Randstad Holding nv RAMOWY PLAN ZAKUPU AKCJI DLA PRACOWNIKÓW KORPORACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Randstad Holding nv RAMOWY PLAN ZAKUPU AKCJI DLA PRACOWNIKÓW KORPORACYJNYCH"

Transkrypt

1 Randstad Holding nv RAMOWY PLAN ZAKUPU AKCJI DLA PRACOWNIKÓW KORPORACYJNYCH

2 SPIS TREŚCI: Artykuł 1 Definicje 2 Artykuł 2 Oszczędności na Zakup Akcji 4 Artykuł 3 Przyznawanie Akcji Bonusowych 5 Artykuł 4 Zmiana Warunków 5 Artykuł 5 Cena Akcji 5 Artykuł 6 SprzedaŜ Akcji 5 Artykuł 7 Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne 6 Artykuł 8 Zmiany Kontroli 7 Artykuł 9 Zatrudnienie 7 Artykuł 10 Regulacje dotyczące wewnętrznego obrotu akcjami 7 Artykuł 11 Powiadomienia 8 Artykuł 12 Dane Pracownika 8 Artykuł 13 Okres obowiązywania Planu 8 Artykuł 14 Obowiązujące prawo i język Planu 8 Załączniki do Ogólnego Planu Zakupu Akcji (jeśli dotyczy danego kraju) - 1

3 Na treść Ramowego Planu Zakupu Akcji dla Pracowników Korporacyjnych firmy Randstad (dalej określanego jako Plan ), dotyczącego wszystkich Pracowników Randstad Holding i Spółek ZaleŜnych składa się wyŝej wymieniony Ramowy Plan Zakupu Akcji wraz z późniejszymi załącznikami, stanowiącymi jego integralną część. Artykuł 1 Definicje Pojęcia uŝywane w niniejszym Planie mają następujące znaczenia: a. Zarządcą będzie określany Randstad Holding nv lub jakakolwiek strona trzecia, właściwie upowaŝniona i działająca w ich imieniu. b. Spółka ZaleŜna oznacza spółkę, w której bezpośrednim lub pośrednim właścicielem 100% udziałów jest Randstad Holding lub, na mocy decyzji Zarządu, jakakolwiek inna spółka. c. Wynagrodzenie Roczne Pracownika w Okresie Oszczędnościowym stanowi miesięczne wynagrodzenie brutto (z wyłączeniem premii i dodatkowych wynagrodzeń) w momencie rozpoczęcia Okresu Oszczędnościowego (lub w dniu zatrudnienia), pomnoŝone przez 12 lub >12 w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie brutto wypłacane jest w ratach (13, 14 lub więcej). d. Średnia Cena Otwarcia i Zamknięcia to suma Ceny Otwarcia i Ceny Zamknięcia na giełdzie Euronext, zarejestrowanych w tym samym Dniu Obrotu Giełdowego, podzielona przez dwa. e. Akcje Bonusowe Akcje przyznawane Pracownikowi nieodpłatnie, w zamian za pozostawienie Akcji zakupionych w ramach Planu pod zarządem Zarządcy, nieprzerwanie przez okres sześciu miesięcy od Daty Zakupu. f. Zmiana Kontroli oznacza, w odniesieniu do Randstad lub którejkolwiek Spółki ZaleŜnej: fuzję lub połączenie Randstad lub jej Spółki ZaleŜnej z innym Podmiotem, sprzedaŝ lub zakup akcji, restrukturyzację, rekapitalizację lub innego rodzaju transakcję lub szereg powiązanych transakcji, jeŝeli podmiot lub grupa podmiotów, powstała w wyniku takiej transakcji lub operacji, nie mająca kontroli nad Randstad lub daną Spółką ZaleŜną w dniu przyjęcia Planu (lub w dniu nabycia przez Randstad udziałów w Spółce ZaleŜnej), uzyskała kontrolę nad Randstad lub tą Spółką ZaleŜną, lub nad jej nabywcami lub podmiotami powstałymi w wyniku wyŝej wymienionych operacji; lub (ii) jakąkolwiek sprzedaŝ, przekazanie lub przeniesienie całości majątku Randstad lub Spółki ZaleŜnej innemu podmiotowi, dokonane w ramach transakcji jednorazowej lub szeregu powiązanych transakcji. g. Spółka oznacza, w zaleŝności od kontekstu, Randstad Holding nv i/lub Spółkę ZaleŜną Randstad Holding nv. h. Pracownik, z wyłączeniem przypadków określonych poniŝej oraz w załącznikach niniejszej umowy, oznacza kaŝdą osobę zatrudnioną przez Spółkę. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Planu nie jest: (i) osoba będąca niezaleŝnym przedsiębiorcą (podwykonawcą), osoba zatrudniona na podstawie umów prawa cywilnego, pracownik zatrudniony w ramach leasingu pracowniczego (zatrudnienie zewnętrzne), pracownik, którego wynagrodzenie jest rozliczane przez Spółkę w ramach usługi zewnętrznego administrowania wynagrodzeniami, pracownik tymczasowy świadczący usługi klientom Spółki; lub (ii) osoba zatrudniona przez koncesjonariusza Spółki, bez względu na to, czy koncesjonariusz jest sklasyfikowany jako stanowiący część majątku Spółki lub podobnie. i. Euronext oznacza giełdę papierów wartościowych Euronext N.V. w Amsterdamie lub jej prawnych następców. j. Zarząd oznacza Zarząd Randstad Holding nv. k. Okres Utrzymywania stanowi okres sześciu miesięcy począwszy od Daty Zakupu Akcji. 2

4 l. Data Zakupu Akcji oznacza, w odniesieniu do Akcji, dzień, w którym Pracownik, zgodnie z Artykułem 2.01 niniejszego Planu, dokonuje zakupu Akcji Spółki. Data Zakupu Akcji wypada kaŝdorazowo w ciągu z 14 dni od zakończenia ostatniego Okresu Oszczędnościowego. m. Podmiot oznacza osobę, spółkę, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, firmę, korporację, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, trust, spółkę osobową lub inną jednostkę. n. Okres Oszczędnościowy oznacza okres sześciu miesięcy rozpoczynający się 1 maja lub 1 listopada danego roku kalendarzowego, w którym Pracownik oszczędza określoną część swojego wynagrodzenia na zakup Akcji w Dacie Zakupu Akcji. o. Akcje oznaczają akcje zwykłe Randstad Holding nv, notowane na giełdzie papierów wartościowych Euronext w Amsterdamie. p. Akcja Cząstkowa to niecałkowita część akcji Spółki, nienotowana na giełdzie, naliczana i zarządzana przez Zarządcę. q. Cena Akcji to cena jednostkowa Akcji, określona w Artykule 5.01 niniejszego Planu. r. SRO to skrót od Stichting Randstad Optienfonds, fundacji (stichting) załoŝonej zgodnie z przepisami prawa holenderskiego, z siedzibą w Amsterdamie, w Holandii. s. Rada Nadzorcza oznacza Rade Nadzorczą Randstad Holding nv. t. Dzień Obrotu Giełdowego oznacza dzień kalendarzowy, w którym przeprowadzane są transakcje na giełdzie EURONEXT. u. WFT oznacza Holenderską Ustawę o Nadzorze nad Transakcjami Papierów Wartościowych roku ( Wet Op Het Financieel Toezicht ), wraz z późniejszymi zmianami. Wszelkie odnośniki do konkretnego rodzaju gramatycznego zawierają w sobie wszystkie rodzaje gramatyczne; wyrazy występujące tylko w formie liczby pojedynczej odnoszą się równieŝ do liczby mnogiej i odwrotnie. 3

5 Artykuł 2 Oszczędności na Zakup Akcji 2.01 Pracownik nabywa prawo uczestnictwa w realizacji Planu z dniem zatrudnienia w Spółce, jednak warunkiem koniecznym pełnego uczestnictwa jest otrzymywanie rzeczywistego wynagrodzenia, z tytułu powyŝszego zatrudnienia, w Okresie Oszczędnościowym. KaŜdy uczestniczący w Planie Pracownik nabywa w Okresie Oszczędnościowym prawo do zakupu Akcji w Dacie Zakupu Akcji, właściwej dla tego Okresu Oszczędnościowego. Pracownik, w ramach Planu, moŝe rocznie dokonać zakupu Akcji o łącznej maksymalnej wartości wynoszącej 5% swojego Rocznego Wynagrodzenia, wraz z ewentualnymi odsetkami od kwoty zaoszczędzonej w Okresie Oszczędnościowym. Maksymalna wartość akcji, dostępnych do nabycia w Dacie Zakupu Akcji, odnosząca się do stosownego Okresu Oszczędnościowego, będzie obliczana proporcjonalnie dla tego okresu KaŜdy uczestniczący w Planie Pracownik moŝe odkładać środki na zakup Akcji, których maksymalną wysokość określa Artykuł 2.01 niniejszego artykułu, poprzez potrącanie ustalonej, stałej kwoty od wypłacanych mu wynagrodzeń netto, premii lub innych nieregularnych form wynagrodzenia (jeśli występują) w Okresie Oszczędnościowym. Warunkiem uczestnictwa w Planie w danym Okresie Oszczędnościowym jest podpisanie przez Pracownika formularza zgłaszającego chęć zakupu Akcji w ramach Planu, a takŝe określającego wybrany sposób oszczędzania i kwotę, jaką chce on zaoszczędzić w tym Okresie Oszczędnościowym. Formularz powinien być dostarczony przed rozpoczęciem Okresu Oszczędnościowego (lub w dniu zatrudnienia, jeśli następuje ono w późniejszym terminie), zgodnie z przyjętymi przez Spółkę ustaleniami, przekazanymi zainteresowanym osobom, do osoby lub działu, wyznaczonego do przyjmowania tego rodzaju formularzy Od zaoszczędzonej przez Pracownika kwoty naliczane będą odsetki, zgodnie ze stawką oprocentowania, ustalaną przez Spółkę na początku Okresu Oszczędnościowego Pracownik ma prawo do rezygnacji z oszczędzania w kolejnym Okresie Oszczędnościowym w dowolnym terminie przed zakończeniem trwającego Okresu Oszczędnościowego (lub przed upływem wcześniejszego terminu, ustalonego przez Spółkę za powiadomieniem Pracowników uczestniczących w Planie), poprzez udzielenie Spółce stosownego powiadomienia, w wymaganej przez nią formie. Spółka, na Ŝądanie Pracownika, wypłaci mu, po zakończeniu Okresu Oszczędnościowego, pełną kwotę, którą Pracownik zaoszczędził w tym Okresie Oszczędnościowym, wraz z narosłymi odsetkami, zgodnie z Artykułem Spółka moŝe pomniejszyć powyŝszą sumę o stosowne kwoty, wynikające z mających zastosowanie przepisów prawnych. Decyzja o rezygnacji z oszczędzania w kolejnym Okresie Oszczędnościowym lub Ŝądanie wypłaty zaoszczędzonej kwoty są nieodwołalne. Pracownik moŝe wznowić swój udział w realizacji Planu jedynie na początku kolejnego Okresu Oszczędnościowego Z wyjątkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w Artykule 2.04, w Dacie Zakupu Akcji następującej po kaŝdym Okresie Oszczędnościowym, zaoszczędzona przez Pracownika kwota, wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z Artykułem 2.03, zostanie wykorzystana w celu zakupu Akcji od SRO po Cenie Akcji, ustalonej dla danego Okresu Oszczędnościowego, pod warunkiem, Ŝe Pracownik będzie nadal zatrudniony przez Spółkę w Dacie Zakupu Akcji. W przypadku, gdy zaoszczędzona kwota, powiększona o naliczone odsetki, podzielona przez Cenę Akcji nie jest równa całkowitej liczbie Akcji, Zarządca, w celu wykorzystania całej zaoszczędzonej kwoty, dołączy do zakupionych i zarządzanych akcji Akcję Cząstkową Wszystkie Akcje oraz Akcje Cząstkowe zakupione zgodnie z postanowieniami Artykułu 2.05, będą przechowywane i zarządzane w imieniu Pracownika przez Zarządcę aŝ do momentu ich sprzedaŝy w rozumieniu Art.6. Bezzwłocznie po dokonaniu zakupu Akcji i Akcji Cząstkowych w imieniu Pracownika, Spółka lub Zarządca powiadomi go o liczbie tak zakupionych Akcji i Akcji Cząstkowych oraz o Cenie Akcji. 4

6 Artykuł 3 Przyznawanie Akcji Bonusowych 3.01 JeŜeli Akcje i Akcje Cząstkowe, zakupione w imieniu Pracownika w określonej Dacie Zakupu Akcji, nadal pozostają pod zarządem Zarządcy ostatniego dnia Okresu Utrzymywania Akcji, odnoszącego się do powyŝszej Daty Zakupu Akcji, oraz pod warunkiem, Ŝe Pracownik jest nadal zatrudniony przez Spółkę, otrzymuje on określoną liczbę Akcji Bonusowych oraz Bonusowych Akcji Cząstkowych, wynoszącą 40% Akcji i Akcji Cząstkowych, utrzymywanych przez pełen Okres Utrzymywania Akcji. Artykuł 4 Zmiana Warunków 4.01 Zarząd posiada wyłączne uprawnienia do sprzedaŝy, dostarczania i/lub przyznawania Akcji i/lub Akcji Bonusowych na warunkach zmienionych w sposób, który Zarząd uzna za konieczny lub właściwy, aby działać zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Pracownik zamieszkuje lub jest zatrudniony, aby uczynić realizację Planu moŝliwie najefektywniejszą podatkowo dla Pracowników, lub z innych względów. Wszystkie zmiany postanowień będą dokonywane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz przy moŝliwie niewielkiej modyfikacji warunków i zasad przedstawionych w niniejszym Planie Nie ograniczając postanowień Artykułu 4.01, SRO i/lub Zarząd posiadają wyłączne uprawnienia do przyjmowania i dokonywania uzupełnień treści niniejszego Planu, mających zastosowanie we wszystkich miejscach jego realizacji, zmieniających lub uzupełniających warunki przyznawania Akcji i/lub Akcji Bonusowych oraz wynikających z postanowień przepisów, regulacji i praktyk dotyczących papierów wartościowych, kontroli ich obrotu, kwestii podatkowych lub związanych z ubezpieczeniem społecznym i obowiązujących dla Pracowników, Zarządcy Spółki i wszystkich Spółek ZaleŜnych Zarządca, z zastrzeŝeniem postanowień niniejszego Planu, posiada pełne uprawnienia do podejmowania wszelkich działań, które uzna za konieczne lub wskazane dla realizacji Planu, w tym do odwoływania, bez ograniczeń, wszelkich jego postanowień. Wszystkie decyzje, interpretacje i działania Zarządcy będą miały charakter ostateczny i wiąŝący dla wszystkich Podmiotów, których uprawnienia regulowane są postanowieniami Planu. Artykuł 5 Cena Akcji 5.01 Cena Akcji, obowiązująca w danym Okresie Oszczędnościowym, to cena zamknięcia Akcji na giełdzie papierów wartościowych Euronext w Amsterdamie (lub innej właściwej giełdzie) w ostatnim Dniu Obrotu Giełdowego przed Datą Zakupu Akcji, następującą po tym Okresie Oszczędnościowym. WyŜej wymieniony dzień ogłoszony zostanie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Artykuł 6 SprzedaŜ Akcji 6.01 Zgodnie z niniejszym Artykułem, Zarządca zobowiązuje się do przechowywania i zarządzania wszystkimi Akcjami oraz Akcjami Cząstkowymi, zakupionymi dla Pracowników w ich imieniu Pracownik ma prawo w dowolnym czasie zaŝądać od Zarządcy, aby dokonał on w jego imieniu sprzedaŝy wszystkich zarządzanych Akcji i Akcji Cząstkowych, lub ich części. Zarządca, na określone powyŝej Ŝądanie Pracownika, dokona sprzedaŝy wskazanych Akcji i/lub Akcji Cząstkowych, w dniu zgłoszenia Ŝądania lub w pierwszym Dniu Obrotu Giełdowego następującym po jego przyjęciu, po Średniej Cenie Otwarcia i Zamknięcia z dnia, w którym Zarządca otrzymał powyŝsze Ŝądanie. 5

7 6.03 Pracownik lub jego prawni następcy nie ponoszą Ŝadnych kosztów transakcyjnych związanych z zakupem Akcji i Akcji Cząstkowych w Dacie Zakupu Akcji. Zarządca i SRO nie obciąŝą Pracownika lub jego prawnych następców Ŝadnymi kosztami z tytułu przechowywania i zarządzania jego Akcjami i Akcjami Cząstkowymi Dokonanie Emisji lub przelewu Akcji jest uzaleŝnione od otrzymania przez Spółkę wszelkich zezwoleń, wymaganych regulaminem giełdy papierów wartościowych lub danego systemu rynkowego, na którym Akcje są notowane, a takŝe przepisami obowiązującego prawa i regulacjami rządowymi, w tym przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i kodeksem obrotu papierami wartościowymi. Zarząd moŝe postanowić, Ŝe przydział lub przelew Akcji w ramach realizacji Planu jest uwarunkowany uzyskaniem zgody wymaganej do ich notowania na giełdzie papierów wartościowych, zgodnie z postanowieniami jej regulaminu lub obowiązujących praw i regulacji rządowych, w tym przepisów dotyczących papierów wartościowych i kodeksem obrotu papierami wartościowymi W przypadku zakończenia stosunku pracy pomiędzy Pracownikiem a Spółką, wszystkie Akcje oraz Akcje Cząstkowe będą przechowywane i zarządzane w imieniu byłego Pracownika przez Zarządcę do momentu ich sprzedaŝy, która nastąpi na wniosek złoŝony przez byłego Pracownika. Wniosek moŝe dotyczyć sprzedaŝy wszystkich zarządzanych Akcji i Akcji Cząstkowych lub ich części. Wszystkie postanowienia Planu, w odniesieniu do Akcji i Akcji Cząstkowych, które będą w imieniu byłego Pracownika przechowywane i zarządzane przez Zarządcę w momencie ustania stosunku pracy, pozostają niezmienione po zakończeniu zatrudnienia, o ile strony wyraźnie nie postanowią inaczej. SprzedaŜ Akcji oraz/lub Akcji Cząstkowych nastąpi zgodnie z Artykułem Zarządca i SRO nie będzie obciąŝał byłego Pracownika albo jego prawnych następców Ŝadnymi kosztami z tytułu przechowywania i zarządzania jego Akcjami i Akcjami Cząstkowymi. W przypadku złoŝenia przez Pracownika lub jego prawnego następcę wniosku o dokonanie sprzedaŝy Akcji i Akcji Cząstkowych lub ich części, Zarządca obciąŝy byłego Pracownika lub jego prawnych następców opłatami bankowymi oraz kosztami transakcyjnymi związanymi z ich sprzedaŝą. MoŜe to oznaczać, Ŝe Zarządca jest uprawniony do potrącenia ewentualnych w/w kosztów z kwoty uzyskanej ze sprzedaŝy. Przeniesienie (cesja) Akcji lub Akcji Cząstkowych jest wykluczone. Zgodnie z Artykułem 11, były Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o zmianach dotyczących jego danych osobowych takich jak np. adres czy numer konta bankowego; zgłoszenie powyŝszych zmian powinno zostać dokonane na piśmie. Zarządca i/lub Spółka nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody spowodowane brakiem informacji lub zbyt późnym poinformowaniem Zarządcy o powyŝszych zmianach. Artykuł 7 Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne 7.01 Wszelkie opłaty z tytułu podatków lub naleŝnych składek na ubezpieczenie społeczne, podlegających zapłacie przez Pracownika lub jego prawnych następców z tytułu przyznania mu prawa zakupu Akcji, naliczonych odsetek od zaoszczędzonej kwoty, zakupu Akcji i Akcji Cząstkowych, przyznania mu Akcji Bonusowych i Bonusowych Akcji Cząstkowych, lub z tytułu przechowywania i zarządzania Akcjami lub sprzedaŝy Akcji, Akcji Cząstkowych lub Akcji Bonusowych, będą dokonywane przez Pracownika lub jego prawnych następców Nie ograniczając postanowień Artykułu 7.01, Spółka będąca pracodawcą Pracownika moŝe zatrzymać określoną kwotę i dokonać koniecznych działań w celu wypełnienia zobowiązań Pracownika z tytułu płatności podatkowych i naleŝnych składek na ubezpieczenie społeczne, powstałych z tytułu przyznania prawa zakupu Akcji, naliczonych odsetek od zaoszczędzonej kwoty, zakupu Akcji i Akcji Cząstkowych, przyznania Akcji Bonusowych i Bonusowych Akcji Cząstkowych, lub z tytułu przechowywania i zarządzania Akcjami lub sprzedaŝy Akcji, Akcji Cząstkowych lub Akcji Bonusowych lub Bonusowych Akcji Cząstkowych (lub z tytułu innych korzyści uzyskanych w ramach uczestnictwa w Planie). PowyŜsze działania mogą polegać na dokonaniu sprzedaŝy Akcji, Akcji Cząstkowych lub Akcji Bonusowych i przeznaczeniu dochodów uzyskanych z ich sprzedaŝy na zaspokojenie powyŝszych zobowiązań w imieniu Pracownika, jeŝeli nie dostarczy on wystarczających dowodów, Ŝe wypełnił powyŝsze zobowiązania samodzielnie. Poprzez uczestnictwo w Planie, Pracownik upowaŝnia Firmę do dokonywania potrąceń oraz 6

8 pomniejszania jego Rocznego Wynagrodzenia, premii i pozostałych nieregularnie wypłacanych składników wynagrodzenia w celu zaspokojenia powyŝszych zobowiązań, powstałych na mocy odpowiednich przepisów prawa Wartość Akcji we wszystkich krajach będzie obliczana w EURO, natomiast wysokość odsetek naliczanych z tytułu uczestnictwa w Planie będzie określana w walutach krajowych. Artykuł 8 Zmiany Kontroli 8.01 W przypadku, gdy Zarządca i/lub Spółka będzie stroną w transakcji lub przedmiotem działań prowadzących do Zmiany Kontroli, postanowienia dotyczące Akcji będą przedmiotem regulacji stosownych dokumentów prawnych, związanych z powyŝszą Zmianą Kontroli. Dokumenty te mogą wprowadzić zmiany w postanowieniach Planu w stopniu uzgodnionym przez strony transakcji powodującej Zmianę Kontroli, mogą równieŝ zmienić lub uniewaŝnić prawa Pracowników objętych działaniami związanymi z transakcją, nie mogą jednak uniewaŝnić prawa Pracownika do zwrotu wpłaconych przez niego kwot wraz z naliczonymi odsetkami, które nie zostały wykorzystane w celu zakupu Akcji Przyznanie prawa do zakupu Akcji, zgodnie z postanowieniami Planu nie będzie miało Ŝadnego wpływu na uprawnienia Zarządcy i/lub Spółki w zakresie wprowadzania zmian dotyczących organizacji, klasyfikacji kapitału zakładowego lub przedmiotu działalności, wzięcia udziału w fuzji oraz podjęcia decyzji o likwidacji, sprzedaŝy lub przeniesieniu aktywów korporacyjnych W przypadku dokonania transakcji prowadzącej do Zmiany Kontroli, dotyczącej Zarządcy i/lub Spółki, Zarządca moŝe dokonać w Planie wszelkich zmian, które uzna za konieczne, w tym moŝe wprowadzić do niego nowe Artykuły, z uwzględnieniem interesów Zarządcy i/lub Spółki i Pracowników. Artykuł 9 Zatrudnienie 9.01 Przyznanie prawa do zakupu Akcji, ani Ŝadne z postanowień niniejszego Planu, nie jest równowaŝne z zobowiązaniem Spółki do zatrudnienia Pracownika przez określony okres czasu, do zagwarantowania mu wypłaty z tego tytułu wynagrodzenia o określonej wysokości ani do przyznania mu określonego stanowiska, oraz nie ogranicza prawa Spółki do wypowiedzenia Pracownikowi zatrudnienia lub innej formy współpracy. Ponadto, obecne, dalsze lub przyszłe zatrudnienie Pracownika nie jest w Ŝaden sposób zaleŝne od jego uczestnictwa w Planie. Artykuł 10 Regulacje dotyczące wewnętrznego obrotu akcjami Pracownik, poprzez nabycie prawa do zakupu Akcji, zobowiązuje się przestrzegać przepisów Spółki dotyczących ograniczeń wewnętrznego obrotu akcjami oraz innych regulacji Spółki o podobnym charakterze, a takŝe odpowiednich przepisów obowiązującego prawa, regulujących kwestię wewnętrznego obrotu akcjami SprzedaŜ i przekazanie Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszego Planu nie zostanie przeprowadzone, jeŝeli byłoby związane z naruszeniem stosownych przepisów prawa, w tym, lecz nie tylko, federalnych i państwowych ustaw i regulacji, oraz regulaminu giełdy papierów wartościowych lub innej giełdy, na której następuje obrót akcjami Spółki, poza przypadkami, gdy sprzedaŝ i przekazanie Akcji są wyłączone ze stosowania się do powyŝszych przepisów. 7

9 Artykuł 11 Powiadomienia Wszelkie powiadomienia związane z niniejszym Planem będą uznane za właściwie zaadresowane, jeŝeli zostaną wysłane na adres Pracownika zawarty w jego aktach osobowych. W razie zmiany adresu przez Pracownika i nie powiadomienia o tym Firmy, adres widniejący w aktach osobowych Pracownika uznaje się za właściwy Wszelkie powiadomienia związane z niniejszym Planem, które Pracownik jest zobowiązany dostarczyć Spółce, SRO lub Zarządcy, wymagają formy określonej przez Spółkę lub Zarządcę i będą uznane za właściwie zaadresowane, jeŝeli zostaną wysłane na adres Randstad Holding nv, Diemermere 25, 1112 TC, Diemen, Holandia, z wyłączeniem przypadków, gdy Pracownik otrzyma od SRO, Spółki lub Zarządcy inne instrukcje w formie pisemnej. Artykuł 12 Dane Pracownika Pracownik upowaŝnia SRO, Spółkę i Zarządcę do zbierania, przetwarzania, przekazywania i przechowywania, w dowolnej formie, wszelkich informacji osobistych i zawodowych, będących w posiadaniu SRO, Spółki i/lub Zarządcy, których wykorzystanie zostanie uznane za pomocne lub konieczne w realizacji Planu. SRO, Spółka i Zarządca oświadczają, Ŝe w ramach prowadzonej działalności oraz zgodnie z wewnętrznymi przepisami, wszelkie przechowywane przez nich informacje dotyczące Pracowników mają charakter poufny i ich ujawnianie dokonywane jest zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów prawnych. Artykuł 13 Okres obowiązywania Planu Niniejszy Plan wchodzi w Ŝycie w październiku 2006 roku SRO i/lub Zarząd mają prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia realizacji Planu w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu, z zastrzeŝeniem jednak, Ŝe wprowadzenie zmian, które wymagają zgody akcjonariuszy Spółki lub jej Rady Nadzorczej, zostanie poprzedzone uzyskaniem takiej zgody. Spółka jest zobowiązana do przestrzegania praw Pracowników określonych w Planie. Artykuł 14 Obowiązujące prawo i język Planu Niniejszy Plan regulowany jest przepisami prawa holenderskiego. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Planu poddane będą pod rozstrzygnięcie przez właściwe sądy Językiem Planu jest język angielski. Plan moŝe być tłumaczony na inne języki, jednak w przypadku rozbieŝnych interpretacji postanowień Planu, wiąŝąca pozostaje wersja angielska 8

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z dnia 25 października 2013 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z dnia 25 października 2013 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:.. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 2 Uchwała nr 2 w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REALIZOWANY W SPÓŁCE QUANTUM SOFTWARE S.A. Uchwalony Uchwałą Zarządu QUANTUM SOFTWARE S.A z dnia 9 września 2009. 1 PREAMBUŁA Jednym z podstawowych powodów wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A.

REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A. REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A. 1 Niniejszy Regulamin Opcji MenadŜerskich, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe warunki oraz zasady realizacji programu opcji menadŝerskich dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r.,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 7 lutego 2012 roku PLAN POŁĄCZENIA Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU K2 INTERNET S.A. w dniu 22 lutego 2011 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU K2 INTERNET S.A. w dniu 22 lutego 2011 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU K2 INTERNET S.A. w dniu 22 lutego 2011 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:... Nr dowodu/ Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 90/ 2008. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. w Kielcach. z dnia 27 listopada 2008 roku

Uchwała Nr 90/ 2008. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. w Kielcach. z dnia 27 listopada 2008 roku Uchwała Nr 90/ 2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad naliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość (Program) i jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI uchwalony uchwałą nr VI /02 /05 /2010 Zarządu SIMPLE S.A. z dnia 27 maja 2010 roku DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 1 pkt c)

Działając na podstawie art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 1 pkt c) UCHWAŁA NR 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew Załącznik do Zarządzenia Nr 104/09 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 18 maja 2009 r. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin wynagradzania zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku Projekty uchwał NWZ UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Getin Noble Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 10 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: [ ] stwierdzenia prawidłowości zwołania oraz jego ważności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne Arka

Fundusze Inwestycyjne Arka REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA PEWNY START DZIECKA program oparty o Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne Arka

Fundusze Inwestycyjne Arka REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA PEWNY START DZIECKA program oparty o Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku

Bardziej szczegółowo

[Projekt] Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 16 sierpnia 2017 roku

[Projekt] Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 16 sierpnia 2017 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego ( Spółka ) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Ząbkach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią...

Bardziej szczegółowo

Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Power Media S.A. w dniu 9 grudnia 2009 roku Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku

Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Power Media S.A. w dniu 9 grudnia 2009 roku Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku Power Media S.A. w dniu 9 grudnia 2009 roku Zarząd Power Media S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości uchwały, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2009 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: Raport bieŝący nr 66/2009 Data sporządzenia: 24.07.2009 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze Podstawa prawna: Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty Uchwał Spółki Akcyjnej Capital Partner PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w statucie Spółki LW Bogdanka S.A. Zgodnie z art Kodeksu Spółek handlowych, podaje się proponowane zmiany w statucie Spółki

Proponowane zmiany w statucie Spółki LW Bogdanka S.A. Zgodnie z art Kodeksu Spółek handlowych, podaje się proponowane zmiany w statucie Spółki Stosownie do wymogów art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 13 porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel SA w dniu 15 lutego 2010 roku

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel SA w dniu 15 lutego 2010 roku Projekty Uchwał Impel SA w dniu 15 lutego 2010 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2010 roku Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z dnia... 2012 r.

UMOWA nr. z dnia... 2012 r. UMOWA nr. z dnia... 2012 r. - PROJEKT - zawarta w Szczecinie pomiędzy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku I.

REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku I. REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku W związku realizacją załoŝeń Polityki Personalnej w Poczcie Polskiej S.A. wprowadza

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej Załącznik Nr 3 do Regulaminu W dniu.. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w GiŜycku reprezentowanym przez Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 31 stycznia 2017 roku

Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 31 stycznia 2017 roku Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. 1 Uchwała Nr 1 z dnia 06 września 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie przepisu art. 409 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 Załącznik nr 8 do Umowy dystrybucyjnej Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION 1 1. WyraŜenia uŝyte

Bardziej szczegółowo

przeciw oddano 0 głosów.

przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu

Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady obliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) Osta Projekt pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uwagi Zarządu: art. 409 1 K.s.h. przewiduje tryb otwarcia Walnego Zgromadzenia

Uwagi Zarządu: art. 409 1 K.s.h. przewiduje tryb otwarcia Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ I UWAGI ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NA NWZA JHM DEVELOPMENT S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 LISTOPADA 2014 ROKU (zgodnie z Art. 402³ 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2012 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. PREAMBUŁA Podstawowym powodem wprowadzenia i realizacji Programu Skupu Akcji jest trwająca niestabilna sytuacja na rynkach finansowych,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INTERNET UNION S.A.

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INTERNET UNION S.A. SPÓŁKI INTERNET UNION S.A. Zatwierdzony na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 kwietnia 2014 r. Preambuła Zarząd Internet Union S.A. został upoważniony do nabycia akcji własnych przez Spółkę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2007. Uchwała nr 11/2007. Uchwała nr 12/2007. Uchwała nr 13/2007. Uchwała nr 14/2007. Uchwała nr 15/2007

Uchwała nr 10/2007. Uchwała nr 11/2007. Uchwała nr 12/2007. Uchwała nr 13/2007. Uchwała nr 14/2007. Uchwała nr 15/2007 Raport bieŝący nr 13/2007 (środa, 13 czerwca 2007 r.) Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieŝące i okresowe Projekty uchwał na WZA Zarząd AB S.A. przedstawia projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ Spółki Akcyjnej, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Uchwała nr 2

Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Uchwała nr 2 Projekt do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 października 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2009 z dnia 2.11.2009 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A. Przyjęty przez Zarządu INDATA S.A. w dniu 08 lutego 2017 roku Preambuła Zarząd INDATA S.A. został upoważniony do nabycia akcji własnych przez

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Ykonto

Regulamin programu sprzedaży premiowej Ykonto Regulamin programu sprzedaży premiowej Ykonto 1 Postanowienia wstępne 1. Program sprzedaży premiowej Ykonto jest prowadzony przez Yfin Spółkę Akcyjną, z siedzibą przy ul. Granicznej 17a, 05-500 Jastrzębie,

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie z 12 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie z 12 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia Działając na podstawie 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna wybiera się Dariusza Janusa na funkcję Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA system rezerwacji miejsc HOTEL24H.COM

UMOWA system rezerwacji miejsc HOTEL24H.COM UMOWA system rezerwacji miejsc HOTEL24H.COM nr / / JB zawarta w w dniu - - pomiędzy: Jacek Legendziewicz JORDAN Group z siedzibą w Krakowie 31-535, przy ulicy Gęsia 8 NIP: 679 00 63 497 REGON: 003897284

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku Projekt uchwały zgłoszony przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny, dotyczący pkt 12 ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

CY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

CY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A. w z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 marca 2015 r. I. Część pierwsza - WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011 roku 1. P r z e d m i o t r e g u l a c j i 1. Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI w TYCHACH. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI w TYCHACH. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr D/0152/08/09 Dyrektora Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach z dnia 17 kwietnia 2009 r. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI w TYCHACH

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM.

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. 1. ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Organizatorem promocji Prawie bez prowizji za GDM (zwanej dalej: Promocją ), o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Słownik: abonent osoba, która składa wniosek w P4 o przeniesienie Numeru

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Posiedzenia Zarządu 8

Posiedzenia Zarządu 8 REGULAMIN ZARZĄDU SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo