Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY"

Transkrypt

1 Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

2 Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored inaretrievalsystem,transmitted,inanyformorbyanymeans,electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publishers. Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ tej pracy nie mo e byæ powielana czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób, b¹dÿ elektroniczny, b¹dÿ mechaniczny, w³¹cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taœmy lub przy u yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawnictwo EGIS Sp. z o.o. ul. Pilotów 71, Kraków, Poland tel ,fax

3 Wstęp 1. Czym jest plan wynikowy Powtarzając za H. Komorowską, za podstawową zmianę, jaka powinna dokonać się w systemie edukacji w Polsce, należy uważać ukierunkowanie działań dydaktycznych na osobę ucznia, a nie na osobę nauczyciela (2000:5) 1. Plan wynikowy, który określa o c z e k i w a n e o s i ą g n i ę c i a u c z n i ó w po przerobieniu danej partii materiału, znakomicie spełnia ten warunek i pozostaje w zgodzie z postulatem podejścia skoncentrowanego na uczniu (learner-centeredness). Tak skonstruowany, stanowi nieocenioną pomoc w wielu aspektach pracy nauczyciela. Po pierwsze, pozwala zaplanować zajęcia, przygotować dodatkowe materiały i ćwiczenia, pomoce wizualne, tematy prac projektowych itp. zarówno na najbliższy tydzień, jak i na cały rok szkolny, a nawet na koniec danego etapu edukacyjnego. W ten sposób przyczynia się do bardziej spójnego i lepiej zorganizowanego procesu dydaktycznego. Po drugie, jest szczególnie przydatny przy opracowywaniu testów i kartkówek, ponieważ pomaga wyznaczyć właściwe kryteria oceny. Dzięki temu może się również okazać pomocny w kontaktach nauczyciela z rodzicami, dla których jasno sformułowane w planie wynikowym umiejętności i wiedza są bardziej czytelne niż spis treści w języku obcym w podręczniku. Rodzice mogą się także zainteresować planem wynikowym, by wiedzieć, jak pracować z dzieckiem w domu czy jakie materiały mu dostarczyć, by wspomóc pracę nauczyciela, a tym samym przyczynić się do większej niezależności ucznia. Sami uczniowie, zwłaszcza na wyższych poziomach mogą docenić plan wynikowy przy wytyczaniu i realizowaniu swoich celów. Wreszcie będzie plan wynikowy wskazówką dla nauczycieli innych przedmiotów w procesie integracji wiedzy i umiejętności, a w szczególności w trakcie realizacji prac projektowych czy ścieżek międzyprzedmiotowych. 1 Komorowska, H., Nowe tendencje w nauczaniu języków obcych. w: Komorowska, H. (red.), Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole. Warszawa: IBE, 2000.

4 2. Struktura planu wynikowego do podręcznika Upstream Beginner (Podręcznik ucznia i Zeszyt ćwiczeń) Poniższa propozycja planu wynikowego składa się z dwóch zasadniczych części: - tabeli zawierającej oczekiwane osiągnięcia uczniów oraz - tabeli ukazującej realizowanie wytycznych Podstawy programowej w danej części podręcznika Oczekiwane osiągnięcia ucznia Podział pierwszej z tabel na wiedzę (czyli Uczeń zna) i umiejętności (czyli Uczeń potrafi) jest istotnym elementem planowania wynikowego oraz ustalania kryteriów oceny. Pamiętać należy, że we współczesnej szkole w i e d z a, a więc opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych, nie jest już ostatecznym celem procesu nauczania/uczenia się, a jedynie pomocnym narzędziem w osiągnięciu właściwego celu czyli u m i e j ę t n o ś c i. Dlatego też znajomość słownictwa i materiału gramatycznego należy traktować jako punkt wyjściowy lub p o z i o m p o d s ta w o w y wystarczający jedynie na ocenę dostateczną. Dopiero to, co uczeń potrafi powiedzieć czy napisać w języku obcym powinno stanowić bazę dla wyższej oceny. W kolumnie Słownictwo znalazły się kategorie leksykalne proponowane w każdym dziale (Unit) podręcznika wraz z konkretnymi przykładami wyrazów, zwrotów czy wyrażeń. Z przyczyn technicznych lista słów nie jest kompletna, zawiera natomiast wystarczającą liczbę przykładów, które pozwalają na rozpoznanie danej kategorii. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż na poziomie początkującym każde nowo poznane słowo powinno zazwyczaj znaleźć się w aktywnym repertuarze ucznia. Na wyższych poziomach, gdzie pojawia się coraz więcej nowego słownictwa, nauczyciel, biorąc pod uwagę różne kryteria (np. przydatności dla ucznia, zainteresowań ucznia itp.) będzie często decydował, które słowa uczeń musi znać aktywnie (a więc używać), a które biernie (a więc jedynie rozpoznawać i ogólnie orientować się w ich znaczeniu). Materiał gramatyczny to lista struktur gramatycznych wraz z przykładami, które uczeń powinien znać, a więc powinien prawidłowo wykonać na przykład zadania typu wypełnianie luk (fill-in-the-blank) czy transformacje. Dla przykładu, jeśli uczeń zna czas Present Simple, potrafi wstawić w zdaniach czasowniki w tym czasie w odpowiedniej formie: Jenny... (cook) dinner every day. Jenny cooks dinner every day. lub ułożyć pytanie w tym czasie na podstawie zdania twierdzącego: Jenny cooks dinner every day. How often does Jenny cook dinner? 2

5 To, że uczeń zna daną strukturę nie oznacza jednak, że potrafi jej używać. Ostatnia kolumna tabeli to właśnie umiejętności ucznia, czyli to, jak potrafi opanowane słownictwo i gramatykę stosować w komunikacji. Posługując się poprzednim przykładem, możemy ocenić, czy uczeń potrafi używać czasu Present Simple, jeśli na przykład umie rozmawiać z kolegą na temat jego i swoich czynności dnia codziennego: A: How often do you exercise? B: I exercise once a week. A: Do you ever do the shopping? B: I do the shopping on Saturdays. lub napisać kartkę do kolegi z wakacji o tym, jak wygląda typowy wakacyjny dzień, a co wyjątkowo robi teraz: We go to the beach every afternoon, but this afternoon we are writing letters at the hotel. Ponadto plan proponuje rozwój umiejętności na poziomie podstawowym, a więc odpowiednim dla przeciętnego ucznia, oraz oddzielnie wyszczególnionym poziomie ponadpodstawowym, skierowanym do ucznia bardziej samodzielnego, znajdującego się na poziomie wyższym niż przeciętny. 2.2 Realizowanie wytycznych Podstawy programowej Tabela z wytycznymi Podstawy programowej zawiera szereg istotnych elementów postulowanych przez reformę, dzięki którym proces nauczania/uczenia się staje się bardziej skoncentrowany na uczniu. Kategorie w niej zawarte pomogą nauczycielowi uświadomić sobie, które aspekty pracy dydaktycznej należy podkreślić i dlaczego. Kategoria Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia pozwala najpełniej realizować postulat umieszczenia ucznia w centrum działalności nauczyciela. Uczeń ma możliwość odniesienia tego, o czym mowa na lekcji do własnych doświadczeń, zainteresowań, ma możliwość wyrażenia własnych opinii i upodobań. Kategoria Interdyscyplinarność odnosi się do integracji międzyprzedmiotowej, a więc powiązania tematycznego z innymi przedmiotami szkolnymi. Takie podejście nie tylko poszerza horyzonty ucznia, ale może odegrać ważną rolę motywującą, gdyż język obcy postrzegany jest wtedy jako użyteczne narzędzie w zdobywaniu wiedzy, a nie jedynie jako cel sam w sobie. Kolejny aspekt to Rozwijanie szeroko pojętej kompetencji interkulturowej, która obejmuje wpajanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, umiejętność dostrzegania podobieństw i różnic między kulturą własnego kraju a kulturą 3

6 innych narodów oraz umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z cudzoziemcami. Można więc w tej kategorii znaleźć informacje o tym, jakie miejsca warto zwiedzić w krajach anglojęzycznych, jak wypełnić formularz bankowy w Wielkiej Brytanii, jak interpretować teksty autentyczne (np. napisy w środkach komunikacji publicznej, nagłówki gazet, oferty pracy, reklamy itp.). Rozwijanie samodzielności to istotny, jeśli nie najistotniejszy postulat Podstawy realizowany przy pomocy podręcznika. W ramach tej kategorii na uwagę zasługuje trening strategii, a więc wskazywanie uczniowi, w jaki sposób uczyć się słownictwa, pisania itp. Uczeń ma okazję do samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz możliwość samooceny postępów. Kolejnym elementem rozwijającym samodzielność ucznia, uczącym współpracy w grupach, zapewniającym integrację międzyprzedmiotową oraz używanie języka obcego jako narzędzia jest Projekt. Tematyka poruszana w podręczniku umożliwia przeprowadzenie wielu projektów interdyscyplinarnych, dzięki którym uczniowie zarówno rozwiną umiejętności językowe, jak i zdobędą nową wiedzę z różnych dyscyplin. Jako ostatnią wyróżniono realizację Ścieżek międzyprzedmiotowych (które mogą, choć nie muszą być realizowane w formie projektów) przewidzianych dla czwartego etapu edukacyjnego, między innymi edukację zdrowotną i ekologiczną. 4

7 Części Uczeń zna podręcznika Słownictwo Materiał gramatyczny Uczeń potrafi Starter Unit Let s Start - alfabet angielski; - liczebniki główne; - nazwy kolorów (np. blue, grey, purple); - nazwy przyborów i sprzętów szkolnych (np. pencil, board, eraser); - nazwy przedmiotów otaczających ucznia (np. radio, coffee, computer) - przedimki a(n) i the; - zaimki wskazujace this, that, these i those Realizowanie Uwzględnianie realiów życia - dane osobowe ucznia; wytycznych Podstawy programowej codziennego ucznia Interdyscyplinarność - przedmioty otaczające ucznia; - ulubiony kolor ucznia - liczby i numery (matematyka) - z pomocą nauczyciela przeliterować swoje imię i nazwisko; - podać liczby (np. swój wiek, numer telefonu itp.); - nazwać przedmioty otaczające go (np. A: What s this? B: It s an exercise book.); - odpowiedzieć na pytanie o ulubiony kolor (np. A: What s your favourite colour? B: Blue.); - wstawiać odpowiedni zaimek wskazujący w zdaniach (np. This is a cassette. Those are sandwiches.) - samodzielnie przeliterować swoje imię i nazwisko; - rozmawiać z kolegą o kolorach (np. A: What s your favourite colour? B: Blue. What about you?)

8 Części Uczeń zna podręcznika Słownictwo Materiał gramatyczny Uczeń potrafi Module 1 Family & Friends Unit 1a Friends on the Net - nazwy państw (np. Turkey, Britain, Russia); - nazwy stolic (np. Ankara, London, Moscow) - rozmawiać z kolegą o państwach i ich stolicach (np. A: Where s Ankara? B: In Turkey.); - na podstawie podanych informacji odpowiedzieć na pytanie o dane osobowe postaci (np. A: What s his name? B: His name is Hector Mercado. A: Where is he from? B: He is from Mexico.); - zrozumieć ogólnie teksty, w których postacie się przedstawiają i odpowiedzieć na pytania; - na podstawie tekstu z pomocą nauczyciela opowiedzieć o innych osobach (jak się nazywają, ile mają lat itp.); - wypełnić formularz ze swoimi danymi osobowymi i napisać o sobie - na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o danych osobowych postaci (np. A: What s his name? B: His name is Hector Mercado. A: Where is he from? B: He is from Mexico.); - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć teksty, w których postacie się przedstawiają; - na podstawie tekstu samodzielnie opowiedzieć o innych osobach (jak się nazywają, ile mają lat itp.) 6

9 Unit 1b The world over - nazwy państw i narodowości (np. France French, Spain Spanish, Austria Austrian) - czasownik to be w zdaniach twierdzących; - zaimki pytające (np. how, what, where) - na podstawie podanych informacji mówić o narodowości różnych osób (np. A: What nationality is Sandra Bullock? B: She s American. She s from the USA.); - na podstawie podanych informacji powiedzieć, jakimi językami posługują się różne narodowości (np. They speak German in Germany and Austria.); - odpowiedzieć na pytanie o swoje dane osobowe (np. What s your last name? Where are you from?); - zrozumieć ogólnie tekst o Włoszech i odpowiedzieć na pytania; - na podstawie podanego modelu z pomocą nauczyciela napisać krótką notatkę o swoim kraju - zrozumieć szczegółowo tekst o Włoszech; - na podstawie podanego modelu samodzielnie napisać krótką notatkę o swoim kraju Unit 1c Pleased to meet you! - zwroty służące do powitania, pożegnania, przedstawiania się (np. Hi, how are you? I m Tom. Nice to meet you. See you later.) - czasownik to be w zdaniach przeczących i pytających - przywitać się, przedstawiać się, pożegnać się (np. A: Hello, I m Sally. B: Hi, my name s Tom. Nice to meet you.); - wstawić odpowiednią formę czasownika to be w zdaniach; - z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania (np. you/ from/ are/ Spain Are you from Spain?); - zapytać o pochodzenie różnych osób i odpowiedzieć na takie pytanie (np. A: Where s Karl from? B: He s from Austria.) - wyobrazić sobie, że jest sławną osobą i rozmawiać z kolegą o swoich danych osobowych 7

10 Unit 1d Tell me everything! - zrozumieć ogólnie list, w którym autor przedstawia siebie i odpowiedzieć na pytania; - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o sobie (np. How old are you? What year are you at school?); - połączyć krótkie zdania w jedno długie (np. My friend is from Mexico. She is 18 years old. My friend is from Mexico and she is 18 years old.); - z pomocą nauczyciela napisać list do kolegi, w którym przedstawi siebie Curricular Cuts Around the UK! Reader s Corner Realizowanie wytycznych Podstawy programowej - kierunki świata (np. north, south); - regiony Wielkiej Brytanii (np. Wales, Scotland) Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia Interdyscyplinarność - zrozumieć szczegółowo list, w którym autor przedstawia siebie; - na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać z kolegą o sobie (np. How old are you? What year are you at school?); - samodzielnie napisać list do kolegi, w którym przedstawi siebie - uzupełnić zdania nazwami kierunków świata (np. Scotland is in the north.); - na podstawie mapy rozmawiać o położeniu miast/regionów Wielkiej Brytanii (np. A: Where is Cardiff? B: It s in Wales.) - zrozumieć ogólnie wywiad z Penelope Cruz i odpowiedzieć na pytania - zrozumieć szczegółowo wywiad z Penelope Cruz; opowiedzieć o niej; - na podstawie wywiadu napisać pytania do innej sławnej osoby - dane osobowe ucznia; - informacje o kraju ucznia (nazwa, liczba mieszkańców, język itp.) - nazwy państw i narodowości (geografia); - informacje o kraju ucznia (geografia); - regiony Wielkiej Brytanii (geografia) 8

11 Rozwijanie kompetencji interkulturowej Rozwijanie samodzielności Projekt Ścieżka międzyprzedmiotowa - znane postaci z krajów anglojęzycznych (np. Sandra Bullock); - regiony Wielkiej Brytanii 1. Trening strategii: a) słownictwo zapamiętywanie nowych wyrazów za pomocą skojarzeń; b) pisanie tekst przykładowy oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać list do kolegi, w którym przedstawi siebie; 2. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcjach Grammar Check Unit 1 i Grammar Reference Unit 1 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar in Use 1 (w Zeszycie ćwiczeń); 3. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect 1; 4. Możliwość samooceny postępów przez przerobienie Progress Check 1 (w Zeszycie ćwiczeń) - mapa Polski regiony i wielkie miasta - edukacja informatyczna rola poczty elektronicznej w kontaktach społecznych 9

12 Części Uczeń zna podręcznika Słownictwo Materiał gramatyczny Uczeń potrafi Module 1 Family & Friends Unit 2a Family ties - nazwy członków rodziny (np. sister, father, uncle, wife); - słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny (np. long dark hair, blue eyes, a beard) - dopełniacz saksoński - nazywać członków rodziny na ilustracji stosując dopełniacz saksoński (np. Jean is Peter s grandmother. Angela is Peter s mother.); - na podstawie podanych informacji opisać wygląd osób na ilustracji (np. Clive has got short hair and glasses.); - zrozumieć ogólnie tekst o rodzinie z popularnego serialu i odpowiedzieć na pytania; - zapytać kolegę o członków rodziny na ilustracji i odpowiedzieć na takie pytanie (np. A: Who s Jean? B: She s Peter s grandmother.); - z pomocą nauczyciela opowiedzieć o swojej rodzinie - zrozumieć szczegółowo tekst o rodzinie z popularnego serialu; - samodzielnie opowiedzieć o swojej rodzinie 10

13 Unit 2b Families of the world - słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny (np. short, handsome, slim, overweight); - cechy charakteru (np. kind, friendly, clever) - czasownik have got w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających - na podstawie ilustracji i podanych informacji opisać wygląd zewnętrzny i cechy charakteru postaci (np. A: What does Ruth Flash look like? B: She is quite short and pretty. A: What is she like? B: She is very kind and friendly.); - opisać wygląd i charakter swojego najlepszego kolegi; - uzupełnić zdania odpowiednią formą czasownika have got; - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela pytać kolegów o ich członków rodziny stosując have got; odpowiedzieć na takie pytania (np. A: John, have you got two brothers? B: No, I haven t.); - zrozumieć ogólnie tekst o meksykańskiej rodzinie i odpowiedzieć na pytania; - z pomocą nauczyciela napisać o sobie i o członkach swojej rodziny (wygląd, cechy charakteru) - na podstawie ilustracji i podanych informacji rozmawiać z kolegą o wyglądzie zewnętrznym i cechach charakteru postaci (np. A: What does Ruth Flash look like? B: She is quite short and pretty. A: What is she like? B: She is very kind and friendly.); - na podstawie podanych informacji samodzielnie pytać kolegów o ich członków rodziny stosując have got; odpowiedzieć na takie pytania (np. A: John, have you got two brothers? B: No, I haven t.); - zrozumieć szczegółowo tekst o meksykańskiej rodzinie; - odegrać dialogi na podstawie tekstu; - samodzielnie napisać o sobie i o członkach swojej rodziny (wygląd, cechy charakteru) 11

14 Unit 2c Family fun! - zajęcia i czynności wykonywane w czasie wolnym (np. ride a bike, ski, take photos, cook, dive, swim) - czasownik can dla wyrażania umiejętności; - zaimki dzierżawcze (np. mine, yours, hers) - nazywać zajęcia w czasie wolnym; - na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o umiejętnościach (np. A: Can you play baseball? B: Yes, I can.); - uzupełnić zdania odpowiednim zaimkiem dzierżawczym (np. The blue car is hers.); - z pomocą nauczyciela poprosić kogoś o coś, odpowiedzieć na czyjąś prośbę (np. A: Can you post these letters for me please? B: Sure, no problem.); - zrozumieć ogólnie dialog na kempingu dla rodzin i odpowiedzieć na pytania - samodzielnie poprosić kogoś o coś, odpowiedzieć na czyjąś prośbę (np. A: Can you post these letters for me please? B: Sure, no problem.); - zrozumieć szczegółowo dialog na kempingu dla rodzin; - na podstawie dialogu rozmawiać z kolegą o kempingu dla rodzin Unit 2d Camp Active - zrozumieć ogólnie kartkę z wakacji i odpowiedzieć na pytania; - z pomocą nauczyciela napisać do kolegi kartkę z wakacji - zrozumieć szczegółowo kartkę z wakacji; - samodzielnie napisać do kolegi kartkę z wakacji 12

15 Culture Clip The British Royal Family Across the Curriculum 1 Science Reader s Corner Realizowanie wytycznych Podstawy programowej - słownictwo związane z brytyjską rodziną królewską (np. Queen Elizabeth II, Prince Charles, Buckingham Palace) Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia Rozwijanie kompetencji interkulturowej - zrozumieć ogólnie tekst o brytyjskiej rodzinie królewskiej i odpowiedzieć na pytania; - z pomocą nauczyciela przeprowadzić ankietę wśród kolegów dotyczącą ich wyglądu oraz wyglądu ich rodziców - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o brytyjskiej rodzinie królewskiej; - opowiedzieć o znanej polskiej rodzinie; - samodzielnie przeprowadzić ankietę wśród kolegów dotyczącą ich wyglądu oraz wyglądu ich rodziców - zrozumieć ogólnie opisujący postać i jej rodzinę i odpowiedzieć na pytania - zrozumieć szczegółowo opisujący postać i jej rodzinę i opowiedzieć o nich - rodzina ucznia; - wygląd i charakter najlepszego kolegi ucznia; - umiejętności ucznia - rodzina w różnych krajach; - reklamy wyjazdów wakacyjnych; - brytyjska rodzina królewska 13

16 Rozwijanie samodzielności Projekt Ścieżka międzyprzedmiotowa 1. Trening strategii: a) słownictwo - zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń, tzw. kolokacji (np. family life, a house by the sea); - grupowanie wyrazów (np. appearance short, slim; character clever, funny ); b) pisanie tekst przykładowy oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać do kolegi kartkę z wakacji; c) słuchanie wskazówki, jak dopasować postacie do informacji; d) czytanie wskazówki, jak czytać tekst, by znaleźć określone informacje; 2. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcjach Grammar Check Unit 2 i Grammar Reference Unit 2 (w Podręcznik ucznia) oraz Grammar in Use 2 (w Zeszycie ćwiczeń); 3. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect 2; 4. Możliwość samooceny postępów przez przerobienie Self-Assessment Module 1 (w Podręcznik ucznia) oraz Progress Check 2 (w Zeszycie ćwiczeń) - brytyjska rodzina królewska w XX i XXI wieku robimy drzewo genealogiczne - wychowanie do życia w rodzinie rola rodziny w rozwoju człowieka 14

17 Części Uczeń zna podręcznika Słownictwo Materiał gramatyczny Uczeń potrafi Module 2 A Way of Life Unit 3a Day by day - czynności dnia codziennego (np. go to school, have lunch, walk the dog, read a lesson); - pory dnia (np. in the morning/ afternoon/evening) - z pomocą nauczyciela powiedzieć, co zwykle robi w różnych porach dnia (np. A: What do you do in the morning? B: I have breakfast, then I go to school.); - na podstawie podanych informacji powiedzieć, co lubi robić, a co bardzo lubi robić (np. I like reading comics, but I love reading books.); - zrozumieć ogólnie tekst piosenki o idealnym dniu i odpowiedzieć na pytania - samodzielnie powiedzieć, co zwykle robi w różnych porach dnia (np. A: What do you do in the morning? B: I have breakfast, then I go to school.); - zrozumieć szczegółowo tekst piosenki o idealnym dniu; - opowiedzieć o swoim dniu codziennym i o tym, co chciałby robić w wyjątkowym dniu (np. Every day I get up early and go to school. On my perfect day I would like to go on a picnic in the country.); - uzupełnić tekst piosenki własnymi słowami 15

18 Unit 3b School days - przedmioty szkolne (np. French, Maths, Art, PE); - dni tygodnia; - słownictwo służące do określania godzin (np. past, quarter, half) - czas Present Simple w zdaniach twierdzących - opowiedzieć o swoich przedmiotach szkolnych; - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o planie lekcji (np. A: When do you have Maths? B: I have Maths on Mondays and Fridays.); - określać godziny; - zrozumieć ogólnie tekst o zwyczajowych zajęciach postaci i odpowiedzieć na pytania; - uzupełnić zdania odpowiednią formą czasownika w czasie Present Simple (np. Tom and Meg go jogging on Saturdays.); - z pomocą nauczyciela opisać swój zwyczajny dzień - na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać z kolegą o planie lekcji (np. A: When do you have Maths? B: I have Maths on Mondays and Fridays.); - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o zwyczajowych zajęciach postaci; - samodzielnie opisać swój zwyczajny dzień 16

19 Unit 3c Careers day - nazwy zawodów (np. pilot, reporter, police officer, chef); - przysłówki częstotliwości (np. always, often, never) - czas Present Simple w zdaniach pytających i przeczących - na podstawie podanych informacji powiedzieć, jaki zawód chciałby wykonywać (np. A: What do you want to be? B: A pilot. A: A pilot? Why? B: Because I like travelling.); - wybrać odpowiednią formę zdania pytającego (np. Do Stan/ Does Stan like travelling?); - zrozumieć ogólnie kwiz o pracy policjanta i odpowiedzieć na pytania; - ułożyć zdania z rozsypanych wyrazów wstawiając przysłówki częstotliwości w odpowiednich miejscach (np. never/ to school/ go/ at the weekend/ We We never go to school at the weekend.); - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o pracy kucharza (np. A: What s your job? B: I m a chef. A: Where do you work? B: At the Royston Hotel.) - zrozumieć szczegółowo kwiz o pracy policjanta; - na podstawie przykładu odegrać dialog między uczniem a doradcą zawodowym; - na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać z kolegą o pracy kucharza (np. A: What s your job? B: I m a chef. A: Where do you work? B: At the Royston Hotel.) 17

20 Unit 3d Job hunting Culture Clip Home on the range! - prace dorywcze (np. dog-walker, pizza delivery boy, lifeguard) - słownictwo związane z życiem kowboja (np. cowboy, camp, cattle, lasso, horses) - dopasować cechy i umiejętności do wykonywanej pracy (np. I like cooking baby sitter); - zrozumieć ogólnie ogłoszenia o pracy i odpowiedzieć na pytania; - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela napisać własne ogłoszenie o poszukiwaniu pracy; - zrozumieć ogólnie tekst o typowym dniu weterynarza i odpowiedzieć na pytania; - połączyć krótkie zdania w jedno dłuższe (np. He gets up. He has a quick breakfast. He gets into his car. He gets up, has a quick breakfast and then gets into his car.); - na podstawie tekstu z pomocą nauczyciela opisać czyjś zwyczajny dzień - zrozumieć szczegółowo ogłoszenia o pracy; - na podstawie podanych informacji samodzielnie napisać własne ogłoszenie o poszukiwaniu pracy; - zrozumieć szczegółowo tekst o typowym dniu weterynarza; - na podstawie tekstu samodzielnie opisać czyjś zwyczajny dzień - zrozumieć ogólnie tekst o zwyczajach kowbojów i odpowiedzieć na pytania - zrozumieć szczegółowo tekst o zwyczajach kowbojów; - opowiedzieć o zwyczajach jakiejś grupy zawodowej w Polsce 18

21 Reader s Corner - zrozumieć ogólnie tekst o pracy dorywczej nastolatków w USA i odpowiedzieć na pytania Realizowanie wytycznych Podstawy programowej Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia Rozwijanie kompetencji interkulturowej Rozwijanie samodzielności Projekt - zajęcia codzienne ucznia; - ulubione zajęcia ucznia; - przedmioty szkolne ucznia; - przyszły zawód ucznia - życie kowboja - zrozumieć szczegółowo tekst o pracy dorywczej nastolatków w USA; - przeprowadzić wywiad z kolegami, którzy dorywczo pracują 1. Trening strategii: a) słownictwo - definiowanie (np. vet you take your pets to this person); b) czytanie wskazówki, jak odnaleźć główne myśli w poszczególnych częściach tekstu; c) pisanie tekst przykładowy oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać własne ogłoszenie o poszukiwaniu pracy; 2. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcjach Grammar Check Unit 3 i Grammar Reference Unit 3 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar in Use 3 (w Zeszycie ćwiczeń); 3. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect 3; 4. Możliwość samooceny postępów przez przerobienie Progress Check 3 (w Zeszycie ćwiczeń) - najpopularniejsze kierunki studiów i przyszłe zawody uczniów w naszej klasie 19

22 Części Uczeń zna podręcznika Słownictwo Materiał gramatyczny Uczeń potrafi Module 2 A Way of Life Unit 4a Fit for a Queen! - pomieszczenia w domu, sprzęty i meble (np. bedroom, bathroom, kitchen, fridge, fireplace, sofa, lamp, cooker, sink) - opisać pomieszczenia na ilustracji (np. In the kitchen there is a fridge, cupboards, a sink, and a cooker.); - zrozumieć ogólnie tekst o sławnym domku dla lalek i odpowiedzieć na pytania; - z pomocą nauczyciela opowiedzieć o swoim mieszkaniu/domu (ile jest pokoi, jak wygląda jego pokój, jakie ma sprzęty itp.); - zrozumieć ogólnie oferty mieszkań do wynajęcia i odpowiedzieć na pytania - zrozumieć szczegółowo tekst o sławnym domku dla lalek; - samodzielnie opowiedzieć o swoim mieszkaniu/domu (ile jest pokoi, jak wygląda jego pokój, jakie ma sprzęty itp.); - zrozumieć szczegółowo oferty mieszkań do wynajęcia 20

23 Unit 4b Home exchange - rodzaje mieszkań i domów (np. cottage, villa, flat); - przymiotniki opisujące mieszkanie (np. small, spacious, modern, expensive) - przyimki miejsca (np. on, in, behind, under); - strukturę there is/are; - liczbę mnogą rzeczownika - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela opisać domy na ilustracji (np. This is a villa. It s in an expensive area and it is very attractive.); - zrozumieć ogólnie ofertę wakacyjnej zamiany mieszkań i odpowiedzieć na pytania; - rozmawiać z kolegą o meblach i sprzętach znajdujących się w mieszkaniu na ilustracji, stosując there is/are (np. A: Is there a wardrobe in the room? B: Yes, there is. A: Where exactly? B: Next to the mirror.); - z pomocą nauczyciela napisać ofertę swojego domu/mieszkania do wakacyjnej zamiany - na podstawie podanych informacji samodzielnie opisać domy na ilustracji (np. This is a villa. It s in an expensive area and it is very attractive.); - zrozumieć szczegółowo ofertę wakacyjnej zamiany mieszkań; - na podstawie tekstu rozmawiać z kolegą o wynajęciu mieszkania na wakacje; - samodzielnie napisać ofertę swojego domu/ mieszkania do wakacyjnej zamiany; - wyrazić swoją opinię na temat wakacyjnej zamiany domów 21

24 Unit 4c A new neighbourhood - nazwy sklepów i miejsc publicznych (np. newsagent s, baker s, museum, post office) - nazywać sklepy i miejsca publiczne; - zrozumieć napisy w miejscach publicznych i dopasować je do instytucji (np. Money exchange bank); - z pomocą nauczyciela zapytać o drogę i na podstawie mapy wskazać drogę do jakiegoś miejsca (np. A: Excuse me, how do I get to the bank from here? B: Go along Park Road and take the second turning on your right. A: Thanks a lot.); - odpowiedzieć na pytanie o okolicę, w której mieszka (jakie są w niej sklepy, czy jest drogo itp.) - samodzielnie zapytać o drogę i na podstawie mapy wskazać drogę do jakiegoś miejsca (np. A: Excuse me, how do I get to the bank from here? B: Go along Park Road and take the second turning on your right. A: Thanks a lot.); - rozmawiać z kolegą o okolicy, w której mieszka (jakie są w niej sklepy, czy jest drogo itp.) 22

25 Unit 4d Getting there! Curricular Cuts In Good Shape! Across the Curriculum 2 Citizenship Reader s Corner - słownictwo związane z pracą strażaka (np. safety, emeregncy, keep calm) - zrozumieć ogólnie list/faks ze wskazówkami, jak dotrzeć do danego miejsca i odpowiedzieć na pytania; - z pomocą nauczyciela napisać list/faks z instrukcją, jak dojść do jego mieszkania; - zrozumieć ogólnie ofertę wynajmu mieszkania i odpowiedzieć na pytania; - z pomocą nauczyciela napisać ogłoszenie o wynajmie własnego mieszkania - zrozumieć szczegółowo list/faks ze wskazówkami, jak dotrzeć do danego miejsca; - samodzielnie napisać list/faks z instrukcją, jak dojść do jego mieszkania; - zrozumieć szczegółowo ofertę wynajmu mieszkania; - samodzielnie napisać ogłoszenie o wynajmie własnego mieszkania - zrozumieć ogólnie tekst o niezwykłych budynkach w USA i odpowiedzieć na pytania; - zrozumieć ogólnie tekst o pracy strażaka i odpowiedzieć na pytania - zrozumieć szczegółowo tekst o niezwykłych budynkach w USA; - zrozumieć szczegółowo tekst o pracy strażaka - zrozumieć ogólnie tekst o sklepach na Oxford Street w Londynie i odpowiedzieć na pytania - zrozumieć szczegółowo tekst o sklepach na Oxford Street w Londynie; - opowiedzieć o sławnej ulicy w swoim mieście, w Polsce 23

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

KLASA V. Starter unit

KLASA V. Starter unit KLASA V Starter unit 1. Znam i potrafię zastosować wyrazy i zwroty z zakresu: - przedmioty osobiste ucznia, - liczebniki główne i porządkowe, - nazwy ubrań, - artykuły spożywcze i dania, - części ciała,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasy 4 podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa V KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium 1 SŁOWNICTWO MODUŁ 1 Temat lekcji: Człowiek ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Opisywanie wyglądu zewnętrznego i cech charakteru,

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Umiejętności Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Barbara Wieczorkiewicz

Opracowała: Barbara Wieczorkiewicz ZAJĘCIA EDUKACYJNE: JĘZYK ANGIELSKI arunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Program nauczania:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

Global Beginner Rozkład Materiału

Global Beginner Rozkład Materiału Beginner Rozkład Materiału ROZDZIAŁ 1 POD ROZDZIAŁ Name Address game TEMATYKA SŁOWNICTWO alfabet miejsce pochodzenia powszechne angielskie słowa powitania i pożegnania zwroty grzecznościowe podawanie adresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego I Wstęp 1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową we Wziąchowie Wielkim.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań

Bardziej szczegółowo

EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM

EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) wrzesień 2014 Express Publishing & EGIS SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY. REPETYTORIUM

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena Evolution plus 3 klasa VI KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 A SURPRISE Umiejętności Nazywa pomieszczenia w domu, tj.: bathroom, bedroom, dining room, garage, hall,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

SZÓSTOKLASISTO, zgłoszenia do 9 kwietnia 2015 r. więcej informacji w regulaminie konkursu

SZÓSTOKLASISTO, zgłoszenia do 9 kwietnia 2015 r. więcej informacji w regulaminie konkursu SZÓSTOKLASISTO, KONKURS O TYTUŁ PRIMUS INTER PARES gwarantujący przyjęcie do klasy dwujęzycznej w Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jastrzębiu-Zdroju zgłoszenia do 9 kwietnia 2015 r. więcej informacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 10A Trener: Karolina Zielioska Miejsce: Zespół Szkół nr 10, ul. Podmiejska

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 1 Module 0 Starter Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016 REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016 I. Cele konkursu Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim; Doskonalenie znajomości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 1 WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I

HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I Miejsce realizacji zajęć: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach, ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska Ilość osób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 nauczyciel: mgr Romana Danak PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Realizowany program: w klasach IV-VI Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4 6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo