aquatherm Polska Jacek Ligaszewski ul. Pu³awska 538, Warszawa, tel. /fax (0-22) , ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "aquatherm Polska Jacek Ligaszewski ul. Pu³awska 538, 02-884 Warszawa, tel. /fax (0-22) 643 86 79, 643 86 81, 643 38 22 www.aquatherm.com."

Transkrypt

1 Lista referencyjna aquatherm Polska Jacek Ligaszewski ul. Pu³awska 538, , tel. /fax (0-22) , ,

2 aquatherm-polska Firma aquatherm-polska (w³aœcicielem jest Jacek Ligaszewski) dzia³a w Polsce od maja 1991r. jako przedstawiciel niemieckich Zak³adów Aquatherm GmbH (Attendorn). Zajmuje siê dystrybucj¹ systemów instalacyjnych (wodoci¹gowych i grzewczych) z polipropylenu PP-R i polibutylenu PB. W imponuj¹cy sposób rozwinê³a dzia³alnoœæ nie tylko na polu handlowym, lecz tak e w zakresie szkoleñ, pomocy placówkom oœwiatowym, wspó³pracy z instytutami naukowymi. Dzisiaj zajmuje niekwestionowan¹ pozycjê lidera wœród przedsiêbiorstw o podobnym profilu dzia³ania. Istotnym etapem w rozwoju firmy by³o uruchomienie w sierpniu 1995 r. produkcji elementów systemu fusiotherm W maju w Warszawie powstaje firma aquatherm-polska Rozpoczêcie szkoleñ dla projektantów i instalatorów 1992 Przenosiny firmy na ul. Pu³awsk¹ W Polsce firma posiada ju 3 filie i 12 przedstawicielstw 1993 Wyró nienie firmy statuetk¹ Z³otego Instalatora za system instalacyjny fusiotherm Pojawia siê nowatorskie rozwi¹zanie rury zespolonej Stabi z wk³adk¹ aluminiow¹ perforowan¹ 1994 Do koñca roku przeszkolono 5000 osób Wprowadzenie do sprzeda y bloków zaworowych i rozdzielczych ( zielone krzy ówki) Kolejny Z³oty Instalator za wysoki poziom szkoleñ 1995 Oddanie do u ytku hali produkcyjno-magazynowo-biurowej o powierzchni? Sierpieñ uruchomienie w Warszawie produkcji elementów systemu fusiotherm Wprowadzenie rur i kszta³tek o œrednicy 110 mm Odznaczenie firmy Z³otym Medalem Zas³u ony dla Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych 1996 Oddanie do u ytku nowego budynku biurowego Obchody 5-lecia firmy w hotelu Jan III Sobieski Wprowadzenie nowej rury do ogrzewania pod³ogowego z polibutylenu 1997 Uruchomienie nowego Oœrodka Szkoleniowego na ulicy Pu³awskiej w Warszawie Firma aquatherm-polska zostaje objêta zasiêgiem œwiatowej sieci informacyjnej powstaje domena aquatherm.com.pl 1998 Liczba przeszkolonych projektantów i instalatorów przekroczy³a Firma otrzymuje statuetkê Z³oty Instalator dla Najlepszych za rok Promocja nowej, unikalnej rury zespolonej fusiotherm Stabi Glass Wprowadzenie systemu ogrzewania boisk i hal sportowych Firma oferuje w³asny program do projektowania instalacji centralnego ogrzewania 2001 Wprowadzenie nowego, zaciskowego systemu instalacyjnego aquatherm SHT z polibutylenu PB Nowe obiekty aquatherm-polska hala produkcyjno-magazynowa oraz reprezentacyjny biurowiec W sprzeda y pojawia siê rura o œrednicy 125 mm

3 aquatherm aquatherm GmbH tradycja, jakoœæ, nowatorstwo Zatopione w zieleni westfalskiego miasteczka Attendorn rozleg³e hale Zak³adów aquatherm-gmbh rocznie opuszcza 25 milionów metrów rur. Zanim trafi¹ do klientów, poddawane s¹ kontroli jakoœci jednego z najnowoczeœniejszych w Europie laboratorium. Tutaj te rodz¹ siê nowatorskie rozwi¹zania techniczne: rury zbrojone aluminium i w³óknem szklanym, z³¹czki siode³kowe, bloki rozdzielcze... Zielone instalacje aquatherm spotkaæ mo na w obiektach na ca³ym œwiecie, tak e na oceanach, na wielkich liniowcach pasa erskich. Rok 1973 oficjalna data rozpoczêcia dzia³alnoœci aquatherm GmbH (produkcja ogrzewania pod³ogowego System instalacyjny z polipropylen fusiotherm zaczêto produkowaæ w 1981 roku W 1985 skonstruowano pierwsz¹ rurê zespolon¹ z aluminium fusiotherm Stabi Zak³ady aquatherm GmbH Attendorn/Radeberg Uruchomienie drugiego zak³adu na terenie Niemiec w Radebergu ko³o Drezna rok 1992 Polska jest jedynym miejscem poza granicami Niemiec, w którym odbywa siê produkcja wyrobów aquatherm (, od 1995 r.) Hotel Sirene, Belek, Turcja Od 1996 roku produkowane s¹ rury z polibutylenu, stanowi¹ce podstawê nowego, zaciskowego systemu instalacyjnego aquatherm SHT 1997 Zak³ady aquatherm GmbH otrzymuj¹ certyfikat ISO 9001 Klasztor Œw. Urszuli, Attendorn, Niemcy Ca³kowita roczna (2000) produkcja aquatherm to 25 milionów metrów rur i 30 milionów z³¹czek o œrednicach od 16 do 110 mm Sissi-Palast, Korfu, Grecja Zatrudnienie w Zak³adach w Niemczech wynosi 330 pracowników Produkty aquatherm rozprowadzane s¹ na ca³ym œwiecie poprzez sieæ 53 przedstawicielstw Ogród ZOO, Moskwa, Rosja Zak³adowe laboratorium badawcze (900 m2) to jedna z najnowoczeœniejszych placówek tego typu w Europie Klinika prywatna, Bruksela, Belgia Obiekty z instalacjami fusiotherm i aquatherm gêsto rozsiane s¹ po œwiecie oprócz Europy mo na je spotkaæ w Libanie, Kuwejcie, Nowej Zelandii, Filipinach, Namibii, Australii, na Kubie i w Chinach Szpital okrêgowy, Drezno, Niemcy Po wszystkich oceanach œwiata p³ywaj¹ luksusowe, najwiêksze liniowce wyposa one w zielone instalacje Costa Victoria, Costa Classica, Costa Marina, Ulyssee, Norwegen Sky... Statek pasa erski, Costa Victoria Hotel Bali III, Benidorm, Hiszpania

4 Obiekty budownictwa mieszkaniowego Dla mieszkañców domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych wa ne jest, aby woda p³yn¹ca z rur by³a zdrowa a instalacje grzewcze trwa³e i niezawodne. Warunki te doskonale spe³niaj¹ instalacje fusiotherm i aquatherm. Chorzów budynki mieszkalne ul. Ks. Czempiela 6/8, ul. Ryszki 59 Gdañsk Budynki mieszkalne Oœ. Œwiêtokrzyskie, Budynki mieszkalne Oœ. Olimp Gdynia Budynki mieszkalne SM Posejdon Grudzi¹dz budynki mieszkalne (wymiana) Grudzi¹dzkiej Spó³dzielni Mieszkaniowej Katowice budynek mieszkalny, ul. Tysi¹clecia 86 Kraków Budynki mieszkalne WAM, ul. Grzegórzecka 81, 85, 87, ul S³oneckiego 6, ul. Kwartowa 3a Legionowo Osiedle mieszkaniowe WAM, Legionowo-Piaski Lublin Budynek mieszkalny SM Transportowiec, ul. Zwyciêska Nisko Budynki mieszkalne WAM Oœ lecia 8E, 22 Piaseczno budynki mieszkalne Poznañ budynki mieszkalne: Osiedle M³odych, Winogrady, ul.krakowska, Osiedle Boles³awa Œmia³ego Pruszcz Gdañski Budynki mieszkalno us³ugowe Pruszków budynki mieszkalne Stalowa Wola budynki mieszkalne: ul. Jana Paw³a II 82,84, Poniatowskiego 29, Wojska Polskiego, ul. Okulickiego 1, Ofiar Katynia (3, 5, 13, 27, 29) Œrem budynki mieszkalne (wymiana) budynki mieszkalne (wymiany): ul. Rzymowskiego 39, Modzelewskiego 46/50, Filtrowa, Pu³awska 7/9 budynki mieszkalne ul.nalewki, Wi¹zowa, Ksawerów osiedle mieszkaniowe Nowodwory bud.mieszkalno us³ugowy Flower House ul.ró ana bud.mieszkalne SM Bródno (wymiany) bud.mieszkalne SM Ursynów budynki mieszkalne (2), -Kabaty budynek mieszkalno-biurowy ul.grójecka budynki (84) osiedle Imielin Ursynów (wymiany) budynki mieszkalne Rezydencje Parkowe M³ociny, ul. Hieroglif Budynki mieszkalne WAM, Goc³aw ul. Brygady Poœcigowej 2, 4, 6 Budynki mieszkalne A,B,C,D,E,F,G,H WAM, Nowodwory I Budynki mieszkalne I,J,K,L,M,N,O WAM, Nowodwory II Wejherowo Budynki mieszkalne Oœ. Zielony Stadion W³oc³awek budynki mieszkalne: ul. Wyszyñskiego 14, Królewiecka 42, 44, Warszawska 2/4/6 Wroc³aw budynki mieszkalne: ul. Szczecinska budynki mieszkalne Dach-Bud, ul. Komandorska/Sienkiewicza/Bujwida budynek mieszkalny (wymiana) MSM M³ody Energetyk, ul. Energetyczna budynek mieszkalny SM Jedynka, ul. Szczepiñska 26 Osiedle mieszkaniowe, Imielin, Osiedle mieszkaniowe, Kraków Osiedle mieszkaniowe, ul. Ksawerów, Osiedle mieszkaniowe, Kabaty, Osiedle mieszkaniowe, Przy Królikarni, Nowex, ul. Okulickiego 1 Budynek mieszkalny, ul. Dworkowa, Budynek mieszkalny, ul. Gra yny, Budynki WAM, Goc³aw,

5 Obiekty u ytecznoœci publicznej Uniwersalnoœæ i ró norodnoœæ systemów instalacyjnych oferowanych przez aquatherm-polska sprawia, e mo na je stosowaæ w obiektach o ró norakim przeznaczeniu, niezale nie od przyjêtej technologii i wielkoœci budynków. St¹d tak wielka liczba banków, szkó³, obiektów sportowych i wypoczynkowych, hoteli, szpitali i sanatoriów, obiektów wojskowych itd., w których pracuj¹ instalacje fusiotherm i aquatherm. Rektorat AE, Katowice Dom Akademicki Riviera, Hotel Unia, Lublin Hestia, Sopot Biblioteka Œl¹ska, Katowice Ratusz Gminy Bemowo, Aula KUL, Stalowa Wola Hotel Nadmorski, Gdynia Poczta G³ówna, Lublin Restauracja Mc Donald s, Gdañsk Bielsko-Bia³a Kolegium Nauczycielskie Bydgoszcz Wy sza Szko³a Informatyczna, wymiana c.o., Opera Nova, wymiana c.o. Bystre Oœrodek Wypoczynkowy ZELMER (Bieszczady) Bytów Pomorski Bank Kredytowy, Bank PKO S.A Ciechocinek Sanatorium Wojskowe, Sanatorium Sanvit, wymiana c.o., c.w., instal. solankowa Cieszyn Hotel Pod Brunatnym Jeleniem Czarna Oœrodek wczasowo-szkoleniowy PGNiG, (Bieszczady) Czechowice-Dziedzice K¹pielisko MOSIR D¹browa Tarnowska Hospicjum œw. Brata Alberta, Szko³a Podstawowa w Laskówce, Szko³a Podstawowa nr 1, Szko³a Podstawowa w Brniu, Apteka, Supermarket D³ugopole Dom Wczasowy Rybnickich Zak³adów Naprawczych Duszniki Dom Wczasowy Kopalni Rydu³towy Gdynia Centrum Businessu, Hotel Nadmorski Gdañsk Biurowiec Hestii w Gdañsku (instalacja wodoci¹gowa), Urz¹d Miejski, CEDAT, Restauracja Mc Donald s przy Stawku, Gdañsk Oliwa, Klub Sportowy ak Gliwice Bank Rozwoju Eksportu S.A. Grodzisk Mazowiecki Szpital (400 ³ó ek) Grudzice Dom Samotnej Matki Janów Podlaski Urz¹d Skarbowy Jastrzêbie Zdrój Rejonowy Urz¹d Pracy, Bank PKO S.A., Al. Pi³sudzkiego Jelenia Góra Szpital Wojewódzki, Zabobrze Kaczyce Szko³a Podstawowa Katowice Szko³a Podstawowa nr 51, ul. Przejazdowa 7A, Katowice-Giszowiec, Pawilon Endokrynologii Œl¹skiej Akademii Medycznej, S¹d Wojewódzki, Kredyt Bank, Bank Zachodni, Pawilon Handlowy Dom i Ogród, Akademia Ekonomiczna, bud. A,D, akademiki A, B, wymiana c.o., c.w., z.w., Hipermarket Auchan (inst. wodoc. i c.o.) K¹ty Rybackie Dom Wczasowy Kopalni Jankowiec Kraków Uniwersytet Jagielloñski, ul. Reymonta, Akademia Rolnicza Wydzia³ Technologii ywnoœci, Hotel Holiday Inn, Biurowiec Centrum Biznesu (inst. wodoci¹gowa) Laski Oœrodek dla Niewidomych Dzieci, Biblioteka Brailowska Lisia Góra Oœrodek Zdrowia, Szko³a Podstawowa w Zaczarniu, Szko³a Podstawowa w Œmignie Lublin Hotel ORBIS-UNIA, Al. Rac³awickie, Urz¹d Pocztowy nr 1 (Poczta G³ówna),ul Krakowskie Przedmieœcie, Oddzia³ Celny, ul. Energetyków, Wy sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Administracji, ul. Bursaki, Dom Studenta B UMCS, Hotel EUROPA, ul. Krakowskie Przedmieœcie Ludwikowice K³odzkie Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Wiejska 9 Luszowice Szko³a Podstawowa ódÿ Hotel, ul. Bojowników Getta yski Dom Pomocy Spo³ecznej Marklowice Urz¹d Gminy Miêdzyzdroje Bank Gospodarki ywnoœciowej Nisko Szpital, ul. Sandomierska

6 Obiekty u ytecznoœci publicznej Czeœæ obiektów opisanych na tych stronach to budynki stare, poddane renowacji. System fusiotherm jest szczególnie przydatny w wymianach instalacji. Dlatego te w warszawskim Pa³acu Kultury stare ruroci¹gi wymieniono w³aœnie na zielone, polipropylenowe rury fusiotherm. Olsztyn Bank Handlowy, Szpital Wojskowy, Olsztyn ul. Warszawska 30 Opole Uniwersytet Opolski Kurii Diecezjalnej Piaski Wielkie Hotel Piaski P³ock Przebudowa hotelu, P³ock Dêbowa Góra (Budrox Gostynin) Poddêbice Szpital Powiatowy Poznañ Szpital MSWiA, ul. Dojazd 34, Biurowiec Centrum Biznesu, Garnizonowy Wêze³ ¹cznoœci, Poznañ ul. Koœciuszki, Kuchnia-sto³ówka JW 2452, Poznañ-Krzesiny, Kuchnia-sto³ówka JW. 2748, Poznañ-Babki Pruszków Przychodnia Rejonowa, ul.drzyma³y Przodkowo Zespó³ Szkó³ Agrobiznesu Pszczyna Szko³a Podstawowa Wola k/pszczyny Radgoszcz Szko³a Podstawowa, Szko³a Podstawowa w Zarzeczu,Hala Sportowa K.S. Pogoñ, Bank Œl¹ski S.A. Ruda Œl¹ska Hala Sportowa KS Pogoñ Rybnik Budynek Kredyt Banku, S¹d Rejonowy Sandomierz Hotel Ci emka Sopot Biurowiec HESTIA, Zdrój œw. Wojciecha, instalacja solanki Stalowa Wola Bank Spó³dzielczy, Dom Akademicki KUL, Aula uniwersytecka KUL, Hala Tenisowa (zaplecze), Urz¹d Skarbowy, Internat ZSB, Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Szarwark Szko³a Podstawowa Szczecin Bank Handlowy, ul. Pod Bram¹ 2, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Szyszkowa Szko³a Podstawowa, gm.leœna Œwinoujœcie Dom Wypoczynkowy Rusa³ka Tczew Budynek Telekomunikacji Polskiej S.A Tarnów Budynek Poczty nr 2 Trzebinia Szko³a Podstawowa Turza Œl. Szko³a Podstawowa Kompleks budynków S¹du Najwy szego, Ratusz Gminy Warszwa - Bemowo ul.górczewska, Instytut Chemii Fizycznej PAN, ul. Kasprzaka, Ministerstwo Przemys³u i Handlu, Plac Powstañców Warszawy, Zespó³ Szkó³ Medycznych, ul. Cio³ka, Hotel Hyatt Regency, College of Europe, (Szko³a Biznesu) URM, Natolin, PRiTV, ul. Woronicza 17, Curtis Plaza, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Al.Sobieskiego 1/9, Bar Gruba Kaœka PEPSICO, Bar Zodiak PEPSICO, Modernizacja Teatru Narodowego, Pañstwowy Szpital Kliniczny Nr 1, Szpital Wolski, Pawilon nr 8, Dom Studencki, ul. Kickiego 9, Budynek Starej Chemii Politechniki Warszawskiej, Gmach Najwy szej Izby Kontroli (wymiana c.o.), ul Filtrowa, Oœrodek Sportu i Rekreacji (baseny) ul. Jagielloñska, Basen ul. Rozbrat, Komenda G³ówna Policji (wymiana instalacji z.w. i c.w.), Modernizacja Belwederu (instalacja ciep³a technologicznego), Kompleks us³ugowo- handlowy Multiplex, Hotel Felix, ul.omulewska Wieniec Zdrój Sanatorium Wie yca Oœrodek Wypoczynkowy Stoczni Gdynia Wolsztyn Dom dla Dzieci Specjalnej Troski Betlejemka Wroc³aw Hotel MERCURE PANORAMA, pl. Dominikañski, Zak³ad Karny nr 1, ul. Kleczkowska 52, Bank Wspó³pracy Europejskiej, ul. Sudecka 95, Dom Maklerski Bank Zachodni, ul. Strzegomska 6 Zgorzelec S¹d Rejonowy (wymiana) ory Hala Sportowa Pa³ac Kultury i Nauki, Sanatorium Sanvit,Ciechocinek Optimus, Poczta, Tarnów K¹pielisko MOSiR, Czechowice-Dziedzice Opera Nova, Bydgoszcz Budynek S¹du Najwy szego, Szko³a Podstawowa, Luszowice Centrum Biznesu, Gdynia Szko³a Artystyczna, Katowice

7 Obiekty przemys³owe i administracyjne Du e wymagania dla instalacji stawiane s¹ w obiektach przemys³owych. Walory higieniczne rur fusiotherm sprawiaj¹, e chêtnie stosowane s¹ w przemyœle spo ywczym. Ze wzglêdu na odpornoœæ chemiczn¹ - w przemyœle chemicznym. Instalacje sprê onego powietrza, ciep³a technologicznego, ch³odnicze tutaj rury fusiotherm s¹ niezawodne. Statek Salon Fiata, Stalowa Wola Polpharma, Starogard Gdañski Zak³ady Spirytusowe Bolls, Oborniki Wlkp. Wytwórnia Soków MARTEX Stargard Szczeciñski Rozdzielnia gazu, Zgorzelec Siedziba CPN, Gutkowo Siedziba Zarz¹du Huty Zawiercie Zak³ad Gazowniczy, Lublin Magazyn spedycyjny PEKAES, Czechowice-Dziedzice Barczew Stacja Obs³ugi i Serwis FORDA Bia³ogard Zak³ad Energetyczny Bi³goraj Zak³ady Odzie owe MEWA Bogatynia Zak³ady Transportu i Sprzetu Kopalni Wêgla Brunatnego TURÓW Bydgoszcz Siropol, inst. wody lodowej i sprê. powietrza Czechowice-Dziedzice Instalacja Ch³odzenia Pieców Ebnera, Magazyn Specjalny PEKAES Autotransport Dêbno Lubuskie Zak³ady Przemys³u Drzewnego WOODPACK, ul. Chrobrego 19 Katowice Budynki administracyjne w Zak³adzie Remontowym Energetyki-Katowice KOPEX, Centrum Handlowe Serwera Polska Chemia, Budynek administracyjny Introl-Polon Jastrzêbie Zdrój Pawilon Samochodowy DAEWOO, ul. Warszawska KieŸliny k/olsztyna Instalacja sprê onego powietrza w Fabryce Mebli KIE LINY Koœcielnik Œredni PCK PRESPOL Kozy Zak³ady Uszczelnieñ Mechanicznych Anga Kraków Stacja Benzynowa Shell Lublin Zak³ad Gazowniczy, ul. Diamentowa Luboñ Œl¹ski Rozdzielnia Gazu añcut Instalacja Kwasu Solnego w Zak³adach POLMOS Kalisz Zak³ady Drobiarskie Ami, Mikstat k./kalisza Kutno Zak³ady POLFA Oborniki Wlk. Zak³ady Spirytusowe Unicom Bols Group, ul. Kowanowska 48 Ostróda Zak³ady Miesne Ostróda-Morliny O arów Mazowiecki Bud. biurowy Przeds. Badawczo-Produkcyjne Przemys³u Kablowego Energokabel Piaseczno Zak³ady Telewizyjne THOMSON - Instalacja wody ch³odniczej, Bud. biurowo-magazynowy firmy DACPOL, ul Pu³awska 34 Po³czyn Zdrój Wytwórnia Wód POLCZYNIANKA Poznañ Zak³ady Miêsne Poznañ-Braniewo Stacja Obs³ugi Firmy Opel Przeworno M³yn Anna, ul Kolejowa 10 Rybnik Pawilon samochodowy VW Stalowa Wola Mleczarnia, Instalacja technologiczna i kwasu solnego w Hucie Stalowa Wola, Salon Samochodowy Peugeot, Salon Samochodowy Fiat Starogard Gdañski Obiekty POLPHARMY Stargard Szczecinski Wytwórnia Soków i Napojów MARTEX Szamotu³y Zak³ady T³uszczowe, ul. Dworcowa 39 Œwierklany Zak³ad Gazowniczy Tarczyn Bud. biurowy, hala produkcyjna Zak³ady Van Melle Tarnów Salon samochodowy Ford Browary Warszawskie S.A., Rozbudowa ITT-FLYGT, -Dawidy, Modernizacja Instytutu Energetyki, -Mory, Centrala telefonii komórkowej w bud. Plaza 2000, ul. Wo³oska16 Wodzis³aw Rejon Gazowniczy Wroc³aw PPF HASCOLEK, ul. migrodzka 242E, Piklington IGP Sp. z o. o. Oddzia³ Œl¹sk, ul. Góralska 16 EUROSTYL Sp. z o.o., ul. Makronoska 2, Autoryzowany serwis VW/Audi, ul. Strachowskiego OMEX, bud. biurowy i magazynowy, ul. Przedmiejska 6/10, P.H. Ola, bud. biurowy i magazynowy, ul. Przedmiejska 6/10, Edo Sp. z o. o. (Philips Polska), bud. biurowy, ul. Nyska 83/85, TGG Sp. z o. o., bud. biurowo-handlowy, ul. S³ubicka Wronki Instalacja kwasu solnego w Zak³adach Ziemniaczanych

8 Obiekty zabytkowe i sakralne Nowe instalacje w starych, zabytkowych zamkach, pa³acach i kamienicach, ale te w nowoczesnych œwi¹tyniach, to du e wyzwanie dla u ytych w nich materia³ów instalacyjnych, jednak nie dla zielonych rur i kszta³tek oraz ogrzewania pod³ogowego aquatherm. Bytów Stara Poczta Konna (Poczta Polska S.A) Gdañsk Koœció³ Menuitów Izbicko Koœció³ Parafialny p.w. Œw. Jana Chrzciciela Jaros³aw Koœció³ p.w. Chrystusa Króla Kamieñ Œl¹ski Zespó³ Pa³acowo-Parkowy Kurii Diecezjalnej Koœció³ Parafialny Œw.Jacka, pl. Myœliwca 30 Kraków Uniwersytet Jagiellonski, Collegium Maius añcut Koœció³ Farny (ogrzewanie pod³ogowe) Olsztyn Seminarium Duchowne Hosianum, Olsztyn-Likuzy Opole Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Tysi¹clecia 11 Seminarium Duchowne, ul.drzyma³y Pabianice Zamek Œredniowieczny Ruda Œl¹ska ul.niedurnego 78 Siemiatycze Cerkiew, Boratyniec k. Siemiatycz Strzelce Opolskie Koœció³ p.w. Podwy Ÿszenia Œw. Krzy a Tarnów Seminarium Dom Zakonny Szpital Œw.Ducha (Zespó³ Szkó³ Specjalnych), ul.elektoralna Budynek Episkopatu Polski, ul. ytnia Wolsztyn Dom dla Dzieci Specjalnej Troski Betlejemka Wroc³aw Zabytkowy pa³acyk mieszkalny (1200 m2), Wroc³aw-Leœnica Zakroczym Klasztor Ojców Kapucynów Zawiercie Huta Zawiercie S.A.,zabytkowy budynek Zarz¹du, ul. Okólna 10 Zgorzelec Koœció³ Parafialny Œw.Bonifacego ul. Dominikañska 12 Instalacja ogrzewania pod³ogowego w koœciele, Jaros³aw Seminarium, Tarnów S¹d Rejonowy, Zgorzelec Szpital œw. Ducha, Collegium Maius UJ, Kraków Zamek œredniowieczny, Pabianice Zepó³ Pa³acowy, Kamieñ Œl¹ski Koœció³ Œw. Bonifacego, Zgorzelec Willa Florianka, Ruda Œl¹ska

9 Niezawodne instalacje Od przy³¹cza wodoci¹gowego i kot³a a po urz¹dzenia sanitarne i grzejniki. Od domków jednorodzinnych po wielopiêtrowe biurowce. Od obiektów sportowych, koœcio³ów a po zak³ady przemys³owe. Wszêdzie tam mo na zastosowaæ instalacje z tworzywa fusiotherm i aquatherm. system instalacyjny PP-R fusiotherm Instalacja kot³owni Instalacja c.o. w obiekcie zabytkowym Instalacja technologiczna na statku Instalacja podgrzewania boiska sportowego Wêze³ rozdzielczy instalacji c.o. Instalacja ciep³ej i zimnej wody ogrzewanie pod³ogowe aquatherm Ogrzewanie pod³ogowe w koœciele Ogrzewanie pod³ogowe w biurowcu Ogrzewanie pod³ogowe w obiektach sportowych zaciskowy system do pod³¹czeñ aquatherm SHT Instalacja wodoci¹gowa Instalacja centralnego ogrzewania

10 aquatherm-polska dekada sukcesów WskaŸnikiem sukcesu, jaki odnios³a firma aquatherm-polska w okresie 10 lat dzia³alnoœci jest przede wszystkim imponuj¹ca liczba obiektów wyposa onych w instalacje fusiotherm i aquatherm. Innym przejawem owocnej dzia³alnoœci firmy s¹ liczne nagrody i wyró nienia Nagroda G³ówna za system instalacji z rur i ³¹czników z polipropylenu na III Miêdzynarodowych Targach OLSZTYN 93 Wyró nienia Organizatora za system instalacji z rur i ³¹czników z polipropylenu na II Miêdzynarodowych Targach OLSZTYN 92 Z³oty Instalator za system instalacji z rur i ³¹czników z polipropylenu, 1993 Z³oty Instalator za wysoki poziom szkolenia projektantów i monterów,, wrzesieñ 1994 Wyró nienie IX Targów Œwiêtokrzyskich za upowszechnianie nowoczesnej technologii instalacji wodnych i centralnego ogrzewania, Kielce, marzec 1994 Wyró nienie za instalacje z polipropylenu na Ursynowskich Targach Gospodarczych URSYNÓW 94 Z³ota Odznaka Zas³u ony dla Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych Z³oty Laur 96, Targi Logistyka Kielce Nagroda Najlepszy produkt Targów Budownictwo - Wojsko 1997 I Nagroda Bia³ostockiego ubra Targi Bud - Expo Wiosna 97 Bia³ystok Medal Wstêgi Niemna na IV Miêdzynarodowych Targach Augustowskich - czerwiec 1997 Z³oty Instalator (trzeci z kolei) za nowoczesne rozwi¹zania w organizacji handlu bran y instalacyjnej, 1999 Grand Prix oraz Nagroda Prezydenta Torunia na X Toruñskich Targach Budownictwa Ekologicznego ZDROWY DOM 98 II Nagroda Srebrny Kask - Lubelskie Targi Lubdom - Jesieñ 98 Wyró nienie na II Targach Ekologicznego Ogrzewania ENERGIA 98 Szczecin Wyró nienie XIV Miêdzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej EKOMILITARIS 2000 Zakopane Medal na II Targach Techniki Sanitarnej i Grzewczej INSTALTECH 2000 Kielce Trzykrotny zdobywca Z³otego Instalatora Z³ota Odznaka "Zas³u ony dla Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych" Z³oty Laur 96 Targi Logistyka, Kielce

11 aquatherm-polska -niezawodne instalacje f usiotherm ie to uniwersalny system dla instalacji wody zimnej, ciep³ej, centralnego ogrzewania, sprê onego powietrza i instalacji technologicznych. Rury PN10, PN20 oraz stabilizowane (Stabi) z perforowan¹ wk³adk¹ aluminiow¹. Zakres œrednic od 16 do 125 mm. Blisko 400 kszta³tek i ³¹czników. Kszta³tki ³¹czone s¹ z rurami metod¹ zgrzewania czyli fuzji termicznej, st¹d nazwa systemu NOWO ŒÆ XX I fusiotherm. Dostêpne te s¹ z³¹czki z gwintowanymi, podwójnie chrow mowanymi wk³adkami mosiê nymi, z³¹czki siode³kowe, elektromufy, zawory kulowe i grzybkowe, bloki rozdzielcze i zaworowe. System fusiotherm wzbogaci³ siê o now¹ unikaln¹ rurê zespolon¹ trzeciej generacji Stabi Glass. Jest to rura trójwarstwowa, w której œrodkowa warstwa wzmocniona zosta³a w³óknami szklanymi. Zachowuj¹c wszystkie zalety rury Stabi, nowa rura jest l ejsza, ³atwiejsza w obróbce i... tañsza. ku a a quatherm SHT to najnowsza propozycja firmy aquatherm-polska. Jest to system zaciskowy (technika przesuwnych pierœcieni, rury z giêtkiego polibutylenu) do po³¹czeñ urz¹dzeñ i armatury w instalacjach wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. q u a t h e r m Kompletny system wodnego ogrzewania pod³ogowego (izolacje, ruroci¹gi, rozdzielacze, szafki rozdzielaczowe, uk³ady mieszaj¹ce, automatyka). G warancja Zak³ady aquatherm przyznaj¹ na swoje produkty dziesiêcioletni¹ gwarancjê pod warunkiem wykonania ca³ej instalacji z rur i ³¹czników firmy aquatherm oraz przy u yciu oryginalnych narzêdzi. Roszczenia reklamacyjne mog¹ byæ pokrywane do kwoty 5 mln DM. S z k olenia, Projektowanie, Autoryzacje Firma aquatherm-polska organizuje cykliczne szkolenia dla projektantów oraz instalatorów, w miarê potrzeb tak e szkolenia wyjazdowe. Wszystkie osoby przeszkolone otrzymuj¹ okresowo materia³y o nowoœciach i informacje z ycia firmy. Do koñca 2000 roku przeszkolono ponad monterów, projektantów i inspektorów nadzoru. W firmie dzia³a zespó³ projektowy wykonuj¹cy projekty instalacji dla budownictwa jednoi wielorodzinnego i u ytecznoœci publicznej (w³asny program komputerowy do obliczeñ c.o.). Firma przyznaje bezp³atnie autoryzacjê zak³adom instalacyjnym specjalizuj¹cym siê w technologiach aquatherm. Firmy autoryzowane maj¹ pierwszeñstwo w pozyskiwaniu zleceñ od inwestorów, inwestorzy zaœ uzyskuj¹ gwarancjê dobrze wykonanych prac. O ferta dodatkowa Dla u³atwienia klientom budowy kompletnych systemów sanitarnych i grzewczych, aquatherm-polska oferuje równie, poza instalacjami z polipropylenu, szereg doskona³ej jakoœci urz¹dzeñ i armatury (kot³y, stacje uzdatniania wody, naczynia przeponowe, grzejniki, zawory termostatyczne) renomowanych firm i po bardzo atrakcyjnych cenach. Aprobaty technicznecobrti INSTAL AT/ Rury, kszta³tki i elementy ³¹cz¹ce z polipropylenu PP-R wchodz¹ce w sk³ad systemu fusiotherm AT/ Rury stabilizowane Stabi Glass PP-R80/PP-R80-GF/PP-R80 z warstw¹ zbrojon¹ w³óknem szklanym AT/ Rury z polibutylenu oraz elementy ³¹cz¹ce wchodz¹ce w sk³ad wodnego ogrzewania pod³ogowego systemu aquatherm AT/ Rury z polipropylenu PP-R oraz elementy ³¹cz¹ce wchodz¹ce w sk³ad wodnego ogrzewania pod³ogowego systemu aquatherm AT/ Rury z polibutylenu PB do instalacji wody zimnej, ciep³ej i c.o. systemu aquatherm-sht Ocena higieniczna PZH Nr W/460/91 dla systemu fusiotherm Atest Higieniczny PZH HK/W/0256/01/2000/ dla rur fusiotherm Stabi Glass Certyfikat Polskiego Rejestru Statków Nr TT/1164/ /98 Orzeczenie G³ównego Instytutu Górnictwa z dnia roku Rekomendacja Departamentu Infrastruktury MON Nr 56 Rekomendacja Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Nr 15 Cetyfikat Germanischer LLoyd Nr HH Certyfikat TÜV CERT ISO 9001 Nr

PROJEKTOWANIE WIELOBRANŻOWE PROJEKTY BUDOWLANE O FIRMIE ZAKRES DZIA ALNOŒCI I OFERTA INFORMACJE DODATKOWE

PROJEKTOWANIE WIELOBRANŻOWE PROJEKTY BUDOWLANE O FIRMIE ZAKRES DZIA ALNOŒCI I OFERTA INFORMACJE DODATKOWE Projektowanie WIELOBRANŻOWE PROJEKTY BUDOWLANE PROJEKTOWANIE O FIRMIE ZIELONA ARCHITEKTURA powsta³a w 1993 roku i od pocz¹tku swojego istnienia dzia³a w bran y ogrodniczo-budowlanej, specjalizuj¹c siê

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku S.A.

Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POK Białystok Białystok 15-077 ul. Warszawska 44/1 POK Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-304 Pl. Wolności 7 POK

Bardziej szczegółowo

Sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze.

Sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt.: Sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze. I. Lista ofert spełniających warunki formalne:

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Katalog produktów Cennik 2004 / 2005 Katalog produktów 01.01.2005 Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Klejony system ruroci gowy do zastosowa przemys owych. Mo liwa rozbudowa dzieki

Bardziej szczegółowo

Zobacz różnicę Nowa generacja czynników chłodniczych. Linde Gas

Zobacz różnicę Nowa generacja czynników chłodniczych. Linde Gas Zobacz różnicę Nowa generacja czynników chłodniczych Linde Gas Czynniki chłodnicze w ofercie firmy Linde Długoterminowe do urządzeń nowych (HFC) nazwa wg ASHRAE R 134a R 44A R 47C R 41A R 57A zamiennik

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112598-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 Centrum Usług Wspólnych IGB, Powsińska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi www.wup.lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi www.pup-lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód www.puplodz.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi www.wup.lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi www.pup-lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód www.puplodz. Wykaz instytucji i organizacji, które pomagają wspierać indywidualne działania związane z poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej Poszukiwanie pracy: Strony internetowe www.dlaczego.com.pl

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkol cych w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzie 1.04.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkol cych w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzie 1.04.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOL CYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJ CYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOL CYCH). EPIDEMIOLOGIA -0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Torba gratis

REGULAMIN PROMOCJI Torba gratis REGULAMIN PROMOCJI Torba gratis 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Torba gratis ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6, kod 30-964, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo.

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo. Urzedy id 1 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa Kod pocztowy 00-922 Ulica ul. Wawelska 52/54 mazowieckie Telefon (22) 579 29 00 Fax (22) 579 21 27 www.gdos.gov.pl kancelaria@gdos.gov.pl id 2

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów Fale Loki Koki oraz

Bardziej szczegółowo

Data Wydarzenie Miejsce Czas trwania Organizator wydarzenia 1. "III Regionalne Targi Ekonomii Społecznej" -

Data Wydarzenie Miejsce Czas trwania Organizator wydarzenia 1. III Regionalne Targi Ekonomii Społecznej - Data Wydarzenie Miejsce Czas trwania Organizator wydarzenia 1. "III Regionalne Targi Ekonomii Społecznej" - Bydgoszcz, Stary Rynek 10.00 15.00 Spółdzielnia Socjalna Bydgoszczanka 14.09.12 impreza otwarta

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/134/2011 Rady Powiatu w z dnia 30 listopada 2011

Bardziej szczegółowo

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 Skrócony opis nieruchomości komercyjnej: Hala magazynowa z częścią biurową Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 KW32199 oraz KW08111 BEZPOŚREDNIA SPRZEDAś LUB NAJEM Jako pełnomocnik właściciela nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2016 godz. 08:48:02 Numer KRS: 0000052000

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2016 godz. 08:48:02 Numer KRS: 0000052000 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2016 godz. 08:48:02 Numer KRS: 0000052000 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00 Adres instytucji data telefon 56 474 28 24 1. Miejskie Centrum Kultury ul. 19 Stycznia 17a 13 300 Nowe Miasto Lubawskie woj. warmińsko- mazurskie 2. Starachowickie Centrum Kultury ul. Radomska 21 27-200

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, Pl. PIŁSUDSKIEGO 2, 00-073 Warszawa STRONA INTERNETOWA:

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z INFORMACJA: za kwartał kalendarzowy narastająco od początku roku kalendarzowego narastająco od początku programu Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

A L U M I N I U M. fasady okna drzwi. www.polbud.rzeszow.pl

A L U M I N I U M. fasady okna drzwi. www.polbud.rzeszow.pl POLBUD Tomasz Szczepañski Wywodzimy siê bezpoœrednio z Przedsiêbiorstwa Wielobran owego POLBUD, które swoj¹ dzia³alnoœæ na rynku us³ug budowlanym rozpoczê³o w 1997 roku. Od tamtego czasu firma wyspecjalizowa³a

Bardziej szczegółowo

RURY STALOWE ARMATURA PRZEMYSŁOWA

RURY STALOWE ARMATURA PRZEMYSŁOWA RURY STALOWE ARMATURA PRZEMYSŁOWA O FIRMIE MARGO Sp. z o.o. powstała w 1999 r. w Stalowej Woli, w woj. podkarpackim. Obecnie sprzedaż prowadzona jest w trzech oddziałach firmy: w Stalowej Woli, w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 00:18:00 Numer KRS: 0000236509

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 00:18:00 Numer KRS: 0000236509 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 00:18:00 Numer KRS: 0000236509 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wod-kan i centralne ogrzewanie CPV 45300000-0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. INSTALACJI WOD - KAN SPRĘŻONE POWIETRZE OZC

PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. INSTALACJI WOD - KAN SPRĘŻONE POWIETRZE OZC PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. INSTALACJI WOD - KAN SPRĘŻONE POWIETRZE OZC OBIEKT: ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. SZPITALNA 22 34-200 SUCHA BESKIDZKA TEMAT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ CENTRALNA

Bardziej szczegółowo

www.investor.netia.pl Netia Infrastruktura Sieciowa

www.investor.netia.pl Netia Infrastruktura Sieciowa www.investor.netia.pl Netia Infrastruktura Sieciowa Szkieletowa Sieć Światłowodowa Szkieletowa siećświatłowodowa o łącznej długości 5000km Koszalin Słupsk Gdynia Tczew Starogard i Standard 7 lub 8 rur

Bardziej szczegółowo

Szczepan Figiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Wydzia Nauk Ekonomicznych Mi dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej

Szczepan Figiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Wydzia Nauk Ekonomicznych Mi dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej Za enia i efekty Projektu EAP E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej Szczepan

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/89/2011 Rady Powiatu w z dnia 22 czerwca 2011 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA

Bardziej szczegółowo

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Modernizacja regionalnych linii kolejowych z udziałem środków z EFRR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu Rytro, 25 marca 2009 r. Struktura

Bardziej szczegółowo

branża obiekt adres inwestor Sprawdził

branża obiekt adres inwestor Sprawdził 1 PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż.arch.anna Suchwałko 51-354 WROCŁAW, ulica Litewska 34/14>

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz 4/DT/ 2013 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa I półrocze 2015 r. VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Miasto Braniewo posiada dwa zakłady budżetowe: Administracja Budynków

Bardziej szczegółowo

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium.

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY ZGODĘ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY - zgody wydane na podstawie ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu nr 9/2015 pn. Wsparcie działań z zakresu opieki na osobami przewlekle chorymi

Wyniki konkursu nr 9/2015 pn. Wsparcie działań z zakresu opieki na osobami przewlekle chorymi Wyniki konkursu nr 9/2015 pn. Wsparcie działań z zakresu opieki na osobami przewlekle chorymi Lp. Nr oferty Nazwa Oferenta Powiat Nazwa zadania Koszt całkowity zadania Wnioskowan a kwota dotacji liczba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI KOLONIE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZIMA 2012/2013 WWSE.5551.2.2013 LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI 1. Kompleks Turystyczny Sudety Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Klubu

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Organizator. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Organizator. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE 55, 0-6 WARSZAWA Warszawa, dnia 07/0/0 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP 6/, POZYCJE: - 6 Zakład Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Lp. Makroregion Nr placówki Nazwa placówki Ulica 29.08.2015 1 Zachodni 3 KŁODZKO ŁUKASIŃSKIEGO 7 09:00-15:00 2 Zachodni 64 WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę)

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę) Tabela opłat nr 1 za bilety jednorazowe na przejazdy pociągami dodatkowymi WOODSTOCK 2011 3 OF: 303 5 OF: 305 7 OF: 307 9 OF: 309 Chojna Gorzów Wielkopolski Gryfino Krzyż Rzepin Szczecin Dąbie Zbąszynek

Bardziej szczegółowo

PREMANT. rury preizolowane

PREMANT. rury preizolowane PREMANT rury preizolowane szeroki zakres usług dla ciepłownictwa Firma BRUGG oferuje Państwu szeroki pakiet rozwiązań z zakresu transportu cieczy wymagający izolacji termicznej w rurociągach nadziemnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji: Instalacja gazowa w adaptowanych lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Dęblinie. Projekt Wykonawczy

Nazwa inwestycji: Instalacja gazowa w adaptowanych lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Dęblinie. Projekt Wykonawczy Egz. 1 Nazwa inwestycji: Instalacja gazowa w adaptowanych lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Dęblinie. Adres inwestycji: 08-521 Dęblin, ul. Płk. Rogowskiego 2 Faza projektu: Projekt Wykonawczy

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

WYSTAWCY IX EDYCJI TARGÓW PRACY I EDUKACJI 2016

WYSTAWCY IX EDYCJI TARGÓW PRACY I EDUKACJI 2016 WYSTAWCY IX EDYCJI TARGÓW PRACY I EDUKACJI 2016 Lp. Nazwa instytucji 1. 9-15 Ochotniczy Hufiec Pracy 2. Adecco Poland Sp. z o.o. 3. Agencja Pośrednictwa Pracy Interkadra Sp. z o.o. 4. Akademia Zdrowia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Projekt z dnia 22 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg)

Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg) Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg) 1. Pl. Pi sudskiego 2 (Metropolitan) 00-073 Warszawa tel. (022) 354 0500 2. A-Z Finanse SA ul. Ruska 51B/317 50-079 Wroc

Bardziej szczegółowo

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia stacjonarne Jesteś tu: Bossafx.pl Szkolenia stacjonarne kiedy gdzie temat prowadzący szczegóły 17.01.2012 15:30-18:00 Łódź- Centrum Biznesowe SYNERGIA, ul. Wólczańska 128/134 Harmoniczna strategia rynkowa rejestracja

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z WYKONAWCAMI NADZORU INWESTORSKIEGO

SPOTKANIE Z WYKONAWCAMI NADZORU INWESTORSKIEGO SPOTKANIE Z WYKONAWCAMI NADZORU INWESTORSKIEGO system, który łączy PION INWESTYCJI 22 maja 2015 r., Warszawa Plan Inwestycyjny na lata 2015-2017 dla majątku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna jako lokomotywa rozwoju lokalnego

Energia odnawialna jako lokomotywa rozwoju lokalnego INICJATYWA ZIELONA LOKOMOTYWA Energia odnawialna jako lokomotywa rozwoju lokalnego KONCEPCJA Kocioł Obsługa Paliwo Oprawa rynkowa Finansowanie Produkcja paliw BPS Obudowa Design Odbiór popiołu Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 496 Poz. 28 Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Instytucjami i laboratoriami uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. Laboratorium Materiałów Budowlanych. Strzelce Opolskie, dnia 08.05.2014

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. Laboratorium Materiałów Budowlanych. Strzelce Opolskie, dnia 08.05.2014 Strona 1/5 Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 14 41-306 Dąbrowa Górnicza LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ul. 1-go Maja 50 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 77 404 9768 lub 77

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej AKW.1711.5.2016 egz. nr 1 notatki NOTATKA SŁUŻBOWA Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH UTWORZONEGO W RAMACH PROJEKTU WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM OCENIONYCH

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA Złote Piaski (obóz młodzieżowy / studencki)

BUŁGARIA Złote Piaski (obóz młodzieżowy / studencki) BUŁGARIA Złote Piaski (obóz młodzieżowy / studencki) Bielsko-Biała Zatoka Dworca PKS, vis a vis BP 04:30 21:30 60 Bydgoszcz Al. Jana Pawła II, stacja Orlen 20:15 06:00 140 Częstochowa McDonald's, Al. Wojska

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r.

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. 1 Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/08/112 LBY- 41004-2/08 Pan Wacław Derlicki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 13:56:41 Numer KRS: 0000310656

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 13:56:41 Numer KRS: 0000310656 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 13:56:41 Numer KRS: 0000310656 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci.

I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci. Załącznik nr 1 I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci. 1) Skrótowy opis celów i podstawowych elementów zadania; Celem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY NA RZECZ PROMOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

DZIAŁALNOŚĆ FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY NA RZECZ PROMOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY DZIAŁALNOŚĆ FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY NA RZECZ PROMOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY "Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr J.U.3../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia..^...stycznia 2014 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr J.U.3../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia..^...stycznia 2014 r. zarządzam, co następuje: OO-OR.0050.WS.2014 Zarządzenie Nr J.U.3../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia..^...stycznia 2014 r. w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 716 2012 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZATORÓW, KTÓRZY OTRZYMALI DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO 2006 r. SP Nr 17 - w Koszalinie, ul. Wańkowicza 11. 17.07. - 30.07.06r.

WYKAZ ORGANIZATORÓW, KTÓRZY OTRZYMALI DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO 2006 r. SP Nr 17 - w Koszalinie, ul. Wańkowicza 11. 17.07. - 30.07.06r. WYKAZ ORGANIZATORÓW, KTÓRZY OTRZYMALI DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO 2006 r. Załącznik nr 2 Lp. Organizator Miejsce wypoczynku Termin Liczba dzieci Forma Liczba dni Dofinansow anie 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Seminarium Branża Instalacyjno-Grzewcza w Polsce 2009 rok i co dalej? Targi Instalacje, Poznań Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Janusz Starościk Komfort Consulting Na podstawie materiałów Instytut

Bardziej szczegółowo

Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C

Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C obszary zabudowy miejskiej strefa nieograniczonego parkowania 1 2 3 4 1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie MIN

Bardziej szczegółowo

Tworzymy wartość w oparciu o jakość, pasję i zaangażowanie. Budujemy trwałe, partnerskie relacje biznesowe kreując

Tworzymy wartość w oparciu o jakość, pasję i zaangażowanie. Budujemy trwałe, partnerskie relacje biznesowe kreując Misja Tworzymy wartość w oparciu o jakość, pasję i zaangażowanie. Budujemy trwałe, partnerskie relacje biznesowe kreując profesjonalne rozwiązania w zakresie mycia i sprzątania. Firma Jesteśmy jednym z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie podmiotów współpracujących z klubami I i II ligi

Zestawienie podmiotów współpracujących z klubami I i II ligi FOOTBALL BUSINESS GROUP przy współpracy z SPORT & BUSINESS FOUNDATION Maj/Czerwiec 2007 Zestawienie podmiotów współpracujących z klubami I i II ligi FOOTBALL BUSINESS GROUP ul. Mostowa 3A/18 61-854 Poznań

Bardziej szczegółowo

DOMEX-BUD Development S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011

DOMEX-BUD Development S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 DOMEX-BUD Development S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 Wrocław, luty 2012 Raport za IV kwartał 2011 roku 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat za IV kwartał 2011 roku.

Bardziej szczegółowo

Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne [Miasteczko Multimedialne Sp. z o. o.]

Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne [Miasteczko Multimedialne Sp. z o. o.] Instytucje Otoczenia Biznesu IOB to istotne ogniwo nowoczesnych systemów wsparcia rozwoju gospodarczego, obejmujące zróżnicowane grupy niekomercyjnych instytucji, aktywnych w obszarze wspierania przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego AGROMECH Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce 1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AGROMECH"

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland: Kontynuujemy inwestycje pomimo kryzysu. marzec 2010 r.

ArcelorMittal Poland: Kontynuujemy inwestycje pomimo kryzysu. marzec 2010 r. ArcelorMittal Poland: Kontynuujemy inwestycje pomimo kryzysu marzec 2010 r. ArcelorMittal to: największy producent stali w Europie, Ameryce Północnej i Południowej drugi co do wielkości producent stali

Bardziej szczegółowo

RURY I ZŁĄCZKI. P. H. U. ADVISER ul. Szczepankowo 97 A, 61-306 Poznań Tel./fax (61) 879 87 00, 870 54 74, biuro@phu-adviser.pl, www.phu-adviser.

RURY I ZŁĄCZKI. P. H. U. ADVISER ul. Szczepankowo 97 A, 61-306 Poznań Tel./fax (61) 879 87 00, 870 54 74, biuro@phu-adviser.pl, www.phu-adviser. RURY I ZŁĄCZKI PRZEWODY NAWODNIENIOWE import Przewody polietylenowe LD produkowane z miękkiego polietylenu. Stosowane w systemach nawadniających do nabijania kroplowników, instalowania mikrozraszaczy.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

28 Dom Noclegowy Katowice, Dębowa 23 32 355 51 80 29 Ogrzewalnia dla Bezdomnych Katowice, Sądowa 1 32 203 71 51 30 Noclegownia dla Bezdomnych

28 Dom Noclegowy Katowice, Dębowa 23 32 355 51 80 29 Ogrzewalnia dla Bezdomnych Katowice, Sądowa 1 32 203 71 51 30 Noclegownia dla Bezdomnych SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. Śląskie 1 Caritas Diecezji Sosnowieckiej Dom dla Bezdomnych Będzin, Energetyczna 10 32 267 19 46 2 Noclegownia Bielsko-Biała, Krakowska 2a 33 498 74 17 3 Ośrodek Readaptacyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KO.ES.2714.2.2015.15 Kłodzko, dnia 27.07.2015r. Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 40 osób bezrobotnych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok FedEx Sp. z o.o.

Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok FedEx Sp. z o.o. Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała ul. Ks.J.Londzina 112 43-382 Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok ul. Warszawska 42 16-070

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa domów jednorodzinnych Tarnobrzeg os. Ocice - Instalacje sanitarne wewnętrzne - "Dom w Lantanach"

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa domów jednorodzinnych Tarnobrzeg os. Ocice - Instalacje sanitarne wewnętrzne - Dom w Lantanach Fira Usługowo Handlowa BAMA-TECH Ireneusz Dyrda ul. Sienkiewicza 63/23, 39-400 Tarnobrzeg ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332200-5

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

PRZEMYS OWE TERENY INWESTYCYJNE POZA STREF AKTYWNOŒCI GOSPODARCZEJ

PRZEMYS OWE TERENY INWESTYCYJNE POZA STREF AKTYWNOŒCI GOSPODARCZEJ PRZEMYS OWE TERENY INWESTYCYJNE POZA STREF AKTYWNOŒCI GOSPODARCZEJ W wyniku transformacji gospodarki miasta, w tym restrukturyzacji du ych, pañstwowych zak³adów produkcyjnych pojawiaj¹ siê mo liwoœci inwestowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.08.2014 godz. 08:35:30 Numer KRS: 0000159845

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.08.2014 godz. 08:35:30 Numer KRS: 0000159845 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.08.2014 godz. 08:35:30 Numer KRS: 0000159845 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo