Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY"

Transkrypt

1 Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

2 Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored inaretrievalsystem,transmitted,inanyformorbyanymeans,electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publishers. Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ tej pracy nie mo e byæ powielana czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób, b¹dÿ elektroniczny, b¹dÿ mechaniczny, w³¹cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taœmy lub przy u yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawnictwo EGIS Sp. z o.o. ul. Pilotów 71, Kraków, Poland tel ,fax

3 Wstęp 1. Czym jest plan wynikowy Powtarzając za H. Komorowską, za podstawową zmianę, jaka powinna dokonać się w systemie edukacji w Polsce, należy uważać ukierunkowanie działań dydaktycznych na osobę ucznia, a nie na osobę nauczyciela (2000:5) 1. Plan wynikowy, który określa o c z e k i w a n e o s i ą g n i ę c i a u c z n i ó w po przerobieniu danej partii materiału, znakomicie spełnia ten warunek i pozostaje w zgodzie z postulatem podejścia skoncentrowanego na uczniu (learner-centeredness). Tak skonstruowany, stanowi nieocenioną pomoc w wielu aspektach pracy nauczyciela. Po pierwsze, pozwala zaplanować zajęcia, przygotować dodatkowe materiały i ćwiczenia, pomoce wizualne, tematy prac projektowych itp. zarówno na najbliższy tydzień, jak i na cały rok szkolny, a nawet na koniec danego etapu edukacyjnego. W ten sposób przyczynia się do bardziej spójnego i lepiej zorganizowanego procesu dydaktycznego. Po drugie, jest szczególnie przydatny przy opracowywaniu testów i kartkówek, ponieważ pomaga wyznaczyć właściwe kryteria oceny. Dzięki temu może się również okazać pomocny w kontaktach nauczyciela z rodzicami, dla których jasno sformułowane w planie wynikowym umiejętności i wiedza są bardziej czytelne niż spis treści w języku obcym w podręczniku. Rodzice mogą się także zainteresować planem wynikowym, by wiedzieć, jak pracować z dzieckiem w domu czy jakie materiały mu dostarczyć, by wspomóc pracę nauczyciela, a tym samym przyczynić się do większej niezależności ucznia. Sami uczniowie, zwłaszcza na wyższych poziomach mogą docenić plan wynikowy przy wytyczaniu i realizowaniu swoich celów. Wreszcie będzie plan wynikowy wskazówką dla nauczycieli innych przedmiotów w procesie integracji wiedzy i umiejętności, a w szczególności w trakcie realizacji prac projektowych czy ścieżek międzyprzedmiotowych. 1 Komorowska, H., Nowe tendencje w nauczaniu języków obcych. w: Komorowska, H. (red.), Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole. Warszawa: IBE, 2000.

4 2. Struktura planu wynikowego do podręcznika Upstream Beginner (Podręcznik ucznia i Zeszyt ćwiczeń) Poniższa propozycja planu wynikowego składa się z dwóch zasadniczych części: - tabeli zawierającej oczekiwane osiągnięcia uczniów oraz - tabeli ukazującej realizowanie wytycznych Podstawy programowej w danej części podręcznika Oczekiwane osiągnięcia ucznia Podział pierwszej z tabel na wiedzę (czyli Uczeń zna) i umiejętności (czyli Uczeń potrafi) jest istotnym elementem planowania wynikowego oraz ustalania kryteriów oceny. Pamiętać należy, że we współczesnej szkole w i e d z a, a więc opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych, nie jest już ostatecznym celem procesu nauczania/uczenia się, a jedynie pomocnym narzędziem w osiągnięciu właściwego celu czyli u m i e j ę t n o ś c i. Dlatego też znajomość słownictwa i materiału gramatycznego należy traktować jako punkt wyjściowy lub p o z i o m p o d s ta w o w y wystarczający jedynie na ocenę dostateczną. Dopiero to, co uczeń potrafi powiedzieć czy napisać w języku obcym powinno stanowić bazę dla wyższej oceny. W kolumnie Słownictwo znalazły się kategorie leksykalne proponowane w każdym dziale (Unit) podręcznika wraz z konkretnymi przykładami wyrazów, zwrotów czy wyrażeń. Z przyczyn technicznych lista słów nie jest kompletna, zawiera natomiast wystarczającą liczbę przykładów, które pozwalają na rozpoznanie danej kategorii. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż na poziomie początkującym każde nowo poznane słowo powinno zazwyczaj znaleźć się w aktywnym repertuarze ucznia. Na wyższych poziomach, gdzie pojawia się coraz więcej nowego słownictwa, nauczyciel, biorąc pod uwagę różne kryteria (np. przydatności dla ucznia, zainteresowań ucznia itp.) będzie często decydował, które słowa uczeń musi znać aktywnie (a więc używać), a które biernie (a więc jedynie rozpoznawać i ogólnie orientować się w ich znaczeniu). Materiał gramatyczny to lista struktur gramatycznych wraz z przykładami, które uczeń powinien znać, a więc powinien prawidłowo wykonać na przykład zadania typu wypełnianie luk (fill-in-the-blank) czy transformacje. Dla przykładu, jeśli uczeń zna czas Present Simple, potrafi wstawić w zdaniach czasowniki w tym czasie w odpowiedniej formie: Jenny... (cook) dinner every day. Jenny cooks dinner every day. lub ułożyć pytanie w tym czasie na podstawie zdania twierdzącego: Jenny cooks dinner every day. How often does Jenny cook dinner? 2

5 To, że uczeń zna daną strukturę nie oznacza jednak, że potrafi jej używać. Ostatnia kolumna tabeli to właśnie umiejętności ucznia, czyli to, jak potrafi opanowane słownictwo i gramatykę stosować w komunikacji. Posługując się poprzednim przykładem, możemy ocenić, czy uczeń potrafi używać czasu Present Simple, jeśli na przykład umie rozmawiać z kolegą na temat jego i swoich czynności dnia codziennego: A: How often do you exercise? B: I exercise once a week. A: Do you ever do the shopping? B: I do the shopping on Saturdays. lub napisać kartkę do kolegi z wakacji o tym, jak wygląda typowy wakacyjny dzień, a co wyjątkowo robi teraz: We go to the beach every afternoon, but this afternoon we are writing letters at the hotel. Ponadto plan proponuje rozwój umiejętności na poziomie podstawowym, a więc odpowiednim dla przeciętnego ucznia, oraz oddzielnie wyszczególnionym poziomie ponadpodstawowym, skierowanym do ucznia bardziej samodzielnego, znajdującego się na poziomie wyższym niż przeciętny. 2.2 Realizowanie wytycznych Podstawy programowej Tabela z wytycznymi Podstawy programowej zawiera szereg istotnych elementów postulowanych przez reformę, dzięki którym proces nauczania/uczenia się staje się bardziej skoncentrowany na uczniu. Kategorie w niej zawarte pomogą nauczycielowi uświadomić sobie, które aspekty pracy dydaktycznej należy podkreślić i dlaczego. Kategoria Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia pozwala najpełniej realizować postulat umieszczenia ucznia w centrum działalności nauczyciela. Uczeń ma możliwość odniesienia tego, o czym mowa na lekcji do własnych doświadczeń, zainteresowań, ma możliwość wyrażenia własnych opinii i upodobań. Kategoria Interdyscyplinarność odnosi się do integracji międzyprzedmiotowej, a więc powiązania tematycznego z innymi przedmiotami szkolnymi. Takie podejście nie tylko poszerza horyzonty ucznia, ale może odegrać ważną rolę motywującą, gdyż język obcy postrzegany jest wtedy jako użyteczne narzędzie w zdobywaniu wiedzy, a nie jedynie jako cel sam w sobie. Kolejny aspekt to Rozwijanie szeroko pojętej kompetencji interkulturowej, która obejmuje wpajanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, umiejętność dostrzegania podobieństw i różnic między kulturą własnego kraju a kulturą 3

6 innych narodów oraz umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z cudzoziemcami. Można więc w tej kategorii znaleźć informacje o tym, jakie miejsca warto zwiedzić w krajach anglojęzycznych, jak wypełnić formularz bankowy w Wielkiej Brytanii, jak interpretować teksty autentyczne (np. napisy w środkach komunikacji publicznej, nagłówki gazet, oferty pracy, reklamy itp.). Rozwijanie samodzielności to istotny, jeśli nie najistotniejszy postulat Podstawy realizowany przy pomocy podręcznika. W ramach tej kategorii na uwagę zasługuje trening strategii, a więc wskazywanie uczniowi, w jaki sposób uczyć się słownictwa, pisania itp. Uczeń ma okazję do samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz możliwość samooceny postępów. Kolejnym elementem rozwijającym samodzielność ucznia, uczącym współpracy w grupach, zapewniającym integrację międzyprzedmiotową oraz używanie języka obcego jako narzędzia jest Projekt. Tematyka poruszana w podręczniku umożliwia przeprowadzenie wielu projektów interdyscyplinarnych, dzięki którym uczniowie zarówno rozwiną umiejętności językowe, jak i zdobędą nową wiedzę z różnych dyscyplin. Jako ostatnią wyróżniono realizację Ścieżek międzyprzedmiotowych (które mogą, choć nie muszą być realizowane w formie projektów) przewidzianych dla czwartego etapu edukacyjnego, między innymi edukację zdrowotną i ekologiczną. 4

7 Części Uczeń zna podręcznika Słownictwo Materiał gramatyczny Uczeń potrafi Starter Unit Let s Start - alfabet angielski; - liczebniki główne; - nazwy kolorów (np. blue, grey, purple); - nazwy przyborów i sprzętów szkolnych (np. pencil, board, eraser); - nazwy przedmiotów otaczających ucznia (np. radio, coffee, computer) - przedimki a(n) i the; - zaimki wskazujace this, that, these i those Realizowanie Uwzględnianie realiów życia - dane osobowe ucznia; wytycznych Podstawy programowej codziennego ucznia Interdyscyplinarność - przedmioty otaczające ucznia; - ulubiony kolor ucznia - liczby i numery (matematyka) - z pomocą nauczyciela przeliterować swoje imię i nazwisko; - podać liczby (np. swój wiek, numer telefonu itp.); - nazwać przedmioty otaczające go (np. A: What s this? B: It s an exercise book.); - odpowiedzieć na pytanie o ulubiony kolor (np. A: What s your favourite colour? B: Blue.); - wstawiać odpowiedni zaimek wskazujący w zdaniach (np. This is a cassette. Those are sandwiches.) - samodzielnie przeliterować swoje imię i nazwisko; - rozmawiać z kolegą o kolorach (np. A: What s your favourite colour? B: Blue. What about you?)

8 Części Uczeń zna podręcznika Słownictwo Materiał gramatyczny Uczeń potrafi Module 1 Family & Friends Unit 1a Friends on the Net - nazwy państw (np. Turkey, Britain, Russia); - nazwy stolic (np. Ankara, London, Moscow) - rozmawiać z kolegą o państwach i ich stolicach (np. A: Where s Ankara? B: In Turkey.); - na podstawie podanych informacji odpowiedzieć na pytanie o dane osobowe postaci (np. A: What s his name? B: His name is Hector Mercado. A: Where is he from? B: He is from Mexico.); - zrozumieć ogólnie teksty, w których postacie się przedstawiają i odpowiedzieć na pytania; - na podstawie tekstu z pomocą nauczyciela opowiedzieć o innych osobach (jak się nazywają, ile mają lat itp.); - wypełnić formularz ze swoimi danymi osobowymi i napisać o sobie - na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o danych osobowych postaci (np. A: What s his name? B: His name is Hector Mercado. A: Where is he from? B: He is from Mexico.); - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć teksty, w których postacie się przedstawiają; - na podstawie tekstu samodzielnie opowiedzieć o innych osobach (jak się nazywają, ile mają lat itp.) 6

9 Unit 1b The world over - nazwy państw i narodowości (np. France French, Spain Spanish, Austria Austrian) - czasownik to be w zdaniach twierdzących; - zaimki pytające (np. how, what, where) - na podstawie podanych informacji mówić o narodowości różnych osób (np. A: What nationality is Sandra Bullock? B: She s American. She s from the USA.); - na podstawie podanych informacji powiedzieć, jakimi językami posługują się różne narodowości (np. They speak German in Germany and Austria.); - odpowiedzieć na pytanie o swoje dane osobowe (np. What s your last name? Where are you from?); - zrozumieć ogólnie tekst o Włoszech i odpowiedzieć na pytania; - na podstawie podanego modelu z pomocą nauczyciela napisać krótką notatkę o swoim kraju - zrozumieć szczegółowo tekst o Włoszech; - na podstawie podanego modelu samodzielnie napisać krótką notatkę o swoim kraju Unit 1c Pleased to meet you! - zwroty służące do powitania, pożegnania, przedstawiania się (np. Hi, how are you? I m Tom. Nice to meet you. See you later.) - czasownik to be w zdaniach przeczących i pytających - przywitać się, przedstawiać się, pożegnać się (np. A: Hello, I m Sally. B: Hi, my name s Tom. Nice to meet you.); - wstawić odpowiednią formę czasownika to be w zdaniach; - z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania (np. you/ from/ are/ Spain Are you from Spain?); - zapytać o pochodzenie różnych osób i odpowiedzieć na takie pytanie (np. A: Where s Karl from? B: He s from Austria.) - wyobrazić sobie, że jest sławną osobą i rozmawiać z kolegą o swoich danych osobowych 7

10 Unit 1d Tell me everything! - zrozumieć ogólnie list, w którym autor przedstawia siebie i odpowiedzieć na pytania; - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o sobie (np. How old are you? What year are you at school?); - połączyć krótkie zdania w jedno długie (np. My friend is from Mexico. She is 18 years old. My friend is from Mexico and she is 18 years old.); - z pomocą nauczyciela napisać list do kolegi, w którym przedstawi siebie Curricular Cuts Around the UK! Reader s Corner Realizowanie wytycznych Podstawy programowej - kierunki świata (np. north, south); - regiony Wielkiej Brytanii (np. Wales, Scotland) Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia Interdyscyplinarność - zrozumieć szczegółowo list, w którym autor przedstawia siebie; - na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać z kolegą o sobie (np. How old are you? What year are you at school?); - samodzielnie napisać list do kolegi, w którym przedstawi siebie - uzupełnić zdania nazwami kierunków świata (np. Scotland is in the north.); - na podstawie mapy rozmawiać o położeniu miast/regionów Wielkiej Brytanii (np. A: Where is Cardiff? B: It s in Wales.) - zrozumieć ogólnie wywiad z Penelope Cruz i odpowiedzieć na pytania - zrozumieć szczegółowo wywiad z Penelope Cruz; opowiedzieć o niej; - na podstawie wywiadu napisać pytania do innej sławnej osoby - dane osobowe ucznia; - informacje o kraju ucznia (nazwa, liczba mieszkańców, język itp.) - nazwy państw i narodowości (geografia); - informacje o kraju ucznia (geografia); - regiony Wielkiej Brytanii (geografia) 8

11 Rozwijanie kompetencji interkulturowej Rozwijanie samodzielności Projekt Ścieżka międzyprzedmiotowa - znane postaci z krajów anglojęzycznych (np. Sandra Bullock); - regiony Wielkiej Brytanii 1. Trening strategii: a) słownictwo zapamiętywanie nowych wyrazów za pomocą skojarzeń; b) pisanie tekst przykładowy oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać list do kolegi, w którym przedstawi siebie; 2. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcjach Grammar Check Unit 1 i Grammar Reference Unit 1 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar in Use 1 (w Zeszycie ćwiczeń); 3. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect 1; 4. Możliwość samooceny postępów przez przerobienie Progress Check 1 (w Zeszycie ćwiczeń) - mapa Polski regiony i wielkie miasta - edukacja informatyczna rola poczty elektronicznej w kontaktach społecznych 9

12 Części Uczeń zna podręcznika Słownictwo Materiał gramatyczny Uczeń potrafi Module 1 Family & Friends Unit 2a Family ties - nazwy członków rodziny (np. sister, father, uncle, wife); - słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny (np. long dark hair, blue eyes, a beard) - dopełniacz saksoński - nazywać członków rodziny na ilustracji stosując dopełniacz saksoński (np. Jean is Peter s grandmother. Angela is Peter s mother.); - na podstawie podanych informacji opisać wygląd osób na ilustracji (np. Clive has got short hair and glasses.); - zrozumieć ogólnie tekst o rodzinie z popularnego serialu i odpowiedzieć na pytania; - zapytać kolegę o członków rodziny na ilustracji i odpowiedzieć na takie pytanie (np. A: Who s Jean? B: She s Peter s grandmother.); - z pomocą nauczyciela opowiedzieć o swojej rodzinie - zrozumieć szczegółowo tekst o rodzinie z popularnego serialu; - samodzielnie opowiedzieć o swojej rodzinie 10

13 Unit 2b Families of the world - słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny (np. short, handsome, slim, overweight); - cechy charakteru (np. kind, friendly, clever) - czasownik have got w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających - na podstawie ilustracji i podanych informacji opisać wygląd zewnętrzny i cechy charakteru postaci (np. A: What does Ruth Flash look like? B: She is quite short and pretty. A: What is she like? B: She is very kind and friendly.); - opisać wygląd i charakter swojego najlepszego kolegi; - uzupełnić zdania odpowiednią formą czasownika have got; - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela pytać kolegów o ich członków rodziny stosując have got; odpowiedzieć na takie pytania (np. A: John, have you got two brothers? B: No, I haven t.); - zrozumieć ogólnie tekst o meksykańskiej rodzinie i odpowiedzieć na pytania; - z pomocą nauczyciela napisać o sobie i o członkach swojej rodziny (wygląd, cechy charakteru) - na podstawie ilustracji i podanych informacji rozmawiać z kolegą o wyglądzie zewnętrznym i cechach charakteru postaci (np. A: What does Ruth Flash look like? B: She is quite short and pretty. A: What is she like? B: She is very kind and friendly.); - na podstawie podanych informacji samodzielnie pytać kolegów o ich członków rodziny stosując have got; odpowiedzieć na takie pytania (np. A: John, have you got two brothers? B: No, I haven t.); - zrozumieć szczegółowo tekst o meksykańskiej rodzinie; - odegrać dialogi na podstawie tekstu; - samodzielnie napisać o sobie i o członkach swojej rodziny (wygląd, cechy charakteru) 11

14 Unit 2c Family fun! - zajęcia i czynności wykonywane w czasie wolnym (np. ride a bike, ski, take photos, cook, dive, swim) - czasownik can dla wyrażania umiejętności; - zaimki dzierżawcze (np. mine, yours, hers) - nazywać zajęcia w czasie wolnym; - na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o umiejętnościach (np. A: Can you play baseball? B: Yes, I can.); - uzupełnić zdania odpowiednim zaimkiem dzierżawczym (np. The blue car is hers.); - z pomocą nauczyciela poprosić kogoś o coś, odpowiedzieć na czyjąś prośbę (np. A: Can you post these letters for me please? B: Sure, no problem.); - zrozumieć ogólnie dialog na kempingu dla rodzin i odpowiedzieć na pytania - samodzielnie poprosić kogoś o coś, odpowiedzieć na czyjąś prośbę (np. A: Can you post these letters for me please? B: Sure, no problem.); - zrozumieć szczegółowo dialog na kempingu dla rodzin; - na podstawie dialogu rozmawiać z kolegą o kempingu dla rodzin Unit 2d Camp Active - zrozumieć ogólnie kartkę z wakacji i odpowiedzieć na pytania; - z pomocą nauczyciela napisać do kolegi kartkę z wakacji - zrozumieć szczegółowo kartkę z wakacji; - samodzielnie napisać do kolegi kartkę z wakacji 12

15 Culture Clip The British Royal Family Across the Curriculum 1 Science Reader s Corner Realizowanie wytycznych Podstawy programowej - słownictwo związane z brytyjską rodziną królewską (np. Queen Elizabeth II, Prince Charles, Buckingham Palace) Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia Rozwijanie kompetencji interkulturowej - zrozumieć ogólnie tekst o brytyjskiej rodzinie królewskiej i odpowiedzieć na pytania; - z pomocą nauczyciela przeprowadzić ankietę wśród kolegów dotyczącą ich wyglądu oraz wyglądu ich rodziców - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o brytyjskiej rodzinie królewskiej; - opowiedzieć o znanej polskiej rodzinie; - samodzielnie przeprowadzić ankietę wśród kolegów dotyczącą ich wyglądu oraz wyglądu ich rodziców - zrozumieć ogólnie opisujący postać i jej rodzinę i odpowiedzieć na pytania - zrozumieć szczegółowo opisujący postać i jej rodzinę i opowiedzieć o nich - rodzina ucznia; - wygląd i charakter najlepszego kolegi ucznia; - umiejętności ucznia - rodzina w różnych krajach; - reklamy wyjazdów wakacyjnych; - brytyjska rodzina królewska 13

16 Rozwijanie samodzielności Projekt Ścieżka międzyprzedmiotowa 1. Trening strategii: a) słownictwo - zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń, tzw. kolokacji (np. family life, a house by the sea); - grupowanie wyrazów (np. appearance short, slim; character clever, funny ); b) pisanie tekst przykładowy oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać do kolegi kartkę z wakacji; c) słuchanie wskazówki, jak dopasować postacie do informacji; d) czytanie wskazówki, jak czytać tekst, by znaleźć określone informacje; 2. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcjach Grammar Check Unit 2 i Grammar Reference Unit 2 (w Podręcznik ucznia) oraz Grammar in Use 2 (w Zeszycie ćwiczeń); 3. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect 2; 4. Możliwość samooceny postępów przez przerobienie Self-Assessment Module 1 (w Podręcznik ucznia) oraz Progress Check 2 (w Zeszycie ćwiczeń) - brytyjska rodzina królewska w XX i XXI wieku robimy drzewo genealogiczne - wychowanie do życia w rodzinie rola rodziny w rozwoju człowieka 14

17 Części Uczeń zna podręcznika Słownictwo Materiał gramatyczny Uczeń potrafi Module 2 A Way of Life Unit 3a Day by day - czynności dnia codziennego (np. go to school, have lunch, walk the dog, read a lesson); - pory dnia (np. in the morning/ afternoon/evening) - z pomocą nauczyciela powiedzieć, co zwykle robi w różnych porach dnia (np. A: What do you do in the morning? B: I have breakfast, then I go to school.); - na podstawie podanych informacji powiedzieć, co lubi robić, a co bardzo lubi robić (np. I like reading comics, but I love reading books.); - zrozumieć ogólnie tekst piosenki o idealnym dniu i odpowiedzieć na pytania - samodzielnie powiedzieć, co zwykle robi w różnych porach dnia (np. A: What do you do in the morning? B: I have breakfast, then I go to school.); - zrozumieć szczegółowo tekst piosenki o idealnym dniu; - opowiedzieć o swoim dniu codziennym i o tym, co chciałby robić w wyjątkowym dniu (np. Every day I get up early and go to school. On my perfect day I would like to go on a picnic in the country.); - uzupełnić tekst piosenki własnymi słowami 15

18 Unit 3b School days - przedmioty szkolne (np. French, Maths, Art, PE); - dni tygodnia; - słownictwo służące do określania godzin (np. past, quarter, half) - czas Present Simple w zdaniach twierdzących - opowiedzieć o swoich przedmiotach szkolnych; - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o planie lekcji (np. A: When do you have Maths? B: I have Maths on Mondays and Fridays.); - określać godziny; - zrozumieć ogólnie tekst o zwyczajowych zajęciach postaci i odpowiedzieć na pytania; - uzupełnić zdania odpowiednią formą czasownika w czasie Present Simple (np. Tom and Meg go jogging on Saturdays.); - z pomocą nauczyciela opisać swój zwyczajny dzień - na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać z kolegą o planie lekcji (np. A: When do you have Maths? B: I have Maths on Mondays and Fridays.); - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o zwyczajowych zajęciach postaci; - samodzielnie opisać swój zwyczajny dzień 16

19 Unit 3c Careers day - nazwy zawodów (np. pilot, reporter, police officer, chef); - przysłówki częstotliwości (np. always, often, never) - czas Present Simple w zdaniach pytających i przeczących - na podstawie podanych informacji powiedzieć, jaki zawód chciałby wykonywać (np. A: What do you want to be? B: A pilot. A: A pilot? Why? B: Because I like travelling.); - wybrać odpowiednią formę zdania pytającego (np. Do Stan/ Does Stan like travelling?); - zrozumieć ogólnie kwiz o pracy policjanta i odpowiedzieć na pytania; - ułożyć zdania z rozsypanych wyrazów wstawiając przysłówki częstotliwości w odpowiednich miejscach (np. never/ to school/ go/ at the weekend/ We We never go to school at the weekend.); - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o pracy kucharza (np. A: What s your job? B: I m a chef. A: Where do you work? B: At the Royston Hotel.) - zrozumieć szczegółowo kwiz o pracy policjanta; - na podstawie przykładu odegrać dialog między uczniem a doradcą zawodowym; - na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać z kolegą o pracy kucharza (np. A: What s your job? B: I m a chef. A: Where do you work? B: At the Royston Hotel.) 17

20 Unit 3d Job hunting Culture Clip Home on the range! - prace dorywcze (np. dog-walker, pizza delivery boy, lifeguard) - słownictwo związane z życiem kowboja (np. cowboy, camp, cattle, lasso, horses) - dopasować cechy i umiejętności do wykonywanej pracy (np. I like cooking baby sitter); - zrozumieć ogólnie ogłoszenia o pracy i odpowiedzieć na pytania; - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela napisać własne ogłoszenie o poszukiwaniu pracy; - zrozumieć ogólnie tekst o typowym dniu weterynarza i odpowiedzieć na pytania; - połączyć krótkie zdania w jedno dłuższe (np. He gets up. He has a quick breakfast. He gets into his car. He gets up, has a quick breakfast and then gets into his car.); - na podstawie tekstu z pomocą nauczyciela opisać czyjś zwyczajny dzień - zrozumieć szczegółowo ogłoszenia o pracy; - na podstawie podanych informacji samodzielnie napisać własne ogłoszenie o poszukiwaniu pracy; - zrozumieć szczegółowo tekst o typowym dniu weterynarza; - na podstawie tekstu samodzielnie opisać czyjś zwyczajny dzień - zrozumieć ogólnie tekst o zwyczajach kowbojów i odpowiedzieć na pytania - zrozumieć szczegółowo tekst o zwyczajach kowbojów; - opowiedzieć o zwyczajach jakiejś grupy zawodowej w Polsce 18

21 Reader s Corner - zrozumieć ogólnie tekst o pracy dorywczej nastolatków w USA i odpowiedzieć na pytania Realizowanie wytycznych Podstawy programowej Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia Rozwijanie kompetencji interkulturowej Rozwijanie samodzielności Projekt - zajęcia codzienne ucznia; - ulubione zajęcia ucznia; - przedmioty szkolne ucznia; - przyszły zawód ucznia - życie kowboja - zrozumieć szczegółowo tekst o pracy dorywczej nastolatków w USA; - przeprowadzić wywiad z kolegami, którzy dorywczo pracują 1. Trening strategii: a) słownictwo - definiowanie (np. vet you take your pets to this person); b) czytanie wskazówki, jak odnaleźć główne myśli w poszczególnych częściach tekstu; c) pisanie tekst przykładowy oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać własne ogłoszenie o poszukiwaniu pracy; 2. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcjach Grammar Check Unit 3 i Grammar Reference Unit 3 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar in Use 3 (w Zeszycie ćwiczeń); 3. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect 3; 4. Możliwość samooceny postępów przez przerobienie Progress Check 3 (w Zeszycie ćwiczeń) - najpopularniejsze kierunki studiów i przyszłe zawody uczniów w naszej klasie 19

22 Części Uczeń zna podręcznika Słownictwo Materiał gramatyczny Uczeń potrafi Module 2 A Way of Life Unit 4a Fit for a Queen! - pomieszczenia w domu, sprzęty i meble (np. bedroom, bathroom, kitchen, fridge, fireplace, sofa, lamp, cooker, sink) - opisać pomieszczenia na ilustracji (np. In the kitchen there is a fridge, cupboards, a sink, and a cooker.); - zrozumieć ogólnie tekst o sławnym domku dla lalek i odpowiedzieć na pytania; - z pomocą nauczyciela opowiedzieć o swoim mieszkaniu/domu (ile jest pokoi, jak wygląda jego pokój, jakie ma sprzęty itp.); - zrozumieć ogólnie oferty mieszkań do wynajęcia i odpowiedzieć na pytania - zrozumieć szczegółowo tekst o sławnym domku dla lalek; - samodzielnie opowiedzieć o swoim mieszkaniu/domu (ile jest pokoi, jak wygląda jego pokój, jakie ma sprzęty itp.); - zrozumieć szczegółowo oferty mieszkań do wynajęcia 20

23 Unit 4b Home exchange - rodzaje mieszkań i domów (np. cottage, villa, flat); - przymiotniki opisujące mieszkanie (np. small, spacious, modern, expensive) - przyimki miejsca (np. on, in, behind, under); - strukturę there is/are; - liczbę mnogą rzeczownika - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela opisać domy na ilustracji (np. This is a villa. It s in an expensive area and it is very attractive.); - zrozumieć ogólnie ofertę wakacyjnej zamiany mieszkań i odpowiedzieć na pytania; - rozmawiać z kolegą o meblach i sprzętach znajdujących się w mieszkaniu na ilustracji, stosując there is/are (np. A: Is there a wardrobe in the room? B: Yes, there is. A: Where exactly? B: Next to the mirror.); - z pomocą nauczyciela napisać ofertę swojego domu/mieszkania do wakacyjnej zamiany - na podstawie podanych informacji samodzielnie opisać domy na ilustracji (np. This is a villa. It s in an expensive area and it is very attractive.); - zrozumieć szczegółowo ofertę wakacyjnej zamiany mieszkań; - na podstawie tekstu rozmawiać z kolegą o wynajęciu mieszkania na wakacje; - samodzielnie napisać ofertę swojego domu/ mieszkania do wakacyjnej zamiany; - wyrazić swoją opinię na temat wakacyjnej zamiany domów 21

24 Unit 4c A new neighbourhood - nazwy sklepów i miejsc publicznych (np. newsagent s, baker s, museum, post office) - nazywać sklepy i miejsca publiczne; - zrozumieć napisy w miejscach publicznych i dopasować je do instytucji (np. Money exchange bank); - z pomocą nauczyciela zapytać o drogę i na podstawie mapy wskazać drogę do jakiegoś miejsca (np. A: Excuse me, how do I get to the bank from here? B: Go along Park Road and take the second turning on your right. A: Thanks a lot.); - odpowiedzieć na pytanie o okolicę, w której mieszka (jakie są w niej sklepy, czy jest drogo itp.) - samodzielnie zapytać o drogę i na podstawie mapy wskazać drogę do jakiegoś miejsca (np. A: Excuse me, how do I get to the bank from here? B: Go along Park Road and take the second turning on your right. A: Thanks a lot.); - rozmawiać z kolegą o okolicy, w której mieszka (jakie są w niej sklepy, czy jest drogo itp.) 22

25 Unit 4d Getting there! Curricular Cuts In Good Shape! Across the Curriculum 2 Citizenship Reader s Corner - słownictwo związane z pracą strażaka (np. safety, emeregncy, keep calm) - zrozumieć ogólnie list/faks ze wskazówkami, jak dotrzeć do danego miejsca i odpowiedzieć na pytania; - z pomocą nauczyciela napisać list/faks z instrukcją, jak dojść do jego mieszkania; - zrozumieć ogólnie ofertę wynajmu mieszkania i odpowiedzieć na pytania; - z pomocą nauczyciela napisać ogłoszenie o wynajmie własnego mieszkania - zrozumieć szczegółowo list/faks ze wskazówkami, jak dotrzeć do danego miejsca; - samodzielnie napisać list/faks z instrukcją, jak dojść do jego mieszkania; - zrozumieć szczegółowo ofertę wynajmu mieszkania; - samodzielnie napisać ogłoszenie o wynajmie własnego mieszkania - zrozumieć ogólnie tekst o niezwykłych budynkach w USA i odpowiedzieć na pytania; - zrozumieć ogólnie tekst o pracy strażaka i odpowiedzieć na pytania - zrozumieć szczegółowo tekst o niezwykłych budynkach w USA; - zrozumieć szczegółowo tekst o pracy strażaka - zrozumieć ogólnie tekst o sklepach na Oxford Street w Londynie i odpowiedzieć na pytania - zrozumieć szczegółowo tekst o sklepach na Oxford Street w Londynie; - opowiedzieć o sławnej ulicy w swoim mieście, w Polsce 23

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1 Magdalena Kębłowska Plan wynikowy - opracowany zgodnie z nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013) Upstream Advanced C1 wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ AUTOR: EDYTA MIERZWA, MAGDALENA KRZAKIEWICZ -ROSPOND-

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

Komórka. elektroniczna smycz s. 24. Pokaż swoje wnętrze s. 5 Pocztowe przypadki na Miasteczku s. 26 Świat bez światła nie istnieje s. 14.

Komórka. elektroniczna smycz s. 24. Pokaż swoje wnętrze s. 5 Pocztowe przypadki na Miasteczku s. 26 Świat bez światła nie istnieje s. 14. Pokaż swoje wnętrze s. 5 Pocztowe przypadki na Miasteczku s. 26 Świat bez światła nie istnieje s. 14 ISSN 1899-2536 miesięcznik styczeń 2010 Komórka elektroniczna smycz s. 24 Abonent czasowo niedostępny

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 1 LEKCJA 1 They're making a film. Zapoznanie się z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Miejsca w mieście

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 6 zadao) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym miejscu.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY TEST PRZYKŁADOWY SZKOŁA What s your favourite school subject? Tell me about your earliest memory from school. Do you think there should be more art lessons in school? / Are you for or against school uniforms?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

KPMGzin. Magazyn KPMG dla studentów Numer 6 Wiosna 2012. kariera.kpmg.pl

KPMGzin. Magazyn KPMG dla studentów Numer 6 Wiosna 2012. kariera.kpmg.pl KPMGzin Magazyn KPMG dla studentów Numer 6 Wiosna 2012 kariera.kpmg.pl Spis treści Sukces na wyciągnięcie ręki Moja przygoda z działem HR... 3 Marta Półkoszek, HR Assistant Testy rekrutacyjne... 4 Bożena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Rola telefonu komórkowego w pokonaniu lęku językowego związanego z kształceniem sprawności mówienia na lekcji języka obcego

Rola telefonu komórkowego w pokonaniu lęku językowego związanego z kształceniem sprawności mówienia na lekcji języka obcego Konińskie Studia Językowe Katedra Filologii, Wydział Społeczno-Humanistyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie KSJ 2 (1). 2014. 71-86 http://ksj.pwsz.konin.edu.pl Rola telefonu komórkowego w

Bardziej szczegółowo