Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r"

Transkrypt

1 Kraków dnia, marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem spółdzielni oraz jej członków w zakresie remontowo eksploatacyjnym, finansowym oraz członkowsko - prawnym. Podjęto szereg działań związanych z: 1. Obniżeniem kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości między innymi kontynuowano wykup gruntów na własność od Gminy Kraków oraz przeprowadzono reorganizację w zakresie obowiązków i zatrudniania pracowników. Zarząd prowadził szerokie konsultacje z działającymi w Spółdzielni Samorządami Domowymi, które owocowały racjonalizacją wydatków na poszczególnych budynkach. 2. Poprawą obsługi mieszkańców. a) Wykonano remont pomieszczeń Spółdzielni, b) Prowadzono procedurę wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie. W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd: 1. Realizował wnioski o przekształcenie mieszkań lokatorskich i własnościowych w odrębną własność w Kancelarii Notarialnej. 2. Wprowadził ewidencję związaną z indywidualnym rozliczeniem poszczególnych nieruchomości tak w zakresie stawki remontowej jak i eksploatacyjnej. 3. Przygotował Walne Zgromadzenie Członków. 4. Wprowadził w życie działalność Samorządów Domowych. Spółdzielnia podobnie jak w latach poprzednich prowadziła działalność eksploatacyjną i remontową w celu wyrównania stanów technicznych budynków Spółdzielni. I. Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd jako organ Spółdzielni na bieżąco zarządzający Spółdzielnią według uprawnień statutowych w okresie sprawozdawczym w roku 2009 odbył 48 posiedzeń i podjął 338 uchwał. Większość uchwał dotyczyło spraw członkowsko-mieszkaniowych. Pracował w następującym składzie: W okresie od r do dnia r: 1. Prezes Zarządu - mgr inż. Elżbieta Okine-Tyrkiel 2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -inż. Piotr Rusek 3. Członek Zarządu, Główny Księgowy - mgr Piotr Podsiadło Zarząd brał udział w pracach organów samorządowych Spółdzielni: 12 - posiedzeniach Plenum RN Prezydium RN Komisji RN 1 - Obradach Walnego Zgromadzenia. Przygotowywał materiały dla organów samorządowych Spółdzielni, w tym: Jednolite teksty lub zmiany regulaminów: 1/18

2 Przyjmowania członków, ustanawiania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i zamiany mieszkań Organizowania przetargów w SM Mistrzejowice -Północ Komisji Organizacyjno Samorządowej Rady Nadzorczej Komisji Techniczno Eksploatacyjnej Rady Nadzorczej Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Samorządów Domowych Zarządu Funduszu Remontowego SM Mistrzejowice -Północ Podejmował decyzje w indywidualnych sprawach członków takich jak: - zadłużenia 60 spraw, przyznania ekwiwalentu za wymianę okien 83 sprawy, remont wylewek podłogowych 10 spraw. Członkowie Zarządu w ramach swoich obowiązków i kompetencji przyjmowali członków w biurze Spółdzielni w każdy wtorek w godzinach W każdym przypadku zgłoszonym członkom Zarządu podjęto odpowiednie działania. Oprócz przyjmowania stron Spółdzielnia prowadzi szeroką korespondencję i tak: W roku 2009 do Spółdzielni -wpłynęło 4557 pism, na które udzielono indywidualne odpowiedzi. Spółdzielnia dodatkowo wysłała 1732 pism do lokatorów i innych instytucji, -odrębnie były prowadzone sprawy związane z ratalną spłatą zadłużeń, których w 2009r rozpatrzono 60. -dodatkowo wysyłane były bieżące informacje do członków i kolportowane ogłoszenia na klatkach schodowych, -w okresie sprawozdawczym skierowano do Sądu 62 pozwy o zapłatę z tytułu zadłużenia czynszowego lokali mieszkalnych. W 2009 roku przeciętne zatrudnienie w Spółdzielni wynosiło ogółem : 54,98 etatów w tym: - stanowiska nierobotnicze : 21,00 etatów, - stanowiska robotnicze : 33,98 etatów Przeciętne zatrudnienie w 2009r w stosunku do roku 2008 zmniejszyło się o 1,82%. II. Sprawy członkowsko mieszkaniowe: Na dzień r Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ liczyła 4103 członków, dla których prowadzony jest rejestr członków Spółdzielni (komputerowy i ręczny). Z rejestru członków ubyło 136 osób w tym: a/ 86 w związku z wypowiedzeniem członkostwa, b/ 40 w związku ze zgonem c/ 4 w związku z wykluczeniem d/ 6 w związku z wykreśleniem, W poczet członków Spółdzielni zostało przyjętych 126 osób w związku z: nabyciem mieszkania (kupno, zamiana), po zgonie małżonka, z tytułu nabycia praw do spadku, z tytułu nabycia garażu, oraz na prawach członka współmałżonka. Ponadto w Spółdzielni prowadzone są rejestry: 1. Rejestr rezygnacji z członkostwa. 2. Rejestr lokali dla których zostały założone Księgi Wieczyste dla lokali mieszkalnych. 2/18

3 3. Rejestr umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa. 4. Rejestr dobrowolnych zamian mieszkań na prawach lokatorskich. 5. Rejestr osób wykluczonych. 6. Rejestr umów najmu na lokale mieszkalne /dla osób eksmitowanych/. Oprócz zmian w rejestrze członków, a tym samym zmiany ilości członków w Spółdzielni dokonano następujących zmian w zakresie spraw mieszkaniowych: Ogółem 358 osób dokonało przeniesienia własności, w tym: 315 osób dokonało zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność, 38 osób dokonało zamiany spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność, 2 osoby dokonały zmiany spółdzielczego własnościowego prawa do garażu w odrębną własność, 3 osoby nabyły prawo odrębnej własności w drodze przetargu. Zawarto 3 umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa z tytułu przejęcia lokalu po zgonie współmałżonka, rezygnacji z członkostwa na rzecz osoby bliskiej lub zamiany mieszkania. W 2009r Rada Nadzorcza podjęła 4 uchwały w sprawie wykluczenia i 6 uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków. Spółdzielnia posiada 7 wyroków sądowych w sprawie eksmisji z lokalem socjalnym. Spółdzielnia oczekuje na ich realizację. Wykonanie eksmisji jest uzależnione od dostarczenia przez Urząd Miasta Krakowa lokali socjalnych. Ze względu na brak lokali socjalnych w stosunku do ilości wniosków w UMK, wykonywanie orzeczeń sądowych trwa bardzo długo. Za niedostarczenie lokali socjalnych Gmina płaci spółdzielni odszkodowania które od momentu uzyskania wyroku pokrywają koszty utrzymania mieszkań osób zadłużonych zamieszkujących bez tytułu prawnego. Wartość odszkodowań które spółdzielnia otrzymała od Gminy Kraków wyniosła w roku ,10zł. W 2009r Spółdzielnia otrzymała tylko 1 lokal socjalny od Gminy Kraków. Odzyskała jedno mieszkanie po zgonie byłego członka i wykonała jedną eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego. Mieszkania wolne w sensie prawnym i opróżnione z osób i rzeczy spółdzielnia zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaje w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2009 spółdzielnia sprzedała trzy mieszkania, za które uzyskaliśmy następujące kwoty za 1 m 2 : w osiedlu Piastów zł/m zł. w osiedli Piastów zł, w osiedlu Piastów zł, III. Umowy najmu, dzierżawy terenu i dzierżawy powierzchni reklamowej. W roku 2009 Zarząd Spółdzielni zawarł : 10 umów najmu na lokale użytkowe: 1. F.H.U. ELMAR w os. Piastów 2A - działalność usługowa wypożyczalnia rowerów umowa na czas nieograniczony. 2. ZBR KAZBUD w os. Boh.Września 60 pomieszczenie mieszkalne dla pracowników umowa na czas nieograniczony. 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców ALAN w os. Boh.Września 57 biuro umowa na czas nieograniczony. 4. Ośrodek Kultury Kraków Nowa-Huta w os. Boh.Września 26 działalność kulturalnooświatowa umowa na czas nieograniczony. 3/18

4 5. Firma Budowlana KA-NIS w os. Boh.Września 26A pomieszczenie dla pracowników umowa na czas nieograniczony. 6. Krakowskie Kwiaciarnie BEA w os. Boh.Września 26 działalność handlowa kwiaciarnia na czas nieograniczony. 7. ZIS ORKA w os. Piastów 49 A była hydrofornia na magazyn i warsztat 2 umowy jedna terminowa, jedna na czas nieograniczony. 8. AQUARIUS S.C. w os. Boh.Września 41 działalność usługowa fryzjer, umowa na czas nieograniczony. 9. Cesja umowy najmu na członka rodziny F.H.U. Konkret-Bis w os. Boh.Września 26 A. działalność handlowa - umowa na czas nieograniczony. Zawarł : - 29 umów na najem pomieszczeń dodatkowych w budynkach mieszkalnych. - 2 umowy najmu powierzchni reklamowych, - 2 umowy dzierżawy terenu. Uruchomił parking w sąsiedztwie budynku nr 21 w os. Boh.Września oraz za Przychodnią Lekarską w os. Piastów, za miesięczną opłatnością na podstawie umów najmu miejsc postojowych. W dniu r Zarząd podpisał z F.H.ANNA działającą pod szyldem Polo-Market dziesięcioletnią umowę notarialną na najem lokalu użytkowego w os.boh.września 26. Umowa zawierała uzgodnienia dotyczące przeprowadzenia przez F.H. ANNA prac modernizacyjnych całego lokalu. Pierwsza część modernizacji wykonana na dzień r. Piekarnia AWITEX Sp. Jawna wykonała we własnym zakresie w 2009r modernizację lokalu użytkowego w os.boh.września 26A polegającą na wymianie okien i drzwi. IV. Sprawy terenowe 1. Wykaz gruntów będących własnością Spółdzielni lub w użytkowaniu wieczystym na dzień stanowi załącznik nr 1. 2.Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów spółdzielni. Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/05 z dnia r i uchwałą Zebrania Przedstawicieli nr 21 z dnia r Zarząd dążył do wykupu użytkowania wieczystego gruntów na własność od Gminy Kraków w stosunku do nie wykupionych gruntów pod budynkami mieszkalnymi. Na koniec 2009 roku tylko budynki BW38 i BW 59 mają grunt na prawie użytkowania wieczystego. W roku 2009, Zarząd prowadził postępowania sądowe w stosunku do właścicieli lokali, którzy nie wyrażali zgody na wykup. W przypadku budynku BW 21 sprawę zakończono wyrokiem pozytywnym dla spółdzielni i mieszkańców BW 21 co pozwoliło na wykup gruntu. Natomiast w przypadku budynku BW 59 właściciel przedłuża postępowanie poprzez odwoływanie się do kolejnych instancji sądu. Na dzień pomimo pomyślnego dla spółdzielni wyroku sądu I instancji, postępowanie sadowe nie zostało zakończone. Wykaz działek nie wykupionych pod budynkami mieszkalnymi i mienia spółdzielni na dzień r przedstawia załącznik nr 2. Łączna kwota opłat z tytułu użytkowania wieczystego w roku 2009 wynosiła: ,80zł. W kwocie tej są również opłaty za grunty stanowiące mienie Spółdzielni. 4/18

5 V. Informacja dodatkowa Spółdzielnia w roku 2009 zarządzała 75 budynkami mieszkalnymi, w których odrębną własność do lokalu posiadają członkowie i nie członkowie Spółdzielni oraz mieniem Spółdzielni: pawilony 4, byłe hydrofornie 4 szt, drogi i parkingi. W swoich zamierzeniach i planach oraz ich realizacji Zarząd Spółdzielni uwzględnia warunki materialne mieszkańców. Duża część członków korzysta z pomocy społecznej i dodatku mieszkaniowego. Pomimo trudnej sytuacji materialnej części mieszkańców, kondycja finansowa Spółdzielni jest dobra. Indywidualizacja opłat na poszczególnych nieruchomościach od stycznia 2007r, w latach 2008 i 2009 pokazała faktyczne wydatki ponoszone dla każdej nieruchomości. Wykazała różnice w opłatach na eksploatację oraz pozwoliła na gospodarowanie w ramach zebranych środków funduszu remontowego przez mieszkańców poszczególnych budynków. Duży wpływ na rodzaj wykonywanych prac miały prowadzone przez Zarząd konsultacje z mieszkańcami za pośrednictwem przedstawicieli aktywnie biorących udział w pracach samorządów domowych. Dzięki tej formie współpracy, zarząd i mieszkańcy posiadają bezpośredni kontakt, który w znacznym stopniu ułatwia realizację oczekiwań mieszkańców w budynkach spółdzielni. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z ma w dalszym ciągu bezpośredni wpływ na zmniejszenie środków finansowych na fundusz remontowy. Do tej pory środki finansowe z przekształceń lokali zasilały ten fundusz. Na dzień dzisiejszy nic nie zmienił w tej sprawie Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia , który uznał, że przekształcenia za przysłowiową złotówkę są niekonstytucyjne. Wprowadzona przez Sejm zmiana do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 2009 roku przedłużyła stosowanie niekonstytucyjnych zapisów ustawy w sprawie przekształcania mieszkań lokatorskich i praktycznie na ten okres wstrzymała możliwość wystąpienia Spółdzielni do Skarbu Państwa o odszkodowanie z tytułu niekonstytucyjnego zapisu. Wartość odszkodowania, o które mogłaby wystąpić spółdzielnia to kwota około 35 milionów złotych. VI. Przewidywany rozwój jednostki 1. Kontynuacja wykupu gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni na własność od gminy Kraków. 2. Podjęcie działań w celu wykupu gruntów będących mieniem spółdzielni na własność od Gminy Kraków. 3. Współpraca z samorządami domowymi. 4. Podejmowanie zadań związanych ze sprawną obsługą i informacją członków spółdzielni wdrażanie elektronicznych systemów zarządzania. 5. Wyrównanie stanów technicznych budynków na podstawie uchwały nr 20/2004 Zebrania Przedstawicieli z Główne zadania które pozostały do wykonania to remonty chodników, wymiany wind, rozbudowa lub wymiana nawierzchni parkingów. 6. W roku 2010 spółdzielnia realizuje remonty na podstawie planu przedstawionego w załączeniu /załącznik nr 3 i załącznik nr 4/. 7. Podjęcie działalności inwestycyjnej na działce 209/23 obr 1 Nowa Huta w osiedlu Bohaterów Września 57. Poniżej przedstawiamy dane charakterystyczne dla działalności Spółdzielni w 2009r. 5/18

6 IV. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 1.Działalność finansowa Koszty i przychody w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ za 2009 r przedstawia poniższa tabela I Wyniki na poszczególnej działalności kształtuje się następująco: L.p. Wyszczególnienie Koszty Przychody Wynik GZM 1. Lokale mieszkalne , , ,32 I eksploatacja , , ,13 podatek od nieruchomości , , ,98 wieczyste użytkowanie , , ,99 centralne ogrzewanie , ,06 0,00 ciepła woda , ,88 0,00 zimna woda , ,23 0,00 wywóz śmieci , , ,41 dźwigi , , ,95 pożytki z nieruchomości , , ,12 fundusz remontowy , ,19 0,00 2. Garaże wolnostojące 3 382, , ,70 3. pozostała działalność: , , ,72 operacyjna , , ,82 finansowa , , ,54 Razem , , ,74 podatek dochodowy , ,00 Razem I , , ,74 Wynik Spółdzielni II 1. Lokale użytkowe , , ,14 eksploatacja , , ,24 centralne ogrzewanie , , ,84 ciepła woda 1 141, ,39-27,26 zimna woda , ,42-54,84 wywóz śmieci , ,52 2,84 2. pozostała działalność: , , ,29 operacyjna , , ,41 finansowa 3 309, , ,51 inne przychody , , ,37 Razem /zysk/ , , ,43 podatek dochodowy , ,00 Razem II /nadwyżka bilansowa/ , , ,43 OGÓŁEM I + II , , ,17 Wynik GZM ,74 zł Wynik Spółdzielni /nadwyżka bilansowa/ ,43 zł W 2009r dzięki wprowadzeniu indywidualnych opłat eksploatacyjnych na budynki bezpośrednio wynikających z kosztów utrzymania, na gospodarce zasobami mieszkaniowymi uzyskano dodatni wynik, który pomniejszy ujemny wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z poprzednich lat. Nadwyżka bilansowa Spółdzielni zgodnie z obowiązującym Statutem podlega podziałowi przez Walne Zgromadzenie. 6/18

7 Zarząd proponuje nadwyżkę bilansową przeznaczyć na: - zwiększenie funduszu zasobowego z przeznaczeniem na wykup gruntów w wieczystym użytkowaniu (kontynuacja) w wysokości: ,00 zł - zwiększenie funduszu remontowego w wysokości: ,43 zł W 2009 roku została rozliczona nadpłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z 2008 roku. Dotyczy lokali mieszkalnych. W 2009r wystąpiła nadpłata dotycząca lokali mieszkalnych za : 1. centralne ogrzewania Przychody ,50 Koszty ,06 Wynik * ,44 * Nadpłata za 2009 została przeniesiona na konto rozrachunkowe do rozliczenia w 2010r 2. ciepłą wodę Przychody ,15 Koszty ,88 Wynik * 4 399,27 * Nadpłata za 2009 została przeniesiona na konto rozrachunkowe do rozliczenia w 2010r Nadpłaty za 2009 rok zostaną rozliczone indywidualnie dla każdego lokalu mieszkalnego zgodnie z obowiązującym Regulaminem rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej w budynkach SM M-P i Regulaminem rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w budynkach SM M-P w roku Wskaźniki ekonomiczno finansowe charakteryzujące sytuację majątkową i finansową Spółdzielni w 2009 roku w porównaniu do roku 2008 l.p. Nazwa wskaźnika 2009 r. 2008r 1 pokrycie majątku trwałego funduszami własnymi 105,13% 103,43% 2 bieżącej płynności finansowej 1,93% 1,95% 3 bieżącej wypłacalności 5,05% 5,80% 4 zadłużeń bieżących w opłatach za lokale mieszkalne 2,86% 2,74% za lokale użytkowe 8,30% 7,7% 5 udział kosztów zarządu ogólnego w kosztach działalności operacyjnej 8,39% 8,65% 7/18

8 2.Koszty eksploatacji podstawowej. Koszty eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych przedstawia poniższa tabela II L.p. Wyszczególnienie wykonanie za 2009 r m-cznie zł/m/2 1 Utrzymanie czystości ,26 0,41 2 Energia elektryczna na klatkach ,26 0,07 3 Przeglądy kominiarskie ,00 0,04 4 Przeglądy gazowe ,57 0,05 5 Dezynsekcje zsypów, czyszcz. i wym. kanalizacji ,04 0,01 6 Ubezpieczenia ,02 0,02 7 Konserwacje obce w tym azart itp ,32 0,05 8 Konserwacje i remonty własne GKR ,62 0,31 9 Utrzymanie zieleni ,36 0,04 10 Utrzymanie hydroforni 5 783,41 0,00 11 Koszty zarządzania i administracji ,01 0,58 12 Działalność kulturalno-oświatowa ,85 0,01 13 Pogotowie Awaryjne ,36 0,02 14 Usługi transportowe 6 341,52 0,00 15 Koszty mienia ,40 0,07 16 Inne ,22 0,03 Razem ,22 1,73 Średnia opłata eksploatacyjna w Spółdzielni w 2009 r. wynosiła od 1,62 zł/m 2. Nie pokryła ona rzeczywistych kosztów, średnia opłata wyniosła 1,73 zł/m 2 wg wyliczenia. Poniesione koszty na eksp.lokali mieszkalnych ,92 zł Średnioroczna powierzchnia lokali mieszkalnych m 2 Średni koszt miesięczny ,22: m 2 : 12 m-cy = 1,73 zł/m 2 3.Gospodarka Funduszem Remontowym W 2009 r. Wydano na prace remontowe kwotę ,78 zł. Wykorzystanie środków funduszu remontowego oraz źródła finansowania przedstawia poniższa tabela III. L p. Wyszczególnienie WPŁYWY 1 Pozostały fundusz z 2008 r ,74 8/18

9 . 2. Wpływy za stawki 0,20 zł ,94 3. Wpływy ze stawki 0,20-0,70 zł ,25 4. Wolne środki z wykupu i sprzedaży mieszkań 4 104,32 5. Nadwyżka bilansowa ,97 6. Inne wpływy ,59 Razem : ,81 WYDATKI 1 Montaż hydroforni indywidualnych ,97 2 Remont instalacji gazowej ,00 3 Przebudowa altanek śmietnikowych ,26 4 Wymiana wind ,80 5 Dofinansowanie do wymiany okien,remontu wylewek i ścianek działowych ,20 6 Remonty dróg,ulic,parkingów,chodników ,90 7 Wymiana stolarki okiennej ,80 8 Malowanie klatek ,40 9 Kraty do altan śmietnikowych ,25 10 Wykonanie instalacji domofonowej ,16 11 Remont sztolni ,90 12 Ocieplanie stropodachów ,05 13 Wykonanie instalacji elektrycznej ,90 14 Monitoring ,28 15 Wiatrołapy ,56 16 Instalacja odgromowa ,00 17 Remont kanalizacji ,57 18 Wymiana płytek PCV ,50 19 Daszki ,50 20 Wymiana grzejników ,00 21 Remonty kominów ,71 22 Remont balkonów ,23 23 Naprawa schodów ,65 24 Wymiana zaworów wodnych ,80 25 Remont rynien i koryt dachowych ,13 26 Inne ,60 Razem : ,12 Saldo na r ,69 Wpływy na fundusz remontowy w 2009 roku to: 1/ Opłaty użytkowników lokali 43,33% 9/18

10 2/ Pozostały fundusz z 2008r i inne wpływy 56,67% 4. Zadłużenia czynszowe LOKALE MIESZKALNE Ogółem zaległości czynszowe na dzień roku wynoszą : - zaległości bieżące ,75 zł - zaległości byłych członków ,04 zł - dochodzone na drodze sądowej ,17 zł - odsetki od zaległości bieżących ,05 zł Razem ,01 zł Informacja o zadłużeniach czynszowych na dzień roku Ilość mieszkań 4026 mieszkań Zadłużenie członków wobec Spółdzielni po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące ,27 zł Miesięczny wymiar czynszu Spółdzielni ,35 zł Udział % zadłużenia do m-cznego wymiaru czynszu 34,96% Roczny wymiar czynszu Spółdzielni ,20 zł Udział % zadłużenia do rocznego wymiaru czynszu 2,86% Ilość członków zadłużonych pow.3 m-cy 111 Udział % zadłużonych pow.3 m-cy 2,75 % do ogólnej liczby mieszkań Wskaźnik zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych do rocznego wymiaru czynszu w 2009 roku wyniósł 2,86. Wzrósł w stosunku do 2008 roku (2,7). Struktura bieżących zadłużeń czynszowych przedstawia się następująco: do 2 m-cy ,94 zł 3 m-cy ,40 zł 4 m-cy ,72 zł 5 m-cy ,95 zł 6 m-cy i wyżej ,74 zł Największe zadłużenie w budynkach os.boh.września L.p. Nr bloku kwota w tys.zł % zadłużenia do m-cznego czynszu ,4 69, ,0 66, ,4 40,4 Największe zadłużenie w budynkach os.piastów L.p. Nr bloku kwota w tys.zł % zadłużenia do m-cznego czynszu ,1 54, ,7 68,2 10/18

11 3 54 9,4 35,8 Najmniejsze zadłużenie w budynkach os.boh.września L.p. Nr bloku kwota w tys.zł % zadłużenia do m-cznego czynszu ,20 16, ,54 19,9 Najmniejsze zadłużenie w budynkach os.piastów L.p. Nr bloku kwota w tys.zł % zadłużenia do m-cznego czynszu 1 1A 1,26 16, ,46 9,8 Do członków zalegających z opłatami czynszowymi 1. wysyłamy wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald 2. zapraszamy na rozmowy z Zarządem i Radą Nadzorczą Sp-ni w celu rozłożenia długu na raty i podpisania ugody co do spłaty długu, 3. informujemy o sposobie uzyskania dodatku mieszkaniowego, 4. występujemy do sądu i komornika. LOKALE UŻYTKOWE Zadłużenie lokali użytkowych wg stanu na przedstawia się następująco: - zaległości bieżące ,25 zł - dochodzone na drodze sądowej ,62 zł - odsetki od zaległości ,32 zł Razem ,19 zł 1. Zaległości bieżące w wys ,25 zł wynikają z płacenia czynszu z jednomiesięcznym opóźnieniem. Ponadto 4 lokale zalegały z opłatami za 2 m-ce, 2 lokale za 4 m-ce. 2. Zaległości dochodzone na drodze sądowej na kwotę ,62zł to zaległości byłych najemców i 2 lokali z tytułu bezumownego korzystania, 1 dzierżawy terenu Największe: - Firmy Produkcyjno Handlowej Eliot (sklep zoologiczny) Zadłużenie na tym lokalu wynosi ,20zł. W tej sprawie Spółdzielnia od 2000 roku prowadzi postępowanie sądowe przeciwko firmie o zapłatę. Odzyskaliśmy częściowe zadłużenie. Spółdzielnia dwukrotnie występowała do Prezesa Sądu o przyspieszenie postępowania ze względu na jego przewlekłość. Pozostałe zadłużenia w wysokości ,54zł są na etapie egzekucji komorniczej, i wpisem do KRD.W stosunku do 1 lokalu uzyskana jest eksmisja z lokalu która będzie przeprowadzona w m-cu II 2010r. Do dłużników w lokalach użytkowych co miesiąc wysyłane są wezwania do zapłaty. Od zalegających, a wpłacających z opóźnieniem egzekwowane są odsetki ustawowe. Wskaźnik zadłużeń czynszowych lokali użytkowych do rocznego wymiaru czynszu w 2009 roku wyniósł 8,3 %. Wzrósł w stosunku do 2008 roku (7,7%). 5.Działalność społeczną i oświatowo-kulturalną Statutowa działalność społeczna i oświatowo-kulturalna prowadzona była przez Klub Mirage znajdujący się w Pawilonie nr 26 na os.boh.września wspólnie z ośrodkiem Kultury w Nowej Hucie oraz Klubem TKKF Apollo działającym na terenie os.boh.września i Piastów. 11/18

12 Klub Mirage i Apollo obejmuje swoją działalnością dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz emerytów i rencistów. W 2009 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni przeznaczyła na działalność społeczną i oświatowo-kulturalną kwotę zł. Wykorzystanie środków finansowych na działalność społeczną i oświatowo-kulturalną w 2009r przedstawia tab.iv: Tabela IV Działalność społeczna i oświatowo-kulturalna za 2009 rok l.p. Wyszczególnienie Wpływy I Przyznane środki 41000,00 Razem 41000,00 Wydatki Działalność Klubu "MIRAGE" II Działalność Klubu "APOLLO" Dofinansowanie biblioteki Dofinansowanie imprezy plenerowej Razem V. Eksploatacja, remonty i konserwacja budynków w SM Mistrzejowice-Północ w roku 2009 Rok 2009 był kolejnym rokiem w którym obowiązywał zgodnie ze Statutem Spółdzielni podział wpłacanej stawki na fundusz remontowy budynków i fundusz remontowy spółdzielni. Część miesięcznych naliczeń w wysokości 70 gr/m 2 została przeznaczona na potrzeby poszczególnych budynków, a pozostała kwota w wysokości 20 gr/m 2 przeznaczana była na fundusz remontowy spółdzielni. Z funduszy indywidualnych budynków wykonano wymianę domofonów analogowych na cyfrowe, docieplenia stropodachów, remonty kominów, modernizacje instalacji oświetleniowych klatek, malowanie klatek schodowych, instalacje monitoringu, remonty balkonów, prace ślusarskie w tym montaż krat do altan śmietnikowych oraz wyniesienie zaworów wodnych z piwnic indywidualnych i instalacje podgrzewania rynien. Wykonano duży zakres stosunkowo drobnych prac o znacznym zróżnicowaniu dla poszczególnych budynków. Z funduszu remontowego spółdzielni realizowano prace związane z wyrównaniem stanów technicznych budynków takich jak: likwidacja zbiorczych hydroforni i montaż hydroforni indywidualnych dla budynków, wymiana dźwigów, remonty chodników, parkingów oraz dobudowę wiatrołapów. Fundusz remontowy spółdzielni w 2009 roku zasilony był nadwyżką bilansową Spółdzielni, odpisem na stawkę remontową oraz zwrotem kosztów remontów przez osoby nie będące członkami Spółdzielni. Poważną pozycję stanowiła też kwota bilansu otwarcia. Niestety obecnie po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia nie posiada już środków z przekształceń. 1. Zabudowa wiatrołapów W ramach wyrównania stanów technicznych budynków ostatecznie zrealizowano program dobudowy wiatrołapów w 34 budynkach tj. Piastów 1A, 1D, 5, 6, 7, 8,9, 11, 43, 44, 45, 47, 49, 12/18

13 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 i 58 oraz Bohaterów Września 5, 6, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 i Sieć wody wysokiej i hydrofornie. Zakończono montaż zestawów hydroforowych indywidualnych dla każdego budynku w budynkach Piastów 43,44,47,49,50,51 oraz zamontowano takie zestawy w budynkach Piastów 52,53,54,55,56,57 i 58. Jednocześnie zlikwidowano hydrofornie zbiorcze Piastów 49a i 58a. Tym samym zakończono przebudowę instalacji hydroforowych w Spółdzielni. 3. Windy Wykonano kompleksową modernizację windy w budynku Piastów 55 oraz zakończono wymianę windy osobowo-towarowej w budynku BW 59. W związku z obowiązującymi dyrektywami Unijnymi, które nakładają na właściciela wind stworzenie systemu zdalnego alarmowania, polegającego na stałej łączności z obsługą pogotowia awaryjnego systemy te montowane są w nowych windach. Służy to zwiększeniu bezpieczeństwa w przypadku zatrzymania i uwięzienia osób. W dalszym ciągu windy są dewastowane a koszty dewastacji pokrywają wszyscy mieszkańcy budynku. 4. Gaz a. Wyniesione zostały liczniki gazu z mieszkań na korytarze w ostatnich dwóch klatkach budynku BW 39 b. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonano przeglądy i doszczelnienie instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i pawilonach Spółdzielni. W dalszym ciągu maleje ilość niesprawnych urządzeń gazowych. Stare kuchenki i piecyki łazienkowe wymieniane są przez mieszkańców na nowe, co w znacznym stopniu wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. W trakcie przeglądów sprawdzamy również sprawność spalania gazu przez urządzenia. 5. Zamurowanie przeszkleń Zdemontowano nieszczelną ślusarkę i zamurowano powstałe otwory w 16 budynkach tj, BW 45,46,47,49,50,51,52,53,54 i 55 oraz P 33,34,35,36,37 i Prace remontowe w budynkach spółdzielni. a) Wymieniono okienka piwniczne na okna PCW w budynkach BW 28,32,35 i 37 oraz P 46. b) Wymieniono okna klatki schodowej na okna PCW w budynku BW 39. c) Docieplono stropodachy wraz z wymianą pokryw włazów dachowych w 19 budynkach tj. BW 5,6,27,28,30,31,35 i 38 oraz P 1a,1d,5,7,43,44,47,49,50,51 i 52. d) Zamontowano daszki nad wejściami do 9 budynków w osiedlu Piastów. e) Wyniesiono zawory wodne z piwnic indywidualnych w budynkach P1 i 2. f) Montowano kraty do zejść do piwnic, remontowano wejścia do klatek, kanalizację wewnętrzna budynków, wymieniano grzejniki Faviera na żeberkowe w suszarniach, likwidowano zbędne grzejniki na klatkach schodowych, remontowano schody do piwnic, wymieniano drzwi do piwnic. g) wykonano projekty modernizacji instalacji elektrycznych dla 3 budynków. 13/18

14 7. Poprawa stanu technicznego budynków a) Wykonano malowanie klatek schodowych w budynkach BW 5,6,18,51,52,53,54,60,61 i 65 oraz Piastów 1a i 37. b) Zmodernizowano instalacje oświetlenia klatek w celu oszczędzania energii elektrycznej w 14 budynkach tj. BW 27,28,29,30,31,32,35,36,37 i 38 oraz P 54,55,56,57 i 58 c) Malowano komory zsypowe oraz pomieszczenia suszarni i wózkowni. d) Na bieżąco czyszczono studzienki, poziomy i piony kanalizacji sanitarnej i burzowej na terenie Spółdzielni. Prowadzone były prace związane z naprawą i czyszczeniem rur spustowych czy uzupełnianiem żarówek. W dalszym ciągu spółdzielnia partycypowała w kosztach wymiany wylewek, ścianek typu plaster pszczeli i okien w mieszkaniach. 8. Bezpieczeństwo i estetyka wokół budynków. a) Wykonano nowe nawierzchnie chodników przy budynkach BW 21,22,23 i 24 oraz w mniejszym zakresie przy budynkach BW 58, P5 i P55. Powiększono parkingi przy budynkach P 50 i P 58. Zaadaptowano place na parkingi przy budynkach BW 23 i BW 67. Wyremontowano odcinek ciągu pieszo-jezdnego przy budynku P54. Zakończono też remont drogi dojazdowej do budynków P 1, 1d i 12. b) Wykonano remont kapitalny instalacji odgromowej dla budynku Piastów 9 i 11. c) Wybudowano altanę śmietnikową dla budynku P 1a, który dotychczas nie posiadał własnej altanki. d) Zamontowano kraty do 9 altan śmietnikowych. e) Zlikwidowano zniszczone, nieestetyczne kwietniki betonowe przy 9 budynkach. f) W okresie wiosennym generalnemu przeglądowi poddano urządzenia placyków zabaw. Wyremontowano, pomalowano ławki i huśtawki w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych. Zakupiono nowe huśtawki pionowe, poziome, sprężynowe, karuzele i zjeżdżalnie. Przy współpracy z Radą Dzielnicy wybudowano nowoczesny plac zabaw przy budynku BW 67.W miarę potrzeb wymieniamy kosze na śmieci na nowe. g) Spółdzielnia na bieżąco prowadzi prace związane z wycinaniem, przerzedzaniem drzew i krzewów, wywozem liści i gałęzi, nasadzaniem nowych drzew, krzewów, kwiatów oraz ich pielęgnacją. W okresie zimy odśnieża ciągi piesze i drogi spółdzielni. Na wnioski mieszkańców prowadzimy pielęgnację i wycinkę drzew na podstawie decyzji Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Drzewa wycięte to głównie zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu /topole/, zaciemniające mieszkania i drzewa owocowe. 14/18

15 9. Ochrona budynków Zainstalowano monitoring ( kamery wraz z rejestratorami) w budynkach P 43,44,47 i 55. Monitoring ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz pomoc w wykryciu ewentualnych sprawców dewastacji wewnątrz budynku oraz zaparkowanych przed budynkiem samochodów. 10. Przeglądy budynków i ich otoczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz wykonywano przeglądy roczne budynków i ich otoczenia, przeglądy kominów, instalacji gazowych i odgromowych. 11. Remonty lokali użytkowych W pawilonie os. Bohaterów Września 26 dokonano częściowej wymiany ślusarki okiennej w takich lokalach jak: biblioteka, nauka jazdy, kwiaciarnia, pralnia, Mado, fryzjer, Awitex oraz w dwóch pomieszczeniach SMMP. Wymieniono też drzwi do lokalu Mado oraz w lokalu Berta os. BW 65. Prace te były współfinansowane przez użytkowników lokali lub wykonane na koszt najemców. Szczegółowy wykaz prac zrealizowanych z funduszu remontowego budynków znajduje się w załączniku nr 5. Szczegółowy wykaz prac zrealizowanych z funduszu remontowego Spółdzielni znajduje się w załączniku nr 6 i załącznik nr 7. VI. Centralne ogrzewanie. MPEC zakończył prace związane z wymianą sieci ciepłowniczej na osiedlu Bohaterów Września. Zarząd Spółdzielni wynegocjował od wykonawcy prac w zamian za przekroczenie terminów i utrudnienia dla mieszkańców, wykonanie remontu bardzo dużego parkingu na działce nr 2-45/15 stanowiącej mienie Spółdzielni przy ul. Klebeerga. Niezależnie od powyższego wszystkie budynki naszej Spółdzielni zyskały podłączenie do nowoczesnej preizolowanej sieci ciepłowniczej, która znowu będzie nam mogła służyć przez wiele lat. W roku 2009 wprowadzone zostały indywidualne zaliczki pobierane na koszty centralnego ogrzewania dla poszczególnych mieszkań w oparciu o koszty zużycia ciepła za rok 2008 z rezerwą 0,40 zł /m2. W roku 2009 średnie koszty ogrzania 1 m 2 mieszkania w budynkach spółdzielni wyniosły 1,68 zł. Odpowiednio w osiedlu Bohaterów Września 1,79 zł a w osiedlu Piastów 1,55 zł. VII. Działalność Grupy Konserwacyjnej Koszty wykonania prac oraz usuwania usterek pokrywane są ze stawki eksploatacyjnej wpłacanej w comiesięcznym czynszu przez mieszkańców. 15/18

16 1. ZGŁOSZENIA DEKARSKIE. Wykonywane na bieżąco: - likwidacja zacieków przez pokrycie dachowe i przewody kominowe ; - naprawa i krycie papą przeciekających daszków balkonowych oraz wejść nad klatkami ; - naprawa blacharki na dachach i daszkach nad wejściami do klatek ; - naprawa i wymiana rur spustowych, rynien, sztendrów ; - naprawa i zamykanie włazów, klap dymnych ; - usuwanie śniegu i sopli z dachów ; - sprzątanie dachów z zanieczyszczeń i ptasich odchodów ; - sprzątanie daszków nad wejściami i altanami śmietnikowymi. Razem : wykonano 86 zgłoszeń. 2. ZGŁOSZENIA ŚLUSARSKIE. Wykonywane na bieżąco: - naprawa, wymiana i uzupełnianie zamków, klamek, gałek, szyldów, samozamykaczy, kłódek ; - naprawa bram wejściowych i śmietnikowych - smarowanie i naprawa zawiasów, - remont i wymiana klap zsypowych ; - przetykanie zatkanych zsypów ; - naprawa szafek : hydrantów, reduktorów gazu, rozdzielni elektrycznych ; - naprawa ławek, uzupełnienie listew ławkowych ; - remont urządzeń zabawowych ; - naprawa i wykonanie nowych włazów, barierek, poręczy, słupków ; Razem : wykonano 1183 zgłoszeń. 3. ZGŁOSZENIA ELEKTRYCZNE. Wykonano pomiar oraz sporządzono protokoły pomiarów skuteczności zerowania i izolacji lokali użytkowych, hydroforni, pomieszczeń warsztatowych i biurowych SM"MP". Wykonano w ramach przeglądów pięcioletnich pomiary stanu izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach mieszkalnych. Wykonywane na bieżąco: - uzupełnianie żarówek, naprawa i wymiana oprawek, lamp, kloszy ; - naprawa i uzupełnianie przycisków, gniazd, wyłączników, zegarów sterujących ; - naprawa rozdzielni elektrycznych, wymiana styczników, bezpieczników, śrub stykowych ; - wymiana tablic licznikowych, zabezpieczeń licznikowych ; - naprawa instalacji elektrycznych - usuwanie zwarć ; - naprawa oświetlenia maszynowni, wyłączników dźwigu ; - zamykanie i naprawa szafek rozdzielni elektrycznych ; - przegląd i konserwacja instalacji elektrycznych na hydroforniach ; - odbiór instalacji elektrycznej oświetlenia w piwnicach lokatorskich wykonanych przez lokatorów za zgodą Spółdzielni ; Razem : wykonano 2851 zgłoszeń. 4. ZGŁOSZENIA NAPRAWY DOMOFONÓW. Wykonywane na bieżąco : - naprawa i wymiana kaset, mikrofonów, głośników, zasilaczy, elektrozamków ; - likwidowanie przerw i zwarć w instalacji domofonowej ; 16/18

17 - wymiana unifonów w mieszkaniach ; - wymiana spisów lokatorów w kasetach. Razem : wykonano 265 zgłoszeń. 5. ZGŁOSZENIA SZKLARSKIE I STOLARSKIE. Wykonywane na bieżąco : - remont stolarki okiennej i drzwiowej, dorabianie kwater ; - szklenie rozbitych szyb w bramach wejściowych ; - szklenie rozbitych i brakujących szyb w stolarce okiennej na klatkach schodowych ; - uzupełnienie klamek, ograniczników, zawiasów, śrub okiennych ; - docinanie i oklejanie boczków do kabin dźwigowych ; - docinanie szyb do drzwi dźwigowych ; - szklenie szafek rozdzielni elektrycznych, gazowych, hydrantów, wyłączników dźwigu ; - montaż siatek i kolców zabezpieczających przed ptakami. Razem : wykonano 222 zgłoszeń. 6. ZGŁOSZENIA MURARSKIE. Wykonywane na bieżąco: - drobne remonty chodników, dróg, opasek ; - remonty balkonów : tynkowanie ścian, sufitów, balustrad ; remont wylewek ; - wymiana blacharki ; - montaż urządzeń zabawowych, znaków drogowych, ławek, koszy na śmieci ; - zamurowania i flizowanie po rozkuciach monterów wod.-kan.-gaz.-c.o. ; - wymiana wykładziny PCW na klatkach schodowych i w dźwigach ; - naprawa wylewek, ścianek działowych w piwnicach ; Razem : wykonano 811 zgłoszeń. 7. ZGŁOSZENIA MALARSKIE. Wykonywane na bieżąco: - malowanie urządzeń placów zabaw, ławek, trzepaków ; - białkowanie komór śmietnikowych - malowanie balkonów, lokali po awariach ; - malowanie pomieszczeń wspólnych - suszarnie, wózkownie, wiatrołapy, węzły c.o. ; - poprawki malarskie po pracach hydraulicznych w pomieszczeniach wspólnych ; - odnawianie kabin dźwigowych ; - malowanie krat piwnicznych, poręczy, barierek ; - malowanie znaków poziomych na drogach ; - zamalowywanie napisów na elewacjach budynków ; Razem : wykonano 203 zgłoszeń. 8. ZGŁOSZENIA KOMINIARSKIE. Wykonywane na bieżąco: - sprawdzenie ciągu w przewodach kominowych ; - rozkucie i doszczelnienie wlotów i przewodów ; - przetykanie zatkanych, zagruzowanych przewodów spalinowych i wentylacyjnych ; - wymiana kratek wentylacyjnych i rur spiro przewodów spalinowych ; - wykonanie brakujących półek i ścianek w przewodach kominowych ; - wykonywanie, wymiana i doszczelnianie nasad kominowych ; Razem : wykonano 42 zgłoszeń. 17/18

18 9. ZGŁOSZENIA WOD.-KAN.-GAZ.-C.O. Wykonywane na bieżąco: - comiesięczne odczyty mediów ; - ustalanie przyczyny zacieków w lokalach mieszkalnych ; - przetykanie pionów i wywiewek kanalizacyjnych ; - doszczelnienie i wymiana odcinków nieszczelnej instalacji kanalizacyjnej ; - czyszczenie kratek ściekowych ; - doszczelnienie i wymiana odcinków uszkodzonej instalacji wodnej ; - plombowanie i wymiana wodomierzy ; - doszczelnienie i wymiana głowic zaworów głównych wody ; - doraźne kontrole szczelności instalacji gazowej ; - doszczelnienie instalacji gazowej, wymiana zaworów, podejść do gazomierzy i przyborów; - przeglądy węzłów c.o. ; - uzupełnianie wody w instalacji c.o. w budynkach ; - rozruch i zakończenie sezonu grzewczego ; - wykonanie przeglądu instalacji centralnego ogrzewania, usuwanie przecieków ; - doszczelnienie, regulacja lub wymiana zaworów i głowic termostatycznych, odpowietrzników pionowych i nabowych ; - likwidacja grzejników c.o. na klatkach ; - czyszczenie krat kanalizacji burzowej ; - wykonywanie usług dla lokatorów, Razem : wykonano 2404 zgłoszeń. 10. PRACE RÓŻNE. Wykonywane na bieżąco : - prace porządkowe, rozładunek materiałów ; - załadunek śmieci nietypowych ; - przycinanie drzew, krzewów ; - załadunek i wywóz gałęzi, drzew ; - wypompowywanie wody z zalanych piwnic ; - wieszanie flag przed świętami państwowymi ; Razem : wykonano 14 zgłoszeń. Łącznie wykonano 8081 zgłoszeń. Ponadto w roku 2009 GK wykonała przeniesienie ślusarni, warsztatu elektrycznego, szatni i pomieszczeń socjalnych do pomieszczeń w pawilonie BW 26, które ze względu na nieatrakcyjność nie znajdowały najemców. Opuszczone pomieszczenia jako atrakcyjne - frontowe będą wynajmowane jako lokale użytkowe co przysporzy Spółdzielni dodatkowe dochody. 18/18

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Kraków dnia, 2010-6-225 marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Autor: Administrator 05.08.2010. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku. W głosowaniu jawnym do realizacji przyjętych zostało 34 wnioski. Zgodnie z protokołem komisji wnioskowej do realizacji przyjęto

Bardziej szczegółowo

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

III. Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej

III. Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej III. Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Wynik na pozostałej działalności za okres I-XII/2010 I. Pozostałe przychody operacyjne Lp. Wyszczególnienie kwota w złotych 1 2 3 1. Zwrot kosztów sądowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ za 2007r

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ za 2007r 1 Kraków dnia, 2008-6-528 luty 2008r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ za 2007r Spółdzielnia w roku 2007zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 z dnia r.

Protokół Nr 37/2011 z dnia r. Protokół Nr 37/2011 z dnia 06.09.2011 r. Protokół Nr 37/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 06.09.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali REGULAMIN napraw wewnątrz lokali Rozdział I. Podział napraw wewnątrz lokali na finansowane przez Spółdzielnię i użytkowników. 1. Naprawami w rozumieniu regulaminu są wszystkie roboty związane z wymianą,

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY OBOWIĄZUJE OD 1.02.2016r. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Zarządu SM Nowy Dwór w dniu r.

Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Zarządu SM Nowy Dwór w dniu r. Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Zarządu SM Nowy Dwór w dniu 25.06.2009 r. 1. Lucyna Siwek - Prezes Zarządu SM Nowy Dwór 2. Elwira Kordys - Zastępca Prezesa SM Nowy Dwór II. Porządek Obrad: 1. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św.

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. REGULAMIN gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. 1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy, na który składają się: 1 1) wyodrębnione ewidencyjnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014 Tabelaryczny wykaz robót POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY I. Roboty instalacyjne 295 000,00 II. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz 50 000,00 instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.

REGULAMIN. obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. REGULAMIN obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. 1. Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są remonty,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie powstała w 1992 roku, działa w oparciu o Ustawę o Spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 5426 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

P L A N KONSERWACJI O B I E K T Ó W S P Ó Ł D Z I E L N I M I E S Z K A N I O W E J P O D W A W E L S K A W 2016 R O K U

P L A N KONSERWACJI O B I E K T Ó W S P Ó Ł D Z I E L N I M I E S Z K A N I O W E J P O D W A W E L S K A W 2016 R O K U P L A N KONSERWACJI O B I E K T Ó W S P Ó Ł D Z I E L N I M I E S Z K A N I O W E J P O D W A W E L S K A W 2016 R O K U 27 październik 2015 r. (fragment) Plan konserwacji na 2016 rok został przedstawiony

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI

WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI Załącznik Nr 1 do Regulaminu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI I. LOKALE. 1. Instalacje centralnego ogrzewania: 1) wymiana uszkodzonych i skorodowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z 4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Należność główna Wyroki sądowe Koszty sądowe Woda Odsetki Usługi Kredyt KFM Gaz Centralne ogrzewanie Ciepła woda TV Internet Razem

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści:

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści: REGULAMIN FINANSOWY Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zasady gospodarki finansowej. 3. Tworzenie i wykorzystanie funduszy podstawowych Spółdzielni. 4. Tworzenie i wykorzystanie funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

Treść wniosku Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni. Administracja osiedla wspólnie z Radą Osiedla

Treść wniosku Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni. Administracja osiedla wspólnie z Radą Osiedla PLAN sposobów realizacji wniosków pod adresem Administracji Osiedli, zgłoszonych podczas poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w maju 2016. Treść wniosku Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 I. Podstawa prawna. 1 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZU REMONTOWEGO

FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO WE WROCŁAWIU. Strona 1 z 6 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin normuje działalność obejmującą utrzymanie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3593 UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" Plan remontów na rok 2017 os. Barbary - Jastrzębie-Zdrój

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA Plan remontów na rok 2017 os. Barbary - Jastrzębie-Zdrój Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" Plan remontów na rok 2017 os. Barbary - Jastrzębie-Zdrój Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017: 1 549 346,40 1. os. Barbary roboty do realizacji przez administrację

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BIELAWA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BIELAWA NA LATA WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BIELAWA NA LATA 2013-2017 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielawa na lata 2013-2017, został sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 18 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja o kosztach i przychodach z działalności finansowo-ekonomicznej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 r.

Informacja o kosztach i przychodach z działalności finansowo-ekonomicznej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 r. Informacja o kosztach i przychodach z działalności finansowo-ekonomicznej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 r. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa za 2014 r. poniosła koszty związane

Bardziej szczegółowo

Informacja o kosztach i przychodach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r.

Informacja o kosztach i przychodach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r. Informacja o kosztach i przychodach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa za 2015 r. poniosła koszty związane z eksploatacją i technicznym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR XX/121/2016 RADY GMINY GOMUNICE z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na Wstęp. I. Elementy składowe 1. Plan przychodów i kosztów eksploatacji budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewskiej 51 F G H J. 2 Plan

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2. Ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 5 listopada 2003r poz.188 z późn. zmianami) 3. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Spółdzielni Mieszkaniowej SEGMENT w Częstochowie

R E G U L A M I N. Spółdzielni Mieszkaniowej SEGMENT w Częstochowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali oraz opłat za założenie szyldów, reklam i tablic reklamowo-informacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawy prawne 1 1. Podstawowe akty prawne przyjęte za podstawę

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia 04.02.2014 r. Protokół nr 5/ 2014 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 04.02.2014 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości

Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości Zał. Nr 2 do Uchwały RN Nr /2012 Lp. Nieruchomość (wysokość odpisu na remonty zł/m2) Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości Zakres robót Planowana wartość robót zł Środki do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku

R E G U L A M I N. funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku R E G U L A M I N funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku Rozdział I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TRANSPORTOWIEC w LUBLINIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni określona

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r.

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ OSKAR WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I.

REGULAMIN ZASAD USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ OSKAR WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I. REGULAMIN ZASAD USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ OSKAR WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I. 1. 1) Regulamin ustala zasady określające koszty eksploatacji i

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu. Rozdział I.

REGULAMIN. tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu. Rozdział I. REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin został opracowany przy zachowaniu następujących przepisów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 27/2014 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 27/2014 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 27/2014 z dnia 01.07.2014 r. Protokół nr 27/2014 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 01.07.2014 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku za rok 2016

S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku za rok 2016 1 S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku za rok WALNE ZGROMADZENIE Pułtusk, maj 2017 r. 2 I. Informacja o członkach Spółdzielni i lokalach

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2011 roku AO-2

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2011 roku AO-2 GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2011 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr XV/67/15 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 6 /XII/2015 Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia roku

Uchwała Nr 6 /XII/2015 Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia roku Gostyń, dnia 16.12.2015r. Uchwała Nr 6 /XII/2015 Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 16.12.2015 roku w sprawie: opłat za lokale mieszkalne, garaże, piwnice, tereny oraz odpisów

Bardziej szczegółowo

oraz działając na podstawie Statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

oraz działając na podstawie Statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN określający zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014r. www.smslupca.pl Słupca dnia 26.03.2015r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo