Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: Copyright Helion 2014 Printed in Poland. Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci Przedmowa... 9 Wst p Rozdzia 1. Prosta aplikacja ASP.NET Web Forms, czyli o wszystkim po trochu Technologia ASP.NET Trivia projektowania aplikacji ASP.NET Tworzenie pustego projektu w Visual Studio 2010 i Tworzenie pustego projektu w Visual Studio Dodawanie strony.aspx Projektowanie interfejsu strony Dodawanie wpisu na stronie Czas ycia aplikacji Dane aplikacji Zdarzenia aplikacji plik Global.asax Przechowywanie stanu aplikacji na dysku serwera Przechowywanie danych po stronie klienta (ciasteczka) Walidacja po stronie klienta Wymagane pole formularza B d w Visual Studio 2012 i Ograniczanie zawarto ci wpisów Podsumowanie walidacji Zadania Rozdzia 2. J zyk C# Platforma.NET rodowisko uruchomieniowe Kod po redni i podwójna kompilacja Skróty, które warto pozna Podstawowe typy danych Deklaracja i zmiana warto ci zmiennej Typy liczbowe oraz znakowy Okre lanie typu zmiennej przy inicjacji (pseudotyp var) Operatory Konwersje typów podstawowych Operatory is i as a cuchy Typ wyliczeniowy Leniwe inicjowanie zmiennych... 51

4 4 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów Metody Przeci anie metod Domy lne warto ci argumentów metod argumenty opcjonalne (nowo j zyka C# 4.0) Argumenty nazwane (nowo j zyka C# 4.0) Warto ci zwracane przez metody Zwracanie warto ci przez argument metody Delegacje i zdarzenia Wyra enia lambda Typy warto ciowe i referencyjne Nullable Pude kowanie Typy dynamiczne (nowo j zyka C# 4.0) Sterowanie przep ywem Instrukcja warunkowa if..else Instrukcja wyboru switch P tle Wyj tki Dyrektywy preprocesora Kompilacja warunkowa ostrze enia Definiowanie sta ych preprocesora Bloki Atrybuty Kolekcje Zwyk e tablice P tla foreach Sortowanie Kolekcja List Kolekcja SortedList i inne s owniki Kolejka i stos Tablice jako argumenty metod oraz metody z nieokre lon liczb argumentów S owo kluczowe yield Nowa forma inicjacji obiektów i tablic LINQ Operatory LINQ Pobieranie danych (filtrowanie i sortowanie) Najprostsza prezentacja pobranych danych Analiza pobranych danych Wybór elementu Weryfikowanie danych Prezentacja w grupach czenie zbiorów danych czenie danych z ró nych róde w zapytaniu LINQ operator join Mo liwo modyfikacji danych ród a Elementy programowania wspó bie nego (nowo j zyka C# 4.0) Równoleg a p tla for Przerywanie p tli Programowanie asynchroniczne. Modyfikator async i operator await (nowo j zyka C# 5.0) Caller Information (nowo j zyka C# 5.0)

5 Spis tre ci 5 Rozdzia 3. Programowanie obiektowe w C# Przyk ad struktury (Ulamek) Przygotowywanie projektu Konstruktor i statyczne obiekty sk adowe Pierwsze testy Konwersje na a cuch (metoda ToString) i na typ double Metoda upraszczaj ca u amek W a ciwo ci Domy lnie implementowane w a ciwo ci (ang. auto-implemented properties) Operatory arytmetyczne Operatory porównania oraz metody Equals i GetHashCode Operatory konwersji Implementacja interfejsu (na przyk adzie IComparable) Definiowanie typów parametrycznych Definiowanie typów ogólnych Okre lanie warunków, jakie maj spe nia parametry Implementacja interfejsów przez typ ogólny Definiowanie aliasów Typy ogólne z wieloma parametrami Rozszerzenia Typy anonimowe Rozdzia 4. Wielkie porz dki, czyli separacja modelu. Pliki XML Separacja modelu Definicja klasy Wpisy Osadzanie modelu w aplikacji Zapis kolekcji w plikach XML Podstawy j zyka XML U ycie LINQ to XML Odczyt danych z pliku XML Zapis do pliku XML Rejestrowanie zdarze Rozdzia 5. Udost pnianie danych przez us ug WCF Tworzenie biblioteki us ug WCF Definiowanie kontraktów Definiowanie metod udost pnianych przez us ug Dodawanie odwo ania do us ugi w aplikacji ASP.NET U ycie us ugi WCF w aplikacji ASP.NET Rozdzia 6. Baza danych SQL Server w ASP.NET Web Forms. LINQ to SQL Tworzenie bazy danych SQL Server w Visual Studio Tworzenie bazy danych SQL Server w Visual Studio 2012 i Klasa encji Prezentacja danych w kontrolkach Zadania Rozdzia 7. Strony wieloj zyczne (lokalizacja) Rozdzia 8. Podstawowe wiadomo ci o kaskadowych arkuszach stylów Formatowanie na podstawie typu znacznika HTML Formatowanie na podstawie identyfikatora Formatowanie na podstawie nazwy klasy

6 6 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów Rozdzia 9. Kontrolki uwierzytelniania u ytkowników w Web Forms Tworzenie wzorca Strona logowania Konfiguracja uwierzytelniania i baza danych Wy wietlanie nazwy u ytkownika Strona rejestrowania nowego u ytkownika Strona przypominania has a Strona zmiany has a i problem dost pu do stron Odczytywanie informacji o koncie z poziomu kodu Zadania Rozdzia 10. Przegl d kontrolek biblioteki Web Forms Baza danych Strona z formularzem dodawania zdj Strona przegl dania zbiorów zdj Menu aplikacji Kontrolki GridView i DetailsView Zadania Rozdzia 11. Studium przypadku: gra Reversi Silnik Konstruktor klasy Implementacja zasad gry Pierwsze testy Metody dodatkowe Kontrolka prezentuj ca plansz Prezentacja stanu gry w kontrolce Wy wietlanie dodatkowych informacji o stanie gry Interakcja z u ytkownikiem Wykrywanie szczególnych sytuacji w grze Dziedziczenie Jak znale najlepszy ruch? Podpowied komputera Gra z komputerem Zadania Rozdzia 12. Technologia AJAX Kontrolka UpdatePanel Dwie kontrolki UpdatePanel Kontrolka Timer Kontrolka UpdateProgress Metody strony (page methods) Metody strony wykorzystanie jquery Rozdzia 13. AJAX Control Toolkit Co to jest AJAX Control Toolkit? U ywanie kontrolek ACT we w asnych projektach Instalacja kontrolek ACT w rodowisku Visual Studio U ycie rozszerzenia ConfirmButtonExtender Jak to jest zrobione? Suwaki Reklama

7 Spis tre ci 7 Rozdzia 14. Typowe elementy aplikacji internetowych ASP.NET Pliki konfiguracyjne SiteMap Style, skórki i tematy Temat Skórki Query String Buforowanie (cache) Skorowidz

8 8 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów

9 Rozdzia 1. Prosta aplikacja ASP.NET Web Forms, czyli o wszystkim po trochu Jacek Matulewski Technologia ASP.NET Czym jest ASP.NET? W wielkim skrócie jest to technologia uruchamiana na serwerze WWW, który korzystaj c z platformy.net, dynamicznie generuje na podstawie przygotowanych przez programistów szablonów (plików.aspx) strony HTML ze skryptami JavaScript s one nast pnie przekazywane do programu IIS (ang. Internet Information Services) udost pniaj cego ich zawarto w internecie. ASP.NET jest wi c technologi pracuj c po stronie serwera. Komputer-klient nie musi mie nawet zainstalowanej platformy.net. Wystarczy, by dysponowa przegl dark obs uguj c skrypty JavaScript. To stawia ASP.NET w jednym szeregu z JSP (ang. Java Server Pages) czy aplikacjami internetowymi budowanymi na bazie PHP. Nazwa ASP.NET wywodzi si od poprzednika tej technologii, czyli ASP (ang. Active Server Pages), w której szablonom HTML towarzyszy najcz ciej kod VBScript. Aplikacje ASP w odró nieniu od ASP.NET, a tak samo jak w CGI (ang. Common Gateway Interface), nie posiada y jednak stanu, co bardzo utrudnia o ich tworzenie.

10 16 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów Trivia projektowania aplikacji ASP.NET Zbudujmy aplikacj, która b dzie implementacj prostej ksi gi go ci. Idea aplikacji jest nast puj ca: dowolny internauta po wej ciu na stron bez konieczno ci logowania b dzie móg umie ci na niej swój wpis. Aby od podstaw przedstawi elementy ASP.NET, zaczniemy od pustego projektu domy lny projekt aplikacji ASP.NET Web Forms wyposa ony jest bowiem we wzorzec, strony zarz dzania kontami, kaskadowe arkusze stylów, pliki JavaScript i inne elementy, które poznamy dopiero w dalszej cz ci ksi ki. Technologi ASP.NET Web Forms mo na z powodzeniem zaliczy obecnie do technologii dojrza ych. Nie nast puj w niej wobec tego tak du e zmiany jak w przypadku ASP.NET MVC. To powoduje, e opisane w tej ksi ce procedury tworzenia i rozwijania projektów Web Forms mog by z powodzeniem stosowane w rodowisku 2010, 2012 i Ró nice w przypadku poszczególnych rodowisk zosta y w tek cie zaznaczone. Warto zwróci uwag na dwie najwa niejsze. Po pierwsze, w przypadku Visual Studio 2013 pojawi si zintegrowany kreator umo liwiaj cy tworzenie projektów aplikacji internetowych korzystaj cych z technologii ASP.NET Web Forms i MVC w dowolnych kombinacjach. Tworz c projekty na potrzeby tej ksi ki, wybieramy oczywi cie jedynie Web Forms. Drug zmian, która mo e dezorientowa, jest sposób edycji tabel w bazach danych (zob. rozdzia 6). Od wersji Visual Studio 2012 odbywa si to poprzez generowane specjalnie w tym celu skrypty SQL. W do czonych do tej ksi ki ród ach znajduj si projekty dla Visual Studio 2010 i 2013 oraz przekonwertowane projekty dla Visual Studio 2013 RC (taka wersja by a dost pna w momencie oddawania ksi ki do druku). Aktualizacja projektu z Visual Studio 2012 do 2013 jest automatyczna i pozostawia mo liwo otwarcia projektu tak e w starszej wersji. Ze wzgl du na spójno opisów zrezygnowali my z polonizacji Visual Studio, która jest mo liwa dopiero od wersji Tworzenie pustego projektu w Visual Studio 2010 i 2012 Utwórzmy pusty projekt aplikacji ASP.NET Web Forms: 1. Uruchom Visual Studio. 2. Z menu File/New wybierz Project (mo na równie u y klawiszy skrótu Ctrl+Shift+N). 3. Pojawi si okno widoczne na rysunku 1.1, w którym nale y z listy zainstalowanych szablonów (Installed/Templates) wybra Visual C#/Web i wreszcie ASP.NET Empty Web Application. 4. Wpisz KsiegaGosci w polu Name, sprawd, czy zaznaczone jest pole opcji Create directory for solution (stwórz katalog dla rozwi zania), i kliknij OK. W efekcie powstanie projekt, w którym poza plikiem konfiguracyjnym Web.config nie ma adnych innych plików. Dodajmy wobec tego plik, który b dzie szablonem jedynej strony aplikacji (witryny).

11 Rozdzia 1. Prosta aplikacja ASP.NET Web Forms, czyli o wszystkim po trochu 17 Rysunek 1.1. Wybór projektu Tworzenie pustego projektu w Visual Studio 2013 W najnowszym Visual Studio wygl da to troch inaczej, cho rozpoczyna si podobnie. 1. Z menu File/New nale y wybra pozycj Project Z listy szablonów w lewym panelu wybieramy Visual C#/Web, a nast pnie jedyn pozycj : ASP.NET Web Application. 3. Wska my nazw projektu (pole Name), czyli Ksi gago ci. Upewnijmy si, e pole opcji Create directory for solution jest zaznaczone. 4. Po klikni ciu OK pojawi si zintegrowany kreator dla wszystkich typów aplikacji internetowych obs ugiwanych przez Visual Studio 2013 (rysunek 1.2). 5. W nowym oknie zaznaczmy szablon Empty, a poni ej pole opcji Web Forms (to ostatnie spowoduje utworzenie folderów typowych dla projektów Web Forms oraz dodanie referencji do bibliotek wykorzystywanych w Web Forms). 6. Klikamy Create Project. Utworzenie projektu b dzie trwa o d u sz chwil. W ko cu powstanie projekt, w którym oprócz pliku Web.config obecne b d tak e pliki Global.asax i Global.asax.cs, a do tego puste katalogi App_Data i Models.

12 18 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów Rysunek 1.2. Zintegrowany kreator aplikacji internetowych w Visual Studio 2013 Dodawanie strony.aspx Dodajmy do projektu stron, która b dzie stanowi a szablon g ównej i jedynej strony naszej witryny. Ta czynno, jak zreszt wi kszo czynno ci zwi zanych z projektowaniem aplikacji Web Forms, jest niemal identyczna w Visual Studio 2010, 2012 i Z menu Project wybierz Add New Item (klawisze skrótu Ctrl+Shift+A). 2. Pojawi si okno z rysunku 1.3, w którym z zak adki Web wybierz Web Form. Zmie nazw nowego pliku na Default.aspx. 3. Kliknij Add. W podoknie Solution Explorer pojawi si nowy element dodany przed chwil do projektu plik Default.aspx. Zauwa my jednak, e reprezentuj c go ga mo na rozwin. Wówczas zobaczymy dwa towarzysz ce mu dodatkowe pliki z kodem C#: Default.aspx.cs oraz Default.aspx.designer.cs. Do pierwszego b dziemy dodawa w asny kod C# kontroluj cy dzia anie strony, natomiast w drugim Visual Studio umieszcza b dzie deklaracje zmiennych odpowiadaj cych kontrolkom umieszczonym na stronie w oknie projektowania. Osoby poznaj ce dopiero rodowisko Visual Studio i j zyk C# nie powinny w tym pliku niczego zmienia. Dlaczego wybrali my tak nazw nowego pliku? Serwer IIS traktuje pliki o tej nazwie jako domy lne w katalogach (analogicznie do index.html i Default.htm) b dzie ona zatem wy wietlona, je eli w przegl darce wpisany zostanie adres zako czony na katalogu aplikacji.

13 Rozdzia 1. Prosta aplikacja ASP.NET Web Forms, czyli o wszystkim po trochu 19 Rysunek 1.3. Dodawanie pliku do projektu Projektowanie interfejsu strony Po utworzeniu pliku mo emy jego zawarto zobaczy w podoknie widocznym w centrum Visual Studio. Zwró my uwag na obecne w jego dolnej cz ci przyciski Design, Split i Source. Domy lnie edytor ustawiony jest na zak adce Source. W wyniku tego ogl damy kod XML b d cy szablonem kodu HTML wysy anego przez dzia aj c aplikacj ASP.NET do przegl darki. W tej chwili najwa niejszym dla nas znacznikiem jest div (znacznik grupuj cy, który okre la blok na stronie). To w nim umie cimy ca y dodawany przez nas kod. Zmie my widok na Design, aby móc projektowa wygl d strony za pomoc myszki. Na stronie umie my dwa pola edycyjne (TextBox), przycisk (Button) i kontrolk Label. W tym celu: 1. Z lewej strony okna Visual Studio powinno by widoczne podokno Toolbox. Je eli nie jest mo na je w czy w menu View. Przypnijmy je tak, eby ca y czas by a widoczna jego zawarto. 2. Z podokna Toolbox przeci gnij dwa razy kontrolk TextBox. Nale y umie ci je wewn trz pustego elementu div widocznego na podgl dzie strony. 3. Mo emy równie doda opis pól edycyjnych, wpisuj c je wprost z klawiatury w kodzie strony (jak w edytorze tekstu). Przyk ad widoczny jest na rysunku 1.4.

14 20 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów Rysunek 1.4. Edycja zawarto ci strony Zawarto strony mo na edytowa podobnie jak w edytorach tekstu strona tworzy dokument, w którym dzia aj znaki ko ca linii. Mo emy wobec tego ustawi kursor mi dzy dwoma dodanymi polami edycyjnymi TextBox i rozdzieli je spacj lub znakiem ko ca linii (klawisz Enter). Nie ma natomiast prostej mo liwo ci ustalania dowolnego po o enia kontrolek (ich pozycji na stronie). 4. Tekst mo na formatowa, korzystaj c z ikon dost pnych po prawej stronie paska narz dzi (niewidoczne na rysunku 1.4). Odpowiadaj one typowym ikonom znanym z edytorów tekstu. Znajdziemy tam ikon pozwalaj c na pogrubienie czcionki, u ycie kursywy i podkre lenia, zmian koloru czcionki i t a oraz wyrównania tekstu (do lewej, do prawej, do rodka i justowanie). Korzystaj c z tych ikon, utwórzmy nag ówek strony (rysunek 1.4). a) Na górze podgl du strony wpiszmy jej tytu : Ksi ga go ci i zaznaczmy go. b) Korzystaj c z paska narz dzi, zmie my rozmiar tytu u. W tym celu w rozwijanej li cie, w której po rozwini ciu widoczne s wzgl dne wielko ci (np. small, medium, large), wpiszmy warto 50. c) Zmie my kolor czcionki na granatowy. T o niech pozostanie niezmienione.

15 Rozdzia 1. Prosta aplikacja ASP.NET Web Forms, czyli o wszystkim po trochu 21 d) Przejd my do kodu pliku Default.aspx (zak adka Source u do u ekranu). Zwró my uwag, e formatowanie zosta o zapisane w klasie stylu CSS o nazwie.style1 1 (wi cej informacji na temat stylów CSS w rozdziale 8.), natomiast tekst tytu u zosta otoczony znacznikiem span z referencj do klasy style1. 5. Wró my do podgl du strony i zaznaczmy drugie pole edycyjne, a nast pnie za pomoc podokna Properties (je eli go nie ma, znajdziemy je w menu View) zmie my jego w a ciwo TextMode na MultiLine. Nast pnie w podgl dzie okna za pomoc myszy zwi kszmy jego wysoko. 6. Teraz przeci gnijmy kontrolk przycisku (Button) i zmie my jego etykiet (w a ciwo Text) na Wy lij. 7. I wreszcie mi dzy polami edycyjnymi i nag ówkiem umie my kontrolk Label. W odró nieniu do zwyk ego tekstu wpisywanego w edytorze jej zawarto mo e by zmieniona z poziomu kodu w trakcie dzia ania aplikacji. Pos u y nam do wy wietlenia zapisów w ksi dze go ci. Na razie wyczy my jej zawarto, usuwaj c za pomoc podokna Properties tekst przypisany do w a ciwo ci Text. To tyle, je eli chodzi o projektowanie aplikacji ASP.NET za pomoc myszki. Stworzyli my interfejs, którego dzia anie mo emy przetestowa, uruchamiaj c aplikacj (klawisz F5). W polach edycyjnych mo na wpisywa tekst, klikni cie przycisku powoduje prze adowanie strony, ale wpisana w formularzu wiadomo nie pojawia si na stronie. To musimy dopiero zaprogramowa. Dodawanie wpisu na stronie Stwórzmy metod zdarzeniow przycisku: 1. W widoku projektowania strony (zak adka Design u do u okna) dwukrotnie kliknij przycisk Wy lij (na podgl dzie strony). 2. Otworzy si edytor kodu z widoczn zawarto ci pliku Default.aspx.cs. Kursor ustawiony jest w nowo utworzonej metodzie Button1_Click. 3. W tej metodzie umie kod widoczny na listingu 1.1. Korzystamy z j zyka C# (alternatyw jest Visual Basic). Informacje o tym j zyku, które s niezb dne do zrozumienia kodów z tej ksi ki, czytelnik znajdzie w dwóch kolejnych rozdzia ach. Listing 1.1. Reakcja na klikni cie przycisku Wy lij protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { //walidacja po stronie serwera if (TextBox1.Text == "" TextBox2.Text == "") return; 1 W Visual Studio 2013 styl ten jest nazwany.auto-style1.

16 22 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów //ustalanie tre ci wpisu string kolornag ówka = "navy"; string nag ówek = "<font color='" + kolornag ówka + "'><b> Dodano dnia " + DateTime.Now.ToString() + "</b></font>"; string tre = TextBox2.Text.Trim().Replace("\n", "<br />"); string podpis = "<i>" + TextBox1.Text + "</i> (" + this.request.userhostaddress + ")"; //dodawanie wpisu string nowywpis = nag ówek + "<br />" + tre + "<br />" + podpis + "<P>"; nowywpis += "<hr width='30%' align='left'>"; Label1.Text += nowywpis; } //czyszczenie pola edycyjnego z tre ci wpisu TextBox2.Text = ""; Mo emy ponownie uruchomi aplikacj (F5) i spróbowa doda wpis. Zwró my uwag, e kopiuj c z pól edycyjnych tre wpisu i pseudonim podany przez u ytkownika, uwzgl dnili my formatowanie w postaci znaczników HTML. W szczególno ci znaki ko ca linii (\n), które mog znale si w a cuchu wpisanym do pola edycyjnego TextBox2, zamienili my na znacznik <br />. Efekt widoczny jest na rysunku 1.5. Rysunek 1.5. Wpis w ksi dze go ci. Serwer WWW to IIS 7 uruchomiony na Windows 7 W nawiasie za podpisem powinien znale si numer IP komputera, z którego dokonano wpisu. W IIS 6 znale liby my tam , ale w IIS 7 wida tylko numer portu. Po przeniesieniu programu na w a ciwy serwer numer b dzie jednak wy wietlany poprawnie. Powy sze rozwi zanie ma zasadnicz wad. Wpisy przechowywane s tylko we w asno ci Text kontrolki Label1, wi c po zamkni ciu aplikacji znikn. To jednak nie wszystko co gorsza, nawet w trakcie dzia ania aplikacji inna osoba, która wejdzie

17 Rozdzia 1. Prosta aplikacja ASP.NET Web Forms, czyli o wszystkim po trochu 23 na t stron, nie zobaczy wpisów zostawionych przez innych u ytkowników. Mo na si o tym atwo przekona, uruchamiaj c dodatkow sesj przegl darki i kopiuj c adres strony z okna uruchomionego przez Visual Studio (zapewne co w stylu 5262/Default.aspx, tylko z innym numerem portu). Aby ten b d naprawi, konieczne jest wspó dzielenie wpisów na poziomie ca ej aplikacji, a ponadto trwa e ich magazynowanie na dysku serwera w bazie danych, pliku XML lub cho by zwyk ym pliku tekstowym. Rozwój tej aplikacji b d opisywa nie tylko w tym, ale równie w kilku nast pnych rozdzia ach. Nie b dzie to rozwój d cy wprost do jedynie s usznego rozwi zania b d meandrowa, opisuj c ró ne rozwi zania i podej cia. Prosz wobec tego traktowa go jedynie jako pretekst do prezentacji ASP.NET Web Forms, a nie jako wzór projektowania aplikacji internetowych. Znaczniki tradycyjnego HTML mog by pisane du ymi lub ma ymi literami. Now lini mo na zatem zapisa równowa nie jako <BR /> lub <br />. Warto jednak zwróci uwag, e specyfikacja XHTML, a za ni HTML 5 wymusza zapisywanie znaczników ma ymi literami. B d stara si do tego zalecenia stosowa. Pozwol sobie jednak na innego typu anachronizmy: m.in. b d u ywa wycofywanego znacznika FONT, a tak e nie zawsze b d dba o domykanie pojedynczych znaczników (np. <p> zamiast <p />). Czas ycia aplikacji Po pierwszym wywo aniu witryny na serwerze WWW uruchamiana jest odpowiedzialna za ni aplikacja ASP.NET, która od tego momentu najcz ciej nie przestaje dzia a a do zako czenia pracy serwera. Jednocze nie w obr bie aplikacji powstaje sesja, która zwi zana jest z tym pierwszym daniem. Kolejne dania od innych przegl darek-klientów powoduj tworzenie kolejnych sesji. Po opuszczeniu przez internaut witryny sesje ko cz prac, ale aplikacja wci jest na posterunku. To zasadnicza zmiana w porównaniu do starszych technologii rozszerze serwerów WWW, w których aplikacja uruchamiana by a tylko po to, aby przetworzy otrzymane od przegl darki danie i wygenerowa nowy kod HTML. W ASP.NET mamy do czynienia ze stale pracuj c aplikacj, która przechowuje swój stan. Ci g o pracy aplikacji powoduje w szczególno ci, e mo emy zapami ta jakie dane na jednej stronie witryny, a wykorzysta na innej. Do tego s u y zbiór danych (zmiennych) aplikacji. Nie ma tak e problemu, aby utworzy zmienn przechowywan tylko w obr bie jednej sesji. Wystarczy umie ci j w zbiorze danych sesji.

18 36 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów

19 Skorowidz A ACT, AJAX Control Toolkit, 265 AJAX Control Toolkit, 265 AJAX, Asynchronous JavaScript and XML, 253 algorytm b belkowy, 260 aliasy, 124 analiza danych, 92 aplikacja Kolory, 272, 274 aplikacje ASP.NET Web Forms, 15 ASP.NET, 146 desktopowe, 58 internetowe, 58, 277 argumenty nazwane, 55 opcjonalne, 54 ASP, Active Server Pages, 15 ASP.NET, 15 Cache, 288 Web Forms, 277, 291 atrybuty, 76 B baza danych, 195 SQL Server, 151, 154 biblioteka jquery, 263 Web Forms, 195.NET, 38 bloki, 75 b dy, 32, 188 buforowanie, caching, 288 C C# 5.0, cache, 288 Caller Information, 103 CAS, Code Access Security, 39 CGI, Common Gateway Interface, 15 ciasteczka, 30 CLR, Common Language Runtime, 38, 39 CLS, Common Language Specification, 39 CSS, Cascade Style Sheet, 169 CTS, Common Type System, 39 czas ycia aplikacji, 23 D dane aplikacji, 24 delegacja, 127 delegacje, 57 DLR, Dynamic Language Runtime, 38, 39, 68 dodawanie do siatki, 212 elementu Site Map, 281 odwo ania do us ugi, 146 strony.aspx, 18 wpisu na stronie, 21 zdj, 197 domy lna warto argumentu, 54 domy lnie implementowane w a ciwo ci, 112 dost p do stron, 188 dyrektywy preprocesora, 73 dzia anie bufora, 290 dzia anie polityki, 290 dziedziczenie, 243 E elementy aplikacji internetowych, 277 tablicy, 78 typu T, 121 encje, 156 F FIFO, 84 FILO, 84 filtrowanie, 91, 210 formatowanie identyfikator, 173 nazwa klasy, 174 typ znacznika HTML, 170 G generowanie ostrze enia, 74 gra Reversi, 215 dziedziczenie, 243 informacje o stanie, 231 interakcja z u ytkownikiem, 234 interfejs, 216, 233 metody dodatkowe, 225 najlepszy ruch, 245 plansza, 226, 229 podpowied komputera, 248 prezentacja stanu, 230 rozpoczynanie od nowa, 243 ruch komputera, 251 silnik, 216 testy, 223 wykrywanie sytuacji, 238 zasady, 221 gra z komputerem, 250

20 294 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów has o, 187, 188 H IIS, Internet Information Services, 15, 288 IL, Intermediate Language, 38 implementacja interfejsów, 117, 122 zasad gry, 221 informacja o b dach, 188 o koncie, 191 o u ytkowniku, 193 inicjacja obiektów, 88 tablic, 88 instalowanie kontrolek ACT, 268 instancja klasy, 105 instrukcja warunkowa if..else, 68 wyboru switch, 68 interfejs IComparable, 118 strony, 19 u ytkownika, 254, 258 I J j zyk C# 5.0, j zyk XML, 133 JIT, Just-In-Time, 39, 40 jquery, 263 JSON, 253 JSP, Java Server Pages, 15 K kaskadowe arkusze stylów, 169, 283 klasa encji, 156 Lazy, 51 Random, 86 ReversiSilnik, 234 ReversiSilnikAI, 246 String, 47 StringBuilder, 49 Wpisy, 130, 158 klasy, 105 klauzula OutputCache, 291 kolejki, queue, 84 kolekcja List, 81 SortedList, 83 kolekcje, 76 kolor panelu, 272, 273 kompilacja warunkowa, 74 komponent ConfirmButton, 266 ValidationSummary, 266 konfiguracja czcionki, 173 filtra, 210 uwierzytelniania, 181 konfigurator witryny, 187 konstrukcja try..catch, 71 yield return, 87 konstruktor, 108, 220 konto u ytkownika, 191 kontrakt danych, 143 kontrakty, 143 kontrolka AlwaysVisibleControl Extender1, 275 DetailsView, 209, 211 GridView, 209 Label, 255 LoginView, 184 Repeater, 161, 207, 211 ScriptManager, 256 Timer, 257 TreeView, 282 UpdatePanel, 254, 255 UpdateProgress, 259 kontrolki, 160, 173 ACT, 266, 268 logowania, 180 uwierzytelniania, 177 Web Forms, 195 konwersja na a cuch, 109 na typ double, 109 typów podstawowych, 45 L leniwe inicjowanie zmiennych, 51 liczby pseudolosowe, 86 LINQ, 88, 89 to Objects, 136 to SQL, 151 to XML, 85, 134, 137 logowanie, 179 lokalizacja, 163, 164, 166, 167, 168 a cuchy, 47, 48 czenie danych, 94 zbiorów danych, 93 M mapa witryny, SiteMap, 280 mapowanie obiektowo-relacyjne, 157 mechanizm reflection, 67 menu aplikacji, 209 metoda CompareTo, 118 metoda Equals, 114 metoda GetHashCode, 114 metoda GetValueOrDefault, 64 metoda ToDouble, 109 metoda ToString, 109 metody, 52, 55, 105 metody klasy String, 47, 48 metody rozszerzaj ce, 90 metody strony, 263 metody strony, page methods, 262 metody udost pniane przez us ug, 144 metody z nieokre lon liczb argumentów, 85 metody zdarzeniowe, 58 miniatura zdj cia, 201 modyfikacja konstruktora kontrolki, 235 modyfikacje danych, 95 modyfikator async, 99 modyfikatory dost pu, 107 N nazwa u ytkownika, 183 O obiekty, 105 obiekty sta e, 108 obs uga wyj tków, 71, 73 zdarze, 256 odczyt z pliku, 137 od wie anie danych, 162 okre lanie typu zmiennej, 43 operator as, 46

21 Skorowidz 295 await, 99 is, 46 join, 94 new, 77 operatory, 43, 45 arytmetyczne, 113 konwersji, 116 LINQ, 89 porównania, 114 osadzanie modelu, 131 ostrze enie, 74 P parametr Query String, 287 parametr T, 121 parametry, 121 p tla foreach, 79 równoleg a for, 96 p tle, 69 platforma.net, 15, 37 rodowisko uruchomieniowe, 38 plik AssemblyInfo.cs, 76 Default.aspx, 184, 191 Global.asax.cs, 27 Web.config, 17, 184, 190, 277 pliki.css, 169.Master, 177 konfiguracyjne, 277, 279 XML, 133 pobieranie danych, 91 pola, 105 polityka sliding expiration, 290 prezentacja danych, 91, 160 programowanie asynchroniczne, 99 obiektowe, 105 wspó bie ne, 96 projekt ASP.NET Web Forms, 16 projektowanie interfejsu strony, 19 przechowywanie danych, 30 przechowywanie stanu aplikacji, 26 przeci anie metod, 53 przerywanie p tli, 98 przestrze System.Collections.Generic, 84 przesy anie plików, 204 zdj cia, 202 pseudotyp var, 43 pude kowanie, 64 pusty projekt, 17 Q Query String, 286 R refleksja, 68 rejestrowanie u ytkownika, 185 rejestrowanie zdarze, 139 reklama, 274 rozszerzanie klasy, 126 rozszerzenia, 125 AlwaysVisibleControlExtender, 274 ConfirmButtonExtender, 269, 270 równoleg a p tla for, 96 S separacja modelu, 129 siatka, 212 SiteMap, 280 skórki, 285 s owniki, 83 s owo kluczowe default, 64 delegate, 57 event, 58 using, 148 yield, 86 sortowanie, 80, 91, 123 b belkowe, 260 tablicy, 118 SQL Server, 151 sta e liczbowe, 42 sta e preprocesora, 74 stan aplikacji, 26 gry, 230 statyczne obiekty sk adowe, 108 sterowanie przep ywem, 68 stos, stack, 84 strona.aspx, 18 logowania, 179 przegl dania zbiorów zdj, 204 przypominania has a, 187 rejestrowania u ytkownika, 185 tworzenia u ytkownika, 182 z formularzem, 197 zmiany has a, 188 strony wieloj zyczne, 163 struktura typu FIFO, 84 typu FILO, 84 Ulamek, 106 Wpis, 156 struktury, 106 styl kontrolki, 174 suwaki, 272 szablony, 166 Style Sheet, 283 WCF Data Service, 141 T tabela Zdjecia, 206 tablice, 77 dynamiczne, 77 jako argumenty, 85 technologia AJAX, 253 ASP.NET, 15 ASP.NET Web Forms, 16 COM, 68 LINQ, 90 LINQ to SQL, 151 LINQ to XML, 85 tematy, 283 testowanie struktury, 109 testy dzia ania silnika, 224 t umaczenia, 165 tworzenie bazy danych, 152, 154 biblioteki us ug WCF, 141, 142 konta, 186 projektu, 106 pustego projektu, 16, 17 tablic, 77 wi zania, 198 wzorca, 177 typ dynamic, 66 Nullable<int>, 64 object, 67 T, 121 Variant, 65 wyliczeniowy, 50 typy anonimowe, 127 danych, 40, 42 dynamiczne, 65

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: JavaScript for PHP Developers Tłumaczenie: Rafał Jońca ISBN: 978-83-246-8217-1 2013 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of JavaScript for PHP Developers, ISBN

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved.

Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved. Tytuł oryginału: Pro ASP.NET MVC 3 Framework Tłumaczenie: Paweł Gonera ISBN: 978-83-246-4822-1 Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Autor: Dan Rahmel T³umaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Tytu³ orygina³u: Professional Joomla! (Programmer to Programmer) Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright Packt Publishing 2013. First published in the English language under the

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Official Joomla! Book Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3608-2 Authorized translation from the English language edition, entitled: The Official Joomla! Book, ISBN: 0321704215,

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo