STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata Luborzyca, czerwiec 2008r.

2 SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 3 2. CZYNNIKI ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU KRAKOWSKIEGO Charakterystyka Powiatu Krakowskiego Podstawowe dane o powiecie Grunty Ludność Rynek pracy Struktura bezrobocia Struktura podmiotów gospodarczych i inwestycji zagranicznych Struktura gospodarstw rolnych Czynniki rozwojowe dla Powiatu Krakowskiego Gmina Kocmyrzów-Luborzyca wobec załoŝeń celów strategicznych dla rozwoju Powiatu Krakowskiego PERSPEKTYWY ROZWOJOWE DLA GMINY KOCMYRZÓW LUBORZYCA Otoczenie przyrodnicze i krajobrazowe Otoczenie kulturowe Struktura przestrzenna i zabudowa Sytuacja w rolnictwie i moŝliwości jego rozwoju Komunikacja i infrastruktura techniczna BudŜet gminy i warunki dla rozwoju przedsiębiorczość ANALIZA SWOT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA WIZJA ROZWOJU Wytyczne do załoŝeń rozwoju gminy MoŜliwe koncepcje rozwoju gminy PoŜądany schemat rozwoju 41 6 OGÓLNE PRIORYTETY ROZWOJU Plany rozwojowe gminy Kocmyrzów-Luborzyca (na najbliŝsze lata) Uszczegółowienie priorytetów strategicznych NajwaŜniejsze działania w zakresie priorytetów strategii na najbliŝsze lata Polityka rozwoju gminy Wskaźniki wzrostu w zakresie strategii gminy Kocmyrzów-Luborzyca Sposób wdraŝania Strategii Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Promocja Strategii Gminy 62 2

3 1. WPROWADZENIE Gmina Kocmyrzów-Luborzyca połoŝona jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego w tzw. Subregionie WyŜyny Miechowskiej, na północny wschód od Krakowa. Bliskość stolicy województwa ma zasadnicze znaczenie dla powiązań lokalnych gminy, poniewaŝ znajduje się ona w bezpośrednim oddziaływaniu krakowskiego obszaru metropolitarnego. Lokalizacja gminy w sferze wpływów aglomeracji krakowskiej powoduje, Ŝe znajduje się ona pod silnym działaniem intensywnego rozwoju urbanizacyjnego tego obszaru. Wynikiem tego jest wymieszanie cech wiejskich i podmiejskich, co powoduje, Ŝe gmina wiejska ma zadania związane zarówno z rolnictwem, jak i działalnością usługową, rekreacyjną i mieszkaniową. Wpływ na rozwój gminy Kocmyrzów-Luborzyca mają czynniki zewnętrze, z których najwaŝniejsze to: 1. usytuowanie w strefie aglomeracji krakowskiej, co bezpośrednio oddziałuje na rynek zbytu towarów i usług, oraz dynamizuje rynek pracy, 2. korzystne połoŝenie komunikacyjne z uwagi na przebieg drogi wojewódzkiej nr 776 z Krakowa do Proszowic oraz Kazimierzy Wielkiej, 3

4 3. stały napływ ludności ze względu na atrakcyjne tereny budowlane przeznaczone pod zasoby mieszkaniowe, oraz ze względu na moŝliwość zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w 2001 roku uchwaliła Strategię rozwoju Gminy Kocmyrzów-Lubrzyca, w roku 2004 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, oraz w 2005 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata Obecnie istnieje potrzeba zaktualizowania i uzupełnienia strategii rozwoju gminy oraz dostosowania jej do wymogów formalnych w zakresie dokumentów tego typu. Zakres działań obejmujących zarządzanie Gminą jako jednostką samorządu terytorialnego, wskazuje na procesy związane z kompleksowym działaniem w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i społecznej, stanu gospodarki, materialnych warunków Ŝycia mieszkańców gminy oraz działań kulturalnych. Podstawą wszelkich działań są dokumenty strategiczne i planowanie rozwoju gminy w wyŝej wymienionych obszarach. Strategia Rozwoju Gimny Kocmyrzów-Luborzyca na lata jest podstawowym dokumentem operacyjnym słuŝącym realizacji polityki rozwoju gminy. Została ona napisana zgodnie z wytycznymi zawartymi w najwaŝniejszych dokumentach strategicznych zarówno na poziomie powiatu, województwa, jak i kraju. Oparcie załoŝeń strategii na tych dokumentach stanowi pewnego rodzaju gwarancje na realizowanie zadań zgodnych z polityką krajów Unii Europejskiej. Strategia gminy jest zatem zgodna z następującymi dokumentami strategicznymi: Strategią Rozwoju Powiatu Krakowskiego, Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata , Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego , Narodowym Plan Rozwoju Narodowym Programem Spójności W związku z powyŝszym bazę do opracowania niniejszej strategii tworzyły: wyniki analiz czynników wpływających na rozwój Gminy, przyjęte w opracowanej poprzednio Strategii Rozwoju kierunki działania w zakresie zagospodarowania przestrzennego, cele rozwoju, oraz wytyczone zasady polityki przestrzennej, zapisy uchwalone w wyniku analizy potrzeb gminy, takŝe w zakresie zagospodarowania terenów, 4

5 zapisy ustalone w Strategii Rozwoju Powiatu krakowskiego, zapisy ustalone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zapisy ustalone w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata Decyzja o aktualizacji i rozszerzeniu zakresu poprzedniej Strategii Rozwoju Gminy jest podyktowana koniecznością dostosowania tego strategicznego dokumentu do teraźniejszych potrzeb i działań. Niniejsza strategia obejmuje swoim zakresem najistotniejsze zagadnienia związane z działalnością gminy, tj. tematy z obszaru: I. Rozwoju gospodarczego, II. Rozwoju rolnictwa, III. Rozwoju społecznego i społeczno-kulturowego, IV. Ochrony środowiska, V. Rozwoju infrastruktury. Misja Powiatu krakowskiego opiera swe załoŝenia na stwierdzeniu, Ŝe Powiat krakowski jest to wspólnota mieszkańców oparta na poczuciu bezpieczeństwa i zrównowaŝonym rozwoju społeczno-gospodarczym, pielęgnująca tradycję oraz walory przyrodnicze i krajobrazowe, atrakcyjne miejsca dla budownictwa mieszkaniowego i rekreacji, przyjazna dla inwestorów. Stanowi to przesłanie dla wszystkich gmin powiatu realizujących cele misji zgodnie z moŝliwościami i lokalną specyfiką. Stanowi to równieŝ wskazówkę przy perspektywicznym planowaniu działań strategicznych dla gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 2. CZYNNIKI ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU KRAKOWSKIEGO Przedstawione materiały opracowano na podstawie Strategii rozwoju Powiatu Krakowskiego. 2.1 Charakterystyka Powiatu Krakowskiego Podstawowe dane o powiecie Powiat ziemski krakowski zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie Krakowa, miasta na prawach powiatu i jednocześnie stolicy województwa, które graniczy z powiatem od strony północnej, północno-wschodniej, zachodniej i południowo-zachodniej. Powiat Krakowski sąsiaduje równieŝ z ośmioma powiatami: od północy z powiatem olkuskim i powiatem miechowskim, od wschodu z powiatem proszowickim, powiatem bocheńskim, od zachodu z powiatem chrzanowskim i wadowickim, od południa z powiatami: myślenickim i wielickim. 5

6 Powierzchnia powiatu krakowskiego wynosi 1231 km² co stanowi 8% powierzchni województwa małopolskiego. Tym samym zajmuje on czwartą pozycję wśród ogółu powiatów województwa pod względem wielkości powierzchni. Większe są powiaty: nowosądecki (1549 km²), nowotarski (1474 km²) oraz tarnowski (1411 km²). W zakresie podziału administracyjnego powiat składa się z 17 gmin, w tym z 5 gmin miejsko-wiejskich (Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne) oraz 12 gmin wiejskich (Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice- Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki). Ogólnie zasięg terytorialny powiatu obejmuje 322 miejscowości, co stanowi zespół gmin przynaleŝnych do dawnego województwa krakowskiego. 6

7 Tabela przedstawiająca powierzchnię wszystkich powiatów w Małopolsce. GUS, dane z 31.XII.2006 r. LP NAZWA POWIATU POWIERZCHNIA W KM² 1 NOWOSĄDECKI NOWOTARSKI TARNOWSKI KRAKOWSKI GORLICKI LIMANOWSKI SUSKI MIECHOWSKI MYŚLENICKI OLKUSKI WADOWICKI BOCHEŃSKI BRZESKI DĄBROWSKI TATRZAŃSKI WIELICKI PROSZOWICKI OŚWIĘCIMSKI CHRZANOWSKI Kraków Tarnów Nowy Sącz 58 Powierzchnia województwa małopolskiego Grunty Zasadniczą część gruntów powiatu krakowskiego stanowią uŝytki rolne, których obszar to 72,6% powierzchni powiatu. Pozostałe grunty to tereny leśne i lasy (12,4%), oraz grunty uŝytkowane i nieuŝytki (15,0%). Analizując rozmieszczenie przestrzenne uŝytków rolnych, w porównaniu do innych powiatów Małopolski, powiat krakowski znajduje się na czwartym miejscu po powiatach: proszowickim, miechowskim i dąbrowskim. Ogółem wśród uŝytków rolnych 83,3% stanowią grunty orne, co znacznie przewyŝsza średnią dla województw (72,4%) i kraju (76,5%). Pozostała część uŝytków rolnych to sady 3,2%, łąki 10% i pastwiska 3,5%. 7

8 JeŜeli chodzi o klasę gruntów, czyli jakość uŝytków rolnych mierzoną odsetkiem gleb naleŝących do I, II i III klasy, dla powiatu krakowskiego jest to 68,3% i odpowiednio, 33% dla województwa i 19,6% dla całego kraju. Oprócz powiatu krakowskiego, tak wysoka klasa ziemi występuje w Małopolsce jeszcze w powiatach: miechowskim, proszowickim i wielickim. Powierzchnia wymienionych powiatów, łącznie z krakowskim, charakteryzuje się najlepszymi wskaźnikami rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Korzystne warunki fizjologiczno-glebowe powodują, Ŝe istnieje moŝliwość dynamicznego rozwoju w zakresie zróŝnicowanych produkcji rolnych. Cześć ziem powiatu ma teŝ klasa IV (26,3%) i niewielki odsetek gleb to gleby w klasie V (4,3%) i VI (1,1%). JeŜeli chodzi o stopień zalesienia powiatu, to wskaźnika ten wynosi zaledwie 12,4%, co daje zaledwie 16 miejsce wśród wszystkich powiatów. Tak niska pozycja wynika z wysokiego stopnia zalesienia województwa, które jest ponad połowę wyŝsze (29%) oraz średniej krajowej zalesienia wynoszącej 28,5%. Pozbawiony większych kompleksów obszar obejmuje, poza powiatami grodzkimi, przede wszystkim tereny w północnej części województwa. Podsumowując, w zakresie uŝytkowania gruntów na obszarze powiatu krakowskiego skoncentrowanie rolnictwa występuje w północnej i północno-wschodniej części. Z kolei tereny leśne skupione są w zachodniej i północno-zachodniej części powiatu. Jego lokalizacja w obrębie Ojcowskiego Parku Narodowego i Parków Jurajskich daje ogromne moŝliwości rozwoju w zakresie wypoczynku i rekreacji. Część południowo-zachodnia i zachodnia to obszary działalności nierolniczej Ludność Ludność powiatu krakowskiego (wg stanu na 31.XII.2006 r., GUS) liczy osób, z których mieszka w miastach powiatu, czyli w Krzeszowicach, Skale, Skawinie, Słomnikach, Świątnikach Górnych, a mieszka na obszarach wiejskich. Wskaźnik urbanizacji dla powiatu wynosi 18%, natomiast w całym województwie w 49%. Ogólna liczba ludności powiatu krakowski daje mu 2 miejscu wśród 22 powiatów małopolskiego tuŝ za miastem Kraków. W przypadku powiatu krakowskiego wskaźnik gęstości zaludnienia wynosił w 2006 r. 200 osób/km², co daje wyŝszy wskaźnik niŝ średnia krajowa, która wynosi 122 os./km², ale niŝszy niŝ średnia województwa (215 osób na 1 km2). Tym samym ze względu na gęstość zaludnienia powiat zajmuje 8 miejsce w województwie, zaś po wyłączeniu z analizy jednostek grodzkich miejsce 51. 8

9 Powiat połoŝony jest w sąsiedztwie silnie zaludnionych jednostek administracyjnych krakowskiego obszaru metropolitalnego, a takŝe silnie uprzemysłowionej zachodniej części województwa Rynek pracy Gospodarka i rynek pracy w powiecie krakowskim (w osobach), dane GUS na dzień 31.XII.2006 r: Pracujący ogółem : Pracujący w rolnictwie, leśnictwie, rybactwie, łowiectwie : Pracujący w przemyśle i budownictwie: Pracujący w usługach rynkowych: Pracujący w usługach nierynkowych : Ogółem zatrudnionych: Sektor przemysłowy Sektor usług rynkowych Sektor usług nierynkowych Sektor rolniczy 403 PODMIOTY GOSPODARCZE zarejestrowane w REGON (31.XII.2006 r.) Sektor publiczny 559 Sektor prywatny Lokalizacja powiatu krakowskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa ma swoje korzystne konsekwencje, bowiem skupienie działalności większych firm produkcyjnych, zespołów handlowych oraz firm usługowych wzdłuŝ głównych tras wylotowych z miasta, pozytywnie oddziałuje na jego gospodarkę. Dla obszarów wiejskich charakterystyczne są podmioty gospodarcze zatrudniające po kilka osób. Istniejące, większe przedsiębiorstwa mają ograniczone moŝliwości rozwoju, chociaŝ polityka władz samorządowych gmin wiejskich ukierunkowana jest na stwarzanie dogodnych warunków ich funkcjonowania. Barierą dla rozwoju przedsiębiorczości jest równieŝ brak terenów inwestycyjnych, jak to ma miejsce w gminie Kocmyrzów- Luborzyca. Ponadto tereny podległe działaniom Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego stanowią zbiór róŝnorodnych rynków pracy co wynika ze specyfiki gmin. Wspólnym problemem dla wszystkich lokalnych rynków jest bezrobocie młodzieŝy i kobiet, chociaŝ w ostatnich latach obserwuje się niewielki jego spadek w tych grupach społecznych/. Na obszarach wiejskich zlokalizowanych jest niewielka ilość podmiotów gospodarczych, które zatrudniają jedynie po kilka osób. Istniejące juŝ zakłady w większości nie mają planów lub moŝliwości rozwoju. Teren podległy działaniom Urzędu Pracy Powiatu 9

10 Krakowskiego stanowi zbiór róŝnorodnych rynków pracy wynikający ze specyfiki gmin. Wzrastające bezrobocie młodzieŝy i kobiet stanowi wspólny problem dla wszystkich lokalnych rynków. Charakterystyka gminnego rynku pracy: W gminie Kocmyrzów-Luborzyca ogółem ludność w wieku przedprodukcyjnym to osób, w wieku produkcyjnym jest osób, w tym kobiet. Osoby, które przekroczyły wiek produkcyjny stanowią liczę 1950 osób, w tym zdecydowana większość, bo aŝ osób stanowią kobiety (dane na dzień 31.XII.2006 R, GUS). Główne źródła zatrudnienia w gospodarce narodowej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. przedstawione są w tabeli: Wyszczególnienie Osoby pracujące (Według faktycznego miejsca zatrudnienia, bez podmiotów gospodarczych zatrudniających do 9 pracowników oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie) OGÓŁEM Ogółem 470 W tym kobiety 302 SEKTOR Publiczny 259 Prywatny 211 Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybactwo 22 Przemysł i budownictwo 134 USŁUGI Rynkowe 62 Nierynkowe 252 Dane na dzień 31.XII 2006 r., GUS. Z danych wynika, Ŝe większość pracujących w gminie w 2006 roku zatrudniona była w sektorze nierynkowym (53,6%). Natomiast w zakresie rozróŝnienie na sektor prywatny i publiczny liczba zatrudnionych wynosi odpowiednio 55,1% w sektorze prywatnym i 44,9% w sektorze publicznym. Podana liczba 470 osób pracujących na terenie Gminy to zaledwie 5,6% jej populacji w wieku produkcyjnym. Oznacza to, Ŝe przewaŝająca większość osób w wieku produkcyjnym znajduje zatrudnienie poza Gminą, m.in. w Krakowie Struktura bezrobocia Według danych na dzień 31 grudnia 2007 roku stopa bezrobocia w Powiecie Krakowskim wynosi 7,6%. Stopa bezrobocia w województwie małopolskim 8,8%. Na obszarze powiatu krakowskiego moŝna wyróŝnić kilka cech określających stan bezrobocia, a są to: 1) Stosunkowo duŝy udział procentowy osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym wśród ogółu bezrobotnych, są to przede wszystkim pracownicy niewykwalifikowani oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, 10

11 2) DuŜy udział procentowy, utrzymujący się na stałym, wysokim poziomie, osób bezrobotnych wśród osób młodych, 3) DuŜy udział procentowy w ogólnej liczbie bezrobotnych absolwentów szkół, przede wszystkim zasadniczych szkół zawodowych, 4) Stale rosnący procentowy udział kobiet wśród ogólnej liczby bezrobotnych, 5) Utrzymujący się wysoki udział w grupie osób bezrobotnych, osób, które naleŝą do długotrwale bezrobotnych 6) Brak odpowiedniej liczby zakładów produkcyjnych bądź usługowych opierających się na pracy wykonywanej przez kobiety, 7) W dalszym ciągu występująca dysproporcja między ofertą edukacyjną a ofertami pracy, 8) Bezrobotni nieodpowiednio przygotowani do wymogów rynku pracy, których kwalifikacje nie spełniają oczekiwanych wymagań pracodawców, 9) Systematyczne zmniejszanie się liczby nowych miejsc pracy. Mówiąc o bezrobociu w powiecie krakowskim, mowa jest przede wszystkim o mieszkańcach wsi, poniewaŝ to właśnie z obszarów wiejskich rekrutuje się największa liczba bezrobotnych Struktura podmiotów gospodarczych i inwestycji zagranicznych Ogółem na obszarze powiatu krakowskiego w rejestrze REGON zarejestrowanych jest podmiotów gospodarczych (dane z 31.XII.2006 r.).porównawczo w Małopolsce jest to liczba Istotny jest tutaj fakt, Ŝe sektor publiczny liczy zaledwie 559 podmiotów, zaś liczba podmiotów w sektorze prywatnym wynosi Rozpatrując strukturę istniejących podmiotów gospodarczych w powiecie krakowskim moŝna zauwaŝyć, Ŝe lokalizacja inwestycji skierowanych na produkcję jest coraz częściej kierowana poza obszar Krakowa, do strefy podmiejskiej oraz w szerokim, kilometrowym pasie od centrum województwa. Ma to oczywiście swój pozytywny aspekt w postaci korzyści wypływających dla mieszkańców tych obszarów, zarówno w aspekcie jednostkowym, oraz jako czynnik rozwojowy dla całego otoczenia. Umiejscowienie inwestycji w obszarach podmiejskich przyczynia się do przyspieszenia ich rozwoju gospodarczego. W zakresie ilości podmiotów gospodarczych w powiecie krakowskim wśród gmin miejskich-wiejskich najwięcej posiada Skawina (3793), wśród gmin wiejskich Zabierzów (1898). W zakresie zatrudnienia mieszkańców powiatu w przemyśle i budownictwie liczba zatrudnionych to , w rolnictwie 403. Struktura podmiotów gospodarczych w powiecie krakowskim przedstawia się następująco: Spółki handlowe ogółem 779, 11

12 Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 142, Spółki cywilne 1599, Spółdzielnie 64, Fundacje i stowarzyszenia 478, Osoby fizyczne prowadzące działalność gosp (dane GUS, 31.XII.2006 r.) Struktura gospodarstw rolnych Powiat krakowski ze względu na duŝe wewnętrzne zróŝnicowanie regionalne przypisany jest do gęsto zaludnionej i silnie zurbanizowanej strefy środkowej województwa małopolskiego. Cechą charakterystyczną tego obszaru jest dość znaczące rozdrobnienie ziemi oraz przewaga ludności pracującej w dwóch zawodach. Zjawisko dwuzawodowości spowodowane jest brakiem silnego nastawienia na produkcję rolną co doprowadza do sytuacji, kiedy budŝety gospodarstw muszą być uzupełnione o dochody z działalności pozarolniczej i innych źródeł. Dane statystyczne podają, Ŝe 40% pracujących w Powiecie Krakowskim zatrudnionych jest w rolnictwie, ale faktycznie tylko 16% gospodarstw domowych działalność rolniczą traktuje jako główne źródło dochodów. Natomiast około 35% gospodarstw utrzymuje się z pracy najemnej, zaś 30% z emerytur i rent. Około 80% gleb w Powiecie Krakowskim jest uŝytkowana rolniczo. Jest to jeden z największych udziałów uŝytków rolnych w skali powiatów w województwie małopolskim i jest on wyŝszy od udziału uŝytków rolnych (62%) w skali całego województwa. Łączny udział gleb najwyŝszych klas bonitacyjnych I-III w Powiecie Krakowskim wynosi ok. 68%, co lokuje ten teren na trzecim miejscu w skali całego woj. małopolskiego, za powiatem proszowickim (88%) i wielickim (73%). Powierzchnia uŝytków rolnych ogółem w Powiecie Krakowskim wynosi ok. 81,5 tys. ha. Na terenie Powiatu Krakowskiego w 2002 r. funkcjonowało ponad 40 tys. gospodarstw rolnych naleŝy tu jednak zaznaczyć, Ŝe większość danych z zakresu rolnictwa datowana jest na 2002 r. i pochodzi z Powszechnego Spisu Rolnego Informacje zbierane na bieŝąco przez urzędy statystyczne nie obejmują wielu zagadnień związanych z sytuacją obszarów wiejskich i nie analizują tak dogłębnie sytuacji rolnictwa. Powierzchnia blisko 50% gospodarstw rolnych na terenie Powiatu nie przekracza 1 ha, a jedynie ok. 1% gospodarstw obejmuje powierzchnię ponad 10 ha. Te dane wskazują na bardzo duŝe rozdrobnienie gospodarstw rolnych. I tutaj znaczące jest, Ŝe wyŝszy procentowy udział małych gospodarstw i działek rolnych występuje jedynie w powiatach: chrzanowskim, wadowickim i wielickim. Analiza powiatu krakowskiego pod względem struktury agrarnej wskazuje, Ŝe funkcją większości krakowskich gospodarstw rolnych jest wytwarzanie produktów na własny uŝytek oraz do sprzedaŝy, jako towar na targowiska i do sklepów. Cechą wyróŝniającą 12

13 jest brak wyspecjalizowanej produkcji rolnej, na rzecz produkcji określanej jako ogólnorolna, z przewagą uprawy zbóŝ i ziemniaków. Obserwuje się równieŝ w niektórych gminach intensyfikację produkcji warzywniczo-sadowniczej, co daje podstawy, ze względu na lokalizację powiatu w sąsiedztwie Krakowa, na optymistyczne prognozowania rozwoju. Istnieje potrzeba zmiany struktury produkcji rolnej, z produkcji ogólnej na specjalistyczną, oraz uaktywnienia instytucji i usług świadczonych na rzecz rolnictwa. Jedynie 20% gospodarstw rolnych Powiatu Krakowskiego ukierunkowana jest głównie na produkcję na rynek, ok. 45% - głównie lub wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw, zaś 25% w ogóle nie prowadzi produkcji rolniczej. Powiat krakowski jest miejscem uznanym za atrakcyjny turystycznie ze względu na cechy krajobrazowo-przyrodnicze, jednak problemem jest tutaj niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczna z bazą gastronomiczno-noclegową i zapleczem rekreacyjnosportowym. Przyczyną tego były równieŝ nieefektywne promocje regionu, co nie pozwoliło w pełni wykorzystać potencjału tego obszaru. 2.2 Czynniki rozwojowe dla Powiatu Krakowskiego Rozwój powiatu krakowskiego jest zjawiskiem złoŝonym z szeregu współzaleŝnych działań podjętych zarówno na poziomie powiatu jaki i województwa. Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego ma na celu przedstawienie analizy sytuacji w powiecie i określenie kierunków rozwojowych. Cechy powiatu krakowskiego, które naleŝy zaliczyć do grupy czynników rozwojowych to: 1. w zakresie gospodarki i inwestycji: bardzo dobra dostępność komunikacyjna, najwyŝszy potencjał społeczno-gospodarczy w województwie, bardzo dobra lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa stanowiąca szansę wielokierunkowego rozwoju gospodarczego, zróŝnicowanie przestrzeni gospodarczej wynikające ze specyfiki tworzących go gmin, duŝa aktywność kapitału zagranicznego w Krakowie, poszukiwanie przez inwestorów nowych lokalizacji równieŝ poza Krakowem, w szczególności w strefie podmiejskiej w promieniu kilometrów od stolicy województwa, dobre wyposaŝenie powiatu w infrastrukturę techniczną: bardzo dobrze rozwinięta sieć gazowa i sieć wodociągowa, a w większości gmin sprawnie działająca sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków, wzrost znaczenia funkcji mieszkalnej. dzięki czemu wzrośnie szansa przyspieszonego rozwoju sektora usług, 13

14 moŝliwość rozwoju sektora usług w zakresie budownictwa w związku z nasilonymi procesami inwestycyjnymi, brak silnej koncentracji wielkiego przemysłu, udane procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne w największych firmach działających na terenie powiatu, istnienie znacznej liczby podmiotów gospodarczych, ciągłość tradycji rzemieślniczych, aktywność i przedsiębiorczość ludności, atrakcyjne miejsce dla lokalizacji większych placówek czy teŝ zespołów handlowych oraz firm usługowych, dzięki połoŝeniu wzdłuŝ głównych tras wylotowych z Krakowa, dostępność specjalistycznych usług w stolicy regionu, atuty w postaci potencjału ludzkiego (2 miejsce w Małopolsce)i wielkości obszaru (4 miejsce), istnienie znacznego potencjału ludności w wieku produkcyjnym, atrakcyjny obszar do osiedlania się, zamieszkania. 2. w zakresie rolnictwa: wysokie wskaźniki przestrzeni produkcyjnej w zakresie rolnictwa co daje moŝliwości do intensywnego rozwoju kierunków produkcji rolniczej, moŝliwość rozwoju specjalistycznych działów produkcji rolnej ukierunkowanych na potrzeby aglomeracji, bliskość duŝych rynków zbytu produktów rolnych w Krakowie, ośrodkach miejskich zachodnich powiatów Małopolski oraz miastach Śląska, połoŝenie powiatu na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, atrakcyjnych pod względem turystycznym i rekreacyjnym, korzystne warunki do tworzenia i rozwoju gospodarstw agroturystycznych jako alternatywnego źródła dochodów dla gospodarstw rolnych, powstawanie gospodarstw specjalistycznych warzywniczych, sadowniczych itp., moŝliwość rozwijania produkcji zdrowej Ŝywności, bliskość Krakowa jako ośrodka naukowego moŝliwość podnoszenia poziomu wykształcenia ludności wiejskiej, dokształcania i przekwalifikowywania. 3. w zakresie komunikacji i transportu: teren powiatu wyznaczono jako obszar, gdzie ma przebiegać europejski korytarz infrastrukturalny, lokalizacja wzdłuŝ waŝnych szlaków drogowych (7 odcinków dróg krajowych oraz 7 odcinków dróg wojewódzkich), lokalizacja na tym terenie 3 odcinków linii kolejowych, 14

15 połoŝenie na terenie powiatu drugiego portu lotniczego kraju (MPL Kraków- Balice), szlak Ŝeglugowego na rzece Wiśle, bardzo dobra osiągalność powiatu wyraŝona średnim czasem dojazdu z/do stolicy województwa stanowiącej waŝny punkt przesiadkowy, stosunkowo wysoki wskaźnik telefonizacji. 4. w zakresie obszaru społecznego: pielęgnowane tradycje i zwyczaje lokalne, bliskość krakowskiego ośrodka naukowego oferującego moŝliwość kształcenia na wielu kierunkach studiów, łatwy, w stosunku do innych powiatów, dostęp do bogatej oferty kulturalnej stolicy regionu, bliskość specjalistycznej bazy placówek słuŝby zdrowia, bliskość specjalistów w róŝnych zakresach 5. w zakresie współpracy, integracji i lobbingu: osiągnięcie przez gminy powiatu dobrego poziomu integracji co warunkuje współpracę, lokalizacja powoduje łatwość w dostępie do władz regionalnych. 6. w zakresie turystyki, sportu i rekreacji: istnienie na terenie powiatu Ojcowskiego Parku Narodowego oraz 5 Jurajskich Parków Krajobrazowych, znaczące zasoby dziedzictwa kultury materialnej, istnienie elementów jednoznacznie identyfikujących obszar powiatu w postaci zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i pamiątek kultury materialnej, duŝy ruch turystyczny oraz turystyka weekendowa, ciągłość tradycji krajoznawczych i uzdrowiskowych na terenie powiatu, wykształcone ośrodki ruchu turystycznego takie jak Krzeszowice, Ojców, Skała, istnienie infrastruktury turystycznej z zaznaczeniem konieczności dalsze rozbudowy. 2.3 Gmina Kocmyrzów-Luborzyca wobec załoŝeń celów strategicznych dla rozwoju Powiatu Krakowskiego Gmina Kocmyrzów-Luborzyca połoŝona jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego w tzw. Subregionie WyŜyny Miechowskiej, na północny wschód od Krakowa, w dolinie rzeki Dłubni, wzdłuŝ części potoku Kościelnickiego, który jest lewobrzeŝnym dopływem rzeki Wisły. Na terenie gminy powierzchnia zlewni potoku 15

16 Kościelnickiego wynosi 20,5 km², zaś długość 3,4 km. Padół goszczański z okalającymi go zboczami naleŝy do zlewni Szreniawy. Sąsiednimi gminami są: Kraków, Koniusza, Michałowice i Słomniki. Przez jej teren przebiega droga wojewódzka nr 776 z Krakowa do Proszowic oraz Kazimierzy Wielkiej. Ukształtowanie terenu tworzą szerokie garby o łagodnych stokach porozcinane licznymi dolinami o stromych zboczach. Obszar administracyjny gminy obejmuje 82,53 km² i na tym obszarze zamieszkuje osób w 25 sołectwach. Do największych miejscowości pod względem liczby mieszkańców naleŝą, Łuczyce i Kocmyrzów. Natomiast, pod względem zajmowanej powierzchni największymi miejscowości są: Łuczyce, Goszcza, Skrzeszowice, Karniów i Czulice. Gęstość zaludnienia gminy Kocmyrzów-Luborzyca wynosi 164 os./km², natomiast wskaźnik feminizacji wynosi 104. W ogólnej liczbie ludności liczba kobiet to osoby. (Dane GUS z dn. 31.XII.2006 r.) Pierwsze, udokumentowane badaniami archeologicznymi ślady ludzkiego osadnictwa na ziemiach dzisiejszej Gminy Kocmyrzów-Luborzycy pochodzą z epoki neolitu (młodszej epoki kamienia), czyli okresu datowanego na lata pne. Miejscowość Goszcza jest najstarszą z odnotowanych w dokumentach pisanych miejscowością z tworzących 16

17 dzisiejszą gminę. Pierwsza informacja o jej istnieniu pojawia się w dokumencie Biskupa krakowskiego Gedki z roku Zachowane do dnia dzisiejszego dokumenty (w tym zwłaszcza Liber beneficiorum Jana Długosza) pozwalają stwierdzić, iŝ z wyjątkiem Baranówki i Wysiołka Luborzyckiego, wszystkie miejscowości tworzące obecnie gminę Kocmyrzów-Luborzyca istniały juŝ w epoce średniowiecza. Wtedy to,u podnóŝa góry Winnicy została załoŝona osada Lube śycie, której nazwa zrodziła się wśród majstrów krakowskich uczestniczących w budowie kościoła pod wezwaniem PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego. Wkrótce pierwotna nazwa przekształciła się na Luborzycę, juŝ jako centrum ziemi luborzyckiej. Z kolei Kocmyrzów - nazywany Kosmirzowem, Kosmirzowo - przyjmuje nazwę od właściciela, szlachcica Abrahama Kocmyrzowskiego herbu Gryf. Profil gospodarczy gminy nominuje ją do grupy gmin o typie rolniczym. Większość gruntów gminy, bo około 75% zajmują gleby od I do III klasy uŝytków rolnych i najczęściej są to gleby wytworzone z lessów, brunatne gliniaste, ilaste i pyłowe. UŜytki rolne stanowią ha, w tym ziemie orne ha, pastwiska i łąki 547 ha, sady 100 ha, oraz grunty leśne 435,6 ha. Średnia wielkość powierzchni gospodarstw rolnych ma około 1-5 ha. W zakresie upraw przewaŝają uprawy roślin okopowych, przede wszystkim ziemniaków, oraz zbóŝ. W zakresie hodowli zwierząt przewaŝa bydło i trzoda chlewna. WyposaŜenie gospodarstw rolnych w budynki i sprzęt rolniczy tj. ciągniki jest na poziomie, który moŝna uznać za wystarczający wobec potrzeb. Na terenie gminy Kocmyrzow-Luborzyca funkcjonuje obecnie 10 szkół podstawowych, dwie szkoły filialne (I-III), 1 Gimnazjum i 1 przedszkole. Problem stanowi bardzo rozdrobniona sieć szkół podstawowych. Ta sytuacja powoduje, Ŝe znacząco zwiększają się koszty utrzymania tych placówek. Stan techniczny i warunki lokalowe istniejącej bazy szkół w ostatnich latach uległy widocznej poprawie. Dzięki staraniom miejscowych władz wybudowany został nowoczesny obiekt Gimnazjum, do którego uczęszcza młodzieŝ z całego terenu gminy. Biblioteka gimnazjalna wyposaŝona jest w multimedialne centrum informatyczne, a sala komputerowa w 18 stanowisk. Biologiczna oczyszczalnia ścieków i ekonomiczna kotłownia gazowa, wspomagana alternatywnym źródłem energii (baterie słoneczne), nowoczesna instalacja odgromowa - to dodatkowe atuty Gimnazjum. Obok szkoły powstała sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym i widownią na 160 miejsc zrealizowana w ramach ZPORR i oddana do uŝytku z końcem 2007 roku. Ponadto zmodernizowano szkoły podstawowe w Luborzycy, Prusach, Kocmyrzowie I i w Goszycach (wymiana stolarki, ocieplenie, elewacja zewnętrzna). Infrastruktura edukacyjna gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a dokładnie znaczna ilość placówek oświatowych nadal nie jest zadowalająca. Pozostałe placówki równieŝ wymagają działań w zakresie modernizacji czy reorganizacji. Jednak niewystarczające środki finansowe, będące w posiadaniu budŝetu 17

18 gminy powodują, Ŝe obecnie prowadzone są jedynie prace doraźne, na zasadzie bieŝących remontów i konserwacji tych placówek, często z zaangaŝowaniem rodziców dzieci uczących się w danej szkole. Nadal problemem dla władz gminnych jest brak sal gimnastycznych i boisk sportowych przy szkołach. To zdecydowanie utrudnienia prowadzeniu zajęć i negatywnie wpływa na zdrowie i aktywność ruchową dzieci i młodzieŝy szkolnej. W hierarchii waŝności zadań w dalszym ciągu czołowe miejsce zajmuje budowa kolejnych sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych. Na najbliŝsze lata planuje się budowę sali przy Szkole Podstawowej Kocmyrzów I i przy Szkole Podstawowej Prusy. Na terenie Gminy funkcjonują 3 placówki świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia zlokalizowane w Kocmyrzowie, Skrzeszowicach i Łuczycach. Natomiast w chwili obecnej brak jest placówki pogotowia ratunkowego, dlatego w przypadku nagłej potrzeby zapewnienia szybkiej opieki lekarskiej najczęściej pacjenci są kierowani do placówki znajdującej się w Nowej Hucie, dzielnicy Krakowa oraz w niedalekich Proszowicach. W zakresie problemów, które wymagają jak najszybszej interwencji naleŝy wymienić brak dostosowania budynków słuŝby zdrowia dla potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych. Zamyka się to zarówno w kwestiach braku podjazdów i specjalnych wind, jak i przystosowania gabinetów, korytarzy (np. uchwyty na ścianach) i łazienek. Palącym problemem jest równieŝ dostępność usług świadczonych na zasadach publicznej słuŝby zdrowia finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, poniewaŝ wskaźniki dostępności tych usług znajdują się poniŝej średniej zarówno dla powiatu krakowskiego jaki i województwa. I tutaj szczególnym problemem jest zdecydowanie za mała dostępność do usług stomatologicznych finansowanych przez NFZ. Z uwagi na to, Ŝe mieszkańców gminy obsługuje zaledwie 1 gabinet stomatologiczny, wiele osób korzysta z opieki stomatologicznej prywatnie w jednostkach znajdujących się na terenie gminy, bądź w Krakowie i Proszowicach. Mieszkańcy gminy obsługiwani są przez 2 apteki zlokalizowane w centrum gminy (w budynku Ośrodka Zdrowia w Kocmyrzowie i w nowym obiekcie usługowym). Oprócz tego funkcjonuje jeszcze punkt apteczny w okolicy Ośrodka Zdrowia w Łuczycach. Budynki słuŝby zdrowia są na bieŝąco w miarę potrzeb remontowane i modernizowane. W ostatnich latach w związku z wprowadzeniem systemu ochrony powietrza, we wszystkich ośrodkach na terenie gminy, zostały wymienione instalacje c.o. z węglowych na gazowe. W wyniku tych działań zlikwidowano dotychczas działające kotłownie węglowe, a w zamian zainstalowano ekologiczne urządzenia zapewniające dostawy energii cieplnej. 18

19 W latach budynek Ośrodka Zdrowia w Kocmyrzowie został zmodernizowany w zakresie wymiany stolarki, remontu dachu, wykonania ocieplenia i nowej elewacji. W najbliŝszych planach rozwojowych gminy Kocmyrzów-Luborzyca jest budowa nowego Ośrodka Zdrowia w centrum gminy, dostępnego dla wszystkich mieszkańców, z uwzględnieniem, poza podstawową opieką medyczną, usług specjalistycznych i przystosowaniem dla obsługi osób niepełnosprawnych. Opracowano dokumentację projektowo-techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Misja Gminy Kocmyrzów-Luborzyca opiera swe załoŝenia na stwierdzeniu, Ŝe Gmina Kocmyrzów-Luborzyca jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla swoich mieszkańców i odwiedzających gminę gości, gdzie priorytetem jest zrównowaŝony rozwoju społeczno-gospodarczy, dbałość o tradycję i walory przyrodniczo-krajobrazowe, oraz stworzenie miejsca atrakcyjnego dla budownictwa mieszkaniowego i rekreacji, i co szczególnie istotne, przyjaznego dla inwestorów. Podstawą tych załoŝeń są cele wyznaczone w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Krakowskiego, dostosowane do moŝliwości i specyfiki gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 3. Perspektywy rozwojowe dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 3.1 Otoczenie przyrodnicze i krajobrazowe Teren gminy Kocmyrzów-Luborzyca charakteryzuje się łagodnym falowaniem powierzchni, o spłaszczonych nieco garbach, przewaŝnie o kierunku północnopołudniowo-wschodnim. Garby te są rozdzielone większymi dolinami płaskodennymi o dość wąskich dnach. U wylotu małych, zagłębionych w stoki garbów, nieckowatych dolinek do większych dolin występują starsze stoŝki napływowe, rozcięte przez współcześnie spływające wody okresowe. Dna większości dolin płaskodennych są podmokłe i zazwyczaj znajdują się tam łąki. W zakresie rzeźby terenu moŝna wyróŝnić trzy główne elementy : 1) wierzchowiny wyŝynne o kształcie łagodnie zaokrąglonych garbów, których powierzchnia obniŝa się łagodnie w kierunku doliny Wisły. Oprócz wyŝej wzniesionych wierzchowin WyŜyny Miechowskiej w północno-zachodniej części Gminy jej środkowy obszar przecina równoleŝnikowo pas wzniesień. Skłony garbów są w większości wklęsło-wypukłe, rzadziej wypukłe. Wcinają się w nie mniejsze doliny, które w górnych odcinkach mają kształt niecek i zwęŝające się ku dołowi, bliŝej ujścia do doliny Baranówki, gdzie często występują strome zbocza. Dna nieckowatych dolin miejscami rozcięte są przez: młode formy erozyjne stromościennych wąwozów o wąskim dnie; 19

20 2) padół Goszczański, rozległe, dawniej podmokłe obniŝenie, ciągnące się równolegle do środkowego pasa wzniesień przez północną część Gminy o szerokim, płaskim dnie, zajętym przez zmeliorowane obecnie łąki; 3) dolina Baranówki, której górny odcinek nazywany jest Zjawienie. Jej strome wschodnie zbocza odsłaniają lessy, zaś na odcinku Prusy - Zastów występują dość rozległe osuwiska. DuŜe powierzchnie dna doliny zajmuje trasa zalewowa o wysokości 1,5 2,5 m nad średniego poziomu zwierciadła wody w rzece. Pozostałe fragmenty dna doliny zajmuje trasa nadzalewowa wysokości około 7 m nad poziom rzeki. Spadki terenu raczej nie przekraczają 12% i są mało zróŝnicowane. Zagospodarowanie terenu jest tylko w nielicznych miejscach uzaleŝnione od rzeźby terenu, dlatego moŝna stwierdzić, Ŝe nie ma powaŝniejszych przeszkód w planowaniu przestrzennym terenów, gdzie dominuje zagospodarowanie rolnicze i osadnictwo. Dawniej strome partie zboczy dolinnych były wykorzystywane jako pastwiska i łąki kośne, ale w chwili obecnej wypas lub koszenie praktycznie zanikły, dlatego powierzchnie te powoli zarastają zaroślami krzewiastymi i roślinnością drzewiastą. Układy osadnicze, dawniej skupione lub rozciągnięte wzdłuŝ dróg, w ostatnich dziesięcioleciach wykazują silną tendencję do rozproszenia, a szczególnie rozciągnięcia wzdłuŝ dróg polnych, wytwarzając ciągi zabudowy łączące dawne oddzielne układy osadnicze. WaŜne jest, Ŝe prawie na całym terenie gminy znajdują się grunty rolne, sady i ogrody, za to praktycznie nie występują zbiorowiska roślinne o charakterze naturalnym. Tereny te naleŝy teŝ do najsłabiej zalesionych obszarów regionu krakowskiego, poniewaŝ gleby Ŝyzne zostały juŝ dawna zajęte pod uprawy rolne. Najczęściej występują tu gleby wytworzone z lessów, brunatne gliniaste, ilaste i pyłowe. Mają dobrze wykształcony poziom próchniczy i bardzo duŝą wartość uŝytkową. W dnach większych dolin gleby wytworzone są z aluwiów o charakterze mad, odznaczają się wysoką urodzajnością i zaliczone są głównie do I, II i III klasy bonitacyjnej. Jedynie lokalnie występują niewielkie powierzchnie gleb IV klasy. Podsumowując naleŝy stwierdzić, Ŝe 91% powierzchni gruntów ornych i 75% uŝytków zielonych w gminie podlega zaostrzonym rygorom ochronnym jako narodowy zasób dla przyszłych pokoleń. Obszar ten jest intensywnie uŝytkowany rolniczo, głównie pod uprawę roślin zboŝowych i okopowych, takich jak pszenica, kukurydza, buraki, ziemniaki. ZauwaŜalna jest tendencja do coraz częstszych upraw warzywa typu: marchew, pietruszka, buraki ćwikłowe, selery, pory, ogórki, pomidory, a z owoców truskawki. Sporadycznie uprawia się równieŝ tytoń, który, co naleŝy podkreślić do pewnego okresu, stanowił znaczącą część upraw rolniczych. 20

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur Badanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 1 Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 2 Spis treści Wstęp... 4 1. Diagnoza stanu wyjściowego...

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego Załącznik nr 1 do uchwały nr 249/XXVII/2006 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2006r. ZARZĄD POWIATU W SZCZYTNIE Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego na lata 2007-2013 Szczytno, marzec

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015 ZAMOŚĆ 2007 2 3 SPIS TREŚCI Spis treści...3 Wstęp...5 1. Diagnoza stanu wyjściowego...6 1.1. Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy...7 1.2. Analiza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO. Wykonawca:

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO. Wykonawca: STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO Wykonawca: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego 25 604 Kielce, ul. Szkolna 36 A

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 Kluczbork, 2014 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Przesłanki opracowania Strategii oraz Metodologia Prac 5 1.2. Badania ankietowe 6 2. DIAGNOZA GMINY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY POBIEDZISKA Pobiedziska 2011 r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul.

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce Tarnów, listopad 2012 r. ZARZĄD MIASTA I GMINY ROPCZYCE [BURMISTRZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIA PRZERSTRZENNEGO

ZAGOSPODAROWANIA PRZERSTRZENNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/136/01 Rady Gminy w Czarnej z dnia 24 kwietnia 2001r STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZERSTRZENNEGO GMINY CZARNA CZARNA 2000 UWAGI WSTĘPNE Studium uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011-2020 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO 2.1 Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy 2.2 Analiza uwarunkowań wewnętrznych rozwoju gminy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Rewal, czerwiec 2009 roku Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku został przygotowany przez Zespół Autorski firmy konsultingowej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5 MAŁOPOLSKA 2015 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Projekt 22/09/2005 1 Spis treści: WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sławnie z dnia PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Opracowano na podstawie Uchwały Nr VI/III/43/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT-

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY -PROJEKT- ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 62 Nazwa opracowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021 Grudzień, 2010 r. TYTUŁ OPRACOWANIA: POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt)

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt) STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt) Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ulica Mickiewicza 19 34-200 Sucha Beskidzka e-mail: starostwo@powiatsuski.pl http://www.powiatsuski.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9

Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9 Rozdział 1 Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta Str. 9 str. 10 W niniejszym rozdziale zaprezentowano wybrane informacje zawarte w dokumentach analitycznych opracowanych w Urzędzie Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK Załącznik do uchwały Nr XXI/98/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 19 marca 2008r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK DALEKIE-TARTAK CZERWIEC 2006 r. MIEJSCOWOŚĆ: DALEKIE-TARTAK GMINA: BRAŃSZCZYK POWIAT:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Jaworzno, 2004 2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Zamawiający: Prezydent Miasta Jaworzno ul. Grunwaldzka 33 43600 Jaworzno Wykonawca: Państwowy

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Ciechanowiec 2008 0 Załącznik do uchwały Nr 110/XVII/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Ciechanowiec Ciechanowiec 2008 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Gmina Ciechanowiec

Bardziej szczegółowo