1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013."

Transkrypt

1 Biuro Informatyki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Zaproszenie do złożenia oferty Warszawa, r. Uprzejmie proszę o przedstawienie Państwa oferty na wdrożenie nowej wizualizacji stron internetowych PARP w systemie CMS Joomla oraz migrację treści z dotychczas wykorzystywanego CMS opartego o framework CakePHP, zgodnie z Zakresem Zadań Wykonawcy (ZZW). Realizacja całości zamówienia musi być zakończona do r. 1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień Oferty przygotowane w odpowiedzi na zaproszenie powinny uwzględniać zapisy ujęte w Zakresie Zadań Wykonawcy oraz pozostałe warunki ujęte w zaproszeniu do składania ofert. 3. Oferta składana PARP powinna odpowiadać następującym warunkom: 1) część ogólna Oferty powinna określać: a) nazwę oferenta, b) adres oferenta, c) osoby do kontaktu po stronie oferenta, d) dane kontaktowe: nr telefonu, adres , e) czego dotyczy oferta wskazanie przedmiotu oferty. 2) część główna oferty powinna opisywać co najmniej: a) cenę netto i brutto za całość usługi, o której mowa w ZZW, przy czym oferowana cena powinna uwzględniać wszystkie nakłady niezbędne do realizacji zamówienia w tym m.in. koszt dostawy, wdrożenia, szkoleń i ewentualnych licencji, b) oferowany okres gwarancji na wykonane prace (nie krótszy niż 12 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Systemu), c) ostateczny termin realizacji wdrożenia, z uwzględnieniem terminów pośrednich zgodnie z Harmonogramem opisanym w pkt ZZW, d) doświadczenie we wdrożeniach CMS Joomla! 3 warunek obligatoryjny (minimum trzy zrealizowane tego typu systemy) potwierdzone kopią protokołów odbioru wdrożonych systemów, e) część techniczna, obejmująca propozycję: (1) metodologii technicznej realizacji zamówienia, (2) wykorzystanych komponentów wraz z nazwami i informacją czy są płatne, wspierane, itp. (3) koncepcja migracji obejmująca informację, jakie Strona 1 z 13

2 automatyczne mechanizmy migracji oraz kontroli spójności zostaną wykorzystane, (4) opis systemu zachowania linków i przekierowań. Niespełnienie warunku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. d, spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych. 4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: Cena: waga punktowa = 50 Okres gwarancji: waga punktowa = 20 Termin realizacji: waga punktowa = 30 Maksymalnie można uzyskać 100 punktów za powyższe kryteria. W kryterium cena do obliczenia ilości punktów zostanie zastosowany wzór: gdzie: C = (C no x 50 pkt.) / C o C = liczba przyznanych punktów C no = Cena najniżej skalkulowanej oferty C o = Cena ocenianej oferty W kryterium okres gwarancji do obliczenia ilości punktów zostanie zastosowany wzór: gdzie: G = (G zo x 20 pkt.) / G ng G = liczba przyznanych punktów za kryterium G zo = zaoferowany okres gwarancji G ng = Najdłuższy z zaoferowanych okres gwarancji Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 12 miesięcy zostaną odrzucone. W kryterium termin realizacji do obliczenia ilości punktów zostanie zastosowany wzór: gdzie: T = (T zo x 30 pkt.) / T na T = liczba przyznanych punktów za kryterium T zo = liczba dni pozostających do dnia w zaoferowanym terminie realizacji T na = największa z zaoferowanych liczba dni pozostających do dnia Strona 2 z 13

3 5. Termin płatności: Zamawiający zastrzega sobie 21-dniowy termin płatności od dnia doręczenia faktury. 6. W ofercie należy określić termin związania ofertą nie krótszy niż do dnia 15 listopada 2013 r., zgodnie z formułą: Jesteśmy związani złożoną ofertą do dnia (należy podać ostatni dzień obowiązywania oferty). Proszę o złożenie oferty do dnia 28 października 2013 r. do godziny 12:00 na adres wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość reprezentowania firmy w przedmiotowym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany Zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny. Z poważaniem, Strona 3 z 13

4 Strona 4 z 13

5 ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY WDROŻENIE CMS JOOMLA OBSŁUGUJĄCEGO WYBRANE WITRYNY PARP oraz przeniesienie treści z dotychczasowego CMS opartego o framework Cake PHP Strona 5 z 13

6 1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem umowy jest wdrożenie nowej wizualizacji stron internetowych PARP w systemie CMS Joomla oraz migracja treści z dotychczas wykorzystywanego CMS opartego o framework CakePHP, zwanego dalej CMS PARP. Opracowana i wdrożona nowa wizualizacja musi odpowiadać wymaganiom opisanym w Księdze Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP (dalej KIWKSI), będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu. Efektem będzie kompletna instancja systemu CMS Joomla wraz ze zmigrowanymi danymi, spełniająca wszystkie wymagania opisane w niniejszym dokumencie, zwana dalej Systemem oraz przeszkolona w zakresie obsługi Systemu grupa pracowników Zamawiającego. 2 Zakres prac będących przedmiotem zamówienia System zostanie zainstalowany na serwerze Zamawiającego, który wykorzystuje następujące elementy: Linux Debian 6 Apache 2.2, MySQL 5.1, PHP W ramach realizacji zamówienia Wykonawca: przygotuje odpowiednio skonfigurowaną instancję Systemu: a) System musi obsługiwać wielodomenowość rozumianą jako zarządzanie z jednej instancji systemu CMS wieloma domenami/subdomenami. Wszystkie wdrożone w ramach zamówienia domeny są obsługiwane przez jeden CMS PARP i muszą być obsługiwane przez wdrożony w ramach zamówienia System. Lista domen jest następująca: Strona 6 z 13

7 npp.parp.gov.pl * poig.parp.gov.pl pokl.parp.gov.pl porpw.parp.gov.pl bip.parp.gov.pl en.parp.gov.pl csr.parp.gov.pl tk.parp.gov.pl kazdypracownik.parp.gov.pl transmisje.parp.gov.pl badania.parp.gov.pl b) System musi pozwalać na dodawanie i obsługę kolejnych domen, c) System musi posiadać mechanizmy zapewniające realizację wymagań opisanych w dokumencie Szczegółowe wymagania dotyczące funkcji Systemu będącym załącznikiem nr 2 do ZZW odwzoruje strukturę informacji z dotychczasowego CMS PARP. Przez strukturę informacji należy rozumieć drzewo kategorii (katalogów) poszczególnych artykułów oraz strukturę nawigacji witryn widoczną dla użytkownika zewnętrznego. Odstępstwa od dotychczasowej struktury informacji możliwe są jedynie po pisemnej akceptacji Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami ujętymi w KIWKSI, będącej załącznikiem nr 1 do ZZW, opracuje projekty graficzne nieujętych w Księdze stron www i ich elementów wymienionych w pkt lit. a i wdroży szablony witryn w Systemie (Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki.psd zawierające opracowane grafiki ujęte w KIWKSI), dokona migracji wszelkich danych (treści, grafiki, załączniki, skrypty, użytkownicy) z dotychczasowego CMS PARP opartego o framework Cake PHP do Systemu oraz sprawdzi poprawność migracji przyjmując współczynnik akceptowalności na poziomie 99%. Mechanizmy migracji muszą umożliwiać powtarzalność procesu, aby odwzorowywać dane na dzień kolejnej iteracji przekazania Zamawiającemu Systemu do akceptacji, a następnie na dzień instalacji Systemu na serwerze produkcyjnym Zamawiającego. Uwaga: w pierwszej kolejności zostanie opracowana struktura, wizualizacja i migracja domeny npp.parp.gov.pl * dokona przekazania danych związanych z wdrożeniem i migracją sposób przekazania zostanie uzgodniony po etapie analizy dotychczasowego systemu CMS PARP, opracuje mechanizm zapewniający zachowanie dotychczasowych (funkcjonujących w CMS PARP) adresów URL, jako aliasów do nowopowstałych adresów URL Systemu, dostosowanych do zasad SEO oraz mechanizmów wyszukiwania oraz pozycjonowania Google, przekaże Zamawiającemu do instalacji skonfigurowany System. * Obecnie strona dostępna pod adresem Strona 7 z 13

8 System zostanie zainstalowany na serwerze testowym Zamawiającego, przy asyście Wykonawcy, gdzie przeprowadzone będą testy akceptacyjne. Po zaakceptowaniu Systemu przez Zamawiającego, System zostanie przy asyście Wykonawcy przeniesiony na serwer produkcyjny Zamawiającego, zastosuje system kontroli wersji Subversion (SVN) przy udostępnianiu Zamawiającemu wersji wdrażanego w ramach zamówienia Systemu, uwzględniając następujące zasady: a) Wykonawca posługiwał się będzie otrzymanym od Zamawiającego elektronicznym certyfikatem, nazwą użytkownika oraz hasłem do repozytorium SVN; b) Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji w repozytorium SVN Zamawiającego kodów źródłowych oraz wszelkich instrukcji SQL tworzonych i aktualizujących strukturę bazy danych; c) Wykonawca w trakcie aktualizacji jest zobowiązany do umieszczenia komentarza opisującego powód dokonania aktualizacji; d) wszelkie umieszczone przez Wykonawcę kody w repozytorium SVN stają się własnością Zamawiającego; e) aktualizację środowiska produkcyjnego dokonuje Zamawiający na podstawie kodów znajdujących się w repozytorium SVN; f) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania dokumentacji aktualizacyjnej, w której będą zawarte informacje dotyczące przyczyny dokonania aktualizacji i sposobu rozwiązania problemu (jeżeli wystąpił) oraz instrukcja aktualizacji środowiska (jeżeli inna, aniżeli sama aktualizacja kodu lub bazy danych); przekaże Zamawiającemu dokumentację Systemu w wersji elektronicznej w zakresie opisanym w pkt. 4, przeszkoli administratorów i redaktorów CMS PARP z obsługi Systemu w zakresie opisanym w pkt. 5, świadczyć będzie usługę gwarancji zgodnie z pkt Opracowanie organizacji projektu i harmonogramu Organizacja projektu Zasady realizacji projektu, przedstawione przez Wykonawcę w ofercie, muszą obejmować swym zakresem co najmniej następujące elementy: 1. skład Zespołu Projektowego z opisem ról każdej osoby oraz zakresów jej odpowiedzialności, 2. sposób komunikacji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, 3. harmonogram zawierający terminy akceptacji gwarantujące terminowe wykonanie zamówienia Harmonogram Szczegółowy harmonogram projektu oraz terminy przekazywania dokumentacji do decyzji Zamawiającego wraz z terminami akceptacji gwarantującymi terminowe wykonanie zamówienia musi zostać zawarty w ofercie Wykonawcy oraz musi zawierać przynajmniej następujące elementy: Strona 8 z 13

9 Zadania Wykonawcy Termin realizacji zadania oferowany przez Wykonawcę Maksymalny termin akceptacji zadań Analiza dotychczasowego systemu CMS PARP Konfiguracja Systemu zgodnie z wymaganiami ujętymi w ZZW oraz Szczegółowe wymagania dotyczące funkcji Systemu (sposób przekazania konfiguracji zostanie uzgodniony między stronami w trakcie prac). Dostosowanie szablonu subdomeny npp.parp.gov.pl Systemu (CMS Joomla!) do wymagań Księgi Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP Odwzorowanie struktury informacji domeny NPP w nowym Systemie (CMS Joomla!) Migracja zawartości do npp.parp.gov.pl Dostosowanie szablonu pozostałych subdomen Systemu (CMS Joomla!) do wymagań Księgi Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP Odwzorowanie struktury informacji pozostałych subdomen w nowym Systemie (CMS Joomla!) Migracja informacji z dotychczasowego CMS PARP do nowego Systemu (CMS Joomla!) Przekazanie Systemu, gotowego do instalacji na serwerze testowym Zamawiającego, wraz z niezbędnymi instrukcjami instalacji, potwierdzone protokołem Instalacja Systemu na serwerze testowym Zamawiającego. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych. Przekazanie dokumentacji Systemu. Asysta w instalacji Systemu w środowisku produkcyjnym Zamawiającego. Szkolenia pracowników Zamawiającego. Ostateczny odbiór końcowy Systemu potwierdzony protokołem Strona 9 z 13

10 Oferty z terminami realizacji zadań oferowanymi przez Wykonawcę przekraczającymi maksymalny termin akceptacji zadań zostaną odrzucone. 2.3 Serwis gwarancyjny Po końcowym odbiorze Systemu, przez okres określony w ofercie, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru Systemu przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego. Po końcowym odbiorze Systemu, zostanie wykonana kompletna kopia Systemu, zawierająca pliki konfiguracyjne, kody źródłowe i zrzut bazy danych Specyfikacja serwisu gwarancyjnego: 1) Przez Wadę należy rozumieć błędnie zmigrowane dane, uszkodzenie lub błędne działanie komponentu opracowanego przez Wykonawcę ograniczające wydajność lub funkcjonalność Systemu lub uniemożliwiające Zamawiającemu korzystanie z Systemu oraz niespójność Systemu z Dokumentacją Systemu zgłoszoną Wykonawcy przez Zamawiającego. 2) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wdrożony do eksploatacji System jest wolny od wad fizycznych oraz sprawny w działaniu, a w szczególności: a) zapewnia funkcjonalną zgodność Systemu z dokumentacją, b) nie zawiera Wad uniemożliwiających lub ograniczających eksploatację całego oprogramowania wchodzącego w jego skład, wykonanego lub dostarczonego przez Wykonawcę lub posiadanego przez Zamawiającego, c) wszelkie usługi instalacyjno-wdrożeniowe zrealizowane przez Wykonawcę są kompletne, poprawne i wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. 3) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania Wad w funkcjonowaniu Systemu, zgodnie z procedurami serwisu gwarancyjnego określonymi w punkcie niniejszego dokumentu. 4) Zamawiający ma obowiązek zgłosić Wady objęte gwarancją niezwłocznie po ich wykryciu, do przedstawiciela Wykonawcy. 5) Termin gwarancji dla Systemu ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z Systemu. 6) W wypadku niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych przez czas dłuższy niż 6 dni, Zamawiający ma prawo skorzystać, na koszt Wykonawcy, z usług zastępczych bez utraty prawa gwarancji Procedury serwisu gwarancyjnego: 1) Interwencja grupy serwisowej następuje na podstawie zgłoszeń Zamawiającego: pocztą , telefonicznych (potwierdzonych ) lub systemem raportowania błędów Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania oraz wykorzystania w procesie testowania i przekazywania Wykonawcy informacji o Strona 10 z 13

11 błędach własnego systemu do zarządzania testami a także systemu zgłaszania i śledzenia błędów. 2) Usunięcie Wady wraz z odtworzeniem danych nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w pkt ) Usunięcie Wady nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego, z wyjątkiem serwisu bip.parp.gov.pl, w przypadku którego usunięcie Wady Systemu nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia przez Zamawiającego. 4) Przeprowadzenie testów i/lub innych czynności sprawdzających poprawność działania Systemu po dokonaniu naprawy zgodnie z pkt ) Wykonawca niezwłocznie po usunięciu Wady sporządzi protokół usunięcia Wady, w którym określi przyczyny wystąpienia oraz procedurę usunięcia Wady i przywrócenia prawidłowego stanu Systemu. 6) Uaktualnianie Dokumentacji Systemu po interwencji serwisowej w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia interwencji, w sytuacjach w których potrzeba aktualizacji dokumentacji została zgłoszona przez Zamawiającego. 7) Aktualizowanie kodu Systemu (za pośrednictwem SVN) o usprawnienia, aktualizacje i poprawki oraz przekazanie o tym informacji do Zamawiającego. 8) Koszt usługi serwisu gwarancyjnego będzie wliczony do oferty cenowej i nieobjęty dodatkowymi opłatami ze strony Zamawiającego. 3 Wymagania dodatkowe 3.1 E-Dostępność W Systemie należy zapewnić spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 526). 3.2 Zgodność z ustawodawstwem Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U nr 112, poz.1198 z póź.zm.). 3.3 Technologia zastosowana do budowy interfejsu 1. Graficzny interfejs użytkownika powinien być zbudowany zgodnie ze standardami W3C (http://www.w3.org) oraz spełniać założenia Responsive Web Design (http://en.wikipedia.org/wiki/responsive_web_design). 2. Serwis musi być zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić działania wszystkich funkcjonalności i elementów w popularnych przeglądarkach internetowych(internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera) w wersjach wspieranych przez ich producentów, niezależnie od systemu operacyjnego użytkowanego przez klienta. W Strona 11 z 13

12 przypadku niewspieranych przeglądarek, dopuszczalne jest informowanie o tym użytkownika końcowego. 3. Serwis musi być zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić pełny dostęp do treści oraz nawigacji przeglądarek na urządzenia mobilne (Mobile Safari, Android Browser, OperaMini, BlackBerry itp.) w wersjach wspieranych przez ich producentów. 4. Konfigurowanie szaty graficznej musi być możliwe za pomocą mechanizmów dostępnych na zapleczu CMS Joomla! 3.4 Wymagania dotyczące składników Systemu System będzie oparty o oprogramowanie CMS Joomla! w wersji stabilnej na dzień oddania serwisu do użytkowania z niezbędnymi do funkcjonowania Serwisu rozszerzeń w postaci komponentów, modułów i wtyczek w polskiej wersji językowej. Wykonawca po przeanalizowaniu dotychczasowego systemu CMS PARP oraz wymagań Zamawiającego opisanych w ZZW przedstawi propozycję rozszerzeń zawartych w katalogu rozszerzeń CMS Joomla! (http://extensions.joomla.org/). Wykonawca ma prawo do zastosowania komponentów, modułów oraz wtyczek własnego autorstwa, o ile będą one zgodne z dokumentacją Joomla!. Wykonawca przedstawi propozycję rozszerzeń zastosowane w Serwisie wraz z ich licencjami. Zamawiający we współpracy z Wykonawcą wybierze stosowne rozszerzenia, które zostaną zaimplementowane w systemie. Decyzja dotycząca listy wybranych przez Zamawiającego rozszerzeń zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia propozycji Wykonawcy. Brak decyzji rozumie się jako zgodę Zamawiającego na propozycję Wykonawcy. W przypadku braku akceptacji Zamawiający wskaże odpowiednie komponenty. Zastosowane rozszerzenia nie mogą być w wersji demonstracyjnej. Preferowane są rozszerzenia bezpłatne, stabilne, bezpieczne, aktualne i posiadające wsparcie producenta. Zastosowanie rozszerzeń musi być zgodne z dostarczoną do nich licencją, tj. jeżeli wymaga tego licencja muszą one być opłacone z góry, z bezterminowym okresem ważności licencji na korzystanie i aktualizację danego rozszerzenia. Wszelkie opłaty licencyjne będą wliczone do oferty cenowej i nieobjęte dodatkowymi opłatami ze strony Zamawiającego, zgodnie z 4 pkt. 8 Umowy. Oprogramowanie Joomla! nie może być dostarczone w postaci zmodyfikowanej przez Wykonawcę w sposób niezgodny z dokumentacją Joomla!, tj. m.in. nie mogą być dokonywane modyfikacje bezpośrednio w kodzie CMS. Serwis będzie podlegał monitorowaniu w Google Analytics (GA). Wykonawca podłączy System do konta Google Analytics o identyfikatorze dostarczonym przez Zamawiającego. Strona 12 z 13

13 4 Dokumentacja Systemu Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu aktualnych źródeł oprogramowania Systemu oraz aktualnej Dokumentacji Systemu przy odbiorze końcowym oraz po każdej modyfikacji Systemu wykonanej przez Wykonawcę w ramach serwisu gwarancyjnego. Dokumentacja Systemu powinna być dostarczona Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Dokumentacja powinna zawierać co najmniej poniższe obszary: a) Kody źródłowe i opis komponentów stworzonych przez Wykonawcę. b) Dokumentacja instalacji i konfiguracji Systemu, w szczególności wszystkich użytych komponentów nie wchodzących w skład rdzenia CMS Joomla!. c) Instrukcje administracyjne i instrukcje użytkowania wszystkich komponentów stworzonych przez Wykonawcę. 5 Przygotowanie administratorów do korzystania z modułu W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca przygotuje i wykona w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla administratorów CMS PARP (4 administratorów oraz 15 redaktorów) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie będzie mieć charakter prezentacji możliwości Systemu, podczas której wykładowca będzie operował na udostępnionej przez Zamawiającego instancji Systemu identycznej z serwerem testowym Zamawiającego, na którym prowadzone będą testy akceptacyjne, o których mowa w pkt Szkolenie redaktorów obejmować będzie obsługę wszystkich elementów wdrożonych komponentów (takich jak tworzenie i edycja treści witryny, zarządzanie strukturą treści i nawigacji itp.), w szczególności wszystkich elementów opisanych w dokumencie Szczegółowe wymagania dotyczące funkcji Systemu będącym załącznikiem nr 2 do ZZW. Minimalny czas trwania szkolenia to 7 godzin. Szkolenie administratorów, oprócz zakresu szkolenia dla redaktorów, obejmować będzie instalację, konfigurację oraz konserwację wszystkich komponentów Systemu, edycji i konfigurowania szablonów oraz zarządzania użytkownikami. Minimalny czas trwania szkolenia w zakresie wykraczającym poza zakres szkolenia redaktorów to 5 godzin. 6 Załączniki Załącznik nr 1 - Księga Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP do pobrania ze strony: Załącznik nr 2 - Szczegółowe wymagania dotyczące funkcji Systemu Strona 13 z 13

Zapytanie ofertowe na przygotowanie aplikacji Słownik Innowacji dostępnej na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie aplikacji Słownik Innowacji dostępnej na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl. Warszawa, 30 października 2013 roku DRP-6.20-669-1/13-KB Zapytanie ofertowe na przygotowanie aplikacji Słownik Innowacji dostępnej na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl. Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 14. Załącznik nr 1 Zakres Zadań Wykonawcy

Strona 1 z 14. Załącznik nr 1 Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Zakres Zadań Wykonawcy 1. Cel zadania: Celem jest utworzenie z wykorzystaniem systemu CMS Joomla nowych stron internetowych: 1.1. Startup.gov.pl wersja polska i angielska, zawierająca m.in.:

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY Wykonanie i wdrożenie wizualizacji graficznej portalu een.org.pl oraz uaktualnienie elementów wizualizacji graficznej portalu web.gov.pl Główne cele zamówienia: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Szczecin, dnia 03.11.2014 r. Nazwa i adres zamawiającego: INTERACTIVESTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. NIEMIERZYŃSKA 17A, 71-441 SZCZECIN NIP: 851-316-38-46 Dane Beneficjenta: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 Załącznik nr 1 Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Tel/fax. 77 4080588 Nysa, dn. 12.05.2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 na wykonanie strony

Bardziej szczegółowo

POIG.05.02.00-00-001/14

POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: zaprojektowania, instalacji, wdrożenia oraz obsługi technicznej portalu projektu Wzornictwo Biznes Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 11.07.2014

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Dotyczy postępowania P/223/DKZ/2015

Strona 1 z 5. Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Dotyczy postępowania P/223/DKZ/2015 Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Dotyczy postępowania P/223/DKZ/2015 Zaproszenie do składania ofert na: Rozbudowę portalu WEB.GOV.PL, strony Konferencji, bazy "Polskie firmy sektora e-gospodarki" -

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej: Warszawa, dnia 13.07.2015 roku Zaproszenie do złożenia oferty /dalej Zaproszenie / w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 Euro na wykonanie dwóch gier interaktywnych

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe I. Zamawiający: Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior Lokalna Grupa Działania, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko, NIP 9252064582 REGON 080285747 Osoba uprawniona do kontaktu: Roksana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Poznań, dnia 29.12.2014 r. Dane Beneficjenta: INNOVATIVEWEB IT SOLUTIONS Sp. z o. o. Ul. Stanisława Matyi 1/8, 61-586 Poznań NIP: 783 169 90 12, REGON: 302412105 ZAPYTANIE OFERTOWE Kryteria wyboru najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dnia 7 marca 2014 r. Zamawiający: Poznańska Grupa Biznesu Paweł Korzyński ul. Składowa 5 61-888 Poznań Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych polegających na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 30 października

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 1 Główne cele zamówienia Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie Android oraz ios, pracującej na urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e-mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

Zakres Zadań Wykonawcy

Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Zakres Zadań Wykonawcy I. ZAŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 1. Główne cele zamówienia: 1.1. Podniesienie efektywności komunikacji PARP w Internecie oraz uspójnienie portali poprzez: 1.1.1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zała cznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i wdrożeniu Modułu płatności zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w portalu ieczorna.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC UMOWA O DZIEŁO zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: Dane Firmy Zamawiającego (Nazwa firmy, dane teleadresowe, NIP, reprezentant) zwanym dalej Zamawiającym a Mediamagic Paweł Daleszak z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Utworzenie interaktywnej mapy (bazy/wykazu) akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego (www.pozytek.gov.pl).

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2014 r.

Warszawa, 25 lipca 2014 r. Warszawa, 25 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPEWNIENIE UTRZYMANIA I ROZBUDOWĘ APLIKACJI WEB GENERATOR WNIOSKÓW O ZMIANĘ OBSZARU WYKORZYSTANIA CZĘSTOTLIWOŚCI ORAZ KALKULATOR OPŁAT ROCZNYCH ZA PRAWO

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

g) Zakładka/podstrona DRUKI DO POBRANIA zawierająca wzory druków, formularzy, wykaz aktualnie udostępnianych materiałów,

g) Zakładka/podstrona DRUKI DO POBRANIA zawierająca wzory druków, formularzy, wykaz aktualnie udostępnianych materiałów, Załącznik nr 1 do SIWZ modyfikacja z dnia 20.11.2014 r. Specyfikacja techniczna dotycząca utworzenia strony internetowej dla Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zobowiązany jest do: zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, optymalizacji i serwisu aplikacji.

Wykonawca zobowiązany jest do: zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, optymalizacji i serwisu aplikacji. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich zaprasza do składania ofert na: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zakupionej usługi Wykonawca realizuję zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu

Bardziej szczegółowo

509 633 166 konrad@webmedio.pl

509 633 166 konrad@webmedio.pl 509 633 166 konrad@webmedio.pl Obsługa serwisowa Korzyści ze stałej obsługi Należy pamiętać, że internet to żywe i dynamicznie rozwijające się środowisko. Pakiet stałej obsługi daje gwarancję: bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa, 2 października 2015 r. DEPARTAMENT NADZORU, KONTROLI I ORGANIZACJI SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ NG-KiSZ.2611.6.2015 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadań nazwanych określonych poniżej, a także utrzymanie Środowiska wirtualnego w standardzie określonym w załączniku nr 3 do Umowy. Zadanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK41-5.1 POIG/SKL z dnia 3 czerwca 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK41-5.1 POIG/SKL z dnia 3 czerwca 2015r. Bielsko Biała, dn. 3 czerwca 2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL Kłodzko, 20.12 2013 r. DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO (zgodnie z zasadą rozeznania rynku) dotyczy zakupu usług

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wdrożenie aplikacji Mapa Usług dla Biznesu dostępnej na portalu sieci Enterprise Europe Network www.een.org.pl.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wdrożenie aplikacji Mapa Usług dla Biznesu dostępnej na portalu sieci Enterprise Europe Network www.een.org.pl. Warszawa, 08 kwietnia 2014 roku DPG-6.20-669-1/13-EF Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wdrożenie aplikacji Mapa Usług dla Biznesu dostępnej na portalu sieci Enterprise Europe Network www.een.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r.

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r. Koszalin, 09.10.2015r. W dniu 07.10.2015r. wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę gotowego systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi egzaminów państwowych.

Bardziej szczegółowo

Zadaniem aplikacji jest prezentacja procedury zapraszania i przyjmowania w Polsce repatriantów i ich rodzin.

Zadaniem aplikacji jest prezentacja procedury zapraszania i przyjmowania w Polsce repatriantów i ich rodzin. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich zaprasza do składania ofert na: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Load Balancer

Zapytanie ofertowe: Load Balancer Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: Load Balancer Tytuł projektu: Wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo