Załącznik nr 3. Dokumentacja techniczna systemu e-broker Technologiczny v.1.0. Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3. Dokumentacja techniczna systemu e-broker Technologiczny v.1.0. Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Dokumentacja techniczna systemu e-broker Technologiczny v.1.0 Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.: Innowacje Przyszłością Regionu 295

2

3 Spis treści 1. Wstęp Wymagania sprzętowe Struktura portalu Struktura bazy danych Procesy biznesowe Podstawowy proces decyzyjny związany z inicjatywami technologicznymi Wprowadzenie wniosku i wstępna analiza Prace merytoryczne (P0 wstępna analiza) Proces decyzyjny dotyczący wejścia na P1 (w ramach P0) Proces preinkubacji i podpisanie umów (przed P1) Preinkubacja (P1, P2, P3) Przygotowanie dokumentów do PARP Wejście kapitałowe Ankiety Zarządzanie dokumentami w systemie Interfejs użytkownika oraz ergonomia pracy z systemem

4 1. Wstęp Niniejszy dokument opisuje dokumentacje techniczną systemu ebroker technologiczny na potrzeby realizacji projektu p.n. PI Innowacje Przyszłością Regionu, realizowanego na podstawie umowy nr POKL /12-02, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Dokument został przygotowany przez zespół ekspertów współpracujących z Fundacją Neo Media w ramach prac nad budową portalu E-broker technologiczny. Portal E-broker technologiczny to projekt aplikacji Web służący do realizacji procesu decyzyjnego związanego z inwestycjami w pomysły technologiczne realizowane przez fundusze inwestycyjne. Portal reprezentuje centralne miejsce dostępne z perspektywy Internetu gdzie zarówno użytkownicy po stronie funduszu/inkubatora (osoby decyzyjne) jak i uczestnicy procesu (pomysłodawcy, inwestorzy i eksperci) mają dostęp do wspólnych informacji związanych z pozyskaniem funduszy na realizację inicjatyw technologicznych oraz możliwe miejsce gdzie gotowe i/lub realizowane pomysły mogą być przekazywane dalszym uczestnikom zainteresowanym finansowaniem lub pozyskaniem projektów pochodzących z inicjatyw. W praktyce E-broker technologiczny to narzędzie do wspomagania prowadzenia projektów inwestycyjnych w których zgodnie z opisanym procesem decyzyjnym realizowane są kolejne kroki związane z podjęciem współpracy na linii pomysłodawca inwestor oraz na linii inwestor doradcy/eksperci, którzy wspomagają proces w wysokiej jakości decyzji dotyczących rozpatrywanych inicjatyw. W efekcie realizacji procesu powstaje szereg dokumentów, które w ramach historii realizacji inicjatywy są podstawą do faktycznego podejmowania decyzji przez fundusz lub inkubator Wymagania sprzętowe Do pracy z portalem potrzebny jest serwer z 4 rdzeniowym procesorem oraz 4 GB pamięci RAM i dyskiem lub macierzą o pojemności 30 GB wyposażonym w system operacyjny Windows 2008 lub nowszy. Ponadto na serwerze powinien być zainstalowany Silnik Bazy Danych SQL Server Express 2012 lub lepszy. 2. Struktura portalu Portal ma strukturę modułową, w ramach której główne funkcjonalności (i punkty startu do realizacji procesu) są dostępne poprzez górne (główne) menu w aplikacji. Menu mogą być różne dla różnych ról. Z perspektywy roli administracyjnej menu wygląda następująco: Jak w przypadku każdej roli pierwszą opcją jest możliwość manipulacji danymi dotyczącymi własnego profilu. Następną opcją jest lista i panel do zarządzania użytkownikami. Następnie panel do zarządzania słownikiem specjalizacji oraz branż obsługiwanych w systemie. Następna opcja to możliwość zarządzania szablonami dokumentów, które są dostępne (słownikowo opisane procesem) oraz narzędzie do modelowania kwestionariuszy (ankiet) w systemie. Z perspektywy roli pomysłodawca użytkownik poza dostępem do własnego profilu ma możliwość zgłaszania i przeglądania zgłoszonych technologii (potencjalnych projektów wspólnie prowadzonych z inwestorem). Analogicznie w roli pomysłobiorca użytkownik może zgłosić technologie (pomysły na projekty), którymi jest zainteresowany. 298

5 W przypadku roli ekspert użytkownik w ramach głównego menu poza swoim profilem ma dostęp do narzędzi pomocnych w określeniu obszarów wiedzy i dziedzin, w których się specjalizuje, co opiekunom projektów (po stronie inwestora) może pomóc w odnalezieniu odpowiedniego eksperta do odpowiedniej aktywności. Gdy ekspert zostanie zaproszony do danej aktywności w projekcie to w ramach Aktywne projekty może zobaczyć i uczestniczyć w pracy związanej z tą aktywnością. Ostatnią rolą łączącą główne aktywności w systemie jest tzw. supervisor, czyli opiekun projektów reprezentujący inwestora. Z perspektywy tego użytkownika, ponownie poza określeniem podstawowych danych w swoim profilu użytkownik ma możliwość przeglądania projektów, do których został przypisany jako opiekun (z listy/puli proponowanych technologii). Następną opcją jest możliwość przeglądania dostępnych (sprofilowanych) proponowanych technologii zgłoszonych przez pomysłodawców. Oczekiwane technologie to profile technologiczne zgłaszane przez potencjalnych nabywców projektów (pomysłobiorców). Ostatnie opcje to listy użytkowników dostępnych w procesach: lista pomysłodawców wraz z informacjami o zgłaszanych przez nich pomysłach technologicznych, pogrupowane po użytkownikach; lista pomysłobiorców wraz z informacjami o oczekiwanych przez nich projektach technologicznych, pogrupowane po użytkownikach; lista ekspertów wraz z informacjami o obszarach wiedzy i branżach, w których się specjalizują. Z powyższego opisu wynika, iż system został zaprojektowany z myślą o pracy grupowej użytkowników zdefiniowanych w różnych rolach. Podsumowując role: A. administrator: ma możliwość administracji użytkownikami w systemie; ma możliwość definiowania podstawowych, systemowych słowników i ustawień w systemie; ma możliwość definiowania wzorów dokumentów oraz szablonów ankiet obsługiwanych w systemie; B. pomysłodawca: zgłasza technologie (proponowane projekty technologiczne); uczestniczy w procesie realizacji (decyzja inwestycyjna) projektu z inwestorem; C. pomysłobiorca: zgłasza technologie (oczekiwane technologie, które chciałby nabyć lub uczestniczyć w inwestycji); D. ekspert: zgłasza obszary wiedzy (horyzontalnie) oraz branże (wertyfikalnie), w których się specjalizuje; uczestniczy w procesie realizacji (decyzja inwestycyjna) projektu z inwestorem w ramach konkretnych aktywności, do których jest zaproszony i w ramach których ma wykonać określoną pracę (najczęściej związaną z dostarczeniem analizy w postaci dokumentu). 299

6 E. supervisor: przegląda portfel dostępnych projektów i nowo zgłoszonych projektów; ma możliwość sprawnego wyszukiwania w systemie po dostępnych artefaktach pomocnych mu w podejmowania decyzji; przypisuje się do konkretnych inicjatyw technologicznych jako opiekun (projektu) i realizuje proces decyzyjny zgodnie z opisaną formułą. 3. Struktura bazy danych 300

7 Tabela Activity definiuje aktywność w systemie (podstawowy element procesu): [RootId] [int] identyfikator głównej aktywności w systemie [ParentId] [int] identyfikator nadrzędnej aktywności w systemie [TechnologyId] [int] identyfikator projektu (rozpatrywanej technologii) [Title] [nvarchar] tytuł/nazwa aktywności [Body] [nvarchar] opis aktywności [TimeStamp] [datetime] data aktywności [CreateDate] [datetime] data utworzenia rekordu Tabela ActivityHierarchy definiuje strukturę hierarchiczną aktywności (drzewo aktywności), tabela indeksowa: [ActivityId] [int] identyfikator aktywności [ParentId] [int] identyfikator aktywności nadrzędnej Tabela ActivityParticipant definiuje użytkowników mających dostęp do danej aktywności w ramach realizowanego procesu: [ActivityId] [int] identyfikator aktywności [UserId] [int] identyfikator użytkownika Tabela Attachment definiuje załączniki (dokumenty) dołączone do danej aktywności w procesie: [ActivityId] [int] identyfikator aktywności [ParentId] [int] identyfikator aktywności nadrzędnej [FileName] [nvarchar] nazwa pliku (etykieta) [OriginalFileName] [nvarchar] oryginalna nazwa pliku (upload) [ContentType] [nvarchar] typ zawartości dokumentu [ContentLenght] [int] długość/wielkość dokumentu [TimeStamp] [datetime] data dokumentu (uploadzie) [DocumentType] [int] typ dokumentu (enumerator w kodzie) [Uploader_UserId] [int] identyfikator użytkownika, który dostarczył dokument Tabela CommunicationActivity tabela dziedzicząca po ogólnym Activity (wspólne ID), definiuje wyspecjalizowany rodzaj aktywności, aktywność komunikacyjną (np. , wiadomość, spotkanie): [Id] [int] identyfikator aktywności [SenderId] [int] identyfikator użytkownika, który jest nadawcą [RecipientId] [int] identyfikator użytkownika, który jest odbiorcą [Type] [nvarchar](128) typ komunikatu (enumerator w kodzie) [Date] [datetime] data komunikatu [MeetingStatus] [int] status komunikatu (aktualnie wykorzystywany przy spotkaniach) Tabela Downloadabledocuments tabela definiująca dokumenty dodane do technologii przez pomysłodawców: [UploaderName] [nvarchar] nazwa użykownika który dodał dokument [TemplateId] [int] Identyfikator szablonu [ProposedTechnologyId] [int] Identyfikator pomysłu Tabela DownloadableDocumentTemplates tabela definiująca szablony dokumentów do pobrania przez pomysłodawców: [Name] [nvarchar] nazwa szablonu [FileName] [nvarchar] nazwa pliku do pobrania 301

8 Tabela DocumentTemplate tabela definiująca szablony dokumentów do pobrania przez użytkowników procesu (przy odpowiednich aktywnościach): [Type] [int] rodzaj szablonu (enumerator w kodzie) [Name] [nvarchar] nazwa szablonu [FileName] [nvarchar] nazwa pliku z szablonem Tabela DocumentTemplateSet tabela definiująca zestaw szablonów dokumentów do pobrania przez użytkowników procesu (przy odpowiednich aktywnościach) jako przygotowane archiwum ZIP: [Name] [nvarchar] nazwa zestawu szablonów [FileName] [nvarchar] nazwa pliku (archiwum) do pobrania Tabela DocumentTemplateSetItem tabela definiująca elementy zestawu szablonów: [DocumentTemplateSetId] [int] identyfikator zestawu [DocumentTemplateId] [int] identyfikator szablonu Tabela Tokens tabela definiująca znaczniki (tokeny) dotyczące powiadomień mailowych słanych w stronę użytkownika (np. przy rejestracji czy próbie odzyskania hasła do konta): [Guid] [uniqueidentifier] unikalny GUID dla znacznika [UserProfileId] [int] identyfikator użytkownika [ ] [nvarchar] adres użytkownika [ExpirationDate] [datetime] data ważności znacznika [IsValid] [bit] status znacznika Tabela ExpertEvaluation tabela definiująca ocenę pracy eksperta przy danej aktywności: [Id] [int] identyfikator oceny [ExpertId] [int] identyfikator eksperta [AcivityId] [int] identyfikator aktywności [Rank] [int] ocena pracy (1-5) Tabela ExpertIndustry tabela definiująca przypisanie ekspertów do danych branż w których się specjalizuje: [UserId] [int] identyfikator użytkownika (eksperta) [IndustryId] [int] identyfikator branży Tabela ExpertInvitation tabela definiująca zaproszenia ekspertów do dołączenia do danej aktywności w projekcie: [Id] [int] identyfikator aktywności [ExpertId] [int] identyfikator eksperta [Status] [int] status zaproszenia (wysłany, odrzucony, zaakceptowany) Tabela ExpertInvoice tabela definiująca faktury rozliczeniowe i koszty związane z pracą niezależnych (zewnętrznych) ekspertów w projektach: [ActivityId] [int] aktywność, której dotyczy faktura [TotalWorkHours] [int] liczba godzin (pracochłonność) [TotalAmmount] [float] kwota netto na fakturze [FileName] [nvarchar] nazwa pliku (załącznik z fakturą) [OrginalFileName] [nvarchar] oryginalna nazwa pliku (upload) [InvoiceNumber] [nvarchar] numer faktury [Expert_UserId] [int] użytkownik (ekspert) wystawiający fakturę 302

9 Tabela ExpertProfile tabela definiująca profil (dodatkowe informacje o użytkowniku) związane z rolą eksperta, tabela dziedziczy po UserProfile (wspólne UserId): [UserId] [int] identyfikator użytkownika [DrewUpAnalysis] [bit] flaga czy przeprowadza analizy [IsExternal] [bit] flaga czy to pracownik wewnętrzny czy zewnętrzny ekspert Tabela ExpertSpecialization tabela definiująca obszary, w których specjalizuje się ekspert (wiedza): [UserId] [int] identyfikator użytkownika [SpecializationId] [int] identyfikator specjalizacji [Rating] [float] ocena wagi wiedzy w dziedzinie (1-5) [LastUpdateTimeStamp] [datetime] data ostatniej aktualizacji Widok Industry widok definiujący słownik branż dostępnych w systemie: [Name] [nvarchar] nazwa branży Tabela OutsideQuestionnaire Tabela definiująca kwestionariusze (ankiety) kierowane do zewnętrznych użytkowników (nie posiadających konta w systemie) [TechnologyId] [int] identyfikator projektu/zgłaszanej technologii [TechnologyQuestionnaireId] [int] identyfikator szablonu kwestionariusza [Name] [nvarchar] imię adresata [Surname] [nvarchar] nazwisko adresata [ ] [nvarchar] adresata, [ Text] [nvarchar] treść zaproszenia do wypełnienia ankiety [ Send] [bit] czy mail został wysłany (flaga) [Guid] [nvarchar] identyfikator ankiety [Key] [nvarchar] klucz do wypełnienia [Status] [int] status ankiety Tabela ProjectQuestionnaire tabela definiująca kwestionariusze (ankiety) kierowane do uczestników procesu w projekcie (użytkownicy, zgodnie z definicją na ten moment pomysłodawcy w ramach samooceny projektu): [QuestionnaireTemplateId] [int] identyfikator szablonu ankiety [Name] [nvarchar] nazwa ankiety [UserId] [int] użytkownik zobligowany do wypełnienia [SumOfPoints] [float] suma punktów z autoewaluacji [CurrentQuestion] [int] aktualnie wypełnione pytanie (związane z możliwością przerwania i kontynuacji wypełniania ankiety) [Status] [int] status ankiety [TechnologyId] [int] identyfikator projektu/zgłaszanej technologii Tabela ProjectQuestionnaireAnswer tabela definiująca odpowiedzi na pytania z ankiety: [TechnologyQuestionnaireId] [int] identyfikator ankiety [QuestionnaireTemplateQuestionId] [int] identyfikator pytania [Answer] [nvarchar] - odpowiedź [AdditionalAnswer] [nvarchar] dodatkowa odpowiedź (uwagi) 303

10 Tabela QuestionAndNoteType tabela definiująca słownik typów ocen w pytaniach i kwestionariuszach: [Name] [nvarchar] nazwa/opis oceny [NeedValues] [bit] czy odpowiedź ma ocenę opisową czy liczbową [DefaultValues] [nvarchar] enumerator (oddzielony przecinkami) z opisami oceny) [DefaultNoteValues] [nvarchar] enumerator (oddzielony przecinkami) z wartościami oceny) Tabela QuestionnaireTemplate tabela definiująca szablon ankiety: [Name] [nvarchar] nazwa szablonu [AutoEvaluation] [bit] typ szablonu (zewnętrzna, autoewaluacja) [SummaryDescription] [nvarchar] opis ankiety Tabela QuestionnaireTemplateQuestion tabela definiująca pytania w ramach szablonów ankiet: [QuestionnaireTemplateId] [int] identyfikator szablonu [SortIndex] [int] numer pytania (sortowanie) [QuestionText] [nvarchar] tekst pytania [QuestionTypeId] [int] typ pytania [QuestionForUserRoleName] [nvarchar] typ adresata (rola) [NoteForUserRoleName] [nvarchar] ocena dla adresata (enumerator) [NoteTypeId] [int] typ oceny [NoteValues] [nvarchar] wartości oceny [QuestionValues] [nvarchar] wartości odpowiedzi, jeśli odpowiedź zawiera wybór [HelperQuestionValues] [nvarchar] podpowiedzi do wartości jeśli odpowiedź zawiera wybór Tabela States tabela zawierająca nazwy województw: [StateId] [int] identyfikator rekordu [StateName] [nvarchar] Nazwa województwa Tabela Specialization tabela definiująca słownik specjalizacji (obszarów wiedzy): [ParentSpecializationId] [int] nadrzędna specjalizacja [Name] [nvarchar] opis specjalizacji Tabela TaskActivity tabela definiująca wyspecjalizowany rodzaj aktywności, definiujących zadanie. Tabela dziedziczy po ogólnym Activity (wspólne Id rekordu): [UserId] [int] użytkownik generujący aktywność [DocumentTemplateSetId] [int] identyfikator do zestawu szablonów dokumentów, jeśli dotyczy [Status] [int] status aktywności [Type] [nvarchar](128) typ aktywności (enumerator DocumentTypes w kodzie) [TemporalId] [int] Tymczasowy identyfikator Tabela Technology tabela definiująca wprowadzane technologie (propozycje projektów) przez pomysłodawców oraz pomysłobiorców: [UserId] [int] użytkownik definiujący technolgię [SupervisorId] [int] opiekun projektu po stronie funduszu [Name] [nvarchar] nazwa projektu [Description] [nvarchar] opis projektu [IndustryId] [int]- branża [IsTechnologyReadyToImplement] [bit] flaga czy technologia jest gotowa do wdrożenia [ImplementationTime] [int] czas wdrożenia 304

11 [ImplementationTimeUnit] [int] jednostka czasu wdrożenia [ImplementationBudget] [real] wymagany budżet na wdrożenie [CommercializationForm] [int] forma komercjalizacji (umowy) [CommercializationFormDescription] [nvarchar] opis formy komercjalizacji [Status] [int] status projektu [CreationTimeStamp] [datetime] data stworzenia rekordu [HasPendingResearch] [bit] flaga czy prowadzone są badania naukowe [HasFinishedResearch] [bit] flaga czy ukończono badania naukowe [FinishedResearchStage] [nvarchar] etap badań naukowych [ResearchFundingSource] [int] źródło finansowania badań naukowych [ResearchFundingSourcesDescription] [nvarchar] opis źródła finansowania badań naukowych [TechnologyFurtherWorkSteps] [nvarchar] następne kroki pracy nad technologią [HasPrototype] [bit] czy jest prototyp [PrototypeLocation] [nvarchar] lokalizacja prototypu [IsPrototypePresentationPossible] [bit] czy możliwa jest prezentacja prototypu [ImplementationBudgetArgument] [nvarchar] argumentacja dotycząca potrzeb budżetowych [HasLegalProtection] [bit] czy projekt jest zabezpieczony prawami autorskimi [LegalProtectionType] [int] rodzaj zabezpieczenia [IntellectualPropertyType] [int] rodzaj własności intelektualnej [IsAnyCoOwnerResearchCenter] [bit] czy są inni wspólnicy [PreincubationAgreementsSigned] [bit] czy jest umowa inkubacyjna podpisana [ExpertId] [int] Identyfikator eksperta pracującego nad technolofią [StatusChangeDate] [datetime] ostatnia zmiana statusu [RequiresExternalFinancing] [bit] projekt wymaga finansowania [ExternalFinandingFunds] [decimal] kwota finansowania [StatusChangeDate] [DateTime] Data zmiany statusu [UpdateDate] [DateTime] Data ostatniej aktualizacji [EndDate] [DateTime] Data zakończenia prac nad technologią Tabela UserProfile tabela definiująca ogólny profil użytkownika w systemie: [UserId] [int] identyfikator użytkownika [UserName] [nvarchar] nazwa użytkownika [Name] [nvarchar] imię użytkownika [Surname] [nvarchar] nazwisko użytkownika [Address] [nvarchar] adres użytkownika [ ] [nvarchar] - [RoleName] [nvarchar] rola użytkownika [Mobile] [nvarchar] telefon komórkowy [Profession] [nvarchar] - zawód [IsResearcher] [bit] flaga czy użytkownik jest pracownikiem naukowym [ResearchCenter] [nvarchar] opis placówki badawczej [Department] [nvarchar] - dział [Chair] [nvarchar] nazwa katedry [AcademicTitle] [nvarchar] tytuł naukowy [IsActive] [bit] czy użytkownik jest aktywny [StateId] [int] identyfikator województwa [PostalCode] [nvarchar] kod pocztowy [City] [nvarchar] miasto Tabele pochodzące ze standardowego ASP.Net związane z autentykacją w systemie tabela definiująca szablony dokumentów do pobrania przez użytkowników procesu (przy odpowiednich aktywnościach). Schemat, opis oraz mechanika działania związana z bazą danych i autentykacją formularzową w ASP.Net jest opisana pod tym adresem web: oraz w następującym dokumencie: Setup_cs.pdf 305

12 Załączone odnośniki dotyczą opisu następujących tabel: webpages_membership webpages_oauthmembership webpages_roles webpages_usersinroles 4. Procesy biznesowe 4.1 Podstawowy proces decyzyjny związany z inicjatywami technologicznymi Podstawowy proces decyzyjny związany z prowadzeniem projektów inwestycyjnych został opisany w postaci diagramu. Proces jest rozbudowany dlatego, aby zrozumieć jego mechanikę należy rozpocząć od podstawowej jego organizacji. Decyzje inwestycyjną dzieli się na duże etapy (np. Analiza wstępna, proces P0, P1, P2), które definiują fazy podejmowania decyzji. W systemie EBroker etapy definiowane są odpowiednimi statusami. W ramach danego etapu realizowane są różne aktywności, które można podzielić na dwa rodzaje: aktywności komunikacyjne, związane z formalną lub nieformalną komunikacją pomiędzy użytkownikami, np. spotkanie, mail, powiadomienie; aktywności zadaniowe, związane z dostarczeniem pewnego zadania (pracy). Najczęściej dotyczy dodania do systemu dodatkowych informacji (ustrukturalizowanych) lub dokumentu reprezentującego status danego zadania. Dane aktywności w procesie najczęściej dotyczą dwóch rodzajów użytkowników: supervisor (opiekun projektu po stronie inwestora) oraz pomysłodawcy (osoby zgłaszającej inicjatywy technologiczne). Przy wybranych aktywnościach zadaniowych opiekun projektu może zaprosić dodatkowych ekspertów (wewnętrznych pracowników oraz zewnętrznych kontraktorów), którzy partycypują pracą i artefaktami pracy (dokumentami) w ramach konkretnej aktywności do której mają dostęp. Tylko pomysłodawcy i opiekunowie projektu mają wgląd w całość procesu. Eksperci w ramach realizowanych projektów widzą tylko aktywności i te informacje związane z projektem, które dotyczą zleconego im zadania. W ramach dokumentów reprezentujących projekt w systemie przechowywane są następujące informacje: profil projektu (w formie ustrukturalizowanej, realizowanej przez bazę danych) dokumenty i załączniki (połączone z konkretnymi aktywnościami) ankiety i formularze w systemie (w ramach osobnej struktury bazodanowej bazującej na szablonach ankiet definiowanych przez administratora). Dołączony do tego dokumentu proces w formie abstrakcyjnej można zatem rozbić na następującą strukturę: Etap 1: (status) Aktywność 1 (załączony dokument) Komunikacja w ramach aktywności 1 (spotkanie mail) Aktywność 2 (dodatkowe informacje w profilu) Opcjonalna aktywność 2a Aktywność 3 (zaproszony ekspert, załączony dokument) 306

13 Etap 2 (status) Aktywność 4 (załączony dokument, zaproszony ekspert, faktura za usługę eksperta) Opcjonalna aktywność 4a (ankieta z oceną) Aktywność 5 Komunikacja w ramach aktywności 5 (spotkanie, mail) Istotne z punktu widzenia pracy eksperta jest rozdzielenie na ekspertów wewnętrznych (pracownicy) oraz zewnętrznych (kontraktorzy). W przypadku ekspertów zewnętrznych dodatkową informacją poza artefaktem jego pracy (dokumentem) jest możliwość wyceny jego pracy i dostarczenia podstawowych informacji związanych z czasochłonnością oraz kosztem (estymowanym i zatwierdzonym) tej pracy. Wszystkie informacje związane z aktywnościami w formie chronologicznie ustawionej historii są dostępne zarówno dla pomysłodawcy jak i opiekuna projektu w celu przejrzystej analizy poszczególnych kroków, etapów i czynności związanych z realizowanych projektem. Poszczególne etapy i opis faktycznego procesu (jako uzupełnienie do załączonego rysunku) są opisane poniżej: Wprowadzenie wniosku i wstępna analiza Początek procesu rozpoczyna się od wprowadzenia wniosku do systemu. Wniosek powinien mieć określone podstawowe dane związane z wprowadzaną technologią takie jak: Produkt/usługa (opis) Branża (lista rozwijana) Czy prowadzone badania (tak, nie) Czy zakończone badania (tak, nie) Na jakim etapie zakończono badania (opis) Źródła finansowania badań (katalog zamknięty + pole opisowe) Czy technologia gotowa do wdrożenia (tak, nie) Jeśli nie, Dalsze kroki w pracy nad technologia (opis) Czy jest prototyp (tak, nie) Jeśli tak, to gdzie jest zlokalizowany (opis), czy jest możliwość prezentacji (tak, nie) Czas potrzebny na wdrożenie (wartość liczbowa + lista dzień/miesiąc/rok) Szacunkowy koszt wdrożenia (wartość liczbowa + pole tekstowe uzasadnienie) Czy jest ochrona prawna (tak, nie) jeśli tak to czy: lista (patent, zgłoszenie patentowe, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, rejestr własności intelektualnej) Własność intelektualna (pełna, własność, współwłasność) Jeśli współwłasność to: dane pozostałych właścicieli (możliwość dodawania osób i instytucji z danymi kontaktowymi) Czy któryś ze współwłaścicieli jest jednostka badawcza lub uczelnia wyższa (tick) Wszystkie te informacje określone są w tabeli Technologies. 307

14 Następnym krokiem jest wstępna ocena opiekuna projektu czy jest zainteresowany taką propozycją. W przypadku braku zainteresowania zmieniany jest status na odrzucony i proces kończy się na tym etapie (z efektem negatywnym dla proponowanej technologii). W zależności od dojrzałości proponowanej inicjatywy następnym krokiem może być wstępna analiza (P0) lub od razu wejście w etap inkubacji projektu (P1... P3) Prace merytoryczne (P0 wstępna analiza) W ramach wstępnej analizy projektu przed przystąpieniem do faktycznej inkubacji odbywa się podstawowa komunikacja pomiędzy uczestnikami procesu (pomysłodawca oraz przypisany opiekun, analityk po stronie inwestora). Na tym etapie odbywają się czynności (aktywności) komunikacyjne takie jak wymiana maili, korespondencji oraz umawianie spotkań poprzez system (realizowanych poprzez CommunicationActivity w systemie i bazie danych). Celem realizowanych spotkań i wymiany korespondencji i informacji jest ustalenie, jakie następne czynności, aktywności, analizy i dokumenty powinny zostać dostarczone celem poprawnej realizacji procesu decyzyjnego. W ramach historycznego zapisu tego etapu powstaje dokument Analiza wstępna dołączony do odpowiedniej aktywności związanej z analizą projektu. Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu podsumowaniem jest decyzja negatywna (zakończenie procesu) lub pozytywna (przejście w dalszy etap podejmowania decyzji, inkubacji pomysłu) Proces decyzyjny dotyczący wejścia na P1 (w ramach P0) W ramach procesu decyzyjnego dotyczącego wejścia projektu w fazę inkubacji spisywana jest Uchwała KS jako kolejny dokument archiwizowany w systemie. W ramach przejścia z etapu wstępnej analizy do etapu inkubacji może nastąpić zmiana opiekuna projektu (analityka po stronie inwestora) Proces preinkubacji i podpisanie umów (przed P1) Na początku etapu P1 do pomysłodawcy wysyłane są dokumenty z szablonu Dokumenty P1 do uzupełnienia i odesłania z powrotem w stronę inwestora. Dokumenty te są podstawą do dalszych negocjacji, wokół których ponownie mogą zostać stworzone dodatkowe aktywności komunikacyjne jak korespondencja mail oraz spotkania. Status negocjacji (pozytywny lub negatywny) określa możliwość kontynuacji procesu. W przypadku negatywnego rezultatu projekt zostaje zamknięty i zarchiwizowany. W przypadku pozytywnego rezultatu pomysłodawca dostaje kolejne szablony umów dotyczących współpracy pomiędzy funduszem a pomysłodawcą (do pobrania, fizycznego podpisu i fizycznej wysyłki z powrotem do inwestora). Na tym etapie wiadomym jest czy potrzebna jest decyzja dotycząca wejścia kapitałowego w projekt, co powinno być określone statusowo w bazie danych wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi warunków brzegowych związanych z inwestycją kapitałową. Na tym etapie określane są też potrzeby doradcze związane z dalszym rozwojem inicjatywy w tym: potrzeba doradztwa związanego z problematyką kadrową (HR); potrzeba doradztwa związanego z kwestiami finansowo-prawnymi; potrzeba doradztwa związanego z aspektami technologicznymi; inne aspekty doradcze. W związku z potrzebami doradczymi jako finał przygotowań do inkubacji pomysłodawcy wysyłane są kolejne dokumenty z umowami związanymi z dalszą realizacją procesu. 308

15 Następnie poza systemem tworzony jest udział dyskowy (Dropbox), pozwalający na szybką wymianę dodatkowych dokumentów. Taka wymiana może odbywać się również w ramach komunikacji w systemie. W ramach dalszego procesowania odbywają się bardziej szczegółowe analizy i prace, których efektem jest dostarczenie dokumentów i podejmowania decyzji na podstawie prac poszczególnych doradców i ekspertów uczestniczących w analizie inicjatywy technologicznej Preinkubacja (P1, P2, P3) Etapy inkubacyjne mają podobną strukturę i wiążą się głównie z pracą nad poszczególnymi dokumentami wymaganymi przez inwestora. Część z tych dokumentów powinien dostarczyć pomysłodawca a opiekun (analityk) po stronie inwestora dokonuje decyzji akceptacyjnej dotyczącej danego dokumentu, podetapu. W wielu przypadkach wymagana jest praca niezależnych ekspertów dziedzinowych, którzy wspomagają proces swoją pracą i dostarczonymi dokumentami jako efekt ich analizy. Wszystkie te aktywności na diagramie określone są pracami merytorycznymi. W przypadku etapu P1 są to następujące aktywności: Dokument WOP (zlecenie dla doradcy); Pogłębiona analiza rynku (zlecenie dla eksperta lub wykonane wewnętrznie); Dokument pre-biznes plan (wykonane przez pomysłodawcę, ocena po stronie wewnętrznej lub eksperta zewnętrznego); Wstępna analiza prawna (ekspert, doradca prawny); Opinia o innowacyjności pomysłu (ekspert, doradca technologiczny/biznesowy); Ewaluacja odporności i kompetencji przywódczych (doradca HR); W przypadku etapu P2 są to następujące aktywności: Cashflow menadżerski; Badania rynku; Ekspertyza technologiczna; Przedkomercyjna analiza techniczna; Raport prawny; Indywidualny plan rozwoju; Coaching (umowa i realizacja); W przypadku etapu P3 są to następujące aktywności: Biznesplan (faktyczny); Memorandum inwestycyjne; Wycena aportu; Ekspertyza techniczna na etapie P3; Coaching (umowa i realizacja); Indywidualny raport końcowy; Umowa inwestycyjna; 309

16 Umowa spółki; Pozostałe dokumenty prawne Przygotowanie dokumentów do PARP Na zakończenie finalnego etapu inkubacji (P3) tworzony jest dokument uchwały KS dotyczący zamknięcia etapu inkubacji pomysłu i przejście w etap dalszej realizacji współpracy. Po utworzeniu uchwały tworzony i archiwizowany w systemie jest raport podsumowujący inkubację pomysłu. Następnie są przygotowywane, podpisywane i archiwizowane (również fizycznie) dokumenty dla PARP. Dokumenty przesłane do PARP wracają z decyzją opisaną statusowo w systemie. Na podstawie decyzji następują korekty w dostarczonych umowach i dokumentach (np. Cashflow menadżerski, biznesplan, memorandum, umowa inwestycyjna i/lub umowa spółki). Jeśli decyzja PARP wymaga korekty w dokumentach wtedy podobnie jak w etapach inkubacji może być wymagana dodatkowa praca nad tymi dokumentami, ponowne zlecenia dla ekspertów, aż do ustalenia statusowych wersji wszystkich dokumentów i umów Wejście kapitałowe Na zakończenie całego procesu (zakładając doprowadzenie go do pozytywnej opinii i decyzji) następuje finalne spotkanie pomiędzy stronami celem spisania wszystkich dokumentów notarialnie. Dokumenty i ich archiwizacja kończą proces decyzyjny z pozytywnym statusem decyzji inwestycyjnej. 4.2 Ankiety W systemie został zaimplementowany mechanizm związany z przeprowadzaniem ankiet i kwestionariuszy. Mechanizm można podzielić na dwa elementy: Modelowanie ankiet W ramach panelu administracyjnego istnieje możliwość zamodelowania ankiet określonych w procesie. Aktualnie istnieją dwa rodzaje ankiet: autoewaluacja projektu oraz ankieta wysyłana do określonej grup docelowej (zewnętrznej w stosunku do portalu) z prośbą o opinię. W obu przypadkach w ramach panelu administracyjnego możliwe są do określenia pytania, sposób odpowiedzi oraz sposób punktowej oceny związanej z odpowiedziami na konkretne pytania. Wypełnianie ankiet w ramach procesu W przypadku wypełniania omówionych powyżej typów ankiet, autoewaluacja jest jednym z pierwszych kroków realizacji podstawowego procesu decyzyjnego. W ramach dostarczonych i zdefiniowanych pytań użytkownik (pomysłodawca) udziela odpowiedzi, które są automatycznie punktowane. Suma punktów przechodząca przez określony próg definiowany w szablonie pozwala na dalsze podejmowanie decyzji związanych z wstępną analizą projektu. W przypadku ankiet kierowanych do zewnętrznych grup docelowych opiekun projektu może wybrać jeden z dostępnych szablonów ankiet i zarządzić wysyłką maili z zaproszeniami do wypełnienia danej ankiety. Zaproszony uczestnik (poprzez podstawowe dane kontaktowe jak imię, nazwisko oraz ) ma możliwość udzielenia odpowiedzi i wyrażenia swojej opinii bez potrzeby rejestrowania się w systemie. Umożliwia mu to wysłanie określonego identyfikatora ankiety i odpowiedniej strony WWW, która bez dodatkowej autentykacji poza tym identyfikatorem oraz podstawowymi danymi kontaktowymi pozwala na wypełnienie i wysłanie ankiety z powrotem do opiekuna projektu. 310

Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji

Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Rozdział V. Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.: Innowacje Przyszłością Regionu Spis treści I. WPROWADZENIE..................................................274

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo