Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.filmotekaszkolna.pl"

Transkrypt

1 Temat lekcji: Ja osobiście uważam to samo, co wszyscy - rozważania o postawach współczesnej młodzieży w świetle filmu Trzeba zabić tę miłość Janusza Morgensterna. Opracowanie: Wiktor Figiel Etap edukacyjny: Liceum Przedmiot: Etyka, Wiedza o Społeczeństwie, Koło filmowe Czas: 2 godziny lekcyjne (bez projekcji filmu) Cele zajęć: cel ogólny (Auto)refleksja nad postawami i wartościami młodzieży Doskonalenie kompetencji filmoznawczych Doskonalenie umiejętności dyskusji cele szczegółowe Refleksja i dyskusja nad konformizmem w kontekście dążenia do stabilizacji (społecznej, ekonomicznej); Badanie relacji miedzy postawami konformizmu, buntu i autonomii moralnej; Doskonalenie kompetencji filmoznawczych analizy inscenizacji filmowej, umiejętności myślenia i opowiadania językiem filmu ; Metody pracy: praca twórcza, praca w grupach, burza mózgów, heureza, analiza filmu, dyskusja. Materiały dydaktyczne: Karta pracy; Film Trzeba zabić tę miłość J. Morgensterna (scena do analizy zamieszczona na portalu Filmoteki). Pojęcia kluczowe: konformizm, autonomia, mise-en-scène (inscenizacja filmowa), temat filmu (story outline). Uwagi: Scenariusz lekcji nie wymaga, ani nie odrzuca projekcji całego filmu (punkt 3. lekcji), aczkolwiek opiera się głównie na możliwościach zawartych w scenie do analizy zamieszczonej na portalu Filmoteki. W przypadku lektury całego filmu, analiza i dyskusja w drugiej części zajęć (punkt 5. zajęć) mogą zostać wzbogacone o dodatkowe pytania i wnioski, jakie uczniowie wypracują z innych scen dzieła. Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie. Przedstaw temat lekcji. Zadaj pytanie na pierwszy rzut oka niezwiązane z tematem: Z czym zmaga się współczesny maturzysta/absolwent szkoły średniej, który NIE dostaje się na wybrane studia?

2 Poproś uczniów o podanie konkretnych problemów. Zapiszcie je na tablicy. Poinformuj, że mogą się one przydać w dalszej części lekcji. 2. Ćwiczenie w grupach. Ćwiczenie ma na celu wprowadzenie uczniów w myślenie filmem. Prawdopodobnie pomysły na dany element będą wynikać z założonego obrazu bohatera/bohaterów. Kwestia bohatera będzie osią drugiej części zajęć. W karcie pracy obecne są dodatkowe pytania pomocnicze mogą okazać się przydatne dla uczniów nie zaznajomionych z terminologią, budową filmu. W grupach zaawansowanych można te pytania pominąć. Podziel uczniów na 3-4 osobowe grupy. Rozdaj i omów Karty pracy. Wskaż element wyjściowy dla każdej grupy. Poinformuj uczniów, iż przy opracowywaniu (opisywaniu) danego elementu inscenizacji nie jest konieczne operowanie specjalistycznym językiem i terminów stricte filmowych. Podstawowe kryterium to komunikowalność swojego zamysłu. Warto jednak mieć do dyspozycji słownik terminów filmowych z zaznaczonymi pojęciami obecnymi w karcie pracy. Po zrealizowaniu zadania poinformuj uczniów, że pomysły zostaną omówione po prezentacji sceny filmu. 3. Projekcja. Odtwórz scenę z filmu J. Morgensterna dostępną na portalu Filmoteki. Poproś uczniów, by przyjrzeli się scenie zwłaszcza w kontekście elementu opracowywanego w swojej karcie pracy. 4. Przedstawienie pomysłów, analiza filmu, dyskusja. Poproś kolejne grupy o przedstawienie i uzasadnienie swoich pomysłów dla danego elementu inscenizacji filmowej. Porównajcie je i przedyskutujcie z rozwiązaniami obecnymi w dziele J. Morgensterna 1. Pytania kieruj do wszystkich uczniów. Pomocnicze pytania do analizy i dyskusji nad sceną*: Elementy filmu: Dialogi/Język 1 Z oczywistych względów wybrana scena nie zawiera wszystkich elementów filmu, lokalizacji, rekwizytów, rozwiązań narracyjnych; w takiej sytuacji należałoby się skupić tylko na elementach tam obecnych i rozwinąć z nich dyskusję nad okresem lat 70. i czasami współczesnymi, ich różnicami i elementami łączącymi. W przypadku trudności obejrzenia filmu w ramach zajęć, zachęć uczniów do indywidualnego obejrzenia całego filmu. Możesz wspomóc się opinią polskiego filmoznawcy, dra Rafała Syski: Trzeba zabić tę miłość to [wówczas W.F.] najnowocześniejszy film polskiej kinematografii, pełen nowatorskich środków filmowego wyrazu, nowoczesny, kontestacyjny typ realizmu. Nowatorskość widoczna jest chociażby w sposobie wykorzystania intro-, retro- i futurospekcji.

3 Scena w szopie dozorcy przedstawia rozmowę pary młodych. O czym rozmawiają? Jakiego używają języka? Jak mogłaby wyglądać ta sama rozmowa dzisiaj, jakie słowa byłyby użyte, by uzyskać wiarygodność, autentyczność bohaterów? Rekwizyty: Czy bohaterowie filmu Morgensterna posiadają/doświadczają braku jakichś ważnych dla nich przedmiotów? Czy można ocenić postawę, charakter bohaterów na podstawie używanych rekwizytów, sposobu myślenia o nich? W filmie Morgensterna bohaterowie, w konkretnych sytuacjach, robią, piją herbatkę. Jaką funkcję społeczną mogą pełnić takie rekwizyty, praktyki? Lokalizacja/Miejsce akcji: Z jednej strony, bohaterowie wchodzą do szopy przypadkowo, z drugiej, szopa użyta jest przez reżysera świadomie, funkcjonuje jako naturalny element ówczesnej rzeczywistości (rozwój sektora mieszkaniowego okresu prosperity i boomu konsumpcyjnego lat 70.). Gdzie w takiej sytuacji (ulewa, zajęte mieszkanie) skierowaliby się współcześni młodzi? Dlaczego? Narracja Czy pokazana scena filmu Morgensterna ma charakter linearny? Kto jest narratorem? Jak interpretujecie obecność krótkiego ujęcia rzucenia pieniędzy na stole? Jaką funkcję pełni waszym zdaniem to ujęcie? Montaż/Plany filmowe Czy montaż, sposób prowadzenia kamery oddaje w jakiś sposób postawę bohaterów Waszych i Morgensterna? Czy scena zrealizowana jest statycznie, dynamicznie? Co o tym świadczy? Czy bohaterowie są całkowicie widoczni, a ujęcia są całkowicie czytelne dla odbiorcy? Dlaczego zastosowano takie, a nie inne rozwiązanie? 5. Między konformizmem, buntem i autonomią dyskusja. Przejdź do dyskusji nad bohaterami w kontekście postaw konformizmu i autonomii. Uwaga: W przypadku projekcji całego filmu, poproś, by uczniowie podali przykłady zachowań bohaterów, które były dla nich - niezrozumiałe, - których nie akceptują Poproś uczniów o intepretację tych zachowań. Jeśli obejrzeliście jedną scenę, przejdź do pytania: Jakie wartości są dla bohaterów ważne? Zapisz na tablicy trzy postawy: bunt konformizm autonomia Gdzie, w jakiej postawie ulokowalibyście bohaterów filmu Morgensterna? Jakie stoją za tym argumenty, przypuszczenia? Gdzie ulokowaliby ich dzisiejszych modelowych rówieśników? Czy realizują i propagują te same wartości?

4 W zależności od decyzji uczniów, dyskusję można kontynuować, wychodząc od jednej z trzech postaw: Aktualne badania socjologiczne wskazują, iż młodzi Polacy nie buntują się, choć w większości wydają się niezadowoleni z sytuacji w kraju. Dlaczego tak jest? Zawsze uważaliśmy się za naród buntowników, bunt był istotnym elementem życia. Coś się zmieniło? Czy bunt jest doświadczeniem koniecznym w życiu? Dlaczego tak/nie? Czy brak buntu to konformizm/ Czy konformizm to brak buntu? Osobiście uważam to samo, co wszyscy - czym właściwie jest konformizm? Skąd czerpiemy wzorce zachowań konformistycznych? Jakie motywy kierują ludzi ku takiej postawie? Czy jest to postawa z gruntu zła? Czy można mówić o konformizmie koniecznym? Na czym polegałaby różnica między konformizmem koniecznym a szkodliwym moralnie? Kiedy działamy autonomicznie? Czy autonomia to złoty środek między dwoma pozostałymi postawami? Jeżeli tak, jak należałoby taki środek rozumieć czy chodzi o umiejętne wykorzystywanie obu postaw, czy o coś innego? Jeśli złoty środek nie jest ujęciem adekwatnym, to jak rozumieć postawę autonomiczną? 6. Podsumowanie. Podziękuj uczniom za pracę i dyskusję. Jeśli uczniowie obejrzeli cały film, zaproponuj im lekturę Dwóch dyskusji o filmie D. Karcz i B. Mruklik i porównanie ich refleksji i wniosków z uwagami widzów uczestników klubów filmowych, żyjących w rzeczywistości przedstawionej w filmie Morgensterna. Wnioski: Konformizm jako postawa społeczna umożliwia sprawnie funkcjonowanie państwa, społeczności. Nie jest postawą jednoznacznie negatywną. Staje się nią po spełnieniu określonych warunków, na które składają się m.in. stosunek danej osoby do własnych poglądów oraz waga, jaką jednostka przywiązuje do wartości, opinii i postaw większości społeczeństwa. Konformizm możemy rozumieć jako dopasowanie się do innych. Ulegamy innym pod wpływem pragnienia uzyskania nagrody lub uniknięcia kary. Stopień ulegania zależy od władzy, jaką inni mają nad nami. Inna odsłona konformizmu to identyfikacja z innymi. Wywoływana jest ona pragnieniem, by stać się osobą podobną do tej, która ma na nas wpływ. Podzielamy czyjeś poglądy nie z powodu ich wartości, słuszności czy prawdziwości, ale dlatego, że wyznaje je osoba uznawana przez nas za autorytet lub którą uważamy (z różnych względów) za atrakcyjną 2. Motywy zachowań konformistycznych zależą nierzadko od sytuacji historycznej, kulturowej. Konformizm może być rezultatem wiary w ideologię, efektem instynktu samozachowawczego w obliczu represji, asekuracyjnej ostrożności z jednoczesnym przekonaniem, że sprzeciw jest bezsensowny i nie przyniesie efektu, wreszcie nawyków wynikających z codziennych schematów, przyzwyczajeń, i uznania (aktualnej) rzeczywistości społecznej za konieczną i naturalną 3 (ową koniunkcję należałoby uczniom podkreślić). 2 Za: M. Środa, rozdz. Autonomia moralna, w: M. Środa, Etyka dla myślących, Warszawa 2011, s Zob.: H. Świda-Ziemba, Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Warszawa 2010, s. 53.

5 Praca domowa: Do wyboru: 1. Spróbuj odróżnić zachowania konformistyczne, które z moralnego punktu widzenia zasługują na uznanie, oraz zachowania konformistyczne, które mają charakter neutralny, od tych zachowań konformistycznych, które są przedmiotem potępienia moralnego. Przedstaw efekty swojej pracy w postaci graficznej. Owe zachowania możesz rozmieścić np. na diagramie Venna. 2. Przygotuj prezentację multimedialną Konformizm w polskim kinie. Wskaż współczesne polskie filmy, w których poruszane jest zagadnienie konformizmu. Czy konformizm jest w nich ukazywany w świetle pozytywnym czy negatywnym? 3. Zastanów się nad pozytywną rolą zachowań konformistycznych. Mając wiedzę o takiej roli konformizmu, spróbuj określić pojęcie autonomii rozumianej jako niezależność. Bibliografia: Bordwell, D., Thompson, K., Film art. Sztuka filmowa, Warszawa Karcz, D., Mruklik, B. (opr.), Dwie dyskusje o filmie "Trzeba zabić tę miłość", Kino 1973, nr 3, s Karpiński, M. Niedoskonałe odbicie. Warsztat scenarzysty filmowego, Warszawa Syska, R., (red.), Słownik filmu, Kraków Syska, R., Janusz Morgenstern w pułapce teraźniejszości, w: Autorzy kina polskiego, red. G. Stachówna, J. Wojnicka, Kraków 2004, s Środa, M., Etyka dla myślących, Warszawa 2011 (rozdział Autonomia moralna). Świda-Ziemba, H., Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Kraków 2010.

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA

Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA Dlaczego wizerunek w sporcie jest ważny? Ludzi na świecie dzieli wiele różnic, kulturowych, politycznych, biologicznych, ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pracuję z klasą. Jasna strona Internetu. Zaloguj kreatywność czyli jak wykorzystać. nowe media w edukacji. Warsztaty filmowe Psychologia w kinie

Pracuję z klasą. Jasna strona Internetu. Zaloguj kreatywność czyli jak wykorzystać. nowe media w edukacji. Warsztaty filmowe Psychologia w kinie Materiały warsztatowe dla nauczycieli Pracuję z klasą Warsztaty filmowe Psychologia w kinie Jasna strona Internetu Zaloguj kreatywność! Jak wykorzystać nowe media w edukacji? Jasna strona sieci, czyli

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego FUNDACJA Sfinansowano

Bardziej szczegółowo

Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna)

Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna) TEMAT: Prywatyzować, czy nie prywatyzować? Oto jest pytanie... Rodzaj materiału: scenariusz lekcji Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu

Bardziej szczegółowo

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA NR 10 Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką Inspiracje Warszawa, 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 8 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Podręcznik mentora Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo