Uniwersytet Warszawski Warszawa, r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury Warszawa REGON: NIP:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Warszawski Warszawa, 20.07.2015 r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa REGON: 000001258 NIP: 525-001-12-66"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Warszawa, r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury Warszawa REGON: NIP: Nazwa projektu: Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej II. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy wykonania projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej wraz ze stroną internetową Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach (ECEG), w ramach projektu WND-RPSW /10 pt.: Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ). 1. Charakterystyka i uwagi do przedmiotu zapytania: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i przekazanie Zamawiającemu projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej wraz ze stroną internetową Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej (zwanego dalej ECEG) w Chęcinach: 1) przedmiotem zamówienia jest wykonanie i przekazanie projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej ECEG wraz z wykonaniem strony internetowej ECEG; 2) termin wykonania zamówienia 15 września 2015 r.; 3) projekty graficzne na elementy systemu identyfikacji wizualnej (tam, gdzie dotyczy) powinny być wykonane techniką komputerową, zapewniającą możliwość powiększania bez utraty ostrości i ryzyka pikselizacji; 1

2 4) projekty graficzne na elementy systemu identyfikacji wizualnej (tam, gdzie dotyczy) powinny być w wersjach dostosowanych do różnych formatów papieru od A5 do A0; 5) projekty graficzne na elementy systemu identyfikacji wizualnej (tam, gdzie dotyczy) powinny być w wersjach dostosowanych do różnego rodzaju nośników wydruku; 6) zakres przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Opis ma charakter ogólny szczegółowa koncepcja zostanie opracowana w oparciu o konsultacje pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą po zawarciu umowy; 7) Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego; 8) Zamawiający zapewnia, że przysłany przez Wykonawcę, a niewybrany projekt nie będzie wykorzystywany do innych celów. 9) z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca: a) przeniesie na Uniwersytet Warszawski własność oraz autorskie prawa majątkowe oryginału projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej wraz ze stroną internetową dla Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, oraz b) wraz z autorskimi prawami majątkowymi Wykonawca przeniesie na Uniwersytet Warszawski wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 2. Wymagania dotyczące Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem jednego projektu systemu identyfikacji wizualnej przyjętego do realizacji oraz zaprojektowaniem i wykonaniem jednej działającej strony internetowej. 3. Sposób przygotowania i złożenia oferty 1) Wykonawca składa ofertę na podstawie Formularza ofertowego Załącznik nr 2. 2) Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta, a następnie jej skan należy przesłać pocztą elektroniczną (dopuszcza się wysłanie oferty podpisanej jw. faksem, pocztą lub osobiście na adres 2

3 Zamawiającego Wydział Geologii, al. Żwirki i Wigury 93, Warszawa, pokój P067). 3) Do oferty Wykonawca załączy plik elektroniczny z koncepcją logo w kolorze oraz koncepcją layout u strony internetowej (plus wydruki w formacie A4 obu koncepcji w kolorze), na podstawie których zostanie dokonana ocena walorów artystycznych projektu. 4) Do oferty na potwierdzenie posiadanego doświadczenia Wykonawca załączy: a) wydruk przykładowych elementów systemu identyfikacji wizualnej (np. logo, druki firmowe, ulotka) z nazwą instytucji dla której Wykonawca wykonał projekt; b) wydruk strony głównej zaprojektowanej i wykonanej przez Wykonawcę. Oferty z podaną ceną należy składać drogą ową lub za pośrednictwem faksu na adres / nr faksu: j. (22) Osoby do kontaktu ze strony Uniwersytetu Warszawskiego: W przypadku pytań związanych z zakresem oferty prosimy o kontakt: Kierownik Projektu: dr Piotr Ziółkowski tel W przypadku pytań związanych z procesem ofertowym prosimy o kontakt: Jadwiga Turlej tel Kryterium wyboru oferty Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 100% = 100 pkt 1) Cena (C) 60% (=60 pkt) cena najtańszej oferty... x 60 pkt cena oferty badanej 2) Kryterium jakościowe - walory artystyczne (WA) 40% (=40 pkt) a) Logo max 20 pkt 3

4 Kryteria: logo powinno: nawiązywać do geologii jako nauki zawierać sygnet oraz logotyp ECEG być czytelne w odbiorze b) layout strony internetowej max. 20 pkt Kryteria: layout powinien: być spójny z wizerunkiem logo być kojarzony z branżą geologiczną i edukacją uniwersytecką akcentować innowacyjność i profesjonalizm Zamawiający dokona oceny walorów artystycznych koncepcji logo w kolorze oraz koncepcji layout u strony internetowej przyznając od 1 do 40 punktów, w tym max 20 pkt za koncepcję logo i max 20 pkt za koncepcję layout u. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru: P = C + WA P łączna liczba punktów kryteriów cena i walory artystyczne C liczba punktów w kryterium cena oferty badanej WA liczba punktów w kryterium walory artystyczne oferty badanej 6. Termin składania ofert na podstawie Formularza ofertowego (Załącznik nr 2): r., godz. 12:00 z dopiskiem: system identyfikacji wizualnej. 7. Niezbędne informacje dotyczące oferty: - nazwa i adres Wykonawcy, - nazwisko i dane teleadresowe osoby do kontaktu w sprawie oferty. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną poinformowani drogą ową w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia zapytania zostanie skierowane zaproszenie do realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U r. poz. 907 z późn. zm.). 4

5 Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnień oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego. 5

6 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Logo 1. Projekt dwóch koncepcji logo. 2. Rozwinięcie i dopracowanie wybranej koncepcji. 3. Projekt wariacji znaku do różnych zastosowań: wersji negatywowej, monochromatycznej. 4. Logo w wersji wielobarwnej, monochromatycznej, achromatycznej. 5. Logo w 2 formatach: wektorowy (AI, cdr, eps) i rastrowy (png, jpg, pdf). 6. Projekt graficzny logotypu dostosowany do różnych rozdzielczości, formatów wydruku i rodzajów papieru. 7. Koncepcja do uzgodnienia z Zamawiającym. II. Księga Identyfikacji Wizualnej 1. Opis budowy znaku na opis budowy znaku składają się: wymiary, kolorystyka, formy dopuszczalne i niedopuszczalne, zastosowane fonty (czcionki). 2. Projekt zestawu nośników druki firmowe - projekt graficzny druków firmowych dostosowany do różnych rozdzielczości, formatów wydruku i rodzajów papieru: 1) Wizytówka, 2) Koperta, 3) Papier firmowy w formacie A4 (kolorowy i monochromatyczny), 4) Wzór zaproszenia, 5) Szablon prezentacji w programie PowerPoint, 6) Identyfikator, 7) Dyplom. 3. Koncepcja do uzgodnienia z Zamawiającym. III. Materiały reklamowe 1. Ulotka dwustronna - projekt graficzny ulotki dostosowany do różnych rozdzielczości, formatów wydruku i rodzajów papieru. 2. Plakat - projekt graficzny dostosowany do różnych rozdzielczości, formatów wydruku i rodzajów papieru. 6

7 3. Roll-up - projekt graficzny roll-up u dostosowany do różnych rozdzielczości, formatów wydruku i rodzajów papieru. 4. Projekt graficzny oklejenia samochodu terenowego ECEG (w tym rozmieszczenia logotypów ECEG oraz logotypów Projektu dostarczonych przez Zamawiającego). 5. Projekt graficzny fanpage a na Facebook. 6. Koncepcja do uzgodnienia z Zamawiającym. IV. Informacja wizualna 1. Mapa budynku projekt graficzny mapy budynku dostosowany do różnych rozdzielczości, formatów wydruku i rodzajów papieru. 2. Koncepcja do uzgodnienia z Zamawiającym. V. Strona internetowa 1. Stworzenie strony internetowej ECEG w oparciu o system zarządzania treścią (CMS). 2. Umieszczenie strony na serwerze wskazanym przez Zamawiającego 3. Zapewnienie rocznego wsparcia technicznego oraz serwisowego dla strony internetowej wraz z bezpłatnym udostępnianiem kolejnych najnowszych wersji systemu CMS. 4. Przeszkolenie 1 pracownika ECEG z zakresu obsługi systemu CMS. 5. Wymagania techniczne: 1) Strona internetowa musi spełniać wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r. poz. 526). Strona musi spełniać wymagania WCAG 2.0 z uwzględnieniem poziomu AA (z załącznika nr 4 do rozporządzenia) oraz W3C. 2) System zarządzania treścią CMS (strona może być wykonana w oparciu o rozwiązania typu open source np. Joomla, WordPress, Drupal itd..). 3) Responsywność zapewnianie poprawnego wyświetlania na urządzeniach mobilnych z IOS, Android i Windows Phone. 4) Optymalizacja prawidłowego wyświetlania na przeglądarkach IE (od wersji 11.0 i wyższych), Firefox, Chrome, Safari. 7

8 5) Gwarancja przywrócenia poprawnej działalności serwisu w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia jej przez Zamawiającego (w przypadku awarii/usterki technicznej zaburzającej prawidłowe działanie strony). 6) Zabezpieczenie dostępu do panelu administracyjnego hasłem. 7) Możliwość optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO). 8) Zapewnienie dostępu do statystyk serwisu (np.: oglądalność poszczególnych stron, licznik odwiedzin itd.). 9) Obsługa RSS. 10) Automatycznie generowana mapa strony. 11) Możliwość umieszczania na serwerze katalogów zawierających filmy, prezentacje multimedialne (w formie osobnych stron html) oraz pliki pdf etc. za pomocą klientów FTP lub SCP. 6. Wymagania dotyczące konstrukcji strony: 1) Informacje prezentowane na stronie powinny być prezentowane w sposób atrakcyjny (również z wykorzystaniem materiałów fotograficznych i audiowizualnych, banerów), ale przy zapewnieniu przejrzystości strony. 2) Interfejs serwisu www powinien być dynamiczny, nowoczesny, spójny z wizerunkiem kojarzonym z branżą geologiczną, edukacją, akcentujący innowacyjność i profesjonalizm. Spójny z logotypem ECEG, zgodny ze współczesnymi standardami projektowania serwisów internetowych, zróżnicowane elementy graficzne na podstronach zgodne z umieszczonymi na nich treściami. 3) Strona internetowa powinna być stworzona w oparciu o system identyfikacji wizualnej zgodny z Księgą Znaku z uwzględnieniem wytycznych wynikających z projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 4) Zaprojektowanie menu / submenu o optymalnej ilości pozycji. 5) Formularz kontaktowy. 6) Możliwość wyświetlania treści w języku angielskim. 7) Możliwość dodawania aktualności i ich kategoryzowania. 8) Wyświetlanie zdjęć za pomocą skryptu typu lightbox. 9) Możliwość umieszczania elementów zewnętrznych poprzez kod html (google maps, youtube). 8

9 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY... (Miejscowość i data) Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Żwirki i Wigury Warszawa... pełna nazwa firmy wykonawcy posiadający siedzibę... ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość... telefon fax nr identyfikacyjny NIP..., REGON:... PESEL. (w następujących przypadkach: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej) Konto nr.. reprezentowany przez... imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy będący płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym z dnia r. oferujemy wykonanie i przekazanie Zamawiającemu projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej wraz ze stroną internetową Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej (zwanych przedmiotem zamówienia) za: kwota brutto zł (słownie: ) Kwota netto...zł (słownie.) Należny podatek VAT.% tj....zł (słownie:.) 1. Zamówienie finansowane jest z funduszy europejskich w ramach projektu Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, nr WND-RPSW /10. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej II. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

10 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami. 3. Oświadczamy, że dostarczony przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania projektu graficznego Systemu identyfikacji wizualnej. 5. Oświadczamy, że nie będziemy podnosić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Oświadczamy, że z chwilą odbioru z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia przeniesiemy na Uniwersytet Warszawski własność oraz autorskie prawa majątkowe oryginału projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej wraz ze stroną internetową Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach oraz wraz z autorskimi prawami majątkowymi przeniesiemy na Uniwersytet Warszawski wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 7. Oświadczamy, że projekt graficzny systemu identyfikacji wizualnej wraz ze stroną internetową Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej wykonamy do 15 września 2015 r. 8. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Zobowiązujemy się do dostarczenia (na adres Zamawiającego) faktury w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego wykonania zamówienia. Dane do faktury: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, NIP Do Formularza ofertowego załączamy: 1) Koncepcję logo i layout u strony internetowej Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej na nośniku elektronicznym (rodzaj nośnika) wraz z wydrukami w formacie A4 obu koncepcji w kolorze; 2) Wydruk przykładowych elementów zaprojektowanego przez nas systemu identyfikacji wizualnej (np. logo, druki firmowe, ulotka) oraz nazwę instytucji dla której projekt został wykonany; 3) Wydruk strony głównej przez nas zaprojektowanej i wykonanej... (pieczęć i podpis) 10

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na:

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na: Poznań, 5 czerwca 2012 roku OGŁOSZENIE o zamówieniu na: Usługi w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim polegającej na stworzeniu identyfikacji wizualnej (CI) firmy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 06 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław, 06 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 06 czerwca 2014 r. dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwot, o których mowa w 5 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień przez Data Techno Park Sp. z o.o. Data Techno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) I. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert :

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert : Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubocze, dnia 2014-10-09 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski NIP 616-152-81-17 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532 Gorzów Wlkp. 06.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2013 na zaprojektowanie, budowę, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej projektu Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Sobienie-Jeziory, dn. 06.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Gmina Sobienie-Jeziory kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu albumu promującego

Bardziej szczegółowo

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem.,

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem., Miejscowość i data Umowa zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo