Sygn. LdV/W2L/NF/graf_www Opracowanie wizualizacji graficznych na potrzeby projektu Webinar 2 learn ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sygn. LdV/W2L/NF/graf_www Opracowanie wizualizacji graficznych na potrzeby projektu Webinar 2 learn (11.05.2012)"

Transkrypt

1 Sygn. LdV/W2L/NF/graf_www Opracowanie wizualizacji graficznych na potrzeby projektu Webinar 2 learn ( ) Zamawiający: Nowoczesna Firma S.A. ul. Wiertnicza 141, Warszawa KRS: NIP: (tel ; fax ) Dane kontaktowe: mail: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W związku z realizacją przez Nowoczesną Firmę S.A projektu partnerskiego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie zapraszamy do składania ofert na realizację usług w zakresie wizualizacji graficznych. Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu: Webinar 2 learn - video conference use for adult learning Tematyka projektu: projektu są zagadnienia związane ze szkoleniami on-line z wykorzystaniem narzędzi ITC. 1. Przedmiot zamówienia Zamówienie w zakresie Projektu obejmuje następujące Zadania oraz ich założenia i specyfikację: Zadanie 1: Opracowanie logo wraz z księgą znaku identyfikującego projekt Logo projektu powinno odnosić się do tematyki projektu opisanej we wstępie. Logo powinno być przygotowany w formie krzywych (zalecany.ai lub.eps), uwzględniając przy tym wersję zwykłą, kontrę oraz nadruk bądź wyświetlanie na różnych wielkościach i formatach (długopisy, ulotki, rollup, inne materiały POS). Logo powinno być zoptymalizowany pod kątem wydruku w paletach CMYK i Pantone oraz wyświetlania w palecie RGB. Do projektu powinny zostać dopasowane: typografia z uwzględnieniem darmowych czcionek i zasadami ich użycia kolory wiodące (jako CMYK i RGB) Na etapie wstępnym wymagany jest draft przynajmniej 3 propozycji logo. Zadanie 2: Opracowanie wizualizacji graficznej dla strony www Wizualizacja graficzna strony www powinna być zgodna z ogólną wizualizacją i kolorystyką oraz charakterem loga projektu. Powinna też nawiązywać do tematyki projektu zdefiniowanej we wstępie. Zadanie 3: Opracowanie makiety funkcjonalnej strony www Strona 1 z 7

2 A. Zadanie polega na opracowaniu makiety funkcjonalnej oraz założeń dla strony www i listy jej funkcjonalności, w szczególności: Analizy założeń projektowych (potrzeb Zamawiającego) i opracowanie listy funkcjonalności strony www Opracowanie projektu interakcji (nawigacji) - stworzenie struktury serwisu. Opracowanie projektu makiety wymagane jest opracowanie makiety strony www bez elementów graficznych. Projekt elementów funkcjonalnych - ustalenie miejsca, zakresu i wyglądu elementów. Wymagane jest uwzględnienie wersji językowych strony (5 języków) B. Zamawiający oczekuje, że w oparciu o przedstawione założenia Wykonawca opracuje schematyczną makietę stronę internetowej dla projektu. C. Zamawiający zakłada utworzenie struktury strony www w oparciu o mechanizmy funkcjonalne o prostej strukturze i łatwości obsługi z punktu widzenia użytkownika nie posiadającego wiedzy programistycznej lub informatycznej. Makieta powinna zostać przygotowana poprzez zbiór plików uruchamianych lokalnie w oknie przeglądarki poprzez uruchomienie pliku index.htm lub index.html. Projektowany system docelowo posiadać będzie system CMS umożliwiający zarządzanie treścią, pozwalający na edycję lub wprowadzanie tekstów do strony przez wszystkich partnerów międzynarodowych w każdym z 5 języków wskazanych we wstępie. Strona dostępna będzie pod adresem webinar2learn.eu z opcją 5 wersji językowych na prefiksowanych subdomenach: pl.webinar2learn.eu dla wersji polskiej en. webinar2learn.eu dla wersji angielskiej bg. webinar2learn.eu dla wersji bułgarskiej sk. webinar2learn.eu dla wersji słowackiej de.webinar2learn.eu dla wersji niemieckiej Strona powinna być wyposażona w funkcjonalności umożliwiające: Poprawne działanie pod kątem SEO/SEM i zabezpieczenie przez spam botami i innymi zagrożeniami. Główne możliwości CMS: o Dodawanie aktualności o Zarządzanie strukturą menu o Zarządzanie treścią na stronach Agregowanie adresów poprzez Newsletter Dodawanie dowolnej treści multimedialnej przez embed obiektów, np. jako iframe, w formie o Odtwarzaczy wideo o Galerii zdjęć o Odtwarzaczy plików pdf Pełne statystyki dla każdej wersji językowej (monitorowane przez Google Analytics) Możliwość osadzania prostych formularzy (np. formularz kontaktowy lub formularz zgłoszenia na konferencję) osadzanie może odbywać się ręcznie (max. 3 takie akcje w roku) Strona 2 z 7

3 Zadanie 4: Cięcie grafiki layoutu strony www W oparciu o opracowanie graficzne strony www wymagane jest przygotowanie grafiki www do celów programistycznych polegających na cięciu grafiki do wykorzystania w pracach programistycznych i finalnej budowy strony www projektu. Zadanie 5: Prace programistyczne w zakresie budowy funkcjonalnej strony www i osadzenie w strukturze CMS Zamawiającego A. Ogólne założenia dla strony internetowej projektu: 4 WERSJE JĘZYKOWE obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, hiszpański.. CELE STRONY: kampania informacyjna, rekrutacja uczestników, propagowanie nowoczesnych rozwiązań, komunikacja z uczestnikami projektu, podstrona informacyjna dla zarejestrowanych uczestników, udostępnianie materiałów edukacyjnych ELEMENTY WIZUALIZACJI: logo, grafika przewodnia projektu, graficzne boxy statyczne, uniwersalne symbole (np. nawiązujące do nagrań video) wszystkie elementy graficzne oraz logotypy dostarcza Zamawiający! ELEMENTY OBOWIĄZKOWE INTERNET: system cms umożliwiający zbieranie danych na temat osób zainteresowanych projektem, strona sprzężona z portalami społecznościowymi, możliwość umieszczania video i prezentacji multimedialnych, zapis na newsletter STRUKTURA STRONY (PROPOZYCJA): 1 Home 1.1 Aktualności 2 Webinar 2.1 Co to jest? 2.2 Przykłady 2.3 Multimedia 3 O projekcie 3.1 Cele 3.2 Działania 3.3 Rezultaty Manual Metodyka Materiały edukacyjne 3.4 Konsorcjium 3.5 Leonardo da Vinci 4 Dane kontaktowe 5 Media zewnętrzne Strona 3 z 7

4 A. Zamawiający oczekuje, że w oparciu o przedstawione założenia Wykonawca opracuje stronę internetową dla projektu. B. Wszystkie materiały graficzne, zdjęcia oraz logotypy dostarczy Zamawiający lub wskaże linki internetowe do ich lokalizacji. Elementy graficzne dostarczane przez Zamawiającego obejmują również layout strony internetowej opracowany przez grafika www. Tym samym strona internetowa obejmuje prace informatyczne prowadzące do uruchomienia aktywnej strony internetowej w oparciu o przyjęte formy wizualizacji i założenia graficzne. C. Zamawiający zakłada utworzenie strony www w oparciu o mechanizmy funkcjonalne CMS o prostej strukturze i łatwości obsługi z punktu widzenia użytkownika nieposiadającego wiedzy programistycznej lub informatycznej. D. Projektowany system obowiązkowo musi posiadać system CMS umożliwiający zarządzanie treścią, pozwalającą na edycję lub wprowadzanie tekstów do strony przez wszystkich partnerów międzynarodowych w każdym z 5 języków wskazanych we wstępie. 2. Okres realizacji zamówienia: Element zamówienia Oczekiwany Termin Realizacji Zadanie 1: Opracowanie logo wraz z księgą znaku identyfikującego projekt Zadanie 2: Opracowanie wizualizacji graficznej dla strony www Zadanie 3: Opracowanie makiety funkcjonalnej strony www Zadanie 4: Cięcie grafiki layoutu strony www Zadanie 5: Prace programistyczne w zakresie budowy funkcjonalnej strony www i osadzenie w strukturze CMS Zamawiającego 3. Przygotowanie oferty: a) Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym. b) Wymagane jest dołączenie portfolio poprzez wskazanie linków url, papierowej lub na płycie CD/DVD w celu oceny jakości zrealizowanych prac oraz doświadczenia lub CV potwierdzającego doświadczenie w danych obszarze zamówienia. c) Oferty należy składać w terminie do dnia r. do godz : a. w formie pisemnej na adres Zamawiającego wskazany we wstępie dokumentu, b. w formie mailowej podpisane scany c. w formie faxowej d) W celu identyfikacji ofert prosimy podać sygnaturę: Zamówienie - LdV/W2L/NF/graf_www Opracowanie wizualizacji graficznych na potrzeby projektu Webinar 2 learn e) W przypadku pytań należy je kierować na numer faks lub podany we wstępie dokumentu. 4. Kryteria oceny ofert: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolną ilość zadań, tym samym dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej ofert zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem Zamawiający przyjmuje kryteria oceny dla każdego zadania cena doświadczenie wykonawcy i propozycje graficzne = 60 % (60 pkt.) = 40 % (40 pkt.) Łącznie maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w odniesieniu do Projektu = 100 pkt. dla każdego Zadania, podlegających indywidualnej ocenie na podstawie dokumentów przekazanych przez Zamawiającego. Strona 4 z 7

5 Opcjonalnie Zamawiający oczekuje oferty merytorycznej lub listy referencyjnej dotyczących zrealizowanych usług o podobnym charakterze. 3. Zasady oceny: a. w odniesieniu do kryterium cena punkty zostaną przyznane wg następującej zasady matematycznej: cena najniższa liczba punktów = x 60 pkt. cena oferty ocenianej b. ocena dla kryterium doświadczenie wykonawcy i propozycje graficzne dokonywana jest na podstawie indywidualnej oceny Zamawiającego. 4. Ocena zostanie dokonana na podstawie oferty cenowej oraz dokumentów uzupełniających wymaganych przez Zamawiającego. 5. Ofertę nie podpisaną uznaje się za nieważną. 6. Oferty będą oceniane indywidualnie dla każdego Zadania, zgodnie z ustalonym kryterium oceny. 7. Oferta z najwyższą liczbą punktów w zakresie danego Zadania, uznana zostanie za najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią zapytania oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru. 5. Informacje dodatkowe: a) Po otrzymaniu Państwa oferty z uwagi na założenia budżetowe Projektu zastrzegamy sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy. b) W związku z tym, że całość przedsięwzięcia jest finansowana ze środków Komisji Europejskiej, płatność będzie następowała według rzeczywistej liczby zrealizowanych usług, na podstawie protokołów odbioru prac. Prace objęte poprawkami i uzupełnieniami stanowią obowiązek wykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego i nie podlegają dodatkowemu wynagrodzeniu w tym zakresie. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjności. Zamówienie dokonywane jest w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową w związku z realizowanym zakupem dostaw lub usług. Prezes Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. Strona 5 z 7

6 Załącznik nr 1 formularz ofertowy, dnia. r. (pieczątka oferenta lub dane osoby fizycznej) FORMULARZ OFERTOWY dla PROJEKTU Opracowanie wizualizacji graficznych na potrzeby projektu E-business Mobile Training dotyczy projektu pn. Webinar 2 learn - video conference use for adult learning Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na LdV/W2L/NF/graf_www Opracowanie wizualizacji graficznych na potrzeby projektu Webinar 2 learn stosownie do treści zapytania i opisu przedmiotu zamówienia, 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym i dokumentach uzupełniających i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 2. Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadamy umiejętności i zasoby zapewniające wykonanie zamówienia oraz, że nie posiadamy zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zobowiązań wobec ZUS 1, a także że posiadamy doświadczenie w realizacji usług o podobnym charakterze. 3. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tymi wymaganiami na następujących warunkach cenowych: Zadanie 1: Opracowanie logo wraz z księgą znaku identyfikującego projekt Zadanie 2: Opracowanie wizualizacji graficznej dla strony www Zadanie 3: Opracowanie makiety funkcjonalnej strony www 1 dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych Strona 6 z 7

7 Zadanie 4: Cięcie grafiki layoutu strony www Zadanie 5: Prace programistyczne w zakresie budowy funkcjonalnej strony www i osadzenie w strukturze CMS Zamawiającego 3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, iż w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach uzgodnionych przez strony z zachowaniem parametrów przedmiotu zamówienia i ceny zaproponowanej w ofercie. 5. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 1. szczegółowa specyfikacja elementów graficznych i strony (pieczęcie i podpisy osób upoważnionych do złożenia oferty) Strona 7 z 7

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.06.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.06.2014 Zamawiający: Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina Lider A4 nr KRS: 0000309833 55-040 Kobierzyce,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 POLIXEL Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 224M/11 60-166 Poznań NIP: 779-240-57-90 KRS: 0000421677 REGON: 302119233 Poznań, dnia 2 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 Tytuł Projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) I. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo