Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna O wa nych dla rozwoju Gminy Zawoja projektach rozmawiamy z Wójtem, Tadeuszem Chowaniakiem. 10 marca 2012 marsza³ek Marek Sowa podpisa³ przyznanie Gminie Zawoja œrodków w ramach MRPO na realizacjê projektu Patrz¹c w przysz³oœæ Ma³opolska Zachodnia Wykorzystuje europejsk¹ szansê, którego celem jest promocja atrakcji turystycznych i kulturalnych czterech miejscowoœci: Libi¹ a, Andrychowa, Zatora i Zawoi. Co z³o y³o siê na to, e akurat Zawoja znalaz³a siê w tym projekcie? Jesteœmy, i jako gmina, i ja osobiœcie, bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju przedsiêwziêcia promocyjne. Promocja prowadzona równolegle ró nymi œcie kami i kana³ami i kierowana do ró nych grup odbiorców jest niezbêdna. Taki wymóg czasów. Poza tym przestañmy siê oszukiwaæ promocja wynika tak e z zapisów ustawy samorz¹dowej. Cieszê siê, e uda³o nam siê dziêki kontaktom z Andrychowem i osobistym relacjom z burmistrzem Andrychowa Tomaszem akiem zaistnieæ w ciekawym i bardzo nowatorskim projekcie. Ma on dla nas tak e ten plus, i nie wyk³adamy na niego pieniêdzy z bud etu gminy. Fundusze pochodz¹ z programu unijnego. Procedurê i formalnoœci przygotowywa³ Andrychów. Projekt pokazuje bogactwo i piêkno Ma³opolski jako regionu zró nicowanego pod wzglêdem kulturowym oraz dalszy ci¹g na str. 4» beskidzki reklama w G OSIE BESKIDZKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ:

2 2 Marzec 2012 Nr 3 SUCHA BESKIDZKA P ATNE STA E DLA NIEPE NOSPRAWNYCH. Rusza rekrutacja do TELEKARIERY Stypendia, p³atne sta e, laptopy na w³asnoœæ i indywidualne doradztwo zawodowe i szansa na normalne ycie. Ruszy³a rekrutacja TELEKARIERY, nowatorskiego programu aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych oddechowo i kr¹ eniowo z Ma³opolski. Projekt TELEKARIERA powsta³ z myœl¹ o osobach dotkniêtych przewlek³ymi chorobami, takimi jak mukowiscydoza, astma czy wrodzone wady serca. W tym roku mo e wzi¹æ w nim udzia³ 35 osób. Rekrutacja potrwa do 31 marca, ale trzeba siê spieszyæ decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. To ju drugi rok trwania projektu w 2011 r. uda³o siê wesprzeæ 43 niepe³nosprawnych. Wiele z tych osób nie mia³o nigdy szansy na podjêcie pracy. Takie schorzenia czêsto nie pozwalaj¹ na pracê w pe³nym wymiarze godzin, ale nie przekreœlaj¹ mo liwoœci na rozwój zawodowy. Rozwi¹zaniem mo e byæ zawód, który umo liwia pracê przynajmniej czêœciowo wykonywan¹ z domu mówi Sylwia Lewiñska-Sokó³ ze Stowarzyszenia WIOSNA. W³aœnie z takich kursów i sta y bêd¹ mogli skorzystaæ niepe³nosprawni, którzy zakwalifikuj¹ siê do TELEKARIERY: przygotowuj¹cych do pracy zawodzie grafika komputerowego czy telemarketera. To nie jedyna korzyœæ. Podczas szkoleñ mo na pobieraæ stypendium (4 z³ za godzinê), p³atne s¹ tak e sta e zawodowe (1000 z³ miesiêcznie). Ci, którzy siê na nie zakwalifikuj¹, otrzymaj¹ na w³asnoœæ laptopy z mobilnym Internetem. Wszyscy bêd¹ mogli te liczyæ na zwrot kosztów dojazdu, noclegu a nawet opiekê nad dzieæmi w czasie zajêæ. Do programu mog¹ zg³aszaæ siê osoby z wa nym orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci, cierpi¹ce na choroby uk³adu oddechowego lub kr¹ enia, niepracuj¹ce i mieszkaj¹ce w Ma³opolsce (zameldowanie nie jest wymagane). Zg³oszenia przyjmowane s¹ drog¹ mailow¹ na adres TELEKARIERA pozwoli³a mi uwierzyæ, e pomimo niepe³nosprawnoœci nie jestem cz³owiekiem drugiej kategorii. e sama mogê kreowaæ rzeczywistoœæ, a nie czekaæ na to, co dadz¹ mi inni. To ogromna szansa na powrót do normalnego ycia i pracy przekonuje pani Magdalena, która wziê³a udzia³ w projekcie w ubieg- ³ym roku. Dziœ, po szkoleniach i sta u, kontynuuje pracê zawodow¹, choæ jeszcze kilka lat temu straci³a na to nadziejê. Choæ sta e zakoñczy³y siê zaledwie kilka tygodni temu, kilku uczestników projektu znalaz³o ju sta³¹ pracê. Inni próbuj¹ swoich si³ zak³adaj¹c w³asne firmy. TELEKARIERA to pomys³ Stowarzyszenia WIOSNA, znanego ze SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZ OŒCI. Realizowany jest we wspó³pracy z Fundacj¹ Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozê MATIO. Pieni¹dze uda³o siê pozyskaæ ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Wiêcej informacji o rekrutacji: Kontakt: Beata Sowa Tel Agata Mardosz tel.: Stowarzyszenie WIOSNA ul. Starowiœlna 21/3 Kraków Notatki z radiowozu Wypadek œmiertelny w Suchej Beskidzkiej 3 marca oko³o godziny 17:00 na ul. Wadowickiej w Suchej Beskidzkiej dosz³o do tragicznego w skutkach wypadku drogowego, w którym jedna osoba ponios³a œmieræ, a 4 zosta³y lekko ranne. Do wypadku dosz³o na obwodnicy miasta, gdzie 29-letni mê czyzna kieruj¹cy pojazdem Opel Astra z nieustalonych przyczyn zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu i uderzy³ czo³owo w prawid³owo jad¹cy Autokar Turystyczny przewo ¹cy 44 osoby. Nastêpnie Opel uderzy³ w pojazd Daewoo Lanos, jad¹cy za nim. W wyniku zdarzenia kieruj¹cy Oplem poniós³ œmieræ na miejscu, natomiast wœród pasa erów autokaru 4 osoby odnios³y lekkie obra enia i zosta³y przewiezione do Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej w celu przebadania. Policja zorganizowa³a objazdy przez centrum miasta. Policja pod nadzorem prokuratury zbada przyczyny wypadku. Z³odzieje paliwa zatrzymani Policjanci z Komisariatu Policji w Makowie Podhalañskim w ci¹gu dwóch dni rozbili trzyosobow¹ grupê, która na terenie powiatów: suskiego, wadowickiego i ywieckiego dokonywa³a szeregu kradzie y z w³amaniami do zbiorników paliwowych w samochodach ciê arowych oraz maszynach budowlanych. Sprawcy dzia³ali w ró nych konfiguracjach. Na terenie powiatu suskiego dokonali 5 w³amañ, na terenie powiatu wadowickiego - 2 i ywieckiego - 2. Sprawcy s¹ w wieku od 20 do 24 lat, jeden pochodzi z powiatu suskiego, dwaj pozostali z ywieckiego. W zatrzymaniach brali te udzia³ policjanci KP Gilowice. Sprawa jest rozwojowa. Postêpowanie prowadzi KP Maków Podhalañski pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej. Sprzedawali po yczony sprzêt Policjanci z Wydzia³u Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej pod koniec lutego ustalili grupê przestêpcz¹ trudni¹c¹ siê przyw³aszczeniami elektronarzêdzi. 7 marca zatrzymani zostali czterej mê czyÿni, którzy w lutym br z wypo yczalni na terenie powiatu suskiego i wadowickiego wypo yczyli elektronarzêdzia na ³¹czn¹ kwotê oko³o 11 tysiêcy z³, a nastêpnie nie zwrócili ich, tylko sprzedali przypadkowym osobom. Policjanci odzyskali 3 sprzêty na kwotê 4000 z³. Trzej mê czyÿni us³yszeli zarzut przyw³aszczenia powierzonej rzeczy, jeden paserstwa. Sprawcy s¹ mieszkañcami powiatu suskiego. Kradzie sklepowa W jednym ze sklepów przemys³owych na terenie Suchej Beskidzkiej dosz³o do kradzie y pieniêdzy z kasy fiskalnej. Zdarzenie mia³o miejsce 14 marca w godzinach otwarcia sklepu. Nieznana kobieta, wykorzystuj¹c nieuwagê kasjerki, ukrad³a z kasy fiskalnej pieni¹dze w kwocie 2000 z³, po czym spokojnie wysz³a ze sklepu. Zabezpieczono nagrania z monitoringu. Wiadomo, e kobieta by³a w sklepie z innymi osobami. Policja ustala sprawczyniê. W³amywacze zatrzymani na gor¹cym uczynku 16 marca pod os³on¹ nocy, przed godzin¹ 1:00 mieszkañcy jednego z bloków na os. Beskidzkim w Suchej Beskidzkiej us³yszeli dziwne odg³osy dobiegaj¹ce z piwnicy. Zaalarmowali policjantów, którzy b³yskawicznie pojawili siê na miejscu, gdzie zastali dwóch mê czyzn w wieku 29 i 36 lat, znajduj¹cych siê w pomieszczeniach piwnicznych bloku i dÿwigaj¹cych jakieœ przedmioty. Okaza³o siê, e chwilê wczeœniej w³amali siê do jednej z piwnic, zrywaj¹c k³ódkê zabezpieczaj¹c¹ i ukradli z niej sprzêt wartoœci oko³o 1000 z³. Wszystkie przedmioty odzyskano. Z³o-dzieje zostali zatrzymani do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej. Pochodz¹ z terenu powiatu suskiego. ród³o: KPP Sucha Beskidzka

3 Nr 3 Marzec Na proœbê jednego z Czytelników, do Starosty Suskiego skierowaliœmy pytania dotycz¹ce zatrudnienia in ynierów z dziedziny drogownictwa, budowy dróg i mostów. O tym, e poszukiwani s¹ specjaliœci z tych dziedzin Tadeusz Gancarz wspomnia³ w wywiadzie dla G³osu Beskidzkiego w sierpniu 2011 roku. Kilka dni temu do redakcji G³osu Beskidzkiego wp³ynê³a wiadomoœæ od jednego z Czytelników. To samo pismo jednoczeœnie trafi³o do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Czytelnik nawi¹zuje w nim do wywiadu ze starost¹ Tadeuszem Gancarzem, opublikowanego w G³osie Beskidzkim w sierpniu 2011 roku. W wywiadzie tym starosta, w odpowiedzi na pytanie, jaki ma pomys³ na zarz¹dzanie drogami, podkreœli³, e szuka in ynierów z dziedziny drogownictwa, budowy dróg i mostów. Wspomniany Czytelnik, bêd¹cy magistrem in ynierem, specjalist¹ w budowie dróg betonowych zwróci³ siê zatem do Starosty Suskiego m.in. z pytaniem, jacy specjaliœci s¹ poszukiwani i jakie zadania bêd¹ wykonywane. Podobne pytania do starosty Tadeusza Gancarza skierowa³a tak e redakcja G³osu Beskidzkiego. Tadeusz Gancarz, Starosta Suski odpowiedzia³ nastêpuj¹co: - Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej og³osi³o na w³asnej stronie internetowej suchabeskidzka.bip.info.pl 9 grudnia 2011 r. dwa konkursy na stanowiska urzêdnicze w Wydziale SUCHA BESKIDZKA Zatrudniono jednego in yniera Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju. W wyniku przeprowadzonego konkursu zatrudniono jednego in yniera. By³y to konkursy na stanowiska inspektora w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju: ds. bie ¹cego utrzymania dróg i mostów oraz ds. kosztorysowania, projektowania i przygotowania inwestycji drogowych. W wyniku konkursu, od 1 stycznia 2012 r. zosta³ zatrudniony specjalista na stanowisko inspektora ds. kosztorysowania, projektowania i przygotowania inwestycji drogowych. Z braku ofert nie zosta³ zatrudniony specjalista na stanowisko ds. bie ¹cego utrzymania dróg i mostów. Aktualnie nie przewidujemy ponowienia oferty. Anna Pi¹tkowska-Borek Pracownia do digitalizacji zbiorów muzealnych W Muzeum Miejskim w Suchej Beskidzkiej dzia³a Pracownia do Digitalizacji Muzealiów, na któr¹ samorz¹dowa instytucja kultury pozyska³a œrodki w wysokoœci z³ z Rz¹dowego Programu Kultura+ realizowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie. Przypomnijmy, e Muzeum Miejskie znalaz³o siê w gronie 40 instytucji w kraju, którym przyznano œrodki na realizacjê tego zadania. Ca³kowita wartoœæ projektu to z³, z czego wk³ad w³asny pokryto ze œrodków bud etu Gminy. Pracownia mieœci siê na I piêtrze po³udniowo-wschodniego skrzyd³a zamku. Jej wyposa enie zosta³o w pe³ni dostosowane do procesu cyfryzacji dóbr kultury. Muzealna pracownia posiada serwer baz danych i aplikacji oraz nowoczesny, profesjonalny system do bezstykowego skanowania starodruków Aerios, dokumentów archiwalnych, ksi¹g, numizmatów zbiorów kartograficznych i artystycznych jak: malarstwo, rzeÿba, ceramika. W ramach projektu wykonana zosta³a sieæ strukturalna oraz serwis internetowy do prezentacji kolekcji w Internecie za pomoc¹ systemu muzealnego Navigart. Utworzone zosta³y cztery stanowiska komputerowe z profesjonalnym oprogramowaniem graficznym do digitalizacji. Muzeum Miejskie wyposa one zosta³o w aparaty fotograficzne z wymiennymi obiektywami, kamery, drukarki laserowe oraz ploter do wydruku du ych formatów, m.in. zbiorów kartograficznych. Do nowo powsta³ej pracowni zakupione zosta³o niezbêdne umeblowanie, oœwietlenie, rolety oraz szafy kartotekowe i archiwalne na noœniki elektroniczne digitalizowanych archiwaliów oraz zbiorów muzealnych. Trwaj¹ zapisy do Bajkowego Ranczo Przedszkole Niepubliczne Bajkowe Ranczo w Suchej Beskidzkiej og³asza zapisy na rok szkolny 2012/ Karty zg³oszeñ nale y pobraæ i wype³nione z³o yæ w siedzibie przedszkola przy ulicy Batalionów Ch³opskich 260 w Suchej Beskidzkiej w dniach od 12 marca do 20 kwietnia O przyjêciu dziecka do przedszkola w g³ównej mierze decyduje wiek - w pierwszej kolejnoœci przyjmowane s¹ Pracownia digitalizacji znacznie u³atwi muzealnikom prace zwi¹zane z inwentaryzacj¹ i systematyzacj¹ zbiorów, g³ównie starodruków, inkunabu³ów i dokumentów pergaminowych. Usprawni równie wykonywanie kwerend. Tworzenie kopii cyfrowych polskiego dziedzictwa narodowego jest jednym z najwa niejszych warunków zachowania go dla przysz³ych pokoleñ. Bardzo wysoka jakoœæ otrzymanej dokumentacji dzieci 5-6 letnie, nastêpnie dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat. W przypadku dzieci m³odszych, ich przyjêcie uwarunkowane jest wolnymi miejscami. Liczba dzieci w jednym oddziale wynosi 25. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do 17:30. Przedszkole Niepubliczne Bajkowe Ranczo, Sucha Beskidzka, ul. Batalionów Ch³opskich 260, tel Œrodki na odbudowê dróg Gmina Sucha Beskidzka otrzyma³a 300 tys. z³ na odbudowê infrastruktury po powodziach, które nawiedzi³y region w ostatnich latach. Dziêki tym œrodkom mo liwe bêd¹ remonty dróg i mostów, które uleg³y zniszczeniu w 2010 roku. Pieni¹dze na usuwanie skutków powodzi pochodz¹ z rezerwy celowej bud etu pañstwa. Poszczególne samorz¹dy otrzymaj¹ dotacje po wy³onieniu wykonawców inwestycji i podpisaniu umów z Wojewod¹ Ma³opolskim. Gminom Ma³opolski i samorz¹dowi województwa przyznano w tym roku z bud etu pañstwa 186 mln z³ na odbudowê infrastruktury po powodziach. W Suchej Beskidzkiej w ramach pozyskanych œrodków planowana jest przede wszystkim odbudowa drogi do osiedla Nowy Œwiat. Po przeprowadzeniu przetargu na to zadanie oka e siê, czy bêdzie równie mo liwoœæ remontu drogi na os. Podksiê e. Ponadto ze œrodków, które otrzyma³ Urz¹d Marsza³kowski, odbudowany zostanie most na drodze wojewódzkiej w kierunku ywca. ród³o: UM Sucha Beskidzka jest wa nym wsparciem dla dzia³añ konserwatorskich przy zbiorach. Umo liwia równie pozyskiwanie danych na jego temat bez koniecznoœci fizycznego kontaktu osoby ogl¹daj¹cej, co ma znaczenie zw³aszcza w przypadku nietrwa³ych dóbr kultury, wymagaj¹cych specyficznych warunków przechowywania. Barbara WoŸniak

4 4 Marzec 2012 Nr 3 SUCHA BESKIDZKA I OKOLICE Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie informuje, e w dniach 12 i 13 maja br. odbywaæ siê bêdzie VIII Festiwal Pieœni Maryjnych Ave Maryja w Osielcu. Regulamin festiwalu wraz z za³¹cznikami znajduj¹ siê na stronie internetowej Urzêdu Gminy w zak³adce Festiwal. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych œpiewaniem do udzia³u w imprezie, która przez okres 7 lat znalaz³a swoje miejsce na mapie kulturalnej Ma³opolski. Organizatorzy Zawoja patrzy w przysz³oœæ» dokoñczenie ze str. 1 regionu otwartego i bogatego w aspekcie przedsiêbiorczoœci. Zastosowanie nowoczesnej techniki pos³u y atrakcyjnemu opowiedzeniu historii dotycz¹cej pocz¹tków przedsiêbiorczoœci w Ma³opolsce mo e w formie show, czy nawet teledysku. Projekt ma kilka p³aszczyzn realizacji. Zasadniczym bêdzie event, w ramach którego przygotowanych zostanie szeœæ spektakli plenerowych utrzymanych w konwencji teatru cieni, pokazywanych m.in. w miastach partnerskich Andrychowa we W³oszech, Niemczech, Holandii, w Czechach i na Lotwie. W tej swoistej teatralnej etiudzie zaplanowano wystêpy zespo³ów z miejscowoœci, zaanga owanych w realizacjê projektu (Andrychów, Libi¹, Zator i Zawoja). Wystêpowaæ bêdzie m.in. Juzyna z Zawoi. Spektakl bêdzie zawiera³ kilka motywów i w¹tków zawojskich: górale, owce, zbójnicy. A naszym produktem eksportowym bêdzie specja³ w postaci serów zawojskich. W ramach realizacji projektu przewidziano równie wystawê fotograficzn¹, prezentowan¹ w centrach wspomnianych miast partnerskich Andrychowa oraz bezp³atny udzia³ w miêdzynarodowych targach, na których bêdziemy siê promowaæ ze swoj¹ ofert¹ i promowaæ regionalne produkty. Poœrednim zyskiem bêdzie zapewne wzmocnienie wspó³pracy miêdzy gminami z Ma³opolski, wiêksza rozpoznawalnoœæ marki Ma³opolska oraz stopniowy, znaczny wzrost liczby turystów, bo o to nam przecie chodzi. Na potrzeby projektu powstanie tak e specjalny portal internetowy, czyli kolejne Ÿród³o informacji m.in. o naszej ma³ej OjczyŸnie. Reasumuj¹c bardzo ciekawe przedsiêwziêcie, ³¹cz¹ce sztukê, nowoczesne technologie, tradycjê i przedsiêbiorczoœæ. Sam jestem ciekaw efektu i odbioru. Mogê przypuszczaæ, i trafi w gusta przede wszystkim m³odych. Gmina Zawoja w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego ma zamiar przyst¹piæ do pilota owego projektu utworzenia nowoczesnej bazy oœwiatowej, czyli budowy szko³y i basenu w Zawoi Centrum oraz remontu obiektów oœwiatowych w Skawicy Centrum, Zawoi Mosorne i Zawoi Wilcznej. Dlaczego gmina zdecydowa³a siê na tak niekonwencjonalny w skali kraju sposób finansowania i realizacji projektu? Zdecydowaliœmy siê na to w³aœnie patrz¹c w przysz³oœæ, nawi¹zuj¹c do nazwy projektu, o którym mówiliœmy wczeœniej i likwiduj¹c zaniedbania, do których w tej materii dosz³o. Mo e PPP to jeszcze niekonwencjonalny u nas w Polsce - sposób, ale popularny w Europie, a biednym gminom z ma³ymi bud etami, czyli takim jak Zawoja, które nie maj¹ wielkiej zdolnoœci kredytowej na budowê szko³y, basenu i przystosowanie innych obiektów oœwiatowych, daj¹cy szanse rozwoju i rozs¹dnego uporz¹dkowania spraw szkolnictwa i innych. Jestem zdecydowanym orêdownikiem rozwi¹zañ i inwestowania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Bardzo siê cieszê, e i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które doskonale wie, i kolejne transze unijne bêd¹ wzmacnia³y sektor PPP i nasza, zawojska Rada Gminy, popar³a mój pomys³. Nie jest tajemnic¹, e w Zawoi dot¹d samorz¹d nie poradzi³ sobie z trudn¹ i dra liw¹ spo³ecznie kwesti¹ oœwiaty. Jednym z priorytetów mojej pracy na stanowisku wójta jest niezbêdne i konieczne uporz¹dkowanie tych spraw, które skupia siê do poprawy warunków nauczania naszych dzieci, przygotowania im odpowiedniego startu edukacyjnego oraz oszczêdnoœci pieniêdzy, które obecnie pompujemy w oœwiatê. Proszê sobie wyobraziæ, e 85 procent subwencji oœwiatowej, czyli pieniêdzy z bud etu pañstwa, u nas po eraj¹ pensje. A gdzie wydatki na utrzymanie obiektów? Na remonty, na inwestycje, na pomoce naukowe itd.??? Efekt jest taki, e dop³acamy du e pieni¹dze ze sk¹pego bud etu gminnego. Na oœwiatê wydajemy ok. 12 mln z³ rocznie. Dziêki rozwi¹zaniu PPP mamy mo liwoœæ strategicznych inwestycji bez obci¹ ania d³ugu publicznego, szybkie uporz¹dkowanie bazy oœwiatowej, racjonalizacjê wydatków. Zakres inwestycji szkolnych w ramach PPP zak³ada: budowê szko³y w centrum wraz z basenem, rozbudowê szko³y w Skawicy i sali gimnastycznej do rozmiarów pe³nowymiarowej hali sportowej, dostosowanie budynku szko³y na Mosornym na potrzeby du ego obiektu przedszkolnego z ma³¹ sal¹ gimnastyczn¹, oraz kompleksow¹ termomodernizacjê obiektu szkolnego na Wilcznej i budowê komplesu sportowego obok ju istniej¹cej tam e infrastruktury Orlika. Chodzi o boiska wielofunkcyjne i korty tenisowe. Szacunkowy koszt ca³ej inwestycji w szkolnictwo oscyluje wokó³ 32 mln z³. Ryzyko budowy i dostêpnoœci bêdzie po stronie partnera prywatnego, a ryzyko popytu podzielone miêdzy partnera prywatnego i gminê. Zatem zgodnie z przepisami Europejskiego Urzêdu Statystycznego nie bêdzie to stanowiæ d³ugu publicznego i pozwoli nam realizowaæ pozosta³e inwestycje. Myœlê przede wszystkim o uporz¹dkowaniu gospodarki wodno-œciekowej, tak e w procedurze PPP wraz z budow¹ w³asnej oczyszczalni œcieków w Skawicy Stecowie. Porozumienie, które zawarliœmy z ministerstwem w sprawie szkó³ gwarantuje wy³o enie ze œrodków ministerialnych ok. 700 tys. z³ na wybór partnera prywatnego. To da pomoc prawn¹ i ekonomiczno-finansow¹ oraz nadzór nad realizacj¹ inwestycji w ramach tzw. pomocy technicznej. Szacuje siê, e jesieni¹ br podpisana zostanie umowa partnerska. Na dniach ma byæ og³oszony przetarg na obs³ugê prawn¹ i ekonomiczn¹ projektu (tzw. doradców). Od kilku miesiêcy mówi siê o rz¹dowych planach prywatyzacji Polskich Kolei Linowych i prawdopodobnym wykupieniu ich przez Tatra Mountain Resorts. Zawoja razem z trzema innymi gminami (Szczawnica, Krynica i Czernichów) poczyni³a ju pewne kroki w celu zabezpieczenia interesów gminy na tym polu. Co uda³o siê wynegocjowaæ i jakie korzyœci dla Zawoi przynios³aby prywatyzacja PKL? Uda³o nam siê wynegocjowaæ du o, ale zaznaczam, i ostateczne decyzje dotycz¹ce samej prywatyzacji PKL-u, jej czasu i metod le ¹ w gestii pañstwa i inwestora. Temat obecnie jest doœæ ywo dyskutowany i medialny. Skupiê siê jednak na naszych ustaleniach z TMR. S¹ one nastêpuj¹ce: je eli zostanie og³oszona prywatyzacja, to ka da z gmin, które utworzy³y konsorcjum: Szczawnica, Krynica, Czernichów i Zawoja wyk³ada kwotê 100 tys. z³. To taki symboliczny wk³ad gotówkowy z naszej strony. Tym samym stajemy siê akcjonariuszami nowej spó³ki. Aby dokonaæ jakiejkolwiek zmiany: nazwy, siedziby, albo zamkn¹æ kolej, obligatoryjna jest zgoda wszystkich akcjonariuszy. Mielibyœmy zatem zastrze one prawo do decyzji. Ka da z gmin zainteresowanych kwesti¹ prywatyzacji przygotowa³a tak e plan remontów i inwestycji, które powinny byæ wykonane na jej terenie w ci¹gu dwóch lat po zakoñczeniu procesu prywatyzacji. Poczynione zosta³y uzgodnienia œrodowiskowe do tych planów. Ka da gmina negocjowa³a swój pakiet inwestycyjny. Dla Zawoi wygl¹da on nastêpuj¹co. W pierwszej kolejnoœci chodzi o budowê dwóch kolei linowych: Zawoja Morgi Polana Zimna Dziura Mosorny Groñ (d³ugoœæ 1840 m) oraz Zawoja Mosorne (Trzy Mostki) Mosorny Groñ (d³ugoœæ 670 m). Wówczas, istniej¹ca ju kolej na Mosorny Groñ by³aby jednym z elementów stacji narciarskiej. Oprócz tego w Zawoi Morgi wybudowany mia³by zostaæ czterogwiazdkowy obiekt hotelowo konferencyjny dla kilkuset osób. Te inwestycje planuje siê przeprowadziæ w ci¹gu dwóch lat od ewentualnego zakupu PKL-u, natomiast do roku 2018 zamierza siê wybudowaæ Kolej Linow¹ (gondolê) Mosorny Groñ Hala Œmietanowa (d³ugoœæ 1410 m) oraz Kolej Linow¹ Zawoja Morgi We³czoñ (d³ugoœæ 1500 m) i Zawoja We³cza We³czoñ (d³ugoœæ 770 m). Te inwestycje ³¹cznie da³yby Zawoi 15 km bardzo atrakcyjnych tras zjazdowych. Je eli sta³oby siê tak, e inwestor nie dotrzyma ustaleñ, p³aci 25 mln z³ odszkodowania na rzecz gminy. Takie s¹ ustalenia na dzisiaj. Reasumuj¹c, je eli dojdzie to prywatyzacji, zak³adanej obecnie, to dziêki dzia³aniom podjêtym w ostatnim czasie zyskujemy: dynamiczny rozwój bazy turystycznej w Zawoi, mamy realny wp³yw na decyzje nowego w³aœciciela, na to co stanie siê z obiektami PKL u, jesteœmy licz¹cym siê dla niego partnerem, nie obci¹ amy d³ugu publicznego obligacjami. Mówi¹c po prostu ca³a idea dzia³añ skupia siê do tego, e mamy atrakcyjne inwestycje bez wydawania du ych pieniêdzy z bud etu gminy. Gmina co bardzo wa ne staje siê wspó³w³aœcicielem gigantycznego maj¹tku i firmy ze znakomit¹ mark¹ za jedyne z³ kapita³u z pe³nym prawem g³osu w sprawie rozwoju. 13 lutego Gmina Zawoja z³o y³a wniosek o dofinansowanie ze œrodków UE projektu budowy nowoczesnego i innowacyjnego centrum edukacyjnorekreacyjnego Korony Ziemi. Partnerem Gminy Zawoja maj¹ byæ Lasy Pañstwowe. Jeœli gmina otrzyma wnioskowan¹ kwotê (5 mln z³), to przyst¹pi do realizacji przedsiêwziêcia. Ile potrwa³aby budowa? Kiedy do centrum mogliby zawitaæ pierwsi turyœci? Wszystko zale y od procedur. Ca³oœæ inwestycji opiewa na ponad 6,7 mln z³, dofinansowanie unijne na 5 mln z³. Decyzji o dofinansowaniu mo na oczekiwaæ najprawdopodobniej pod koniec czerwca. Je eli bêdzie ona pozytywna to mo emy mówiæ o momencie prze³omowym w kszta³towaniu oferty i przestrzeni turystycznej Zawoi oraz regionu. Obecnie zak³adamy taki sposób monta u finansowego Korony Ziemi. Je eli chodzi o czas realizacji zak³adamy pierwsze pó³rocze przysz³ego roku do koñca czerwca - oczywiœcie pod warunkiem przyznania œrodków unijnych. Liczba turystów szacowana jest na co najmniej 73 tysi¹ce rocznie! Zakres inwestycji by³by bardzo szeroki nie tylko budowa budynków i obiektów, makiet szczytów, makiety zewnêtrznej Babiej Góry, ale tak e budowa wodoci¹gu, kanalizacji, oœwietlenia, elementów ma³ej architektury, parkingu i ca³ego uk³adu komunikacyjnego, zakup programów naukowych, wyposa enia typu alarm, internet, monitoring, wyposa enie sali multimedialnej i konferencyjnej. Zwrócê uwagê jeszcze na park linowy, nazwany w projekcie Ma³y Odkrywca Lasu. Ma on byæ jednym z najwiêkszych tego typu obiektów w Polsce i jedynym w swoim rodzaju pod wzglêdem rozwi¹zañ multimedialnych, ³¹cz¹cych ideê zabawy i edukacji. Park bêdzie wyposa ony w MAKÓW PODHALAÑSKI Bezp³atne og³oszenia NIERUCHOMOŒCI Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie szeœciu powiatów: chrzanowskiego, myœlenickiego, miechowskiego, wielickiego, bocheñskiego i suskiego. Wystarczy skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie lub zadzwoniæ na numer: SPRZEDAM Dzia³ki budowlane do sprzedania 20 ar lub 10 ar, piêkny krajobraz, zdrowe powietrze tel14/ lub Zapraszam. Powierzchnia: 115 Do wynajêcia lokal u ytkowy znajduj¹cy sie w Tokarnii. Posiada bardzo dobr¹ lokalizacje na parterze domu, tu przy g³ównej, czêsto uczêszczanej drodze. Powierzchnia wynosi ok 115m, z czego aktualnie 70m stanowi sala sprzeda owa, zaœ 45m zaplecze. Jest ustawny i zadbany, przez co doskonale nadaje siê na sklep, lokal us³ugowy lub biuro. Do lokalu przynale y parking na ok 4 samochody. Posiadamy doœwiadczenie w budownictwie, z chêci¹ pomo emy w ewentualnej adaptacji. Podana CENA 1500 z³ netto JEST DO NEGOCJACJI Do wynajmu, oferujemy równie mieszkania! tel ALWERNIA, osiedle Chemików 22B, SPRZEDAM dzia³kê 0,0134 ha pod zabudowê biurowo-handlowo-us³ugow¹ w centrum kompleksu handlowego osiedla. Media. W³aœciciel. Tel Sprzedam nowy energooszczêdny dom 100 m2 z dzia³k¹ 190 tys z³.obrze e Brzeska,2km od zjazdu z autostrady Sprzedam DZIA KÊ BUDOWLAN 14 arów, obrze a Wieliczki (Dolne Grabówki), w s¹siedztwie komendy policji (ul. Jedynaka). Cena do uzgodnienia. Kontakt: BOSOWICE. Sprzedam czynne stawy rybne na powierzchni 12 h wraz z rybami. Cana z³ tel: SPRZEDAM DZIA KÊ Sprzedam bardzo atrakcyjn¹ dzia³kê budowlano-roln¹: - powierzchnia 21 arów - po³o ona przy ulicy Niwy w Wadowicach - dojazd do dzia³ki drog¹ asfaltow¹ - pr¹d i gaz na s¹siedniej dzia³ce Telefon: Sprzedam dom w Brze nicy,po³o ony 3 km od centrum Bochni o pow.160m2,na dzia³ce o pow.24a.dogodny dojazd z drogi asfaltowej.wolno stoj¹cy,gotowy do zamieszkania(2 du e pokoje,kuchnia,³azienka).wszystkie media,ogrzewanie centralne wêglowe.dom podpiwniczony,mo liwoœæ zagospodarowania wysokich suteren,poddasza oraz istniej¹cego tarasu nad gara em.cena do uzgodnienia.tel Sprzedam ziemiê przy Rabie. GDÓW-M YÑSKA Tel: piesze i napowietrzne trasy edukacyjne. Zaplanowano równie dostosowane do wieku uczestników zabaw gry terenowe, poruszaj¹ce równie tematykê fauny i flory lasów polskich. Park dostarczy atrakcji i elementów w ró nych stopniach zaawansowania. Za³o ono trzy stopnie. Nie zabraknie elementów ekstremalnych: od trudnych tras na wysokoœciach przez kilkunastometrowe wahad³o po œciankê wspinaczkow¹, jedn¹ z najwy szych sztucznych œcianek w Polsce. Projektowana w Zawoi na Morgach inwestycja i to podkreœlam gdzie tylko mogê - œwietnie wpisuje siê w kierunki przyjête w wa nych strategicznych dokumentach dla regionu, a mianowicie w Strategiê Rozwoju Powiatu Suskiego na lata oraz w Strategiê Rozwoju Województwa Ma³opolskiego na lata Rozmawia³a Anna Pi¹tkowska-Borek Fot. Sportowych rywalizacji w Makowie ci¹g dalszy W ramach Gminnych Igrzysk M³odzie y Szkolnej, w Zespole Szkó³ w Makowie Podhalañskim 13 marca 2012 roku odby³y siê zawody sportowe w mini pi³kê rêczn¹ szkó³ podstawowych. Organizatorem zawodów by³ Zespó³ Szkó³ w Bia³ce. Do udzia³u w rozgrywkach zg³osi³y siê: dru yna dziewcz¹t z SP nr 1, SP nr 2 z Makowa Podhalañskiego oraz dru yna ch³opców z SP z Bia³ki i SP nr 1 z Makowa Podhalañskiego. Rozgrywki sportowe uœwietni³ wystêp zespo³u tanecznego SP nr 1 z Makowa Podhalañskiego, zagrzewaj¹cy wszystkich zawodników do sportowej rywalizacji. W wyniku rozegranego turnieju wy³oniono zwyciêzców. Wœród dziewcz¹t I miejsce zdoby³a Szko³a Podstawowa nr 2 z Makowa Podhalañskiego, a wœród ch³opców laury zwyciêstwa przypad³y dru ynie ze Szko³y Podstawowej nr 1. równie z Makowa Podhalañskiego. Dru yny te bêd¹ reprezentowa³y gminê w powiatowych zawodach sportowych. Uczniowie, którzy brali udzia³ w zawodach, otrzymali pami¹tkowe dyplomy, a za zdobycie pierwszego miejsca puchary. Rozgrywki w pi³kê rêczn¹ zaczynaj¹ cieszyæ siê zainteresowaniem wœród m³odzie y. Kszta³tuj¹ i rozwijaj¹ odwagê, wolê walki, bystroœæ, œwiadom¹ dyscyplinê, a przede wszystkim wspó³pracê w zespole. Cechy te utrwalaj¹ siê z czasem w takim stopniu, e staj¹ siê nawykiem w yciu codziennym, w nauce, a póÿniej w pracy. ród³o: UM Maków Podhalañski Sprzedam mieszkanie 67m2 spó³dzielczo-w³asnoœciowe w Krakowie na oœ. Piaski Nowe, 4 pokojowe na I piêtrze bloku 10 piêtrowego. Osobno ³azienka i ubikacja. Pod³oga parkiet dêbowy. Na osiedlu s¹ dwa przedszkola, naprzeciw szko³a podstawowa. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam pilnie dzia³kê roln¹ 16 arów, w dobrej cenie w Gdowie!! tel tel CHRZANÓW - Pilnie sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe [odrêbna w³asnoœæ]. M-3, 48,90 m2.2 pokoje, du y balkon, I piêtro.mieszkanie przy ul.sienkiewicza. Tel.: Proszê dzwoniæ po 16. Dom mieszk. o pow. 186m2, stan surowy zamkniêty (tynki, wewn. wylewki, stolarka zewn. wyk prywatnie, inst. wodna, œciekowa, elektr. 220/380V i gazowa). Oko³o 58m2 2 pomieszczenia z przezn. na dzia³alnoœæ us³. itp. kot³ownia, pralnia z toalet¹, podrêczny magazyn i oddzielny gara. Parter i poddasze po 60m2, 6 pokoi, 2 kuchnie, z ³azienk¹, 2 WC, dzia³ka prywatna 6A. tel Chrzanów - sprzedam lokum 30 m2 do adaptacji pod lokal biurowo-handlowo-us³ugowy, kancelariê, gabinet w centrum miasta. Parter od strony ulicy. Tel Sprzedam dom w Brzesku ul.b.czecha 3 o powierzchni 110m2. Powierzchnia dzia³ki 4ary. Blisko centrum. W cichej i spokojnej okolicy. Telefon: Cena do negocjacji. Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w Chrzanowie 35 m na wiêksze. tel. kontaktowy Sprzedam dzia³kê budowlan¹-widokow¹ 30a w Porêbie Spytkowskiej- b. atrakcyja cena. telefon: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w apczycy k. Bochni - o pow. 11 ar - cena z³ - tel Sprzedam widokow¹ dzia³kê budowlan¹ o pow. 21 arów przy ul. Starzeñskiego w Suchej Beskidzkiej. Dojazd do dzia³ki drog¹ asfaltow¹. Tel Sprzedam dom w Suchej Beskidzkiej pow. 135m2 istnieje mozliwosc adaptacji pietra o dalsze 100m2, wszystkie media. dojazd droga gminna asfaltowa, blisko centrum, spokojna okolica w poblizu las, potok liczne szlaki rowerowe i do turystyki pieszej. tel CHRZANÓW centrum - dzia³ka 3,06 ara pod budowê domu jednorodzinnego z gara em dwustanowiskowym lub obiektu handlowo -us³ugowego. Doskona³a lokalizacja. 100 m. od Sanepidu i Starostwa Powiatowego. Media na dzia³ce. W³aœciciel. Tel Sprzedam dzialki rolne w Suchej Beskidzkiej o pow. 3278m2 i6587m2 dojazd droga gminna asfaltowa,media w poblizu. Cicha spokojna okolica,blisko centrum. Tel Sprzedam dom piêtrowy w Wierbce województwo Œl¹skie Pow u ytkowa 110 m2 na dzia³ce 6 a. tel kontaktowy: Sprzedam mieszkanie 26 m2, Miechów ul. Jagielloñska, te Sprzedam dzia³ke budowlan¹ w Poznachowicach Górnych. 11 arów. Media: pr¹d, woda. Pozwolenie na budowê. Projekt \"Doskona³y 2 EN\" z pracowni Domy z Wizj¹. W okolicy grzybodajne lasy, blisko do wyci¹gu narciarskiego w Kasinie. 30 km do Krakowa. cena tel Brzesko centrum sprzedam lub wynajme ladne mieszkanie 3ch pokojowe po generalnym remoncie tel Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ 19,5 ara po³o ona pod dalszy ci¹g na str. 7»

5 Nr 3 Marzec Sukces m³odych pi³karzy KS UNIA z Naprawy Dru yna m³odzików, rocznik 1999 i m³odsi Klubu Sportowego "UNIA" z Naprawy zajê³a drugie miejsce w XX Halowym Turnieju Pi³ki No nej o Puchar Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No nej Nowy S¹cz. Jak powiedzia³ prezes KS Unia, Henryk Œwiêchowicz: Jest to nasze dotychczasowe najwiêksze osi¹gniêcie w halowych rozgrywkach pi³karskich. Ju sam awans do tych fina³ów by³ bardzo du ym sukcesem, bo zawsze rywalizuje ze sob¹ kilkanaœcie bardzo dobrych dru yn z Zakopanego, Nowego Targu oraz szkó³ki pi³karskie Wis³y Kraków i Górnika Zabrze. Mistrzostwa w tej kategorii wiekowej odby³y siê w dniu r w hali wodowiskowo-sportowej w Nowym S¹czu. Dru yna z Naprawy swoj¹ doskona³¹ gr¹ pokona³a wiele bardziej znanych w œwiatku pi³karskim dru yn, sprawiaj¹c tym samym sensacjê w turniejowych rozgrywkach. Ogromna zas³uga w osi¹gniêciu tego celu nale y do trenera Franciszka Gacka, który potrafi³ stworzyæ wspania³¹ dru ynê, maj¹c¹ realne szanse na awans do ma³opolskiej ligi juniorów m³odszych. Dru yna Unii gra³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Tomasz Œwiêchowicz ZS Naprawa Piotr Panek ZS êtownia Micha³ Banik ZS Naprawa Mateusz Mas³owski ZS Naprawa Kacper Gierat ZS Osielec Maciej Banik ZS Naprawa Dominik Kaczmarczyk ZS Naprawa Franciszek Gacek - trener bs GMINA JORDANÓW Sportowe zmagania Gmina Jordanów ju po raz drugi uczestniczy³a w IX Jordanowskim Halowym Turnieju Pi³ki No nej na zaproszenie partnerskiej Gminy Jordanów Œl¹ski. Turniej odby³ siê 25 lutego br. a wziê³o w nim udzia³ 8 dru yn, 7 z województwa Dolnoœl¹skiego oraz nasza dru yna reprezentuj¹ca gminê Jordanów. Jordanowska reprezentacja tym razem zajê³a 6 miejsce, a wiêc awans o dwa miejsca w stosunku do roku ubieg³ego, kiedy debiutowaliœmy w tej imprezie. Zatem, nasza pozycja w tym turnieju z roku na rok roœnie i mamy nadziejê, e bêdzie coraz lepiej. Zawodnikom bior¹cym udzia³ w turnieju towarzyszy³a grupka kibiców, co zosta³o przez organizatorów docenione dyplomem "Podziêkowanie dla grupy wspieraj¹cej". W meczach pó³fina³owych i fina³o- Gminny Konkurs Recytatorski Szkó³ Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Jordanów rozstrzygniêty W dniu 16 marca 2012 r. w filii Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu i Promocji w Wysokiej odby³ siê Gminny Konkurs Recytatorski Szkó³ Podstawowych i Gimnazjum. Wziê³o w nim udzia³ 28 uczniów z Zespo³ów Szkó³ z terenu gminy Jordanów. Pierwsze miejsce wœród najm³odszych uczestników obejmuj¹cych klasy 1-3 zdoby³a Martyna Bachul, drugie Gabriela Koz³owska obie uczennice ze Szko³y Podstawowej w Toporzysku, a trzecie miejsce Anna Leœny ze Szko³y Podstawowej w êtowni. Do Konkursu Powiatowego, który odbêdzie siê w Makowie Podhalañskim, zakwalifikowa³a siê Martyna Bachul. Wœród klas 4-6 Szkó³ Podstawowych pierwsze miejsce zdoby³a Magdalena Ko³odziejczyk ze Szko³y Podstawowej w êtowni, drugie Rafa³ Basiura ze Szko³y Podstawowej w Toporzysku a dwa trzecie miejsca ex equo zajê³a Natalia Kurek i ukasz Grzybacz ze Szko³y Podstawowej w Naprawie. Do Konkursu Powiatowego w Makowie Podhalañskim, zakwalifikowa³a siê Magdalena Ko³odziejczyk i Rafa³ Basiura. Pierwsze miejsce wœród m³odzie y gimnazjalnej wywalczy³a Joanna Wicher, miejsce drugie zajê³a Katarzyna Worwa obie z Gimnazjum w êtowni. Miejsce trzecie zajê³a Anna Kozak z Gimnazjum wych, dopingowaliœmy bardzo gor¹co dru ynie gospodarzy, która ostatecznie wywalczy³a drugie miejsce. Nale y podkreœliæ bardzo mi³¹ atmosferê na zawodach oraz bardzo sportow¹ rywalizacjê. Szczególnie serdecznie nasz¹ grupê przyjê³o miejscowe Ko³o Gospodyñ Wiejskich, które w ramach dalszego zacieœniania wspó³pracy gmin partnerskich zosta³o wraz z w³adzami gminy, zaproszone na Gminny Przegl¹d Potraw Regionalnych, który w tym roku odbêdzie siê w Naprawie. Organizatorzy wyjazdu na turniej dziêkuj¹ wszystkim, którzy uczestniczyli w wyjeÿdzie a szczególnie zawodnikom, którzy siê tak bardzo postarali. JFM w Toporzysku. Wszystkie trzy uczennice zosta³y zakwalifikowane do Konkursu Powiatowego, który odbêdzie siê 12 kwietnia br w Budzowie. Uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody ksi¹ kowe, dyplomy oraz s³odycze. Wystêpy ocenia³a komisja w sk³adzie mgr Gabriela Korbel, mgr Monika Hopciaœ oraz mgr Renata Kozak, którym organizatorzy bardzo serdecznie dziêkuj¹ za pracê w jury. Dziêkujemy równie wszystkim recytatorom za udzia³ w konkursie. Szczególne podziêkowania przekazujemy nauczycielom, którzy przygotowali swoich uczniów do wystêpu. Gratulujemy zwyciêzcom i trzymamy kciuki za wystêpy w Konkursach Powiatowych. JFM

6 6 Marzec 2012 Nr 3 INFORMACJE Tani i ekologiczny sposób na ogrzewanie domu Regiony turystyczne woj ma³opolskiego w okresie zimowym s¹ coraz bardziej nara one na zwiêkszon¹ emisjê py³ów oraz szkodliwych gazów tworz¹cych tzw. smog, z tradycyjnych pieców wêglowych c.o. Jednym ze sposobów na zmniejszenie tego zagro enia jest wymiana ich na nowoczesne ekologiczne kot³y nowej generacji. Niedawno wymyœlono nowy doskona³y sposób spalania wêgla kamiennego, w pe³ni ekologiczny, zautomatyzowany, ale przede wszystkim bardzo efektywny, bowiem pozwalaj¹cy ca³kowicie wykorzystaæ ciep³o drzemi¹ce w wêglu. Zbudowano kot³y z palnikiem retortowym, w którym wêgiel jest automatycznie dozowany, daj¹cy spalanie bezdymne, nisk¹ emisjê py³ów oraz szkodliwych gazów (ponad 100 krotnie mniej B(a)P w spalinach ni w kot³ach miarowych, oraz kot³y t³okowe które tworz¹ now¹ generacjê kot- ³ów opalanych wêglem. Automatyczny sposób podawania paliwa za pomoc¹ podajnika t³okowego bezpoœrednio na ruszt w po³¹czeniu z precyzyjnie dobran¹ iloœci¹ powietrza wdmuchiwanego w okreœlone strefy sprawia, e urz¹dzenie odznacza siê wysok¹ efektywnoœci¹ ciepln¹ i niezwykle nisk¹ emisj¹ substancji szkodliwych, co potwierdzaj¹ stosowne badania i atesty. S¹ te ekologiczne kot³y które spalaj¹ nie tylko wêgiel ale niektóre bio-paliwa jak pellet, ³upiny gryki, wyt³oczki rzepaku itp. Zu ycie ciep³a w budynku i wielkoœæ kosztów jego ogrzewania zale y od kilku czynników: rodzaju i sprawnoœci instalacji grzewczej, rodzaju i jakoœci paliwa oraz izolacji termicznej budynku. W przypadku wêglowych systemów grzewczych równie odpowiednie paliwo w du ej mierze decyduje o ich efektywnoœci ekologicznej i ekonomicznej. Niskie koszty ogrzewania, komfort i bezpieczeñstwo u ytkowania kot³ów, zale ¹ wiêc te od tego, jaki wêgiel bêdzie w nich spalany. Szacunkowe, roczne koszty ogrzewania mieszkania o powierzchni 100 m 2 przedstawiono poni ej: Paliwo i technika grzewcza Roczny koszt ogrz. z³/rok Energia elektryczna 5320 Energia elektryczna taryfa 4180 nocna Gaz ziemny 2500 Olej opa³owy 2450 Wêgiel tradycyjne kot³y wêglowe EKORET kot³y retortowe do 1600 EKO-FINS kot³y retortowe (w.g K.H.W. S.A. Katowice) Za efektem ekonomicznym postêpuje znacz¹cy efekt ekologiczny szacowany jako ró nica pomiêdzy wielkoœci¹ emisji ze starych, nisko sprawnych technologii wêglowych a emisj¹ uzyskiwan¹ z niskoemisyjnych kot³ów wêglowych nowej generacji opalanych wysokojakoœciowymi paliwami. Zastosowanie kot³ów niskoemisyjnych, nowej generacji redukuje t¹ emisjê do oko³o 92 kg / rok co oznacza, e uzyskany efekt ekologiczny z 1 gospodarstwa eksploatuj¹cego nowoczesny kocio³ wêglowy o mocy 25 KW to oko³o 1262 kg / rok a z uwzglêdnieniem emisji CO2 to 7164 kg / rok. Walory ekologiczno ekonomiczne nowych technologii wytwarzania ciep³a na bazie paliw kwalifikowanych s¹ podstaw¹ uruchomiania przez samorz¹dy wielu miast i gmin tzw. Programów Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), które przyczyni¹ siê do wymiany wielu tysiêcy starych, zanieczyszczaj¹cych œrodowisko kot³ów wêglowych. Czym ogrzewaæ dom by p³aciæ mniejsze rachunki? Nowoczesne kot³y wêglowe dla gospodarstw domowych pracuj¹ w pe³nej automatyce nie wymagaj¹c obs³ugi przez okres 3-5 dni, co gwarantuje sta³y komfort cieplny. Wysoka sprawnoœæ spalania % wraz z relatywnie niskimi cenami paliw wêglowych powoduj¹, e koszt ogrzewania wêglowego jest zdecydowanie najni szy na rynku. Wysokoœæ rachunków za ogrzewanie zale y od rodzaju i efektywnoœci systemu grzewczego. Porównuj¹c przeciêtny roczny koszt ogrzewania budynku o pow. 180 m2 zauwa ymy, e wykorzystuj¹c paliwo wêglowe zap³acimy ok z³, za gaz ziemny ok z³, za olej 6800 z³, natomiast za pr¹d w taryfie G12 a 8693 z³ (przy za³o eniu równomiernego czerpania energii w dzieñ i noc). Podsumowuj¹c, wêgiel wci¹ jest najtañszym Ÿród³em ciep³a w naszych domach. Jak prawid³owo dobraæ wêgiel do kot³a i czy wa na jest jakoœæ kupowanego wêgla? Klasyczne kot³y retortowe spalaj¹ tzw. ekogroszki o niskiej spiekalnoœci i uziarnieniu 5-25 mm. Kot³y o nowoczeœniejszej konstrukcji przystosowane s¹ do spalania mieszanek mia³owo-groszkowych o uziarnieniu 0-31,5 mm i podwy szonej spiekalnoœci (RI<50). W kot³ach tych mo emy spalaæ zarówno klasyczne ekogroszki, jak i nowe rodzaje paliw kwalifikowanych. Na wolnym rynku dzia³a dziœ wielu sprzedawców, którzy nie zawsze oferuj¹ paliwa o odpowiedniej jakoœci. Dlatego kupuj¹c wêgiel do naszych domów nie nale y siê sugerowaæ powszechnie stosowan¹ nazw¹ eko-groszek, lecz trzeba wybieraæ produkty posiadaj¹ce certyfikaty potwierdzaj¹ce ich jakoœæ, pochodzenie i przeznaczenie. Zwracaj¹ na to uwagê równie producenci kot³ów grzewczych. S¹ to wêgle o œciœle okreœlonych parametrach fizykochemicznych, których spalanie zapewnia w³aœciw¹ pracê kot³ów grzewczych, pozwalaj¹c osi¹gn¹æ ich maksymaln¹ sprawnoœæ przy zachowaniu obowi¹zuj¹cych standardów w zakresie ochrony œrodowiska Nasza Gazeta wspiera akcjê zmniejszenia emisji CO 2 przez wymianê starych kot³ów C.O. na ekologiczne wysokowydajne kot³y wêglowe w regionach turystycznych woj. Ma³opolskiego. Roczny koszt ogrzewania budynku 180 m z³ 4700 z³ 6800 z³ 8693 z³ Wêgiel 700,00 z³/t Gaz ziemny sieæ Olej opa³owy Pr¹d

7 Nr 3 Marzec PIT-y nie takie straszne! Jak rozliczyæ PIT-a w domu? INFORMACJE Wiele osób jest przera onych, na myœl o rozliczeniach rocznych z Fiskusem. Druki ró nych formularzy PIT to dla niektórych czarna magia i nawet nie próbuj¹ wype³niæ ich samodzielnie. A tu nic prostszego Aby wype³niæ bezb³êdnie PIT wystarczy po³¹czyæ siê z internetem i pobraæ darmowy program do rozliczeñ PIT. Z jego pomoc¹ mo na rozliczyæ siê indywidualnie, wspólnie z ma³ onkiem, mog¹ to te zrobiæ osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Taki licencjonowany bezp³atny program mo na pobraæ na stronie internetowej Z pomoc¹ kreatora rozliczeñ, ka da osoba, bêdzie w stanie sama wype³niæ swojego PIT-a i wys³aæ go on-line do w³aœciwego urzêdu skarbowego lub dostarczyæ go tam drog¹ tradycyjn¹. Korzystaj¹cy z tego bezp³atnego programu przekazuj¹ 1% nale nego podatku na rzecz organizacji po ytku publicznego Fundacji Alma Spei, która prowadzi Hospicjum Domowe dla Dzieci. Fundacja Alma Spei dzia³a blisko nas opiekuj¹c siê dzieæmi z najbli szej okolicy. Zespó³ hospicyjny, sk³adaj¹cy siê z lekarzy, pielêgniarek, rehabilitantów, pedagoga, psychologów i kapelana, odwiedzaj¹ ciê ko chore dzieci, które mieszkaj¹ w promieniu 100 km od Krakowa. Dziêki tej opiece dzieci mog¹ byæ w domu, ze swymi bliskimi. Nowoczesny sprzêt medyczny pozwala im cieszyæ siê yciem mimo wszystko. Dla rodziców to wielka ulga, wiêkszoœæ wydatków zwi¹zanych z leczeniem i opiek¹ pokrywa hospicjum. Hospicjum to nie tylko opieka medyczna, wsparcie rzeczowe i materialne. Do chorych dzieci przyje d aj¹ wolontariusze, by przywo³aæ uœmiech na ich twarzach. Alma Spei organizuje te wycieczki, spotkania, urodziny dla dzieci, a tak e promuje wolontariat w szko³ach. Jednym z honorowych hospicyjnych wolontariuszy jest Pani Ma³gorzata Ostrowska-Królikowska, znana z roli Gra yny Lubicz z serialu Klan, która wraz ze swoimi córkami odwiedza podopiecznych i wspiera kampaniê spo³eczn¹ na rzecz chorych dzieci 1% By œmia³y siê do koñca. Aby przy³¹czyæ siê do tego wielkiego dzie³a, wystarczy przekazaæ 1% podatku wpisuj¹c w deklaracji PIT numer KRS w odpowiedni¹ rubrykê lub rozliczyæ siê z pomoc¹ bezp³atnego programu do rozliczeñ PIT dostêpnego na stronie G³os Beskidzki ul. Romanowicza Kraków beskidzki Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Beskidzki Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c., ul. Romanowicza 4, Kraków. Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Beskidzki, ul. Romanowicza 4, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. lasem 8km od Krzeszowic. Dzia³ka posiada ksiêgê wieczyst¹ sprzedaje w³aœciciel. Cena za ca³oœæ Mo liwoœæ dokupienia dzia³ki obok 18 arów cena Tel ALWERNIA, osiedle Chemików 22B, SPRZEDAM dzia³kê 0,0134 ha pod zabudowê biurowo-handlowo-us³ugow¹ w centrum kompleksu handlowego osiedla. Media. W³aœciciel. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ po³o on¹ w Stryszawie- Hucisko niedaleko Zawoi. Powierzchnia wynosi 9,5 ara. W obrêbie dzia³ki jest dostêp do wody i pr¹du.droga dojazdowaasfaltowa..okolica dzia³ki jest bardzo spokojna i graniczy z lasem.. Cena wynosi z³.! Zainteresowanych proszê o kontakt po godz.16:00 ;) Nr.tel.: Sprzedam drewniany dom z lat 50-tych wraz z zabudowaniami gospodarczymi na dzia³ce 19 ar oraz 1 ha pola i 13 ar lasu. Dom znajduje siê na granicy puszczy niepo³omickiej w bezpoœrednim s¹siedztwie stawu i lasu(powiat Bocheñski). Dom w stanie œrednim do remontu. Cena z³. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w okolicy Sczyrzyca, powiat limanowski. Dzia³ka o pow. oko³o 10 arów, droga dojazdowa z drogi g³ównej, lekkie wzniesienie,³adna okolica. Cena do uzgodnienia.tel Sprzedam! 3 dzia³ki budowlane na Wysokiej. -17a -24a -27a Teren nie zalewowy i nie osuwiskowy. Cena do uzgodnienia. kontakt Sprzedam! Dom mieszkalny, jednorodzinny, wolnostoj¹cy, nie podpiwniczony, parterowy, w surowym stanie stoj¹cy na dzia³ce o powierzchni 10,5a. po³o ony w malowniczej okolicy w centrum Bystrej w pobli u: przedszkola, koœcio³a, urzêdu gminy, poczty, supermarketu i OSP. Teren nie zalewowy i nie osuwiskowy. Cena kontakt Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 18,5a w miejscowoœci GDÓW z wydanymi warunkami zabudowy, pe³nymi mediami oraz drog¹ dojazdow¹. KONTAKT: Przyborów, gmina Borzêcin w centrum wsi. Miejsce dobrze skomunikowane, bliski dostêp do sklepów, szko³y, oraz œrodków komunikacji miejskiej. Przedmiotem sprzeda y jest budynek mieszkalny drewniano-murowany oraz zabudowania gospodarcze: stajnia i stodo³a murowana, kryte dachówk¹. Zabudowania usytuowane s¹ na dzia³ce o powierzchni 0,13ha. Dom zosta³ wybudowany w latach 60-tych. Czêœæ murowana dobudowana pod koniec lat 80-tych. Powierzchnia uzytkowa ok.70m2. Powierzchnia ca³kowita ok.100m2. Cztery pokoje, kuchnia, ³azienka z wc oraz korytarz. Wszystkie media: woda /wodoci¹g/, gaz, pr¹d, si³a, telefon. Szambo. Ogrzewanie piecowe. Studnia. Dach kryty dachówk¹. Na pod³ogach w dwóch pokojach deski, natomiast w pozosta³ych pomieszczeniach p³ytki i wylewka cementowa. Dom posiada dwa osobne wejœcia z podwórka. Dzia³ka ogrodzona, w kszta³cie prostok¹ta. Szerokoœæ od drogi ok.18m / ty³ ok.21m/. Dojazd drog¹ poln¹, ok.70m od asfaltu. Cena podlega negocjacji.tel Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 10 ha blisko Miechowa. Ziemia klasy IIIa-IVa. Zabudowania: dom, 2 stodo³y, chlewy, gara e, silosy, maszyny rolnicze. Tel Mieszkanie Rabka Zdrój!!!!!! Sprzedam mieszkanie na osiedlu S¹decka o powierzchni 50 m2, II piêtro, 2 pokoje z kuchni¹, oddzielne ³azienka i wc.cena do uzgodnienia Szczegó³y pod telefonem Sprzedam mieszkanie na osiedlu S¹decka o powierzchni 50 m2, II piêtro, 2 pokoje z kuchni¹, oddzielne ³azienka i wc. Szczegó³y pod telefonem Sprzedam dzia³ke budowlano-roln¹ 36 ar ( ok 16 ar budowlane ) w miejscowoœci Lipnik,dojazd prosto z drogi asfaltowej,pr¹d,woda i tel na dzia³ce.dzia³ka p³aska,idealna pod zabudowe z malowniczym widokiem.w pobli u sklep,szko³a i koœció³.okazyjna cena 3300 z³/ar.tel CHRZANÓW centrum - dzia³ka 5,5 ara pod budowê domu jednorodzinnego z gara em dwustanowiskowym, kompleksu gara y lub obiektu handlowo-us³ugowego. Media na dzia³ce. W³aœciciel. Tel Mamy dla Pañstwa oferty pozabankowe i prywatne - kwota do bez zabezpieczenia na 5 lat-jeœli opóÿnienia w sp³acie rat nie s¹ wiêksze ni 90 dni (konsolidacja lub gotówka) Kredyt jest mo liwy równie wtedy gdy w przesz³oœci by³a windykacja b¹dÿ komornik -kwota do po yczka prywatna pod zastaw nieruchomoœci ( dom, mieszkanie, dzia³ka budowlana) Wszelkie formalnoœci za³atwiamy bardzo szybko NIE POBIERAMY OP AT WSTÊPNYCH Skontaktuj siê koniecznie i zapytaj o ofertê dla siebie! gg Tel Sprzedam dom z dzia³k¹ 10,10 ar w Charsznicy ko³o Miechowa ul górna 15. Wiêcej informacji po nr tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 12 arów. Binczyce ko³o Gdowa. Tel: BRZESKO centrum, sprzedam lub wynajmê ³adne mieszkanie, 3 pokojowe po generalnym remoncie. Tel: Sprzedam nowy dom w Dobczycach na dzia³ce oœmioarowej. Budynek ma powierzchniê 150 metrów, pokryty dachówk¹ ceramiczn¹.dom wykonany z ceg³y Porotherm. Tel Dzia³kê rekreacyjn¹ z altan¹ murowan¹ pr¹d woda,gaz butla,ogrodzona w Bochni ogródki dzia³kowe \"Hutnik\" kontakt tel , Dzia³kê rekreacyjn¹ z altan¹ murowan¹ pr¹d woda,gaz butla,ogrodzona w Bochni ogródki dzia³kowe \"Hutnik\" kontakt tel , Sprzedam dzia³ki budowlane piêknie po³o one 20 i 10 ar w super cenie,oraz piec do centralnego ogrzewania 3 m o powierzchni grzewczej do400 m2 tel Zapraszam. Do sprzedania dzia³ki budowlane 20 ar.lub 10 ar.bardzo ³adna okolica,w pobli u szko³a,sklepy,koœció³ 500 m od rynku tel.14/ lub Zapraszam. Sprzedam dzia³kê budowlan¹ us³ugow¹ 25ar.Biadoliny Szlacheckie.Cena do uzgodnienia.tel Sprzedam dzia³ki rolne i leœne po³o one w miejscowoœci Osielec. Miejscowoœæ po³o ona jest miêdzy miastami Maków Podhalañski i Jordanów, w województwie ma³opolskim. Dzia³ek jest czternaœcie, w tym po³owa stanowi las poroœniêty sosnami, a pozosta³a czêœæ to tzw. pola. Dzia³ki nie s¹ skupione w jednym miejscu. ¹czna ich powierzchnia wynosi 1,35h. Oferta sprzeda y dotyczy ca³oœci. Cena 80tyœ.z³ Tel Pod inwestycje lub lokata kapita³u, dzia³ka budowlana 87 ar w odleg³oœci 9 km od centrum Tarnowa - Wola Rzêdziñska, dzia³ka przylega do drogi asfaltowej aktualne warunki zabudowy, media na miejscu, mo liwoœæ dowolnego podzia³u, cena to ok. 160 tyœ do negocjacji- mo liwoœæ rat, poœrednikom dziêkujê tel CHRZANÓW centrum - dzia³ka 3,06 ara pod budowê domu jednorodzinnego z gara em dwustanowiskowym lub obiektu handlowo-us³ugowego. Doskona³a lokalizacja. 100 m. od Sanepidu i Starostwa Powiatowego. Media na dzia³ce. W³aœciciel. Tel Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ 33 ary, w tym 17 arów budowlanej, K³aj tel Dzia³kê budowlan¹ odsprzedam z wa nym pozwoleniem na budowê domu parterowego z u ytkowym poddaszem. Por¹bka Uszewska. Cena za ca³oœæ 25000z³. Wymiary ok34mx90m. Teren lekko pochy³y. Dojazd drog¹ gminn¹ bez asfaltu 200m. Uzgodniony przy³¹cz wody, gazu pr¹du Pilne! Dzia³kê budowlan¹ odsprzedam z wa nym pozwoleniem na budowê domu parterowego z u ytkowym poddaszem. Por¹bka Uszewska. Cena za ca³oœæ 25000z³. Wymiary ok34mx90m. Teren lekko pochy³y. Dojazd drog¹ gminn¹ bez asfaltu 200m. Uzgodniony przy³¹cz wody, gazu pr¹du Pilne! Sprzedam czynne stawy rybne na pow 12 h w miejscowoœci Bosowiec na pograniczu woj Ma³opolskiego i Œwiêtokrzyskiego.Cena do uzgodnienia.tel Kupiê dzia³kê budowlan¹ w okolicy Wieliczki do 10 ar. tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Myœlenicach udzia³ 50% z dzia³ki 14 ar z domem drewnianym.cena 4o tys. tel Sprzedam mieszkanie 45 m2 (przedpokój, ³azienka, salon z aneksem kuchennym, sypialnia + pomieszczenie gospodarcze i s³oneczny taras 18 m2) wraz z miejscem parkingowym zlokalizowanym w podziemnym gara u. tel Sprzedam - dom 100 m2 z dzia³k¹ 5 arów w Mszanie Dolnej. Cena do uzgodnienia. tel SPRZEDAM DZIA KÊ Sprzedam bardzo atrakcyjn¹ dzia³kê budowlano-roln¹: - powierzchnia 21 arów - po³o ona przy ulicy Niwy w Wadowicach - dojazd do dzia³ki drog¹ asfaltow¹ - pr¹d i gaz na s¹siedniej dzia³ce Telefon: Sprzedam dzia³ki budowlane: 15 arów + media( w jednym kawa³ku, przy drodze asfaltowej), 12 arów, 22 ary. tel , Zamieniê mieszkanie na mniejsze. Metra 49m2. Dwa pokoje. Chrzanów os. Po³udnie. Parter. kontakt tel Zamieniê mieszkanie na mniejsze. Metra 49m2. Dwa pokoje. Chrzanów os. Po³udnie. Parter. kontakt tel ALWERNIA, osiedle Chemików 22B, SPRZEDAM dzia³kê 0,0134 ha pod zabudowê biurowo-handlowo-us³ugow¹ w centrum kompleksu handlowego osiedla. Media. W³aœciciel. Tel Do sprzedania dom jednorodzinny ogrodzony na dzia³ce 7 arów w Brzesku. Super lokalizacja, wszelkie media, umeblowany do zamieszkania od zaraz. Du o zieleni. Cena do uzgodnienia. Tel Zawoja centrum - sprzedam dom drewniany pow.190m,dzia³ka/5ar/ ogrodzona oraz gara i drewutnia. Dom jest wyposa ony, umeblowany, po remoncie/mo e byæ na dzia³alnoœæ turystyczn¹/. Media: pr¹d, si³a, wodoci¹g, telefon, rtv. Cena 350tys.do uzgodnienia. Wiêcej pod nr.tel Szukam domu do wynajêcia p³atne z góry za rok. Interesuj¹ mnie okolice Bochni, apczycy, Gdowa, Niepo³omic, Wieliczki. Cena max do 500 z³/ miesiêcznie tel: KOPALINY Do sprzedania dzia³ka 36 arów, p³aska, prostok¹tna, po³o ona niedaleko od drogi g³ównej powiatowej. Dojazd do dzia³ki drog¹ gminn¹. Dzia³ka le y w ³adnym, zacisznym miejscu w terenach pod zabudowê. Okolica cicha, ³adna, i bezpieczna, ca³kowicie bez terenów zalewowych i osuwiskowych. Kopaliny to wieœ, le ¹ca na trasie pomiêdzy Bochni¹ a Nowym Wiœniczem. Bardzo okazyjna cena z³ za 1 ar, mo liwoœæ negocjacji. W³aœciciel. Tel Dom ca³oroczny o pow.u ytkowej 88m na dzia³ce 1700m pol. w Jasienicy K/Myœlenic na trasie do Su³kowic.Murowany lata 70-te,wszyskie media na dzia³ce wraz z kanalizacj¹.poddasze u ytkowe do zagospodarowania.wjazd korzystny bezp.z drogi g³ównej.cena przystêpna z³.tel ) Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ 40ar w tym jest 15ar budowlane 14ar orne 11ar lasu 2) dzia³kê roln¹ 47ar 3) dzia³kê budowlan¹ 15ar Krzyszkowice ko³o Myœlenic tel Do sprzedania mieszkanie o pow. 45 m2 (wystawa po³udniowa) sk³adaj¹ce siê z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, ³azienki, przedpokoju oraz s³onecznego tarasu (18 m2) Do nieruchomoœci przynale y tak e pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane na poddaszu oraz miejsce parkingowe w podziemnym gara u. W cenie mieszkania kuchnia z zabudowanym sprzêtem AGD wysokiej klasy, szafa wnêkowa firmy Komandor oraz meble ³azienkowe. Budynek wielorodzinny, w którym znajduje siê mieszkanie po³o ony jest przy ul. Jod³owej, ok. 500 m od centrum Makowa Podhalañskiego w przyjemnej, spokojnej okolicy blisko lasu, ok 70 m. od g³ównej drogi. Rok oddania do u ytku: 2010 r. Istnieje mo liwoœæ kupna mieszkania bez miejsca w gara u. tel.kontaktowy Do sprzedania mieszkanie o pow. 45 m2 (wystawa po³udniowa) sk³adaj¹ce siê z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, ³azienki, przedpokoju oraz s³onecznego tarasu (18 m2) Do nieruchomoœci przynale y tak e pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane na poddaszu oraz miejsce parkingowe w podziemnym gara u. W cenie mieszkania kuchnia z zabudowanym sprzêtem AGD wysokiej klasy, szafa wnêkowa firmy Komandor oraz meble ³azienkowe. Budynek wielorodzinny, w którym znajduje siê mieszkanie po³o ony jest przy ul. Jod³owej, ok. 500 m od centrum Makowa Podhalañskiego w przyjemnej, spokojnej okolicy blisko lasu, ok 70 m. od g³ównej drogi. Rok oddania do u ytku: 2010 r. Istnieje mo liwoœæ kupna mieszkania bez miejsca w gara u. PCIM sprzedam dzia³kê 10 arów z planem zagospodarowania w toku po³o on¹ dok³adnie 10 km od centrum Myœlenic. Dzia³ka umieszczona na ma³ym wzniesieniu przy lasie z bardzo dobrym dojazdem. Wspania³y widok szczególnie na wschód i po³udnie. Œwietnie nas³oneczniona. Wytyczona i wyrównana droga o d³ugoœci oko³o 100 metrów z³¹czona z asfaltow¹ drog¹ lokaln¹. Zdjêcia dostêpne na e- mail. Cena standardowa 10 tys./ar. Kontakt tel CHRZANÓW centrum - dzia³ka 5,5 ara pod budowê domu jednorodzinnego z gara em dwustanowiskowym, kompleksu gara y lub obiektu handlowo-us³ugowego. Media na dzia³ce. W³aœciciel. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 25a w Okocimiu lub dwie dzia³ki po 12,5a. Chêtnych proszê o kontakt w godzinach wieczornych. tel: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Tarnowie / aktualny plan zagospodarowania terenu /. Powierzchnia dzia³ki 7 a.wszystkie media.bardzo ATRAKCYJNA CENA!!! Telefon Du y dom w Tarnowie na dzia³ce 10 a sprzedam.nieruchomoœæ nadaje siê na mieszkania w tym momencie dwa, mog¹ byæ 4. Tak e jako obiekt komercyjny : handel, biura,gabinety lekarskie, przedszkole, ³obek i.t.p.bardzo dobra lokalizacja, wszystkie media, dojazd asfalt. BARDZO ATRAKCYJNA CENA!!! Telefon : Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Suchej Beskidzkiej 17,80 arów tel WYNAJMÊ CHRZANÓW ul. Jagielloñska - DO WYNAJÊCIA 30 m2 na parterze z przeznaczeniem na MAGAZYN,sk³ad,szatniê itp. Media pr¹d,woda. Tel Do wydzier awienia w Suchej Beskidzkiej lokal na biuro o pow 14m2 /g³ówna ul. Mickiewicza, bezpoœrednie s¹siedztwo Dworca Kolejowego, do remontu/. Kontakt Do wydzier awienia w Suchej Beskidzkiej plac o pow 11 arów w bezpoœrednim s¹siedztwie dworca kolejowego, przy g³ównej ulicy Mickiewicza. Idealny pod komis samochodowy, parking, handel lub warsztat samochodowy. Istnieje tak e mo liwoœæ wynajêcia pomieszczenia tu przy placu na biuro, lub innego pomieszczenia pod dzia³alnoœæ /kwestia do uzgodnienia/. kontakt CHRZANÓW, ul. SZPITALNA/TOPOLOWA (100 m. od budowanego ronda) - do wynajêcia niezabudowany PLAC 1300 m2 do adapatcji pod dzia³alnoœæ: auto komis,centrum ogrodnicze, architektura drewniana, sk³ad drzewny,itp. Na dzia³ce pr¹d (si³a), woda, kanalizacja do korzystania od zaraz - licznik, wodomierz. Ogrodzony, bezpoœredni zjazd z ul. Szpitalnej. Wyj¹tkowa lokalizacja, maksymalne natê enie ruchu pojazdów. W³aœciciel, Tel , Samodzielne mieszkanie pokój z kuchni¹ i ³azienk¹ w Tokarni w centrum prywatny dom,wynajmê w dobrej cenie dwu pokojowe mieszkanie do wynajêcia dobra cena i dobra lokalizacja Do wynajêcia mieszkanie w Dobczycach, trzy pokoje,kuchnia zabudowana ze sprzêtem AGD. Informacja pod nr.tel; lub Wynajmê lokal u ytkowy o powierzchni 80m2 na pierwszym piêtrze budynku przy g³ównej ulicy Proszowic - ul. 3 Maja. Ca³oœæ sk³ada siê z trzech przestronnych pomieszczeñ oraz korytarza wraz z ³azienk¹ i toalet¹. Preferowane przeznaczenie na gabinety lekarskie lub biuro. Wysokoœæ czynszu oraz okres wynajmu do uzgodnienia, pozosta³e media; woda,pr¹d i gaz p³atne wed³ug wskazañ liczników. Lokal bêdzie wolny od , osoby zainteresowane zapraszam do ogl¹dniêcia po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym. Na wszelkie pytania chêtnie odpowiem pod numerem tel lub na maila Posiadam do wynajêcia mieszkanie w Myœlenicach na ul. Solidarnoœci, os. \"Pod Lipk¹\". Mieszkanie jest dwupoziomowe na III piêtrze, z balkonem i piwnic¹ (4m2). Powierzchnia ca³kowita ok.70m2 (38m2 to salon z aneksem kuchennym, ³azienka, przedpokój + 32m2 pod skosami pokój z garderob¹). Mieszkanie wykoñczone w wysokim standardzie (sta³a zabudowa w kuchni, ³azience, przedpokoju i garderobie). C.O. indywidualne na gaz, TV Sat, internet, telefon, domofon. Nowe osiedle (2007r.) w spokojnej, cichej i bezpiecznej okolicy, okna na zachód, piêkny widok na góry. Bezp³atny parking, mo liwoœæ wynajêcia gara u podziemnego w bloku. Blisko do centrum miasta (ok. 5 minut pieszo), w pobli u ³obek, przedszkole, szko³a, du y plac zabaw, apteka, sklepy, itp. Dobra komunikacja, przystanek Busów (Busy do Krakowa co kilkanaœcie minut). Do wynajêcia od zaraz. Bezterminowo. Cena 1500z³/mies. + media. Do uzgodnienia. Tel , CHRZANÓW ul. Jagielloñska - DO WYNAJÊCIA 30 m2 na parterze z przeznaczeniem na MAGAZYN,sk³ad,szatniê itp. Media pr¹d,woda. Tel Do wynajêcia gara w centrum Bochni. Tel Wynajmê garderobê 21 m2 w centrum Krakowa. Tel Samodzielne mieszkanie pokój z kuchni¹ i ³azienk¹ w Tokarni w centrum prywatny dom,wynajmê w dobrej cenie od marca Poszukujê ma³ego mieszkania do wynajêcia w Brzesku. tel: ANDRYCHÓW do wynajêcia nowoczesne lokale biurowe o powierzchni od 15 do 200 m2. Wszystkie media, winda, ³¹cze internetowe i telefoniczne. Atrakcyjna lokalizacja przy drodze Bielsko-Bia³a Kraków. Kontakt: , Do wynajêcia 3 pokojowe mieszkanie w Bochni. Tel Gara do wynajêcia - Chrzanów, ul. Sikorskiego obok bloku Trzebiñska 13. Tel Do wynajêcia w Bochni: hale magazynowe-350m2, biura i lokale-600m2, place -25arów. Nieruchomoœæ po³o ona na ogrodzonej dzia³ce w dzielnicy przemys³owej. Dojazd z dwóch stron drog¹ asfaltow¹ KUPIÊ Kupiê dzia³kê lub domek w górach w rozs¹dnej cenie tel Witam, Poszukujê domu wybudowanego na dzia³ce budowlanej (nie zabudowa zagrodowa) do 30 km od Krakowa, na terenie powiatu krakowskiego, wadowickiego, myœlenickiego, wielickiego (ale nie gmina Niepo³omice ze wzglêdu na teren zalewowy i zupe³nie p³aski teren). Najlepiej gdyby w domu rozprowadzone by³y ju wszystkie media (pr¹d, gaz, woda, szambo/kanalizacja), wprawione drzwi zewnêtrzne oraz wszystkie okna. Gdyby by³o wydane ju pozwolenie na u ytkowanie, to tym bardziej jestem zainteresowany tak¹ ofert¹. Ogrodzenie nie jest konieczne. Dzia³ka minimum 6 arów. Cena do 380 tysiêcy (ale to ju za stan deweloperski), natomiast jeœli by³by to stan surowy zamkniêty b¹dÿ inny poni ej deweloperskiego - oczywiœcie taniej. Zapraszam do kontaktu i przesy³ania zdjêæ: howard(at)knopfler.pl telefon: CHRZANÓW - kupiê GARA na osiedlu Trzebiñska/Wyszyñskiego-Niepodleg³oœci. Tel Poszukujê ma³ego mieszkania do wynajêcia w Brzesku. tel: Kupiê gospodarstwo rolne w okolicy Krakowa

8 8 Marzec 2012 Nr 3 REKLAMA beskidzki JEŒLI CHCESZ SPRZEDAÆ WYNAJ Æ KUPIÆ DZIA KÊ MIESZKANIE DOM daj BEZP ATNE OG OSZENIE ww WEJD POCZYTAJ SKOMENTUJ na stronie internetowej G³osu w

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23.06.2015 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2014 Dz. R. P. 600 60014

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Efekt prorozwojowy inwestycji: Układ komunikacyjny Bytomia wpleciony jest w sieć drogową Aglomeracji Górnośląskiej,

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/IV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 stycznia 2010 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/IV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 stycznia 2010 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/IV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 stycznia 2010 r. Regulamin dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Kraków: Usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI

Bardziej szczegółowo

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba IV. KADENCJA - LATA 2002 2006 Wójt - Adam Dariusz Rachuba WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Wyszczególnienie Nazwa zadania Wartość PLN Parametry Okres Nazwa Funduszu i wielkość dofinansowania /PLN/ 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. Formularz zgłoszeniowy do konkursu Czyżowice z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle, ul. Wojska Polskiego 2 Działki nr: 1188/33, 1188/34 Powierzchnia gruntu: 1 686 m² Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W Regulaminie stosuje się poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Jawor, dnia 9 kwietnia 2015 r. Zapytanie ofertowe Świadczenie usług szkoleniowych szkolenia komputerowe dla członków gospodarstw domowych w ramach projektu nr POIG.08.03.00-02-032/13 Jaworowi ludzie co

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo