KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a"

Transkrypt

1 KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i e 3 9, K r a k ó w N I P : R E G O N : B a n k S p ó ł d z i e l c z y w K r z e s z o w i c a c h r - k n r t e l : f a x : e - m a i l : k v p. k v p. p l s e e o u r w e b s i t e : w w w. k v p. p l Temat: Nr opracowania: KON-308/09/PW-A3/E Zespół budynków komunalno-socjalnych z funkcją usługowo-handlową, budynek garaŝu, infrastruktura techniczna i elementy zagospodarowania na terenie zabytkowego Fortu Śliwickiego na działkach nr: 12/2, 15, 27, 28, 29 w obr , Warszawa, Praga-Północ Obiekt: Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta i Redan Lokalizacja: Ul. Jagiellońska, Warszawa, Dzielnica Praga Północ działki nr: 12/2, 15, 27, 28, 29 w obr Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, Warszawa Faza: Projekt Wykonawczy BranŜa: Instalacje elektryczne Projekt sporządził zespół: Imię i nazwisko branŝa uprawnienia Izba budowlana mgr inŝ. arch. Aleksander Mirek Generalny projektant 151/98 MP mgr inŝ. Piotr Kapuściński Elektryka 338/2001 MAP/IE/7128/02 mgr inŝ. Jan Wachacki Elektryka - sprawdzający 120/97 MAP/IE/2615/01 Kraków, listopad 2009

2 Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta, Redan Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DOKUMENTACJA PRAWNA Warunki przyłączenia pismo STOEN znak ST-W/ZG/398/2009 z dnia OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Charakterystyka obiektu Podstawa opracowania Zakres opracowania Zasilanie w energię elektryczną Instalacje wewnętrznych linii zasilających Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych Instalacja siłowa Instalacje słaboprądowe Instalacja oddymiania poŝarowego klatek schodowych Instalacja ogrzewania koszy rur spustowych instalacji odwodnienia dachu Prowadzenie kabli i przewodów Instalacje ochrony odgromowej i ochrony przeciwprzepięciowej Instalacje ochrony przeciwporaŝeniowej Instalacja połączeń wyrównawczych Ochrona przeciwpoŝarowa Uwagi końcowe OBLICZENIA TECHNICZNE Dobór wewnętrznych linii zasilających (wlz) i zabezpieczeń Sprawdzenie skuteczności ochrony od poraŝeń oraz spadku napięcia Obliczenie natęŝenia oświetlenia 8 4. CZĘŚĆ GRAFICZNA E-1. E-2. E-3. E-4. E-5. E-6. E-7. E-8. E-9. E-10. E-11. E-12. E-13. E-14. E-15. E-16. E-17. E-18. Schemat strukturalny układu zasilania budynki Bastion i Luneta. Schemat strukturalny układu zasilania budynek Barkan. Schemat strukturalny układu zasilania budynek Redan. Tablice rozdzielcze. Schematy ideowe. Elewacje. Schemat ideowy instalacji oddymiania. Schemat ideowy instalacji telewizji wewnętrznej. Schemat ideowy instalacji domofonowej. Schemat ideowy instalacji telefonicznej. Schemat ideowy instalacji komputerowej. Plan instalacji elektrycznych budynki Bastion i Luneta rzut parteru. Plan instalacji elektrycznych budynki Bastion i Luneta rzut kondygnacji powtarzalnej. Plan instalacji odgromowej budynki Bastion i Luneta rzut dachu. Plan instalacji elektrycznych budynek Barkan rzut parteru. Plan instalacji elektrycznych budynek Barkan rzut kondygnacji powtarzalnej. Plan instalacji odgromowej budynek Barkan rzut dachu. Plan instalacji elektrycznych budynek Redan rzut parteru. Plan instalacji elektrycznych budynek Redan rzut kondygnacji powtarzalnej. Plan instalacji odgromowej budynek Redan rzut dachu. KON-308/09/PW-A3/E 1

3 Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta, Redan Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Przedmiot opracowania. Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla budynków mieszkalnych Barkan, Bastion, Luneta, Redan w projektowanym zespole budynków komunalno-socjalnych z funkcją usługowo-handlową, budynek garaŝu, infrastruktura techniczna i elementy zagospodarowania na terenie zabytkowego Fortu Śliwickiego na działkach nr: 12/2, 15, 27, 28, 29 w obr , Warszawa, Praga- Północ 2.2. Charakterystyka obiektu. Budynek budowany będzie w technologii tradycyjnej z komórkami lokatorskim oraz lokalem usługowym na poziomie parteru. Na pozostałych 6-ciu powtarzalnych kondygnacjach zaprojektowano lokale mieszkalne. Ogrzewanie mieszkań z wymiennikowni zlokalizowanej na poziomie parteru. KaŜde mieszkanie z kuchenką elektryczną Podstawa opracowania. Projekt instalacji elektrycznej wykonano na podstawie: zlecenia Inwestora warunki przyłączenia projektu architektonicznego obowiązujących norm i przepisów 2.4. Zakres opracowania. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę: instalację wewnętrznych linii zasilających tablicę rozdzielczą instalację oświetlenia i gniazd wtykowych instalację gniazd wtykowych ogólnego zastosowania instalację odgromową, instalację telefoniczną, komputerową, telewizji wewnętrznej, domofonową, oddymiania klatek schodowych, instalację ochrony przeciwporaŝeniowej instalację połączeń wyrównawczych 2.5. Zasilanie w energię elektryczną. Zasilanie wykonane zostanie zgodnie z warunkami przyłączenia liniami kablowymi nn 0,4kV ze stacji transformatorowej nr do złącz kablowych typu Z3-a zabudowanych na elewacji budynku podtynkowo przy klatce schodowej. PowyŜsze stanowić będzie oddzielne opracowanie. Od złącza kablowego do głównej tablicy rozdzielczej TG-TA wykonana zostanie wewnętrzna linia zasilająca jak na rysunku nr E1. Złącz kablowy 1 LUNETA Złącz kablowy 2 LUNETA Złącz kablowy 1 BARKAN Złącz kablowy 2 BARKAN Liczba mieszkań Moc na jedno mieszkanie 10,0 10,0 10,0 10,0 Moc odb. administracyjnych 20,0 20,0 20,0 20,0 Moc odb. usługowych 20,0 10,0 Wsp. Jednoczesności 0,213 0,213 0,245 0,213 P I [kw] 340,0 320,0 270,0 320,0 P O [kw] 103,9 83,9 88,8 83,9 I O [A] 171,1 138,2 146,2 138,2 Złącz kablowy 1 BASTION Złącz kablowy 2 BASTION Złącz kablowy 1 REDAN Złącz kablowy 2 REDAN Liczba mieszkań Moc na jedno mieszkanie 10,0 10,0 10,0 10,0 Moc odb. administracyjnych 20,0 20,0 20,0 20,0 Moc odb. usługowych 20,0 20,0 Wsp. Jednoczesności 0,213 0,213 0,245 0,213 P I [kw] 340,0 320,0 280,0 320,0 P O [kw] 103,9 83,9 98,8 83,9 I O [A] 171,1 138,2 162,7 138,2 KON-308/09/PW-A3/E 2

4 Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta, Redan Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne W tablicy TG znajduje się główny wyłącznik DPX 250A z cewką wybijakową, która realizuje wyłączenie poŝarowe budynku. Przy kaŝdym wejściu do budynku znajduję się przycisk grzybkowy w obudowie przeszklonej otwierający wyłącznik główny w tablicy TG. Tablica TA realizuje pomiar dla obwodów administracyjnych (wspólnych): oświetlenia zewnętrznego, zasilania tablic instalacji słaboprądowych, itp. Tablice piętrowe TP1.1 TP2.6. realizują pomiar dla tablic mieszkaniowych TM1.1 TM Instalacje wewnętrznych linii zasilających. Głównym elementem rozdziału energii jest tablica główna TG z której wyprowadzone są wszystkie obwody zasilające tablice piętrowe. Tablice piętrowe realizują pomiar energii elektrycznej dla kaŝdego z mieszkań oddzielnie oraz stanowią rozdział pozostałych instalacji do kaŝdego z mieszkań. Tablice mieszkaniowe wykonane będą jako wnękowe i wyposaŝone w: rozłącznik izolacyjny umoŝliwiający wyłączenie rozdzielnicy spod napięcia ochronniki od przepięć urządzenia zabezpieczające obwody odbiorcze, takie jak wyłączniki nadmiarowe oraz wyłączniki róŝnicowoprądowe elementy sterownicze oświetlenia i innych instalacji wynikające z potrzeb technologii obiektu euroszyny do montaŝu aparatury elektroinstalacyjnej Zaprojektowano tablice mieszkaniowe w obudowach firmy SABAJ. Tablica administracyjna TA, wyposaŝona w licznik energii elektrycznej zasilać będzie: obwody oświetlenia klatek schodowych, gniazda wtyczkowe administracyjne, oświetlenie zewnętrzne, podgrzewacze rynien i rur spustowych, wentylatory systemów nawiewnego i wywiewnego, tablicę wymiennikowni (kotły c.o. i pompy cyrkulacyjne, grzejnik w pomieszczeniu przyłącza wody ), Tablice piętrowe TP zlokalizowane na kaŝdej kondygnacji mieszkalnej na klatkach schodowych wyposaŝone będą w: plombowane złącza odgałęźne wlz, zabezpieczenia przelicznikowe mieszkań, liczniki energii czynnej, trójfazowe, indukcyjne, złącza odgałęźne instalacji telewizji kablowej, puszki odgałęźne instalacji domofonowej. łączówki rozgałęźne dla instalacji telefonicznej. Zasilanie tablic dziwgów osobowych (TDZ) hydroforni (TH) wymiennikowi cieplnych (TW) oraz tablic usługowych TU wykonać przewodami podtynkowymi jak na rysunkach. WyposaŜenie tablic TDZ, TH, TW oraz TU nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych. W obiekcie projektuje się wykonanie następujących instalacji oświetleniowych: oświetlenie podstawowe wewnętrzne, oświetlenie awaryjne/nocne, oświetlenie zewnętrzne, Oświetlenie podstawowe: Ilość i rodzaj opraw oświetleniowych dobrano na podstawie normy Światło i oświetlenie oświetlenie miejsc pracy miejsca pracy we wnętrzach EN :2002 (E) Przyjęto następujące parametry oświetleniowe: równomierność natęŝenia oświetlenia na powierzchni pracy nie mniej jak 0,7 KON-308/09/PW-A3/E 3

5 Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta, Redan Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne równomierność natęŝenia oświetlenia na powierzchni otaczającej miejsce pracy nie mniej jak 0,5 równomierność natęŝenia oświetlenia na drogach komunikacyjnych nie mniej jak 0,4. Poziomy natęŝeń oświetlenia: klatki schodowe Eśr 150 lx korytarze Eśr 100 lx W pomieszczeniach garaŝy zastosowano świetlówkowe oprawy szczelne IP65. W klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych oprawy świetlówkowe z elektronicznymi układami zapłonowymi. W obliczeniach przyjęto współczynnik utrzymania równy 0,67 przyjmując czyste pomieszczenia oraz 3 letni cykl konserwacyjny. Oświetlenie zewnętrzne: Oprawy oświetlenia zewnętrznego sterowane są z wyłącznika zmierzchowego. Przewidziano wykonanie obwodów jednofazowych zasilających oprawę w wiatrołapie oraz oprawę z numerem budynku. Oświetlenie awaryjne z funkcją oświetlenia nocnego: Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenie awaryjnego w oparciu o oprawy fluorescencyjne autonomicze z wbudowanymi bateriami akumulatorów zapewniającego oświetlenie przez okres min dwóch godzin. Oprawy z funkcją pracy na jasno stanowić będą oświetlenie nocne. Oprawy załączać się będą automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego, nie później niŝ 1sek. NatęŜenie oświetlenia ewakuacyjnego będzie wynosiło nie mniej niŝ 1 lx przy powierzchni podłogi. W przypadku awaryjnego zaniku napięcia zasilania w danej części obiektu, oprawy w pomieszczeniach, w których zanikło zasilanie, automatycznie i bezzwłocznie załączy się W ciągach komunikacyjnych zainstalowane będą oprawy wyposaŝone w piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji. Sterowanie oświetleniem w ciągach komunikacyjnych będzie się odbywało za pomocą czujników ruchu. Dobrano czujniki o zasięgu min. 16m oraz kącie min 110 o. W mieszkaniach i pomieszczeniach usługowych będą wykonane wypusty do zainstalowania oświetlenia wg wyboru uŝytkowników. Załączanie oświetlenia będzie zrealizowane za pomocą łączników wieloobwodowych Instalacja siłowa. Instalacja zaprojektowana została dla zasilania dźwigu osobowego TDZ. Obwody trójfazowe zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowo prądowymi i róŝnicowo - prądowymi. Instalacje siłowe wykonać linią pięcioprzewodową z odrębnym przewodem neutralnym Instalacje słaboprądowe Dla celów rozprowadzenie instalacji słaboprądowych przewidziano na poziomie piwnic wykonanie koryt kablowych pomiędzy tablicami rozdzielczymi instalacji słabopradowych zlokalizowanych w zestawach tablic rozdzielczych TA. Ze skrzynek wyprowadzone piony naleŝy prowadzić poprzez piętrowe tablice rozdzielcze w rurkach instalacyjnych RVS 47 i RVS 28. Na odcinku pion mieszkanie kable prowadzić w rurkach RVS 13,5. Rozprowadzenie instalacji wewnątrz mieszkania prowadzić w rurkach RVS 11. Instalacja domofonu. W budynku przewidziano zabudowę instalacji domofonowej. Drzwi wejściowe do klatek schodowych wyposaŝone będą w zamki elektromagnetyczne. Przy drzwiach zostaną zainstalowane bramofony a w mieszkaniach unifony. Instalacja wykonana będzie przewodami wieloparowymi układanymi w rurach PVC. Odgałęzienia do mieszkań wykonane zostaną w puszkach zabudowanych w piętrowych wnękach instalacji elektrycznej. Instalacja telefoniczna. Do kaŝdego mieszkania doprowadzona zostanie telefoniczna linia abonencka przyłączona do centrali miejskiej. Linie do mieszkań prowadzone będą w ochronnych rurach PVC, w korytku kablowym, przez pomieszczenia garaŝy a w pionach, we wnękach instalacji elektrycznej. Szafka rozdzielcza instalacji, z 80-parową łączówką, zlokalizowana została obok tablicy głównej budynku. KON-308/09/PW-A3/E 4

6 Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta, Redan Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne Kablowa linia telekomunikacyjna od centrali miejskiej do szafki rozdzielczej budynku doprowadzona zostanie przez TP S.A. na podstawie własnego projektu rozbudowy sieci. Instalacja informatyczna. Rozwiązanie techniczne zewnętrznej instalacji informatycznej zostanie opracowane przez operatora wyłonionego na podstawie przetargu. W ramach wewnętrznej instalacji internetowej przewiduje się zabudowę w budynku szafki informatycznej bez wyposaŝenia. Od szafki do mieszkań wykonana zostanie promieniowa sieć LAN prowadzona przewodem UTP kat.5, układanym jak instalacja telefoniczna. Sieć zakończona zostanie w kaŝdym mieszkaniu gniazdem RJ45. Instalacja telewizyjna wewnętrzna. KaŜde mieszkanie wyposaŝone zostanie w gniazdo abonenckie telewizji wewnętrznej. Instalacja wykonana zostanie przewodem współosiowym układanym jak instalacja telefoniczna. Rozgałęźniki instalacji zabudowane będą w piętrowych wnękach instalacji elektrycznej. Szafkę TTV dla zabudowy urządzeń aktywnych proponuje się zlokalizować obok szafki informatycznej Instalacja oddymiania poŝarowego klatek schodowych. W obiekcie projektuje się zainstalować instalację oddymiania poŝarowego. W skład instalacji wchodzą centrale oddymiania poŝarowego z baterią akumulatorów firmy D+H, siłowniki zainstalowanych w uchylnych klapach dachowych klatek schodowych. Dodatkowo system posiada: przyciski awaryjnego odymiania /ROP/ zlokalizowane w klatkach schodowych na pierwszej oraz najwyŝszej kondygnacji, przy wyjściu głównym z obiektu, podwójne przyciski przewietrzania LT zlokalizowane w miejscu montaŝu central oddymiania COD1-4. Centralki zasilić z tablic TA. Całość okablowania wykonać przewodami typu FLAME-X 950 NKGs 0,6/1kV zapewniającymi dopływ energii elektrycznej przez co najmniej 90 minut w temperaturze 7500 C /wg IEC 60754, ZN-FKZ-033 oraz DIN VDE /. Oprzewodowanie prowadzone będzie w rurkach PCV w ścianach, w korytkach instalacyjnych perforowanych. ROPy oraz przyciski przewietrzające instalować na wys. 1,5 1,6m nad poziomem posadzki Instalacja ogrzewania koszy rur spustowych instalacji odwodnienia dachu. Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi zaprojektowano wykonanie instalacji ogrzewanie koszy rur spustowych instalacji odwodnienia dachu. Kosze wyposaŝone zostaną w grzałki Prowadzenie kabli i przewodów W obiekcie zastosowane będą kable i przewody miedziane typu YKY i YDY napięciu izolacji 750V. Główne ciągi zasilania układane będą w rurach ochronnych PCV układanych w bruzdach w ścianach oraz na korytkach kablowych mocowanych do stropu i ścian, podejścia do poszczególnych urządzeń wykonane będą przewodami lub kablami układanymi w rurach ochronnych. Zakłada się iŝ w pomieszczeniach mieszkalnych, korytarzach pom. ogólnie dostępnych całość instalacji wykonana będzie w systemie podtynkowym. Przed wylaniem ścian i stropów Ŝelbetowych naleŝy ułoŝyć i zatopić rurki do prowadzenia przewodów elektrycznych oraz puszki do montaŝu osprzętu elektrycznego, oraz zabezpieczyć przepusty dla rozprowadzenia instalacji elektrycznych. W ściankach prefabrykowanych instalacja prowadzona będzie w rurkach ochronnych. W przestrzeniach nad sufitem podwieszanym w częściach rozbieralnych sufitu w korytkach instalacyjnych, w częściach nierozbieralnych w rurkach ochronnych. Zaleca się wykonanie montaŝu instalacji w systemie montaŝowym HILTI. Przy mocowaniu konstrukcji kablowych naleŝy uwzględnić system ochrony ogniowej elementów budowlanych budynku. Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach naleŝy zabezpieczyć poŝarowo jak dla elementów, przez które, przechodzą w wykonaniu EI systemem zabezpieczenia przejść kablowych np. PYROPLAST: KON-308/09/PW-A3/E 5

7 Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta, Redan Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne Instalacje ochrony odgromowej i ochrony przeciwprzepięciowej Dla budynku projektuje się wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z PN-86/E-05003/01 i PN- IEC , wykorzystując zbrojenie ławy fundamentowej jako uziom instalacji odgromowej. Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi zrealizowano przez zastosowanie ochronników przeciwprzepięciowych, zlokalizowanych w tablicy TG /stopień II i III/, tablicach mieszkaniowych TM /III stopień/ oraz wykonanie ekwipotencjalizacji. Zwody pionowe niskie wykonać drutem Fe/Zn 8mm na uchwytach gąsiorowych mocowanych do połaci dachu. Przewody odprowadzające wykonać drutem Fe/Zn 8mm w rurkach RVS pod tynkiem. Na poziomie 0,5 m nad ziemią zainstalować złącze kontrolne we wnęce zamykanej drzwiczkami metalowymi. Pomiędzy zbrojeniem ławy fundamentowej a zwodem poziomym (drut DFe/Zn 8mm) naleŝy wykonać połączenie drutem Fe 12mm lub bednarką Fe/Zn 30x4mm. Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej poniŝej 10Ω Instalacje ochrony przeciwporaŝeniowej W tablicy TG przewiduje się rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochrony PE i neutralny N. Miejsce rozdziału uziemić, stosując uziomy poziome z bednarki FeZn 30x4. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być większa niŝ 10Ω. Instalację wewnętrzną zaprojektowano w układzie TN S. Od tablicy TG prowadzony jest dodatkowy przewód ochronny PE, do którego odgałęzione są przewody ochronne do poszczególnych odbiorników. Dla skutecznej ochrony przed poraŝeniem zastosowano wyłączniki nadmiarowo-prądowe z członem róŝnicowoprądowym typu P312 o czułości 30mA. W sieci 3~50Hz, 220/380V/TN-S zastosowano ochronę przed poraŝeniem przez szybkie wyłączenie za pomocą ochronnych wyłączników róŝnicowoprądowych o czułości prądowej nie większej niŝ 30mA oraz samoczynnych wyłączników instalacyjnych serii S301 zgodnie z normą PN-IEC : Instalacja połączeń wyrównawczych Dla uniemoŝliwienia występowania ewentualnych róŝnic potencjału na nieelektrycznych instalacjach budynku zaprojektowano wykonanie połączeń wyrównawczych. W pomieszczeniu technicznym przewiduje się ułoŝenie na ścianie głównej szyny połączeń wyrównawczych w postaci bednarki FeZn30x4. Główną szynę wyrównawczą naleŝy połączyć bednarką z szyną PEN tablicach TG.1-2 i przyłączem głównym wody. Do uziemienia magistrali wykorzystać instalację uziemiającą. Z główną szyną wyrównawczą naleŝy połączyć za pomocą bednarki FeZn20x3 szyny ochronne tablic rozdzielczych PE, przewody ochronne PE obwodów rozdzielczych, instalacje wodne, kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, centrale klimatyzacyjne, kanały wentylacyjne, korytka instalacyjne, obudowy metalowe urządzeń, prowadnice dźwigowe, rury, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne Ochrona przeciwpoŝarowa. PoŜar moŝe powstać na skutek : - przeciąŝenia i w konsekwencji nadmiernego wzrostu temperatury obwodów elektrycznych oraz odbiorników, - przepływu prądu z części czynnych, np. przewodów, do części przewodzących dostępnych lub części przewodzących obcych, przy uszkodzeniu izolacji, co moŝe powodować: - nadmierny wzrost temperatury drogi przepływu, lub/i iskrzenie albo palenie się łuku elektrycznego. Zapobiega się przez zastosowanie właściwych i niezawodnych zabezpieczeń nadmiarowo prądowych. Budynek wyposaŝono w główny wyłącznik przeciwpoŝarowy Uwagi końcowe. 1. Całość prac objętych niniejszym opracowaniem naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych - cz. V - instalacje elektryczne oraz przepisami bezpieczeństwa pracy. KON-308/09/PW-A3/E 6

8 Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta, Redan Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne 2. Dopuszcza się stosowanie aparatów i urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych jak podanych w niniejszym opracowaniu. 3. Zestawienie materiałów zawarto w przedmiarze robót. KON-308/09/PW-A3/E 7

9 Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta, Redan Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne 3. OBLICZENIA TECHNICZNE 3.1. Dobór wewnętrznych linii zasilających (wlz) i zabezpieczeń. Zgodnie z normą PN-IEC : 1999 pkt powinny być spełnione warunki: TABLICA ZK=TG TA TM obwód gniazd obwód oświetl. Pi 340,0 20,0 10,0 2,5 1,5 Po 103,9 20,0 10,0 2,0 1,2 Io 171,1 32,9 16,5 10,7 6,4 Typ kabla 4xLY95+ LYŜo50 YDYŜo5x10 YDYŜo5x6 YDYŜo 3x2,5 YDYŜo 3x1,5 l [m] s [mm 2 ] ,5 1,5 U [%] 0,2 0,1 0,8 2,4 2,4 I B [A] 171,1 32,9 16,5 10,7 6,4 I N [A] 200,0 40,0 20,0 25,0 16,0 I Z [A] 245,3 52,2 33,1 33,1 23,1 I 2 [A] 320,0 64,0 34,0 40,0 25,6 1,45 * I Z [A] 355,7 75,7 48,0 48,0 33,5 I A [A] 1200,0 240,0 120,0 150,0 96,0 Z S [ Ω ] 0,010 0,023 0,303 0,545 0,909 Z S *I A < ,5 5,5 36,4 81,8 87,3 gdzie: I B I N I Z oraz I 2 1,45٠I Z I B prąd obliczeniowy w obwodzie [A] I N prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego [A] I Z prąd obciąŝalności długotrwałej kabla/przewodu [A] I 2 prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego [A] 3.2. Sprawdzenie skuteczności ochrony od poraŝeń oraz spadku napięcia. Skuteczność ochrony przed poraŝeniem naleŝy sprawdzić przez pomiary po wykonaniu instalacji. Skuteczność ochrony przed poraŝeniem przez szybkie wyłączanie wyłącznikami instalacyjnymi lub bezpiecznikami jest spełnione dla warunku: Z S x I A < U O gdzie: Z S - impedancja pętli zwarciowej; I A - wartość prądu w amperach, zapewniająca zadziałanie urządzenia odłączającego w czasie określonym w tabeli nr 2 lub dla części instalacji zgodnie z paragrafem 17. Ust. Nr 3 - w czasie nie przekraczającym 5 sek. (obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostałe); U O - napięcie pomiędzy przewodem skrajnym a ziemią w V. Maksymalny procentowy spadek napięcia sprawdzam z zaleŝności: P l U % = k s gdzie: P moc obliczeniowy w obwodzie [kw], l długość obwodu [m], k współczynnik dla linii 3-fazowej miedzianej 88; dla linii 1-fazowej miedzianej 14,5 s przekrój przewodu w obwodzie [mm 2 ] 3.3. Obliczenie natęŝenia oświetlenia Obliczenia natęŝenia oświetlenia zostały wykonane przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych. NatęŜenie oraz równomierność oświetlenia obliczono stosując technikę komputerową (metoda odbić wielokrotnych). KON-308/09/PW-A3/E 8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Piotr) /Author -mark-

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Piotr) /Author -mark-

52

53

54 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Piotr) /Author -mark-

55

56

57 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Piotr) /Author -mark-

58

59

60 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Piotr) /Author -mark-

61

62

63 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Piotr) /Author -mark-

64

65

66 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Piotr) /Author -mark-

67

68

69 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Piotr) /Author -mark-

70

71

72 multimedialne gniazdo abonenckie RTV- DATA QTK 04 RTV: MHz / DATA: MHz QTK 04 F Gniazda abonenckie serii Q produkowane są w nowatorskich korpusach, w których zastosowano dwa autorskie rozwiązania patentowe (P , P ) w zakresie konstrukcji przyłącza wejściowego oraz wprowadzenia specjalnego noża do obrabiania przewodu instalacyjnego. Podłączenie kabla, dotychczas często sprawiające kłopot niedoświadczonemu instalatorowi, staje się dużo łatwiejsze zarówno ze względu na możliwość bezpośredniego oglądania procesu podłączania zarówno żyły gorącej i ekranu, jak i ze względu na brak konieczności zdejmowania opony kabla z ekranu. Osiągnięto przy tym bardzo wysoki stopień ekranowania (> 80 db). Gniazda QTK 04 są gniazdami multimedialnymi typu rozgałęźnikowego i są przeznaczone są do zakończenia wyprowadzeń abonenckich w antenowych sieciach gwiaździstych (przyłączach równoległych) lub odgałęźnych, w których wprowadzono usługę dostępu do Internetu za pośrednictwem modemów kablowych. Gniazda posiadają wyjście DATA, dzięki czemu możliwe jest korzystanie usług multimedialnych poprzez modem internetowy lub dekoder DVB oraz niezależnego korzystania z sygnału radiowotelewizyjnego poprzez wyjście RTV. Gniazda QTK04 posiadają wyjścia IEC, zaś QTK04F wyjścia typu F. Wykonanie podstawowe korpusu gniazda posiada łapki rozpierające i przystosowane jest do współpracy z innymi systemami elektroinstalacyjnymi. Obok pokazano wygląd zalecanych, współpracujących z gniazdem pokryw (QB0, GB0), w tym tzw. nakładek (GB0-xx) ze specjalnie ukształtowanymi otworami do mocowania złączy RJ 45 lub RJ12. Wszystkie gniazda produkowane przez PTH MATT zapewniają wysoką niezawodność i uzyskiwanie katalogowych parametrów dzięki stosowaniu markowych elementów, zaawansowanej technologii montażu powierzchniowego oraz wieloetapowej, 100% kontroli jakości. Przestrzeganie zaś wszystkich wdrożonych procedur Zarządzania Jakością ISO 9001: 2008 zapewnia wysoką jakość i powtarzalność wszystkich kierowanych do sprzedaży produktów. Tłumienie sprzężenia WE-RTV Tłumienie niedopasowania WE-RTV Charakterystyki częstotliwościowe gniazda QTK 04 Tłumienie sprzężenia WE-DATA Tłumienie niedopasowania WE-DATA 1. Parametry tłumieniowe: Zakres MHz Tłumienie niedopasowania RTV - >20 >20 Tłumienie niedopasowania DATA >5 >20 >20 db Tłumienie sprzężenia WE RTV >40 <4 <4,2 Tłumienie sprzężenia WE DATA <4 <4 <4,5 2. Współczynnik skuteczności ekranowania: > 80 db. 3. Wejście: impedancja niesymetr. 75Ω, styk nożowy, max. Ø żyły wewn. przewodu 1.1mm, opony 7mm. 4. Wyjścia: impedancja niesymetryczna 75Ω, złącza wg IEC 169-2, wy. R -gniazdo, wy. TV- wtyk, dla wykonania QTK04F wszystkie wyjścia w postaci gniazda typu F wg IEC , możliwe również inne wykonania. 5. Korpus gniazda: odlew stopu ZnAl pokryty galwanicznie Zn. 6. Współpracujące obudowy: puszka natynkowa-ga1, pokrywa trad.-gb0, pokrywa nowoczesna-qb0, nakładki-ga0-xx. 7. Wymiary korpusu gniazda: bez przyłączy-69 x 69 x 25 mm, z przyłączami- 69 x 69 x 41mm. 8. Wymiary gniazda kompletnego z obudową (wym. bez przyłączy) - natynkowego 75 x 75 x 32 mm, podtynkowego 75 x 75 x 27 mm. 9. Wykonania gniazda: podstawowe - korpus z łapkami rozpierającymi-qtk04 (QTK04F), natynkowe-qtk04n (QTK04Fn), podtynkowe- QTK04p (QTK04Fp). Uwaga: PTH MATT wykonuje również inne elementy bierne na zamówienie (w zależności od wymagań i możliwości konstrukcyjnych - w różnych dostępnych obudowach).

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKT: PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ W NOWYM SĄCZU ADRES: UL. JAGIELLOŃSKA 56A, DZ.NR 61/2, OBR. 76, NOWY SĄCZ BRANśA: STADIUM: INWESTOR: ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A M.A.T

P R A C O W N I A M.A.T KARTA TYTUŁOWA TYTUŁ : PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD SKRZYśOWANIEM ULIC : BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA ADRES : UL. BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA KRAKÓW FAZA : KONCEPCJA O P I S D O K O N C E P C J

Bardziej szczegółowo

5. Wewn trzne linie zasilaj ce. 6. Tablice rozdzielcze. 7. Instalacja o wietlenia i gniazd wtykowych.

5. Wewn trzne linie zasilaj ce. 6. Tablice rozdzielcze. 7. Instalacja o wietlenia i gniazd wtykowych. SPIS TREŚCI 1.Opis techniczny. 2.Obliczenia techniczne. 3.Warunki techniczne przyłączenia. 4.Rys. nr 1 zasilanie, WLZ - rzut piwnic. 5.Rys. nr 2 zasilanie, WLZ - rzut parteru. 6.Rys. nr 3 zasilanie, WLZ

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablic lokali mieszkalnych TM

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania. 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania. 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Instalacje gniazd

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL. JÓZEFITÓW 1/17 TEL/FAX (012) 633 38 18, e-mail: apa@ architekci.krakow.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL. JÓZEFITÓW 1/17 TEL/FAX (012) 633 38 18, e-mail: apa@ architekci.krakow. AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL. JÓZEFITÓW 1/17 TEL/FAX (012) 633 38 18, e-mail: apa@ architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 INWESTYCJA: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PROJEKT WYKONAWCZY REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : BUDYNEK FILII DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PRZY UL. KOMBATANTÓW 20

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1, TM-2. 4. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-4, TM-5, TM-7

3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1, TM-2. 4. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-4, TM-5, TM-7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Przepisy związane 3. Rysunki lp. nazwa rysunku Numer rysunku 1. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1 PIĘTRO E-01 2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1PIĘTRO E-01A 3. INSTALACJE SIŁY

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PODDASZU BUDYNKU W CZARNOWIE NA DZ. 122 GM. KROSNO ODRZAŃSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PODDASZU BUDYNKU W CZARNOWIE NA DZ. 122 GM. KROSNO ODRZAŃSKIE 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PODDASZU BUDYNKU W CZARNOWIE NA DZ. 122 GM. KROSNO ODRZAŃSKIE Inwestor: Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrz. BRANśA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Stan istniejący 1.4 Stan projektowany 1.4.1 Przeniesienie tablicy licznikowej mieszkania 1.4.2 Instalacja odbiorcza projektowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

71-133 Szczecin ul. Brodzinskiego 32 tel./ fax [091] 487 26 56 Pracownia: 71-712 Szczecin ul. Robotnicza 16 c tel. [091] 428 24 50 fax 428 24 48

71-133 Szczecin ul. Brodzinskiego 32 tel./ fax [091] 487 26 56 Pracownia: 71-712 Szczecin ul. Robotnicza 16 c tel. [091] 428 24 50 fax 428 24 48 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Kazimierz Halicki 71-133 Szczecin ul. Brodzinskiego 32 tel./ fax [091] 487 26 56 Pracownia: 71-712 Szczecin ul. Robotnicza 16 c tel. [091] 428 24 50 fax 428 24 48 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT WYKONAWCZY TOM V BRANŻA : INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W NIEMODLINIE LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 911/7,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnętrznych linii zasilających, tablicy głównej, tablicy administracyjnej, tablic piętrowych i licznikowych, wymiana przewodów

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach antykwariatu przy ul. Ząbkowskiej 13 w WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach antykwariatu przy ul. Ząbkowskiej 13 w WARSZAWIE Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Północ ul. Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach antykwariatu przy ul.

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA..2 1.1. Przedmiot opracowania..2 1.2. Podstawa opracowania..2 1.3. Zakres opracowania..2 1.4. Uprawnienia budowlane zespołu projektowego..2 2.OPIS TECHNICZNY..7

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 E L K R A S PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 01-856 Warszawa ul. Magiera 28 m 12 tel.835-90-26 ; e-mail:elkras@interia.pl Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Rysunki - rys. nr 1 - rzut piwnic wlz - skala 1 : 100 - rys. nr 2 - rzut piwnic instalacje elektryczne - skala 1 : 100 - rys. nr 3 - rzut parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY "ELEKTROPLAN" NR.ARCH.: 910 WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH 44-240 ŻORY UL.

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTROPLAN NR.ARCH.: 910 WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH 44-240 ŻORY UL. PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROPLAN" 44-240 ŻORY UL.WODZISŁAWSKA 1 TEL 43-50-788, FAX 43-50-810 NR.ARCH.: 910 INWESTOR: URZĄD GMINY SUSZEC 43-267 SUSZEC, UL.LIPOWA 1 OBIEKT: BUDYNEK REMIZO-ŚWIETLICY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy. : ul. Junacka 11-21, Poznań

Projekt budowlano-wykonawczy. : ul. Junacka 11-21, Poznań Zakład Usług Technicznych TECH-SERWIS Ryszard Nowakowski 60-542 Poznań ul. K. Janickiego 19 telefon 0-602-246-410 Projekt budowlano-wykonawczy PROJEKT OBIEKT BRANŻA ADRES INWESTOR : Modernizacja wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zawiera. 1. Stronę tytułową. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych parter.

Opracowanie zawiera. 1. Stronę tytułową. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych parter. Opracowanie zawiera 1. Stronę tytułową. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych parter. 5. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych piętro 1 Opis

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI - 1 -

ZAWARTOŚĆ TECZKI - 1 - ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Założenia 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Nazwa projektowanego obiektu 1.3. Adres inwestycji 1.4. zakres opracowania 1.5. Załączniki 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Stan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU C Z W A R T Y W Y M I A R s. c. Biuro: ul. Ratuszowa 11, pok. 616, 03-450 Warszawa NIP 1132630230, REGON 140545515, tel.0608501727 0 501 372 666, 0 504 812 858, tel./fax. (022) 8700293 mail: 44.wymiar@gmail.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. STRONA TYUŁOWA BRANŻOWA... str. 1 2. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI... str. 2 3. Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami... str. 3 4. Kopie zaświadczeń i uprawnień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/. ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR: GMINA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej egz. nr 1 instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej nr działek 186/3, 34/35, 188/4, 188/2, 188/5 obręb -01231 INWESTOR: Gdańska Galeria Miejska ul. Piwna 27/29 80-831 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA

DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA Egz... Inwestor: DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA Nazwa opracowania: DOPOSAśENIE OŚWIETLENIA HALI SPORTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 94,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT BUDOWLANY

mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36 AUTOR PROJEKTU: arch. GRZEGORZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne Przedmiot opracowania: Nazwa i adres obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIĘTRA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z DOBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ WIERZBNO GM. KONIUSZA

Bardziej szczegółowo

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZAKRES PROJEKTU: Instalacja elektryczna. NAZWA OBIEKTU, ADRES BUDOWY: KOTŁOWNIA W BUDYNKU DOM NAUCZYCIELA 06-500 Mława, ul Wyspiańskiego 6 INWESTOR: STAROSTA POWIATU MŁAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE generalny projektant: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 70 535 SZCZECIN UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T/F 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl CZĘŚĆ / teczka

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 PROGO PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 Inwestor Tytuł inwestycji Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo