Raport z ewaluacji końcowej wstępnej wersji Produktu Finalnego opracowanego w ramach projektu pn. PI PWP Nowy Model Rekrutacji - partnerstwo na rynku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z ewaluacji końcowej wstępnej wersji Produktu Finalnego opracowanego w ramach projektu pn. PI PWP Nowy Model Rekrutacji - partnerstwo na rynku"

Transkrypt

1 Raport z ewaluacji końcowej wstępnej wersji Produktu Finalnego opracowanego w ramach projektu pn. PI PWP Nowy Model Rekrutacji - partnerstwo na rynku pracy

2 Niniejszy Raport Ewaluacyjny przedstawia wyniki badania z ewaluacji końcowej wstępnej wersji produktu finalnego opracowanego w ramach projektu innowacyjnego testującego pt. PI PWP Nowy Model Rekrutacji - partnerstwo na rynku pracy. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. TEMAT INNOWACYJNY: Poszukiwanie rozwiązań zapewnienia współpracy i komplementarności działań podejmowanych przez publiczne służby zatrudnienia i niepubliczne instytucje rynku pracy TYTUŁ PROJEKTU: NUMER UMOWY: PI PWP Nowy Model Rekrutacji - partnerstwo na rynku pracy UDA-POKL /12-01 REALIZATORZY PROJEKTU: Projektodawca: Partner krajowy: Narodowe Forum Doradztwa Kariery Powiat Bielski - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim Partnerzy ponadnarodowi: Pôle Emploi Direction Generale / Francja Cobbeco Consulting / Belgia OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OKRES REALIZACJI BADANIA EWALUACYJNEGO: sierpień październik 2014r. WYKONAWCA EWALUACJI: PrePost Consulting Alicja Zajączkowska tel , tel Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2 -

3 Spis treści Słowem wstępu Wnioski i rekomendacje Kontekst badania O projekcie innowacyjnym Nowy Model Rekrutacji partnerstwo na rynku pracy O ewaluacji projektów innowacyjnych Metodologia badania Zakres przedmiotowy badania Cele i kryteria ewaluacji Pytania badawcze Metody i techniki pozyskania danych, próby badawcze Zapewnienie jakości badania Wyniki badania Przygotowanie produktu do testowania Proces testowania wstępnej wersji produktu finalnego Dobór uczestników testowania Przebieg testowania Rzeczywiste efekty testowania Założenia, koncepcja Produktu Instrumentarium, narzędzia Procedury, procesy Korzyści Zmiany Realizacja wskaźników celów Potencjał wdrożeniowy wstępnej wersji produktu finalnego Recenzja ekspercka Spis rysunków, wykresów i tabel Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 3 -

4 Słowem wstępu Niniejszy Raport Ewaluacyjny przedstawia wyniki ewaluacji końcowej wstępnej wersji produktu finalnego wypracowanego w projekcie pt. PI PWP Nowy Model Rekrutacji partnerstwo na rynku pracy. Pierwsza część Raportu dotyczy metodologii zastosowanej w badaniu ewaluacyjnym prezentuje zakres ewaluacji oraz przyjęte kryteria i metody badawcze. W drugiej części Raportu przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego wśród osób zaangażowanych w etap tworzenia i testowania Produktu, czyli ekspertów - twórców Modelu, użytkowników Modelu przedstawicieli instytucji rynku pracy i przedsiębiorców oraz Realizatorów projektu. Ewaluacja zewnętrzna bazowała również na materiale badawczym zgromadzonym w ramach monitoringu i ewaluacji wewnętrznej. Badaniem ewaluacyjnym objęto proces testowania wstępnej wersji produktu finalnego, na który składały się następujące działania: Laboratorium Diagnozy (11-13 miesiąc wdrażania projektu), w którym zostały przetestowane narzędzia służące badaniu potrzeb pracodawcy oraz diagnozie kompetencji (Ankieta audytu pracodawcy, Karta identyfikacji profilu predyspozycji i Karta zbieżności predyspozycji), Laboratorium Planu Rozwoju (14-16 miesiąc wdrażania projektu), w którym zostały przetestowane narzędzia służące planowaniu działań rozwijających kompetencje (Karta rozwoju kandydata/tki do pracy, Ankieta możliwości realizacji rozwoju kandydata/tki do pracy i Karta rekomendacji rozwojowych), Laboratorium Realizacji Rozwoju (17-22 miesiąc wdrażania projektu), w którym zostały przetestowane narzędzia przeznaczone do realizacji i monitoringu działań rozwojowych (Programy szkoleń podnoszących kwalifikacje nieformalne, Programy szkoleń formalnych i Karta potwierdzania rozwoju pracownika). Wnioski i rekomendacje opracowane na podstawie badania jako jego najbardziej istotny element znajdują się na wstępie raportu. Dodatkowym elementem raportu jest recenzja ekspercka opracowana przez doradcę zawodowego, Panią Katarzynę Rewers-Dawid, zaprezentowana w końcowej części raportu ewaluacyjnego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 4 -

5 1 Wnioski i rekomendacje 1. Innowacyjny jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, w temacie innowacyjnym Poszukiwanie rozwiązań zapewnienia współpracy i komplementarności działań podejmowanych przez publiczne służby zatrudnienia i niepubliczne instytucje rynku pracy. Celem Projektu jest opracowanie modelowego rozwiązania metody współpracy pomiędzy publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami w zakresie rekrutacji pracowników spośród osób bezrobotnych nie posiadających formalnych kwalifikacji (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i powyżej 50 roku życia). Liderem projektu jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery Oddział w Białymstoku, partnerem krajowym Powiat Bielski (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim), a partnerami ponadnarodowymi Pôle Emploi Direction Generale z Francji i Cobbeco Consulting z Belgii. Projekt jest realizowany w okresie Ewaluacja zewnętrzna Produktu, która jest przedmiotem niniejszego raportu, została przeprowadzona na zakończenie etapu testowania wstępnej wersji produktu finalnego w okresie sierpień październik 2014r. Celem badania ewaluacyjnego była ocena rzeczywistych efektów testowania wstępnej wersji produktu finalnego i możliwości wdrożenia go do praktyki oraz opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących usprawnień produktu umożliwiających przygotowanie jego wersji finalnej. 3. Produkt finalny odpowiada na potrzebę podejmowania rozwiązań na rzecz budowania mechanizmów wspierających procesy kojarzenia pracodawców z kandydatami do pracy. Jednocześnie zakłada on kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych (w szczególności osoby niepełnosprawne oraz w grupie wiekowej 50+), które borykają się z określonymi trudnościami w efektywnym powrocie na rynek pracy. Zasadny jest postulat i trafna diagnoza zawarte w Strategii Wdrażania Projektu, mówiące o potrzebie zbliżenia instytucjonalnego i komplementarnego współdziałania partnerów aktywnych w obszarze rynku pracy. Koncepcja ta jest zgodna ze sprawdzonymi standardami współdziałania stosowanymi w krajach zachodnich. Inicjowanie modeli współdziałania pomiędzy wszystkimi aktorami rynku pracy (pracodawcy, publiczne służby zatrudnienia i niepubliczne instytucje rynku pracy) jest potrzebą bardzo wyraźnie widoczną w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju. 4. Badania przeprowadzone w ramach ewaluacji pozwalają stwierdzić, iż realizacja zadań merytorycznych Projektu związanych z etapem testowania wstępnej wersji produktu finalnego przebiegały prawidłowo i bez zastrzeżeń. Wszystkie zaplanowane zadania i kluczowe działania dotyczące tych etapów wdrażania Projektu zostały przeprowadzone zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie i dokumentem Strategii Wdrażania Projektu. 5. Zaplanowany zakres zadań pozwolił na realizację Projektu zgodnie z harmonogramem. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i uchybień, które mogłyby mieć wpływ na osiągnięcie zakładanych działań i celów Projektu na etapie testowania. Zebrany w trakcie badania ewaluacyjnego materiał potwierdza, że Partnerstwo osiągnęło cele i wskaźniki założone w Strategii Wdrażania Projektu. 6. Przyjęty skład Partnerstwa zagwarantował dostęp do odpowiednich zasobów wiedzy i doświadczenia, co pozwoliło na zaadaptowanie europejskich koncepcji rekrutacji na potrzeby innowacyjnego rozwiązania wypracowanego w Projekcie. W celu poznania zróżnicowanych rozwiązań w zakresie trafnej rekrutacji bezrobotnych (w tym ON i 50+) wspierających ich reintegrację z rynkiem, Lider projektu przystąpił do partnerstwa z trzema podmiotami. Partnerem krajowym był Powiat Bielski (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim), który jest instytucją o dużym znaczeniu na lokalnym rynku pracy. Z kolei do partnerstwa Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 5 -

6 ponadnarodowego zaproszono Pôle Emploi Direction Generale (służby zatrudnienia) z Francji oraz Cobbeco Consulting z Belgii. Obie instytucje funkcjonują w swoich krajach w ramach systemu współpracy publicznych i niepublicznych IRP na potrzeby trafnej rekrutacji oraz posiadają doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia osób bezrobotnych. 7. Mocna stroną Projektu jest włączenie potencjalnych odbiorców i użytkowników w proces tworzenia i testowania Produktu. Przeprowadzono pogłębione badania diagnostyczne oraz szereg konsultacji z potencjalnymi odbiorcami i użytkownikami. Dzięki tym działaniom udało się pozyskać cenne informacje od kluczowych adresatów innowacji, które były uwzględniane zarówno na etapie tworzenia wstępnej wersji produktu finalnego, jak i na etapie opracowywania ostatecznej wersji produktu. 8. Doświadczenia ewaluatora przy badaniach projektów innowacyjnych pokazują, iż nieodzownym warunkiem stworzenia dobrych jakościowo i zarazem unikatowych produktów finalnych jest: posiadanie wiedzy i doświadczeń w danej dziedzinie; pogłębiona diagnoza i analizowanie zastanej rzeczywistości; testowanie powiązane z otwartością na informację zwrotną od interesariuszy oraz sieciowanie (poszukiwanie inspiracji, doświadczeń, rozwiązań u różnych partnerów i z różnych źródeł). Realizatorzy projektu spełnili wszystkie wymienione kryteria, dzięki temu powstała dobra podstawa dla testowania produktu finalnego. 9. Opracowane Produkty spełniają wymagania merytoryczne dotyczące dokonywania procesu diagnozy i oceny predyspozycji osób. Opis poszczególnych produktów pośrednich nie budzi zastrzeżeń. Koncepcja Modelu wraz z opracowanymi produktami tworzą spójny dokument. Poszczególne elementy w logiczny sposób uzupełniają się, tworząc czytelny i poprawnie skonstruowany produkt. Zawierają użyteczne informacje związane z ich zastosowaniem. Opracowany Nowy Model Rekrutacji można ocenić jako pozytywny i oczekiwany przykład tworzenia rozwiązań i narzędzi, których celem jest kompleksowe wsparcie zarówno dla osób bezrobotnych, jak i pracodawców w procesie rekrutacji, a także adaptacji kandydata do pracy. 10. Do etapu testowania przystąpiło 27 odbiorców osób bezrobotnych, z czego 25 (w tym 10 ON i 50+) zostało trafnie rekrutowanych na stanowiska pracy 3 zawodach: sprzedawcy, robotnika budowlanego oraz operatora obrabiarek skrawających. Grupę użytkowników podczas testowania stanowili przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia (10 doradców zawodowych), niepublicznych instytucji rynku pracy (10 doradców zawodowych) i pracodawców (10 osób). Realizatorzy nie napotkali na istotne problemy z rekrutacja uczestników testowania. 11. Etap testowania wstępnej wersji produktu finalnego odbywał się w okresie VIII 2013r. - VII 2014r. i był podzielony na 3 Laboratoria, podczas których testowano produkty pośrednie kolejno: dla Modelu Diagnozy (IP1, IP2, IP3), Modelu Planu Rozwoju (IP4, IP5, IP6) oraz Modelu Realizacji Rozwoju (IP7, IP8, IP9). W ramach testowania zweryfikowano 9 narzędzi kwestionariuszy służących realizacji poszczególnych Modeli. Podczas testowania korzystano z papierowych wersji narzędzi, co istotnie wydłużało czas wypełniania arkuszy z uwagi na ich rozbudowanie i niekiedy konieczność kilkukrotnego uzupełniania tych samych informacji w różnych narzędziach. Rekomendowane jest opracowanie narzędzi Modelu w wersji elektronicznej, co znacząco podniesie ich przystępność dla użytkowników oraz umożliwi kontrolę nad ich udostępnianiem i pomoże utrzymać jakość usług świadczonych z wykorzystaniem Produktu. 12. Innowacyjnym elementem Modelu Diagnozy są profile predyspozycji dla każdego z trzech zawodów. Zostały one autorsko wypracowane przez ekspertów zewnętrznych na bazie literatury i dostępnych opisów zawodów. Predyspozycje rozumiane są jako podstawowe umiejętności, kompetencje, atrybuty i zdolności, którą pozwolą nabywać osobie bezrobotnej kandydatowi do pracy, specyficzne kompetencje zawodowe. Profil dla każdego zawodu składa się z trzech grup predyspozycji: poznawczych, manualnych i lokomotorycznych oraz psychospołecznych. W ramach testowanej innowacji opracowano profile predyspozycji dla 3 zawodów z Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 6 -

7 uwzględnieniem 19 predyspozycji. W opinii twórców Produktu Model może być stosowany do rekrutacji kandydatów również na inne stanowiska - zawody. 13. Użytkownicy testujący Produkt w większości wysoko ocenili adekwatność Modelu Diagnozy, Modelu Planu Rozwoju i Modelu Realizacji Rozwoju do potrzeb i specyfiki pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia i Niepublicznych Instytucjach Rynku Pracy. Wysoko ocenili przydatność Modeli we wspieraniu osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Produkt realizuje założenia komplementarności współpracy na rzecz trafnej, skutecznej rekrutacji osób bezrobotnych oraz trwałości ich zatrudnienia i większej efektywności w pracy. Również zdaniem recenzentki, wypracowany Produkt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby rynków pracy i zasadne jest z merytorycznego punktu widzenia wdrożenie wypracowanego Modelu do praktyki. 14. Proponowane rozwiązania Modelu są nowatorskie, gdyż koncentrują się nie tylko na fazie diagnozy i rozpoznania potencjału zawodowego kandydata do pracy, jak to jest robione dotychczas, ale wprowadzają monitorowanie efektów rekrutacji na danym stanowisku pracy w ścisłej współpracy z pracodawcą. Zakłada także w przypadku zaistnienia luk kompetencyjnych podejmowanie dalszych działań rozwojowych w stosunku do nowozatrudnionego pracownika. Model oferuje pomoc osobie bezrobotnej nie tylko w znalezieniu pracy, ale także w jej utrzymaniu, wspierając go w miejscu pracy. Działania takie zwiększają skuteczność w utrzymaniu zatrudnienia klienta i przyczyniają się w dłuższej perspektywie do lepszej adaptacji pracownika w firmie. 15. Innowacją jest także oferowanie przez Model instrumentów służących badaniu i analizowaniu potrzeb rozwojowych pracowników (Model Diagnozy), a także podejście akcentujące doskonalenie kompetencji miękkich (Model Realizacji Rozwoju) poprzez wsparcie pracodawcy w oferowaniu i organizowaniu tematycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje nieformalne. Jest to cenna inicjatywa, zwłaszcza w świetle danych krajowych na temat bardzo niskich wskaźników związanych z udziałem pracowników firm w procesach szkolenia i doskonalenia zawodowego w Polsce. 16. Innowacją jest stosowanie ramach Modelu Diagnozy ćwiczeń (tzw. próbek pracy) praktycznego badania predyspozycji zawodowych występujących w zadaniach zawodowych w danym zawodzie. Opracowano ćwiczenia do badania predyspozycji dla 3 zawodów i 20 predyspozycji testowanych w Projekcie. Zaleta tej metodologii polega na realizowaniu przez klienta zadań, na podstawie których diagnozowane są określone, przypisane do danego zawodu kompetencje. Na ich bazie doradca zawodowy opracowuje profil kompetencji i predyspozycji klienta. Cechą Modelu jest dokonywanie diagnozy predyspozycji kandydata bez odnoszenia się do posiadanych przez niego kwalifikacji formalnych. Idea ta została przeniesiona z doświadczeń partnerstwa ponadnarodowego, które akcentuje przede wszystkim posiadanie przez klienta określonych predyspozycji i kompetencji. Rekomendacja: Aby Model był szeroko wykorzystywany wymagać będzie przystosowania do większej liczby stanowisk pracy (poza 3 uwzględnionymi w Projekcie) i opracowania odpowiednich ku temu narzędzi. Rekomendacja: Dla zwiększenia rzetelności opracowanych narzędzi konieczne będzie przeprowadzenie zakrojonych na większa skalę badań normalizacyjnych, zgodnie z procedurą powszechnie stosowaną w psychologii przy konstrukcji narzędzi psychometrycznych. Projekt z uwagi na swoje ograniczenia pozwolił na diagnozę jedynie kilkudziesięciu osób. Przygotowanie adekwatnych norm powinno odbyć się natomiast na reprezentatywnej próbie minimum kilkuset osób. 17. Model Komplementarnej Współpracy wpisuje się w aktualne trendy i ustawodawstwo dotyczące rynku pracy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Publiczne Służby Zatrudnienia w ramach swoich zadań mają wspierać pracodawców w kwestiach rekrutacji oraz rozwoju pracowników, co jest zbieżne z celami Modelu i stanowi podłoże do jego powszechnego stosowania. Jednak wdrożenie produktu Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 7 -

8 finalnego przez potencjalnych użytkowników będzie wymagało pewnych zmian organizacyjnych i prawnych. W szczególności uregulowania prawnego wymaga kwestia statusu kandydata podczas przebywania na stażu u pracodawcy. 18. Model Rekrutacji ma potencjał do tego, żeby wdrożyć go w woj. podlaskim do standardowej pracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. W opinii użytkowników testowania Model powinien być włączony w główny nurt praktyki instytucji rynku pracy (mainstreamowany), gdyż w zestawieniu z innymi instrumentami rynku pracy gwarantuje bardzo dużą skuteczność w aktywizowaniu osób pozostających bez pracy. Rekomendacja: Bardziej szczegółowego opisu w ostatecznej wersji Produktu finalnego/ Podręczniku Stosowania Produktu wymagają kwestie dotyczące warunków (zasoby, potencjał, procedury), jakie muszą spełniać docelowi użytkownicy Produktu oraz kosztów zastosowania Modelu i ewentualnych źródeł finansowania (w tym koszty związane z przygotowaniem i zaangażowaniem kadry oraz stosowaniem opracowanych narzędzi). 19. Przy spełnieniu wymogów dotyczących kwalifikacji i doświadczenia kadry zaangażowanej w realizację usługi rekrutacji, wdrożenie Modelu nie wymaga od przyszłych użytkowników z obszaru PSZ i NIRP podejmowania szczególnych, niestandardowych działań związanych z przygotowaniem personelu do stosowania opracowanych rozwiązań i narzędzi. Rekomendacja: Wdrażanie Modelu przez potencjalnych użytkowników wymaga zapoznania się doradcy ze strukturą narzędzi oraz metodologią ich wypełniania. Dlatego też poza Poradnikiem Stosowania Produktu niezbędne jest umożliwienie skorzystania z instruktażu i ogólnego szkolenia doradców, pośredników pracy, pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy ze stosowania produktów. Największy nacisk powinien być położony na etap badania predyspozycji zawodowych. Rekomendacja: W ostatecznej wersji opisu Produktu Finalnego/ Podręczniku Stosowania Produktu warto uczulić potencjalnych użytkowników, aby przed badaniem odpowiednio przygotować zarówno osobę bezrobotną, jak i pracodawcę do wypełniania poszczególnych narzędzi/ arkuszy. Konieczne jest tu wskazanie, że proces ten wymaga czasu i zaangażowania każdej ze stron. Wskazanie, że konieczna jest ścisła współpraca pracodawców z doradcą zawodowym na każdym etapie przeprowadzenia badania. Idealnym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której wszystkie narzędzia są opracowywane przez tego samego doradcę. 20. Z uwagi na specyfikę i złożoność procedury badań, ich prowadzeniem powinny się zajmować podmioty/osoby odpowiednio do tego przygotowane i kompetentne. Jednym z rozwiązań może być wprowadzenie akredytacji lub certyfikatów dla użytkowników (agencji zatrudnienia, doradców zawodowych itp.) udzielanej po przeszkoleniu ich przez twórców Modelu. Dalej wysuniętym w przyszłość rozwiązaniem jest włączenie Modelu do praktyki centrów walidacji, które powstawać będą w związku z tworzeniem Krajowego Systemu Kwalifikacji i zajmować się będą potwierdzaniem kompetencji zawodowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 8 -

9 2 Kontekst badania 2.1 O projekcie innowacyjnym Nowy Model Rekrutacji partnerstwo na rynku pracy Celem projektu PI PWP Nowy Model Rekrutacji partnerstwo na rynku pracy" jest opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelowego rozwiązania metody współpracy pomiędzy publiczną instytucją rynku pracy (PUP, WUP), niepubliczną instytucją rynku pracy (firma doradcza, rekrutacyjna, szkoleniowa) i pracodawcami w zakresie rekrutacji pracowników spośród osób bezrobotnych nie posiadających formalnych kwalifikacji (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i powyżej 50 roku życia) na wolne miejsca pracy. Celami szczegółowymi są: Cel 1: Zidentyfikowanie we współpracy z partnerem ponadnarodowym do najlepszych z punktu widzenia PSZ, Pracodawców i niepublicznych IRP rozwiązań w zakresie trafnej rekrutacji bezrobotnych, w tym ON i 50+ wspierających ich reintegrację z rynkiem. Cel 2: Przetestowanie 3 modeli pośrednich składających się na woj. model komplementarnej współpracy PSZ, NIRP i Pracodawców w zakresie trafnej rekrutacji osób bezrobotnych, w tym ON i 50+ na wolne miejsca pracy w okresie od do r. Cel 3: Upowszechnienie wśród PR, Pracodawców i NIRP modelu jako komplementarnego narzędzia współpracy PSZ, NIRP i Pracodawców w zakresie trafnej rekrutacji bezrobotnych, w tym ON i 50+ na wolne miejsca pracy do w okresie od do r. Cel 4: Opracowanie trzech innowacyjnych modeli (Diagnozy, Planu Rozwoju i Realizacji Rozwoju) w zakresie rekrutacji na podstawie nawiązanej współpracy ponadnarodowej w terminie do Opracowaną w Projekcie innowacją jest Model Komplementarnej Współpracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy w zakresie trafnej rekrutacji osób bezrobotnych na wolne miejsca pracy u pracodawców, w tym osób niepełnosprawnych i po 50 r.ż. Składające się na produkt finalny 3 modele pośrednie i 9 produktów innowacyjnych przedstawia poniższy rysunek. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 9 -

10 Rysunek 1. Model Komplementarnej Współpracy Źródło: opracowanie własne Użytkownikami produktu docelowo są instytucje rynku pracy oraz pracodawcy. Na etapie testowania użytkownikami Modelu było 20 doradców zawodowych PSZ i NIRP, 10 przedstawicieli firm/przedsiębiorców odpowiedzialnych za rekrutację (pracownicy działów personalnych/hr/kadr). Odbiorcy produktu to osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Na etapie testowania innowacja służyła 25 osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędach pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 2.2 O ewaluacji projektów innowacyjnych Projekty innowacyjne poszukują nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Odwołują się one do pojęcia Innowacja społeczna, które oznacza zmiany w zachowaniu poprzez wprowadzanie nowych wartości, pomysłów, projektów działania, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie problemów społecznych oraz przynoszą pozytywne rezultaty w funkcjonowaniu jednostek i grup społecznych. W praktyce możemy mieć do czynienia z dwoma podejściami do powstawania innowacji: innowacje kreatywne, pionierskie - często bazujące na procesie twórczym kreatora, naznaczone dużym pierwiastkiem kreatywności, niestandardowym podejściem do określonego problemu, rozwiązania dotąd nie znane; innowacje adaptacyjne, naśladowcze - nowe zastosowanie rozwiązań wprowadzonych wcześniej, tzw. nowości zapożyczone 1, a więc nowoczesne rozwiązania stosowane już gdzieś indziej, przejęte od jego oryginalnego twórcy, ale także rozwiązania powstałe poprzez kreatywne wykorzystanie stosowanych wcześniej w inny sposób i w innym obszarze metod działania. Produktem projektu innowacyjnego jest model, narzędzie lub instrument, umożliwiające nowe rozwiązanie problemów, nowe podejście do rozwiązania problemów, nowe metody postępowania, nowe formy i treści działania oraz nauczania. Wypracowany produkt projektu może być innowacyjny w skali europejskiej, krajowej, regionalnej lub lokalnej. W trakcie realizacji projektu innowacyjnego mamy do czynienia zarówno ze standardowymi produktami, które są efektem podejmowanych działań projektowych, ale także z wstępną wersją produktu/ów finalnych wraz z produktami pośrednimi oraz ostateczną wersją produktu/ów finalnych. Innowacyjność projektu powinna się przejawiać w co najmniej jednym z wymiarów: grupy docelowej, kiedy wsparcie ukierunkowane jest na grupę niekorzystającą wcześniej z pomocy; problemu, kiedy innowacja dotyczy problemu do tej pory niewystarczająco uwzględnianego w polityce państwa (przy czym może to być zarówno nowy, jak i znany problem, do rozwiązania którego brakuje narzędzi, lub problem znany, do rozwiązania którego stosowano dotąd narzędzia nieskuteczne); formy wsparcia, która wymaga wykorzystania nowych instrumentów przy rozwiązywaniu znanych, tradycyjnych problemów z możliwością adaptowania rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, regionach lub kontekstach. Realizacja projektu innowacyjnego przebiega w dwóch etapach: 1. etap przygotowania, który kończy się opracowaniem wstępnej wersji produktu finalnego oraz strategii wdrażania projektu; 2. etap wdrożenia, czyli testowanie - analiza rzeczywistych efektów oraz opracowanie produktu finalnego, walidacja produktu finalnego, upowszechnianie nowych rozwiązań oraz ich włączenie do głównego nurtu polityki i/lub praktyki. 1 J. Penc: Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja I sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, zasady działania, warunki sukcesu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 W projektach testujących innowacyjnych zalecane jest przeprowadzenie ewaluacji projektu, jak i Zgodnie z definicją przyjętą przez Unię Europejską, ewaluacja to: Osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii. 6 ewaluacji produktu 2. Jak możemy przeczytać w zaleceniach Krajowej Instytucji Wspomagającej: Z punktu widzenia specyfiki projektów innowacyjnych testujących szczególne znaczenie ma ewaluacja produktu finalnego, prowadzona bezpośrednio po zakończeniu jego testowania. 3 Ewaluacja zewnętrzna produktu innowacyjnego stanowi dla beneficjenta dodatkowe źródło wiedzy na temat produktu oraz oceny jego przydatności. Ewentualne uwagi, wnioski i rekomendacje mogą mu pomóc w dokonaniu ostatecznych poprawek przed walidacją. 4 Ewaluacji zewnętrznej poddawana jest wstępna wersja produktu finalnego. Projekt innowacyjny włącza w proces wypracowania innowacyjnego rozwiązania członków grup docelowych zarówno użytkowników, jak i odbiorców zgodnie z zasadą empowerment. Stosowanie zasady empowerment jest obligatoryjne podczas realizacji projektów innowacyjnych. Empowerment zakłada zaangażowanie i demokratyczną partycypację osób (których problem dotyczy) w procesie dochodzenia do rozwiązania problemu. Szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzenia procesu ewaluacji, z których korzystał ewaluator projektu, zostały zawarte m.in.: 5 w wytycznych Komisji Europejskiej, zawartych w dokumencie New Programming Period Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period [Working Paper No. 5]; w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej nr 1083 z dnia 11 lipca 2006r.; w wytycznych zawartych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata ; w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nr 6, w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata , Warszawa W trakcie opracowywania założeń przedmiotowej ewaluacji wykorzystano także instrukcje, zalecenia zawarte w niniejszych publikacjach: Ewaluacja krok po kroku czyli zalecenia IZ w zakresie prowadzenia ewaluacji w ramach PO KL, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL Zalecenia Krajowej Instytucji Wspomagającej, Warszawa Jak skutecznie wdrażać projekty innowacyjne i ponadnarodowe, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Warszawa Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL, Zalecenia Krajowej Instytucji Wspomagającej, Warszawa Tamże, s Tamże, s Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata , Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata , s. 4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 3 Metodologia badania 3.1 Zakres przedmiotowy badania Rysunek 2. Zakres przedmiotowy badania ewaluacyjnego Źródło: Opracowanie własne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 3.2 Cele i kryteria ewaluacji Zadaniem ewaluacji zewnętrznej była analiza i ocena rzeczywistych efektów testowania Modelu w odniesieniu do grup docelowych, ocena potencjału wdrożeniowego Modelu oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących testowanej wstępnej wersji Produktu Finalnego. Ewaluacja wychodzi poza proste stwierdzenie wystąpienia jakiegoś faktu, fakt ten bowiem musi zostać oceniony. Ocena ta nie ma jednak charakteru zdroworozsądkowego, ale oparta jest na z góry ustalonych kryteriach ewaluacyjnych. Kryteria ewaluacji stanowią pewien rodzaj standardów, według których ewaluuje się dane przedsięwzięcie. Stanowią one rodzaj systemu wartości, do którego odwołuje się ewaluator na każdym etapie swoich badań. Kryteria ewaluacji mają formułę wyraźnie wartościującą gdyż stanowią one rodzaj pryzmatu, przez który ewaluator będzie patrzył na ewaluowane przedsięwzięcie, wskazując to, co jest najistotniejsze z punku widzenia jego celów i efektów. Na potrzeby badania ewaluacyjnego wstępnej wersji produktu finalnego zastosowane zostały kryteria oceny, które są podstawą w projektach innowacyjnych testujących do przeprowadzenia procesu walidacji ostatecznej wersji produktu finalnego. 6 W ewaluacji zostały zastosowane następujące kryteria oceny o charakterze wartościującym: Adekwatność - Czy i w jakim stopniu produkt odpowiada na realne potrzeby? Efektywność - Czy wypracowany produkt jest bardziej efektywny niż stosowane dotychczas? Czy proponowane podejście jest rozwiązaniem bardziej wydajnym finansowo od metod stosowanych wcześniej? Jakie są relacje między uzyskanymi efektami a poniesionymi nakładami? Skuteczność - Czy produkt jest skuteczny w osiąganiu zakładanych celów i efektów? Co wpływa na jego skuteczność - czy są to metody pracy, dobór grup docelowych, organizacja procesu wsparcia, czy inne czynniki? Czy możliwe jest zwiększenie skuteczności proponowanych metod i pod jakimi warunkami? Trwałość - Czy i w jakim stopniu prawdopodobne jest funkcjonowanie produktu po zakończeniu finansowania projektu? Cele i kryteria ewaluacji wstępnej wersji produktu finalnego przedstawia poniższy rysunek. 6 Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL. Zalecenia Krajowej Instytucji Wspomagającej, Warszawa Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Rysunek 3. Cele i kryteria ewaluacji zewnętrznej Źródło: Opracowanie własne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 3.3 Pytania badawcze Pytania badawcze, na jakie poszukiwano odpowiedzi podczas badania ewaluacyjnego, koncentrowały się wokół poniższych kluczowych zagadnień: 1. Jakie są efekty testowania wstępnej wersji produktu finalnego - jakiej jakości jest Produkt, jakie przynosi korzyści, jakiego rodzaju powoduje zmiany? a. W jakim stopniu realizatorom udało się skutecznie przeprowadzić zaplanowane działania w fazie testowania i osiągnąć zakładane cele i efekty testowania? b. Jakie rzeczywiste korzyści z udziału w testowaniu identyfikują odbiorcy i użytkownicy fazy testowania? c. W jakim zakresie testowany Produkt może mieć wpływ na rozwiązywanie problemów grup docelowych? d. Czy jest realne zapotrzebowanie ze strony użytkowników i odbiorców na innowacyjny model? e. W jakim stopniu oferta usług w ramach Produktu była adekwatna do potrzeb i oczekiwań użytkowników i odbiorców, na ile są oni zadowoleni? f. Jakie elementy Produktu okazały się najbardziej przydatne/użyteczne, a które najmniej przydatne/użyteczne? 2. Jaki jest potencjał wdrożeniowy testowanego Produktu Finalnego, czyli możliwość wdrożenia do praktyki (stopień skomplikowania, skala wymaganych zmian prawnych i organizacyjnych, innowacyjność)? a. Czy wdrożenie produktu finalnego wymaga wiele czasu, pracy, nakładów finansowych, skomplikowanych procedur? b. Czy proponowane podejście okazało się atrakcyjną alternatywą dla metod stosowanych wcześniej, czy jest bardziej skuteczne, tańsze, bardziej efektywne? c. Na ile jest to nowe, unikalne, kreatywne rozwiązanie, na które jest zapotrzebowanie wśród odbiorców i użytkowników? d. Czy testowany Produkt jest podatny na powielanie i/lub adaptowanie przez inne podmioty, w innych warunkach? e. Jakie są szanse na to, że użytkownicy zechcą i będą w stanie używać produkt finalny? f. Czy jest prawdopodobne funkcjonowanie produktu po zakończeniu finansowania projektu? 3. Jakie doświadczenia z testowania wstępnej wersji produktu finalnego powinny być uwzględnione przy opracowaniu ostatecznej wersji produktu finalnego? a. Jakie elementy testowanego produktu miały wpływ na ocenę pozytywną/ negatywną testowanego Modelu? b. Jakie czynniki utrudniały testowanie produktu? Czy czegoś zabrakło w założeniach testowanego produktu np. odnośnie procedur, przebiegu procesu, nakładów, zasobów, narzędzi? c. Czy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w opisie Produktu? Jakich? Dlaczego? d. Co się sprawdziło w zaplanowanej metodologii wdrażania Produktu, a co należy zmodyfikować ze względu na specyficzną grupy uczestników lub inne czynniki? Czy coś należałoby zmienić, udoskonalić w założeniach do poszczególnych produktów pośrednich? e. Jak przebiegało zarządzania projektem na etapie testowania wstępnej wersji produktu finalnego? Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 3.4 Metody i techniki pozyskania danych, próby badawcze W badaniu ewaluacyjnym zastosowano następujące metody badawcze: Analiza desk research wytycznych i dokumentacji programowej PO KL w zakresie projektów innowacyjnych testujących, dokumentacji projektowej, w tym Strategii Wdrażania Projektu, Opis Produktu, Raportów z badań, materiałów na stronie www Projektu, załączników do Wniosków o Płatność tabele z danymi zbiorczymi PEFS oraz Arkusz wskaźników celów. Analiza jakościowa dokumentów merytorycznych dotyczących fazy testowania dane z monitoringu ewaluacji wewnętrznej testowania produktu i projektu, w tym ankiety ewaluacyjne szkoleń, doradztwa, wyniki raportów cząstkowych ewaluacji wewnętrznej, w tym badań z zogniskowany wywiad grupowy z udziałem ekspertów opracowujących narzędzia oraz testujących je specjalistów, Wyniki badania CATI dla grupy użytkowników (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, 10 NIRP i 10 przedstawicieli pracodawców). ITI - Wywiady indywidualne pogłębione z użytkownikami fazy testowania z: 2 przedstawicielami publicznych instytucji rynku pracy doradcami zawodowymi, 2 przedstawicielami niepublicznych instytucji rynku doradcami zawodowymi, 2 przedstawicielami pracodawców/ pracowników działów personalnych/hr/kadr. ITI/IDI - Wywiady indywidualne z Realizatorami projektu z 4 przedstawicielami kadry Lidera i Partnerów zarządzającego projektem (czas trwania ok. 30 minut) Wywiad grupowy z 8 ekspertami twórcami testującymi Model (czas trwania ok. 3 godziny) CAWI badanie ankietowe wspomagane internetowo - dla przedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli pracodawców kwestionariusze adekwatności, trafności, użyteczności modelu: procedur i narzędzi składających się na model. Recenzja ekspercka Przewiduje się wykonanie zewnętrznej recenzji eksperckiej dot. wstępnej wersji produktu finalnego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 3.5 Zapewnienie jakości badania Podczas ewaluacji zespół badawczy przestrzegał standardów ewaluacji opracowanych przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne 7. Szczególna uwaga została zwrócona na zapewnienie: wysokiej jakości ewaluacji, m.in. poprzez zachowanie należytej staranności w prowadzeniu badań, w zbieraniu i analizowaniu danych oraz wnioskowaniu; trafności i rzetelności badania, m.in. poprzez rzetelne i skrupulatne przedstawienie wyników badań bez względu na stopień ich skomplikowania oraz skonstruowanie narzędzi badawczych adekwatnie do celów badania i przyjętej metodologii; partycypacyjności i jakości współpracy w procesie ewaluacji, m.in. przez ścisłą współpracę z Zamawiającym, informowaniu go o przebiegu ewaluacji oraz bieżącą konsultację kwestii, które nie zostały uregulowane w ofercie lub umowie; odpowiedniej relacji Ewaluator Badani, m.in. poprzez zastosowanie zasady poufności i anonimowości, zachowanie neutralności i obiektywizm wobec badanych, zapewnienie wszystkim badanym odpowiednio do potrzeb, możliwości wypowiedzenia się. Rysunek 4. Standardy ewaluacji Źródło: Opracowanie własne 7 Standardy ewaluacji, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Rzetelność i wiarygodność uzyskanych wyników badań zapewniła triangulacja, zakładająca weryfikowanie zbieranych informacji na kilku poziomach. W niniejszej ewaluacji można wyróżnić trzy poziomy triangulacji, związane z: 1. różnymi źródłami informacji, 2. różnymi metodami badawczymi, 3. różnymi perspektywami badawczymi. Rysunek 5. Trzy poziomy triangulacji Perspektywy badawcze Źródła danych Metody badawcze Źródło: Opracowanie własne Pierwszy typ triangulacji dotyczy pozyskiwania danych od różnych osób, generalnie z różnych źródeł. Pozwala to na uzyskiwanie danych od różnych grup osób związanych z ewaluowanym przedsięwzięciem tak, aby uchwycić odmienne perspektywy patrzenia na badane kwestie. Inaczej realizacja projektu może być postrzegana przez odbiorców testowania, inaczej przez użytkowników testowania, a jeszcze inaczej przez osoby zarządzające projektem. Drugi rodzaj triangulacji dotyczy stosowania różnych metod zbierania danych, ponieważ sama metoda często wpływa na dane. Dlatego w ramach badania planuje się połączenie jakościowych i ilościowych technik badawczych. Badanie będzie prowadzone w oparciu o podejście mix-mode, zakładające wykorzystanie zarówno ilościowych, jak i jakościowych metod badawczych. Triangulacja perspektyw badawczych oznacza, iż badanie zostanie przeprowadzone przez zespół badaczy, który łączy doświadczenia każdego z nich. Pozwoli to na uzyskanie bogatszego i bardziej wiarygodnego obrazu badanego przedmiotu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 4 Wyniki badania 4.1 Przygotowanie produktu do testowania Pomysłodawcami Projektu Nowy Model Rekrutacji byli Lider projektu, Narodowe Forum Doradztwa Kariery (NFDK), oraz Partner Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Pomysł Podlaskim. Obie instytucje, od lat działające w obszarze rynku pracy, wielokrotnie stykały się z problemami, takimi jak brak koordynacji, kompleksowości i komplementarności usług rynku pracy, niska trafność usług rekrutacji osób bezrobotnych oraz niska efektywność wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym ( przerzucanie klientów między instytucjami, dublowanie się form i zakresu świadczonych usług, nieadekwatna alokacja środków na aktywizację zawodową OB). To właśnie w odpowiedzi na nie powstał pomysł stworzenia Modelu Komplementarnej Współpracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy w zakresie trafnej rekrutacji osób bezrobotnych na wolne miejsca pracy u pracodawców, w tym osób niepełnosprawnych i po 50 r.ż. Do współpracy przy opracowaniu szczegółowych założeń modelu zaproszono ekspertów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. PARTNERSTWO Networking Na potrzeby wypracowania i przetestowania wstępnej wersji produktu finalnego powołano szerokie Partnerstwo z udziałem lidera Narodowe Centrum doradztwa Kariery oraz Partnera Krajowego i dwóch Partnerów Ponadnarodowych. Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce. Projekt Nowy Model Rekrutacji wpisuje się w główne cele realizowane przez NFDK: tworzenie platformy kontaktu, integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy doradcami zawodowymi i wszystkimi osobami związanymi z poradnictwem zawodowym w Polsce; wspieranie rozwoju poradnictwa zawodowego poprzez dostarczanie nowoczesnych metod, narzędzi i publikacji dla doradców, organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji dla doradców zawodowych; współpraca i wymiana doświadczeń z innymi krajami UE w ramach Europejskiego Forum Poradnictwa Całożyciowego, a także uczestnictwo w międzynarodowych projektach, takich jak Szkoła i Sieć Pracy. NFDK posiada doświadczenie w realizacji projektów EFS dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, a Eksperci Forum są także autorami metodologii IPD opracowanej w ramach Phare oraz narzędzi doradczych dla młodzieży stosowanych w całej Polsce. W realizację Projektu zaangażowani zostali współpracownicy Biura Zarządu Regionu woj. Podlaskiego. W celu poznania zróżnicowanych rozwiązań w zakresie trafnej rekrutacji bezrobotnych (w tym ON i 50+) wspierających ich reintegrację z rynkiem, Lider projektu przystąpił do partnerstwa z trzema podmiotami. Partnerem krajowym był Powiat Bielski (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim), który jest instytucją o dużym znaczeniu na lokalnym rynku pracy. Z kolei do partnerstwa ponadnarodowego zaproszono Pôle Emploi Direction Generale (służby zatrudnienia) z Francji oraz Cobbeco Consulting z Belgii. Obie instytucje funkcjonują w swoich krajach w ramach systemu współpracy publicznych i niepublicznych IRP na potrzeby trafnej rekrutacji oraz posiadają doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia osób bezrobotnych. Na potrzeby wymiany doświadczeń między partnerami zorganizowano wizyty studyjne, w których brali udział przedstawiciele Narodowego Forum Doradztwa Kariery, pracodawców oraz Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 publicznych służb zatrudnienia. Wizyta studyjna w centrali francuskich służb zatrudnienia w Paryżu odbyła się w dniach grudnia 2012r. Celem wizyty było zapoznanie się z metodami rekrutacji stosowanymi w stosunku do osób niepełnosprawnych i powyżej 50 roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach. W dniach marca 2013 roku odbyła się wizyta studyjna w Brukseli (Belgii). Tematem wizyty było poznanie modelu współpracy publicznych służb zatrudnienia i niepublicznych instytucji rynku pracy w zakresie metod rekrutacyjnych osób bez kwalifikacji formalnych, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i po 50 roku życia. W trakcie wizyty odbyły się spotkania w Walońskiej Agencji na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych w Charleroi, Consortium de Validation des competences, RANSTAD HR Center Bruxelles, ACTIRIS, Mission Locale i Cobbeco Consulting w Brukseli. Efektem obu wizyt jest opracowanie dwóch publikacji opisujących doświadczenia partnerów ponadnarodowych w zakresie rekrutacji osób z trudnościami na rynku pracy i możliwości adaptacji tych rozwiązań do polskich realiów. DIAGNOZA PROBLEMU W pierwszym etapie Projektu przeprowadzono badania w celu pogłębienia tematyki Diagnoza oraz identyfikacji rozwiązań w obszarze działania Publicznych Służb Zatrudnienia, Pracodawców i Niepublicznych Instytucji Rynku Pracy w zakresie trafnej rekrutacji osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych, osób w wieku 50+ oraz osób bezrobotnych bez potwierdzonych kwalifikacji. Cel główny badania polegający na zidentyfikowaniu rozwiązań w zakresie trafnej rekrutacji, koncentrował się na rozpoznaniu rozwiązań istniejących na rynku podlaskim i międzynarodowym oraz identyfikacji czynników, które należy uwzględnić w projektowaniu nowego rozwiązania. Badanie wskazało występowanie wstępnie rozpoznanych i sformułowanych w koncepcji metodologicznej badania głównych potrzeb dotyczących projektowanego modelu współpracy. Potwierdziło także, iż w regionie podlaskim nie istnieją systemowe, sprawdzone rozwiązania w zakresie współpracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy oraz pracodawców dotyczące procesu rekrutacji i selekcji osób bezrobotnych na wolne miejsca pracy u pracodawców. EMPOWERMENT Mocna stroną tworzenia koncepcji innowacyjnego rozwiązania było zaproszenie do konsultacji przedstawicieli grup docelowych. W bardzo dużym stopniu w etap Zaangażowanie tworzenia Produktu zaangażowano jego użytkowników. Zorganizowano spotkania grup docelowych Grupy Użytkowników (GU), podczas których konsultowano z nimi wstępne wersje narzędzi. W spotkaniach GU brali udział przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, a w szczególności: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, doradcy personalni (NIRP), pracownicy HR, pracodawcy, przedstawiciele pracodawców, przedstawiciele organizacji i związków zawodowych. W terminach od XII.2012r. do III.2013r. odbyło się pięć 4-godzinnych spotkań GU. Na podstawie rekomendacji Grupy Użytkowników wprowadzano modyfikacje do narzędzi i wypracowano te ich wersje, które następnie podlegały testowaniu. Ponadto także w trakcie testowania Modelu położono duży nacisk na prowadzenie monitoringu działań, ewaluacji (wewnętrznej oraz zewnętrznej) oraz zbierania informacji zwrotnych o jakości testowanego Produktu. Podczas każdego z 3 etapów testowania (Laboratoriów) na bieżąco zbierano uwagi od użytkowników do poszczególnych narzędzi za pomocą Kart oceny testowania. Organizowano także wizyty monitorujące w instytucjach uczestniczących w testowaniu oraz prowadzono wywiady z użytkownikami i odbiorcami Produktu. Ponadto prowadzący szkolenia w Laboratorium 3 prowadzili dzienniki szkoleń i sporządzali raporty, a ich uczestnicy wypełniali ankiety ewaluacyjne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Na etapie przygotowania Produktu Lider Projektu zapewnił odpowiednie zaplecze merytoryczne poprzez utworzenie partnerstwa (krajowego i ponadnarodowego) z trzema podmiotami, powołanie Grupy Sterującej (po dwóch przedstawicieli partnerów oraz 3 przedstawicieli grupy docelowej), ustanowienie zespołu ekspertów zewnętrznych oraz włączenie potencjalnych odbiorców i użytkowników w proces tworzenia i testowania Produktu. Przeprowadzono pogłębione badania diagnostyczne oraz szereg konsultacji z potencjalnymi odbiorcami i użytkownikami. Dzięki tym działaniom udało się pozyskać cenne informacje od kluczowych adresatów innowacji, które były uwzględniane zarówno na etapie tworzenia wstępnej wersji produktu finalnego, jak i na etapie opracowywania ostatecznej wersji produktu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 4.2 Proces testowania wstępnej wersji produktu finalnego Dobór uczestników testowania Projekt Nowy Model Rekrutacji partnerstwo na rynku pracy był skierowany do publicznych służb zatrudnienia, niepublicznych instytucji rynku pracy i pracodawców zainteresowanych testowaniem innowacyjnego modelu trafnej rekrutacji osób bezrobotnych na stanowiska pracy. Realizatorzy zdecydowali o rekrutowaniu w ramach Projektu kandydatów na stanowiska pracy w 3 zawodach: sprzedawcy, robotnika budowlanego oraz operatora obrabiarek skrawających. Są to zawody, w których pracodawcy z woj. podlaskiego najczęściej mają trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników, co wynika między innymi z braku na tym terenie instytucji edukacyjnych, które kształciłyby w tych specjalnościach. Odbiorcami wypracowanego Modelu były osoby bezrobotne nieposiadające kwalifikacji formalnych, w szczególności osoby niepełnosprawne oraz w wieku 50+. W projekcie rozpoczęło 25 odbiorców (15K/10M) zrekrutowanych na stanowiska pracy: 15 Sprzedawców 5 Operatorów obrabiarek skrawających 5 Robotników budowlanych udział 29 osób bezrobotnych, w tym 10 z nich było osobami długotrwale bezrobotnymi. 6 uczestników stanowiły osoby niepełnosprawne, a 8 uczestników było w wieku powyżej 50 lat. Spośród uczestników 6 osób posiadało wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niższe, 21 osób wykształcenie ponadgimnazjalne, a 2 osoby wykształcenie pomaturalne. Do etapu testowania ostatecznie przystąpiło 27 osób, z czego 25 (w tym 10 ON i 50+) zostało trafnie rekrutowanych na stanowiska pracy. Grupę użytkowników stanowiły publiczne służby zatrudnienia, niepubliczne instytucje rynku pracy i pracodawcy. Przedstawicielem PSZ był Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej (Partner projektu), z ramienia którego w Projekcie brało udział 10 doradców zawodowych. Pośród NIRP biorących udział w Projekcie znalazły się instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy i/lub w zakresie usług poradnictwa zawodowego oraz przedstawiciele instytucji dialogu społecznego na rynku pracy. NIRP również reprezentowało 10 doradców zawodowych. Ze strony przedsiębiorców w testowaniu wzięło udział 10 firm, w tym 5 mikro, 3 małe i 2 średnie przedsiębiorstwa. Spośród tych firm, 4 poszukiwały kandydatów na stanowisko sprzedawcy, a po 3 firmy na stanowiska robotnika budowlanego oraz operatora obrabiarek skrawających. Pracodawcy, którzy wzięli udział w Projekcie często korzystają z usług PUP w Białej Podlaskiej w zakresie rekrutacji kandydatów oraz instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców (organizacja staży, dofinansowanie stanowiska pracy itp.) 10 Przedsiębiorców: 5 Mikro przedsiębiorstw 3 Małe przedsiębiorstwa 2 Średnie przedsiębiorstwa Wyniki badania ewaluacyjnego potwierdzają zgodność wstępnej wersji Produktu finalnego poddawanego testowaniu z założeniami zawartymi w aktualnym dokumencie Strategii Wdrażania Projektu w zakresie przyjętych wskaźników grup docelowych w fazie testowania. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI - - partnerstwo na rynku pracy

PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI - - partnerstwo na rynku pracy PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI - - partnerstwo na rynku pracy Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

WIELOWYMIAROWY MODEL WSPARCIA I IDENTYFIKACJI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WIELOWYMIAROWY MODEL WSPARCIA I IDENTYFIKACJI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH WIELOWYMIAROWY MODEL WSPARCIA I IDENTYFIKACJI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Ewaluacja zewnętrzna projektu i produktu Alicja Zajączkowska PrePost Consulting Warszawa, 18.06.2015 WYKONAWCA EWALUACJI PrePost Consulting

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL

Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ Warszawa 2O12 1 SPIS TREŚCI 3 Słowo wstępne 1. Najważniejsze informacje na temat ewaluacji 4 Definicja

Bardziej szczegółowo

Tego jeszcze nie było, ale warto spróbować - integracja społeczna w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych w 2010 r.

Tego jeszcze nie było, ale warto spróbować - integracja społeczna w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych w 2010 r. Tego jeszcze nie było, ale warto spróbować - integracja społeczna w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych w 2010 r. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach Konferencja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ Podstawowym celem systemu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju jest śledzenie postępów w realizacji celów Strategii

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012 Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu Czerwiec 2012 Projekt innowacyjny jego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r.

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r. Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU USŁUGI

II. OPIS PRZEDMIOTU USŁUGI Toruń, dnia 18.04.2014 SPS/PI-PWP/411-10-80/14 W związku z realizacją projektu Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania

Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Projekt realizowany w partnerstwie: Lider Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE na temat projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE na temat projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE na temat projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznao, 29 września 2010 r. Czym jest innowacyjnośd nowym lepszym skuteczniejszym efektywniejszym

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA

MONITORING I EWALUACJA MONITORING I EWALUACJA Forum Sekretarzy Samorządów PolskiPołudniowej Jacek Kwiatkowski FRDL MISTiA Kraków, 07.09.2010 r. Definicje Monitoring-kontrola (ocena) dynamiczna to ocena postępów i efektów dokonywana

Bardziej szczegółowo

Krajowa Instytucja Wspomagajàca

Krajowa Instytucja Wspomagajàca Program Operacyjny Operacyjny Kapita Ludzki Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Instytucja Wspomagajàca Centrum Wspomagajàca Projektów Europejskich Centrum Projektów Europejskich EMPOWERMENT W PROJEKTACH

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

IP7 Karta potwierdzania rozwoju pracownika

IP7 Karta potwierdzania rozwoju pracownika IP7 Karta potwierdzania rozwoju pracownika Kontekst innowacyjnego produktu: Karta (IP7) jest produktem finalnym w zakresie realizacji rozwoju zawodowego pracownika. Narzędzie opisuje proces rozwoju pracownika

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo ZAŁOŻENIA PROJEKTU. Projekt realizowany jest przez: Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku

Partnerstwo ZAŁOŻENIA PROJEKTU. Projekt realizowany jest przez: Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku ZAŁOŻENIA PROJEKTU ZAŁOŻENIA PROJEKTU Partnerstwo Projekt realizowany jest przez: Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w partnerstwie krajowym z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr Zakładem Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak skutecznie diagnozować i rozwijać kompetencje zawodowe z wykorzystaniem produktu finalnego w postaci modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych Ewa Ziarkowska - Hordyj Gdańsk 12.09.2014

Bardziej szczegółowo

Seminarium upowszechniające

Seminarium upowszechniające Seminarium upowszechniające Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych Kraków, 23 września 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy

Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wyzwania w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki

Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki Z przyjemnością przekazujemy Państwu informację o projekcie Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Witam s erdecznie serdecznie Anna Bielak

Witam s erdecznie serdecznie Anna Bielak Witam serdecznie Witam serdecznie Anna Bielak Informacje o projekcie Program Aktywności Samorządowej PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych Priorytet V Dobre

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14 marca 2012 rok PLAN PREZENTACJI Godzenie życia rodzinnego i zawodowego co to za problem? Jak powstał nasz projekt? Na

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa. efs@kprm.gov.

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa. efs@kprm.gov. PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Instytucja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Kontekst innowacyjnego produktu:

Kontekst innowacyjnego produktu: IP4 KARTA ROZWOJU PRACOWNIKA Kontekst innowacyjnego produktu: Karta (IP4) jest produktem finalnym w zakresie określenia rozwoju z poziomu pracownika i pracodawcy. Narzędzie będzie służyć nie tylko ocenie,

Bardziej szczegółowo

Specyfika projektów innowacyjnych testujących

Specyfika projektów innowacyjnych testujących Specyfika projektów innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Warszawa, 25 marca 2010 r. Innowacyjnośd to: Innowacyjnośd tworzenie czegoś nowego, proces polegający

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji zewnętrznej wstępnej wersji Produktu Finalnego

Raport ewaluacji zewnętrznej wstępnej wersji Produktu Finalnego Raport ewaluacji zewnętrznej wstępnej wersji Produktu Finalnego pt. Model kompleksowego wsparcia osób 50+ prowadzącego do wywołania w nich gotowości do założenia własnej firmy - preinkubacja przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY Kazimierz Dolny, 22-23 maja 2014 r. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14marca 2012 rok Proces certyfikacji Niezbędna część produktu innowacyjnego Certyfikacja jako narzędzie włączania produktu

Bardziej szczegółowo

"INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja

INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja "INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja produktówfinalnychprojektu w obszarze szkoleń pracowników 50+

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny merytorycznej Załącznik nr do dokumentacji konkursowej /wzór/ Karta oceny merytorycznej na realizację Rewitalizacji Społecznej NUMER KONKURSU TYTUŁ PROGRAMU:...... NAZWA PROJEKTODAWCY:... OCENIAJĄCY (imię, nazwisko)....

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 2020 - WOJ. DOLNOŚLĄSKIE K RADA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA. Projekty Innowacyjne PO KL

FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA. Projekty Innowacyjne PO KL FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA Projekty Innowacyjne PO KL 1 Priorytet / Działanie Priorytet VII Promocja integracji społecznej / 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PI WIRTUALNY ASYSTENT KARIERY 50+

REGULAMIN PROJEKTU PI WIRTUALNY ASYSTENT KARIERY 50+ REGULAMIN PROJEKTU PI WIRTUALNY ASYSTENT KARIERY 50+ I. Informacje o projekcie 1. Projekt PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) nr umowy 654/POKL.08.02.02-06-016/12-00 jest realizowany w terminie 01.05.2013-31.05.2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie seminarium, 20 lutego 2012 r

Informacja o projekcie seminarium, 20 lutego 2012 r Informacja o projekcie seminarium, 20 lutego 2012 r. 2012-02-22 1 2012-02-22 2 Informacje wstępne realizowany w ramach: Priorytet I PO KL okres realizacji: 01.03.2011 28.02.2014 roku partnerzy: 1. Instytut

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w

Ewaluacja lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w Ewaluacja lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim PRZEDMIOT BADANIA 43 losowo wybrane

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja produktu projektu innowacyjnego

Ewaluacja produktu projektu innowacyjnego Ewaluacja produktu projektu innowacyjnego Alicja Zajączkowska Gdańsk, 29.03.2011 Roczny Plan Działań współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. DYLEMATY

Bardziej szczegółowo

FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA. Projekty Innowacyjne PO KL

FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA. Projekty Innowacyjne PO KL FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA Projekty Innowacyjne PO KL 1 Priorytet / Działanie Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 2 Komponent centralny /Województwo Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ETAPY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO... 6 ETAP 1 PRZYGOTOWANIE... 6

SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ETAPY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO... 6 ETAP 1 PRZYGOTOWANIE... 6 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 DEFINICJE I PODSTAWOWE INFORMACJE... 4 ETAPY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO... 6 ETAP 1 PRZYGOTOWANIE... 6 Analiza i diagnoza problemu... 6 Tworzenie partnerstwa... 7 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Cel bezpośredni

Cel bezpośredni 2012-05-31 1 Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej 2012-05-31 2 Cel bezpośredni Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu:

Prezentacja projektu: Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. łódzkiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Projekty systemowe PUP w 2013r. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

XII. Monitoring i ewaluacja

XII. Monitoring i ewaluacja XII. Monitoring i ewaluacja Schemat prowadzenia ewaluacji oraz monitoringu został wypracowany w ramach konsultacji społecznych. Efektem zebranych danych w społeczności lokalnej jest wysokie zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017

INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 W ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Zasady monitoringu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu

Zasady monitoringu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu Opracowanie spójnego i kompletnego systemu akredytacji Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze jest realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE

INFORMACJA O PROJEKCIE INFORMACJA O PROJEKCIE Liderem projektu jest Województwo Pomorskie poprzez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo