PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o."

Transkrypt

1 PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Definicje: 1.1. Procedura procedura zbywania akcji i udziałów spółek OPERATORA ARP Sp. z o.o., w trybie przetargu publicznego, tj. rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia lub zaproszenia skierowanego do potencjalnych inwestorów, co jest zgodne z postanowieniem 4 Aktu Założycielskiego Spółki OPERATOR ARP Sp. z o.o Zespół Negocjacyjny - zespół ds. przygotowania i przeprowadzenia procesu sprzedaży akcji i udziałów spółek OPERATORA ARP Sp. z o.o Operator OPERATOR ARP Sp. z o.o., 1.4. Doradca firma/firmy zewnętrzne zajmujące się profesjonalnie świadczeniem usług doradczych lub świadczeniem pomocy prawnej, której Operator zleci wykonanie określonych zadań związanych z prowadzeniem procesu zbycia akcji i udziałów Spółki spółka lub spółki Operatora 1.6. Akcje akcje lub udziały spółek Operatora 1.7. Podmiot Krajowy oznacza: osobę fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie; osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; nieposiadającą osobowości prawnej spółkę osób wymienionych w pkt I lub I powyżej, mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, utworzoną zgodnie z polskim ustawodawstwem; inną jednostkę organizacyjną, która nie jest osobą prawną, a której ustawodawstwo polskie przyznaje zdolność prawną Podmiot Zagraniczny oznacza: osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego; osobę prawną mającą siedzibę za granicą; nieposiadającą osobowości prawnej spółkę osób wymienionych w punkcie I lub I mającą siedzibę za granicą, utworzoną zgodnie z ustawodawstwem państw obcych; 1

2 osobę prawną i spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt I.1.8.1, I i I Procedurę sprzedaży Akcji uruchamia i prowadzi Zespół Negocjacyjny, powołany każdorazowo uchwałą Zarządu OPERATOR ARP Sp. z o.o., którego powołanie i zmiany w składzie osobowym następują w drodze uchwały Zarządu Operatora. Zespół Negocjacyjny dokonuje także kwalifikacji zgłoszeń do dalszych etapów określonych w pkt. IV. 3. Zespół Negocjacyjny składa się z co najmniej 3 członków i działa na podstawie uchwały o jego powołaniu, wewnętrznych procedur Operatora, polskiego Kodeksu Cywilnego i niniejszej Procedury. 4. Zespół Negocjacyjny zobowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów zgłaszających zamiar nabycia Akcji, kwalifikacji ofert do negocjacji oraz prowadzenia negocjacji w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. 5. W skład Zespołu Negocjacyjnego nie mogą wchodzić osoby, które: 5.1.pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkiem władz osób prawnych przystępujących do postępowania ofertowego, 5.2.w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rozpoczęcie postępowania ofertowego pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem albo były członkami władz osób prawnych przystępujących do postępowania ofertowego, 5.3.pozostają z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. 6. W przypadku powzięcia przez członka Zespołu Negocjacyjnego informacji, iż zachodzą okoliczności określone w pkt. 5, członek ten ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Zespół Negocjacyjny pisemnie. Zespół Negocjacyjny podejmuje decyzję w sprawie wyłączenia takiego członka z dalszych jego prac i wnioskuje do Zarządu OPERATOR ARP Sp. z o.o. o uzupełnienie składu Zespołu Negocjacyjnego. 7. Proces zbywania Akcji realizowany jest zgodnie z Procedurą, z zachowaniem przepisów prawa powszechnego oraz postanowień: - Aktu założycielskiego Operatora; - wewnętrznych regulaminów i zarządzeń Operatora; - umów oraz statutów Spółek, w zakresie ograniczeń w zbywaniu Akcji oraz trybu ich zbycia (prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa nabycia Akcji, zgoda organów Spółki na dokonanie zbycia); 8. Przeprowadzenie procesu zbycia Akcji lub niektóre zadania jak na przykład: wycena Akcji, analiza prawna Spółki, analiza ekonomiczno-finansowa Spółki, wyszukiwanie nabywcy Akcji, pomoc w negocjacjach warunków transakcji, pomoc w wyborze nabywcy Akcji może zostać powierzone Doradcy/Rzeczoznawcy. 2

3 II. Czynności przygotowawcze 1. Proces zbycia Akcji rozpoczyna uchwała Zarządu Operatora w sprawie uruchomienia procesu zbycia Akcji. 2. Zarząd Operatora może wyrazić zgodę w formie uchwały, że procedura sprzedaży będzie toczyła się we współpracy z Doradcą lub Rzeczoznawcą majątkowym, których udział w procedurze ma charakter fakultatywny. 3. Uchwała zarządu powinna zawierać w szczególności: - uzasadnienie dla zatrudnienia i trybu wyboru Doradcy/Rzeczoznawcy (jeśli o wyborze postanowi Zarząd w formie uchwały), - zakres zadań Doradcy/Rzeczoznawcy, - projekt umowy z Doradcą/Rzeczoznawcy, - szacunkowe koszty projektu, - projekt ogłoszenia o przetargu na doradztwo w danym projekcie lub zapytania, kierowanego do firm doradczych. - propozycję składu Zespołu Negocjacyjnego, - projekt ogłoszenia o rozpoczęciu sprzedaży udziałów 2. Do zadań Zespołu Negocjacyjnego należy w szczególności: - dokonanie wyboru Doradcy/Rzeczoznawcy; - dokonanie odbioru prac wykonanych przez Doradcę/Rzeczoznawcy, w szczególności wyceny zbywanych Akcji; - prowadzenie negocjacji z potencjalnymi inwestorami; - ocena ofert złożonych przez potencjalnych inwestorów; - przygotowanie projektów umów zbycia - propozycja dla Zarządu w sprawie wyboru inwestora, inne propozycje III. Wybór i współpraca z Doradcą/Rzeczoznawcą majątkowym 1. W przypadku, gdy Zarząd Operatora wyrazi zgodę na udział w procedurze sprzedaży Doradcy/Rzeczoznawcy, Zespół Negocjacyjny prowadzi bieżący nadzór nad ich pracą. 2. Do zadań Zespołu Negocjacyjnego należy w szczególności: - sporządzenie opinii i uwag dotyczących prac zleconych do przygotowania przez Doradcę/Rzeczoznawcę w szczególności w zakresie wyceny Akcji; - sporządzenie protokołu z odbioru prac wykonanych przez Doradcę/Rzeczoznawcę, który stanowi podstawę przyjęcia lub odrzucenia prac; 3. Czynności związane z wyborem Doradcy/Rzeczoznawcy: a) publikacja ogłoszenia lub skierowanie pisemnego zapytania do wybranej grupy firm doradczych przez Zespół Negocjacyjny; b) przeprowadzenie, przez Zespół Negocjacyjny, postępowania mającego na celu wyłonienie Doradcy/ Rzeczoznawcy; c) sporządzenie, przez Zespół Negocjacyjny, protokołu z wyboru Doradcy/ Rzeczoznawcy, zawierającego rekomendację w sprawie wyboru Doradcy bądź zakończenia postępowania bez wyboru Doradcy/ Rzeczoznawcy; d) przekazanie, przez Zespół Negocjacyjny, protokołu z wyboru Doradcy wraz z wnioskiem do Zarządu Operatora o podjęcie uchwały w sprawie wyboru Doradcy/ Rzeczoznawcy e) zawarcie umowy z Doradcą/ Rzeczoznawcy; IV. Procedura sprzedaży Procedura sprzedaży Akcji składa się z czterech etapów: Etap 1 - wstępny, przygotowujący proces negocjacji, 3

4 Etap 2 - przyjmowanie ofert nabycia Akcji, negocjacje, Etap 3 - wybór nabywcy Akcji, zawarcie umowy przedwstępnej, uzyskanie przez nabywcę wymaganych prawem zezwoleń, zawarcie umowy ostatecznej. Etap 4 - ustalenia końcowe dotyczące zawarcia umowy. 1. Etap 1 - wstępny, przygotowujący proces negocjacji 1.1. Ogólne zasady i warunki uczestnictwa w negocjacjach: Uczestnikiem negocjacji może być Podmiot Krajowy lub Podmiot Zagraniczny, który zgłosił zamiar nabycia Akcji i został zawiadomiony przez Zespół Negocjacyjny o zakwalifikowaniu do negocjacji Jeżeli do negocjacji zostanie dopuszczony podmiot nieposiadający osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego (spółka cywilna, spółki handlowe osobowe, konsorcjum, holding lub grupa podmiotów gospodarczych), to za podmiot dopuszczony do negocjacji uważać się będzie osobę upoważnioną do prowadzenia negocjacji, wskazaną stosownymi pełnomocnictwami przez uczestników Zgłoszenie zamiaru nabycia Akcji oraz załączone dokumenty, o ile są wymagane, powinny być sporządzone w języku polskim (tłumaczenia powinny być dokonane przez tłumacza przysięgłego), a dokumenty finansowe potwierdzające wiarygodność powinny zostać sporządzone zgodnie z przepisami prawa polskiego Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub poświadczonych kopiach oraz powinny mieć stosowne podpisy osób upoważnionych Składane dokumenty i oświadczenia powinny być właściwe dla osób fizycznych bądź prawnych (uwzględniając formę prawną podmiotu i prowadzoną przez niego działalność) Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży Akcji ponosi nabywca Akcji, o ile strony nie postanowią inaczej Każdy z podmiotów zgłaszających zamiar podjęcia negocjacji podejmuje wszelkie działania związane z nabyciem Akcji na własny koszt i ryzyko Procedura zbywania Akcji rozpoczyna się od ogłoszenia zaproszenia do zgłaszania zainteresowania zakupem Akcji, opublikowanego w dzienniku ogólnokrajowym lub lokalnym lub skierowanego bezpośrednio do wytypowanych przez Zespół Negocjacyjny osób lub podmiotów. W przypadku kierowania zaproszeń pisemnych bezpośrednio do wytypowanych podmiotów, ich liczba nie może być mniejsza niż 3. Wyboru sposobu przekazania ww. zaproszenia do publicznej wiadomości dokonuje Zarząd Operatora Zaproszenie powinno zawierać co najmniej: 4

5 nazwę, siedzibę i adres zapraszającego do negocjacji, firmę, siedzibę spółki, której akcje przeznaczone są do zbycia, liczbę i rodzaj akcji, których zbycie jest przedmiotem zaproszenia do negocjacji oraz określenie procentowego udziału zbywanego pakietu akcji w kapitale zakładowym spółki, miejsce, tryb, formę oraz termin do złożenia odpowiedzi na zaproszenie, klauzulę, że zapraszający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotu, z którym podejmie negocjacje, unieważnienia zaproszenia oraz nie przystąpienia lub odstąpienia od negocjacji, w każdym czasie, bez podania uzasadnienia oraz przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie, ewentualnie inne informacje uznane przez Zarząd Spółki za istotne Zespół Negocjacyjny stwierdza prawidłowość zgłoszeń zamiaru nabycia Akcji pod względem formalnym W terminie określonym w zaproszeniu zainteresowane osoby i podmioty są zobowiązane zgłaszać zamiar nabycia Akcji w formie pisemnego zgłoszenia. Zgłoszenie to powinno zawierać następujące informacje i dokumenty: imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę zainteresowanego (telefon, fax), informacje o statusie prawnym, prowadzonej działalności gospodarczej oraz ogólnej sytuacji finansowej (w tym ostatni bilans, rachunek zysków i strat oraz bieżące F-01), dokumenty rejestrowe: w przypadku Podmiotu Krajowego aktualny wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie działających jako przedsiębiorca); w przypadku Podmiotu Zagranicznego aktualny wyciąg z właściwego rejestru, w którym Podmiot Zagraniczny jest wpisany (nie dotyczy osób fizycznych nie działających jako przedsiębiorca). Za aktualny uznaje się dokument datowany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty lub potwierdzony przez odpowiedni organ rejestrowy nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty, oświadczenie o przyjęciu przez zainteresowanego podjęciem negocjacji warunków wynikających z pisemnego zaproszenia i niniejszej Procedury bez zastrzeżeń, zobowiązanie do zachowania poufności co do wszystkich uzyskanych w trakcie negocjacji informacji, 5

6 opinię banku, w którym podmiot zainteresowany podjęciem negocjacji posiada rachunek bankowy podstawowy, oświadczenie podmiotu, że nie toczy się aktualnie przeciw niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe, oświadczenie Podmiotu Krajowego lub Podmiotu Zagranicznego o niezaleganiu w Rzeczpospolitej Polskiej z wpłatami z tytułu składek na rzecz ZUS oraz podatków lub oświadczenie Podmiotu Zagranicznego, iż nie jest zobowiązany do uiszczania w Rzeczpospolitej Polskiej składek na rzecz ZUS oraz podatków Nieprzedłożenie któregokolwiek z ww. dokumentów może skutkować wezwaniem przez Zespół Negocjacyjny do uzupełnienia brakujących dokumentów. Ponadto Operator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od podmiotów, które złożą zgłoszenie zamiaru nabycia Akcji Podmiot zgłaszający zamiar nabycia Akcji może dokonać uzupełnienia, zamiany lub wycofania zgłoszenia przed upływem terminu podanego przez Zespół Negocjacyjny w formie pisemnej z dodatkowym oznaczeniem na kopercie: Uzupełnienie, Zamiana, Wycofanie, przy czym materiały złożone pierwotnie pozostają w dokumentacji prac Zespołu Negocjacyjnego Po upływie określonego w zaproszeniu terminu Zespół Negocjacyjny dokonuje oceny zgłoszeń i wybiera spośród nich te, które dają podstawy do dalszych negocjacji; negocjacje prowadzi się choćby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie zamiaru nabycia Akcji Zgłoszenia zamiaru nabycia Akcji po terminie wyznaczonym w zaproszeniu będą pozostawione w dokumentacji Zespołu Negocjacyjnego bez rozpatrzenia Informacji o liczbie podmiotów wybranych do negocjacji nie udostępnia się podmiotom biorącym udział w negocjacjach Podmioty lub osoby, których zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Zespół Negocjacyjny i które zostały dopuszczone do dalszych negocjacji: zostają poinformowane przez Zespół Negocjacyjny o zakwalifikowaniu ich zgłoszeń do dalszego postępowania, uzyskują uprawnienia do otrzymania informacji o sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej Spółki, której Akcje są przedmiotem zbycia, z zastrzeżeniem pkt IV.1.13, zostają powiadomione o terminie złożenia oferty zakupu Akcji oraz jej zawartości W zaproszeniu do składania ofert, o którym mowa w pkt IV powyżej Zarząd Operatora może postanowić, iż wszystkie podmioty składające ofertę obowiązane będą do wpłacenia wadium w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu Operatora. 6

7 Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Operatora przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku za podmiot, który złożył ofertę uznaje się podmiot, który złożył we wskazanym terminie dowód opłaty wadium, potwierdzony przez bank Informacje o sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej Spółki zostaną udostępnione podmiotom, które zostały dopuszczone do dalszych negocjacji w miejscu i czasie ustalonym przez Operatora Podmiot, którego zgłoszenie nie zostało ostatecznie zakwalifikowane do negocjacji, będzie o tym pisemnie powiadomiony. 2. Etap 2 - przyjmowanie ofert nabycia Akcji, negocjacje Przystąpienie oferenta do postępowania ofertowego skutkuje związaniem go treścią oferty przez okres 90 dni od daty złożenia oferty lub inny ustalony przez strony Treść oferty Oferta nabycia Akcji powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia w formie pisemnej: imię, nazwisko, adres lub nazwa i siedziba oferenta, oferowaną cenę nabycia 1 Akcji, całego pakietu Akcji, sposób i termin zapłaty ceny oraz proponowany przez oferenta termin zawarcia umowy sprzedaży, oświadczenie o gotowości pokrycia wszystkich kosztów (w tym podatków i opłat) związanych z zawarciem umowy sprzedaży Akcji, w tym przedwstępnej (o ile jej zawarcie jest konieczne przez zawarciem umowy ostatecznej). w przypadku osób fizycznych klauzulę o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji kupnasprzedaży (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883). oświadczenie podmiotu składającego ofertę, że nie jest wymagana dla ważności czynności nabycia Akcji zgoda właściwych organów na nabycie Akcji będących przedmiotem postępowania lub przedstawienie takiej zgody, gdy dla ważności czynności wymagana jest zgoda właściwego organu, oświadczenie o zaakceptowaniu terminu związania ofertą, ewentualnie inne uwagi i warunki oferenta, datę sporządzenia oferty Zasady składania ofert Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia określonego w powiadomieniu, o którym mowa w pkt. IV , w siedzibie Operatora w Warszawie, ul. Domaniewska 41a, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do

8 Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową lub kurierem, w tym przypadku o skuteczności złożenia oferty decyduje data wpływu do Operatora Oferta powinna być złożona w zamkniętej, zalakowanej lub zapieczętowanej kopercie z wyraźnym dopiskiem Oferta zakupu Akcji spółki (nazwa spółki). Nie Otwierać Tryb rozpatrzenia ofert Otwarcie ofert nastąpi w terminie ustalonym przez Zespół Negocjacyjny Z otwarcia ofert Zespół Negocjacyjny sporządza protokół Zespół Negocjacyjny stwierdza liczbę otrzymanych ofert oraz dokonuje oceny ofert pod względem formalnym. Spośród spełniających warunki formalne wybiera te, które dają podstawy do dalszych negocjacji; negocjacje prowadzi się choćby wpłynęła tylko jedna oferta W przypadku stwierdzenia przez Zespół Negocjacyjny, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia, negocjacje uważa się za zakończone Zespół Negocjacyjny ma prawo korzystać z pomocy specjalistów i Doradców przy ocenie poszczególnych ofert, sprawdzeniu wiarygodności i wypłacalności oferenta. Specjaliści i Doradcy przed przystąpieniem do czynności mają obowiązek złożyć pisemną deklarację zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku i w trakcie wykonywania swych obowiązków w ramach procesu negocjacji Podstawę przeprowadzenia negocjacji stanowią propozycje zawarte w złożonych ofertach: cena nabycia 1 Akcji oraz całego pakietu Akcji, forma zapłaty, warunki płatności oraz termin zapłaty. W negocjacjach rozpatrywane będą ponadto wartość i zakres przedstawionego programu inwestycyjnego oraz pakietu socjalnego. Przy rozpatrywaniu ofert preferowani będą nabywcy dokonujący jednorazowej zapłaty ceny zakupu Jeżeli w negocjacjach uczestniczy więcej niż jeden podmiot, Zespół Negocjacyjny może wyznaczyć dla jednego z nich termin do wyłącznych negocjacji; bezskuteczny upływ terminu skutkuje podjęciem negocjacji z innymi dopuszczonymi do negocjacji podmiotami W wypadku niepodpisania umowy z wybranym oferentem, Zespół Negocjacyjny może prowadzić negocjacje z następnymi oferentami według kolejności atrakcyjności ofert Cena nabycia będzie wynikiem uzgodnień stron w drodze negocjacji Wyniki negocjacji zostają przedstawione w formie pisemnej. Sporządzony z wyników negocjacji dokument podpisywany jest przez obie strony biorące 8

9 udział w negocjacjach i traktowany jest jako ostateczna treść oferty nabycia Akcji Zespół Negocjacyjny sporządza ocenę finansową ofert i wyników negocjacji albo uzasadnienie odstąpienia od negocjacji w celu przedłożenia Zarządowi Operatora. Dokument ten jest dokumentem wewnętrznym Operatora. 3. Etap 3 - wybór nabywcy Akcji, zawarcie umowy przedwstępnej, uzyskanie przez nabywcę wymaganych prawem zezwoleń, zawarcie umowy ostatecznej Wyboru nabywcy Akcji dokonuje Zarząd Operatora po otrzymaniu rekomendacji ze strony Zespołu Negocjacyjnego W przypadku wybrania przez Zarząd Operatora nabywcy, w terminie ustalonym przez strony, zostanie z nim zawarta umowa przedwstępna sprzedaży Akcji Umowa przedwstępna powinna w szczególności zawierać: dokładne oznaczenie stron umowy (imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę), oznaczenie przedmiotu umowy, a w szczególności liczbę i rodzaj Akcji oraz określenie procentowego udziału zbywanego pakietu Akcji w kapitale zakładowym spółki, oznaczenie warunków nabycia Akcji, w tym ceny nabycia 1 udziału, całego pakietu Akcji oraz sposób jej zapłaty, zobowiązanie stron umowy do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży, termin zawarcia umowy ostatecznej Umowa przedwstępna jest zawierana na czas określony przez strony lub potrzebny nabywcy do uzyskania zezwolenia lub jego promesy Umowa przedwstępna obowiązuje do momentu podpisania ostatecznej umowy sprzedaży Jeżeli do nabycia Akcji wymagane jest uzyskanie przez nabywcę zgód, zezwoleń osób trzecich lub organów administracji publicznej, w szczególności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie ustalonym przez strony zostanie zawarta umowa ostateczna sprzedaży, jeżeli nabywca posiada odpowiednie zezwolenie lub jego promesę Warunkiem zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży Akcji jest uzyskanie przez Operatora wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych oraz zgód wynikających z przepisów prawa, wiążących Operatora. 9

10 3.8. Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od uzyskania przez nabywcę wszystkich wymaganych zezwoleń lub promes ich wydania. 4. Etap 4 - ustalenia końcowe dotyczące zawarcia umowy Umowy i porozumienia sporządza się w języku polskim, podlegają one przepisom prawa polskiego i jurysdykcji polskich sądów, wszystkie dokumenty dotyczące procesu negocjacji sporządza się w języku polskim. Wszelkie dokumenty i oświadczenia wymagane niniejszą Procedurą, sporządzone w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego W przypadku niedojścia transakcji do skutku z winy nabywcy, wniesione wadium przepada na rzecz Operatora W przypadku wpłaty wadium, jest ono zaliczane na poczet ceny Wadium określone w pkt IV.1.12 w przypadku, gdy podmiot ten nie złoży oferty na nabycie Akcji lub gdy po złożeniu oferty Zarząd Operatora dokona wyboru innego nabywcy, będzie zwracane niezwłocznie bez odsetek Wszystkie podmioty biorące udział w negocjacjach, które nie uzyskają prawa do nabycia pakietu Akcji zostaną o tym poinformowane pisemnie przez Zespół Negocjacyjny. V. Zgody korporacyjne 1. Uzyskanie zgód korporacyjnych oraz innych wymaganych przepisami prawa przez Spółkę: 1.1. W przypadku gdy wartość przedmiotu sprzedaży przekracza euro. 1.2 Po stwierdzeniu poprawności przeprowadzonej procedury sprzedaży i zaakceptowaniu warunków zbycia przedmiotu transakcji przez Zarząd Spółki OPERATOR ARP Sp. z o.o. oraz po ostatecznym wyłonieniu nabywcy, którego zamiarem jest nabycie akcji, Spółka OPERATOR ARP Sp. z o.o. występuje z wnioskiem o uzyskanie wymaganej opinii Rady Nadzorczej i zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki na dokonanie transakcji zbycia. 1.3 Sprzedaż pozostałych aktywów Spółki o wartości przekraczającej 200 tys. zł wymaga zgody Rady Nadzorczej. 1.4 Po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej i zgody Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w pkt. 1.2., zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U nr 106 poz. 493 z poźn. zm.) Spółka OPERATOR ARP Sp. z o.o. występuje do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o wydanie zgody na dokonanie czynności prawnej. 10

11 VI. Postanowienia końcowe 1. Operator zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia oraz nie przystąpienia lub odstąpienia od negocjacji, w każdym czasie, bez podania uzasadnienia. 2. Operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert nabycia Akcji. 3. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi. 11

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3 REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3 Zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Niniejszy REGULAMIN określa procedurę i warunki sprzedaży Prawa

Bardziej szczegółowo

AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o.

AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o. I. Organizator REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI AGROCHEM PUŁAWY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, oddział 77-300 Człuchów, ul. Mickiewicza 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ w Kraśniku w dniu 13.07.2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI. w Grupie Chemicznej Ciech. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI. w Grupie Chemicznej Ciech. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI w Grupie Chemicznej Ciech Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady zbywania nieruchomości nieoperacyjnych w Grupie Chemicznej Ciech i jest obowiązujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku 1 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży nieruchomości Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg.

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. uchwalony uchwałą Zarządu Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. nr 4/2010 z dnia 20.01.2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA AQUA HOTEL S.A. W TRYBIE NEGOCJACJI NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA. Postanowienia ogólne

PROCEDURA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA AQUA HOTEL S.A. W TRYBIE NEGOCJACJI NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA. Postanowienia ogólne PROCEDURA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA AQUA HOTEL S.A. W TRYBIE NEGOCJACJI NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza procedura (dalej Procedura ) określa szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

1. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. z dnia r.

1. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. z dnia r. PROCEDURA bezprzetargowej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. pod nazwą: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Barbara w Ustroniu Jaszowcu 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r. 1 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 30 /10/2006 Rady Nadzorczej SM Osiedle Wilanów z dnia 09.10.2006 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan

Bardziej szczegółowo

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego. Regulamin postępowania w sprawach zbywania nieruchomości w drodze przetargu przez MGSM Perspektywa tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Rady Nadzorczej nr 29 z dnia 30.03.2004r.,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Termin składania ofert upływa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin przetargu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Rolniczo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LUB WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

REGULAMIN KONKURSU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LUB WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA REGULAMIN KONKURSU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LUB WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA A. Przedmiot Zaproszenie do konkursu i rokowań dotyczy zbycia przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. (ARP S.A.) lub wniesienia przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. Załącznik Nr 1 do Informatora przetargowego Regulamin przetargu Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. 1. 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA Prezydent Miasta Kalisza, działając w imieniu Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 i art. 69 b ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie Minister

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM REGULAMIN sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom maj 2007 r. 1 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne...str.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WIĄŻĄCA / WŁAŚCIWA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

OFERTA WIĄŻĄCA / WŁAŚCIWA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI ... (miejscowość, data) (nazwa firmy). (nazwa firmy c.d.). (adres). (adres c.d). (tel. / e-mail). (PESEL / NIP / REGON) OPERATOR ARP Sp. z o.o. ul. Srebrna 16 00-810 Warszawa OFERTA WIĄŻĄCA / WŁAŚCIWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne Sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki BUDEXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki BUDEXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki BUDEXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 17 stycznia 2011 r., o godzinie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Skarbowe Przedsiębiorstwo Rolne Stary Jaworów Sp. z o.o.

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Skarbowe Przedsiębiorstwo Rolne Stary Jaworów Sp. z o.o. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Skarbowe Przedsiębiorstwo Rolne Stary Jaworów Sp. z o.o. Termin składania ofert upływa w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo.

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo. Termin składania ofert upływa w dniu 9 lutego 2007 r., o godzinie 100.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2013 Zarządu PKS Poznań SA w Poznaniu z dnia 18 lutego 2013 r. Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2016, Nr 21/2016 Regulamin zbycia prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, przysługujących Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na wykonanie prac remontowo

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o.

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. Ministerstwo Skarbu Państwa Źródło: http://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/oferta-prywatyzacyjna/7945,zaproszenie-do-przetargu-publicznego-na -nabycie-udzialow-spolki-przedsiebiorstwo.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, zwana dalej prowadzącym przetarg, reprezentowana przez Likwidatora.

2 Przetarg prowadzi Spółka, zwana dalej prowadzącym przetarg, reprezentowana przez Likwidatora. REGULAMIN PRZETARGU PROWADZONEGO W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Zakładu Usług Turystycznych TUR-WOLA Spółka z ograniczą odpowiedzialnością w likwidacji 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Nieograniczony pisemny przetarg publiczny na nabycie akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA Spółka Akcyjna.

Nieograniczony pisemny przetarg publiczny na nabycie akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA Spółka Akcyjna. Strona znajduje się w archiwum. Nieograniczony pisemny przetarg publiczny na nabycie akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA Spółka Akcyjna. Termin składania ofert upływa 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością TK Telekom Sp. z o.o.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością TK Telekom Sp. z o.o. Spółka TK TELEKOM Sp. z o.o. zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane do: składania ofert w sprawie nabycia udziałów spółki TK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie TK Telekom Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie Termin składania ofert upływa w dniu 17 czerwca 2010 r., o godzinie 14.00.

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie,Przedsiębiorstwo Produkcji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Termin składania ofert upływa w dniu 16 maja 2011 r., o godzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A.

REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A. Tekst jednolity Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7./2011 Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. z dnia 14.04.2011r. REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu w MGSM "Perspektywa" przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 125/08 z dnia 30.09.2008 (tekst jednolity uwzględniający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb organizowania nieograniczonego przetargu pisemnego na zbycie nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Publiczne Zaproszenie do Negocjacji

OGŁOSZENIE Publiczne Zaproszenie do Negocjacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2014 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia negocjacji, w przedmiocie objęcia przez Inwestora nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI TOWARZYSTWA FINANSOWEGO SILESIA SP. Z O.O. W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI TOWARZYSTWA FINANSOWEGO SILESIA SP. Z O.O. W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI TOWARZYSTWA FINANSOWEGO SILESIA SP. Z O.O. W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Katowice, 16 maja 2016 r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE l. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 REGULAMIN przetargu na sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przy ulicy Chmielnej 100 w Warszawie, stanowiącego własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A.

Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Termin składania ofert upływa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY PRZEBUDOWY HALI W

WARUNKI POSTĘPOWANIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY PRZEBUDOWY HALI W WARUNKI POSTĘPOWANIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY PRZEBUDOWY HALI W Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna. ul. J. H. Dąbrowskiego 262/280 60 406 Poznań zwane dalej Zamawiającym lub WZM S.A. ZAPRASZAJĄ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Procedura dotyczy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność spółki powstałej na skutek komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod firmą Techfilm

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2012 r.o godzinie 14.00

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI Warszawa, dnia 04 czerwca 2010 roku PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI Na podstawie: 1) art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na łączną sprzedaż nieruchomości zabudowanych znajdujących się w Bieruniu przy Pl. Alfreda Nobla 1 (AG-5, AG-6, AG-8, U-5) Bieruń,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE UCHWAŁA Nr 913/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu prowadzenia rokowań w przedmiocie zbycia przez Województwo Małopolskie udziałów spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGÓW NA ZBYCIE LUB NAJEM NIERUCHOMOSCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMUNALNIK

REGULAMIN PRZETARGÓW NA ZBYCIE LUB NAJEM NIERUCHOMOSCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMUNALNIK REGULAMIN PRZETARGÓW NA ZBYCIE LUB NAJEM NIERUCHOMOSCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMUNALNIK ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1.Regulamin przetargu na zbycie lub najem nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na oddawanie w dzierżawę

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Warszawska Fabryka Dźwigów Translift Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Warszawska Fabryka Dźwigów Translift Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Warszawska Fabryka Dźwigów Translift Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Termin składania Ofert upływa w dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz.

Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz. Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz. I. Zasady ogólne. 1. Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZESPÓŁ OŚRODKÓW REHABILITACJI LECZNICZEJ SP. Z O.O

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZESPÓŁ OŚRODKÓW REHABILITACJI LECZNICZEJ SP. Z O.O SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZESPÓŁ OŚRODKÓW REHABILITACJI LECZNICZEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SUCHYM BORZE W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ROKOWAŃ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ROKOWAŃ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ROKOWAŃ I. Postanowienia ogólne 1 1. Sprzedaż odbędzie się w drodze rokowań w dniu 26.09.2013r. o godz. 13.00 w biurze PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGŁOSZENIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 i 70 3-70 5 KODEKSU CYWILNEGO NA SPRZEDAŻ AKCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70 1

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A. Termin składania pisemnych odpowiedzi w dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną Regulaminu przetargu

Bardziej szczegółowo

Lp. Miejscowość Rodzaj drewna sztuk Obwód drzewa na wys. 1,30 m (cm) 1 Stok Lacki-Folwark drzewostan znajdujący się na działce nr 1182 /droga/

Lp. Miejscowość Rodzaj drewna sztuk Obwód drzewa na wys. 1,30 m (cm) 1 Stok Lacki-Folwark drzewostan znajdujący się na działce nr 1182 /droga/ OGŁOSZENIE o II pisemnym nieograniczonym przetargu /ofertowym/ na sprzedaż drzew na pniu. I. Przedmiotem postępowania przetargowego jest sprzedaż drzew na pniu rosnących w granicach pasa dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2014 Dyrektora SOSW w Koninie z dnia 20 listopada 2014 r. REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU FURGON OSOBOWY FORD TRANSIT 9 OSOBOWY + WINDA BĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. znajdujących się na os Wyspa Na Lipce

R E G U L A M I N. przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. znajdujących się na os Wyspa Na Lipce R E G U L A M I N przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich znajdujących się na os Wyspa Na Lipce 1 Niniejszy regulamin ma zastosowanie do zbycia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze zbycia akcji spółki Rolno - Przemysłowy Rynek Hurtowy Giełda Hurtowa S.A. z siedzibą w Legnicy

Ogłoszenie o zamiarze zbycia akcji spółki Rolno - Przemysłowy Rynek Hurtowy Giełda Hurtowa S.A. z siedzibą w Legnicy Strona znajduje się w archiwum. Ogłoszenie o zamiarze zbycia akcji spółki Rolno - Przemysłowy Rynek Hurtowy Giełda Hurtowa S.A. z siedzibą w Legnicy 30.04.2012-14.05.2012 trwają zapisy na akcje przez uprawnionych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Część I Podstawa prawna

REGULAMIN. Część I Podstawa prawna REGULAMIN w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania przetargu na zbycie lokali spółdzielczych w Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze Część I Podstawa prawna 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze zbycia akcji spółki Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Elbląska S.A.

Ogłoszenie o zamiarze zbycia akcji spółki Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Elbląska S.A. Strona znajduje się w archiwum. Ogłoszenie o zamiarze zbycia akcji spółki Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Elbląska S.A. 19.12011-19.02012 trwają zapisy na akcje przez uprawnionych, o 12:00 godz. 19.02012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. Termin składania pisemnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży nieruchomości Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna

Regulamin sprzedaży nieruchomości Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna Regulamin sprzedaży nieruchomości Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna Opracował: Kierownik Sekcji Regulacji Stanów Prawnych - Monika Drozd Uzgodnił: Dyrektor ds. Logistyki Artur

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 0014 Łuka, gmina Narewka, woj. podlaskie, oznaczonej nr. geod. 1522, o powierzchni 0,0759 ha.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU PRZEWOŹNIKÓW ZBOŻA I PRZETWORÓW ZBOŻOWO- MĄCZNYCH W ZAMOJSKICH ZAKŁADACH ZBOŻOWYCH Sp. z o.o. w Zamościu

REGULAMIN WYBORU PRZEWOŹNIKÓW ZBOŻA I PRZETWORÓW ZBOŻOWO- MĄCZNYCH W ZAMOJSKICH ZAKŁADACH ZBOŻOWYCH Sp. z o.o. w Zamościu REGULAMIN WYBORU PRZEWOŹNIKÓW ZBOŻA I PRZETWORÓW ZBOŻOWO- MĄCZNYCH W ZAMOJSKICH ZAKŁADACH ZBOŻOWYCH Sp. z o.o. w Zamościu Cel Regulaminu 1 Regulamin wyboru przewoźników zboża i przetworów zbożowo-mącznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI Sztabek złota i srebra kolekcjonerskiego Amber Gold Sp. z o.o. w Gdańsku w upadłości likwidacyjnej za najwyższą oferowaną cenę. ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT I WARUNKI PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica ROZEZNANIE RYNKU dla zamówień o wartości nie przekraczającej 20 000,00 netto PLN na realizację usługi stworzenia narzędzia/programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego 1 1. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są postanowienia 49 ust 28 i 100 ust. 7 Statutu Spółdzielni. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGÓW ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W ZABRZAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZETARGÓW ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W ZABRZAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGÓW ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W ZABRZAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa formę i tryb organizowania i przeprowadzania przetargów poprzedzających zbycie

Bardziej szczegółowo

W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Warszawa, dnia 14 października 2010 roku PROCEDURA SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Na podstawie: 1) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne REGULAMIN ZBYWANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI ORAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ WOLNYCH POD WZGLĘDEM PRAWNYM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ ŻOLIBORZ. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia dialogu technicznego. dotyczącego usługi rekrutacji uczestników

Regulamin prowadzenia dialogu technicznego. dotyczącego usługi rekrutacji uczestników Załącznik nr 1 Regulamin prowadzenia dialogu technicznego dotyczącego usługi rekrutacji uczestników dwutygodniowych zagranicznych kursów dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" w Krakowie REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU Podstawa prawna: - Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

OPERATOR ARP Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41A 02-672 Warszawa. OFERTA WIĄśĄCA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPERATOR ARP Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41A 02-672 Warszawa. OFERTA WIĄśĄCA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI ...... (nazwa firmy) (miejscowość, data)... (nazwa firmy c.d.)... (adres)... (adres c.d.)... (tel. / e-mail)... (PESEL / NIP / REGON) OPERATOR ARP Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41A 02-672 Warszawa OFERTA

Bardziej szczegółowo

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma, zwana dalej Zamawiającym, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Kamiennej 23, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

REGULAMIN sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Kamiennej 23, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych REGULAMIN sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Kamiennej 23, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Regulamin opracowano wykorzystując przepisy Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12/12 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska z dnia 29.05.2012 r.

Uchwała nr 12/12 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska z dnia 29.05.2012 r. Uchwała nr 12/12 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska z dnia 29.05.2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc AC KOMBI / 4 / 5 Data 1-szej rejestracji: 26.02.2007 r.

OGŁOSZENIE. Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc AC KOMBI / 4 / 5 Data 1-szej rejestracji: 26.02.2007 r. OGŁOSZENIE Dyrekcja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego PEUGEOT Partner typ

Bardziej szczegółowo

postępowanie dwuetapowe: ETAP I KONKURS ETAP II NEGOCJACJE ETAP I Organizator

postępowanie dwuetapowe: ETAP I KONKURS ETAP II NEGOCJACJE ETAP I Organizator REGULAMIN KONKURSU OFERT WRAZ Z NEGOCJACJAMI NA DZIERŻAWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA POSTÓJ TAXI PRZY NOWYM TERMINALU PORTU LOTNICZEGO WROCŁAW postępowanie dwuetapowe: ETAP I KONKURS ETAP II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji przy ul. Waszyngtona 1 w Gdyni

REGULAMIN postępowania w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji przy ul. Waszyngtona 1 w Gdyni REGULAMIN postępowania w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji przy ul. Waszyngtona 1 w Gdyni 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa informacja dotycząca konkursu ofert na wynajem powierzchni w budynku Biblioteki Głównej położonym we Wrocławiu przy ul. Joliot-Curie 12.

Szczegółowa informacja dotycząca konkursu ofert na wynajem powierzchni w budynku Biblioteki Głównej położonym we Wrocławiu przy ul. Joliot-Curie 12. Szczegółowa informacja dotycząca konkursu ofert na wynajem powierzchni w budynku Biblioteki Głównej położonym we Wrocławiu przy ul. Joliot-Curie 12. I. Opis nieruchomości: Przedmiot najmu znajduje się

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady sprzedaży aktywów trwałych - nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Regulamin określający zasady sprzedaży aktywów trwałych - nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Grupa Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów Regulamin określający zasady sprzedaży aktywów trwałych - nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany

Bardziej szczegółowo