REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM I Wstęp 1. Organizatorem akcji promocyjnej ( Akcja ) jest Hypermedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 12, Warszawa, NIP: , zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o kapitale zakładowym wynoszącym zł ( Organizator ). 2. Administratorem i właścicielem sklepu internetowego Showroom.pl ( Sklep ) jest SHOWROOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hoża 51, Warszawa, NIP , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym wynoszącym zł ( Showroom ). 3. Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania Produktów przez klientów od Showroom za pośrednictwem aplikacji desktopowej służącej do dokonywania zakupów ( Aplikacja ) zainstalowanej w stacjonarnej witrynie do składania zamówień ( Witryna promocyjna ). Regulamin obejmuje w szczególności kwestie funkcjonalności Aplikacji, oraz dostawy produktów, zwrotów i reklamacji. II Zasady Akcji 1. Akcja umożliwia dokonanie zakupów wybranych i aktualnie dostępnych w Aplikacji produktów ( Produkty ) z oferty Sklepu przez klientów ( Klienci ) za pośrednictwem Aplikacji zainstalowanej na Witrynie promocyjnej w okresie od do r. ( Czas trwania Akcji ). 2. W Czasie trwania Akcji Witryna promocyjna będzie zamieszczona: a. w okresie od 12 czerwca 2015 r. do 14 czerwca 2015 r. wyłącznie na terenie Orange Warsaw Festival odbywającym się na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie; b. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 4 lipca 2015 r. wyłącznie na terenie Open er Festival odbywającym się na Lotnisku Gdynia-Kosakowo w Gdyni; 3. Liczba i rodzaj Produktów dostępnych w Aplikacji w ramach Akcji jest ograniczona. Klient może dokonać wyłącznie zakupu Produktu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji w momencie dokonywania zakupu w trybie pkt III 2 Regulaminu i opisanego szczegółowo w Aplikacji, po cenie wskazanej w Aplikacji. Cena za Produkt wskazana w Aplikacji jest ceną brutto (obejmującą należne podatki). 4. Aplikacja umożliwia zakup Produktów za pomocą systemu MasterPass - systemu płatności mobilnych i internetowych, z którego mogą korzystać użytkownicy karty płatniczej MasterCard w dowolnym banku. 5. Aby wziąć udział w Akcji, Klient powinien dysponować: (i) telefonem komórkowym, działającym pod kontrolą jednego z systemów operacyjnych: Android albo ios, (ii) korzystać z uprzednio zainstalowanej w tym telefonie, aktualnej mobilnej wersji aplikacji upaid Wallet, oraz (ii) mieć dostęp do sieci Internet. 6. Mobilna aplikacja upaid Wallet jest dostępna pod następującymi adresami internetowymi: a. dla systemu ios: https://itunes.apple.com/pl/app/upaid-wallet/id ?mt=8 1

2 b. dla systemu Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.upaid.mobile.ui&hl=pl 7. Klient, który korzysta z Aplikacji w Witrynie promocyjnej, zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa oraz korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania i niezakłócający korzystania z Aplikacji przez innych użytkowników. Każde niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami korzystanie z Aplikacji i poszczególnych jej elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie odpowiednich przepisów. III Zasady korzystania z Aplikacji i zawarcie transakcji 1. Dostęp do Aplikacji zainstalowanej w Witrynie promocyjnej jest możliwy w dniach i godzinach otwarcia miejsca, w którym udostępniona została Witryna promocyjna, zgodnie z pkt. II 2 Regulaminu. 2. Aby dokonać zakupu Produktu w ramach Akcji, korzystając z funkcjonalności Aplikacji, Klient musi: a. dokonać wyboru Produktów (w szczególności ich rodzaju, ilości, rozmiaru) za pośrednictwem Aplikacji z dostępnej aktualnie w Aplikacji oferty poprzez dodanie wybranych Produktów do koszyka; b. zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu; c. kliknąć w przycisk Kupuj z MasterPass ; d. po kliknięciu w przycisk Kupuj z MasterPass, Klient zostaje przekierowany w Witrynie promocyjnej z Aplikacji do systemu płatności MasterPass i podłączonego do niego portfela upaid Wallet. W portfelu upaid Wallet obejmującym aplikację wyświetlaną w Witrynie promocyjnej oraz aplikację mobilną. Klient wpisuje numer swojego telefonu komórkowego, wybiera kartę którą chce dokonać płatności ceny za Produkt oraz podaje dane niezbędne do wysyłki Produktu (adres dostawy Produktu). Transakcja jest realizowana z wykorzystaniem danych Klienta, które dostarcza upaid Wallet. 3. Z chwilą dokonania zapłaty ceny za Produkt poprzez system płatności MasterPass, pomiędzy Klientem a Showroom zostaje zawarta umowa sprzedaży. 4. Klient zostaje poinformowany za pośrednictwem Aplikacji, że doszło do zawarcia transakcji albo, że nie doszło do zawarcia transakcji ze względu na brak autoryzacji w systemie płatności MasterPass, albo że transakcja nie doszła do skutku ze względu na błędy we wprowadzanych danych, w szczególności gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe to jest gdy Klient podał niepełny adres dostawy lub adres poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub gdy podmioty operujące systemem płatności MasterPass nie są w stanie zweryfikować tożsamości Klienta. W przypadku, gdy nie doszło do zawarcia transakcji, Klient może ponownie dokonać zakupu Produktu w trybie określonym w pkt. III 2 Regulaminu. 5. System płatności MasterPass jest operowany i administrowany przez podmioty zewnętrzne względem Organizatora i Showroom. Podczas dokonywania transakcji Klient może zostać poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności lub udostępnienia tych danych Showoom, lub akceptację regulaminów związanych z płatnością. Wyrażenie powyższych zgód może być konieczne do dokonania płatności za Produkt oraz sfinalizowania transakcji. Z chwilą dokonania płatności przez Klienta, Showroom otrzymuje od jednego z podmiotów operujących systemem płatności MasterPass to jest od upaid Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-678) przy ulicy Cząstkowskiej 14 ( upaid ) informacje o imieniu i nazwisku Klienta, numerze telefonu 2

3 komórkowego Klienta, numerze ID dokonanej transakcji, potwierdzeniu zapłaty ceny za transakcję, oraz adresie dostawy Produktu. Klient niniejszym wyraża zgodę na udostepnienie Showroom przez upaid jego danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży. 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim. Transakcja zostaje zawarta na warunkach określonych Regulaminem, oraz w potwierdzeniu dokonania płatności otrzymanym przez Showroom od podmiotu operującego systemem płatności MasterPass. Treść umowy sprzedaży jest przez Showroom utrwalana na serwerach Showroom. 7. Klient ma dostęp do treści Regulaminu za pośrednictwem strony showroom.pl i masterpass.pl. Zawierając umowę sprzedaży Klient powinien pobrać i utrwalić we własnym zakresie plik.pdf z treścią Regulaminu udostępniany przez Showroom. 8. Klient oświadcza i gwarantuje, że dane podane przez niego przy zawieraniu transakcji są zgodne z prawdą. 9. W ramach Akcji, Klient może dokonać zakupu za pośrednictwem Aplikacji tylko tych Produktów, które są aktualnie dostępne w ofercie Aplikacji. Oferta Showroom sprzedaży Produktów dostępnych w Aplikacji na warunkach tam określonych w chwili rozpoczynania transakcji przez Klienta (w chwili dodawania Produktów do koszyka), wiąże Showroom, jeżeli Klient niezwłocznie dopełnił procedury zawarcia umowy określonej w pkt III 2 Regulaminu i niezwłocznie skutecznie dokonał płatności ceny za Produkt poprzez system płatności MasterPass. Oznacza to, że Organizator i Showroom nie są zobowiązani w Czasie trwania Promocji do uzupełnienia zapasów Produktów już wyprzedanych i oznaczonych jako niedostępne. IV Dostawa Produktów 1. Dostawa Produktu do Klienta odbywa się za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Showroom lub w przypadku, gdy zakupiony Produkt jest dostępny na miejscu istnieje możliwość odebrania Produktu tuż po sfinalizowaniu płatności oraz otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. Odbiór na miejscu jest możliwy w strefie MasterCard po okazaniu potwierdzenia sfinalizowania transakcji oraz czytelnym uzupełnieniu protokołu odbioru zamówienia, bądącego załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 2. Dostawa kurierem Produktów zakupionych w ramach Akcji jest darmowa. Klient nie ma możliwości skorzystania z innej formy wysyłki. 3. Produkt zostanie dostarczony na adres dostawy Produktu podany przez Klienta podczas dokonywania płatności w systemie płatności MasterPass i udostępniony Showroom przez podmiot operujący systemem płatności MasterPass. W przypadku odbioru osobistego na miejscu, na podany adres zostanie przesłany jedynie dowód zakupu. 4. Showroom po otrzymaniu od podmiotu operującego systemem płatności potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta wysyła do Klienta SMS na numer podany przez niego podczas transakcji potwierdzający dokonanie transakcji wraz z numerem (ID) transakcji. 5. Showroom przekaże przesyłkę z Produktem kurierowi w ciągu 3 dni od otrzymania informacji potwierdzającej dokonanie przez Klienta płatności na rachunek Showroom. 6. Klient zobowiązuje się do odbioru przesyłki wysłanej na adres dostawy Produktu. Ponadto, po otrzymaniu Produktu Klient powinien zbadać Produkt, w celu umożliwienia ustalenia ewentualnej odpowiedzialności kuriera. 7. Jeżeli Produkt wysłany do Klienta zostanie zwrócony do Showroom z powodu okoliczności leżących po stronie Klienta (w tym w szczególności z powodu nieodebrania przesyłki zawierającej Produkt przez Klienta od kuriera lub podania przez Klienta niewłaściwego adresu 3

4 dostawy), Klient może odebrać Produkt od Sprzedającego w sposób, sposób ustalony ze Sprzedającym em lub na piśmie pod rygorem nieważności. 8. Produkty są dostarczone pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski. 9. W przypadku zwrotu towaru po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży koszt dostarczenia towaru do Showroom pokrywa Klient. 10. W przypadku pytań dotyczących statusu zamówienia, prosimy o kontakt z Showroom pod numerem telefonu: V Postępowanie reklamacyjne dotyczące Produktów i odstąpienie od umowy 1. Produkty oferowane w Aplikacji są fabrycznie nowe i oryginalne. 2. Produkty zakupione w ramach Akcji od Showroom mogą być reklamowane z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi niezgodności towaru z zawartą umową sprzedaży. 3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Produktu wraz z pisemnym opisem przedmiotu reklamacji, listem poleconym lub em na adres Showroom lub adres z dopiskiem: Reklamacja. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Klienta, ID transakcji lub jego numer telefonu oraz opis reklamacji. Klient otrzyma odpowiedź na reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Showroom reklamacji lub przesyłki zawierającej reklamowany Produkt, jeśli reklamacja dotyczy niezgodności produktu z umową sprzedaży. W przypadku, gdy opis reklamacji jest niewystarczający do jej rozpatrzenia, Showroom może zwrócić się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie zgłoszonej reklamacji. 4. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz ze zmianami). 5. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny na zasadach określonych w w/w ustawie z zastrzeżeniem 14-dniowego terminu od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia złożonego drogą elektroniczną na adres przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni; b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; 4

5 e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; f. dostarczania prasy; g. usług w zakresie gier hazardowych. 7. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy, w celu poprawnej identyfikacji i możliwości dokonania weryfikacji tożsamości Klienta przez Showroom, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do dostawy podany przy dokonywaniu płatności w systemie płatności MasterPass, lub ID transakcji lub numer telefonu. 8. Postanowienia niniejszego rozdziału nie wyłączają uprawnień przyznanych Klientom na mocy odrębnych przepisów prawnych. VI Odpowiedzialność i postępowanie reklamacyjne dotyczące Akcji 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za działanie Aplikacji i Witryny promocyjnej. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji tj. działania Witryny promocyjnej oraz Aplikacji powinny być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora lub e mailem na adres: z dopiskiem: Reklamacja - Showroom. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji. 2. Showroom odpowiada za wykonanie umowy sprzedaży względem Klienta, w tym za realizację zamówienia oraz dostawę Produktu. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonania umowy sprzedaży, w tym realizacji zamówień należy kierować do Showroom w trybie pkt V 4 Regulaminu. Zapytania dotyczące odrzucenia transakcji kartowej należy kierować do banku wydawcy karty. Nieprawidłowości związane z działaniem aplikacji upaid Wallet, należy kierować do firmy upaid. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta oraz opis reklamacji. Administratorem danych osobowych Klientów, którzy złożyli Organizatorowi reklamacje jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego dotyczącego Akcji. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Powyższe dane zostały przez Klientów podane dobrowolnie. 4. System płatności MasterPass jest system administrowanym przez podmioty zewnętrzne względem Organizatora oraz Showroom. Dostawcami metody płatności są Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie epłatności S.A. oraz upaid. Wszelkie reklamacje związane z metodą płatności zostaną przekazane do tych podmiotów. 5. Postanowienia niniejszego rozdziału nie wyłączają uprawnień przyznanych Klientom na mocy odrębnych przepisów prawnych. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klient jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. VII Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Klientów, przetwarzanych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży, w tym o którym mowa w pkt V 3 Regulaminu udostępnionych przez upaid, jest Showroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hoża 51, ( Administrator danych osobowych ). Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży, w tym dostarczenia Produktów, oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego dotyczącego umowy sprzedaży, oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora danych osobowych. 5

6 2. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Klientom przysługują uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Podanie danych osobowych przez Klienta w trakcie składania zamówienia i dokonania transakcji jest dobrowolne, dobrowolne jest także wyrażenie zgody przez Klienta na udostępnienie danych osobowych Klienta Administratorowi danych osobowych, jednak niepodanie danych osobowych Klienta oraz niewyrażenie zgody na udostępnienie tych danych Administratorowi Danych Osobowych uniemożliwi realizację zamówienia. 4. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych Klienta. VIII Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych obowiązujących aktów prawnych. 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów. 3. Postanowienia regulaminu Sklepu Showroom nie mają zastosowania do niniejszej Akcji. 4. Regulamin jest dostępny w Aplikacji zainstalowanej na Witrynie promocyjnej oraz na stronie internetowej showroom.pl i masterpass.pl. 6

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu online www.karpmania.com. Definicje. 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania.

Regulamin sklepu online www.karpmania.com. Definicje. 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania. Regulamin sklepu online www.karpmania.com Definicje 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania.com 2. Regulamin niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. Postanowienia ogólne

Regulamin 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne 1.1 Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nakolorowo.pl (dalej: "Serwis internetowy") prowadzony przez firmę Cyfrowa Foto Sp. z o.o. pod adresem Rudna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo