KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a"

Transkrypt

1 KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i e 3 9, K r a k ó w N I P : R E G O N : B a n k S p ó ł d z i e l c z y w K r z e s z o w i c a c h r - k n r t e l : f a x : e - m a i l : k v p. k v p. p l s e e o u r w e b s i t e : w w w. k v p. p l Temat: Nr opracowania: KON-308/09/PW-A3/E Zespół budynków komunalno-socjalnych z funkcją usługowo-handlową, budynek garaŝu, infrastruktura techniczna i elementy zagospodarowania na terenie zabytkowego Fortu Śliwickiego na działkach nr: 12/2, 15, 27, 28, 29 w obr , Warszawa, Praga-Północ Obiekt: Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta i Redan Lokalizacja: Ul. Jagiellońska, Warszawa, Dzielnica Praga Północ działki nr: 12/2, 15, 27, 28, 29 w obr Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, Warszawa Faza: Projekt Wykonawczy BranŜa: Instalacje elektryczne Projekt sporządził zespół: Imię i nazwisko branŝa uprawnienia Izba budowlana mgr inŝ. arch. Aleksander Mirek Generalny projektant 151/98 MP mgr inŝ. Piotr Kapuściński Elektryka 338/2001 MAP/IE/7128/02 mgr inŝ. Jan Wachacki Elektryka - sprawdzający 120/97 MAP/IE/2615/01 Kraków, listopad 2009

2 Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta, Redan Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DOKUMENTACJA PRAWNA Warunki przyłączenia pismo STOEN znak ST-W/ZG/398/2009 z dnia OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Charakterystyka obiektu Podstawa opracowania Zakres opracowania Zasilanie w energię elektryczną Instalacje wewnętrznych linii zasilających Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych Instalacja siłowa Instalacje słaboprądowe Instalacja oddymiania poŝarowego klatek schodowych Instalacja ogrzewania koszy rur spustowych instalacji odwodnienia dachu Prowadzenie kabli i przewodów Instalacje ochrony odgromowej i ochrony przeciwprzepięciowej Instalacje ochrony przeciwporaŝeniowej Instalacja połączeń wyrównawczych Ochrona przeciwpoŝarowa Uwagi końcowe OBLICZENIA TECHNICZNE Dobór wewnętrznych linii zasilających (wlz) i zabezpieczeń Sprawdzenie skuteczności ochrony od poraŝeń oraz spadku napięcia Obliczenie natęŝenia oświetlenia 8 4. CZĘŚĆ GRAFICZNA E-1. E-2. E-3. E-4. E-5. E-6. E-7. E-8. E-9. E-10. E-11. E-12. E-13. E-14. E-15. E-16. E-17. E-18. Schemat strukturalny układu zasilania budynki Bastion i Luneta. Schemat strukturalny układu zasilania budynek Barkan. Schemat strukturalny układu zasilania budynek Redan. Tablice rozdzielcze. Schematy ideowe. Elewacje. Schemat ideowy instalacji oddymiania. Schemat ideowy instalacji telewizji wewnętrznej. Schemat ideowy instalacji domofonowej. Schemat ideowy instalacji telefonicznej. Schemat ideowy instalacji komputerowej. Plan instalacji elektrycznych budynki Bastion i Luneta rzut parteru. Plan instalacji elektrycznych budynki Bastion i Luneta rzut kondygnacji powtarzalnej. Plan instalacji odgromowej budynki Bastion i Luneta rzut dachu. Plan instalacji elektrycznych budynek Barkan rzut parteru. Plan instalacji elektrycznych budynek Barkan rzut kondygnacji powtarzalnej. Plan instalacji odgromowej budynek Barkan rzut dachu. Plan instalacji elektrycznych budynek Redan rzut parteru. Plan instalacji elektrycznych budynek Redan rzut kondygnacji powtarzalnej. Plan instalacji odgromowej budynek Redan rzut dachu. KON-308/09/PW-A3/E 1

3 Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta, Redan Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Przedmiot opracowania. Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla budynków mieszkalnych Barkan, Bastion, Luneta, Redan w projektowanym zespole budynków komunalno-socjalnych z funkcją usługowo-handlową, budynek garaŝu, infrastruktura techniczna i elementy zagospodarowania na terenie zabytkowego Fortu Śliwickiego na działkach nr: 12/2, 15, 27, 28, 29 w obr , Warszawa, Praga- Północ 2.2. Charakterystyka obiektu. Budynek budowany będzie w technologii tradycyjnej z komórkami lokatorskim oraz lokalem usługowym na poziomie parteru. Na pozostałych 6-ciu powtarzalnych kondygnacjach zaprojektowano lokale mieszkalne. Ogrzewanie mieszkań z wymiennikowni zlokalizowanej na poziomie parteru. KaŜde mieszkanie z kuchenką elektryczną Podstawa opracowania. Projekt instalacji elektrycznej wykonano na podstawie: zlecenia Inwestora warunki przyłączenia projektu architektonicznego obowiązujących norm i przepisów 2.4. Zakres opracowania. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę: instalację wewnętrznych linii zasilających tablicę rozdzielczą instalację oświetlenia i gniazd wtykowych instalację gniazd wtykowych ogólnego zastosowania instalację odgromową, instalację telefoniczną, komputerową, telewizji wewnętrznej, domofonową, oddymiania klatek schodowych, instalację ochrony przeciwporaŝeniowej instalację połączeń wyrównawczych 2.5. Zasilanie w energię elektryczną. Zasilanie wykonane zostanie zgodnie z warunkami przyłączenia liniami kablowymi nn 0,4kV ze stacji transformatorowej nr do złącz kablowych typu Z3-a zabudowanych na elewacji budynku podtynkowo przy klatce schodowej. PowyŜsze stanowić będzie oddzielne opracowanie. Od złącza kablowego do głównej tablicy rozdzielczej TG-TA wykonana zostanie wewnętrzna linia zasilająca jak na rysunku nr E1. Złącz kablowy 1 LUNETA Złącz kablowy 2 LUNETA Złącz kablowy 1 BARKAN Złącz kablowy 2 BARKAN Liczba mieszkań Moc na jedno mieszkanie 10,0 10,0 10,0 10,0 Moc odb. administracyjnych 20,0 20,0 20,0 20,0 Moc odb. usługowych 20,0 10,0 Wsp. Jednoczesności 0,213 0,213 0,245 0,213 P I [kw] 340,0 320,0 270,0 320,0 P O [kw] 103,9 83,9 88,8 83,9 I O [A] 171,1 138,2 146,2 138,2 Złącz kablowy 1 BASTION Złącz kablowy 2 BASTION Złącz kablowy 1 REDAN Złącz kablowy 2 REDAN Liczba mieszkań Moc na jedno mieszkanie 10,0 10,0 10,0 10,0 Moc odb. administracyjnych 20,0 20,0 20,0 20,0 Moc odb. usługowych 20,0 20,0 Wsp. Jednoczesności 0,213 0,213 0,245 0,213 P I [kw] 340,0 320,0 280,0 320,0 P O [kw] 103,9 83,9 98,8 83,9 I O [A] 171,1 138,2 162,7 138,2 KON-308/09/PW-A3/E 2

4 Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta, Redan Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne W tablicy TG znajduje się główny wyłącznik DPX 250A z cewką wybijakową, która realizuje wyłączenie poŝarowe budynku. Przy kaŝdym wejściu do budynku znajduję się przycisk grzybkowy w obudowie przeszklonej otwierający wyłącznik główny w tablicy TG. Tablica TA realizuje pomiar dla obwodów administracyjnych (wspólnych): oświetlenia zewnętrznego, zasilania tablic instalacji słaboprądowych, itp. Tablice piętrowe TP1.1 TP2.6. realizują pomiar dla tablic mieszkaniowych TM1.1 TM Instalacje wewnętrznych linii zasilających. Głównym elementem rozdziału energii jest tablica główna TG z której wyprowadzone są wszystkie obwody zasilające tablice piętrowe. Tablice piętrowe realizują pomiar energii elektrycznej dla kaŝdego z mieszkań oddzielnie oraz stanowią rozdział pozostałych instalacji do kaŝdego z mieszkań. Tablice mieszkaniowe wykonane będą jako wnękowe i wyposaŝone w: rozłącznik izolacyjny umoŝliwiający wyłączenie rozdzielnicy spod napięcia ochronniki od przepięć urządzenia zabezpieczające obwody odbiorcze, takie jak wyłączniki nadmiarowe oraz wyłączniki róŝnicowoprądowe elementy sterownicze oświetlenia i innych instalacji wynikające z potrzeb technologii obiektu euroszyny do montaŝu aparatury elektroinstalacyjnej Zaprojektowano tablice mieszkaniowe w obudowach firmy SABAJ. Tablica administracyjna TA, wyposaŝona w licznik energii elektrycznej zasilać będzie: obwody oświetlenia klatek schodowych, gniazda wtyczkowe administracyjne, oświetlenie zewnętrzne, podgrzewacze rynien i rur spustowych, wentylatory systemów nawiewnego i wywiewnego, tablicę wymiennikowni (kotły c.o. i pompy cyrkulacyjne, grzejnik w pomieszczeniu przyłącza wody ), Tablice piętrowe TP zlokalizowane na kaŝdej kondygnacji mieszkalnej na klatkach schodowych wyposaŝone będą w: plombowane złącza odgałęźne wlz, zabezpieczenia przelicznikowe mieszkań, liczniki energii czynnej, trójfazowe, indukcyjne, złącza odgałęźne instalacji telewizji kablowej, puszki odgałęźne instalacji domofonowej. łączówki rozgałęźne dla instalacji telefonicznej. Zasilanie tablic dziwgów osobowych (TDZ) hydroforni (TH) wymiennikowi cieplnych (TW) oraz tablic usługowych TU wykonać przewodami podtynkowymi jak na rysunkach. WyposaŜenie tablic TDZ, TH, TW oraz TU nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych. W obiekcie projektuje się wykonanie następujących instalacji oświetleniowych: oświetlenie podstawowe wewnętrzne, oświetlenie awaryjne/nocne, oświetlenie zewnętrzne, Oświetlenie podstawowe: Ilość i rodzaj opraw oświetleniowych dobrano na podstawie normy Światło i oświetlenie oświetlenie miejsc pracy miejsca pracy we wnętrzach EN :2002 (E) Przyjęto następujące parametry oświetleniowe: równomierność natęŝenia oświetlenia na powierzchni pracy nie mniej jak 0,7 KON-308/09/PW-A3/E 3

5 Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta, Redan Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne równomierność natęŝenia oświetlenia na powierzchni otaczającej miejsce pracy nie mniej jak 0,5 równomierność natęŝenia oświetlenia na drogach komunikacyjnych nie mniej jak 0,4. Poziomy natęŝeń oświetlenia: klatki schodowe Eśr 150 lx korytarze Eśr 100 lx W pomieszczeniach garaŝy zastosowano świetlówkowe oprawy szczelne IP65. W klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych oprawy świetlówkowe z elektronicznymi układami zapłonowymi. W obliczeniach przyjęto współczynnik utrzymania równy 0,67 przyjmując czyste pomieszczenia oraz 3 letni cykl konserwacyjny. Oświetlenie zewnętrzne: Oprawy oświetlenia zewnętrznego sterowane są z wyłącznika zmierzchowego. Przewidziano wykonanie obwodów jednofazowych zasilających oprawę w wiatrołapie oraz oprawę z numerem budynku. Oświetlenie awaryjne z funkcją oświetlenia nocnego: Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenie awaryjnego w oparciu o oprawy fluorescencyjne autonomicze z wbudowanymi bateriami akumulatorów zapewniającego oświetlenie przez okres min dwóch godzin. Oprawy z funkcją pracy na jasno stanowić będą oświetlenie nocne. Oprawy załączać się będą automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego, nie później niŝ 1sek. NatęŜenie oświetlenia ewakuacyjnego będzie wynosiło nie mniej niŝ 1 lx przy powierzchni podłogi. W przypadku awaryjnego zaniku napięcia zasilania w danej części obiektu, oprawy w pomieszczeniach, w których zanikło zasilanie, automatycznie i bezzwłocznie załączy się W ciągach komunikacyjnych zainstalowane będą oprawy wyposaŝone w piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji. Sterowanie oświetleniem w ciągach komunikacyjnych będzie się odbywało za pomocą czujników ruchu. Dobrano czujniki o zasięgu min. 16m oraz kącie min 110 o. W mieszkaniach i pomieszczeniach usługowych będą wykonane wypusty do zainstalowania oświetlenia wg wyboru uŝytkowników. Załączanie oświetlenia będzie zrealizowane za pomocą łączników wieloobwodowych Instalacja siłowa. Instalacja zaprojektowana została dla zasilania dźwigu osobowego TDZ. Obwody trójfazowe zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowo prądowymi i róŝnicowo - prądowymi. Instalacje siłowe wykonać linią pięcioprzewodową z odrębnym przewodem neutralnym Instalacje słaboprądowe Dla celów rozprowadzenie instalacji słaboprądowych przewidziano na poziomie piwnic wykonanie koryt kablowych pomiędzy tablicami rozdzielczymi instalacji słabopradowych zlokalizowanych w zestawach tablic rozdzielczych TA. Ze skrzynek wyprowadzone piony naleŝy prowadzić poprzez piętrowe tablice rozdzielcze w rurkach instalacyjnych RVS 47 i RVS 28. Na odcinku pion mieszkanie kable prowadzić w rurkach RVS 13,5. Rozprowadzenie instalacji wewnątrz mieszkania prowadzić w rurkach RVS 11. Instalacja domofonu. W budynku przewidziano zabudowę instalacji domofonowej. Drzwi wejściowe do klatek schodowych wyposaŝone będą w zamki elektromagnetyczne. Przy drzwiach zostaną zainstalowane bramofony a w mieszkaniach unifony. Instalacja wykonana będzie przewodami wieloparowymi układanymi w rurach PVC. Odgałęzienia do mieszkań wykonane zostaną w puszkach zabudowanych w piętrowych wnękach instalacji elektrycznej. Instalacja telefoniczna. Do kaŝdego mieszkania doprowadzona zostanie telefoniczna linia abonencka przyłączona do centrali miejskiej. Linie do mieszkań prowadzone będą w ochronnych rurach PVC, w korytku kablowym, przez pomieszczenia garaŝy a w pionach, we wnękach instalacji elektrycznej. Szafka rozdzielcza instalacji, z 80-parową łączówką, zlokalizowana została obok tablicy głównej budynku. KON-308/09/PW-A3/E 4

6 Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta, Redan Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne Kablowa linia telekomunikacyjna od centrali miejskiej do szafki rozdzielczej budynku doprowadzona zostanie przez TP S.A. na podstawie własnego projektu rozbudowy sieci. Instalacja informatyczna. Rozwiązanie techniczne zewnętrznej instalacji informatycznej zostanie opracowane przez operatora wyłonionego na podstawie przetargu. W ramach wewnętrznej instalacji internetowej przewiduje się zabudowę w budynku szafki informatycznej bez wyposaŝenia. Od szafki do mieszkań wykonana zostanie promieniowa sieć LAN prowadzona przewodem UTP kat.5, układanym jak instalacja telefoniczna. Sieć zakończona zostanie w kaŝdym mieszkaniu gniazdem RJ45. Instalacja telewizyjna wewnętrzna. KaŜde mieszkanie wyposaŝone zostanie w gniazdo abonenckie telewizji wewnętrznej. Instalacja wykonana zostanie przewodem współosiowym układanym jak instalacja telefoniczna. Rozgałęźniki instalacji zabudowane będą w piętrowych wnękach instalacji elektrycznej. Szafkę TTV dla zabudowy urządzeń aktywnych proponuje się zlokalizować obok szafki informatycznej Instalacja oddymiania poŝarowego klatek schodowych. W obiekcie projektuje się zainstalować instalację oddymiania poŝarowego. W skład instalacji wchodzą centrale oddymiania poŝarowego z baterią akumulatorów firmy D+H, siłowniki zainstalowanych w uchylnych klapach dachowych klatek schodowych. Dodatkowo system posiada: przyciski awaryjnego odymiania /ROP/ zlokalizowane w klatkach schodowych na pierwszej oraz najwyŝszej kondygnacji, przy wyjściu głównym z obiektu, podwójne przyciski przewietrzania LT zlokalizowane w miejscu montaŝu central oddymiania COD1-4. Centralki zasilić z tablic TA. Całość okablowania wykonać przewodami typu FLAME-X 950 NKGs 0,6/1kV zapewniającymi dopływ energii elektrycznej przez co najmniej 90 minut w temperaturze 7500 C /wg IEC 60754, ZN-FKZ-033 oraz DIN VDE /. Oprzewodowanie prowadzone będzie w rurkach PCV w ścianach, w korytkach instalacyjnych perforowanych. ROPy oraz przyciski przewietrzające instalować na wys. 1,5 1,6m nad poziomem posadzki Instalacja ogrzewania koszy rur spustowych instalacji odwodnienia dachu. Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi zaprojektowano wykonanie instalacji ogrzewanie koszy rur spustowych instalacji odwodnienia dachu. Kosze wyposaŝone zostaną w grzałki Prowadzenie kabli i przewodów W obiekcie zastosowane będą kable i przewody miedziane typu YKY i YDY napięciu izolacji 750V. Główne ciągi zasilania układane będą w rurach ochronnych PCV układanych w bruzdach w ścianach oraz na korytkach kablowych mocowanych do stropu i ścian, podejścia do poszczególnych urządzeń wykonane będą przewodami lub kablami układanymi w rurach ochronnych. Zakłada się iŝ w pomieszczeniach mieszkalnych, korytarzach pom. ogólnie dostępnych całość instalacji wykonana będzie w systemie podtynkowym. Przed wylaniem ścian i stropów Ŝelbetowych naleŝy ułoŝyć i zatopić rurki do prowadzenia przewodów elektrycznych oraz puszki do montaŝu osprzętu elektrycznego, oraz zabezpieczyć przepusty dla rozprowadzenia instalacji elektrycznych. W ściankach prefabrykowanych instalacja prowadzona będzie w rurkach ochronnych. W przestrzeniach nad sufitem podwieszanym w częściach rozbieralnych sufitu w korytkach instalacyjnych, w częściach nierozbieralnych w rurkach ochronnych. Zaleca się wykonanie montaŝu instalacji w systemie montaŝowym HILTI. Przy mocowaniu konstrukcji kablowych naleŝy uwzględnić system ochrony ogniowej elementów budowlanych budynku. Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach naleŝy zabezpieczyć poŝarowo jak dla elementów, przez które, przechodzą w wykonaniu EI systemem zabezpieczenia przejść kablowych np. PYROPLAST: KON-308/09/PW-A3/E 5

7 Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta, Redan Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne Instalacje ochrony odgromowej i ochrony przeciwprzepięciowej Dla budynku projektuje się wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z PN-86/E-05003/01 i PN- IEC , wykorzystując zbrojenie ławy fundamentowej jako uziom instalacji odgromowej. Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi zrealizowano przez zastosowanie ochronników przeciwprzepięciowych, zlokalizowanych w tablicy TG /stopień II i III/, tablicach mieszkaniowych TM /III stopień/ oraz wykonanie ekwipotencjalizacji. Zwody pionowe niskie wykonać drutem Fe/Zn 8mm na uchwytach gąsiorowych mocowanych do połaci dachu. Przewody odprowadzające wykonać drutem Fe/Zn 8mm w rurkach RVS pod tynkiem. Na poziomie 0,5 m nad ziemią zainstalować złącze kontrolne we wnęce zamykanej drzwiczkami metalowymi. Pomiędzy zbrojeniem ławy fundamentowej a zwodem poziomym (drut DFe/Zn 8mm) naleŝy wykonać połączenie drutem Fe 12mm lub bednarką Fe/Zn 30x4mm. Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej poniŝej 10Ω Instalacje ochrony przeciwporaŝeniowej W tablicy TG przewiduje się rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochrony PE i neutralny N. Miejsce rozdziału uziemić, stosując uziomy poziome z bednarki FeZn 30x4. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być większa niŝ 10Ω. Instalację wewnętrzną zaprojektowano w układzie TN S. Od tablicy TG prowadzony jest dodatkowy przewód ochronny PE, do którego odgałęzione są przewody ochronne do poszczególnych odbiorników. Dla skutecznej ochrony przed poraŝeniem zastosowano wyłączniki nadmiarowo-prądowe z członem róŝnicowoprądowym typu P312 o czułości 30mA. W sieci 3~50Hz, 220/380V/TN-S zastosowano ochronę przed poraŝeniem przez szybkie wyłączenie za pomocą ochronnych wyłączników róŝnicowoprądowych o czułości prądowej nie większej niŝ 30mA oraz samoczynnych wyłączników instalacyjnych serii S301 zgodnie z normą PN-IEC : Instalacja połączeń wyrównawczych Dla uniemoŝliwienia występowania ewentualnych róŝnic potencjału na nieelektrycznych instalacjach budynku zaprojektowano wykonanie połączeń wyrównawczych. W pomieszczeniu technicznym przewiduje się ułoŝenie na ścianie głównej szyny połączeń wyrównawczych w postaci bednarki FeZn30x4. Główną szynę wyrównawczą naleŝy połączyć bednarką z szyną PEN tablicach TG.1-2 i przyłączem głównym wody. Do uziemienia magistrali wykorzystać instalację uziemiającą. Z główną szyną wyrównawczą naleŝy połączyć za pomocą bednarki FeZn20x3 szyny ochronne tablic rozdzielczych PE, przewody ochronne PE obwodów rozdzielczych, instalacje wodne, kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, centrale klimatyzacyjne, kanały wentylacyjne, korytka instalacyjne, obudowy metalowe urządzeń, prowadnice dźwigowe, rury, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne Ochrona przeciwpoŝarowa. PoŜar moŝe powstać na skutek : - przeciąŝenia i w konsekwencji nadmiernego wzrostu temperatury obwodów elektrycznych oraz odbiorników, - przepływu prądu z części czynnych, np. przewodów, do części przewodzących dostępnych lub części przewodzących obcych, przy uszkodzeniu izolacji, co moŝe powodować: - nadmierny wzrost temperatury drogi przepływu, lub/i iskrzenie albo palenie się łuku elektrycznego. Zapobiega się przez zastosowanie właściwych i niezawodnych zabezpieczeń nadmiarowo prądowych. Budynek wyposaŝono w główny wyłącznik przeciwpoŝarowy Uwagi końcowe. 1. Całość prac objętych niniejszym opracowaniem naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych - cz. V - instalacje elektryczne oraz przepisami bezpieczeństwa pracy. KON-308/09/PW-A3/E 6

8 Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta, Redan Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne 2. Dopuszcza się stosowanie aparatów i urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych jak podanych w niniejszym opracowaniu. 3. Zestawienie materiałów zawarto w przedmiarze robót. KON-308/09/PW-A3/E 7

9 Budynki Mieszkalne Barkan, Bastion, Luneta, Redan Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne 3. OBLICZENIA TECHNICZNE 3.1. Dobór wewnętrznych linii zasilających (wlz) i zabezpieczeń. Zgodnie z normą PN-IEC : 1999 pkt powinny być spełnione warunki: TABLICA ZK=TG TA TM obwód gniazd obwód oświetl. Pi 340,0 20,0 10,0 2,5 1,5 Po 103,9 20,0 10,0 2,0 1,2 Io 171,1 32,9 16,5 10,7 6,4 Typ kabla 4xLY95+ LYŜo50 YDYŜo5x10 YDYŜo5x6 YDYŜo 3x2,5 YDYŜo 3x1,5 l [m] s [mm 2 ] ,5 1,5 U [%] 0,2 0,1 0,8 2,4 2,4 I B [A] 171,1 32,9 16,5 10,7 6,4 I N [A] 200,0 40,0 20,0 25,0 16,0 I Z [A] 245,3 52,2 33,1 33,1 23,1 I 2 [A] 320,0 64,0 34,0 40,0 25,6 1,45 * I Z [A] 355,7 75,7 48,0 48,0 33,5 I A [A] 1200,0 240,0 120,0 150,0 96,0 Z S [ Ω ] 0,010 0,023 0,303 0,545 0,909 Z S *I A < ,5 5,5 36,4 81,8 87,3 gdzie: I B I N I Z oraz I 2 1,45٠I Z I B prąd obliczeniowy w obwodzie [A] I N prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego [A] I Z prąd obciąŝalności długotrwałej kabla/przewodu [A] I 2 prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego [A] 3.2. Sprawdzenie skuteczności ochrony od poraŝeń oraz spadku napięcia. Skuteczność ochrony przed poraŝeniem naleŝy sprawdzić przez pomiary po wykonaniu instalacji. Skuteczność ochrony przed poraŝeniem przez szybkie wyłączanie wyłącznikami instalacyjnymi lub bezpiecznikami jest spełnione dla warunku: Z S x I A < U O gdzie: Z S - impedancja pętli zwarciowej; I A - wartość prądu w amperach, zapewniająca zadziałanie urządzenia odłączającego w czasie określonym w tabeli nr 2 lub dla części instalacji zgodnie z paragrafem 17. Ust. Nr 3 - w czasie nie przekraczającym 5 sek. (obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostałe); U O - napięcie pomiędzy przewodem skrajnym a ziemią w V. Maksymalny procentowy spadek napięcia sprawdzam z zaleŝności: P l U % = k s gdzie: P moc obliczeniowy w obwodzie [kw], l długość obwodu [m], k współczynnik dla linii 3-fazowej miedzianej 88; dla linii 1-fazowej miedzianej 14,5 s przekrój przewodu w obwodzie [mm 2 ] 3.3. Obliczenie natęŝenia oświetlenia Obliczenia natęŝenia oświetlenia zostały wykonane przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych. NatęŜenie oraz równomierność oświetlenia obliczono stosując technikę komputerową (metoda odbić wielokrotnych). KON-308/09/PW-A3/E 8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Piotr) /Author -mark-

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Piotr) /Author -mark-

52

53

54 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Piotr) /Author -mark-

55

56

57 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Piotr) /Author -mark-

58

59

60 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Piotr) /Author -mark-

61

62

63 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Piotr) /Author -mark-

64

65

66 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Piotr) /Author -mark-

67

68

69 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Piotr) /Author -mark-

70

71

72 multimedialne gniazdo abonenckie RTV- DATA QTK 04 RTV: MHz / DATA: MHz QTK 04 F Gniazda abonenckie serii Q produkowane są w nowatorskich korpusach, w których zastosowano dwa autorskie rozwiązania patentowe (P , P ) w zakresie konstrukcji przyłącza wejściowego oraz wprowadzenia specjalnego noża do obrabiania przewodu instalacyjnego. Podłączenie kabla, dotychczas często sprawiające kłopot niedoświadczonemu instalatorowi, staje się dużo łatwiejsze zarówno ze względu na możliwość bezpośredniego oglądania procesu podłączania zarówno żyły gorącej i ekranu, jak i ze względu na brak konieczności zdejmowania opony kabla z ekranu. Osiągnięto przy tym bardzo wysoki stopień ekranowania (> 80 db). Gniazda QTK 04 są gniazdami multimedialnymi typu rozgałęźnikowego i są przeznaczone są do zakończenia wyprowadzeń abonenckich w antenowych sieciach gwiaździstych (przyłączach równoległych) lub odgałęźnych, w których wprowadzono usługę dostępu do Internetu za pośrednictwem modemów kablowych. Gniazda posiadają wyjście DATA, dzięki czemu możliwe jest korzystanie usług multimedialnych poprzez modem internetowy lub dekoder DVB oraz niezależnego korzystania z sygnału radiowotelewizyjnego poprzez wyjście RTV. Gniazda QTK04 posiadają wyjścia IEC, zaś QTK04F wyjścia typu F. Wykonanie podstawowe korpusu gniazda posiada łapki rozpierające i przystosowane jest do współpracy z innymi systemami elektroinstalacyjnymi. Obok pokazano wygląd zalecanych, współpracujących z gniazdem pokryw (QB0, GB0), w tym tzw. nakładek (GB0-xx) ze specjalnie ukształtowanymi otworami do mocowania złączy RJ 45 lub RJ12. Wszystkie gniazda produkowane przez PTH MATT zapewniają wysoką niezawodność i uzyskiwanie katalogowych parametrów dzięki stosowaniu markowych elementów, zaawansowanej technologii montażu powierzchniowego oraz wieloetapowej, 100% kontroli jakości. Przestrzeganie zaś wszystkich wdrożonych procedur Zarządzania Jakością ISO 9001: 2008 zapewnia wysoką jakość i powtarzalność wszystkich kierowanych do sprzedaży produktów. Tłumienie sprzężenia WE-RTV Tłumienie niedopasowania WE-RTV Charakterystyki częstotliwościowe gniazda QTK 04 Tłumienie sprzężenia WE-DATA Tłumienie niedopasowania WE-DATA 1. Parametry tłumieniowe: Zakres MHz Tłumienie niedopasowania RTV - >20 >20 Tłumienie niedopasowania DATA >5 >20 >20 db Tłumienie sprzężenia WE RTV >40 <4 <4,2 Tłumienie sprzężenia WE DATA <4 <4 <4,5 2. Współczynnik skuteczności ekranowania: > 80 db. 3. Wejście: impedancja niesymetr. 75Ω, styk nożowy, max. Ø żyły wewn. przewodu 1.1mm, opony 7mm. 4. Wyjścia: impedancja niesymetryczna 75Ω, złącza wg IEC 169-2, wy. R -gniazdo, wy. TV- wtyk, dla wykonania QTK04F wszystkie wyjścia w postaci gniazda typu F wg IEC , możliwe również inne wykonania. 5. Korpus gniazda: odlew stopu ZnAl pokryty galwanicznie Zn. 6. Współpracujące obudowy: puszka natynkowa-ga1, pokrywa trad.-gb0, pokrywa nowoczesna-qb0, nakładki-ga0-xx. 7. Wymiary korpusu gniazda: bez przyłączy-69 x 69 x 25 mm, z przyłączami- 69 x 69 x 41mm. 8. Wymiary gniazda kompletnego z obudową (wym. bez przyłączy) - natynkowego 75 x 75 x 32 mm, podtynkowego 75 x 75 x 27 mm. 9. Wykonania gniazda: podstawowe - korpus z łapkami rozpierającymi-qtk04 (QTK04F), natynkowe-qtk04n (QTK04Fn), podtynkowe- QTK04p (QTK04Fp). Uwaga: PTH MATT wykonuje również inne elementy bierne na zamówienie (w zależności od wymagań i możliwości konstrukcyjnych - w różnych dostępnych obudowach).

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW EGZ. NR 4 TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJA ODDYMIANIA I OŚ. AWARYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW BRANŻA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Adam Wojtan 35-060 Rzeszów ul. Targowa 3 tel. 0-17/862-57-93 PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT WYKONAWCZY TOM V BRANŻA : INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W NIEMODLINIE LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 911/7,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: Instalacje sygnalizacyjne w proj. budynku biblioteczno-administracyjnym w Chmielniku, plac Kościuszki i ul. Szydłowska 1A.

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: Instalacje sygnalizacyjne w proj. budynku biblioteczno-administracyjnym w Chmielniku, plac Kościuszki i ul. Szydłowska 1A. PROJEKT BUDOWLANY. Temat: Instalacje sygnalizacyjne w proj. budynku biblioteczno-administracyjnym w Chmielniku, plac Kościuszki i ul. Szydłowska 1A. SPIS TREŚCI: I. Część ogólna. 1. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo