Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie"

Transkrypt

1 R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2 Raport współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Raport został opracowany na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego ul. Barbary 21 a Katowice tel Raport opracowany przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. sp. k. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Łódź tel

3 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 SPIS TABEL... 3 SPIS WYKRESÓW... 3 WSTĘP ANALIZA POTENCJAŁU LUDZKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI SIEMIANOWIC ŚL RYNEK PRACY DOCHODY LUDNOŚCI PODMIOTY GOSPODARCZE RYNEK NIERUCHOMOŚCI ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA ŹRÓDŁA DANYCH Spis tabel Tabela 1. Procesy demograficzne w Siemianowicach Śląskich w latach Tabela 2. Procesy migracyjne w Siemianowicach Śląskich w latach Tabela 3. Średnie roczne dochody osób fizycznych w Siemianowicach Śląskich (w tys. zł) w latach Tabela 4. Największe firmy w Siemianowicach Śląskich w 2011 r Tabela 5. Miasta GZM z najwyższą i najniższą ceną mieszkań za 1 m 2 w latach Tabela 6. Rynek nieruchomości w Siemianowicach Śląskich w latach Spis wykresów Wykres 1. Liczba ludności i przyrost naturalny Siemianowic Śląskich w latach Wykres 2. Współczynnik salda migracji w Siemianowicach Śląskich i GZM (w promilach) w latach Wykres 3. Struktura ludności według wieku produkcyjnego (Siemianowice Śl.) za rok 2002, 2007, Wykres 4. Struktura ludności według wieku produkcyjnego (GZM) za rok 2002, 2007, Wykres 5. Struktura ludności Siemianowic Śląskich według wieku w 2012 r

4 Wykres 6. Struktura ludności według wykształcenia w Siemianowicach Śląskich za rok 2002 i Wykres 7. Liczba pracujących w Siemianowicach Śląskich (w tys. osób) w latach Wykres 8. Struktura pracujących według płci (Siemianowice Śl.) za rok 2007, 2010, Wykres 9. Struktura pracujących według płci (GZM) za rok 2007, 2010, Wykres 10. Struktura zatrudnionych w Siemianowicach Śląskich i GZM według sekcji PKD w 2012 r Wykres 11. Liczba bezrobotnych w Siemianowicach Śląskich (w tys. osób) w latach Wykres 12. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Siemianowicach Śląskich, woj. śląskim i Polsce w latach Wykres 13. Średni roczny dochód mieszkańców Siemianowic Śląskich PIT (w tys. zł) w ujęciu nominalnym oraz realnym (w cenach stałych z 2003 r.) oraz dynamika zmian (rok poprzedni = 100) w latach Wykres 14. Średni roczny dochód mieszkańców Siemianowic Śląskich i GZM PIT (w tys. zł) w latach Wykres 15. Struktura dochodów ludności Siemianowic Śląskich według źródła dochodów za lata: 2004, 2008, Wykres 16. Średnie roczne dochody na 1 firmę CIT (w tys. zł) w Siemianowicach Śląskich i GZM w latach Wykres 17. Stopa przedsiębiorczości (liczba podmiotów prywatnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym) w Siemianowicach Śląskich i GZM w latach Wykres 18. Stopa wejścia i wyjścia przedsiębiorstw w Siemianowicach Śląskich w latach Wykres 19. Cena za 1 m2 mieszkania w Siemianowicach Śląskich i GZM w latach Wykres 20. Dochody i wydatki Siemianowic Śląskich ogółem (ceny bieżące w mln zł) w latach Wykres 21. Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w wydatkach ogółem w Siemianowicach Śląskich i GZM w latach Wykres 22. Nadwyżka operacyjna (w mln zł) w Siemianowicach Śląskich w latach Wykres 23. Nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca (w zł) w Siemianowicach Śląskich i GZM w latach Wykres 24. Dochody własne na 1 mieszkańca w Siemianowicach Śląskich i GZM w latach

5 Wstęp Przedmiotowy Raport opracowany został w ramach I etapu prac nad realizacją w latach tzw. projektu gospodarczego, pt.: Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii "Silesia" do 2025 roku, na wniosek Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I etap prac w projekcie gospodarczym to: Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miast GZM przeprowadzona na podstawie danych pozyskanych z różnych źródeł, m.in.: Izba Skarbowa w Katowicach, Główny Urząd Statystyczny, w tym Narodowy Spis Powszechny. W ramach tego zadania wykonano: a) narzędzie internetowe (http://statystyka.gzm.org.pl/) stanowiące bazę danych społecznoekonomicznych dla miast GZM i gmin sąsiednich, b) Syntezę z badań Oceny kondycji ekonomicznej obejmującą łącznie wszystkie miasta GZM oraz c) Przedmiotowy Raport (sporządzony indywidualnie dla każdego z miast GZM). Raport składa się z trzech rozdziałów: pierwszy przedstawia dane dotyczące struktury oraz procesów demograficznych i migracyjnych na potrzeby analizy potencjału ludzkiego w opisywanym mieście; drugi zawiera analizę konkurencyjności gospodarki uwzględniono w nim m.in. opis sytuacji na rynku pracy i nieruchomości; trzeci prezentuje analizę sytuacji finansowej opisywanego miasta (w szczególności skoncentrowano się na strukturze dochodów i wydatków w budżecie miasta). Wartości wskaźników dla danego miasta przedstawiono w Raporcie na tle GZM oraz w wybranych przypadkach województwa śląskiego i Polski, w celu określenia pozycji i potencjału każdego z miast. II etap prac w projekcie gospodarczym to opracowanie pt.: Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia. Wyniki i wnioski z analiz z I i II etapu stanowią materiał bazowy do docelowego III etapu projektu, tj. opracowania pt.: Program Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 r., ukierunkowanego na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej i na dalszy rozwój tego obszaru. 5

6 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE liczba mieszkańców (stan na 2012 r.) osób powierzchnia miasta 25,5 km 2 jednostki sąsiadujące 1. Chorzów 2. Piekary Śl. 3. Katowice 4. gminy spoza GZM Rysunek 1. Siemianowice Śląskie na tle GZM Bytom Piekary Śląskie Dąbrowa Górnicza Gliwice Zabrze (1) Ruda Śląska Chorzów (2) Sosnowiec Katowice Jaworzno (1) Świętochłowice (2) Siemianowice Śląskie Mysłowice Tychy Źródło: opracowanie własne 6

7 1. Analiza potencjału ludzkiego w Siemianowicach Śląskich Siemianowice Śląskie, podobnie jak większość miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM), borykają się z problemem wyludniania się miasta w latach liczba ludności na tym obszarze spadła o 4,5 tys. osób, tj. o 6,1%. Jest to związane m.in. z występującym każdego roku ujemnym przyrostem naturalnym (tabela 1. i wykres 1.), który w analizowanym okresie wygenerował ubytek liczby mieszkańców na poziomie 1,8 tys. Każdego roku w mieście rodziło się średnio 656 osób, zaś umierało 817, przy czym liczbę zgonów cechowały wyższe roczne wahania (8 81 osób, podczas gdy liczba urodzeń mieściła się w przedziale od 6 do 63 osób). Najkorzystniejsza sytuacja pod względem przyrostu naturalnego Siemianowic Śląskich zaobserwowana została w 2011 r., kiedy to bezwzględna różnica pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów była najmniejsza (81 osób), a tym samym wskaźnik przyrostu naturalnego (ujemny w każdym z badanych lat) był najbliższy zera (tj. na poziomie 1,2). Tabela 1. Procesy demograficzne w Siemianowicach Śląskich w latach Liczba ludności* Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny Wskaźnik przyrostu naturalnego Wskaźnik przyrostu naturalnego dla GZM Wskaźnik przyrostu naturalnego dla Polski ,4-2,04-0, ,0-2,10-0, ,5-1,97-0, ,2-2,09-0, ,2-1,70 0, ,7-1,64 0, ,9-1,01 0, ,5-1,05 0, ,0-0,88 0, ,2-1,88 0, ,2-1,97 0,04 * według faktycznego miejsca zamieszkania Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL. Zestawienie wielkości wskaźnika przyrostu naturalnego dla Siemianowic Śląskich, GZM oraz Polski umożliwiają ocenę sytuacji demograficznej w mieście w szerszym ujęciu. Sytuacja demograficzna w Siemianowicach Śląskich była znacznie mniej korzystna niż w GZM i kraju: średni wskaźnik dla miasta wynosił 2,25, podczas gdy dla Metropolii 7

8 tys. osób promile Silesia 1,67, a dla kraju był on dodani i wynosił 0,24. O ile na tle kraju sytuacja demograficzna w Siemianowicach Śląskich w każdym z analizowanych lat przedstawiała się niekorzystnie, to w odniesieniu do GZM w latach 2004 i 2011 Siemianowice Śląskie osiągały wyższy wskaźnik przyrostu naturalnego (odpowiednio 1,5 i 1,2 wobec 1,97 i 1,88 w GZM). Wykres 1. Liczba ludności i przyrost naturalny Siemianowic Śląskich w latach ,4 0,3 0,2 0, ,0-0,1-0,2-0,3-0,4 Liczba ludności Przyrost naturalny Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL. Za czynnik mający dominujący wpływ na stopniowy ubytek liczby ludności miasta należy jednak uznać migracje (tabela 2. oraz wykres 2.). Ze zgromadzonych danych wynika, że w latach z miasta wymeldowało się w sumie 10,3 tys. mieszkańców, podczas gdy osiedliło się niecałe 7,4 tys. osób, co oznacza, że liczba ludności w Siemianowicach Śląskich na skutek migracji zmalała w badanym okresie o 2,9 tys. (i tym samym była o 1,1 tys., tj. o 61% wyższa od spadku ludności spowodowanego ujemnym przyrostem naturalnym). W każdym z badanych lat saldo migracji osiągało wartości ujemne i wynosiło od 207 osób w 2002 r. do 406 w 2005 r. 8

9 promile Tabela 2. Procesy migracyjne w Siemianowicach Śląskich w latach Napływ ludności (zameldowania) Odpływ ludności (wymeldowania) Saldo migracji Wskaźnik salda migracji Wskaźnik salda migracji dla GZM Wskaźnik przyrostu rzeczywistego ,80-3,71-5, ,87-3,63-7, ,91-3,65-5, ,59-3,72-6, ,61-4,63-6, ,65-4,61-8, ,30-3,36-7, ,32-3,26-5, ,94-3,38-5, ,11-3,33-4, ,75-3,41-6,51 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL. Wykres 2. Współczynnik salda migracji w Siemianowicach Śląskich i GZM (w promilach) w latach , ,00-2,00-3,00-4,00-5,00-6,00 Siemianowice Śląskie GZM Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL. Analiza porównawcza wskaźników salda migracji w Siemianowicach Śląskich i GZM pozwala zaobserwować znaczne fluktuacje ich wartości dla miasta oraz dla GZM w latach Lata stanowią jedyny okres, kiedy krzywa wskaźnika dla Siemianowic Śląskich utrzymywała stałą wartość krzywa wskaźnika dla GZM była bardziej stabilna i znajdowała się na podobnym poziomie od 2008 r. do końca analizowanego okresu. Zdecydowanie korzystniejsze wartości wskaźnika Siemianowice osiągały na początku dekady 9

10 i stan ten utrzymywał się do 2004 r., zaś 2005 r. przyniósł gwałtowne załamanie, po którym ponownie w 2006 r. nastąpiła poprawa. Wskaźnik przyrostu rzeczywistego, kształtowany w większym stopniu przez migracje niż przyrost naturalny, w analizowanych latach przybierał wyłącznie wartości ujemne i wynosił średnio 6,32, co oznacza, że na każdy tysiąc mieszkańców ubywało rocznie ponad 6 osób. Obserwowane wahania wskaźnika, wynoszące od 4,34 w 2011 r. do 8,47 w 2007 r., wynikają z nierównomiernego kształtowania się wskaźników przyrostu naturalnego i salda migracji. Poddając analizie ludność w ujęciu strukturalnym należy uwzględnić w pierwszej kolejności zróżnicowanie populacji pod względem wieku ekonomicznego. Dane przedstawione na wykresach 3. i 4. wskazują, że struktury mieszkańców Siemianowic Śląskich i Metropolii Silesia według wieku produkcyjnego były zbliżone i podlegały podobnym tendencjom. W mieście i GZM udział ludności w wieku produkcyjnym wynosił ok. 70%, przy czym w ostatnich latach spadł o ok. 3 pkt. proc. Zmniejszył się również udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogóle ludności, który w roku bazowym wynosił 15%, a od 2007 r. utrzymywał stały poziom ok. 13%. Wzrósł natomiast znacząco udział najstarszej grupy, której liczebność na przestrzeni badanych lat zwiększyła się odpowiednio aż o 5 i 5,5 pkt. proc., stanowiąc w 2012 r. blisko piątą część ludności Siemianowic Śląskich i GZM. Wykres 3. Struktura ludności według wieku produkcyjnego (Siemianowice Śl.) za rok 2002, 2007, 2012 Wykres 4. Struktura ludności według wieku produkcyjnego (GZM) za rok 2002, 2007, ,8% 17,2% 19,8% 15,0% 17,0% 19,5% 70,3% 69,6% 67,0% 70,0% 69,9% 67,4% 15,0% 13,2% 13,2% ludność w wieku ludność w wieku przedprodukcyjnym ludność w wieku produkcyjnym poprodukcyjnym 15,0% 13,1% 13,0% ludność w wieku przedprodukcyjnym ludność w wieku produkcyjnym Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL 10

11 lata Strukturę ludności Siemianowic Śląskim z uwzględnieniem jej wieku oraz płci ilustruje wykres 5. Wykres 5. Struktura ludności Siemianowic Śląskich według wieku w 2012 r. 85 i więcej mężczyźni kobiety tys. osób Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL. Z tzw. piramidy wieku i płci dla Siemianowic Śląskich wynika, że liczebność poszczególnych grup jest zbieżna z trendami krajowymi świadczy o tym wyraźne zwężenie podstawy piramidy (wynikające ze spadającej liczby urodzeń w mieście) oraz jej szczytu (związane z naturalnymi procesami umierania). Z kolei dwa znaczące wybrzuszenia oraz dzielące je wcięcie to odzwierciedlenie wyżów i niżów demograficznych, będących następstwami II wojny światowej 1. W Siemianowicach Śląskich obserwowane jest też zjawisko feminizacji (na 100 mężczyzn przypada blisko 109 kobiet), jednak mężczyźni dominują w młodszej grupie wiekowej (w przedziałach 0 44 lata), co wywołane jest większą liczbą urodzeń chłopców. W starszym pokoleniu (osoby powyżej 55 roku życia) zauważalna jest dominacja kobiet (w najstarszych grupach wiekowych liczba kobiet przewyższa liczbę mężczyzn nawet czterokrotnie), co wynika z ich przeciętnie lepszego stanu zdrowia i dłuższego życia. 1 Po II wojnie światowej w Polsce wyróżnia się: - wyż demograficzny (wyż kompensacyjny) lat 50, niż w latach 60 oraz wtórny wyż w latach

12 Wykres 6. Struktura ludności według wykształcenia w Siemianowicach Śląskich za rok 2002 i % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Odsetek osób z wyksz. wyższym w populacji 20+ 9% 16% Odsetek osób z wyksz. średnim i wyższym w populacji % 51% Odsetek osób z wyksz. zasadniczym zawodowym w populacji % 29% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL. W latach wzrósł poziom wykształcenia mieszkańców Siemianowic Śląskich (wykres 6.). W 2002 r. siemianowiczanie kończyli edukację głównie po uzyskaniu wykształcenia średniego (33% populacji) i zasadniczego zawodowego (31%), a niespełna dziesiąta część społeczeństwa (9%) miała dyplom wyższej uczelni. Choć liczba osób kończących edukację na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej spadła tylko o 2 pkt. proc., to w 2011 r. już ponad połowa mieszkańców miasta posiadała co najmniej wykształcenie średnie (w 2002 r. 42%), a znacząco aż o 7 pkt. proc. wzrosła liczba siemianowiczan mających wykształcenie wyższe. Przyczyn opisanych zmian należy doszukiwać się w zwiększeniu dostępu do edukacji, w tym w rozwoju szkolnictwa wyższego w GZM oraz rosnących aspiracjach edukacyjnych mieszkańców Siemianowic Śląskich. 12

13 tys. osób 2. Analiza konkurencyjności gospodarki Siemianowic Śl Rynek pracy Ilościowa i strukturalna analiza zasobów pracy Siemianowic Śląskich pozwoliła określić prawidłowości decydujące o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku, w tym także w porównaniu do całego GZM. W okresie liczba osób pracujących w Siemianowicach Śląskich (w podmiotach gospodarczych o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 1695 osób, tj. o 14,7%, a ich udział wśród ludności w wieku produkcyjnym zwiększył się o 5 pkt. proc. z 23% w 2005 r. do 28% w 2012 r. (wykres 7.). Warto przy tym zauważyć, że udział osób pracujących w ludności w wieku produkcyjnym utrzymywał się na stałym poziomie w ostatnich trzech latach analizowanego okresu ( ). Wykres 7. Liczba pracujących w Siemianowicach Śląskich (w tys. osób) w latach ,2 13,3 13,1 13,2 70% 13 12,8 60% 13 12,2 12,4 50% ,5 27% 23% 24% 25% 26% 28% 28% 28% % 30% 20% 10% liczba pracujących udział pracujących w ludności w wieku produkcyjnym Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL. Dotyczy podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących powyżej 9 osób Początkowo widoczny był systematyczny wzrost liczby osób pracujących (z 11,5 tys. w 2005 r., przez 12,2 tys. w 2006 r., do 12,4 tys. w 2007 r.). W 2008 r. do grona zatrudnionych dołączyły kolejne 843 osoby, przez co liczebność analizowanej grupy wzrosła do 13,2 tys. Jednak już między 2008 i 2009 r. sytuacja uległa odwróceniu i zanotowano spadek liczby pracujących o 434 osoby. W latach zaobserwowano wahania, jednak zmiany były niewielkie liczba pracujących utrzymywała się na względnie stałym poziomie, oscylując między 13,1 tys. a 13,3 tys. osób.

14 W okresie udział kobiet w badanej grupie był praktycznie niezmienny; stanowiły one 43% osób pracujących różnice wynosiły od 0,1 pkt. proc. do 0,3 pkt. proc. (wykres 8.). W tym samym czasie w całym GZM odsetek pracujących kobiet nie tylko był większy w każdym z analizowanych lat, ale też wzrastał łącznie o 1,6 pkt. proc., osiągając poziom 44,2% w 2007 r., 45,2% w 2010 r. i 48,8% w 2012 r. (wykres 9.). Przedstawione dane wskazują, że w Siemianowicach Śląskich pracujące kobiety wciąż pozostają w mniejszości, a obserwowane w ostatnich latach tendencje nie wskazują na żadne zmiany. Wykres 8. Struktura pracujących według płci (Siemianowice Śl.) za rok 2007, 2010, % Wykres 9. Struktura pracujących według płci (GZM) za rok 2007, 2010, % 75% 56,7% 56,6% 56,9% 75% 55,8% 54,8% 54,2% 50% 50% 25% 43,3% 43,4% 43,1% 25% 44,2% 45,2% 45,8% 0% % kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL. Specyfikę lokalnego i regionalnego rynku pracy odzwierciedla również struktura zatrudnionych ze względu na poszczególne branże, zilustrowana na wykresie 10. (na potrzeby niniejszej analizy posłużono się podziałem wg sekcji PKD). Sektorem, który w 2012 r. zatrudniał zdecydowanie najwięcej osób zarówno w Siemianowicach Śląskich, jak i w całym GZM było przetwórstwo przemysłowe (sekcja C). Warto zauważyć, że Siemianowice Śląskie w znacznie większym stopniu bazują na tej gałęzi przemysłu (38% ogółu pracujących w mieście znajduje w nim zatrudnienie) niż GZM 21% pracujących. 14

15 Wykres 10. Struktura zatrudnionych w Siemianowicach Śląskich i GZM według sekcji PKD w 2012 r. 2 40% 38% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 8% 0,0% 0,1% 1% 21% 12% 10% 10% 6% 6% 6% 5% 6% 5% 2% 2% 3% 0% 0,4% 1% 2% 2% 3% 2% 1% 3% 4% 4% 5% 2% 10% 8% 7% 1,1% 2% 2% 0,2% Siemianowice Śląskie GZM Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL. Pod względem odsetka zatrudnionych osób w Siemianowicach Śląskich i w GZM wyróżnia się także handel hurtowy i detaliczny (sekcja G) odpowiednio 10% i 12% oraz edukacja (sekcja P) każdorazowo 10% pracujących. W pozostałych branżach, zarówno w analizowanym mieście, jak i w GZM, zatrudnienie utrzymuje się na znacznie niższym poziomie, oscylując od 0,1% do 8%. Wniosków na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy dostarcza także analiza populacji bezrobotnych (por. wykres 11.) W latach obserwowano systematyczny spadek liczby osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich z 7,2 tys. zmniejszył się do 2,1 tys. osób. Najbardziej dynamicznie zasoby bezrobocia malały w latach (o 23%), (o 30%) i (o 25%). Warto zaznaczyć, że spadkowi liczby bezrobotnych w latach towarzyszył wzrost liczby osób pracujących. Po 2008 r. nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych o 33% (do 2,8 tys. osób w 2009 r.), co mogło mieć związek z odczuwanymi w tym czasie w Polsce efektami 2 A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B Górnictwo i wydobywanie, C Przetwórstwo przemysłowe, D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F Budownictwo, G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H Transport i gospodarka magazynowa, I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J Informacja i komunikacja, K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P Edukacja, Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S Pozostała działalność usługowa, T Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby, U Organizacje i zespoły eksterytorialne. 15

16 tys. osób ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. W ostatnich dwóch latach analizowanego okresu liczba bezrobotnych utrzymywała się na stałym poziomie 3 tys. osób. Wykres 11. Liczba bezrobotnych w Siemianowicach Śląskich (w tys. osób) w latach ,2 6,2 5,2 4,0 2,8 2,1 2,8 2,6 3,0 3, Liczba osób bezrobotnych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL Zmiany liczebności bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy znajdują odzwierciedlenie także w notowanych stopach bezrobocia (wykres 12.). Podobnie jak w przypadku liczby osób bezrobotnych, w latach stopa bezrobocia spadła z 28,1% do 14,3% (tj. łącznie o 13,8 pkt. proc.). Największy, systematyczny spadek notowano w latach ; łącznie wyniósł on 17,8 pkt. proc. Z kolei po 2008 r. stopa bezrobocia wzrosła do 13,6% (tj. o 3,3 pkt. proc), w 2010 r. ponownie zmalała (o 1,1 pkt. proc. w stosunku do roku poprzedniego), a w latach ustabilizowała się na poziomie 14,3%. Podobne tendencje obserwowano w tym czasie w województwie śląskim i w całym kraju, jednak omawiany wskaźnik dla Siemianowic Śląskich przybierał wciąż wyższe wartości. Różnice sięgały średnio 5,2 pkt. proc. w porównaniu do województwa i 3 pkt. proc w odniesieniu do całego kraju. Jedynie w 2010 r. stopa bezrobocia w analizowanym mieście i w całej Polsce była zbliżona (różnice wyniosły zaledwie 0,1 pkt. proc.). Sytuacja na lokalnym rynku pracy w Siemianowicach Śląskich po gorszym okresie poprawiła się, jednak nadal należy ją uznać za mniej korzystną niż w całym GZM i w kraju. 16

17 Wykres 12. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Siemianowicach Śląskich, woj. śląskim i Polsce w latach % 28,1% 25% 24,0% 20% 15% 10% 5% 19,0% 16,9% 17,6% 15,5% 18,5% 14,8% 12,7% 13,6% 11,2% 9,2% 10,3% 9,5% 6,9% 13,6% 14,3% 14,3% 12,5% 13,4% 12,4% 12,5% 12,1% 11,1% 9,4% 10,0% 10,2% 0% Siemianowice Śląskie województwo śląskie Polska 2.2. Dochody ludności Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL W latach dochody mieszkańców Siemianowic Śląskich i całego GZM zwiększały się. W 2004 r. średni roczny dochód wynosił 17,8 tys. zł, a do 2011 r. wzrósł do poziomu 27,5 tys. zł. Na podstawie wzrostu średnich rocznych dochodów nominalnych nie można jednak wnioskować o wzroście zamożności mieszkańców. Dlatego w niniejszym podrozdziale zbadano dochody w ujęciu realnym (wykres 13.). W 2004 r. wyniosły one w Siemianowicach Śląskich 17,2 tys. zł i do 2011 r. wzrosły do poziomu 22,1 tys. zł. Dynamika zmian w zakresie pozyskiwanych przez mieszkańców dochodów charakteryzowała się dużymi fluktuacjami. Największy wzrost dochodów podatników z Siemianowic Śląskich nastąpił w 2006 r. (12,21% nominalnie i 11,32% realnie). W kolejnych latach dynamika ta była znacznie mniejsza, a w 2010 r. odnotowano nawet spadek dochodów w ujęciu realnym (o -0,41%). 17

18 tys. zł dochody w tys. zł dynamika zmian Wykres 13. Średni roczny dochód mieszkańców Siemianowic Śląskich PIT (w tys. zł) w ujęciu nominalnym oraz realnym (w cenach stałych z 2003 r.) oraz dynamika zmian (rok poprzedni = 100) w latach ,458 25,750 26,260 23,817 20,933 21,929 21,971 22,154 22,061 17,784 18,655 21,201 20,281 19,786 17,232 17, dochody nominalne dochody realne dynamika zmian - nominalnie dynamika zmian - realnie 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Skarbowej oraz GUS, BDL Dane przedstawione na wykresie 14. wskazują natomiast, że w każdym z analizowanych lat dochody nominalne mieszkańców Siemianowic Śląskich były niższe niż średnio w GZM (różnice wahały się w przedziale od 1,3 tys. do 3,3 tys. zł), a w ostatnich trzech latach analizowanego okresu przewaga GZM zwiększała się z 2,7 tys. zł w 2009 r. do 3,3 tys. zł w 2011 r. Pozwala to wnioskować, że sytuacja finansowa mieszkańców Siemianowic Śląskich poprawia się znacznie wolniej niż ma to miejsce w całym GZM. Wykres 14. Średni roczny dochód mieszkańców Siemianowic Śląskich i GZM PIT (w tys. zł) w latach ,8 19,6 18,7 20,7 20,9 22,2 21,9 24,1 23,8 26,7 28,4 29,1 25,7 26,3 27,5 30, Siemianowice Śląskie GZM Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Skarbowej 18

19 Podobnie jak w innych miastach GZM, mieszkańcy Siemianowic Śląskich najwyższe zarobki otrzymywali na ogół z tytułu pracy na własny rachunek między 2004 a 2011 r. dochody z tego źródła wzrosły łącznie o 61%. Kolejne pod względem dochodowości były: praca najemna oraz renty i emerytury, które cechowała podobna dynamika wzrostu odpowiednio na poziomie 52% i 53%. Niewielki trend wzrostowy (o 4,7%) dotyczył dochodów z zysków kapitałowych, które jednak podlegały znacznym fluktuacjom. Najniższe dochody zatrudnieni w Siemianowicach Śląskich otrzymywali z umów zleceń i o dzieło w 2011 r. wyniosły one 5,5 tys. zł rocznie, ale cechował je największy wzrost (łącznie o 57% między 2004 a 2011 r.). Tabela 3. Średnie roczne dochody osób fizycznych w Siemianowicach Śląskich (w tys. zł) w latach 2004 Z pracy na własny rachunek Z pracy najemnej 2011 Z rent i emerytur Z zysków kapitałowych Z umów-zleceń i o dzieło ,8 21,0 16,5 6,4 3, ,3 22,0 17,5 11,2 3, ,2 22,9 18,5 111,1 3, ,6 24,5 19,0 65,8 4, ,8 27,1 20,5 14,3 4, ,6 29,2 22,6 13,5 5, ,9 30,2 23,9 9,8 5, ,7 32,0 25,3 6,1 5,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Skarbowej Wykres 15. Struktura dochodów ludności Siemianowic Śląskich według źródła dochodów za lata: 2004, 2008, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ,0% 57,1% 3,0% 28,6% 0,3% ,3% 62,2% 3,6% 18,7% 0,3% ,7% 62,2% 3,7% 20,1% 0,3% z pracy na własny rachunek z pracy najemnej z umów zlecenie i o dzieło z rent i emerytur z zysków kapitałowych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Skarbowej 19

20 Struktura dochodów mieszkańców Siemianowic Śląskich (wykres 15.) wskazuje, że głównym źródłem ich utrzymania jest praca najemna (62,2% w 2011 r.). Stosunkowo dużo osób otrzymuje renty i emerytury (20,1% w 2011 r.) lub pracuje na własny rachunek (13,7%). W dość niewielkim stopniu mieszkańcy miasta czerpią zaś zyski z umów zlecenie i o dzieło (3,7%), a najmniej z zysków kapitałowych (0,3% w 2011 r.) Podmioty gospodarcze O konkurencyjności gospodarki Siemianowic Śląskich świadczy również kondycja podmiotów prowadzących działalność na tym terenie. Do największych firm w mieście według rankingu Rzeczpospolitej należy Johnson Controls Siemianowice (lider w zakresie produkcji systemów do inteligentnych budynków oraz systemów wnętrz i akumulatorów samochodowych), PACCOR Polska (producent plastikowych oraz papierowych opakowań jednorazowych), a także Minova Ekochem (tworząca rozwiązania oparte o nowoczesne technologie materiałowe). Dane nt. zatrudnienia oraz przychodów ze sprzedaży uzyskiwanych przez wymienione przedsiębiorstwa zaprezentowano w tabeli 4. Tabela 4. Największe firmy w Siemianowicach Śląskich w 2012 r. Nazwa firmy Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Liczba pracujących Johnson Controls Siemianowice sp. z o.o PACCOR POLSKA sp. z o.o Minova Ekochem S.A bd Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z listy 2000 największych firm w Polsce. Dane dotyczą przychodów oraz zatrudnienia w całej spółce. W latach notowano systematyczny spadek średnich rocznych dochodów podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Siemianowicach Śląskich w przeliczeniu na firmę ze 143,2 tys. zł w 2007 r. do 71,8 tys. zł w 2010 r. (por. wykres 16.). Dopiero 2011 r. przyniósł wzrost i średnie roczne dochody na podmiot wyniosły o 106,7 tys. zł. Warto jednak zaznaczyć, że w większości analizowanych lat średnie roczne dochody firm w Siemianowicach Śląskich były wyższe niż w całym GZM, nawet o 45,8 tys. zł. Przewagę Metropolii Silesia odnotowano jedynie w 2010 r., kiedy przeciętny poziom dochodów osiągnął 85,2 tys. zł (wobec 71,8 tys. zł w analizowanym mieście). Powyższe pozwala ocenić sytuację dochodową podmiotów gospodarczych z Siemianowic Śląskich na tle pozostałych miast należących do GZM jako relatywnie dobrą, a silny wzrost w ostatnim roku analizowanego okresu daje nadzieję na dalszą poprawę kondycji finansowej lokalnych firm. 20

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Świętochłowice

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Świętochłowice R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Świętochłowice Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Katowice

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Katowice R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Katowice Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Piekary Śląskie

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Piekary Śląskie R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Piekary Śląskie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Zabrze

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Zabrze R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Zabrze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Mysłowice

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Mysłowice R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Mysłowice Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Ruda Śląska

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Ruda Śląska R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Ruda Śląska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Bytom

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Bytom R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Bytom Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Dąbrowa Górnicza

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Dąbrowa Górnicza R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Dąbrowa Górnicza Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Chorzów

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Chorzów R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Chorzów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Sosnowiec

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Sosnowiec R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Sosnowiec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Tychy

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Tychy R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Tychy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Gliwice

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Gliwice R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Gliwice Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

krzysztof.gwosdz@uj.edu.pl slawomir.sitek@us.edu.pl 1 25 lat przemian: od Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego do Metropolii Silesia 1993 Ubytek migracyjny po raz pierwszy od 200 lat 1996 Powstaje Katowicka

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce 1 (data opracowania: grudzień 214 r.) Główne wnioski: W 214 r. rośnie skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, przede wszystkim w ramach tzw. procedury

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r.

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Nakłady inwestycyjne i środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RAPORT Z BADANIA DOTYCZĄCEGO OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ JEGO WPŁYWU NA OBECNĄ SYTUACJĘ DOTACJOBIORCY NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych 6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych Wielkość i regularność otrzymywanych wynagrodzeń pełni niezwykłą rolę społeczną. Pozwala na realizację potrzeb, kształtując

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: grudzień 2014 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN 213 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 213 OPRACOWANIE: WIELKOPOLSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH DZIAŁ ANALIZ Magdalena Bryza, Wanda Nowara,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2010 Przygotował: Marek Kapiczak Strzelce Kraj., kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza.

Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza. Materiały konferencyjne Katowice 2010 Wydawca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ul.

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo