Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r."

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII D ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D SPÓŁKI 4FUN MEDIA S.A. Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r. Oferujący:

2 I CZĘŚĆ - PODSUMOWANIE... 3 II CZĘŚĆ CZYNNIKI RYZYKA III CZĘŚĆ DOKUMENT REJESTRACYJNY IV CZĘŚĆ - DOKUMENT OFERTOWY FORMULARZE DEFINICJE I SKRÓTY

3 I CZĘŚĆ - PODSUMOWANIE Podsumowanie OSTRZEŻENIE Podsumowanie jest traktowane jako wprowadzenie do Prospektu emisyjnego. Decyzja inwestycyjna powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego prospektu emisyjnego. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści prospektu emisyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające dokument podsumowujący lub podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy dokument podsumowujący wprowadza w błąd, jest niedokładny lub sprzeczny z innymi częściami prospektu emisyjnego. 1. DANE TELEADRESOWE, WYSOKOŚĆ I STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 1.1. Dane teleadresowe Nazwa: 4fun Media Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: 4fun Media S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Bobrowiecka 1A, Warszawa Numery telekomunikacyjne: tel. +48 (022) fax. +48 (022) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Wysokość i struktura kapitału zakładowego Kapitał zakładowy wynosi złotych i dzieli się na: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty każda. Kapitał zakładowy został opłacony w całości akcji serii C pokryte zostało wkładem niepieniężnym w postaci 900 udziałów spółki Program Sp. z o.o. o łącznej wartości złotych. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wkład niepieniężny stanowił ok. 26% ówczesnego kapitału zakładowego Emitenta.

4 Podsumowanie 2. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY NADZORUJĄCE, OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI 2.1. Zarząd emitenta, osoby nadzorujące i osoby zarządzające wyższego szczebla ZARZĄD W skład Zarządu wchodzą następujące osoby: Ewa Czekała prezes Zarządu, Tycjana Dmochowska Ruzik członek Zarządu. RADA NADZORCZA W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby: Dariusz Stokowski przewodniczący Rady Nadzorczej, Wojciech Bieńkowski wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Marcin Marzec członek Rady Nadzorczej, Jakub Bartkiewicz członek Rady Nadzorczej, Cezary Kubacki członek Rady Nadzorczej. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA: Jarosław Burdek - dyrektor programowy i muzyczny 4fun.tv oraz rebel:tv, Tomasz Misiak - dyrektor systemów interaktywnej komunikacji Doradcy biorący udział w sporządzeniu Prospektu Emisyjnego Dom Inwestycyjny Investors S.A. Doradca Finansowy, Dom Maklerski IDMSA Oferujący, Paweł Grabowski Kancelaria Radcy Prawnego Doradca Prawny Biegli Rewidenci Opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności historycznych informacji finansowych prezentowanych w prospekcie emisyjnym 4fun Media S.A. za lata obrotowe obejmujące okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007, od 1 stycznia do 31 grudnia 2008, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wydała firma Meritum Audyt Sp. z o.o.

5 Podsumowanie 3. KONSTRUKCJA OFERTY ORAZ HARMONOGRAM 3.1. Parametry Oferty Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest do objęcia Akcji Oferowanych w tym: w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, w ramach Transzy Otwartej do objęcia akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda. Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, nie mniej niż i nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, nie mniej niż i nie więcej niż praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Harmonogram Oferty Składanie Deklaracji Nabycia: od 12 października 2010 r. do 15 października 2010 do godziny Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej: przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Otwarcie Publicznej Subskrypcji 18 października 2010 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane: Od 18 października do 20 października 2010 r. Zamknięcie Publicznej Subskrypcji: 20 października 2010 r. Przydział Akcji Oferowanych: do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W przypadku zmiany terminu Publicznej Oferty oraz terminu składania zapisów na Akcje Oferowane, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie komunikatu aktualizującego. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt przed upływem zmienianego terminu. W przypadku zmiany terminu book-building stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w ww. trybie, nie później niż przed zakończeniem procesu book-building. W przypadku gdy zmiana podanych wyżej terminów będzie miała znaczący wpływ na ocenę Akcji Oferowanych stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt przed upływem zmienianego terminu. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Publicznej Oferty. Termin ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji. W przypadku wydłużeniu terminów zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, w formie komunikatu aktualizującego. Komunikat aktualizujący zostanie

6 Podsumowanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, przed upływem zmienianego terminu. Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Prospektu. W przypadku zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego nie później, niż przed terminem przydziału Akcji Oferowanych. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Budowanie księgi popytu book building Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty przeprowadzone zostaną działania marketingowe, zwane procesem budowania księgi popytu book-building. Proces book-building odnosi się do obu transz, w których oferowane są Akcje Oferowane. W wyniku tych działań powstanie księga popytu na Akcje Oferowane. Wyniki budowania księgi popytu w obu transzach będą wykorzystane przy ustalaniu ceny emisyjnej Akcji Oferowanych. W przypadku istotnych różnic w wynikach book-building w obu transzach Zarząd Emitenta będzie starał się wyznaczyć cenę na poziomie zapewniającym objęcie wszystkich akcji oferowanych w obu transzach. Cena emisyjna będzie identyczna w obu transzach. Inwestorzy z Transzy Otwartej, którzy wezmą udział w procesie book-building oraz Inwestorzy z Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, którzy otrzymają imienne zaproszenie, będą mogły skorzystać z preferencji w przydziale Akcji Oferowanych na zasadach, o których mowa w niniejszym Prospekcie (Część IV, pkt ). Proces budowania księgi popytu polega na zbieraniu Deklaracji Nabycia Inwestorów, zainteresowanych nabyciem, na podstawie niniejszego Prospektu, określonej liczby Akcji Oferowanych po wskazanej cenie. Przyjmowane będą Deklaracje Nabycia z ceną podaną z dokładnością do 0,01 zł. Deklaracja Nabycia nie ma charakteru wiążącego dla Inwestora, z zastrzeżeniem zapisów pkt część IV Prospektu dotyczących preferencji w Transzy Otwartej oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Deklaracje Nabycia nie zawierające: liczby akcji będącej wielokrotnością 10 sztuk, liczby akcji w wysokości co najmniej 100 sztuk, ceny we wskazanym przedziale cenowym, ceny z dokładnością do 0,01zł, pozostałych danych wskazanych w formularzu Deklaracji Nabycia, będą uznane za nieważne. Przedział cenowy, w którym będą przyjmowane Deklaracje Nabycia w book-building wynosi od 14 do 17 zł za akcję. Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi maksymalnie 17 zł i nie może być niższa niż wartość nominalna akcji.

7 Podsumowanie 4. PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH; CZYNNIKI RYZYKA 4.1. Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Przewidywane wpływy netto z emisji są szacowane na około 11,2 mln zł, przy założeniu, że wszystkie akcje serii D w liczbie sztuk zostaną objęte po cenie maksymalnej. Emitent zamierza wydatkować pozyskane środki w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty ich otrzymania, zgodnie z przeznaczeniem w kolejności priorytetów: Tabela : Cele emisji Przeznaczenie Kwota (mln zł) Nowe produkty/zakup kontentu/ Akwizycje 6,2 Technologia/Urządzenia techniczne 2,0 Marketing 2,0 Zwiększenie kapitału pracującego 1,0 SUMA 11,2 Źródło: Emitent Nowe produkty / Zakup kontentu/ Akwizycje. Kluczowym elementem utrzymania wysokiego tempa wzrostu 4fun Media SA jest dbałość o atrakcyjną i przyciągającą widza zawartość programową kanałów tematycznych. Środki pozyskane w drodze publicznej subskrypcji pozwolą sfinansować zarówno produkcje własne jak i zakup licencji na cieszące się wysoką oglądalnością za granicą formaty programowe. Zapewni to kanałom Emitenta wzrost oglądalności, co jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na jego pozycję rynkową. 4fun Media SA jest właścicielem dobrze rozpoznawalnych tematycznych kanałów telewizyjnych (4fun.tv, rebel:tv) i rozważa uruchomienie kolejnych telewizji tematycznych, które umożliwią skuteczniejsze docieranie do grupy docelowej z ofertą programową. Ponieważ dla działalności 4fun Media SA strategiczne znaczenie ma wielkość przychodów generowanych z reklam, oferta programowa musi spełniać także oczekiwania reklamodawców. Gdy będzie odpowiednio atrakcyjna, pozwoli zwiększać skalę i maksymalizować przychody w szybko rosnących segmentach rynku reklamy medialnej, w których działa Emitent. Biorąc pod uwagę wymienione powody, Emitent zamierza zainwestować część środków pozyskanych z emisji w produkcję i zakup kontentu, który będzie odpowiadał zmieniającym się gustom widowni i przełoży się na wzrost oglądalności. Atrakcyjne produkcje wymagają zwiększonego poziomu wydatków, stąd wskazane cele stanowią priorytet w planach emisyjnych 4fun Media SA. Emitent planuje powiększyć bazę programową: filmów animowanych, teledysków, seriali i innych programów. W tym celu zamierza z części środków pozyskanych z emisji akcji serii D zwiększyć nakłady na produkcję programów oraz na zakup praw i licencji do programów oraz formatów. Dotyczy to zarówno programów telewizyjnych jak i treści programowych dostosowanych do formatów mediów cyfrowych. Powyższe działania wpłyną na zwiększenie atrakcyjności programowej kanałów telewizyjnych 4fun.tv i rebel:tv, co powinno zwiększyć ich oglądalność oraz lojalność widzów, a w konsekwencji przychody z reklam. Inwestycja

8 Podsumowanie w nowe produkcje i zakup kontentu pozwoli Emitentowi zająć mocniejszą pozycje na rynku nowych mediów tj. telewizji mobilnej, telewizji cyfrowej oraz formatów IPTV. Realizacja atrakcyjnych formatów dostosowanych do tych środków przekazu, generować będzie strumienie przychodów na bazie tej samej biblioteki programowej oraz budować i umacniać pozycję w nowych obszarach dystrybucji kontentu video zgodnie z przyjętą strategią. Inwestowanie w formaty telewizyjne budujące oglądalność jest podstawowym celem biznesowym nadawcy kanału telewizyjnego. Przykładami tego typu inwestycji w formaty telewizyjne, które gwarantują wysoką oglądalność jest polska wersja programu Soapstar Superstar emitowanego przez ITV w Wielkiej Brytanii ( Jak oni śpiewają - POLSAT) i Taniec z gwiazdami - TVN powstający na brytyjskie licencji BBC, której lokalne adaptacje gromadzą na całym świecie wielomilionowe widownie. Emitent stale monitoruje rynek produkcji telewizyjnych, prowadzi rozmowy z właścicielami praw do formatów telewizyjnych znanych na całym świecie np. Mastiff Media, Intergalactic. Równolegle do działań związanych z produkcją własną lub zakupem kontentu, 4fun Media SA aktywnie monitoruje sytuację rynkową oraz poszukuje potencjalnych celów akwizycyjnych, o ile ich przejęcie wzmocni pozycję rynkową Emitenta i pozwoli poprawić wyniki finansowe. Warunkiem transakcji jest posiadanie przez przejmowany podmiot własności lub licencji do atrakcyjnego produktu lub kontentu, który uzupełni ofertę programową Emitenta. Może to być także cenne know-how dotyczące rynku mediów lub unikalna wiedza technologiczna, która może odegrać istotną rolę w procesie dalszego rozwoju Emitenta i przyczynić się do zwiększenia wartości posiadanych aktywów. Technologia Emitent zmierza do dalszego wzbogacenia posiadanej infrastruktury techniczno-logistycznej. Dlatego istotny cel emisji stanowi dalszy rozwój potencjału produkcyjnego i podniesienie standardów produkcyjnych. Emitent przeznaczy część pozyskanych środków z emisji na zakup licencji, rozwinięcie posiadanej technologii oraz stworzenie nowych systemów emisyjnych, umożliwiających emisję, planowanie, programowanie kilku telewizji w tym samym czasie. Posiadane zaplecze w postaci wyposażenia technicznego jak również programowego sprawia, że Emitent posiada szerokie możliwości techniczne do uruchamiania nowych kanałów tematycznych. Kierunki planowanych prac rozwoju technologii to: dostosowanie formatów telewizyjnych i interaktywnych na potrzeby telewizji interaktywnej, stworzenie gotowego do implementacji i wdrożenia lokalnego systemu emisyjnego dla operatorów kablowych w celu umożliwienia im tworzenia lokalnych kanałów tematycznych oraz społecznościowych. Urządzenia techniczne Spółka przeznaczy część środków na zakup macierzy, serwerów emisyjnych i interaktywnych, alternatywnego generatora energii elektrycznej, stacji graficznych do post-produkcji 1 oraz wyposażenia studia. Powyższe inwestycje przyczynią się do stworzenia własnych zasobów produkcyjnych, a przy tym do obniżenia kosztów produkcji, rozszerzenia oferty oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Marketing Emitent planuje przeznaczyć część środków na akcje marketingowe promujące Kanały tematyczne 4fun.tv i rebel:tv, a także nowe kanały ich dystrybucji. Emitent liczy na zwiększenie świadomości marek, wzrost 1 Post produkcja całość działań związanych z obróbką graficzną i montażową programów telewizyjnych.

9 Podsumowanie oglądalności programów telewizyjnych i zdobycie pozycji lidera w sektorze kanałów tematycznych o profilu rozrywkowym. Zamierza także skutecznie wejść z nowymi produktami na nowe rynki, w szczególności rynek treści dostępnych poprzez telefonię mobilną i Internet. Emitent planuje przeprowadzenie jesienią 2010 roku kampanii marketingowej. Celem kampanii jest budowanie wizerunku i wzrost świadomości marek 4fun.tv i rebel.tv w grupie docelowej. Wiosną roku 2011 Emitent planuje przeprowadzenie kampanii produktowej, w której główny nacisk zostanie położony na nowe pozycje programowe w ramówkach 4fun.tv i rebel.tv oraz na promocję nowych rozwiązań interaktywnych. Będą to kampanie outdoorowe (ok billboardów) oraz internetowe, przy wsparciu kampanii radiowej i prasowej. Ponadto planowane są bardziej ukierunkowane działania marketingowe przy współpracy z kluczowymi operatorami kablowymi i cyfrowymi oraz komórkowymi w celu realizacji promocji dla odbiorców lokalnych lub/i produktowych, poprzez narzędzia marketingu bezpośredniego (mailingi, konkursy i promocje lojalnościowe). Zwiększenie kapitału pracującego Zwiększenie kapitału pracującego pozwoli Emitentowi na zwiększenie ilości wolnych środków na finansowanie działalności oraz akceptowanie dłuższych terminów płatności ze strony kontrahentów. Dzięki temu Spółka będzie mogła pozyskać nowych klientów. Jednocześnie skrócenie terminów realizacji zobowiązań powinno pozwolić na osiągnięcie rabatów cenowych od dostawców i zwiększenie rentowności prowadzonej działalności. W przypadku, gdyby Emitent pozyskał mniejsze środki z emisji akcji niż wskazane zgodnie z ww. założeniami. Emitent nie wyklucza finansowania działalności z innych zewnętrznych źródeł (np. kredyty bankowe, pożyczki, emisje obligacji, etc.). Do momentu wykorzystania środków z emisji Akcji, pozyskane środki będą lokowane przez Emitenta lub za pośrednictwem wyspecjalizowanej instytucji finansowej, w dostępne na rynku instrumenty finansowe o niskim stopniu ryzyka, w szczególności: lokaty bankowe, bony skarbowe, obligacje państwowe, etc Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Emitenta: ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta ryzyko związane z odejściem wykwalifikowanych pracowników ryzyka techniczne: o ryzyko energetyczne o ryzyko związane z awarią systemu interakcji o ryzyko związane z awarią telewizyjnego systemu emisyjnego o ryzyko związane z uzależnieniem od łączy internetowych ryzyko związane z celami emisji ryzyko związane z planami inwestycyjnymi Emitenta ryzyko nieodnowienia bądź utraty koncesji ryzyko związane z nie zarejestrowaniem zmian statutu wynikających z uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 8 czerwca 2005 roku ryzyko związane z nie zarejestrowaniem zmian statutu wynikających z uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 18 sierpnia 2005 roku

10 Podsumowanie ryzyko związane z brakiem pisemnego przedłużenia Umowy wstępnej z dnia 1 lipca 2004 roku zawartej przez Emitenta z Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. ryzyko związane z brakiem pisemnej umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług reklamowych dnia 1 lutego 2010 roku zawartej przez Emitenta z AT MEDIA Sp. z o.o. ryzyko związane z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umów z kluczowymi operatorami sieci kablowych i platform cyfrowych Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność: ryzyko związane z czynnikami ekonomicznymi i politycznymi w Polsce ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych ryzyko zmian stóp procentowych ryzyko wzrostu konkurencji ryzyko związane ze spadkiem wydatków na reklamy telewizyjne ryzyko związane z zawieraniem przez konkurencje umów o wyłączność ryzyko związane z nieprawidłową oceną przyszłych preferencji odbiorców kanałów tematycznych Emitenta ryzyko wpływu regulacji prawnych dotyczących rozpowszechniania programów telewizyjnych na strukturę nadawanych przez Emitenta programów telewizyjnych oraz emitowanych reklam ryzyko niemożności pozyskania teledysków atrakcyjnych dla widzów lub wzrostu kosztów ich pozyskania ryzyko wpływu regulacji prawnych dotyczących tematyki emitowanych reklam na sytuację ekonomiczną Emitenta Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym: ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji akcji serii D ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów ryzyko związane z sytuacją, że obrót akcjami Emitenta na GPW będzie możliwy dopiero po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Emitenta wymogów dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów obowiązujących w obrocie giełdowym, co może spowodować zawieszenie notowań ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów obowiązujących w obrocie giełdowym, co może spowodować wykluczenie papierów wartościowych z obrotu giełdowego ryzyko związane z naruszeniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszenia przepisów prawa przez Emitenta, co może spowodować wstrzymanie oferty publicznej akcji albo dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub rozpoczęcia notowań ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem oferty publicznej ryzyko związane z potencjalnym niewykonaniem lub naruszeniem przez Emitenta obowiązków określonych w Ustawie o Ofercie oraz Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych ryzyko związane z niespełnieniem przez Emitenta warunków dopuszczenia do obrotu giełdowego PDA serii D

11 Podsumowanie ryzyko związane z niespełnieniem przez Emitenta wymogów dotyczących treści lub formy aneksu do prospektu, co może spowodować odmowę jego zatwierdzenia przez KNF ryzyko związane z wahaniami kursu notowań Akcji Emitenta i PDA Serii D ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane. 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA 5.1. Historia i rozwój Emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Emitent działa pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna. Emitent może używać nazwy skróconej 4fun Media S.A. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Emitent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem W celu identyfikacji Emitenta nadano mu również: numer identyfikacji podatkowej NIP: , statystyczny numer identyfikacyjny REGON: Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony Poprzednik prawny Emitenta - spółka 4fun.tv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana w dniu 2 września 2003 roku aktem notarialnym sporządzonym przez Pawła Chałupczaka, notariusza w Warszawie (repertorium A nr 13123/03) i wpisana w dniu 7 listopada 2003 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem (sygn. akt: WA.XX NS- Rej.KRS/19158/3/569). W dniu 17 maja 2005 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki 4fun.tv Sp. z o.o., działając stosownie do art. 562, art. 563 i art KSH, podjęło uchwałę o przekształceniu spółki 4fun.tv Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą 4fun.tv Spółka Akcyjna (akt notarialny sporządzony przez Annę Malinowską, notariusza w Warszawie, repertorium A nr 2163/2005). Przekształcenie spółki 4fun.tv Sp. z o.o. w 4fun.tv S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 czerwca 2005 roku (sygn. akt WA.XX NS-REJ. KRS/11685/05/272). Uchwałą z dnia 24 października 2006 roku zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 listopada 2006 roku (sygn. akt WA.XIII NS-REJ. KRS/035165/06/426), Walne Zgromadzenia dokonało zmiany firmy Emitenta z 4fun.tv Spółka Akcyjna na 4fun Media Spółka Akcyjna. Emitent został utworzony na czas nieograniczony.

12 Podsumowanie 5.2. Ogólny zarys działalności Grupa kapitałowa 4fun Media działa przede wszystkim na rynku mediów telewizyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. Grupę tworzą spółki: 4fun Media S.A. producent i nadawca tematycznych kanałów telewizyjnych 4fun.tv i rebel:tv Program Sp. z o.o. dystrybutor tematycznych kanałów telewizyjnych oraz treści video 4fun Media działa w następującym zakresie: Produkcja 4fun Media S.A., Nadawanie 4fun Media S.A., Dystrybucja Program Sp. z o.o. 4fun.tv i rebel:tv kanały telewizyjne Emitent rozpoczął nadawanie tematycznego Kanału telewizyjnego - 4fun.tv w lutym 2004 roku. Od początku istnienia 4fun.tv jest postrzegany jako nowoczesny i innowacyjny kanał telewizyjny. 4fun.tv jako pierwsza w Polsce telewizja tematyczna wprowadziła nowatorską i innowacyjną politykę programową odróżniającą ją od pozostałych nadawców telewizyjnych kierujących swoją ofertę do grupy widzów w wieku lat. Podstawowym założeniem strategii programowej jest połączenie telewizji z podstawową funkcjonalnością portali internetowych. Podstawowe elementy ramówki 4fun.tv to: pasma muzyczne, aplikacje interaktywne, programy muzyczne, programy rozrywkowe /lifestylowe, filmy animowane, projekty specjalne. Kanał wykazuje stałą tendencję wzrostową w budowaniu wyników oglądalności. Sukcesywny wzrost oglądalności jest efektem konsekwentnej strategii poszerzania dystrybucji. Dystrybucja 4fun.tv odbywa się poprzez: telewizję kablową: analogowa i cyfrowa, platformy cyfrowe, nowe kanały dystrybucji (tel. komórkowe, Internet, VOD). Konsekwentna polityka związana z budowaniem zasięgu doprowadziła do tego, iż 4fun.tv dociera do około 7,5 miliona gospodarstw domowych, co stanowi około 50% całego rynku. Rebel:tv jest jedynym w Polsce kanałem telewizyjnym o profilu muzycznym, która nadaje wyłącznie clipy i programy muzyczne z gatunku muzyki rockowej i wszystkich jej odmian. Jest nadawany od 14 grudnia Grupą docelową są abonenci telewizji kablowych i platform cyfrowych w wieku lat (core target: lata). Muzyka stanowi blisko 100% ramówki stacji. Stacja jest w fazie rozwoju. Produkcja

13 Podsumowanie Emitent od początku swojego funkcjonowania na rynku dysponuje własnym działem produkcji oraz postprodukcji 2. Na zasoby produkcyjne 4fun.tv składają się następujące elementy: Zaplecze techniczne i technologiczne Zaplecze postprodukcyjne Produkcja własna Produkcja zewnętrzna: kontent produkowany na zlecenie 4fun.tv przez firmy zewnętrzne oraz kontent nadesłany przez widzów Dystrybucja Emitent posiada 100% udziałów w spółce Program Sp. z o.o., która prowadzoną działalnością uzupełnia działalność Emitenta. Głównym obszarem działalności Program Sp. z o. o. są kompleksowe działania wspierające sprzedaż i dystrybucję kanałów telewizyjnych na rynku telewizyjnych operatorów kablowych i satelitarnych analogowych i cyfrowych oraz w Internecie. 4fun Media jest grupą działającą na rynku mediów, produkcji telewizyjnej oraz rozwiązań technologicznych. Dlatego też przychody generowane z tych rynków stanowią główne płaszczyzny przychodowe Emitenta. Źródła przychodów Podstawowe źródła przychodów grupy 4fun Media to: Przychody reklamowe Przychody ze świadczenia usług interaktywnych Przychody z rynku mediów cyfrowych Przychody z działalności marketingowej Przychody z działalności produkcyjnej Przychody z działalności wykorzystującej rozwiązania technologiczne stworzone przez Emitenta Przychody ze sprzedaży i dystrybucji na rynku telewizyjnym Rysunek : Struktura przychodów grupy 4fun Media ze względu na ich źródło Źródło: Emitent 5.3. Strategia i Rozwój Nadrzędnym celem strategicznym Emitenta jest budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez zmaksymalizowanie osiąganych zysków. 4fun MediaSA działa na rynku mediów jako nadawca programów telewizyjnych oraz rozwiązań technologicznych. Świadczy usługi w obszarach obsługi telewizji, produkcji telewizyjnej oraz dystrybucji kanałów telewizyjnych i poprzez działania w tych obszarach będzie realizował wytyczoną strategię. 2 okres po zakończeniu zdjęć i nagrań dźwiękowych trwający do momentu wykonania kopii emisyjnych filmu. W tym czasie film jest montowany: dodawane napisy, efekty dźwiękowe, przygotowywana jest wersja emisyjna filmu.

14 Podsumowanie Nadawca Zasadniczym celem strategicznym telewizji jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu przychodów, dalsze budowanie zasięgu technicznego oraz udziału w rynku pod względem oglądalności. W ciągu najbliższych 3 lat 4fun.tv stawia sobie za cel: pozyskać ok. 52% rynku pod względem zasięgu technicznego (nie uwzględniając nowych płaszczyzn dystrybucji), zostać liderem stacji tematycznych, niszowych skierowanych do grupy w wieku lat; celem jest osiągnięcie ok. 1,2% udziału w rynku (oglądalność), uzyskać ok. 1,5% udziału w rynku reklamowym Powyższe cele Emitent zamierza osiągnąć poprzez: zintensyfikowanie działań marketingowo-reklamowych, reagowanie na światowe trendy związane z ramówką telewizji, relacje z partnerami biznesowymi, dystrybucję na rynki zagraniczne. Ważną role ma również odgrywać kreowanie i wprowadzanie nowych kanałów telewizyjnych. Produkcja Strategia Emitenta w zakresie produkcji opiera się na dwóch założeniach: rozwój działu produkcyjnego oraz rozwój sprzedaży produktów technologicznych. Emitent ma zamiar skomercjalizować dział produkcyjny i świadczyć profesjonalne usługi produkcyjne oraz postrpodukcyjne firmom zewnętrznym. Emitent poszukuje również nowych klientów zainteresowanych korzystaniem z innowacyjnych rozwiązań (rozwiązania technologiczne stworzone i wdrożone przez Emitenta). Dystrybucja Emitent prowadzi rozmowy z kolejnymi partnerami w celu dalszej dywersyfikacji portfolio reprezentowanych przez spółkę Program kanałów. Ponadto Program zamierza podjąć działania mające na celu rozwijanie działalności na polu usług marketingowych dla istniejących klientów w dodatkowym obszarze B2C. Emitent analizuje i identyfikuje możliwości dodatkowych źródeł przychodów, zwłaszcza na rynku nowych mediów. Intensyfikowanie działań w tym zakresie dotyczy szczególnie dystrybucji treści multimedialnych zarówno 4fun.tv jak i innych kanałów tematycznych. Emitent wiąże duże oczekiwania z rozwijającym się rynkiem usług IPTV i VOD Główne rynki Podstawowym rynkiem, na którym działa 4fun.tv jest rynek telewizyjny. Emitent obecny jest na rynku jako nadawca satelitarny kanału tematycznego. Emitent posiada koncesję na rozpowszechnianie swojego programu drogą satelitarną: 4fun.tv jest nadawany drogą satelitarną jako free-to-air, czyli kanał niekodowany, 4fun.tv może obecnie oglądać większość abonentów platform cyfrowych w Polsce,

15 Podsumowanie Emitent podpisał umowy z 360 operatorami sieci kablowych, w tym ze wszystkimi spośród 10 największych sieci. Łącznie zasięg techniczny 4fun.tv w sieciach kablowych i wśród odbiorców satelitarnych to około 7,5 mln 3 gospodarstw domowych, co stanowi 72% tego rynku oraz 46,5% wszystkich gospodarstw domowych. Oczekuje się, że zasięg techniczny operatorów TV kablowej, platform cyfrowych oraz IPTV będzie w najbliższych latach dynamicznie rósł, co przełoży się na naturalny organiczny wzrost zasięgu technicznego 4fun.tv. W Polsce dostępnych jest około 130 kanałów tematycznych w języku polskim i wciąż powstają nowe. Obecnie kanały tematyczne nie mają znaczącego udziały w całkowitej oglądalności, ponieważ uniwersalne kanały ogólnodostępne nadawane drogą naziemną posiadają ok. 75% rynku. Wśród kanałów tematycznych największą popularnością w Polsce cieszy się kanał informacyjny TVN 24. W grupie docelowej lat na koniec IV-tego kwartału 2009 roku 4fun.tv plasował się na 8 miejscu, osiągając udział w rynku wynoszący 0,64%. 4 Ważne zjawiska obserwowane na rynku wpływające na rozwój telewizji 4fun.tv to: Cyfryzacja telewizji, Telewizja mobilna, Telewizja internetowa. 6. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA I PERSPEKTYWY 6.1. Wyniki przedsiębiorstwa Przegląd sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej został dokonany w oparciu o zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2007, 2008 i 2009 zaprezentowane i sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku notowań regulowanym. Tabela : Wybrane dane finansowe (w tys. zł) I-XII 2009 MSR I-XII 2008 MSR I-XII 2007 MSR Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Emitent 4 OBOP

16 Podsumowanie Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Aktywa razem Kapitał własny Kapitał (fundusz) podstawowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Średnioważona liczba akcji (w szt.)* Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,03 0,45 0,61 Rozwodniony zysk netto na akcję** 0,77 0,44 0,54 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) *** 4,19 4,62 4,19 Źródło: Emitent * W dniu 4 stycznia 2007 roku miał miejsce podział 1 akcji o wartości nominalnej 100 zł na 100 akcji o wartości nominalnej 1zł każda. Podział ten został odpowiednio uwzględniony w danych porównawczych. W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Emitent nabył akcji własnych, co przyczyniło się do zmniejszeni średnioważonej liczny akcji w okresie. ** zysk netto / liczba akcji na dzień zatwierdzenia Prospektu powiększona o liczbę akcji z nowej (planowanej) emisji, przy założeniu, że objęte zostaną w publicznej ofercie wszystkie oferowane akcje serii D. *** kapitały własne /średnioważona ilość akcji na koniec okresu W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent dynamicznie zwiększał skalę działalności oraz uzyskiwane wyniki. Wzrost przychodów ze sprzedaży na przestrzeni roku 2007 i 2008 związany jest głównie ze wzrostem przychodów 4fun Media S.A. ze sprzedaży czasu reklamowego. Wzrost w 2008 związany jest również z realizacją nowych zewnętrznych projektów produkcyjnych. W roku 2009 przychody spółki spadły w stosunku do roku Przyczyną tego było zmniejszenie składu Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. sprzedaż w grudniu 2008 r. jednostki zależnej Catmood Sp. z o.o. oraz ograniczenie przychodów z reklam barterowych (tylko w zakresie wzajemnych rozliczeń z innymi mediami, przychody niegotówkowe, patrz pkt ) Prognoza finansowa Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych, które byłyby aktualne na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Tendencje Przychody ze sprzedaży

17 Podsumowanie W całym okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi u Emitenta obserwowany był dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Przychody Emitenta zależą w dużej mierze od świadomości marki na rynku. Od początku działalności na polskim rynku telewizyjnym Emitent wykazuje stabilny wzrost zasięgu technicznego oraz oglądalności stacji 4fun.tv. (patrz [Rysunek 1, 2 i 16 w rozdz. 6] w części III) Emitent wykazuje dynamiczny wzrost przychodów z reklamy telewizyjnej, związany z działaniami zmierzającymi do zintensyfikowania aktywności reklamowej aktualnych klientów oraz działaniami mającymi na celu zaktywowanie klientów, którzy do tej pory nie współpracowali z Emitentem. W ostatnim roku Emitent ograniczył przychody z reklam barterowych (tylko w zakresie wzajemnych rozliczeń z innymi mediami, przychody niegotówkowe) i Emitent przewiduje utrzymanie się tej tendencji w najbliższym czasie. Przychody od niezależnych reklamodawców stale jednak rosną. (patrz pkt , część III) Emitent odnotowuje także wzrost przychodów z serwisów interaktywnych oraz przychodów generowanych przez znajdującą się w grupie Emitenta spółkę Program. Ceny W związku z dynamicznym rozwojem Emitent reguluje ceny w zależności od osiąganych wyników. Wzrost cen za wyemitowanie pojedynczej reklamy w kolejnych latach jest efektem dynamicznego wzrostu oglądalności oraz świadomości marki. Produkcja Od 2004 roku Emitent regularnie zleca produkcje krotkich filmów animowanych. Od roku 2009 Emitent, w związku z posiadanym archwium kontentu animowanego, ograniczył wydatki na produkcję. Zapasy Emitent nie posiada znaczących zapasów. Koszty Emitent nie obserwuje znaczących tendencji w poziomie ponoszonych kosztów. Emitent stara się utrzymywać koszty na stałym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Według najlepszej wiedzy Emitenta poza informacjami zaprezentowanymi powyżej oraz czynnikami ryzyka opisanymi [części III pkt. 1 i 2], nie występują jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta do końca bieżącego roku obrotowego. 7. ZNACZNI AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 7.1. Znaczni akcjonariusze Tabela 3: Struktura akcjonariatu przed ofertą akcji serii D Akcjonariusz Liczba akcji % ogólnej liczby Liczba głosów % ogólnej liczby przed ofertą akcji przed ofertą na WZ głosów na WZ

18 Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr Golden Finance Investments Limited Podsumowanie przed ofertą przed ofertą ,26% ,26% ,50% ,50% Pozostali ,27% ,27% Tabela 4: Struktura akcjonariatu w przypadku objęcia przez Inwestorów akcji serii D Akcjonariusz Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr Golden Finance Investments Limited % ogólnej liczby Liczba głosów % ogólnej liczby Liczba akcji akcji na WZ głosów na WZ po po ofercie po ofercie po ofercie ofercie ,61% ,61% ,78% ,78% Pozostali ,84% ,84% Nowi akcjonariusze ,77% ,77% Razem ,00% ,00% Tabela 5: Struktura akcjonariatu w przypadku objęcia przez Inwestorów akcji serii D Akcjonariusz % ogólnej liczby Liczba głosów % ogólnej liczby Liczba akcji akcji na WZ głosów na WZ po po ofercie po ofercie po ofercie ofercie Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ,81% ,81% Golden Finance Investments Limited ,04% ,04% Pozostali ,47% ,47% Nowi akcjonariusze ,69% ,69% Razem ,00% ,00% 7.2. Transakcje z podmiotami powiązanymi Podmioty powiązane w stosunku do Emitenta to głównie spółki należące początkowo do grupy Nova Holding Ltd, a po zmianach w strukturze grupy, które zaszły w roku 2008, do grupy Nova Group Ltd. Na dzień zatwierdzenia Prospektu były to w szczególności spółki: Nova Communications Group Sp. z o.o., Polymus Sp. z o.o., Program Sp. z o.o., Arteria S.A., 4fun Media Ltd. (patrz punkt 7 części III Prospektu). W okresie objętym historycznymi

19 Podsumowanie danymi finansowymi czasowo należały do grupy również inne spółki: Catmood Sp. z o.o. oraz Ciszewski Public Relations Sp. z o.o. Ponadto w okresie objętymi danymi historycznymi Emitent dokonywał transakcji z innymi jednostkami, powiązanymi osobowo. Część transakcji Emitenta z innymi podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi wynikała z faktu, że w początkowym okresie działalności Emitenta, dla spółek należących do Nova Holding Ltd prowadzona była wspólna polityka administracyjna. Dotyczy to między innymi wynajmu pomieszczeń biurowych od Nova Communications Group sp. z o.o., zajmującej się administracją budynku przy ul. Bobrowieckiej 1a, z którego korzysta kilka spółek z Grupy. Rozliczenia z tego wynikające dotyczą również infrastruktury budynku (m.in. telefon, Internet). Znaczna część rozliczeń dokonywanych między 4fun Media a podmiotami z nim powiązanymi dotyczy transakcji z zakresu głównego przedmiotu działalności poszczególnych Spółek. Spółki należące początkowo do grupy Nova Holding Ltd, a po zmianach w strukturze grupy, do grupy Nova Group Ltd prowadzą działalność wzajemnie uzupełniającą się na wielu polach. Komplementarność tych usług powoduje, że transakcje między spółkami stają się naturalną konsekwencją istnienia grupy. 4fun Media korzystała z usług spółki Polymus będącej agencją marketingową oraz Ciszewski Public Relations w zakresie usług public relations. Spółka Program zajmuje się dystrybucją programu 4fun Media a Catmood produkowała część treści programowych. 8. INFORMACJE DODATKOWE Dokumenty do wglądu Zarząd oświadcza, że w okresie ważności Prospektu Emisyjnego, w siedzibie Spółki w Warszawie na ul. Bobrowieckiej 1a, można zapoznawać się z następującymi dokumentami (lub ich kopiami): Prospekt Emisyjny. Statut Emitenta, Regulamin Rady Nadzorczej Emitenta, Regulamin Zarządu Emitenta, Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi, Jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta i spółek zależnych za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi, Opinie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki 4fun Media S.A. za okres od r. do r., według MSSF, Opinia Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki 4fun Media S.A. za okres od r. do r., według MSSF, Opinia Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki 4fun Media S.A. za okres od r. do r., według MSSF.

20 Podsumowanie

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji PROSPEKT EMISYJNY (spółka prawa handlowego z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000157203) Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z:

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku PROSPEKT EMISYJNY Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z: ofertą publiczną 10.000.000 akcji serii

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE STOPKLATKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Data sporządzenia Memorandum Informacyjnego: 30 maja 2014 r. Wstęp MEMORANDUM INFORMACYJNE I. Dane Emitenta Firma: Stopklatka S.A. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H B3System Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym Giełdy

Bardziej szczegółowo

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź http://www.rainbowtours.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną ofertą 2.000.000

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Dokument informacyjny KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny ecard S.A.

Prospekt Emisyjny ecard S.A. Prospekt Emisyjny ecard S.A. sporządzony w związku z ofertą publiczną 4.000.000 Akcji Serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A.

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni www.grupa-adv.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.178.585 akcji serii A DORADCA FINANSOWY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Boruta Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 Warszawa 30 maja 2014 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO:

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: I. List Prezesa Zarządu II. Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013 III. Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo