STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata Luborzyca, czerwiec 2008r.

2 SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 3 2. CZYNNIKI ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU KRAKOWSKIEGO Charakterystyka Powiatu Krakowskiego Podstawowe dane o powiecie Grunty Ludność Rynek pracy Struktura bezrobocia Struktura podmiotów gospodarczych i inwestycji zagranicznych Struktura gospodarstw rolnych Czynniki rozwojowe dla Powiatu Krakowskiego Gmina Kocmyrzów-Luborzyca wobec załoŝeń celów strategicznych dla rozwoju Powiatu Krakowskiego PERSPEKTYWY ROZWOJOWE DLA GMINY KOCMYRZÓW LUBORZYCA Otoczenie przyrodnicze i krajobrazowe Otoczenie kulturowe Struktura przestrzenna i zabudowa Sytuacja w rolnictwie i moŝliwości jego rozwoju Komunikacja i infrastruktura techniczna BudŜet gminy i warunki dla rozwoju przedsiębiorczość ANALIZA SWOT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA WIZJA ROZWOJU Wytyczne do załoŝeń rozwoju gminy MoŜliwe koncepcje rozwoju gminy PoŜądany schemat rozwoju 41 6 OGÓLNE PRIORYTETY ROZWOJU Plany rozwojowe gminy Kocmyrzów-Luborzyca (na najbliŝsze lata) Uszczegółowienie priorytetów strategicznych NajwaŜniejsze działania w zakresie priorytetów strategii na najbliŝsze lata Polityka rozwoju gminy Wskaźniki wzrostu w zakresie strategii gminy Kocmyrzów-Luborzyca Sposób wdraŝania Strategii Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Promocja Strategii Gminy 62 2

3 1. WPROWADZENIE Gmina Kocmyrzów-Luborzyca połoŝona jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego w tzw. Subregionie WyŜyny Miechowskiej, na północny wschód od Krakowa. Bliskość stolicy województwa ma zasadnicze znaczenie dla powiązań lokalnych gminy, poniewaŝ znajduje się ona w bezpośrednim oddziaływaniu krakowskiego obszaru metropolitarnego. Lokalizacja gminy w sferze wpływów aglomeracji krakowskiej powoduje, Ŝe znajduje się ona pod silnym działaniem intensywnego rozwoju urbanizacyjnego tego obszaru. Wynikiem tego jest wymieszanie cech wiejskich i podmiejskich, co powoduje, Ŝe gmina wiejska ma zadania związane zarówno z rolnictwem, jak i działalnością usługową, rekreacyjną i mieszkaniową. Wpływ na rozwój gminy Kocmyrzów-Luborzyca mają czynniki zewnętrze, z których najwaŝniejsze to: 1. usytuowanie w strefie aglomeracji krakowskiej, co bezpośrednio oddziałuje na rynek zbytu towarów i usług, oraz dynamizuje rynek pracy, 2. korzystne połoŝenie komunikacyjne z uwagi na przebieg drogi wojewódzkiej nr 776 z Krakowa do Proszowic oraz Kazimierzy Wielkiej, 3

4 3. stały napływ ludności ze względu na atrakcyjne tereny budowlane przeznaczone pod zasoby mieszkaniowe, oraz ze względu na moŝliwość zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w 2001 roku uchwaliła Strategię rozwoju Gminy Kocmyrzów-Lubrzyca, w roku 2004 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, oraz w 2005 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata Obecnie istnieje potrzeba zaktualizowania i uzupełnienia strategii rozwoju gminy oraz dostosowania jej do wymogów formalnych w zakresie dokumentów tego typu. Zakres działań obejmujących zarządzanie Gminą jako jednostką samorządu terytorialnego, wskazuje na procesy związane z kompleksowym działaniem w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i społecznej, stanu gospodarki, materialnych warunków Ŝycia mieszkańców gminy oraz działań kulturalnych. Podstawą wszelkich działań są dokumenty strategiczne i planowanie rozwoju gminy w wyŝej wymienionych obszarach. Strategia Rozwoju Gimny Kocmyrzów-Luborzyca na lata jest podstawowym dokumentem operacyjnym słuŝącym realizacji polityki rozwoju gminy. Została ona napisana zgodnie z wytycznymi zawartymi w najwaŝniejszych dokumentach strategicznych zarówno na poziomie powiatu, województwa, jak i kraju. Oparcie załoŝeń strategii na tych dokumentach stanowi pewnego rodzaju gwarancje na realizowanie zadań zgodnych z polityką krajów Unii Europejskiej. Strategia gminy jest zatem zgodna z następującymi dokumentami strategicznymi: Strategią Rozwoju Powiatu Krakowskiego, Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata , Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego , Narodowym Plan Rozwoju Narodowym Programem Spójności W związku z powyŝszym bazę do opracowania niniejszej strategii tworzyły: wyniki analiz czynników wpływających na rozwój Gminy, przyjęte w opracowanej poprzednio Strategii Rozwoju kierunki działania w zakresie zagospodarowania przestrzennego, cele rozwoju, oraz wytyczone zasady polityki przestrzennej, zapisy uchwalone w wyniku analizy potrzeb gminy, takŝe w zakresie zagospodarowania terenów, 4

5 zapisy ustalone w Strategii Rozwoju Powiatu krakowskiego, zapisy ustalone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zapisy ustalone w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata Decyzja o aktualizacji i rozszerzeniu zakresu poprzedniej Strategii Rozwoju Gminy jest podyktowana koniecznością dostosowania tego strategicznego dokumentu do teraźniejszych potrzeb i działań. Niniejsza strategia obejmuje swoim zakresem najistotniejsze zagadnienia związane z działalnością gminy, tj. tematy z obszaru: I. Rozwoju gospodarczego, II. Rozwoju rolnictwa, III. Rozwoju społecznego i społeczno-kulturowego, IV. Ochrony środowiska, V. Rozwoju infrastruktury. Misja Powiatu krakowskiego opiera swe załoŝenia na stwierdzeniu, Ŝe Powiat krakowski jest to wspólnota mieszkańców oparta na poczuciu bezpieczeństwa i zrównowaŝonym rozwoju społeczno-gospodarczym, pielęgnująca tradycję oraz walory przyrodnicze i krajobrazowe, atrakcyjne miejsca dla budownictwa mieszkaniowego i rekreacji, przyjazna dla inwestorów. Stanowi to przesłanie dla wszystkich gmin powiatu realizujących cele misji zgodnie z moŝliwościami i lokalną specyfiką. Stanowi to równieŝ wskazówkę przy perspektywicznym planowaniu działań strategicznych dla gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 2. CZYNNIKI ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU KRAKOWSKIEGO Przedstawione materiały opracowano na podstawie Strategii rozwoju Powiatu Krakowskiego. 2.1 Charakterystyka Powiatu Krakowskiego Podstawowe dane o powiecie Powiat ziemski krakowski zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie Krakowa, miasta na prawach powiatu i jednocześnie stolicy województwa, które graniczy z powiatem od strony północnej, północno-wschodniej, zachodniej i południowo-zachodniej. Powiat Krakowski sąsiaduje równieŝ z ośmioma powiatami: od północy z powiatem olkuskim i powiatem miechowskim, od wschodu z powiatem proszowickim, powiatem bocheńskim, od zachodu z powiatem chrzanowskim i wadowickim, od południa z powiatami: myślenickim i wielickim. 5

6 Powierzchnia powiatu krakowskiego wynosi 1231 km² co stanowi 8% powierzchni województwa małopolskiego. Tym samym zajmuje on czwartą pozycję wśród ogółu powiatów województwa pod względem wielkości powierzchni. Większe są powiaty: nowosądecki (1549 km²), nowotarski (1474 km²) oraz tarnowski (1411 km²). W zakresie podziału administracyjnego powiat składa się z 17 gmin, w tym z 5 gmin miejsko-wiejskich (Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne) oraz 12 gmin wiejskich (Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice- Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki). Ogólnie zasięg terytorialny powiatu obejmuje 322 miejscowości, co stanowi zespół gmin przynaleŝnych do dawnego województwa krakowskiego. 6

7 Tabela przedstawiająca powierzchnię wszystkich powiatów w Małopolsce. GUS, dane z 31.XII.2006 r. LP NAZWA POWIATU POWIERZCHNIA W KM² 1 NOWOSĄDECKI NOWOTARSKI TARNOWSKI KRAKOWSKI GORLICKI LIMANOWSKI SUSKI MIECHOWSKI MYŚLENICKI OLKUSKI WADOWICKI BOCHEŃSKI BRZESKI DĄBROWSKI TATRZAŃSKI WIELICKI PROSZOWICKI OŚWIĘCIMSKI CHRZANOWSKI Kraków Tarnów Nowy Sącz 58 Powierzchnia województwa małopolskiego Grunty Zasadniczą część gruntów powiatu krakowskiego stanowią uŝytki rolne, których obszar to 72,6% powierzchni powiatu. Pozostałe grunty to tereny leśne i lasy (12,4%), oraz grunty uŝytkowane i nieuŝytki (15,0%). Analizując rozmieszczenie przestrzenne uŝytków rolnych, w porównaniu do innych powiatów Małopolski, powiat krakowski znajduje się na czwartym miejscu po powiatach: proszowickim, miechowskim i dąbrowskim. Ogółem wśród uŝytków rolnych 83,3% stanowią grunty orne, co znacznie przewyŝsza średnią dla województw (72,4%) i kraju (76,5%). Pozostała część uŝytków rolnych to sady 3,2%, łąki 10% i pastwiska 3,5%. 7

8 JeŜeli chodzi o klasę gruntów, czyli jakość uŝytków rolnych mierzoną odsetkiem gleb naleŝących do I, II i III klasy, dla powiatu krakowskiego jest to 68,3% i odpowiednio, 33% dla województwa i 19,6% dla całego kraju. Oprócz powiatu krakowskiego, tak wysoka klasa ziemi występuje w Małopolsce jeszcze w powiatach: miechowskim, proszowickim i wielickim. Powierzchnia wymienionych powiatów, łącznie z krakowskim, charakteryzuje się najlepszymi wskaźnikami rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Korzystne warunki fizjologiczno-glebowe powodują, Ŝe istnieje moŝliwość dynamicznego rozwoju w zakresie zróŝnicowanych produkcji rolnych. Cześć ziem powiatu ma teŝ klasa IV (26,3%) i niewielki odsetek gleb to gleby w klasie V (4,3%) i VI (1,1%). JeŜeli chodzi o stopień zalesienia powiatu, to wskaźnika ten wynosi zaledwie 12,4%, co daje zaledwie 16 miejsce wśród wszystkich powiatów. Tak niska pozycja wynika z wysokiego stopnia zalesienia województwa, które jest ponad połowę wyŝsze (29%) oraz średniej krajowej zalesienia wynoszącej 28,5%. Pozbawiony większych kompleksów obszar obejmuje, poza powiatami grodzkimi, przede wszystkim tereny w północnej części województwa. Podsumowując, w zakresie uŝytkowania gruntów na obszarze powiatu krakowskiego skoncentrowanie rolnictwa występuje w północnej i północno-wschodniej części. Z kolei tereny leśne skupione są w zachodniej i północno-zachodniej części powiatu. Jego lokalizacja w obrębie Ojcowskiego Parku Narodowego i Parków Jurajskich daje ogromne moŝliwości rozwoju w zakresie wypoczynku i rekreacji. Część południowo-zachodnia i zachodnia to obszary działalności nierolniczej Ludność Ludność powiatu krakowskiego (wg stanu na 31.XII.2006 r., GUS) liczy osób, z których mieszka w miastach powiatu, czyli w Krzeszowicach, Skale, Skawinie, Słomnikach, Świątnikach Górnych, a mieszka na obszarach wiejskich. Wskaźnik urbanizacji dla powiatu wynosi 18%, natomiast w całym województwie w 49%. Ogólna liczba ludności powiatu krakowski daje mu 2 miejscu wśród 22 powiatów małopolskiego tuŝ za miastem Kraków. W przypadku powiatu krakowskiego wskaźnik gęstości zaludnienia wynosił w 2006 r. 200 osób/km², co daje wyŝszy wskaźnik niŝ średnia krajowa, która wynosi 122 os./km², ale niŝszy niŝ średnia województwa (215 osób na 1 km2). Tym samym ze względu na gęstość zaludnienia powiat zajmuje 8 miejsce w województwie, zaś po wyłączeniu z analizy jednostek grodzkich miejsce 51. 8

9 Powiat połoŝony jest w sąsiedztwie silnie zaludnionych jednostek administracyjnych krakowskiego obszaru metropolitalnego, a takŝe silnie uprzemysłowionej zachodniej części województwa Rynek pracy Gospodarka i rynek pracy w powiecie krakowskim (w osobach), dane GUS na dzień 31.XII.2006 r: Pracujący ogółem : Pracujący w rolnictwie, leśnictwie, rybactwie, łowiectwie : Pracujący w przemyśle i budownictwie: Pracujący w usługach rynkowych: Pracujący w usługach nierynkowych : Ogółem zatrudnionych: Sektor przemysłowy Sektor usług rynkowych Sektor usług nierynkowych Sektor rolniczy 403 PODMIOTY GOSPODARCZE zarejestrowane w REGON (31.XII.2006 r.) Sektor publiczny 559 Sektor prywatny Lokalizacja powiatu krakowskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa ma swoje korzystne konsekwencje, bowiem skupienie działalności większych firm produkcyjnych, zespołów handlowych oraz firm usługowych wzdłuŝ głównych tras wylotowych z miasta, pozytywnie oddziałuje na jego gospodarkę. Dla obszarów wiejskich charakterystyczne są podmioty gospodarcze zatrudniające po kilka osób. Istniejące, większe przedsiębiorstwa mają ograniczone moŝliwości rozwoju, chociaŝ polityka władz samorządowych gmin wiejskich ukierunkowana jest na stwarzanie dogodnych warunków ich funkcjonowania. Barierą dla rozwoju przedsiębiorczości jest równieŝ brak terenów inwestycyjnych, jak to ma miejsce w gminie Kocmyrzów- Luborzyca. Ponadto tereny podległe działaniom Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego stanowią zbiór róŝnorodnych rynków pracy co wynika ze specyfiki gmin. Wspólnym problemem dla wszystkich lokalnych rynków jest bezrobocie młodzieŝy i kobiet, chociaŝ w ostatnich latach obserwuje się niewielki jego spadek w tych grupach społecznych/. Na obszarach wiejskich zlokalizowanych jest niewielka ilość podmiotów gospodarczych, które zatrudniają jedynie po kilka osób. Istniejące juŝ zakłady w większości nie mają planów lub moŝliwości rozwoju. Teren podległy działaniom Urzędu Pracy Powiatu 9

10 Krakowskiego stanowi zbiór róŝnorodnych rynków pracy wynikający ze specyfiki gmin. Wzrastające bezrobocie młodzieŝy i kobiet stanowi wspólny problem dla wszystkich lokalnych rynków. Charakterystyka gminnego rynku pracy: W gminie Kocmyrzów-Luborzyca ogółem ludność w wieku przedprodukcyjnym to osób, w wieku produkcyjnym jest osób, w tym kobiet. Osoby, które przekroczyły wiek produkcyjny stanowią liczę 1950 osób, w tym zdecydowana większość, bo aŝ osób stanowią kobiety (dane na dzień 31.XII.2006 R, GUS). Główne źródła zatrudnienia w gospodarce narodowej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. przedstawione są w tabeli: Wyszczególnienie Osoby pracujące (Według faktycznego miejsca zatrudnienia, bez podmiotów gospodarczych zatrudniających do 9 pracowników oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie) OGÓŁEM Ogółem 470 W tym kobiety 302 SEKTOR Publiczny 259 Prywatny 211 Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybactwo 22 Przemysł i budownictwo 134 USŁUGI Rynkowe 62 Nierynkowe 252 Dane na dzień 31.XII 2006 r., GUS. Z danych wynika, Ŝe większość pracujących w gminie w 2006 roku zatrudniona była w sektorze nierynkowym (53,6%). Natomiast w zakresie rozróŝnienie na sektor prywatny i publiczny liczba zatrudnionych wynosi odpowiednio 55,1% w sektorze prywatnym i 44,9% w sektorze publicznym. Podana liczba 470 osób pracujących na terenie Gminy to zaledwie 5,6% jej populacji w wieku produkcyjnym. Oznacza to, Ŝe przewaŝająca większość osób w wieku produkcyjnym znajduje zatrudnienie poza Gminą, m.in. w Krakowie Struktura bezrobocia Według danych na dzień 31 grudnia 2007 roku stopa bezrobocia w Powiecie Krakowskim wynosi 7,6%. Stopa bezrobocia w województwie małopolskim 8,8%. Na obszarze powiatu krakowskiego moŝna wyróŝnić kilka cech określających stan bezrobocia, a są to: 1) Stosunkowo duŝy udział procentowy osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym wśród ogółu bezrobotnych, są to przede wszystkim pracownicy niewykwalifikowani oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, 10

11 2) DuŜy udział procentowy, utrzymujący się na stałym, wysokim poziomie, osób bezrobotnych wśród osób młodych, 3) DuŜy udział procentowy w ogólnej liczbie bezrobotnych absolwentów szkół, przede wszystkim zasadniczych szkół zawodowych, 4) Stale rosnący procentowy udział kobiet wśród ogólnej liczby bezrobotnych, 5) Utrzymujący się wysoki udział w grupie osób bezrobotnych, osób, które naleŝą do długotrwale bezrobotnych 6) Brak odpowiedniej liczby zakładów produkcyjnych bądź usługowych opierających się na pracy wykonywanej przez kobiety, 7) W dalszym ciągu występująca dysproporcja między ofertą edukacyjną a ofertami pracy, 8) Bezrobotni nieodpowiednio przygotowani do wymogów rynku pracy, których kwalifikacje nie spełniają oczekiwanych wymagań pracodawców, 9) Systematyczne zmniejszanie się liczby nowych miejsc pracy. Mówiąc o bezrobociu w powiecie krakowskim, mowa jest przede wszystkim o mieszkańcach wsi, poniewaŝ to właśnie z obszarów wiejskich rekrutuje się największa liczba bezrobotnych Struktura podmiotów gospodarczych i inwestycji zagranicznych Ogółem na obszarze powiatu krakowskiego w rejestrze REGON zarejestrowanych jest podmiotów gospodarczych (dane z 31.XII.2006 r.).porównawczo w Małopolsce jest to liczba Istotny jest tutaj fakt, Ŝe sektor publiczny liczy zaledwie 559 podmiotów, zaś liczba podmiotów w sektorze prywatnym wynosi Rozpatrując strukturę istniejących podmiotów gospodarczych w powiecie krakowskim moŝna zauwaŝyć, Ŝe lokalizacja inwestycji skierowanych na produkcję jest coraz częściej kierowana poza obszar Krakowa, do strefy podmiejskiej oraz w szerokim, kilometrowym pasie od centrum województwa. Ma to oczywiście swój pozytywny aspekt w postaci korzyści wypływających dla mieszkańców tych obszarów, zarówno w aspekcie jednostkowym, oraz jako czynnik rozwojowy dla całego otoczenia. Umiejscowienie inwestycji w obszarach podmiejskich przyczynia się do przyspieszenia ich rozwoju gospodarczego. W zakresie ilości podmiotów gospodarczych w powiecie krakowskim wśród gmin miejskich-wiejskich najwięcej posiada Skawina (3793), wśród gmin wiejskich Zabierzów (1898). W zakresie zatrudnienia mieszkańców powiatu w przemyśle i budownictwie liczba zatrudnionych to , w rolnictwie 403. Struktura podmiotów gospodarczych w powiecie krakowskim przedstawia się następująco: Spółki handlowe ogółem 779, 11

12 Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 142, Spółki cywilne 1599, Spółdzielnie 64, Fundacje i stowarzyszenia 478, Osoby fizyczne prowadzące działalność gosp (dane GUS, 31.XII.2006 r.) Struktura gospodarstw rolnych Powiat krakowski ze względu na duŝe wewnętrzne zróŝnicowanie regionalne przypisany jest do gęsto zaludnionej i silnie zurbanizowanej strefy środkowej województwa małopolskiego. Cechą charakterystyczną tego obszaru jest dość znaczące rozdrobnienie ziemi oraz przewaga ludności pracującej w dwóch zawodach. Zjawisko dwuzawodowości spowodowane jest brakiem silnego nastawienia na produkcję rolną co doprowadza do sytuacji, kiedy budŝety gospodarstw muszą być uzupełnione o dochody z działalności pozarolniczej i innych źródeł. Dane statystyczne podają, Ŝe 40% pracujących w Powiecie Krakowskim zatrudnionych jest w rolnictwie, ale faktycznie tylko 16% gospodarstw domowych działalność rolniczą traktuje jako główne źródło dochodów. Natomiast około 35% gospodarstw utrzymuje się z pracy najemnej, zaś 30% z emerytur i rent. Około 80% gleb w Powiecie Krakowskim jest uŝytkowana rolniczo. Jest to jeden z największych udziałów uŝytków rolnych w skali powiatów w województwie małopolskim i jest on wyŝszy od udziału uŝytków rolnych (62%) w skali całego województwa. Łączny udział gleb najwyŝszych klas bonitacyjnych I-III w Powiecie Krakowskim wynosi ok. 68%, co lokuje ten teren na trzecim miejscu w skali całego woj. małopolskiego, za powiatem proszowickim (88%) i wielickim (73%). Powierzchnia uŝytków rolnych ogółem w Powiecie Krakowskim wynosi ok. 81,5 tys. ha. Na terenie Powiatu Krakowskiego w 2002 r. funkcjonowało ponad 40 tys. gospodarstw rolnych naleŝy tu jednak zaznaczyć, Ŝe większość danych z zakresu rolnictwa datowana jest na 2002 r. i pochodzi z Powszechnego Spisu Rolnego Informacje zbierane na bieŝąco przez urzędy statystyczne nie obejmują wielu zagadnień związanych z sytuacją obszarów wiejskich i nie analizują tak dogłębnie sytuacji rolnictwa. Powierzchnia blisko 50% gospodarstw rolnych na terenie Powiatu nie przekracza 1 ha, a jedynie ok. 1% gospodarstw obejmuje powierzchnię ponad 10 ha. Te dane wskazują na bardzo duŝe rozdrobnienie gospodarstw rolnych. I tutaj znaczące jest, Ŝe wyŝszy procentowy udział małych gospodarstw i działek rolnych występuje jedynie w powiatach: chrzanowskim, wadowickim i wielickim. Analiza powiatu krakowskiego pod względem struktury agrarnej wskazuje, Ŝe funkcją większości krakowskich gospodarstw rolnych jest wytwarzanie produktów na własny uŝytek oraz do sprzedaŝy, jako towar na targowiska i do sklepów. Cechą wyróŝniającą 12

13 jest brak wyspecjalizowanej produkcji rolnej, na rzecz produkcji określanej jako ogólnorolna, z przewagą uprawy zbóŝ i ziemniaków. Obserwuje się równieŝ w niektórych gminach intensyfikację produkcji warzywniczo-sadowniczej, co daje podstawy, ze względu na lokalizację powiatu w sąsiedztwie Krakowa, na optymistyczne prognozowania rozwoju. Istnieje potrzeba zmiany struktury produkcji rolnej, z produkcji ogólnej na specjalistyczną, oraz uaktywnienia instytucji i usług świadczonych na rzecz rolnictwa. Jedynie 20% gospodarstw rolnych Powiatu Krakowskiego ukierunkowana jest głównie na produkcję na rynek, ok. 45% - głównie lub wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw, zaś 25% w ogóle nie prowadzi produkcji rolniczej. Powiat krakowski jest miejscem uznanym za atrakcyjny turystycznie ze względu na cechy krajobrazowo-przyrodnicze, jednak problemem jest tutaj niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczna z bazą gastronomiczno-noclegową i zapleczem rekreacyjnosportowym. Przyczyną tego były równieŝ nieefektywne promocje regionu, co nie pozwoliło w pełni wykorzystać potencjału tego obszaru. 2.2 Czynniki rozwojowe dla Powiatu Krakowskiego Rozwój powiatu krakowskiego jest zjawiskiem złoŝonym z szeregu współzaleŝnych działań podjętych zarówno na poziomie powiatu jaki i województwa. Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego ma na celu przedstawienie analizy sytuacji w powiecie i określenie kierunków rozwojowych. Cechy powiatu krakowskiego, które naleŝy zaliczyć do grupy czynników rozwojowych to: 1. w zakresie gospodarki i inwestycji: bardzo dobra dostępność komunikacyjna, najwyŝszy potencjał społeczno-gospodarczy w województwie, bardzo dobra lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa stanowiąca szansę wielokierunkowego rozwoju gospodarczego, zróŝnicowanie przestrzeni gospodarczej wynikające ze specyfiki tworzących go gmin, duŝa aktywność kapitału zagranicznego w Krakowie, poszukiwanie przez inwestorów nowych lokalizacji równieŝ poza Krakowem, w szczególności w strefie podmiejskiej w promieniu kilometrów od stolicy województwa, dobre wyposaŝenie powiatu w infrastrukturę techniczną: bardzo dobrze rozwinięta sieć gazowa i sieć wodociągowa, a w większości gmin sprawnie działająca sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków, wzrost znaczenia funkcji mieszkalnej. dzięki czemu wzrośnie szansa przyspieszonego rozwoju sektora usług, 13

14 moŝliwość rozwoju sektora usług w zakresie budownictwa w związku z nasilonymi procesami inwestycyjnymi, brak silnej koncentracji wielkiego przemysłu, udane procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne w największych firmach działających na terenie powiatu, istnienie znacznej liczby podmiotów gospodarczych, ciągłość tradycji rzemieślniczych, aktywność i przedsiębiorczość ludności, atrakcyjne miejsce dla lokalizacji większych placówek czy teŝ zespołów handlowych oraz firm usługowych, dzięki połoŝeniu wzdłuŝ głównych tras wylotowych z Krakowa, dostępność specjalistycznych usług w stolicy regionu, atuty w postaci potencjału ludzkiego (2 miejsce w Małopolsce)i wielkości obszaru (4 miejsce), istnienie znacznego potencjału ludności w wieku produkcyjnym, atrakcyjny obszar do osiedlania się, zamieszkania. 2. w zakresie rolnictwa: wysokie wskaźniki przestrzeni produkcyjnej w zakresie rolnictwa co daje moŝliwości do intensywnego rozwoju kierunków produkcji rolniczej, moŝliwość rozwoju specjalistycznych działów produkcji rolnej ukierunkowanych na potrzeby aglomeracji, bliskość duŝych rynków zbytu produktów rolnych w Krakowie, ośrodkach miejskich zachodnich powiatów Małopolski oraz miastach Śląska, połoŝenie powiatu na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, atrakcyjnych pod względem turystycznym i rekreacyjnym, korzystne warunki do tworzenia i rozwoju gospodarstw agroturystycznych jako alternatywnego źródła dochodów dla gospodarstw rolnych, powstawanie gospodarstw specjalistycznych warzywniczych, sadowniczych itp., moŝliwość rozwijania produkcji zdrowej Ŝywności, bliskość Krakowa jako ośrodka naukowego moŝliwość podnoszenia poziomu wykształcenia ludności wiejskiej, dokształcania i przekwalifikowywania. 3. w zakresie komunikacji i transportu: teren powiatu wyznaczono jako obszar, gdzie ma przebiegać europejski korytarz infrastrukturalny, lokalizacja wzdłuŝ waŝnych szlaków drogowych (7 odcinków dróg krajowych oraz 7 odcinków dróg wojewódzkich), lokalizacja na tym terenie 3 odcinków linii kolejowych, 14

15 połoŝenie na terenie powiatu drugiego portu lotniczego kraju (MPL Kraków- Balice), szlak Ŝeglugowego na rzece Wiśle, bardzo dobra osiągalność powiatu wyraŝona średnim czasem dojazdu z/do stolicy województwa stanowiącej waŝny punkt przesiadkowy, stosunkowo wysoki wskaźnik telefonizacji. 4. w zakresie obszaru społecznego: pielęgnowane tradycje i zwyczaje lokalne, bliskość krakowskiego ośrodka naukowego oferującego moŝliwość kształcenia na wielu kierunkach studiów, łatwy, w stosunku do innych powiatów, dostęp do bogatej oferty kulturalnej stolicy regionu, bliskość specjalistycznej bazy placówek słuŝby zdrowia, bliskość specjalistów w róŝnych zakresach 5. w zakresie współpracy, integracji i lobbingu: osiągnięcie przez gminy powiatu dobrego poziomu integracji co warunkuje współpracę, lokalizacja powoduje łatwość w dostępie do władz regionalnych. 6. w zakresie turystyki, sportu i rekreacji: istnienie na terenie powiatu Ojcowskiego Parku Narodowego oraz 5 Jurajskich Parków Krajobrazowych, znaczące zasoby dziedzictwa kultury materialnej, istnienie elementów jednoznacznie identyfikujących obszar powiatu w postaci zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i pamiątek kultury materialnej, duŝy ruch turystyczny oraz turystyka weekendowa, ciągłość tradycji krajoznawczych i uzdrowiskowych na terenie powiatu, wykształcone ośrodki ruchu turystycznego takie jak Krzeszowice, Ojców, Skała, istnienie infrastruktury turystycznej z zaznaczeniem konieczności dalsze rozbudowy. 2.3 Gmina Kocmyrzów-Luborzyca wobec załoŝeń celów strategicznych dla rozwoju Powiatu Krakowskiego Gmina Kocmyrzów-Luborzyca połoŝona jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego w tzw. Subregionie WyŜyny Miechowskiej, na północny wschód od Krakowa, w dolinie rzeki Dłubni, wzdłuŝ części potoku Kościelnickiego, który jest lewobrzeŝnym dopływem rzeki Wisły. Na terenie gminy powierzchnia zlewni potoku 15

16 Kościelnickiego wynosi 20,5 km², zaś długość 3,4 km. Padół goszczański z okalającymi go zboczami naleŝy do zlewni Szreniawy. Sąsiednimi gminami są: Kraków, Koniusza, Michałowice i Słomniki. Przez jej teren przebiega droga wojewódzka nr 776 z Krakowa do Proszowic oraz Kazimierzy Wielkiej. Ukształtowanie terenu tworzą szerokie garby o łagodnych stokach porozcinane licznymi dolinami o stromych zboczach. Obszar administracyjny gminy obejmuje 82,53 km² i na tym obszarze zamieszkuje osób w 25 sołectwach. Do największych miejscowości pod względem liczby mieszkańców naleŝą, Łuczyce i Kocmyrzów. Natomiast, pod względem zajmowanej powierzchni największymi miejscowości są: Łuczyce, Goszcza, Skrzeszowice, Karniów i Czulice. Gęstość zaludnienia gminy Kocmyrzów-Luborzyca wynosi 164 os./km², natomiast wskaźnik feminizacji wynosi 104. W ogólnej liczbie ludności liczba kobiet to osoby. (Dane GUS z dn. 31.XII.2006 r.) Pierwsze, udokumentowane badaniami archeologicznymi ślady ludzkiego osadnictwa na ziemiach dzisiejszej Gminy Kocmyrzów-Luborzycy pochodzą z epoki neolitu (młodszej epoki kamienia), czyli okresu datowanego na lata pne. Miejscowość Goszcza jest najstarszą z odnotowanych w dokumentach pisanych miejscowością z tworzących 16

17 dzisiejszą gminę. Pierwsza informacja o jej istnieniu pojawia się w dokumencie Biskupa krakowskiego Gedki z roku Zachowane do dnia dzisiejszego dokumenty (w tym zwłaszcza Liber beneficiorum Jana Długosza) pozwalają stwierdzić, iŝ z wyjątkiem Baranówki i Wysiołka Luborzyckiego, wszystkie miejscowości tworzące obecnie gminę Kocmyrzów-Luborzyca istniały juŝ w epoce średniowiecza. Wtedy to,u podnóŝa góry Winnicy została załoŝona osada Lube śycie, której nazwa zrodziła się wśród majstrów krakowskich uczestniczących w budowie kościoła pod wezwaniem PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego. Wkrótce pierwotna nazwa przekształciła się na Luborzycę, juŝ jako centrum ziemi luborzyckiej. Z kolei Kocmyrzów - nazywany Kosmirzowem, Kosmirzowo - przyjmuje nazwę od właściciela, szlachcica Abrahama Kocmyrzowskiego herbu Gryf. Profil gospodarczy gminy nominuje ją do grupy gmin o typie rolniczym. Większość gruntów gminy, bo około 75% zajmują gleby od I do III klasy uŝytków rolnych i najczęściej są to gleby wytworzone z lessów, brunatne gliniaste, ilaste i pyłowe. UŜytki rolne stanowią ha, w tym ziemie orne ha, pastwiska i łąki 547 ha, sady 100 ha, oraz grunty leśne 435,6 ha. Średnia wielkość powierzchni gospodarstw rolnych ma około 1-5 ha. W zakresie upraw przewaŝają uprawy roślin okopowych, przede wszystkim ziemniaków, oraz zbóŝ. W zakresie hodowli zwierząt przewaŝa bydło i trzoda chlewna. WyposaŜenie gospodarstw rolnych w budynki i sprzęt rolniczy tj. ciągniki jest na poziomie, który moŝna uznać za wystarczający wobec potrzeb. Na terenie gminy Kocmyrzow-Luborzyca funkcjonuje obecnie 10 szkół podstawowych, dwie szkoły filialne (I-III), 1 Gimnazjum i 1 przedszkole. Problem stanowi bardzo rozdrobniona sieć szkół podstawowych. Ta sytuacja powoduje, Ŝe znacząco zwiększają się koszty utrzymania tych placówek. Stan techniczny i warunki lokalowe istniejącej bazy szkół w ostatnich latach uległy widocznej poprawie. Dzięki staraniom miejscowych władz wybudowany został nowoczesny obiekt Gimnazjum, do którego uczęszcza młodzieŝ z całego terenu gminy. Biblioteka gimnazjalna wyposaŝona jest w multimedialne centrum informatyczne, a sala komputerowa w 18 stanowisk. Biologiczna oczyszczalnia ścieków i ekonomiczna kotłownia gazowa, wspomagana alternatywnym źródłem energii (baterie słoneczne), nowoczesna instalacja odgromowa - to dodatkowe atuty Gimnazjum. Obok szkoły powstała sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym i widownią na 160 miejsc zrealizowana w ramach ZPORR i oddana do uŝytku z końcem 2007 roku. Ponadto zmodernizowano szkoły podstawowe w Luborzycy, Prusach, Kocmyrzowie I i w Goszycach (wymiana stolarki, ocieplenie, elewacja zewnętrzna). Infrastruktura edukacyjna gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a dokładnie znaczna ilość placówek oświatowych nadal nie jest zadowalająca. Pozostałe placówki równieŝ wymagają działań w zakresie modernizacji czy reorganizacji. Jednak niewystarczające środki finansowe, będące w posiadaniu budŝetu 17

18 gminy powodują, Ŝe obecnie prowadzone są jedynie prace doraźne, na zasadzie bieŝących remontów i konserwacji tych placówek, często z zaangaŝowaniem rodziców dzieci uczących się w danej szkole. Nadal problemem dla władz gminnych jest brak sal gimnastycznych i boisk sportowych przy szkołach. To zdecydowanie utrudnienia prowadzeniu zajęć i negatywnie wpływa na zdrowie i aktywność ruchową dzieci i młodzieŝy szkolnej. W hierarchii waŝności zadań w dalszym ciągu czołowe miejsce zajmuje budowa kolejnych sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych. Na najbliŝsze lata planuje się budowę sali przy Szkole Podstawowej Kocmyrzów I i przy Szkole Podstawowej Prusy. Na terenie Gminy funkcjonują 3 placówki świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia zlokalizowane w Kocmyrzowie, Skrzeszowicach i Łuczycach. Natomiast w chwili obecnej brak jest placówki pogotowia ratunkowego, dlatego w przypadku nagłej potrzeby zapewnienia szybkiej opieki lekarskiej najczęściej pacjenci są kierowani do placówki znajdującej się w Nowej Hucie, dzielnicy Krakowa oraz w niedalekich Proszowicach. W zakresie problemów, które wymagają jak najszybszej interwencji naleŝy wymienić brak dostosowania budynków słuŝby zdrowia dla potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych. Zamyka się to zarówno w kwestiach braku podjazdów i specjalnych wind, jak i przystosowania gabinetów, korytarzy (np. uchwyty na ścianach) i łazienek. Palącym problemem jest równieŝ dostępność usług świadczonych na zasadach publicznej słuŝby zdrowia finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, poniewaŝ wskaźniki dostępności tych usług znajdują się poniŝej średniej zarówno dla powiatu krakowskiego jaki i województwa. I tutaj szczególnym problemem jest zdecydowanie za mała dostępność do usług stomatologicznych finansowanych przez NFZ. Z uwagi na to, Ŝe mieszkańców gminy obsługuje zaledwie 1 gabinet stomatologiczny, wiele osób korzysta z opieki stomatologicznej prywatnie w jednostkach znajdujących się na terenie gminy, bądź w Krakowie i Proszowicach. Mieszkańcy gminy obsługiwani są przez 2 apteki zlokalizowane w centrum gminy (w budynku Ośrodka Zdrowia w Kocmyrzowie i w nowym obiekcie usługowym). Oprócz tego funkcjonuje jeszcze punkt apteczny w okolicy Ośrodka Zdrowia w Łuczycach. Budynki słuŝby zdrowia są na bieŝąco w miarę potrzeb remontowane i modernizowane. W ostatnich latach w związku z wprowadzeniem systemu ochrony powietrza, we wszystkich ośrodkach na terenie gminy, zostały wymienione instalacje c.o. z węglowych na gazowe. W wyniku tych działań zlikwidowano dotychczas działające kotłownie węglowe, a w zamian zainstalowano ekologiczne urządzenia zapewniające dostawy energii cieplnej. 18

19 W latach budynek Ośrodka Zdrowia w Kocmyrzowie został zmodernizowany w zakresie wymiany stolarki, remontu dachu, wykonania ocieplenia i nowej elewacji. W najbliŝszych planach rozwojowych gminy Kocmyrzów-Luborzyca jest budowa nowego Ośrodka Zdrowia w centrum gminy, dostępnego dla wszystkich mieszkańców, z uwzględnieniem, poza podstawową opieką medyczną, usług specjalistycznych i przystosowaniem dla obsługi osób niepełnosprawnych. Opracowano dokumentację projektowo-techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Misja Gminy Kocmyrzów-Luborzyca opiera swe załoŝenia na stwierdzeniu, Ŝe Gmina Kocmyrzów-Luborzyca jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla swoich mieszkańców i odwiedzających gminę gości, gdzie priorytetem jest zrównowaŝony rozwoju społeczno-gospodarczy, dbałość o tradycję i walory przyrodniczo-krajobrazowe, oraz stworzenie miejsca atrakcyjnego dla budownictwa mieszkaniowego i rekreacji, i co szczególnie istotne, przyjaznego dla inwestorów. Podstawą tych załoŝeń są cele wyznaczone w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Krakowskiego, dostosowane do moŝliwości i specyfiki gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 3. Perspektywy rozwojowe dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 3.1 Otoczenie przyrodnicze i krajobrazowe Teren gminy Kocmyrzów-Luborzyca charakteryzuje się łagodnym falowaniem powierzchni, o spłaszczonych nieco garbach, przewaŝnie o kierunku północnopołudniowo-wschodnim. Garby te są rozdzielone większymi dolinami płaskodennymi o dość wąskich dnach. U wylotu małych, zagłębionych w stoki garbów, nieckowatych dolinek do większych dolin występują starsze stoŝki napływowe, rozcięte przez współcześnie spływające wody okresowe. Dna większości dolin płaskodennych są podmokłe i zazwyczaj znajdują się tam łąki. W zakresie rzeźby terenu moŝna wyróŝnić trzy główne elementy : 1) wierzchowiny wyŝynne o kształcie łagodnie zaokrąglonych garbów, których powierzchnia obniŝa się łagodnie w kierunku doliny Wisły. Oprócz wyŝej wzniesionych wierzchowin WyŜyny Miechowskiej w północno-zachodniej części Gminy jej środkowy obszar przecina równoleŝnikowo pas wzniesień. Skłony garbów są w większości wklęsło-wypukłe, rzadziej wypukłe. Wcinają się w nie mniejsze doliny, które w górnych odcinkach mają kształt niecek i zwęŝające się ku dołowi, bliŝej ujścia do doliny Baranówki, gdzie często występują strome zbocza. Dna nieckowatych dolin miejscami rozcięte są przez: młode formy erozyjne stromościennych wąwozów o wąskim dnie; 19

20 2) padół Goszczański, rozległe, dawniej podmokłe obniŝenie, ciągnące się równolegle do środkowego pasa wzniesień przez północną część Gminy o szerokim, płaskim dnie, zajętym przez zmeliorowane obecnie łąki; 3) dolina Baranówki, której górny odcinek nazywany jest Zjawienie. Jej strome wschodnie zbocza odsłaniają lessy, zaś na odcinku Prusy - Zastów występują dość rozległe osuwiska. DuŜe powierzchnie dna doliny zajmuje trasa zalewowa o wysokości 1,5 2,5 m nad średniego poziomu zwierciadła wody w rzece. Pozostałe fragmenty dna doliny zajmuje trasa nadzalewowa wysokości około 7 m nad poziom rzeki. Spadki terenu raczej nie przekraczają 12% i są mało zróŝnicowane. Zagospodarowanie terenu jest tylko w nielicznych miejscach uzaleŝnione od rzeźby terenu, dlatego moŝna stwierdzić, Ŝe nie ma powaŝniejszych przeszkód w planowaniu przestrzennym terenów, gdzie dominuje zagospodarowanie rolnicze i osadnictwo. Dawniej strome partie zboczy dolinnych były wykorzystywane jako pastwiska i łąki kośne, ale w chwili obecnej wypas lub koszenie praktycznie zanikły, dlatego powierzchnie te powoli zarastają zaroślami krzewiastymi i roślinnością drzewiastą. Układy osadnicze, dawniej skupione lub rozciągnięte wzdłuŝ dróg, w ostatnich dziesięcioleciach wykazują silną tendencję do rozproszenia, a szczególnie rozciągnięcia wzdłuŝ dróg polnych, wytwarzając ciągi zabudowy łączące dawne oddzielne układy osadnicze. WaŜne jest, Ŝe prawie na całym terenie gminy znajdują się grunty rolne, sady i ogrody, za to praktycznie nie występują zbiorowiska roślinne o charakterze naturalnym. Tereny te naleŝy teŝ do najsłabiej zalesionych obszarów regionu krakowskiego, poniewaŝ gleby Ŝyzne zostały juŝ dawna zajęte pod uprawy rolne. Najczęściej występują tu gleby wytworzone z lessów, brunatne gliniaste, ilaste i pyłowe. Mają dobrze wykształcony poziom próchniczy i bardzo duŝą wartość uŝytkową. W dnach większych dolin gleby wytworzone są z aluwiów o charakterze mad, odznaczają się wysoką urodzajnością i zaliczone są głównie do I, II i III klasy bonitacyjnej. Jedynie lokalnie występują niewielkie powierzchnie gleb IV klasy. Podsumowując naleŝy stwierdzić, Ŝe 91% powierzchni gruntów ornych i 75% uŝytków zielonych w gminie podlega zaostrzonym rygorom ochronnym jako narodowy zasób dla przyszłych pokoleń. Obszar ten jest intensywnie uŝytkowany rolniczo, głównie pod uprawę roślin zboŝowych i okopowych, takich jak pszenica, kukurydza, buraki, ziemniaki. ZauwaŜalna jest tendencja do coraz częstszych upraw warzywa typu: marchew, pietruszka, buraki ćwikłowe, selery, pory, ogórki, pomidory, a z owoców truskawki. Sporadycznie uprawia się równieŝ tytoń, który, co naleŝy podkreślić do pewnego okresu, stanowił znaczącą część upraw rolniczych. 20

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt)

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt) Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt) Subregion tarnowski dr hab. Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie Powiat wadowicki Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego Gminy leżące na terenie powiatu Ogólne informacje o powiecie Powiat zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dynamika zmian warunków społecznogospodarczych w gminach powiatu krakowskiego w latach

Dynamika zmian warunków społecznogospodarczych w gminach powiatu krakowskiego w latach Dynamika zmian warunków społecznogospodarczych w gminach powiatu krakowskiego w latach 2010-2014 Barbara Prus Małgorzata Dudzińska Uwarunkowania społeczno-gospodarcze Typologia gmin powiatu krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA Załącznik Nr 3 do uchwały VI.32.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA ~ Niesadna~ WIEŚ NOWOCZESNA, ROZWOJOWA, ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZYJEZDNYCH

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago

Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago ETAPY Etap I Centrum gospodarcze, pierwotnie przemysłowe (CBD) przekształca się w miasto strefa przemysłowa toŝsama z miastem

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

GMINY WOKÓŁ KRAKOWA RYNEK MIESZKANIOWY I DOMY

GMINY WOKÓŁ KRAKOWA RYNEK MIESZKANIOWY I DOMY GMINY WOKÓŁ KRAKOWA RYNEK MIESZKANIOWY I DOMY Jeśli dom to gdzie? Bożena Choła Analityk rynku nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Dorota Włodarczyk Analityk rynku nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2005 2006

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2005 2006 Załącznik do Uchwały Nr XXV/160/05 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 lutego 2005 r. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2005 2006 Styczeń 2005 roku 1 Plan Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WIELOWIEŚ

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WIELOWIEŚ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/76/08 Rady Gminy Wielowieś z dnia 28 stycznia 2008 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wielowieś Nr 1/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., kwiecień 2014 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Kazimierz Walasz Dol. Prądnika Januszowice Ochrona terenów cennych

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów woj. podkarpackie tel. 16 632 16 84 fax. 16 632 26 56 wojt@lubaczow.com.pl www.lubaczow.com.pl Informacje ogólne W ramach I etapu

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

Rybnik 21-22 maj 2009r.

Rybnik 21-22 maj 2009r. Rybnik 21-22 maj 2009r. w 2007r. Związek Miast Polskich wraz ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP przystąpił do realizacji czteroletniego szkoleniowo-doradczego projektu pt.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Marzec 2004 Nr 6

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Marzec 2004 Nr 6 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - marzec 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak NARODOWY

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020, zwracamy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

II posiedzenie forum subregionalnego. Algorytm podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020

II posiedzenie forum subregionalnego. Algorytm podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020 II posiedzenie forum subregionalnego Algorytm podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Myślenice, 22 maja 2014 r. ZMIANA DELIMITACJI KRAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja W WOJEWÓD. narodowej, gospodarki. podmiotów. publicznego. - o 1,3%.

Informacja W WOJEWÓD. narodowej, gospodarki. podmiotów. publicznego. - o 1,3%. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalnaa - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - System monitoringu

Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - System monitoringu Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - System monitoringu Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 752/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH MAŁOPOLSKA ZACHODNIA Lp. 1 Numer karty projektu RPOWM/SPR/MZ/2015/7.1.3/8 Nazwa Projektodawcy

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. 28 grudnia 2011 r.

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. 28 grudnia 2011 r. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego 28 grudnia 2011 r. 1 PRZEWIDYWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2011 W PORÓWNANIU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30

Bardziej szczegółowo