NABYCIE AKCJI WŁASNYCH JAKO FORMA WYPŁATY NA RZECZ AKCJONARIUSZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NABYCIE AKCJI WŁASNYCH JAKO FORMA WYPŁATY NA RZECZ AKCJONARIUSZY"

Transkrypt

1 NABYCIE AKCJI WŁASNYCH JAKO FORMA WYPŁATY NA RZECZ AKCJONARIUSZY Mieczysław Kowerski 1 Streszczenie Nabycie akcji własnych to odkupienie własnych akcji przez spółkę w każdym celu określonym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, w tym w celu dalszej sprzedaży. Nabycie akcji własnych jest drugą obok wypłat dywidend formą transferu zysku do akcjonariuszy, jednak w przeciwieństwie do dywidend jest stosunkowo młodą instytucją prawną, która na rozwiniętych rynkach kapitałowych zaczęła nabierać większego znaczenia dopiero w ostatnim 20-leciu XX w. W artykule przedstawiono rozwój instytucji nabycia akcji własnych i zmiany relacji pomiędzy nabywaniem akcji a wypłatami dywidend na rozwiniętych rynkach kapitałowych. Przedstawiono również sytuację prawną w zakresie nabywania akcji własnych w Polsce, zwracając uwagę na fakt, że dopiero wprowadzone w 2008 r. przepisy dopasowały polskie rozwiązania prawne do rozwiązań na rozwiniętych rynkach kapitałowych. Klasyfikacja JEL: G35, G15 Słowa kluczowe: polityka wypłat, nabycie akcji własnych, dywidenda Nadesłany: Zaakceptowany: Wprowadzenie Jedną z najważniejszych decyzji, jakie podejmują spółki kapitałowe, jest podział wypracowanego zysku. Chodzi tutaj o podjęcie decyzji dotyczącej tego, jaką cześć zysku pozostawić w spółce, a jaką przeznaczyć dla akcjonariuszy. Zysk może być przetransferowany do akcjonariuszy w formie dywidendy lub poprzez nabycie akcji własnych 2. Kompleks decyzji skutkujących ustaleniem powyższych proporcji określa się mianem polityki wypłat dla akcjonariuszy (payout policy) (A. Cwynar i W. Cwynar, 2007, s. 174). O ile płacenie dywidend ma już ponad 400-letnią tradycję (Frankfurter i Wood, 2003, s. 41) i bardzo bogatą literaturę 3, to nabycie akcji własnych jest pojęciem XX-wiecznym, które 1 Dr Mieczysław Kowerski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy, ul. Akademicka 4, Zamość, 2 W literaturze ekonomicznej wydawanej w języku polskim angielskie wyrażenie share repurchase najczęściej tłumaczy się jako wykup własnych akcji (Szablewski, 2005, s. 78), (A. Cwynar i W. Cwynar, 2007, s. 175), (Damodaran, 2007, s. 1099) lub odkupywaniu własnych akcji (Dębski, 2007, s. 206), jednak w Kodeksie spółek handlowych mówi się o nabyciu akcji własnych spółki (DzU z 2000 r., nr 94, poz. 1037, art. 362). Jest to o tyle ważne, że w tymże kodeksie występuje też pojęcie wykupu akcji (DzU z 2000 r., nr 94, poz. 1037, art. 416, art. 417, art. 418), ale oznacza ono dobrowolne lub przymusowe odkupienie akcji spółki od akcjonariuszy mniejszościowych, którzy złożą do wykupu swoje akcje zarządowi przez innych akcjonariuszy. Tak więc w celu zapewnienia zgodności słownictwa prawnego i ekonomicznego, pomimo iż zwrot wykup własnych akcji jest już nieco zadomowiony w polskiej literaturze ekonomicznej i jest wygodny w użyciu, proponuję tłumaczyć share repurchase jako nabycie akcji własnych. 3 W ciągu niemal 60 lat badań wypracowano szereg teorii i hipotez dotyczących zarówno wpływu dywidend na wartość spółki, jak i czynników determinujących te decyzje (Kowerski, 2011). 38

2 większego znaczenia zaczęło nabierać w Stanach Zjednoczonych w latach 80. ubiegłego wieku, a w innych państwach dopiero pod sam koniec XX w. W pracy omówiono rozwój instytucji nabycia akcji własnych i zmiany relacji pomiędzy nabywaniem akcji a wypłatami dywidend na rozwiniętych rynkach kapitałowych oraz przedstawiono sytuację prawną w zakresie nabywania akcji własnych w Polsce. Nabycie akcji własnych a dywidendy Pojęcie dywidenda można by wyprowadzić od łacińskiego dividendum, co oznacza to, co jest do podziału (Słownik wyrazów obcych, PWN, 1999, s. 263), a określenie dywidenda odnieść do rezultatu owego podziału. Oczywiście, nie każdy rezultat podziału może być jednoznaczny z dywidendą. Istnieje cały szereg definicji dywidendy. Część z tych definicji akcentuje integralny związek dywidendy z zyskiem spółki i wskazuje na występowanie zysku jako finansowej przesłanki jej uchwalenia: 1) dywidenda to część zysku wypłacanego akcjonariuszom (Mayo, 1997, s. 289), 2) dywidenda stanowi część zysku do podziału przypadającą na każdą pojedynczą akcję (Jajuga, Kuziak, Markowski, 1998, s. 26; Nowak, Pielichaty, Poszwa, 1999, s. 84), 3) dywidendę można określić jako część zysku netto spółki przypadającą do wypłaty na jedną akcję, określoną w uchwale walnego zgromadzenia akcjonariuszy (Frąckowiak, 1998, s. 392). W innych definicjach zwraca się uwagę na związek dywidendy z własnością: 1) dywidenda jest to cena, jaką płaci inwestorowi spółka za to, że kupił wyemitowane przez nią akcje (Duraj, 2001, s. 130), 2) dywidenda jest kosztem korzystania z kapitału akcjonariuszy. Dla akcjonariusza jest ona zatem swoistym wynagrodzeniem za ryzyko wynikające z postawienia kapitałów do dyspozycji spółki. Dla spółki jest ceną, jaką płaci inwestorowi za to, że kupił wyemitowane przez nią akcje (Sierpińska, 1999, s. 50). Najczęściej pomiaru wartości wypłacanych dywidend dokonuje się za pomocą dwu wskaźników (Sierpińska, 1999, s ): 1) stopy dywidendy (DYR, dividend yield ratio), dywidenda na 1akcję DYR 100, (1) cena rynkowa akcji 2) stopy wypłaty dywidendy (DPR, dividend payout ratio). dywidenda na 1akcję DPR 100, (2) zysk netto na 1akcję Nabycie akcji własnych to odkupienie własnych akcji przez spółkę w każdym celu określonym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, w tym w celu dalszej sprzedaży. Analogicznie do dywidend również nabycie akcji własnych można mierzyć za pomocą: 1) stopy nabycia akcji własnych (RYR, repurchase yield ratio), 39

3 wartość nabytych akcji na 1akcję RYR 100, (3) cena rynkowa akcji 2) stopy wypłaty z zysku przeznaczonego na nabycie akcji własnych (RPR, repurchase payout ratio). wartość nabytych akcji na 1akcję RPR 100, (4) zysk netto na 1akcję W praktyce rozwiniętych rynków kapitałowych nabycie akcji własnych realizowane jest na trzy sposoby (A. Cwynar i W. Cwynar, 2007, s. 197): 1) na otwartym rynku (open market repurchases) polega ono na odkupieniu akcji na giełdzie od decydujących się na ich sprzedaż inwestorów po obowiązującej wówczas rynkowej cenie. Jest to sposób dający spółce największą swobodę w kształtowaniu zarówno skali nabycia akcji własnych jak i czasu ich trwania, 2) poprzez złożenie akcjonariuszom oferty nabycia ich akcji (self tender offer repurchases). Złożenie akcjonariuszom oferty nabycia może być realizowane na dwa sposoby, przy czym w przypadku obu typów ofert akcje nabywane są po cenie wyższej niż aktualnie notowana na rynku: a. w drodze ofert o stałej i równej dla wszystkich akcjonariuszy cenie (fixed price self tender offer). W tym przypadku spółka ustala i ogłasza cenę oraz termin jeszcze przed rozpoczęciem nabycia, b. w drodze tzw. aukcji holenderskiej polegającej na skierowaniu do akcjonariuszy prośby o podanie przez nich możliwej do zaakceptowania ceny sprzedaży wraz z liczbą akcji przeznaczonych do sprzedaży (Dutch auction self tender offer). W tym przypadku cena nabycia ustalana jest dopiero po zebraniu informacji od akcjonariuszy, 3) selektywnie, poprzez wynegocjowanie sprzedaży spółce jej własnych akcji przez wybranych inwestorów (off market repurchases, open-the-counter repurchases, privately negotiated repurchases) 4. Ważnym, zarówno teoretycznym, jak i praktycznym zagadnieniem jest relacja pomiędzy dywidendami a nabyciem akcji. Andrzej i Wiktor Cwynarowie (2007, s ) zwracają uwagę na następujące różnice pomiędzy dywidendą a nabyciem akcji: 1) nabycie akcji zmienia ich liczbę w obiegu i w ślad za tym strukturę własnościową spółki (ten sam skutek ma dywidenda w akcjach, pieniężna już nie), 2) nabycie akcji nie jest traktowane tak jak podniesienie wartości zwykłej dywidendy jako swoiste zobowiązanie zarządu do zapewnienia wyższych wyników działalności również w przyszłości, 3) nabycie akcji powinno być raczej traktowane jako substytut dywidendy dodatkowej, nie jako substytut zwykłej, regularnej dywidendy, 4) nabycie akcji zapewnia spółce większą elastyczność niż wypłata dywidendy (możliwe, a nawet częste jest wycofywanie się z zamiaru nabycia, możliwość rozłożenia nabycia w czasie). Nabyte akcje można ponownie sprzedać, 4 Poza Stanami Zjednoczonymi w większości państw ta forma nabywania akcji własnych jest zabroniona (A. Cwynar i W. Cwynar, 2007, s. 199). 40

4 5) nabycie akcji ma selektywny charakter pozwalający skorzystać z wypłaty tylko tym akcjonariuszom, którzy są nim zainteresowani. Dywidendy otrzymują wszyscy akcjonariusze. Do oceny polityki wypłat dla akcjonariuszy można również zastosować dwa wskaźniki: 1) ogólną stopę wypłaty (TYR, total yield ratio), dywidenda oraz wartość nabytych akcji na 1akcję TYR 100, (5) cena rynkowa akcji 2) ogólną stopę wypłaty z zysku (TPR, total payout ratio). dywidenda oraz wartość nabytych akcji na 1akcję TPR 100, (6) zysk netto na 1 akcję Nabycie akcji własnych na rozwiniętych rynkach kapitałowych Nabycie akcji własnych w Stanach Zjednoczonych W Stanach Zjednoczonych od początku lat 80. coraz większego znaczenia zaczyna nabierać druga forma wypłat z zysku na rzecz akcjonariuszy, jaką jest nabywanie akcji własnych (share repurchases). Gustvo Grullon i Roni Michaely (2002, s. 1653), korzystając z bazy Compustat, z której wybrali spółek przemysłowych z obserwacjami 5, przeanalizowali zmiany wartości wypłacanych dywidend i nabywanych akcji własnych w Stanach Zjednoczonych w latach W Stanach Zjednoczonych w latach wartość nabywanych akcji własnych odpowiadała średnio 10,9% wartości wypłaconych dywidend, jednak od połowy lat 80. następuje dynamiczny wzrost wartości nabywanych przez spółki akcji własnych. W latach średnioroczne tempo wzrostu w cenach bieżących wypłat z zysku ogółem wyniosło 12,4%, przy czym wartość wypłacanych dywidend wzrastała rocznie o 11,7%, a tempo wzrostu było nieco wyższe niż tempo wzrostu wypracowywanych zysków (11%), natomiast wartość nabywanych akcji własnych wzrastała rocznie o 18%. W latach wartość dywidend wzrastała średniorocznie o 6,4%, a tempo wzrostu było niższe niż tempo wzrostu zysków i trzykrotnie niższe niż tempo wzrostu nabywanych akcji własnych. W konsekwencji w latach wartość nabywanych akcji własnych odpowiadała już średnio 57,7% wartości dywidend, a w 2000 r. osiągnęła 113,1% wartości wypłacanych dywidend (Grullon i Michaely, 2002, s. 1656). 5 Do ostatecznego zbioru wprowadzone zostały tylko te spółki, dla których w bazie były informacje o zyskach, wartości rynkowej, dywidendach i nabywaniu akcji własnych zdefiniowanych jako wydatki na zakup akcji zwykłych i preferencyjnych. Takich informacji nie ma dla banków, firm ubezpieczeniowych (spółki finansowe) oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej, dlatego też one nie znalazły się w ostatecznym zbiorze. 41

5 Rysunek 1: Zmiany wartości zysków oraz wartości i udziałów dywidend oraz nabytych akcji własnych w wypłatach ogółem w Stanach Zjednoczonych ,0 100, , ,0 25,0 0 0,0 Zyski mld$ Dywidendy mld$ Nabycie akcji własnych mld$ Zmiany wartości zysków, wypłacanych dywidend i nabywanych akcji własnych w mld$ Udział dywidend w wypłatach ogółem (%) Udział nabytych akcji własnych w wypłatach ogółem (%) Relacja wartości nabytych akcji własnych do dywidend (prawa skala) (%) Zmiany udziałów dywidend i nabywanych akcji własnych w wypłatach ogółem (%) Źródło: Opracowanie na podstawie tablicy 1 (Grullon, Michaely, 2002, s. 1655) W 1998 r. wartość nabytych akcji własnych po raz pierwszy przekroczyła wartość wypłaconych dywidend. Co prawda, jak pokazują badania Davida Denisa i Gohara Stepanyana (2009, s. 56), w latach wypłacane dywidendy ponownie nieznacznie przewyższyły wartość nabywanych akcji własnych, to w roku 2004 relacja wartości nabywanych akcji do dywidend wyniosła 116,8%, a w 2005 r. 125,6%, co wskazuje na trwałą tendencje przewagi wartości nabywanych akcji własnych nad dywidendami. Tabela 1: Współczynniki zmienności i średnioroczne tempa wzrostu wartości zysków, dywidend i nabywanych akcji własnych oraz stóp wypłat dywidend i stóp nabywanych akcji własnych w Stanach Zjednoczonych w latach (%) Wyszczególnienie Współczynnik Średnioroczne tempo zmian (%) zmienności (%) Zyski 66,3 9 11,0 7,8 Dywidendy 61,5 8,5 11,7 6,4 Nabycie akcji własnych 121, ,7 Wypłaty ogółem 80,4 11,1 12,4 10,3 Stopy wypłat dywidend 18,9-0,5 0,7-1,2 Stopy wypłat z zysku na nabycie akcji własnych 74,2 9,2 6,3 11 Stopy wypłat z zysków ogółem 27,5 1,9 1,2 2,4 Stopy dywidend 35,1-2,1 4,7-6,3 Stopy nabycia akcji własnych 60,7 7,3 10,3 5,4 Stopy wypłat ogółem 27 0,3 5,3-2,8 42

6 Źródło: Obliczenia na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 1 (Grullon, Michaely, 2002, s. 1655) Warto zauważyć, że w analizowanym okresie nabycia akcji własnych charakteryzowały się ponad dwukrotnie większą zmiennością niż dywidendy. Rysunek 2: Stopy wypłat i stopy dywidend, nabycia akcji własnych i wypłat ogółem w Stanach Zjednoczonych w latach (%) 100,0 6,0 75,0 4,0 50,0 25,0 2,0 0,0 0,0 Stopa wypłaty dywidendy (%) Stopa wypłaty w formie nabycia akcji własnych (%) Ogólna stopa wypłaty z zysku (%) Stopa wypłaty dywidendy (DPR), stopy wypłaty z zysku przeznaczonego na nabycie akcji własnych (RPR), oraz ogólna stopa wypłaty z zysku (TPR) (%) Stopa dywidendy (%) Stopa nabycia akcji własnych (%) Ogólna stopa wypłat (%) Stopa dywidendy (DYR), stopa nabycia akcji własnych (RPR) i ogólna stopa wypłat (TYR) (%) Źródło: Opracowanie na podstawie danych zamieszczonych w tablicy 1 (Grullon, Michaely, 2002, s. 1655) Zdaniem Grullona i Michaely ego (2002, s. 1651) znaczący wzrost wartości nabywanych akcji własnych w Stanach Zjednoczonych odbył się kosztem znacznie wolniejszego wzrostu wypłacanych dywidend. To nabywanie akcji własnych pomogło utrzymać w latach 80. i 90. ogólną stopę wypłat z zysków (TRP) na stałym poziomie pomimo spadku stopy wypłat dywidend (DRP). Co więcej, od połowy lat 80. więcej spółek decyduje się na rozpoczynanie wypłat w formie nabywania akcji własnych niż w formie dywidend. Udział spółek rozpoczynających wypłaty w formie nabywania akcji własnych w ogólnej liczbie spółek rozpoczynających wypłaty wzrósł z 26,6% w 1972 r. do 84,2% w 2000 r. Zdaniem autorów jest to dowód, iż nabycie akcji własnych zaczyna być w Stanach Zjednoczonych preferowaną formą wypłat (Grullon i Michaely, 2002, s. 1651). 43

7 Tabela 2: Zależność realizowanej polityki wypłat od charakterystyk spółek (wartości średnie dla lat ) Dywidenda = 0, Dywidenda > 0, Dywidenda = 0, Dywidenda > 0, Wyszczególnienie Nabycie akcji własnych = 0 Nabycie akcji własnych = 0 Nabycie akcji własnych > 0 Nabycie akcji własnych > 0 Kapitalizacja na spółkę (mln $) 167,5 1076, ,6 Wartość aktywów na spółkę (mln $) 162,3 1723,4 311,3 2962,1 Stopa zwrotu z aktywów ROA (%) -3,8 14,1 5 14,5 Współczynnik zmienności stóp zwrotu za aktywów (%) 9,4 3,6 7,5 3,4 Udział spółek notowanych na giełdzie ponad 8 lat 26,5 56,1 34,1 68,4 Udział w ogólnej wartości wypłaconych dywidend (%) Udział w ogólnej wartości nabytych akcji własnych (%) ,1 87,9 Źródło: Tabela 2 (Grullon i Michaely, 2002, s. 1657) Grullon i Michaely scharakteryzowali również spółki w zależności od prowadzonej polityki wypłat. Spółki, które wypłacają dywidendy i nabywają akcje własne, charakteryzują się największą kapitalizacją i największymi aktywami, są najbardziej rentowne, przy czym rentowność wykazuje relatywnie małą zmienność. Jest wśród nich największy odsetek spółek o długim stażu na giełdzie. Spółki, które realizują obie formy wypłat, wypłacają 69% wszystkich dywidend i przeznaczają aż 87,9% wszystkich środków na nabycia akcji własnych. Z drugiej strony spółki, które nie wypłacają dywidend i nie nabywają akcji własnych, to spółki małe, o małym stażu na giełdzie i o ujemnej, ale bardzo zmiennej średniej stopie zwrotu z aktywów. Spółki, które wypłacają dywidendy, a nie nabywają akcji własnych, są przeciętnie większe (pod względem kapitalizacji i wartości aktywów) oraz bardziej rentowne, jak też dłużej przebywają na giełdzie niż spółki, które nie płacą dywidend, ale nabywają akcje własne. Jednocześnie spółki tylko nabywające akcje własne charakteryzują się znacznie większą zmiennością stóp zwrotu niż spółki tylko wypłacające dywidendy (Grullon i Michaely, 2002, s. 1657). To ostatnie może być argumentem na rzecz tezy, iż dywidendy realizowane są z regularnych (zwyczajnych) zysków, a jeżeli pojawią się nadzwyczajne zyski, to wtedy spółki decydują się na nabywanie akcji własnych. Biorąc również pod uwagę wiek analizowanych spółek, można postawić tezę, że akcje własne nabywają przede wszystkim spółki młode, o relatywnie dużych wahaniach zysków. Douglas Skinner (2008) przeanalizował struktury spółek notowanych na giełdach amerykańskich w latach (6) w zależności od częstotliwości wypłacanych dywidend i nabywania własnych akcji, przy czym analizę prowadził w dwóch podokresach: lata oraz Skinner w latach przeanalizował spółki przemysłowe w latach spółek. Oczywiście, duża część z tych spółek była analizowana w obu okresach. W ciągu 25 lat było ich

8 Tabela 3: Struktury spółek notowanych na giełdach amerykańskich w latach w zależności od częstotliwości wypłacanych dywidend i nabywania własnych akcji (%) Lata Lata Liczba lat Liczba lat wypłacanych dywidend Liczba lat wypłacanych dywidend nabywania akcji własnych od 1 od 5 od 1 od Razem 0 10 Razem do 4 do 9 do 4 do 9 Udział w ogólnej liczbie spółek w % 0 43,2 8,2 1,7 1,1 54,3 43,2 5,7 0,6 0,5 50 od 1 do 4 20,1 7,3 4,2 5,4 36,1 24,9 7,6 2,7 2,5 37,7 od 5 do 10 2,4 1 1,5 4,7 9,6 3,9 2 1,6 4,8 12,3 Razem 65,8 16,5 7,4 10, ,4 4,9 7,8 100 Udział w ogólnej wartości wypłat (%) 0 0 1,3 1,6 2, ,2 0,5 1,7 od 1 do 4 1,1 4,3 4,9 32,1 42,5 3,1 4,3 5,5 12,8 25,7 od 5 do 10 0,4 0,8 2,9 48,5 52,6 4,8 3,5 2,7 61,6 72,6 Razem 1,5 6,4 9,4 82, ,9 8,7 8,5 74,9 100 Źródło: Tabela 1 (Skinner, 2008, s ) Na podstawie zaprezentowanych przez Skinnera wyników można wyciągnąć następujące wnioski: 1) spółki niedokonujące żadnych wypłat z zysku w obu podokresach stanowiły 43,2% wszystkich badanych spółek, 2) w latach spółki, które regularnie płaciły dywidendy i przeprowadziły w ciągu 10 lat od 5 do 10 procedur nabycia akcji własnych, stanowiły 4,7% wszystkich badanych spółek, a w latach %, ale udział zrealizowanych wypłat z zysku (łącznie w formie dywidend i nabycia akcji własnych) przez te spółki w ogólnej wartości wypłat wzrósł z 48,5% w pierwszym do 61,6% w drugim okresie. Jak to pokazali Alon Brav, John R. Graham, Campbell R. Harvey i Roni Michaely (2005, s ), część spółek ze względów historycznych płaci systematycznie duże dywidendy (większość czyni to od wielu lat, a niektóre od wielu dekad) i zasadniczo jest skazana na kontynuację tej praktyki, jednak ostatnio spółki regularnie płacące dywidendy w coraz większym zakresie również nabywają akcje własne, które absorbują przede wszystkim zyski nadzwyczajne i pojawiające się nadwyżki zysków zwyczajnych. Wyniki te świadczą również o bardzo dużej koncentracji wartości wypłat dokonywanych przez niewielką liczbę spółek, 3) spółki, które okazjonalnie nabywały akcje własne (od 1 do 4 procedur nabycia w ciągu 10 lat) i nie płaciły w ogóle dywidend, w latach stanowiły 20,1% wszystkich spółek, ale realizowały tylko 1,1% wypłat, a w latach ich udział wzrósł do 24,1%, natomiast udział w wypłatach zwiększył się do 3,1%, 4) spółki, które regularnie nabywały akcje własne (od 5 do 10 procedur nabycia w ciągu 10 lat) i w ogóle nie płaciły dywidend, w latach stanowiły 2,4% wszystkich spółek i realizowały zaledwie 0,4% wypłat, ale w latach ich udział wzrósł do 3,9%, a udział w wypłatach zwiększył się do 4,8%, 5) spadał udział spółek, które wypłacały dywidendy, a nie nabywały własnych akcji. W latach spółki, które w ogóle nie nabywały akcji, a przynajmniej raz wypłaciły dywidendy, stanowiły 11% wszystkich spółek i zrealizowały 6,8% wszystkich wypłat. W latach było to już tylko odpowiednio 6,8% oraz 45

9 1,7%, przy czym udział spółek, które corocznie płaciły dywidendy i nie nabywały akcji własnych, spadał z 1,1% w latach do 0,5% w latach , natomiast ich udział w wypłatach zmniejszył się z 2,1% do 0,5%. Skinner (2008, s. 582) uważa, że spółki o takiej polityce wypłat są na wymarciu. Dowodem na to, iż w ostatnim czasie to największe spółki zarówno nabywają akcje własne, jak i płacą systematycznie dywidendy, mogą być dane spółek wchodzących w skład DowJones Industrial Average w latach W tym okresie wszystkie spółki tworzące indeks DowJones Industrial Average wypłaciły dywidendy i tylko jedna nie deklarowała nabycia własnych akcji. Warto także zwrócić uwagę, że deklarowana wartość nabywanych akcji własnych trzykrotnie przekraczała roczną wartość wypłaconych dywidend 7. Tabela 4: Wypłaty regularnych dywidend w latach i deklaracje nabycia akcji własnych spółek tworzących w połowie 2008 r. indeks DowJones Industrial Average Spółka Regularne dywidendy w mld$ Nabycie akcji własnych rok ogłoszenia wartość w mld$ 3M 1,4 1, Alcoa 0,5 0, ,2 American Express 0,7 0, ,6 American Intl 1, AT&T 6,1 8, ,6 Bank of America 9,6 10, Boeing 1 1, Caterpillar 0,8 0, ,5 Chevron 4,4 4, Citigroup 9,8 10, Coca-Cola 2,9 3, DuPont 1,4 1, Exxon Mobil 7,6 7, General Electric 10,7 11, do 9 General Motors 0,6 0, Hewlett-Packard 0,9 0, Home Depot 1,4 1, ,5 Intel 2,3 2, IBM 1,7 2, Johnson&Johnson 4,3 4, JP Morgan Chase 4,9 5, McDonalds 1,2 1, do 12 Merck 3,3 3, Microsoft 3,6 3, ,0 Pfizer 7,3 8, ,0 Procter&Gamble 3, do 10 United Technologies 1 1, ,5 7 Nie oznacza to, że zadeklarowane nabycia akcji własnych zostały zrealizowane w latach , gdyż terminy ich realizacji niekiedy były dłuższe, a poza tym amerykańska praktyka pokazuje, że część ogłoszonych nabyć nie dochodzi do skutku. Linda Allen, Aron Gottesman, Anthony Saunders i Yi Tang (2009, s. 3) podają, że w Stanach Zjednoczonych około 20% ogłoszonych nabyć akcji własnych nie dochodzi do skutku. 46

10 Spółka Regularne dywidendy w mld$ Nabycie akcji własnych rok ogłoszenia wartość w mld$ Verizon 4,8 4, ,5 Wal-Mart 2,8 3, Walt Disney 0,6 0, ,6 Razem 102,9 114,6 od 313 do 319 Źródło: Tabela 4 (DeAngelo, DeAngelo, Skinner, 2008, s ) Pojawia się też pytanie, dlaczego spółki tak późno zaczęły nabywać akcje własne znaczącej wartości. Grullon i Michaely tłumaczą to niejasnymi przepisami amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (Securities and Exchange Commission SEC) przed 1982 r. Co prawda, nabywanie akcji własnych nie było nigdy zakazane w Stanach Zjednoczonych, to jednak przepisy powodowały, że zarządy spółek nie były pewne, czy nabycia są legalne. W pojedynczych przypadkach SEC, korzystając z ustawy z 1934 r., uznawał nabycie akcji własnych za działanie zmierzające do manipulacji cenami. Dopiero w 1982 r. SEC wydał komentarz do prawa o nabywaniu akcji własnych na otwartym rynku (Rule 10b 18), w którym jednoznacznie określił zasady stosowania tego instrumentu, co przyczyniło się do znacznego wzrostu wartości nabywanych akcji własnych (Grullon i Michaely, 2002, s. 1678). Nabycie akcji własnych w innych państwach W innych państwach instytucja nabycia akcji własnych pojawiła się jeszcze później niż w Stanach Zjednoczonych. Nabywanie akcji własnych było prawnie ograniczone we Francji, Niemczech i Japonii do późnych lat 90 (Denis i Osobov, 2008, s. 75), natomiast w Wielkiej Brytanii było zabronione do początków lat 80, a do połowy lat 90 niekorzystnie w stosunku do dywidend opodatkowane (Andres, Betzer, da Silva, Goergen, 2009, s. 47). Zespół w składzie Sӧ hnke Bertram, Philips Brown, Janice How i Peter Verhoeven (2007), korzystając ze zbioru 194,6 tys. obserwacji dokonanych w latach na spółkach pochodzących z 43 państw 8, przeprowadził badania dotyczące nabywania akcji własnych. W badanym zbiorze znalazło się też 459 obserwacji pochodzących ze spółek polskich. W latach średni udział spółek nabywających akcje własne w ogólnej liczbie badanych spółek w 43 analizowanych państwach wyniósł zaledwie 6,3%, zaś mediana była równa 3,5%, przy czym największe udziały zanotowano w Stanach Zjednoczonych (39,4%) i w Kanadzie (31,3%). Zdecydowany wzrost liczby spółek przeprowadzających nabycie akcji własnych poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą nastąpił dopiero na przełomie wieków. 8 Dane pochodzą z Thomson Financial s Worldscope database. Z początkowego zbioru obejmującego przypadki z lat wyeliminowano te o ujemnym wyniku finansowym i ujemnym cash-flow. Również wyeliminowano przypadki spółek, dla których brakowało danych, a także takie, dla których dywidendy przekraczały przychody ze sprzedaży. Wyeliminowano także spółki z krajów, gdzie liczba obserwacji w ciągu roku nie przekroczyła 100, i kraje z obligatoryjnymi stopami wypłat dywidend przekraczającymi 25% (Brazylia, Kolumbia, Grecja, Urugwaj, Wenezuela). Dla złagodzenia wpływu błędnych danych, jak również informacji odstających usunięto obserwacje dla których wartości wypłat i innych zmiennych znalazły się poniżej 1 oraz powyżej 99 percentyla. Wszystko to sprawiło, że otrzymane wyniki są nieco zawyżone w porównaniu do innych badań, ponieważ eliminowane spółki o wiele rzadziej płaciły dywidendy i nabywały akcje własne. 47

11 Tabela 5: Średnie udziały spółek nabywających akcje własne w wybranych państwach w latach (%) Państwo/system prawa Średni udział spółek nabywających akcje własne (%) Państwo/system prawa Średni udział spółek nabywających akcje własne (%) Japonia 6,8 59,1 Stany Zjednoczone 39,4 41,6 Portugalia 11,8 44,7 Kanada 31,3 29,9 Hiszpania 12,6 38,7 Republika Południowej Afryki 13,3 25,8 Szwajcaria 1,8 37,2 Wielka Brytania 5,6 23,8 Meksyk 14 34,5 Irlandia 1,5 12,9 Korea 7,5 34,3 Nowa Zelandia 6,1 12,9 Luksemburg 12,2 31,1 Australia 4,3 12,3 Dania 6,1 30,4 Indie 11 10,8 Norwegia 2,9 29,1 Hong Kong 8,4 9,3 Holandia 5,2 27,5 Malezja 0,6 9,2 Węgry 19,7 27,1 Sri Lanka 1,1 5 Rosja 8,4 26,3 Singapur 3,2 4,9 Tajwan 0,8 20,8 Tajlandia 0 0,8 Belgia 1,7 20,7 Pakistan 0,4 0 Francja 3,6 20,2 Mediana w państwach prawa zwyczajowego 4,3 12,2 Szwecja 1 18,8 Średnia w państwach 8,6 14,4 prawa zwyczajowego Izrael 3,5 16,6 Mediana ogółem 3,5 15,3 Polska 0,8 13,5 Średnia ogółem 6,3 18,8 Filipiny 8,1 13,3 Niemcy 0,1 12,7 Finlandia 3,6 11,6 Włochy 1,1 9,6 Czechy 1,4 8,8 Austria 0,9 8,7 Peru 3,4 6,5 Argentyna 2,8 4,7 Indonezja 0,1 0,9 Chiny 0,3 0,6 Turcja 0,5 0 Mediana w państwach prawa stanowionego Średnia w państwach prawa stanowionego 3,2 18,5 5 21,1 Źródło: Opracowanie na podstawie tabeli 2 (Bartram, Brown, How, Verhoeven, 2007, s ) Stany Zjednoczone przestały już być państwem, w którym jest największy udział spółek nabywających własne akcje wyprzedziły je Japonia (ze średnim udziałem w latach ,1%) oraz Portugalia (44,7%). W tym czasie średni udział spółek płacących dywidendy w Stanach Zjednoczonych wzrósł tylko o 2,4 punktu procentowego do 41,6%. 48

12 W latach średni udział spółek nabywających własne akcje w 43 analizowanych państwach wzrósł do 18,8% (9). Znaczny wzrost udziału spółek nabywających akcje własne w końcu lat 90 w 15 państwach tzw. starej Unii Europejskiej zanotowali także Henk von Eije i William Megginson (2008). Do 1997 r. udział ten nie przekraczał 6,5%. W roku 2000 był już wyższy niż 10%, a w roku 2005 wyniósł 16,9%. Wynikało to również z tego, że w części państw w latach 90 spółki w ogóle nie nabywały własnych akcji. W Irlandii po raz pierwszy procedurę nabycia przez spółki akcji własnych przeprowadzono w 1992 r., w Luksemburgu w 1995 r., w Austrii w 1999 r., a w Grecji w 2000 r. W Belgii po raz pierwszy nabycia akcji własnych niewielkiej wartości spółki dokonały w 1993 r., a potem dopiero w 2000 r. (von Eije i Megginson, 2008, s. 356). Rysunek 3: Zmiany udziałów spółek płacących dywidendy i nabywających akcje własne w państwach starej Unii w latach (%) 100,0 75,0 Niepłacące dywidend i nienabywające akcji własnych Tylko nabywające akcje własne Tylko płacące dywidendy Płacące dywidendy i nabywające akcje własne 100,0 75,0 Nabywające akcje własne Płacące dywidendy Dokonujące wypłat 50,0 50,0 25,0 25,0 0,0 0,0 Uwaga: Do obliczeń przyjęto tylko te spółki, dla których dostępne były dane dotyczące zarówno wypłat dywidend, jak i nabycia akcji własnych Źródło: Opracowanie na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 1 (von Eije i Megginson, 2008, s. 354) W analizowanym przez von Eije i Megginson (2008, s. 354) okresie nastąpił: 1) drastyczny spadek udziału spółek tylko wypłacających dywidendy z 83,9% w 1989 r. do 38,5% w 2005 roku, chociaż w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych (Grullon i Michaely, 2002) grupa ta traci na znaczeniu, to jeszcze nie wymiera, 2) dynamiczny wzrost udziału spółek, które ani nie płacą dywidend, ani nie nabywają akcji własnych z 9,8% w 1989 r. do 44,7% w 2005 r., 3) powolny wzrost udziału spółek tylko nabywających akcje własne z 0,3% w 1989 r. do 3,9% w 2005 r., 4) wzrost udziału spółek płacących dywidendy i nabywających akcje własne z 6% w 1989 r., do 12,9% w 2005 r. 9 Jeszcze raz należy podkreślić, że w tych badaniach autorzy uwzględnili tylko spółki o dodatnich wynikach finansowych i cash-flow. 49

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Piotr Adamczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Wstęp Zakup papierów wartościowych, obok lokat bankowych, walut, nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXV - zeszyt 3-2003 BARBARA BĘDOWSKA-SÓJKA ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH I. WPROWADZENIE Nabywanie akcji własnych albo odkup akcji własnych

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Uprzywilejowanie akcji co do prawa głosu w spółkach publicznych w Polsce

Uprzywilejowanie akcji co do prawa głosu w spółkach publicznych w Polsce ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 689 701 Uprzywilejowanie akcji co do prawa głosu w spółkach publicznych w Polsce Rafał Wilczyński

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Finansowe strategie giełdowe

Finansowe strategie giełdowe Lesław Pietrewicz* Finansowe strategie giełdowe Streszczenie Celem pracy jest analiza jednego z obszarów rozwijania strategii giełdowych przez przedsiębiorstwa, obejmującego decyzje finansowe. Na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Wyniki ankiety badawczej

Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Wyniki ankiety badawczej Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym Wyniki ankiety badawczej K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? www.pwc.pl Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Sierpień 2013 Wprowadzenie 1. O badaniu 3. Streszczenie 4. Zmiany w wynagradzaniu

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie emerytalnym w Polsce

Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie emerytalnym w Polsce Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Teorii Systemu Rynkowego (stacjonarne studia doktoranckie) Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka dywidend w kontekście relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyniki badań

Polityka dywidend w kontekście relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyniki badań ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 139 150 Polityka dywidend w kontekście relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Dudycz. Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Tadeusz Dudycz. Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Tadeusz Dudycz Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2013 Recenzenci Edward RADOSIŃSKI Henryk

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 16 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 8 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium

czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: dr Marek Grzybowski redaktor naczelny, Kazimierz Beca, prof. dr hab. Tomasz Dybowski,

Bardziej szczegółowo

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 117 136 Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Warszawa, styczeń 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Wioletta NAWROT * Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Aktywność inwestycyjna jako warunek zapewnienia płynności rynku Rynkiem papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE

POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE Zbigniew Dobosiewicz POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE We wszystkich wysoko rozwiniętych krajach świata fundusze emerytalne spełniają podwójną rolę: 1) wypłacają znaczną część (często większość) emerytur, 2)

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim

Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim DR MICHAŁ HERBICH Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim OPRACOWANIE DLA POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo