PROTOKÓŁ nr 8/Zarzd/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ nr 8/Zarzd/2006"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ nr 8/Zarzd/2006 Warszawa, Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 29 sierpnia 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka 36, Warszawa Status protokołu: protokół przyjty na posiedzeniu Zarzdu w dniu 26 wrzenia 2006 roku Obecni na posiedzeniu członkowie Zarzdu dysponuj 5 głosami na 7 głosów, zatem Zarzd KUPS zdolny jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Obecni na posiedzeniu: Lp. Imi i nazwisko Firma 1. Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS, Tymbark S.A. 2. Dr Romuald Ozimek Wiceprezes Zarzdu KUPS, OJC Wisowa Sp. z o. 3. Andrzej Kłodawski Członek Zarzdu, Hortex Holding S.A. 4. Marek Pawlonka Członek Zarzdu KUPS 5. Leonard wirkula Członek Zarzdu, Jahnckepol Sp. z o. o. Biuro KUPS: 6. Barbara Groele Sekretarz Generalny KUPS Zaproszeni gocie: 7. Dr Zbigniew Oko Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki Nieobecni usprawiedliwieni: 8. Prof. Witold Płocharski Wiceprezes Zarzdu KUPS, ISK w Skierniewicach 9. Teodozja Wasiska Członek Zarzdu KUPS, Agros Nova Sp. z o. o. Porzdek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjcie protokołu Zarzdu z dnia 12 lipca br. 3. Przyjcie nowych członków 4. Omówienie spotkania w MRiRW w sprawie uznania umów zawieranych poprzez patronackie punkty skupu surowca jako spełnienie kryteriów dostpu do funduszu w ramach SPO 5. Omówienie sprawy akcyzy na aromaty naturalne 6. Przedstawienie stanowiska DSK odnonie warunków przyjcia firmy Coca Cola do EQCS. Dyskusja i podjcie uchwały 7. Omówienie sprawy firmy Wosana Opinia prawna Omówienie postpu prac nad opini biegłego sdowego 8. Realizacja budetu KUPS za 7 miesicy Omówienie organizacji i tematu seminarium organizowanego w ramach Targów WARSAW DRINK SALON w dniu 27 padziernika 2007 Program seminarium 10. Wstpne omówienie organizacji sympozjum w roku 2007 Bloki tematyczne 11. Omówienie ewentualnego wyjazdu dotyczcego zwiedzania sadów przemysłowych w Niemczech koło Lipska 12. Omówienie treci pisma Zwizku Sadowników RP skierowanego do Pana Premiera Andrzeja Leppera oraz Przewodniczcego Grupy Roboczej Owoce przemysłowe Pana Prof. Eberharda Makosza 13. Omówienie realizacji projektu Marchewka i Quali Juice 14. Omówienie ekspertyzy firmy doradczej Spin.doc odnonie moliwoci dofinansowania z funduszy unijnych rónych działa Stowarzyszenia w latach Sprawy inne, wolne wnioski

2 16. Zamknicie posiedzenia Ad 1. Posiedzenie rozpoczyna pan Julian Pawlak, Prezes Zarzdu KUPS, witajc wszystkich zebranych. Ze wzgldu na ograniczony czas wizyty pana mecenasa dr Zbigniewa Okonia z Kancelarii Prawnej Traple, Konarski, Podrecki, punkt 7 porzdku posiedzenia Zarzdu KUPS jest realizowany wczeniej. Zebrani na posiedzeniu nie wnosz uwag do zmiany w porzdku posiedzenia Zarzdu KUPS. Ad 2. Zebrani omawiaj realizacj niektórych zada z ostatniego protokołu: przygotowanie wniosku o rejestracj znaku w kategorii chronionej nazwy geograficznej wypełniono wniosek o podstawowe dane, poproszono równie dr J. Markowskiego o przygotowanie danych merytorycznych nt. odmian i zestawie parametrów koniecznych do wniosków (czarna porzeczka, aronia i jabłka). Wstpne rozmowy z ARR w sprawie złoenia wniosku wskazuj na małe szanse rejestracji znaku w kategorii chronionej nazwy geograficznej dla soku/nektaru z czarnej porzeczki ze wzgldu na upraw czarnej porzeczki równie w Niemczech (trudno bdzie wykaza szczególne cechy produktu z rejonu Polski). ze wzgldu na brak odpowiedzi Członków KUPS na z prob o informacje nt. skutków suszy dla brany oraz przekazanie konkretnych danych na ten temat, nie było podstaw do wysłania proby do Ministra Rolnictwa o wydanie komunikatu o zagroeniu klsk suszy. Dodatkowo uzyskano informacj od Pani B. Kasperowicz (Dyrektor Dep. Rynków Rolnych z MRiRW), e Minister Rolnictwa nie ma uprawnie do wydania takiego komunikatu. Uprawnienia takie posiada Minister Gospodarki. Z braku podstaw oraz danych zebrani odstpuj od dalszych działa w sprawie wysłania pisma do Min. Rolnictwa w sprawie wydania komunikatu. Pan St. Czesak z firmy Emig Sp. z o.o. podjł si zadania przygotowania i wygłoszenia prezentacji nt. Rynku soków w Polsce podczas konferencji China Juice 2006 w dniach 30 sierpnia 2 wrzenie 2006 roku w Chinach. Przygotuje równie krótkie sprawozdanie z konferencji oraz przekae kopie materiałów z konferencji. zgodnie z ustaleniami, Stowarzyszenie KUPS wystosowało pismo do Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa rodowiska z deklaracj współpracy odnonie podjcia działa w zakresie zbiórki i recyklingu odpadami powstałymi z kartonów do płynnej ywnoci. Zebrani nie wnosz uwag do treci protokołu. Nie nadesłano równie adnych uwag do biura KUPS. Członkowie zarzdu poddaj głosowaniu przyjcie protokołu z posiedzenia Zarzdu z dnia 12 lipca 2006 roku. Wyniki głosowania jawnego. Za przyjciem: 5 głosów Wstrzymało si: 0 głosów Przeciw: 0 głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 1 w sprawie przyjcia protokółu z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 12 lipca 2006 roku. Ad 3. W zwizku ze złoeniem deklaracji członkowskiej przez firm Apkon Sp. z o. o. producenta zagszczonego soku jabłkowego, zebrani na posiedzeniu Zarzdu przyjmuj

3 w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia KUPS pana Bartłomieja Dbickiego zarekomendowanego przez firm Apkon Sp. z o. o. Jednoczenie w poczet członków wspierajcych Stowarzyszenia KUPS, członkowie Zarzdu KUPS przyjmuj firm Apkon Sp. z o. o. z siedzib w Przemylu. Formuje si uchwał, któr poddaje si głosowaniu. Wyniki głosowania jawnego. Za 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 2 w sprawie przyjcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia KUPS pana Bartłomieja Dbickiego z firmy Apkon Sp. z o.o. oraz w poczet członków wspierajcych firm Apkon Sp. z o. o. Ad 4. Pan Julian Pawlak informuje, nt. wypracowania konsensusu uznania umów zawieranych poprzez patronackie punkty skupy surowca jako spełnienie kryteriów dostpu do funduszy w ramach SPO na lata , w wyniku dyskusji na spotkaniu w MRiRW w dniu 21 sierpnia br. W przypadku funduszy w ramach SPO na lata prawdopodobnie zostan zaostrzone kryteria dostpu w szczególnoci konieczno podawania ceny w umowach kontraktacyjnych. Powysza sprawa bdzie monitorowana, a wszelkie nowe informacje, w tym odpowied z MRiRW na nasze pismo w sprawie uznania patronackich punktów skupu, umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia KUPS. Ad 5. Pan Julian Pawlak omawia działania jakie zostały podjte przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków w zwizku ze spraw akcyzy na aromaty naturalne. Stowarzyszenie KUPS uzyskało dwie opinie ekspertów z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spoywczego w Warszawie oraz Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, które wraz z pismem zostały wysłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prob o przygotowanie opinii na temat produkcji aromatów naturalnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosowało pismo do Ministerstwa Finansów z prob o wyraenie opinii na temat moliwoci wyłczenia spod szczególnego nadzoru podatkowego produkcji i obrotu naturalnymi aromatami owocowymi o zawartoci pow. 1,2 % obj. alkoholu. Otrzymana odpowied przez MRiRW z Min. Finansów, nie jest jednak jednoznaczna i wymaga opinii prawnika. Wci czekamy na odpowied na pismo KUPS wystosowane do Min. Finansów. Chwilowo wstrzymujemy si z dalszych działa. Ad 6. Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jako członek EQCS został poinformowany, i firma Coca Cola zdecydowała si wstpi w szeregi EQCS jako członek wspierajcy (nie bdzie uczestniczyła w inspekcjach). W wyniku przeprowadzonych rozmów Coca Cola wesprze działalno EQCS finansowo kwot w wysokoci Euro. Z uwagi, i w statucie EQCS nie ma zapisu dotyczcego członkostwa wspierajcego, do wszystkich członków EQCS została rozesłana proba o zajcie stanowiska w powyszej sprawie. Biuro DSK wystosowało t informacje do wszystkich członków DSK z prob o zajcie stanowiska poprzez głosowanie korespondencyjne. Zebrani na posiedzeniu rozpoczynaj dyskusje w powyszej sprawie. Julian Pawlak takie rozwizanie nie jest w porzdku gdy firma bdzie miała dostp do wszystkich informacji natomiast nie bdzie poddawana kontroli i ewentualnym działaniom korygujcym. To rodzi bezkarno w działaniach powyszej firmy;

4 Leonard wirkula nie zgłasza sprzeciwu przystpienia Coca Coli do EQCS na zaproponowanych warunkach; Andrzej Kłodawski zgłasza stanowczy sprzeciw, uwaa, e status członka wspierajcego powinien by ograniczony tylko do firm, które nie produkuj soków i nektarów (np. firmy handlowe), natomiast producentom mona zaproponowa status obserwatora przez cile okrelony czas np. 1 roku, po którym musi podj decyzje pozostania lub odejcia z organizacji; Marek Pawlonka by moe po pewnym okresie firma Coca Cola zdecyduje si na członkostwo w EQCS. Pozostali członkowie DSK mailowo lub telefonicznie wyrazili nastpujce uwagi i opinie: Prof.. W. Płocharski nie zgłasza sprzeciwu przystpienia Coca Coli do EQCS na zaproponowanych warunkach, w odczytanym u podkrela, e firma ta wniesie znaczn kwot pienidzy w postaci składki, która ma by przeznaczona na kontrol rynków, gdzie nie ma systemu samokontroli. Z pewnoci jest to w interesie naszych członków, aby nie było zafałszowa soków i nektarów na rynku kadego kraju UE. Poza tym zgodnie z załoeniami przygotowywanej restrukturyzacji EQCS przewiduje si wprowadzenie kategorii członka wspierajcego Krzysztof Stuglik, Piotr Mrozek - nie zgłasza sprzeciwu przystpienia Coca Coli do EQCS na zaproponowanych warunkach; Teodozja Wasiska, Stanisław Czesak, Bogdan Smok, wyraaj obawy czy takie moliwoci i zasłanianie si polityk firmy nie da złego przykładu innym członkom EQCS oraz dzieli producentów na róne kategorie. Po dyskusji członkowie Zarzdu KUPS poddaj głosowaniu dwa warianty stanowiska KUPS, i tym samym równie DSK, bdce odpowiedzi na zapytanie EQCS odnonie zgody na członkostwo firmy Coca Cola w EQCS pod specjalnymi warunkami. Wariant I zgoda Stowarzyszenia KUPS i DSK aby firma Coca Cola została przyjta w struktury EQCS jako członek wspierajcy bez podlegania restrykcjom tak jak członek zwyczajny (konieczno poddawania si auditom kontrolnym, działaniom korygujcym), opłata wynosi 50 ty Euro na rok Wariant II zaproponowanie w pimie do EQCS poredniego rozwizania tj. firmy produkujce soki i nektary, a tym samym równie firma Coca Cola mog zosta tzw. członkiem obserwatorem na okrelony czas np. 1 roku. Członkiem wspierajcym moe zosta tylko firma, która nie produkuje soków i nektarów. Wariant I i II poddaje si głosowaniu jawnemu. Wariant I Za przyjciem 1 głosów Przeciw 4 głosy Wstrzymało si 0 głosów Wariant II Za przyjciem 4 głosy Przeciw 1 glos Wstrzymało si 0 głosów W wyniku głosowania jawnego przyjmuje si uchwał nr 3 w sprawie wystosowania pisma do EQCS z propozycj przyjcia firmy Coca Cola jako członka obserwatora na okres 1 roku. Ad 7.!

5 W zwizku z działaniami podejmowanymi w stosunku do firmy Wosana S.A. oraz wtpliwociami i pytaniami członków Zarzdu KUPS, na posiedzenie Zarzdu KUPS zaproszono pana dr Zbigniewa Okonia z Kancelarii Prawnej Traple, Konarski, Podrecki. Pan dr Zbigniew Oko w szczególnoci zwraca uwag na nastpujce fakty, spostrzeenia i wnioski: w nadesłanych pismach pełnomocnika firmy Wosana S.A. brak jest jakichkolwiek argumentów i zarzutów natury prawnej; Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki jako pełnomocnik Stowarzyszenia KUPS wystosowała pismo do firmy Wosana S.A. Do dnia dzisiejszego nie wpłynła adna odpowied, co wskazuje na zaniechanie dalszych działa przez firm Wosana SA.; jeli firma Wosana S.A. złoyłaby spraw do sdu, Stowarzyszenie KUPS zostałoby o tym poinformowane (dostalibymy odpis pozwu), gdy takie postpowanie jest jawne. Firma Wosana SA ma nikłe szanse ewentualnego wygrania sprawy ze wzgldu na brak argumentów (informacje KUPS były prawdziwe), wystpowała by przeciwko Stowarzyszeniu, które ma due, uznane i poparte dowodami zasługi na rzecz poprawy jakoci na rynku krajowym. Dotychczasowe działania Wosany, z braku podstaw prawnych, miały za zadanie jedynie zastraszenie Stowarzyszenia. za działania podejmowane przez DSK odpowiadaj Ci członkowie Zarzdu KUPS, którzy byli jego członkami w momencie podejmowania tych działa; zawezwanie Stowarzyszenia KUPS do próby ugodowej jest działaniem natury psychologicznej, nie ma obowizku stawienia si na takie spotkanie, Sd nie bada podstaw prawnych takiego zawezwania, jest tylko arbitrem w tej sprawie; w przypadku wytoczenia sprawy przez stron firm Wosana S.A. o uzyskanie odszkodowania musi mie podstawy prawne ubiegania si o nie, a w pismach nie podano adnych argumentów, równie analiza dokumentów sprawy, co zostało wskazane w opinii nie wykazała naruszenia prawa przez Stowarzyszenie KUPS, a wrcz odwrotnie takich narusze prawa dokonała firma Wosana SA.; Pan dr Zbigniew Oko podsumowujc, uwaa, e naley spraw uzna za zakoczon, tym bardziej, e jak wykazuj ostatnie badania nastpiła pewna poprawa jakoci produktów Firmy Wosana. Deklaruje si równie, e dla uspokojenia członków Zarzdu KUPS, w wietle nowych informacji w powyszej sprawie, upływu czasu i braku reakcji na ostatnie pismo, przygotuje aktualn opini Kancelarii. Ad 8. Pani Barbara Groele krótko przedstawia realizacj budetu KUPS w okresie od stycznia do lipca 2006 roku wyjaniajc poszczególne koszty i przychody ujte w budecie (Załcznik). Informuje równie o wpłyniciu na rachunek Stowarzyszenia: ,00 zł (z firmy Tymbark i Agros Nova) z tytułu realizacji projektu Marchewka ,28 zł z tytułu dotacji UE za I-szy kwartał realizacji projektu Marchewka 3 702,66 Euro zaliczka na poczet realizacji projektu Quali-Juice Ad 9. W ramach targów Warsaw Drink Salon, które bd miały miejsce w dniach padziernika 2006 roku w Warszawie, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków organizuje jednodniowe seminarium pt.: Nowe trendy i technologie produkcji soków, nektarów i napojów. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS rozpoczynaj dyskusje nad zaproponowanym programem Seminarium KUPS. Zebrani nie wnosz uwag do projektu

6 programu seminarium. Ustala si, i seminarium KUPS organizowane w ramach ww. targów bdzie bezpłatne. Formułuje si uchwał, któr poddaje si głosowaniu jawnemu. Za 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 4 w sprawie organizacji Seminarium KUPS w dniu 27 padziernika 2006 roku. Ad 10. W zwizku z organizacj X Midzynarodowego Sympozjum KUPS w dniach 9 11 maja 2007 roku zebrani rozpoczynaj dyskusje nad programem Sympozjum. Program Sympozjum KUPS bdzie realizowany w trzech blokach tematycznych: - Rynek soków w Polsce i innych krajach baza surowcowa do ich produkcji; - Strategia marketingowa brany owocowo warzywnej; - Nowoci techniczne i technologiczne produkcji soków i nektarów. Zebrani ustalaj, i w bloku Rynek soków w Polsce i innych krajach baza surowcowa do ich produkcji bdzie realizowany dodatkowo temat Produkcja zintegrowana zapraszajc jako prezentera dr Krzysztofa Balkiewicza i/lub mgr Małgorzat Surawsk. W bloku Strategia marketingowa brany owocowo warzywnej dodatkowo zostanie zrealizowany temat: Ocena zrealizowanego przez KUPS programu informacyjno promocyjnego pt. projekt MARCHEWKA oraz prezentacja pt. Projekt promocji soków i nektarów w Polsce, który bdzie miał za zadanie spopularyzowa, zarekomendowa oraz zachci firmy do partycypacji w kosztach realizacji kolejnego projektu KUPS. Pan dr Romuald Ozimek proponuje aby krótkie prezentacje firm (ok. 5 min.) umieszcza pomidzy wykładami, aby unikn nieobecnoci uczestników, natomiast dłusze prezentacje były na kocu bloków tematycznych. Program X Midzynarodowego Sympozjum KUPS bdzie poddany dyskusji równie na kolejnym posiedzeniu Zarzdu. Ad 11. W zwizku z moliwoci zorganizowania wyjazdu w celu zwiedzenia sadów przemysłowych oraz pokazu zbioru jabłek przemysłowych dniach wrzenia br. w Schwechow (koło Lipska), zebrani na posiedzeniu dyskutuj nad wstpnymi kosztami wyjazdu (Załcznik). Pan dr Romuald Ozimek informuje o moliwoci nakrcenia filmu, który bdzie mógł by udostpniony członkom Stowarzyszenia KUPS. Prezes Julian Pawlak zwraca uwag na konieczno zabezpieczenia praw do dzieła w postaci nakrconego filmu z mechanicznego zbioru jabłek w sadzie przemysłowym. Biuro zostaje zobligowane do sprawdzenia i uzyskania zgody od organizatorów pokazu, na dokumentowanie za pomoc kamery filmowej. Zebrani decyduj o czciowej partycypacji w kosztach wyjazdu w wysokoci zł (m.in. na pokrycie kosztów delegacji prof. E. Makosza), pozostałe koszty musz by pokryte przez uczestników. Formuje si uchwał, któr poddaje si głosowaniu jawnemu. Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 5 w sprawie organizacji wyjazdu do Schwechow (koło Lipska) w dniach wrzenia br.

7 Ad 12. W zwizku z pismami wystosowanymi przez Zwizek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej do Wicepremiera Pana Andrzeja Leppera i prof. Eberharda Makosza- Przewodniczcego Zespołu roboczego Owoce przemysłowe z informacj o spisku i nieuzasadnionym obnianiu cen skupu wini przez zakłady przetwórcze, dr Romuald Ozimek wnioskuje o wystosowanie pisma wyjaniajcego do Pana Premiera. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu podejmuj dyskusje nad zasadnoci reakcji Stowarzyszenia KUPS na powysze pisma. Pan Romuald Ozimek informuje o rozsyłanych pismach przez Zwizek Sadowników RP do przetwórców, w którym informuje o przygotowaniach do działa protestacyjnych. W wietle powyszego Członkowie Zarzdu KUPS decyduj o wystosowaniu pisma do Wicepremiera Pana Andrzej Leppera, w którym zostanie przedstawione stanowisko KUPS. Zebrani wstpnie formułuj tre pisma. Pismo przed wysłaniem zostanie rozesłane em do ostatecznej akceptacji. Ad 13. Panie Barbara Groele przedstawi przebieg realizacji projektu Marchewka na rynku bułgarskim i rumuskim. Najwaniejsze podjte i w duej czci ju zrealizowane działania to: Działania ATL (produkcja spotów telewizyjnych kierowanych na rynek Rumunii i Bułgarii, produkcja reklam prasowych kierowanych na rynek Rumunii i Bułgarii, produkcja reklam zewntrznych (bilbordy i podwietlane tablice) kierowanych na rynek Bułgarii) Media (emisja reklam w prasie i telewizji kierowanych na rynek Rumunii i Bułgarii, emisja reklam zewntrznych w Bułgarii) PR (konferencje prasowe inaugurujce kampanie w Rumunii ( ) i Bułgarii ( )), działania PR skierowane do dzieci i młodziey impreza z okazji Dnia Dziecka; konkurs Co moesz zrobi z marchewek? Bułgaria) Internet (Bułgaria: Rumunia: ) Badania (badania ilociowe i jakociowe na rynku Rumunii i Bułgarii) Projekt przebiega bez zakłóce i jest pozytywnie oceniany zarówno przez ARR jak i potencjalnych klientów w Rumunii i Bułgarii. W terminie został złoony wniosek o dotacj za I-szy kwartał do Agencji Rynku Rolnego (ARR), kwota ,28 zł została uznana i ju wpłynła na rachunek KUPS. W zwizku ze złoeniem wniosku o dofinansowanie II go kwartału realizacji projektu Marchewka w biurze KUPS odbył si 5-dniowy audit finansowy z udziałem 2 kontrolerów z Agencji Rynku Rolnego. Audit nie wykazał niezgodnoci finansowych. Pani Barbara Groele omawia realizacj projektu QUALI JUICE. Najwaniejsze działania ju podjte to: Uczestnictwo w spotkaniu rozpoczynajcym projekt (tzw. Kick of meeting) 3 listopad 2005r Tłumaczenie, rozsyłanie i opracowanie ankiety nt. technologii i higieny produkcji soków Przygotowanie strony W najbliszym czasie powinnimy przetłumaczy przygotowany poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej oraz przygotowa plan rozpropagowania wyników projektu Quali Juice. W listopadzie minie pierwszy rok realizacji projektu, w zwizku z tym Stowarzyszenie KUPS bdzie musiało przygotowa rozliczenie finansowe, zostanie równie przeprowadzony audit finansowy w zakresie kontroli wydatków na projekt Quali Juice. "

8 Ad 14. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS dyskutuj nad przygotowan ekspertyz firmy doradczej Spin.doc odnonie moliwoci dofinansowania z funduszy unijnych rónych działa Stowarzyszenia KUPS w latach w ramach działania 1.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci Przedsibiorstw. W nawizaniu do uwagi zawartej w ekspertyzie (tj. w statucie powinien by zapis zysk z działalnoci Stowarzyszenia KUPS winien zosta przeznaczony na działania statutowe ), pan Julian Pawlak wnioskuje o przegldnicie statutu KUPS i przygotowanie sugerowanych zmian. W celu ułatwienia ubiegania si o dofinansowanie z funduszy w statucie powinien równie znale si zapis, e Stowarzyszenie KUPS działa równie na rzecz rozwoju małych i rednich przedsibiorstw. Zredagowane zmiany do Statutu KUPS zostan przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Członków KUPS. W zwizku z uwagami członków Zarzdu KUPS o pobienym potraktowaniu opisu projektów do ewentualnej realizacji przez Stowarzyszenie KUPS, firma Spin.doc zostanie poproszona o uzupełnienie powyszej ekspertyzy, głównie o dokładne wskazanie w jakich projektach moemy uczestniczy. Ad W zwizku z projektem dotyczcym przeprowadzenia bada parametrów marchwi i pomidora wspólnie z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno Spoywczego, w ramach grantu instytutowego pan Julian Pawlak przedstawia warunki finansowania powyszego trzyletniego projektu. Udział finansowy przedstawia si nastpujco: IBPR-S 25 %, Firmy oraz KUPS 75%. W trakcie s kocowe ustalenia i rozmowy przeprowadzane przez pani dr S. Skpsk, aby 75 % kosztów całoci projektu zostało pokryte przez nastpujce firmy wg parytetu: Hortex Holding S.A %, Agros Nova Sp. z o. o %, Tymbark S.A. - 42,50 %. Pozostał rónic pokryje Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spoywczego. Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków dofinansuje projekt sum w wysokoci zł rocznie (6 000 złotych na cały projekt) co zapewni nam prawo do otrzymania wyników bada z powyszego projektu. Formuje si uchwał, która poddaje si głosowaniu jawnemu. Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 6 w sprawie dofinansowanie projektu badania parametrów marchwi przez Stowarzyszeniu KUPS kwot 2000 zł/rok 2. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS decyduj o wystosowaniu pisma do AIJN, nawizujcego do wczeniejszych pism z informacj, i Zarzd KUPS nie moe podj decyzji o zapłaceniu II raty składki AIJN (3 928 Euro) oraz o wstrzymanie decyzji do grudnia 2006, kiedy bdzie miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków KUPS. 3. Pani Barbara Groele informuje, i do Stowarzyszenie KUPS został nadesłany projekt Ustawy o funduszach promocji produktów rolno spoywczych. W zwizku z powyszym Zarzd KUPS ustala, i na najbliszym posiedzeniu Zarzdu KUPS ustawa to zostanie przedyskutowana szerzej. Posiedzenie bdzie miało charakter otwarty (zostan zaproszeni wszyscy członkowie KUPS) i odbdzie si w dniu 26 wrzenia 2006 roku (wtorek). Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej KUPS. Protokołowała: #

9 Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS Załczniki: 1) Lista obecnoci 2) Uchwały od 1 do 6 3) Projekt protokołu z posiedzenia Zarzdu z dnia roku 4) Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Ministra Finansów z dnia ) Pismo Ministerstwa Finansów do Ministerstwa Rolnictwa z dnia 8 sierpnia 2006 r. 6) Opinia prawna w sprawie odpowiedzialnoci Zespołu Kierowniczego DSK 7) Realizacja budetu za okres od stycznia do lipca 2006 roku 8) Propozycja programu Seminarium KUPS w dniu 27 padziernika 2006 roku podczas WARSAW DRINK SALON 9) Propozycja programu na X Midzynarodowe Sympozjum KUPS w dniach 9 11 maja 2006 roku 10) Zestawienie ofert firm przewozowych w zwizku z organizacj wyjazdu do sadów przemysłowych w Niemczech 11) Pismo Zwizku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej do pana Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana A. Leppera 12) Pismo Zwizku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej do pana prof. Eberharda Makosza, Przewodniczcego Zespołu Roboczego Owoce przemysłowe 13) Pismo Rady Gospodarki ywnociowej do pana M. Maliszewskiego

10 UCHWAŁA nr 1/Zarzd/8/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 29 sierpnia 2006 roku, w Warszawie w sprawie przyjcia protokołu z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 12 lipca 2006 roku 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje protokół z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 29 sierpnia 2006 roku. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. Za przyjciem: 5 głosów Przeciw: 0 głosów Wstrzymało si: 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS

11 UCHWAŁA nr 2/Zarzd/8/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 29 sierpnia 2006 roku, w Warszawie w sprawie przyjcia pana Bartłomieja Dbickiego jako członka zwyczajnego oraz firmy Apkon Sp. z o. o. jako członka wspierajcego Stowarzyszenia KUPS 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuj w poczet członków zwyczajnych pana Bartłomieja Dbickiego z firmy Apkon Sp. z o. o. oraz firm Apkon Sp. z o. o. z siedzib w Przemylu jako członka wspierajcego Stowarzyszenie. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. Za przyjciem: 5 głosów Przeciw: 0 głosów Wstrzymało si: 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS

12 UCHWAŁA nr 3/Zarzd/8/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 29 sierpnia 2006 roku, w Warszawie w sprawie warunków przyjcia firmy Coca Cola do EQCS. 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków podejmuje decyzj o wystosowaniu pisma do EQCS z nastpujcym stanowiskiem KUPS/DSK: Firmy produkujce soki, nektary i napoje, a tym samym równie firma Coca Cola mog ubiega si o status członka obserwatora. Status członka obserwatora powinien mie cile okrelony czas, np. 1 rok. Członkiem wspierajcym moe zosta tylko firma nie produkujca soków, nektarów i napojów.. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania Za przyjciem 4 głosy Przeciw 1 głos Wstrzymał si 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS

13 UCHWAŁA nr 4/Zarzd/8/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 29 sierpnia 2006 roku, w Warszawie w sprawie organizacji Seminarium KUPS w dniu 27 padziernika 2006 roku. 1. Zarzd Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje realizacj Seminarium KUPS organizowanego w ramach targów Warsaw Drink Salon pod nastpujcymi warunkami: Termin realizacji seminarium - 27 padziernika 2006 roku Tytuł seminarium Nowe trendy i technologie produkcji soków, nektarów i napojów 2. Zarzd Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków ustala, e uczestnictwo w seminarium dla członków i nieczłonków KUPS bdzie bezpłatne. 3. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. Za przyjciem: 5 głosów Przeciw: 0 głosów Wstrzymało si: 0 głosów 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS

14 UCHWAŁA nr 5/Zarzd/8/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 29 sierpnia 2006 roku, w Warszawie w sprawie organizacji wyjazdu do Schwechow koło Lipska w dniach czerwca br. 1. Zarzd Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków wyraa zgod na dofinansowanie w wysokoci zł wyjazdu organizowanego przez Stowarzyszenie do Schwechow (koło Lipska) w dniach wrzenia br. w celu zwiedzenia sadów przemysłowych oraz pokazu zbioru jabłek przemysłowych). 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. Za przyjciem: 5 głosów Przeciw: 0 głosów Wstrzymało si: 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS!

15 UCHWAŁA nr 6/Zarzd/8/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 29 sierpnia 2006 roku, w Warszawie w sprawie dofinansowania projektu badania parametrów marchwi przez Stowarzyszenie KUPS 4. Zarzd Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków wyraa zgod na dofinansowanie projektu badania parametrów marchwi w wysokoci zł rocznie przez cały okres trwania trzyletniego projektu. 5. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. Za przyjciem: 5 głosów Przeciw: 0 głosów Wstrzymało si: 0 głosów 6. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS

PROTOKÓŁ nr 9/Zarzd/2006

PROTOKÓŁ nr 9/Zarzd/2006 PROTOKÓŁ nr 9/Zarzd/2006 Warszawa, 26.09.2006 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 26 wrzenia 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 1/Zarzd/2008

PROTOKÓŁ nr 1/Zarzd/2008 PROTOKÓŁ nr 1/Zarzd/2008 Warszawa, 28.02.2008 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków oraz Komitetu Organizacyjnego Sympozjum KUPS Data posiedzenia: 28 lutego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006

PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006 PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006 Warszawa, 03.04.2006 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 3 kwietnia 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

! "# $%&$' ())* +, -

! # $%&$' ())* +, - $%&$'())* +,-!"# XI Midzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków 14-16 maja 2008r., Hotel Magellan, Bronisławów Szanowni Pastwo, Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w XI Midzynarodowym Sympozjum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 10/Zarzd/2006

PROTOKÓŁ nr 10/Zarzd/2006 PROTOKÓŁ nr 10/Zarzd/2006 Warszawa, 25.10.2006 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 25 padziernika 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 5/Zarzd/2007

PROTOKÓŁ nr 5/Zarzd/2007 PROTOKÓŁ nr 5/Zarzd/2007 Warszawa, 06.11.2007 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków oraz Komitetu Organizacyjnego Sympozjum KUPS Data posiedzenia: 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jako przykład samokontroli branży.

Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jako przykład samokontroli branży. Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jako przykład samokontroli branży. Forum Technologii Browarniczych Barbara Groele Cieszyn, 06.10.2011 Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib" w Warszawie

Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib w Warszawie Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib" w Warszawie Dnia dwunastego lutego dwa tysi!ce czternastego roku (12.02.2014 r.) o godz. 15:15 w drugim

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) w okresie 1.01.2008 30.11.2008

Informacja z działalności Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) w okresie 1.01.2008 30.11.2008 Informacja z działalności Stowarzyszenia KUPS w okresie 1.01.2008-30.11.2008 1 1) Skład Zarządu Warszawa, 1 grudnia 2008 roku Informacja z działalności Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. I. Uczestnicy W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczcy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo- Technicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r. RAPORT BIECY Nr 11/2015 Data sporzdzenia: 03.06.2015 r. Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11. UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.00 UCHWAŁA Nr 1 /2012 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczcego

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r.

Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r. Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r. Lista obecności w załączeniu. W posiedzeniu brało udział 39 członków na 108 członków

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 7/05 XIII Sprawozdawczo-Wyborczego XIII Okrgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Kielcach z dnia 26.02.2005r. w sprawie Regulaminu Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie połczenia Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Grulicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i jest organizacj

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z14 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA Formularz naley

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia 10.03.2007 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyszej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie:

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie: REGULAMIN ZARZDU J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Zarzdu został uchwalony przez Rad Nadzorcz na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 21 marca 2007 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy zarządu Stowarzyszenia Wolimierz.

Regulamin pracy zarządu Stowarzyszenia Wolimierz. Stowarzyszenie Wolimierz Wolimierz 120, 59-814 Pobiedna stowarzyszenie@wolimierz.org NIP 6131573567 KRS 000050148 Regulamin pracy zarządu Stowarzyszenia Wolimierz. Informacje ogólne 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ /PRZYJTY PRZEZ RAD NADZORCZ UCHWAŁ NR 11/VI/03 Z DNIA 16.06.2003 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik do uchwały nr 2/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska z dnia 13 marca 2008 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Jan Kosiło Członek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola REGULAMIN ZARZĄDU Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola 1. 1. Zarząd Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola, zwany dalej Zarządem Klubu, jest organem działającym zgodnie ze Statutem Klubu, Uchwałami

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r.

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art.1 Nazwa stowarzyszenia brzmi: POLSKIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR. WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego. Data złoenia

WZÓR. WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego. Data złoenia Załczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia... (poz....) Załcznik nr 1 WZÓR WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII 1 1. Regulamin Pracy Biura Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zwany dalej Regulaminem ustala

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. nakazuj

D E C Y Z J A. nakazuj Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie udostpniania przez operatora telefonicznego danych osób fizycznych korzystajcych z usługi dostpu do internetu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMITETU STERUJĄCEGO

REGULAMIN PRACY KOMITETU STERUJĄCEGO Strona1 REGULAMIN PRACY KOMITETU STERUJĄCEGO w projekcie pt. Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. Z SIEDZIB W WARSZAWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU W SPRAWIE PRZYJCIA PORZDKU OBRAD ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 2 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. Z SIEDZIB W WARSZAWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU W SPRAWIE PRZYJCIA PORZDKU OBRAD ZGROMADZENIA UCHWAŁA NR 1 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZCEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i 5 Regulaminu Walnych Zgromadze Spółki EUROFILMS SA, Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

XI Międzynarodowe. Sympozjum KUPS. XII Międzynarodowe. Sympozjum KUPS. Kondycja branży sokowniczej w obliczu wyzwań. najbliższych 5 lat

XI Międzynarodowe. Sympozjum KUPS. XII Międzynarodowe. Sympozjum KUPS. Kondycja branży sokowniczej w obliczu wyzwań. najbliższych 5 lat XII Międzynarodowe Sympozjum KUPS Kondycja branży sokowniczej w obliczu wyzwań XI Międzynarodowe najbliższych 5 lat Sympozjum KUPS 13-15 15 maja 2009 roku Kondycja branży Zakopane sokowniczej w obliczu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska I. Postanowienia Ogólne 1 1. Zarząd Lokalnej Grupy Działania (LGD) Ziemia Przemyska, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego

STATUT. Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego Tekst ujednolicony z dnia 28.09.2005 STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w Gdyni w dniu 21 lipca 2005 r. wraz z póniejszymi poprawkami ROZDZIAŁ I Nazwa,

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z8 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTPNE Podstaw prawn niniejszego regulaminu stanowi: 1/ Ustawa z dnia 07.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z pón.zm.), 2/

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW ROZDZIAL I Nazwa, teren działania, siedziba. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW i zwane

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja polskich produktów rolno - spożywczych Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja żywności w ARR Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach PROW 2007 2013 Wsparcie działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak UCHWAŁA Nr 20/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Klub Wysokogórski w Toruniu i zwane jest w dalszym cigu Klubem.

Bardziej szczegółowo

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Dnia piętnastego lutego dwa tysiące dwunastego roku (15.02.2012r.) o godz. 18.00 w drugim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym tryb podejmowania uchwał.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo