na finansowanie inwestycji rzeczowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na finansowanie inwestycji rzeczowych"

Transkrypt

1 Akademii Ekonomicznej w 2001 Stanisław Belniak Katedra Eko.. ontlkl NIeruchomości I Procesu InwestycyJnego Leszek Kałkowski Katedra Ekonomiki Nieruchomości I Procesu InwestycYlnego Stanisław Maciejowski Katedra Ekonomiki Nieruchomości I Procesu InwestycYlnego Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych 1. Wstęp Polska gospodarka stoi nadal przed koniecznością sprywatyzowania znacznej liczby przedsiębiorstw państwowych o dużej wartości. Realizacja tego zadania uzależniona jest w znacznym stopniu od wystąpienia dostatecznego popytu rynkowego na akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw. Określenie rozmiarów tego popytu wymaga szczegółowych analiz i symulacji wpływu - przynajmniej najważniejszych - czynników kształtujących skłonność do zakupu tych akcji przez podmioty fizyczne i prawne. Obok oszacowania aktywnych źródeł tego popytu, opartego na prognozach wzrostu produktu krajowego brutto, dochodów podmiotów gospodarczych, lokat oszczędnościowych gospodarstw domowych czy portfelowych inwestycji zagranicznych, istotnym zagadnieniem staje się obecnie uwzględnienie okoliczności ograniczających popyt na akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw. Określenia wymaga więc wartość środków pieniężnych kierowanych na cele konkurencyjne względem zakupu akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw.

2 Stanisław Be/niak, Leszek Ka/kawski, Stanisław Maciejawski Ważnym. bo mogącym zaabsorbować istotną część wolnych kapitałów pieniężnych. czynnikiem ograniczającym popyt na akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw stają się w coraz większym zakresie inwestycje rzeczowe podmiotów gospodarczych. w szczególności realizowane poprzez: - emisje kolejnych serii akcji już istniejących spółek akcyjnych. - zacią ganie kredytów bankowych. - emisje obligacji przeds ięb iorstw i instytucji samorządowych. - zakup nieruchomości od Skarbu Państw a i gmin. Przedsiębiorstwa i gminy. dbające o swój rozwój. będą pozyskiwać środki na finansowanie inwestycji rzeczowych oprócz tradycyjnych źródel również poprzez emisje akcji lub obligacji oraz zaciąganie po życzek i kredytów. Znaczny zasób nieruchomości. pozostający we w ładaniu Skarbu Państwa i gmin jest już obecnie i będ zie w przyszłości prywatyzowany. co także zwiąże znaczne kwoty zasobów pieniężnych ludności i przedsiębiorstw. Oznacza to nie tylko pojawienie się na rynku kapitałowym nowych papierów wartościowych. konkurencyjnych dla akcji prywatyzowanych przed s iębiorstw. ale tak że zmniejszenie dopływu wolnych ś rodków na ten rynek. 2. Inwestycie rzeczowe podmiotów gospodarczych Nakłady inwestycyjne na zwięks zenie zasobu majątku trwałego wydatkowane były dotychczas przez sektory instytucjonalne gospodarki w proporcjach przedstawionych w tabeli l. Tabela I. Struktura nakladów inwestycyj nych na z większe nie zasobów majątku trwalego w Polsce (w %) Wyszczególnienie t99t Przcdsięt:J:iorstwn Instytucje rządowe i samorządowe Gospodarstwa domowe Instytucje finhnsowe i ubezpieczenin Razem Wartość (w mln zl) 16, Z,ódlo: Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1997,2000. W 1995 l'. sektor prywatny zrealizowai44.2% ogólnej wartości inwestycji w gospodarce. zaś sektor publiczny %. Nakłady inwestycyjne kierowane były przede wszystkim do przemysłu (42.8%). Blisko polowę nakładów (47.9%) pochłonęły budynki i budowle. drugie tyle - maszyny. urządzenia i środki transportowe. W śró d inwestorów-przedsiębiorstw prawie polowę

3 nakładów inwestycyjnych poniosły spółki akcyjne, które wydatkowały 14,1 młd zł, tj. 30% ogółu nakładów inwestycyjnych w kraju. Podstawowe wielkości charakteryzujące procesy inwestycyjne w Polsce w latach oraz ich hipotezę docelową do 2005 l'. zaprezentowano w tabeli 2 oraz na rys tródła finansowania potrzeb InwestycyJnych W każdym z wymienionych poprzednio sektorów instytucjonalnych występują różne źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, zarówno jeśli chodzi o finansowanie ze środków własnych, jak i finansowanie obce. Najogólniej do źródeł finansowania ze środków wlasnych zalicza Sięl: - finansowanie w formie wkladów (gotówkowych i rzeczowych), - finansowanie w formie udziałów i akcji, - tjnansowanie z zysków zatrzymanych. Finansowanie obce to: pożyczki, kredyty (bankowe, dostawców, odbiorców), obligacje, leasing. W dalszych rozważaniach skoncentrujemy się najpierw na określeniu tej części środków własnych, która mogłaby pochodzić z emisji akcji przedsiębiorstw i która służyłaby finansowaniu przedsięwz i ęć inwestycyjnych emitentów. Nie pominiemy także takiego źródła finansowania obcego, jakim byłyby emisje obligacji przedsiębiorstw i obligacji komunalnych. Takie bowiem działania emisyjne oznaczają podaż na rodzimym lynku kapitałowym nowych papierów wartościowych, konkurującą z równoległą podażą akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw. Analizie poddana zostanie także kwestia finansowania inwestycji rzeczowych z kredytu bankowego. Jego spłaty, podobnie jak zakupy"nieruchomości od skarbu państwa i gmin, będą ograniczać dopływ pieniądza na rynek kapitałowy, a więc na zakup akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw. W celu określenia poszukiwanych wartości emisji akcji i obligacji dokonano analizy rozmiarów nakładów inwestycyjnych w przeszłości oraz dokonano prognozy ich wielkości do 2005 l'. Punktem wyjścia była wartość produktu krajowego brutto (PKB) oraz relacja do niej wartości nakładów inwestycyjnych. Określono także udział inwestycji sektora przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w nich środków własnych przedsiębiorstw, przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji rzeczowych. Założono, że istotną częścią środków własnych będą wpływy z emisji akcji przedsiębiorstw, a także środki ze sprzedaży emitowanych przez nie obligacji. Całość rachunków symulacyjnych dła lat 2000 i 2005 przeprowadzono w dwóch wariantach: minimalnym (A) i maksymalnym (B) spodziewanych wartości. Obliczone wartości przedstawiono w tabeli 2. l Projekty inwestycyjne, pod red, T, Oostkowskiej-Drzewickiej, OdiDK sp. z 0.0., Gdańsk 1997.

4 Stanisław Belniak, Leszek Ka łkowsk i, Sta nisław Tabela 2. Charakteryslyka procesów inwestycyjnych w lalach wraz z progno z ą na lala 2000 i 2005 Jedno- Wyszcze- Wn- Lp. sika gólnicnic miary riant I Produkl krajowy brutto ml d l i 86,5 11 4,9 155,8 210,4 286,0 364,0 730, w lym: n Nakłady inwesty- % A l 19,5 17,5 15,9 16,1 16,5 18,1 cyjne na środk i mld l i A l 16,9 20,2 24,7 33,9 47,1 65,8 t r wałe % B I mld l i B I III In weslycje pned- % A i,i 62,4 56,7 53,8 56,7 66,S 65,0 s ięb iorst w mld li Al,1 10,5 11,4 13,3 19,2 31,4 42,8 % AI,2 mld l i AI,2 % BI,I mld l i Bl.1 % BI,2 mld l i Bl, IV Inwestycje przed- % AI,I,I 50,0 52,6 s ię b iors t w ze mld zl AI,I,I 5,2 6,0 ś ro d ków wln- % Al,2,2 snych mld zl Al,2,2 % BI,I,I mldzl BI,I,I % B 1,2,2 mld l i B I,2, V Emisje akcji % 1,4 0,4 (w % inwestycji mld zl AI,I 0,1 0,1 p rze d s ięb iors t w) mld zl AI,2 mld zl B I,I mld zl B I, VI Emisje obligacji % 0,0 0,0 przed s ięb iorst w mld zl A I,I (w % inwestycji mld zl AI,2 pl7.cd s ię bi ors t w) mld zl Bl,1 mld zl BI,2 A - wa riant minimalny, fi - wariant maksymalny. Źródł o: opracowanie wł a s ne na podstawie danych GUS , ,4 59,9 61,2 60,0 7,9 11, ,3 9,9 4,5 2,8 0,3 1,9 1,4 1, ,0 0,0 0,0 0,0 20,0 25,0 146,0 317,0 24,0 30,0 175,2 380, ,0 60,0 92,0 190,0 65,0 65,0 95,0 206,0 63,0 60,0 110,4 228,0 65,0 65,0 11 3,8 247,3 60,0 60,0 55,2 11 4,0 60,0 60,0 57,0 123,0 56,0 50,0 6 1,8 11 4,0 56,0 50,0 63,7 123, ,0 6,0 3,7 11,4 3,8 12,4 4,4 13,7 4,6 14, ,0 5,0 1,8 9,5 1,9 10,3 2,2 11,4 2,3 12,4 Produkt krajowy brutto w 1996 r. - wedlug danych GUS - wyniósl 364 mld zl i we dłu g p rzyj ę t ej prognozy wyniesie w 2000 l'. ok. 730 mld z ł, a w docelowym 2005 r. - ok mld z ł. Udzial nakład ów inwestycyjnych na środki trwał e w przeszłości ( r.) wah a ł s ię od 19,5% do 18,1 % PKB. W prz yszło ś ci n ależy lic zy ć s ię ze stopniowym wzrostem tego ud z i a łu, uza-

5 Prywatyzacja przedsiębiorstw mln zl (100%) Instytucje finansowe i ubezpieczenia 4,6% (2,2 mld) Gospodarstwa domowe 12,5% (5,8 mld) Instytucje rządowe i samorządowe 16,4% (7,8 mld) Sektor przedsiębiorstw 66,5% (31,4 mld) Rys. l. Nakłady inwestycyjne w Polsce według sektorów w 1995 r. Źródło: dane GUS, Ogółem 47,1 mld zł (100%) Instytucje i osoby prywatne 40% (18,6 mld zł) Podmioty gospodarcze 60% (28,5 mld zł) z tego: Inne Nakłady nie sfinansowane Środki zagraniczne Kredyt bankowy 7% (1,9 mld) 9% (2,5 mld) 6% (1,6 mld) 12,8 (3,6 mld) Środki własne inwestora 65,2% (18,9 mld) Rys. 2. Źródła finansowania inwestycji w Polsce w 1995 r. Źródło: dane GUS, 1997.

6 I Stallislaw Belniak, Leszek Kalkowski, Stanisław Maciejowski Przemysi Sektor 42,8% publiczny (20,2 mld zl) 55,8% Naklady (26,3 mld zł) inwestycyjne Inne sektory i sekcje 47,1 mld (100%) r-- 40% Seklor Obsluga prywatny nieruchomości 44,2% 12,9% (20,8 mld zl) (6,1 mld zl) BlIdOWniCI\ 4,5% (2,1 mld zł) Rys. 3. Slruktura nakładów inwestycyjnych w Polsce w 1995 r. Żródlo: dane GUS, sadnionym zarówno spodziewanym rozwojem gospodarczym kraju, jak i koniecznością uzup e łniania zużywających się składników majątku narodowego. W wariancie minimalnym założono zatem wzrost udziału inwestycji w PKB w 2005 r. do 25%, zaś w wariancie maksymalnym - do 30%. Oznacza la, że slrumiel\ nakladów inwestycyjnych z wyjściowego poziomu 65,8 mld zl w 1996 r. wzrósłby docelowo do 317 lub 380 mld z ł. W ogólnej kwocie nakładów inwestycyjnych ud zi ał sektora przedsiębiorstw wykazywał w przeszłości systematyczny wzrost - do 65% w ł996 r. W prognozach na przyszłość rozważono dwa warianty: w pierwszym założono spadek udziału przedsiębiorstw do 60%, gdyż należy liczyć się z ożywieniem działalności gospodarczej, w tym inwestycyjnej, innych sektorów, przede wszystkim instytucji rządowych, samorządowych, a takie gospodarstw domowych. W drugim wariancie przyjęto jednak niezmienny udział sektora przedsiębiorstw w inwestycjach ogólnokrajowych - tj. w wysokości 65%. Przy takich założeniach rozpiętość kwot nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw pomiędzy rozpatrywanymi wariantami zamknie się w 2005 r. w granicach od 190 mld zł (wariant A1.l) do 247 mld zł (wariant B 1.2).

7 - - Inni inwestorzy Odsetki od kredytów 22,0% 5,6% (10,4 mld zł) (1,7 mld zl) Państ WQWC jednostki organizacyjne 6% Srodki transportu (2,7 mld zl) 9,5% ,7 mld (4,5 mld zł) Spóldzielnie ,9 mld 6% (2,8 mld zł) ,1 mld (100%) M.szyny Samorz.1d terytorialny i urządzenia 8,1% (3,8 mld zl) 37,0% Przedsiębiorstwa (17,4 miel zł) Budynki i budowle 47,9% państwowe 11,7% (5.s mld zl) Spólki z ,2% (7,6 mld zl) Spójki akcyjne 30,0% (14,1 mld zł) Rys. 4. Struktura techniczna i instytucjonalna inwestycji w 1995 l'. Żródlo: dane GUS, Samofinansowanie Inwestycll przedsiębiorstw na drodze emlsll akcll W latach udzial środków własnych przedsiębiorstw w finansowaniu inwestycji kształtował s i ę na poziomie 50-60%, wykazując tendencję do systematycznego wzrostu. W prognozie na 2005 r. założono udział środków własnych dla wariantu minimalistycznego (AI.l i A1.2) w wysokości 60% oraz dla wariantu maksymalnego (Bl.! i B 1.2) w wysokości 50%, Można bowiem spodziewać się uruchomienia w najbliższych 8 latach innych, obcych źródeł finansowania, takich jak: korzystniejszy kredyt bankowy, emisje obligacji i inne. Przy tych założeniach prawdopodobna kwota nakladów inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych przedsiębiorstw wyniesie w 2005 l'. - w zależności od wariantu - od 114 mld zł do niespełna 124 mld zł, wobec kwoty 26 mld zł rejestrowanej przez GUS w 1996 r. W tych kwotach mieszczą się poszukiwane przez nas środki pochodzące z emisji własnych akcji pr zedsiębiorstw-inwestorów.

8 Stanisław Betniak, Leszek KatkOlvski, Stanisław W latach wartość nowych emisji akcji spólekjuż notowanych na warszawskiej Gieldzie Papierów Wartościowych wzrastala stopniowo od 0,1 do 1,2 mld zl. W 1996 r. odpowiadała ona poziomowi 2,8% nakładów inwestycyjnych przedsiębiors tw. Z braku możliwości szczegółowego zbadania przeznaczenia uzyskanych tą drogą środków założyliśmy, iż zostały one w całości skierowane na inwestycje rozwojowe emitentów. W prognozie do 2005 r. przyjęto szacunkowo dalszy umiarkowany wzrost udziału tego źródła w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw. Określono go na poziomie 4% w 2000 r. i 6% w 2005 r., co oznaczałoby uzyskanie z emisji akcji kwot 11,4 do 14,8 mld zł, w zaleźności od przyjętego wariantu inwestycyjnego. Reasumując, w 2005 r. ze środków własnych przedsiębiorstw zrealizowane zostałyby inwestycje o wartości mld zl, w tym z emisji akcji - 11,4-14,8 mld zł. Udział emisji akcji w środkach własnych wyniósłby 10-12%. Dynamikę prognozowanych wartości ilustruje rys. 5. Rozmiary przewidywanych dla realizacji inwestycji rzeczowych emisji akcji przedsiębiorstw wydają się realne. Akcje te - jako pochodzące od znanych już na rynku emitentów - powinny łatwo znaleźć nabywców. W znaczący sposób wspomogą one finansowanie inwestycji emitentów ze środków wlasnych. Zarazem emisje te stanowić będą dodatkową podaż walorów na rynku kapitalowym i stanowić będą znaczącą konkurencję dla równolegle wprowadzanych na giełdę emisji akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw. 5. Finansowanie Inwestycji r:zeczowych :ze źródeł obcych Drugim - po środkach własnych - źródłem finansowania inwestycji rzeczowych jest kredyt bankowy. Jego atrakcyjność uzależniona jest od ceny, tj. od stopy oprocentowania. Ta zaś w całym okresie transformacji kształtuje się na wysokim poziomie, nie skłaniając inwestorów do zadłużania się w bankach, lecz raczej do wykorzystywania głównie środków własnych. Informacja statystyczna o wysokości kredytów inwestycyjnych w ostatnich latach jest ograniczona do większych przedsiębiorstw (zatrudn iaj ących powyżej 20 osób). Zaangażowanie kredytów bankowych w realizację inwestycji w przeszłości oraz jego progno zę na lata 2000 i 2005 zawiera tabela 3. Założono wzrost udziału kredytów bankowych w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw do 20% w 2000 l'. i do 30% w 2005 r. Upoważnia do tego zmniejszająca się stopa inflacji, a w ślad za tym - stopa oprocentowania kredytów. Z prognozy wynika, ż e kredyt bankowy będ zie źródłem finansowania inwestycji o wartości 19 mld zł w 2000 l'. i 66 mld zł w 2005 r. Zauważmy, że spłaty kredytów w szacowanych wielkościach zaangażują poważne środki, które w innych warunkach mogłyby być wykorzystane na zakup akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw.

9 N = 200 E O lowestycje w środk i trwałe OgÓ ' Je ," _ , ' J inwesrycje przedsiębiorstw._!?:.../ ' im ----9'2 j-t::..'"'' 57.' BI Al AI,2 Al,l Al,l,2 Al,l,l ze środków własnych J_.:. rl.l,l ::t. 34 "6 w rym: z emisji akcji *..j,. 2.4J::_ ---f f=-... F':.':.':.':.':.3=:;';.':.:.':.:r-- 11, I Lata "" \':.,' '" " " g. ",' "" o'., " " 'g. ".. Rys. 5. Prognoza podaży akcji przedsiębiorstwa na inwestycje w środki trwale Źródło: Prywatyzacja a rynek kapitalowy w Polsce, pod red. J. Czekaja i S. Owsiaka, PWN, Warszawa 1999, tab. 3.21, s ":.t,

10 Stanislaw Belniak, Leszek Kulkowski, Stanisław Maciejowski Tabela 3, Źródla finansowania inwestycji przedsiębiorstw Wyszczególnienie Jednostka miary Nakłady inwestycyjne większych mld zl 12,5 18,4 28,5 94,0 222,0 I)rzcd siębiorstw - w tym sfinansowane z kredytów mld zl 1,1 1,9 3,7 19,0 66,0 bankowych - odsetek inwestycji % 8,8 10,3 12,9 20,0 30,0 Emisje obligacji mlnzl ,8-2,3 9,5-12,4 - odsetek krcdyhl % Źródlo: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw wymagać będzie sięga nia także do innych źródeł - poza kredytem bankowym i emisją akcji. Jednym z nich może i powinien być dług obligatoryjny przedsiębiorstw, W latach emisja długu obligatoryjnego wyst ępowała w ilościach śladowych i pochodziła z kilku zaledwie przedsiębiorstw, Miała ona najczęściej charakter długu królkotenninowego, o stosunkowo niewielkich kwotach i adresowanego do wąskiego grona obłigatariuszy, Ponieważ emisja długu jest korzystniejsza od kosztownego kredytu bankowego, powinna stać się bardziej znaczącym źródlem środków na rozwój przedsiębiorstw, Oszacowano, że w '. przy udziale emisji obligacji w wartości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w wysokości 2% uzyskać będzie można z tego źródła - w zależności od rozpatrywanego wariantu - od 1,8 do 2,3 mld zł. W 2005 l'. natomiast, przy podwyższonym, bo udziale w inwestycjach w wysokości 5%, emisja obligacji mogłaby przynieść od 9,5 do 12,4 mld z ł. Byłyby to kwoty niewiele niższe od prognozowanej wartości emisji akcji prze dsiębiorstw na cele inwestycyjne, Mogłyby one wydatnie zmniejszyć zapotrzebowanie inwestorów na droższy od długu obligacyjnego kredyt bankowy, Z szacunków wynika bowiem, że prognozowana wielkość emisji obligacji stanowiłaby 10-19% prognozowanej wartości kredytów bankowych, Poza instytucjonalnym sektorem przedsiębiorstw poważnym inwestorem są instytucje rządowe i samorządowe, Ich udział w ogólnych inwestycjach w kraju wynosił w 1996 r, ponad 16% i wyrażał się kwotą blisko 8 mld zł. W przy szłości ud z iał ten z pewnością ułegnie powiększeniu, W odróżnieniu od przedsiębiorstw, w ostatnich latach kilkanaście gmin przejawiało inicjatywy emisyjne obligacji komunalnych, szacowanych na łączną kwotę ok, 0,2 mld zł. Przyjmując, że trend pozyskiwania środków drogą emisji obligacji komunalnych ulegnie w najbliższej przyszłości wzmocnieniu i stanowić one będą 30-50% ogólu zobowi ązat\ gmin, należałoby liczyć się w 2000 r, z emisją o wartości 1,2-2,0 mld zł, a w 2005 l'. odpowiednio 3-5 mld zl. Szacunki te w świet le prognozowanych wcześniej wartości emisji obligacji przedsiębiorstw wydają się realne,

11 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych... I Pojawienie się na rynku kapitałowym ofert przedsiębiorstw i organizacji rządowych i samorządowych pragnących zaciągnąć dług obligacyjny - aczkolwiek dotyczy to częściowo odmiennego kręgu potencjalnych nabywców niż w przypadku akcji - może stanowić pewną konkurencję w stosunku do oferowanych równolegle akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw, wiążąc na tym docelowo większe kwoty pieniężne. 6. Zmiany własnościowe Mienie Skarbu Państwa i gmin podlega systematycznej prywatyzacji drogą sprzedaży lub oddawania w wieczyste użytkowanie gruntów rolnych, a także działek budowlanych, mieszkań i innych obiektów, głównie w miastach. Dzięki informacji notarialnej można dość dokładnie określić ogólną liczbę dokonywanych transakcji, w których podaż tworzą Skarb Pmlstwa i gminy, wycenić je można jednak tylko szacunkowo. Odpowiednie wielkości w tym zakresie prezentuje tabela 4. Tabela 4. Transakcje nieruchomościowe z udziałem Skarbu Pmistwa i gmin Wyszczególnienie Jednostka miary Trallsakc je nieruchomości w kraju ogółem tys. szt. 403,8 408,8 504, ,6 646, ,0 Transakcje rynkowe w kraju ogólem tys. szt. 206,4 248, , ,7 525,0 630,0 w Transakcje rynkowe Z udzia tys. szt. 63, , , ,0 lem skarbu państwa i gmin Udział w transakcjach % 30,8 34, , ,0 32,0 rynkowych ogólem Szacowana średnia wartość l tranasakcji tys. zl Szacowana wartość trans mldzl 3.8 4,0 6,4 w akcji rynkowych z udziałem 10.0 skarbu pajlstwa i gmin Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Podaż nieruchomości z omawianych źródeł jest poważna, gdyż w ostatnich latach stanowiła ona ponad 1/3 ogółu transakcji nieruchomościowych w kraju. Określając szacunkowo wartość jednej transakcji tego typu w latach na kwoty w granicach 22 tys. do 50 tys. zl, można w przybliżeniu oszacować wartość ogólną mienia nieruchom ego zbywanego przez Skarb Państwa i gminy. Wynosiła ona 3,8 mld zł w 1995 r., zaś w 2005 l'. szacuje sięją na sumę 10mld zl. Ta ostatnia kwota będzie w przybliżeniu równa 1/3 łącznej

12 Stanisław Betniak, Leszek Ka/kowski, Stanisław MaciejalVski wartości emisji akcji i obligacji przedsiębiors tw oraz komunalnych. O taką kwotę zmniejszy s ię potencjalna możliwość nabycia akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw. 7. Podsumowanie Przedstawione czynniki wyznaczające podaż nowych akcji, a także obligacji przedsiębiorstw i obligacji komunalnych, wywołane przede wszystkim działalnością inwestycyjną, wraz z możliwościami zakupu nieruchomości od Skarbu Pm\stwa i gmin stanowią ofertę kapitałową, adresowaną do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Celem tych rozważań było oszacowanie prawdopodobnych kwot pieniężnych, jakie związane zostaną przez opisane czynniki i nie będą przeznaczone na zakup akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych. Rozmiary tej oferty przedstawiono w tabeli 5. Tabela 5. Srodki finansowe wiązane ofertą kapitałową Oferta Jednostka miary Zakup akcji przedsiębiorstw (nie pry mldzl 1,4 \, ,6 11,4-14,8 watyzowanych) Zakup dlugu obligacyjnego przedsi ę- mldzl - - 1,8-2,3 9,5-12,4 biostw Zakup dlugu obligacyjnego gmin mldzl 0,1 0,1 1,2-2,0 3,0-5,0 Zakup nieruchomości od skarbu państwa i gmin mld zl 3,8 4,0 6,4 10,0 Razem x 5,3 5,3 13,1-15,3 33,9-42,2 - uzial w PKB % 1,9 1,5 1,7-2,1 2,7-3,3 - udział w nakładac h inwestycyjnych % 1\,3 8,1 8,9-10,5 10,7-13,3 kraju - na jednego micszkal\ca zl Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Szacowane "zamrożenie" środków finansowych jest dość znaczne, skoro w docelowym 2005 r. może osiągnąć kwolę ponad 40 mld zl, tj. ponad 3 % planowanego PKB lub ponad 13% prognozowanego strumienia nakladów inwestycyjnych na środki trwałe. Wielkości te należy uwzględnić w procesie przygotowywania oferty prywatyzacyjnej w najbliższych latacll.

13 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych... I The Privalisalion of Slale Enlerprises and Share Issues for Financing Malerial Inveslmenls In this artiele, the authors diseuss the faetors affeeting Ihe supply of new shares and bonds issued by enterprises, gminas and government and Iocal government organisations, and generatecl above ali by investment activity, including the purchase of rea1 estate from the Stałe Treasury and gminas, The aim of this study is to estimate the sum of cash which will be assigned to investments other than the purchase or shares in privatised state enterprises uutil the year 2005.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Sprawdzian z przedmiotu Zasady rachunkowości Autor: Dorota Zielińska Imię i nazwisko:... Klasa:... Grupa I I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE maj 2014 r. DEFINICJA I GŁÓWNE CECHY OBLIGACJI Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa)

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2016 Biuletyn kwartalny

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2016 Biuletyn kwartalny Warszawa, 1 czerwca r. Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/ Biuletyn kwartalny 1. Państwowy dług publiczny(pdp, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec I kwartału r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 Gminy Kuślin

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 Gminy Kuślin Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 212 Rady Gminy w Kuślinie z dnia...212 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 213-22 Gminy Kuślin Do opracowania Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Łask na lata 2013-2020 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: - ustawa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Nota Informacyjna dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Wykorzystano wyniki raportu Jacka Sieraka, Michała Bitnera, Andrzeja Gałązki i Remigiusza Górniaka, dla MRR Ocena zdolności JST

Bardziej szczegółowo

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 105 117 Joanna Duda*, Anna Wolak-Tuzimek** Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 1. Wprowadzenie Rozwój przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE Bojszowy, 7 listopada 2013 r. DEFINICJA I GŁÓWNE CECHY OBLIGACJI Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2014-2019 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu państwa BSiE 37 Monika Korolewska Informacja nr 1162 (IP-108G) Przychody i rozchody budżetu państwa Przepisy ustawy o finansach publicznych obok dochodów i wydatków oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2015 Biuletyn kwartalny

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2015 Biuletyn kwartalny Warszawa, 1 czerwca 215 r. Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/215 Biuletyn kwartalny 1. Państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec I kwartału

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 13 lutego 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r. W styczniu 2014 roku inwestorzy kupili obligacje skarbowe o łącznej wartości 256,2 mln zł to trzeci

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

V. Analiza strategiczna

V. Analiza strategiczna V. Analiza strategiczna 5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości Tabela V.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 5.2. Określenie wariantów postępowania Na podstawie przeprowadzonej analizy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami dr Dariusz Trojanowski, Katedra Inwestycji Podręczniki p.z. pod red. E. Kucharskiej-Stasiak ; VALOR. M.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy data Kierownik Jednostki

Główny księgowy data Kierownik Jednostki Załącznik Nr 1 Plan dochodów jednostki na 2010 rok. Przewidywane Plan na Wykonanie na wykonanie Plan na Struktura Struktura Dział Rozdział Pargraf Treść 30.09.2009 30.09. 2009 % 2009 r 2010 r ( 9:5) (9:8)

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Co pokazuje Licznik Długu Publicznego?

Co pokazuje Licznik Długu Publicznego? Wiktor Wojciechowski 27 września roku Co pokazuje Licznik Długu Publicznego? 1. Licznik długu pokazuje szacunkową, bieżącą wielkość: a. państwowego długu publicznego ogółem, oraz b. państwowego długu publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza

UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza UCHWAŁA NR XXXIII/253/3 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 25 stycznia 3 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

5.1. Własny potencjał dochodowy

5.1. Własny potencjał dochodowy Grupa dochodów własnych jst obejmujących podatki, opłaty, wpływy z czynszów i dzierżawy powiększyła się o dochody z udziałów w PIT i CIT oraz ze źródeł związanych ze środkami unijnymi. Zmiany w ustawie

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym W poniższym materiale przedstawiona została metodyka wyliczenia szeregów czasowych kategorii monetarnych zmienionych począwszy

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa - brak jednoznacznej interpretacji terminu inwestycja - termin ten podlegał ewolucji. Obecnie rozróżnia się inwestycje jako kategorię ekonomiczną i jako

Bardziej szczegółowo