1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013."

Transkrypt

1 Biuro Informatyki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Zaproszenie do złożenia oferty Warszawa, r. Uprzejmie proszę o przedstawienie Państwa oferty na wdrożenie nowej wizualizacji stron internetowych PARP w systemie CMS Joomla oraz migrację treści z dotychczas wykorzystywanego CMS opartego o framework CakePHP, zgodnie z Zakresem Zadań Wykonawcy (ZZW). Realizacja całości zamówienia musi być zakończona do r. 1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień Oferty przygotowane w odpowiedzi na zaproszenie powinny uwzględniać zapisy ujęte w Zakresie Zadań Wykonawcy oraz pozostałe warunki ujęte w zaproszeniu do składania ofert. 3. Oferta składana PARP powinna odpowiadać następującym warunkom: 1) część ogólna Oferty powinna określać: a) nazwę oferenta, b) adres oferenta, c) osoby do kontaktu po stronie oferenta, d) dane kontaktowe: nr telefonu, adres , e) czego dotyczy oferta wskazanie przedmiotu oferty. 2) część główna oferty powinna opisywać co najmniej: a) cenę netto i brutto za całość usługi, o której mowa w ZZW, przy czym oferowana cena powinna uwzględniać wszystkie nakłady niezbędne do realizacji zamówienia w tym m.in. koszt dostawy, wdrożenia, szkoleń i ewentualnych licencji, b) oferowany okres gwarancji na wykonane prace (nie krótszy niż 12 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Systemu), c) ostateczny termin realizacji wdrożenia, z uwzględnieniem terminów pośrednich zgodnie z Harmonogramem opisanym w pkt ZZW, d) doświadczenie we wdrożeniach CMS Joomla! 3 warunek obligatoryjny (minimum trzy zrealizowane tego typu systemy) potwierdzone kopią protokołów odbioru wdrożonych systemów, e) część techniczna, obejmująca propozycję: (1) metodologii technicznej realizacji zamówienia, (2) wykorzystanych komponentów wraz z nazwami i informacją czy są płatne, wspierane, itp. (3) koncepcja migracji obejmująca informację, jakie Strona 1 z 13

2 automatyczne mechanizmy migracji oraz kontroli spójności zostaną wykorzystane, (4) opis systemu zachowania linków i przekierowań. Niespełnienie warunku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. d, spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych. 4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: Cena: waga punktowa = 50 Okres gwarancji: waga punktowa = 20 Termin realizacji: waga punktowa = 30 Maksymalnie można uzyskać 100 punktów za powyższe kryteria. W kryterium cena do obliczenia ilości punktów zostanie zastosowany wzór: gdzie: C = (C no x 50 pkt.) / C o C = liczba przyznanych punktów C no = Cena najniżej skalkulowanej oferty C o = Cena ocenianej oferty W kryterium okres gwarancji do obliczenia ilości punktów zostanie zastosowany wzór: gdzie: G = (G zo x 20 pkt.) / G ng G = liczba przyznanych punktów za kryterium G zo = zaoferowany okres gwarancji G ng = Najdłuższy z zaoferowanych okres gwarancji Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 12 miesięcy zostaną odrzucone. W kryterium termin realizacji do obliczenia ilości punktów zostanie zastosowany wzór: gdzie: T = (T zo x 30 pkt.) / T na T = liczba przyznanych punktów za kryterium T zo = liczba dni pozostających do dnia w zaoferowanym terminie realizacji T na = największa z zaoferowanych liczba dni pozostających do dnia Strona 2 z 13

3 5. Termin płatności: Zamawiający zastrzega sobie 21-dniowy termin płatności od dnia doręczenia faktury. 6. W ofercie należy określić termin związania ofertą nie krótszy niż do dnia 15 listopada 2013 r., zgodnie z formułą: Jesteśmy związani złożoną ofertą do dnia (należy podać ostatni dzień obowiązywania oferty). Proszę o złożenie oferty do dnia 28 października 2013 r. do godziny 12:00 na adres wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość reprezentowania firmy w przedmiotowym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany Zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny. Z poważaniem, Strona 3 z 13

4 Strona 4 z 13

5 ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY WDROŻENIE CMS JOOMLA OBSŁUGUJĄCEGO WYBRANE WITRYNY PARP oraz przeniesienie treści z dotychczasowego CMS opartego o framework Cake PHP Strona 5 z 13

6 1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem umowy jest wdrożenie nowej wizualizacji stron internetowych PARP w systemie CMS Joomla oraz migracja treści z dotychczas wykorzystywanego CMS opartego o framework CakePHP, zwanego dalej CMS PARP. Opracowana i wdrożona nowa wizualizacja musi odpowiadać wymaganiom opisanym w Księdze Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP (dalej KIWKSI), będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu. Efektem będzie kompletna instancja systemu CMS Joomla wraz ze zmigrowanymi danymi, spełniająca wszystkie wymagania opisane w niniejszym dokumencie, zwana dalej Systemem oraz przeszkolona w zakresie obsługi Systemu grupa pracowników Zamawiającego. 2 Zakres prac będących przedmiotem zamówienia System zostanie zainstalowany na serwerze Zamawiającego, który wykorzystuje następujące elementy: Linux Debian 6 Apache 2.2, MySQL 5.1, PHP W ramach realizacji zamówienia Wykonawca: przygotuje odpowiednio skonfigurowaną instancję Systemu: a) System musi obsługiwać wielodomenowość rozumianą jako zarządzanie z jednej instancji systemu CMS wieloma domenami/subdomenami. Wszystkie wdrożone w ramach zamówienia domeny są obsługiwane przez jeden CMS PARP i muszą być obsługiwane przez wdrożony w ramach zamówienia System. Lista domen jest następująca: Strona 6 z 13

7 npp.parp.gov.pl * poig.parp.gov.pl pokl.parp.gov.pl porpw.parp.gov.pl bip.parp.gov.pl en.parp.gov.pl csr.parp.gov.pl tk.parp.gov.pl kazdypracownik.parp.gov.pl transmisje.parp.gov.pl badania.parp.gov.pl b) System musi pozwalać na dodawanie i obsługę kolejnych domen, c) System musi posiadać mechanizmy zapewniające realizację wymagań opisanych w dokumencie Szczegółowe wymagania dotyczące funkcji Systemu będącym załącznikiem nr 2 do ZZW odwzoruje strukturę informacji z dotychczasowego CMS PARP. Przez strukturę informacji należy rozumieć drzewo kategorii (katalogów) poszczególnych artykułów oraz strukturę nawigacji witryn widoczną dla użytkownika zewnętrznego. Odstępstwa od dotychczasowej struktury informacji możliwe są jedynie po pisemnej akceptacji Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami ujętymi w KIWKSI, będącej załącznikiem nr 1 do ZZW, opracuje projekty graficzne nieujętych w Księdze stron www i ich elementów wymienionych w pkt lit. a i wdroży szablony witryn w Systemie (Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki.psd zawierające opracowane grafiki ujęte w KIWKSI), dokona migracji wszelkich danych (treści, grafiki, załączniki, skrypty, użytkownicy) z dotychczasowego CMS PARP opartego o framework Cake PHP do Systemu oraz sprawdzi poprawność migracji przyjmując współczynnik akceptowalności na poziomie 99%. Mechanizmy migracji muszą umożliwiać powtarzalność procesu, aby odwzorowywać dane na dzień kolejnej iteracji przekazania Zamawiającemu Systemu do akceptacji, a następnie na dzień instalacji Systemu na serwerze produkcyjnym Zamawiającego. Uwaga: w pierwszej kolejności zostanie opracowana struktura, wizualizacja i migracja domeny npp.parp.gov.pl * dokona przekazania danych związanych z wdrożeniem i migracją sposób przekazania zostanie uzgodniony po etapie analizy dotychczasowego systemu CMS PARP, opracuje mechanizm zapewniający zachowanie dotychczasowych (funkcjonujących w CMS PARP) adresów URL, jako aliasów do nowopowstałych adresów URL Systemu, dostosowanych do zasad SEO oraz mechanizmów wyszukiwania oraz pozycjonowania Google, przekaże Zamawiającemu do instalacji skonfigurowany System. * Obecnie strona dostępna pod adresem Strona 7 z 13

8 System zostanie zainstalowany na serwerze testowym Zamawiającego, przy asyście Wykonawcy, gdzie przeprowadzone będą testy akceptacyjne. Po zaakceptowaniu Systemu przez Zamawiającego, System zostanie przy asyście Wykonawcy przeniesiony na serwer produkcyjny Zamawiającego, zastosuje system kontroli wersji Subversion (SVN) przy udostępnianiu Zamawiającemu wersji wdrażanego w ramach zamówienia Systemu, uwzględniając następujące zasady: a) Wykonawca posługiwał się będzie otrzymanym od Zamawiającego elektronicznym certyfikatem, nazwą użytkownika oraz hasłem do repozytorium SVN; b) Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji w repozytorium SVN Zamawiającego kodów źródłowych oraz wszelkich instrukcji SQL tworzonych i aktualizujących strukturę bazy danych; c) Wykonawca w trakcie aktualizacji jest zobowiązany do umieszczenia komentarza opisującego powód dokonania aktualizacji; d) wszelkie umieszczone przez Wykonawcę kody w repozytorium SVN stają się własnością Zamawiającego; e) aktualizację środowiska produkcyjnego dokonuje Zamawiający na podstawie kodów znajdujących się w repozytorium SVN; f) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania dokumentacji aktualizacyjnej, w której będą zawarte informacje dotyczące przyczyny dokonania aktualizacji i sposobu rozwiązania problemu (jeżeli wystąpił) oraz instrukcja aktualizacji środowiska (jeżeli inna, aniżeli sama aktualizacja kodu lub bazy danych); przekaże Zamawiającemu dokumentację Systemu w wersji elektronicznej w zakresie opisanym w pkt. 4, przeszkoli administratorów i redaktorów CMS PARP z obsługi Systemu w zakresie opisanym w pkt. 5, świadczyć będzie usługę gwarancji zgodnie z pkt Opracowanie organizacji projektu i harmonogramu Organizacja projektu Zasady realizacji projektu, przedstawione przez Wykonawcę w ofercie, muszą obejmować swym zakresem co najmniej następujące elementy: 1. skład Zespołu Projektowego z opisem ról każdej osoby oraz zakresów jej odpowiedzialności, 2. sposób komunikacji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, 3. harmonogram zawierający terminy akceptacji gwarantujące terminowe wykonanie zamówienia Harmonogram Szczegółowy harmonogram projektu oraz terminy przekazywania dokumentacji do decyzji Zamawiającego wraz z terminami akceptacji gwarantującymi terminowe wykonanie zamówienia musi zostać zawarty w ofercie Wykonawcy oraz musi zawierać przynajmniej następujące elementy: Strona 8 z 13

9 Zadania Wykonawcy Termin realizacji zadania oferowany przez Wykonawcę Maksymalny termin akceptacji zadań Analiza dotychczasowego systemu CMS PARP Konfiguracja Systemu zgodnie z wymaganiami ujętymi w ZZW oraz Szczegółowe wymagania dotyczące funkcji Systemu (sposób przekazania konfiguracji zostanie uzgodniony między stronami w trakcie prac). Dostosowanie szablonu subdomeny npp.parp.gov.pl Systemu (CMS Joomla!) do wymagań Księgi Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP Odwzorowanie struktury informacji domeny NPP w nowym Systemie (CMS Joomla!) Migracja zawartości do npp.parp.gov.pl Dostosowanie szablonu pozostałych subdomen Systemu (CMS Joomla!) do wymagań Księgi Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP Odwzorowanie struktury informacji pozostałych subdomen w nowym Systemie (CMS Joomla!) Migracja informacji z dotychczasowego CMS PARP do nowego Systemu (CMS Joomla!) Przekazanie Systemu, gotowego do instalacji na serwerze testowym Zamawiającego, wraz z niezbędnymi instrukcjami instalacji, potwierdzone protokołem Instalacja Systemu na serwerze testowym Zamawiającego. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych. Przekazanie dokumentacji Systemu. Asysta w instalacji Systemu w środowisku produkcyjnym Zamawiającego. Szkolenia pracowników Zamawiającego. Ostateczny odbiór końcowy Systemu potwierdzony protokołem Strona 9 z 13

10 Oferty z terminami realizacji zadań oferowanymi przez Wykonawcę przekraczającymi maksymalny termin akceptacji zadań zostaną odrzucone. 2.3 Serwis gwarancyjny Po końcowym odbiorze Systemu, przez okres określony w ofercie, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru Systemu przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego. Po końcowym odbiorze Systemu, zostanie wykonana kompletna kopia Systemu, zawierająca pliki konfiguracyjne, kody źródłowe i zrzut bazy danych Specyfikacja serwisu gwarancyjnego: 1) Przez Wadę należy rozumieć błędnie zmigrowane dane, uszkodzenie lub błędne działanie komponentu opracowanego przez Wykonawcę ograniczające wydajność lub funkcjonalność Systemu lub uniemożliwiające Zamawiającemu korzystanie z Systemu oraz niespójność Systemu z Dokumentacją Systemu zgłoszoną Wykonawcy przez Zamawiającego. 2) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wdrożony do eksploatacji System jest wolny od wad fizycznych oraz sprawny w działaniu, a w szczególności: a) zapewnia funkcjonalną zgodność Systemu z dokumentacją, b) nie zawiera Wad uniemożliwiających lub ograniczających eksploatację całego oprogramowania wchodzącego w jego skład, wykonanego lub dostarczonego przez Wykonawcę lub posiadanego przez Zamawiającego, c) wszelkie usługi instalacyjno-wdrożeniowe zrealizowane przez Wykonawcę są kompletne, poprawne i wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. 3) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania Wad w funkcjonowaniu Systemu, zgodnie z procedurami serwisu gwarancyjnego określonymi w punkcie niniejszego dokumentu. 4) Zamawiający ma obowiązek zgłosić Wady objęte gwarancją niezwłocznie po ich wykryciu, do przedstawiciela Wykonawcy. 5) Termin gwarancji dla Systemu ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z Systemu. 6) W wypadku niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych przez czas dłuższy niż 6 dni, Zamawiający ma prawo skorzystać, na koszt Wykonawcy, z usług zastępczych bez utraty prawa gwarancji Procedury serwisu gwarancyjnego: 1) Interwencja grupy serwisowej następuje na podstawie zgłoszeń Zamawiającego: pocztą , telefonicznych (potwierdzonych ) lub systemem raportowania błędów Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania oraz wykorzystania w procesie testowania i przekazywania Wykonawcy informacji o Strona 10 z 13

11 błędach własnego systemu do zarządzania testami a także systemu zgłaszania i śledzenia błędów. 2) Usunięcie Wady wraz z odtworzeniem danych nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w pkt ) Usunięcie Wady nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego, z wyjątkiem serwisu bip.parp.gov.pl, w przypadku którego usunięcie Wady Systemu nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia przez Zamawiającego. 4) Przeprowadzenie testów i/lub innych czynności sprawdzających poprawność działania Systemu po dokonaniu naprawy zgodnie z pkt ) Wykonawca niezwłocznie po usunięciu Wady sporządzi protokół usunięcia Wady, w którym określi przyczyny wystąpienia oraz procedurę usunięcia Wady i przywrócenia prawidłowego stanu Systemu. 6) Uaktualnianie Dokumentacji Systemu po interwencji serwisowej w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia interwencji, w sytuacjach w których potrzeba aktualizacji dokumentacji została zgłoszona przez Zamawiającego. 7) Aktualizowanie kodu Systemu (za pośrednictwem SVN) o usprawnienia, aktualizacje i poprawki oraz przekazanie o tym informacji do Zamawiającego. 8) Koszt usługi serwisu gwarancyjnego będzie wliczony do oferty cenowej i nieobjęty dodatkowymi opłatami ze strony Zamawiającego. 3 Wymagania dodatkowe 3.1 E-Dostępność W Systemie należy zapewnić spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 526). 3.2 Zgodność z ustawodawstwem Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U nr 112, poz.1198 z póź.zm.). 3.3 Technologia zastosowana do budowy interfejsu 1. Graficzny interfejs użytkownika powinien być zbudowany zgodnie ze standardami W3C (http://www.w3.org) oraz spełniać założenia Responsive Web Design (http://en.wikipedia.org/wiki/responsive_web_design). 2. Serwis musi być zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić działania wszystkich funkcjonalności i elementów w popularnych przeglądarkach internetowych(internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera) w wersjach wspieranych przez ich producentów, niezależnie od systemu operacyjnego użytkowanego przez klienta. W Strona 11 z 13

12 przypadku niewspieranych przeglądarek, dopuszczalne jest informowanie o tym użytkownika końcowego. 3. Serwis musi być zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić pełny dostęp do treści oraz nawigacji przeglądarek na urządzenia mobilne (Mobile Safari, Android Browser, OperaMini, BlackBerry itp.) w wersjach wspieranych przez ich producentów. 4. Konfigurowanie szaty graficznej musi być możliwe za pomocą mechanizmów dostępnych na zapleczu CMS Joomla! 3.4 Wymagania dotyczące składników Systemu System będzie oparty o oprogramowanie CMS Joomla! w wersji stabilnej na dzień oddania serwisu do użytkowania z niezbędnymi do funkcjonowania Serwisu rozszerzeń w postaci komponentów, modułów i wtyczek w polskiej wersji językowej. Wykonawca po przeanalizowaniu dotychczasowego systemu CMS PARP oraz wymagań Zamawiającego opisanych w ZZW przedstawi propozycję rozszerzeń zawartych w katalogu rozszerzeń CMS Joomla! (http://extensions.joomla.org/). Wykonawca ma prawo do zastosowania komponentów, modułów oraz wtyczek własnego autorstwa, o ile będą one zgodne z dokumentacją Joomla!. Wykonawca przedstawi propozycję rozszerzeń zastosowane w Serwisie wraz z ich licencjami. Zamawiający we współpracy z Wykonawcą wybierze stosowne rozszerzenia, które zostaną zaimplementowane w systemie. Decyzja dotycząca listy wybranych przez Zamawiającego rozszerzeń zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia propozycji Wykonawcy. Brak decyzji rozumie się jako zgodę Zamawiającego na propozycję Wykonawcy. W przypadku braku akceptacji Zamawiający wskaże odpowiednie komponenty. Zastosowane rozszerzenia nie mogą być w wersji demonstracyjnej. Preferowane są rozszerzenia bezpłatne, stabilne, bezpieczne, aktualne i posiadające wsparcie producenta. Zastosowanie rozszerzeń musi być zgodne z dostarczoną do nich licencją, tj. jeżeli wymaga tego licencja muszą one być opłacone z góry, z bezterminowym okresem ważności licencji na korzystanie i aktualizację danego rozszerzenia. Wszelkie opłaty licencyjne będą wliczone do oferty cenowej i nieobjęte dodatkowymi opłatami ze strony Zamawiającego, zgodnie z 4 pkt. 8 Umowy. Oprogramowanie Joomla! nie może być dostarczone w postaci zmodyfikowanej przez Wykonawcę w sposób niezgodny z dokumentacją Joomla!, tj. m.in. nie mogą być dokonywane modyfikacje bezpośrednio w kodzie CMS. Serwis będzie podlegał monitorowaniu w Google Analytics (GA). Wykonawca podłączy System do konta Google Analytics o identyfikatorze dostarczonym przez Zamawiającego. Strona 12 z 13

13 4 Dokumentacja Systemu Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu aktualnych źródeł oprogramowania Systemu oraz aktualnej Dokumentacji Systemu przy odbiorze końcowym oraz po każdej modyfikacji Systemu wykonanej przez Wykonawcę w ramach serwisu gwarancyjnego. Dokumentacja Systemu powinna być dostarczona Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Dokumentacja powinna zawierać co najmniej poniższe obszary: a) Kody źródłowe i opis komponentów stworzonych przez Wykonawcę. b) Dokumentacja instalacji i konfiguracji Systemu, w szczególności wszystkich użytych komponentów nie wchodzących w skład rdzenia CMS Joomla!. c) Instrukcje administracyjne i instrukcje użytkowania wszystkich komponentów stworzonych przez Wykonawcę. 5 Przygotowanie administratorów do korzystania z modułu W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca przygotuje i wykona w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla administratorów CMS PARP (4 administratorów oraz 15 redaktorów) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie będzie mieć charakter prezentacji możliwości Systemu, podczas której wykładowca będzie operował na udostępnionej przez Zamawiającego instancji Systemu identycznej z serwerem testowym Zamawiającego, na którym prowadzone będą testy akceptacyjne, o których mowa w pkt Szkolenie redaktorów obejmować będzie obsługę wszystkich elementów wdrożonych komponentów (takich jak tworzenie i edycja treści witryny, zarządzanie strukturą treści i nawigacji itp.), w szczególności wszystkich elementów opisanych w dokumencie Szczegółowe wymagania dotyczące funkcji Systemu będącym załącznikiem nr 2 do ZZW. Minimalny czas trwania szkolenia to 7 godzin. Szkolenie administratorów, oprócz zakresu szkolenia dla redaktorów, obejmować będzie instalację, konfigurację oraz konserwację wszystkich komponentów Systemu, edycji i konfigurowania szablonów oraz zarządzania użytkownikami. Minimalny czas trwania szkolenia w zakresie wykraczającym poza zakres szkolenia redaktorów to 5 godzin. 6 Załączniki Załącznik nr 1 - Księga Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP do pobrania ze strony: Załącznik nr 2 - Szczegółowe wymagania dotyczące funkcji Systemu Strona 13 z 13

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 1 Główne cele zamówienia Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie Android oraz ios, pracującej na urządzeniach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo