2. OPIS PROGRAMU POMOCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. OPIS PROGRAMU POMOCY"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. K(2009) 4149 Dotyczy: pomocy państwa / Polska Pomoc nr N 519/08 Pomoc na restrukturyzację dla spółki IŁAWA S.A. Szanowny Panie Ministrze! Komisja pragnie poinformować władze Polski, że po przeanalizowaniu przekazanych informacji na temat wyżej wymienionej pomocy, postanowiła nie wnosić zastrzeżeń wobec tej pomocy z uwagi na jej zgodność z Traktatem WE. Komisja podjęła decyzję na podstawie następujących ustaleń: 1. PROCEDURA (1) Zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu władze polskie powiadomiły Komisję o wymienionym środku pomocy w piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w dniu 17 października 2008 r., zarejestrowanym tego samego dnia. Dodatkowe informacje zostały przekazane pocztą w pismach z dnia 8 stycznia 2009 r. i z dnia 27 marca 2009 r., zarejestrowanych odpowiednio w tych samych dniach. 2. OPIS PROGRAMU POMOCY 2.1. Tytuł (2) Pomoc na restrukturyzację dla spółki IŁAWA S.A Budżet (3) PLN (około EUR) Czas trwania pomocy (4) Pomoc doraźna. Jego Ekscelencja Pan Radosław SIKORSKI Minister Spraw Zagranicznych Al. Szucha 23 PL Warszawa Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgia Telefon: centrala (+32-2) Teleks: COMEU B Adres telegraficzny: COMEUR Brussels.

2 2.4. Podstawa prawna (5) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Cel pomocy (6) Restrukturyzacja zagrożonego przedsiębiorstwa. 2.6 Beneficjent (7) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego IŁAWA S.A. (dalej zwane Spółką lub Iławą ). (8) Zgodnie ze statutem Spółki przedmiotem jej działalności jest produkcja skrobi ziemniaczanej. (9) Spółka powstała w 1959 r. i prowadziła działalność od 1960 r. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w 2007 r. zatrudniała średnio 41 pracowników. W tym samym roku aktywa ogółem wyniosły około 13,2 mln PLN, a sprzedaż ogółem wyniosła około 11 mln PLN. Zgodnie z przekazanymi informacjami IŁAWA nie eksportuje żadnych swoich produktów do innych państw członkowskich UE. W 2007 r. produkty były sprzedawane tylko na rynku polskim. IŁAWA w całości należy do Skarbu Państwa. Siedziba Spółki znajduje się na obszarze objętym pomocą. (10) Zgodnie z kryteriami określonymi w zaleceniu Komisji dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 1 IŁAWA należy do kategorii przedsiębiorstw dużych, ponieważ jej właścicielem jest Skarb Państwa. Jednak w przypadku uwzględnienia liczby pracowników oraz obrotów i sumy bilansowej Spółki, zostałaby zdefiniowana jako małe przedsiębiorstwo. (11) IŁAWA zamknęła 2005 r. stratą netto w wysokości 2,8 mln PLN, a 2006 r. stratą w wysokości 1,6 mln PLN. Zgodnie z przekazanymi informacjami wiele czynników miało wpływ na sytuację finansową w tych latach, przy czym większość z nich była niezależna od Spółki. Szczególnie niekorzystny wpływ miała sprzedaż po niskich cenach do krajów nienależących do Unii Europejskiej skrobi ziemniaczanej wyprodukowanej w 2004 r. Drastyczny spadek cen w 2005 r. zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym spowodował, że zysk brutto ze sprzedaży nie wystarczył na pokrycie wysokich kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnozakładowych. (12) Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83 ze zm.), wywóz nadprodukcji skrobi ziemniaczanej z 2004 r. poza terytorium Unii Europejskiej musiał nastąpić do końca 2005 r. Tak się jednak nie stało i wywóz ponad 740 ton skrobi ziemniaczanej nastąpił dopiero w I kwartale 2006 r. Cena sprzedaży była znacznie niższa od całkowitego kosztu produkcji skrobi ziemniaczanej, a ponadto Agencja Rynku Rolnego naliczyła Iławie opłatę karną w wysokości około 0,5 mln PLN za niedokonanie rozliczenia wywozu skrobi ziemniaczanej z terytorium UE bez refundacji wywozowych. 1 Dz.U. L 124 z

3 (13) Pomimo złej sytuacji finansowej i braku odpowiedniego zabezpieczenia kredytowego w 2005 r. Iława S.A. rozpoczęła realizację nowej inwestycji pn. Poprawa efektywności produkcji skrobi poprzez ograniczenie zużycia energii, wody i ładunku ścieków. Z powodu trudności finansowych zakończenie realizacji inwestycji uległo opóźnieniu. Łączny koszt inwestycji wyniósł 4,7 mln PLN. Inwestycję zrealizowano przez zaciągnięcie pożyczek, których w chwili obecnej Spółka nie jest w stanie spłacić, ponieważ egzekucje komornicze wierzycieli spowodowały zablokowanie jej rachunków bankowych. (14) Zgodnie z przekazanymi informacjami wskutek nieurodzaju ziemniaków w Polsce w sezonie 2005/2006 przychody ze sprzedaży skrobi ziemniaczanej wyprodukowanej w 2006 r. nie pokryły zaległych i bieżących zobowiązań Spółki. W latach 2005, 2006 i 2007 Spółka nie osiągnęła limitów produkcyjnych; ich wykorzystanie było następujące: 83% w 2005 r., 53% w 2006r. i 68% w 2007 r. (15) W celu pomocy Spółce w dalszym prowadzeniu działalności Minister Skarbu Państwa upoważnił Spółkę do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionego na nich budynku na rzecz miasta Iława w zamian za umorzenie zobowiązań podatkowych wraz z odsetkami. W tym kontekście prawa do nieruchomości o wartości PLN zostały przeniesione w maju 2007 r. W lipcu i sierpniu 2007 r. Spółka ogłosiła zaproszenie do składania ofert dotyczących kolejnej nieruchomości w celu finansowania bieżącej działalności ze środków pozyskanych ze sprzedaży. Z powodu braku zainteresowania nie wyłoniono nabywcy. (16) Zgodnie z przekazanymi informacjami sytuacja Spółki uległa znacznemu pogorszeniu od dnia złożenia w Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP S.A.) wniosku o udzielenie pomocy publicznej na ratowanie. Władze Polski wskazały, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz w okresie od stycznia do sierpnia 2007 r. Spółka zaciągała krótkoterminowe pożyczki celem uregulowania najpilniejszych zobowiązań oraz pożyczki na prowadzoną inwestycję; pożyczek tego rodzaju Spółka nie jest już w stanie uzyskać. (17) Na początku 2007 r. Iława złożyła wniosek o udzielenie pomocy publicznej na ratowanie. Decyzją nr C(2007) 6179 z dnia 5 grudnia 2007 r. Komisja zatwierdziła pomoc w wysokości PLN (około 0,3 mln EUR). W ciągu 6 miesięcy od daty zatwierdzenia pomocy władze Polski przedstawiły plan restrukturyzacji, po czym przekazano zgłoszenie pomocy restrukturyzacyjnej. (18) W decyzji nr C(2007) 6179 zatwierdzającej pomoc na ratowanie Komisja uznała Iławę S.A. za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 10 ppkt a) wytycznych, ponieważ Spółka utraciła ponad połowę zarejestrowanego kapitału (wynoszącego 5,4 mln PLN), a utrata ponad jednej czwartej tego kapitału nastąpiła w ciągu 2006 r., kiedy fundusze własne ogółem uległy zmniejszeniu z poziomu około 3,7 mln PLN na początku 2006 r. do zaledwie 2 mln PLN na koniec roku. (19) Pomoc na ratowanie umożliwiła Spółce prowadzenie działalności do czasu opracowania planu restrukturyzacji. Tymczasem w 2007 r. Iława S.A. wypracowała zysk w wysokości 1,3 mln PLN. Jednak w następstwie strat poniesionych w latach poprzednich straty łączne na koniec 2007 r. wyniosły PLN (w porównaniu z PLN na koniec 2006 r.). Plan restrukturyzacji przewidywał sprzedaż 3

4 6 500 ton skrobi ziemniaczanej (wartość brutto 13 mln PLN) w 2008 r. oraz sprzedaż ton (wartość brutto 19 mln PLN) w 2009 r. Jednak ze względu na niski poziom produkcji ziemniaków w Polsce w trakcie jesiennej kampanii Iława wyprodukowała zaledwie tony skrobi ziemniaczanej. Przychody ze sprzedaży skrobi ziemniaczanej będą zatem o 40% niższe w porównaniu z poziomem przewidywanym w planie restrukturyzacji. (20) Zgodnie z przekazanymi informacjami Spółka nie może uzyskać finansowania na warunkach rynkowych Opis środka pomocy (21) Pomoc ma zostać udzielona przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) w formie zwrotnej pożyczki pieniężnej w kwocie 2,5 mln PLN o stopie procentowej 4,1%. Pożyczka pozwoli Spółce wdrożyć plan restrukturyzacji. (22) Pomoc zostanie przyznana jedynie za zgodą Komisji Europejskiej. Plan restrukturyzacji (23) Plan restrukturyzacji zawiera opis okoliczności, które doprowadziły do trudności Spółki oraz prognozy na przyszłość i różne scenariusze wydarzeń w perspektywie pięcioletniej (do 2013 r.). (24) Plan przewiduje szereg działań restrukturyzacyjnych, np.: dywersyfikację produkcji Spółki (zakup i instalacja układu odzysku białka: koszt ogółem 5 mln PLN), restrukturyzację środków trwałych (sprzedaż nieruchomości, które nie są niezbędne dla prowadzenie działalności przez Spółkę), restrukturyzację finansową (poprawa płynności), racjonalizację aktywów obrotowych (windykacja należności), spłatę pomocy na ratowanie udzielonej w 2007 r. ( PLN). (25) Zgodnie z planem restrukturyzacji, większość działań restrukturyzacyjnych zostanie zrealizowana w 2009 i 2010 r. (26) Plan restrukturyzacji wskazuje, iż jednym ze słabych punktów Spółki jest ograniczony asortyment produktów i malejąca efektywność wykorzystania majątku. Celem zaradzenia tym problemom plan restrukturyzacji przewiduje zakup i instalację układu odzysku białka. Białko można odzyskiwać z soku komórkowego będącego produktem ubocznym w procesie wytwarzania skrobi ziemniaczanej i normalnie uważanego za odpad. Koszt utylizacji odpadów jest bardzo wysoki, zatem odzysk białka jest korzystniejszy dla Spółki. Ponadto umożliwi to Spółce sprzedaż białka, które może być wykorzystane jako składnik w produkcji paszy. Negocjacje z potencjalnymi nabywcami wskazują, że znalezienie rynków zbytu dla nowego produktu nie będzie stanowić problemu. 4

5 (27) Należy podkreślić, że produkcja skrobi ziemniaczanej jest uzależniona od wielu zewnętrznych czynników takich jak warunki pogodowe mające wpływ na produkcję ziemniaków; nieurodzaj ziemniaków w Polsce w ostatnich latach spowodował, że produkcja była niższa niż limit produkcyjny przyznany Spółce. Zgodnie z przekazanymi informacjami w 2008 r. przychody uzyskane ze sprzedaży skrobi ziemniaczanej będą o 40% niższe od założonych. (28) Instalacja układu odzysku białka spowoduje poprawę jakości odpadów i przyniesie Spółce dodatkowe przychody w wysokości 1-1,1 mln PLN, co spowoduje znaczną poprawę sytuacji Spółki. Pozwoli to Spółce na większą niezależność od czynników zewnętrznych i będzie stanowiło źródło dodatkowych, stałych przychodów. (29) Iława wniesie wkład do planu restrukturyzacji sprzedając majątek Spółki, który nie jest niezbędny dla prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo, tj. stopniowo sprzedając posiadane nieruchomości. (30) Najbardziej prawdopodobny scenariusz, który zawarto w planie restrukturyzacji, opiera się na założeniu, że najważniejsze działania restrukturyzacyjne zostaną podjęte w 2009 r. i że produkcja białka rozpocznie się w tym samym roku. Zgodnie z tym scenariuszem przychody ze sprzedaży produktów Spółki będą stopniowo rosnąć, od poziomu PLN w 2008 r. do poziomu PLN w 2009 r. i w 2013 r. Począwszy od 2009 r. wskaźnik płynności bieżącej określający zdolność do obsługi zobowiązań krótkoterminowych będzie się stopniowo polepszał, od poziomu 0,83 w 2008 r. do 1,01 w 2009 r. i 1,88 w 2013 r. (31) Scenariusz ten zakłada, że środki pieniężne z działalności operacyjnej wzrosną z poziomu PLN w 2008 r. do PLN w 2009 r. i PLN w 2013 r. Rynek skrobi ziemniaczanej (32) Kwoty produkcyjne przyznawane każdemu producentowi ograniczają produkcję skrobi ziemniaczanej w UE. Ilości ustala się dla poszczególnych państw członkowskich, a następnie są one rozdzielane przez państwa członkowskie w formie podkontyngentów pomiędzy producentów skrobi ziemniaczanej. W celu uwzględnienia różnic w wielkości zbiorów spowodowanych warunkami pogodowymi w jednym roku gospodarczym każdy producent skrobi może wykorzystać na dodatkową produkcję do 5 % swojej kwoty produkcyjnej dostępnej w danym roku gospodarczym. Kwota produkcyjna na kolejny rok zostanie następnie odpowiednio zmniejszona. Obecny udział Spółki w polskim rynku skrobi ziemniaczanej nie przekracza 7-8%. Udział w rynku UE jest niższy niż 1%. Produkcja białka (maksymalnie 346 ton rocznie) nie będzie wystarczająco wysoka, by miała wpływ na rynek lokalny lub krajowy. 3. OCENA W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA KONKURENCJI 3.1. Pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE (33) Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu WE pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym 5

6 rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. (34) W analizowanym przypadku władze Polski zamierzają udzielić pomocy na restrukturyzację zagrożonego przedsiębiorstwa w formie pożyczki pieniężnej o stopie procentowej 4,2%. Mając na uwadze fakt, że zagrożone przedsiębiorstwo nie uzyskałoby finansowania na tych samych warunkach na rynku kapitałowym, udostępnienie środków publicznych stanowi dla przedsiębiorstwa korzyść w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości pomoc na rzecz przedsiębiorstwa wydaje się wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi w przypadku, gdy przedsiębiorstwo to prowadzi działalność na rynku otwartym na handel wewnątrzwspólnotowy 2. Sam fakt, że w porównaniu z innymi konkurującymi przedsiębiorstwami pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa jest wzmocniona poprzez udzielenie mu korzyści gospodarczych, których w przeciwnym razie przedsiębiorstwo to nie uzyskałoby przy zwykłym toku prowadzenia działalności, wskazuje na możliwe zakłócenie konkurencji 3. Beneficjent przedmiotowej pomocy prowadzi działalność na bardzo konkurencyjnym rynku międzynarodowym 4. Środek pomocy może zatem zakłócić konkurencję oraz wpłynąć na wymianę handlową między państwami członkowskimi i dlatego stanowi on pomoc w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE Zgodność pomocy na podstawie art. 87 ust. 3 (35) Zakaz pomocy państwa przewidziany w art. 87 ust. 1 podlega pewnym odstępstwom. (36) Zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu pomoc można uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem, jeżeli ma ona na celu ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. (37) Pomoc w sektorze rolnictwa podlega ocenie w świetle przepisów Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata Na mocy pkt 145 wymienionych wytycznych pomoc mająca na celu ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw jest poddawana ocenie zgodnie z wytycznymi Wspólnoty dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 6 (zwanymi dalej: wytycznymi ). Kwalifikowalność przedsiębiorstwa do otrzymania pomocy 2 Zob. w szczególności orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 lipca 1988 r., sprawa 102/87, Republika Francuska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 1988, s Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 września 1980 r., sprawa 730/79, Philip Morris Holland BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 1980, s W sektorze rolnym intensywność handlu wewnątrzwspólnotowego jest duża. W 2005 r. wewnątrzwspólnotowy handel produktami rolnymi (UE-25) wyniósł ok. 199 mld EUR (eksport) i 196 mld EUR (import), co stanowi ok % całkowitej produkcji rolnej. (Źródło: EUROSTAT) 5 Dz.U. C 319 z , s Dz.U. C 244 z , s. 2. 6

7 (38) Wyłącznie zagrożone przedsiębiorstwa kwalifikują się do otrzymania pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji. Na mocy pkt 10 lit. a) wytycznych, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uznaje się ją za zagrożoną, jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy. (39) Na mocy pkt 11 wytycznych nawet gdy nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 10, przedsiębiorstwo może nadal być uznane za zagrożone, w szczególności gdy występują typowe oznaki, takie jak rosnące straty, malejące obroty, zwiększanie się zapasów, rosnące zadłużenie, zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto itd. W każdym przypadku przedsiębiorstwo zagrożone kwalifikuje się do pomocy tylko wtedy, gdy można wykazać, że nie może odzyskać płynności dzięki środkom własnym lub środkom uzyskanym od właścicieli/akcjonariuszy lub ze źródeł rynkowych. (40) W decyzji nr C(2007) 6179 zatwierdzającej pomoc na ratowanie Komisja uznała Iławę S.A. za przedsiębiorstwo zagrożone w rozumieniu pkt 10 lit. a) wytycznych, ponieważ Spółka utraciła ponad połowę zarejestrowanego kapitału (wynoszącego 5,4 mln PLN), a utrata ponad jednej czwartej tego kapitału nastąpiła w ciągu 2006 r., kiedy fundusze własne ogółem uległy zmniejszeniu z poziomu około 3,7 mln PLN na początku 2006 r. do zaledwie 2 mln PLN na koniec tego roku. (41) Pomoc na ratowanie umożliwiła Spółce prowadzenie działalności do czasu opracowania planu restrukturyzacji. (42) Tymczasem, jak wspomniano w pkt 19, straty łączne na koniec 2007 r. wyniosły PLN (w porównaniu z PLN na koniec 2006 r.). Ponadto ze względu na niski poziom produkcji ziemniaków w Polsce w trakcie jesiennej kampanii w 2008 r. Iława wyprodukowała zaledwie tony skrobi ziemniaczanej. Przychody ze sprzedaży skrobi ziemniaczanej będą zatem o 40% niższe w porównaniu z poziomem przewidywanym w planie restrukturyzacji. (43) Poza tym Spółka nie posiada prywatnych akcjonariuszy, ale jest w 100% własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z przekazanymi informacjami Iława S.A. nie jest w stanie samodzielnie regulować swoich zobowiązań finansowych. Ponadto nie jest już ona w stanie pozyskać krótkoterminowych pożyczek na pokrycie najpilniejszych zobowiązań i pożyczek inwestycyjnych. Władze Polski wskazały, że tylko jeden bank wyraża gotowość rozpatrzenia wniosku kredytowego Spółki Iława S.A., jednak pod warunkiem spłaty kredytu skupowego z 2005 r. oraz uregulowania wierzytelności objętych egzekucją, którego to warunku Spółka nie jest w stanie spełnić bez uzyskania planowanej pomocy. Dlatego też Komisja uważa, że warunki pkt 11 wytycznych są również spełnione, a Spółkę można uznać za przedsiębiorstwo zagrożone. (44) Zgodnie z pkt 12 wytycznych nowoutworzone przedsiębiorstwo nie kwalifikuje się do pomocy na ratowanie lub restrukturyzację. Przedsiębiorstwo uznaje się za nowoutworzone w okresie pierwszych 3 lat po rozpoczęciu działalności w danej dziedzinie. Iława S.A. powstała w 1959 r. i prowadziła działalność od 1960 r. Nie jest zatem uważana za nowoutworzone przedsiębiorstwo. Przywrócenie długoterminowej rentowności 7

8 (45) Zgodnie z pkt 34 wytycznych udzielenie pomocy musi być uwarunkowane wdrożeniem planu restrukturyzacji, który musi zostać zatwierdzony przez Komisję we wszystkich przypadkach pomocy indywidualnej. (46) Plan restrukturyzacji został przedłożony Komisji. Zgodnie z pkt wytycznych opisuje on okoliczności, które doprowadziły do zagrożenia Spółki oraz zawiera analizę rynku, analizę mocnych i słabych stron oraz możliwe scenariusze oparte o najkorzystniejsze, najmniej korzystne i pośrednie założenia. Plan restrukturyzacji skupia się na restrukturyzacji produktów (dywersyfikacja produkcji), restrukturyzacji środków trwałych (sprzedaż nieruchomości, które nie są niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółkę), restrukturyzacji finansowej (poprawa płynności), racjonalizacji aktywów obrotowych (windykacja należności) oraz spłacie pomocy na ratowanie udzielonej w 2007 r. (47) Zgodnie z pkt 35 wytycznych plan restrukturyzacji musi przywracać długoterminową rentowność przedsiębiorstwa w rozsądnych ramach czasowych i na podstawie realistycznych założeń co do przyszłych warunków działania. Jak wskazano w opisie (pkt 29 i 30), plan przewiduje przywrócenie długoterminowej rentowności Spółki bezpośrednio po jego wdrożeniu (przy założeniu, że plan zostanie wdrożony w 2009 r., oznaki poprawy powinny się pojawić w tym samym roku i utrzymać się w latach następnych). Unikanie nadmiernego zakłócania konkurencji (48) Zgodnie z pkt 38 wytycznych, aby zapewnić minimalizację negatywnych skutków dla warunków wymiany handlowej należy wprowadzić środki wyrównawcze. Komisja uwzględni cel odnoszący się do przywrócenia długoterminowej rentowności podczas określania stosowności środków wyrównawczych. Środki te mogą polegać na zbyciu aktywów, ograniczeniu zdolności produkcyjnych lub udziału w rynku oraz ograniczeniu barier wejścia na dane rynki. Środki muszą być proporcjonalne do zakłócających skutków pomocy oraz w szczególności do wielkości i względnego znaczenia przedsiębiorstwa na swoim rynku. Powinny one zostać wprowadzone w szczególności na rynku, na którym przedsiębiorstwo będzie miało znaczącą pozycję po restrukturyzacji (pkt 39 i 40 wytycznych). (49) Zgodnie z przekazanymi informacjami Spółka przystąpi do sprzedaży majątku, który nie jest niezbędny dla prowadzonej działalności, a w szczególności do sprzedaży działek rolnych i innych. (50) Jak wspomniano w opisie (pkt 31) rynek skrobi ziemniaczanej jest regulowany za pomocą kwot produkcyjnych. Ilości ustala się dla poszczególnych państw członkowskich, a następnie każde z nich rozdziela je w formie podkontyngentów pomiędzy producentów skrobi ziemniaczanej. W celu uwzględnienia różnic w wielkości zbiorów spowodowanych warunkami pogodowymi w jednym roku gospodarczym każdy producent skrobi może wykorzystać na dodatkową produkcję do 5% swojej kwoty produkcyjnej dostępnej w danym roku gospodarczym. Kwota produkcyjna na kolejny rok zostanie następnie odpowiednio zmniejszona. Powyższe wskazuje, że pozycja rynkowa Iławy S.A. nie zmieni się w wyniku restrukturyzacji. (51) Siedziba Iławy S.A. znajduje się na obszarze objętym pomocą (województwo warmińsko-mazurskie). Region ten charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia (na koniec lutego 2009 r. osiągnęło ono poziom 18,5%, w porównaniu ze średnią 8

9 krajową wynoszącą 10,9%) i znaczącą rolą rolnictwa. 17% wszystkich zatrudnionych pracuje w rolnictwie, a grunty orne stanowią 46,3% powierzchni regionu (głównie uprawa zbóż i ziemniaków). Upadłość Iławy S.A. przyczyniłaby się do dalszego wzrostu stopy bezrobocia, a co ważniejsze, spowodowałaby pogorszenie sytuacji producentów ziemniaków, dla których Iława S.A. jest najbliższym odbiorcą. Zgodnie z pkt 55 i 56 wytycznych, oceniając pomoc restrukturyzacyjną w obszarach objętych pomocą Komisja musi uwzględnić potrzeby rozwoju regionalnego. W takich obszarach warunki zatwierdzenia pomocy mogą być mniej rygorystyczne w odniesieniu do wdrożenia środków wyrównawczych i wielkości wkładu beneficjenta. (52) Ponadto Iława S.A. jest uważana za duże przedsiębiorstwo jedynie ze względu na fakt, że jego właścicielem jest Skarb Państwa, natomiast w przypadku uwzględnienia liczby pracowników oraz obrotów i sumy bilansowej Spółki zostałaby zdefiniowana jako "małe przedsiębiorstwo". (53) Mając na względzie powyższe Komisja uznaje, że zbycie aktywów przewidziane w planie restrukturyzacji można uznać za wystarczający środek wyrównawczy. Ponadto zgodnie z pkt 46 wytycznych Komisja uznaje za uzasadnione nałożenie szczególnych warunków powiązanych z zatwierdzeniem pomocy w celu zapewnienia, aby pomoc nie zakłócała konkurencji w stopniu sprzecznym ze wspólnym interesem. Na prośbę Komisji władze Polski zobowiązały się do zaniechania udzielania innych rodzajów pomocy dla Iławy S.A. w okresie realizacji planu restrukturyzacji (tzn. do końca 2010 r.). Ograniczenie pomocy do minimum: rzeczywisty wkład, nieobjęty pomocą (54) Na mocy pkt 43 wytycznych kwota i intensywność pomocy muszą być ograniczone do ścisłego minimum kosztów restrukturyzacji koniecznych, aby umożliwić podjęcie restrukturyzacji w świetle istniejących zasobów finansowych przedsiębiorstwa. Od beneficjentów należy oczekiwać wniesienia z ich środków własnych znaczącego wkładu w realizację planu restrukturyzacji, w tym poprzez sprzedaż aktywów, które nie są niezbędne dla dalszego istnienia przedsiębiorstwa, lub z zewnętrznych źródeł finansowania na warunkach rynkowych. W przypadku dużych przedsiębiorstw Komisja zwykle uznaje za odpowiedni wkład w wysokości co najmniej 50 %. (55) Zgodnie z przekazanymi informacjami główne działanie restrukturyzacyjne polega na budowie oddziału odzysku białka. Jego koszt szacuje się na 5 mln PLN (2,5 mln PLN z pomocy restrukturyzacyjnej w formie pożyczki, pozostała część ze środków Spółki). Ponadto Spółka spłaci pożyczkę na ratowanie przedsiębiorstwa ( PLN) ze środków własnych. Zatem wkład własny Spółki wynosi 71% kosztów restrukturyzacji, co jest zgodne z pkt 45 wytycznych. (56) Zgodnie z pkt 45 wytycznych, aby ograniczyć efekt zakłócenia konkurencji, kwota pomocy lub forma, w której pomoc jest przyznana, nie mogą stanowić dla przedsiębiorstwa nadwyżki środków pieniężnych, którą można by użyć do agresywnych i zakłócających rynek działań niezwiązanych z procesem restrukturyzacji. Żadna pomoc nie może zostać wykorzystana do finansowania nowych inwestycji, które nie są niezbędne w celu przywrócenia rentowności przedsiębiorstwa. (57) W analizowanym przypadku budowa oddziału odzysku białka pozwoli Spółce na wykorzystanie produktu ubocznego, normalnie uznawanego za odpad, do produkcji 9

10 składników pasz. Pozwoli to Spółce na zmniejszenie kosztów utylizacji odpadów i uzyskanie nowego źródła przychodów przy stosunkowo niskich kosztach, dzięki czemu nastąpi optymalizacja procesów produkcyjnych. Całkowity koszt oddziału szacuje się na 5 mln PLN. Zgodnie z planem restrukturyzacji, począwszy od 2010 r. będzie on przynosił Spółce dodatkowe, stopniowo rosnące przychody w wysokości PLN w 2010 r. oraz PLN w 2013 r. (58) Jak wskazano w opisie, jednym ze słabych punktów Spółki jest ograniczony asortyment produktów. Ponadto jej działalność jest uzależniona od zmiennych plonów ziemniaków spowodowanych warunkami pogodowymi. Po restrukturyzacji Spółka będzie mogła osiągnąć wyższy i bardziej stabilny zysk z przerobu tej samej ilości ziemniaków. Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wzrost dochodów Spółki doprowadzą do zwiększenia kapitału, zmniejszenia zobowiązań krótkoterminowych i bardziej efektywnego wykorzystania majątku Spółki. (59) Na podstawie przekazanych informacji i mając na względzie wysoki poziom wkładu własnego Iławy (71%) Komisja może uznać, że omawiana pomoc ogranicza się do niezbędnego minimum, a podjęta inwestycja jest nieodzowna dla przywrócenia rentowności Spółki. Zasada pierwszy i ostatni raz (60) Zgodnie z pkt 72 wytycznych, aby zapobiec niesprawiedliwemu udzielaniu pomocy przedsiębiorstwom, które mogą utrzymać się wyłącznie dzięki wielokrotnie udzielanej pomocy państwa, pomoc restrukturyzacyjna powinna być udzielana tylko jeden raz. Zgodnie z kolejnym punktem wytycznych, jeżeli planowana pomoc w celu restrukturyzacji jest zgłoszona Komisji, państwo członkowskie musi określić, czy zainteresowane przedsiębiorstwo otrzymało już w przeszłości pomoc w celu ratowania lub pomoc w celu restrukturyzacji, włącznie z wszelką tego typu pomocą otrzymaną przed datą stosowania przedmiotowych wytycznych lub wszelką niezgłoszoną pomocą. (61) Władze Polski powiadomiły Komisję, że Iława S.A. nigdy przedtem nie otrzymała pomocy restrukturyzacyjnej. (62) Został zatem spełniony warunek pierwszy i ostatni raz. Pełne wdrożenie planu restrukturyzacji i kontrola (63) Komisja odnotowuje, że władze Polski zobowiązały się do kontroli właściwego wdrażania planu restrukturyzacji zgodnie z pkt 47 wytycznych oraz do składania Komisji sprawozdań z kontroli zgodnie z pkt 49 i 50 wytycznych. (64) W związku z powyższym można uznać, że proponowany środek pomocy jest zgodny z odpowiednimi przepisami Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. 4. WNIOSEK (65) W świetle powyższego Komisja postanowiła uznać pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem na mocy art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu. 10

11 (66) W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało informacje poufne, których nie należy ujawniać osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w terminie piętnastu dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma uzasadnionego wniosku w wyznaczonym terminie, zostanie to uznane za wyrażenie zgody na ujawnienie osobom trzecim i publikację pełnej treści niniejszego pisma w autentycznej wersji językowej na stronie internetowej: Wniosek taki należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres: European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development Directorate M Office: Loi 130 5/94A B-1049 Bruksela Faks: Proszę przyjąć wyrazy szacunku, W imieniu Komisji Mariann FISCHER BOEL Członek Komisji 11

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XI.2008 r. K(2008) 6353 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.08.2010 K(2010)5677 Dotyczy: Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384 Dotyczy: pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 14 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.06.2010 K(2010)4371 Dotyczy: pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.04.2009 r. K(2009)3030 Dotyczy: pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573 Dotyczy: pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 16 marca

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.12.2008 r. K(2008) 8991 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.VI.2008 K(2008)3255 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W dniu 6 lutego 2008 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XII.2005 r. K (2005) 5479 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce Szanowny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287 Dotyczy: pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 2 czerwca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 Dotyczy: Pomoc Państwa nr N 15/2005 Polska Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa/polska - pomoc nr N 260/2005 - dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

pomocy państwa/polska - pomoc nr N 260/2005 - dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2006-03-03r. K(2006) 732 Dotyczy: pomocy państwa/polska - pomoc nr N 260/2005 - dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Szanowny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.IV.2006 K(2006)1650 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.IX.2005 K(2005) 3556 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji Szanowny Panie Ministrze

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje.

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.IX.2005 K(2005) 3617 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 242b/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorstw inwestujących na terenie Katowickiej Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o.

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.02.2009 r. K(2009)1259 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.11.2010 K(2010)8231 Dotyczy: pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 90/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze!

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698 Dotyczy: pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu 12 maja 2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final Dotyczy: pomocy państwa S.A.33998 (2011/N) - Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa AGD MESKO Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A.

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.05.2010 C(2010)3213 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.VI.005 K(005) 09 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 49/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2012 C(2012) 9472 final Dotyczy: Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.03.2009 K(2009)1595 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A.

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final Dotyczy: pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA (1) W dniu 28

Bardziej szczegółowo

pomoc państwa / Polska - Pomoc nr N 553/2006 - Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy

pomoc państwa / Polska - Pomoc nr N 553/2006 - Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2007-01-29 r. K(2007) 329 Dotyczy: pomoc państwa / Polska - Pomoc nr N 553/2006 - Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy Szanowna Pani Minister,

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o.

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.3.2009 r. K(2009) 2110 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel...

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel... ... /pieczęć firmowa pracodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka.

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06.IX.2005 K(2005)3298 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa N 235/a/2005 Polska Pomoc na wspieranie działalności innowacyjnej - Zachęty do podejmowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.8.2013 K(2013) 5584 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.2.2010 r. K(2010)829 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa

Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2005 K(2005) 3544 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa Szanowny

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 02.IV.2008 r. K(2008)1106 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS 1. Pełna nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc:...... 2. Adres siedziby podmiotu ubiegającego się o pomoc:....... 3. Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2011 K(2011)8731 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.33643 (2011/N) Polska McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 Dotyczy: pomocy państwa nr N 312/2010 - Polska Przedłużenie programu rekompensaty kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa SA.32965 (2011/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla ZNMR Szanowny Panie Ministrze! Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor.

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor. WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.33474 (2011/N)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 323/2006 - Polska Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A. (PKS Olkusz S.A.) (pomoc

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa SA.35900 (2013/NN) POLSKA pomoc na ratowanie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

Pomocy państwa SA.35900 (2013/NN) POLSKA pomoc na ratowanie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.05.2013 C(2013) 2747 final Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Do wniosku należy dołączyć: 1. informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 586/2006 - Polska Pomoc na ratowanie Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A.

Pomocy państwa nr N 586/2006 - Polska Pomoc na ratowanie Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.X.2006 K(2006)4914 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 586/2006 - Polska Pomoc na ratowanie Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych /pieczęć wnioskodawcy/ Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych IA INFORMACJA O PRACODAWCY 1.1. Nazwa pracodawcy........................................................

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.35477 (2012/N) Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa - Polska - Pomoc nr N 636/2009 - Pomoc dla sektora leśnictwa pomoc dla Lasów Państwowych na projekty retencyjne

Dotyczy: Pomocy państwa - Polska - Pomoc nr N 636/2009 - Pomoc dla sektora leśnictwa pomoc dla Lasów Państwowych na projekty retencyjne KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 1.3.2010 r. K(2010) 1244 Dotyczy: Pomocy państwa - Polska - Pomoc nr N 636/2009 - Pomoc dla sektora leśnictwa pomoc dla Lasów Państwowych na projekty retencyjne Szanowny

Bardziej szczegółowo

... NIP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

... NIP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS W ZWIĄZKU Z DOKONANIEM JEDNORAZOWEGO ODPISU AMORTYZACYJNEGO ŚRODKA TRWAŁEGO F-128/2 obowiązuje od 11.07.2011r.... Nazwisko imię /

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Informacje ogólne Ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP) Minister Skarbu Państwa może udzielić przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1 Imię i nazwisko albo

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) 16.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/7 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) DECYZJA KOMISJI z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o.

pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.2.2012 r. C(2012) 934 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Z informacji uzyskanych od Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że z kwoty przeznaczonej na pożyczki i zwiększenie pożyczek z budżetu państwa przewidzianych w ustawie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy Państwa N 212/2008 Polska Pomoc na restrukturyzację dla PKS Wadowice S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A.

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 08.IX.2006 K(2006)4148 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. Szanowna Pani Minister 1. PROCEDURA 1. Pismem z

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu to:

Agencja Rozwoju Przemysłu to: Misja ARP S.A. Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. ARP S.A.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.04.2013 C(2013) 1854 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N)

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.06.2012 C(2012) 4444 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze, I.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 12 sierpnia 2011 r.

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 12 sierpnia 2011 r. ZA ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 12 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A.... 3 II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.10.2008 r. K (2008) 6392 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.2.2012 r. C(2012) 1319 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 86/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2008

KOMISJA. L 86/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2008 L 86/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2008 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 6/07 (ex N 558/06) planowanej przez Polskę na rzecz Techmatrans S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.32117 (2010/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla PZL Sędziszów S.A. Szanowny Panie Ministrze! 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo