Spis tre ci. Cz I Zrozumienie SEO O autorce O redaktorze technicznym Wst p... 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci. Cz I Zrozumienie SEO... 23. O autorce... 15 O redaktorze technicznym... 15 Wst p... 17"

Transkrypt

1 SEO. Biblia Autor: Jerri L. Ledford T³umaczenie: Jan Lipka ISBN: Tytu³ orygina³u: Search Engine Optimization Bible Format: 172x245, stron: 408 Oprawa: twarda Poznaj i wykorzystaj strategie SEO, aby poprawiæ miejsce w rankingach swojej witryny Skrót SEO (Search Engine Optimization) odnosi siê do strategii takiego programowania i projektowania struktury witryny internetowej oraz dobierania jej treœci, aby poprawiæ pozycjê strony w wyszukiwarkach internetowych. Natomiast skrót SEM (Search Engine Marketing) okreœla p³atne mo liwoœci poprawienia miejsca strony w rankingach, takie jak linki sponsorowane. Kolejnym sposobem na pozycjonowanie, zdobywaj¹cym coraz wiêksz¹ rzeszê zwolenników, jest wykorzystanie intensywnie rozwijaj¹cego siê zjawiska, jakim s¹ media spo³eczne. Wszystkie te dzia³ania maj¹ jeden wspólny cel wzrost liczby odwiedzin na Twojej stronie WWW. Ksi¹ ka SEO optymalizacja wyszukiwania. Biblia to kompletny podrêcznik, który zaprezentuje Ci najskuteczniejsze praktyki, zwi¹zane z optymalizacj¹ stron internetowych pod k¹tem ich wyszukiwania. Dowiesz siê miêdzy innymi, jak dzia³aj¹ poszczególne wyszukiwarki. To pozwoli Ci zrozumieæ, jakie czynniki powinieneœ uwzglêdniæ ju przy projektowaniu struktury witryny. Nauczysz siê automatyzowaæ niektóre elementy optymalizacji, dobieraæ s³owa kluczowe, opracowywaæ strategie dla linków sponsorowanych. Dowiesz siê tak e, jak analizowaæ efektywnoœæ swoich dzia³añ, aby na bie ¹co monitorowaæ skutecznoœæ poszczególnych metod. Dziêki zdobytej tu wiedzy bez problemu zoptymalizujesz swoj¹ stronê i zastosujesz skuteczne strategie pozycjonowania, zwiêkszaj¹c tym samym popularnoœæ witryny i generowane przez ni¹ dochody! Tworzenie planu SEO Analiza wyszukiwarek Budowanie witryny dla SEO Zwiêkszanie efektywnoœci s³ów kluczowych Narzêdzia i serwisy dotycz¹ce s³ów kluczowych Linki sponsorowane Znaczenie treœci w strategii SEO Rola linków i linkowania Rejestrowanie witryny w indeksach wyszukiwarek i katalogach stron Optymalizacja w mediach spo³ecznych Optymalizacja zautomatyzowana Oprogramowanie, narzêdzia i zasoby SEO Pozycjonowanie najskuteczniejsza broñ do walki z konkurencj¹ w internecie!

2 Spis tre ci O autorce O redaktorze technicznym Wst p Cz I Zrozumienie SEO Rozdzia 1. Podstawy wyszukiwarek Co to jest wyszukiwarka?...27 Anatomia wyszukiwarki...27 Interfejs wyszukiwarki...28 Roboty wyszukiwarek...29 Bazy danych...29 Algorytmy wyszukiwania...30 Wczytywanie danych i tworzenie rankingu...31 Charakterystyka wyszukiwania...32 Klasyfikacja wyszukiwarek...33 Wyszukiwarki podstawowe...33 Wyszukiwarki drugorz dne...34 Wyszukiwarki bran owe...35 Wykorzystywanie wyszukiwarek...35 Manipulowanie wyszukiwarkami...36 Rozdzia 2. Tworzenie planu SEO Dlaczego potrzebujesz SEO?...40 Ustalenie celów SEO...41 Tworzenie w asnego planu SEO...42 Nadanie priorytetu stronom...43 Ocena witryny...43 Zako czenie planu...44 Aktualizacja...44 Co to jest SEO organiczne?...45 Jak uzyska SEO organiczne?...46 Tre witryny...46 Google Analytics...47 Linki wewn trzne i zewn trzne...47 Do wiadczenie u ytkowników...48 Interaktywno witryny...49

3 8 SEO. Biblia Cz II Strategie SEO Rozdzia 3. Budowanie witryny dla SEO Zanim zbudujesz swoj witryn...54 Poznaj swój cel...54 Elementy strony...55 Optymalizacja witryny...58 Czy hosting jest wa ny?...59 Jak nazwa domen?...59 Poj cie u yteczno ci...60 Komponenty witryny przyjaznej dla SEO...62 Strony wej ciowe i wyj ciowe...63 Zastosowanie solidnych tytu ów...65 Zawarto witryny...66 Elementy graficzne...67 Jak rozwi za problemy z niektórymi stronami?...68 Utrapienie z portalami...68 Wybredne ramki...70 Kapry ne pliki cookie...70 J zyki programowania a SEO...71 JavaScript...71 Flash...72 ASP...72 PHP...72 Inne problemy zwi zane z projektowaniem witryny...73 Maskowanie domeny...73 Powielanie tre ci...73 Strony ukryte...74 Po zbudowaniu witryny...74 Strze si z odziei tre ci...75 Aktualizacje witryny...75 Rozdzia 4. S owa kluczowe a witryna Znaczenie s ów kluczowych...78 Poj cie heurystyki...79 Wykorzystanie tre ci linków...82 Wybór w a ciwych s ów kluczowych...83 Jaka jest prawid owa g sto s ów kluczowych?...84 Wykorzystanie organicznych s ów kluczowych...86 Unikanie prze adowania s owami kluczowymi...87 Jeszcze o optymalizacji opartej na s owach kluczowych...88 Rozdzia 5. Linki sponsorowane a SEO Jak dzia a link sponsorowany?...91 Okre lenie warto ci zwiedzaj cego...91 Uruchomienie programu PPC...93 Kategorie programów PPC...93 Programy PPC oparte na s owach kluczowych...93 Programy PPC dla produktów...94 Programy PPC dla us ug...95 Jak PPC wp ywa na SEO?...95

4 Spis tre ci 9 Badanie konkurencyjnych s ów kluczowych...97 Programy u ytkowe dotycz ce s ów kluczowych...97 Wybór efektywnych s ów kluczowych Utworzenie pierwszej listy s ów kluczowych Zabronione zwroty i zatrute wyrazy Prognozowanie kosztów linków sponsorowanych Zako czenie pracy nad list s ów kluczowych Pisanie og osze Monitorowanie i analiza rezultatów Rozdzia 6. Maksymalizacja strategii PPC Poj cie pozycjonowania Tekst alternatywny i inne atrybuty znaczników Znacznik tytu u Znaczniki meta description Tekst odno ników Zawarto znacznika nag ówkowego Zawarto strony Tekst alternatywny Adresy URL i nazwy plików Rozdzia 7. Jak zwi kszy efektywno s ów kluczowych? Pisanie tekstu og oszenia ze s owami kluczowymi Tworzenie wietnych stron docelowych Zrozumienie i zastosowanie testowania A/B Unikanie prze adowania s owami kluczowymi Rozdzia 8. Poj cie i zastosowanie targetowania behawioralnego Co to jest targetowanie behawioralne? Wykorzystanie targetowania behawioralnego Targeting behawioralny dodatkowe wskazówki Rozdzia 9. Zarz dzanie kampaniami s ów kluczowych i PPC Bud etowanie s ów kluczowych Zarz dzanie linkami sponsorowanymi Zarz dzanie r czne Zarz dzanie automatyczne ledzenie s ów kluczowych i konwersji Zmniejszanie kosztów PPC Zarz dzanie kampaniami PPC Wykluczaj ce s owa kluczowe Harmonogram tygodniowy Poprawienie wska nika CTR Wska nik ROI kampanii PPC Rozdzia 10. Narz dzia i serwisy dotycz ce s ów kluczowych Google AdWords Zarz dzanie kampani Raporty Google Analytics Moje konto Og oszenia prasowe...169

5 10 SEO. Biblia Yahoo! Search Marketing Zak adka Dashboard Zak adka Campaigns Zak adka Reports Zak adka Administration Microsoft adcenter Zak adka Campaigns Zak adka Accounts & Billing Zak adka Research Zak adka Reports Rozdzia 11. U ywanie znaczników na stronie Dlaczego dobór znaczników jest tak wa ny? Jak dzia aj znaczniki? Dodatkowe znaczniki HTML Nofollow Strong i emphasis Noframes Streszczenie tabeli Znaczniki akronimów i skrótów Virtual include Zastosowanie stron przekierowuj cych Rozdzia 12. Tre jako element amig ówki Jak tre witryny wp ywa na SEO? Elementy tre ci konkurencyjnej Tre powielona stosowa czy nie? Wystrzegaj si spamowania wyszukiwarek Strony przekierowuj ce Tekst ukryty Zbyt cz sta rejestracja Page jacking Technika przyn ty i zmiany Maskowanie Ukryte linki Witryny wieloj zyczne Systemy zarz dzania tre ci Kiedy nale y stosowa CMS? Wybór odpowiedniego systemu CMS Jak CMS wp ywa na SEO? Poj cie i zastosowanie tre ci wirusowej Rozdzia 13. Rola linków i linkowania Jak linki wp ywaj na SEO? Dzia anie linków i linkowania Linki przychodz ce Tworzenie linków wychodz cych Wykorzystanie linkowania wzajemnego Jak wykry farm linków? Podstawy architektury linków Zastosowanie linków wewn trznych Ocena efektywno ci linków...216

6 Spis tre ci 11 Cz III Strategie optymalizacji w wyszukiwarkach Rozdzia 14. Dodanie witryny do katalogów Czym s katalogi internetowe? Rejestracja w katalogach G ówne katalogi internetowe Katalogi p atne i darmowe Strategie SEO dla geotargetingu Wykorzystanie narz dzi do rejestracji Rozdzia 15. Serwisy PFI Kiedy nale y korzysta z us ug PFI? Poj cie modelu biznesowego Zarz dzanie p atnymi us ugami Wynaj cie profesjonalistów Zanim podpiszesz umow Gdy relacja nie uk ada si dobrze Rozdzia 16. Roboty wyszukiwarek Czym s roboty wyszukiwarek? Co to jest standard wykluczania robotów? Znacznik meta robots Do czenie mapy witryny w XML-u Utworzenie w asnej XML-owej mapy witryny Zarejestrowanie mapy witryny Rozdzia 17. Prawda o spamowaniu SEO Co to jest spam SEO? Dlaczego spam SEO to z y pomys? Jak unika spamowania SEO Rozdzia 18. Optymalizacja SMO Co to jest optymalizacja SMO? Czym si ró ni SMO od SEO? Warto mediów spo ecznych Strategie mediów spo ecznych Pomiar optymalizacji SMO Rozdzia 19. Optymalizacja zautomatyzowana Czy nale y d y do automatyzacji? Narz dzia automatyzacji Cz IV Zarz dzanie kampani SEO Rozdzia 20. SEO po uruchomieniu To nie jest koniec Zastosowanie systemów zarz dzania tre ci Problemy z SEO i ich rozwi zywanie Zosta e zbanowany! Kradzie tre ci Fa szywe klikni cia...278

7 12 SEO. Biblia Rozdzia 21. Analiza sukcesu Analiza sukcesów SEO Zarz dzanie oczekiwaniami SEO Odnajd samego siebie Analiza statystyk witryny Analiza konkurencji Analiza konwersji Analiza logów serwera Dodatki Dodatek A Optymalizacja dla g ównych wyszukiwarek Optymalizacja dla Google PageRank Optymalizacja dla MSN Optymalizacja dla Yahoo! Robot wyszukiwarki Yahoo! Dodatek B Wywiady bran owe Eric Bloomfield, wiceprezes ds. obs ugi klienta i technologii, SendTraffic Jessica Bowman, dyrektor ds. SEO, Business.com Brian Combs, za o yciel i wiceprezes ds. us ug w firmie Apogee Search Rhea Drysdale, kierownik dzia u marketingu internetowego, MPS Group Paul Dyer, kierownik dzia u marketingu, Marketwire Miki Dzugan, prezes Rapport Online Inc Rand Fishkin, dyrektor naczelny i wspó za o yciel SEOmoz Duane Forrester, za o ycielka i wspó przewodnicz ca komisji In-House Committee w organizacji SEMPO Stephen Harris, konsultant w firmie SPH Associates Ryan Hoppe, kierownik dzia u marketingu produktów, Fast Search Diane Kuehn, prezes VisionPoint Marketing Matt Naeger, wiceprezes i g ówny konsultant w firmie IMAQT Simon Otter, dyrektor techniczny, thebigword Sarah Skerik, wiceprezes ds. us ug dystrybucyjnych, PR Newswire Andrew Wetzler, prezes firmy MoreVisibility Jill Whalen, za o ycielka i prezes firmy High Rankings Dodatek C Oprogramowanie, narz dzia i zasoby SEO G ówne wyszukiwarki i katalogi internetowe Wyszukiwarki drugorz dne Metawyszukiwarki Narz dzia do s ów kluczowych Zasoby tre ciowe Kana y i aplikacje RSS Zasoby i artyku y na temat marketingu w wyszukiwarkach Serwisy i programy rejestruj ce Zasoby i oprogramowanie dotycz ce linków Linki sponsorowane Narz dzia do mediów spo ecznych...368

8 Spis tre ci 13 Dodatek D Arkusze robocze Plan SEO Lista kontrolna SEO Stan aktualny Badanie s ów kluczowych Projekt witryny Pisanie kodu ród owego Wykorzystaj znaczniki i atrybuty Tre zgodna z SEO Rejestracja r czna Strategie linkowania Konwersje Arkusz roboczy s ów kluczowych Arkusz roboczy PPC Lista kontrolna s ów kluczowych Arkusz roboczy wydajno ci s ów kluczowych Arkusz roboczy testowania A/B Arkusz roboczy wspó zawodnictwa PPC Arkusz roboczy ledzenia linków Arkusz roboczy ledzenia rankingu S owniczek Skorowidz

9 Rozdzia 1. Podstawy wyszukiwarek W tym rozdziale: Co to jest wyszukiwarka? Anatomia wyszukiwarki Charakterystyka wyszukiwania Klasyfikacja wyszukiwarek Wykorzystywanie wyszukiwarek Manipulowanie wyszukiwarkami Co robisz, kiedy chcesz co znale w Internecie? W wi kszo ci przypadków sk adasz niezapowiedzian wizyt na stronie jednej z g ównych wyszukiwarek i wpisujesz wyraz lub wyra enie, którego szukasz, a nast pnie klikasz odsy acze na li cie rezultatów, nieprawda? Jednak nie zawsze istnia y wyszukiwarki. W swoim stadium pocz tkowym Internet wygl da inaczej ni teraz. Nie by paj czyn po czonych witryn, co czyni go jednym z najwi kszych udogodnie biznesowych naszych czasów. Wówczas to, co nazywamy Internetem, by o tak naprawd zbiorem witryn FTP (ang. File Transfer Protocol protokó przesy u plików), do których u ytkownicy uzyskiwali dost p, aby ci ga lub wystawia pliki. By znale odpowiedni plik w tej kolekcji, u ytkownicy musieli nawigowa po wszystkich plikach. Istnia y oczywi cie skróty. Je eli zna e w a ciwych ludzi, którzy znali dok adny adres poszukiwanego pliku, mog e dotrze bezpo rednio do tego pliku, pod warunkiem e wiedzia e dok adnie, czego szukasz. Ca y ten proces czyni odnajdywanie plików w Internecie zadaniem trudnym, czasoch onnym i wymagaj cym cierpliwo ci. Tak by o do czasu, gdy pewien student uniwersytetu McGill w Montrealu doszed do wniosku, e musi by atwiejszy sposób. W roku 1990 Alan Emtage stworzy pierwsze narz dzie do wyszukiwania w Internecie. Jego program, który zawiera indeks plików w Internecie, nazywa si Archie. Je eli kojarzysz imi Archie z postaci z ameryka skiego komiksu, który po raz pierwszy zosta opublikowany w roku 1941, to jeste na niew a ciwym tropie (przynajmniej na razie). Nazwa Archie zosta a u yta, gdy Archives by a zbyt d uga. Pó niej na scenie pojawili si tak e przyjaciele Archiego z komiksu (Veronica i Jughead), ale do tego tematu wrócimy niebawem.

10 26 Cz I Zrozumienie SEO Archie nie by wyszukiwark w dzisiejszym rozumieniu tego s owa. Ale w tamtych czasach liczni internauci byli szcz liwi, e maj ten program. Zasadniczo adowa on listy wszystkich plików przechowywanych na anonimowych witrynach FTP w podanej sieci. Te listy by y do czane do bazy danych. Mo liwo ci Archie ego w zakresie wyszukiwania nie by y tak wyrafinowane, jak mo liwo ci j zyka naturalnego, które s wykorzystywane obecnie w najpopularniejszych wyszukiwarkach, ale w tamtych czasach spe nia on dobrze swoje zadanie. Archie indeksowa pliki komputerowe, co u atwia o ich lokalizowanie. Jednak w roku 1991 inny student Mark McCahill z Uniwersytetu Minnesoty stwierdzi, e je li mo na szuka plików w Internecie, to mo na by równie szuka fragmentów tekstu wewn trz plików. Poniewa nie by o takiej aplikacji, stworzy Gophera, program indeksuj cy dokumenty z prostym tekstem, co z czasem doprowadzi o do powstania pierwszych witryn w publicznym Internecie. Wraz z powstaniem Gophera zaistnia o zapotrzebowanie na programy do odnajdywania referencji w tworzonych przez niego indeksach, i w ten sposób do Archie ego do czyli jego przyjaciele z komiksu. Veronica (ang. Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to Computerized Archives bardzo atwy, zorientowany na gryzonie sieciowy indeks skomputeryzowanych archiwów ) i Jughead (ang. Jonzy s Universal Gopher Hierarchy Excavation and Display uniwersalne wykopaliska i pokaz Jonzy ego w hierarchii Gophera ) zosta y napisane w celu wyszukiwania plików, które by y zgromadzone w systemie indeksowym Gophera. Obydwa programy pracowa y zasadniczo w ten sam sposób umo liwia y u ytkownikom wyszukiwanie poindeksowanej informacji za po rednictwem s ów kluczowych. Od tego czasu zacz o ewoluowa takie wyszukiwanie, jakie znamy teraz. Pierwsza prawdziwa wyszukiwarka, zbli ona sposobem dzia ania do wspó czesnych, powsta a dopiero w roku Opracowa j Matthew Gray i nazywa a si Wandex. Wandex by pierwszym programem, który zarówno tworzy indeks, jak i przeszukiwa indeks stron internetowych. By to program w technologii wolnego przeszukiwania Internetu i sta si pó niej baz dla wszystkich robotów wyszukiwarek. Od tego czasu wyszukiwarki zacz y y w asnym yciem. W latach powsta a wi kszo znanych wyszukiwarek: Excite 1993, Yahoo! 1994, Web Crawler 1994, Lycos 1994, Infoseek 1995, AltaVista 1995, Inktorni 1996, Ask Jeeves 1997, Google 1997, MSN Search 1998.

11 Rozdzia 1. Podstawy wyszukiwarek 27 Dzisiaj wyszukiwarki s skomplikowanymi programami, wiele z nich umo liwia wyszukiwanie wszystkich rodzajów plików i dokumentów z zastosowaniem tych samych wyrazów i fraz, których u y by w codziennych rozmowach. Trudno oswoi si z faktem, e poj cie wyszukiwarki ma zaledwie nieco ponad 15 lat. Zw aszcza gdy we miemy po uwag, co mo na obecnie znale! Co to jest wyszukiwarka? Zak adamy, e znasz ju podstawowe poj cie wyszukiwarki. Napisz jaki wyraz lub fraz w oknie wyszukiwania i kliknij przycisk. Poczekaj kilka sekund; pojawi si referencje do tysi cy (albo setek tysi cy) stron. Teraz wystarczy tylko wej na te strony, by odnale potrzebn informacj. Ale czym w a ciwie jest wyszukiwarka, poza ogólnym poj ciem szukaj, a znajdziesz? Jest to troch skomplikowane. Patrz c od kuchni, jest to program wykorzystuj cy aplikacje do zbierania informacji o stronach internetowych. Gromadzone informacje obejmuj zazwyczaj s owa kluczowe lub frazy, które s potencjalnymi wska nikami zawarto ci ca ej strony, adres URL strony, kod tworz cy stron oraz linki do i ze strony. Te informacje s nast pnie indeksowane i przechowywane w bazie danych. Patrz c od frontu, to oprogramowanie ma interfejs u ytkownika, w którym internauci wpisuj poszukiwane has o wyraz lub wyra enie kiedy usi uj znale okre lon informacj. Gdy u ytkownik kliknie przycisk wyszukiwania, pewien algorytm bada informacje zgromadzone w bazie danych wyszukiwarki i wyci ga odwo ania do stron internetowych spe niaj cych podane kryterium. Wi cej informacji o robotach wyszukiwarek znajdziesz w rozdziale 14. Proces zbierania informacji o stronach internetowych jest realizowany przez tzw. roboty wyszukiwarek. Robot dos ownie zagl da pod ka dy adres URL, zbiera wyrazy kluczowe i frazy z ka dej strony i umieszcza je w bazie danych wyszukiwarki. Bior c pod uwag, e liczba stron internetowych jaki czas temu przekroczy a 100 milionów i zwi ksza si o ponad 1,5 miliona miesi cznie, przypomina to katalogowanie przez Twój mózg pojedynczych zas yszanych s ów. Kiedy potrzebujesz pewnej informacji, my lisz o tym s owie i przychodzi Ci do g owy ka da referencja z nim zwi zana. Jednym s owem imponuj ce. Anatomia wyszukiwarki Do tej pory mia e prawdopodobnie mglisty obraz dzia ania wyszukiwarki. Jednak dotychczasowa charakterystyka jest zbyt ogólna. W rzeczywisto ci wyszukiwarki sk adaj si z kilku cz ci. Niestety, szczegó owa informacja na temat struktury wyszukiwarki nie jest udost pniana a jest to informacja niezmiernie istotna, gdy zale y nam na optymalizacji wyników zwracanych przez wyszukiwarki.

12 28 Cz I Zrozumienie SEO Interfejs wyszukiwarki Wi kszo ludzi jest zaznajomiona z interfejsem graficznym i to on najcz ciej kojarzy nam si z poj ciem wyszukiwarki. Interfejs wyszukiwarki to strona, któr u ytkownicy widz, gdy wpisuj poszukiwane has o. Kiedy interfejs wyszukiwarki wygl da tak, jak strona Ask.com pokazana na rysunku 1.1. By prost stron z polem tekstowym i przyciskiem wywo uj cym akcj wyszukiwania. Rysunek 1.1. Strona Ask.com pokazuje, jak kiedy wygl da a wi kszo interfejsów wyszukiwarek Dzisiaj wiele wyszukiwarek zawiera znacznie wi cej spersonalizowanej tre ci, zach caj cej do wykorzystania dodatkowych funkcji. Na przyk ad wyszukiwarka Yahoo! Search, przedstawiona na rysunku 1.2, umo liwia u ytkownikom spersonalizowanie ich stron poprzez bezp atne konta owe, informacje na temat pogody, wydarze czy sportu i wiele innych elementów zaprojektowanych po to, by u ytkownicy chcieli powraca do tej witryny i prowadzi swoje poszukiwania internetowe. Inn opcj, któr zaproponowano u ytkownikom do personalizacji interfejsu, jest funkcjonalno oferowana przez Google. Wyszukiwarka Google ma zmienny interfejs, do którego u ytkownicy mog dodawa ró ne gad ety. Sprawiaj one, e strona wyszukiwarki Google mo e by bardziej dopasowana do osobistych potrzeb i gustów.

13 Rozdzia 1. Podstawy wyszukiwarek 29 Rysunek 1.2. Wyszukiwarka Yahoo! Search umo liwia u ytkownikom personalizacj strony wyszukiwania Je li chodzi o optymalizacj SEO, interfejs Google daje najwi cej mo liwo ci dotarcia do docelowego audytorium. Je li na Twojej stronie znajduje si jakie u yteczne narz dzie albo w a ciwo, portal Google umo liwia u ytkownikom dost p do tego narz dzia lub w a ciwo ci poprzez interfejs API (ang. Application Programming Interface interfejs programowania aplikacji). Dzi ki temu odwo anie do Twojej strony znajdzie si wprost na stronie wyszukiwarki. Wi cej informacji na temat interfejsów API zawarto w dodatku A, w podrozdziale Optymalizacja dla Google. Na przyk ad firma PDF24.org ma gad et dla wyszukiwarki Google, który umo liwia u ytkownikom zamian ich dokumentów na pliki PDF bezpo rednio ze strony Google po dodaniu tego gad etu. Je li ostatecznym celem optymalizacji SEO jest to, by Twoj nazw widzia o jak najcz ciej jak najwi cej ludzi, to umieszczenie gad etu na spersonalizowanej stronie Google zbli a Ci do osi gni cia tego celu. Roboty wyszukiwarek Interfejs wyszukiwarki jest jedyn jej cz ci widoczn dla u ytkownika. Reszta znajduje si za kulisami. To jednak nie znaczy, e s one mniej wa ne. Ta ukryta cz jest w rzeczywisto ci najwa niejsza. Je eli sp dzi e ju troch czasu w Internecie, mog e nieco dowiedzie si o robotach wyszukiwarek. Te ma e stworzonka s programami, które pe zaj po Internecie i kataloguj dane do wyszukiwania. Zbieraj one informacje o wszystkich stronach i ich adresach URL. Te informacje s nast pnie katalogowane wed ug adresów URL i przechowywane w bazie danych. Kiedy u ytkownik wykorzystuje wyszukiwark do znalezienia czego w Internecie, nast puje przeszukanie tych referencji i wy wietlenie rezultatów. Bazy danych Ka da wyszukiwarka zawiera system baz danych, w których s gromadzone informacje o stronach i adresach URL (zbierane przez roboty), lub jest z n<im po czona. Te bazy danych znajduj si na pot nych jednostkach pami ci sta ej i zawieraj wiele informacji o ka dej stronie. Dane mog by u o one na wiele ró nych sposobów, a metoda tworzenia rankingu stron stanowi cech indywidualn firmy, której w asno ci jest wyszukiwarka.

14 30 Cz I Zrozumienie SEO Algorytmy wyszukiwania Wszystkie cz ci wyszukiwarki s wa ne, ale algorytm wyszukiwania jest najwa niejszym kó kiem z batym w tej maszynie. Mówi c dok adniej, algorytm wyszukiwania stanowi podstaw, na której jest zbudowana ca a reszta. Praca wyszukiwarki opiera si na algorytmie wyszukiwania, czyli sposobie udost pniania danych u ytkownikowi. Z ogólnego punktu widzenia algorytm wyszukiwania jest procedur rozwi zywania problemu, która rozpoznaje go, szacuje pewn liczb mo liwych odpowiedzi i zwraca rozwi zanie. W przypadku wyszukiwarki algorytm wyszukiwania otrzymuje na wej ciu pewien problem (wyraz lub fraz do odnalezienia), przesiewa baz danych, która zawiera skatalogowane s owa kluczowe i adresy URL ich stron, a nast pnie zwraca strony zawieraj ce ten wyraz b d fraz w tre ci strony albo w adresie URL. Wynik wyszukiwania zale y w istotny sposób od zastosowanego algorytmu. Istnieje kilka klasyfikacji algorytmów wyszukiwania, a ka da wyszukiwarka wykorzystuje inny algorytm. Dlatego w a nie rezultaty wyszukiwania tego samego wyrazu lub frazy s ró ne w przypadku ró nych wyszukiwarek. Najpowszechniejsze rodzaje algorytmów wyszukiwania to: Wyszukiwanie liniowe: wyszukiwanie nast puje wed ug pojedynczego klucza. Dane s przeszukiwane liniowo, jak na li cie. Rezultatem jest zwykle pojedynczy element, co oznacza, e wertowanie miliardów stron mo e by bardzo czasoch onne i daje skromny wynik. Wyszukiwanie drzewiaste: wyobra sobie drzewo i zbadaj je albo od korzeni w gór, albo od li ci w dó. Tak dzia a algorytm przeszukiwania drzewa. Algorytm ten wyszukuje zestawy danych od najszerszego do najw szego albo na odwrót. Zestawy danych przypominaj drzewa; pojedyncza informacja mo e si rozga zia do innych danych, podobnie jak s ze sob powi zane strony internetowe. Taki algorytm jest bardziej u yteczny w Internecie, chocia nie jest to jedyna metoda, która daje pomy lne rezultaty. Wyszukiwanie SQL (ang. Structured Query Language strukturalny j zyk zapyta ): jedn z trudno ci wyszukiwania drzewiastego stanowi jego hierarchiczno, co oznacza, e jest ono prowadzone od jednego punktu do drugiego w oparciu o ranking wyszukiwanych danych. Wyszukiwanie SQL umo liwia post powanie niehierarchiczne, co oznacza, e dane mog by wyci gane z dowolnego podzbioru. Wyszukiwanie oparte na solidnych informacjach: ten algorytm szuka odpowiedzi w zestawie danych o strukturze drzewiastej. Wbrew swojej nazwie, nie zawsze stanowi najlepszy wybór, ze wzgl du na ogóln natur poszukiwanych odpowiedzi. Przydaje si do specyficznych zapyta w specyficznych zestawach danych. Wyszukiwanie przeciwstawne: ten algorytm wyszukuje wszystkie mo liwe rozwi zania problemu, analogicznie do znajdywania wszystkich mo liwych rozwi za w jakiej grze. Jest to algorytm trudny do zastosowania, poniewa liczba mo liwych rozwi za dla wyrazu lub frazy w Internecie mo e d y do niesko czono ci.

15 Rozdzia 1. Podstawy wyszukiwarek 31 Wyszukiwanie oparte na ograniczonej satysfakcji: ten algorytm prawdopodobnie najbardziej nadaje si do wyszukiwania jakiego wyrazu lub frazy w Internecie. Rozwi zanie musi spe nia pewne kryteria, a zestaw danych mo e by przeszukiwany na ró ne sposoby, które nie musz by liniowe. Wyszukiwanie oparte na ograniczonej satysfakcji mo e by bardzo u yteczne dla potrzeb Internetu. To tylko par spo ród wielu typów algorytmów stosowanych w wyszukiwarkach. Bardzo cz sto wykorzystuje si kilka typów jednocze nie lub jak to si dzieje w wi kszo ci przypadków tworzy si w asny algorytm wyszukiwania. Kluczem do maksymalizowania rezultatów wyszukiwania jest zrozumienie, jak dzia aj poszczególne wyszukiwarki. Gdy si tego nauczysz, b dziesz wiedzia, jak zredagowa swoj stron, by spe nia a wymagania danej wyszukiwarki. Wczytywanie danych i tworzenie rankingu Dla wyszukiwarki internetowej proces wyszukiwania danych jest po czeniem aktywno ci robota, bazy danych i algorytmu wyszukiwania. Te trzy elementy wspó dzia aj po wpisaniu przez u ytkownika wyrazu lub frazy w oknie interfejsu graficznego wyszukiwarki. I jak stwierdzono wcze niej, ten sposób pracy mo e by firmow kombinacj technologii, teorii i kodu ród owego. Sekret tkwi w ustaleniu rankingu rezultatów wyszukiwania. Nad rankingiem sp dzisz najwi cej czasu i w o ysz we najwi cej wysi ku, eby osi gn po dany efekt. Od rankingu zale y, jak cz sto ludzie ogl daj Twoj stron, a to z kolei wp ywa na przychody w Twoim bud ecie reklamowym. Niestety, nie atwo jest zdoby wiedz, w jaki sposób wyszukiwarka ustawia Twoj stron w rankingu. W wi kszo ci przypadków najlepsze wyniki daje odgadni cie sposobu tworzenia rankingu przez wyszukiwark, a nast pnie dostosowanie strony internetowej do tych wymaga. Pami taj jednak, e chocia wczytywanie danych i ich uk adanie w rankingu s tutaj omówione jako oddzielne tematy, w rzeczywisto ci stanowi integraln cz algorytmu wyszukiwania. Podzia u dokonano po to, by pomóc Ci zrozumie, jak dzia aj wyszukiwarki. Ranking odgrywa du rol w optymalizacji wyników zwracanych przez wyszukiwarki, wi c cz sto b dziesz si z nim styka w tej ksi ce. Spojrzysz na ranking z ka dej mo liwej strony, zanim dotrzesz do ostatniego akapitu. Na razie zastanówmy si, co wp ywa na ranking. Pami tajmy jednak, e ró ne wyszukiwarki stosuj ró ne kryteria tworzenia rankingu, wi c waga tych elementów b dzie si zmienia. Lokalizacja: Nie chodzi tu o lokalizacj strony internetowej (jak w przypadku adresu URL). Mamy na my li rozmieszczenie s ów kluczowych i fraz na stronie. Je eli na przyk ad u ytkownik wpisze w oknie wyszukiwarki wyraz puppies (szczeni ta), to niektóre wyszukiwarki uzale ni wynik rankingowy od tego, gdzie ten wyraz znajduje si na stronie. Oczywi cie, im wy ej na stronie znajduje si ten wyraz, tym wy sza mo e by pozycja w rankingu. Tak wi c strona zawieraj ca w znaczniku tytu u wyraz puppies prawdopodobnie pojawi si wy ej na li cie rezultatów ni strona, która jest po wi cona szczeni tom, ale

16 32 Cz I Zrozumienie SEO nie zawiera tego wyrazu w znaczniku tytu u. Oznacza to, e strona internetowa, która nie jest zaprojektowana z uwzgl dnieniem SEO, prawdopodobnie nie uzyska oczekiwanego miejsca w rankingu. Dobrym tego przyk adem jest strona Na li cie rezultatów wyszukiwarki Google znajdzie si ona daleko, gdy nie zawiera tego s owa kluczowego w znaczniku tytu u. Cz stotliwo : Cz stotliwo, z jak szukany termin pojawia si na stronie, mo e równie wp yn na jej pozycj w rankingu. Na przyk ad strona po wi cona szczeni tom, na której wyraz puppies wyst puje pi ciokrotnie, b dzie w rankingu umieszczona wy ej ni strona, na której ten wyraz pojawia si tylko dwa lub trzy razy. Od kiedy cz stotliwo s ów kluczowych sta a si czynnikiem wp ywaj cym na ranking, projektanci stron zacz li u ywa ukrytych s ów kluczowych powielonych setki razy, aby sztucznie wzmocni ranking. Wi kszo wyszukiwarek rozpoznaje to jako spamowanie s ów kluczowych i ignoruje lub ca kowicie odrzuca strony, które stosuj t technik. Linki: Do najnowszych czynników wp ywaj cych na ranking nale rodzaj i liczba linków na stronie internetowej. Chodzi zarówno o cza, które odwo uj si do danej strony, jak i o te, które wyst puj na stronie. Wynika oby z tego zatem, e im wi cej linków mie ci si na stronie lub odwo uje si do niej, tym wy szy jest jej wynik w rankingu, nieprawda? Wcale tak by nie musi. ci le bior c, liczba w a ciwych linków prowadz cych do Twojej strony w porównaniu z liczb w a ciwych linków w obr bie strony i linków do innych stron b dzie mie wp yw na pozycj Twojej strony na li cie rezultatów wyszukiwania. Liczba klikni : Ostatnim elementem, który mo e wp yn na pozycj w rankingu, jest stosunek liczby klikni w link do Twojej strony do liczby klikni w linki do innych stron wyst puj cych w rankingach. Poniewa wyszukiwarka nie mo e monitorowa ruchu na ka dej witrynie, niektóre wyszukiwarki zliczaj klikni cia dla poszczególnych rezultatów wyszukiwania. B dzie to mia o wp yw na zmian rankingu w przysz o ci. Pozycja strony w rankingu to dziedzina bardzo precyzyjna. Jest on odmienny dla ró nych wyszukiwarek. Aby uzyska najlepsze SEO dla swojej strony, musisz zrozumie, jak jest tworzony ranking w tych wyszukiwarkach, które stanowi cel Twojego planowania. Wymienione czynniki mo na uwzgl dni i wykorzysta podczas tworzenia, zmieniania lub aktualizacji optymalizowanej witryny. Charakterystyka wyszukiwania Poznanie zasady dzia ania wyszukiwarki u atwia zrozumienie, w jaki sposób nasze strony maj wyliczan pozycj w rankingu, ale to, jak s one odnajdywane, to zupe nie inna para kaloszy. Tutaj dochodzi czynnik ludzki. Wyszukiwanie oznacza co innego dla ró nych ludzi. Na przyk ad jeden z moich kolegów do poszukiwa w Internecie u ywa tych samych s ów i wyra e, których u y by w rozmowie z innym cz owiekiem, a nawet stawia takie same pytania. Nazywa si to j zykiem naturalnym. Kto inny jest wy wiczony w stosowaniu technik wyszukiwania opartych na wyra eniach logicznych. W tworzeniu wyra enia do wyszukania wykorzystuje inn sk adni. Dla tych dwóch osób rezultaty wyszukiwania s odmienne nawet na tych samych wyszukiwarkach.

17 Rozdzia 1. Podstawy wyszukiwarek 33 Charakterystyka wyszukiwania odnosi si do tego, jak u ytkownicy przeszukuj Internet. Mo e to by wszystko, pocz wszy od heurystyki, któr stosuj przy tworzeniu wyra enia do wyszukania, a sko czywszy na dokonywanym przez nich wyborze, kiedy ju znane s rezultaty wyszukiwania. Co ciekawe, ponad po owa doros ych Amerykanów korzysta z wyszukiwarek za ka dym razem po pod czeniu si do Internetu. Faktem jest, e wi cej ludzi korzysta z wyszukiwarek ni ze spisów telefonów lub katalogów firm. Ta ró norodno u ytkowników wyszukiwarek stanowi yzny grunt dla optymalizacji SEO. Im lepiej zrozumiesz, jak i dlaczego u ytkownicy korzystaj z wyszukiwarek oraz jak dok adnie dzia a wyszukiwarka, tym atwiej osi gniesz zamierzone efekty SEO. Klasyfikacja wyszukiwarek Je eli w a ciwie rozumiesz zasady dzia ania wyszukiwarek i to, w jaki sposób ludzie z nich korzystaj, mo esz teraz skoncentrowa si na pewnych informacjach szczegó owych. Na przyk ad wiesz, e nie wszystkie wyszukiwarki s jednakowe, nieprawda? Ale czy wiedzia e, e s ró ne typy lub klasyfikacje wyszukiwarek? Wyszukiwarki mo emy podzieli na trzy rodzaje: podstawowe, drugorz dne i bran owe. Wyszukiwarki podstawowe Do wyszukiwarek podstawowych (zwanych tak e g ównymi) nale przyk adowo Yahoo!, Google i MSN. Wyszukiwarki podstawowe generuj wi kszo ruchu na Twojej stronie internetowej i dlatego na nich nale y si skoncentrowa przy podejmowaniu pracy nad SEO. Ka da wyszukiwarka podstawowa nieznacznie ró ni si od pozosta ych. Na przyk ad Lycos jest du o starszy ni Google, jednak to Google jest najpopularniejsz wyszukiwark w Internecie. Dlaczego tak si dzieje? Najprawdopodobniej dlatego, e Google daje najlepsze rezultaty wyszukiwania. Ró ne rezultaty wyszukiwania wynikaj w ca o ci z ró nic mi dzy algorytmami wyszukiwarek. Wi kszo firm zarz dzaj cych wyszukiwarkami podstawowymi oferuje co wi cej ni samo wyszukiwanie: poczt elektroniczn, mapy, wiadomo ci i ró ne rodzaje aplikacji rozrywkowych. Te elementy zosta y dodane do wyszukiwarek, aby przyci gn wi ksz liczb u ytkowników. Maj one wp yw na popularno wyszukiwarki, ale nie na sposób wyszukiwania. Google Google jest królem wyszukiwarek, cz ciowo ze wzgl du na dok adno uzyskiwanych rezultatów wyszukiwania. Rzecz jasna Google oferuje wszystkie rodzaje dodatków, takie jak poczta elektroniczna, spersonalizowana strona domowa, a nawet aplikacje u ytkowe, ale to nie us ugi dodatkowe uczyni y t wyszukiwark tak popularn.

18 34 Cz I Zrozumienie SEO Wyszukiwarce Google s aw przynios a dok adno zwracanych rezultatów. Aby osi gn tak dok adno, projektanci z tej firmy po czyli wyszukiwanie s ów kluczowych z popularno ci linków. To po czenie daje ranking o wi kszej dok adno ci, ni gdyby by oparty na samych tylko s owach kluczowych. Jednak wa ne jest, by zrozumie, e popularno linków i s owa kluczowe to tylko dwa spo ród setek ró nych kryteriów stosowanych przez wyszukiwarki przy budowaniu rankingu stron internetowych. Yahoo! Wi kszo ludzi zak ada, e Yahoo! jest wyszukiwark, i to prawda. Ale jest te katalogiem internetowym. Zasadniczo oznacza to, e ten portal zawiera wykaz ró nych stron dost pnych w Internecie, podzielonych na kategorie i podkategorie. W rzeczywisto ci niewielu internautów orientuje si, e Yahoo! wystartowa jako lista ulubionych stron dwóch za o ycieli tego portalu. Dzi ki przej ciu takich firm, jak Inktomi, All the Web, Alta Vista i Overture, Yahoo! stopniowo zaw adn cz ci rynku wyszukiwarek. Yahoo!, wykorzystuj cy niegdy Google do przeszukiwania swojego katalogu linków, obecnie wylicza ranking stron internetowych w oparciu o kombinacj technologii, które kiedy uzyska. Jednak dok adno rankingu Yahoo! nie jest tak wysoka, jak w przypadku wyszukiwarki Google. Poza tym Yahoo! oferuje p atny program umieszczania stron, który, jak niektórzy uwa aj, wypacza rezultaty wyszukiwania na korzy klientów p ac cych najwi cej. MSN Mo liwo ci MSN w zakresie wyszukiwania nie s tak rozwini te, jak w przypadku wyszukiwarek Google czy Yahoo! W wyniku tej niedojrza o ci MSN nie rozwin o jeszcze umiej tno ci analizy klikni linków, któr maj tamte wyszukiwarki. Mo e to mie jednak korzystny wp yw na nowe strony internetowe, staraj ce si o lepsze miejsca w rankingu wyszukiwarek. Nowe strony internetowe pocz tkowo maj trudno ci w uzyskaniu korzystnych pozycji w rankingu takich wyszukiwarek, jak Google i Yahoo! Powodem jest uwzgl dnianie jako- ci linków, zw aszcza przez Google. Przez pewien czas nowe linki s cz sto ignorowane. Poniewa MSN opiera si na zawarto ci stron, witryna maj ca odpowiednie znaczniki i dobry wska nik zawarto ci s ów kluczowych pr dzej czy pó niej pojawi si na listach rezultatów wyszukiwania w MSN. I chocia nie jest to najpopularniejsza wyszukiwarka, nale y równie do grupy wyszukiwarek podstawowych. Tote pojawienie si na listach MSN przyczyni si do zwi kszenia ruchu w takiej witrynie. Wyszukiwarki drugorz dne Wyszukiwarki drugorz dne s adresowane do mniejszego audytorium, chocia ich zawarto ma wci charakter ogólny. Nie generuj one tak du ego ruchu, jak wyszukiwarki podstawowe, ale s przydatne w poszukiwaniach regionalnych i bardziej zaw onych. Przyk adowe wyszukiwarki drugorz dne to Lucos, LookSmart, Ask.com i Espotting.

19 Rozdzia 1. Podstawy wyszukiwarek 35 Wyszukiwarki drugorz dne, podobnie jak podstawowe, ró ni si sposobami tworzenia rankingu rezultatów wyszukiwania. Jedne opieraj si bardziej na s owach kluczowych, inne za na linkach obustronnych. Jeszcze inne mog polega na takich kryteriach, jak znaczniki meta i pewne kryteria firmowe. Wyszukiwarki drugorz dne powinny by uwzgl dnione w ka dym planie SEO. Chocia nie generuj one tak du ego ruchu, jak wyszukiwarki podstawowe, to jednak nie mo na ich lekcewa y. Wielu u ytkowników wyszukiwarek drugorz dnych zachowuje lojalno wobec jednej konkretnej wyszukiwarki. Na przyk ad dawni u ytkownicy AOL, którzy zmienili dostawców us ug internetowych i maj obecnie dost p szerokopasmowy, wci korzystaj z wyszukiwarki AOL, gdy czuj si wygodnie w jej rodowisku. Wyszukiwarki bran owe Wyszukiwarki bran owe zwane równie wyszukiwarkami tematycznymi nale do najbardziej wyspecjalizowanych. S one po wi cone jednej dyscyplinie, na przyk ad medycynie lub innym dziedzinom naukowym, turystyce, sportowi itp. Przyk ady: CitySearch, Yahoo! Travel i MusicSearch. One tak e stosuj ró ne kryteria wyliczania pozycji w rankingu. Maj c na uwadze optymalizacj SEO, pami taj o tym, e wiele wyszukiwarek bran owych ma du o w szy profil ni wyszukiwarki podstawowe i drugorz dne. Pami taj, e s one po wi cone konkretnym tematom (takim jak zwierz ta domowe, sport, mieszkanie itd.). Wykorzystywanie wyszukiwarek Ca a ta informacja na temat wyszukiwarek ma jeden cel pokaza Ci, jak one dzia aj, aby móg zaprz c je do pracy dla siebie. W dalszej cz ci tej ksi ki znajdziesz ró ne strategie optymalizacji swojej strony internetowej, aby plasowa a si wysoko w rankingach wyszukiwarek. Wymaga to jednak pewnej wiedzy. Optymalizacja wyników zwracanych przez wyszukiwarki jest umiej tno ci takiego projektowania strony internetowej, które umo liwia osi gni cie maksymalnego wyniku w rankingach wyszukiwarek. Oznacza to, e wszystkie elementy Twojej strony internetowej powinny by tworzone w celu uzyskania wysokich miejsc w rankingach wyszukiwarek. Do tych elementów nale : strony wej ciowe i wyj ciowe, tytu y stron, zawarto witryny, grafika, struktura witryny. Jednak oprócz tych elementów musisz równie uwzgl dni s owa kluczowe, linki, kod HTML i znaczniki meta. Nawet po zoptymalizowaniu tych wszystkich elementów trzeba rozwa y jeszcze inne kwestie. Na przyk ad mo e si zdarzy, e mimo zachowania

20 36 Cz I Zrozumienie SEO regu w a ciwego projektowania witryny, wynik rankingowy uzyskiwany w wyszukiwarkach jest wci relatywnie niski. Wówczas nale y uwzgl dni wp yw na wyniki SEO takich czynników, jak kampanie reklamowe i cz stotliwo zmian na stronie. To wszystko oznacza, e powiniene u wiadomi sobie, i koncepcja optymalizacji wyników zwracanych przez wyszukiwarki nie opiera si na jednym elemencie, lecz na wielu elementach i strategiach. Jest to ci g y proces, który nie ko czy si z momentem opublikowania witryny w Internecie. SEO to dynamiczna koncepcja maksymalizacji ruchu generowanego przez Twoj stron internetow. Jest celem, który nieustannie zmienia swoje po o enie. Je li kiedykolwiek gra e w gr Whack-a-Mole ( Zabij kreta ), b dzie Ci atwiej u wiadomi sobie, jak trudno jest trafi z optymalizacj. W tej grze ma y kret wyskakuje z otworu w ziemi. Twoim zadaniem jest trafi kreta w g ow, zanim zniknie w tym otworze i pojawi si w innym. Podobnie jest z optymalizacj wyników zwracanych przez wyszukiwarki. Wyszukiwarki ci gle si zmieniaj, wi c musz si równie zmienia metody i strategie wykorzystywane do osi gania wysokich miejsc w rankingach. Gdy tylko krecik pojawi si w jednym otworze, zaraz znika i pojawia si w innym. Jest to frustruj ca gra, ale je li po wi cimy jej czas i skupienie, mo emy osi gn dobry wynik. Manipulowanie wyszukiwarkami Na koniec tego rozdzia u poruszymy jeszcze jeden temat. SEO dotyczy manipulowania wyszukiwarkami do pewnego stopnia. Po przekroczeniu pewnej granicy manipulowanie staje si czym bardziej ponurym i pojawia si ryzyko, e Twoja strona zostanie ca kowicie usuni ta z list rankingowych wyszukiwarek. To prawda. To si zdarza. Wi c co mo na uczyni? Oto niektóre rady. Mo esz: Utworzy stron zawieraj c metaznaczniki, grafik i s owa kluczowe, które pomagaj poprawi jej wynik rankingowy. Stosowa swobodnie s owa kluczowe na swojej stronie, je li s zgodne z jej kontekstem tematycznym. Do cza poprawne linki do innych stron, które z kolei zawieraj odsy acze do Twojej strony. Inspirowa wi kszy ruch poprzez keyword advertising, czyli technik tworzenia og osze internetowych polegaj c na wykupywaniu miejsc na li cie odsy aczy wy wietlonej w wyszukiwarce, linki wzajemne i kampanie reklamowe. Wys a informacj o swojej stronie internetowej do wyszukiwarek, nie czekaj c, a same j znajd w czasie katalogowania. Nie mo esz: Oszukiwa wyszukiwarek przez do czanie ukrytych s ów kluczowych. Taka praktyka wi e si z ryzykiem wykluczenia Twojej strony przez wi kszo wyszukiwarek.

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE ORAZ MARKETING GOOGLE

POZYCJONOWANIE ORAZ MARKETING GOOGLE Firma EXPROMO prezentuje POZYCJONOWANIE ORAZ MARKETING GOOGLE Copyrights 2008 written and published by Publikacja może być swobodnie kopiowana oraz rozpowszechniana poprzez umieszczenie na swojej stronie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Udostępnianie on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Budując i udostępniając bazę

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze błędy w AdWords

Najczęstsze błędy w AdWords Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Najczęstsze błędy w AdWords Często twórcy reklam AdWords popełniają wiele błędów przy tworzeniu reklam i słów kluczowych, co w konsekwencji prowadzi do wysokich kosztów

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów 10 podstawowych technik pozyskiwania leadów Przygotuj formularz zapisu Zainteresowani Twoim produktem użytkownicy, którzy nie są jeszcze gotowi do zakupu, prawdopodobnie będą chcieli zapisać się na Twoją

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę?

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Jak odczytać i wykorzystać dane z Google Analytics. Bartosz Groszek Sklepy Blogi Strony informacyjne Kiedyś Urchin ->>>> 2005 Początek Analytics Teraz 2013/2014

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku Obowiązuje od 30 marca 2015 roku W Regulaminie świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 326/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego.

W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego. W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego. Ad. IV. Wykaz prac według kolejności ich wykonania. Ten

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Adres: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań Telefon:

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kołczygłowy Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo