Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: Copyright Helion 2014 Printed in Poland. Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci Przedmowa... 9 Wst p Rozdzia 1. Prosta aplikacja ASP.NET Web Forms, czyli o wszystkim po trochu Technologia ASP.NET Trivia projektowania aplikacji ASP.NET Tworzenie pustego projektu w Visual Studio 2010 i Tworzenie pustego projektu w Visual Studio Dodawanie strony.aspx Projektowanie interfejsu strony Dodawanie wpisu na stronie Czas ycia aplikacji Dane aplikacji Zdarzenia aplikacji plik Global.asax Przechowywanie stanu aplikacji na dysku serwera Przechowywanie danych po stronie klienta (ciasteczka) Walidacja po stronie klienta Wymagane pole formularza B d w Visual Studio 2012 i Ograniczanie zawarto ci wpisów Podsumowanie walidacji Zadania Rozdzia 2. J zyk C# Platforma.NET rodowisko uruchomieniowe Kod po redni i podwójna kompilacja Skróty, które warto pozna Podstawowe typy danych Deklaracja i zmiana warto ci zmiennej Typy liczbowe oraz znakowy Okre lanie typu zmiennej przy inicjacji (pseudotyp var) Operatory Konwersje typów podstawowych Operatory is i as a cuchy Typ wyliczeniowy Leniwe inicjowanie zmiennych... 51

4 4 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów Metody Przeci anie metod Domy lne warto ci argumentów metod argumenty opcjonalne (nowo j zyka C# 4.0) Argumenty nazwane (nowo j zyka C# 4.0) Warto ci zwracane przez metody Zwracanie warto ci przez argument metody Delegacje i zdarzenia Wyra enia lambda Typy warto ciowe i referencyjne Nullable Pude kowanie Typy dynamiczne (nowo j zyka C# 4.0) Sterowanie przep ywem Instrukcja warunkowa if..else Instrukcja wyboru switch P tle Wyj tki Dyrektywy preprocesora Kompilacja warunkowa ostrze enia Definiowanie sta ych preprocesora Bloki Atrybuty Kolekcje Zwyk e tablice P tla foreach Sortowanie Kolekcja List Kolekcja SortedList i inne s owniki Kolejka i stos Tablice jako argumenty metod oraz metody z nieokre lon liczb argumentów S owo kluczowe yield Nowa forma inicjacji obiektów i tablic LINQ Operatory LINQ Pobieranie danych (filtrowanie i sortowanie) Najprostsza prezentacja pobranych danych Analiza pobranych danych Wybór elementu Weryfikowanie danych Prezentacja w grupach czenie zbiorów danych czenie danych z ró nych róde w zapytaniu LINQ operator join Mo liwo modyfikacji danych ród a Elementy programowania wspó bie nego (nowo j zyka C# 4.0) Równoleg a p tla for Przerywanie p tli Programowanie asynchroniczne. Modyfikator async i operator await (nowo j zyka C# 5.0) Caller Information (nowo j zyka C# 5.0)

5 Spis tre ci 5 Rozdzia 3. Programowanie obiektowe w C# Przyk ad struktury (Ulamek) Przygotowywanie projektu Konstruktor i statyczne obiekty sk adowe Pierwsze testy Konwersje na a cuch (metoda ToString) i na typ double Metoda upraszczaj ca u amek W a ciwo ci Domy lnie implementowane w a ciwo ci (ang. auto-implemented properties) Operatory arytmetyczne Operatory porównania oraz metody Equals i GetHashCode Operatory konwersji Implementacja interfejsu (na przyk adzie IComparable) Definiowanie typów parametrycznych Definiowanie typów ogólnych Okre lanie warunków, jakie maj spe nia parametry Implementacja interfejsów przez typ ogólny Definiowanie aliasów Typy ogólne z wieloma parametrami Rozszerzenia Typy anonimowe Rozdzia 4. Wielkie porz dki, czyli separacja modelu. Pliki XML Separacja modelu Definicja klasy Wpisy Osadzanie modelu w aplikacji Zapis kolekcji w plikach XML Podstawy j zyka XML U ycie LINQ to XML Odczyt danych z pliku XML Zapis do pliku XML Rejestrowanie zdarze Rozdzia 5. Udost pnianie danych przez us ug WCF Tworzenie biblioteki us ug WCF Definiowanie kontraktów Definiowanie metod udost pnianych przez us ug Dodawanie odwo ania do us ugi w aplikacji ASP.NET U ycie us ugi WCF w aplikacji ASP.NET Rozdzia 6. Baza danych SQL Server w ASP.NET Web Forms. LINQ to SQL Tworzenie bazy danych SQL Server w Visual Studio Tworzenie bazy danych SQL Server w Visual Studio 2012 i Klasa encji Prezentacja danych w kontrolkach Zadania Rozdzia 7. Strony wieloj zyczne (lokalizacja) Rozdzia 8. Podstawowe wiadomo ci o kaskadowych arkuszach stylów Formatowanie na podstawie typu znacznika HTML Formatowanie na podstawie identyfikatora Formatowanie na podstawie nazwy klasy

6 6 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów Rozdzia 9. Kontrolki uwierzytelniania u ytkowników w Web Forms Tworzenie wzorca Strona logowania Konfiguracja uwierzytelniania i baza danych Wy wietlanie nazwy u ytkownika Strona rejestrowania nowego u ytkownika Strona przypominania has a Strona zmiany has a i problem dost pu do stron Odczytywanie informacji o koncie z poziomu kodu Zadania Rozdzia 10. Przegl d kontrolek biblioteki Web Forms Baza danych Strona z formularzem dodawania zdj Strona przegl dania zbiorów zdj Menu aplikacji Kontrolki GridView i DetailsView Zadania Rozdzia 11. Studium przypadku: gra Reversi Silnik Konstruktor klasy Implementacja zasad gry Pierwsze testy Metody dodatkowe Kontrolka prezentuj ca plansz Prezentacja stanu gry w kontrolce Wy wietlanie dodatkowych informacji o stanie gry Interakcja z u ytkownikiem Wykrywanie szczególnych sytuacji w grze Dziedziczenie Jak znale najlepszy ruch? Podpowied komputera Gra z komputerem Zadania Rozdzia 12. Technologia AJAX Kontrolka UpdatePanel Dwie kontrolki UpdatePanel Kontrolka Timer Kontrolka UpdateProgress Metody strony (page methods) Metody strony wykorzystanie jquery Rozdzia 13. AJAX Control Toolkit Co to jest AJAX Control Toolkit? U ywanie kontrolek ACT we w asnych projektach Instalacja kontrolek ACT w rodowisku Visual Studio U ycie rozszerzenia ConfirmButtonExtender Jak to jest zrobione? Suwaki Reklama

7 Spis tre ci 7 Rozdzia 14. Typowe elementy aplikacji internetowych ASP.NET Pliki konfiguracyjne SiteMap Style, skórki i tematy Temat Skórki Query String Buforowanie (cache) Skorowidz

8 8 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów

9 Rozdzia 1. Prosta aplikacja ASP.NET Web Forms, czyli o wszystkim po trochu Jacek Matulewski Technologia ASP.NET Czym jest ASP.NET? W wielkim skrócie jest to technologia uruchamiana na serwerze WWW, który korzystaj c z platformy.net, dynamicznie generuje na podstawie przygotowanych przez programistów szablonów (plików.aspx) strony HTML ze skryptami JavaScript s one nast pnie przekazywane do programu IIS (ang. Internet Information Services) udost pniaj cego ich zawarto w internecie. ASP.NET jest wi c technologi pracuj c po stronie serwera. Komputer-klient nie musi mie nawet zainstalowanej platformy.net. Wystarczy, by dysponowa przegl dark obs uguj c skrypty JavaScript. To stawia ASP.NET w jednym szeregu z JSP (ang. Java Server Pages) czy aplikacjami internetowymi budowanymi na bazie PHP. Nazwa ASP.NET wywodzi si od poprzednika tej technologii, czyli ASP (ang. Active Server Pages), w której szablonom HTML towarzyszy najcz ciej kod VBScript. Aplikacje ASP w odró nieniu od ASP.NET, a tak samo jak w CGI (ang. Common Gateway Interface), nie posiada y jednak stanu, co bardzo utrudnia o ich tworzenie.

10 16 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów Trivia projektowania aplikacji ASP.NET Zbudujmy aplikacj, która b dzie implementacj prostej ksi gi go ci. Idea aplikacji jest nast puj ca: dowolny internauta po wej ciu na stron bez konieczno ci logowania b dzie móg umie ci na niej swój wpis. Aby od podstaw przedstawi elementy ASP.NET, zaczniemy od pustego projektu domy lny projekt aplikacji ASP.NET Web Forms wyposa ony jest bowiem we wzorzec, strony zarz dzania kontami, kaskadowe arkusze stylów, pliki JavaScript i inne elementy, które poznamy dopiero w dalszej cz ci ksi ki. Technologi ASP.NET Web Forms mo na z powodzeniem zaliczy obecnie do technologii dojrza ych. Nie nast puj w niej wobec tego tak du e zmiany jak w przypadku ASP.NET MVC. To powoduje, e opisane w tej ksi ce procedury tworzenia i rozwijania projektów Web Forms mog by z powodzeniem stosowane w rodowisku 2010, 2012 i Ró nice w przypadku poszczególnych rodowisk zosta y w tek cie zaznaczone. Warto zwróci uwag na dwie najwa niejsze. Po pierwsze, w przypadku Visual Studio 2013 pojawi si zintegrowany kreator umo liwiaj cy tworzenie projektów aplikacji internetowych korzystaj cych z technologii ASP.NET Web Forms i MVC w dowolnych kombinacjach. Tworz c projekty na potrzeby tej ksi ki, wybieramy oczywi cie jedynie Web Forms. Drug zmian, która mo e dezorientowa, jest sposób edycji tabel w bazach danych (zob. rozdzia 6). Od wersji Visual Studio 2012 odbywa si to poprzez generowane specjalnie w tym celu skrypty SQL. W do czonych do tej ksi ki ród ach znajduj si projekty dla Visual Studio 2010 i 2013 oraz przekonwertowane projekty dla Visual Studio 2013 RC (taka wersja by a dost pna w momencie oddawania ksi ki do druku). Aktualizacja projektu z Visual Studio 2012 do 2013 jest automatyczna i pozostawia mo liwo otwarcia projektu tak e w starszej wersji. Ze wzgl du na spójno opisów zrezygnowali my z polonizacji Visual Studio, która jest mo liwa dopiero od wersji Tworzenie pustego projektu w Visual Studio 2010 i 2012 Utwórzmy pusty projekt aplikacji ASP.NET Web Forms: 1. Uruchom Visual Studio. 2. Z menu File/New wybierz Project (mo na równie u y klawiszy skrótu Ctrl+Shift+N). 3. Pojawi si okno widoczne na rysunku 1.1, w którym nale y z listy zainstalowanych szablonów (Installed/Templates) wybra Visual C#/Web i wreszcie ASP.NET Empty Web Application. 4. Wpisz KsiegaGosci w polu Name, sprawd, czy zaznaczone jest pole opcji Create directory for solution (stwórz katalog dla rozwi zania), i kliknij OK. W efekcie powstanie projekt, w którym poza plikiem konfiguracyjnym Web.config nie ma adnych innych plików. Dodajmy wobec tego plik, który b dzie szablonem jedynej strony aplikacji (witryny).

11 Rozdzia 1. Prosta aplikacja ASP.NET Web Forms, czyli o wszystkim po trochu 17 Rysunek 1.1. Wybór projektu Tworzenie pustego projektu w Visual Studio 2013 W najnowszym Visual Studio wygl da to troch inaczej, cho rozpoczyna si podobnie. 1. Z menu File/New nale y wybra pozycj Project Z listy szablonów w lewym panelu wybieramy Visual C#/Web, a nast pnie jedyn pozycj : ASP.NET Web Application. 3. Wska my nazw projektu (pole Name), czyli Ksi gago ci. Upewnijmy si, e pole opcji Create directory for solution jest zaznaczone. 4. Po klikni ciu OK pojawi si zintegrowany kreator dla wszystkich typów aplikacji internetowych obs ugiwanych przez Visual Studio 2013 (rysunek 1.2). 5. W nowym oknie zaznaczmy szablon Empty, a poni ej pole opcji Web Forms (to ostatnie spowoduje utworzenie folderów typowych dla projektów Web Forms oraz dodanie referencji do bibliotek wykorzystywanych w Web Forms). 6. Klikamy Create Project. Utworzenie projektu b dzie trwa o d u sz chwil. W ko cu powstanie projekt, w którym oprócz pliku Web.config obecne b d tak e pliki Global.asax i Global.asax.cs, a do tego puste katalogi App_Data i Models.

12 18 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów Rysunek 1.2. Zintegrowany kreator aplikacji internetowych w Visual Studio 2013 Dodawanie strony.aspx Dodajmy do projektu stron, która b dzie stanowi a szablon g ównej i jedynej strony naszej witryny. Ta czynno, jak zreszt wi kszo czynno ci zwi zanych z projektowaniem aplikacji Web Forms, jest niemal identyczna w Visual Studio 2010, 2012 i Z menu Project wybierz Add New Item (klawisze skrótu Ctrl+Shift+A). 2. Pojawi si okno z rysunku 1.3, w którym z zak adki Web wybierz Web Form. Zmie nazw nowego pliku na Default.aspx. 3. Kliknij Add. W podoknie Solution Explorer pojawi si nowy element dodany przed chwil do projektu plik Default.aspx. Zauwa my jednak, e reprezentuj c go ga mo na rozwin. Wówczas zobaczymy dwa towarzysz ce mu dodatkowe pliki z kodem C#: Default.aspx.cs oraz Default.aspx.designer.cs. Do pierwszego b dziemy dodawa w asny kod C# kontroluj cy dzia anie strony, natomiast w drugim Visual Studio umieszcza b dzie deklaracje zmiennych odpowiadaj cych kontrolkom umieszczonym na stronie w oknie projektowania. Osoby poznaj ce dopiero rodowisko Visual Studio i j zyk C# nie powinny w tym pliku niczego zmienia. Dlaczego wybrali my tak nazw nowego pliku? Serwer IIS traktuje pliki o tej nazwie jako domy lne w katalogach (analogicznie do index.html i Default.htm) b dzie ona zatem wy wietlona, je eli w przegl darce wpisany zostanie adres zako czony na katalogu aplikacji.

13 Rozdzia 1. Prosta aplikacja ASP.NET Web Forms, czyli o wszystkim po trochu 19 Rysunek 1.3. Dodawanie pliku do projektu Projektowanie interfejsu strony Po utworzeniu pliku mo emy jego zawarto zobaczy w podoknie widocznym w centrum Visual Studio. Zwró my uwag na obecne w jego dolnej cz ci przyciski Design, Split i Source. Domy lnie edytor ustawiony jest na zak adce Source. W wyniku tego ogl damy kod XML b d cy szablonem kodu HTML wysy anego przez dzia aj c aplikacj ASP.NET do przegl darki. W tej chwili najwa niejszym dla nas znacznikiem jest div (znacznik grupuj cy, który okre la blok na stronie). To w nim umie cimy ca y dodawany przez nas kod. Zmie my widok na Design, aby móc projektowa wygl d strony za pomoc myszki. Na stronie umie my dwa pola edycyjne (TextBox), przycisk (Button) i kontrolk Label. W tym celu: 1. Z lewej strony okna Visual Studio powinno by widoczne podokno Toolbox. Je eli nie jest mo na je w czy w menu View. Przypnijmy je tak, eby ca y czas by a widoczna jego zawarto. 2. Z podokna Toolbox przeci gnij dwa razy kontrolk TextBox. Nale y umie ci je wewn trz pustego elementu div widocznego na podgl dzie strony. 3. Mo emy równie doda opis pól edycyjnych, wpisuj c je wprost z klawiatury w kodzie strony (jak w edytorze tekstu). Przyk ad widoczny jest na rysunku 1.4.

14 20 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów Rysunek 1.4. Edycja zawarto ci strony Zawarto strony mo na edytowa podobnie jak w edytorach tekstu strona tworzy dokument, w którym dzia aj znaki ko ca linii. Mo emy wobec tego ustawi kursor mi dzy dwoma dodanymi polami edycyjnymi TextBox i rozdzieli je spacj lub znakiem ko ca linii (klawisz Enter). Nie ma natomiast prostej mo liwo ci ustalania dowolnego po o enia kontrolek (ich pozycji na stronie). 4. Tekst mo na formatowa, korzystaj c z ikon dost pnych po prawej stronie paska narz dzi (niewidoczne na rysunku 1.4). Odpowiadaj one typowym ikonom znanym z edytorów tekstu. Znajdziemy tam ikon pozwalaj c na pogrubienie czcionki, u ycie kursywy i podkre lenia, zmian koloru czcionki i t a oraz wyrównania tekstu (do lewej, do prawej, do rodka i justowanie). Korzystaj c z tych ikon, utwórzmy nag ówek strony (rysunek 1.4). a) Na górze podgl du strony wpiszmy jej tytu : Ksi ga go ci i zaznaczmy go. b) Korzystaj c z paska narz dzi, zmie my rozmiar tytu u. W tym celu w rozwijanej li cie, w której po rozwini ciu widoczne s wzgl dne wielko ci (np. small, medium, large), wpiszmy warto 50. c) Zmie my kolor czcionki na granatowy. T o niech pozostanie niezmienione.

15 Rozdzia 1. Prosta aplikacja ASP.NET Web Forms, czyli o wszystkim po trochu 21 d) Przejd my do kodu pliku Default.aspx (zak adka Source u do u ekranu). Zwró my uwag, e formatowanie zosta o zapisane w klasie stylu CSS o nazwie.style1 1 (wi cej informacji na temat stylów CSS w rozdziale 8.), natomiast tekst tytu u zosta otoczony znacznikiem span z referencj do klasy style1. 5. Wró my do podgl du strony i zaznaczmy drugie pole edycyjne, a nast pnie za pomoc podokna Properties (je eli go nie ma, znajdziemy je w menu View) zmie my jego w a ciwo TextMode na MultiLine. Nast pnie w podgl dzie okna za pomoc myszy zwi kszmy jego wysoko. 6. Teraz przeci gnijmy kontrolk przycisku (Button) i zmie my jego etykiet (w a ciwo Text) na Wy lij. 7. I wreszcie mi dzy polami edycyjnymi i nag ówkiem umie my kontrolk Label. W odró nieniu do zwyk ego tekstu wpisywanego w edytorze jej zawarto mo e by zmieniona z poziomu kodu w trakcie dzia ania aplikacji. Pos u y nam do wy wietlenia zapisów w ksi dze go ci. Na razie wyczy my jej zawarto, usuwaj c za pomoc podokna Properties tekst przypisany do w a ciwo ci Text. To tyle, je eli chodzi o projektowanie aplikacji ASP.NET za pomoc myszki. Stworzyli my interfejs, którego dzia anie mo emy przetestowa, uruchamiaj c aplikacj (klawisz F5). W polach edycyjnych mo na wpisywa tekst, klikni cie przycisku powoduje prze adowanie strony, ale wpisana w formularzu wiadomo nie pojawia si na stronie. To musimy dopiero zaprogramowa. Dodawanie wpisu na stronie Stwórzmy metod zdarzeniow przycisku: 1. W widoku projektowania strony (zak adka Design u do u okna) dwukrotnie kliknij przycisk Wy lij (na podgl dzie strony). 2. Otworzy si edytor kodu z widoczn zawarto ci pliku Default.aspx.cs. Kursor ustawiony jest w nowo utworzonej metodzie Button1_Click. 3. W tej metodzie umie kod widoczny na listingu 1.1. Korzystamy z j zyka C# (alternatyw jest Visual Basic). Informacje o tym j zyku, które s niezb dne do zrozumienia kodów z tej ksi ki, czytelnik znajdzie w dwóch kolejnych rozdzia ach. Listing 1.1. Reakcja na klikni cie przycisku Wy lij protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { //walidacja po stronie serwera if (TextBox1.Text == "" TextBox2.Text == "") return; 1 W Visual Studio 2013 styl ten jest nazwany.auto-style1.

16 22 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów //ustalanie tre ci wpisu string kolornag ówka = "navy"; string nag ówek = "<font color='" + kolornag ówka + "'><b> Dodano dnia " + DateTime.Now.ToString() + "</b></font>"; string tre = TextBox2.Text.Trim().Replace("\n", "<br />"); string podpis = "<i>" + TextBox1.Text + "</i> (" + this.request.userhostaddress + ")"; //dodawanie wpisu string nowywpis = nag ówek + "<br />" + tre + "<br />" + podpis + "<P>"; nowywpis += "<hr width='30%' align='left'>"; Label1.Text += nowywpis; } //czyszczenie pola edycyjnego z tre ci wpisu TextBox2.Text = ""; Mo emy ponownie uruchomi aplikacj (F5) i spróbowa doda wpis. Zwró my uwag, e kopiuj c z pól edycyjnych tre wpisu i pseudonim podany przez u ytkownika, uwzgl dnili my formatowanie w postaci znaczników HTML. W szczególno ci znaki ko ca linii (\n), które mog znale si w a cuchu wpisanym do pola edycyjnego TextBox2, zamienili my na znacznik <br />. Efekt widoczny jest na rysunku 1.5. Rysunek 1.5. Wpis w ksi dze go ci. Serwer WWW to IIS 7 uruchomiony na Windows 7 W nawiasie za podpisem powinien znale si numer IP komputera, z którego dokonano wpisu. W IIS 6 znale liby my tam , ale w IIS 7 wida tylko numer portu. Po przeniesieniu programu na w a ciwy serwer numer b dzie jednak wy wietlany poprawnie. Powy sze rozwi zanie ma zasadnicz wad. Wpisy przechowywane s tylko we w asno ci Text kontrolki Label1, wi c po zamkni ciu aplikacji znikn. To jednak nie wszystko co gorsza, nawet w trakcie dzia ania aplikacji inna osoba, która wejdzie

17 Rozdzia 1. Prosta aplikacja ASP.NET Web Forms, czyli o wszystkim po trochu 23 na t stron, nie zobaczy wpisów zostawionych przez innych u ytkowników. Mo na si o tym atwo przekona, uruchamiaj c dodatkow sesj przegl darki i kopiuj c adres strony z okna uruchomionego przez Visual Studio (zapewne co w stylu 5262/Default.aspx, tylko z innym numerem portu). Aby ten b d naprawi, konieczne jest wspó dzielenie wpisów na poziomie ca ej aplikacji, a ponadto trwa e ich magazynowanie na dysku serwera w bazie danych, pliku XML lub cho by zwyk ym pliku tekstowym. Rozwój tej aplikacji b d opisywa nie tylko w tym, ale równie w kilku nast pnych rozdzia ach. Nie b dzie to rozwój d cy wprost do jedynie s usznego rozwi zania b d meandrowa, opisuj c ró ne rozwi zania i podej cia. Prosz wobec tego traktowa go jedynie jako pretekst do prezentacji ASP.NET Web Forms, a nie jako wzór projektowania aplikacji internetowych. Znaczniki tradycyjnego HTML mog by pisane du ymi lub ma ymi literami. Now lini mo na zatem zapisa równowa nie jako <BR /> lub <br />. Warto jednak zwróci uwag, e specyfikacja XHTML, a za ni HTML 5 wymusza zapisywanie znaczników ma ymi literami. B d stara si do tego zalecenia stosowa. Pozwol sobie jednak na innego typu anachronizmy: m.in. b d u ywa wycofywanego znacznika FONT, a tak e nie zawsze b d dba o domykanie pojedynczych znaczników (np. <p> zamiast <p />). Czas ycia aplikacji Po pierwszym wywo aniu witryny na serwerze WWW uruchamiana jest odpowiedzialna za ni aplikacja ASP.NET, która od tego momentu najcz ciej nie przestaje dzia a a do zako czenia pracy serwera. Jednocze nie w obr bie aplikacji powstaje sesja, która zwi zana jest z tym pierwszym daniem. Kolejne dania od innych przegl darek-klientów powoduj tworzenie kolejnych sesji. Po opuszczeniu przez internaut witryny sesje ko cz prac, ale aplikacja wci jest na posterunku. To zasadnicza zmiana w porównaniu do starszych technologii rozszerze serwerów WWW, w których aplikacja uruchamiana by a tylko po to, aby przetworzy otrzymane od przegl darki danie i wygenerowa nowy kod HTML. W ASP.NET mamy do czynienia ze stale pracuj c aplikacj, która przechowuje swój stan. Ci g o pracy aplikacji powoduje w szczególno ci, e mo emy zapami ta jakie dane na jednej stronie witryny, a wykorzysta na innej. Do tego s u y zbiór danych (zmiennych) aplikacji. Nie ma tak e problemu, aby utworzy zmienn przechowywan tylko w obr bie jednej sesji. Wystarczy umie ci j w zbiorze danych sesji.

18 36 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów

19 Skorowidz A ACT, AJAX Control Toolkit, 265 AJAX Control Toolkit, 265 AJAX, Asynchronous JavaScript and XML, 253 algorytm b belkowy, 260 aliasy, 124 analiza danych, 92 aplikacja Kolory, 272, 274 aplikacje ASP.NET Web Forms, 15 ASP.NET, 146 desktopowe, 58 internetowe, 58, 277 argumenty nazwane, 55 opcjonalne, 54 ASP, Active Server Pages, 15 ASP.NET, 15 Cache, 288 Web Forms, 277, 291 atrybuty, 76 B baza danych, 195 SQL Server, 151, 154 biblioteka jquery, 263 Web Forms, 195.NET, 38 bloki, 75 b dy, 32, 188 buforowanie, caching, 288 C C# 5.0, cache, 288 Caller Information, 103 CAS, Code Access Security, 39 CGI, Common Gateway Interface, 15 ciasteczka, 30 CLR, Common Language Runtime, 38, 39 CLS, Common Language Specification, 39 CSS, Cascade Style Sheet, 169 CTS, Common Type System, 39 czas ycia aplikacji, 23 D dane aplikacji, 24 delegacja, 127 delegacje, 57 DLR, Dynamic Language Runtime, 38, 39, 68 dodawanie do siatki, 212 elementu Site Map, 281 odwo ania do us ugi, 146 strony.aspx, 18 wpisu na stronie, 21 zdj, 197 domy lna warto argumentu, 54 domy lnie implementowane w a ciwo ci, 112 dost p do stron, 188 dyrektywy preprocesora, 73 dzia anie bufora, 290 dzia anie polityki, 290 dziedziczenie, 243 E elementy aplikacji internetowych, 277 tablicy, 78 typu T, 121 encje, 156 F FIFO, 84 FILO, 84 filtrowanie, 91, 210 formatowanie identyfikator, 173 nazwa klasy, 174 typ znacznika HTML, 170 G generowanie ostrze enia, 74 gra Reversi, 215 dziedziczenie, 243 informacje o stanie, 231 interakcja z u ytkownikiem, 234 interfejs, 216, 233 metody dodatkowe, 225 najlepszy ruch, 245 plansza, 226, 229 podpowied komputera, 248 prezentacja stanu, 230 rozpoczynanie od nowa, 243 ruch komputera, 251 silnik, 216 testy, 223 wykrywanie sytuacji, 238 zasady, 221 gra z komputerem, 250

20 294 ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów has o, 187, 188 H IIS, Internet Information Services, 15, 288 IL, Intermediate Language, 38 implementacja interfejsów, 117, 122 zasad gry, 221 informacja o b dach, 188 o koncie, 191 o u ytkowniku, 193 inicjacja obiektów, 88 tablic, 88 instalowanie kontrolek ACT, 268 instancja klasy, 105 instrukcja warunkowa if..else, 68 wyboru switch, 68 interfejs IComparable, 118 strony, 19 u ytkownika, 254, 258 I J j zyk C# 5.0, j zyk XML, 133 JIT, Just-In-Time, 39, 40 jquery, 263 JSON, 253 JSP, Java Server Pages, 15 K kaskadowe arkusze stylów, 169, 283 klasa encji, 156 Lazy, 51 Random, 86 ReversiSilnik, 234 ReversiSilnikAI, 246 String, 47 StringBuilder, 49 Wpisy, 130, 158 klasy, 105 klauzula OutputCache, 291 kolejki, queue, 84 kolekcja List, 81 SortedList, 83 kolekcje, 76 kolor panelu, 272, 273 kompilacja warunkowa, 74 komponent ConfirmButton, 266 ValidationSummary, 266 konfiguracja czcionki, 173 filtra, 210 uwierzytelniania, 181 konfigurator witryny, 187 konstrukcja try..catch, 71 yield return, 87 konstruktor, 108, 220 konto u ytkownika, 191 kontrakt danych, 143 kontrakty, 143 kontrolka AlwaysVisibleControl Extender1, 275 DetailsView, 209, 211 GridView, 209 Label, 255 LoginView, 184 Repeater, 161, 207, 211 ScriptManager, 256 Timer, 257 TreeView, 282 UpdatePanel, 254, 255 UpdateProgress, 259 kontrolki, 160, 173 ACT, 266, 268 logowania, 180 uwierzytelniania, 177 Web Forms, 195 konwersja na a cuch, 109 na typ double, 109 typów podstawowych, 45 L leniwe inicjowanie zmiennych, 51 liczby pseudolosowe, 86 LINQ, 88, 89 to Objects, 136 to SQL, 151 to XML, 85, 134, 137 logowanie, 179 lokalizacja, 163, 164, 166, 167, 168 a cuchy, 47, 48 czenie danych, 94 zbiorów danych, 93 M mapa witryny, SiteMap, 280 mapowanie obiektowo-relacyjne, 157 mechanizm reflection, 67 menu aplikacji, 209 metoda CompareTo, 118 metoda Equals, 114 metoda GetHashCode, 114 metoda GetValueOrDefault, 64 metoda ToDouble, 109 metoda ToString, 109 metody, 52, 55, 105 metody klasy String, 47, 48 metody rozszerzaj ce, 90 metody strony, 263 metody strony, page methods, 262 metody udost pniane przez us ug, 144 metody z nieokre lon liczb argumentów, 85 metody zdarzeniowe, 58 miniatura zdj cia, 201 modyfikacja konstruktora kontrolki, 235 modyfikacje danych, 95 modyfikator async, 99 modyfikatory dost pu, 107 N nazwa u ytkownika, 183 O obiekty, 105 obiekty sta e, 108 obs uga wyj tków, 71, 73 zdarze, 256 odczyt z pliku, 137 od wie anie danych, 162 okre lanie typu zmiennej, 43 operator as, 46

21 Skorowidz 295 await, 99 is, 46 join, 94 new, 77 operatory, 43, 45 arytmetyczne, 113 konwersji, 116 LINQ, 89 porównania, 114 osadzanie modelu, 131 ostrze enie, 74 P parametr Query String, 287 parametr T, 121 parametry, 121 p tla foreach, 79 równoleg a for, 96 p tle, 69 platforma.net, 15, 37 rodowisko uruchomieniowe, 38 plik AssemblyInfo.cs, 76 Default.aspx, 184, 191 Global.asax.cs, 27 Web.config, 17, 184, 190, 277 pliki.css, 169.Master, 177 konfiguracyjne, 277, 279 XML, 133 pobieranie danych, 91 pola, 105 polityka sliding expiration, 290 prezentacja danych, 91, 160 programowanie asynchroniczne, 99 obiektowe, 105 wspó bie ne, 96 projekt ASP.NET Web Forms, 16 projektowanie interfejsu strony, 19 przechowywanie danych, 30 przechowywanie stanu aplikacji, 26 przeci anie metod, 53 przerywanie p tli, 98 przestrze System.Collections.Generic, 84 przesy anie plików, 204 zdj cia, 202 pseudotyp var, 43 pude kowanie, 64 pusty projekt, 17 Q Query String, 286 R refleksja, 68 rejestrowanie u ytkownika, 185 rejestrowanie zdarze, 139 reklama, 274 rozszerzanie klasy, 126 rozszerzenia, 125 AlwaysVisibleControlExtender, 274 ConfirmButtonExtender, 269, 270 równoleg a p tla for, 96 S separacja modelu, 129 siatka, 212 SiteMap, 280 skórki, 285 s owniki, 83 s owo kluczowe default, 64 delegate, 57 event, 58 using, 148 yield, 86 sortowanie, 80, 91, 123 b belkowe, 260 tablicy, 118 SQL Server, 151 sta e liczbowe, 42 sta e preprocesora, 74 stan aplikacji, 26 gry, 230 statyczne obiekty sk adowe, 108 sterowanie przep ywem, 68 stos, stack, 84 strona.aspx, 18 logowania, 179 przegl dania zbiorów zdj, 204 przypominania has a, 187 rejestrowania u ytkownika, 185 tworzenia u ytkownika, 182 z formularzem, 197 zmiany has a, 188 strony wieloj zyczne, 163 struktura typu FIFO, 84 typu FILO, 84 Ulamek, 106 Wpis, 156 struktury, 106 styl kontrolki, 174 suwaki, 272 szablony, 166 Style Sheet, 283 WCF Data Service, 141 T tabela Zdjecia, 206 tablice, 77 dynamiczne, 77 jako argumenty, 85 technologia AJAX, 253 ASP.NET, 15 ASP.NET Web Forms, 16 COM, 68 LINQ, 90 LINQ to SQL, 151 LINQ to XML, 85 tematy, 283 testowanie struktury, 109 testy dzia ania silnika, 224 t umaczenia, 165 tworzenie bazy danych, 152, 154 biblioteki us ug WCF, 141, 142 konta, 186 projektu, 106 pustego projektu, 16, 17 tablic, 77 wi zania, 198 wzorca, 177 typ dynamic, 66 Nullable<int>, 64 object, 67 T, 121 Variant, 65 wyliczeniowy, 50 typy anonimowe, 127 danych, 40, 42 dynamiczne, 65

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Klasa: 3TIR - Technik informatyk Program: 351203 Wymiar: 4 h tygodniowo Podręcznik: Kwalifikacja E.14 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Projektowanie dokumentów WWW. Laboratorium 3: Strona domowa cz. III Formularze. Opracował: Maciej Chyliński

Przedmiot: Projektowanie dokumentów WWW. Laboratorium 3: Strona domowa cz. III Formularze. Opracował: Maciej Chyliński Przedmiot: Projektowanie dokumentów WWW Laboratorium 3: Strona domowa cz. III Formularze Opracował: Maciej Chyliński Wstęp W naszym Ŝyciu wypełniamy dziesiątki, a nawet tysiące formularzy. Wynika to z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V W tym ćwiczeniu wykonamy otwory w wieku i w pudle skrzyni, w które będą wstawione śruby mocujące zawiasy do skrzyni. Następnie wstawimy osiem śrub i spróbujemy

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL LAMP jest to po prostu serwer stron www, pracujący na Linux-ie z zainstalowanym apache, językiem php oraz bazą danych MySQL. System ten stosuje ogromna większość hostingów

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

Ramki tekstowe w programie Scribus

Ramki tekstowe w programie Scribus - 1 - Ramki tekstowe w programie Scribus 1. Co to jest Scribus? Scribus jest to bezpłatny program do składu tekstu. Umożliwia tworzenie różnego rodzaju publikacji : broszury, ogłoszenia, biuletyny, plakaty,

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura Spring.

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura Spring. Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura Spring. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej architekturę Spring. Aplikacja składa się z jednego

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV 1 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym dba o porządek na stanowisku komputerowym posługuje się myszą i klawiaturą; z pomocą

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników).

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja dzieli się na 3 kroki. 1. Konfiguracja i uruchomienie serwera ftp. 2. Konfiguracja Bistro. 3. Konfiguracja aplikacji mobilnej BistroMo.

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych Technologia Informacyjna Lekcja 28 Tworzenie stylów w tekstu Jeśli pisze się długie teksty, stosując, zwłaszcza w jednym dokumencie róŝne r rodzaje formatowania,

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

DrawCut Label Studio

DrawCut Label Studio Przewodnik po programie DrawCut Label Studio Dla plotera tnącego Secabo LC30 WWW.E-LOGOSMEDIA.PL WWW.SECABO.PL 1 Gratulujemy Państwu zakupu plotera tnącego marki Secabo LC30. Mając świadomość, że praca

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy)

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy) Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, )

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: JEE/JSP Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do programistów

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_04 Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 R czne zak adanie kont u ytkowników (PD1) Jak r cznie za o y konto w systemie SBS?

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Wstawianie wstawianie na stronę różnych elementów (tabela, obraz, kształt, nagłówek, wordart )

Wstawianie wstawianie na stronę różnych elementów (tabela, obraz, kształt, nagłówek, wordart ) EDYCJA TEKSTU paski narzędzi zaznaczanie tekstu wstawiania i usuwanie znaków wstawianie i usuwanie akapitów nowa strona wdowy PASKI NARZĘDZI - WSTĘGI Wraz z Office 2007 zmieniła się filozofia pracy z programami

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo