Warunki Oferty Promocyjnej Prezentobranie w T-Mobile na kartę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Oferty Promocyjnej Prezentobranie w T-Mobile na kartę"

Transkrypt

1 Warunki Oferty Promocyjnej Prezentobranie w T-Mobile na kartę 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Promocja Prezentobranie w T-Mobile na kartę (dalej: Promocja ) organizowana jest przez Polską Telefonię Cyfrową S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP ,, o kapitale zakładowym w wysokości 471 mln PLN, kapitał wpłacony w całości (dalej: PTC lub Organizator ) Promocja organizowana jest w celu promowania świadczonych przez PTC usług. Warunki Promocji określa niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) Promocja obejmuje wyłącznie abonentów usług przedpłaconych T-Mobile na kartę, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie ( Uczestnik ). 2. Czas trwania i usługi objęte Promocją 2.1. Promocja obowiązuje od dnia 5 marca 2013 r. do 4 czerwca 2013 r. włącznie Promocją objęte są doładowania konta wykonane przez abonenta telefonii przedpłaconej T-Mobile na kartę (dalej: Konto ) o wartości co najmniej 5 zł (słownie: pięć złotych) (dalej: Usługi promowane ) W Promocji uwzględniane są wyłącznie standardowe doładowania, dostępne w T-Mobile niezależnie od kanału, za pomocą którego zostały dokonane (np. karta zdrapka, strona internetowa, bankowość elektroniczna, bankomat). Doładowania promocyjne dokonane w oparciu o inne oferty Organizatora, w szczególności takie jak: podwójne doładowanie, doładowanie bonusowe lub związane ze zgłoszonymi reklamacjami i inne doładowania specjalne, nie kwalifikują się jako spełniające warunki niniejszej Promocji. 3. Warunki uczestnictwa w Promocji 3.1. Uczestnikiem Promocji (dalej Uczestnicy Uczestnicy ) może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki: a) ukończyła 13 rok życia, b) posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, c) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) jest abonentami telefonii przedpłaconej T-Mobile na kartę, który wyraził Organizatorowi zgodę na otrzymywanie Elektronicznej Informacji Handlowej, e) nabywa Usługi promowane jako konsumentami w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, f) nabędzie Usługę promowaną (dokona doładowania swojego Konta) o wartości co najmniej 5 zł w okresie, o którym mowa w punkcie 2.1 Regulaminu 3.2. Osoba, która spełnia łącznie warunki, o których mowa w punkcie 3.1, otrzyma niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od nabycia Usługi promowanej, nieodpłatną wiadomość SMS, zawierającą unikalny kod, wygenerowany automatycznie przez system informatyczny (dalej: Kod Promocyjny ) Przyznawanie Kodów Promocyjnych odbywa się w sposób automatyczny, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego zapewniającego indywidualność i niepowtarzalność przyznanych Kodów Promocyjnych Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje za pomocą: strony internetowej zlokalizowanej pod adresem (dalej Serwis WWW ), przez podanie w formularzu zgłoszeniowym: a) Kodu Promocyjnego, b) numeru telefonu Uczestnika (numeru, na który otrzymał wiadomość SMS, o której mowa w punkcie 3.2. Regulaminu) oraz c) poprzez wyrażenie następujących zgód: na otrzymywanie na numer telefonu Uczestnika drogą elektroniczną (w szczególności , sms, mms, inna transmisja danych) informacji handlowych, w tym ofert promocyjnych i propozycji zawarcia umowy (Informacje Handlowe) dotyczących produktów lub usług Operatora lub Partnerów; na przetwarzanie numeru telefonu Uczestnika za pomocą automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Operatora lub jego Partnerów; na przetwarzanie w celach marketingowych Organizatora lub Partnerów danych transmisyjnych związanych z numerem telefonu Uczestnika (tj. danych przetwarzanych przez Organizatora dla celów naliczania opłat lub przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych, w tym danych wskazujących lokalizację telekomunikacyjnego urządzenia końcowego) oraz innych danych dotyczących Uczestnika pozostających w dyspozycji Organizatora. Przez Partnerów rozumie się podmioty, na zlecenie których - bezpośrednio lub pośrednio Operator dostarcza Informacje Handlowe. lub kanału SMS (dalej Kanał SMS ), poprzez: a) wysłanie bezpłatnego SMS-a pod numer, z którego Uczestnik otrzyma nieodpłatną wiadomość SMS z Kodem Promocyjnym oraz b) udzielenie zgód w treści jak powyżej w c 3.5. Jeśli Uczestnik spełni warunki przewidziane niniejszym Regulaminem otrzyma operatorski Prezent Gwarantowany, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu Kod Promocyjny może być wykorzystany najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości SMS, o której mowa w punkcie 3.2 Regulaminu, nie później jednak niż do dnia 4 czerwca 2013 r włącznie. O zachowaniu tego terminu decyduje data zarejestrowania zgłoszenia przez system teleinformatyczny Organizatora Zgłoszenia zawierające nieprawidłowy Kod Promocyjny lub niepoprawny numer telefonu Uczestnika, lub nieprawidłową treść SMS zostaną automatycznie odrzucone przez system informatyczny i nie będą traktowane jako zgłoszenie udziału w Promocji W przypadku otrzymania przez Organizatora więcej niż jednego zgłoszenia zawierającego taki sam Kod Promocyjny lub dotyczącego jednego Kodu Promocyjnego, Organizator uwzględni jedynie pierwsze otrzymane zgłoszenie Uczestnik może dokonać dowolną liczbę zgłoszeń uczestnictwa w Promocji, pod warunkiem, że za każdym razem logując się w Serwisie WWW poda inny Kod Promocyjny lub odpowie na innego SMS-a z Kodem Promocyjnym poprzez Kanał SMS Uczestnictwo w Promocji jest bezpłatne Warunkiem otrzymania przez Uczestnika w niniejszej Promocji Prezentu Gwarantowanego jest uregulowanie wszystkich zaległych płatności wobec Organizatora oraz posiadanie konta, którego saldo nie jest ujemne. Doładowania biorące udział w Promocji nie mogą być uzyskane sprzecznie z prawem lub pochodzić z jakichkolwiek nadużyć. Uczestnicy uprawnieni do odbioru Prezentu Gwarantowanego mogą zostać zweryfikowani przez Organizatora pod kątem uzyskania tytułu prawnego do Prezentu Gwarantowanego zgodnie z prawem i braku ewentualnych nadużyć oraz braku zaległości płatniczych względem Organizatora. W przypadku zgłoszenia przez Organizatora zastrzeżeń, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, do któregokolwiek z Uczestników Prezentu Gwarantowanego może zostać nieprzyznana lub może zostać przyznana po uregulowaniu należności w sposób uzgodniony z Organizatorem. Obowiązuje od dnia

2 4. Prezenty 4.1. Każdy Uczestnik Promocji, który spełni wymagania przewidziane Regulaminem, otrzyma jedną z następujących gwarantowanych prezentów przyznawanych zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5 Regulaminu (dalej: Prezenty Gwarantowane ): a) Minuty do T-Mobile minuty z terminem ważności do wykorzystania w sieci T-Mobile i na numery stacjonarne zgodnie z pkt 4.2 poniżej; b) Pakiet SMS ów do T-Mobile pakiet wiadomości SMS wymiennych na MMS do wykorzystania w sieci T-Mobile zgodnie z pkt. 4.3 poniżej; c) Złotówki do T-Mobile dodatkowe środki przyznawane Uczestnikowi, które mogą być wykorzystane na połączenia zgodnie z pkt 4.4 poniżej rozliczane zgodnie z cennikiem obowiązującym Uczestnika. d) Pakiet Megabajtów - pakiet na korzystanie z transmisji danych za pośrednictwem telefonu (APN udostępniony przez Operatora przeznaczony do połączeń z Internetem ogólnego użytku) świadczonych w oparciu o technologię pakietowej transmisji danych GPRS e) E-Voucher T-Mobile 10% rabatu na abonament przez cały okres trwania umowy, do wykorzystania w sklepie T-Mobile podczas zakupu oferty na abonament lub oferty z mobilnym internetem Prezenty w postaci Minut do T-Mobile i na numery stacjonarne: a) Minuty do T-Mobile, które można wykorzystać na połączenia do krajowych Abonentów T-Mobile, na kartę i na krajowe numery stacjonarne z wykluczeniem połączeń na numery Premium, stacjonarne, międzynarodowe, połączeń wykonanych na roamingu, oraz wykonywanych na numery usługowe i specjalne. b) Minuty do T-Mobile są wykorzystywane przed zgromadzonymi na Koncie T-Mobile jednostkami oraz przed zgromadzoną na Koncie kwotą w złotych ale po Złotówkach do T-Mobile; c) Uczestnik nie może otrzymać Minut do T-Mobile, jeśli posiada aktywną usługę Godzina za Grosze. Jeśli Uczestnik nie wykorzystał wszystkich Minut do T- Mobile i aktywuje usługę Godzina za Grosze, naliczanie terminu ważności niewykorzystanych Minut do T-Mobile zostaje wstrzymane do czasu dezaktywacji usługi Godzina za Grosze. Od momentu dezaktywacji usługi Godzina za Grosze, naliczanie terminu ważności Minut do T-Mobile zostaje wznowione; d) Uczestnik nie może otrzymać Minut do T-Mobile, jeśli w chwili aktywacji tych Minut do T-Mobile przyznanych w ramach Prezentu Gwarantowanego posiada już na koncie Minuty do T-Mobile i Minuty do T-Mobile przyznane w ramach Prezentu Gwarantowanego zsumowane z minutami do T-Mobile posiadanymi na koncie przekroczą limit 1600 minut do T-Mobile. e) Jeżeli Uczestnik posiada ważne Minuty do T-Mobile na Koncie i do Konta Uczestnika zostaną dodane kolejne Minuty do T-Mobile, wówczas liczba zgromadzonych Minut do T-Mobile sumuje się, a data ich ważności: pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych Minut do T-Mobile z terminem ważności jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na Koncie; jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Minut do T-Mobile, jeśli data ważności nowo nabytych Minut do T-Mobile jest późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na Koncie. f) Minuty do T-Mobile zachowują ważność przez okres od 1 do 5 dni w zależności od kategorii Prezentu Gwarantowanego (Brązowy, Srebrny, Złoty) zgodnie z pkt. 5 Regulaminu. Okres ważności Minut do T-Mobile liczy się od godziny dnia, w którym nastąpiła aktywacja Minut do T-Mobile potwierdzona wiadomością SMS od Organizatora. Minuty do T-Mobile mogą być wykorzystane wyłącznie w tym okresie. Po upływie okresu ważności Minuty do T-Mobile wygasają i nie mogą być wykorzystane Prezenty w postaci Pakietu SMS do T-Mobile: a) SMS-y wymienne są na MMS-y do sieci T-Mobile w ten sposób, że wysłanie jednej wiadomości MMS powoduje zmniejszenie o 6 liczby wiadomości SMS na Koncie (1 MMS = 6 SMS). b) Z Pakietu SMS przyznanego w ramach Prezentu Gwarantowanego rozliczane będą SMS-y i MMS-y wysyłane do krajowych Abonentów T-Mobile oraz Tak Tak T-Mobile na kartę z wykluczeniem wiadomości wysyłanych na numery Premium, stacjonarne, międzynarodowe oraz wysyłanych na roamingu. c) Z Pakietu SMS nie będą rozliczane SMS-y i MMS-y specjalne, bezpłatne, usługowe i głosowe oraz SMS-y wysyłane w usłudze SIMextra. Z Pakietu nie będą rozliczane również: MMS-y wysłane na adres oraz SMS-y wysyłane na numery rozpoczynające się od i Taryfikacja pozostałych połączeń jest zgodna z cennikiem obowiązującym Uczestnika. d) Pakiet SMS jest wykorzystywany w pierwszej kolejności przed T-Mobile jednostkami, minutami z terminem ważności oraz środkami na Koncie (wyrażonymi w złotych), ale po Złotówkach do T-Mobile. e) Jeżeli Uczestnik posiada ważne SMS-y na Koncie i do Konta Uczestnika zostaną dodane kolejne SMS-y, wówczas liczba zgromadzonych SMS-ów sumuje się, a data ich ważności: pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych SMS-ów jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na Koncie; jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych SMS-ów, jeśli data ważności nowo nabytych SMS-ów jest późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na Koncie. f) SMS-y do T-Mobile zachowują ważność przez okres od 1 do 5 dni w zależności od kategorii Prezentu Gwarantowanego (Brązowego, Srebrnego, Złotego) zgodnie z pkt. 5 Regulaminu. Okres ważności SMS-ów do T-Mobile liczy się od godziny dnia, w którym nastąpiła ich aktywacja potwierdzona wiadomością SMS od Organizatora. SMS-y do T-Mobile mogą być wykorzystane wyłącznie w tym okresie. Po upływie okresu ważności SMS-y do T-Mobile wygasają i nie mogą być wykorzystane Prezenty w postaci Złotówek do T-Mobile: a) Złotówki do T-Mobile można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y do krajowych Abonentów T-Mobile (z wyłączeniem połączeń do Abonentów taryfy Telefon Domowy oraz taryfy Linia Biznesowa) i Tak Tak T-Mobile na kartę oraz na pakietową transmisję danych w kraju. b) Złotówki do T-Mobile są wykorzystywane przed zgromadzoną na Koncie kwotą w złotych, T-Mobile jednostkami, minutami z terminem ważności oraz pakietem "SMS-y i MMS-y za grosze" oraz jednostki z Pakietu SMS do T-Mobile o którym mowa w pkt.4.3. c) Rozliczanie Złotówek do T-Mobile jest zgodne z cenami w taryfie lub usłudze, z której Uczestnik korzysta, zgodnie z naliczaniem obowiązującym dla Konta. d) Jeżeli Uczestnik posiada ważne Złotówki do T-Mobile i do Konta Uczestnika zostaną dodane kolejne Złotówki do T-Mobile, wówczas liczba zgromadzonych Złotówek do T-Mobile, sumuje się, a data ich ważności: pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych Złotówek do T-Mobile jest krótsza niż tych, które już były zgromadzone na Koncie; jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Złotówek do T-Mobile, jeśli data ważności nowo nabytych jest późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na Koncie. e) Złotówki do T-Mobile zachowują ważność przez okres od 1 do 5 dni w zależności od kategorii Prezentu Gwarantowanego (Brązowego, Srebrnego, Złotego) zgodnie z pkt. 5 Regulaminu. Okres ważności Złotówek do T-Mobile liczy się od godziny dnia, w którym nastąpiła aktywacja Złotówek do T- Mobile potwierdzona wiadomością SMS od Organizatora. Złotówki do T-Mobile mogą być wykorzystane wyłącznie w tym okresie. Po upływie okresu ważności Złotówki do T-Mobile wygasają i nie mogą być wykorzystane Prezenty w postaci Pakietów Megabajtów: a) Megabajty rozliczane są w zależności od daty ważności danego Pakietu Megabajtów; najwyższy priorytet wykorzystania otrzymują jednostki w ramach Pakietu Megabajtów z najkrótszą datą ważności (te jednostki schodzą z Konta w pierwszej kolejności). b) Taryfikacja GPRS Pakietów Megabajtów jest zgodna z taryfą, jaką posiada Uczestnik. c) Uczestnik nie może otrzymać Pakietu Megabajtów, jeśli posiada aktywną ofertę, w ramach której transmisja danych rozliczana jest na zasadzie ryczałtu, np posiada aktywną usługę blueconnect Max, d) Pakiety Megabajtów zachowują ważność przez okres od 1 do 5 dni w zależności od kategorii Prezentu Gwarantowanego (Brązowego, Srebrnego, Złotego) zgodnie z pkt. 5 Regulaminu. Okres ważności Pakietu Megabajtów liczy się od godziny, w której nastąpiła aktywacja potwierdzona wiadomością SMS od Organizatora. Pakiety Megabajtów mogą być wykorzystane wyłącznie w tym okresie. Po upływie okresu ważności Pakiety Megabajtów wygasają i nie mogą być wykorzystane. e) W momencie wykorzystania Pakietu Megabajtów, Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie SMS-em Prezenty w postaci E-Voucher T-Mobile: a) E-Voucher T-Mobile przyznaje 10% rabatu na abonament przez cały okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach oferty z abonamentem lub oferty z mobilnym Internetem. b) E-Voucher T-Mobile można wykorzystać w sklepie T-Mobile poprzez okazanie go sprzedawcy podczas zawierania umowy. 5. Zasady przyznawania Prezentów Gwarantowanych 5.1. Po zalogowaniu w Serwisie WWW lub wysłaniu SMS-a i wyrażeniu zgód zgodnie z pkt. 3.4 Regulaminu, Uczestnik będzie miał możliwość wyboru jednego z dwóch zaproponowanych Prezentów Gwarantowanych zgodnie z zasadami opisanymi poniżej Prezenty Gwarantowane nie mogą zostać wymienione na pieniądze ani żadne inne prezenty. Obowiązuje od dnia

3 5.3. Uczestnicy nie mogą przekazać prawa do Prezentu Gwarantowanego osobie trzeciej z wyjątkiem Prezentu o którym mowa w pkt. 4.6 Regulaminu Jeżeli Prezenty Gwarantowane zostaną przyznane podczas pierwszego logowania Uczestnika w Serwisie, otrzyma on możliwość wyboru pomiędzy następującymi Prezentami Gwarantowanymi: Pakiet 60 Minut to T-Mobile i 20 Złotówek do T-Mobile Prezenty Gwarantowane mogą zostać wykorzystane wyłącznie we wskazanych w pkt. 4 okresach ich ważności. Po upływie terminu ważności Prezenty Gwarantowane wygasają i niewykorzystane jednostki nie mogą być już wykorzystane Aby otrzymać Prezent Gwarantowany zgody, o których mowa w pkt. 3.4 Regulaminu muszą pozostawać aktywne (nie mogą być wcześniej wycofane przez Uczestnika) Aby otrzymać Prezent Gwarantowany Uczestnik jest zobowiązany dokonać wyboru jednej z zaproponowanych nagród. Jeżeli Uczestnik nie dokona wyboru prezentu będzie miał możliwość powrotu do Serwisu WWW i ponownego zalogowania się przy użyciu tego samego Kodu Promocyjnego lub ponownego wysłania SMS-a z wykorzystaniem tego samego Kodu Promocyjnego, pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze termin ważności tego kodu, i dokonać wyboru Prezentu Gwarantowanego Jeżeli Uczestnik wybrał Prezent Gwarantowany o którym mowa w pkt Regulaminu, zostanie on aktywowany na jego Koncie najpóźniej 72 godziny od momentu wyboru. Uczestnik zostanie poinformowany o aktywacji Prezentu Gwarantowanego za pośrednictwem wiadomości SMS Jeżeli Uczestnik wybrał Prezent Gwarantowany o którym mowa w pkt 4.6 Regulaminu, może go wykorzystać w ciągu 14dni od otrzymania Nie ma możliwości rezygnacji z wybranego Prezentu Gwarantowanego Prezent Gwarantowany można wykorzystać wyłącznie w przypadku, gdy Konto Uczestnika jest ważne na połączenia wychodzące Zmiana taryfy na inną taryfę lub przejście na ofertę Mix powoduje dezaktywację Prezentu Gwarantowanego, a saldo i ważność niewykorzystanych jednostek nie zostają przeniesione, z wyjątkiem ofert, w których oferowane są usługi, o których mowa w pkt. 4.1 Regulaminu Przystąpienie do Promocji do 18 marca 2013 r. włącznie, jest równoznaczne z wyłączeniem oferty Rok ważności konta po każdej rozmowie. Przy wyłączeniu oferty Rok ważności konta po każdej rozmowie Ważność Konta głównego jest ustawiana na 31 pełnych dni kalendarzowych licząc od dnia przystąpienia do Promocji określonej niniejszym Regulaminem. Oferta Rok ważności konta po każdej rozmowie nie zostanie automatycznie przywrócona ani aktywowana przez Operatora po wygaśnięciu daty ważności niniejszej Promocji W zależności od wartości doładowania Konta Uczestnik otrzyma Prezent Gwarantowany zgodnie z poniższymi a) Prezenty Brązowe przyznawane za dokonanie doładowania o wartości od 5 PLN do 24 PLN b) Prezenty Srebrne przyznawane za dokonanie doładowania o wartości od 25 PLN do 49 PLN c) Prezenty Złote przyznawane za dokonanie doładowania o wartości równej lub przekraczającej 50 PLN a. Prezenty Brązowe zawierają następujące kategorie Prezentów Gwarantowanych: Prezenty Brązowe Okres ważno ności Sposób wykorzystania 10 Minut do T-Mobile 1 dzień do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 15 minut do T-Mobile 1 dzień do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 20 minut do T-Mobile 1 dzień do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 30 SMS-ów do T-Mobile 1 dzień do T-Mobile w kraju 40 SMS-ów do T-Mobile 1 dzień do T-Mobile w kraju 50 SMS-ów do T-Mobile 1 dzień do T-Mobile w kraju 5 megabajtów 1 dzień do korzystania z internetu w telefonie 10 megabajtów 1 dzień do korzystania z internetu w telefonie 20 megabajtów 1 dzień do korzystania z internetu w telefonie 3 Złotówki do T-Mobile 1 dzień na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet 4 Złotówki do T-Mobile 1 dzień na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet 5 Złotówek do T-Mobile 1 dzień na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet E-voucher T-Mobile 14dni podczas zakupu oferty na abonament lub oferty z mobilnym internetem b. Prezenty Srebrne zawierają następujące kategorie Prezentów Gwarantowanych: Prezenty Srebrne Okres ważności Sposób wykorzystania 40 minut do T-Mobile 3 dni do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 50 minut do T-Mobile 3 dni do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 60 minut do T-Mobile 3 dni do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 70 SMS-ów do T-Mobile 3 dni do T-Mobile w kraju 90 SMS-ów do T-Mobile 3 dni do T-Mobile w kraju 110 SMS-ów do T-Mobile 3 dni do T-Mobile w kraju 40 megabajtów 3 dni do korzystania z internetu w telefonie 50 megabajtów 3 dni do korzystania z internetu w telefonie 60 megabajtów 3 dni do korzystania z internetu w telefonie 70 megabajtów 3 dni do korzystania z internetu w telefonie 8 Złotówek do T-Mobile 3 dni na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet Obowiązuje od dnia

4 10 Złotówek do T-Mobile 3 dni na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet E-voucher T-Mobile 14dni podczas zakupu oferty na abonament lub oferty z mobilnym internetem c. Prezenty Złote zawierają następujące kategorie Prezentów Gwarantowanych: Prezenty Złote Okres ważno ności Sposób wykorzystania 100 Minut do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 110 Minut do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 150 Minut do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 220 Minut do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 250 Minut do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 150 SMS-ów do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju 200 SMS-ów do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju 250 SMS-ów do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju 300 SMS-ów do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju 500 SMS-ów do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju 90 megabajtów 5 dni do korzystania z internetu w telefonie 110 megabajtów 5 dni do korzystania z internetu w telefonie 130 megabajtów 5 dni do korzystania z internetu w telefonie 150 megabajtów 5 dni do korzystania z internetu w telefonie 200 megabajtów 5 dni do korzystania z internetu w telefonie 250 megabajtów 5 dni do korzystania z internetu w telefonie 20 Złotówek do T-Mobile 5 dni na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet 30 Złotówek do T-Mobile 5 dni na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet 50 Złotówek do T-Mobile 5 dni na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet 70 Złotówek do T-Mobile 5 dni na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet E-voucher T-Mobile 14dni podczas zakupu oferty na abonament lub oferty z mobilnym internetem W zależności od usług aktywnych na Koncie Uczestnika, Uczestnik zostanie przyporządkowany do jednej z następujących kategorii: a) Kompatybilny ze wszystkimi usługami wszystkie usługi aktywowane na Koncie są kompatybilne z Prezentami Gwarantowanymi w związku z tym Uczestnik może otrzymać każdy wybrany Prezent Gwarantowany. b) Niekompatybilne z usługami głosowymi w momencie, gdy Uczestnik posiada aktywną usługę Godzina za Grosze, Minuty do T-Mobile nie zostaną aktywowane na jego Koncie. c) Niekompatybilne z usługami przesyłu danych w momencie, gdy Uczestnik posiada aktywną usługę blueconnect Max lub Internet na Maxa, Pakiet Megabajtów nie zostanie aktywowany na jego Koncie Zasady przyznawania Prezentów Gwarantowanych z poszczególnych kategorii: Prezenty Brązowe zostaną przyznane w zależności od wartości doładowania Konta, czasu trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych poniżej oraz powyżej 12 miesięcy (dalej: ), dnia tygodnia, w którym zostało wykonane logowanie w Serwisie WWW lub wysłanie SMS-a oraz kompatybilności z usługami aktywnymi na Koncie Uczestnika, zgodnie z poniższymi a) Jeżeli Uczestnik posiada status kompatybilny ze wszystkimi usługami otrzyma do wyboru dwa Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 15 Minut do T-Mobile 20 Minut do T-Mobile 30 SMS-ów do T-Mobile 40 SMS-ów do T-Mobile 5 megabajtów 20 megabajtów 10 Minut do T-Mobile 5 Złotówek do T-Mobile 3 Złotówki do T-Mobile 50 SMS-ów do T-Mobile 10 megabajtów 4 Złotówki do T-Mobile 30 SMS-ów do T-Mobile 40 SMS-ów do T-Mobile Obowiązuje od dnia

5 b) Jeżeli Uczestnik posiada status niekompatybilny z usługami głosowymi, otrzyma do wyboru dwa Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 10 megabajtów 20 megabajtów 30 SMS-ów do T-Mobile 50 SMS-ów do T-Mobile 5 megabajtów 20 megabajtów 3 Złotówki do T-Mobile 5 Złotówek do T-Mobile 30 SMS-ów do T-Mobile 40 SMS-ów do T-Mobile 3 Złotówki do T-Mobile 4 Złotówki do T-Mobile 30 SMS-ów do T-Mobile 40 SMS-ów do T-Mobile c) Jeżeli Uczestnik posiada status niekompatybilny z usługami przesyłu danych, otrzyma do wyboru dwa Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 15 Minut do T-Mobile 20 Minut do T-Mobile 30 SMS-ów do T-Mobile 50 SMS-ów do T-Mobile 3 Złotówki do T-Mobile 5 Złotówek do T-Mobile 10 Minut do T-Mobile 20 Minut do T-Mobile 30 SMS-ów do T-Mobile 50 SMS-ów do T-Mobile 3 Złotówki do T-Mobile 4 Złotówki do T-Mobile 10 Minut do T-Mobile 40 SMS-ów do T-Mobile Prezenty Srebrne zostaną przyznane w zależności od wartości doładowania Konta, czasu trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych poniżej oraz powyżej 12 miesięcy (dalej: ), dnia tygodnia, w którym zostało wykonane logowanie w Serwisie WWW lub wysłanie SMS-a oraz kompatybilności z usługami aktywnymi na Koncie Uczestnika, zgodnie z poniższymi a) Jeżeli Uczestnik posiada status kompatybilny ze wszystkimi usługami otrzyma do wyboru trzy Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 40 Minut do T-Mobile i 90 SMS-ów do T-Mobile 50 megabajtów i 8 Złotówek do T-Mobile 8 Złotówek do T-Mobile i 70 SMS-ów do T-Mobile 70 SMS-ów do T-Mobile i 50 megabajtów 40 Minut do T-Mobile i 90 SMS-ów do T-Mobile 8 Złotówek do T-Mobile i 40 Minut do T-Mobile 50 megabajtów i 40 Minut do T-Mobile 110 SMS-ów do T-Mobile i 60 Minut do T-Mobile 70 megabajtów i 10 Złotówek do T-Mobile 60 minut do T-Mobile i 10 Złotówek do T-Mobile 110 SMS-ów do T-Mobile i 10 Złotówek do T-Mobile 60 megabajtów i 110 SMS-ów do T-Mobile 90 SMS-ów do T-Mobile i 60 Minut do T-Mobile 110 SMS-ów do T-Mobile i 70 megabajtów b) Jeżeli Uczestnik posiada status niekompatybilny z usługami głosowymi, otrzyma do wyboru trzy Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 90 SMS-ów do T-Mobile i 40 megabajtów 110 SMS-ów do T-Mobile i 60 megabajtów Obowiązuje od dnia

6 50 megabajtów i 8 Złotówek do T-Mobile 90 SMS-ów do T-Mobile i 8 Złotówek do T-Mobile 40 megabajtów i 70 SMS-ów do T-Mobile 90 SMS-ów do T-Mobile i 8 Złotówek do T-Mobile 8 Złotówek do T-Mobile i 40 megabajtów 50 megabajtów i 70 SMS-ów do T-Mobile 70 megabajtów i 10 Złotówek do T-Mobile 70 megabajtów i 10 Złotówek do T-Mobile 110 SMS-ów do T-Mobile i 10 Złotówek do T-Mobile 110 SMS-ów do T-Mobile i 70 megabajtów 10 Złotówek do T-Mobile i 110 SMS-ów do T-Mobile 70 megabajtów i 90 SMS-ów do T-Mobile c) Jeżeli Uczestnik posiada status niekompatybilny z usługami przesyłu danych, otrzyma do wyboru trzy Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 40 Minut do T-Mobile i 90 SMS-ów do T-Mobile 70 SMS-ów do T-Mobile i 8 Złotówek do T-Mobile 50 Minut do T-Mobile i 8 Złotówek do T-Mobile 70 SMS-ów do T-Mobile i 50 Minut do T-Mobile 90 SMS-ów do T-Mobile i 8 Złotówek do T-Mobile 8 Złotówek do T-Mobile i 40 Minut do T-Mobile 40 Minut do T-Mobile i 70 SMS-ów do T-Mobile 60 Minut do T-Mobile i 110 SMS-ów do T-Mobile 50 Minut do T-Mobile i 110 SMS-ów do T-Mobile 60 Minut do T-Mobile i 10 Złotówek do T-Mobile 110 SMS-ów do T-Mobile i 10 Złotówek do T-Mobile 90 SMS-ów do T-Mobile i 50 Minut do T-Mobile 90 SMS-ów do T-Mobile i 10 Złotówek do T-Mobile 110 SMS-ów do T-Mobile i 50 Minut do T-Mobile Prezenty y Złote zostaną przyznane w zależności od wartości doładowania Konta, czasu trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych poniżej oraz powyżej 12 miesięcy (dalej: ), dnia tygodnia, w którym zostało wykonane logowanie w Serwisie WWW lub wysłanie SMS-a oraz kompatybilności z usługami aktywnymi na Koncie Uczestnika, zgodnie z poniższymi a) Jeżeli Uczestnik posiada status kompatybilny ze wszystkimi usługami otrzyma do wyboru cztery Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 110 Minut do T-Mobile i 150 SMS-ów do T-Mobile i 110 megabajtów 200 SMS-ów do T-Mobile i 130 megabajtów i 20 Złotówek do T-Mobile 250 SMS-ów do T-Mobile i 30 Złotówek do T-Mobile i 110 megabajtów 200 SMS-ów do T-Mobile i 110 megabajtów i 110 Minut do T-Mobile 30 Złotówek do T-Mobile i 200 SMS-ów do T-Mobile i 110 megabajtów 500 SMS-ów do T-Mobile i 250 Minut do T-Mobile i 200 megabajtów 250 megabajtów i 220 Minut do T-Mobile i 50 Złotówek do T-Mobile 500 SMS-ów do T-Mobile i 70 Złotówek do T-Mobile i 200 megabajtów 220 Minut do T-Mobile i 500 SMS-ów do T-Mobile i 250 megabajtów 150 Minut do T-Mobile i 250 megabajtów i 50 Złotówek do T-Mobile 130 megabajtów i 110 Minut do T-Mobile 150 Minut do T-Mobile i 500 SMS-ów do T-Mobile Obowiązuje od dnia

7 i 250 SMS-ów do T-Mobile 200 SMS-ów do T-Mobile i 130 megabajtów i 30 Złotówek do T-Mobile i 50 Złotówek do T-Mobile 150 Minut do T-Mobile i 200 megabajtów i 70 Złotówek do T-Mobile b) Jeżeli Uczestnik posiada status niekompatybilny z usługami głosowymi otrzyma do wyboru cztery Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 150 SMS-ów do T-Mobile i 90 megabajtów i 20 Złotówek do T-Mobile 130 megabajtów i 30 Złotówek do T-Mobile i 250 SMS-ów do T-Mobile 20 Złotówek do T-Mobile i 110 megabajtów i 200 SMS-ów do T-Mobile 150 SMS-ów do T-Mobile i 110 megabajtów i 30 Złotówek do T-Mobile 200 SMS-ów do T-Mobile i 30 Złotówek do T-Mobile i 110 megabajtów 20 Złotówek do T-Mobile i 130 megabajtów i 150 SMS-ów do T-Mobile 110 megabajtów i 250 SMS-ów do T-Mobile i 30 Złotówek do T-Mobile 300 SMS-ów do T-Mobile i 150 megabajtów i 50 Złotówek do T-Mobile 250 megabajtów i 500 SMS-ów do T-Mobile i 70 Złotówek do T-Mobile 300 SMS-ów do T-Mobile i 70 Złotówek do T-Mobile i 200 megabajtów 500 SMS-ów do T-Mobile i 50 Złotówek do T-Mobile i 200 megabajtów 300 SMS-ów do T-Mobile i 250 megabajtów i 50 Złotówek do T-Mobile 70 Złotówek do T-Mobile i 150 megabajtów i 300 SMS-ów do T-Mobile 70 Złotówek do T-Mobile i 500 SMS-ów do T-Mobile i 200 megabajtów c) Jeżeli Uczestnik posiada status niekompatybilny z usługami przesyłu danych, otrzyma do wyboru cztery Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 100 Minut do T-Mobile i 150 SMS-ów do T-Mobile i 20 Złotówek do T-Mobile 110 Minut do T-Mobile i 20 złotówek do T-Mobile i 200 SMS-ów do T-Mobile 30 Złotówek do T-Mobile i 100 Minut do T-Mobile i 250 SMS-ów do T-Mobile 150 SMS-ów do T-Mobile i 110 Minut do T-Mobile i 30 Złotówek do T-Mobile 200 SMS-ów do T-Mobile i 20 Złotówek do T-Mobile 110 Minut do T-Mobile 110 Minut do T-Mobile i 20 Złotówek do T-Mobile i 250 SMS-ów do T-Mobile 100 Minut do T-Mobile i 150 SMS-ów do T-Mobile i 30 Złotówek do T-Mobile 150 Minut do T-Mobile i 300 SMS-ów do T-Mobile i 50 Złotówek do T-Mobile 500 SMS-ów do T-Mobile i 220 Minut do T-Mobile i 70 Złotówek do T-Mobile 300 SMS-ów do T-Mobile i 70 Złotówek do T-Mobile i 250 Minut do T-Mobile 150 Minut do T-Mobile i 70 Złotówek do T-Mobile 500 SMS-ów do T-Mobile 300 SMS-ów do T-Mobile i 220 Minut do T-Mobile i 50 Złotówek do T-Mobile 250 Minut do T-Mobile i 50 Złotówek do T-Mobile i 500 SMS-ów do T-Mobile 300 SMS-ów do T-Mobile i 70 Złotówek do T-Mobile i 220 Minut do T-Mobile 6 Zbieranie punktów - kumulowanie doładowań 6.1 W przypadku uzyskania przez Uczestnika prawa do Prezentu Gwarantowanego Brązowego lub Srebrnego, Uczestnik będzie miał możliwość odebrania Prezentu Gwarantowanego albo skumulowania wartości dokonanego doładowania Konta z wartością wynikającą z następnych doładowań. Skumulowanie umożliwia przyznanie Prezentu Gwarantowanego o wyższej wartości zgodnie z Regulaminem. 6.2 Uczestnik nie ma możliwości kumulowania wartości Prezentów Gwarantowanych w przypadku uzyskania prawa do Prezentu Złotego. 6.3 W przypadku skumulowania, o którym mowa w pkt 6.1 powyżej, wartość doładowania przeliczana jest na punkty w stosunku 1 zł = 1 punkt. 6.4 Uczestnik jest zobowiązany wskazać, czy wybiera Prezent Gwarantowany czy też chce skumulować wartość dokonanego doładowania z wartością następnych doładowań zgodnie z pkt Jeżeli nie dokona wyboru, w każdej chwili może ponownie zalogować się w Serwisie WWW lub wysłać SMS-a i kontynuować udział w Promocji pod warunkiem, że Kod Promocyjny, który otrzymał jest ważny. 6.5 Przykładowo, Uczestnik doładuje konto kwotą 10 PLN, które uprawnia do odebrania Brązowego Prezentu Gwarantowanej i zdecyduje się na skumulowanie tego doładowania z następnym doładowaniem. Wówczas wartość doładowania przelicza się na 10 punktów. Następnie Uczestnik dokonuje kolejnego doładowania kwotą 17 PLN, uprawniającego do Brązowego Prezentu Gwarantowanego. Wartość doładowania zostaje przeliczona na 17 punktów. Punkty Obowiązuje od dnia

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 17.07.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Administrator spółka pod

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 01.04.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel Sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin ) I Postanowienia Ogólne 1. Promocja Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Klient Abonent bądź Abonent oferty na kartę, który korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel.

Klient Abonent bądź Abonent oferty na kartę, który korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel. Regulamin udziału w usłudze społecznościowej Georandka. 1. Regulamin Usługi "Georandka" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Georandka", dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy 19 zł z telefonem obowiązuje od 14 grudnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy 19 zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych

Regulamin Rachunków Bankowych Regulamin Rachunków Bankowych Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych ( Regulamin ) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania produktów określonych w Regulaminie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo