Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje"

Transkrypt

1 Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie alternatywnych sposobów nabycia spółki, tak aby transakcja przebiegła optymalnie z perspektywy podatkowej dla obu jej stron. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i porównanie alternatywnych sposobów nabycia spółki 1, tak aby transakcja została przeprowadzona optymalnie z perspektywy podatkowej dla obu stron transakcji (zbywcy oraz nabywcy). Biorąc pod uwagę dominujące na rynku struktury nabycia spółek, Autorzy skoncentrowali się na przejęciu kontroli poprzez nabycie udziałów (akcji) w spółce, nabycie przedsiębiorstwa spółki w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego (tj. nabycie zorganizowanego zespołu aktywów spółki) oraz nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki. Wprowadzenie Z roku na rok obserwuje się na rynku polskim wzrost wartości transakcji fuzji i przejęć (w 2006 r. zanotowano 38% wzrost w stosunku do 2005 r.). W 2006 roku Polska znalazła się w czołówce państw europejskich, jeśli chodzi o wolumen zawieranych transakcji. Głównym celem przejęć i fuzji jest przyspieszenie rozwoju firmy poprzez pozyskanie dodatkowych źródeł przychodu, bazy klientów, nowoczesnych rozwiązań technologicznych, czy też rozpoznawalnej powszechnie marki. Proces związany z przejęciem spółki w Polsce trwa średnio pół roku, a poprzedzony jest często analizą finansową jej opłacalności oraz możliwości jej sfinansowania. Jednym z podstawowych celów przejęcia obok zwiększenia własnej konkurencyjności na rynku krajowym oraz globalnym jest obniżenie kosztów działalności. W ocenie autorów cel ten można przybliżyć już na etapie planowania przejęcia - poprzez optymalizację podatkową samej transakcji. Nie ulega wątpliwości, że regulacje prawa podatkowego wpływają na decyzje o nabyciu spółki oraz na formę prawną takiego nabycia. Wynika to z faktu, że różne typy transakcji, choć prowadzące do tego samego skutku - tj. uzyskania kontroli nad działalnością przejmowanego podmiotu, wiążą się z odmiennymi konsekwencjami podatkowymi. Implikacje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Opodatkowanie dochodu zbywcy w przypadku sprzedaży polskiej spółki poprzez: zbycie jej udziałów/akcji, zbycie całego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedaż udziałów (akcji) w spółce dokonywana przez jej wspólnika (polskiego rezydenta podatkowego) skutkuje, co do zasady, powstaniem dochodu podatkowego w wysokości różnicy między ceną uzyskaną ze sprzedaży, która - dla celów podatkowych - powinna odzwierciedlać wartość rynkową, a wydatkami poniesionymi na nabycie tych udziałów (akcji). W praktyce, gdy udziały (akcje) zbywane są przez twórców" sukcesu spółki, dla których koszt nabycia udziałów (akcji) był relatywnie niewysoki, dochód podatkowy niemalże równy uzyskanemu przychodowi może stanowić dla zbywcy znaczące obciążenie. Należy przy tym zwrócić uwagę na nierówny status podatkowy polskiego zbywcy (spółki lub osoby fizycznej) na przykład w stosunku do 1 / 10

2 funduszu inwestycyjnego bądź spółki holdingowej z siedzibą w państwie o bardziej przyjaznej niż polska polityce podatkowej. Podczas gdy polski zbywca zobowiązany będzie zapłacić podatek w wysokości 19%, spółka mająca siedzibę np. w Luksemburgu, Holandii czy na Cyprze nie zapłaci, co do zasady, podatku z dochodu uzyskanego ze zbycia udziałów (akcji) zarówno w Polsce, jak i w kraju rezydencji podatkowej. Z drugiej strony, w przypadku przekazania kontroli poprzez sprzedaż całego przedsiębiorstwa spółki (w rozumieniu art. 55 kodeksu cywilnego 2 - dalej: k.c.) dochód podatkowy powstanie już na poziomie spółki zbywającej swoje przedsiębiorstwo (a nie po stronie udziałowca/akcjonariusza takiej spółki). Istotne w aktualnym stanie prawnym jest to, że w skład definicji legalnej przedsiębiorstwa nie wchodzą już zobowiązania. Niemniej jednak strony transakcji mogą dokonać transferu zobowiązań na mocy odrębnej umowy, po uzyskaniu zgody wierzycieli spółki zbywającej swe przedsiębiorstwo. Przychód zbywcy ze sprzedaży przedsiębiorstwa odpowiada cenie określonej w umowie, która nie powinna bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiegać od wartości rynkowej. Jeśli zobowiązania będą z woli stron zbywane wraz z przedsiębiorstwem, dochód ze zbycia przedsiębiorstwa stanowić będzie różnica między ceną sprzedaży (odpowiadającą wartości rynkowej przedsiębiorstwa) a podatkową wartością netto zbywanych składników 3 (koszt podatkowy na transakcji) z uwzględnieniem przenoszonych zobowiązań (jeżeli strony umowy postanowią o ich transferze równolegle do zbycia przedsiębiorstwa). Tak określony dochód zbywcy będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Trzecia z opisywanych form nabycia polskiej spółki to zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W świetle przepisów podatkowych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Co ciekawe - w przeciwieństwie do definicji przedsiębiorstwa pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest nieznane kodeksowi cywilnemu, pozostaje więc regulacją właściwą przepisom prawa podatkowego. W sytuacji, gdy strony transakcji uzgodnią, iż przedmiotem transferu będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, po stronie zbywcy powstanie przychód ze sprzedaży w wysokości ceny zapłaconej przez nabywcę (która powinna odzwierciedlać wartość rynkową przedmiotu transakcji). Z uwagi na fakt, że zgodnie z ustawową definicją w skład sprzedawanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą zobowiązania, przychód ze sprzedaży uwzględniać powinien wartość przejętych przez nabywcę zobowiązań. W wyniku dokonania transakcji sprzedający zostanie bowiem zwolniony ze spłaty zobowiązań integralnie związanych ze zbywaną częścią przedsiębiorstwa, co w skutkach podatkowych jest równoznaczne z umorzeniem zobowiązań, a w rezultacie z powstaniem przychodu do opodatkowania. Jak wynika z powyższej analizy, przejęcie kontroli może, ale nie musi, prowadzić do powstania 2 / 10

3 dochodu do opodatkowania. W praktyce wiele czynników ma wpływ na wybór najbardziej optymalnej struktury transakcji dla zbywcy. Powyższe czynniki będą miały kluczowe znaczenie przy ocenie opłacalności wybranego typu transakcji. Ustalenie kosztu uzyskania przychodu nabywcy w przypadku nabycia polskiej spółki poprzez zakup jej udziałów, zakup całego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Z perspektywy nabywcy (inwestora) uzyskanie kontroli nad spółką w postaci nabycia jej udziałów (akcji) nie jest najkorzystniejszym rozwiązaniem z podatkowego punktu widzenia. Wynika to z faktu, że wydatki poniesione na nabycie udziałów (akcji) będą mogły zostać rozpoznane jako koszt podatkowy inwestora dopiero z chwilą ich zbycia. W praktyce może to oznaczać, iż wydatek ten nigdy nie będzie uznany za koszt podatkowy. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa (analogicznie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa) pierwszą zasadniczą korzyścią takiej transakcji jest możliwość urealnienia do wartości rynkowej dla celów podatkowych wartości nabytych aktywów (pod warunkiem ujawnienia na transakcji tzw. wartości firmy, o czym mowa w dalszej części artykułu). Powyższe oznacza, że nabywca uprawniony jest do przyjęcia nabytych w ramach przedsiębiorstwa środków trwałych i wartości niematerialnych w swojej ewidencji po ich aktualnej wartości rynkowej, co w przypadku składników majątkowych wysoko zamortyzowanych podatkowo - lecz nadal sporo wartych rynkowo - daje nabywcy korzyść w postaci znacznie wyższych odpisów amortyzacyjnych, niż by wynikało z ekonomicznego zużycia takich składników. Mając na względzie fakt, iż odpisy amortyzacyjne od podwyższonej wartości (rynkowej) przejętych aktywów obniżą w przyszłości zobowiązanie podatkowe, można przyjąć, że nabycie przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) jest dla nabywcy rozwiązaniem korzystniejszym podatkowo niż zakup udziałów/akcji spółki. Kolejnym aspektem, który powinien zostać przeanalizowany w ramach rozważań nad optymalnym podatkowo przejęciem spółki, jest generowana przy okazji transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podatkowa wartość firmy (tzw. good will 4 ). W przypadku nabycia udziałów/akcji w spółce wartość firmy odkładana jest w cenie samych udziałów (akcji), a więc dla celów podatkowych - z uwagi na fakt, iż koszt podatkowy z tytułu nabycia udziałów/akcji rozpoznać można w momencie ich zbycia - powstały na transakcji good will będzie mógł zostać rozpoznany podatkowo dopiero w momencie ich zbycia, czyli w niektórych przypadkach nigdy. Z kolei w przypadku nabycia przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) powstały na transakcji goodwill generowany przy okazji transakcji goodwill stanowi wartość niematerialną i prawną, która podlega amortyzacji podatkowej w okresie nie krótszym niż 5 lat. 3 / 10

4 Oznacza to, że co do zasady, już w ciągu 5 lat możemy odzyskać" 19% części ceny zapłaconej za przedsiębiorstwo. Należy także podkreślić, że w przypadku, gdy strony transakcji decydują się na przeniesienie zobowiązań (wraz z przedsiębiorstwem) bądź są zobligowane do ich przeniesienia (w ramach kupna/sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa), to wprawdzie wartość tych zobowiązań nie stanowi kosztu podatkowego dla nabywcy z chwilą ich zapłaty, lecz zwiększają one wartość firmy, a więc w sposób pośredni - poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości firmy - stają się kosztem podatkowym dla nabywcy przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Reasumując, co do zasady, korzystniejszym podatkowo rozwiązaniem jest nabycie przez inwestora przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niż zakup udziałów/akcji w spółce. Opłacalność opisywanego rozwiązania rośnie proporcjonalnie wraz ze wzrostem wartości rynkowej spółki w stosunku do wartości podatkowej netto aktywów będących w posiadaniu takiego podmiotu. W przypadku gdy wartość rynkowa spółki (jej udziałów/akcji) znacznie przewyższa wartość podatkową netto składników majątkowych, nabywca jej przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) uzyskuje podwójną korzyść, a mianowicie: - wyższe niż u zbywcy przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) odpisy amortyzacyjne od nabytych składników majątku (odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości rynkowej - nie można jednak zapomnieć, iż taka możliwość istnieje jedynie wtedy, gdy na transakcji kupna/sprzedaży przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa powstał choćby minimalny goodwill). W przypadku powstania ujemnej wartości firmy wartość początkową składników majątku podlegających amortyzacji ustala się jako różnicę pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) a wartością składników niebędących środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi); - możliwość amortyzacji wartości firmy. Implikacje w zakresie podatków transakcyjnych Sprzedaż udziałów/akcji w polskiej spółce kapitałowej nie powoduje powstania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług (dalej: VAT), podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) według 1% stawki (sprzedaż prawa majątkowego) liczonej od ich wartości rynkowej. Do zapłaty należnego PCC zobowiązany jest nabywca udziałów/akcji. Podobna kwalifikacja prawnopodatkowa dotyczy sprzedaży przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług 5 (dalej: ustawa o VAT) przepisów tej ustawy nie stosuje się do 4 / 10

5 transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Oznacza to, że transakcja zbycia przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT. Taka sprzedaż jest jednak opodatkowana PCC. Mianowicie opodatkowaniu PCC - na podstawie wartości rynkowej z daty transakcji - podlegają poszczególne elementy transferowanego majątku (przenoszonego na nabywcę w ramach zbywanego przedsiębiorstwa). Obowiązek podatkowy z tytułu PCC należnego na sprzedaży poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa spoczywa na nabywcy. Strony transakcji powinny pamiętać, aby w umowie dotyczącej sprzedaży przedsiębiorstwa wyraźnie podać specyfikację poszczególnych składników przenoszonego majątku. Takie wyodrębnienie poszczególnych składników majątkowych pozwoli bowiem na ich opodatkowanie według właściwej dla nich stawki, tj.: - 2% podstawy opodatkowania - w przypadku transferu nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym; - 1% podstawy opodatkowania - w przypadku sprzedaży innych praw majątkowych. Z kolei jeśli w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa zostanie podana jedynie łączna wartość transakcji, wówczas opodatkowaniu podlegać będzie całkowita wartość przedsiębiorstwa według jednej, najwyższej stawki podatku (tj. 2% wartości rynkowej przedsiębiorstwa). Należy podkreślić, że niejednokrotnie nabywane przedsiębiorstwo składa się nie tylko z typowych rzeczy i praw majątkowych. Składnikami aktywów nabywanego przedsiębiorstwa mogą być również środki pieniężne, niektóre rodzaje wartości niematerialnych i prawnych (np. koszty prac rozwojowych czy wydatki poniesione na zgromadzenie i podwyższenie kapitału zakładowego), inwestycje w obcych środkach trwałych, składniki bieżących aktywów, takie jak czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Jak się wydaje, takie składniki aktywów nie powinny podlegać opodatkowaniu PCC. W istocie stanowią one wyłącznie elementy bilansu przedsiębiorstwa korygujące jego wartość jako całości 6. Należy więc przyjąć, że opodatkowaniu PCC podlega wyłącznie sprzedaż rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, a nie sprzedaż wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa. Kwestią problematyczną dotyczącą konsekwencji sprzedaży przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o PCC 7, która budzi wiele kontrowersji w praktyce, jest opodatkowanie PCC wartości firmy. Jeśli bowiem na gruncie ustawy o PCC będziemy się kierować zasadą, że wartość firmy należy zaklasyfikować do kategorii praw majątkowych, wówczas należałoby uznać, że nabywca powinien uiścić PCC w wysokości 1% od nabytej wraz z przedsiębiorstwem wartości firmy. Takie podejście do przedmiotowej kwestii prezentuje część organów skarbowych 8 5 / 10

6 oraz Naczelny Sąd Administracyjny 9. Można jednak spotkać także opinie całkowicie odmienne, według których wartość firmy nie jest prawem majątkowym sprzedawanym w ramach przedsiębiorstwa, lecz powstaje dopiero w wyniku tej transakcji, w związku z czym nie może być samoistnym przedmiotem obrotu i nie może podlegać opodatkowaniu PCC 10. Przechodząc do analizy opodatkowania transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa podatkami obrotowymi należy przypomnieć, że zgodnie z ustawą o VAT przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Powyższe oznacza, że jeśli zakład (oddział) jest jednostką niesporządzającą samodzielnie bilansu, transakcja zbycia takiego podmiotu podlegać będzie opodatkowaniu VAT. Taka sytuacja ma relatywnie często miejsce w przypadku zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 11 ) - pomimo że opisywany kompleks składników materialnych i niematerialnych jest organizacyjnie wyodrębniony, co do zasady, nie spełnia on sam w sobie wymogu prowadzenia odrębnej księgowości 12. Jednakże w przypadku, gdyby wydzielona część przedsiębiorstwa spełniała opisywane kryteria przewidziane w ustawie o VAT, transakcja zbycia takiego kompleksu składników materialnych i niematerialnych pozostawałaby poza opodatkowaniem VAT i - tak samo jak zbycie całego przedsiębiorstwa - podlegałaby opodatkowaniu PCC. Transakcja podlegająca opodatkowaniu VAT, tj. gdy jej przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa niesporządzająca samodzielnie bilansu, powinna być potwierdzona fakturą VAT. Niemniej jednak, ze względu na fakt, że w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą składniki, które mogą być uznane za towar oraz takie, które są usługą, trudno jest jednoznacznie określić sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla potrzeb ustawy o VAT jako dostawę towarów lub świadczenie usług. Z tego powodu ujęcie transferowanych składników majątku oraz sposób wystawienia takiej faktury jest w praktyce przedmiotem licznych kontrowersji. W obowiązującym stanie prawnym nie ma bowiem przepisu, zgodnie z którym przedmiotowa faktura dokumentująca taką transakcję powinna zawierać np. odrębne pozycje na każdy ze składników majątku lub odrębne pozycje na część transakcji spełniającą definicję dostawy towarów oraz część transakcji stanowiącą świadczenie usług 13. Zgodnie jednak z dominującym stanowiskiem władz skarbowych, kwota uiszczona przez kupującego z tytułu nabycia poszczególnych składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (obejmująca całość świadczenia należnego zbywcy i pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług) jest obrotem zgodnie z ustawą o VAT, a więc stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Sprzedaż poszczególnych składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa niesporządzającej bilansu winna być rozpatrywana odrębnie i podlegać opodatkowaniu VAT jako dostawa towarów lub świadczenie 6 / 10

7 usług, w zależności od charakteru składników, które stanowią przedmiot opisywanej transakcji 14. Zgodnie z tym stanowiskiem sprzedaż składników stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa podlegać będzie opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych, według odpowiednich stawek tego podatku uzależnionych od konkretnego przedmiotu transakcji (składnika majątku) 15. Warto odnotować, że wartość firmy powstająca w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa niesporządzającej bilansu jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT i w związku z tym podlega opodatkowaniu VAT według stawki 22% 16. W konsekwencji powinna być w całości alokowana na fakturze VAT do elementów nietowarowych i wykazana w pozycji świadczenie usług". W oderwaniu od przedstawionej metody traktowania sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z punktu widzenia podatku od towarów i usług jako zespołu składników materialnych i niematerialnych, w ramach którego wyodrębnia się towarowe" oraz usługowe" elementy transakcji, spotkać się można z poglądami, że przedmiotowa transakcja powinna być rozumiana jako świadczenie jednolitej usługi opodatkowanej stawką 22%. Takie niekorzystne dla podatników i dość oryginalne stanowisko zdaje się aprobować część urzędów skarbowych 17. Za wystawieniem faktury zawierającej jedną pozycję zorganizowana część przedsiębiorstwa" opodatkowaną stawką 22% przemawia argument, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa można traktować jako kompleksową usługę, w skład której wchodzą różnorakie składniki materialne i niematerialne, mogące stanowić z punktu widzenia ustawy o VAT zarówno dostawę towaru, jak i świadczenie usług. Atutem omawianego podejścia jest niewątpliwie prostota techniczna wystawienia faktury, a także brak konieczności rozbijania elementów przedmiotu transakcji na towarowe" i usługowe" oraz doboru właściwych stawek podatku dla każdego z nich. Podstawową wadą zaś jest naliczenie podatku według najwyższej 22% stawki w odniesieniu do wszystkich składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Faktura VAT dokumentująca sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa może być dla nabywcy podstawą do odliczenia wykazanego w niej podatku. Przedstawiona wyżej analiza, jak też zasygnalizowane wątpliwości prowadzą do wniosku, iż korzystniejszą formą przejęcia kontroli nad spółką - przynajmniej z perspektywy podatków transakcyjnych - jest nabycie jej udziałów/akcji lub całego przedsiębiorstwa niż zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa z uwagi na fakt, że transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa może stanowić problem zarówno z punktu widzenia zbywcy, jak i nabywcy. W przypadku prowadzenia działalności zwolnionej z podatku VAT nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest całkowicie nieopłacalne (co do zasady, 22% podatek VAT stanowi koszt transakcji). Odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe zbywcy 7 / 10

8 Nabywca przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa), na zasadach odpowiedzialności przewidzianych dla osób trzecich, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Odpowiedzialność ta ograniczona jest jednak do wartości nabytego przedsiębiorstwa i w praktyce nabywca może ją skutecznie zminimalizować. Ordynacja podatkowa 18 przewiduje, że nabywca przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) ma prawo - za zgodą sprzedającego - wystąpić do właściwych dla zbywcy organów skarbowych z wnioskiem o wydanie zaświadczenia informującego o wysokości zaległości podatkowych sprzedającego. Zaświadczenie takie zawiera jedynie informacje przekazane organowi podatkowemu przez zbywcę przedsiębiorstwa (m.in. wynikające ze złożonych deklaracji), a więc zawsze istnieje ryzyko, że w spółce pozostają jakieś ukryte zaległości podatkowe, do których wykrycia nie jest zobligowany organ wydający tzw. zaświadczenie o niezaleganiu. Należy także podkreślić, że przedmiotowe zaświadczenie chroni nabywcę przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) jedynie przez 30 dni od dnia jego wydania. Oznacza to, że nabywca przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) odpowiada za wszelkie zaległości podatkowe powstałe w spółce po 30 dniach od daty wydania zaświadczenia o niezaleganiu. W przypadku gdy inwestor decyduje się na nabycie akcji/udziałów w polskiej spółce, nie będzie on bezpośrednio odpowiedzialny za zaległości podatkowe spółki, której udziały/akcje zakupił. Wynika to z faktu, że spółka, której udziały/akcje zostały nabyte, nadal odpowiada za swoje zobowiązania podatkowe. Niemniej jednak po stronie nabywcy udziałów/akcji istnieje ryzyko tzw. odpowiedzialności ukrytej. Istota tej odpowiedzialności polega na tym, że co prawda nabywca jest podmiotem odrębnym od spółki, której udziały/akcje nabył (a więc nie ponosi w sensie prawnym odpowiedzialności za jej zobowiązania podatkowe) lecz w sytuacji, gdy w spółce zostaną ujawnione znaczne zaległości podatkowe, wartość rynkowa udziałów/akcji posiadanych w tej spółce znacznie zmaleje. Powyższe oznacza, że przy nabyciu udziałów/akcji w spółce odpowiedzialność nabywcy ma charakter wyłącznie ekonomiczny. Tym samym w sytuacji, gdy inwestor decyduje się nabyć udziały/akcje w polskiej spółce, powinien on dokładnie przeanalizować sytuację podatkową zarówno zbywcy tych walorów, jak też spółki, której udziały/akcje są transferowane. Jak bowiem widać, w pewnych wypadkach nabywca udziałów/akcji może w praktyce ponosić podwójne ryzyko podatkowe, co nie jest bez znaczenia dla wyboru optymalnej podatkowo formy prawnej nabycia kontroli nad spółką 19. Podsumowanie Przedstawione w niniejszym artykule porównanie obciążeń podatkowych alternatywnych sposobów przejęcia kontroli nad polską spółką wyraźnie pokazuje, iż cechy charakterystyczne każdego z przedstawionych rozwiązań mogą - w określonych okolicznościach - okazać się bardziej lub mniej korzystne, w zależności od wielu omówionych wyżej czynników. 8 / 10

9 1. W niniejszym artykule rozważamy przejęcie kontroli nad polską spółką kapitałową, tj. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną. 2. Sprzedaż zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje między innymi znak handlowy, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, własność nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów, wierzytelności, koncesje, licencje i zezwolenia. 3. Tj. wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne. 4. Wartość początkowa firmy" to dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa). 5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 6. M. Michna, J. Pustuł, Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki a podatek od czynności cywilnoprawnych, Nowy Przegląd Notarialny,2003, nr Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.). 8. Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu z dnia 29 czerwca 2004 r., ZV/ / Wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2003 r., III SA 1492/ A. Jamroży, Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatki od obrotu, Radca prawny 2004, nr Ustawa z dnia 15 lutego 1995 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) przewiduje możliwość samodzielnego sporządzania sprawozdań przez oddziały (zakłady). Z kolei ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz z późn. zm.) definiuje oddział jako wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej. Przy założeniu, że taka definicja oddziału jest tożsama z definicją oddziału (zakładu) z ustawy o VAT, oddział (zakład) powinien być całkowicie wyodrębniony księgowo i organizacyjnie od pozostałej części przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji definicja oddziału (zakładu) opisywana w ustawie o VAT oznaczałaby podmiot, który: (i) prowadzi odrębną księgowość, na podstawie której sporządza sprawozdanie finansowe i (ii) jest odpowiednio wyodrębniony organizacyjnie od reszty przedsiębiorstwa. 13. Postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 8 marca 2005 r., 1471/NUR2/443-6/05/BZ. 14. Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2006 r., 9 / 10

10 1401/HTI/4407/14-42/05/EN. 15. Postanowienie Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2005 r., ZP/ /1/ Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu z dnia 17 listopada 2004 r., US.IX/443-87/HM/ Postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2005 r., 1471/NUR2/ /05/AK. 18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. -- Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 19. M. Bieniasz, Ukryta odpowiedzialność, Rzeczpospolita" z dnia 2 sierpnia 2003 r. 10 / 10

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie. Krzysztof Olbrycht doradca podatkowy www.valor.pl. Ryzykowne nabycie

Zdjęcie. Krzysztof Olbrycht doradca podatkowy www.valor.pl. Ryzykowne nabycie Zdjęcie Krzysztof Olbrycht doradca podatkowy www.valor.pl Ryzykowne nabycie KUPUJĄC SAMOCHODY WE WTÓRNYM OBIEGU GOSPODARCZYM NALEŻY WYKAZAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. I NIE CHODZI TU TYLKO O STAN TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych

PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi umowy sprzedaży i zamiany, a także zmiany

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część III Nowa Nakłady poniesione w związku z ulepszeniem wartości niematerialnych i prawnych powinny, w zależności od okoliczności,

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe.

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe. WSTĘP Żaden środek trwały nie wywołuje takiego zainteresowania polskiego ustawodawcy podatkowego jak samochód, a szczególnie samochód osobowy. Ograniczenia dotyczące pojazdów uznanych za samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego

Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego 2 sierpnia 2010r. Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Regulacja prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek.

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Przepisy ustawy o rachunkowości - podobnie jak ich wzorzec, tj. IV Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Czy sprzedaż przedsiębiorstwa, zwolniona z VAT, podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

Czy sprzedaż przedsiębiorstwa, zwolniona z VAT, podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC? Czy sprzedaż przedsiębiorstwa, zwolniona z VAT, podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC? Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania leasingu w CIT

Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zbycia nieruchomości

Opodatkowanie zbycia nieruchomości Opodatkowanie zbycia nieruchomości mieszkalnych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest w okresie minionych kilku lat poddawane najczęstszym zmianom. Opodatkowanie zbycia

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Jak najkorzystniej dokonać takiej zmiany pod względem podatkowym?

Jak najkorzystniej dokonać takiej zmiany pod względem podatkowym? Jak najkorzystniej dokonać takiej zmiany pod względem podatkowym? Pytanie Jesteśmy spółka cywilną, jest dwóch udziałowców. Jeden z nich chce odejść z firmy, drugi chce już sam kontynuować działalność.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Na ostateczną wielkość obciążenia podatkowego związanego z obejmowaniem i zbywaniem udziałów lub akcji składa się zarówno podatek PCC, jak i podatek dochodowy. Alternatywą dla pożyczek i kredytów, które

Bardziej szczegółowo

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 450) (wyciąg) Art. 1. [Zakres] 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo W przypadku niewystawienia faktur sprzedażowych przez poprzednika prawnego niezbędne jest ich wystawienie przez następcę prawnego i złożenie w imieniu poprzedniej spółki korekty deklaracji VAT. Jestem

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-a-budowa-nacudzym-gruncie_4_20763.htm?iddzialu=4&idartykulu=20763

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania.

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT) wprowadziła od 1 stycznia 2009 r. bardzo istotne zmiany dotyczące opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649 z późn. zm.) wyciąg Rozdział 1

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649 z późn. zm.) wyciąg Rozdział 1 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649 z późn. zm.) wyciąg Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami dr Rafał Mroczkowski Status nieruchomości w VAT Pod rządami ustawy o VAT z 2004 r. do kategorii czynności opodatkowanych

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE WNIESIENIA APORTU LUB SPRZEDAŻY ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

OPODATKOWANIE WNIESIENIA APORTU LUB SPRZEDAŻY ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 291 2013 Rachunkowość a controlling ISSN 1899-3192 Wojciech Dawid Krzeszowski Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Przepisy antyzatorowe Przepisy antyzatorowe Wprowadzenie DEREGULACJA - USTAWA Przepisy antyzatorowe Podatki dochodowe DEREGULACJA

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

Połączenie spółek kapitałowych

Połączenie spółek kapitałowych Połączenie lub podział spółek, podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczka od udziałowca, dopłaty w spółce z o.o. - to najczęściej spotykane transakcje kapitałowe realizowane w ramach grup kapitałowych.

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 2 Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Brak proporcji ustalonej szacunkowo a rozliczenie podatku naliczonego. Wpisany przez Krystian Czarny

Brak proporcji ustalonej szacunkowo a rozliczenie podatku naliczonego. Wpisany przez Krystian Czarny Jak należy rozliczyć podatek naliczony, jeżeli podatnik nie ustalił proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego lub ustalił ją w wysokości, na którą organ podatkowy się nie zgadza. Czy w przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. 1 Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama Pruszcz-Gdański Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE?

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? Pytanie W jaki sposób zaksięgować nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ponoszone w ramach projektu finansowanego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 1. Podstawowe dane Stowarzyszenia: Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło-Wrocław Centrum ul. Biskupia 11, 50-148 Wrocław Sąd prowadzący

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski W sytuacji zaprzestania (likwidacji) działalności gospodarczej podatnikowi VAT będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W drugiej połowie 2010 r. mam

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. wraz z uzasadnieniami

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. wraz z uzasadnieniami Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. wraz z uzasadnieniami UCHWAŁA NR 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Instalacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu Po stronie wynajmującego rzeczy w postaci ruchomości lub nieruchomości powstaje przychód (dochód), który można opodatkować na pięć - lub gdy dodatkowo uwzględni się rozwiązania szczególne - siedem różnych

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Za główny cel sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo