru Dostawcy i Instalatora, a także wymiany kotła bądź montażu instalacji solarnej. 9. Wymiana źródeł ciepła polega na: a) demontażu starego źródła ciepła potwierdzonym protokołem sporządzonym przez Instalatora (dot. wymiany kotła c.o.), b) zniszczeniu starego źródła ciepła potwierdzonym protokołem podpisanym przez skup złomu lub innego odbiorcę (dot. wymiany kotła c.o.), c) montażu nowego źródła ciepła potwierdzonym protokołem odbioru końcowego. 10. Instalator służy Inwestorowi pomocą merytoryczną i techniczną dotyczącą Programu. 11. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu udziela Urząd. 3. Warunki przystąpienia i uczestnictwa Inwestora w Programie 1. Przystępując do Programu Inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek, o którym mowa w 7 ust. 3, i tym samym oświadcza, że: a) jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej w granicach administracyjnych gminy; w przypadku, gdy Inwestor nie jest właścicielem nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody właściciela na przystąpienie do Programu, b) budynek został oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami), c) budynek posiada zainstalowane stare źródło ciepła, d) budynek nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła (nie dotyczy kominka), e) nie korzystał z dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach wcześniejszej edycji Programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Gorzyce oraz/lub pozostałych dotacji udzielonych przez gminę Gorzyce na wymianę źródła ciepła (kotła c.o.), f) nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Gorzyce. 2. Inwestor zobowiązuje się umożliwić dostęp do budynku, w którym wykonywane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu, osobom upoważnionym przez Wójta lub WFOŚiGW. 3. Inwestor zobowiązuje się dokonać wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami określonymi w Regulaminie. 4. Inwestor zobowiązany jest na własny koszt: a) zlecić wykonanie wstępnej i końcowej opinii kominiarskiej (dot. wymiany kotła c.o.), b) przygotować kotłownię do wymiany źródła ciepła zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu wstępnego kotłowni, wstępnej opinii kominiarskiej oraz zaleceniami Instalatora (np. pogłębienie kotłowni, zabudowanie przewodów wentylacyjnych itp.). 5. W przypadku wymiany starego źródła ciepła na kocioł gazowy lub alternatywne źródła ciepła Inwestor zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszelkich wymaganych prawem dokumentów (pozwolenia, zgłoszenia, warunki techniczne odpowiednich instytucji).

3 6. Składając wniosek o dofinansowanie Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 7. Po złożeniu wniosku i wyborze rodzaju kotła przez Inwestora, nie dopuszcza się zmiany rodzaju kotła. 8. Ustala się następujące zasady dotyczące kolejności realizacji wniosków w zgłoszonych do Programu budynkach mieszkalnych: a) wnioski zgłoszone do Programu realizowane będą na podstawie kolejności ich składania (dot. daty złożenia kompletnego wniosku cz. I); na dany rok zostanie utworzona lista rezerwowa (do 10 miejsc), b) wnioski zakwalifikowane do Programu w danym roku na listę rezerwową, zostaną w uzgodnieniu z Inwestorem przesunięte do realizacji na rok następny, w pierwszej kolejności, c) prowadzone będą odrębne listy dla poszczególnych rodzajów dofinansowania (tj. osobno do wymiany kotłów c.o., montażu instalacji solarnych oraz obydwu dofinansowań), d) zastrzega się możliwość zmiany kolejności, o której mowa w ppkt a, w przypadku braku zgodności ilości poszczególnych rodzajów źródeł ciepła z podanymi we wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW, e) w przypadku zrealizowania wszystkich wniosków z listy rezerwowej, dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowego naboru z zachowaniem zasady określonej w ppkt d. 4. Warunki dopuszczenia kotłów c.o. i instalacji solarnych do Programu 1. Do Programu może zostać dopuszczony kocioł węglowy z automatycznym (mechanicznym) podajnikiem (retortowy, tłokowy): a) posiadający aktualną certyfikację Polskiego Centrum Akredytacji (np. świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego lub urządzenie przyjazne środowisku ), b) posiadający atest potwierdzający zgodność z przepisami unijnymi lub dopuszczenie do obrotu handlowego w krajach UE lub w Polsce, c) którego konstrukcja uniemożliwia spalanie odpadów. 2. Do Programu może zostać dopuszczony kocioł gazowy, olejowy, elektryczny lub na biomasę (zgazowujący drewno, na brykiety, wióry wierzby energetycznej itp.), posiadający certyfikat na zgodność z przepisami unijnymi (CE) lub dopuszczający do produkcji na rynek polski lub kraje Unii Europejskiej. 3. Do programu mogą zostać dopuszczone kolektory słoneczne zastosowane do ogrzania ciepłej wody użytkowej, posiadające certyfikat na zgodność z przepisami unijnymi (CE) lub dopuszczone do produkcji na rynek polski lub kraje Unii Europejskiej, pod warunkiem posiadania źródła ciepła c.o. określonego w 5 ust Warunki finansowania zadania 1. Przyjmuje się, że wielkość dofinansowania w formie dotacji wynosić będzie: a) 60% nakładów inwestycyjnych, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł wymiana kotła c.o., w następujących przypadkach: wymiana kotłów węglowych na: węglowe (wyłącznie z automatycznym podajnikiem), gazowe, olejowe, na biomasę, elektryczne (jako główne źródło ciepła), montaż pompy ciepła, zastosowanie innych, czystych technologii grzewczych, pod warunkiem uzyskania efektu ekologicznego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, w szczególnych przypadkach możliwie jest dofinansowanie do wymiany kotłów niewęglowych pod warunkiem zamiany na technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii lub na energię elektryczną, gaz, olej, lecz jedynie w przypadku kotłów min. 10-letnich, brak możliwości dofinansowania do wymiany kotłów niewęglowych (olejowych, gazowych) na kotły węglowe lub biomasę, b) 50% nakładów inwestycyjnych, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł montaż instalacji solarnej (dotyczy ciepłej wody użytkowej),

4 c) maksymalnie ,00 zł wymiana kotła c.o. (60% nie więcej niż 6.000,00 zł) oraz montaż instalacji solarnej (50% nie więcej niż 5.000, 00 zł). 2. Inwestor zapłaci za inwestycję, a następnie Gmina przekaże dotację Inwestorowi, po otrzymaniu oryginału faktury i innych wymaganych dokumentów na zasadach określonych w Regulaminie. Inwestor zobowiązany jest do umieszczenia na zamontowanym urządzeniu naklejki świadczącej o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Katowicach, którą otrzyma od Urzędu wraz z pismem informującym o przyznaniu dotacji. 3. Dofinansowanie układu kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie na takich samych zasadach, jak w przypadku wymiany kotłów. Dofinansowanie jest możliwe, jeżeli budynek w momencie kwalifikowania do danego etapu programu jest wyposażony w ekologiczny kocioł c.o., przy czym kocioł węglowy posiadać musi aktualną certyfikację Polskiego Centrum Akredytacji (np. świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego lub urządzenie przyjazne środowisku ). 4. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie inwestycje realizowane w okresie trwania Programu, tzn. w terminach wynikających z zawartych umów z WFOŚiGW. 5. Warunkiem dofinansowania do wymiany kotła c.o. jest likwidacja starego źródła ciepła potwierdzona dokumentem złomowania (w przypadku pieców ceramicznych protokół likwidacji pieca potwierdzony przez Instalatora). 6. Dofinansowanie podlegać będzie zwrotowi w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Inwestora warunków określonych w niniejszym regulaminie. Zwrot nastąpi na konto wskazane przez Wójta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego pisma. 6. Warunki uczestnictwa Dostawcy i Instalatora w Programie 1. Dostawca/Instalator będzie mógł złożyć swoją ofertę usług lub dostawy w Programie w Urzędzie, dostarczając następujące dokumenty: a) NIP, REGON, informacja teleadresowa, b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej nie starsze niż 6 miesięcy, c) dokument stwierdzający, że Dostawca/Instalator jest płatnikiem podatku VAT, d) autoryzację, w przypadku Dostawcy ważne badania emisyjności kotła, karty gwarancyjne, karty serwisowe itp., natomiast w przypadku Instalatora uprawnienia dotyczące eksploatacji i nadzoru oraz inne dokumenty stwierdzające prawo wykonywania zawodu, e) pozostałe informacje dotyczące firmy: osoby reprezentujące firmę przy podpisywaniu umowy, PESEL, bank itp. 2. Dostawca i Instalator zobowiązuje się, pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie, do przestrzegania wszystkich zaleceń i wymagań Urzędu, a w szczególności do działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji. 3. Dostawca zobowiązuje się do przedstawiania Wójtowi aktualnej oferty swoich wyrobów. 4. Instalator/Dostawca zobowiązuje się do terminowego wywiązywania się ze zleconych przez Inwestora prac oraz dostarczania wybranego przez Inwestora kotła. 5. Złożenie oferty w Urzędzie nie jest konieczne dla udziału Dostawcy i Instalatora w Programie. 6. Inwestor sam dokonuje wyboru Instalatora i Dostawcy. 7. Procedura 1. Realizację Programu koordynuje Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu, przy udziale Komisji ds. ograniczenia niskiej emisji, powołanej przez Wójta. W zakresie rozliczeń z WFOŚiGW realizację Programu prowadzi Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych. 2. Udział Inwestora w Programie następuje na podstawie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (część I wniosku), którego wzór stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do Regulaminu. 3. Wzór wniosku zgłaszającego uczestnictwo w Programie, o którym mowa w ust. 2 dostępny jest w Urzędzie Biuro Obsługi Interesanta (parter) oraz na stronie internetowej: 4. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub przesłać pocztą.

5 5. Inwestor, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wniosku do Programu na dany rok, zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót w Urzędzie na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. Wraz ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót Inwestor składa 2 egzemplarze podpisanej umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 6. Do obowiązków Inwestora należy: a) zgłoszenie lub uzyskanie pozwolenia na budowę (np. dot. wewnętrznej instalacji gazowej) lub inne uzgodnienia, b) zgłoszenie rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym, o ile jest to wymagane, c) zakup i dostawa nowego źródła ciepła/kolektorów słonecznych, d) demontaż i zniszczenie starego źródła ciepła - dot. wymiany kotła c.o., e) montaż wkładu kominowego, o ile zachodzi taka konieczność (nie zalicza się do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z wyjątkiem kotła gazowego) dot. wymiany kotła c.o., f) montaż nowego źródła ciepła, dokonany przez Instalatora. 7. Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie do 31 października danego roku. 8. Po zakończeniu prac i przedstawieniu przez Inwestora: a) wniosku o dofinansowanie część II (załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu), b) protokołów kominiarskich (dot. wymiany kotła c.o.), c) protokołu odbioru końcowego wystawionego przez Instalatora, którego druk stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu, d) likwidacji starego źródła ciepła (złomowania) dot. wymiany kotła c.o., e) zapłaconej faktury (oryginał), powołana przez Wójta Komisja przeprowadzi kontrolę zakończonych prac związanych z instalacją urządzeń. 9. Pozytywna opinia Komisji stanowić będzie podstawę dla Wójta do przyznania dotacji (załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu). 10. Wszelkie usterki urządzeń Inwestor zgłasza Instalatorowi zgodnie z warunkami gwarancji. 8. Odstąpienie od Programu Jeżeli, w okresie do 5 lat od odbioru końcowego, Inwestor usunie nowe źródło ciepła, zainstaluje inne (drugie) źródło c.o. bądź zaniecha z korzystania z paliw ekologicznych i powróci do ogrzewania paliwem węglowym w poprzednim systemie, zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia zwrócić dofinansowanie wraz z ustawowymi odsetkami, naliczonymi od daty otrzymania dotacji (nie dotyczy wymiany urządzeń na urządzenia tego samego rodzaju, w związku z ich uszkodzeniem).

6 Załącznik nr 1 Do Wójta Gminy Gorzyce WNIOSEK o dofinansowanie działań w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata CZĘŚĆ I wypełniana przez Inwestora w celu przyjęcia do Programu (dot. wymiany kotłów c.o.) 1. Nazwisko i imię Adres zamieszkania Adres modernizacji budynku mieszkalnego Telefon kontaktowy Rodzaj istniejącego źródła ciepła (rodzaj opału)... rok produkcji/montażu... moc kotła Rodzaj planowanego źródła ciepła po modernizacji (rodzaj opału) moc kotła Planowany termin realizacji modernizacji (kwartał, rok)... Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata (...) i przyjmuję warunki w nim określone. Przystępując do Programu wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli budynku, w którym wykonywane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu przez komisję powołaną przez Wójta i upoważnionych pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz zobowiązuję się do przygotowania kotłowni do wymiany źródła ciepła na własny koszt, zgodnie z otrzymanymi opiniami. Oświadczam, że: 1. nie posiadam zainstalowanego drugiego źródła ciepła (np. kotła węglowego komorowego, gazowego, olejowego, na biomasę itp.), 2. nie korzystałem z dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach wcześniejszej edycji Programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Gorzyce oraz/lub pozostałych dotacji udzielonych przez gminę Gorzyce na wymianę kotła c.o. Wyrażam zgodę na sporządzanie przez Urząd kserokopii wszelkich dokumentów dotyczących mojego udziału w Programie. Załączam: 1. kserokopię tytułu prawnego do władania nieruchomością (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej nie starszy niż 12 miesięcy) / oświadczenie o posiadanym prawie własności budynku * 2. opinię kominiarską (z potwierdzeniem możliwości zamontowania danego rodzaju kotła c.o.) Oświadczam, że złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z Programem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu dofinansowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).... podpis Inwestora

7 Załącznik nr 2 Do Wójta Gminy Gorzyce WNIOSEK o dofinansowanie działań w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata CZĘŚĆ I wypełniana przez Inwestora w celu przyjęcia do Programu (dot. montażu instalacji solarnych) 1. Nazwisko i imię Adres zamieszkania Adres modernizacji budynku mieszkalnego Telefon kontaktowy Rodzaj istniejącego źródła ciepła (rodzaj opału)... rok produkcji/montażu... moc kotła Rodzaj planowanego systemu kolektorów słonecznych wielkość Planowany termin realizacji modernizacji (kwartał, rok)... Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata (...) i przyjmuję warunki w nim określone. Przystępując do Programu wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli budynku, w którym wykonywane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu przez komisję powołaną przez Wójta i upoważnionych pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz zobowiązuję się do przygotowania budynku do montażu instalacji solarnej na własny koszt, zgodnie z otrzymanymi opiniami. Oświadczam, że: 1. nie posiadam zainstalowanego drugiego źródła ciepła (np. kotła węglowego komorowego, gazowego, olejowego, na biomasę itp.), 2. nie korzystałem z dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach wcześniejszej edycji Programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Gorzyce. Wyrażam zgodę na sporządzanie przez Urząd kserokopii wszelkich dokumentów dotyczących mojego udziału w Programie. Załączam: 1. kserokopię tytułu prawnego do władania nieruchomością (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej nie starszy niż 12 miesięcy) / oświadczenie o posiadanym prawie własności budynku * 2. aktualną certyfikację Polskiego Centrum Akredytacji (np. świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego lub urządzenie przyjazne środowisku ) - dot. kotłów węglowych Oświadczam, że złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z Programem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu dofinansowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).... podpis Inwestora

8 Załącznik nr 3 Do Wójta Gminy Gorzyce WNIOSEK o dofinansowanie działań w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata CZĘŚĆ I wypełniana przez Inwestora w celu przyjęcia do Programu (dot. wymiany kotłów c.o. oraz montażu instalacji solarnych) 1. Nazwisko i imię Adres zamieszkania Adres modernizacji budynku mieszkalnego Telefon kontaktowy Rodzaj istniejącego źródła ciepła (rodzaj opału)... rok produkcji/montażu... moc kotła Rodzaj planowanego źródła ciepła po modernizacji (rodzaj opału) moc kotła Rodzaj planowanego systemu kolektorów słonecznych wielkość Planowany termin realizacji modernizacji (kwartał, rok)... Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata (...) i przyjmuję warunki w nim określone. Przystępując do Programu wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli budynku, w którym wykonywane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu przez komisję powołaną przez Wójta i upoważnionych pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz zobowiązuję się do przygotowania kotłowni do wymiany źródła ciepła, a budynku do montażu instalacji solarnej na własny koszt, zgodnie z otrzymanymi opiniami. Oświadczam, że: 1. nie posiadam zainstalowanego drugiego źródła ciepła (np. kotła węglowego komorowego, gazowego, olejowego, na biomasę itp.), 2. nie korzystałem z dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach wcześniejszej edycji Programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Gorzyce oraz/lub pozostałych dotacji udzielonych przez gminę Gorzyce na wymianę kotła c.o. Wyrażam zgodę na sporządzanie przez Urząd kserokopii wszelkich dokumentów dotyczących mojego udziału w Programie. Załączam: 1. kserokopię tytułu prawnego do władania nieruchomością (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej nie starszy niż 12 miesięcy) / oświadczenie o posiadanym prawie własności budynku * 2. opinię kominiarską (z potwierdzeniem możliwości zamontowania danego rodzaju kotła c.o.) 3. aktualną certyfikację Polskiego Centrum Akredytacji (np. świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego lub urządzenie przyjazne środowisku ) - dot. kotłów węglowych Oświadczam, że złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z Programem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu dofinansowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).... podpis Inwestora

9 Załącznik nr 4 Do Wójta Gminy Gorzyce ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT dot. wniosku o dofinansowanie działań w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata Nazwisko i imię Adres zamieszkania Adres modernizacji budynku mieszkalnego... W związku z przystąpieniem do Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata w... roku zgłaszam, że roboty instalacyjne będą wykonywane w miesiącu podpis Inwestora

10 Załącznik nr 5 UMOWA NR... zawarta w dniu... w Urzędzie Gminy Gorzyce pomiędzy Gminą Gorzyce z siedzibą w Gorzycach (44-350) przy ul. Kościelnej 15, zwaną w treści umowy Gminą, reprezentowaną przez: a... zamieszkałym/ą w... przy ul.... zwanym/ą w treści umowy Inwestorem Zgodnie z Uchwałą nr... Rady Gminy Gorzyce z dnia... w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata oraz Uchwałą nr... Rady Gminy Gorzyce z dnia... w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Gorzyce na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata Gmina Gorzyce, po otrzymanym wniosku Inwestora, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce, zobowiązuje się do przekazania dotacji na realizację zadania związanego z wymianą kotła c.o. / montażem instalacji solarnej dla c.w.u. / wymianą kotła c.o. oraz montażem instalacji solarnej dla c.w.u. *. 2. Inwestor, podpisując umowę, oświadcza, że jest świadomy swoich obowiązków wynikających z uchwał Rady Gminy Gorzyce, o których mowa w ust Inwestor we własnym zakresie zleca wykonanie wymaganych dokumentów oraz wybiera Dostawcę i Instalatora. 2. Prace określone w 1 ust. 1 winny być wykonane przez Inwestora do 31 października br Zgodnie z przyjętym Programem oraz Regulaminem Inwestor otrzymuje od Gminy Gorzyce dotację w wysokości: 60 % nakładów, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł - na realizację zadania związanego z wymianą kotła c.o.*/ 50 % nakładów, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł - na realizację zadania związanego z montażem instalacji solarnej dla c.w.u.*/ maksymalnie ,00 zł na realizację zadania związanego z wymianą kotła c.o. (60 % nie więcej niż 6.000,00 zł) oraz montażem instalacji solarnej dla c.w.u. (50 % nie więcej niż 5.000,00 zł)*. 2. Inwestor otrzymuje dotację, o której mowa w ust. 1, po przedstawieniu dokumentów wynikających z Uchwały Rady Gminy Gorzyce, o której mowa w 1 oraz po przeprowadzonych oględzinach obiektu przez Komisję powołaną do tego celu Zarządzeniem Wójta Gminy Gorzyce. 3. Gmina Gorzyce wypłaci przelewem na rachunek wskazany przez Inwestora kwotę dotacji w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia przyznania dotacji przez Wójta. 4. Jeżeli, w okresie do 5 lat od odbioru końcowego, Inwestor usunie nowe źródło ciepła, zainstaluje inne (drugie) źródło c.o. bądź zaniecha z korzystania z paliw ekologicznych i powróci do ogrzewania paliwem węglowym w poprzednim systemie, zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia zwrócić dofinansowanie wraz z ustawowymi odsetkami, naliczonymi od daty otrzymania dotacji (nie dotyczy wymiany urządzeń na urządzenia tego samego rodzaju, w związku z ich uszkodzeniem) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie spory wynikające z wykonywania tej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Gminy Gorzyce. 6. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy aneksu, pod rygorem nieważności. 7. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. P O D P I S Y GMINA GORZYCE INWESTOR......

11 Załącznik nr 6 Do Wójta Gminy Gorzyce WNIOSEK o dofinansowanie działań w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata CZĘŚĆ II wypełniana przez Inwestora po zamontowaniu nowego źródła ciepła 1. Nazwisko i imię Adres zamieszkania Adres modernizacji budynku mieszkalnego Telefon kontaktowy Nr konta bankowego... Dokonałem wyboru: - urządzenia grzewczego / instalacji solarnej * typu:... firmy... - firmy instalacyjnej:... - dostawcy:... Załączam: 1. zapłaconą fakturę oryginał, 2. atest, dopuszczenie do obrotu handlowego, 3. aktualną certyfikację Polskiego Centrum Akredytacji (np. świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego lub urządzenie przyjazne środowisku ) - dot. kotłów węglowych 4. protokół zakończenia robót wystawiony przez Instalatora (załącznik nr 7) 5. protokół odbioru kominiarskiego po zamontowaniu nowego źródła ciepła (za wyjątkiem kotłów elektrycznych) 6. dowód zezłomowania kotła (dot. wymiany kotłów c.o.) podpis Inwestora

12 Załącznik nr 7 PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO (wypełnia Instalator) 1. Nazwa Instalatora Adres Instalatora Telefon kontaktowy Nazwisko i imię Inwestora Adres zamieszkania Adres instalacji urządzeń Rodzaj zamontowanego źródła ciepła (rodzaj opału):... moc kotła:... / rodzaj zainstalowanego systemu kolektorów słonecznych * Termin realizacji inwestycji (data końcowa)... Oświadczam, iż w budynku pod ww. adresem zamontowałem nowe źródło ciepła do systemu c.o. / system kolektorów słonecznych* omówione powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata (...).... podpis Instalatora

13 CZĘŚĆ III wypełniana przez Urząd Załącznik nr 8 1. Nazwisko i imię Adres zamieszkania Adres modernizacji Data złożenia wniosku cz. I Data zakwalifikowania wniosku cz. I do Programu przez Komisję Data złożenia wniosku cz. II... Zakwalifikowanie wniosku do Programu: 1. Rok realizacji Numer pozycji w harmonogramie do WFOŚiGW Termin realizacji zadania Protokół z kontroli zmodernizowanego źródła ciepła / instalacji kolektorów słonecznych / zmodernizowanego źródła ciepła oraz instalacji kolektorów słonecznych * Uwagi Komisja wnioskuje o przyznanie dotacji w kwocie...zł słownie... Podpisy członków Komisji: data Zatwierdzam -... podpis Wójta

Nazwisko i imię.. Adres zamieszkania. Telefon kontaktowy. Nr działki Nr księgi wieczystej. Rok oddania budynku do użytkowania...

Nazwisko i imię.. Adres zamieszkania. Telefon kontaktowy. Nr działki Nr księgi wieczystej. Rok oddania budynku do użytkowania... Załącznik nr 1 Do Wójta Gminy Gorzyce WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza, wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej DANE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie działań w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce

WNIOSEK. o dofinansowanie działań w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału WNIOSEK Do Wójta Gminy Gorzyce CZĘŚĆ I o dofinansowanie działań w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce - wypełniana przez Inwestora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gaszowice".

Regulamin Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gaszowice. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gaszowice Regulamin Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gaszowice".

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 4180 UCHWAŁA NR XXXIV/259/13 RADY GMINY GODÓW z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lubomia w latach

Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lubomia w latach Załącznik do Uchwały Rady Gminy Lubomia Nr XXV/156/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lubomia w latach 2016-2020 1 Definicje Ilekroć

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 lipca 2016 r. Poz. 4115 UCHWAŁA NR XXV/156/2016 RADY GMINY LUBOMIA z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego "Regulamin Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Bierunia postanawia:

Burmistrz Miasta Bierunia postanawia: ZARZĄDZENIE Nr B-0151/121/09 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 06.07.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście na 2009 r. zwanego dalej Programem. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 3956 UCHWAŁA NR XI.81.2015 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz. 1286 UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 lutego 2017 r. Poz. 923 UCHWAŁA NR 149/XXX/2017 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

Część I postanowienia ogólne.

Część I postanowienia ogólne. Załącznik do Uchwały nr XXIX/164/2008r. Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 września 2008r. Regulamin przekazywania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bukownie dla osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2012 r. NR...

UCHWAŁA RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2012 r. NR... UCHWAŁA RADY MIASTA USTROŃ z dnia... 2012 r. NR... w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach

Bardziej szczegółowo

2.1.ogr zewanie elektryczne 2.2.ogr zewanie olejowe: 2.3.ogr zewanie węglowe- ekologiczne: 2.4.ogr zewanie gazowe- zbiornikowe /gaz płynny/:

2.1.ogr zewanie elektryczne 2.2.ogr zewanie olejowe: 2.3.ogr zewanie węglowe- ekologiczne: 2.4.ogr zewanie gazowe- zbiornikowe /gaz płynny/: Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Blachowni na modernizacje systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice

Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice Załącznik do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice Nr XXIX.48.2013 z dnia 19.06.2013r. 1 Definicje Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 17 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 17 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej ze srodków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XX/167/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr XX/167/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2016 r. Załącznik do Uchwały nr XX/167/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2016 r. REGULAMIN określający zasady udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Gorzyce na wymianę źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 września 2015 r. Poz. 4811 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-61/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-61/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-61/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków"oraz "Zasad zwrotu kosztów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 lipca 2017 r. Poz. 4145 UCHWAŁA NR XXXII/169/2017 RADY GMINY MILÓWKA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 29 marca 2011 r.

Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 29 marca 2011 r. Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/129/2011 RADY GMINY PSARY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR XII/129/2011 RADY GMINY PSARY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU UCHWAŁA NR XII/129/2011 RADY GMINY PSARY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU W sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/394/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu budowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla Miasta śory. Definicje

Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla Miasta śory. Definicje Załącznik nr 1 do Zarządzenia PM OR.0050.854.2013 z dnia 27.06.2013r. Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla Miasta śory Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR X/99/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych. z dnia 21 czerwca 2011 r.

Uchwała NR X/99/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych. z dnia 21 czerwca 2011 r. Uchwała NR X/99/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2015 r. Projekt Nr BRM.0006...2015 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ z dnia... 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/23/2016 RADY GMINY MSZANA. z dnia 14 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/23/2016 RADY GMINY MSZANA. z dnia 14 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/23/2016 RADY GMINY MSZANA z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI NA WYMIANĘ PIECÓW GRZEWCZYCH

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI NA WYMIANĘ PIECÓW GRZEWCZYCH OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI NA WYMIANĘ PIECÓW GRZEWCZYCH Wójt Gminy informuje o możliwości składania zgłoszeń przez zainteresowanych mieszkańców gminy wymianą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/217/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 27 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/217/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 27 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/217/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach "Programu ograniczenia nieskiej emisji w mieście Żywcu" w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/441/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLV/441/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XLV/441/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zadań, dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH. z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH. z dnia 22 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 3074 UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/254/2017 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU. z dnia 27 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/254/2017 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU. z dnia 27 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/254/2017 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu istniejących, nieekologicznych

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 marca 2011 r.

z dnia 31 marca 2011 r. Załącznik do Obwieszczenia nr 3/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r. Uchwała Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/176/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 lipca 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/176/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 lipca 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/176/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 lipca 2016 r. Regulamin przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kościerzyna na zadania związane z poprawą jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY BRZESZCZE etap I"

REGULAMIN PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY BRZESZCZE etap I Załącznik do Zarządzenia nr 76/2016 Burmistrza Brzeszcz z dnia 23 września 2016r. REGULAMIN PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY BRZESZCZE etap I" 1. Definicje Użyte w regulaminie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 19 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 19 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE W sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/296/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/296/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/296/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ ENERGII CIEPLNEJ NA TERENIE GMINY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1365

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1365 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1365 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 507.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru zadania

Kryteria wyboru zadania Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych w 2015 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające

Bardziej szczegółowo

z dnia r. Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania

z dnia r. Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania z dnia 19 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia... 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu" w 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 2912 UCHWAŁA NR 95.XI.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Regulamin dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin określający zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zawoja 2015-2020 z horyzontem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 czerwca 2014 r. Poz. 2503 UCHWAŁA NR XLVIII/458/2014 RADY GMINY KLESZCZÓW w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3301 UCHWAŁA NR VII/50/2015 RADY GMINY MSZANA z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../20... reprezentowaną przez Panią Wiesławę Kwiatkowską - Burmistrza Miasta Milanówka zwaną dalej Gminą

UMOWA Nr.../20... reprezentowaną przez Panią Wiesławę Kwiatkowską - Burmistrza Miasta Milanówka zwaną dalej Gminą UMOWA Nr.../20... zawarta w dniu... w Milanówku, pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, NIP 5291799245, REGON 013269150, reprezentowaną przez Panią Wiesławę

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 października 2013 r. Poz. 3167 UCHWAŁA NR XXXI/267/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Szczecin, dnia 2 października 2013 r. Poz. 3167 UCHWAŁA NR XXXI/267/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 2 października 2013 r. Poz. 3167 UCHWAŁA NR XXXI/267/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/149/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 14 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/149/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 14 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/149/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzanowice udzielonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/50/2015 RADY GMINY MSZANA. z dnia 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/50/2015 RADY GMINY MSZANA. z dnia 25 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/50/2015 RADY GMINY MSZANA z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2008 UCHWAŁA NR XX/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR XIX/197/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/187/17 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz. 6891 UCHWAŁA NR XXVIII/183/16 RADY GMINY GIERAŁTOWICE w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2017 r. Poz. 2884 UCHWAŁA NR XXVIII/219/17 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XXXVII/309/2014 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014 roku

Załącznik do Uchwały nr XXXVII/309/2014 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr XXXVII/309/2014 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014 roku Regulamin określający zasady przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy zakupu i montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2016 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 02.03.2016r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. seria i nr dowodu osobistego:. zwanym (ą) dalej Inwestorem. Wykonawca nazwa.

WZÓR UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. seria i nr dowodu osobistego:. zwanym (ą) dalej Inwestorem. Wykonawca nazwa. WZÓR UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW zawarta w dniu.w.. pomiędzy: I. Inwestor nazwa adres seria i nr dowodu osobistego:. zwanym (ą) dalej Inwestorem NIP: II. Wykonawca nazwa..,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie dotacji celowej ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/318/2014 RADY GMINY BOLESŁAW. z dnia 11 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/318/2014 RADY GMINY BOLESŁAW. z dnia 11 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXV/318/2014 RADY GMINY BOLESŁAW z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu.. pomiędzy

UMOWA NR. zawarta w dniu.. pomiędzy UMOWA NR. zawarta w dniu.. pomiędzy., ul... reprezentowane przez: wpisane do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Katowicach pod numerem KRS 0000131507, NIP: 646 24 45 538 zwane w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 14 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 14 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY GMINY SZEMUD z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/182/2016 z dnia 19.02.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY POCZESNA. z dnia r.

UCHWAŁA RADY GMINY POCZESNA. z dnia r. Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY GMINY POCZESNA z dnia... 2017 r. w sprawie: zmiany zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA. z dnia 30 marca 2015 r.

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 11 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 11 grudnia 2017 r. Projekt z dnia 13 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głuchołazy

Bardziej szczegółowo

2017) I. NAZWA ZADANIA

2017) I. NAZWA ZADANIA Dziemiany, dnia..... (pieczęć Urzędu z datą i godziną złożenia wniosku) Urząd Gminy w Dziemianach WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Dziemiany

Bardziej szczegółowo

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Gmina Podegrodzie Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 Podziałanie 4.4.3. Obniżenie

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie Nr 6/2014 Wojta Gminy Zagnansk z dnia 10 stycznia 2014 r.

Zarz^dzenie Nr 6/2014 Wojta Gminy Zagnansk z dnia 10 stycznia 2014 r. Zarz^dzenie Nr 6/2014 Wojta Gminy Zagnansk z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru dokumentow niezbfdnych do ubiegania si o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 507.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR 507.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR 507.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2017 r., na dofinansowanie kosztów inwestycji z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarki

Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarki Załącznik 1 do Uchwały Nr XXX/229/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20.03.2017r. Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU. z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU. z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych poryć dachowych i/lub elewacji na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 8 /09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY z dnia 26 stycznia 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 8 /09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY z dnia 26 stycznia 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 0151/ 8 /09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotowania demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających

Bardziej szczegółowo

... Wnioskodawca. Nr ewidencyjny wniosku. Data wpływu. Wypełnia Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

... Wnioskodawca. Nr ewidencyjny wniosku. Data wpływu. Wypełnia Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w roku 2014.... Wnioskodawca WNIOSEK o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania do inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/312/2017 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 9 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/312/2017 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 9 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/312/2017 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stawiguda na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7119 UCHWAŁA NR PR.0007.159.2016 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dn... Urząd Miejski Dąbrowie Górniczej Wydział Ekologii i Rolnictwa WNIOSEK

Dąbrowa Górnicza, dn... Urząd Miejski Dąbrowie Górniczej Wydział Ekologii i Rolnictwa WNIOSEK Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1653.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 19.04.2017r. Dąbrowa Górnicza, dn.... Urząd Miejski Dąbrowie Górniczej Wydział Ekologii i Rolnictwa WNIOSEK o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Krzyżanowice, r. O G Ł O S Z E N I E W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.

Krzyżanowice, r. O G Ł O S Z E N I E W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. Krzyżanowice, 18.09.2015r. O G Ł O S Z E N I E W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności podmiotów użytku

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI PROGRAM SMOG STOP. Wojkowice, r.

LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI PROGRAM SMOG STOP. Wojkowice, r. LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI PROGRAM SMOG STOP Wojkowice, 18.05.2017 r. Plan prezentacji I. Ogólny opis programu SMOG STOP II. Ograniczenia programu III. Kryteria wyboru wniosków IV. Ważne terminy V. Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Operator Program Stare źródło ciepła Umowa Wariant Weryfikacja Wniosek Wykonawca 2. Cele Programu

Operator Program Stare źródło ciepła Umowa Wariant Weryfikacja Wniosek Wykonawca 2. Cele Programu PROJEKT REGULAMIN Modernizacji źródeł ciepła realizowanych w ramach programu Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 30 listopada 2016 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 7840 UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Kościelisko

Projekt pn. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Kościelisko PROCES REALIZACJI Projekt pn. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Kościelisko PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/297/2017 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU. z dnia 25 września 2017 r.

Wrocław, dnia 10 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/297/2017 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU. z dnia 25 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2017 r. Poz. 4157 UCHWAŁA NR XLVI/297/2017 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i

Bardziej szczegółowo

2. Cele Zadania. 3. Ogólne warunki Zadania

2. Cele Zadania. 3. Ogólne warunki Zadania Regulamin dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach/Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1902 UCHWAŁA NR XXVIII/322/2017 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/187/2016 Rady

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Tychy etap I 2016 rok.

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Tychy etap I 2016 rok. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Tychy etap I 2016 rok. Najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Lista 50 miast Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska 1 Definicje 1.

REGULAMIN udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska 1 Definicje 1. REGULAMIN udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska 1 Definicje 1. Program Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska, którego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. a.. Panią/Panem zamieszkałą/ym w.. ul.., PESEL... zwaną/zwanym dalej Inwestorem.

WZÓR UMOWY UMOWA. a.. Panią/Panem zamieszkałą/ym w.. ul.., PESEL... zwaną/zwanym dalej Inwestorem. WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 2 do Regulaminu zawarta w dniu roku w Stargardzie Szczecińskim pomiędzy Gminą Miastem Stargard Szczeciński, ul. Hetmana St. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/360/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 24 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIX/360/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 24 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XLIX/360/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Strumień wymiany źródeł ciepła oraz montażu kolektorów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu

Bardziej szczegółowo

1. Definicje Budynek Dotacja Fundusz Gmina Inwestor Koszty kwalifikowane Lista wnioskodawców Lista rezerwowa Modernizacja Nowe źródło ciepła Program

1. Definicje Budynek Dotacja Fundusz Gmina Inwestor Koszty kwalifikowane Lista wnioskodawców Lista rezerwowa Modernizacja Nowe źródło ciepła Program REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI NA MODERNIZACJĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDOWNICTWIE INDYWIDUANLYM W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY ISTEBNA NA LATA 2017 2022 1. Definicje 1. Budynek - budynek

Bardziej szczegółowo

NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI: ADRES DZIAŁKI: TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI * najem. inne. * właściwe zaznaczyć. Wolnostojący,

NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI: ADRES DZIAŁKI: TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI * najem. inne. * właściwe zaznaczyć. Wolnostojący, Załącznik Nr 2 Ankieta dla osób fizycznych Program Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego ograniczenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud w ramach konkursu CZYSTE POWIETRZE POMORZA (edycja 2016)

WNIOSEK o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud w ramach konkursu CZYSTE POWIETRZE POMORZA (edycja 2016) Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XVI / 182/2016 RADY GMINY SZEMUD z dnia 19 lutego 2016 r. Wójt Gminy Szemud WNIOSEK o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 5 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadania polegającego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/393/VII/2017 RADY MIASTA TRZEBINI. z dnia 24 lutego 2017 roku

Kraków, dnia 6 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/393/VII/2017 RADY MIASTA TRZEBINI. z dnia 24 lutego 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 1719 UCHWAŁA NR XXX/393/VII/2017 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo