Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r."

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII D ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D SPÓŁKI 4FUN MEDIA S.A. Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r. Oferujący:

2 I CZĘŚĆ - PODSUMOWANIE... 3 II CZĘŚĆ CZYNNIKI RYZYKA III CZĘŚĆ DOKUMENT REJESTRACYJNY IV CZĘŚĆ - DOKUMENT OFERTOWY FORMULARZE DEFINICJE I SKRÓTY

3 I CZĘŚĆ - PODSUMOWANIE Podsumowanie OSTRZEŻENIE Podsumowanie jest traktowane jako wprowadzenie do Prospektu emisyjnego. Decyzja inwestycyjna powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego prospektu emisyjnego. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści prospektu emisyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające dokument podsumowujący lub podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy dokument podsumowujący wprowadza w błąd, jest niedokładny lub sprzeczny z innymi częściami prospektu emisyjnego. 1. DANE TELEADRESOWE, WYSOKOŚĆ I STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 1.1. Dane teleadresowe Nazwa: 4fun Media Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: 4fun Media S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Bobrowiecka 1A, Warszawa Numery telekomunikacyjne: tel. +48 (022) fax. +48 (022) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Wysokość i struktura kapitału zakładowego Kapitał zakładowy wynosi złotych i dzieli się na: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty każda. Kapitał zakładowy został opłacony w całości akcji serii C pokryte zostało wkładem niepieniężnym w postaci 900 udziałów spółki Program Sp. z o.o. o łącznej wartości złotych. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wkład niepieniężny stanowił ok. 26% ówczesnego kapitału zakładowego Emitenta.

4 Podsumowanie 2. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY NADZORUJĄCE, OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI 2.1. Zarząd emitenta, osoby nadzorujące i osoby zarządzające wyższego szczebla ZARZĄD W skład Zarządu wchodzą następujące osoby: Ewa Czekała prezes Zarządu, Tycjana Dmochowska Ruzik członek Zarządu. RADA NADZORCZA W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby: Dariusz Stokowski przewodniczący Rady Nadzorczej, Wojciech Bieńkowski wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Marcin Marzec członek Rady Nadzorczej, Jakub Bartkiewicz członek Rady Nadzorczej, Cezary Kubacki członek Rady Nadzorczej. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA: Jarosław Burdek - dyrektor programowy i muzyczny 4fun.tv oraz rebel:tv, Tomasz Misiak - dyrektor systemów interaktywnej komunikacji Doradcy biorący udział w sporządzeniu Prospektu Emisyjnego Dom Inwestycyjny Investors S.A. Doradca Finansowy, Dom Maklerski IDMSA Oferujący, Paweł Grabowski Kancelaria Radcy Prawnego Doradca Prawny Biegli Rewidenci Opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności historycznych informacji finansowych prezentowanych w prospekcie emisyjnym 4fun Media S.A. za lata obrotowe obejmujące okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007, od 1 stycznia do 31 grudnia 2008, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wydała firma Meritum Audyt Sp. z o.o.

5 Podsumowanie 3. KONSTRUKCJA OFERTY ORAZ HARMONOGRAM 3.1. Parametry Oferty Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest do objęcia Akcji Oferowanych w tym: w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, w ramach Transzy Otwartej do objęcia akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda. Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, nie mniej niż i nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, nie mniej niż i nie więcej niż praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Harmonogram Oferty Składanie Deklaracji Nabycia: od 12 października 2010 r. do 15 października 2010 do godziny Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej: przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Otwarcie Publicznej Subskrypcji 18 października 2010 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane: Od 18 października do 20 października 2010 r. Zamknięcie Publicznej Subskrypcji: 20 października 2010 r. Przydział Akcji Oferowanych: do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W przypadku zmiany terminu Publicznej Oferty oraz terminu składania zapisów na Akcje Oferowane, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie komunikatu aktualizującego. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt przed upływem zmienianego terminu. W przypadku zmiany terminu book-building stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w ww. trybie, nie później niż przed zakończeniem procesu book-building. W przypadku gdy zmiana podanych wyżej terminów będzie miała znaczący wpływ na ocenę Akcji Oferowanych stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt przed upływem zmienianego terminu. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Publicznej Oferty. Termin ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji. W przypadku wydłużeniu terminów zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, w formie komunikatu aktualizującego. Komunikat aktualizujący zostanie

6 Podsumowanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, przed upływem zmienianego terminu. Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Prospektu. W przypadku zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego nie później, niż przed terminem przydziału Akcji Oferowanych. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Budowanie księgi popytu book building Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty przeprowadzone zostaną działania marketingowe, zwane procesem budowania księgi popytu book-building. Proces book-building odnosi się do obu transz, w których oferowane są Akcje Oferowane. W wyniku tych działań powstanie księga popytu na Akcje Oferowane. Wyniki budowania księgi popytu w obu transzach będą wykorzystane przy ustalaniu ceny emisyjnej Akcji Oferowanych. W przypadku istotnych różnic w wynikach book-building w obu transzach Zarząd Emitenta będzie starał się wyznaczyć cenę na poziomie zapewniającym objęcie wszystkich akcji oferowanych w obu transzach. Cena emisyjna będzie identyczna w obu transzach. Inwestorzy z Transzy Otwartej, którzy wezmą udział w procesie book-building oraz Inwestorzy z Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, którzy otrzymają imienne zaproszenie, będą mogły skorzystać z preferencji w przydziale Akcji Oferowanych na zasadach, o których mowa w niniejszym Prospekcie (Część IV, pkt ). Proces budowania księgi popytu polega na zbieraniu Deklaracji Nabycia Inwestorów, zainteresowanych nabyciem, na podstawie niniejszego Prospektu, określonej liczby Akcji Oferowanych po wskazanej cenie. Przyjmowane będą Deklaracje Nabycia z ceną podaną z dokładnością do 0,01 zł. Deklaracja Nabycia nie ma charakteru wiążącego dla Inwestora, z zastrzeżeniem zapisów pkt część IV Prospektu dotyczących preferencji w Transzy Otwartej oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Deklaracje Nabycia nie zawierające: liczby akcji będącej wielokrotnością 10 sztuk, liczby akcji w wysokości co najmniej 100 sztuk, ceny we wskazanym przedziale cenowym, ceny z dokładnością do 0,01zł, pozostałych danych wskazanych w formularzu Deklaracji Nabycia, będą uznane za nieważne. Przedział cenowy, w którym będą przyjmowane Deklaracje Nabycia w book-building wynosi od 14 do 17 zł za akcję. Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi maksymalnie 17 zł i nie może być niższa niż wartość nominalna akcji.

7 Podsumowanie 4. PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH; CZYNNIKI RYZYKA 4.1. Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Przewidywane wpływy netto z emisji są szacowane na około 11,2 mln zł, przy założeniu, że wszystkie akcje serii D w liczbie sztuk zostaną objęte po cenie maksymalnej. Emitent zamierza wydatkować pozyskane środki w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty ich otrzymania, zgodnie z przeznaczeniem w kolejności priorytetów: Tabela : Cele emisji Przeznaczenie Kwota (mln zł) Nowe produkty/zakup kontentu/ Akwizycje 6,2 Technologia/Urządzenia techniczne 2,0 Marketing 2,0 Zwiększenie kapitału pracującego 1,0 SUMA 11,2 Źródło: Emitent Nowe produkty / Zakup kontentu/ Akwizycje. Kluczowym elementem utrzymania wysokiego tempa wzrostu 4fun Media SA jest dbałość o atrakcyjną i przyciągającą widza zawartość programową kanałów tematycznych. Środki pozyskane w drodze publicznej subskrypcji pozwolą sfinansować zarówno produkcje własne jak i zakup licencji na cieszące się wysoką oglądalnością za granicą formaty programowe. Zapewni to kanałom Emitenta wzrost oglądalności, co jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na jego pozycję rynkową. 4fun Media SA jest właścicielem dobrze rozpoznawalnych tematycznych kanałów telewizyjnych (4fun.tv, rebel:tv) i rozważa uruchomienie kolejnych telewizji tematycznych, które umożliwią skuteczniejsze docieranie do grupy docelowej z ofertą programową. Ponieważ dla działalności 4fun Media SA strategiczne znaczenie ma wielkość przychodów generowanych z reklam, oferta programowa musi spełniać także oczekiwania reklamodawców. Gdy będzie odpowiednio atrakcyjna, pozwoli zwiększać skalę i maksymalizować przychody w szybko rosnących segmentach rynku reklamy medialnej, w których działa Emitent. Biorąc pod uwagę wymienione powody, Emitent zamierza zainwestować część środków pozyskanych z emisji w produkcję i zakup kontentu, który będzie odpowiadał zmieniającym się gustom widowni i przełoży się na wzrost oglądalności. Atrakcyjne produkcje wymagają zwiększonego poziomu wydatków, stąd wskazane cele stanowią priorytet w planach emisyjnych 4fun Media SA. Emitent planuje powiększyć bazę programową: filmów animowanych, teledysków, seriali i innych programów. W tym celu zamierza z części środków pozyskanych z emisji akcji serii D zwiększyć nakłady na produkcję programów oraz na zakup praw i licencji do programów oraz formatów. Dotyczy to zarówno programów telewizyjnych jak i treści programowych dostosowanych do formatów mediów cyfrowych. Powyższe działania wpłyną na zwiększenie atrakcyjności programowej kanałów telewizyjnych 4fun.tv i rebel:tv, co powinno zwiększyć ich oglądalność oraz lojalność widzów, a w konsekwencji przychody z reklam. Inwestycja

8 Podsumowanie w nowe produkcje i zakup kontentu pozwoli Emitentowi zająć mocniejszą pozycje na rynku nowych mediów tj. telewizji mobilnej, telewizji cyfrowej oraz formatów IPTV. Realizacja atrakcyjnych formatów dostosowanych do tych środków przekazu, generować będzie strumienie przychodów na bazie tej samej biblioteki programowej oraz budować i umacniać pozycję w nowych obszarach dystrybucji kontentu video zgodnie z przyjętą strategią. Inwestowanie w formaty telewizyjne budujące oglądalność jest podstawowym celem biznesowym nadawcy kanału telewizyjnego. Przykładami tego typu inwestycji w formaty telewizyjne, które gwarantują wysoką oglądalność jest polska wersja programu Soapstar Superstar emitowanego przez ITV w Wielkiej Brytanii ( Jak oni śpiewają - POLSAT) i Taniec z gwiazdami - TVN powstający na brytyjskie licencji BBC, której lokalne adaptacje gromadzą na całym świecie wielomilionowe widownie. Emitent stale monitoruje rynek produkcji telewizyjnych, prowadzi rozmowy z właścicielami praw do formatów telewizyjnych znanych na całym świecie np. Mastiff Media, Intergalactic. Równolegle do działań związanych z produkcją własną lub zakupem kontentu, 4fun Media SA aktywnie monitoruje sytuację rynkową oraz poszukuje potencjalnych celów akwizycyjnych, o ile ich przejęcie wzmocni pozycję rynkową Emitenta i pozwoli poprawić wyniki finansowe. Warunkiem transakcji jest posiadanie przez przejmowany podmiot własności lub licencji do atrakcyjnego produktu lub kontentu, który uzupełni ofertę programową Emitenta. Może to być także cenne know-how dotyczące rynku mediów lub unikalna wiedza technologiczna, która może odegrać istotną rolę w procesie dalszego rozwoju Emitenta i przyczynić się do zwiększenia wartości posiadanych aktywów. Technologia Emitent zmierza do dalszego wzbogacenia posiadanej infrastruktury techniczno-logistycznej. Dlatego istotny cel emisji stanowi dalszy rozwój potencjału produkcyjnego i podniesienie standardów produkcyjnych. Emitent przeznaczy część pozyskanych środków z emisji na zakup licencji, rozwinięcie posiadanej technologii oraz stworzenie nowych systemów emisyjnych, umożliwiających emisję, planowanie, programowanie kilku telewizji w tym samym czasie. Posiadane zaplecze w postaci wyposażenia technicznego jak również programowego sprawia, że Emitent posiada szerokie możliwości techniczne do uruchamiania nowych kanałów tematycznych. Kierunki planowanych prac rozwoju technologii to: dostosowanie formatów telewizyjnych i interaktywnych na potrzeby telewizji interaktywnej, stworzenie gotowego do implementacji i wdrożenia lokalnego systemu emisyjnego dla operatorów kablowych w celu umożliwienia im tworzenia lokalnych kanałów tematycznych oraz społecznościowych. Urządzenia techniczne Spółka przeznaczy część środków na zakup macierzy, serwerów emisyjnych i interaktywnych, alternatywnego generatora energii elektrycznej, stacji graficznych do post-produkcji 1 oraz wyposażenia studia. Powyższe inwestycje przyczynią się do stworzenia własnych zasobów produkcyjnych, a przy tym do obniżenia kosztów produkcji, rozszerzenia oferty oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Marketing Emitent planuje przeznaczyć część środków na akcje marketingowe promujące Kanały tematyczne 4fun.tv i rebel:tv, a także nowe kanały ich dystrybucji. Emitent liczy na zwiększenie świadomości marek, wzrost 1 Post produkcja całość działań związanych z obróbką graficzną i montażową programów telewizyjnych.

9 Podsumowanie oglądalności programów telewizyjnych i zdobycie pozycji lidera w sektorze kanałów tematycznych o profilu rozrywkowym. Zamierza także skutecznie wejść z nowymi produktami na nowe rynki, w szczególności rynek treści dostępnych poprzez telefonię mobilną i Internet. Emitent planuje przeprowadzenie jesienią 2010 roku kampanii marketingowej. Celem kampanii jest budowanie wizerunku i wzrost świadomości marek 4fun.tv i rebel.tv w grupie docelowej. Wiosną roku 2011 Emitent planuje przeprowadzenie kampanii produktowej, w której główny nacisk zostanie położony na nowe pozycje programowe w ramówkach 4fun.tv i rebel.tv oraz na promocję nowych rozwiązań interaktywnych. Będą to kampanie outdoorowe (ok billboardów) oraz internetowe, przy wsparciu kampanii radiowej i prasowej. Ponadto planowane są bardziej ukierunkowane działania marketingowe przy współpracy z kluczowymi operatorami kablowymi i cyfrowymi oraz komórkowymi w celu realizacji promocji dla odbiorców lokalnych lub/i produktowych, poprzez narzędzia marketingu bezpośredniego (mailingi, konkursy i promocje lojalnościowe). Zwiększenie kapitału pracującego Zwiększenie kapitału pracującego pozwoli Emitentowi na zwiększenie ilości wolnych środków na finansowanie działalności oraz akceptowanie dłuższych terminów płatności ze strony kontrahentów. Dzięki temu Spółka będzie mogła pozyskać nowych klientów. Jednocześnie skrócenie terminów realizacji zobowiązań powinno pozwolić na osiągnięcie rabatów cenowych od dostawców i zwiększenie rentowności prowadzonej działalności. W przypadku, gdyby Emitent pozyskał mniejsze środki z emisji akcji niż wskazane zgodnie z ww. założeniami. Emitent nie wyklucza finansowania działalności z innych zewnętrznych źródeł (np. kredyty bankowe, pożyczki, emisje obligacji, etc.). Do momentu wykorzystania środków z emisji Akcji, pozyskane środki będą lokowane przez Emitenta lub za pośrednictwem wyspecjalizowanej instytucji finansowej, w dostępne na rynku instrumenty finansowe o niskim stopniu ryzyka, w szczególności: lokaty bankowe, bony skarbowe, obligacje państwowe, etc Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Emitenta: ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta ryzyko związane z odejściem wykwalifikowanych pracowników ryzyka techniczne: o ryzyko energetyczne o ryzyko związane z awarią systemu interakcji o ryzyko związane z awarią telewizyjnego systemu emisyjnego o ryzyko związane z uzależnieniem od łączy internetowych ryzyko związane z celami emisji ryzyko związane z planami inwestycyjnymi Emitenta ryzyko nieodnowienia bądź utraty koncesji ryzyko związane z nie zarejestrowaniem zmian statutu wynikających z uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 8 czerwca 2005 roku ryzyko związane z nie zarejestrowaniem zmian statutu wynikających z uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 18 sierpnia 2005 roku

10 Podsumowanie ryzyko związane z brakiem pisemnego przedłużenia Umowy wstępnej z dnia 1 lipca 2004 roku zawartej przez Emitenta z Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. ryzyko związane z brakiem pisemnej umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług reklamowych dnia 1 lutego 2010 roku zawartej przez Emitenta z AT MEDIA Sp. z o.o. ryzyko związane z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umów z kluczowymi operatorami sieci kablowych i platform cyfrowych Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność: ryzyko związane z czynnikami ekonomicznymi i politycznymi w Polsce ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych ryzyko zmian stóp procentowych ryzyko wzrostu konkurencji ryzyko związane ze spadkiem wydatków na reklamy telewizyjne ryzyko związane z zawieraniem przez konkurencje umów o wyłączność ryzyko związane z nieprawidłową oceną przyszłych preferencji odbiorców kanałów tematycznych Emitenta ryzyko wpływu regulacji prawnych dotyczących rozpowszechniania programów telewizyjnych na strukturę nadawanych przez Emitenta programów telewizyjnych oraz emitowanych reklam ryzyko niemożności pozyskania teledysków atrakcyjnych dla widzów lub wzrostu kosztów ich pozyskania ryzyko wpływu regulacji prawnych dotyczących tematyki emitowanych reklam na sytuację ekonomiczną Emitenta Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym: ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji akcji serii D ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów ryzyko związane z sytuacją, że obrót akcjami Emitenta na GPW będzie możliwy dopiero po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Emitenta wymogów dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów obowiązujących w obrocie giełdowym, co może spowodować zawieszenie notowań ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów obowiązujących w obrocie giełdowym, co może spowodować wykluczenie papierów wartościowych z obrotu giełdowego ryzyko związane z naruszeniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszenia przepisów prawa przez Emitenta, co może spowodować wstrzymanie oferty publicznej akcji albo dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub rozpoczęcia notowań ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem oferty publicznej ryzyko związane z potencjalnym niewykonaniem lub naruszeniem przez Emitenta obowiązków określonych w Ustawie o Ofercie oraz Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych ryzyko związane z niespełnieniem przez Emitenta warunków dopuszczenia do obrotu giełdowego PDA serii D

11 Podsumowanie ryzyko związane z niespełnieniem przez Emitenta wymogów dotyczących treści lub formy aneksu do prospektu, co może spowodować odmowę jego zatwierdzenia przez KNF ryzyko związane z wahaniami kursu notowań Akcji Emitenta i PDA Serii D ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane. 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA 5.1. Historia i rozwój Emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Emitent działa pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna. Emitent może używać nazwy skróconej 4fun Media S.A. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Emitent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem W celu identyfikacji Emitenta nadano mu również: numer identyfikacji podatkowej NIP: , statystyczny numer identyfikacyjny REGON: Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony Poprzednik prawny Emitenta - spółka 4fun.tv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana w dniu 2 września 2003 roku aktem notarialnym sporządzonym przez Pawła Chałupczaka, notariusza w Warszawie (repertorium A nr 13123/03) i wpisana w dniu 7 listopada 2003 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem (sygn. akt: WA.XX NS- Rej.KRS/19158/3/569). W dniu 17 maja 2005 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki 4fun.tv Sp. z o.o., działając stosownie do art. 562, art. 563 i art KSH, podjęło uchwałę o przekształceniu spółki 4fun.tv Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą 4fun.tv Spółka Akcyjna (akt notarialny sporządzony przez Annę Malinowską, notariusza w Warszawie, repertorium A nr 2163/2005). Przekształcenie spółki 4fun.tv Sp. z o.o. w 4fun.tv S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 czerwca 2005 roku (sygn. akt WA.XX NS-REJ. KRS/11685/05/272). Uchwałą z dnia 24 października 2006 roku zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 listopada 2006 roku (sygn. akt WA.XIII NS-REJ. KRS/035165/06/426), Walne Zgromadzenia dokonało zmiany firmy Emitenta z 4fun.tv Spółka Akcyjna na 4fun Media Spółka Akcyjna. Emitent został utworzony na czas nieograniczony.

12 Podsumowanie 5.2. Ogólny zarys działalności Grupa kapitałowa 4fun Media działa przede wszystkim na rynku mediów telewizyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. Grupę tworzą spółki: 4fun Media S.A. producent i nadawca tematycznych kanałów telewizyjnych 4fun.tv i rebel:tv Program Sp. z o.o. dystrybutor tematycznych kanałów telewizyjnych oraz treści video 4fun Media działa w następującym zakresie: Produkcja 4fun Media S.A., Nadawanie 4fun Media S.A., Dystrybucja Program Sp. z o.o. 4fun.tv i rebel:tv kanały telewizyjne Emitent rozpoczął nadawanie tematycznego Kanału telewizyjnego - 4fun.tv w lutym 2004 roku. Od początku istnienia 4fun.tv jest postrzegany jako nowoczesny i innowacyjny kanał telewizyjny. 4fun.tv jako pierwsza w Polsce telewizja tematyczna wprowadziła nowatorską i innowacyjną politykę programową odróżniającą ją od pozostałych nadawców telewizyjnych kierujących swoją ofertę do grupy widzów w wieku lat. Podstawowym założeniem strategii programowej jest połączenie telewizji z podstawową funkcjonalnością portali internetowych. Podstawowe elementy ramówki 4fun.tv to: pasma muzyczne, aplikacje interaktywne, programy muzyczne, programy rozrywkowe /lifestylowe, filmy animowane, projekty specjalne. Kanał wykazuje stałą tendencję wzrostową w budowaniu wyników oglądalności. Sukcesywny wzrost oglądalności jest efektem konsekwentnej strategii poszerzania dystrybucji. Dystrybucja 4fun.tv odbywa się poprzez: telewizję kablową: analogowa i cyfrowa, platformy cyfrowe, nowe kanały dystrybucji (tel. komórkowe, Internet, VOD). Konsekwentna polityka związana z budowaniem zasięgu doprowadziła do tego, iż 4fun.tv dociera do około 7,5 miliona gospodarstw domowych, co stanowi około 50% całego rynku. Rebel:tv jest jedynym w Polsce kanałem telewizyjnym o profilu muzycznym, która nadaje wyłącznie clipy i programy muzyczne z gatunku muzyki rockowej i wszystkich jej odmian. Jest nadawany od 14 grudnia Grupą docelową są abonenci telewizji kablowych i platform cyfrowych w wieku lat (core target: lata). Muzyka stanowi blisko 100% ramówki stacji. Stacja jest w fazie rozwoju. Produkcja

13 Podsumowanie Emitent od początku swojego funkcjonowania na rynku dysponuje własnym działem produkcji oraz postprodukcji 2. Na zasoby produkcyjne 4fun.tv składają się następujące elementy: Zaplecze techniczne i technologiczne Zaplecze postprodukcyjne Produkcja własna Produkcja zewnętrzna: kontent produkowany na zlecenie 4fun.tv przez firmy zewnętrzne oraz kontent nadesłany przez widzów Dystrybucja Emitent posiada 100% udziałów w spółce Program Sp. z o.o., która prowadzoną działalnością uzupełnia działalność Emitenta. Głównym obszarem działalności Program Sp. z o. o. są kompleksowe działania wspierające sprzedaż i dystrybucję kanałów telewizyjnych na rynku telewizyjnych operatorów kablowych i satelitarnych analogowych i cyfrowych oraz w Internecie. 4fun Media jest grupą działającą na rynku mediów, produkcji telewizyjnej oraz rozwiązań technologicznych. Dlatego też przychody generowane z tych rynków stanowią główne płaszczyzny przychodowe Emitenta. Źródła przychodów Podstawowe źródła przychodów grupy 4fun Media to: Przychody reklamowe Przychody ze świadczenia usług interaktywnych Przychody z rynku mediów cyfrowych Przychody z działalności marketingowej Przychody z działalności produkcyjnej Przychody z działalności wykorzystującej rozwiązania technologiczne stworzone przez Emitenta Przychody ze sprzedaży i dystrybucji na rynku telewizyjnym Rysunek : Struktura przychodów grupy 4fun Media ze względu na ich źródło Źródło: Emitent 5.3. Strategia i Rozwój Nadrzędnym celem strategicznym Emitenta jest budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez zmaksymalizowanie osiąganych zysków. 4fun MediaSA działa na rynku mediów jako nadawca programów telewizyjnych oraz rozwiązań technologicznych. Świadczy usługi w obszarach obsługi telewizji, produkcji telewizyjnej oraz dystrybucji kanałów telewizyjnych i poprzez działania w tych obszarach będzie realizował wytyczoną strategię. 2 okres po zakończeniu zdjęć i nagrań dźwiękowych trwający do momentu wykonania kopii emisyjnych filmu. W tym czasie film jest montowany: dodawane napisy, efekty dźwiękowe, przygotowywana jest wersja emisyjna filmu.

14 Podsumowanie Nadawca Zasadniczym celem strategicznym telewizji jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu przychodów, dalsze budowanie zasięgu technicznego oraz udziału w rynku pod względem oglądalności. W ciągu najbliższych 3 lat 4fun.tv stawia sobie za cel: pozyskać ok. 52% rynku pod względem zasięgu technicznego (nie uwzględniając nowych płaszczyzn dystrybucji), zostać liderem stacji tematycznych, niszowych skierowanych do grupy w wieku lat; celem jest osiągnięcie ok. 1,2% udziału w rynku (oglądalność), uzyskać ok. 1,5% udziału w rynku reklamowym Powyższe cele Emitent zamierza osiągnąć poprzez: zintensyfikowanie działań marketingowo-reklamowych, reagowanie na światowe trendy związane z ramówką telewizji, relacje z partnerami biznesowymi, dystrybucję na rynki zagraniczne. Ważną role ma również odgrywać kreowanie i wprowadzanie nowych kanałów telewizyjnych. Produkcja Strategia Emitenta w zakresie produkcji opiera się na dwóch założeniach: rozwój działu produkcyjnego oraz rozwój sprzedaży produktów technologicznych. Emitent ma zamiar skomercjalizować dział produkcyjny i świadczyć profesjonalne usługi produkcyjne oraz postrpodukcyjne firmom zewnętrznym. Emitent poszukuje również nowych klientów zainteresowanych korzystaniem z innowacyjnych rozwiązań (rozwiązania technologiczne stworzone i wdrożone przez Emitenta). Dystrybucja Emitent prowadzi rozmowy z kolejnymi partnerami w celu dalszej dywersyfikacji portfolio reprezentowanych przez spółkę Program kanałów. Ponadto Program zamierza podjąć działania mające na celu rozwijanie działalności na polu usług marketingowych dla istniejących klientów w dodatkowym obszarze B2C. Emitent analizuje i identyfikuje możliwości dodatkowych źródeł przychodów, zwłaszcza na rynku nowych mediów. Intensyfikowanie działań w tym zakresie dotyczy szczególnie dystrybucji treści multimedialnych zarówno 4fun.tv jak i innych kanałów tematycznych. Emitent wiąże duże oczekiwania z rozwijającym się rynkiem usług IPTV i VOD Główne rynki Podstawowym rynkiem, na którym działa 4fun.tv jest rynek telewizyjny. Emitent obecny jest na rynku jako nadawca satelitarny kanału tematycznego. Emitent posiada koncesję na rozpowszechnianie swojego programu drogą satelitarną: 4fun.tv jest nadawany drogą satelitarną jako free-to-air, czyli kanał niekodowany, 4fun.tv może obecnie oglądać większość abonentów platform cyfrowych w Polsce,

15 Podsumowanie Emitent podpisał umowy z 360 operatorami sieci kablowych, w tym ze wszystkimi spośród 10 największych sieci. Łącznie zasięg techniczny 4fun.tv w sieciach kablowych i wśród odbiorców satelitarnych to około 7,5 mln 3 gospodarstw domowych, co stanowi 72% tego rynku oraz 46,5% wszystkich gospodarstw domowych. Oczekuje się, że zasięg techniczny operatorów TV kablowej, platform cyfrowych oraz IPTV będzie w najbliższych latach dynamicznie rósł, co przełoży się na naturalny organiczny wzrost zasięgu technicznego 4fun.tv. W Polsce dostępnych jest około 130 kanałów tematycznych w języku polskim i wciąż powstają nowe. Obecnie kanały tematyczne nie mają znaczącego udziały w całkowitej oglądalności, ponieważ uniwersalne kanały ogólnodostępne nadawane drogą naziemną posiadają ok. 75% rynku. Wśród kanałów tematycznych największą popularnością w Polsce cieszy się kanał informacyjny TVN 24. W grupie docelowej lat na koniec IV-tego kwartału 2009 roku 4fun.tv plasował się na 8 miejscu, osiągając udział w rynku wynoszący 0,64%. 4 Ważne zjawiska obserwowane na rynku wpływające na rozwój telewizji 4fun.tv to: Cyfryzacja telewizji, Telewizja mobilna, Telewizja internetowa. 6. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA I PERSPEKTYWY 6.1. Wyniki przedsiębiorstwa Przegląd sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej został dokonany w oparciu o zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2007, 2008 i 2009 zaprezentowane i sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku notowań regulowanym. Tabela : Wybrane dane finansowe (w tys. zł) I-XII 2009 MSR I-XII 2008 MSR I-XII 2007 MSR Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Emitent 4 OBOP

16 Podsumowanie Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Aktywa razem Kapitał własny Kapitał (fundusz) podstawowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Średnioważona liczba akcji (w szt.)* Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,03 0,45 0,61 Rozwodniony zysk netto na akcję** 0,77 0,44 0,54 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) *** 4,19 4,62 4,19 Źródło: Emitent * W dniu 4 stycznia 2007 roku miał miejsce podział 1 akcji o wartości nominalnej 100 zł na 100 akcji o wartości nominalnej 1zł każda. Podział ten został odpowiednio uwzględniony w danych porównawczych. W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Emitent nabył akcji własnych, co przyczyniło się do zmniejszeni średnioważonej liczny akcji w okresie. ** zysk netto / liczba akcji na dzień zatwierdzenia Prospektu powiększona o liczbę akcji z nowej (planowanej) emisji, przy założeniu, że objęte zostaną w publicznej ofercie wszystkie oferowane akcje serii D. *** kapitały własne /średnioważona ilość akcji na koniec okresu W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent dynamicznie zwiększał skalę działalności oraz uzyskiwane wyniki. Wzrost przychodów ze sprzedaży na przestrzeni roku 2007 i 2008 związany jest głównie ze wzrostem przychodów 4fun Media S.A. ze sprzedaży czasu reklamowego. Wzrost w 2008 związany jest również z realizacją nowych zewnętrznych projektów produkcyjnych. W roku 2009 przychody spółki spadły w stosunku do roku Przyczyną tego było zmniejszenie składu Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. sprzedaż w grudniu 2008 r. jednostki zależnej Catmood Sp. z o.o. oraz ograniczenie przychodów z reklam barterowych (tylko w zakresie wzajemnych rozliczeń z innymi mediami, przychody niegotówkowe, patrz pkt ) Prognoza finansowa Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych, które byłyby aktualne na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Tendencje Przychody ze sprzedaży

17 Podsumowanie W całym okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi u Emitenta obserwowany był dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Przychody Emitenta zależą w dużej mierze od świadomości marki na rynku. Od początku działalności na polskim rynku telewizyjnym Emitent wykazuje stabilny wzrost zasięgu technicznego oraz oglądalności stacji 4fun.tv. (patrz [Rysunek 1, 2 i 16 w rozdz. 6] w części III) Emitent wykazuje dynamiczny wzrost przychodów z reklamy telewizyjnej, związany z działaniami zmierzającymi do zintensyfikowania aktywności reklamowej aktualnych klientów oraz działaniami mającymi na celu zaktywowanie klientów, którzy do tej pory nie współpracowali z Emitentem. W ostatnim roku Emitent ograniczył przychody z reklam barterowych (tylko w zakresie wzajemnych rozliczeń z innymi mediami, przychody niegotówkowe) i Emitent przewiduje utrzymanie się tej tendencji w najbliższym czasie. Przychody od niezależnych reklamodawców stale jednak rosną. (patrz pkt , część III) Emitent odnotowuje także wzrost przychodów z serwisów interaktywnych oraz przychodów generowanych przez znajdującą się w grupie Emitenta spółkę Program. Ceny W związku z dynamicznym rozwojem Emitent reguluje ceny w zależności od osiąganych wyników. Wzrost cen za wyemitowanie pojedynczej reklamy w kolejnych latach jest efektem dynamicznego wzrostu oglądalności oraz świadomości marki. Produkcja Od 2004 roku Emitent regularnie zleca produkcje krotkich filmów animowanych. Od roku 2009 Emitent, w związku z posiadanym archwium kontentu animowanego, ograniczył wydatki na produkcję. Zapasy Emitent nie posiada znaczących zapasów. Koszty Emitent nie obserwuje znaczących tendencji w poziomie ponoszonych kosztów. Emitent stara się utrzymywać koszty na stałym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Według najlepszej wiedzy Emitenta poza informacjami zaprezentowanymi powyżej oraz czynnikami ryzyka opisanymi [części III pkt. 1 i 2], nie występują jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta do końca bieżącego roku obrotowego. 7. ZNACZNI AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 7.1. Znaczni akcjonariusze Tabela 3: Struktura akcjonariatu przed ofertą akcji serii D Akcjonariusz Liczba akcji % ogólnej liczby Liczba głosów % ogólnej liczby przed ofertą akcji przed ofertą na WZ głosów na WZ

18 Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr Golden Finance Investments Limited Podsumowanie przed ofertą przed ofertą ,26% ,26% ,50% ,50% Pozostali ,27% ,27% Tabela 4: Struktura akcjonariatu w przypadku objęcia przez Inwestorów akcji serii D Akcjonariusz Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr Golden Finance Investments Limited % ogólnej liczby Liczba głosów % ogólnej liczby Liczba akcji akcji na WZ głosów na WZ po po ofercie po ofercie po ofercie ofercie ,61% ,61% ,78% ,78% Pozostali ,84% ,84% Nowi akcjonariusze ,77% ,77% Razem ,00% ,00% Tabela 5: Struktura akcjonariatu w przypadku objęcia przez Inwestorów akcji serii D Akcjonariusz % ogólnej liczby Liczba głosów % ogólnej liczby Liczba akcji akcji na WZ głosów na WZ po po ofercie po ofercie po ofercie ofercie Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ,81% ,81% Golden Finance Investments Limited ,04% ,04% Pozostali ,47% ,47% Nowi akcjonariusze ,69% ,69% Razem ,00% ,00% 7.2. Transakcje z podmiotami powiązanymi Podmioty powiązane w stosunku do Emitenta to głównie spółki należące początkowo do grupy Nova Holding Ltd, a po zmianach w strukturze grupy, które zaszły w roku 2008, do grupy Nova Group Ltd. Na dzień zatwierdzenia Prospektu były to w szczególności spółki: Nova Communications Group Sp. z o.o., Polymus Sp. z o.o., Program Sp. z o.o., Arteria S.A., 4fun Media Ltd. (patrz punkt 7 części III Prospektu). W okresie objętym historycznymi

19 Podsumowanie danymi finansowymi czasowo należały do grupy również inne spółki: Catmood Sp. z o.o. oraz Ciszewski Public Relations Sp. z o.o. Ponadto w okresie objętymi danymi historycznymi Emitent dokonywał transakcji z innymi jednostkami, powiązanymi osobowo. Część transakcji Emitenta z innymi podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi wynikała z faktu, że w początkowym okresie działalności Emitenta, dla spółek należących do Nova Holding Ltd prowadzona była wspólna polityka administracyjna. Dotyczy to między innymi wynajmu pomieszczeń biurowych od Nova Communications Group sp. z o.o., zajmującej się administracją budynku przy ul. Bobrowieckiej 1a, z którego korzysta kilka spółek z Grupy. Rozliczenia z tego wynikające dotyczą również infrastruktury budynku (m.in. telefon, Internet). Znaczna część rozliczeń dokonywanych między 4fun Media a podmiotami z nim powiązanymi dotyczy transakcji z zakresu głównego przedmiotu działalności poszczególnych Spółek. Spółki należące początkowo do grupy Nova Holding Ltd, a po zmianach w strukturze grupy, do grupy Nova Group Ltd prowadzą działalność wzajemnie uzupełniającą się na wielu polach. Komplementarność tych usług powoduje, że transakcje między spółkami stają się naturalną konsekwencją istnienia grupy. 4fun Media korzystała z usług spółki Polymus będącej agencją marketingową oraz Ciszewski Public Relations w zakresie usług public relations. Spółka Program zajmuje się dystrybucją programu 4fun Media a Catmood produkowała część treści programowych. 8. INFORMACJE DODATKOWE Dokumenty do wglądu Zarząd oświadcza, że w okresie ważności Prospektu Emisyjnego, w siedzibie Spółki w Warszawie na ul. Bobrowieckiej 1a, można zapoznawać się z następującymi dokumentami (lub ich kopiami): Prospekt Emisyjny. Statut Emitenta, Regulamin Rady Nadzorczej Emitenta, Regulamin Zarządu Emitenta, Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi, Jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta i spółek zależnych za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi, Opinie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki 4fun Media S.A. za okres od r. do r., według MSSF, Opinia Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki 4fun Media S.A. za okres od r. do r., według MSSF, Opinia Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki 4fun Media S.A. za okres od r. do r., według MSSF.

20 Podsumowanie

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Wrocław, 14.11.2012r. Spis treści Podstawowe informacje o Emitencie...3 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji.

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r.

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r. MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r. Median Polska S.A. Raport miesięczny za czerwiec 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 1 1. Informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Nazwa firmy: Adres:.. Miejscowość: Działając w imieniu: Nazwa Firmy:. Adres:...

Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Nazwa firmy: Adres:.. Miejscowość: Działając w imieniu: Nazwa Firmy:. Adres:... INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BM Medical S.A., które odbędzie się w dniu 18 listopada 2013 roku w siedzibie Spółki, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu Warszawa, 24 kwietnia 2013 roku Cloud Technologies S.A. ul. Żeromskiego 7 05-075 Warszawa Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zawartość Wybrane

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Q3 2015 ROKU

PODSUMOWANIE Q3 2015 ROKU PODSUMOWANIE Q3 2015 ROKU SUKCES REBRANDINGU Stacje należące do Grupy 4FUN MEDIA S.A. zostały na nowo sprofilowane. Stworzono spójny system zintegrowanej komunikacji wizualnej wszystkich kanałów należących

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013

ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013 ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013 Bielsko-Biała, 22 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki ABS Investment

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A skonsolidowany ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Słowicza 16, Warszawa 14 maja 2013 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku sporządzonego w związku z ofertą publiczną 200.000 Akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. Podstawa sporządzania raportu okresowego za III kwartał 2012 r. 2. Informacje o emitencie 3. Struktura akcjonariatu CERABUD S.A. 4.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 3.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 26-03-07 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Wiadomość:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 1 dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny luty 2015 r. Mysłowice, dn. 13. marca 2015 r.

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny luty 2015 r. Mysłowice, dn. 13. marca 2015 r. MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny luty 2015 r. Mysłowice, dn. 13. marca 2015 r. Median Polska S.A. Raport miesięczny za luty 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 1 1. Informacje o Emitencie... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r.

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r. RAPORT za 2014 rok Wrocław, 29 maja 2015 r. 1 Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny zawierający podsumowanie działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Labo Print S.A. za 4 kwartał 2015 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2015 roku

Raport kwartalny Labo Print S.A. za 4 kwartał 2015 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2015 roku , tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2015 roku do raportu kwartalnego Labo Print S.A. za 4 kwartał 2015 roku Poznań, 29 lutego 2016 roku 1. Informacje ogólne Dane Emitent firma: Labo Print Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Nazwa i adres firmy LEGIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBORNICKA 330 60-689 POZNAŃ Sprawozdanie z działalności zarządu za okres 01.01.2014-31.12.2014 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki pod firmą CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. (Spółka) w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Warszawa, 12.02.2013 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku Warszawa, 14 lutego 2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.)

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo