Randstad Holding nv RAMOWY PLAN ZAKUPU AKCJI DLA PRACOWNIKÓW KORPORACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Randstad Holding nv RAMOWY PLAN ZAKUPU AKCJI DLA PRACOWNIKÓW KORPORACYJNYCH"

Transkrypt

1 Randstad Holding nv RAMOWY PLAN ZAKUPU AKCJI DLA PRACOWNIKÓW KORPORACYJNYCH

2 SPIS TREŚCI: Artykuł 1 Definicje 2 Artykuł 2 Oszczędności na Zakup Akcji 4 Artykuł 3 Przyznawanie Akcji Bonusowych 5 Artykuł 4 Zmiana Warunków 5 Artykuł 5 Cena Akcji 5 Artykuł 6 SprzedaŜ Akcji 5 Artykuł 7 Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne 6 Artykuł 8 Zmiany Kontroli 7 Artykuł 9 Zatrudnienie 7 Artykuł 10 Regulacje dotyczące wewnętrznego obrotu akcjami 7 Artykuł 11 Powiadomienia 8 Artykuł 12 Dane Pracownika 8 Artykuł 13 Okres obowiązywania Planu 8 Artykuł 14 Obowiązujące prawo i język Planu 8 Załączniki do Ogólnego Planu Zakupu Akcji (jeśli dotyczy danego kraju) - 1

3 Na treść Ramowego Planu Zakupu Akcji dla Pracowników Korporacyjnych firmy Randstad (dalej określanego jako Plan ), dotyczącego wszystkich Pracowników Randstad Holding i Spółek ZaleŜnych składa się wyŝej wymieniony Ramowy Plan Zakupu Akcji wraz z późniejszymi załącznikami, stanowiącymi jego integralną część. Artykuł 1 Definicje Pojęcia uŝywane w niniejszym Planie mają następujące znaczenia: a. Zarządcą będzie określany Randstad Holding nv lub jakakolwiek strona trzecia, właściwie upowaŝniona i działająca w ich imieniu. b. Spółka ZaleŜna oznacza spółkę, w której bezpośrednim lub pośrednim właścicielem 100% udziałów jest Randstad Holding lub, na mocy decyzji Zarządu, jakakolwiek inna spółka. c. Wynagrodzenie Roczne Pracownika w Okresie Oszczędnościowym stanowi miesięczne wynagrodzenie brutto (z wyłączeniem premii i dodatkowych wynagrodzeń) w momencie rozpoczęcia Okresu Oszczędnościowego (lub w dniu zatrudnienia), pomnoŝone przez 12 lub >12 w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie brutto wypłacane jest w ratach (13, 14 lub więcej). d. Średnia Cena Otwarcia i Zamknięcia to suma Ceny Otwarcia i Ceny Zamknięcia na giełdzie Euronext, zarejestrowanych w tym samym Dniu Obrotu Giełdowego, podzielona przez dwa. e. Akcje Bonusowe Akcje przyznawane Pracownikowi nieodpłatnie, w zamian za pozostawienie Akcji zakupionych w ramach Planu pod zarządem Zarządcy, nieprzerwanie przez okres sześciu miesięcy od Daty Zakupu. f. Zmiana Kontroli oznacza, w odniesieniu do Randstad lub którejkolwiek Spółki ZaleŜnej: fuzję lub połączenie Randstad lub jej Spółki ZaleŜnej z innym Podmiotem, sprzedaŝ lub zakup akcji, restrukturyzację, rekapitalizację lub innego rodzaju transakcję lub szereg powiązanych transakcji, jeŝeli podmiot lub grupa podmiotów, powstała w wyniku takiej transakcji lub operacji, nie mająca kontroli nad Randstad lub daną Spółką ZaleŜną w dniu przyjęcia Planu (lub w dniu nabycia przez Randstad udziałów w Spółce ZaleŜnej), uzyskała kontrolę nad Randstad lub tą Spółką ZaleŜną, lub nad jej nabywcami lub podmiotami powstałymi w wyniku wyŝej wymienionych operacji; lub (ii) jakąkolwiek sprzedaŝ, przekazanie lub przeniesienie całości majątku Randstad lub Spółki ZaleŜnej innemu podmiotowi, dokonane w ramach transakcji jednorazowej lub szeregu powiązanych transakcji. g. Spółka oznacza, w zaleŝności od kontekstu, Randstad Holding nv i/lub Spółkę ZaleŜną Randstad Holding nv. h. Pracownik, z wyłączeniem przypadków określonych poniŝej oraz w załącznikach niniejszej umowy, oznacza kaŝdą osobę zatrudnioną przez Spółkę. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Planu nie jest: (i) osoba będąca niezaleŝnym przedsiębiorcą (podwykonawcą), osoba zatrudniona na podstawie umów prawa cywilnego, pracownik zatrudniony w ramach leasingu pracowniczego (zatrudnienie zewnętrzne), pracownik, którego wynagrodzenie jest rozliczane przez Spółkę w ramach usługi zewnętrznego administrowania wynagrodzeniami, pracownik tymczasowy świadczący usługi klientom Spółki; lub (ii) osoba zatrudniona przez koncesjonariusza Spółki, bez względu na to, czy koncesjonariusz jest sklasyfikowany jako stanowiący część majątku Spółki lub podobnie. i. Euronext oznacza giełdę papierów wartościowych Euronext N.V. w Amsterdamie lub jej prawnych następców. j. Zarząd oznacza Zarząd Randstad Holding nv. k. Okres Utrzymywania stanowi okres sześciu miesięcy począwszy od Daty Zakupu Akcji. 2

4 l. Data Zakupu Akcji oznacza, w odniesieniu do Akcji, dzień, w którym Pracownik, zgodnie z Artykułem 2.01 niniejszego Planu, dokonuje zakupu Akcji Spółki. Data Zakupu Akcji wypada kaŝdorazowo w ciągu z 14 dni od zakończenia ostatniego Okresu Oszczędnościowego. m. Podmiot oznacza osobę, spółkę, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, firmę, korporację, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, trust, spółkę osobową lub inną jednostkę. n. Okres Oszczędnościowy oznacza okres sześciu miesięcy rozpoczynający się 1 maja lub 1 listopada danego roku kalendarzowego, w którym Pracownik oszczędza określoną część swojego wynagrodzenia na zakup Akcji w Dacie Zakupu Akcji. o. Akcje oznaczają akcje zwykłe Randstad Holding nv, notowane na giełdzie papierów wartościowych Euronext w Amsterdamie. p. Akcja Cząstkowa to niecałkowita część akcji Spółki, nienotowana na giełdzie, naliczana i zarządzana przez Zarządcę. q. Cena Akcji to cena jednostkowa Akcji, określona w Artykule 5.01 niniejszego Planu. r. SRO to skrót od Stichting Randstad Optienfonds, fundacji (stichting) załoŝonej zgodnie z przepisami prawa holenderskiego, z siedzibą w Amsterdamie, w Holandii. s. Rada Nadzorcza oznacza Rade Nadzorczą Randstad Holding nv. t. Dzień Obrotu Giełdowego oznacza dzień kalendarzowy, w którym przeprowadzane są transakcje na giełdzie EURONEXT. u. WFT oznacza Holenderską Ustawę o Nadzorze nad Transakcjami Papierów Wartościowych roku ( Wet Op Het Financieel Toezicht ), wraz z późniejszymi zmianami. Wszelkie odnośniki do konkretnego rodzaju gramatycznego zawierają w sobie wszystkie rodzaje gramatyczne; wyrazy występujące tylko w formie liczby pojedynczej odnoszą się równieŝ do liczby mnogiej i odwrotnie. 3

5 Artykuł 2 Oszczędności na Zakup Akcji 2.01 Pracownik nabywa prawo uczestnictwa w realizacji Planu z dniem zatrudnienia w Spółce, jednak warunkiem koniecznym pełnego uczestnictwa jest otrzymywanie rzeczywistego wynagrodzenia, z tytułu powyŝszego zatrudnienia, w Okresie Oszczędnościowym. KaŜdy uczestniczący w Planie Pracownik nabywa w Okresie Oszczędnościowym prawo do zakupu Akcji w Dacie Zakupu Akcji, właściwej dla tego Okresu Oszczędnościowego. Pracownik, w ramach Planu, moŝe rocznie dokonać zakupu Akcji o łącznej maksymalnej wartości wynoszącej 5% swojego Rocznego Wynagrodzenia, wraz z ewentualnymi odsetkami od kwoty zaoszczędzonej w Okresie Oszczędnościowym. Maksymalna wartość akcji, dostępnych do nabycia w Dacie Zakupu Akcji, odnosząca się do stosownego Okresu Oszczędnościowego, będzie obliczana proporcjonalnie dla tego okresu KaŜdy uczestniczący w Planie Pracownik moŝe odkładać środki na zakup Akcji, których maksymalną wysokość określa Artykuł 2.01 niniejszego artykułu, poprzez potrącanie ustalonej, stałej kwoty od wypłacanych mu wynagrodzeń netto, premii lub innych nieregularnych form wynagrodzenia (jeśli występują) w Okresie Oszczędnościowym. Warunkiem uczestnictwa w Planie w danym Okresie Oszczędnościowym jest podpisanie przez Pracownika formularza zgłaszającego chęć zakupu Akcji w ramach Planu, a takŝe określającego wybrany sposób oszczędzania i kwotę, jaką chce on zaoszczędzić w tym Okresie Oszczędnościowym. Formularz powinien być dostarczony przed rozpoczęciem Okresu Oszczędnościowego (lub w dniu zatrudnienia, jeśli następuje ono w późniejszym terminie), zgodnie z przyjętymi przez Spółkę ustaleniami, przekazanymi zainteresowanym osobom, do osoby lub działu, wyznaczonego do przyjmowania tego rodzaju formularzy Od zaoszczędzonej przez Pracownika kwoty naliczane będą odsetki, zgodnie ze stawką oprocentowania, ustalaną przez Spółkę na początku Okresu Oszczędnościowego Pracownik ma prawo do rezygnacji z oszczędzania w kolejnym Okresie Oszczędnościowym w dowolnym terminie przed zakończeniem trwającego Okresu Oszczędnościowego (lub przed upływem wcześniejszego terminu, ustalonego przez Spółkę za powiadomieniem Pracowników uczestniczących w Planie), poprzez udzielenie Spółce stosownego powiadomienia, w wymaganej przez nią formie. Spółka, na Ŝądanie Pracownika, wypłaci mu, po zakończeniu Okresu Oszczędnościowego, pełną kwotę, którą Pracownik zaoszczędził w tym Okresie Oszczędnościowym, wraz z narosłymi odsetkami, zgodnie z Artykułem Spółka moŝe pomniejszyć powyŝszą sumę o stosowne kwoty, wynikające z mających zastosowanie przepisów prawnych. Decyzja o rezygnacji z oszczędzania w kolejnym Okresie Oszczędnościowym lub Ŝądanie wypłaty zaoszczędzonej kwoty są nieodwołalne. Pracownik moŝe wznowić swój udział w realizacji Planu jedynie na początku kolejnego Okresu Oszczędnościowego Z wyjątkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w Artykule 2.04, w Dacie Zakupu Akcji następującej po kaŝdym Okresie Oszczędnościowym, zaoszczędzona przez Pracownika kwota, wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z Artykułem 2.03, zostanie wykorzystana w celu zakupu Akcji od SRO po Cenie Akcji, ustalonej dla danego Okresu Oszczędnościowego, pod warunkiem, Ŝe Pracownik będzie nadal zatrudniony przez Spółkę w Dacie Zakupu Akcji. W przypadku, gdy zaoszczędzona kwota, powiększona o naliczone odsetki, podzielona przez Cenę Akcji nie jest równa całkowitej liczbie Akcji, Zarządca, w celu wykorzystania całej zaoszczędzonej kwoty, dołączy do zakupionych i zarządzanych akcji Akcję Cząstkową Wszystkie Akcje oraz Akcje Cząstkowe zakupione zgodnie z postanowieniami Artykułu 2.05, będą przechowywane i zarządzane w imieniu Pracownika przez Zarządcę aŝ do momentu ich sprzedaŝy w rozumieniu Art.6. Bezzwłocznie po dokonaniu zakupu Akcji i Akcji Cząstkowych w imieniu Pracownika, Spółka lub Zarządca powiadomi go o liczbie tak zakupionych Akcji i Akcji Cząstkowych oraz o Cenie Akcji. 4

6 Artykuł 3 Przyznawanie Akcji Bonusowych 3.01 JeŜeli Akcje i Akcje Cząstkowe, zakupione w imieniu Pracownika w określonej Dacie Zakupu Akcji, nadal pozostają pod zarządem Zarządcy ostatniego dnia Okresu Utrzymywania Akcji, odnoszącego się do powyŝszej Daty Zakupu Akcji, oraz pod warunkiem, Ŝe Pracownik jest nadal zatrudniony przez Spółkę, otrzymuje on określoną liczbę Akcji Bonusowych oraz Bonusowych Akcji Cząstkowych, wynoszącą 40% Akcji i Akcji Cząstkowych, utrzymywanych przez pełen Okres Utrzymywania Akcji. Artykuł 4 Zmiana Warunków 4.01 Zarząd posiada wyłączne uprawnienia do sprzedaŝy, dostarczania i/lub przyznawania Akcji i/lub Akcji Bonusowych na warunkach zmienionych w sposób, który Zarząd uzna za konieczny lub właściwy, aby działać zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Pracownik zamieszkuje lub jest zatrudniony, aby uczynić realizację Planu moŝliwie najefektywniejszą podatkowo dla Pracowników, lub z innych względów. Wszystkie zmiany postanowień będą dokonywane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz przy moŝliwie niewielkiej modyfikacji warunków i zasad przedstawionych w niniejszym Planie Nie ograniczając postanowień Artykułu 4.01, SRO i/lub Zarząd posiadają wyłączne uprawnienia do przyjmowania i dokonywania uzupełnień treści niniejszego Planu, mających zastosowanie we wszystkich miejscach jego realizacji, zmieniających lub uzupełniających warunki przyznawania Akcji i/lub Akcji Bonusowych oraz wynikających z postanowień przepisów, regulacji i praktyk dotyczących papierów wartościowych, kontroli ich obrotu, kwestii podatkowych lub związanych z ubezpieczeniem społecznym i obowiązujących dla Pracowników, Zarządcy Spółki i wszystkich Spółek ZaleŜnych Zarządca, z zastrzeŝeniem postanowień niniejszego Planu, posiada pełne uprawnienia do podejmowania wszelkich działań, które uzna za konieczne lub wskazane dla realizacji Planu, w tym do odwoływania, bez ograniczeń, wszelkich jego postanowień. Wszystkie decyzje, interpretacje i działania Zarządcy będą miały charakter ostateczny i wiąŝący dla wszystkich Podmiotów, których uprawnienia regulowane są postanowieniami Planu. Artykuł 5 Cena Akcji 5.01 Cena Akcji, obowiązująca w danym Okresie Oszczędnościowym, to cena zamknięcia Akcji na giełdzie papierów wartościowych Euronext w Amsterdamie (lub innej właściwej giełdzie) w ostatnim Dniu Obrotu Giełdowego przed Datą Zakupu Akcji, następującą po tym Okresie Oszczędnościowym. WyŜej wymieniony dzień ogłoszony zostanie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Artykuł 6 SprzedaŜ Akcji 6.01 Zgodnie z niniejszym Artykułem, Zarządca zobowiązuje się do przechowywania i zarządzania wszystkimi Akcjami oraz Akcjami Cząstkowymi, zakupionymi dla Pracowników w ich imieniu Pracownik ma prawo w dowolnym czasie zaŝądać od Zarządcy, aby dokonał on w jego imieniu sprzedaŝy wszystkich zarządzanych Akcji i Akcji Cząstkowych, lub ich części. Zarządca, na określone powyŝej Ŝądanie Pracownika, dokona sprzedaŝy wskazanych Akcji i/lub Akcji Cząstkowych, w dniu zgłoszenia Ŝądania lub w pierwszym Dniu Obrotu Giełdowego następującym po jego przyjęciu, po Średniej Cenie Otwarcia i Zamknięcia z dnia, w którym Zarządca otrzymał powyŝsze Ŝądanie. 5

7 6.03 Pracownik lub jego prawni następcy nie ponoszą Ŝadnych kosztów transakcyjnych związanych z zakupem Akcji i Akcji Cząstkowych w Dacie Zakupu Akcji. Zarządca i SRO nie obciąŝą Pracownika lub jego prawnych następców Ŝadnymi kosztami z tytułu przechowywania i zarządzania jego Akcjami i Akcjami Cząstkowymi Dokonanie Emisji lub przelewu Akcji jest uzaleŝnione od otrzymania przez Spółkę wszelkich zezwoleń, wymaganych regulaminem giełdy papierów wartościowych lub danego systemu rynkowego, na którym Akcje są notowane, a takŝe przepisami obowiązującego prawa i regulacjami rządowymi, w tym przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i kodeksem obrotu papierami wartościowymi. Zarząd moŝe postanowić, Ŝe przydział lub przelew Akcji w ramach realizacji Planu jest uwarunkowany uzyskaniem zgody wymaganej do ich notowania na giełdzie papierów wartościowych, zgodnie z postanowieniami jej regulaminu lub obowiązujących praw i regulacji rządowych, w tym przepisów dotyczących papierów wartościowych i kodeksem obrotu papierami wartościowymi W przypadku zakończenia stosunku pracy pomiędzy Pracownikiem a Spółką, wszystkie Akcje oraz Akcje Cząstkowe będą przechowywane i zarządzane w imieniu byłego Pracownika przez Zarządcę do momentu ich sprzedaŝy, która nastąpi na wniosek złoŝony przez byłego Pracownika. Wniosek moŝe dotyczyć sprzedaŝy wszystkich zarządzanych Akcji i Akcji Cząstkowych lub ich części. Wszystkie postanowienia Planu, w odniesieniu do Akcji i Akcji Cząstkowych, które będą w imieniu byłego Pracownika przechowywane i zarządzane przez Zarządcę w momencie ustania stosunku pracy, pozostają niezmienione po zakończeniu zatrudnienia, o ile strony wyraźnie nie postanowią inaczej. SprzedaŜ Akcji oraz/lub Akcji Cząstkowych nastąpi zgodnie z Artykułem Zarządca i SRO nie będzie obciąŝał byłego Pracownika albo jego prawnych następców Ŝadnymi kosztami z tytułu przechowywania i zarządzania jego Akcjami i Akcjami Cząstkowymi. W przypadku złoŝenia przez Pracownika lub jego prawnego następcę wniosku o dokonanie sprzedaŝy Akcji i Akcji Cząstkowych lub ich części, Zarządca obciąŝy byłego Pracownika lub jego prawnych następców opłatami bankowymi oraz kosztami transakcyjnymi związanymi z ich sprzedaŝą. MoŜe to oznaczać, Ŝe Zarządca jest uprawniony do potrącenia ewentualnych w/w kosztów z kwoty uzyskanej ze sprzedaŝy. Przeniesienie (cesja) Akcji lub Akcji Cząstkowych jest wykluczone. Zgodnie z Artykułem 11, były Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o zmianach dotyczących jego danych osobowych takich jak np. adres czy numer konta bankowego; zgłoszenie powyŝszych zmian powinno zostać dokonane na piśmie. Zarządca i/lub Spółka nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody spowodowane brakiem informacji lub zbyt późnym poinformowaniem Zarządcy o powyŝszych zmianach. Artykuł 7 Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne 7.01 Wszelkie opłaty z tytułu podatków lub naleŝnych składek na ubezpieczenie społeczne, podlegających zapłacie przez Pracownika lub jego prawnych następców z tytułu przyznania mu prawa zakupu Akcji, naliczonych odsetek od zaoszczędzonej kwoty, zakupu Akcji i Akcji Cząstkowych, przyznania mu Akcji Bonusowych i Bonusowych Akcji Cząstkowych, lub z tytułu przechowywania i zarządzania Akcjami lub sprzedaŝy Akcji, Akcji Cząstkowych lub Akcji Bonusowych, będą dokonywane przez Pracownika lub jego prawnych następców Nie ograniczając postanowień Artykułu 7.01, Spółka będąca pracodawcą Pracownika moŝe zatrzymać określoną kwotę i dokonać koniecznych działań w celu wypełnienia zobowiązań Pracownika z tytułu płatności podatkowych i naleŝnych składek na ubezpieczenie społeczne, powstałych z tytułu przyznania prawa zakupu Akcji, naliczonych odsetek od zaoszczędzonej kwoty, zakupu Akcji i Akcji Cząstkowych, przyznania Akcji Bonusowych i Bonusowych Akcji Cząstkowych, lub z tytułu przechowywania i zarządzania Akcjami lub sprzedaŝy Akcji, Akcji Cząstkowych lub Akcji Bonusowych lub Bonusowych Akcji Cząstkowych (lub z tytułu innych korzyści uzyskanych w ramach uczestnictwa w Planie). PowyŜsze działania mogą polegać na dokonaniu sprzedaŝy Akcji, Akcji Cząstkowych lub Akcji Bonusowych i przeznaczeniu dochodów uzyskanych z ich sprzedaŝy na zaspokojenie powyŝszych zobowiązań w imieniu Pracownika, jeŝeli nie dostarczy on wystarczających dowodów, Ŝe wypełnił powyŝsze zobowiązania samodzielnie. Poprzez uczestnictwo w Planie, Pracownik upowaŝnia Firmę do dokonywania potrąceń oraz 6

8 pomniejszania jego Rocznego Wynagrodzenia, premii i pozostałych nieregularnie wypłacanych składników wynagrodzenia w celu zaspokojenia powyŝszych zobowiązań, powstałych na mocy odpowiednich przepisów prawa Wartość Akcji we wszystkich krajach będzie obliczana w EURO, natomiast wysokość odsetek naliczanych z tytułu uczestnictwa w Planie będzie określana w walutach krajowych. Artykuł 8 Zmiany Kontroli 8.01 W przypadku, gdy Zarządca i/lub Spółka będzie stroną w transakcji lub przedmiotem działań prowadzących do Zmiany Kontroli, postanowienia dotyczące Akcji będą przedmiotem regulacji stosownych dokumentów prawnych, związanych z powyŝszą Zmianą Kontroli. Dokumenty te mogą wprowadzić zmiany w postanowieniach Planu w stopniu uzgodnionym przez strony transakcji powodującej Zmianę Kontroli, mogą równieŝ zmienić lub uniewaŝnić prawa Pracowników objętych działaniami związanymi z transakcją, nie mogą jednak uniewaŝnić prawa Pracownika do zwrotu wpłaconych przez niego kwot wraz z naliczonymi odsetkami, które nie zostały wykorzystane w celu zakupu Akcji Przyznanie prawa do zakupu Akcji, zgodnie z postanowieniami Planu nie będzie miało Ŝadnego wpływu na uprawnienia Zarządcy i/lub Spółki w zakresie wprowadzania zmian dotyczących organizacji, klasyfikacji kapitału zakładowego lub przedmiotu działalności, wzięcia udziału w fuzji oraz podjęcia decyzji o likwidacji, sprzedaŝy lub przeniesieniu aktywów korporacyjnych W przypadku dokonania transakcji prowadzącej do Zmiany Kontroli, dotyczącej Zarządcy i/lub Spółki, Zarządca moŝe dokonać w Planie wszelkich zmian, które uzna za konieczne, w tym moŝe wprowadzić do niego nowe Artykuły, z uwzględnieniem interesów Zarządcy i/lub Spółki i Pracowników. Artykuł 9 Zatrudnienie 9.01 Przyznanie prawa do zakupu Akcji, ani Ŝadne z postanowień niniejszego Planu, nie jest równowaŝne z zobowiązaniem Spółki do zatrudnienia Pracownika przez określony okres czasu, do zagwarantowania mu wypłaty z tego tytułu wynagrodzenia o określonej wysokości ani do przyznania mu określonego stanowiska, oraz nie ogranicza prawa Spółki do wypowiedzenia Pracownikowi zatrudnienia lub innej formy współpracy. Ponadto, obecne, dalsze lub przyszłe zatrudnienie Pracownika nie jest w Ŝaden sposób zaleŝne od jego uczestnictwa w Planie. Artykuł 10 Regulacje dotyczące wewnętrznego obrotu akcjami Pracownik, poprzez nabycie prawa do zakupu Akcji, zobowiązuje się przestrzegać przepisów Spółki dotyczących ograniczeń wewnętrznego obrotu akcjami oraz innych regulacji Spółki o podobnym charakterze, a takŝe odpowiednich przepisów obowiązującego prawa, regulujących kwestię wewnętrznego obrotu akcjami SprzedaŜ i przekazanie Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszego Planu nie zostanie przeprowadzone, jeŝeli byłoby związane z naruszeniem stosownych przepisów prawa, w tym, lecz nie tylko, federalnych i państwowych ustaw i regulacji, oraz regulaminu giełdy papierów wartościowych lub innej giełdy, na której następuje obrót akcjami Spółki, poza przypadkami, gdy sprzedaŝ i przekazanie Akcji są wyłączone ze stosowania się do powyŝszych przepisów. 7

9 Artykuł 11 Powiadomienia Wszelkie powiadomienia związane z niniejszym Planem będą uznane za właściwie zaadresowane, jeŝeli zostaną wysłane na adres Pracownika zawarty w jego aktach osobowych. W razie zmiany adresu przez Pracownika i nie powiadomienia o tym Firmy, adres widniejący w aktach osobowych Pracownika uznaje się za właściwy Wszelkie powiadomienia związane z niniejszym Planem, które Pracownik jest zobowiązany dostarczyć Spółce, SRO lub Zarządcy, wymagają formy określonej przez Spółkę lub Zarządcę i będą uznane za właściwie zaadresowane, jeŝeli zostaną wysłane na adres Randstad Holding nv, Diemermere 25, 1112 TC, Diemen, Holandia, z wyłączeniem przypadków, gdy Pracownik otrzyma od SRO, Spółki lub Zarządcy inne instrukcje w formie pisemnej. Artykuł 12 Dane Pracownika Pracownik upowaŝnia SRO, Spółkę i Zarządcę do zbierania, przetwarzania, przekazywania i przechowywania, w dowolnej formie, wszelkich informacji osobistych i zawodowych, będących w posiadaniu SRO, Spółki i/lub Zarządcy, których wykorzystanie zostanie uznane za pomocne lub konieczne w realizacji Planu. SRO, Spółka i Zarządca oświadczają, Ŝe w ramach prowadzonej działalności oraz zgodnie z wewnętrznymi przepisami, wszelkie przechowywane przez nich informacje dotyczące Pracowników mają charakter poufny i ich ujawnianie dokonywane jest zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów prawnych. Artykuł 13 Okres obowiązywania Planu Niniejszy Plan wchodzi w Ŝycie w październiku 2006 roku SRO i/lub Zarząd mają prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia realizacji Planu w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu, z zastrzeŝeniem jednak, Ŝe wprowadzenie zmian, które wymagają zgody akcjonariuszy Spółki lub jej Rady Nadzorczej, zostanie poprzedzone uzyskaniem takiej zgody. Spółka jest zobowiązana do przestrzegania praw Pracowników określonych w Planie. Artykuł 14 Obowiązujące prawo i język Planu Niniejszy Plan regulowany jest przepisami prawa holenderskiego. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Planu poddane będą pod rozstrzygnięcie przez właściwe sądy Językiem Planu jest język angielski. Plan moŝe być tłumaczony na inne języki, jednak w przypadku rozbieŝnych interpretacji postanowień Planu, wiąŝąca pozostaje wersja angielska 8

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia Praw Poboru Akcji serii G, Praw do Akcji serii G, Akcji serii D i Akcji serii G do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS Obowiązujące od 17.11.2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 1.1. Definicje... 2 1.2. Zastosowanie Ogólnych warunków... 4 1.3. Zmiana Ogólnych warunków, Warunków świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 225.000 złotych OFERUJĄCY: Data sporządzenia: 5 października

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA dotycząca zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim

Bardziej szczegółowo

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dokument Ofertowy. Kredyt Inkaso S.A.

Dokument Ofertowy. Kredyt Inkaso S.A. Dokument Ofertowy Kredyt Inkaso S.A. ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość www.kredytinkaso.pl Niniejszy Dokument Ofertowy został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski PENETRATOR SA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 1 b do ZPZ Nr B/4/2011 OGÓLNE WARUNKI DRUGIEGO PROGRAMU EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POSTACI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa podstawowa Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Artykuł 1. Definicje Użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne BANCO SANTANDER, S.A. Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu dla brokerów i konsultantów ubezpieczeniowych NUMER POLISY:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu dla brokerów i konsultantów ubezpieczeniowych NUMER POLISY: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu dla brokerów i konsultantów ubezpieczeniowych NUMER POLISY: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu dla

Bardziej szczegółowo

PLAN PREMIOWANIA AKCJAMI NETII

PLAN PREMIOWANIA AKCJAMI NETII PLAN PREMIOWANIA AKCJAMI NETII 1 Plan oraz jego Data Wejścia w Życie. 1.1 Niniejszy Plan Premiowania Akcjami Netii S.A. (dalej Plan 2011 ) zostaje ustalony w oparciu o Uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH

WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH CERTYFIKATY DEPOZYTOWE O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ Warunki emisji certyfikatów depozytowych o zmiennej stopie procentowej zatwierdzone przez Emitenta w dniu 30

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017

REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017 REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Programu Opcji Menedżerskich Spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka działa pod nazwą: Czerwona Torebka spółka akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać nazwy skróconej: Czerwona Torebka S.A. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. 2.

Bardziej szczegółowo