Załącznik nr 3. Dokumentacja techniczna systemu e-broker Technologiczny v.1.0. Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3. Dokumentacja techniczna systemu e-broker Technologiczny v.1.0. Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Dokumentacja techniczna systemu e-broker Technologiczny v.1.0 Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.: Innowacje Przyszłością Regionu 295

2

3 Spis treści 1. Wstęp Wymagania sprzętowe Struktura portalu Struktura bazy danych Procesy biznesowe Podstawowy proces decyzyjny związany z inicjatywami technologicznymi Wprowadzenie wniosku i wstępna analiza Prace merytoryczne (P0 wstępna analiza) Proces decyzyjny dotyczący wejścia na P1 (w ramach P0) Proces preinkubacji i podpisanie umów (przed P1) Preinkubacja (P1, P2, P3) Przygotowanie dokumentów do PARP Wejście kapitałowe Ankiety Zarządzanie dokumentami w systemie Interfejs użytkownika oraz ergonomia pracy z systemem

4 1. Wstęp Niniejszy dokument opisuje dokumentacje techniczną systemu ebroker technologiczny na potrzeby realizacji projektu p.n. PI Innowacje Przyszłością Regionu, realizowanego na podstawie umowy nr POKL /12-02, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Dokument został przygotowany przez zespół ekspertów współpracujących z Fundacją Neo Media w ramach prac nad budową portalu E-broker technologiczny. Portal E-broker technologiczny to projekt aplikacji Web służący do realizacji procesu decyzyjnego związanego z inwestycjami w pomysły technologiczne realizowane przez fundusze inwestycyjne. Portal reprezentuje centralne miejsce dostępne z perspektywy Internetu gdzie zarówno użytkownicy po stronie funduszu/inkubatora (osoby decyzyjne) jak i uczestnicy procesu (pomysłodawcy, inwestorzy i eksperci) mają dostęp do wspólnych informacji związanych z pozyskaniem funduszy na realizację inicjatyw technologicznych oraz możliwe miejsce gdzie gotowe i/lub realizowane pomysły mogą być przekazywane dalszym uczestnikom zainteresowanym finansowaniem lub pozyskaniem projektów pochodzących z inicjatyw. W praktyce E-broker technologiczny to narzędzie do wspomagania prowadzenia projektów inwestycyjnych w których zgodnie z opisanym procesem decyzyjnym realizowane są kolejne kroki związane z podjęciem współpracy na linii pomysłodawca inwestor oraz na linii inwestor doradcy/eksperci, którzy wspomagają proces w wysokiej jakości decyzji dotyczących rozpatrywanych inicjatyw. W efekcie realizacji procesu powstaje szereg dokumentów, które w ramach historii realizacji inicjatywy są podstawą do faktycznego podejmowania decyzji przez fundusz lub inkubator Wymagania sprzętowe Do pracy z portalem potrzebny jest serwer z 4 rdzeniowym procesorem oraz 4 GB pamięci RAM i dyskiem lub macierzą o pojemności 30 GB wyposażonym w system operacyjny Windows 2008 lub nowszy. Ponadto na serwerze powinien być zainstalowany Silnik Bazy Danych SQL Server Express 2012 lub lepszy. 2. Struktura portalu Portal ma strukturę modułową, w ramach której główne funkcjonalności (i punkty startu do realizacji procesu) są dostępne poprzez górne (główne) menu w aplikacji. Menu mogą być różne dla różnych ról. Z perspektywy roli administracyjnej menu wygląda następująco: Jak w przypadku każdej roli pierwszą opcją jest możliwość manipulacji danymi dotyczącymi własnego profilu. Następną opcją jest lista i panel do zarządzania użytkownikami. Następnie panel do zarządzania słownikiem specjalizacji oraz branż obsługiwanych w systemie. Następna opcja to możliwość zarządzania szablonami dokumentów, które są dostępne (słownikowo opisane procesem) oraz narzędzie do modelowania kwestionariuszy (ankiet) w systemie. Z perspektywy roli pomysłodawca użytkownik poza dostępem do własnego profilu ma możliwość zgłaszania i przeglądania zgłoszonych technologii (potencjalnych projektów wspólnie prowadzonych z inwestorem). Analogicznie w roli pomysłobiorca użytkownik może zgłosić technologie (pomysły na projekty), którymi jest zainteresowany. 298

5 W przypadku roli ekspert użytkownik w ramach głównego menu poza swoim profilem ma dostęp do narzędzi pomocnych w określeniu obszarów wiedzy i dziedzin, w których się specjalizuje, co opiekunom projektów (po stronie inwestora) może pomóc w odnalezieniu odpowiedniego eksperta do odpowiedniej aktywności. Gdy ekspert zostanie zaproszony do danej aktywności w projekcie to w ramach Aktywne projekty może zobaczyć i uczestniczyć w pracy związanej z tą aktywnością. Ostatnią rolą łączącą główne aktywności w systemie jest tzw. supervisor, czyli opiekun projektów reprezentujący inwestora. Z perspektywy tego użytkownika, ponownie poza określeniem podstawowych danych w swoim profilu użytkownik ma możliwość przeglądania projektów, do których został przypisany jako opiekun (z listy/puli proponowanych technologii). Następną opcją jest możliwość przeglądania dostępnych (sprofilowanych) proponowanych technologii zgłoszonych przez pomysłodawców. Oczekiwane technologie to profile technologiczne zgłaszane przez potencjalnych nabywców projektów (pomysłobiorców). Ostatnie opcje to listy użytkowników dostępnych w procesach: lista pomysłodawców wraz z informacjami o zgłaszanych przez nich pomysłach technologicznych, pogrupowane po użytkownikach; lista pomysłobiorców wraz z informacjami o oczekiwanych przez nich projektach technologicznych, pogrupowane po użytkownikach; lista ekspertów wraz z informacjami o obszarach wiedzy i branżach, w których się specjalizują. Z powyższego opisu wynika, iż system został zaprojektowany z myślą o pracy grupowej użytkowników zdefiniowanych w różnych rolach. Podsumowując role: A. administrator: ma możliwość administracji użytkownikami w systemie; ma możliwość definiowania podstawowych, systemowych słowników i ustawień w systemie; ma możliwość definiowania wzorów dokumentów oraz szablonów ankiet obsługiwanych w systemie; B. pomysłodawca: zgłasza technologie (proponowane projekty technologiczne); uczestniczy w procesie realizacji (decyzja inwestycyjna) projektu z inwestorem; C. pomysłobiorca: zgłasza technologie (oczekiwane technologie, które chciałby nabyć lub uczestniczyć w inwestycji); D. ekspert: zgłasza obszary wiedzy (horyzontalnie) oraz branże (wertyfikalnie), w których się specjalizuje; uczestniczy w procesie realizacji (decyzja inwestycyjna) projektu z inwestorem w ramach konkretnych aktywności, do których jest zaproszony i w ramach których ma wykonać określoną pracę (najczęściej związaną z dostarczeniem analizy w postaci dokumentu). 299

6 E. supervisor: przegląda portfel dostępnych projektów i nowo zgłoszonych projektów; ma możliwość sprawnego wyszukiwania w systemie po dostępnych artefaktach pomocnych mu w podejmowania decyzji; przypisuje się do konkretnych inicjatyw technologicznych jako opiekun (projektu) i realizuje proces decyzyjny zgodnie z opisaną formułą. 3. Struktura bazy danych 300

7 Tabela Activity definiuje aktywność w systemie (podstawowy element procesu): [RootId] [int] identyfikator głównej aktywności w systemie [ParentId] [int] identyfikator nadrzędnej aktywności w systemie [TechnologyId] [int] identyfikator projektu (rozpatrywanej technologii) [Title] [nvarchar] tytuł/nazwa aktywności [Body] [nvarchar] opis aktywności [TimeStamp] [datetime] data aktywności [CreateDate] [datetime] data utworzenia rekordu Tabela ActivityHierarchy definiuje strukturę hierarchiczną aktywności (drzewo aktywności), tabela indeksowa: [ActivityId] [int] identyfikator aktywności [ParentId] [int] identyfikator aktywności nadrzędnej Tabela ActivityParticipant definiuje użytkowników mających dostęp do danej aktywności w ramach realizowanego procesu: [ActivityId] [int] identyfikator aktywności [UserId] [int] identyfikator użytkownika Tabela Attachment definiuje załączniki (dokumenty) dołączone do danej aktywności w procesie: [ActivityId] [int] identyfikator aktywności [ParentId] [int] identyfikator aktywności nadrzędnej [FileName] [nvarchar] nazwa pliku (etykieta) [OriginalFileName] [nvarchar] oryginalna nazwa pliku (upload) [ContentType] [nvarchar] typ zawartości dokumentu [ContentLenght] [int] długość/wielkość dokumentu [TimeStamp] [datetime] data dokumentu (uploadzie) [DocumentType] [int] typ dokumentu (enumerator w kodzie) [Uploader_UserId] [int] identyfikator użytkownika, który dostarczył dokument Tabela CommunicationActivity tabela dziedzicząca po ogólnym Activity (wspólne ID), definiuje wyspecjalizowany rodzaj aktywności, aktywność komunikacyjną (np. , wiadomość, spotkanie): [Id] [int] identyfikator aktywności [SenderId] [int] identyfikator użytkownika, który jest nadawcą [RecipientId] [int] identyfikator użytkownika, który jest odbiorcą [Type] [nvarchar](128) typ komunikatu (enumerator w kodzie) [Date] [datetime] data komunikatu [MeetingStatus] [int] status komunikatu (aktualnie wykorzystywany przy spotkaniach) Tabela Downloadabledocuments tabela definiująca dokumenty dodane do technologii przez pomysłodawców: [UploaderName] [nvarchar] nazwa użykownika który dodał dokument [TemplateId] [int] Identyfikator szablonu [ProposedTechnologyId] [int] Identyfikator pomysłu Tabela DownloadableDocumentTemplates tabela definiująca szablony dokumentów do pobrania przez pomysłodawców: [Name] [nvarchar] nazwa szablonu [FileName] [nvarchar] nazwa pliku do pobrania 301

8 Tabela DocumentTemplate tabela definiująca szablony dokumentów do pobrania przez użytkowników procesu (przy odpowiednich aktywnościach): [Type] [int] rodzaj szablonu (enumerator w kodzie) [Name] [nvarchar] nazwa szablonu [FileName] [nvarchar] nazwa pliku z szablonem Tabela DocumentTemplateSet tabela definiująca zestaw szablonów dokumentów do pobrania przez użytkowników procesu (przy odpowiednich aktywnościach) jako przygotowane archiwum ZIP: [Name] [nvarchar] nazwa zestawu szablonów [FileName] [nvarchar] nazwa pliku (archiwum) do pobrania Tabela DocumentTemplateSetItem tabela definiująca elementy zestawu szablonów: [DocumentTemplateSetId] [int] identyfikator zestawu [DocumentTemplateId] [int] identyfikator szablonu Tabela Tokens tabela definiująca znaczniki (tokeny) dotyczące powiadomień mailowych słanych w stronę użytkownika (np. przy rejestracji czy próbie odzyskania hasła do konta): [Guid] [uniqueidentifier] unikalny GUID dla znacznika [UserProfileId] [int] identyfikator użytkownika [ ] [nvarchar] adres użytkownika [ExpirationDate] [datetime] data ważności znacznika [IsValid] [bit] status znacznika Tabela ExpertEvaluation tabela definiująca ocenę pracy eksperta przy danej aktywności: [Id] [int] identyfikator oceny [ExpertId] [int] identyfikator eksperta [AcivityId] [int] identyfikator aktywności [Rank] [int] ocena pracy (1-5) Tabela ExpertIndustry tabela definiująca przypisanie ekspertów do danych branż w których się specjalizuje: [UserId] [int] identyfikator użytkownika (eksperta) [IndustryId] [int] identyfikator branży Tabela ExpertInvitation tabela definiująca zaproszenia ekspertów do dołączenia do danej aktywności w projekcie: [Id] [int] identyfikator aktywności [ExpertId] [int] identyfikator eksperta [Status] [int] status zaproszenia (wysłany, odrzucony, zaakceptowany) Tabela ExpertInvoice tabela definiująca faktury rozliczeniowe i koszty związane z pracą niezależnych (zewnętrznych) ekspertów w projektach: [ActivityId] [int] aktywność, której dotyczy faktura [TotalWorkHours] [int] liczba godzin (pracochłonność) [TotalAmmount] [float] kwota netto na fakturze [FileName] [nvarchar] nazwa pliku (załącznik z fakturą) [OrginalFileName] [nvarchar] oryginalna nazwa pliku (upload) [InvoiceNumber] [nvarchar] numer faktury [Expert_UserId] [int] użytkownik (ekspert) wystawiający fakturę 302

9 Tabela ExpertProfile tabela definiująca profil (dodatkowe informacje o użytkowniku) związane z rolą eksperta, tabela dziedziczy po UserProfile (wspólne UserId): [UserId] [int] identyfikator użytkownika [DrewUpAnalysis] [bit] flaga czy przeprowadza analizy [IsExternal] [bit] flaga czy to pracownik wewnętrzny czy zewnętrzny ekspert Tabela ExpertSpecialization tabela definiująca obszary, w których specjalizuje się ekspert (wiedza): [UserId] [int] identyfikator użytkownika [SpecializationId] [int] identyfikator specjalizacji [Rating] [float] ocena wagi wiedzy w dziedzinie (1-5) [LastUpdateTimeStamp] [datetime] data ostatniej aktualizacji Widok Industry widok definiujący słownik branż dostępnych w systemie: [Name] [nvarchar] nazwa branży Tabela OutsideQuestionnaire Tabela definiująca kwestionariusze (ankiety) kierowane do zewnętrznych użytkowników (nie posiadających konta w systemie) [TechnologyId] [int] identyfikator projektu/zgłaszanej technologii [TechnologyQuestionnaireId] [int] identyfikator szablonu kwestionariusza [Name] [nvarchar] imię adresata [Surname] [nvarchar] nazwisko adresata [ ] [nvarchar] adresata, [ Text] [nvarchar] treść zaproszenia do wypełnienia ankiety [ Send] [bit] czy mail został wysłany (flaga) [Guid] [nvarchar] identyfikator ankiety [Key] [nvarchar] klucz do wypełnienia [Status] [int] status ankiety Tabela ProjectQuestionnaire tabela definiująca kwestionariusze (ankiety) kierowane do uczestników procesu w projekcie (użytkownicy, zgodnie z definicją na ten moment pomysłodawcy w ramach samooceny projektu): [QuestionnaireTemplateId] [int] identyfikator szablonu ankiety [Name] [nvarchar] nazwa ankiety [UserId] [int] użytkownik zobligowany do wypełnienia [SumOfPoints] [float] suma punktów z autoewaluacji [CurrentQuestion] [int] aktualnie wypełnione pytanie (związane z możliwością przerwania i kontynuacji wypełniania ankiety) [Status] [int] status ankiety [TechnologyId] [int] identyfikator projektu/zgłaszanej technologii Tabela ProjectQuestionnaireAnswer tabela definiująca odpowiedzi na pytania z ankiety: [TechnologyQuestionnaireId] [int] identyfikator ankiety [QuestionnaireTemplateQuestionId] [int] identyfikator pytania [Answer] [nvarchar] - odpowiedź [AdditionalAnswer] [nvarchar] dodatkowa odpowiedź (uwagi) 303

10 Tabela QuestionAndNoteType tabela definiująca słownik typów ocen w pytaniach i kwestionariuszach: [Name] [nvarchar] nazwa/opis oceny [NeedValues] [bit] czy odpowiedź ma ocenę opisową czy liczbową [DefaultValues] [nvarchar] enumerator (oddzielony przecinkami) z opisami oceny) [DefaultNoteValues] [nvarchar] enumerator (oddzielony przecinkami) z wartościami oceny) Tabela QuestionnaireTemplate tabela definiująca szablon ankiety: [Name] [nvarchar] nazwa szablonu [AutoEvaluation] [bit] typ szablonu (zewnętrzna, autoewaluacja) [SummaryDescription] [nvarchar] opis ankiety Tabela QuestionnaireTemplateQuestion tabela definiująca pytania w ramach szablonów ankiet: [QuestionnaireTemplateId] [int] identyfikator szablonu [SortIndex] [int] numer pytania (sortowanie) [QuestionText] [nvarchar] tekst pytania [QuestionTypeId] [int] typ pytania [QuestionForUserRoleName] [nvarchar] typ adresata (rola) [NoteForUserRoleName] [nvarchar] ocena dla adresata (enumerator) [NoteTypeId] [int] typ oceny [NoteValues] [nvarchar] wartości oceny [QuestionValues] [nvarchar] wartości odpowiedzi, jeśli odpowiedź zawiera wybór [HelperQuestionValues] [nvarchar] podpowiedzi do wartości jeśli odpowiedź zawiera wybór Tabela States tabela zawierająca nazwy województw: [StateId] [int] identyfikator rekordu [StateName] [nvarchar] Nazwa województwa Tabela Specialization tabela definiująca słownik specjalizacji (obszarów wiedzy): [ParentSpecializationId] [int] nadrzędna specjalizacja [Name] [nvarchar] opis specjalizacji Tabela TaskActivity tabela definiująca wyspecjalizowany rodzaj aktywności, definiujących zadanie. Tabela dziedziczy po ogólnym Activity (wspólne Id rekordu): [UserId] [int] użytkownik generujący aktywność [DocumentTemplateSetId] [int] identyfikator do zestawu szablonów dokumentów, jeśli dotyczy [Status] [int] status aktywności [Type] [nvarchar](128) typ aktywności (enumerator DocumentTypes w kodzie) [TemporalId] [int] Tymczasowy identyfikator Tabela Technology tabela definiująca wprowadzane technologie (propozycje projektów) przez pomysłodawców oraz pomysłobiorców: [UserId] [int] użytkownik definiujący technolgię [SupervisorId] [int] opiekun projektu po stronie funduszu [Name] [nvarchar] nazwa projektu [Description] [nvarchar] opis projektu [IndustryId] [int]- branża [IsTechnologyReadyToImplement] [bit] flaga czy technologia jest gotowa do wdrożenia [ImplementationTime] [int] czas wdrożenia 304

11 [ImplementationTimeUnit] [int] jednostka czasu wdrożenia [ImplementationBudget] [real] wymagany budżet na wdrożenie [CommercializationForm] [int] forma komercjalizacji (umowy) [CommercializationFormDescription] [nvarchar] opis formy komercjalizacji [Status] [int] status projektu [CreationTimeStamp] [datetime] data stworzenia rekordu [HasPendingResearch] [bit] flaga czy prowadzone są badania naukowe [HasFinishedResearch] [bit] flaga czy ukończono badania naukowe [FinishedResearchStage] [nvarchar] etap badań naukowych [ResearchFundingSource] [int] źródło finansowania badań naukowych [ResearchFundingSourcesDescription] [nvarchar] opis źródła finansowania badań naukowych [TechnologyFurtherWorkSteps] [nvarchar] następne kroki pracy nad technologią [HasPrototype] [bit] czy jest prototyp [PrototypeLocation] [nvarchar] lokalizacja prototypu [IsPrototypePresentationPossible] [bit] czy możliwa jest prezentacja prototypu [ImplementationBudgetArgument] [nvarchar] argumentacja dotycząca potrzeb budżetowych [HasLegalProtection] [bit] czy projekt jest zabezpieczony prawami autorskimi [LegalProtectionType] [int] rodzaj zabezpieczenia [IntellectualPropertyType] [int] rodzaj własności intelektualnej [IsAnyCoOwnerResearchCenter] [bit] czy są inni wspólnicy [PreincubationAgreementsSigned] [bit] czy jest umowa inkubacyjna podpisana [ExpertId] [int] Identyfikator eksperta pracującego nad technolofią [StatusChangeDate] [datetime] ostatnia zmiana statusu [RequiresExternalFinancing] [bit] projekt wymaga finansowania [ExternalFinandingFunds] [decimal] kwota finansowania [StatusChangeDate] [DateTime] Data zmiany statusu [UpdateDate] [DateTime] Data ostatniej aktualizacji [EndDate] [DateTime] Data zakończenia prac nad technologią Tabela UserProfile tabela definiująca ogólny profil użytkownika w systemie: [UserId] [int] identyfikator użytkownika [UserName] [nvarchar] nazwa użytkownika [Name] [nvarchar] imię użytkownika [Surname] [nvarchar] nazwisko użytkownika [Address] [nvarchar] adres użytkownika [ ] [nvarchar] - [RoleName] [nvarchar] rola użytkownika [Mobile] [nvarchar] telefon komórkowy [Profession] [nvarchar] - zawód [IsResearcher] [bit] flaga czy użytkownik jest pracownikiem naukowym [ResearchCenter] [nvarchar] opis placówki badawczej [Department] [nvarchar] - dział [Chair] [nvarchar] nazwa katedry [AcademicTitle] [nvarchar] tytuł naukowy [IsActive] [bit] czy użytkownik jest aktywny [StateId] [int] identyfikator województwa [PostalCode] [nvarchar] kod pocztowy [City] [nvarchar] miasto Tabele pochodzące ze standardowego ASP.Net związane z autentykacją w systemie tabela definiująca szablony dokumentów do pobrania przez użytkowników procesu (przy odpowiednich aktywnościach). Schemat, opis oraz mechanika działania związana z bazą danych i autentykacją formularzową w ASP.Net jest opisana pod tym adresem web: oraz w następującym dokumencie: Setup_cs.pdf 305

12 Załączone odnośniki dotyczą opisu następujących tabel: webpages_membership webpages_oauthmembership webpages_roles webpages_usersinroles 4. Procesy biznesowe 4.1 Podstawowy proces decyzyjny związany z inicjatywami technologicznymi Podstawowy proces decyzyjny związany z prowadzeniem projektów inwestycyjnych został opisany w postaci diagramu. Proces jest rozbudowany dlatego, aby zrozumieć jego mechanikę należy rozpocząć od podstawowej jego organizacji. Decyzje inwestycyjną dzieli się na duże etapy (np. Analiza wstępna, proces P0, P1, P2), które definiują fazy podejmowania decyzji. W systemie EBroker etapy definiowane są odpowiednimi statusami. W ramach danego etapu realizowane są różne aktywności, które można podzielić na dwa rodzaje: aktywności komunikacyjne, związane z formalną lub nieformalną komunikacją pomiędzy użytkownikami, np. spotkanie, mail, powiadomienie; aktywności zadaniowe, związane z dostarczeniem pewnego zadania (pracy). Najczęściej dotyczy dodania do systemu dodatkowych informacji (ustrukturalizowanych) lub dokumentu reprezentującego status danego zadania. Dane aktywności w procesie najczęściej dotyczą dwóch rodzajów użytkowników: supervisor (opiekun projektu po stronie inwestora) oraz pomysłodawcy (osoby zgłaszającej inicjatywy technologiczne). Przy wybranych aktywnościach zadaniowych opiekun projektu może zaprosić dodatkowych ekspertów (wewnętrznych pracowników oraz zewnętrznych kontraktorów), którzy partycypują pracą i artefaktami pracy (dokumentami) w ramach konkretnej aktywności do której mają dostęp. Tylko pomysłodawcy i opiekunowie projektu mają wgląd w całość procesu. Eksperci w ramach realizowanych projektów widzą tylko aktywności i te informacje związane z projektem, które dotyczą zleconego im zadania. W ramach dokumentów reprezentujących projekt w systemie przechowywane są następujące informacje: profil projektu (w formie ustrukturalizowanej, realizowanej przez bazę danych) dokumenty i załączniki (połączone z konkretnymi aktywnościami) ankiety i formularze w systemie (w ramach osobnej struktury bazodanowej bazującej na szablonach ankiet definiowanych przez administratora). Dołączony do tego dokumentu proces w formie abstrakcyjnej można zatem rozbić na następującą strukturę: Etap 1: (status) Aktywność 1 (załączony dokument) Komunikacja w ramach aktywności 1 (spotkanie mail) Aktywność 2 (dodatkowe informacje w profilu) Opcjonalna aktywność 2a Aktywność 3 (zaproszony ekspert, załączony dokument) 306

13 Etap 2 (status) Aktywność 4 (załączony dokument, zaproszony ekspert, faktura za usługę eksperta) Opcjonalna aktywność 4a (ankieta z oceną) Aktywność 5 Komunikacja w ramach aktywności 5 (spotkanie, mail) Istotne z punktu widzenia pracy eksperta jest rozdzielenie na ekspertów wewnętrznych (pracownicy) oraz zewnętrznych (kontraktorzy). W przypadku ekspertów zewnętrznych dodatkową informacją poza artefaktem jego pracy (dokumentem) jest możliwość wyceny jego pracy i dostarczenia podstawowych informacji związanych z czasochłonnością oraz kosztem (estymowanym i zatwierdzonym) tej pracy. Wszystkie informacje związane z aktywnościami w formie chronologicznie ustawionej historii są dostępne zarówno dla pomysłodawcy jak i opiekuna projektu w celu przejrzystej analizy poszczególnych kroków, etapów i czynności związanych z realizowanych projektem. Poszczególne etapy i opis faktycznego procesu (jako uzupełnienie do załączonego rysunku) są opisane poniżej: Wprowadzenie wniosku i wstępna analiza Początek procesu rozpoczyna się od wprowadzenia wniosku do systemu. Wniosek powinien mieć określone podstawowe dane związane z wprowadzaną technologią takie jak: Produkt/usługa (opis) Branża (lista rozwijana) Czy prowadzone badania (tak, nie) Czy zakończone badania (tak, nie) Na jakim etapie zakończono badania (opis) Źródła finansowania badań (katalog zamknięty + pole opisowe) Czy technologia gotowa do wdrożenia (tak, nie) Jeśli nie, Dalsze kroki w pracy nad technologia (opis) Czy jest prototyp (tak, nie) Jeśli tak, to gdzie jest zlokalizowany (opis), czy jest możliwość prezentacji (tak, nie) Czas potrzebny na wdrożenie (wartość liczbowa + lista dzień/miesiąc/rok) Szacunkowy koszt wdrożenia (wartość liczbowa + pole tekstowe uzasadnienie) Czy jest ochrona prawna (tak, nie) jeśli tak to czy: lista (patent, zgłoszenie patentowe, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, rejestr własności intelektualnej) Własność intelektualna (pełna, własność, współwłasność) Jeśli współwłasność to: dane pozostałych właścicieli (możliwość dodawania osób i instytucji z danymi kontaktowymi) Czy któryś ze współwłaścicieli jest jednostka badawcza lub uczelnia wyższa (tick) Wszystkie te informacje określone są w tabeli Technologies. 307

14 Następnym krokiem jest wstępna ocena opiekuna projektu czy jest zainteresowany taką propozycją. W przypadku braku zainteresowania zmieniany jest status na odrzucony i proces kończy się na tym etapie (z efektem negatywnym dla proponowanej technologii). W zależności od dojrzałości proponowanej inicjatywy następnym krokiem może być wstępna analiza (P0) lub od razu wejście w etap inkubacji projektu (P1... P3) Prace merytoryczne (P0 wstępna analiza) W ramach wstępnej analizy projektu przed przystąpieniem do faktycznej inkubacji odbywa się podstawowa komunikacja pomiędzy uczestnikami procesu (pomysłodawca oraz przypisany opiekun, analityk po stronie inwestora). Na tym etapie odbywają się czynności (aktywności) komunikacyjne takie jak wymiana maili, korespondencji oraz umawianie spotkań poprzez system (realizowanych poprzez CommunicationActivity w systemie i bazie danych). Celem realizowanych spotkań i wymiany korespondencji i informacji jest ustalenie, jakie następne czynności, aktywności, analizy i dokumenty powinny zostać dostarczone celem poprawnej realizacji procesu decyzyjnego. W ramach historycznego zapisu tego etapu powstaje dokument Analiza wstępna dołączony do odpowiedniej aktywności związanej z analizą projektu. Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu podsumowaniem jest decyzja negatywna (zakończenie procesu) lub pozytywna (przejście w dalszy etap podejmowania decyzji, inkubacji pomysłu) Proces decyzyjny dotyczący wejścia na P1 (w ramach P0) W ramach procesu decyzyjnego dotyczącego wejścia projektu w fazę inkubacji spisywana jest Uchwała KS jako kolejny dokument archiwizowany w systemie. W ramach przejścia z etapu wstępnej analizy do etapu inkubacji może nastąpić zmiana opiekuna projektu (analityka po stronie inwestora) Proces preinkubacji i podpisanie umów (przed P1) Na początku etapu P1 do pomysłodawcy wysyłane są dokumenty z szablonu Dokumenty P1 do uzupełnienia i odesłania z powrotem w stronę inwestora. Dokumenty te są podstawą do dalszych negocjacji, wokół których ponownie mogą zostać stworzone dodatkowe aktywności komunikacyjne jak korespondencja mail oraz spotkania. Status negocjacji (pozytywny lub negatywny) określa możliwość kontynuacji procesu. W przypadku negatywnego rezultatu projekt zostaje zamknięty i zarchiwizowany. W przypadku pozytywnego rezultatu pomysłodawca dostaje kolejne szablony umów dotyczących współpracy pomiędzy funduszem a pomysłodawcą (do pobrania, fizycznego podpisu i fizycznej wysyłki z powrotem do inwestora). Na tym etapie wiadomym jest czy potrzebna jest decyzja dotycząca wejścia kapitałowego w projekt, co powinno być określone statusowo w bazie danych wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi warunków brzegowych związanych z inwestycją kapitałową. Na tym etapie określane są też potrzeby doradcze związane z dalszym rozwojem inicjatywy w tym: potrzeba doradztwa związanego z problematyką kadrową (HR); potrzeba doradztwa związanego z kwestiami finansowo-prawnymi; potrzeba doradztwa związanego z aspektami technologicznymi; inne aspekty doradcze. W związku z potrzebami doradczymi jako finał przygotowań do inkubacji pomysłodawcy wysyłane są kolejne dokumenty z umowami związanymi z dalszą realizacją procesu. 308

15 Następnie poza systemem tworzony jest udział dyskowy (Dropbox), pozwalający na szybką wymianę dodatkowych dokumentów. Taka wymiana może odbywać się również w ramach komunikacji w systemie. W ramach dalszego procesowania odbywają się bardziej szczegółowe analizy i prace, których efektem jest dostarczenie dokumentów i podejmowania decyzji na podstawie prac poszczególnych doradców i ekspertów uczestniczących w analizie inicjatywy technologicznej Preinkubacja (P1, P2, P3) Etapy inkubacyjne mają podobną strukturę i wiążą się głównie z pracą nad poszczególnymi dokumentami wymaganymi przez inwestora. Część z tych dokumentów powinien dostarczyć pomysłodawca a opiekun (analityk) po stronie inwestora dokonuje decyzji akceptacyjnej dotyczącej danego dokumentu, podetapu. W wielu przypadkach wymagana jest praca niezależnych ekspertów dziedzinowych, którzy wspomagają proces swoją pracą i dostarczonymi dokumentami jako efekt ich analizy. Wszystkie te aktywności na diagramie określone są pracami merytorycznymi. W przypadku etapu P1 są to następujące aktywności: Dokument WOP (zlecenie dla doradcy); Pogłębiona analiza rynku (zlecenie dla eksperta lub wykonane wewnętrznie); Dokument pre-biznes plan (wykonane przez pomysłodawcę, ocena po stronie wewnętrznej lub eksperta zewnętrznego); Wstępna analiza prawna (ekspert, doradca prawny); Opinia o innowacyjności pomysłu (ekspert, doradca technologiczny/biznesowy); Ewaluacja odporności i kompetencji przywódczych (doradca HR); W przypadku etapu P2 są to następujące aktywności: Cashflow menadżerski; Badania rynku; Ekspertyza technologiczna; Przedkomercyjna analiza techniczna; Raport prawny; Indywidualny plan rozwoju; Coaching (umowa i realizacja); W przypadku etapu P3 są to następujące aktywności: Biznesplan (faktyczny); Memorandum inwestycyjne; Wycena aportu; Ekspertyza techniczna na etapie P3; Coaching (umowa i realizacja); Indywidualny raport końcowy; Umowa inwestycyjna; 309

16 Umowa spółki; Pozostałe dokumenty prawne Przygotowanie dokumentów do PARP Na zakończenie finalnego etapu inkubacji (P3) tworzony jest dokument uchwały KS dotyczący zamknięcia etapu inkubacji pomysłu i przejście w etap dalszej realizacji współpracy. Po utworzeniu uchwały tworzony i archiwizowany w systemie jest raport podsumowujący inkubację pomysłu. Następnie są przygotowywane, podpisywane i archiwizowane (również fizycznie) dokumenty dla PARP. Dokumenty przesłane do PARP wracają z decyzją opisaną statusowo w systemie. Na podstawie decyzji następują korekty w dostarczonych umowach i dokumentach (np. Cashflow menadżerski, biznesplan, memorandum, umowa inwestycyjna i/lub umowa spółki). Jeśli decyzja PARP wymaga korekty w dokumentach wtedy podobnie jak w etapach inkubacji może być wymagana dodatkowa praca nad tymi dokumentami, ponowne zlecenia dla ekspertów, aż do ustalenia statusowych wersji wszystkich dokumentów i umów Wejście kapitałowe Na zakończenie całego procesu (zakładając doprowadzenie go do pozytywnej opinii i decyzji) następuje finalne spotkanie pomiędzy stronami celem spisania wszystkich dokumentów notarialnie. Dokumenty i ich archiwizacja kończą proces decyzyjny z pozytywnym statusem decyzji inwestycyjnej. 4.2 Ankiety W systemie został zaimplementowany mechanizm związany z przeprowadzaniem ankiet i kwestionariuszy. Mechanizm można podzielić na dwa elementy: Modelowanie ankiet W ramach panelu administracyjnego istnieje możliwość zamodelowania ankiet określonych w procesie. Aktualnie istnieją dwa rodzaje ankiet: autoewaluacja projektu oraz ankieta wysyłana do określonej grup docelowej (zewnętrznej w stosunku do portalu) z prośbą o opinię. W obu przypadkach w ramach panelu administracyjnego możliwe są do określenia pytania, sposób odpowiedzi oraz sposób punktowej oceny związanej z odpowiedziami na konkretne pytania. Wypełnianie ankiet w ramach procesu W przypadku wypełniania omówionych powyżej typów ankiet, autoewaluacja jest jednym z pierwszych kroków realizacji podstawowego procesu decyzyjnego. W ramach dostarczonych i zdefiniowanych pytań użytkownik (pomysłodawca) udziela odpowiedzi, które są automatycznie punktowane. Suma punktów przechodząca przez określony próg definiowany w szablonie pozwala na dalsze podejmowanie decyzji związanych z wstępną analizą projektu. W przypadku ankiet kierowanych do zewnętrznych grup docelowych opiekun projektu może wybrać jeden z dostępnych szablonów ankiet i zarządzić wysyłką maili z zaproszeniami do wypełnienia danej ankiety. Zaproszony uczestnik (poprzez podstawowe dane kontaktowe jak imię, nazwisko oraz ) ma możliwość udzielenia odpowiedzi i wyrażenia swojej opinii bez potrzeby rejestrowania się w systemie. Umożliwia mu to wysłanie określonego identyfikatora ankiety i odpowiedniej strony WWW, która bez dodatkowej autentykacji poza tym identyfikatorem oraz podstawowymi danymi kontaktowymi pozwala na wypełnienie i wysłanie ankiety z powrotem do opiekuna projektu. 310

Załącznik nr 2. Przewodnik instalacyjny systemu e-broker Technologiczny v.1.0. Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji

Załącznik nr 2. Przewodnik instalacyjny systemu e-broker Technologiczny v.1.0. Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Załącznik nr 2 Przewodnik instalacyjny systemu e-broker Technologiczny v.1.0 Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.:

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników

System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników Instrukcja Obsługi UŻYTKOWNIK PROGRAM WIELOLETNI PW 004 1 Spis treści Informacje wstępne...3 Użytkownicy systemu...3 Podstawowe funkcje systemu...4

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla studentów Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD... 3 2.1. Uzupełnianie danych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Obsługa. Portalu Dostawcy

Obsługa. Portalu Dostawcy Obsługa Portalu Dostawcy Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy LDO Funkcje Portalu Dostawcy w układzie merytorycznym Strona główna Ustawienia Profil Zmiana hasła Powrót do strony głównej z dowolnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Praktyki i staże. System do rejestrowania praktyk I staży studenckich. 4 rodzaje użytkowników: admin (superadministrator) koordynator opiekun student

Praktyki i staże. System do rejestrowania praktyk I staży studenckich. 4 rodzaje użytkowników: admin (superadministrator) koordynator opiekun student Praktyki i staże System do rejestrowania praktyk I staży studenckich. 4 rodzaje użytkowników: admin (superadministrator) koordynator opiekun student STUDENT Rejestracja Imię Nazwisko Data urodzenia Rok

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Workflow. Dokumentacja rozwiązania INNVIERO 1

Workflow. Dokumentacja rozwiązania INNVIERO 1 Workflow Dokumentacja rozwiązania INNVIERO 1 Wprowadzenie Rozwiązanie autorskie współpracujące m.in. z enova365 oraz rozwiązaniami firmy Sage: Symfonia oraz Symfonia ERP. Aplikacja uprawnia procesy biznesowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników

Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników Przewodnik został opracowany w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w ramach projektu PI Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług brokerskich, realizowanych w ramach zadań projektu systemowego pn. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak. Instrukcja obsługi systemu SERWISOWO Autor: Piotr Koblak Wersja 2.0 Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.pl P.P.U.H. HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska 43, 05-070

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Dokument przygotowany przez zespół Currenda IT Solutions Wersja dokumentu: 1.5 Wersja systemu PLKRK: 3.0.15 Metryka dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Moduł II: Uczeń Wersja 1.0 styczeń 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Budowa Aplikacji internetowej w ramach realizacji projektu pod nazwą Gildia Aniołów Biznesu.

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Budowa Aplikacji internetowej w ramach realizacji projektu pod nazwą Gildia Aniołów Biznesu. Strona 1 z 11 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 96, fax: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur PI Innowacje Przyszłością Regionu Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur - Celem głównym projektu jest ułatwienie powstawania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych opartych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i osiągnięcia ARR S.A. w ramach projektu TechnoBIT Venture wiedza i kapitał dla innowacji

Doświadczenia i osiągnięcia ARR S.A. w ramach projektu TechnoBIT Venture wiedza i kapitał dla innowacji Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Doświadczenia i osiągnięcia ARR S.A. w ramach projektu TechnoBIT Venture wiedza i kapitał dla innowacji 28-29

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O.

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. WERSJA NR 2 Strona 1 z 7 Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Opis szczegółowy... 3 2.1 Strona główna.... 3 2.2 Podstrona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Łódź 2014 Spis treści: I. Konto studenta/absolwenta... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Ankiety ewaluacyjne... 4 1.3. Generowanie i umieszczenie CV...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Inventorum. Podręcznik użytkownika Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Strona 1 z 24

Inventorum. Podręcznik użytkownika Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Strona 1 z 24 Inventorum Podręcznik użytkownika Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Strona 1 z 24 Spis treści 1 Dostęp do systemu... 3 2 Role i uprawnienia w systemie... 7 3 Nawigacja w systemie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY - PIERWSZE KROKI

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY - PIERWSZE KROKI Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - Moduł Szkoleń

INSTRUKCJA - Moduł Szkoleń INSTRUKCJA - Moduł Szkoleń Doradca 1/15 MODUŁ SZKOLEŃ Moduł, którego zadaniem jest informowanie doradców o organizowanych szkoleniach. Narzędzie pozwalające użytkownikowi na przeglądanie lokalizacji, trenerów,

Bardziej szczegółowo

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Nr 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Spis treści 1. Zakres dokumentu... 3

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

APD. Archiwum Prac Dyplomowych w USOS. Mariusz.Czerniak@umk.pl

APD. Archiwum Prac Dyplomowych w USOS. Mariusz.Czerniak@umk.pl APD Archiwum Prac Dyplomowych w USOS Mariusz.Czerniak@umk.pl Plan prezentacji Wprowadzenie do aplikacji Zastosowania i scenariusze działań Plany na najbliższą przyszłość Geneza i przeznaczenie APD należy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor Spis treści 1. Ekran powitalny, logowanie 2. Rejestracja 3. Utworzenie nowego projektu 4. Zgłoszenie projektu 5.

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit Tylko funkcjonalność Proponujemy Państwu nowoczesne narzędzie do zarządzania Kapitałem Ludzkim. Nasza

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja

Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja Spis treści 1. Opis Programu...3 2. Połączenie z serwerem...4 3. Instrukcja...5 3.1. Logowanie do systemu...5 3.2. Rejestracja czasu pracy...6 3.3. Tylko podgląd...8

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania Awruk E-sklep

Instrukcja działania Awruk E-sklep Instrukcja działania Awruk E-sklep Niniejsza instrukcja opisuje sposób użytkowania aplikacji udostępnianej przez firmę Awruk. W niektórych przypadkach przedstawiony jest pewien schemat postępowania, który

Bardziej szczegółowo

Podzadanie AI 1/2D. Wdrażanie BDFBO. Dokumentacja powdrożeniowa BDFBO. Rezultat AI 13. Wersja finalna. Wykonawcy

Podzadanie AI 1/2D. Wdrażanie BDFBO. Dokumentacja powdrożeniowa BDFBO. Rezultat AI 13. Wersja finalna. Wykonawcy Podprojekt 3. Wykorzystanie technologii informatycznych do sprawnego zarządzania wiedzą i procesami dotyczącymi zasobów ludzkich branży okrętowej oraz do skutecznego i wydajnego zarządzania pracą Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

LMS 6.1 Podręcznik Użytkownika. opracowane przez Young Digital Planet SA

LMS 6.1 Podręcznik Użytkownika. opracowane przez Young Digital Planet SA LMS 6.1 Podręcznik Użytkownika opracowane przez Young Digital Planet SA Platforma LMS została stworzona przez firmę Young Digital Planet SA w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na wszechstronne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520)

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) 2013 Spis treści 1.Wstęp...3 2.System Gebauer B2B...3 2.1.Rozpoczęcie pracy w systemie...3 2.2.Resetowanie hasła...3 2.3.Pulpit partnera...4 2.4.Katalog

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI

Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI 1 Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. już ponad 10 lat aktywnie działa na polskim

Bardziej szczegółowo

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy Aktywacja Wstęp Zakładanie nowej firmy Rejestracja programu Aktywacja danych firmy Zmiana danych firmy 2 Aktywacja Wstęp Programy linii SYMFONIA START umożliwiają prowadzenie tylko jednej firmy. Ponadto,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

System stworzony dla działów HR i firm rekrutacyjnych

System stworzony dla działów HR i firm rekrutacyjnych System stworzony dla działów HR i firm rekrutacyjnych Rekrutacja Moduł Rekrutacja Moduł Rekrutacja dedykowany jest m.in. dla biur rekrutacyjnych (prowadzących procesy rekrutacyjne na zlecenie firm oraz

Bardziej szczegółowo