NABYCIE AKCJI WŁASNYCH JAKO FORMA WYPŁATY NA RZECZ AKCJONARIUSZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NABYCIE AKCJI WŁASNYCH JAKO FORMA WYPŁATY NA RZECZ AKCJONARIUSZY"

Transkrypt

1 NABYCIE AKCJI WŁASNYCH JAKO FORMA WYPŁATY NA RZECZ AKCJONARIUSZY Mieczysław Kowerski 1 Streszczenie Nabycie akcji własnych to odkupienie własnych akcji przez spółkę w każdym celu określonym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, w tym w celu dalszej sprzedaży. Nabycie akcji własnych jest drugą obok wypłat dywidend formą transferu zysku do akcjonariuszy, jednak w przeciwieństwie do dywidend jest stosunkowo młodą instytucją prawną, która na rozwiniętych rynkach kapitałowych zaczęła nabierać większego znaczenia dopiero w ostatnim 20-leciu XX w. W artykule przedstawiono rozwój instytucji nabycia akcji własnych i zmiany relacji pomiędzy nabywaniem akcji a wypłatami dywidend na rozwiniętych rynkach kapitałowych. Przedstawiono również sytuację prawną w zakresie nabywania akcji własnych w Polsce, zwracając uwagę na fakt, że dopiero wprowadzone w 2008 r. przepisy dopasowały polskie rozwiązania prawne do rozwiązań na rozwiniętych rynkach kapitałowych. Klasyfikacja JEL: G35, G15 Słowa kluczowe: polityka wypłat, nabycie akcji własnych, dywidenda Nadesłany: Zaakceptowany: Wprowadzenie Jedną z najważniejszych decyzji, jakie podejmują spółki kapitałowe, jest podział wypracowanego zysku. Chodzi tutaj o podjęcie decyzji dotyczącej tego, jaką cześć zysku pozostawić w spółce, a jaką przeznaczyć dla akcjonariuszy. Zysk może być przetransferowany do akcjonariuszy w formie dywidendy lub poprzez nabycie akcji własnych 2. Kompleks decyzji skutkujących ustaleniem powyższych proporcji określa się mianem polityki wypłat dla akcjonariuszy (payout policy) (A. Cwynar i W. Cwynar, 2007, s. 174). O ile płacenie dywidend ma już ponad 400-letnią tradycję (Frankfurter i Wood, 2003, s. 41) i bardzo bogatą literaturę 3, to nabycie akcji własnych jest pojęciem XX-wiecznym, które 1 Dr Mieczysław Kowerski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy, ul. Akademicka 4, Zamość, 2 W literaturze ekonomicznej wydawanej w języku polskim angielskie wyrażenie share repurchase najczęściej tłumaczy się jako wykup własnych akcji (Szablewski, 2005, s. 78), (A. Cwynar i W. Cwynar, 2007, s. 175), (Damodaran, 2007, s. 1099) lub odkupywaniu własnych akcji (Dębski, 2007, s. 206), jednak w Kodeksie spółek handlowych mówi się o nabyciu akcji własnych spółki (DzU z 2000 r., nr 94, poz. 1037, art. 362). Jest to o tyle ważne, że w tymże kodeksie występuje też pojęcie wykupu akcji (DzU z 2000 r., nr 94, poz. 1037, art. 416, art. 417, art. 418), ale oznacza ono dobrowolne lub przymusowe odkupienie akcji spółki od akcjonariuszy mniejszościowych, którzy złożą do wykupu swoje akcje zarządowi przez innych akcjonariuszy. Tak więc w celu zapewnienia zgodności słownictwa prawnego i ekonomicznego, pomimo iż zwrot wykup własnych akcji jest już nieco zadomowiony w polskiej literaturze ekonomicznej i jest wygodny w użyciu, proponuję tłumaczyć share repurchase jako nabycie akcji własnych. 3 W ciągu niemal 60 lat badań wypracowano szereg teorii i hipotez dotyczących zarówno wpływu dywidend na wartość spółki, jak i czynników determinujących te decyzje (Kowerski, 2011). 38

2 większego znaczenia zaczęło nabierać w Stanach Zjednoczonych w latach 80. ubiegłego wieku, a w innych państwach dopiero pod sam koniec XX w. W pracy omówiono rozwój instytucji nabycia akcji własnych i zmiany relacji pomiędzy nabywaniem akcji a wypłatami dywidend na rozwiniętych rynkach kapitałowych oraz przedstawiono sytuację prawną w zakresie nabywania akcji własnych w Polsce. Nabycie akcji własnych a dywidendy Pojęcie dywidenda można by wyprowadzić od łacińskiego dividendum, co oznacza to, co jest do podziału (Słownik wyrazów obcych, PWN, 1999, s. 263), a określenie dywidenda odnieść do rezultatu owego podziału. Oczywiście, nie każdy rezultat podziału może być jednoznaczny z dywidendą. Istnieje cały szereg definicji dywidendy. Część z tych definicji akcentuje integralny związek dywidendy z zyskiem spółki i wskazuje na występowanie zysku jako finansowej przesłanki jej uchwalenia: 1) dywidenda to część zysku wypłacanego akcjonariuszom (Mayo, 1997, s. 289), 2) dywidenda stanowi część zysku do podziału przypadającą na każdą pojedynczą akcję (Jajuga, Kuziak, Markowski, 1998, s. 26; Nowak, Pielichaty, Poszwa, 1999, s. 84), 3) dywidendę można określić jako część zysku netto spółki przypadającą do wypłaty na jedną akcję, określoną w uchwale walnego zgromadzenia akcjonariuszy (Frąckowiak, 1998, s. 392). W innych definicjach zwraca się uwagę na związek dywidendy z własnością: 1) dywidenda jest to cena, jaką płaci inwestorowi spółka za to, że kupił wyemitowane przez nią akcje (Duraj, 2001, s. 130), 2) dywidenda jest kosztem korzystania z kapitału akcjonariuszy. Dla akcjonariusza jest ona zatem swoistym wynagrodzeniem za ryzyko wynikające z postawienia kapitałów do dyspozycji spółki. Dla spółki jest ceną, jaką płaci inwestorowi za to, że kupił wyemitowane przez nią akcje (Sierpińska, 1999, s. 50). Najczęściej pomiaru wartości wypłacanych dywidend dokonuje się za pomocą dwu wskaźników (Sierpińska, 1999, s ): 1) stopy dywidendy (DYR, dividend yield ratio), dywidenda na 1akcję DYR 100, (1) cena rynkowa akcji 2) stopy wypłaty dywidendy (DPR, dividend payout ratio). dywidenda na 1akcję DPR 100, (2) zysk netto na 1akcję Nabycie akcji własnych to odkupienie własnych akcji przez spółkę w każdym celu określonym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, w tym w celu dalszej sprzedaży. Analogicznie do dywidend również nabycie akcji własnych można mierzyć za pomocą: 1) stopy nabycia akcji własnych (RYR, repurchase yield ratio), 39

3 wartość nabytych akcji na 1akcję RYR 100, (3) cena rynkowa akcji 2) stopy wypłaty z zysku przeznaczonego na nabycie akcji własnych (RPR, repurchase payout ratio). wartość nabytych akcji na 1akcję RPR 100, (4) zysk netto na 1akcję W praktyce rozwiniętych rynków kapitałowych nabycie akcji własnych realizowane jest na trzy sposoby (A. Cwynar i W. Cwynar, 2007, s. 197): 1) na otwartym rynku (open market repurchases) polega ono na odkupieniu akcji na giełdzie od decydujących się na ich sprzedaż inwestorów po obowiązującej wówczas rynkowej cenie. Jest to sposób dający spółce największą swobodę w kształtowaniu zarówno skali nabycia akcji własnych jak i czasu ich trwania, 2) poprzez złożenie akcjonariuszom oferty nabycia ich akcji (self tender offer repurchases). Złożenie akcjonariuszom oferty nabycia może być realizowane na dwa sposoby, przy czym w przypadku obu typów ofert akcje nabywane są po cenie wyższej niż aktualnie notowana na rynku: a. w drodze ofert o stałej i równej dla wszystkich akcjonariuszy cenie (fixed price self tender offer). W tym przypadku spółka ustala i ogłasza cenę oraz termin jeszcze przed rozpoczęciem nabycia, b. w drodze tzw. aukcji holenderskiej polegającej na skierowaniu do akcjonariuszy prośby o podanie przez nich możliwej do zaakceptowania ceny sprzedaży wraz z liczbą akcji przeznaczonych do sprzedaży (Dutch auction self tender offer). W tym przypadku cena nabycia ustalana jest dopiero po zebraniu informacji od akcjonariuszy, 3) selektywnie, poprzez wynegocjowanie sprzedaży spółce jej własnych akcji przez wybranych inwestorów (off market repurchases, open-the-counter repurchases, privately negotiated repurchases) 4. Ważnym, zarówno teoretycznym, jak i praktycznym zagadnieniem jest relacja pomiędzy dywidendami a nabyciem akcji. Andrzej i Wiktor Cwynarowie (2007, s ) zwracają uwagę na następujące różnice pomiędzy dywidendą a nabyciem akcji: 1) nabycie akcji zmienia ich liczbę w obiegu i w ślad za tym strukturę własnościową spółki (ten sam skutek ma dywidenda w akcjach, pieniężna już nie), 2) nabycie akcji nie jest traktowane tak jak podniesienie wartości zwykłej dywidendy jako swoiste zobowiązanie zarządu do zapewnienia wyższych wyników działalności również w przyszłości, 3) nabycie akcji powinno być raczej traktowane jako substytut dywidendy dodatkowej, nie jako substytut zwykłej, regularnej dywidendy, 4) nabycie akcji zapewnia spółce większą elastyczność niż wypłata dywidendy (możliwe, a nawet częste jest wycofywanie się z zamiaru nabycia, możliwość rozłożenia nabycia w czasie). Nabyte akcje można ponownie sprzedać, 4 Poza Stanami Zjednoczonymi w większości państw ta forma nabywania akcji własnych jest zabroniona (A. Cwynar i W. Cwynar, 2007, s. 199). 40

4 5) nabycie akcji ma selektywny charakter pozwalający skorzystać z wypłaty tylko tym akcjonariuszom, którzy są nim zainteresowani. Dywidendy otrzymują wszyscy akcjonariusze. Do oceny polityki wypłat dla akcjonariuszy można również zastosować dwa wskaźniki: 1) ogólną stopę wypłaty (TYR, total yield ratio), dywidenda oraz wartość nabytych akcji na 1akcję TYR 100, (5) cena rynkowa akcji 2) ogólną stopę wypłaty z zysku (TPR, total payout ratio). dywidenda oraz wartość nabytych akcji na 1akcję TPR 100, (6) zysk netto na 1 akcję Nabycie akcji własnych na rozwiniętych rynkach kapitałowych Nabycie akcji własnych w Stanach Zjednoczonych W Stanach Zjednoczonych od początku lat 80. coraz większego znaczenia zaczyna nabierać druga forma wypłat z zysku na rzecz akcjonariuszy, jaką jest nabywanie akcji własnych (share repurchases). Gustvo Grullon i Roni Michaely (2002, s. 1653), korzystając z bazy Compustat, z której wybrali spółek przemysłowych z obserwacjami 5, przeanalizowali zmiany wartości wypłacanych dywidend i nabywanych akcji własnych w Stanach Zjednoczonych w latach W Stanach Zjednoczonych w latach wartość nabywanych akcji własnych odpowiadała średnio 10,9% wartości wypłaconych dywidend, jednak od połowy lat 80. następuje dynamiczny wzrost wartości nabywanych przez spółki akcji własnych. W latach średnioroczne tempo wzrostu w cenach bieżących wypłat z zysku ogółem wyniosło 12,4%, przy czym wartość wypłacanych dywidend wzrastała rocznie o 11,7%, a tempo wzrostu było nieco wyższe niż tempo wzrostu wypracowywanych zysków (11%), natomiast wartość nabywanych akcji własnych wzrastała rocznie o 18%. W latach wartość dywidend wzrastała średniorocznie o 6,4%, a tempo wzrostu było niższe niż tempo wzrostu zysków i trzykrotnie niższe niż tempo wzrostu nabywanych akcji własnych. W konsekwencji w latach wartość nabywanych akcji własnych odpowiadała już średnio 57,7% wartości dywidend, a w 2000 r. osiągnęła 113,1% wartości wypłacanych dywidend (Grullon i Michaely, 2002, s. 1656). 5 Do ostatecznego zbioru wprowadzone zostały tylko te spółki, dla których w bazie były informacje o zyskach, wartości rynkowej, dywidendach i nabywaniu akcji własnych zdefiniowanych jako wydatki na zakup akcji zwykłych i preferencyjnych. Takich informacji nie ma dla banków, firm ubezpieczeniowych (spółki finansowe) oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej, dlatego też one nie znalazły się w ostatecznym zbiorze. 41

5 Rysunek 1: Zmiany wartości zysków oraz wartości i udziałów dywidend oraz nabytych akcji własnych w wypłatach ogółem w Stanach Zjednoczonych ,0 100, , ,0 25,0 0 0,0 Zyski mld$ Dywidendy mld$ Nabycie akcji własnych mld$ Zmiany wartości zysków, wypłacanych dywidend i nabywanych akcji własnych w mld$ Udział dywidend w wypłatach ogółem (%) Udział nabytych akcji własnych w wypłatach ogółem (%) Relacja wartości nabytych akcji własnych do dywidend (prawa skala) (%) Zmiany udziałów dywidend i nabywanych akcji własnych w wypłatach ogółem (%) Źródło: Opracowanie na podstawie tablicy 1 (Grullon, Michaely, 2002, s. 1655) W 1998 r. wartość nabytych akcji własnych po raz pierwszy przekroczyła wartość wypłaconych dywidend. Co prawda, jak pokazują badania Davida Denisa i Gohara Stepanyana (2009, s. 56), w latach wypłacane dywidendy ponownie nieznacznie przewyższyły wartość nabywanych akcji własnych, to w roku 2004 relacja wartości nabywanych akcji do dywidend wyniosła 116,8%, a w 2005 r. 125,6%, co wskazuje na trwałą tendencje przewagi wartości nabywanych akcji własnych nad dywidendami. Tabela 1: Współczynniki zmienności i średnioroczne tempa wzrostu wartości zysków, dywidend i nabywanych akcji własnych oraz stóp wypłat dywidend i stóp nabywanych akcji własnych w Stanach Zjednoczonych w latach (%) Wyszczególnienie Współczynnik Średnioroczne tempo zmian (%) zmienności (%) Zyski 66,3 9 11,0 7,8 Dywidendy 61,5 8,5 11,7 6,4 Nabycie akcji własnych 121, ,7 Wypłaty ogółem 80,4 11,1 12,4 10,3 Stopy wypłat dywidend 18,9-0,5 0,7-1,2 Stopy wypłat z zysku na nabycie akcji własnych 74,2 9,2 6,3 11 Stopy wypłat z zysków ogółem 27,5 1,9 1,2 2,4 Stopy dywidend 35,1-2,1 4,7-6,3 Stopy nabycia akcji własnych 60,7 7,3 10,3 5,4 Stopy wypłat ogółem 27 0,3 5,3-2,8 42

6 Źródło: Obliczenia na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 1 (Grullon, Michaely, 2002, s. 1655) Warto zauważyć, że w analizowanym okresie nabycia akcji własnych charakteryzowały się ponad dwukrotnie większą zmiennością niż dywidendy. Rysunek 2: Stopy wypłat i stopy dywidend, nabycia akcji własnych i wypłat ogółem w Stanach Zjednoczonych w latach (%) 100,0 6,0 75,0 4,0 50,0 25,0 2,0 0,0 0,0 Stopa wypłaty dywidendy (%) Stopa wypłaty w formie nabycia akcji własnych (%) Ogólna stopa wypłaty z zysku (%) Stopa wypłaty dywidendy (DPR), stopy wypłaty z zysku przeznaczonego na nabycie akcji własnych (RPR), oraz ogólna stopa wypłaty z zysku (TPR) (%) Stopa dywidendy (%) Stopa nabycia akcji własnych (%) Ogólna stopa wypłat (%) Stopa dywidendy (DYR), stopa nabycia akcji własnych (RPR) i ogólna stopa wypłat (TYR) (%) Źródło: Opracowanie na podstawie danych zamieszczonych w tablicy 1 (Grullon, Michaely, 2002, s. 1655) Zdaniem Grullona i Michaely ego (2002, s. 1651) znaczący wzrost wartości nabywanych akcji własnych w Stanach Zjednoczonych odbył się kosztem znacznie wolniejszego wzrostu wypłacanych dywidend. To nabywanie akcji własnych pomogło utrzymać w latach 80. i 90. ogólną stopę wypłat z zysków (TRP) na stałym poziomie pomimo spadku stopy wypłat dywidend (DRP). Co więcej, od połowy lat 80. więcej spółek decyduje się na rozpoczynanie wypłat w formie nabywania akcji własnych niż w formie dywidend. Udział spółek rozpoczynających wypłaty w formie nabywania akcji własnych w ogólnej liczbie spółek rozpoczynających wypłaty wzrósł z 26,6% w 1972 r. do 84,2% w 2000 r. Zdaniem autorów jest to dowód, iż nabycie akcji własnych zaczyna być w Stanach Zjednoczonych preferowaną formą wypłat (Grullon i Michaely, 2002, s. 1651). 43

7 Tabela 2: Zależność realizowanej polityki wypłat od charakterystyk spółek (wartości średnie dla lat ) Dywidenda = 0, Dywidenda > 0, Dywidenda = 0, Dywidenda > 0, Wyszczególnienie Nabycie akcji własnych = 0 Nabycie akcji własnych = 0 Nabycie akcji własnych > 0 Nabycie akcji własnych > 0 Kapitalizacja na spółkę (mln $) 167,5 1076, ,6 Wartość aktywów na spółkę (mln $) 162,3 1723,4 311,3 2962,1 Stopa zwrotu z aktywów ROA (%) -3,8 14,1 5 14,5 Współczynnik zmienności stóp zwrotu za aktywów (%) 9,4 3,6 7,5 3,4 Udział spółek notowanych na giełdzie ponad 8 lat 26,5 56,1 34,1 68,4 Udział w ogólnej wartości wypłaconych dywidend (%) Udział w ogólnej wartości nabytych akcji własnych (%) ,1 87,9 Źródło: Tabela 2 (Grullon i Michaely, 2002, s. 1657) Grullon i Michaely scharakteryzowali również spółki w zależności od prowadzonej polityki wypłat. Spółki, które wypłacają dywidendy i nabywają akcje własne, charakteryzują się największą kapitalizacją i największymi aktywami, są najbardziej rentowne, przy czym rentowność wykazuje relatywnie małą zmienność. Jest wśród nich największy odsetek spółek o długim stażu na giełdzie. Spółki, które realizują obie formy wypłat, wypłacają 69% wszystkich dywidend i przeznaczają aż 87,9% wszystkich środków na nabycia akcji własnych. Z drugiej strony spółki, które nie wypłacają dywidend i nie nabywają akcji własnych, to spółki małe, o małym stażu na giełdzie i o ujemnej, ale bardzo zmiennej średniej stopie zwrotu z aktywów. Spółki, które wypłacają dywidendy, a nie nabywają akcji własnych, są przeciętnie większe (pod względem kapitalizacji i wartości aktywów) oraz bardziej rentowne, jak też dłużej przebywają na giełdzie niż spółki, które nie płacą dywidend, ale nabywają akcje własne. Jednocześnie spółki tylko nabywające akcje własne charakteryzują się znacznie większą zmiennością stóp zwrotu niż spółki tylko wypłacające dywidendy (Grullon i Michaely, 2002, s. 1657). To ostatnie może być argumentem na rzecz tezy, iż dywidendy realizowane są z regularnych (zwyczajnych) zysków, a jeżeli pojawią się nadzwyczajne zyski, to wtedy spółki decydują się na nabywanie akcji własnych. Biorąc również pod uwagę wiek analizowanych spółek, można postawić tezę, że akcje własne nabywają przede wszystkim spółki młode, o relatywnie dużych wahaniach zysków. Douglas Skinner (2008) przeanalizował struktury spółek notowanych na giełdach amerykańskich w latach (6) w zależności od częstotliwości wypłacanych dywidend i nabywania własnych akcji, przy czym analizę prowadził w dwóch podokresach: lata oraz Skinner w latach przeanalizował spółki przemysłowe w latach spółek. Oczywiście, duża część z tych spółek była analizowana w obu okresach. W ciągu 25 lat było ich

8 Tabela 3: Struktury spółek notowanych na giełdach amerykańskich w latach w zależności od częstotliwości wypłacanych dywidend i nabywania własnych akcji (%) Lata Lata Liczba lat Liczba lat wypłacanych dywidend Liczba lat wypłacanych dywidend nabywania akcji własnych od 1 od 5 od 1 od Razem 0 10 Razem do 4 do 9 do 4 do 9 Udział w ogólnej liczbie spółek w % 0 43,2 8,2 1,7 1,1 54,3 43,2 5,7 0,6 0,5 50 od 1 do 4 20,1 7,3 4,2 5,4 36,1 24,9 7,6 2,7 2,5 37,7 od 5 do 10 2,4 1 1,5 4,7 9,6 3,9 2 1,6 4,8 12,3 Razem 65,8 16,5 7,4 10, ,4 4,9 7,8 100 Udział w ogólnej wartości wypłat (%) 0 0 1,3 1,6 2, ,2 0,5 1,7 od 1 do 4 1,1 4,3 4,9 32,1 42,5 3,1 4,3 5,5 12,8 25,7 od 5 do 10 0,4 0,8 2,9 48,5 52,6 4,8 3,5 2,7 61,6 72,6 Razem 1,5 6,4 9,4 82, ,9 8,7 8,5 74,9 100 Źródło: Tabela 1 (Skinner, 2008, s ) Na podstawie zaprezentowanych przez Skinnera wyników można wyciągnąć następujące wnioski: 1) spółki niedokonujące żadnych wypłat z zysku w obu podokresach stanowiły 43,2% wszystkich badanych spółek, 2) w latach spółki, które regularnie płaciły dywidendy i przeprowadziły w ciągu 10 lat od 5 do 10 procedur nabycia akcji własnych, stanowiły 4,7% wszystkich badanych spółek, a w latach %, ale udział zrealizowanych wypłat z zysku (łącznie w formie dywidend i nabycia akcji własnych) przez te spółki w ogólnej wartości wypłat wzrósł z 48,5% w pierwszym do 61,6% w drugim okresie. Jak to pokazali Alon Brav, John R. Graham, Campbell R. Harvey i Roni Michaely (2005, s ), część spółek ze względów historycznych płaci systematycznie duże dywidendy (większość czyni to od wielu lat, a niektóre od wielu dekad) i zasadniczo jest skazana na kontynuację tej praktyki, jednak ostatnio spółki regularnie płacące dywidendy w coraz większym zakresie również nabywają akcje własne, które absorbują przede wszystkim zyski nadzwyczajne i pojawiające się nadwyżki zysków zwyczajnych. Wyniki te świadczą również o bardzo dużej koncentracji wartości wypłat dokonywanych przez niewielką liczbę spółek, 3) spółki, które okazjonalnie nabywały akcje własne (od 1 do 4 procedur nabycia w ciągu 10 lat) i nie płaciły w ogóle dywidend, w latach stanowiły 20,1% wszystkich spółek, ale realizowały tylko 1,1% wypłat, a w latach ich udział wzrósł do 24,1%, natomiast udział w wypłatach zwiększył się do 3,1%, 4) spółki, które regularnie nabywały akcje własne (od 5 do 10 procedur nabycia w ciągu 10 lat) i w ogóle nie płaciły dywidend, w latach stanowiły 2,4% wszystkich spółek i realizowały zaledwie 0,4% wypłat, ale w latach ich udział wzrósł do 3,9%, a udział w wypłatach zwiększył się do 4,8%, 5) spadał udział spółek, które wypłacały dywidendy, a nie nabywały własnych akcji. W latach spółki, które w ogóle nie nabywały akcji, a przynajmniej raz wypłaciły dywidendy, stanowiły 11% wszystkich spółek i zrealizowały 6,8% wszystkich wypłat. W latach było to już tylko odpowiednio 6,8% oraz 45

9 1,7%, przy czym udział spółek, które corocznie płaciły dywidendy i nie nabywały akcji własnych, spadał z 1,1% w latach do 0,5% w latach , natomiast ich udział w wypłatach zmniejszył się z 2,1% do 0,5%. Skinner (2008, s. 582) uważa, że spółki o takiej polityce wypłat są na wymarciu. Dowodem na to, iż w ostatnim czasie to największe spółki zarówno nabywają akcje własne, jak i płacą systematycznie dywidendy, mogą być dane spółek wchodzących w skład DowJones Industrial Average w latach W tym okresie wszystkie spółki tworzące indeks DowJones Industrial Average wypłaciły dywidendy i tylko jedna nie deklarowała nabycia własnych akcji. Warto także zwrócić uwagę, że deklarowana wartość nabywanych akcji własnych trzykrotnie przekraczała roczną wartość wypłaconych dywidend 7. Tabela 4: Wypłaty regularnych dywidend w latach i deklaracje nabycia akcji własnych spółek tworzących w połowie 2008 r. indeks DowJones Industrial Average Spółka Regularne dywidendy w mld$ Nabycie akcji własnych rok ogłoszenia wartość w mld$ 3M 1,4 1, Alcoa 0,5 0, ,2 American Express 0,7 0, ,6 American Intl 1, AT&T 6,1 8, ,6 Bank of America 9,6 10, Boeing 1 1, Caterpillar 0,8 0, ,5 Chevron 4,4 4, Citigroup 9,8 10, Coca-Cola 2,9 3, DuPont 1,4 1, Exxon Mobil 7,6 7, General Electric 10,7 11, do 9 General Motors 0,6 0, Hewlett-Packard 0,9 0, Home Depot 1,4 1, ,5 Intel 2,3 2, IBM 1,7 2, Johnson&Johnson 4,3 4, JP Morgan Chase 4,9 5, McDonalds 1,2 1, do 12 Merck 3,3 3, Microsoft 3,6 3, ,0 Pfizer 7,3 8, ,0 Procter&Gamble 3, do 10 United Technologies 1 1, ,5 7 Nie oznacza to, że zadeklarowane nabycia akcji własnych zostały zrealizowane w latach , gdyż terminy ich realizacji niekiedy były dłuższe, a poza tym amerykańska praktyka pokazuje, że część ogłoszonych nabyć nie dochodzi do skutku. Linda Allen, Aron Gottesman, Anthony Saunders i Yi Tang (2009, s. 3) podają, że w Stanach Zjednoczonych około 20% ogłoszonych nabyć akcji własnych nie dochodzi do skutku. 46

10 Spółka Regularne dywidendy w mld$ Nabycie akcji własnych rok ogłoszenia wartość w mld$ Verizon 4,8 4, ,5 Wal-Mart 2,8 3, Walt Disney 0,6 0, ,6 Razem 102,9 114,6 od 313 do 319 Źródło: Tabela 4 (DeAngelo, DeAngelo, Skinner, 2008, s ) Pojawia się też pytanie, dlaczego spółki tak późno zaczęły nabywać akcje własne znaczącej wartości. Grullon i Michaely tłumaczą to niejasnymi przepisami amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (Securities and Exchange Commission SEC) przed 1982 r. Co prawda, nabywanie akcji własnych nie było nigdy zakazane w Stanach Zjednoczonych, to jednak przepisy powodowały, że zarządy spółek nie były pewne, czy nabycia są legalne. W pojedynczych przypadkach SEC, korzystając z ustawy z 1934 r., uznawał nabycie akcji własnych za działanie zmierzające do manipulacji cenami. Dopiero w 1982 r. SEC wydał komentarz do prawa o nabywaniu akcji własnych na otwartym rynku (Rule 10b 18), w którym jednoznacznie określił zasady stosowania tego instrumentu, co przyczyniło się do znacznego wzrostu wartości nabywanych akcji własnych (Grullon i Michaely, 2002, s. 1678). Nabycie akcji własnych w innych państwach W innych państwach instytucja nabycia akcji własnych pojawiła się jeszcze później niż w Stanach Zjednoczonych. Nabywanie akcji własnych było prawnie ograniczone we Francji, Niemczech i Japonii do późnych lat 90 (Denis i Osobov, 2008, s. 75), natomiast w Wielkiej Brytanii było zabronione do początków lat 80, a do połowy lat 90 niekorzystnie w stosunku do dywidend opodatkowane (Andres, Betzer, da Silva, Goergen, 2009, s. 47). Zespół w składzie Sӧ hnke Bertram, Philips Brown, Janice How i Peter Verhoeven (2007), korzystając ze zbioru 194,6 tys. obserwacji dokonanych w latach na spółkach pochodzących z 43 państw 8, przeprowadził badania dotyczące nabywania akcji własnych. W badanym zbiorze znalazło się też 459 obserwacji pochodzących ze spółek polskich. W latach średni udział spółek nabywających akcje własne w ogólnej liczbie badanych spółek w 43 analizowanych państwach wyniósł zaledwie 6,3%, zaś mediana była równa 3,5%, przy czym największe udziały zanotowano w Stanach Zjednoczonych (39,4%) i w Kanadzie (31,3%). Zdecydowany wzrost liczby spółek przeprowadzających nabycie akcji własnych poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą nastąpił dopiero na przełomie wieków. 8 Dane pochodzą z Thomson Financial s Worldscope database. Z początkowego zbioru obejmującego przypadki z lat wyeliminowano te o ujemnym wyniku finansowym i ujemnym cash-flow. Również wyeliminowano przypadki spółek, dla których brakowało danych, a także takie, dla których dywidendy przekraczały przychody ze sprzedaży. Wyeliminowano także spółki z krajów, gdzie liczba obserwacji w ciągu roku nie przekroczyła 100, i kraje z obligatoryjnymi stopami wypłat dywidend przekraczającymi 25% (Brazylia, Kolumbia, Grecja, Urugwaj, Wenezuela). Dla złagodzenia wpływu błędnych danych, jak również informacji odstających usunięto obserwacje dla których wartości wypłat i innych zmiennych znalazły się poniżej 1 oraz powyżej 99 percentyla. Wszystko to sprawiło, że otrzymane wyniki są nieco zawyżone w porównaniu do innych badań, ponieważ eliminowane spółki o wiele rzadziej płaciły dywidendy i nabywały akcje własne. 47

11 Tabela 5: Średnie udziały spółek nabywających akcje własne w wybranych państwach w latach (%) Państwo/system prawa Średni udział spółek nabywających akcje własne (%) Państwo/system prawa Średni udział spółek nabywających akcje własne (%) Japonia 6,8 59,1 Stany Zjednoczone 39,4 41,6 Portugalia 11,8 44,7 Kanada 31,3 29,9 Hiszpania 12,6 38,7 Republika Południowej Afryki 13,3 25,8 Szwajcaria 1,8 37,2 Wielka Brytania 5,6 23,8 Meksyk 14 34,5 Irlandia 1,5 12,9 Korea 7,5 34,3 Nowa Zelandia 6,1 12,9 Luksemburg 12,2 31,1 Australia 4,3 12,3 Dania 6,1 30,4 Indie 11 10,8 Norwegia 2,9 29,1 Hong Kong 8,4 9,3 Holandia 5,2 27,5 Malezja 0,6 9,2 Węgry 19,7 27,1 Sri Lanka 1,1 5 Rosja 8,4 26,3 Singapur 3,2 4,9 Tajwan 0,8 20,8 Tajlandia 0 0,8 Belgia 1,7 20,7 Pakistan 0,4 0 Francja 3,6 20,2 Mediana w państwach prawa zwyczajowego 4,3 12,2 Szwecja 1 18,8 Średnia w państwach 8,6 14,4 prawa zwyczajowego Izrael 3,5 16,6 Mediana ogółem 3,5 15,3 Polska 0,8 13,5 Średnia ogółem 6,3 18,8 Filipiny 8,1 13,3 Niemcy 0,1 12,7 Finlandia 3,6 11,6 Włochy 1,1 9,6 Czechy 1,4 8,8 Austria 0,9 8,7 Peru 3,4 6,5 Argentyna 2,8 4,7 Indonezja 0,1 0,9 Chiny 0,3 0,6 Turcja 0,5 0 Mediana w państwach prawa stanowionego Średnia w państwach prawa stanowionego 3,2 18,5 5 21,1 Źródło: Opracowanie na podstawie tabeli 2 (Bartram, Brown, How, Verhoeven, 2007, s ) Stany Zjednoczone przestały już być państwem, w którym jest największy udział spółek nabywających własne akcje wyprzedziły je Japonia (ze średnim udziałem w latach ,1%) oraz Portugalia (44,7%). W tym czasie średni udział spółek płacących dywidendy w Stanach Zjednoczonych wzrósł tylko o 2,4 punktu procentowego do 41,6%. 48

12 W latach średni udział spółek nabywających własne akcje w 43 analizowanych państwach wzrósł do 18,8% (9). Znaczny wzrost udziału spółek nabywających akcje własne w końcu lat 90 w 15 państwach tzw. starej Unii Europejskiej zanotowali także Henk von Eije i William Megginson (2008). Do 1997 r. udział ten nie przekraczał 6,5%. W roku 2000 był już wyższy niż 10%, a w roku 2005 wyniósł 16,9%. Wynikało to również z tego, że w części państw w latach 90 spółki w ogóle nie nabywały własnych akcji. W Irlandii po raz pierwszy procedurę nabycia przez spółki akcji własnych przeprowadzono w 1992 r., w Luksemburgu w 1995 r., w Austrii w 1999 r., a w Grecji w 2000 r. W Belgii po raz pierwszy nabycia akcji własnych niewielkiej wartości spółki dokonały w 1993 r., a potem dopiero w 2000 r. (von Eije i Megginson, 2008, s. 356). Rysunek 3: Zmiany udziałów spółek płacących dywidendy i nabywających akcje własne w państwach starej Unii w latach (%) 100,0 75,0 Niepłacące dywidend i nienabywające akcji własnych Tylko nabywające akcje własne Tylko płacące dywidendy Płacące dywidendy i nabywające akcje własne 100,0 75,0 Nabywające akcje własne Płacące dywidendy Dokonujące wypłat 50,0 50,0 25,0 25,0 0,0 0,0 Uwaga: Do obliczeń przyjęto tylko te spółki, dla których dostępne były dane dotyczące zarówno wypłat dywidend, jak i nabycia akcji własnych Źródło: Opracowanie na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 1 (von Eije i Megginson, 2008, s. 354) W analizowanym przez von Eije i Megginson (2008, s. 354) okresie nastąpił: 1) drastyczny spadek udziału spółek tylko wypłacających dywidendy z 83,9% w 1989 r. do 38,5% w 2005 roku, chociaż w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych (Grullon i Michaely, 2002) grupa ta traci na znaczeniu, to jeszcze nie wymiera, 2) dynamiczny wzrost udziału spółek, które ani nie płacą dywidend, ani nie nabywają akcji własnych z 9,8% w 1989 r. do 44,7% w 2005 r., 3) powolny wzrost udziału spółek tylko nabywających akcje własne z 0,3% w 1989 r. do 3,9% w 2005 r., 4) wzrost udziału spółek płacących dywidendy i nabywających akcje własne z 6% w 1989 r., do 12,9% w 2005 r. 9 Jeszcze raz należy podkreślić, że w tych badaniach autorzy uwzględnili tylko spółki o dodatnich wynikach finansowych i cash-flow. 49

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 766 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 766 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 766 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 62 2013 PIOTR ADAMCZYK REALIZACJA POLITYKI DYWIDENDY W WYBRANYCH SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna zwołane na dzień 16 marca 2015 r.

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna zwołane na dzień 16 marca 2015 r. Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 marca 2015 r. Uchwała Nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z siedzibą w Warszawie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI uchwalony uchwałą nr VI /02 /05 /2010 Zarządu SIMPLE S.A. z dnia 27 maja 2010 roku DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia Data: 11/07/ :11:19

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia  Data: 11/07/ :11:19 DOI:10.17951/h.2016.50.4.203 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. L, 4 SECTIO H 2016 Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania bognakaj@uni.lodz.pl Wpływ charakterystyki spółki

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie:dz.u. z 2008 r. Nr 118, poz. 747. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC. Autor: Marcin Ługowski

Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC. Autor: Marcin Ługowski Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC Autor: Marcin Ługowski 05/12/2014 Rozwiązania CFC na Świecie Pierwszy raz wprowadzona już w 1962r. w USA Tendencja do wprowadzania regulacji regulacji

Bardziej szczegółowo

Rentowność i płynność a dywidendy i wykupy akcji

Rentowność i płynność a dywidendy i wykupy akcji Elżbieta Bukalska* Rentowność i płynność a dywidendy i wykupy akcji Wstęp Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań w zakresie analizy zależności między poziomem rentowności i płynności (wybranymi

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BUDŻETOWA A RYNEK AKCJI W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO

POLITYKA BUDŻETOWA A RYNEK AKCJI W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 6 (267) Eryk Łon Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych erlon@interia.pl POLITYKA BUDŻETOWA A RYNEK AKCJI W

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 1/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach G ospodarowanie zasobami organiza

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

Wykup akcji własnych a wyplata dywidendy na przykładzie wybranej grupy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wykup akcji własnych a wyplata dywidendy na przykładzie wybranej grupy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Bogna Kaźmierska-Jóźwiak * Wykup akcji własnych a wyplata dywidendy na przykładzie wybranej grupy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wstęp Głównym celem funkcjonowania spółki

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołanego na dzień 25 września 2012 roku Do pkt. 2 porządku obrad

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołanego na dzień 25 września 2012 roku Do pkt. 2 porządku obrad Do pkt. 2 porządku obrad Uchwała Nr 1 z dnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 36

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez. Formularz

Bardziej szczegółowo

Analiza majątku polskich spółdzielni

Analiza majątku polskich spółdzielni Izabela Konieczna * Analiza majątku polskich spółdzielni Wstęp Aktywa spółdzielni rozumiane są jako zasoby pozostające pod jej kontrolą, stanowiące rezultat dotychczasowej działalności i stwarzające możliwość

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r. REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ TELE-POLSKA HOLDING S.A. 1.

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa w branży produkcji wyrobów mięsnych Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INTERNET UNION S.A.

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INTERNET UNION S.A. SPÓŁKI INTERNET UNION S.A. Zatwierdzony na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 kwietnia 2014 r. Preambuła Zarząd Internet Union S.A. został upoważniony do nabycia akcji własnych przez Spółkę

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r., podobnie jak w roku ubiegłym, badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2014 roku

TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2014 roku TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2014 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku 26 listopada 2009 Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku Według raportu Annual review of institutional users of ETFs in 2008 opracowanego przez Barclays Global Investors przy współpracy z

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. PREAMBUŁA Podstawowym powodem wprowadzenia i realizacji Programu Skupu Akcji jest trwająca niestabilna sytuacja na rynkach finansowych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Market Multiples Review

Market Multiples Review Sierpień Market Multiples Review Sektor energetyczny Charakterystyka sektora sektor energetyczny Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem Market Multiples Review na temat kształtowania się mnożników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 1 marca 2016 roku Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Robyg S.A. DATA NW: 1 marca 2016 roku (godz. 12.00) MIEJSCE NW: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Raport bieżący nr 58/2015 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE WYNIKI PISA 2015 W POLSCE PROJEKT PISA 3 obszary badania: rozumowanie w naukach przyrodniczych, czytanie i interpretacja oraz umiejętności matematyczne, Badanie co 3 lata od 2000 r. PISA 2015 to szósta

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego

w sprawie wyboru Przewodniczącego I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Caterpillar Inc. (CAT) amerykańska firma z siedzibą w Peorii (stan Illinois). Jeden z największych producentów maszyn budowlanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, CZERWIEC 2016 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Wypłata dywidendy.

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Wypłata dywidendy. Dział Rozwoju Rynku Terminowego Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Wypłata dywidendy. Czym jest dywidenda? Dywidenda zwykła (łac. Dividendum rzecz do podziału) część zysku netto spółki

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo