Warunki Oferty Promocyjnej Prezentobranie w T-Mobile na kartę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Oferty Promocyjnej Prezentobranie w T-Mobile na kartę"

Transkrypt

1 Warunki Oferty Promocyjnej Prezentobranie w T-Mobile na kartę 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Promocja Prezentobranie w T-Mobile na kartę (dalej: Promocja ) organizowana jest przez Polską Telefonię Cyfrową S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP ,, o kapitale zakładowym w wysokości 471 mln PLN, kapitał wpłacony w całości (dalej: PTC lub Organizator ) Promocja organizowana jest w celu promowania świadczonych przez PTC usług. Warunki Promocji określa niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) Promocja obejmuje wyłącznie abonentów usług przedpłaconych T-Mobile na kartę, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie ( Uczestnik ). 2. Czas trwania i usługi objęte Promocją 2.1. Promocja obowiązuje od dnia 5 marca 2013 r. do 4 czerwca 2013 r. włącznie Promocją objęte są doładowania konta wykonane przez abonenta telefonii przedpłaconej T-Mobile na kartę (dalej: Konto ) o wartości co najmniej 5 zł (słownie: pięć złotych) (dalej: Usługi promowane ) W Promocji uwzględniane są wyłącznie standardowe doładowania, dostępne w T-Mobile niezależnie od kanału, za pomocą którego zostały dokonane (np. karta zdrapka, strona internetowa, bankowość elektroniczna, bankomat). Doładowania promocyjne dokonane w oparciu o inne oferty Organizatora, w szczególności takie jak: podwójne doładowanie, doładowanie bonusowe lub związane ze zgłoszonymi reklamacjami i inne doładowania specjalne, nie kwalifikują się jako spełniające warunki niniejszej Promocji. 3. Warunki uczestnictwa w Promocji 3.1. Uczestnikiem Promocji (dalej Uczestnicy Uczestnicy ) może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki: a) ukończyła 13 rok życia, b) posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, c) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) jest abonentami telefonii przedpłaconej T-Mobile na kartę, który wyraził Organizatorowi zgodę na otrzymywanie Elektronicznej Informacji Handlowej, e) nabywa Usługi promowane jako konsumentami w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, f) nabędzie Usługę promowaną (dokona doładowania swojego Konta) o wartości co najmniej 5 zł w okresie, o którym mowa w punkcie 2.1 Regulaminu 3.2. Osoba, która spełnia łącznie warunki, o których mowa w punkcie 3.1, otrzyma niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od nabycia Usługi promowanej, nieodpłatną wiadomość SMS, zawierającą unikalny kod, wygenerowany automatycznie przez system informatyczny (dalej: Kod Promocyjny ) Przyznawanie Kodów Promocyjnych odbywa się w sposób automatyczny, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego zapewniającego indywidualność i niepowtarzalność przyznanych Kodów Promocyjnych Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje za pomocą: strony internetowej zlokalizowanej pod adresem (dalej Serwis WWW ), przez podanie w formularzu zgłoszeniowym: a) Kodu Promocyjnego, b) numeru telefonu Uczestnika (numeru, na który otrzymał wiadomość SMS, o której mowa w punkcie 3.2. Regulaminu) oraz c) poprzez wyrażenie następujących zgód: na otrzymywanie na numer telefonu Uczestnika drogą elektroniczną (w szczególności , sms, mms, inna transmisja danych) informacji handlowych, w tym ofert promocyjnych i propozycji zawarcia umowy (Informacje Handlowe) dotyczących produktów lub usług Operatora lub Partnerów; na przetwarzanie numeru telefonu Uczestnika za pomocą automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Operatora lub jego Partnerów; na przetwarzanie w celach marketingowych Organizatora lub Partnerów danych transmisyjnych związanych z numerem telefonu Uczestnika (tj. danych przetwarzanych przez Organizatora dla celów naliczania opłat lub przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych, w tym danych wskazujących lokalizację telekomunikacyjnego urządzenia końcowego) oraz innych danych dotyczących Uczestnika pozostających w dyspozycji Organizatora. Przez Partnerów rozumie się podmioty, na zlecenie których - bezpośrednio lub pośrednio Operator dostarcza Informacje Handlowe. lub kanału SMS (dalej Kanał SMS ), poprzez: a) wysłanie bezpłatnego SMS-a pod numer, z którego Uczestnik otrzyma nieodpłatną wiadomość SMS z Kodem Promocyjnym oraz b) udzielenie zgód w treści jak powyżej w c 3.5. Jeśli Uczestnik spełni warunki przewidziane niniejszym Regulaminem otrzyma operatorski Prezent Gwarantowany, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu Kod Promocyjny może być wykorzystany najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości SMS, o której mowa w punkcie 3.2 Regulaminu, nie później jednak niż do dnia 4 czerwca 2013 r włącznie. O zachowaniu tego terminu decyduje data zarejestrowania zgłoszenia przez system teleinformatyczny Organizatora Zgłoszenia zawierające nieprawidłowy Kod Promocyjny lub niepoprawny numer telefonu Uczestnika, lub nieprawidłową treść SMS zostaną automatycznie odrzucone przez system informatyczny i nie będą traktowane jako zgłoszenie udziału w Promocji W przypadku otrzymania przez Organizatora więcej niż jednego zgłoszenia zawierającego taki sam Kod Promocyjny lub dotyczącego jednego Kodu Promocyjnego, Organizator uwzględni jedynie pierwsze otrzymane zgłoszenie Uczestnik może dokonać dowolną liczbę zgłoszeń uczestnictwa w Promocji, pod warunkiem, że za każdym razem logując się w Serwisie WWW poda inny Kod Promocyjny lub odpowie na innego SMS-a z Kodem Promocyjnym poprzez Kanał SMS Uczestnictwo w Promocji jest bezpłatne Warunkiem otrzymania przez Uczestnika w niniejszej Promocji Prezentu Gwarantowanego jest uregulowanie wszystkich zaległych płatności wobec Organizatora oraz posiadanie konta, którego saldo nie jest ujemne. Doładowania biorące udział w Promocji nie mogą być uzyskane sprzecznie z prawem lub pochodzić z jakichkolwiek nadużyć. Uczestnicy uprawnieni do odbioru Prezentu Gwarantowanego mogą zostać zweryfikowani przez Organizatora pod kątem uzyskania tytułu prawnego do Prezentu Gwarantowanego zgodnie z prawem i braku ewentualnych nadużyć oraz braku zaległości płatniczych względem Organizatora. W przypadku zgłoszenia przez Organizatora zastrzeżeń, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, do któregokolwiek z Uczestników Prezentu Gwarantowanego może zostać nieprzyznana lub może zostać przyznana po uregulowaniu należności w sposób uzgodniony z Organizatorem. Obowiązuje od dnia

2 4. Prezenty 4.1. Każdy Uczestnik Promocji, który spełni wymagania przewidziane Regulaminem, otrzyma jedną z następujących gwarantowanych prezentów przyznawanych zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5 Regulaminu (dalej: Prezenty Gwarantowane ): a) Minuty do T-Mobile minuty z terminem ważności do wykorzystania w sieci T-Mobile i na numery stacjonarne zgodnie z pkt 4.2 poniżej; b) Pakiet SMS ów do T-Mobile pakiet wiadomości SMS wymiennych na MMS do wykorzystania w sieci T-Mobile zgodnie z pkt. 4.3 poniżej; c) Złotówki do T-Mobile dodatkowe środki przyznawane Uczestnikowi, które mogą być wykorzystane na połączenia zgodnie z pkt 4.4 poniżej rozliczane zgodnie z cennikiem obowiązującym Uczestnika. d) Pakiet Megabajtów - pakiet na korzystanie z transmisji danych za pośrednictwem telefonu (APN udostępniony przez Operatora przeznaczony do połączeń z Internetem ogólnego użytku) świadczonych w oparciu o technologię pakietowej transmisji danych GPRS e) E-Voucher T-Mobile 10% rabatu na abonament przez cały okres trwania umowy, do wykorzystania w sklepie T-Mobile podczas zakupu oferty na abonament lub oferty z mobilnym internetem Prezenty w postaci Minut do T-Mobile i na numery stacjonarne: a) Minuty do T-Mobile, które można wykorzystać na połączenia do krajowych Abonentów T-Mobile, na kartę i na krajowe numery stacjonarne z wykluczeniem połączeń na numery Premium, stacjonarne, międzynarodowe, połączeń wykonanych na roamingu, oraz wykonywanych na numery usługowe i specjalne. b) Minuty do T-Mobile są wykorzystywane przed zgromadzonymi na Koncie T-Mobile jednostkami oraz przed zgromadzoną na Koncie kwotą w złotych ale po Złotówkach do T-Mobile; c) Uczestnik nie może otrzymać Minut do T-Mobile, jeśli posiada aktywną usługę Godzina za Grosze. Jeśli Uczestnik nie wykorzystał wszystkich Minut do T- Mobile i aktywuje usługę Godzina za Grosze, naliczanie terminu ważności niewykorzystanych Minut do T-Mobile zostaje wstrzymane do czasu dezaktywacji usługi Godzina za Grosze. Od momentu dezaktywacji usługi Godzina za Grosze, naliczanie terminu ważności Minut do T-Mobile zostaje wznowione; d) Uczestnik nie może otrzymać Minut do T-Mobile, jeśli w chwili aktywacji tych Minut do T-Mobile przyznanych w ramach Prezentu Gwarantowanego posiada już na koncie Minuty do T-Mobile i Minuty do T-Mobile przyznane w ramach Prezentu Gwarantowanego zsumowane z minutami do T-Mobile posiadanymi na koncie przekroczą limit 1600 minut do T-Mobile. e) Jeżeli Uczestnik posiada ważne Minuty do T-Mobile na Koncie i do Konta Uczestnika zostaną dodane kolejne Minuty do T-Mobile, wówczas liczba zgromadzonych Minut do T-Mobile sumuje się, a data ich ważności: pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych Minut do T-Mobile z terminem ważności jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na Koncie; jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Minut do T-Mobile, jeśli data ważności nowo nabytych Minut do T-Mobile jest późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na Koncie. f) Minuty do T-Mobile zachowują ważność przez okres od 1 do 5 dni w zależności od kategorii Prezentu Gwarantowanego (Brązowy, Srebrny, Złoty) zgodnie z pkt. 5 Regulaminu. Okres ważności Minut do T-Mobile liczy się od godziny dnia, w którym nastąpiła aktywacja Minut do T-Mobile potwierdzona wiadomością SMS od Organizatora. Minuty do T-Mobile mogą być wykorzystane wyłącznie w tym okresie. Po upływie okresu ważności Minuty do T-Mobile wygasają i nie mogą być wykorzystane Prezenty w postaci Pakietu SMS do T-Mobile: a) SMS-y wymienne są na MMS-y do sieci T-Mobile w ten sposób, że wysłanie jednej wiadomości MMS powoduje zmniejszenie o 6 liczby wiadomości SMS na Koncie (1 MMS = 6 SMS). b) Z Pakietu SMS przyznanego w ramach Prezentu Gwarantowanego rozliczane będą SMS-y i MMS-y wysyłane do krajowych Abonentów T-Mobile oraz Tak Tak T-Mobile na kartę z wykluczeniem wiadomości wysyłanych na numery Premium, stacjonarne, międzynarodowe oraz wysyłanych na roamingu. c) Z Pakietu SMS nie będą rozliczane SMS-y i MMS-y specjalne, bezpłatne, usługowe i głosowe oraz SMS-y wysyłane w usłudze SIMextra. Z Pakietu nie będą rozliczane również: MMS-y wysłane na adres oraz SMS-y wysyłane na numery rozpoczynające się od i Taryfikacja pozostałych połączeń jest zgodna z cennikiem obowiązującym Uczestnika. d) Pakiet SMS jest wykorzystywany w pierwszej kolejności przed T-Mobile jednostkami, minutami z terminem ważności oraz środkami na Koncie (wyrażonymi w złotych), ale po Złotówkach do T-Mobile. e) Jeżeli Uczestnik posiada ważne SMS-y na Koncie i do Konta Uczestnika zostaną dodane kolejne SMS-y, wówczas liczba zgromadzonych SMS-ów sumuje się, a data ich ważności: pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych SMS-ów jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na Koncie; jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych SMS-ów, jeśli data ważności nowo nabytych SMS-ów jest późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na Koncie. f) SMS-y do T-Mobile zachowują ważność przez okres od 1 do 5 dni w zależności od kategorii Prezentu Gwarantowanego (Brązowego, Srebrnego, Złotego) zgodnie z pkt. 5 Regulaminu. Okres ważności SMS-ów do T-Mobile liczy się od godziny dnia, w którym nastąpiła ich aktywacja potwierdzona wiadomością SMS od Organizatora. SMS-y do T-Mobile mogą być wykorzystane wyłącznie w tym okresie. Po upływie okresu ważności SMS-y do T-Mobile wygasają i nie mogą być wykorzystane Prezenty w postaci Złotówek do T-Mobile: a) Złotówki do T-Mobile można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y do krajowych Abonentów T-Mobile (z wyłączeniem połączeń do Abonentów taryfy Telefon Domowy oraz taryfy Linia Biznesowa) i Tak Tak T-Mobile na kartę oraz na pakietową transmisję danych w kraju. b) Złotówki do T-Mobile są wykorzystywane przed zgromadzoną na Koncie kwotą w złotych, T-Mobile jednostkami, minutami z terminem ważności oraz pakietem "SMS-y i MMS-y za grosze" oraz jednostki z Pakietu SMS do T-Mobile o którym mowa w pkt.4.3. c) Rozliczanie Złotówek do T-Mobile jest zgodne z cenami w taryfie lub usłudze, z której Uczestnik korzysta, zgodnie z naliczaniem obowiązującym dla Konta. d) Jeżeli Uczestnik posiada ważne Złotówki do T-Mobile i do Konta Uczestnika zostaną dodane kolejne Złotówki do T-Mobile, wówczas liczba zgromadzonych Złotówek do T-Mobile, sumuje się, a data ich ważności: pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych Złotówek do T-Mobile jest krótsza niż tych, które już były zgromadzone na Koncie; jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Złotówek do T-Mobile, jeśli data ważności nowo nabytych jest późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na Koncie. e) Złotówki do T-Mobile zachowują ważność przez okres od 1 do 5 dni w zależności od kategorii Prezentu Gwarantowanego (Brązowego, Srebrnego, Złotego) zgodnie z pkt. 5 Regulaminu. Okres ważności Złotówek do T-Mobile liczy się od godziny dnia, w którym nastąpiła aktywacja Złotówek do T- Mobile potwierdzona wiadomością SMS od Organizatora. Złotówki do T-Mobile mogą być wykorzystane wyłącznie w tym okresie. Po upływie okresu ważności Złotówki do T-Mobile wygasają i nie mogą być wykorzystane Prezenty w postaci Pakietów Megabajtów: a) Megabajty rozliczane są w zależności od daty ważności danego Pakietu Megabajtów; najwyższy priorytet wykorzystania otrzymują jednostki w ramach Pakietu Megabajtów z najkrótszą datą ważności (te jednostki schodzą z Konta w pierwszej kolejności). b) Taryfikacja GPRS Pakietów Megabajtów jest zgodna z taryfą, jaką posiada Uczestnik. c) Uczestnik nie może otrzymać Pakietu Megabajtów, jeśli posiada aktywną ofertę, w ramach której transmisja danych rozliczana jest na zasadzie ryczałtu, np posiada aktywną usługę blueconnect Max, d) Pakiety Megabajtów zachowują ważność przez okres od 1 do 5 dni w zależności od kategorii Prezentu Gwarantowanego (Brązowego, Srebrnego, Złotego) zgodnie z pkt. 5 Regulaminu. Okres ważności Pakietu Megabajtów liczy się od godziny, w której nastąpiła aktywacja potwierdzona wiadomością SMS od Organizatora. Pakiety Megabajtów mogą być wykorzystane wyłącznie w tym okresie. Po upływie okresu ważności Pakiety Megabajtów wygasają i nie mogą być wykorzystane. e) W momencie wykorzystania Pakietu Megabajtów, Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie SMS-em Prezenty w postaci E-Voucher T-Mobile: a) E-Voucher T-Mobile przyznaje 10% rabatu na abonament przez cały okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach oferty z abonamentem lub oferty z mobilnym Internetem. b) E-Voucher T-Mobile można wykorzystać w sklepie T-Mobile poprzez okazanie go sprzedawcy podczas zawierania umowy. 5. Zasady przyznawania Prezentów Gwarantowanych 5.1. Po zalogowaniu w Serwisie WWW lub wysłaniu SMS-a i wyrażeniu zgód zgodnie z pkt. 3.4 Regulaminu, Uczestnik będzie miał możliwość wyboru jednego z dwóch zaproponowanych Prezentów Gwarantowanych zgodnie z zasadami opisanymi poniżej Prezenty Gwarantowane nie mogą zostać wymienione na pieniądze ani żadne inne prezenty. Obowiązuje od dnia

3 5.3. Uczestnicy nie mogą przekazać prawa do Prezentu Gwarantowanego osobie trzeciej z wyjątkiem Prezentu o którym mowa w pkt. 4.6 Regulaminu Jeżeli Prezenty Gwarantowane zostaną przyznane podczas pierwszego logowania Uczestnika w Serwisie, otrzyma on możliwość wyboru pomiędzy następującymi Prezentami Gwarantowanymi: Pakiet 60 Minut to T-Mobile i 20 Złotówek do T-Mobile Prezenty Gwarantowane mogą zostać wykorzystane wyłącznie we wskazanych w pkt. 4 okresach ich ważności. Po upływie terminu ważności Prezenty Gwarantowane wygasają i niewykorzystane jednostki nie mogą być już wykorzystane Aby otrzymać Prezent Gwarantowany zgody, o których mowa w pkt. 3.4 Regulaminu muszą pozostawać aktywne (nie mogą być wcześniej wycofane przez Uczestnika) Aby otrzymać Prezent Gwarantowany Uczestnik jest zobowiązany dokonać wyboru jednej z zaproponowanych nagród. Jeżeli Uczestnik nie dokona wyboru prezentu będzie miał możliwość powrotu do Serwisu WWW i ponownego zalogowania się przy użyciu tego samego Kodu Promocyjnego lub ponownego wysłania SMS-a z wykorzystaniem tego samego Kodu Promocyjnego, pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze termin ważności tego kodu, i dokonać wyboru Prezentu Gwarantowanego Jeżeli Uczestnik wybrał Prezent Gwarantowany o którym mowa w pkt Regulaminu, zostanie on aktywowany na jego Koncie najpóźniej 72 godziny od momentu wyboru. Uczestnik zostanie poinformowany o aktywacji Prezentu Gwarantowanego za pośrednictwem wiadomości SMS Jeżeli Uczestnik wybrał Prezent Gwarantowany o którym mowa w pkt 4.6 Regulaminu, może go wykorzystać w ciągu 14dni od otrzymania Nie ma możliwości rezygnacji z wybranego Prezentu Gwarantowanego Prezent Gwarantowany można wykorzystać wyłącznie w przypadku, gdy Konto Uczestnika jest ważne na połączenia wychodzące Zmiana taryfy na inną taryfę lub przejście na ofertę Mix powoduje dezaktywację Prezentu Gwarantowanego, a saldo i ważność niewykorzystanych jednostek nie zostają przeniesione, z wyjątkiem ofert, w których oferowane są usługi, o których mowa w pkt. 4.1 Regulaminu Przystąpienie do Promocji do 18 marca 2013 r. włącznie, jest równoznaczne z wyłączeniem oferty Rok ważności konta po każdej rozmowie. Przy wyłączeniu oferty Rok ważności konta po każdej rozmowie Ważność Konta głównego jest ustawiana na 31 pełnych dni kalendarzowych licząc od dnia przystąpienia do Promocji określonej niniejszym Regulaminem. Oferta Rok ważności konta po każdej rozmowie nie zostanie automatycznie przywrócona ani aktywowana przez Operatora po wygaśnięciu daty ważności niniejszej Promocji W zależności od wartości doładowania Konta Uczestnik otrzyma Prezent Gwarantowany zgodnie z poniższymi a) Prezenty Brązowe przyznawane za dokonanie doładowania o wartości od 5 PLN do 24 PLN b) Prezenty Srebrne przyznawane za dokonanie doładowania o wartości od 25 PLN do 49 PLN c) Prezenty Złote przyznawane za dokonanie doładowania o wartości równej lub przekraczającej 50 PLN a. Prezenty Brązowe zawierają następujące kategorie Prezentów Gwarantowanych: Prezenty Brązowe Okres ważno ności Sposób wykorzystania 10 Minut do T-Mobile 1 dzień do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 15 minut do T-Mobile 1 dzień do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 20 minut do T-Mobile 1 dzień do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 30 SMS-ów do T-Mobile 1 dzień do T-Mobile w kraju 40 SMS-ów do T-Mobile 1 dzień do T-Mobile w kraju 50 SMS-ów do T-Mobile 1 dzień do T-Mobile w kraju 5 megabajtów 1 dzień do korzystania z internetu w telefonie 10 megabajtów 1 dzień do korzystania z internetu w telefonie 20 megabajtów 1 dzień do korzystania z internetu w telefonie 3 Złotówki do T-Mobile 1 dzień na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet 4 Złotówki do T-Mobile 1 dzień na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet 5 Złotówek do T-Mobile 1 dzień na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet E-voucher T-Mobile 14dni podczas zakupu oferty na abonament lub oferty z mobilnym internetem b. Prezenty Srebrne zawierają następujące kategorie Prezentów Gwarantowanych: Prezenty Srebrne Okres ważności Sposób wykorzystania 40 minut do T-Mobile 3 dni do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 50 minut do T-Mobile 3 dni do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 60 minut do T-Mobile 3 dni do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 70 SMS-ów do T-Mobile 3 dni do T-Mobile w kraju 90 SMS-ów do T-Mobile 3 dni do T-Mobile w kraju 110 SMS-ów do T-Mobile 3 dni do T-Mobile w kraju 40 megabajtów 3 dni do korzystania z internetu w telefonie 50 megabajtów 3 dni do korzystania z internetu w telefonie 60 megabajtów 3 dni do korzystania z internetu w telefonie 70 megabajtów 3 dni do korzystania z internetu w telefonie 8 Złotówek do T-Mobile 3 dni na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet Obowiązuje od dnia

4 10 Złotówek do T-Mobile 3 dni na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet E-voucher T-Mobile 14dni podczas zakupu oferty na abonament lub oferty z mobilnym internetem c. Prezenty Złote zawierają następujące kategorie Prezentów Gwarantowanych: Prezenty Złote Okres ważno ności Sposób wykorzystania 100 Minut do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 110 Minut do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 150 Minut do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 220 Minut do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 250 Minut do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne 150 SMS-ów do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju 200 SMS-ów do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju 250 SMS-ów do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju 300 SMS-ów do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju 500 SMS-ów do T-Mobile 5 dni do T-Mobile w kraju 90 megabajtów 5 dni do korzystania z internetu w telefonie 110 megabajtów 5 dni do korzystania z internetu w telefonie 130 megabajtów 5 dni do korzystania z internetu w telefonie 150 megabajtów 5 dni do korzystania z internetu w telefonie 200 megabajtów 5 dni do korzystania z internetu w telefonie 250 megabajtów 5 dni do korzystania z internetu w telefonie 20 Złotówek do T-Mobile 5 dni na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet 30 Złotówek do T-Mobile 5 dni na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet 50 Złotówek do T-Mobile 5 dni na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet 70 Złotówek do T-Mobile 5 dni na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet E-voucher T-Mobile 14dni podczas zakupu oferty na abonament lub oferty z mobilnym internetem W zależności od usług aktywnych na Koncie Uczestnika, Uczestnik zostanie przyporządkowany do jednej z następujących kategorii: a) Kompatybilny ze wszystkimi usługami wszystkie usługi aktywowane na Koncie są kompatybilne z Prezentami Gwarantowanymi w związku z tym Uczestnik może otrzymać każdy wybrany Prezent Gwarantowany. b) Niekompatybilne z usługami głosowymi w momencie, gdy Uczestnik posiada aktywną usługę Godzina za Grosze, Minuty do T-Mobile nie zostaną aktywowane na jego Koncie. c) Niekompatybilne z usługami przesyłu danych w momencie, gdy Uczestnik posiada aktywną usługę blueconnect Max lub Internet na Maxa, Pakiet Megabajtów nie zostanie aktywowany na jego Koncie Zasady przyznawania Prezentów Gwarantowanych z poszczególnych kategorii: Prezenty Brązowe zostaną przyznane w zależności od wartości doładowania Konta, czasu trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych poniżej oraz powyżej 12 miesięcy (dalej: ), dnia tygodnia, w którym zostało wykonane logowanie w Serwisie WWW lub wysłanie SMS-a oraz kompatybilności z usługami aktywnymi na Koncie Uczestnika, zgodnie z poniższymi a) Jeżeli Uczestnik posiada status kompatybilny ze wszystkimi usługami otrzyma do wyboru dwa Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 15 Minut do T-Mobile 20 Minut do T-Mobile 30 SMS-ów do T-Mobile 40 SMS-ów do T-Mobile 5 megabajtów 20 megabajtów 10 Minut do T-Mobile 5 Złotówek do T-Mobile 3 Złotówki do T-Mobile 50 SMS-ów do T-Mobile 10 megabajtów 4 Złotówki do T-Mobile 30 SMS-ów do T-Mobile 40 SMS-ów do T-Mobile Obowiązuje od dnia

5 b) Jeżeli Uczestnik posiada status niekompatybilny z usługami głosowymi, otrzyma do wyboru dwa Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 10 megabajtów 20 megabajtów 30 SMS-ów do T-Mobile 50 SMS-ów do T-Mobile 5 megabajtów 20 megabajtów 3 Złotówki do T-Mobile 5 Złotówek do T-Mobile 30 SMS-ów do T-Mobile 40 SMS-ów do T-Mobile 3 Złotówki do T-Mobile 4 Złotówki do T-Mobile 30 SMS-ów do T-Mobile 40 SMS-ów do T-Mobile c) Jeżeli Uczestnik posiada status niekompatybilny z usługami przesyłu danych, otrzyma do wyboru dwa Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 15 Minut do T-Mobile 20 Minut do T-Mobile 30 SMS-ów do T-Mobile 50 SMS-ów do T-Mobile 3 Złotówki do T-Mobile 5 Złotówek do T-Mobile 10 Minut do T-Mobile 20 Minut do T-Mobile 30 SMS-ów do T-Mobile 50 SMS-ów do T-Mobile 3 Złotówki do T-Mobile 4 Złotówki do T-Mobile 10 Minut do T-Mobile 40 SMS-ów do T-Mobile Prezenty Srebrne zostaną przyznane w zależności od wartości doładowania Konta, czasu trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych poniżej oraz powyżej 12 miesięcy (dalej: ), dnia tygodnia, w którym zostało wykonane logowanie w Serwisie WWW lub wysłanie SMS-a oraz kompatybilności z usługami aktywnymi na Koncie Uczestnika, zgodnie z poniższymi a) Jeżeli Uczestnik posiada status kompatybilny ze wszystkimi usługami otrzyma do wyboru trzy Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 40 Minut do T-Mobile i 90 SMS-ów do T-Mobile 50 megabajtów i 8 Złotówek do T-Mobile 8 Złotówek do T-Mobile i 70 SMS-ów do T-Mobile 70 SMS-ów do T-Mobile i 50 megabajtów 40 Minut do T-Mobile i 90 SMS-ów do T-Mobile 8 Złotówek do T-Mobile i 40 Minut do T-Mobile 50 megabajtów i 40 Minut do T-Mobile 110 SMS-ów do T-Mobile i 60 Minut do T-Mobile 70 megabajtów i 10 Złotówek do T-Mobile 60 minut do T-Mobile i 10 Złotówek do T-Mobile 110 SMS-ów do T-Mobile i 10 Złotówek do T-Mobile 60 megabajtów i 110 SMS-ów do T-Mobile 90 SMS-ów do T-Mobile i 60 Minut do T-Mobile 110 SMS-ów do T-Mobile i 70 megabajtów b) Jeżeli Uczestnik posiada status niekompatybilny z usługami głosowymi, otrzyma do wyboru trzy Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 90 SMS-ów do T-Mobile i 40 megabajtów 110 SMS-ów do T-Mobile i 60 megabajtów Obowiązuje od dnia

6 50 megabajtów i 8 Złotówek do T-Mobile 90 SMS-ów do T-Mobile i 8 Złotówek do T-Mobile 40 megabajtów i 70 SMS-ów do T-Mobile 90 SMS-ów do T-Mobile i 8 Złotówek do T-Mobile 8 Złotówek do T-Mobile i 40 megabajtów 50 megabajtów i 70 SMS-ów do T-Mobile 70 megabajtów i 10 Złotówek do T-Mobile 70 megabajtów i 10 Złotówek do T-Mobile 110 SMS-ów do T-Mobile i 10 Złotówek do T-Mobile 110 SMS-ów do T-Mobile i 70 megabajtów 10 Złotówek do T-Mobile i 110 SMS-ów do T-Mobile 70 megabajtów i 90 SMS-ów do T-Mobile c) Jeżeli Uczestnik posiada status niekompatybilny z usługami przesyłu danych, otrzyma do wyboru trzy Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 40 Minut do T-Mobile i 90 SMS-ów do T-Mobile 70 SMS-ów do T-Mobile i 8 Złotówek do T-Mobile 50 Minut do T-Mobile i 8 Złotówek do T-Mobile 70 SMS-ów do T-Mobile i 50 Minut do T-Mobile 90 SMS-ów do T-Mobile i 8 Złotówek do T-Mobile 8 Złotówek do T-Mobile i 40 Minut do T-Mobile 40 Minut do T-Mobile i 70 SMS-ów do T-Mobile 60 Minut do T-Mobile i 110 SMS-ów do T-Mobile 50 Minut do T-Mobile i 110 SMS-ów do T-Mobile 60 Minut do T-Mobile i 10 Złotówek do T-Mobile 110 SMS-ów do T-Mobile i 10 Złotówek do T-Mobile 90 SMS-ów do T-Mobile i 50 Minut do T-Mobile 90 SMS-ów do T-Mobile i 10 Złotówek do T-Mobile 110 SMS-ów do T-Mobile i 50 Minut do T-Mobile Prezenty y Złote zostaną przyznane w zależności od wartości doładowania Konta, czasu trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych poniżej oraz powyżej 12 miesięcy (dalej: ), dnia tygodnia, w którym zostało wykonane logowanie w Serwisie WWW lub wysłanie SMS-a oraz kompatybilności z usługami aktywnymi na Koncie Uczestnika, zgodnie z poniższymi a) Jeżeli Uczestnik posiada status kompatybilny ze wszystkimi usługami otrzyma do wyboru cztery Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 110 Minut do T-Mobile i 150 SMS-ów do T-Mobile i 110 megabajtów 200 SMS-ów do T-Mobile i 130 megabajtów i 20 Złotówek do T-Mobile 250 SMS-ów do T-Mobile i 30 Złotówek do T-Mobile i 110 megabajtów 200 SMS-ów do T-Mobile i 110 megabajtów i 110 Minut do T-Mobile 30 Złotówek do T-Mobile i 200 SMS-ów do T-Mobile i 110 megabajtów 500 SMS-ów do T-Mobile i 250 Minut do T-Mobile i 200 megabajtów 250 megabajtów i 220 Minut do T-Mobile i 50 Złotówek do T-Mobile 500 SMS-ów do T-Mobile i 70 Złotówek do T-Mobile i 200 megabajtów 220 Minut do T-Mobile i 500 SMS-ów do T-Mobile i 250 megabajtów 150 Minut do T-Mobile i 250 megabajtów i 50 Złotówek do T-Mobile 130 megabajtów i 110 Minut do T-Mobile 150 Minut do T-Mobile i 500 SMS-ów do T-Mobile Obowiązuje od dnia

7 i 250 SMS-ów do T-Mobile 200 SMS-ów do T-Mobile i 130 megabajtów i 30 Złotówek do T-Mobile i 50 Złotówek do T-Mobile 150 Minut do T-Mobile i 200 megabajtów i 70 Złotówek do T-Mobile b) Jeżeli Uczestnik posiada status niekompatybilny z usługami głosowymi otrzyma do wyboru cztery Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 150 SMS-ów do T-Mobile i 90 megabajtów i 20 Złotówek do T-Mobile 130 megabajtów i 30 Złotówek do T-Mobile i 250 SMS-ów do T-Mobile 20 Złotówek do T-Mobile i 110 megabajtów i 200 SMS-ów do T-Mobile 150 SMS-ów do T-Mobile i 110 megabajtów i 30 Złotówek do T-Mobile 200 SMS-ów do T-Mobile i 30 Złotówek do T-Mobile i 110 megabajtów 20 Złotówek do T-Mobile i 130 megabajtów i 150 SMS-ów do T-Mobile 110 megabajtów i 250 SMS-ów do T-Mobile i 30 Złotówek do T-Mobile 300 SMS-ów do T-Mobile i 150 megabajtów i 50 Złotówek do T-Mobile 250 megabajtów i 500 SMS-ów do T-Mobile i 70 Złotówek do T-Mobile 300 SMS-ów do T-Mobile i 70 Złotówek do T-Mobile i 200 megabajtów 500 SMS-ów do T-Mobile i 50 Złotówek do T-Mobile i 200 megabajtów 300 SMS-ów do T-Mobile i 250 megabajtów i 50 Złotówek do T-Mobile 70 Złotówek do T-Mobile i 150 megabajtów i 300 SMS-ów do T-Mobile 70 Złotówek do T-Mobile i 500 SMS-ów do T-Mobile i 200 megabajtów c) Jeżeli Uczestnik posiada status niekompatybilny z usługami przesyłu danych, otrzyma do wyboru cztery Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi 100 Minut do T-Mobile i 150 SMS-ów do T-Mobile i 20 Złotówek do T-Mobile 110 Minut do T-Mobile i 20 złotówek do T-Mobile i 200 SMS-ów do T-Mobile 30 Złotówek do T-Mobile i 100 Minut do T-Mobile i 250 SMS-ów do T-Mobile 150 SMS-ów do T-Mobile i 110 Minut do T-Mobile i 30 Złotówek do T-Mobile 200 SMS-ów do T-Mobile i 20 Złotówek do T-Mobile 110 Minut do T-Mobile 110 Minut do T-Mobile i 20 Złotówek do T-Mobile i 250 SMS-ów do T-Mobile 100 Minut do T-Mobile i 150 SMS-ów do T-Mobile i 30 Złotówek do T-Mobile 150 Minut do T-Mobile i 300 SMS-ów do T-Mobile i 50 Złotówek do T-Mobile 500 SMS-ów do T-Mobile i 220 Minut do T-Mobile i 70 Złotówek do T-Mobile 300 SMS-ów do T-Mobile i 70 Złotówek do T-Mobile i 250 Minut do T-Mobile 150 Minut do T-Mobile i 70 Złotówek do T-Mobile 500 SMS-ów do T-Mobile 300 SMS-ów do T-Mobile i 220 Minut do T-Mobile i 50 Złotówek do T-Mobile 250 Minut do T-Mobile i 50 Złotówek do T-Mobile i 500 SMS-ów do T-Mobile 300 SMS-ów do T-Mobile i 70 Złotówek do T-Mobile i 220 Minut do T-Mobile 6 Zbieranie punktów - kumulowanie doładowań 6.1 W przypadku uzyskania przez Uczestnika prawa do Prezentu Gwarantowanego Brązowego lub Srebrnego, Uczestnik będzie miał możliwość odebrania Prezentu Gwarantowanego albo skumulowania wartości dokonanego doładowania Konta z wartością wynikającą z następnych doładowań. Skumulowanie umożliwia przyznanie Prezentu Gwarantowanego o wyższej wartości zgodnie z Regulaminem. 6.2 Uczestnik nie ma możliwości kumulowania wartości Prezentów Gwarantowanych w przypadku uzyskania prawa do Prezentu Złotego. 6.3 W przypadku skumulowania, o którym mowa w pkt 6.1 powyżej, wartość doładowania przeliczana jest na punkty w stosunku 1 zł = 1 punkt. 6.4 Uczestnik jest zobowiązany wskazać, czy wybiera Prezent Gwarantowany czy też chce skumulować wartość dokonanego doładowania z wartością następnych doładowań zgodnie z pkt Jeżeli nie dokona wyboru, w każdej chwili może ponownie zalogować się w Serwisie WWW lub wysłać SMS-a i kontynuować udział w Promocji pod warunkiem, że Kod Promocyjny, który otrzymał jest ważny. 6.5 Przykładowo, Uczestnik doładuje konto kwotą 10 PLN, które uprawnia do odebrania Brązowego Prezentu Gwarantowanej i zdecyduje się na skumulowanie tego doładowania z następnym doładowaniem. Wówczas wartość doładowania przelicza się na 10 punktów. Następnie Uczestnik dokonuje kolejnego doładowania kwotą 17 PLN, uprawniającego do Brązowego Prezentu Gwarantowanego. Wartość doładowania zostaje przeliczona na 17 punktów. Punkty Obowiązuje od dnia

8 zostają zsumowane 10+17=27 punktów. Zsumowana wartość doładowania wyniesie 27 PLN, która uprawnia już do Srebrnego Prezentu Gwarantowanego. W efekcie Uczestnik będzie uprawniony do przyznania Srebrnego Prezentu Gwarantowanego. Uczestnik nie ma możliwości sprawdzenia salda punktów w Serwisie WWW, punkty skumulowane oraz następne doładowanie zostaną automatycznie zsumowane i Uczestnik zostanie automatycznie uprawniony do odpowiedniego Prezentu Gwarantowanego. 6.6 W przypadku odbioru Prezentu Gwarantowanego wynikającego z kumulacji, o której mowa w pkt 6.1 Uczestnik wykorzystuje wszystkie zebrane punkty, o których mowa w pkt W przypadku, gdy Uczestnik skumulował doładowania, będzie miał prawo wykorzystać zgromadzone punkty przeliczone zgodnie z pkt 6.3, do czasu zakończenia Promocji zgodnie z pkt. 2.1 Regulaminu pod warunkiem dokonania kolejnego doładowania. Jeżeli Uczestnik nie wykona kolejnego doładowania Konta ani nie wybierze żadnego Prezentu Gwarantowanego do czasu zakończenia Promocji, wartości doładowań skumulowana przez Uczestnika zostanie zniesiona a zebrane punkty przepadają. 6.8 Uczestnik zostanie poinformowany poprzez Serwis WWW, jaka wartość doładowań uprawnia go do osiągnięcia kolejnego poziomu nagród, o którym mowa w pkt. IV Regulaminu (Brązowy, Srebrny, Złoty) 7. Postanowienia końcowe 7.1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji będą rozpatrywane w trybie określonym w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę dla Użytkowników 7.2. Organizator informuje, że możliwość dostępu i korzystania z Serwisu WWW uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych (w tym między innymi funkcjonowania połączeń internetowych) między Uczestnikiem a dostawcą usług transmisji danych, z którego łączy korzysta Uczestnik, na które Organizator nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności (o ile sam nie jest dostawcą usług transmisji danych) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Promocji lub niedokonania przez Uczestnika wyboru Prezentu Gwarantowanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników jest Polska Telefonia Cyfrowa S.A., Al. Jerozolimskie 181, Warszawa Niniejszy Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące Promocji dostępne są w Serwisie WWW. Obowiązuje od dnia

Warunki Oferty Promocyjnej Wielkie Pole Nagród

Warunki Oferty Promocyjnej Wielkie Pole Nagród 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Promocja Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Sięgaj Po Więcej. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin Promocji Sięgaj Po Więcej. I. Postanowienia Ogólne Regulamin Promocji Sięgaj Po Więcej I. Postanowienia Ogólne 1.1. Promocja Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Sięgaj Po Więcej. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin Promocji Sięgaj Po Więcej. I. Postanowienia Ogólne Regulamin Promocji Sięgaj Po Więcej I. Postanowienia Ogólne 1.1. Promocja Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Regulamin promocji specjalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., Operatora usługi Heyah z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 02.11.2015 r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej Operatorem ) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Pakiet Bezpieczeństwa dla Użytkowników Heyah

Regulamin Oferty Pakiet Bezpieczeństwa dla Użytkowników Heyah Regulamin Oferty Pakiet Bezpieczeństwa dla Użytkowników Heyah W okresie od dnia 23.04.2014 r. do wycofania niniejszej Oferty, T-Mobile Polska S.A. Operator usługi Heyah (dalej Operator ) oferuje na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania

regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania 1. Karuzela Nagród ( Promocja ) to usługa promocyjna dostępna dla wszystkich Abonentów taryf One, POP, Nowe Go oraz Abonentów oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 24.07.2015 do odwołania (zmieniony w dniu 21.01.2016)

obowiązuje od 24.07.2015 do odwołania (zmieniony w dniu 21.01.2016) obowiązuje od 24.07.2015 do odwołania (zmieniony w dniu 21.01.2016) 1. Organizatorem Oferty Promocyjnej Pakuj w internety jest VikingCo Poland sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Tęczowa 13/210, 53-601

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna LongPlay z PlayStation obowiązuje od 4 października 2012 r. do odwołania

Oferta Promocyjna LongPlay z PlayStation obowiązuje od 4 października 2012 r. do odwołania Oferta Promocyjna LongPlay z PlayStation obowiązuje od 4 października 2012 r. do odwołania I. Osoby uprawnione do skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej może skorzystać osoba

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III)

Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) Obowiązuje od 12.04.2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Prezenty za doładowania obowiązuje od 18 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015r.

Regulamin promocji Prezenty za doładowania obowiązuje od 18 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015r. 1. Prezenty za doładowania (dalej: Promocja ) to promocja świąteczna umożliwiająca Abonentom Mobilnej Sieci Orange korzystającym z ofert na kartę (dalej: Abonenci ) uzyskanie dodatkowych prezentów przyznawanych

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. UPRAWNIENIA ABONENTA MIX

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. UPRAWNIENIA ABONENTA MIX Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla osób fizycznych Regulamin Promocji Plush Mix dla Stałych Klientów Sklep Internetowy ( Regulamin Promocji ) 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin )

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie Regulamin migracji do oferty obowiązujący od dnia 26 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 1 - DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania.

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania. Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia 2013. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Usługi Promocyjnej 1. Niniejsza usługa jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna LongPlay z PlayStation obowiązuje od 24 kwietnia 2012 r. do odwołania

Oferta Promocyjna LongPlay z PlayStation obowiązuje od 24 kwietnia 2012 r. do odwołania Oferta Promocyjna LongPlay z PlayStation obowiązuje od 24 kwietnia 2012 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej może skorzystać osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Regulamin promocji 500 SMS-ów W PLUSIE ( Regulamin ) (wersja obowiązująca od dn. 11.05.2011 r.) Opis Promocji: 1. Promocja " 500 SMS-ów w Plusie ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 i

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka"

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka" Czas obowiązywania promocji: od dnia 01.12.2014 roku do dnia 31.03.2015 roku Nazwa oferty: Internet w zestawie z telefonem w tu

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Oferty Promocyjnej dla Ofert LongPlay, LongPlay SMS, LongPlay TELEFON, Play Premium

Szczegóły Oferty Promocyjnej dla Ofert LongPlay, LongPlay SMS, LongPlay TELEFON, Play Premium Oferta Promocyjna Karta SMART oraz SMARTCZEK Sodexo w Play dostępna dla Ofert LongPlay, LongPlay SMS, LongPlay TELEFON, Play Premium, Play Mixtura (Plan Cenowy II) i Play domowy. obowiązuje od 15.10. 2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA tylko SIM DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ obowiązuje od 18 lutego 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie od

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 140 141,14 170 171,39 210 211,72 330 332,70 Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Pakiet 15 zł za 10zł. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mogą być Twoje obowiązuje od 3 grudnia 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Mogą być Twoje obowiązuje od 3 grudnia 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Mogą być Twoje obowiązuje od 3 grudnia 2009 roku do odwołania Mogą być Twoje (dalej Promocja ) to promocja dostępna dla Abonentów oferty oraz oferty mix. W ramach Promocji Abonent otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zakręcone Giga (dalej: Regulamin ) 1. ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zakręcone Giga (dalej: Regulamin ) 1. ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zakręcone Giga (dalej: Regulamin ) 1. ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem sprzedaży premiowej Zakręcone giga (dalej: Akcja Promocyjna ) jest Socializer S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813 Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego. Regulamin Oferty Promocyjnej Play w Sprzedaży na odległość w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) Obowiązuje od 12.04.2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z

Bardziej szczegółowo

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str.

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. 2 Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników heyah

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU 1. Informacje ogólne 1. Promocja prowadzona będzie pod nazwą Lion Darmowy Internet w Środku (dalej Promocja ). Warunki uczestnictwa w Promocji określone

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r.

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania

Regulamin. Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania Regulamin Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania 1. Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay, LongPlay

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r do odwołania 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady naliczania punktów PAYBACK w Programie

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw XLTE

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku OGSM/PDF01/0812, Strona 1 z 5 Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Heyah Smart abonament dla Abonentów Heyah

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Heyah Smart abonament dla Abonentów Heyah WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Heyah Smart abonament dla Abonentów Heyah Kody Promocji: w tabelce Ogólne warunki oferty: 1. W okresie od 11.01.2016r. do wycofania niniejszej oferty, T-Mobile Polska S.A. (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw Komfort

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA NA CZAS NIEOKREŚLONY obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA NA CZAS NIEOKREŚLONY obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA NA CZAS NIEOKREŚLONY obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str.

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. 2 Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników heyah

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM BEZ ZOBOWIĄZAŃ II DOSTĘPNEJ W PUNKTACH SPRZEDAŻY PREMIUM MOBILE stosowany przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Heyah Smart abonament dla Abonentów Heyah

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Heyah Smart abonament dla Abonentów Heyah WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Heyah Smart abonament dla Abonentów Heyah Kody Promocji: w tabelce Ogólne warunki oferty: 1. W okresie od 06.07.2015r. do wycofania niniejszej oferty, T-Mobile Polska S.A. (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix - LTE ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 20% WIĘCEJ Z DOŁADOWANIEM PRZEZ T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA UŻYTKOWNIKóW T-MOBILE NA KARTĘ...

SPIS TREŚCI WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 20% WIĘCEJ Z DOŁADOWANIEM PRZEZ T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA UŻYTKOWNIKóW T-MOBILE NA KARTĘ... SPIS TREŚCI WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 20% WIĘCEJ Z DOŁADOWANIEM PRZEZ T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA UŻYTKOWNIKóW T-MOBILE NA KARTĘ...2 WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 20% WIĘCEJ Z DOŁADOWANIEM PRZEZ T-MOBILE

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 11 stycznia 2013 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zawierają umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA MIX z Internetem tylko SIM (12) Obowiązuje od 16.10.2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA MIX z Internetem tylko SIM (12) Obowiązuje od 16.10.2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA MIX z Internetem tylko SIM (12) Obowiązuje od 16.10.2013 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej, z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5 Regulamin korzystania z promocyjnej usługi Pakiety roamingowe data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 7 marca 2012 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia stycznia 20 roku do odwołania DEFINICJE. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki:

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki: Miejscowość Warszawa Data 29 listopada 2013r. Szanowni Państwo! W wykonaniu obowiązków przewidzianych przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr. 171 poz. 1800 z późn. zm.) T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix LTE (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Mix Biz

Regulamin promocji Orange Mix Biz Regulamin promocji obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich

Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich obowiązuje od 24 listopada 2015. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Pakiet minut do wszystkich jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy 19 zł z telefonem Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dn r.

Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy 19 zł z telefonem Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dn r. Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy 19 zł z telefonem Obowiązuje od 29.11.2012 do odwołania Zmieniony dn. 01.05.2014 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 01.04.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel Sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin )

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) wersja z dnia 08.02.2013 r. 1. Promocja Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści ch w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści ch w Propozycji dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu lojalnościowego Poleć Play Znajomemu

Regulamin Programu lojalnościowego Poleć Play Znajomemu Regulamin Programu lojalnościowego Poleć Play Znajomemu obowiązuje od 12.04.2011 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Poleć Play Znajomemu 1. Program Poleć Play Znajomemu polega na polecaniu innym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Red Bull MOBILE NO LIMITS II na czas nieokreślony w sklepie internetowym obowiązuje od 02.08.2013r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Red Bull MOBILE NO LIMITS II na czas nieokreślony w sklepie internetowym obowiązuje od 02.08.2013r. Regulamin Oferty Promocyjnej Red Bull MOBILE NO LIMITS II na czas nieokreślony w sklepie internetowym obowiązuje od 02.08.2013r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Starter dla wolontariuszy

Regulamin Oferty Promocyjnej Starter dla wolontariuszy Regulamin Oferty Promocyjnej Starter dla wolontariuszy obowiązuje od 07.01.2013 r. do wyczerpania zapasów modyfikowany 20.07.2013 r. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku I. JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej, należy zawrzeć:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Premium-Plus

Regulamin programu Premium-Plus Regulamin programu Premium-Plus 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się program lojalnościowy pod nazwą Premium-Plus (dalej: Program

Bardziej szczegółowo

RABAT NA ABONA- MENT WYJŚCIOWY ABONAMENT

RABAT NA ABONA- MENT WYJŚCIOWY ABONAMENT REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ REPLAY UNLIMTED Z PODWOJONYM INTERNETEM 36 MIESIĘCY W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 2 lipca 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA MIX z Internetem + Obowiązuje od r. do odwołania. Zmieniony dn

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA MIX z Internetem + Obowiązuje od r. do odwołania. Zmieniony dn 1 z 3 do wyboru Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA MIX z Internetem + Obowiązuje od 05.04.2013 r. do odwołania. Zmieniony dn. 01.05.2014 Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Darmowe SMS-y do wszystkich sieci dla Oferty Play Fresh

Oferta Promocyjna Darmowe SMS-y do wszystkich sieci dla Oferty Play Fresh Oferta Promocyjna Darmowe SMS-y do wszystkich sieci dla Oferty Play Fresh obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania modyfikowany 20.07.2013 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Darmowe SMS-y

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady

1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 14 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED DLA FIRM PRO

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED DLA FIRM PRO REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED DLA FIRM PRO obowiązuje od 15 października 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Moja Pizza Hut

Regulamin programu lojalnościowego Moja Pizza Hut Regulamin programu lojalnościowego Moja Pizza Hut 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą Moja Pizza Hut jest AmRest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ REPLAY FORMUŁA 4.0 UNLIMITED 2 GB TYLKO SIM V W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 12 sierpnia 2014 r.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ REPLAY FORMUŁA 4.0 UNLIMITED 2 GB TYLKO SIM V W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 12 sierpnia 2014 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ REPLAY FORMUŁA 4.0 UNLIMITED 2 GB TYLKO SIM V W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 12 sierpnia 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Biz Mix

Regulamin promocji Orange Biz Mix Regulamin promocji obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 14 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo