Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial"

Transkrypt

1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KIERUNEK INFORMATYKA Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial Autorzy PIOTR BOBER TOMASZ CUDEK Przedmiot BAZY DANYCH II Prowadzący dr inż. LESZEK SIWIK

2 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest zaprezentowanie użycia pakietu Micorosft Sync Framework do synchronizacji pomiędzy centralną bazą danych, a urządzeniami mobilnymi. Wymagania Będziemy używać serwera SQL Server 2008 z zainstalowaną bazą Northwind, urządzeniem mobilnym będzie telefon z systemem Windows Phone 7.5, w naszym przypadku emulator takiego urządzenia. Korzystamy z wersji 4.0 pakietu Sync Framework, która dostępna jest pod adresem: W programie używamy również zoptymalizowanej wersji niezdeterminowanego paska postępu (indeterminate progress bar) do śledzenia czy aplikacja przeprowadza w danej chwili sesję Sync. Ponieważ nie jest to istotna część projektu, implementacja paska nie jest omówiona w tym tutorialu, do projektu załączona jest odpowiednia biblioteka. Pasek oraz instrukcje w jaki sposób dodać go oraz używać w projekcie pobrane mogą zostać ze strony: msdn.microsoft.com/en-us/library/gg442303(v=vs.95).aspx 2. Przygotowanie środowiska pracy Najpierw należy zainstalować Microsoft SQL Server 2008 oraz Visual Studio Następnie, w zależności od wersji instalatora, może być potrzebna instalacja łatek bezpieczeństwa (Service Pack) do tych programów. Następnie należy zainstalować Windows Phone SDK ze strony: (mimo wersji SDK 7.1, obsługiwana jest też nowsza wersja 7.5) Ostatnim programem, który należy zainstalować, jest Sync Framework. Kolejnym krokiem jest stworzenie bazy Northwind - domyślnie nie jest dostępna z SQL Serverem. Instalator bazy można pobrać z: Po zainstalowaniu, uruchamiamy Microsoft SQL Server Management Studio, i otwieramy plik C:\SQL Server 2000 Sample Databases\instnwd.sql, po czym naciskając klawisz F5 uruchamiamy skrypt instalacyjny. Baza ta ma jedną wadę - w jednej z tabel kluczem głównym jest string, co powoduje nieprawidłowe zachowanie Sync Frameworka. Dlatego dołączamy swoją wersję bazy, ze zmienionym kluczem głównym na int. ~ 2 ~

3 3. Architektura sytemu Sync Framework narzuca korzystanie z architektury trójwarstwowej. Jedną warstwę tworzy serwer SQL, a drugą program po stronie klienta końcowego, czyli aplikacja mobilna, które jednak nie komunikują się ze sobą. Warstwą pośredniczącą jest serwis ASP, który z jednej strony odbiera żądania klienta, a z drugiej przesyła je do serwera SQL. 4. Automatyzacja generowania systemu wykorzystującego Sync Framework za pomocą narzędzia SyncUtilHelper Warstwa serwera SQL jest już gotowa - nic nie trzeba w niej zmieniać. Warstwa serwisu ASP - tutaj podstawowy serwis można wygenerować korzystając z narzędzia SyncSvcUtilHelper, które znajduje się w katalogu Microsoft SKDs\Microsoft Sync Framework\4.0\bin, zawartym na ogół w Program Files. Wygenerowanie wymaga wykonania trzech kroków - wyraźnie zaznaczonych w programie pomocniczym. ~ 3 ~

4 Pierwszy krok Określenie bazy danych do synchronizacji, serwera bazodanowego, sposobu autentykacji Najpierw musimy wybrać nazwę pliku, z konfiguracją generowanego serwisu. Następnie tworzymy nowe połączenie z bazą danych - klikając na Add, możemy ustalić konfigurację połączenia. Do uzupełnienia mamy: Config name - nazwę, pod jaką dane połączenie widnieje na liście połączeń. Wartośc jest dowolna. Db Server Db Name - nazwa serwera. Można ją zobaczyć w programie Microsoft SQL Server Managements Studio jako Server Name - nazwa wybranej bazy danych - w naszym przypadku Northwind Jako sposób autentykacji zostawiamy domyślny Use Windows Auth, chyba że podczas instalacji SQL Servera, wybraliśmy inny sposób. Na koniec możemy sprawdzić, czy wszystko dobrze wpisaliśmy, klikając na Test. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, możemy zapisać to połączenie i przejść dalej. Określenie zakresów synchronizacji Microsoft Sync korzysta przy synchronizacji z zakresów (scope) - w momencie, gdy następuje zsynchronizowanie z bazą danych synchronizowane są wszystkie kolumny z tabel należących do pojedynczego zakresu. W naszej aplikacji ustalić musimy co najmniej trzy zakresy: DefaultScope - obejmuje on tabele: Emploeeys oraz Suppliers, w każdym kroku chcemy wyciągać z nich wszystkie rekordy. EmployeeOrderScope - obejmuje tabelę Orders filtrowaną po wybranym ID pracownika EmployeeCustomerScope - obejmuje tabelę Customers filtrowaną po ID klienta. Jeżeli chcemy przeprowadzać synchronizację z użyciem filtra, musimy zaznaczyć w ustawieniach zakresu opcję IsTemplateScope. Wybór tabel do synchronizacji W następnym etapie wybieramy tabele do synchronizacji, osobno dla każdego zakresu. Uwaga: Wybierając tabele do synchronizacji należy uważać, by nie deklarować tych samych tabel/kolumn w kilku różnych zakresach, gdyż uniemożliwi to przeprowadzenie pomyślnego zaopatrzenia (provisioning) bazy danych. Klikamy na Add / Edit, w następnym kroku wybieramy zapisaną wcześniej nazwę połączenia z bazą i możemy wybierać, które tabele należy synchronizować. Zaznaczając w odpowiednim wierszu kolumnę Sync? określamy, że ta kolumna tabeli będzie synchronizowana. Zaznaczenie Filter? pozwala określić kryterium, jakie muszą spełniać wartości w danej kolumnie, by były synchronizowane. Następnie klikamy Next i możemy zobaczyć podsumowanie. Klikamy Finish i kończymy ten etap konfiguracji, program wygeneruje automatycznie plik konfiguracyjny. ~ 4 ~

5 Drugi krok W tym kroku wybieramy wygenerowany wcześniej plik konfiguracyjny i zaznaczamy opcję provision. Klikamy Next, a następnie Finish. Provisioning musimy przeprowadzić dla każdego ze zdefiniowanych we wcześniejszym kroku zakresów. Powoduje on utworzenie we wskazanej bazie danych tabel, których Sync Framework używa do przechowywania meta danych potrzebnych do przeprowadzenia synchronizacji. W przypadku, gdy baza danych jest już zaopatrzona w tablice z metadanymi, a chcemy ustalić dla niektórych tabel inne konfiguracje Sync Framework, to przed wykonaniem zaopatrzenia musimy wykonać deprovisoning, podając odpowiedni plik konfiguracyjny oraz zakres, który będziemy chcieli następnie użyć do zaopatrzenia bazy. Trzeci krok W tym kroku generujemy podstawowe pliki źródłowe. W pierwszym kroku wybieramy plik konfiguracyjny. Następnie wybieramy dla jakiego programu chcemy wygenerować pliki: Server - dla serwisu ASP IsolatedStore Client - dla aplikacji na telefon Wybieramy, gdzie mają być zapisane wygenerowane pliki. Możemy też wybrać język: C# lub Visual Basic, a także w jakiej przestrzeni nazw będą widniały wygenerowane klasy. Klikając Next, wygenerujemy pliki. Musimy wygenerować osobne pliki dla każdego z zakersów. Wszystkie dalsze operacje będą już wykonywane w ramach Visual Studio. Uwaga: Mimo, że część plików tworzonych przez SyncUtilHelper zarówno dla serwera jak i klienta maj identyczną nazwę, to jednak zawartość tych plików jest różna. Należy zwrócić na to uwagę, gdyż może być to przyczyną niezrozumiałych błędów lub niewyjaśnionych brakujących klas. 5. Zaopatrywanie bazy danych - obserwacje Do poprawnego działa Sync Framework potrzebuje dodatkowych tabel, w których zapisuje dane potrzebne do synchronizacji. Jak było wcześniej wspomniane są one dodawane do bazy danych na etapie wykonania operacji provision przez narzędzie SyncUtilHelper. Każda tabela, która ma być synchronizowana posiada odpowiadającą tabelę do zapisywania zmian wartości od ostatniej synchronizacji. Nazwa takich tabel to X_tracking. ~ 5 ~

6 Tabela taka ma następujące kolumny: klucz główny - odpowiada kluczowi głównemu tabeli, którą opisuje identyfikator zakresu, w ramach którego odbyła się ostatnia aktualizacja lub usunięcie identyfikator węzła, który był odpowiedzialny za ostatnią zmianę znacznik czasowy w węźle, w chwili zmiany lokalny identyfikator węzła lokalny znacznik czasowy węzła identyfikator węzła, który dodał nowy rekord - zawiera NULL, gdy odbyła się aktualizacja identyfikator węzła, który dokonał wstawienia znacznik czasowy w węźle, w chwili wstawienia lokalny identyfikator węzła lokalny znacznik czasowy węzła flagę określającą, czy dany rekord dotyczy elementu już usuniętego z wyjściowej tabeli czas ostatniej zmiany czas ostatniego przywracania wartości opcjonalnie - kolumny zawierające wartości z kolumn wbranych do filtrowania Także z każdym zakresem jest związana reprezentująca go tabela, która zawiera: identyfikator zakresem - w postaci GUID liczbę identyfikującą zakres nazwę zakresu binarną reprezentację wiedzy zakresu oraz wiedzy już zapomnianej znacznik czasowy ostatniej zmiany w danym zakresie ostatni czas czyszczenia (zapominania wiedzy) zakresu Dodatkowo są tabele zawierające informacje o bieżącej wersji schematu bazy, wybranych parametrach oraz wybranych w ramach SyncUtilHelpera szablonach. Dodatkowo są tabele zawierające informacje o bieżącej wersji schematu bazy, wybranych parametrach oraz wybranych w ramach SyncUtilHelpera szablonach. 6. Strona serwerowa 6.1 Utworzenie serwisu ASP Uruchamiamy Visual Studio i z menu File->New Project tworzymy nowy projekt. Wybieramy Visual C# -> Web i wybieramy ASP.NET Empty Web Application. Wybieramy folder z wygenerowanymi plikami dla serwera. Następnie dodajemy referencje: w oknie Solution Explorer klikamy prawym klawiszem na References->Add Reference. W zakładce.net wybieramy Microsoft.Synchronization.Services. Na końcu dodajemy do projektu wszystkie wygenerowane pliki. W każdym z wygenerowanych plików o nazwie <scopename>syncservice.svc musimy ponadto dopisać co najmniej dwie linijki określające dane do połączenia z bazą danych oraz nazwę zakresu. Na koniec pozostaje skompilowanie i uruchomienie serwera. W ten sposób strona serwisowa jest gotowa do użycia. ~ 6 ~

7 6.2 Kod serwera Zasadniczo, jedyną rzeczą, która wymaga uzupełnienia w wygenerowanym szkielecie, jest treść metody InitializeService, mówi też o tym umieszczony komentarz TODO. Pierwszą rzeczą, którą ustawiamy, jest nazwa serwera, czyli ServerConnectionString. Podajemy nazwę serwera jako Data Source, Initial Catalog to nazwa bazy, z której chcemy korzystać. Dodatkowo możemy użyć zintegrowanej ochrony - do logowania do serwera będzie wtedy użyte konto bieżącego użytkownika systemu Windows. Możemy również ustalić mechanizm rozwiązywania konfliktów - czy wygrywać ma strona serwerowa, czy kliencka. Ponadto, jeżeli synchronizujemy z użyciem filtrowania, musimy także dodać odpowiednie informacje o filtrowanych kolumnach. Należy podać nazwę kolumny oraz tabeli, a także nazwę używaną przez Sync (na ogół jest to oraz nazwa kolumny. Ponadto określamy typ tej kolumny. Obowiązkowo musimy jeszcze wybrać nazwę przestrzeni, z której korzystamy. Dodatkowo, możemy wymusić zgłaszanie czytelnych wyjątków (UseVerboseErrors) oraz pojawienie się specjalnej strony, która będzie zawierała informacje diagnostyczne. Cały kod dla zakresu EmployeeCustomersScope wygląda w naszym przypadku, tak: public class EmployeeCustomersScopeSyncService : Microsoft.Synchronization.Services.SyncService<EmployeeCustomersScopeOfflineEntities> public static void InitializeService( Microsoft.Synchronization.Services.ISyncServiceConfiguration config) config.serverconnectionstring = "Data Source=(local);Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=true"; config.setenablescope("employeecustomersscope"); //only when your scope use filters config.addfilterparameterconfiguration( "customerid", "Customers", typeof(int)); config.enablediagnosticpage = true; config.useverboseerrors = true; Fig. Kod serwera dla zakresu EmployeeCustomerScope ~ 7 ~

8 7. Strona kliencka 7.1 Widoki Main Page Opis: Główna strona aplikacji, przedstawia ekran logowania, pozwala przejść na stronę wybranego pracownika Zawartość: Lista imion i nazwisk pracowników, pobrana z serwera bazodanowego Przyciski: Zaloguj: Odśwież: - loguje się na konto wybranego użytkownika, - przejście do widoku EmployeePage odświeżenie pamięci podręcznej i widoku, synchronizacja z bazą danych EmployeePage Opis: Zawartość: Ekran pracownika, wyświetla nazwisko aktualnie zalogowanego pracownika Hiperłącza do stron MySuppliers i MyOrders Hiperłącza: Dostawcy: Moje zamówienia: przejście do strony MySuppliers, zawierającej dane o wszystkich dostawcach przejście do strony MyOrders, zawierającej dane o wszystkich zamówieniach obsługiwanych przez zalogowanego pracownika ~ 8 ~

9 MySuppliers Opis: Zawartość: Strona zawierająca dane wszystkich dostawców pracujących dla firmy Northwind Traders. Można dodać nowego dostawcę, usunąć dostawcę, zmodyfikować dane dostawcy. Tablica danych dostawców, kolumny: Nazwa Przedstawiciel Tytuł przedstawiciela Ulica Miasto Kod pocztowy Telefon Dane w tablicy można edytować Przyciski: Dodaj: Odśwież: - przenosi na stronę NewSupplier, na której możemy dodać nowego dostawcę - odświeżenie pamięci podręcznej i widoku, synchronizacja z bazą danych Usuń: NewSupplier - usuwa wszystkie zaznaczone wiersze, jeżeli usunięcie wiersza naruszyłoby warunki integralnościowe bazy, konflikt zostaje rozwiązany na korzyść serwera, tj. wiersz nie jest usuwany, jego rekord dodawany jest z powrotem do kontekstu Opis: Ekran na którym edytuje się dane dostawcy, którego chcemy dodać do bazy Zawartość: Pola do edycji danych dodawanego dostawcy: Nazwa firmy Nazwa przedstawiciela Tytuł przedstawiciela Adres Miasto Kod pocztowy Państwo Telefon Przyciski: Dodaj: Anuluj: przenosi użytkownika na stronę MySuppliers, po czym następuje dodanie dostawcy do bazy danych przenosi użytkownika na stronęmysuppliers ~ 9 ~

10 MyOrders Opis: Zawartość: Przedstawia zamówienia obsłużone przez pracownika, pozwala wyświetlić dane klienta, który dokonał zamówienia Tablica danych zamówień, kolumny: ID zamówienia Firma Ulica Miasto Państwo Tablicy tej nie można edytować. Przyciski: Odśwież: Info: odświeżenie pamięci podręcznej i widoku, synchronizacja z bazą danych przejście do strony MySuppliers wyświetlającej dane użytkownika, który dokonał zamówienia MyCustomers Opis: Zawartość: Informacje o kliencie Tablica danych klienta, dane można edytować, kolumny: Nazwa firmy Przedstawiciel firmy Tytuł przedstawiciela Adres Miasto Kod pocztowy Kraj Telefon Przyciski: Odśwież: odświeżenie pamięci podręcznej i widoku, synchronizacja z bazą danych ~ 10 ~

11 7.2 Utworzenie projektu aplikacji mobilnej Uruchamiamy Visual Studio i tworzymy projekt: C# -> Silverlight for Windows Phone i wybieramy Windows Phone Application. Wybieramy wersję Windows Phone 7.1 Następnie dodajemy do projektu pliki wygenerowane przez SyncUtilHelper dla strony klienckiej. Musimy dodać referencje. Są to: Microsoft.Synchronization.ClientServices, którą można znaleźć w katalogu C:\Program Files\Microsoft SDKs\Microsoft Sync Framework\4.0\Client\WP7 System.ComponentModel.DataAnnotations z katalogu : C:\Program Files\Microsoft SDKs\Silverlight\v3.0\Libraries\Client\System.ComponentModel.DataAnnotations.dll Przy dodawaniu referencji pojawiają się ostrzeżenia, które można zignorować. 7.3 Omówienie kodu strony MySupliers W kolejnych podrozdziałach w szczegółowy sposób zaprezentowane zostanie stworzenie jednej ze stron aplikacji klienckiej - strony MySuppliers. Zostanie w nich omówiony kod, głównie pod kątem synchronizacji, ale znajdą się również ogólne spostrzeżenia oraz wnioski na temat pisania aplikacji mobilnych. Ponieważ kod odpowiedzialny za każdą ze stron w naszej aplikacji jest bardzo podobny, przeprowadzimy analizę utworzenia tylko tej jednej przykładowej strony, zawierającej większość użytych przez nas w projekcie mechanizmów synchronizacji XAML Utworzenie aplikacji klienckiej wymaga znacznie więcej pracy, niż utworzenie strony serwerowej. Przede wszystkim trzeba utworzyć odpowiednie formatki - w zasadzie powinna być jedna formatka do każdej tabeli, a uwzględniając możliwość dodawania danych - nawet więcej. Formatki można wyklikać za pomocą narzędzi oferowanych przez Visual Studio, ale w przypadku korzystania z zewnętrznych zbiorów danych wygodnym mechanizmem jest Data Binding - dlatego nieuniknione jest korzystanie ze znaczników XAML. Strona MySuppliers wyświetla listę wszystkich dostawców - nazwy firm, reprezentantów firm, adresy, kody pocztowe, miasta, państwa, telefony. Możemy modyfikować rekordy dostawców, dodać nowego dostawcę (zostaniemy przekierowani na stronę, na której będziemy musieli uzupełnić ich dane kontaktowe) lub usunąć istniejących. Samo tworzenie interfejsu dla telefonów w technologii Silverlight nie różni się bardzo od tworzenia interfejsu dla komputerów stacjonarnych, dlatego nie skupimy się aż tak bardzo na samym tworzeniu GUI. Do wyświetlania danych użyjemy data bindingu. Ponieważ z tabeli Suppliers interesują nas tylko wybrane kolumny, to musimy stworzyć szablon elementu listy, który definiujemy następująco (niektóre atrybuty XAML zostały pominięte dla większej czytelności): ~ 11 ~

12 <ListBox Name="suppliers" ItemsSource="Binding Path=AllSuppliers, Mode=TwoWay"> <ListBox.ItemTemplate> <DataTemplate> <Grid UseLayoutRounding="False" AllowDrop="False"> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="60"/> <ColumnDefinition Width="200" /> <ColumnDefinition Width="200" /> <ColumnDefinition Width="200" /> <ColumnDefinition Width="200" /> <ColumnDefinition Width="200" /> <ColumnDefinition Width="200" /> <ColumnDefinition Width="200" /> </Grid.ColumnDefinitions> <CheckBoxIsChecked="Binding first, Mode=TwoWay" Grid.Column="0" /> <TextBox Text="Binding second.companyname, Mode=TwoWay" Grid.Column="1"/> <TextBox Text="Binding second.contactname, Mode=TwoWay" Grid.Column="2"/> <TextBox Text="Binding second.contacttitle, Mode=TwoWay" Grid.Column="3"/> <TextBox Text="Binding second.address, Mode=TwoWay" Grid.Column="4" /> <TextBox Text="Binding second.city, Mode=TwoWay" Grid.Column="5" /> <TextBox Text="Binding second.postalcode, Mode=TwoWay" Grid.Column="6" /> <TextBox Text="Binding second.country, Mode=TwoWay" Grid.Column="7" /> <TextBox Text="Binding second.phone, Mode=TwoWay" Grid.Column="8" /> </Grid> </DataTemplate> </ListBox.ItemTemplate> </ListBox> Fig. Data binding Uwaga: gdy dopuszczamy możliwość edycji danych, należy przy data bindingu dodać opcję: Mode=TwoWay, w celu automatycznego aktualizowania. Pozostałe formatki tworzymy podobnie - korzystając z DependencyProperty Kod C# Kontener do przechowywania synchronizowanych danych Dane, które chcemy synchronizować będą mogą zmieniać się w czasie. Wywołania SyncFramework są asynchroniczne, musimy zapewnić, że w chwili zmiany właściwości AllEmployees, GUI zostanie o tym powiadomione i odświeży swoją zawartość. Żeby nie tworzyć tego ręcznie, skorzystamy z klas DependencyProperty i ObservableCollection, które załatwiają odpowiednie notyfikacje w imieniu programisty. Best practice DependecnyProperty zakłada, że najpierw deklarujemy publiczne, statyczne pole typu DependencyProperty, które inicjalizujemy statyczną metodą Register wspomnianej klasy. Jako pierwszy argument podajemy nazwę właściwości, to ona jest widoczna w Data Bindingu. Następnie podajemy typ, typ okna, oraz metadane - metadane w naszym przypadku nie są potrzebne, więc są ustawione na null. Następnie tworzymy zwykłą właściwość, o nazwie i typie takich jak w wywołaniu metody register. Get i Set korzystają z funkcji (odpowiednio): GetValue i SetValue. ~ 12 ~

13 public static DependencyProperty AllSuppliersProperty = v DependencyProperty.Register( "AllSuppliers", typeof(observablecollection<pair<bool, Suppliers>>), typeof(mysuppliers), null); public ObservableCollection<Pair<bool, Suppliers>> AllSuppliers get return (ObservableCollection<Pair<bool, Suppliers>>) GetValue(AllSuppliersProperty); set SetValue(AllSuppliersProperty, value); Fig. Utworzenie ObservableCollection Po każdym odświeżeniu kontekstu następuje przypisanie odpowiedniej jego zawartości do naszej kolekcji, co pociąga za sobą odświeżenie widoku strony: void CacheController_RefreshCompleted(object sender, Microsoft.Synchronization.ClientServices.RefreshCompletedEventArgs e) progressbar.visibility = Visibility.Collapsed; iscachebusy = false; if (iscacheopen) AllSuppliers = new ObservableCollection<Pair<bool, Suppliers>>( Pair<bool, Suppliers>.createPair(suppliersContext.SuppliersCollection)); if (e.error!= null) Dispatcher.BeginInvoke(delegate MessageBox.Show(e.Error.ToString()); ); Fig. Handler obsługujący zdarzenie wywoływane po odświeżeniu pamięci podręcznej, zaznaczona część kodu powoduje odświeżenie widoku strony Elementy aplikacji, uwagi ogólne Trzy funkcje do obsługi powiadomień: załadowanie formatki (this.loaded) - w tej funkcji ładujemy obiekt kontekstu wywołując: context.loadasync(). context.loadcompleted - to powiadomienie dostaniemy, gdy wszystkie dane z głównej bazy zostaną ściągnięte. Wtedy musimy zmienić zawartość właściwości AllSuppiers. Ponieważ jednak, powiadomienie i GUI pracują w różnych wątkach, trzeba użyć do zmiany obiektu Dispatcher. Przykładowy kod: Dispatcher.BeginInvoke( delegate AllSuppliers = new ObservableCollection<Pair<bool, Suppliers>>( Pair<bool, Suppliers>.createPair( supplierscontext.supplierscollection)); ); Fig. Użycie dispatchera ~ 13 ~

14 CacheController.RefreshComplete - w tym powiadomieniu sprawdzamy i wyświetlamy ewentualne błędy. Odświeżenie zawartość kontekstu robimy przez wywołanie: context.cachecontroller.refreshasync(). Natomiast przechodzenie między formatkami tworzymy przez NavigationService. Poza tym tworzymy jeszcze odpowiednie callbacki dla przycisków. Obsługa przechodzenia (navigation) między stronami realizowana jest za pomocą funkcji OnNavigatedTo, OnNavigatingFrom, obsługujących odpowiednio wywołania zdarzeń NavigatedTo i NavigatingFrom. Warto tu podkreślić możliwość przesyłania danych między formatkami, tak jak w adresie internetowym, np: NavigationService.Navigate(new Uri("/Forms/EmployeePage.xaml?employeeID=" + emp.employeeid + "&employeename=" + emp.lastname, UriKind.Relative)); Fig. Przykładowe przejście ze strony MainPage do EmployeePage Odczyt tak przesłanych danych odbywa się przez przeładowanie metody OnNavigatedTo: protected override void OnNavigatedTo(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e) base.onnavigatedto(e); NavigationContext.QueryString.TryGetValue("employeeID", out id); NavigationContext.QueryString.TryGetValue("employeeName", out empl); EmployeeName = empl; Fig. Przykładowe odczytanie danych z URI przy wejściu na stronę EmployeePage Synchronizacja aplikacji Do synchronizacji operacji w MySuppliers używamy dwóch zmiennych logicznych: iscacheopen oraz iscachebusy. Pierwsza z nich informuje czy pamięć podręczna jest w danej chwili otwarta, natomiast druga, czy nie jest w danej chwili przeprowadzana operacja synchronizacji (a dokładniej, jest równe true, jeżeli nastąpiło wywołanie żądania synchronizacji z serwerem bazodanowym i nie wykonał się jeszcze handler obsługujący wydarzenie RefreshCompleted, wywoływany po zakończeniu synchronizacji i odświeżaniu pamięci podręcznej), ich domyślne wartości są równe false. Synchronizacja jest niezbędna, ponieważ musimy zapewnić, że w danej chwili, dla pamięci podręcznej może być wykonywana jedna i tylko jedna sesja Sync oraz że nie będziemy próbowali wykonywać operacji na zamkniętym cache u. Ponieważ wartości iscacheopen i iscachebusy zmiennych będziemy zmieniać tylko i wyłącznie wewnątrz bloków obsługi zdarzeń, nie musimy się martwić o atomiczność tych operacji, gdyż obsługa zdarzeń jest automatycznie synchronizowana przez wewnętrzne mechanizmy.net. ~ 14 ~

15 Zmienne: iscacheopened jest ustawiana na true, po tym jak, pamięć zostanie otworzona przez kontroler, wartość false przyjmuje w momencie, gdy cache zostanie zamknięty, czyli w praktyce w czasie opuszczania strony. Jakiekolwiek operacje związane z zestawianiem sesji Sync mogą się odbyć wyłącznie, gdy parametr ten jest ustawiony na true. iscachebusy zostaje ustawiona na true, gdy zestawiona ma zostać sesja Sync, czyli przed wykonaniem operacji dodania, usunięcia rekordu lub odświeżenia widoku. Wartość false przyjmuje, gdy zakończone zostanie odświeżanie cache a. Sprawdzanie zmiennej odbywa się przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji modyfikującej zawartość cache a lub bazy danych. Spełniony w ten sposób zostaje warunek, że w danej chwili odbywać się może tylko jedna sesja Sync (użytkownik może bardzo łatwo próbować zainicjować niedozwoloną podwójną sesję, choćby naciskając dwa razy pod rząd przycisk Odśwież. Pozostałe szczegóły synchronizacji zostaną omówione dokładniej w kolejnych podrozdziałach. Pamięć podręczna (cache) Pamięć podręczna jest wykorzystywana przy synchronizacji maszyny lokalnej ze zdalnym serwisem synchronizacyjnym. Dostęp do cache a uzyskujemy poprzez obiekt klasy CacheController, będący z polem klasy IsolatedStoreageOfflineContext(a właściwie jej specjalizacji, będącej obiektem SyncFramework, wygenerowanym przez SyncUtilHelper), odpowiadającej za komunikację z Izolowanym Magazynem (Isolated Storage), czyli przestrzenią do przechowywania danych używanych przez aplikację, do której dostępu nie mają inne aplikację. Ponieważ na Windows Phone żadna z aplikacji nie ma bezpośredniego dostępu do systemu plików, Izolowany Magazyn jest jedynym mechanizmem umożliwiającym zapis danych synchronizacyjnych do pamięci trwałej. Otwieranie pamięci podręcznej (cache) i Magazynu Izolowanego (Isolated Storeage) W pamięci podręcznej przechowujemy dane, w których przechowywane są metadane potrzebne do synchronizacji z serwisem Sync. Cache tworzymy przy instancjonowaniu obiektu klasy IsolatedStoreageOfflineContext. W konstruktorze obiektu podajemy nazwę pliku, w którym chcemy przechowywać dane dla usługi Sync, oraz Uri serwisu. Jeżeli cache wcześniej nie istniał zostanie stworzony i permanentnie powiązany z serwisem, w przeciwnym razie zostanie otworzony. W pamięci izolowanej zapisywane są rekordy pobrane z bazy danych w trakcie synchronizacji. Cache można otworzyć tylko dla Uri serwisu dla jakiego został utworzony. Cache jest jednoznacznie identyfikowany przez swoją nazwę. Dostęp do danej pamięci podręcznej może mieć w danej chwili tylko jeden kontroler. Jeżeli cache jest już otworzony, to ponowna próba jego otwarcia, zanim zostanie on zamknięty, spowoduje rzucenie wyjątku. DefaultScopeOfflineContext supplierscontext; //dziedziczy z IsoletedStoreageOfflineContext supplierscontext = new DefaultScopeOfflineContext("suppliers", new Uri("http://localhost:4000/DefaultScopeSyncService.svc/")); Fig. Utworzenie/Otwarcie cache a w pliku suppliers dla usługi zarejestrowanej pod adresem: ~ 15 ~

16 W przypadku, gdy obsługujemy synchronizację z filtrowaniem, np. wyszukujemy zamówienia dla konkretnego ID pracownika, to jeżeli dla każdego pracownika umieszczać będziemy dane w tej samej pamięci podręcznej to szybko się one pomieszają. Np. po synchronizacji z bazą danych pracownika o ID równym 1, pracownik z numerem 2 miałby, po synchronizacji i pobraniu zawartości cache a zarówno dane swoje, jak i poprzedniego pracownika. Stwarza to więc w takich przypadkach konieczność utworzenia osobnego cache a dla każdego z pracowników, by zapewnić, że zawierał on będzie wyłącznie interesujące nas dane. Aby to zrealizować pobieramy najpierw ID pracownika (zapisane w URI strony), następnie otwieramy pamięć podręczną, jako nazwę pliku podając orders indeksowane numerem pracownika (np. dla pracownika z o ID 1 orders1 ). Na koniec podajemy kontrolerowi informację o wartości ID dla którego ma filtrować rekordy z bazy danych. NavigationContext.QueryString.TryGetValue("employeeID", out employeeid); ordercontext = new EmployeeOrdersScopeOfflineContext( "orders" + employeeid, new Uri("http://localhost:4000/EmployeeOrdersScopeSyncService.svc/")); ordercontext.cachecontroller.controllerbehavior.addscopeparameters("employeeid", employeeid ); Fig. Utworzenie/Otwarcie cache a orders<employeeid> dla usługi zarejestrowanej pod adresem: Zamykanie pamięci podręcznej Opuszczając stronę musimy zamknąć pamięć podręczną, ponieważ, przy ponownym przejściu na tą samą stronę, dostalibyśmy wyjątek, próbując ponownie otworzyć niezamknięty cache. Robimy to w obsłudze zdarzenia opuszczenia strony (procedura zamknięcia pamięci podręcznej jest taka sama zarówno dla danych filtrowanych, jak i niefiltrowanych): protected override void OnNavigatingFrom(System.Windows.Navigation. NavigatingCancelEventArgs e) /* do uninteresting things */ supplierscontext.close(); base.onnavigatedfrom(e); Fig. Zamknięcie cache a Obsługa nawigacji Żądanie zmiany strony realizowane jest za pomocą uaktywnienia odpowiedniego zdarzenia oraz obsłużenia go przy pomocy dedykowanego handlera. Operacjom zmiany strony towarzyszą następujące zdarzenia: OnNavigatedTo : wywoływane przy wejściu użytkownika na stronę OnNavigatingFrom : wywoływane zanim użytkownik opuści stronę, można anulować przejście OnNavigatedFrom : wywoływane po tym jak użytkownik opuścił stronę OnBackKeyPress : wywoływane po naciśnięciu przycisku wstecz, można anulować przejście W naszym programie wystarcza nam obsługa zdarzeń OnNavigatedTo oraz OnNavigatingFrom. Dodatkowo, chociaż samo wywołanie zdarzeń może odbywać się asynchronicznie ich obsługa jest zsynchronizowana, za pomocą wewnętrznych mechanizmów dostarczanych przez.net Framework, dzięki czemu mamy pewność, że wykonanie wszystkich operacji zawartych w handlerze nigdy nie zostanie przerwane przez wystąpienie w tym czasie wywołania obsługi kolejnego zdarzenia. ~ 16 ~

17 Obsługa wejścia na stronę W handlerze wykonujemy takie czynności jak otworzenie cache a i ustawienie własności kontrolera. Potrzebne dane takie (np. ID pracownika) pobieramy z URI strony. Dodatkowo mamy możliwość dodania nowego dostawcy, procedura dodania dostawcy wygląda następująco: dane pracownika edytowane są w widoku NewSupplier, naciśnięcie przycisku Dodaj w tamtym widoku powoduje przekierowanie na stronę MyCustomers, przy czym w URI strony zapisywane są wszystkie dane odnośnie nowododanego dostawcy. Zatem w obsłudze wejścia na stronę musimy: Zainicjalizować kontroler pamięci podręcznej oraz otworzyć cache Sprawdzić, czy wejście na stronę nie nastąpiło w wyniku żądania dodania nowego klienta. Robimy to sprawdzając ilość wartości w URI (więcej niż jedną mamy tylko w przypadku, gdy zostaliśmy przekierowani ze strony służącej do dodawania nowego dostawcy) oraz czy wejście na stronę nie nastąpiło z powodu operacji cofnij / przywróć : NavigationContext.QueryString.Values.Count > 1 && e.navigationmode==system.windows.navigation.navigationmode.new Jeżeli warunki są spełnione dodajemy nowy wpis do kontekstu i przeprowadzamy synchronizację z bazą danych: Suppliers supplier = new Suppliers(); //wybierz niepowtarzajace sie id supplier.supplierid = shipperscontext.supplierscollection.max( s => s.supplierid) + 1; supplier.region = null; supplier.postalcode = NavigationContext.QueryString["PostalCode"]; supplier.phone = NavigationContext.QueryString["Phone"]; supplier.homepage = null; supplier.fax = null; supplier.country = NavigationContext.QueryString["Country"]; supplier.contacttitle = NavigationContext.QueryString["ContactTitle"]; supplier.contactname = NavigationContext.QueryString["ContactName"]; supplier.companyname = NavigationContext.QueryString["CompanyName"]; supplier.city = NavigationContext.QueryString["City"]; supplier.address = NavigationContext.QueryString["Address"]; shipperscontext.addsuppliers(supplier); shipperscontext.savechanges(); Fig. Zamknięcie cache a Zauważmy, że SuplierID, który z oczywistych względów nie jest definiowany przez użytkownika, musimy niestety ustawiać ręcznie i w dodatku w sposób, który nie naruszy warunków integralnościowych bazy danych, resztę wyciągamy z URI. Nowy obiekt dostawcy dodajemy do przechowywanej w pamięci podręcznej kolekcji po czym wywołujemy funkcję SaveChanges(), która zapisuje w pamięci izolowanej (Isolated Storeage) poczynione przez nas zmiany, wcześniej synchronizując je z serwerem. Ustawiamy również zmienne logiczne służące do synchronizacji, tz: iscacheopen = true. Cały handler obsługujący nawigację na stronę MySuppliers: ~ 17 ~

18 protected override void OnNavigatedTo( System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e) base.onnavigatedto(e); shipperscontext = new DefaultScopeOfflineContext("suppliers", new Uri("http://localhost:4000/DefaultScopeSyncService.svc/")); if (e.navigationmode==system.windows.navigation.navigationmode.new) /*jesli > 1 to dodano nowego dostawce*/ if (NavigationContext.QueryString.Values.Count > 1) Suppliers supplier = new Suppliers(); //wybierz niepowtarzajace sie id supplier.supplierid = shipperscontext.supplierscollection.max( s => s.supplierid) + 1; supplier.region = null; supplier.postalcode = NavigationContext.QueryString["PostalCode"]; supplier.phone = NavigationContext.QueryString["Phone"]; supplier.homepage = null; supplier.fax = null; supplier.country = NavigationContext.QueryString["Country"]; supplier.contacttitle = NavigationContext.QueryString["ContactTitle"]; supplier.contactname = NavigationContext.QueryString["ContactName"]; supplier.companyname = NavigationContext.QueryString["CompanyName"]; supplier.city = NavigationContext.QueryString["City"]; supplier.address = NavigationContext.QueryString["Address"]; shipperscontext.addsuppliers(supplier); shipperscontext.savechanges(); NavigationContext.QueryString.TryGetValue("employeeID", out employeeid); shipperscontext.cachecontroller.controllerbehavior.serializationformat = Microsoft.Synchronization.ClientServices.SerializationFormat.ODataAtom; shipperscontext.cachecontroller.refreshcompleted += new EventHandler<Microsoft.Synchronization.ClientServices.RefreshCompletedEventArgs>( CacheController_RefreshCompleted); shipperscontext.loadcompleted += new EventHandler<LoadCompletedEventArgs>( context_loadcompleted); this.loaded += new RoutedEventHandler(MySuppliers_Loaded); iscacheopen = true; Fig. Obsługa nawigacji na stronę MySuppliers Obsługa opuszczenia strony Opuszczając stronę musimy, jak to było wcześniej wspomniane zamknąć cache. Jest z tym związany, pewien drobny, na pierwszy rzut oka niewidoczny problem - jeżeli opuścimy stronę, w trackie sesji Sync, związanej np. z odświeżaniem pamięci podręcznej, nastąpi zwolnienie zasobów przechowywanych przez stronę, w tym także obserwowanej kolekcji AllSuppliers. Zauważmy, również, że w handlerze zdarzenia RefreshCompeted, wywoływanym po zakończeniu synchronizacji, nawet jeżeli strona została opuszczona, następuje przypisanie AllSupppliers zawartości pamięci podręcznej. Powoduje to rzucenie wyjątku. ~ 18 ~

19 void CacheController_RefreshCompleted(object sender, Microsoft.Synchronization.ClientServices.RefreshCompletedEventArgs e) progressbar.visibility = Visibility.Collapsed; iscachebusy = false; if (iscacheopen) AllSuppliers = new ObservableCollection<Pair<bool, Suppliers>>( Pair<bool, Suppliers>.createPair(suppliersContext.SuppliersCollection)); if (e.error!= null) Dispatcher.BeginInvoke(delegate MessageBox.Show(e.Error.ToString()); ); Fig. Kłopotliwy fragment kodu Aby się przed tym uchronić, przy zamykaniu strony sprawdzamy, czy zakończona została sesja Sync, jeżeli nie, operacja opuszczenia strony zostaje porzucona przez ustawienie property Cancel zdarzenia NavigatingCancelEventArgs na true. Ponadto ustawiamy również wartość zmiennej iscacheopen na false, zabraniając od tej pory wykonywania jakichkolwiek operacji związanych z dostępem do pamięci podręcznej. protected override void OnNavigatingFrom(System.Windows.Navigation.NavigatingCancelEventArgs e) if (iscachebusy) e.cancel = true; //nie wychodź ze strony return; iscacheopen = false; supplierscontext.close(); base.onnavigatingfrom(e); Fig. Operacje wykonywane przed opuszczeniem strony Uwagi końcowe W rozdziale przedstawiona została szczegółowa analiza przykładu ukazującego w jaki sposób zbudować na Windows Phone 7 prostą stronę dla aplikacji mobilnej wykorzystującej Sync Framework. Zostały omówione aspekty użycia SyncFramework, a także problemy związane z synchronizacją aplikacji. Pozostałe strony zostały zbudowane w sposób analogiczny, zrozumienie tego przykładu powinno wystarczyć, by czytelnik bez większych problemów zrozumiał resztę działania aplikacji, szczegóły implementacji znaleźć można w dostarczonych źródłach. 8. Podsumowanie Tutorial stanowi wprowadzenie do Microsoft Sync Framework. Dostarczona została przykładowa aplikacja mobilna wykorzystująca Sync Framework, wraz z serwisem umożliwiającym przeprowadzanie sesji Sync z bazą danych działającą na SQLServer, która została następnie szczegółowo opisana w niniejszym tutorialu. Przedstawione i zbadane zostały podstawowe mechanizmy synchronizacji udostępniane przez framework, a także podstawowe problemy z nimi związane dotyczące synchronizacji operacji i obsługi błędów, wynikających z wykonywania operacji na pamięci podręcznej oraz zestawiania sesji Sync. Omówione także zostało narzędzie graficzne SyncUtilFrameworkGUI pozwalające na: tworzenie plików konfiguracyjnych synchronizacji, zaopatrzenie (lub usunięcie) bazę danych w metadane potrzebne do synchronizacji oraz generację podstawowych plików źródłowych. ~ 19 ~

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Symulator gry na giełdzie "Stock Shark"

Symulator gry na giełdzie Stock Shark Marcin Fijałkowski, 163894 Wrocław, 22.05.2012 Piotr Kłys, 171168 Mateusz Krawczyk, 171031 grupa WT/13 Symulator gry na giełdzie "Stock Shark" Dokumentacja do projektu z Zastosowania Informatyki w Gospodarce

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo