aquatherm Polska Jacek Ligaszewski ul. Pu³awska 538, Warszawa, tel. /fax (0-22) , ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "aquatherm Polska Jacek Ligaszewski ul. Pu³awska 538, 02-884 Warszawa, tel. /fax (0-22) 643 86 79, 643 86 81, 643 38 22 www.aquatherm.com."

Transkrypt

1 Lista referencyjna aquatherm Polska Jacek Ligaszewski ul. Pu³awska 538, , tel. /fax (0-22) , ,

2 aquatherm-polska Firma aquatherm-polska (w³aœcicielem jest Jacek Ligaszewski) dzia³a w Polsce od maja 1991r. jako przedstawiciel niemieckich Zak³adów Aquatherm GmbH (Attendorn). Zajmuje siê dystrybucj¹ systemów instalacyjnych (wodoci¹gowych i grzewczych) z polipropylenu PP-R i polibutylenu PB. W imponuj¹cy sposób rozwinê³a dzia³alnoœæ nie tylko na polu handlowym, lecz tak e w zakresie szkoleñ, pomocy placówkom oœwiatowym, wspó³pracy z instytutami naukowymi. Dzisiaj zajmuje niekwestionowan¹ pozycjê lidera wœród przedsiêbiorstw o podobnym profilu dzia³ania. Istotnym etapem w rozwoju firmy by³o uruchomienie w sierpniu 1995 r. produkcji elementów systemu fusiotherm W maju w Warszawie powstaje firma aquatherm-polska Rozpoczêcie szkoleñ dla projektantów i instalatorów 1992 Przenosiny firmy na ul. Pu³awsk¹ W Polsce firma posiada ju 3 filie i 12 przedstawicielstw 1993 Wyró nienie firmy statuetk¹ Z³otego Instalatora za system instalacyjny fusiotherm Pojawia siê nowatorskie rozwi¹zanie rury zespolonej Stabi z wk³adk¹ aluminiow¹ perforowan¹ 1994 Do koñca roku przeszkolono 5000 osób Wprowadzenie do sprzeda y bloków zaworowych i rozdzielczych ( zielone krzy ówki) Kolejny Z³oty Instalator za wysoki poziom szkoleñ 1995 Oddanie do u ytku hali produkcyjno-magazynowo-biurowej o powierzchni? Sierpieñ uruchomienie w Warszawie produkcji elementów systemu fusiotherm Wprowadzenie rur i kszta³tek o œrednicy 110 mm Odznaczenie firmy Z³otym Medalem Zas³u ony dla Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych 1996 Oddanie do u ytku nowego budynku biurowego Obchody 5-lecia firmy w hotelu Jan III Sobieski Wprowadzenie nowej rury do ogrzewania pod³ogowego z polibutylenu 1997 Uruchomienie nowego Oœrodka Szkoleniowego na ulicy Pu³awskiej w Warszawie Firma aquatherm-polska zostaje objêta zasiêgiem œwiatowej sieci informacyjnej powstaje domena aquatherm.com.pl 1998 Liczba przeszkolonych projektantów i instalatorów przekroczy³a Firma otrzymuje statuetkê Z³oty Instalator dla Najlepszych za rok Promocja nowej, unikalnej rury zespolonej fusiotherm Stabi Glass Wprowadzenie systemu ogrzewania boisk i hal sportowych Firma oferuje w³asny program do projektowania instalacji centralnego ogrzewania 2001 Wprowadzenie nowego, zaciskowego systemu instalacyjnego aquatherm SHT z polibutylenu PB Nowe obiekty aquatherm-polska hala produkcyjno-magazynowa oraz reprezentacyjny biurowiec W sprzeda y pojawia siê rura o œrednicy 125 mm

3 aquatherm aquatherm GmbH tradycja, jakoœæ, nowatorstwo Zatopione w zieleni westfalskiego miasteczka Attendorn rozleg³e hale Zak³adów aquatherm-gmbh rocznie opuszcza 25 milionów metrów rur. Zanim trafi¹ do klientów, poddawane s¹ kontroli jakoœci jednego z najnowoczeœniejszych w Europie laboratorium. Tutaj te rodz¹ siê nowatorskie rozwi¹zania techniczne: rury zbrojone aluminium i w³óknem szklanym, z³¹czki siode³kowe, bloki rozdzielcze... Zielone instalacje aquatherm spotkaæ mo na w obiektach na ca³ym œwiecie, tak e na oceanach, na wielkich liniowcach pasa erskich. Rok 1973 oficjalna data rozpoczêcia dzia³alnoœci aquatherm GmbH (produkcja ogrzewania pod³ogowego System instalacyjny z polipropylen fusiotherm zaczêto produkowaæ w 1981 roku W 1985 skonstruowano pierwsz¹ rurê zespolon¹ z aluminium fusiotherm Stabi Zak³ady aquatherm GmbH Attendorn/Radeberg Uruchomienie drugiego zak³adu na terenie Niemiec w Radebergu ko³o Drezna rok 1992 Polska jest jedynym miejscem poza granicami Niemiec, w którym odbywa siê produkcja wyrobów aquatherm (, od 1995 r.) Hotel Sirene, Belek, Turcja Od 1996 roku produkowane s¹ rury z polibutylenu, stanowi¹ce podstawê nowego, zaciskowego systemu instalacyjnego aquatherm SHT 1997 Zak³ady aquatherm GmbH otrzymuj¹ certyfikat ISO 9001 Klasztor Œw. Urszuli, Attendorn, Niemcy Ca³kowita roczna (2000) produkcja aquatherm to 25 milionów metrów rur i 30 milionów z³¹czek o œrednicach od 16 do 110 mm Sissi-Palast, Korfu, Grecja Zatrudnienie w Zak³adach w Niemczech wynosi 330 pracowników Produkty aquatherm rozprowadzane s¹ na ca³ym œwiecie poprzez sieæ 53 przedstawicielstw Ogród ZOO, Moskwa, Rosja Zak³adowe laboratorium badawcze (900 m2) to jedna z najnowoczeœniejszych placówek tego typu w Europie Klinika prywatna, Bruksela, Belgia Obiekty z instalacjami fusiotherm i aquatherm gêsto rozsiane s¹ po œwiecie oprócz Europy mo na je spotkaæ w Libanie, Kuwejcie, Nowej Zelandii, Filipinach, Namibii, Australii, na Kubie i w Chinach Szpital okrêgowy, Drezno, Niemcy Po wszystkich oceanach œwiata p³ywaj¹ luksusowe, najwiêksze liniowce wyposa one w zielone instalacje Costa Victoria, Costa Classica, Costa Marina, Ulyssee, Norwegen Sky... Statek pasa erski, Costa Victoria Hotel Bali III, Benidorm, Hiszpania

4 Obiekty budownictwa mieszkaniowego Dla mieszkañców domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych wa ne jest, aby woda p³yn¹ca z rur by³a zdrowa a instalacje grzewcze trwa³e i niezawodne. Warunki te doskonale spe³niaj¹ instalacje fusiotherm i aquatherm. Chorzów budynki mieszkalne ul. Ks. Czempiela 6/8, ul. Ryszki 59 Gdañsk Budynki mieszkalne Oœ. Œwiêtokrzyskie, Budynki mieszkalne Oœ. Olimp Gdynia Budynki mieszkalne SM Posejdon Grudzi¹dz budynki mieszkalne (wymiana) Grudzi¹dzkiej Spó³dzielni Mieszkaniowej Katowice budynek mieszkalny, ul. Tysi¹clecia 86 Kraków Budynki mieszkalne WAM, ul. Grzegórzecka 81, 85, 87, ul S³oneckiego 6, ul. Kwartowa 3a Legionowo Osiedle mieszkaniowe WAM, Legionowo-Piaski Lublin Budynek mieszkalny SM Transportowiec, ul. Zwyciêska Nisko Budynki mieszkalne WAM Oœ lecia 8E, 22 Piaseczno budynki mieszkalne Poznañ budynki mieszkalne: Osiedle M³odych, Winogrady, ul.krakowska, Osiedle Boles³awa Œmia³ego Pruszcz Gdañski Budynki mieszkalno us³ugowe Pruszków budynki mieszkalne Stalowa Wola budynki mieszkalne: ul. Jana Paw³a II 82,84, Poniatowskiego 29, Wojska Polskiego, ul. Okulickiego 1, Ofiar Katynia (3, 5, 13, 27, 29) Œrem budynki mieszkalne (wymiana) budynki mieszkalne (wymiany): ul. Rzymowskiego 39, Modzelewskiego 46/50, Filtrowa, Pu³awska 7/9 budynki mieszkalne ul.nalewki, Wi¹zowa, Ksawerów osiedle mieszkaniowe Nowodwory bud.mieszkalno us³ugowy Flower House ul.ró ana bud.mieszkalne SM Bródno (wymiany) bud.mieszkalne SM Ursynów budynki mieszkalne (2), -Kabaty budynek mieszkalno-biurowy ul.grójecka budynki (84) osiedle Imielin Ursynów (wymiany) budynki mieszkalne Rezydencje Parkowe M³ociny, ul. Hieroglif Budynki mieszkalne WAM, Goc³aw ul. Brygady Poœcigowej 2, 4, 6 Budynki mieszkalne A,B,C,D,E,F,G,H WAM, Nowodwory I Budynki mieszkalne I,J,K,L,M,N,O WAM, Nowodwory II Wejherowo Budynki mieszkalne Oœ. Zielony Stadion W³oc³awek budynki mieszkalne: ul. Wyszyñskiego 14, Królewiecka 42, 44, Warszawska 2/4/6 Wroc³aw budynki mieszkalne: ul. Szczecinska budynki mieszkalne Dach-Bud, ul. Komandorska/Sienkiewicza/Bujwida budynek mieszkalny (wymiana) MSM M³ody Energetyk, ul. Energetyczna budynek mieszkalny SM Jedynka, ul. Szczepiñska 26 Osiedle mieszkaniowe, Imielin, Osiedle mieszkaniowe, Kraków Osiedle mieszkaniowe, ul. Ksawerów, Osiedle mieszkaniowe, Kabaty, Osiedle mieszkaniowe, Przy Królikarni, Nowex, ul. Okulickiego 1 Budynek mieszkalny, ul. Dworkowa, Budynek mieszkalny, ul. Gra yny, Budynki WAM, Goc³aw,

5 Obiekty u ytecznoœci publicznej Uniwersalnoœæ i ró norodnoœæ systemów instalacyjnych oferowanych przez aquatherm-polska sprawia, e mo na je stosowaæ w obiektach o ró norakim przeznaczeniu, niezale nie od przyjêtej technologii i wielkoœci budynków. St¹d tak wielka liczba banków, szkó³, obiektów sportowych i wypoczynkowych, hoteli, szpitali i sanatoriów, obiektów wojskowych itd., w których pracuj¹ instalacje fusiotherm i aquatherm. Rektorat AE, Katowice Dom Akademicki Riviera, Hotel Unia, Lublin Hestia, Sopot Biblioteka Œl¹ska, Katowice Ratusz Gminy Bemowo, Aula KUL, Stalowa Wola Hotel Nadmorski, Gdynia Poczta G³ówna, Lublin Restauracja Mc Donald s, Gdañsk Bielsko-Bia³a Kolegium Nauczycielskie Bydgoszcz Wy sza Szko³a Informatyczna, wymiana c.o., Opera Nova, wymiana c.o. Bystre Oœrodek Wypoczynkowy ZELMER (Bieszczady) Bytów Pomorski Bank Kredytowy, Bank PKO S.A Ciechocinek Sanatorium Wojskowe, Sanatorium Sanvit, wymiana c.o., c.w., instal. solankowa Cieszyn Hotel Pod Brunatnym Jeleniem Czarna Oœrodek wczasowo-szkoleniowy PGNiG, (Bieszczady) Czechowice-Dziedzice K¹pielisko MOSIR D¹browa Tarnowska Hospicjum œw. Brata Alberta, Szko³a Podstawowa w Laskówce, Szko³a Podstawowa nr 1, Szko³a Podstawowa w Brniu, Apteka, Supermarket D³ugopole Dom Wczasowy Rybnickich Zak³adów Naprawczych Duszniki Dom Wczasowy Kopalni Rydu³towy Gdynia Centrum Businessu, Hotel Nadmorski Gdañsk Biurowiec Hestii w Gdañsku (instalacja wodoci¹gowa), Urz¹d Miejski, CEDAT, Restauracja Mc Donald s przy Stawku, Gdañsk Oliwa, Klub Sportowy ak Gliwice Bank Rozwoju Eksportu S.A. Grodzisk Mazowiecki Szpital (400 ³ó ek) Grudzice Dom Samotnej Matki Janów Podlaski Urz¹d Skarbowy Jastrzêbie Zdrój Rejonowy Urz¹d Pracy, Bank PKO S.A., Al. Pi³sudzkiego Jelenia Góra Szpital Wojewódzki, Zabobrze Kaczyce Szko³a Podstawowa Katowice Szko³a Podstawowa nr 51, ul. Przejazdowa 7A, Katowice-Giszowiec, Pawilon Endokrynologii Œl¹skiej Akademii Medycznej, S¹d Wojewódzki, Kredyt Bank, Bank Zachodni, Pawilon Handlowy Dom i Ogród, Akademia Ekonomiczna, bud. A,D, akademiki A, B, wymiana c.o., c.w., z.w., Hipermarket Auchan (inst. wodoc. i c.o.) K¹ty Rybackie Dom Wczasowy Kopalni Jankowiec Kraków Uniwersytet Jagielloñski, ul. Reymonta, Akademia Rolnicza Wydzia³ Technologii ywnoœci, Hotel Holiday Inn, Biurowiec Centrum Biznesu (inst. wodoci¹gowa) Laski Oœrodek dla Niewidomych Dzieci, Biblioteka Brailowska Lisia Góra Oœrodek Zdrowia, Szko³a Podstawowa w Zaczarniu, Szko³a Podstawowa w Œmignie Lublin Hotel ORBIS-UNIA, Al. Rac³awickie, Urz¹d Pocztowy nr 1 (Poczta G³ówna),ul Krakowskie Przedmieœcie, Oddzia³ Celny, ul. Energetyków, Wy sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Administracji, ul. Bursaki, Dom Studenta B UMCS, Hotel EUROPA, ul. Krakowskie Przedmieœcie Ludwikowice K³odzkie Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Wiejska 9 Luszowice Szko³a Podstawowa ódÿ Hotel, ul. Bojowników Getta yski Dom Pomocy Spo³ecznej Marklowice Urz¹d Gminy Miêdzyzdroje Bank Gospodarki ywnoœciowej Nisko Szpital, ul. Sandomierska

6 Obiekty u ytecznoœci publicznej Czeœæ obiektów opisanych na tych stronach to budynki stare, poddane renowacji. System fusiotherm jest szczególnie przydatny w wymianach instalacji. Dlatego te w warszawskim Pa³acu Kultury stare ruroci¹gi wymieniono w³aœnie na zielone, polipropylenowe rury fusiotherm. Olsztyn Bank Handlowy, Szpital Wojskowy, Olsztyn ul. Warszawska 30 Opole Uniwersytet Opolski Kurii Diecezjalnej Piaski Wielkie Hotel Piaski P³ock Przebudowa hotelu, P³ock Dêbowa Góra (Budrox Gostynin) Poddêbice Szpital Powiatowy Poznañ Szpital MSWiA, ul. Dojazd 34, Biurowiec Centrum Biznesu, Garnizonowy Wêze³ ¹cznoœci, Poznañ ul. Koœciuszki, Kuchnia-sto³ówka JW 2452, Poznañ-Krzesiny, Kuchnia-sto³ówka JW. 2748, Poznañ-Babki Pruszków Przychodnia Rejonowa, ul.drzyma³y Przodkowo Zespó³ Szkó³ Agrobiznesu Pszczyna Szko³a Podstawowa Wola k/pszczyny Radgoszcz Szko³a Podstawowa, Szko³a Podstawowa w Zarzeczu,Hala Sportowa K.S. Pogoñ, Bank Œl¹ski S.A. Ruda Œl¹ska Hala Sportowa KS Pogoñ Rybnik Budynek Kredyt Banku, S¹d Rejonowy Sandomierz Hotel Ci emka Sopot Biurowiec HESTIA, Zdrój œw. Wojciecha, instalacja solanki Stalowa Wola Bank Spó³dzielczy, Dom Akademicki KUL, Aula uniwersytecka KUL, Hala Tenisowa (zaplecze), Urz¹d Skarbowy, Internat ZSB, Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Szarwark Szko³a Podstawowa Szczecin Bank Handlowy, ul. Pod Bram¹ 2, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Szyszkowa Szko³a Podstawowa, gm.leœna Œwinoujœcie Dom Wypoczynkowy Rusa³ka Tczew Budynek Telekomunikacji Polskiej S.A Tarnów Budynek Poczty nr 2 Trzebinia Szko³a Podstawowa Turza Œl. Szko³a Podstawowa Kompleks budynków S¹du Najwy szego, Ratusz Gminy Warszwa - Bemowo ul.górczewska, Instytut Chemii Fizycznej PAN, ul. Kasprzaka, Ministerstwo Przemys³u i Handlu, Plac Powstañców Warszawy, Zespó³ Szkó³ Medycznych, ul. Cio³ka, Hotel Hyatt Regency, College of Europe, (Szko³a Biznesu) URM, Natolin, PRiTV, ul. Woronicza 17, Curtis Plaza, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Al.Sobieskiego 1/9, Bar Gruba Kaœka PEPSICO, Bar Zodiak PEPSICO, Modernizacja Teatru Narodowego, Pañstwowy Szpital Kliniczny Nr 1, Szpital Wolski, Pawilon nr 8, Dom Studencki, ul. Kickiego 9, Budynek Starej Chemii Politechniki Warszawskiej, Gmach Najwy szej Izby Kontroli (wymiana c.o.), ul Filtrowa, Oœrodek Sportu i Rekreacji (baseny) ul. Jagielloñska, Basen ul. Rozbrat, Komenda G³ówna Policji (wymiana instalacji z.w. i c.w.), Modernizacja Belwederu (instalacja ciep³a technologicznego), Kompleks us³ugowo- handlowy Multiplex, Hotel Felix, ul.omulewska Wieniec Zdrój Sanatorium Wie yca Oœrodek Wypoczynkowy Stoczni Gdynia Wolsztyn Dom dla Dzieci Specjalnej Troski Betlejemka Wroc³aw Hotel MERCURE PANORAMA, pl. Dominikañski, Zak³ad Karny nr 1, ul. Kleczkowska 52, Bank Wspó³pracy Europejskiej, ul. Sudecka 95, Dom Maklerski Bank Zachodni, ul. Strzegomska 6 Zgorzelec S¹d Rejonowy (wymiana) ory Hala Sportowa Pa³ac Kultury i Nauki, Sanatorium Sanvit,Ciechocinek Optimus, Poczta, Tarnów K¹pielisko MOSiR, Czechowice-Dziedzice Opera Nova, Bydgoszcz Budynek S¹du Najwy szego, Szko³a Podstawowa, Luszowice Centrum Biznesu, Gdynia Szko³a Artystyczna, Katowice

7 Obiekty przemys³owe i administracyjne Du e wymagania dla instalacji stawiane s¹ w obiektach przemys³owych. Walory higieniczne rur fusiotherm sprawiaj¹, e chêtnie stosowane s¹ w przemyœle spo ywczym. Ze wzglêdu na odpornoœæ chemiczn¹ - w przemyœle chemicznym. Instalacje sprê onego powietrza, ciep³a technologicznego, ch³odnicze tutaj rury fusiotherm s¹ niezawodne. Statek Salon Fiata, Stalowa Wola Polpharma, Starogard Gdañski Zak³ady Spirytusowe Bolls, Oborniki Wlkp. Wytwórnia Soków MARTEX Stargard Szczeciñski Rozdzielnia gazu, Zgorzelec Siedziba CPN, Gutkowo Siedziba Zarz¹du Huty Zawiercie Zak³ad Gazowniczy, Lublin Magazyn spedycyjny PEKAES, Czechowice-Dziedzice Barczew Stacja Obs³ugi i Serwis FORDA Bia³ogard Zak³ad Energetyczny Bi³goraj Zak³ady Odzie owe MEWA Bogatynia Zak³ady Transportu i Sprzetu Kopalni Wêgla Brunatnego TURÓW Bydgoszcz Siropol, inst. wody lodowej i sprê. powietrza Czechowice-Dziedzice Instalacja Ch³odzenia Pieców Ebnera, Magazyn Specjalny PEKAES Autotransport Dêbno Lubuskie Zak³ady Przemys³u Drzewnego WOODPACK, ul. Chrobrego 19 Katowice Budynki administracyjne w Zak³adzie Remontowym Energetyki-Katowice KOPEX, Centrum Handlowe Serwera Polska Chemia, Budynek administracyjny Introl-Polon Jastrzêbie Zdrój Pawilon Samochodowy DAEWOO, ul. Warszawska KieŸliny k/olsztyna Instalacja sprê onego powietrza w Fabryce Mebli KIE LINY Koœcielnik Œredni PCK PRESPOL Kozy Zak³ady Uszczelnieñ Mechanicznych Anga Kraków Stacja Benzynowa Shell Lublin Zak³ad Gazowniczy, ul. Diamentowa Luboñ Œl¹ski Rozdzielnia Gazu añcut Instalacja Kwasu Solnego w Zak³adach POLMOS Kalisz Zak³ady Drobiarskie Ami, Mikstat k./kalisza Kutno Zak³ady POLFA Oborniki Wlk. Zak³ady Spirytusowe Unicom Bols Group, ul. Kowanowska 48 Ostróda Zak³ady Miesne Ostróda-Morliny O arów Mazowiecki Bud. biurowy Przeds. Badawczo-Produkcyjne Przemys³u Kablowego Energokabel Piaseczno Zak³ady Telewizyjne THOMSON - Instalacja wody ch³odniczej, Bud. biurowo-magazynowy firmy DACPOL, ul Pu³awska 34 Po³czyn Zdrój Wytwórnia Wód POLCZYNIANKA Poznañ Zak³ady Miêsne Poznañ-Braniewo Stacja Obs³ugi Firmy Opel Przeworno M³yn Anna, ul Kolejowa 10 Rybnik Pawilon samochodowy VW Stalowa Wola Mleczarnia, Instalacja technologiczna i kwasu solnego w Hucie Stalowa Wola, Salon Samochodowy Peugeot, Salon Samochodowy Fiat Starogard Gdañski Obiekty POLPHARMY Stargard Szczecinski Wytwórnia Soków i Napojów MARTEX Szamotu³y Zak³ady T³uszczowe, ul. Dworcowa 39 Œwierklany Zak³ad Gazowniczy Tarczyn Bud. biurowy, hala produkcyjna Zak³ady Van Melle Tarnów Salon samochodowy Ford Browary Warszawskie S.A., Rozbudowa ITT-FLYGT, -Dawidy, Modernizacja Instytutu Energetyki, -Mory, Centrala telefonii komórkowej w bud. Plaza 2000, ul. Wo³oska16 Wodzis³aw Rejon Gazowniczy Wroc³aw PPF HASCOLEK, ul. migrodzka 242E, Piklington IGP Sp. z o. o. Oddzia³ Œl¹sk, ul. Góralska 16 EUROSTYL Sp. z o.o., ul. Makronoska 2, Autoryzowany serwis VW/Audi, ul. Strachowskiego OMEX, bud. biurowy i magazynowy, ul. Przedmiejska 6/10, P.H. Ola, bud. biurowy i magazynowy, ul. Przedmiejska 6/10, Edo Sp. z o. o. (Philips Polska), bud. biurowy, ul. Nyska 83/85, TGG Sp. z o. o., bud. biurowo-handlowy, ul. S³ubicka Wronki Instalacja kwasu solnego w Zak³adach Ziemniaczanych

8 Obiekty zabytkowe i sakralne Nowe instalacje w starych, zabytkowych zamkach, pa³acach i kamienicach, ale te w nowoczesnych œwi¹tyniach, to du e wyzwanie dla u ytych w nich materia³ów instalacyjnych, jednak nie dla zielonych rur i kszta³tek oraz ogrzewania pod³ogowego aquatherm. Bytów Stara Poczta Konna (Poczta Polska S.A) Gdañsk Koœció³ Menuitów Izbicko Koœció³ Parafialny p.w. Œw. Jana Chrzciciela Jaros³aw Koœció³ p.w. Chrystusa Króla Kamieñ Œl¹ski Zespó³ Pa³acowo-Parkowy Kurii Diecezjalnej Koœció³ Parafialny Œw.Jacka, pl. Myœliwca 30 Kraków Uniwersytet Jagiellonski, Collegium Maius añcut Koœció³ Farny (ogrzewanie pod³ogowe) Olsztyn Seminarium Duchowne Hosianum, Olsztyn-Likuzy Opole Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Tysi¹clecia 11 Seminarium Duchowne, ul.drzyma³y Pabianice Zamek Œredniowieczny Ruda Œl¹ska ul.niedurnego 78 Siemiatycze Cerkiew, Boratyniec k. Siemiatycz Strzelce Opolskie Koœció³ p.w. Podwy Ÿszenia Œw. Krzy a Tarnów Seminarium Dom Zakonny Szpital Œw.Ducha (Zespó³ Szkó³ Specjalnych), ul.elektoralna Budynek Episkopatu Polski, ul. ytnia Wolsztyn Dom dla Dzieci Specjalnej Troski Betlejemka Wroc³aw Zabytkowy pa³acyk mieszkalny (1200 m2), Wroc³aw-Leœnica Zakroczym Klasztor Ojców Kapucynów Zawiercie Huta Zawiercie S.A.,zabytkowy budynek Zarz¹du, ul. Okólna 10 Zgorzelec Koœció³ Parafialny Œw.Bonifacego ul. Dominikañska 12 Instalacja ogrzewania pod³ogowego w koœciele, Jaros³aw Seminarium, Tarnów S¹d Rejonowy, Zgorzelec Szpital œw. Ducha, Collegium Maius UJ, Kraków Zamek œredniowieczny, Pabianice Zepó³ Pa³acowy, Kamieñ Œl¹ski Koœció³ Œw. Bonifacego, Zgorzelec Willa Florianka, Ruda Œl¹ska

9 Niezawodne instalacje Od przy³¹cza wodoci¹gowego i kot³a a po urz¹dzenia sanitarne i grzejniki. Od domków jednorodzinnych po wielopiêtrowe biurowce. Od obiektów sportowych, koœcio³ów a po zak³ady przemys³owe. Wszêdzie tam mo na zastosowaæ instalacje z tworzywa fusiotherm i aquatherm. system instalacyjny PP-R fusiotherm Instalacja kot³owni Instalacja c.o. w obiekcie zabytkowym Instalacja technologiczna na statku Instalacja podgrzewania boiska sportowego Wêze³ rozdzielczy instalacji c.o. Instalacja ciep³ej i zimnej wody ogrzewanie pod³ogowe aquatherm Ogrzewanie pod³ogowe w koœciele Ogrzewanie pod³ogowe w biurowcu Ogrzewanie pod³ogowe w obiektach sportowych zaciskowy system do pod³¹czeñ aquatherm SHT Instalacja wodoci¹gowa Instalacja centralnego ogrzewania

10 aquatherm-polska dekada sukcesów WskaŸnikiem sukcesu, jaki odnios³a firma aquatherm-polska w okresie 10 lat dzia³alnoœci jest przede wszystkim imponuj¹ca liczba obiektów wyposa onych w instalacje fusiotherm i aquatherm. Innym przejawem owocnej dzia³alnoœci firmy s¹ liczne nagrody i wyró nienia Nagroda G³ówna za system instalacji z rur i ³¹czników z polipropylenu na III Miêdzynarodowych Targach OLSZTYN 93 Wyró nienia Organizatora za system instalacji z rur i ³¹czników z polipropylenu na II Miêdzynarodowych Targach OLSZTYN 92 Z³oty Instalator za system instalacji z rur i ³¹czników z polipropylenu, 1993 Z³oty Instalator za wysoki poziom szkolenia projektantów i monterów,, wrzesieñ 1994 Wyró nienie IX Targów Œwiêtokrzyskich za upowszechnianie nowoczesnej technologii instalacji wodnych i centralnego ogrzewania, Kielce, marzec 1994 Wyró nienie za instalacje z polipropylenu na Ursynowskich Targach Gospodarczych URSYNÓW 94 Z³ota Odznaka Zas³u ony dla Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych Z³oty Laur 96, Targi Logistyka Kielce Nagroda Najlepszy produkt Targów Budownictwo - Wojsko 1997 I Nagroda Bia³ostockiego ubra Targi Bud - Expo Wiosna 97 Bia³ystok Medal Wstêgi Niemna na IV Miêdzynarodowych Targach Augustowskich - czerwiec 1997 Z³oty Instalator (trzeci z kolei) za nowoczesne rozwi¹zania w organizacji handlu bran y instalacyjnej, 1999 Grand Prix oraz Nagroda Prezydenta Torunia na X Toruñskich Targach Budownictwa Ekologicznego ZDROWY DOM 98 II Nagroda Srebrny Kask - Lubelskie Targi Lubdom - Jesieñ 98 Wyró nienie na II Targach Ekologicznego Ogrzewania ENERGIA 98 Szczecin Wyró nienie XIV Miêdzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej EKOMILITARIS 2000 Zakopane Medal na II Targach Techniki Sanitarnej i Grzewczej INSTALTECH 2000 Kielce Trzykrotny zdobywca Z³otego Instalatora Z³ota Odznaka "Zas³u ony dla Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych" Z³oty Laur 96 Targi Logistyka, Kielce

11 aquatherm-polska -niezawodne instalacje f usiotherm ie to uniwersalny system dla instalacji wody zimnej, ciep³ej, centralnego ogrzewania, sprê onego powietrza i instalacji technologicznych. Rury PN10, PN20 oraz stabilizowane (Stabi) z perforowan¹ wk³adk¹ aluminiow¹. Zakres œrednic od 16 do 125 mm. Blisko 400 kszta³tek i ³¹czników. Kszta³tki ³¹czone s¹ z rurami metod¹ zgrzewania czyli fuzji termicznej, st¹d nazwa systemu NOWO ŒÆ XX I fusiotherm. Dostêpne te s¹ z³¹czki z gwintowanymi, podwójnie chrow mowanymi wk³adkami mosiê nymi, z³¹czki siode³kowe, elektromufy, zawory kulowe i grzybkowe, bloki rozdzielcze i zaworowe. System fusiotherm wzbogaci³ siê o now¹ unikaln¹ rurê zespolon¹ trzeciej generacji Stabi Glass. Jest to rura trójwarstwowa, w której œrodkowa warstwa wzmocniona zosta³a w³óknami szklanymi. Zachowuj¹c wszystkie zalety rury Stabi, nowa rura jest l ejsza, ³atwiejsza w obróbce i... tañsza. ku a a quatherm SHT to najnowsza propozycja firmy aquatherm-polska. Jest to system zaciskowy (technika przesuwnych pierœcieni, rury z giêtkiego polibutylenu) do po³¹czeñ urz¹dzeñ i armatury w instalacjach wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. q u a t h e r m Kompletny system wodnego ogrzewania pod³ogowego (izolacje, ruroci¹gi, rozdzielacze, szafki rozdzielaczowe, uk³ady mieszaj¹ce, automatyka). G warancja Zak³ady aquatherm przyznaj¹ na swoje produkty dziesiêcioletni¹ gwarancjê pod warunkiem wykonania ca³ej instalacji z rur i ³¹czników firmy aquatherm oraz przy u yciu oryginalnych narzêdzi. Roszczenia reklamacyjne mog¹ byæ pokrywane do kwoty 5 mln DM. S z k olenia, Projektowanie, Autoryzacje Firma aquatherm-polska organizuje cykliczne szkolenia dla projektantów oraz instalatorów, w miarê potrzeb tak e szkolenia wyjazdowe. Wszystkie osoby przeszkolone otrzymuj¹ okresowo materia³y o nowoœciach i informacje z ycia firmy. Do koñca 2000 roku przeszkolono ponad monterów, projektantów i inspektorów nadzoru. W firmie dzia³a zespó³ projektowy wykonuj¹cy projekty instalacji dla budownictwa jednoi wielorodzinnego i u ytecznoœci publicznej (w³asny program komputerowy do obliczeñ c.o.). Firma przyznaje bezp³atnie autoryzacjê zak³adom instalacyjnym specjalizuj¹cym siê w technologiach aquatherm. Firmy autoryzowane maj¹ pierwszeñstwo w pozyskiwaniu zleceñ od inwestorów, inwestorzy zaœ uzyskuj¹ gwarancjê dobrze wykonanych prac. O ferta dodatkowa Dla u³atwienia klientom budowy kompletnych systemów sanitarnych i grzewczych, aquatherm-polska oferuje równie, poza instalacjami z polipropylenu, szereg doskona³ej jakoœci urz¹dzeñ i armatury (kot³y, stacje uzdatniania wody, naczynia przeponowe, grzejniki, zawory termostatyczne) renomowanych firm i po bardzo atrakcyjnych cenach. Aprobaty technicznecobrti INSTAL AT/ Rury, kszta³tki i elementy ³¹cz¹ce z polipropylenu PP-R wchodz¹ce w sk³ad systemu fusiotherm AT/ Rury stabilizowane Stabi Glass PP-R80/PP-R80-GF/PP-R80 z warstw¹ zbrojon¹ w³óknem szklanym AT/ Rury z polibutylenu oraz elementy ³¹cz¹ce wchodz¹ce w sk³ad wodnego ogrzewania pod³ogowego systemu aquatherm AT/ Rury z polipropylenu PP-R oraz elementy ³¹cz¹ce wchodz¹ce w sk³ad wodnego ogrzewania pod³ogowego systemu aquatherm AT/ Rury z polibutylenu PB do instalacji wody zimnej, ciep³ej i c.o. systemu aquatherm-sht Ocena higieniczna PZH Nr W/460/91 dla systemu fusiotherm Atest Higieniczny PZH HK/W/0256/01/2000/ dla rur fusiotherm Stabi Glass Certyfikat Polskiego Rejestru Statków Nr TT/1164/ /98 Orzeczenie G³ównego Instytutu Górnictwa z dnia roku Rekomendacja Departamentu Infrastruktury MON Nr 56 Rekomendacja Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Nr 15 Cetyfikat Germanischer LLoyd Nr HH Certyfikat TÜV CERT ISO 9001 Nr

Prognoza wzrostu. cover. w polskiej farmacji i medycynie. 24 grudzień styczeń 10/2004

Prognoza wzrostu. cover. w polskiej farmacji i medycynie. 24 grudzień styczeń 10/2004 cover w polskiej farmacji i medycynie Prognoza wzrostu Przedstawiamy listę 20 najbogatszych Polaków działających na rynku farmaceutyczno-medycznym. Swój sukces okupili ciężką pracą, wykazali się także

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI W sektorze IT l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Pyton Management. Jej produkty [systemy zarz¹dzania wiedz¹]

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

Moda na kszta³cenie Podyplomowe studia dla mened erów opieki zdrowotnej s¹ ju dziœ standardem. Sprawne zarz¹dzanie placówk¹ medyczn¹ wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy prawnej, ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035

Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035 Fot. Tom Porter Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza W Numerze Strumyki pieniêdzy...4 Zlot gwiazd...5

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2 NR 4 (52) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok V KWIECIEÑ 2003 HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 Ponadto w numerze: Lepiej segregowaæ... - str. 5 Terminarz szczepienia psów - str. 7 Informator szkolny -

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç.

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. organizator CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE OWICKA ul. owicka 21, 02-502 Warszawa tel. 845 50 62, tel./fax 845 56 75 2 Wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo