Rozmieszczenie elementów sterowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozmieszczenie elementów sterowania"

Transkrypt

1 Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA BASÓW 7. PRZYCISK POMIJANIA ŚCIEśEK / PRZESZUKIWANIA FOLDERU/PŁYTY CD DO PRZODU 8. PRZYCISK POMIJANIA ŚCIEśEK / PRZESZUKIWANIA FOLDERU/PŁYTY CD DO TYŁU 9. PRZYCISK PROGRAMOWANIA ODTWARZANIA PŁYTY CD 10. PRZYCISK POWTARZANIA ŚCIEśEK PŁYTY CD 11. PRZYCISK ZATRZYMYWANIA PŁYTY CD 12. PRZYCISK ODTWARZANIA / WSTRZYMANIA PŁYTY CD 13. WYŚWIETLACZ LED 14. WEJŚCIE NA SŁUCHAWKI 15. POKRĘTŁO KONTROLI GŁOŚNOŚCI 16. GNIAZDKO PRĄDU ZMIENNEGO 17. POKRYWA PRZEDZIAŁU BATERII 18. WSKAŹNIK LED STEREO FM 19. KIESZEŃ MAGNETOFONU 20. PRZYCISK NAGRYWANIA KASETY 21. PRZYCISK ODTWARZANIA KASETY 22. PRZYCISK PRZEWIJANIA KASETY WSTECZ 23. PRZYCISK PRZEWIJANIA KASETY DO PRZODU 24. PRZYCISK ZATRZYMANIA / WYJĘCIA KASETY 25. PRZYCISK WSTRZYMANIA KASETY 26. LEWY GŁOŚNIK 27. PRAWY GŁOŚNIK Polski - 1

2 ZASILANIE SIECIOWE Przed rozpoczęciem uŝywania radiomagnetofonu naleŝy upewnić się, Ŝe napięcie zasilania urządzenia odpowiada napięciu miejsca uŝywania. Rozwinąć przewód zasilania sieciowego i podłączyć jeden koniec do gniazdka sieciowego radiomagnetofonu, a drugi koniec do standardowego gniazdka sieciowego. ZASILANIE BATERYJNE Odłączyć przewód zasilania sieciowego. Otworzyć POKRYWĘ PRZEDZIAŁU BATERII i włoŝyć 8 baterii UM-2 o rozmiarze C (brak w komplecie), upewniając się, Ŝe zachowana jest wskazana biegunowość ułoŝenia baterii. SŁUCHANIE RADIA Przesunąć przełącznik TRYBU PRACY w pozycję RADIO. Przesunąć przełącznik ZAKRESU na Ŝądany zakres fal radiowych. Ustawić POKRĘTŁEM STROJENIA Ŝądaną stację radiową. Przekręcając POKRĘTŁO KONTROLI GŁOŚNOŚCI dostosować poziom głośności. śeby wyłączyć radio, naleŝy przesunąć przełącznik TRYBU PRACY w pozycję TAPE (kaseta). WSKAŹNIK STEREO FM Przy ustawieniu stacji radiowej FM nadającej w systemie stereo, zostanie podświetlony wskaźnik LED FM ST.. W obszarach o słabym sygnale, sygnał Stereo FM moŝe nie być wystarczająco silny i powodować nadmierne zakłócenia w tle. W takim przypadku naleŝy przełączyć pracę radia na FM. ANTENA Dla jak najlepszego odbioru stacji FM naleŝy zupełnie wysunąć antenę FM. Dla odbioru AM urządzenie posiada wbudowaną antenę, w celu uzyskania najlepszego odbioru naleŝy przestawiać całe urządzenie. PODBICIE BASÓW W celu uzyskania zwiększenia basów przy wszystkich poziomach głośności, naleŝy wcisnąć PRZYCISK PODBICIA BASÓW w pozycję ON (wł.), co spowoduje podbicie tonów o niskiej częstotliwości celem otrzymania dźwięku o podkreślonych basach. śeby wyłączyć podbicie basów wystarczy ponownie wcisnąć ten przycisk. GNIAZDO SŁUCHAWEK STEREO W celu słuchania muzyki w sposób nieprzeszkadzający innym domownikom, naleŝy podłączyć wtyczkę słuchawek STEREO do GNIAZDA SŁUCHAWEK STEREO i odpowiednio dostosować głośność POKRĘTŁEM KONTROLI Polski - 2

3 GŁOŚNOŚCI. Podłączenie słuchawek oznacza automatyczne odłączenie głośników. OBSŁUGA KASET ODTWARZANIE KASET Nacisnąć PRZYCISK ZATRZYMANIA/WYRZUCENIA, by otworzyć drzwiczki kasety. WłoŜyć kasetę do KIESZENI KASETY i popchnąć drzwiczki, by je zamknąć. Przesunąć PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY do pozycji TAPE ( kaseta ). Nacisnąć PRZYCISK ODTWARZANIA. Dostroić POKRĘTŁEM USTAWIANIA GŁOŚNOŚCI do Ŝądanego poziomu głośności. Aby zatrzymać kasetę, nacisnąć PRZYCISK ZATRZYMANIA/WYRZUCENIA. Przewijanie do przodu i do tyłu Kasetę moŝna PRZYWINĄĆ DO PRZODU lub DO TYŁU, naciskając odpowiednio PRZYCISK PRZEWIJANIA DO PRZODU lub DO TYŁU. Funkcja wstrzymania Podczas odtwarzania lub nagrywania, kaseta moŝe zostać czasowo wstrzymana, poprzez naciśnięcie PRZYCISK WSTRZYMANIA. Aby kontynuować odtwarzanie lub nagrywanie, nacisnąć ponownie PRZYCISK WSTRZYMANIA. System automatycznego zatrzymania Gdy podczas odtwarzania lub nagrywania kaseta dojdzie do końca, zostanie ona automatycznie zatrzymana. OSTROśNIE Aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu kasety lub taśmy w kasecie, naleŝy zawsze naciskać przycisk ZATRZYMANIA/WYRZUCANIA pomiędzy kaŝdą czynnością! NAGRYWANIE Z RADIA 1. Ustawić Ŝądany program radiowy, jak opisano w rozdziale OBSŁUGA RADIA. 2. WłoŜyć czystą kasetę do KIESZENI KASETY. 3. Nacisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA. 4. Nacisnąć PRZYCISK NAGRYWANIA. PRZYCISK ODTWARZANIA jest automatycznie włączany, aby rozpocząć nagrywanie. Dzięki wbudowanej automatycznej kontroli poziomu (ang. ALC Automatic Level Control), nagrywanie będzie optymalizowane pod kątem jak Polski - 3

4 najlepszej jakości nagrywania. Zmiana poziomu głośności nie wpłynie na nagranie. 5. Aby tymczasowo zatrzymać nagrywanie, naleŝy wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA. Aby kontynuować nagrywanie, naleŝy ponownie wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA. 6. Wcisnąć PRZYCISK ZATRZYMANIA / WYJĘCIA KASETY, Ŝeby zakończyć nagrywanie. 7. Jeśli kaseta dojdzie do końca, nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane. OBSŁUGA PŁYTY CD ODTWARZANIE PŁYT KOMPAKTOWYCH (ODTWARZANIE KOMPATYBILNE Z PŁYTAMI CD-R/RW) ROZPOCZĘCIE UWAGA: W razie wystąpienia pomijania ścieŝek w trakcie odtwarzania płyt CD, naleŝy obniŝyć poziom głośności. W trakcie odtwarzania płyt CD nie wolno otwierać POKRYWY ODTWARZACZA płyt CD. 1. Otworzyć POKRYWĘ ODTWARZACZA PŁYT CD przez pociągnięcie jej do góry. WłoŜyć płytę CD do PRZEDZIAŁU PŁYT CD, a następnie zamknąć drzwiczki. Przesunąć przełącznik RODZAJU FUNKCJI w pozycję CD (płyty CD). UWAGA: Upewnić się, Ŝe drzwiczki CD są prawidłowo zamknięte i zablokowane. 2. Po zamknięciu POKRYWY ODTWARZACZA PŁYT CD z włoŝoną wewnątrz płytą CD, na WYŚWIETLACZU LED zostanie pokazana łączna liczba ścieŝek płyty, po czym odtwarzacz przejdzie do trybu zatrzymania STOP. (np.: całkowita ilość ścieŝek na płycie wynosi 17) Całkowita ilość ścieŝek 3. JeŜeli DRZWICZKI PRZEDZIAŁU PŁYT CD nie zostaną zamknięte, na WYŚWIETLACZU LED zostanie pokazany symbol " ", po czym odtwarzacz przejdzie do trybu zatrzymania STOP. Polski - 4

5 TRYB ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA 1. JeŜeli w trakcie trybu zatrzymania STOP zostanie wciśnięty PRZYCISK ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA, zostanie odtworzona pierwsza ścieŝka. WSKAŹNIK ODTWARZANIA " " pokaŝe się na WYŚWIETLACZU LCD. WYŚWIETLACZ LCD CD pokaŝe konkretną ilość odtwarzanych ścieŝek. Wskaźnik odtwarzania Pierwsza ścieŝka 2. Aby wstrzymać odtwarzanie CD, nacisnąć raz PRZYCISK ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA. WSKAŹNIK WSTRZYMANIA " " pokaŝe się na WYŚWIETLACZU LCD. Wskaźnik wstrzymania Pierwsza ścieŝka 3. ChociaŜ dźwięk przestanie być odtwarzany, płyta CD będzie dalej się kręcić w napędzie. Aby wznowić odtwarzanie płyty CD, naleŝy jeszcze raz wcisnąć przycisk ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA PŁYTY CD. Muzyka zacznie być odtwarzana dokładnie od miejsca, gdzie została wstrzymana. 4. śeby zatrzymać odtwarzanie płyt CD, naleŝy wcisnąć raz PRZYCISK ZATRZYMYWANIA PŁYTY CD, niezaleŝnie od faktu, czy płyta CD znajduje się w trybie odtwarzania, czy w trybie wstrzymania. 5. Aby wyłączyć urządzenie, przesunąć PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI do pozycji "TAPE (OFF)". Polski - 5

6 TRYB POWTARZANIA 1. POWTÓRZ 1: Po jednokrotnym wciśnięciu PRZYCISKU POWTARZANIA, na WYŚWIETLACZU LCD pojawi się WSKAŹNIK "POWTARZANIA". Będzie powtarzana dana, jedna ścieŝka muzyczna. Powtarzanie 2. POWTÓRZ wszystkie: Po dwukrotnym wciśnięciu PRZYCISKU POWTARZANIA, na WYŚWIETLACZU LCD pojawi się WSKAŹNIK "POWTARZANIA WSZYSTKICH". Cała płyta CD będzie odtwarzana w sposób ciągły. Wszystkie Powtarzanie 3. ABY ANULOWAĆ FUNKCJĘ POWTARZANIA Wciskać PRZYCISK POWTARZANIA ŚCIEśEK PŁYTY CD do momentu WYŁĄCZENIA WSKAŹNIKA LED POWTARZANIA ŚCIEśEK PŁYTY CD. TRYB POMIJANIA I PRZESZUKIWANIA 1. Kiedy w trakcie trybu odtwarzania lub wstrzymania zostanie raz WCIŚNIĘTY PRZYCISK POMIŃ ŚCIEśKĘ DO PRZODU lub POMIŃ ŚCIEśKĘ WSTECZ, urządzenie zacznie odtwarzać kolejną ścieŝkę lub przejdzie do początku ścieŝki bieŝącej. 2. Kiedy w trybie odtwarzania PRZYCISK POMIŃ ŚCIEśKĘ DO PRZODU lub POMIŃ ŚCIEśKĘ WSTECZ ZOSTANIE WCIŚNIĘTY I PRZYTRZYMANY, odtwarzacz zacznie przewijać ścieŝkę do przodu lub wstecz z zachowaniem prędkości umoŝliwiającej słuchanie muzyki. Tryb programowania 1. W trakcie trybu ZATRZYMANIA PŁYTY CD, naleŝy raz wcisnąć PRZYCISK PROGRAMOWANIA PŁYTY CD. WSKAŹNIK LED "PROGRAMOWANIA" zostanie zapalony i zacznie migać, natomiast WYŚWIETLACZ LED pokaŝe numer programu do zapamiętania, rozpoczynając od pierwszego programu ". Polski - 6

7 Numer ścieŝki do zapamiętanie pokaŝe " " i takŝe zacznie stale migać. Wcisnąć PRZYCISK POMINIĘCIA ŚCIEśKI DO PRZODU lub POMINIĘCIA ŚCIEśKI WSTECZ, Ŝeby ustawić Ŝądaną ścieŝkę muzyczną, KTÓREJ NUMER ZOSTANIE WYŚWIETLONY NA WYŚWIETLACZU LED. Wciśnięcie PRZYCISKU PROGRAMOWANIA spowoduje zachowanie Ŝądanej ścieŝki w pamięci. Numer ścieŝki Numer programu 2. Powtórzyć powyŝszą procedurę do momentu zaprogramowania wszystkich Ŝądanych ścieŝek. W pamięci moŝna zachować maksymalnie 20 ścieŝek. Po zakończeniu programowania, WYŚWIETLACZ LED pokaŝe " " oraz wskaźnik "PROG" zacznie stale migać. 3. śeby rozpocząć ODTWARZANIE zaprogramowane, naleŝy raz wcisnąć przycisk ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA PŁYTY CD, a WSKAŹNIK LED ODTWARZANIA pokaŝe i zacznie stale migać. Wskaźnik odtwarzania ŚcieŜka numer 6 Numer programu 4. śeby sprawdzić po zakończonym programowaniu, jakie programy zachowano w pamięci, naleŝy raz wcisnąć PRZYCISK PROGRAMOWANIA PŁYTY CD krok po kroku w trybie zatrzymania. Uwaga: Kiedy WSKAŹNIK LED ZAPROGRAMOWANIA jest zapalony i miga, nie wolno wciskać przycisku ZATRZYMANIA ODTWARZANIA PŁYTY CD, poniewaŝ spowoduje to opróŝnienie pamięci z zaprogramowanych ścieŝek. Polski - 7

8 5. Kasowanie ZAPROGRAMOWANEJ pamięci: Naciśnij raz PRZYCISK PROGRAMOWANIA, wskaźnik "PROG" będzie migać na WYŚWIETLACZU LCD, a następnie wciśnij PRZYCISK ZATRZYMANIA CD. LUB Otwórz drzwiczki CD w trybie zatrzymania. ODTWARZANIE PŁYTY MP3 ROZPOCZĘCIE UWAGA: W razie wystąpienia pomijania ścieŝek w trakcie odtwarzania płyt CD, naleŝy obniŝyć poziom głośności. W trakcie odtwarzania płyt MP3 nie wolno otwierać POKRYWY ODTWARZACZA płyt CD. 1. Otworzyć POKRYWĘ ODTWARZACZA PŁYT CD przez pociągnięcie jej do góry. WłoŜyć płytę MP3 do PRZEDZIAŁU PŁYT CD, a następnie zamknąć drzwiczki. Przesunąć przełącznik RODZAJU FUNKCJI w pozycję CD (płyty CD). UWAGA: Upewnić się, Ŝe drzwiczki CD są prawidłowo zamknięte i zablokowane. 2. Po zamknięciu POKRYWY ODTWARZACZA PŁYT MP3 z włoŝoną wewnątrz płytą, na WYŚWIETLACZU LED zostanie pokazana łączna liczba ścieŝek płyty, po czym odtwarzacz przejdzie do trybu zatrzymania STOP. Wskaźnik MP3 zostanie pokazany na WYŚWIETLACZU LCD, a płyta zostanie odtworzona. Całkowita ilość ścieŝek Całkowita ilość folderów 3. JeŜeli DRZWICZKI PRZEDZIAŁU PŁYT CD nie zostaną zamknięte, na WYŚWIETLACZU LED zostanie pokazany symbol " ", po czym odtwarzacz przejdzie do trybu zatrzymania STOP. Polski - 8

9 TRYB ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA 1. JeŜeli w trakcie trybu zatrzymania STOP zostanie wciśnięty PRZYCISK ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA, zostanie odtworzona pierwsza ścieŝka. WSKAŹNIK ODTWARZANIA będzie zapalony. WYŚWIETLACZ LCD CD pokaŝe konkretny folder i ilość odtwarzanych ścieŝek. Numer folderu Numer ścieŝki UWAGA: 1) Jeśli płyta MP3 została pobrana bez podziału na foldery, to tylko " " zostanie pokazane w numerze folderu. 2) Jeśli płyta MP3 została pobrana z kilkoma folderami w środku, to " " będzie zawsze pokazane w Numerze folderu podczas pierwszego odtwarzania płyty. ( "nigdy się w takim przypadku nie pojawi, gdyŝ oznacza to wszystkie ścieŝki i foldery na płycie MP3). 2. Aby wstrzymać odtwarzanie płyty MP3, nacisnąć raz PRZYCISK ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA. WSKAŹNIK WSTRZYMANIA " " pokaŝe się na wyświetlaczu. 3. ChociaŜ dźwięk przestanie być odtwarzany, płyta CD będzie dalej się kręcić w napędzie. Aby wznowić odtwarzanie płyty CD, naleŝy jeszcze raz wcisnąć przycisk ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA PŁYTY CD. Muzyka zacznie być odtwarzana dokładnie od miejsca, gdzie została wstrzymana. 4. śeby zatrzymać odtwarzanie płyt MP3, naleŝy wcisnąć raz PRZYCISK ZATRZYMYWANIA PŁYTY CD, niezaleŝnie od faktu, czy płyta MP3 znajduje się w trybie odtwarzania, czy w trybie wstrzymania. 5. Aby wyłączyć urządzenie, przesunąć PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI do pozycji "TAPE (OFF)". TRYB POWTARZANIA 1. POWTÓRZ 1: Po jednokrotnym wciśnięciu PRZYCISKU POWTARZANIA, na WYŚWIETLACZU LCD pojawi się WSKAŹNIK "POWTARZANIA". Będzie powtarzana dana, jedna ścieŝka muzyczna. Polski - 9

10 Numer folderu Numer ścieŝki 2. POWTARZANIE FOLDERU: Jeśli PRZYCISK POWTARZANIA zostanie naciśnięty dwa razy, pojawi się wskaźnik "POWTARZANIE FOLDERU". Zostanie powtórzony ten jeden konkretny folder. Numer folderu Numer ścieŝki 3. POWTÓRZ wszystkie: Po trzykrotnym wciśnięciu PRZYCISKU POWTARZANIA, na WYŚWIETLACZU LCD pojawi się WSKAŹNIK "POWTARZANIA WSZYSTKICH". Cała płyta CD będzie odtwarzana w sposób ciągły. Numer folderu Numer ścieŝki 4. ABY ANULOWAĆ FUNKCJĘ POWTARZANIA Wciskać PRZYCISK POWTARZANIA do momentu WYŁĄCZENIA WSKAŹNIKA LED powtarzania. POMIJANIE I FOLDER 1. Kiedy w trakcie trybu odtwarzania lub wstrzymania zostanie raz WCIŚNIĘTY PRZYCISK POMIŃ ŚCIEśKĘ DO PRZODU lub POMIŃ ŚCIEśKĘ WSTECZ, urządzenie zacznie odtwarzać kolejną ścieŝkę lub przejdzie do początku ścieŝki bieŝącej. Polski - 10

11 2. Podczas trybu odtwarzania lub wstrzymania, gdy przycisk POMIJANIE/PRZESZUKIWANIE/FOLDER lub POMIJANIE/PRZESZUKIWANIE/FOLDER ZOSTANIE NACIŚNIĘTY RAZ I PRZYTRZYMANY, PRZEJDZIE SIĘ DO NASTĘPNEGO LUB POPRZEDNIEGO FOLDERU, w celu szybkiego wyboru ścieŝki. UWAGA: W trybie odtwarzania MP3 nie ma funkcji przeszukiwania. Tryb programowania 1. W trakcie trybu ZATRZYMANIA PŁYTY CD, naleŝy raz wcisnąć PRZYCISK PROGRAMOWANIA PŁYTY CD. WSKAŹNIK PROGRAMOWANIA zostanie zapalony i zacznie migać, natomiast WYŚWIETLACZ LED pokaŝe numer programu do zapamiętania, rozpoczynając od pierwszego programu ". Numer ścieŝki do zapamiętanie pokaŝe " " i takŝe zacznie stale migać. Wcisnąć PRZYCISK POMINIĘCIA ŚCIEśKI/PRZESZUKIWANIA/FOLDERU DO PRZODU lub POMINIĘCIA ŚCIEśKI/PRZESZUKIWANIA/FOLDERU WSTECZ, Ŝeby ustawić Ŝądaną ścieŝkę muzyczną, KTÓREJ NUMER ZOSTANIE WYŚWIETLONY NA WYŚWIETLACZU LED. Wciśnięcie PRZYCISKU PROGRAMOWANIA spowoduje zachowanie Ŝądanej ścieŝki w pamięci. 2. Powtórzyć powyŝszą procedurę do momentu zaprogramowania wszystkich Ŝądanych ścieŝek. W pamięci moŝna zachować maksymalnie 20 ścieŝek. Po zakończeniu programowania, WYŚWIETLACZ LED pokaŝe " " oraz wskaźnik "PROG" zacznie stale migać. 3. śeby rozpocząć ODTWARZANIE zaprogramowane, naleŝy raz wcisnąć przycisk ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA PŁYTY CD, a WSKAŹNIK LED ODTWARZANIA pokaŝe i zacznie stale migać. 4. śeby sprawdzić po zakończonym programowaniu, jakie programy zachowano w pamięci, naleŝy raz wcisnąć PRZYCISK PROGRAMOWANIA PŁYTY CD krok po kroku w trybie zatrzymania. Uwaga: Kiedy WSKAŹNIK LED ZAPROGRAMOWANIA jest zapalony i miga, nie wolno wciskać przycisku ZATRZYMANIA Polski - 11

12 ODTWARZANIA PŁYTY CD, poniewaŝ spowoduje to opróŝnienie pamięci z zaprogramowanych ścieŝek. 5. Kasowanie ZAPROGRAMOWANEJ pamięci: Naciśnij raz PRZYCISK PROGRAMOWANIA, wskaźnik "PROG" będzie migać na WYŚWIETLACZU LCD, a następnie wciśnij PRZYCISK ZATRZYMANIA CD. LUB Otwórz drzwiczki CD w trybie zatrzymania. NAGRYWANIE KASET Z ODTWARZACZA PŁYT CD 1. Przesunąć przełącznik TRYBU PRACY w pozycję CD (płyty CD). 2. WłoŜyć płytę CD do PRZEDZIAŁU PŁYT CD, stroną z etykietą skierowaną ku górze. 3. WłoŜyć kasetę do KIESZENI i wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA KASETY. 4. Jednocześnie wcisnąć PRZYCISK NAGRYWANIA i ODTWARZANIA KASET, Ŝeby wprowadzić magnetofon w tryb oczekiwania nagrywania. Dzięki wbudowanej funkcji automatycznej kontroli poziomu (ang. ALC Automatic Level Control), nagrywanie będzie optymalizowane pod kątem jak najlepszej jakości nagrywania. 5. Włączyć odtwarzacz płyt CD odtwarzając Ŝądaną ŚCIEśKĘ w sposób opisany w części SŁUCHANIE PŁYT CD. Zwolnić PRZYCISK WSTRZYMANIA KASETY, Ŝeby rozpocząć nagrywanie. 6. Aby tymczasowo zatrzymać nagrywanie, naleŝy wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA. Aby kontynuować nagrywanie, naleŝy ponownie wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA. 7. Wcisnąć PRZYCISK ZATRZYMANIA / WYJĘCIA KASETY, Ŝeby zakończyć nagrywanie. Następnie zatrzymać odtwarzanie płyty CD przez wciśnięcie PRZYCISKU ZATRZYMANIA PŁYTY CD odtwarzacza płyt. KONSERWACJA CZYSZCZENIE GŁOWIC Głowice naleŝy często czyścić, Ŝeby usunąć kurz oraz pozostałości kaset. Zabrudzenie głowic obniŝy jakość dźwięku zarówno przy odtwarzaniu jak i przy nagrywaniu. Polski - 12

13 OSTRZEśENIE: NARAśANIE URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI MOśE GROZIĆ WYBUCHEM POśARU LUB PORAśENIEM PRĄDEM. PROSZĘ NIE UMIESZCZAĆ NA URZĄDZENIU NACZYŃ Z WODĄ TAKICH JAK NP. WAZON, GDYś GROZI TO PORAśENIEM PRĄDEM. NIE ROZKRĘCAĆ URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ NIE MA śadnych ELEMENTÓW, KTÓRE WYMAGAŁYBY OBSŁUGI PRZEZ UśYTKOWNIKA. SERWIS NALEśY POWIERZYĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. DLA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA MUSI BYĆ ZAPEWNIONA ODPOWIEDNIA WENTYLACJA - PROSZĘ NIE ZAKRYWAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH. Polski - 13

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia. 1. Przycisk zasilania 2. Przełącznik pasma 3. Przełącznik rodzaju funkcji (KASETY/RADIO/PŁYTY CD/ZEWNĘTRZNE) 4. Przycisk podbicia basów 5. Przycisk tryb odtwarzania płyt CD 6. Przycisk programowania odtwarzania

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU MONOFONICZNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU MONOFONICZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU MONOFONICZNEGO AGATA 2 model MC 958 AUDIOX, ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radiomagnetofonu i Ŝyczymy wielu

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CS-U50

INSTRUKCJA OBSŁUGI CS-U50 INSTRUKCJA OBSŁUGI CS-U50 OSTRZEśENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POśARU I PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym słuŝy ostrzeŝeniu

Bardziej szczegółowo

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Easi-Listener lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU STEREOFONICZNEGO Z CD MP3

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD 86/MP3 AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl USUWANIE ZUśYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Kiedy do produktu

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB

RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD26 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza i życzymy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD36 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym służy ostrzeżeniu użytkownika przed obecnością wewnątrz urządzenia niebezpiecznych, nieizolowanych elementów pod napięciem, które

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 Radiomagnetofon Stereo z odtwarzaczem MP3/CD/CD-R/USB/SD Poznaj symbole bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE PRZED WODĄ I WILGOCIĄ Urządzenie nie może być wystawianie na ryzyko zamoczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD38 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD38 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD38 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO

CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD36 USB AUDIOX ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/bydgoszczy www.eltra.pl www.audiox.com.pl Radioodtwarzacz posiada funkcję oszczędzania

Bardziej szczegółowo

P390 CD Radio Nr produktu

P390 CD Radio Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI P390 CD Radio Nr produktu 000394199 Strona 1 z 13 Widok urządzenia 1 Uchwyt do noszenia 2 Kieszonka na płyty CD 3 Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm wtyczka mini jack 4 Wyświetlacz Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie

Bardziej szczegółowo

Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu

Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu 1010077 Strona 1 z 10 Produkt wyprodukowano i zmontowano zgodnie z zasadami kontroli jakości ROADSTAR. Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro. AUDIOX ul. Glinki 146, Bydgoszcz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro. AUDIOX ul. Glinki 146, Bydgoszcz INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl - 1 - UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Nr produktu: 326030 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Slot karty pamięci SD 2. Głośnik 3. Przycisk zasilania 4. Wyświetlacz LCD 5. Wskaźnik ładowania

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000342395 Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa Strona 1 z 5 Elementy sterujące 1. Przełącznik pasma AM/FM 2. Brzęczyk alarmowy 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą S. 1 Podpisy pod rysunki: Figure 1: ENGLISH POLSKI Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Widok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Wieża stereo MHX-550.LP

Wieża stereo MHX-550.LP Wieża stereo MHX-550.LP Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielofunkcyjnej wieży stereo. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 Nr produktu 326181 Strona 1 z 13 Rozmieszczenie przycisków 1. Przycisk sterowania: Ustawienie, ustawienie Skanowanie tunera/ alarm

Bardziej szczegółowo

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five AM / FM URZ0243 CB SUNKER Elite Five ELITE FIVE Zakres obsługiwany przez radio 24,265 30,105Mhz / PL 190(W) x 120(D) x 31(H) mm / 1W FM 10% Miejsce instalacji AM: 0.5 uv dla 10dB Strojenie anteny FM: 0.5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INTEKpolska Sp. J. 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA ER 300 Radio alarmowe z ręczną wytwornicą prądu i panelem słonecznym Zawartość opakowania Radio Akumulator 2000mAh USB Cechy urządzenia

Bardziej szczegółowo

MIK0025 Mikrofon ze wzmacniaczem PA-80-UHF INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIK0025 Mikrofon ze wzmacniaczem PA-80-UHF INSTRUKCJA OBSŁUGI MIK0025 Mikrofon ze wzmacniaczem PA-80-UHF INSTRUKCJA OBSŁUGI Wstęp Instrukcja ta zawiera waŝne informacje odnośnie poprawnego uŝytkowania urządzenia. Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta.

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta. Przenośne radio Sangean PR- D4 Instrukcja obsługi Nr produktu: 340824 WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. 2. Zatrzymaj instrukcję obsługi na przyszłość. 3. Przestrzegaj

Bardziej szczegółowo

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Bezpieczeństwo Znak błyskawicy w trójkącie, ma za zadanie ostrzec użytkownika o ryzyku porażenia prądem ze względu na nieizolowane elementy.

Bardziej szczegółowo

CD Radio Cassette Recorder AZ1018 FM MW

CD Radio Cassette Recorder AZ1018 FM MW AZ 1018 Radio Cassette Recorder RADIO CASSETTE ER OPEN DIGITAL TUNER BASS REFLEX SPEAKER SYSTEM 5 4 3 2 1 RADIO CASSETTE ER OPEN DIGITAL TUNER BASS REFLEX SPEAKER SYSTEM 6 7 8 9 0! @ # $ % ^ 3 Przełączniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. S-5000 Sound Therapy System

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. S-5000 Sound Therapy System Instrukcja Obsługi Sound Oasis S-5000 Sound Therapy System Dziękujemy za wybranie Sound Oasis! Sound Oasis jest światowym liderem w zakresie produkcji systemów służących do terapii dźwiękowej. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do korzystania z radia

Przygotowanie do korzystania z radia 10828564 Radio Retro z CD Instrukcja obsługi Drodzy Klienci! Z zewnątrz wygląd retro ale w środku nowoczesna technika! Radio w stylu retro z drewnianą obudową z metalowymi elementami. Życzymy Państwu wiele

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Radio DAB. Nr produktu

Radio DAB. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Nr produktu 000619437 Strona 1 z 12 Polski Widok urządzenia Widok od przodu Wyświetlacz WŁ./WYŁ. Głośność/ Potwierdzenie wprowadzenia W górę/w dół Głośnik Tył Antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB/SD/SDHC

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB/SD/SDHC INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB/SD/SDHC model CD98USB LILA AUDIOX ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/bydgoszczy www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

ROCK POP EQ CLAS RDM SAMOCHODOWY SYSTEM www.facebook.com/denverelectronics ODTWARZACZ SAMOCHODOWY MP3 Z RADIEM, USB/SD/MMC, PODRĘCZNIK CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA

Bardziej szczegółowo

Radio FM przenośne Muse M-050 R

Radio FM przenośne Muse M-050 R INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM przenośne Muse M-050 R Produkt nr: 393841 Strona 1 z 7 LOKALIZACJA I OPIS KONTROLERÓW Strona 2 z 7 1. Wskaźnik 2. Regulator pasma 3. Wyboru pasma FM / MW 4. Gniazdo AUX IN 5.

Bardziej szczegółowo

Digitalizer do kaset. Drodzy Klienci!

Digitalizer do kaset. Drodzy Klienci! 11542982 Digitalizer do kaset Drodzy Klienci! Uratujcie swoje ulubione nagrania na kasetach i przenieście je w wiek technologii cyfrowej, łatwo i wygodnie! Elegancki, przenośny odtwarzacz kaset ze złączem

Bardziej szczegółowo

Magnetofon USB ION Audio Tape2PC

Magnetofon USB ION Audio Tape2PC Magnetofon USB ION Audio Tape2PC Krótka instrukcja obsługi Nr produktu: 345732 Strona 1 z 9 ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI Prosimy o sprawdzenie, czy wymienione elementy znajdują się w opakowaniu: Magnetofon Tape2PC

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Odtwarzacz audio CMP-30 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

BeoSound 4. Uzupełnienie

BeoSound 4. Uzupełnienie BeoSound 4 Uzupełnienie Organizacja menu Ten dodatek zawiera poprawki do instrukcji obsługi zestawu BeoSound 4. Dzięki nowemu oprogramowaniu Twój zestaw muzyczny oferuje nowe funkcje. Układ menu zmienił

Bardziej szczegółowo

Art. Nr Dyktafon typu EVR-32. Dyktafon typu EVR-32. Nr zam Instrukcja obsługi

Art. Nr Dyktafon typu EVR-32.  Dyktafon typu EVR-32. Nr zam Instrukcja obsługi Art. Nr 77 35 32 Dyktafon typu EVR-32 www.conrad.pl Dyktafon typu EVR-32 Nr zam. 77 35 32 Instrukcja obsługi Widok urządzenia z przodu Gniazdko mikrofonu Gniazdko na słuchawki Głośność (+/-) Kasowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik Sangean K-200

Radiobudzik Sangean K-200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik Sangean K-200 Nr produktu 326211 Strona 1 z 22 Instrukcja bezpieczeństwa 1. Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa przed użyciem

Bardziej szczegółowo

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika Scansonic R4 Podręcznik użytkownika Informacje... 3 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Panel przedni:... 5 Panel tylny:... 5 Pierwsze kroki... 6 Setup Wizard... 6 Sieć... 6 Ustawienia... 7 Portal internetowy...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały Nr produktu 1196684 Ochrona środowiska Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego gdy jego przydatność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU www.only-pl.com Spis treści Wstęp 3 OTC-FMC-LCD and OTC-FM2Z-LCD 3 Sterowanie i wskazania 4 Włączanie i wyłączanie 4 Sterowanie głośnością 4 Radio FM 4 Wejście dodatkowe

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INDEX OPIS PRODUKTU.2 ŚRODKI OSTROśNOŚCI.2 TRYB WYCISZENIA. 2 OPIS PANELU PRZEDNIEGO.3 OPIS PANELU TYLNEGO 3 ODTWARZACZ CD...4-5 -OBSŁUGA ODTWARZACZA CD.. 4 -OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER WATER DANCING KARAOKE SPEAKER TWS-40KMT THIS IS NOT A TOY. www.facebook.com/denverelectronics DENVER TWS-40KMT Szybki przewodnik PRZYCISKI STEROWANIA English Translation CDG INDICATOR WSKAŹNIK CDG PLAY/PAUSE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

PenFriend DL Ogólny opis

PenFriend DL Ogólny opis PenFriend DL76 1. Ogólny opis Poznaj łatwy sposób oznakowania przedmiotów w całym domu za pomocą własnego głosu. Poręczne urządzenie identyfikuje etykiety, którymi możesz oznaczyć przedmioty, takie jak:

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth BTS-50 Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth PRZED URUCHOMIENIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ. www.facebook.com/denverelectronics INSTRUKCJA OBSŁUGI Ostrzeżenia Ten produkt został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne:

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne: INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość pudełka: CDN450 (panel sterujący) CDN450 (panel z odtwarzaczami) Przewód zasilający Przewody audio RCA (x2) Przewód Fader Start (x2) Instrukcja obsługi Gwarancja Rejestracja:

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo