Rozmieszczenie elementów sterowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozmieszczenie elementów sterowania"

Transkrypt

1 Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA BASÓW 7. PRZYCISK POMIJANIA ŚCIEśEK / PRZESZUKIWANIA FOLDERU/PŁYTY CD DO PRZODU 8. PRZYCISK POMIJANIA ŚCIEśEK / PRZESZUKIWANIA FOLDERU/PŁYTY CD DO TYŁU 9. PRZYCISK PROGRAMOWANIA ODTWARZANIA PŁYTY CD 10. PRZYCISK POWTARZANIA ŚCIEśEK PŁYTY CD 11. PRZYCISK ZATRZYMYWANIA PŁYTY CD 12. PRZYCISK ODTWARZANIA / WSTRZYMANIA PŁYTY CD 13. WYŚWIETLACZ LED 14. WEJŚCIE NA SŁUCHAWKI 15. POKRĘTŁO KONTROLI GŁOŚNOŚCI 16. GNIAZDKO PRĄDU ZMIENNEGO 17. POKRYWA PRZEDZIAŁU BATERII 18. WSKAŹNIK LED STEREO FM 19. KIESZEŃ MAGNETOFONU 20. PRZYCISK NAGRYWANIA KASETY 21. PRZYCISK ODTWARZANIA KASETY 22. PRZYCISK PRZEWIJANIA KASETY WSTECZ 23. PRZYCISK PRZEWIJANIA KASETY DO PRZODU 24. PRZYCISK ZATRZYMANIA / WYJĘCIA KASETY 25. PRZYCISK WSTRZYMANIA KASETY 26. LEWY GŁOŚNIK 27. PRAWY GŁOŚNIK Polski - 1

2 ZASILANIE SIECIOWE Przed rozpoczęciem uŝywania radiomagnetofonu naleŝy upewnić się, Ŝe napięcie zasilania urządzenia odpowiada napięciu miejsca uŝywania. Rozwinąć przewód zasilania sieciowego i podłączyć jeden koniec do gniazdka sieciowego radiomagnetofonu, a drugi koniec do standardowego gniazdka sieciowego. ZASILANIE BATERYJNE Odłączyć przewód zasilania sieciowego. Otworzyć POKRYWĘ PRZEDZIAŁU BATERII i włoŝyć 8 baterii UM-2 o rozmiarze C (brak w komplecie), upewniając się, Ŝe zachowana jest wskazana biegunowość ułoŝenia baterii. SŁUCHANIE RADIA Przesunąć przełącznik TRYBU PRACY w pozycję RADIO. Przesunąć przełącznik ZAKRESU na Ŝądany zakres fal radiowych. Ustawić POKRĘTŁEM STROJENIA Ŝądaną stację radiową. Przekręcając POKRĘTŁO KONTROLI GŁOŚNOŚCI dostosować poziom głośności. śeby wyłączyć radio, naleŝy przesunąć przełącznik TRYBU PRACY w pozycję TAPE (kaseta). WSKAŹNIK STEREO FM Przy ustawieniu stacji radiowej FM nadającej w systemie stereo, zostanie podświetlony wskaźnik LED FM ST.. W obszarach o słabym sygnale, sygnał Stereo FM moŝe nie być wystarczająco silny i powodować nadmierne zakłócenia w tle. W takim przypadku naleŝy przełączyć pracę radia na FM. ANTENA Dla jak najlepszego odbioru stacji FM naleŝy zupełnie wysunąć antenę FM. Dla odbioru AM urządzenie posiada wbudowaną antenę, w celu uzyskania najlepszego odbioru naleŝy przestawiać całe urządzenie. PODBICIE BASÓW W celu uzyskania zwiększenia basów przy wszystkich poziomach głośności, naleŝy wcisnąć PRZYCISK PODBICIA BASÓW w pozycję ON (wł.), co spowoduje podbicie tonów o niskiej częstotliwości celem otrzymania dźwięku o podkreślonych basach. śeby wyłączyć podbicie basów wystarczy ponownie wcisnąć ten przycisk. GNIAZDO SŁUCHAWEK STEREO W celu słuchania muzyki w sposób nieprzeszkadzający innym domownikom, naleŝy podłączyć wtyczkę słuchawek STEREO do GNIAZDA SŁUCHAWEK STEREO i odpowiednio dostosować głośność POKRĘTŁEM KONTROLI Polski - 2

3 GŁOŚNOŚCI. Podłączenie słuchawek oznacza automatyczne odłączenie głośników. OBSŁUGA KASET ODTWARZANIE KASET Nacisnąć PRZYCISK ZATRZYMANIA/WYRZUCENIA, by otworzyć drzwiczki kasety. WłoŜyć kasetę do KIESZENI KASETY i popchnąć drzwiczki, by je zamknąć. Przesunąć PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY do pozycji TAPE ( kaseta ). Nacisnąć PRZYCISK ODTWARZANIA. Dostroić POKRĘTŁEM USTAWIANIA GŁOŚNOŚCI do Ŝądanego poziomu głośności. Aby zatrzymać kasetę, nacisnąć PRZYCISK ZATRZYMANIA/WYRZUCENIA. Przewijanie do przodu i do tyłu Kasetę moŝna PRZYWINĄĆ DO PRZODU lub DO TYŁU, naciskając odpowiednio PRZYCISK PRZEWIJANIA DO PRZODU lub DO TYŁU. Funkcja wstrzymania Podczas odtwarzania lub nagrywania, kaseta moŝe zostać czasowo wstrzymana, poprzez naciśnięcie PRZYCISK WSTRZYMANIA. Aby kontynuować odtwarzanie lub nagrywanie, nacisnąć ponownie PRZYCISK WSTRZYMANIA. System automatycznego zatrzymania Gdy podczas odtwarzania lub nagrywania kaseta dojdzie do końca, zostanie ona automatycznie zatrzymana. OSTROśNIE Aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu kasety lub taśmy w kasecie, naleŝy zawsze naciskać przycisk ZATRZYMANIA/WYRZUCANIA pomiędzy kaŝdą czynnością! NAGRYWANIE Z RADIA 1. Ustawić Ŝądany program radiowy, jak opisano w rozdziale OBSŁUGA RADIA. 2. WłoŜyć czystą kasetę do KIESZENI KASETY. 3. Nacisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA. 4. Nacisnąć PRZYCISK NAGRYWANIA. PRZYCISK ODTWARZANIA jest automatycznie włączany, aby rozpocząć nagrywanie. Dzięki wbudowanej automatycznej kontroli poziomu (ang. ALC Automatic Level Control), nagrywanie będzie optymalizowane pod kątem jak Polski - 3

4 najlepszej jakości nagrywania. Zmiana poziomu głośności nie wpłynie na nagranie. 5. Aby tymczasowo zatrzymać nagrywanie, naleŝy wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA. Aby kontynuować nagrywanie, naleŝy ponownie wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA. 6. Wcisnąć PRZYCISK ZATRZYMANIA / WYJĘCIA KASETY, Ŝeby zakończyć nagrywanie. 7. Jeśli kaseta dojdzie do końca, nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane. OBSŁUGA PŁYTY CD ODTWARZANIE PŁYT KOMPAKTOWYCH (ODTWARZANIE KOMPATYBILNE Z PŁYTAMI CD-R/RW) ROZPOCZĘCIE UWAGA: W razie wystąpienia pomijania ścieŝek w trakcie odtwarzania płyt CD, naleŝy obniŝyć poziom głośności. W trakcie odtwarzania płyt CD nie wolno otwierać POKRYWY ODTWARZACZA płyt CD. 1. Otworzyć POKRYWĘ ODTWARZACZA PŁYT CD przez pociągnięcie jej do góry. WłoŜyć płytę CD do PRZEDZIAŁU PŁYT CD, a następnie zamknąć drzwiczki. Przesunąć przełącznik RODZAJU FUNKCJI w pozycję CD (płyty CD). UWAGA: Upewnić się, Ŝe drzwiczki CD są prawidłowo zamknięte i zablokowane. 2. Po zamknięciu POKRYWY ODTWARZACZA PŁYT CD z włoŝoną wewnątrz płytą CD, na WYŚWIETLACZU LED zostanie pokazana łączna liczba ścieŝek płyty, po czym odtwarzacz przejdzie do trybu zatrzymania STOP. (np.: całkowita ilość ścieŝek na płycie wynosi 17) Całkowita ilość ścieŝek 3. JeŜeli DRZWICZKI PRZEDZIAŁU PŁYT CD nie zostaną zamknięte, na WYŚWIETLACZU LED zostanie pokazany symbol " ", po czym odtwarzacz przejdzie do trybu zatrzymania STOP. Polski - 4

5 TRYB ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA 1. JeŜeli w trakcie trybu zatrzymania STOP zostanie wciśnięty PRZYCISK ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA, zostanie odtworzona pierwsza ścieŝka. WSKAŹNIK ODTWARZANIA " " pokaŝe się na WYŚWIETLACZU LCD. WYŚWIETLACZ LCD CD pokaŝe konkretną ilość odtwarzanych ścieŝek. Wskaźnik odtwarzania Pierwsza ścieŝka 2. Aby wstrzymać odtwarzanie CD, nacisnąć raz PRZYCISK ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA. WSKAŹNIK WSTRZYMANIA " " pokaŝe się na WYŚWIETLACZU LCD. Wskaźnik wstrzymania Pierwsza ścieŝka 3. ChociaŜ dźwięk przestanie być odtwarzany, płyta CD będzie dalej się kręcić w napędzie. Aby wznowić odtwarzanie płyty CD, naleŝy jeszcze raz wcisnąć przycisk ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA PŁYTY CD. Muzyka zacznie być odtwarzana dokładnie od miejsca, gdzie została wstrzymana. 4. śeby zatrzymać odtwarzanie płyt CD, naleŝy wcisnąć raz PRZYCISK ZATRZYMYWANIA PŁYTY CD, niezaleŝnie od faktu, czy płyta CD znajduje się w trybie odtwarzania, czy w trybie wstrzymania. 5. Aby wyłączyć urządzenie, przesunąć PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI do pozycji "TAPE (OFF)". Polski - 5

6 TRYB POWTARZANIA 1. POWTÓRZ 1: Po jednokrotnym wciśnięciu PRZYCISKU POWTARZANIA, na WYŚWIETLACZU LCD pojawi się WSKAŹNIK "POWTARZANIA". Będzie powtarzana dana, jedna ścieŝka muzyczna. Powtarzanie 2. POWTÓRZ wszystkie: Po dwukrotnym wciśnięciu PRZYCISKU POWTARZANIA, na WYŚWIETLACZU LCD pojawi się WSKAŹNIK "POWTARZANIA WSZYSTKICH". Cała płyta CD będzie odtwarzana w sposób ciągły. Wszystkie Powtarzanie 3. ABY ANULOWAĆ FUNKCJĘ POWTARZANIA Wciskać PRZYCISK POWTARZANIA ŚCIEśEK PŁYTY CD do momentu WYŁĄCZENIA WSKAŹNIKA LED POWTARZANIA ŚCIEśEK PŁYTY CD. TRYB POMIJANIA I PRZESZUKIWANIA 1. Kiedy w trakcie trybu odtwarzania lub wstrzymania zostanie raz WCIŚNIĘTY PRZYCISK POMIŃ ŚCIEśKĘ DO PRZODU lub POMIŃ ŚCIEśKĘ WSTECZ, urządzenie zacznie odtwarzać kolejną ścieŝkę lub przejdzie do początku ścieŝki bieŝącej. 2. Kiedy w trybie odtwarzania PRZYCISK POMIŃ ŚCIEśKĘ DO PRZODU lub POMIŃ ŚCIEśKĘ WSTECZ ZOSTANIE WCIŚNIĘTY I PRZYTRZYMANY, odtwarzacz zacznie przewijać ścieŝkę do przodu lub wstecz z zachowaniem prędkości umoŝliwiającej słuchanie muzyki. Tryb programowania 1. W trakcie trybu ZATRZYMANIA PŁYTY CD, naleŝy raz wcisnąć PRZYCISK PROGRAMOWANIA PŁYTY CD. WSKAŹNIK LED "PROGRAMOWANIA" zostanie zapalony i zacznie migać, natomiast WYŚWIETLACZ LED pokaŝe numer programu do zapamiętania, rozpoczynając od pierwszego programu ". Polski - 6

7 Numer ścieŝki do zapamiętanie pokaŝe " " i takŝe zacznie stale migać. Wcisnąć PRZYCISK POMINIĘCIA ŚCIEśKI DO PRZODU lub POMINIĘCIA ŚCIEśKI WSTECZ, Ŝeby ustawić Ŝądaną ścieŝkę muzyczną, KTÓREJ NUMER ZOSTANIE WYŚWIETLONY NA WYŚWIETLACZU LED. Wciśnięcie PRZYCISKU PROGRAMOWANIA spowoduje zachowanie Ŝądanej ścieŝki w pamięci. Numer ścieŝki Numer programu 2. Powtórzyć powyŝszą procedurę do momentu zaprogramowania wszystkich Ŝądanych ścieŝek. W pamięci moŝna zachować maksymalnie 20 ścieŝek. Po zakończeniu programowania, WYŚWIETLACZ LED pokaŝe " " oraz wskaźnik "PROG" zacznie stale migać. 3. śeby rozpocząć ODTWARZANIE zaprogramowane, naleŝy raz wcisnąć przycisk ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA PŁYTY CD, a WSKAŹNIK LED ODTWARZANIA pokaŝe i zacznie stale migać. Wskaźnik odtwarzania ŚcieŜka numer 6 Numer programu 4. śeby sprawdzić po zakończonym programowaniu, jakie programy zachowano w pamięci, naleŝy raz wcisnąć PRZYCISK PROGRAMOWANIA PŁYTY CD krok po kroku w trybie zatrzymania. Uwaga: Kiedy WSKAŹNIK LED ZAPROGRAMOWANIA jest zapalony i miga, nie wolno wciskać przycisku ZATRZYMANIA ODTWARZANIA PŁYTY CD, poniewaŝ spowoduje to opróŝnienie pamięci z zaprogramowanych ścieŝek. Polski - 7

8 5. Kasowanie ZAPROGRAMOWANEJ pamięci: Naciśnij raz PRZYCISK PROGRAMOWANIA, wskaźnik "PROG" będzie migać na WYŚWIETLACZU LCD, a następnie wciśnij PRZYCISK ZATRZYMANIA CD. LUB Otwórz drzwiczki CD w trybie zatrzymania. ODTWARZANIE PŁYTY MP3 ROZPOCZĘCIE UWAGA: W razie wystąpienia pomijania ścieŝek w trakcie odtwarzania płyt CD, naleŝy obniŝyć poziom głośności. W trakcie odtwarzania płyt MP3 nie wolno otwierać POKRYWY ODTWARZACZA płyt CD. 1. Otworzyć POKRYWĘ ODTWARZACZA PŁYT CD przez pociągnięcie jej do góry. WłoŜyć płytę MP3 do PRZEDZIAŁU PŁYT CD, a następnie zamknąć drzwiczki. Przesunąć przełącznik RODZAJU FUNKCJI w pozycję CD (płyty CD). UWAGA: Upewnić się, Ŝe drzwiczki CD są prawidłowo zamknięte i zablokowane. 2. Po zamknięciu POKRYWY ODTWARZACZA PŁYT MP3 z włoŝoną wewnątrz płytą, na WYŚWIETLACZU LED zostanie pokazana łączna liczba ścieŝek płyty, po czym odtwarzacz przejdzie do trybu zatrzymania STOP. Wskaźnik MP3 zostanie pokazany na WYŚWIETLACZU LCD, a płyta zostanie odtworzona. Całkowita ilość ścieŝek Całkowita ilość folderów 3. JeŜeli DRZWICZKI PRZEDZIAŁU PŁYT CD nie zostaną zamknięte, na WYŚWIETLACZU LED zostanie pokazany symbol " ", po czym odtwarzacz przejdzie do trybu zatrzymania STOP. Polski - 8

9 TRYB ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA 1. JeŜeli w trakcie trybu zatrzymania STOP zostanie wciśnięty PRZYCISK ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA, zostanie odtworzona pierwsza ścieŝka. WSKAŹNIK ODTWARZANIA będzie zapalony. WYŚWIETLACZ LCD CD pokaŝe konkretny folder i ilość odtwarzanych ścieŝek. Numer folderu Numer ścieŝki UWAGA: 1) Jeśli płyta MP3 została pobrana bez podziału na foldery, to tylko " " zostanie pokazane w numerze folderu. 2) Jeśli płyta MP3 została pobrana z kilkoma folderami w środku, to " " będzie zawsze pokazane w Numerze folderu podczas pierwszego odtwarzania płyty. ( "nigdy się w takim przypadku nie pojawi, gdyŝ oznacza to wszystkie ścieŝki i foldery na płycie MP3). 2. Aby wstrzymać odtwarzanie płyty MP3, nacisnąć raz PRZYCISK ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA. WSKAŹNIK WSTRZYMANIA " " pokaŝe się na wyświetlaczu. 3. ChociaŜ dźwięk przestanie być odtwarzany, płyta CD będzie dalej się kręcić w napędzie. Aby wznowić odtwarzanie płyty CD, naleŝy jeszcze raz wcisnąć przycisk ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA PŁYTY CD. Muzyka zacznie być odtwarzana dokładnie od miejsca, gdzie została wstrzymana. 4. śeby zatrzymać odtwarzanie płyt MP3, naleŝy wcisnąć raz PRZYCISK ZATRZYMYWANIA PŁYTY CD, niezaleŝnie od faktu, czy płyta MP3 znajduje się w trybie odtwarzania, czy w trybie wstrzymania. 5. Aby wyłączyć urządzenie, przesunąć PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI do pozycji "TAPE (OFF)". TRYB POWTARZANIA 1. POWTÓRZ 1: Po jednokrotnym wciśnięciu PRZYCISKU POWTARZANIA, na WYŚWIETLACZU LCD pojawi się WSKAŹNIK "POWTARZANIA". Będzie powtarzana dana, jedna ścieŝka muzyczna. Polski - 9

10 Numer folderu Numer ścieŝki 2. POWTARZANIE FOLDERU: Jeśli PRZYCISK POWTARZANIA zostanie naciśnięty dwa razy, pojawi się wskaźnik "POWTARZANIE FOLDERU". Zostanie powtórzony ten jeden konkretny folder. Numer folderu Numer ścieŝki 3. POWTÓRZ wszystkie: Po trzykrotnym wciśnięciu PRZYCISKU POWTARZANIA, na WYŚWIETLACZU LCD pojawi się WSKAŹNIK "POWTARZANIA WSZYSTKICH". Cała płyta CD będzie odtwarzana w sposób ciągły. Numer folderu Numer ścieŝki 4. ABY ANULOWAĆ FUNKCJĘ POWTARZANIA Wciskać PRZYCISK POWTARZANIA do momentu WYŁĄCZENIA WSKAŹNIKA LED powtarzania. POMIJANIE I FOLDER 1. Kiedy w trakcie trybu odtwarzania lub wstrzymania zostanie raz WCIŚNIĘTY PRZYCISK POMIŃ ŚCIEśKĘ DO PRZODU lub POMIŃ ŚCIEśKĘ WSTECZ, urządzenie zacznie odtwarzać kolejną ścieŝkę lub przejdzie do początku ścieŝki bieŝącej. Polski - 10

11 2. Podczas trybu odtwarzania lub wstrzymania, gdy przycisk POMIJANIE/PRZESZUKIWANIE/FOLDER lub POMIJANIE/PRZESZUKIWANIE/FOLDER ZOSTANIE NACIŚNIĘTY RAZ I PRZYTRZYMANY, PRZEJDZIE SIĘ DO NASTĘPNEGO LUB POPRZEDNIEGO FOLDERU, w celu szybkiego wyboru ścieŝki. UWAGA: W trybie odtwarzania MP3 nie ma funkcji przeszukiwania. Tryb programowania 1. W trakcie trybu ZATRZYMANIA PŁYTY CD, naleŝy raz wcisnąć PRZYCISK PROGRAMOWANIA PŁYTY CD. WSKAŹNIK PROGRAMOWANIA zostanie zapalony i zacznie migać, natomiast WYŚWIETLACZ LED pokaŝe numer programu do zapamiętania, rozpoczynając od pierwszego programu ". Numer ścieŝki do zapamiętanie pokaŝe " " i takŝe zacznie stale migać. Wcisnąć PRZYCISK POMINIĘCIA ŚCIEśKI/PRZESZUKIWANIA/FOLDERU DO PRZODU lub POMINIĘCIA ŚCIEśKI/PRZESZUKIWANIA/FOLDERU WSTECZ, Ŝeby ustawić Ŝądaną ścieŝkę muzyczną, KTÓREJ NUMER ZOSTANIE WYŚWIETLONY NA WYŚWIETLACZU LED. Wciśnięcie PRZYCISKU PROGRAMOWANIA spowoduje zachowanie Ŝądanej ścieŝki w pamięci. 2. Powtórzyć powyŝszą procedurę do momentu zaprogramowania wszystkich Ŝądanych ścieŝek. W pamięci moŝna zachować maksymalnie 20 ścieŝek. Po zakończeniu programowania, WYŚWIETLACZ LED pokaŝe " " oraz wskaźnik "PROG" zacznie stale migać. 3. śeby rozpocząć ODTWARZANIE zaprogramowane, naleŝy raz wcisnąć przycisk ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA PŁYTY CD, a WSKAŹNIK LED ODTWARZANIA pokaŝe i zacznie stale migać. 4. śeby sprawdzić po zakończonym programowaniu, jakie programy zachowano w pamięci, naleŝy raz wcisnąć PRZYCISK PROGRAMOWANIA PŁYTY CD krok po kroku w trybie zatrzymania. Uwaga: Kiedy WSKAŹNIK LED ZAPROGRAMOWANIA jest zapalony i miga, nie wolno wciskać przycisku ZATRZYMANIA Polski - 11

12 ODTWARZANIA PŁYTY CD, poniewaŝ spowoduje to opróŝnienie pamięci z zaprogramowanych ścieŝek. 5. Kasowanie ZAPROGRAMOWANEJ pamięci: Naciśnij raz PRZYCISK PROGRAMOWANIA, wskaźnik "PROG" będzie migać na WYŚWIETLACZU LCD, a następnie wciśnij PRZYCISK ZATRZYMANIA CD. LUB Otwórz drzwiczki CD w trybie zatrzymania. NAGRYWANIE KASET Z ODTWARZACZA PŁYT CD 1. Przesunąć przełącznik TRYBU PRACY w pozycję CD (płyty CD). 2. WłoŜyć płytę CD do PRZEDZIAŁU PŁYT CD, stroną z etykietą skierowaną ku górze. 3. WłoŜyć kasetę do KIESZENI i wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA KASETY. 4. Jednocześnie wcisnąć PRZYCISK NAGRYWANIA i ODTWARZANIA KASET, Ŝeby wprowadzić magnetofon w tryb oczekiwania nagrywania. Dzięki wbudowanej funkcji automatycznej kontroli poziomu (ang. ALC Automatic Level Control), nagrywanie będzie optymalizowane pod kątem jak najlepszej jakości nagrywania. 5. Włączyć odtwarzacz płyt CD odtwarzając Ŝądaną ŚCIEśKĘ w sposób opisany w części SŁUCHANIE PŁYT CD. Zwolnić PRZYCISK WSTRZYMANIA KASETY, Ŝeby rozpocząć nagrywanie. 6. Aby tymczasowo zatrzymać nagrywanie, naleŝy wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA. Aby kontynuować nagrywanie, naleŝy ponownie wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA. 7. Wcisnąć PRZYCISK ZATRZYMANIA / WYJĘCIA KASETY, Ŝeby zakończyć nagrywanie. Następnie zatrzymać odtwarzanie płyty CD przez wciśnięcie PRZYCISKU ZATRZYMANIA PŁYTY CD odtwarzacza płyt. KONSERWACJA CZYSZCZENIE GŁOWIC Głowice naleŝy często czyścić, Ŝeby usunąć kurz oraz pozostałości kaset. Zabrudzenie głowic obniŝy jakość dźwięku zarówno przy odtwarzaniu jak i przy nagrywaniu. Polski - 12

13 OSTRZEśENIE: NARAśANIE URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI MOśE GROZIĆ WYBUCHEM POśARU LUB PORAśENIEM PRĄDEM. PROSZĘ NIE UMIESZCZAĆ NA URZĄDZENIU NACZYŃ Z WODĄ TAKICH JAK NP. WAZON, GDYś GROZI TO PORAśENIEM PRĄDEM. NIE ROZKRĘCAĆ URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ NIE MA śadnych ELEMENTÓW, KTÓRE WYMAGAŁYBY OBSŁUGI PRZEZ UśYTKOWNIKA. SERWIS NALEśY POWIERZYĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. DLA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA MUSI BYĆ ZAPEWNIONA ODPOWIEDNIA WENTYLACJA - PROSZĘ NIE ZAKRYWAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH. Polski - 13

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia. 1. Przycisk zasilania 2. Przełącznik pasma 3. Przełącznik rodzaju funkcji (KASETY/RADIO/PŁYTY CD/ZEWNĘTRZNE) 4. Przycisk podbicia basów 5. Przycisk tryb odtwarzania płyt CD 6. Przycisk programowania odtwarzania

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 (c) Copyright

SCIGANY81 (c) Copyright zapraszamy 1.VOLUME UP na 13.MODE: nasze REPEAT/REPEAT aukcje ALL/RANDOM 2.FUNCTION 14.WYŚWIETLACZ LCD 3.DBBS 15. /STOP 4.CLK SET 16. /SCAN 5.ANTENA FM 17.OTWIERANIE SZUFLADY PŁYTY CD 6. /PRESET- 18.TUNE-/FOLDER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU MONOFONICZNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU MONOFONICZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU MONOFONICZNEGO AGATA 2 model MC 958 AUDIOX, ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radiomagnetofonu i Ŝyczymy wielu

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CS-U50

INSTRUKCJA OBSŁUGI CS-U50 INSTRUKCJA OBSŁUGI CS-U50 OSTRZEśENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POśARU I PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym słuŝy ostrzeŝeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU STEREOFONICZNEGO Z CD MP3

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD 86/MP3 AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl USUWANIE ZUśYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Kiedy do produktu

Bardziej szczegółowo

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Easi-Listener lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny

Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000641568 Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny Strona 1 z 7 Podstawowe elementy sterowania 1. Uchwyt do przenoszenia 2.

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA WIDOK URZĄDZENIA 1. Przycisk UP / ASP 2. Przycisk EQ 3. Przycisk MODE / PROG 4. Przycisk SKIP / SEARCH DN 5. Przycisk STOP 6. Przycisk PLAY / PAUSE 7. Przycisk SKIP / SEARCH UP 8. Wyświetlacz LCD 9. Komora

Bardziej szczegółowo

RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB

RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD26 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza i życzymy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD36 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ CD Z RADIEM FM I CZYTNIKIEM USB MODEL: TCU-206 INSTRUKCJA OBSŁUGI ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

PRZENOŚNY ODTWARZACZ CD Z RADIEM FM I CZYTNIKIEM USB MODEL: TCU-206 INSTRUKCJA OBSŁUGI ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S PRZENOŚNY ODTWARZACZ CD Z RADIEM FM I CZYTNIKIEM USB MODEL: TCU-206 INSTRUKCJA OBSŁUGI ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym służy ostrzeżeniu użytkownika przed obecnością wewnątrz urządzenia niebezpiecznych, nieizolowanych elementów pod napięciem, które

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 Radiomagnetofon Stereo z odtwarzaczem MP3/CD/CD-R/USB/SD Poznaj symbole bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE PRZED WODĄ I WILGOCIĄ Urządzenie nie może być wystawianie na ryzyko zamoczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD38 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD38 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD38 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO

CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD36 USB AUDIOX ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/bydgoszczy www.eltra.pl www.audiox.com.pl Radioodtwarzacz posiada funkcję oszczędzania

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZYCISKI I WSKAŹNIKI Widok z przodu Widok od

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright RADIO KUCHENNE DAB2035 PLL FM 1. Ogólny opis Pasmo DAB+ / FM Wyświetlanie nazwy stacji radiowej i automatyczna aktualizacja zegara Moduł elektroniczny do tuningu radiowego Krystaliczna precyzja działania

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie

Bardziej szczegółowo

P390 CD Radio Nr produktu

P390 CD Radio Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI P390 CD Radio Nr produktu 000394199 Strona 1 z 13 Widok urządzenia 1 Uchwyt do noszenia 2 Kieszonka na płyty CD 3 Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm wtyczka mini jack 4 Wyświetlacz Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB DOMINIKA 2 model 600U UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu

Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu 1010077 Strona 1 z 10 Produkt wyprodukowano i zmontowano zgodnie z zasadami kontroli jakości ROADSTAR. Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro. AUDIOX ul. Glinki 146, Bydgoszcz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro. AUDIOX ul. Glinki 146, Bydgoszcz INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl - 1 - UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Radio outdoorowe, wielofunkcyjne Soulra FRX2, latarka LED, ładowarka USB, moduł solarny. Strona 1 z 6

Radio outdoorowe, wielofunkcyjne Soulra FRX2, latarka LED, ładowarka USB, moduł solarny. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio outdoorowe, wielofunkcyjne Soulra FRX2, latarka LED, ładowarka USB, moduł solarny produktu 394763 Strona 1 z 6 UWAGA -Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Nr produktu: 326030 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Slot karty pamięci SD 2. Głośnik 3. Przycisk zasilania 4. Wyświetlacz LCD 5. Wskaźnik ładowania

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000342395 Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa Strona 1 z 5 Elementy sterujące 1. Przełącznik pasma AM/FM 2. Brzęczyk alarmowy 3.

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1 1. WYŚWIETLACZ 2. WSKAŹNIK PM 3. WSKAŹNIK STANDBY 4. WSKAŹNIK ALARM 1 5. SNOOZE/SLEEP/DIMMER 6. MEMORY- 7. /TUNE+/ROK/MIESIĄC/DZIEŃ 9. RADIO ON-OFF /ALARM OFF 10.WSKAŹNIK ANTENY RCC 11.WSKAŹNIK

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Albrecht DR 70

Radio DAB+, FM Albrecht DR 70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Albrecht DR 70 Produkt nr 1361292 1 Spis treści Strona 1 z 10 1 Spis treści 2 Instrukcje bezpieczeństwa 3 Specyfikacja 4 Elementy sterujące i cechy 4.1 Głośnik 4.2 Słuchawki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą S. 1 Podpisy pod rysunki: Figure 1: ENGLISH POLSKI Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Widok

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 WAC500D Skrócona instrukcja obsługi Podłączanie Obsługa Zawartość opakowania Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 Pilot zdalnego sterowania Baterie R0 (AAA)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIK BLUETOOTH

INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIK BLUETOOTH ABTS-11B INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIK BLUETOOTH Proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Informacja o zmianie zawartości instrukcji nie będzie publikowana. Nie odpowiadamy

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

1 Czytnik E-Booków 2 Pokrowiec ochronny 3 Słuchawki 4 Kabel USB 5 Skrócona instrukcja 6 Karta gwarancyjna. Zmniejszanie głośności

1 Czytnik E-Booków 2 Pokrowiec ochronny 3 Słuchawki 4 Kabel USB 5 Skrócona instrukcja 6 Karta gwarancyjna. Zmniejszanie głośności Zawartość opakowania 1 Czytnik E-Booków 2 Pokrowiec ochronny 3 Słuchawki 4 Kabel USB 5 Skrócona instrukcja 6 Karta gwarancyjna Przegląd urządzenia 14 1 2 3 4 12 10 11 15 5 13 16 8 6 9 17 7 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright FUNKCJE I PRZYCISKI

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright FUNKCJE I PRZYCISKI FUNKCJE I PRZYCISKI 1. VOLUME DOWN/NAP 2. VOLUME UP 3. / TUNE+ 5. ALARM 1 ON / OFF SET 6. ALARM 2 ON / OFF SET 7. SET / MEM / M+ 8. SNOOZE / SLEEP / DIMMER 9. ON /

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: MC-7100

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: MC-7100 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: MC-7100 SYSTEM 3 ELEMENTOWY Cyfrowy tuner stereofoniczny AM/ FM Odtwarzacz płyt CD Zegar Montaż ścienny Pilot zdalnego sterowania WAŻNE INFORMACJE CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA *

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm instrukcja obsługi. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

AZ101 AZ1004. CD Soundmachine. Meet Philips at the Internet Instrukcje Obsługi AZ 101 CLASS 1 LASER PRODUCT

AZ101 AZ1004. CD Soundmachine. Meet Philips at the Internet  Instrukcje Obsługi AZ 101 CLASS 1 LASER PRODUCT CD Soundmachine AZ101 AZ1004 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com Instrukcje Obsługi W AZ 101 CLASS 1 LASER PRODUCT Printed in China ALJW-0445 1 1 2 3 4 5 2 7 3 4 X @! 0 9 8 7 6 5 # 6 x

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO CD / MP3 / USB RADIO FM PLL

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO CD / MP3 / USB RADIO FM PLL INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO CD / MP3 / USB RADIO FM PLL model CD 70 USB INGA AUDIOX ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/bydgoszczy www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1196686 Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny Strona 1 z 8 Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Radioodtwarzacza CD, FM SoundMaster. Ver PL

Instrukcja do Radioodtwarzacza CD, FM SoundMaster. Ver PL Ver. 1.00.PL Strona 1 z 7 Bardzo Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza CD. Proszę o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, tak aby jak najlepiej wykorzystać urządzenie i aby upewnić

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne CD 747 z odtwarzaczem CD

Radio kuchenne CD 747 z odtwarzaczem CD 11017498 Radio kuchenne CD 747 z odtwarzaczem CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne CD 747 z odtwarzaczem CD Drodzy Klienci! Nabywając nowe radio kuchenne, nabyliście produkt o wszechstronnym zastosowaniu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB/SD/SDHC

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB/SD/SDHC INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB/SD/SDHC model CD98USB LILA AUDIOX ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/bydgoszczy www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 Nr produktu 326181 Strona 1 z 13 Rozmieszczenie przycisków 1. Przycisk sterowania: Ustawienie, ustawienie Skanowanie tunera/ alarm

Bardziej szczegółowo

Wieża stereo MHX-550.LP

Wieża stereo MHX-550.LP Wieża stereo MHX-550.LP Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielofunkcyjnej wieży stereo. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikser muzyczny. DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics

INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikser muzyczny. DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikser muzyczny DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics Funkcje na panelu 1. Poprzedni 2. Tryb 1 3. Odtwarzanie/Pauza 4. Tryb 2 5. Następny 6. Światło 7. Poprzedni 8. Muzyka 1

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do korzystania z radia

Przygotowanie do korzystania z radia 10828564 Radio Retro z CD Instrukcja obsługi Drodzy Klienci! Z zewnątrz wygląd retro ale w środku nowoczesna technika! Radio w stylu retro z drewnianą obudową z metalowymi elementami. Życzymy Państwu wiele

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CS-U52

INSTRUKCJA OBSŁUGI CS-U52 INSTRUKCJA OBSŁUGI CS-U52 OSTRZEśENIE 1. UWAGA przed rozpoczęciem podłączania lub korzystania z urządzenia naleŝy zastosować się do zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INTEKpolska Sp. J. 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl

Bardziej szczegółowo

MIK0025 Mikrofon ze wzmacniaczem PA-80-UHF INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIK0025 Mikrofon ze wzmacniaczem PA-80-UHF INSTRUKCJA OBSŁUGI MIK0025 Mikrofon ze wzmacniaczem PA-80-UHF INSTRUKCJA OBSŁUGI Wstęp Instrukcja ta zawiera waŝne informacje odnośnie poprawnego uŝytkowania urządzenia. Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+

Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+ Nr produktu : 1517431 Strona 1 z 6 Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj całą instrukcję. Zachowaj ją do kolejnego użytku. Błyskawica ze strzałką

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

AZ1008. CD Radio Cassette Recorder DBB REPEAT CD TRACK PROGRAM

AZ1008. CD Radio Cassette Recorder DBB REPEAT CD TRACK PROGRAM AZ 1008 Radio Cassette Recorder RADIO CASSETTE RECORDER SYNCHRO START RECORDING BASS REFLEX SPEAKER SYSTEM 1 2 3 4 1 5 RADIO CASSETTE RECORDER SYNCHRO START RECORDING BASS REFLEX SPEAKER SYSTEM 6 7 8 9

Bardziej szczegółowo

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five AM / FM URZ0243 CB SUNKER Elite Five ELITE FIVE Zakres obsługiwany przez radio 24,265 30,105Mhz / PL 190(W) x 120(D) x 31(H) mm / 1W FM 10% Miejsce instalacji AM: 0.5 uv dla 10dB Strojenie anteny FM: 0.5

Bardziej szczegółowo

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Bezpieczeństwo Znak błyskawicy w trójkącie, ma za zadanie ostrzec użytkownika o ryzyku porażenia prądem ze względu na nieizolowane elementy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. S-5000 Sound Therapy System

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. S-5000 Sound Therapy System Instrukcja Obsługi Sound Oasis S-5000 Sound Therapy System Dziękujemy za wybranie Sound Oasis! Sound Oasis jest światowym liderem w zakresie produkcji systemów służących do terapii dźwiękowej. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

CD Radio Cassette Recorder AZ1018 FM MW

CD Radio Cassette Recorder AZ1018 FM MW AZ 1018 Radio Cassette Recorder RADIO CASSETTE ER OPEN DIGITAL TUNER BASS REFLEX SPEAKER SYSTEM 5 4 3 2 1 RADIO CASSETTE ER OPEN DIGITAL TUNER BASS REFLEX SPEAKER SYSTEM 6 7 8 9 0! @ # $ % ^ 3 Przełączniki

Bardziej szczegółowo

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi CD Soundmachine AZ1220 Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi Meet Philips at the Internet http://www.audio.philips.com W CLASS 1 LASER PRODUCT AZ 1220 1 2 7 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1. PROJEKTOR 2. WYŚWIETLACZ 3. USTAWIENIE WYSOKIEJ INTENSYWNOŚĆ ŚWIATŁA 4. USTAWIANIE NISKIEJ INTENSYWNOŚCI ŚWIATŁA 5. ŚWIATŁO ON / OFF 6. ALARM 1 ON / SET 7. ALARM 2 ON / SET 8. CLOCK SET/MEMORY/SET WIRELESS

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000352227 Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Przeczytaj i wykonaj następujące czynności opisane w instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright 1 OCHRONA ŚRODOWISKA Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA ER 300 Radio alarmowe z ręczną wytwornicą prądu i panelem słonecznym Zawartość opakowania Radio Akumulator 2000mAh USB Cechy urządzenia

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Radio FM przenośne Muse M-050 R

Radio FM przenośne Muse M-050 R INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM przenośne Muse M-050 R Produkt nr: 393841 Strona 1 z 7 LOKALIZACJA I OPIS KONTROLERÓW Strona 2 z 7 1. Wskaźnik 2. Regulator pasma 3. Wyboru pasma FM / MW 4. Gniazdo AUX IN 5.

Bardziej szczegółowo

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta.

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta. Przenośne radio Sangean PR- D4 Instrukcja obsługi Nr produktu: 340824 WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. 2. Zatrzymaj instrukcję obsługi na przyszłość. 3. Przestrzegaj

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz MP3 128/256/512MB/1GB Instrukcja obsługi

Odtwarzacz MP3 128/256/512MB/1GB Instrukcja obsługi Odtwarzacz MP3 128/256/512MB/1GB Instrukcja obsługi LBRYCHT T RADE Spółka z o.o. SPIS TREŚCI I. Uwagi o bezpieczeństwie.................1 II. Opis budowy..............1 1. Przyciski.............1 2.Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo