wysokość raty dla kredytu w PLN dla kredytu w CHF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wysokość raty dla kredytu w PLN dla kredytu w CHF"

Transkrypt

1 ZASTÓJ I KOREKTA CEN Po długim okresie nieprzeranych zrostó oraz obseroanej ciągu ostatnich miesięcy stabilizacji cen, rzesień jai się jako miesiąc cenoych korekt. Jak skazują yniki analizy cen mieszkań do sprzedaŝy, ystaionych serisie OFERTY.NET zeszłym miesiącu, średnie staki ofertoe najiększych aglomeracjach poszły dół. Do najiększych spadkó doszło Gdańsku i Poznaniu, których mieszkania oferoane były za ceny o 4,5% niŝsze aniŝeli sierpniu. TakŜe e Wrocłaiu i Łodzi średnie ceny, jakich oczekiali zbycy, były e rześniu yraźnie niŝsze od sierpnioych odpoiednio o 3,8% i 3%. Na stabilnym poziomie utrzymały się ceny ofertoe Krakoie i Warszaie. Pod Waelem nastąpiła minimalna korekta dół o 1,3%; Stolicy zaś średnia cena miesiącu praktycznie nie uległa zmianie (+0,1%). sierpień rzesień ( PLN) ( PLN) średnia cena mieszkania o po. 50 mk.* dla kredytu PLN RATA (oproc. 6,30) ysokość raty dla kredytu CHF RATA (oproc. 4,19) ile trzeba zarabiać, aby uzyskać kredyt na 30 lat** dla kredytu PLN ZAROBKI dla kredytu CHF ZAROBKI Łódź , , , ,2 Warszaa , , , ,8 Krakó , , , , ,3 Wrocła , , , ,4 Gdańsk , , , , ,6 Poznań , , , , ,7 * na podstaie cen z rześnia br. ** ile trzeba zarabiać, aby uzyskać kredyt na zakup 50-m. mieszkania danym mieście; załoŝenie: 1-osoboe gospodarsto domoe duŝym mieście, bez innych obciąŝeń kredytoych; yliczenia mają charakter szacunkoy Obseroana korekta cen to efekt zastoju na rynku spoodoanego zbyt ysokimi cenami. Mieszkania po przejścioym okresie przystępności dla klientó średnio zarabiających pononie stały się dobrem dostępnym dla osób o yŝszych dochodach. Brak klientó gotoych zapłacić ygóroane sumy, jakich oczekują zbycy, oocuje spadkiem cen. Dotyczy to przede szystkim mieszkań o niŝszym standardzie, starych blokach i o iększych poierzchniach. Ich ceny yołacze często są nieadekatne do rzeczyistej artości, złaszcza porónaniu z oferoanymi do sprzedaŝy podobnymi mieszkaniami, ale zupełnie noych, ybudoanych ciągu ostatnich kilku lat budynkach. POGARSZA SIĘ DOSTĘPNOŚĆ KREDYTOWA MIESZKAŃ Co prada - jak ynika z szacunkó OPEN FINANCE - czasie banki aktualizują oprocentoanie kredytó hipotecznych tylko górę, to jednak obseroany spadek cen mieszkań niektórych miastach oznacza de facto, Ŝe kredyt na kupno mieszkań moŝe być mniejszy niŝ przed miesiącem, a zatem i raty kredytoe są niŝsze, a co za tym idzie takŝe ymagana ysokość zarobkó. Tak stało się Poznaniu i Gdańsku, gdzie ceny mieszkań spadły najbardziej, a to spraiło, Ŝe ymagany kredyt na ich zakup spadł na tyle, Ŝe pozoliło to takŝe na mniejsze miesięczne raty - mimo zrostu oprocentoania kredytó złotoych. Natomiast Warszaie i Krakoie, gdzie iększego spadku cen udało się uniknąć, zrosły raty kredytó złotoych potrzebnych do zakupu mieszkań. W jeszcze lepszej sytuacji są ci inestorzy, którzy na zakup mieszkania planują zaciągnięcie kredytu e frankach szajcarskich. Przez ostatni miesiąc nastąpił 10-punktoy spadek rynkoych stóp

2 procentoych, na których opiera się oprocentoanie kredytó e frankach. Co oznacza, Ŝe takŝe oprocentoanie takich kredytó jest niŝsze. W zestaieniu z niŝszymi cenami mieszkań oznacza to, Ŝe raty kredytó z yliczeń OPEN FINANCE są e szystkich miastach poza Warszaą niŝsze niŝ przed miesiącem. Jednak mimo niŝszych rat kredytoych e frankach i niektórych przypadkach złotych, dostępność mieszkań iększości miast spadła - praie szędzie trzeba mieć yŝszą zdolność kredytoą niŝ przed miesiącem. Wynika to ze zrostu oprocentoania kredytó złotoych, który ymusza bardziej rygorystyczne podejście do oceny zdolności klientó zaciągających kredyty zaróno złotych jak i e frankach (e frankach naet bardziej ze zględu na rygory tz. rekomendacji "S"). KONIEC cen marzeń DuŜa liczba noych inestycji mieszkanioych oddaanych do uŝytku ostatnich latach odciska se piętno na strukturze podaŝy ofert na rynku tórnym. Podczas gdy jeszcze da, trzy lata temu istniał deficyt mieszkań noych, teraz sytuacja yraźnie się zmienia. Ponad 30% arszaskich mieszkań ystaionych do sprzedaŝy serisie OFERTY.NET e rześniu to lokale budynkach zniesionych latach Wysoka podaŝ noych mieszkań coraz silniej oddziałuje na relacje cenoe między ofertami. RóŜnice standardzie mieszkań ybudoanych XXI ieku, a tymi starszym budonictie idoczne są gołym okiem. Funkcjonalne rozplanoanie, nooczesne ykończenie, czyste i przestronne klatki, nooczesne indy, podziemne garaŝe to atuty noych mieszkań, których juŝ nie sposób przypisać mieszkaniom blokach z lat PRL-u. W okresie zastoju na rynku nieruchomości i rosnących ymagań klientó takie róŝnice nieuchronnie proadzą do urealnienia cen. Właściciele mieszkań o niŝszym standardzie, którzy idząc szalone zrosty cen i licząc na szybką sprzedaŝ ystaili ofertę z ysoką ceną, zupełnie nieadekatną do rzeczyistej artości (tz. ceną marzeń ), teraz przy całkoitym braku zainteresoania ze strony klientó dokonują przecen. ObniŜki staek yołaczych o 10 czy 20 tys. złotych są normalnością. W niektórych przypadkach potrafią jednak sięgnąć naet 20%! Bya ięc, Ŝe oferta, którą przez kilka miesięcy nikt się nie interesoał, z dnia na dzień staje się pradzią okazją. dzielnica udział podaŝy ( Warszaa podaŝ ofert i średnie ceny g dzielnic średnia cena sierpniu (PLN) średnia cena e rześniu (PLN) ost. Bemoo 6, ,55 Białołęka 4, ,53 Bielany 4, ,03 Mokotó 18, ,3 Ochota 6, ,79 Praga Płd. 9, ,32 Praga Pn. 3, ,35 Rembertó 0, ,28 Śródmieście 13, ,62 Targóek 3, ,66 Ursus 2, ,31 Ursynó 11, ,16 Waer 0, ,5 Wesoła 0, ,42 Wilanó 2, ,08 Włochy 1, ,35 Wola 6, ,62 śoliborz 4, ,94 ILE śycia NA MIESZKANIE? Analizy OPEN FINANCE pokazują, Ŝe mieszkaniec Gdańska, który całą soją pensję będzie przeznaczać na zakup mieszkania, pieniądze na 50-metroy lokal odłoŝy po 10 latach i 5 miesiącach. W znacznie gorszej sytuacji jest mieszkaniec Krakoa, który potrzebuje sojej pensji z 17 lat i 5 miesięcy, aby myśleć o kupnie takiego samego mieszkania. To oczyiście tylko statystyka i raczej ciekaostki niŝ

3 ekonomiczne prady. Warto jednak zauaŝyć, Ŝe choć statystycznie mieszkańca Łodzi, Gdańska czy Poznania stać z jednej pensji na iększy kaałek podłogi, to e rześniu łaśnie tych miastach ceny mieszkań spadły najbardziej, podczas gdy stolicy i Krakoie ceny mieszkań niemal się nie zmieniły. A przecieŝ statystycznie rzecz ujmując, mieszkańcy tych miast są najgorszej sytuacji, bo miesięcznie mogą pozolić sobie na kupno co najyŝej 25 cm kadratoych mieszkania. Miasto MetraŜ za pensję netto ( mk.) Na ile ystarczy średnia pensja Przeciętne ynagrodzenie brutto mieście ( PLN) Wynagrodzenie ojeództie ( PLN) Bezrobocie mieście/ojeództie ( Łódź 0, * ,0/ 12,1 Warszaa 0, , ,6/ 9,8 Krakó 0, , ,5/ 9,2 Wrocła 0, , ,9/ 12,7 Gdańsk 0,4 3839, ,5/ 12,1 Poznań 0, , ,7/ 8,8 Źródło: OPEN FINANCE; dane o ynagrodzeniach i stopa bezrobocia czercu 2007 r. GUS; kalkulator ynagrodzeń netto infor.pl; dane o cenach mieszkań OFERTY.NET. * szacunek łasny Wyjaśnienia tej zaskakującej obseracji skoro jest zgoda co do tego, Ŝe ceny mieszkań są przeszacoane, to poinny one spadać tam gdzie są przeszacoane najbardziej trzeba poszukać poza danymi o zarobkach, a iększą agę przyłoŝyć do sytuacji na rynku pracy. Krakó i Warszaa, a takŝe ojeództa mazoieckie i małopolskie, to najlepsze rynki pracy Polsce, co oznacza, Ŝe znacznie ięcej osób osiąga zarobki poyŝej średniej niŝ gdziekoliek indziej. Zatem i popyt na mieszkania jest tych miastach relatynie najyŝszy, co pozala być moŝe tylko na razie na utrzymanie cen. Ile lat trzeba oszczędzać na 50-metroe mieszkanie Łódź Warszaa Krakó Wrocła Gdańsk Poznań okres oszczędzania 11 lat i 4 miesiące 16 lat i 7 miesięcy 17 lat i 5 miesięcy 14 lat i 11 miesięcy 10 lat i 5 miesięcy 11 lat i 7 miesięcy NAD DUNAJEM O POŁOWĘ TANIEJ NIś NAD WISŁĄ Wyniki ielu analiz dotyczących sytuacji gospodarczej, zarobkó czy poziomu Ŝycia obyateli państ Europy Środkoej skazują duŝe podobieństo między Polską i Węgrami. W obu krajach tym samym czasie zaczęły się przemiany ustrojoe i gospodarcze, oba kraje tym samym dniu stąpiły do Unii Europejskiej. Wiele podobieńst dostrzec moŝna takŝe porónując stolice Warszaę i Budapeszt. Mają niemal jednakoe poierzchnie odpoiednio 517 i 525 km kadratoego i po tyle samo mieszkańcó ok ; są głónymi ośrodkami naukoymi, kulturalnymi i politycznymi oraz miejscem ielu inestycji zagranicznych. Oprócz podobieńst są jednak i róŝnice: Budapeszt ma obodnice i roziniętą sieć komunikacji miejskiej z trzema liniami metra i czartą budoie, zaś Warszaa... da razy yŝsze ceny mieszkań. Budapeszt nie odniósł takich zniszczeń czasie II Wojny Śiatoej jak Warszaa. Całe centrum miasta to ulice o zartej zabudoie z niekończącymi się ciągami okazałych przedojennych kamienic, których średnia cena metra kadratoego mieszkania oscyluje granicach 4-5 tys. PLN (średnia cena mk. mieszkania Warszaie: 9810 PLN). Za średniej ielkości mieszkanie 2-pokojoe obrębie budapeszteńskiego śródmieścia, 5 minut spacerem od stacji metra, trzeba zapłacić kotę rzędu PLN ( Warszaie za taką kotę moŝna kupić nieielką kaalerkę z dala od centrum). Podobne mieszkanie oddalone od centrum o 15 min. jazdy autobusem kosztuje około PLN. Za PLN moŝna stać się łaścicielem duŝego 100-metroego apartamentu XIX-iecznej kamienicy, 200 metró od Dunaju, z idokiem na okazały gmach ęgierskiego Parlamentu ( Warszaie 100-metroy apartament Al. Przyjaciół PLN). Z poodu trającego ochłodzenia koniunktury gospodarczej ceny mieszkań Budapeszcie od trzech lat

4 stoją miejscu. Korzystają z tego m.in. zagraniczne firmy, które ykupują całe kamienice i po przeproadzeniu kapitalnego remontu sprzedają nich komfortoe apartamenty cenie tys. PLN za mk. Podobne inestycje realizoane są takŝe Warszaie, ale na nieporónanie mniejszą skalę. Oprócz niŝszych cen mieszkań Budapeszcie niŝsze są takŝe opłaty ziązane z zakupem nieruchomości. Inaczej niŝ jest to przyjęte Warszaie, stolicy Węgier 3-procentoą proizję od transakcji płaci pośrednikoi tylko sprzedający. Przykładoe ceny mieszkań centrum Budapesztu (dzielnice: I, V, VI, VII, VIII): liczba pokoi po. ( mk.) cena za całość ( PLN) cena za mk. ( PLN) Polska ceny mieszkań najiększych miastach rzesień ( PLN) Katoice 4037 Białystok 4412 Bydgoszcz 4550 Rzeszó 5104 Szczecin 5248 Lublin 5425 Gdynia 6554 Sopot Warszaa podaŝ ofert sprzedaŝy mieszkań g liczby pokoi liczba pokoi udział podaŝy (%) 1 15,1 2 38,2 3 32,3 4 11,2 5, 6, 7 3,2 Warszaa podaŝ ofert sprzedaŝy mieszkań g cen przedział cenoy ( PLN) udział podaŝy (%) do 200 tys. 0, , , , ,5

5 po ,1 INDEX KREDYTOWY OPEN FINANCE RYNEK KREDYTÓW W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI WE WRZEŚNIU Dane przygotoanie na podstaie nioskó kredytoych składanych przez Klientó Open Finance e rześniu 2007 r. średnia artość kredytu e rześniu ( PLN) stosunku do sierpnia br. (%) średnie LTV (stosunek koty kredytu do art. nieruch., średni okres kredytoania ( latach) Warszaa ,48% Krakó ,27% Wrocła ,05% Poznań ,92% Gdańsk ,97% Gdynia ,63% Katoice ,46% Lublin ,95% Olsztyn ,90% Raport został przygotoany na podstaie danych statystycznych serisu OFERTY.NET nieruchomości Internecie oraz danych OPEN FINANCE. Badanie odbyło się na próbie unikalnych ofert sprzedaŝy mieszkań ystaionych przez agencje nieruchomości i osoby pryatne e rześniu 2007 r. Szczegółoe statystyki cen ofertoych mieszkań Warszaie, skaźniki popularności dzielnic, preferencji cenoych osób poszukujących mieszkań aglomeracjach oraz zestaienia cen transakcyjnych są dostępne serisie OFERTY.NET dziale 'statystyki' na stronie: Wysokości rat i ymaganych zarobkó przygotoane OPEN FINANCE zostały oszacoane na podstaie aktualnie dostępnych ofert kredytó hipotecznych. Index Kredytoy przygotoano na podstaie nioskó kredytoych składanych za pośrednictem OPEN FINANCE e rześniu 2007 r. Więcej informacji o kredytach hipotecznych na stronie: OFERTY.NET Warszaa, ul. Rakoiecka 36, III p. tel OPEN FINANCE Biuro Prasoe tel ,

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Marzec 2011

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Marzec 2011 POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Marzec 2011 W SKRÓCIE Mamy do czynienia z kontynuacją trendu spadku średnich cen ofertowych. W rezultacie juŝ w 10 z 15 miast ceny są niŝsze niŝ przed rokiem. Sprzedający są

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE, II KWARTAŁ 2007 RAPORT WWW.SZYBKO.PL I EXPANDERA 2 RAPORT WWW.SZYBKO.PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: W ciągu ostatniego miesiąca w 15 miastach ceny spadły, średnio o 1,3%.

W SKRÓCIE: W ciągu ostatniego miesiąca w 15 miastach ceny spadły, średnio o 1,3%. Listopad 2014 W SKRÓCIE: Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest najniższe w historii. Dla kredytów z wysokim (25%) wkładem wynosi średnio 3,88% i najprawdopodobniej niższe już nie będzie. Po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego WARTO KUPIĆ MIESZKANIE ŚWIEŻOUPIECZONEMU STUDENTOWI W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C

Bardziej szczegółowo

Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. WARSZAWA, LUTY 2015 r.

Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. WARSZAWA, LUTY 2015 r. Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - i WARSZAWA, LUTY 2015 r. wprowadzenie Szanowni Czytelnicy, Z przyjemnością przedstawiamy drugą edycję raportu E-VALUER

Bardziej szczegółowo

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Warszawa 2007 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel. (022) 518 49 00 fax

Bardziej szczegółowo

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI Za chwilę dowiesz się o moŝliwościach, których nie dostrzega jeszcze większość inwestorów w Polsce. ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI >>> Jak zbudować majątek zaczynając od zera

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Lipiec 2011

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Lipiec 2011 - POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Lipiec 2011 W SKRÓCIE W tym roku średnie ceny transakcyjne mieszkań z rynku wtórnego wzrosły w pięciu na siedem analizowanych miast Łódź jest jedynym miastem, w którym znacząco

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż najniższego w historii poziomu 4,29% średnie ceny ofertowe nie spadły

W SKRÓCIE: nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż najniższego w historii poziomu 4,29% średnie ceny ofertowe nie spadły Listopad 2013 grudzień 2013 W SKRÓCIE: W najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż. W minionym miesiącu pojawiły się wyłącznie obniżki. Średnia marża kredytów z wysokim (25%) wkładem

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, Damian Milibrand Prezes Zarządu Home Broker

Drodzy Czytelnicy, Damian Milibrand Prezes Zarządu Home Broker Prognozy Drodzy Czytelnicy, Przełom roku to tradycyjnie czas podsumowań i prognoz. W tym czasie Home Broker i Lion s House pytają swoich doradców o to, jakich tendencji na rynku nieruchomości spodziewają

Bardziej szczegółowo

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Rynek nieruchomości 2014 RAPORT Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach Jakich nieruchomości szukali Polacy Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Prognozy na rynku nieruchomości w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Dlaczego banki podwyższają marże?

KREDYTY HIPOTECZNE. Dlaczego banki podwyższają marże? Luty 2014 W SKRÓCIE: Nadal rosną marże kredytów hipotecznych. Dla kredytu z pięcioprocentowym wkładem wynoszą średnio 1,99 proc. W grudniu 2013 r. dla kredytu bez żadnego wkładu było to z kolei 1,87 proc.

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNEGO W YNA JEM S IERPNIEŃ 09 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I

NIEZALEŻNEGO W YNA JEM S IERPNIEŃ 09 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I RAPORT SZYBKO.PL I EXPA NDERA- NIEZALEŻNEGO DORADCY FINANSOWEGO A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W,

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku nieruchomości miasta Łódź

Analiza rynku nieruchomości miasta Łódź Analiza rynku nieruchomości miasta Łódź 1. Informacje ogólne na temat Łodzi oraz analiza zaludnienia Łódź to miasto na prawach powiatu, które leży w środkowej Polsce, w środkowej części województwa łódzkiego.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r.

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. INSTYTUT EKONOMICZNY WE WSPÓŁPRACY Z ODDZIAŁAMI OKRĘGOWYMI Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 R. 1 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Kto może dostać kredyt hipoteczny (i jakie warunki musi spełnić)?

Kto może dostać kredyt hipoteczny (i jakie warunki musi spełnić)? ROZDZIAŁ I Kto może dostać kredyt hipoteczny (i jakie warunki musi spełnić)? 1. Ogólne warunki uzyskiwania kredytów hipotecznych Bogacenie się społeczeństwa, powszechna zmiana wymagań, migracje do wielkich

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Podsumowanie roku 2010 i prognoza na rok 2011 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń,

Bardziej szczegółowo

OPCJE KOSZYKOWE JAKO NOWOCZESNY INSTRUMENT FINANSOWY ODPOWIADAJĄCY POTRZEBOM RYNKU FINANSOWEGO XXI WIEKU

OPCJE KOSZYKOWE JAKO NOWOCZESNY INSTRUMENT FINANSOWY ODPOWIADAJĄCY POTRZEBOM RYNKU FINANSOWEGO XXI WIEKU Marcin Malinoski marcin.malinoski@prao.uni.roc.pl OPCJE KOZYKOWE JAKO NOWOCZENY INTRUMENT FINANOWY ODPOWIADAJĄCY POTRZEBOM RYNKU FINANOWEGO XXI WIEKU Wstęp Współczesna działalność gospodarcza czy inestycyna

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 2012

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 2012 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 1/212maj 212 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 212 Spis treści Raport w liczbach

Bardziej szczegółowo

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz*

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz* Miesięcznik Inwestora, styczeń 2007 r. Wybierz sekcję tematyczną: Sonda Expandera Fundusze Inwestycyjne Obligacje Giełda Debiuty giełdowe Lokaty bankowe Nieruchomości Złoto i monety Sztuka Gość Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Maj 2012 Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Indeks Cen Mieszkań (ICM) - nowy standard pomiaru cen na rynku sprzedaży mieszkań porównanie cen ofertowych i transakcyjnych mieszkań co się sprzeda,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r.

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Drogi Czytelniku, Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2014

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2014 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 214 1 Spis Treści Wprowadzenie... 3 O nas... 4 Gospodarka i sektor bankowy w 213... 5 Z piekła do nieba: gospodarka w punkcie zwrotnym... 5 Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012 19.04.2012r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012 Na rynku kredytów hipotecznych następują kolejne zmiany. W tym miesiącu Bank Nordea, który jeszcze do niedawna jako jeden

Bardziej szczegółowo