Przygody Krystyny, Paw a i Reksa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygody Krystyny, Paw a i Reksa"

Transkrypt

1 Przygody Krystyny, Paw a i Reksa Wybór tekstów do nauki jízyka polskiego dla cudzoziemców. Reks Skrypt dla s uchaczy Studium JÍzyka Polskiego dla Cudzoziemców Autorzy tekstów: Kazimiera BudziaÒska (13 16); Halina Olaczek (1 8, 17 19); Eløbieta Wróblewska (9 12, 20 23). Opracowa a Halina Olaczek Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego 1996 ISBN

2 PDF version: clicking on the title in the table of contents takes you to the page. Clicking on the title above the story loads a recording of the text. Spis treúci 1. Krystyna, Pawe i Reks 2. Rodzina, koledzy, przyjaciele 3. Mieszkanie Krystyny i Paw a 4. W sto ówce 5. Pawe czeka na KrystynÍ 6. Pawe jest ciíøko chory 7. Omar sprzπta mieszkanie 8. Krystyna i Pawe idπ po zakupy 9. Pawe i Krystyna próbujπ øyê wed ug planu 10. Krystyna szuka Reksa 11. Pawe gotuje obiad 12. Pawe jedzie do Wroc awia bez Krystyny 13. Pawe ma z ote ríce 14. Krystyna wygrywa 13 milionów z otych 15. Pawe jest zazdrosny o KrystynÍ 16. Pawe i Krystyna idπ na spokojny spacer 17. Gdzie jest paszport? 18. Pawe i Krystyna udzielajπ wywiadu 19. Niedobry zwyczaj 20. W teatrze 21. Przygoda w bibliotece 22. Omar kupuje prezenty 23. Krystyna wraca ze szpitala 2

3 1. Krystyna, Pawe i Reks Krystyna Kowalewska ma 23 lata. Jest wysoka, szczup a i zgrabna. Krystyna studiuje medycyní. Mówi zawsze, øe medycyna to bardzo ciekawa nauka. Koledzy i profesorowie twierdzπ, øe Krystyna jest zdolna, pracowita i koleøeòska. A co mówi Pawe o Krystynie? Pawe mówi, øe Krystyna ma same zalety, a tylko jednπ wadí: nie lubi wczeúnie wstawaê. Pawe Kowalewski jest míøem Krystyny. On jest starszy niø Krystyna. Ma 27 lat i jest inøynierem. Jest wysoki i wysportowany. Jego dyrektor twierdzi, øe Pawe jest zdolny i obowiπzkowy. A co mówi Krystyna o Pawle? Krystyna mówi, øe Pawe tak jak i ona ma same zalety, a tylko jednπ wadí: lubi wczeúnie wstawaê. Pawe wstaje codziennie za piítnaúcie siódma, wczeúniej niø Krystyna. Myje sií, goli, ubiera, przygotowuje úniadanie, a potem wo a g oúno: "Wstawaj szybko, Krystyno, juø siódma godzina!" Krystyna wstaje niechítnie i mówi: "Szkoda, øe niedziela nie jest codziennie". Krystyna i Pawe majπ psa. On nazywa sií Reks. Reks jest weso y, ruchliwy i ha aúliwy. Pawe twierdzi, øe za ruchliwy i za ha aúliwy, ale on jest taki tylko wtedy, kiedy sií bardzo cieszy. Reks jest bia y jak únieg, wiíc widaê, kiedy jest brudny. Krystyna, Pawe i Reks mieszkajπ w odzi przy ulicy Narutowicza. Ich mieszkanie jest nieduøe, ale adne i nowoczesne. Naj adniejszy jest pokój Krystyny. Jest tam szafa, biurko, fotel, stolik, tapczan i dwa krzes a. 3

4 2. Rodzina, koledzy. przyjaciele Rodzina Krystyny mieszka w Warszawie. Tam mieszkajπ jej rodzice, dwie m odsze siostry i dwaj starsi bracia. Trzecia siostra Krystyny, Anna, mieszka w odzi. Rodzina Paw a mieszka w Krakowie. Tam mieszkajπ rodzice Paw a, jego trzy siostry i brat. Rodzina Paw a jest doúê duøa, a Krystyny jeszcze wiíksza. Kiedy wszyscy razem przyjeødøajπ do odzi, w mieszkaniu Krystyny i Paw a jest bardzo ciasno. Niektórzy muszπ staê, bo tam sπ tylko dwa tapczany, dwa fotele i dwa krzes a. Koleøanki, koledzy, przyjació ki i przyjaciele Krystyny i Paw a mieszkajπ w odzi. Tu mieszkajπ przyjació ki Krystyny, Barbara i Eløbieta. One sπ adne, mi e i weso e. Barbara jeszcze studiuje, a Eløbieta juø pracuje. W odzi mieszkajπ koledzy Krystyny i Paw a, Ahmed i Omar. Oni sπ cudzoziemcami. Ahmed jest Syryjczykiem, a Omar SudaÒczykiem. Ahmed i Omar sπ studentami. Oni, tak jak Krystyna, studiujπ medycyní. Ahmed jest pilniejszy niø Omar i lepiej sií uczy. Obaj sπ sympatyczni i bardzo towarzyscy. W odzi mieszka teø Anna, siostra Krystyny, i mπø Anny, Andrzej. Anna teø studiuje medycyní, a Andrzej, tak jak i Pawe, jest inøynierem. Andrzej jest, oczywiúcie, przyjacielem Paw a. 4

5 3. Mieszkanie Krystyny i Paw a Krystyna i Pawe bardzo lubiπ swoje mieszkanie. Dostali je niedawno. Majπ dwa pokoje, kuchnií, azienkí i przedpokój. Kiedy otrzymali nowe mieszkanie, kupili nowe meble. W swoim pokoju Krystyna ma duøπ, brπzowπ szafí, duøe biurko, niski stolik, jeden miíkki fotel, wygodny tapczan i dwa krzes a. Pawe ma w swoim pokoju podobne meble, ale oprócz tego ma telewizor, bo Krystyna i on lubiπ oglπdaê telewizjí. Ma takøe magnetofon, bo oni lubiπ dobrπ muzykí, i duøπ bibliotekí, bo bardzo lubiπ czytaê. Kiedy Krystyna i Pawe dostali mieszkanie, kupili takøe Reksa, bo Krystyna bardzo chcia a mieê duøego psa. Teraz musi go karmiê i kπpaê, bo Pawe jest bardzo zajíty. Krystyna chce jeszcze mieê czarnego kota, ale Pawe nie zgadza sií. Mówi, øe mieszkanie to nie ogród zoologiczny. Reks zawsze wstaje pierwszy i budzi Paw a, a Pawe KrystynÍ. Kiedy Krystyna i Pawe wychodzπ, Reks zostaje sam. NajczÍúciej úpi wtedy na tapczanie lub wyglπda przez okno. Kiedy widzi KrystynÍ lub Paw a, biegnie szybko do drzwi i tam czeka. Reks bardziej lubi KrystynÍ niø Paw a, bo ona ma wiícej czasu, aby zajmowaê sií psem. Koleøanki i koledzy Krystyny mówiπ, øe ona jest szczíúliwa. Dlaczego? Bo ma dobrego i mi ego míøa, adne mieszkanie i wiernego psa. Koleøanki i koledzy Paw a twierdzπ, øe on jest szczíúliwy. Dlaczego? Poniewaø ma adnπ i inteligentnπ øoní, ciekawπ prací i adne mieszkanie. Przyjació ki i przyjaciele 5

6 Reksa teø chyba myúlπ, øe Reks jest szczíúliwy. Dlaczego? Bo Reks ma dobrπ paniπ, dobrego pana i wygodny tapczan, kiedy jest sam w domu. 6

7 4. W sto ówce Krystyna zazwyczaj je obiady w studenckiej sto ówce. Lubi jeúê tam obiady, poniewaø w sto ówce spotyka zawsze swoje koleøanki, kolegów i profesorów. Tego dnia, jak zwykle, wchodzi do sto ówki o drugiej. Przy najbliøszym stoliku widzi swoich kolegów, Ahmeda i Omara. CzeúÊ, Krystyno wo ajπ Jak sií masz? DziÍkujÍ odpowiada Krystyna. Czy zjedliúcie juø obiad? Jeszcze nie. Czekamy na ciebie. Zaraz przyniesiemy nakrycia. Jesteúcie dziú wyjπtkowo uprzejmi. D1aczego "wyjπtkowo"? My zawsze jesteúmy uprzejmi. mówi Omar. Szybko przynosi yøki, yøeczki, noøe i widelce. Jakπ chcesz zupí, jarzynowπ czy pomidorowπ? pyta Ahmed Pomidorowπ Po chwili Ahmed przynosi na tacy trzy talerze zupy. Co chcesz zjeúê na drugie danie: ryø, kartofle czy kluski? Kotlet mielony czy pieczeò? Marchew czy buraczki? Kotlet mielony, ziemniaki i buraczki. Omar szybko przynosi drugie danie, a Ahmed trzy szklanki kompotu na deser. Krystyna je i myúli: "To bardzo przyjemnie mieê takich mi ych kolegów". Po obiedzie Ahmed odnosi do okienka brudne talerze, 7

8 szklanki, yøki, yøeczki, noøe i widelce. Krystyna mówi: Wieczorem chcí iúê z Paw em do kina. Moøe pójdziecie z nami? Nie moøemy mówi Ahmed. Wiesz przecieø, øe za dwa tygodnie mamy zdawaê anatomií. Ten egzamin jest dla nas bardzo trudny, wiíc musimy sií duøo uczyê. Jeøeli chcecie mówi Krystyna to moøemy uczyê sií razem. Ja doúê dobrze umiem anatomií. PomogÍ wam. NaprawdÍ? NaprawdÍ. Moøemy codziennie po obiedzie uczyê sií razem godziní albo dwie. Zaczynamy juø dzisiaj. åwietnie wola Ahmed ale najpierw chodümy do klubu na kawí i dobre ciastka. 8

9 5. Pawe czeka na KrystynÍ W sobotí wieczorem Pawe d ugo czeka na KrystynÍ. Zwykle Krystyna wraca o czwartej, a tu juø prawie piπta, a Krystyny nie ma. Pawe otworzy okno i popatrzy na ulicí. By a brzydka pogoda i pada deszcz. Zamknπ wiíc okno, wziπ ksiπøkí i próbowa czytaê, ale nie móg. By zdenerwowany i co kilka minut patrzy na zegarek. O piπtej zatelefonowa do Anny. Anno, czy nie ma u ciebie Krystyny? Nie, nie ma odpowiedzia a Anna. A czy nie wiesz, gdzie ona moøe byê? Czekam na niπ juø godziní. Nie mam pojícia, ale nie martw sií. Pewnie posz a na spacer albo spotka a jakπú koleøankí. O szóstej Pawe zatelefonowa do szpitala i zapyta dyøurnego lekarza: Panie doktorze, czy pogotowie przywioz o dziú do szpitala pacjentkí, która nazywa sií Krystyna Kowalewska? Nie, nie przywioz o odpowiedzia lekarz. A dlaczego pan pyta? Czekam na øoní juø dwie godziny. Myúla em, øe mia a wypadek, wpad a pod tramwaj albo samochód... Bardzo sií o niπ niepokojí. Lekarz zaúmia sií i powiedzia : Pana øona jest chyba m oda i adna, a pan bardzo nerwowy. Pewnie spotka a jakiegoú 9

10 sympatycznego kolegí i razem poszli na kawí. O siódmej Pawe zadzwoni do policji i powiedzia : ProszÍ o pomoc. ZginÍ a mi øona. Nie wróci a do domu. Musicie jπ znaleüê. Bardzo sií o niπ martwií. Nazwisko øony? Krystyna Kowalewska. Wiek? 23 lata. Zawód? Jest studentkπ medycyny. Rysopis? Jest wysoka i szczup a. Ma jasne w osy i niebieskie oczy, no i jest, oczywiúcie, bardzo adna i zgrabna. Jak by a ubrana? By a ubrana w niebieskπ sukienkí, granatowy p aszcz i granatowe buty. Mia a teø torebkí i chyba parasolkí. Policjant zanotowa wszystko i wreszcie zapyta : Kiedy widzia pan øoní po raz ostatni? Dzisiaj rano. Mia a wróciê o czwartej, a dotπd jej nie ma. ProszÍ pana powiedzia policjant pan jest chyba za nerwowy. Trzy godziny to nie jest duøo... W tej w aúnie chwili zadzwoni dzwonek. Pawe szybko pobieg do drzwi i otworzy je. Wesz a Krystyna. By a ca a, zdrowa i uúmiechniíta. Pawe zawo a : Gdzie by aú, Krystyno? Czekam na ciebie juø ponad trzy godziny. WszÍdzie o ciebie pyta em. WszÍdzie cií szuka em... Szuka eú? Dlaczego? By am u fryzjera. Czeka am ponad dwie godziny. Chyba wiesz, øe w sobotí trzeba tam zawsze d ugo czekaê... 10

11 6. Pawe jest ciíøko chory W niedzielí po po udniu Pawe poczu sií üle. Powiedzia do Krystyny: Krystyno, bardzo üle sií czují. A co ci jest? Boli mnie g owa, gard o, serce i øo πdek i chyba mam temperaturí. Po óø sií do lóøka, zmierz temperaturí i weü aspiryní. Pawe po oøy sií. Krystyna poda a mu termometr i aspiryní. Po kilku minutach zapyta a: Jakπ masz temperaturí? 37 (stopni) i 3 (kreski). To nieduøo. Nic ci nie bídzie. Aleø Krystyno, taka temperatura jest bardzo niebezpieczna. Dlaczego? Pewien mój znajomy teø mia takπ temperaturí jak ja i podobne objawy. Nie poszed od razu do lekarza. Na drugi dzieò pogotowie zabra o go do szpitala i leøa tam trzy miesiπce. Móg nawet umrzeê. A ja myúlí, Pawle, øe to nic powaønego. Pewnie masz lekkπ grypí. Pawe zaczπ jíczeê. Dlaczego jíczysz? Jest mi s abo. Daj mi krople na serce. Krystyna przynios a mu krople. Po chwili Pawe powiedzia : Daj mi termometr. 11

12 Znowu? CzujÍ, øe jest ze mnπ üle. Mam dreszcze. Krystyna poda a mu termometr. Pawe znów zmierzy temperaturí. Ile? zapyta a Krystyna. 36 i 3. To dobrze powiedzia a Krystyna. Dobrze? oburzy sií Pawe To przecieø os abienie. CzujÍ sií coraz gorzej. Mam zawroty g owy. Powinnaú iúê po lekarza albo zatelefonowaê po pogotowie. Aleø Pawle, to zupe nie niepotrzebne. Jesteú po prostu przeziíbiony. Nie jesteú jeszcze lekarkπ, a juø stawiasz diagnozí. Wezwij szybko lekarza, bo mogí umrzeê przez ciebie. Krystyna zatelefonowa a po lekarza. Lekarz przyszed i zapyta : Co panu dolega? Bardzo üle sií czují, panie doktorze. Najpierw bola a mnie g owa i gard o, potem by o mi s abo, a teraz mam zawroty g owy i dreszcze. Czy ma pan wysokπ temperaturí? Chyba tak. Jest mi na przemian gorπco i zimno. Lekarz zbada dok adnie Paw a i powiedzia : Nic panu nie jest. Po prostu jest pan trochí przeziíbiony. ProszÍ wziπê aspiryní... AspirynÍ juø wziπ em.... To dobrze. ProszÍ wziπê takøe witaminí C. A lekarstwa na gard o, na øo πdek i na serce? Nie sπ potrzebne. Do widzenia paòstwu. 12

13 A widzisz! Mówi am to samo powiedzia a Krystyna po wyjúciu lekarza. To na pewno nie by prawdziwy lekarz powiedzia Pawe pewnie student medycyny, tak jak ty. On sií na niczym nie zna, jeøeli nie widzi, øe ja jestem naprawdí ciíøko chory. ProszÍ cií, Krystyno, idü do apteki po jakieú dobre lekarstwo. Krystyna w oøy a p aszcz i posz a do dyøurnej apteki. DoúÊ d ugo czeka a w kolejce. Gdy wróci a, Paw a nie by o w domu. W pokoju, na stole, zobaczy a kartkí: "Telefonowa Andrzej. Ma dwa bilety na miídzynarodowy mecz pi ki noønej. Postanowi em pójúê. Przecieø sama mówi aú øe nic mi nie jest. Pawe ". 13

14 7. Omar sprzπta mieszkanie Omar mieszka razem z Ahmedem w dwuosobowym pokoju. Omar jest mi y i weso y, ale bardzo nie lubi sprzπtaê. Pewnego dnia Ahmed odwiedzi KrystynÍ i Paw a i skarøy sií na Omara: Jeúli ja sam nie posprzπtam, to buty Omara stojπ na úrodku pokoju, krawat wisi na lampie, a marynarki i koszule leøπ na óøkach i wszystkich krzes ach. Nie mogí patrzeê na ten nieporzπdek. Kiedy mówií to Omarowi, odpowiada: "Ja teø nie mogí na to patrzeê i dlatego idí na spacer". Nie wiem, co mam robiê, øeby nauczyê Omara porzπdku. Mam pomys powiedzia Pawe. Musisz tylko w niedzielí wyjúê wczeúnie rano z domu, a wróciê dopiero wieczorem. Kiedy wrócisz, pokój na pewno bídzie posprzπtany. W piπtek Pawe odwiedzi Ahmeda i Omara i powiedzia : Jutro przyjedzie do mnie siostra, która mieszka w Krakowie. Duøo jej o was opowiada em i chce was poznaê. Czy moøemy was w niedzielí odwiedziê? Oczywiúcie zawo a Omar. A ile lat ma twoja siostra? Dwadzieúcia odpowiedzia Pawe i pokaza Omarowi fotografií siostry. Jaka adna! zawo a Omar. BÍdÍ na was czekaê w niedzielí. W sobotí wieczorem Omar powiedzia do Ahmeda: Musimy posprzπtaê mieszkanie, bo jutro bídziemy mieê goúci. 14

15 Nie "bídziemy" ale "bídziesz" odpowiedzia Ahmed. Mnie jutro nie bídzie w domu. Mam waøne zebranie. Musisz posprzπtaê sam. Ale ja nigdy sam nie sprzπta em zawo a Omar przeraøony. Powiedz mi chociaø, co mam robiê? Najpierw otworzysz okno i wywietrzysz pokój, potem schowasz ubrania do szafy i ustawisz ksiπøki na pó ce, póüniej zetrzesz kurze i umyjesz pod ogí, a w koòcu pójdziesz do cukierni i kupisz jakieú ciastka. Kiedy zrobisz to wszystko, nastawisz wodí na herbatí, w πczysz radio i bídziesz czekaê na goúci. W niedzielí rano Ahmed wyszed z domu bardzo wczeúnie. Omar w oøy stare ubranie i zaczπ sprzπtaê. Najpierw otworzy szeroko okno i wywietrzy pokój, potem schowa wszystkie ubrania do szafy i porzπdnie ustawi ksiπøki na pó ce, póüniej starannie star kurze z mebli i umy pod ogí. W koòcu poøyczy øelazko od kolegi i wyprasowa spodnie, umy sií, przebra i poszed do cukierni po ciastka i cukierki. Po drodze kupi nawet kilka kwiatków. Wstawi kwiaty do wazonu, nastawi wodí na herbatí, w πczy radio i czeka na goúci. O czwartej ktoú zapuka. Omar szybko otworzy drzwi. Zobaczy KrystynÍ i Paw a. A gdzie jest twoja siostra, Pawle? zapyta Omar. W Krakowie. Mam tam nawet trzy siostry, tylko øe wszystkie sπ juø míøatkami. Najm odsza wysz a za mπø trzy miesiπce temu za swojego kolegí ze studiów. Ale przecieø powiedzia eú, øe... Powiedzia em ci nieprawdí, bo chcia em, øebyú chociaø raz posprzπta mieszkanie. 15

16 I po co ja sií tak napracowa em? Nawet kwiaty kupi em i ciastka... Ciastka zjemy razem, a potem pójdziemy do kina. W "Ba tyku" jest wyúwietlany nowy polski film. Czy by eú juø na nim, Omarze? Nie, nie by em. Ale czy dostaniemy bilety? Dzisiaj jest niedziela i na pewno bídzie tam duøo ludzi. Bilety juø kupiliúmy. Przygotuj szybko herbatí, bo za godziní musimy byê w kinie. 16

17 8. Krystyna i Pawe idπ po zakupy W sobotí po po udniu Krystyna powiedzia a do Paw a: Musimy kupiê dla ciebie nowy sweter i buty. Twoje buty sπ zniszczone, a sweter nie jest juø adny. ChcÍ mieê eleganckiego míøa. Czy masz dziú wolny czas? Ale to przecieø koniec miesiπca powiedzia Pawe czy masz jeszcze pieniπdze na sweter i buty? Krystyna uúmiechní a sií i powiedzia a: Powinieneú juø wiedzieê, øe lubií oszczídzaê na ubranie. Mamy jeszcze trochí pieniídzy w PKO. Musimy tylko wstπpiê po drodze na pocztí i podjπê je. WidzÍ, øe mam naprawdí oszczídnπ øoní, ale moøe pójdziemy jutro, bo dzisiaj mam ochotí oglπdaê telewizjí. W niedzielí? A, prawda. To moøe wybierzemy sií w poniedzia ek, albo we wtorek? W poniedzia ek po po udniu mam zamiar pójúê do Anny. Umówi yúmy sií na czwartπ. Musimy sií uczyê, bo we wtorek bídziemy zdawaê egzamin. To moøe pójdziemy w úrodí? O nie, Pawle! To za póüno. Sweter i buty sπ ci bardzo potrzebne. Nie moøesz byê taki nieelegancki. No to chodümy zgodzi sií niechítnie Pawe. Pawe i Krystyna ubrali sií i wyszli. Najpierw wstπpili na pocztí i podjíli pieniπdze, a potem poszli na przystanek i kilka minut czekali na tramwaj. Dziewiπtkπ dojechali do ulicy 17

18 Piotrkowskiej. Tam wysiedli i poszli dalej pieszo. Co chwila zatrzymywali sií i oglπdali wystawy. Nagle Krystyna zawo a a: Czy widzisz, Pawle, tí sukienkí? Którπ? TÍ niebieskπ. Zawsze chcia am mieê w aúnie takπ. Moøe wstπpimy na chwilí do sklepu? Tylko jπ obejrzí. Krystyna i Pawe wchodzπ do sklepu. Krystyna prosi sprzedawczynií o sukienkí. Oglπda jπ i mówi: Pawle, mam wielkπ ochotí przymierzyê jπ. Krystyna przymierza sukienkí i wo a: Patrz, jaka adna! I akurat mój rozmiar. Chyba trochí za szczup a mówi Pawe. Nie, nie jest za szczup a. A moøe sweter dla ciebie kupimy póüniej, a dzisiaj tylko buty i sukienkí? Dobrze zgadza sií Pawe. Krystyna mówi do sprzedawczyni: ProszÍ zapakowaê tí sukienkí. Pawe idzie do kasy i p aci za sukienkí. Potem bierze paczkí i razem wychodzπ ze sklepu. Idπ dalej. Wtem Krystyna wo a: Pawle, czy widzisz tí szarπ torebkí? Moøe wejdziemy na chwilí? Tylko jπ obejrzí. Wchodzπ do sklepu. Krystyna oglπda torebkí. Jaka adna! mówi Krystyna. W aúnie taka jest mi bardzo potrzebna. Pawle, a moøe buty dla ciebie kupimy za tydzieò? Trudno mówi Pawe z rezygnacjπ. P acπ za torebkí i wychodzπ. Krystyna jest uúmiechniíta i zadowolona. Pawe niesie paczki. Moøemy juø chyba wróciê do domu mówi Pawe. 18

19 0, nie! protestuje Krystyna. Musimy koniecznie kupiê coú i dla ciebie. Wchodzπ do sklepu i kupujπ krawat. Pawe myúli: W nastípnπ sobotí pójdí po zakupy sam, wtedy na pewno kupií sobie sweter i buty. 19

20 9. Pawe i Krystyna próbujπ øyê wed ug planu Wieczorem Krystyna siedzia a w pokoju i coú pisa a. Paw a jeszcze nie by o. Nie by o takøe Reksa, bo razem poszli na krótki spacer. Kiedy wrócili, Pawe zapyta : Krystyno, co tak piszesz? Dlaczego jesteú w z ym humorze? Myúla em, øe pójdziemy do kina. Nie mam czasu ani ochoty. Nie widzí powodu do zadowolenia, bo w aúnie notují, czego nie za atwi am w tym tygodniu. Pos uchaj! Nie przeczyta am tej ciekawej powieúci, którπ muszí jutro oddaê. Nie napisa am waønego listu. Nie skoòczy am gruntownego sprzπtania. Nie odda am brudnej bielizny do pralni. Nie upra am czarnego swetra i bia ej bluzki. Nie odwiedzi am Anny i Andrzeja. Nie powtórzy am histologii, a nied ugo mam kolokwium. Nie obejrza am ani jednego filmu. Nie kupi am s ownika angielsko polskiego. Nie upiek am ciasta. Nie wykπpa am psa. Nie zaprosi am do nas Marii. Nie zap aci am rachunku za telefon. Krystyno! Moøe zrobi ci sií weselej, jeøeli powiem ci czego ja nie za atwi em. A wiíc: Nie zreperowa em øelazka. 20

21 Nie uprasowa em tej niebieskiej koszuli. Nie poøyczy em ksiπøki z biblioteki. Nie umy em pod ogi w kuchni. Nie zanios em tego brπzowego materia u na garnitur do krawca. Nie kupi em ani jednego czasopisma. Nie zjad em dziú obiadu. Nie zrobi em zakupów na niedzielí. Co?! zawo a a Krystyna i pobieg a do kuchni. Dlaczego ma byê mi weselej? Nie ma ani chleba, ani cukru, ani herbaty, ani mπki, ani mas a, ani sera, ani kawy. Dlaczego niczego nie kupi eú? Na pewno po prostu zapomnia eú! O tej porze moøesz nie dostaê chleba. Pójdziesz zaraz do sklepu? Juø idí. MuszÍ. Ale, Pawle, naprawdí nie lubií takiego bezplanowego øycia. W przysz ym tygodniu bídziemy mieê duøo pracy. Trzeba za atwiê to wszystko, czego nie za atwiliúmy. Trudno! Po kolacji bídziemy planowaê. Dobrze? Dobrze! Teraz idü po zakupy. W tym momencie ktoú zadzwoni do drzwi. Pawe otworzy i zobaczy ciotkí Krystyny. DzieÒ dobry, moi drodzy. Tak dawno was nie widzia am! Ale teraz mogí byê u was ca y tydzieò. 21

22 10. Krystyna szuka Reksa Pewnego dnia Krystyna przysz a do domu o piπtej. Rozejrza a sií po mieszkaniu i pomyúla a: Nie ma ba aganu, wiíc jeszcze nie by o Paw a. Ale gdzie jest Reks? I zaczí a szukaê psa. Ale Reksa nie by o ani w drugim pokoju, ani w kuchni, ani w azience. Pewnie wybieg z domu, kiedy Pawe wychodzi rano pomyúla a Krystyna i pobieg a szukaê Reksa. Najpierw zajrza a do sklepu miísnego i zapyta a sprzedawczynií: ProszÍ pani, czy nie by o tu takiego duøego, bia ego psa? Wiem, wiem, jak wyglπda pani pies. Lubi tu zaglπdaê. Ale dziú go nie by o. Potem Krystyna zapyta a o psa w sklepie spoøywczym: ProszÍ pani, czy nie by o tu mojego psa? Nie, nie by o. Krystyna wiíc pobieg a szukaê dalej. Nie by o jednak Reksa ani w parku, ani na ulicy. W tym czasie Pawe wróci do domu i zobaczy p aszcz Krystyny i jej torebkí. Pomyúla : Co sií sta o? Dlaczego nie ma Krystyny? Dokπd ona posz a bez p aszcza i torebki? I zaczπ szukaê øony. Najpierw zadzwoni do drzwi sπsiadki. Pani Anno, czy nie ma u pani mojej øony? Nie, nie ma jej i nie by o. 22

23 Potem zatelefonowa do koleøanki Krystyny, która mieszka bardzo blisko. Zosiu, czy nie ma u ciebie Krystyny? Nie, nie ma jej i dzisiaj nie by o. Zdenerwowany Pawe wróci do domu. Krystyna juø tam by a. Gdzie by aú, szuka em cií wszídzie. A ja szuka am Reksa. Oczywiúcie nie zauwaøy eú, øe jego teø nie ma w domu. W ogóle nigdzie go nie ma. Pawe pomyúla chwilí, zerwa sií z krzes a i otworzy drzwi od balkonu. Na balkonie leøa Reks. Wyglπda na zmarzniítego i g odnego. Pawle, zamknπ eú go rano na balkonie! Nie zauwaøy em! Reks popatrzy niechítnie na swojego pana, a potem zaczπ na niego szczekaê. Chyba mia duøo racji. 23

24 11. Pawe gotuje obiad Pewnego dnia Pawe wróci do domu wczeúniej niø zwykle. Wiedzia, øe Krystyna ma tego dnia praktykí w szpitalu i nie zdπøy zjeúê obiadu w sto ówce. Postanowi wiíc zrobiê jej niespodziankí: ugotowaê obiad i upiec ciasto. Najpierw usiad, wziπ papier i o ówek i zaczπ myúleê, co jest potrzebne do ugotowania zupy i upieczenia ciasta. Czasem widzia, jak robi to Krystyna, wiíc próbowa sobie przypomnieê. Zaczπ notowaê: kilo miísa, paczka makaronu, pó kilo warzyw, kilo kartofli, paczka mas a, dwadzieúcia jajek, kilo cukru, buteleczka úmietany. Potem pobieg do sklepu i kupi wszystko. NastÍpnie ustawi zakupy na stole i zabra sií do pracy. Najpierw nala duøo wody do garnka i postawi na gazie. Potem zaczπ myúleê, co w oøyê do wody, øeby wysz a zupa. Oczywiúcie! MiÍso i warzywa! zawo a. W oøy wiíc kilo miísa i pól kilo warzyw. Prawda! Jeszcze makaron! I wrzuci! makaron do wody. Jeszcze trochí soli! i posoli zupí. No, teraz trochí odpoczní pomyúla. Zaczekam chwilí, aø zupa zacznie sií gotowaê. Usiad w kuchni i przeglπda gazetí. Po pó godzinie zajrza do garnka. Dziwna jest ta zupa pomyúla za gísta! Aha, juø wiem! Wziπ em za ma o wody. I dola litr wody. Aha! Trzeba wsypaê trochí pieprzu. I wsypa. 24

25 Potem pomyúla : Teraz przygotují ciasto. Wsypa do duøego garnka 2 kilo mπki, do tego wrzuci 20 jajek, kilo cukru, wla buteleczkí úmietany i do oøy jeszcze paczkí mas a. Wymiesza! wszystko dok adnie i w oøy do piecyka. Potem poszed do drugiego pokoju i zaczπ czytaê ksiπøkí. Po godzinie wróci do kuchni, wyjπ ciasto i odstawi garnek z zupπ. Spróbowa i pomyúla : Ta zupa i to ciasto majπ dziwny smak. Dlaczego? D ugo nie myúla, bo wesz a Krystyna. Juø w przedpokoju powiedzia a: CzujÍ jakieú dziwne zapachy. Co robi eú? Ugotowa em obiad i upiek em ciasto. Ale chyba jedno i drugie nie bardzo sií uda o. Krystyna wesz a do kuchni, zajrza a do garnka i powiedzia a: Aleø Pawle! Ugotowa eú obiad na 12 osób. Potem spróbowa a. Co ty w oøy eú do zupy? Co do ciasta? Zak opotany Pawe wyliczy. Aleø, Pawle! Wszystko trzeba robiê wed ug przepisu. Pawe by bardzo nieszczíúliwy. Nie martw sií, Pawle! Dobre chíci teø sπ waøne. A na imieniny kupií ci ksiπøkí kucharskπ. 25

26 12. Pawe jedzie do Wroc awia bez Krystyny Przyjaciel Paw a, Janek, trzy miesiπce temu przeprowadzi sií z odzi do Wroc awia. Pewnego dnia Pawe dosta od niego list. Janek napisa, øe jest bardzo zadowolony z nowego mieszkania i nowej pracy. "Drogi Pawle napisa Janek mieszkam we Wroc awiu juø od trzech miesiícy, a ty jeszcze u mnie nie by eú. Moøe wybierzesz sií do mnie któregoú dnia? Oczywiúcie jest to zaproszenie takøe dla Krystyny". Pawe przeczyta list øonie i zaproponowa : Moøe pojedziemy w sobotí wieczorem? PoproszÍ o jeden dzieò urlopu i zostaniemy do poniedzia ku. 0, nie, Pawle! Pojedziesz bez mnie. MuszÍ przygotowaê sií do egzaminów. To nawet dobrze sií sk ada, bo w aúnie na sobotí i niedzielí przewidují najwiícej pracy. I tak wiíc musia byú zrezygnowaê z mojego towarzystwa. Trudno, pojadí sam, chociaø nie lubií podróøowaê bez ciebie. Mam nadziejí, øe dojedziesz bez wiíkszych przeszkód. W piπtek Pawe poszed do "Orbisu" po bilet. Najpierw zapyta informatora: O której godzinie i z którego dworca odchodzi pociπg do Wroc awia? O 21 pospieszny z dworca Kaliskiego, a o 7 rano osobowy z dworca Chojny. Pawe kupi bilet i miejscówkí na pociπg pospieszny, a nastípnie wys a telegram do Janka. 26

27 W sobotí od wpó do trzeciej do wpó do czwartej Pawe przygotowywa sií do wyjazdu. Wyjπ z szafy walizkí, w oøy do niej koszule, krawaty, piøamí, rícznik, przybory toaletowe i ksiπøki, które kupi dla przyjaciela. Potem postanowi odpoczπê, po oøy sií wiíc i zasnπ. O wpó do dziewiπtej obudzi go dzwonek. To Krystyna wróci a z ÊwiczeÒ. Pawle, o której masz pociπg? O dziewiπtej. Wstawaj szybko! Masz tylko pó godziny. Pawe zerwa sií z tapczanu, ubra sií w ciπgu sekundy, poca owa øoní i pobieg w stroní postoju taksówek. Wsiad do taksówki i krzyknπ : Dworzec Kaliski! Na dworcu zapyta kolejarza: Z którego peronu i z którego toru odchodzi pociπg do Wroc awia? Z toru drugiego przy peronie drugim odpowiedzia kolejarz. Pawe wbieg na peron, wsiad do pociπgu, poszuka swojego przedzia u i usiad. Glos z megafonu zapowiedzia : Pociπg pospieszny z odzi do Wroc awia odjedzie za chwilí z toru drugiego przy peronie drugim. ProszÍ wsiadaê, drzwi zamykaê. W tym momencie Pawe us ysza okrzyk z peronu: Pawle! Podbieg do okna. Na peronie sta a zdyszana Krystyna. Wziπ eú wszystko oprócz biletu. ProszÍ! i poda a mu bilet przez okno. Pociπg ruszy. 27

28 Po godzinie wszed konduktor i powiedzia : ProszÍ przygotowaê bilety do kontroli. Konduktor sprawdzi bilety i wyszed z przedzia u. Pawe myúla : Jakie to szczíúcie, øe nie jadí bez biletu! Podróø trwa a od dziewiπtej do pierwszej. Podczas ca ej podróøy Pawe rozmawia z milπ pasaøerkπ, która siedzia a naprzeciwko niego. Kiedy wysiad we Wroc awiu, zobaczy, øe na peronie mimo póünej pory czeka Janek, który wiedzia, øe Pawe nie zna dobrze Wroc awia. Pojechali taksówkπ do domu Janka, który mieszka doúê daleko od dworca. Pawe zdjπ p aszcz i powiedzia : Przywioz em ci dwie ciekawe ksiπøki i prezent od Krystyny. I otworzy walizkí. Co to znaczy? zawo a mam sukienkí zamiast koszuli, damski sweter zamiast piøamy, perfumy zamiast krawatów i rícznika i lalkí zamiast ksiπøek. To chyba walizka tej pani, która siedzia a naprzeciwko mnie. Co teraz bídzie? A czy wiesz, gdzie ona mieszka? Nie, skπd? Wiem tylko, øe ma na imií Anna i przyjecha a do siostry. To ma o! Ona teø nie ucieszy sií chyba z mískiej koszuli, piøamy i krawatów. Oj, Pawle, zawsze, kiedy podróøujesz bez Krystyny, masz dziwne przygody! 28

29 13. Pawe ma z ote ríce W úrodí rano o 7.00 Pawe wróci do domu z podróøy s uøbowej do Szczecina. By zmíczony i bardzo úpiπcy. Chcia zaraz umyê i po oøyê sií, ale Krystyna, która wychodzi a w aúnie na wyk ady, powiedzia a do niego: O wpó do dziewiπtej ma przyjúê do nas pan z punktu napraw, øeby zreperowaê telewizor. Pawe oburzony powiedzia : Nie rozumiem, dlaczego takie prace majπ wykonywaê obcy ludzie. Wiesz, øe mam z ote ríce. Przecieø jestem inøynierem. Tak, ale jesteú specjalistπ tylko od transformatorów, a poza tym jesteú ciπgle bardzo zajíty i nigdy nie masz czasu na prace domowe. No wiesz. Jak moøesz tak mówiê. Po wyjúciu Krystyny Pawe poszed do azienki, øeby sií umyê. Ale nie móg odkríciê kranu. Naciska go coraz mocniej ríkπ, ale kran ani drgnπ. Potem próbowa odkríciê go obcígami, kluczem francuskim, ale znowu nic. Uderzy w kran szczotkπ, m otkiem, butem, ale kran okaza sií silniejszy niø szczotka i m otek. Pawe ze z oúciπ kopnπ go nogπ. Kran u ama sií i woda zaczí a zalewaê azienkí. Pawe zakríci wodí i zaczπ úcierkπ wycieraê pod ogí. Po pól godzinie skoòczy. Zdenerwowany usiad i wypali papierosa. A potem postanowi zabraê sií do telewizora. OdkrÍci úrubokrítem úrubki i zdjπ pokrywí. Potem odkríca, wkríca, przekríca rozkríca i wkrótce na pod odze leøa y tylko czπstki i czπsteczki telewizora. 29

30 Pawe bardzo zadowolony powiedzia do siebie: No, po owí roboty mam juø za sobπ. Najpierw wszystko trzeba porozkrícaê, a potem z oøyê w ca oúê. Naleøy pracowaê planowo. A teraz wbijí gwóüdü w úcianí, Krystyna prosi juø o to od dawna. Pawe zaczπ wbijaê gwóüdü, ale uderzy sií w palec m otkiem. Zdezynfekowa palec jodynπ i zabandaøowa. Potem znów uderzy mocno m otkiem w gwóüdü. Duøy kawa úciany wpad do mieszkania sπsiadów. Tego by o juø za duøo. Pawe chwyci duøπ walizkí, wrzuci do niej wszystkie czíúci telewizora i z amany kran i z walizkπ w ríku wybieg z domu. Kiedy Krystyna wróci a do domu, przeraøona krzykní a: Co sií tu dzieje? Sπsiad odpowiedzia spokojnie przez dziurí w úcianie: Nic, proszí pani, pani mπø naprawia w domu róøne rzeczy. Ale gdzie on jest? Nie wiem, chyba poszed kupiê nowy kran, nowy telewizor i nowπ úcianí. 30

31 14. Krystyna wygrywa 13 milionów z otych Elegancki, przystojny m ody cz owiek wprowadza KrystynÍ do studia telewizyjnego. Zaraz zacznie sií teleturniej. Obok mikrofonu czeka grupa zawodników. Za d ugim sto em siedzi jury z oøone z najs awniejszych polskich geografów. Na sali jest bardzo duøo ludzi. Krystyna rozglπda sií woko o. Jest zdenerwowana. Wie, øe teraz patrzy na niπ kilka milionów ludzi w Polsce. M ody cz owiek prowadzπcy teleturniej mówi z uúmiechem do zawodników: Nasz teleturniej nazywa sií,,13 pytaò". Trzeba odpowiedzieê na 13 pytaò z geografii. Za kaødπ prawid owπ odpowiedü zawodnik otrzymuje l z otych. Kto z paòstwa chce odpowiadaê pierwszy? Krystyna chce mieê juø to wszystko za sobπ. Jest bardzo zdenerwowana. Podchodzi wiíc do mikrofonu i mówi drøπcym g osem: Ja chcí odpowiadaê pierwsza! ProszÍ bardzo! Jak sií pani nazywa i czym sií pani zajmuje? Nazywam sií Krystyna Kowalewska i jestem studentkπ. Geografii? Nie. Medycyny. Czy pani jest míøatkπ? Tak. A czy pani mπø teø jest studentem? Nie. On juø jest inøynierem. 31

32 DziÍkujÍ pani bardzo za te informacje o sobie. Teraz zaczynam pytaê. Pierwsze pytanie brzmi: nad jakπ rzekπ leøy Warszawa? Nad Wis π! wo a z radoúciπ Krystyna. åwietnie! Znakomicie! Czy mogí pytaê dalej? ProszÍ bardzo mówi uprzejmie Krystyna. Pytanie drugie: nad jakπ rzekπ leøy Paryø? Nad Sekwanπ! Bardzo dobrze! Pytanie trzecie: nad jakim morzem leøy Ko obrzeg? Nad Morzem Ba tyckim! Pytanie czwarte: nad jakim morzem leøy Wietnam? Nad Morzem Po udniowochiòskim. Pytanie piπte: nad jakim jeziorem leøy Genewa? Nad Jeziorem Genewskim. Pytanie szóste: nad jakim kana em leøy Suez? Nad Kana em Sueskim. Pytanie siódme: nad jakim zalewem leøy Frombork? Nad Zalewem Wiúlanym. Pytanie ósme: kim by Krzysztof Kolumb? Odkrywcπ Ameryki. Pytanie dziewiπte: kim by Roald Amundsen? Zdobywcπ Bieguna Po udniowego mówi spokojnie Krystyna. Juø nie denerwuje sií, jest zachwycona swojπ mπdroúciπ. åwietnie, proszí pani. Teraz pytanie dziesiπte: czym jest Londyn? Stolicπ Anglii i wielkim portem handlowym. 32

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO POZIOM PODSTAWOWY

PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO POZIOM PODSTAWOWY B1 Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. W ADYS AW STANIS

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie. Fabryka Wyobraźni. ul. Bukowińska 22 lok. 12b, 02-703 Warszawa

Przygotowanie. Fabryka Wyobraźni. ul. Bukowińska 22 lok. 12b, 02-703 Warszawa Projekt graficzny serii Ma³gorzata Karkowska Ilustracja na ok³adce Corbis Redaktor serii Pawe³ Szwed Redaktor prowadz¹cy Ewa Niepokólczycka Redakcja Maria Fuksiewicz Redakcja techniczna Lidia Lamparska

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Opowiadania

Bardziej szczegółowo

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved.

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved. Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life Tłumaczenie: Marta Czub Projekt okładki: Bogna Czartoryska ISBN: 978-83-246-3479-8 Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA GRAMATYCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO PIOTR GARNCAREK CZAS NA CZASOWNIK. poziom ŚREDNI OGÓLNY. Kraków

ĆWICZENIA GRAMATYCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO PIOTR GARNCAREK CZAS NA CZASOWNIK. poziom ŚREDNI OGÓLNY. Kraków ĆWICZENIA GRAMATYCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO PIOTR GARNCAREK CZAS NA CZASOWNIK poziom ŚREDNI OGÓLNY Kraków ĆWICZENIA E> Proszę odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu. 1. Czy Tomek przygotowuje się do egzaminów?

Bardziej szczegółowo

Oliwia Włoch TYLKO JEDEN RAZ

Oliwia Włoch TYLKO JEDEN RAZ Oliwia Włoch TYLKO JEDEN RAZ OSOBY: - główna bohaterka, siedemnastoletnia uczennica liceum ogólnokształcącego. Pochodzi z tak zwanego dobrego domu. Jej rodzice rozwodzą się. Nie potrafi odnaleźć się w

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Weiser Dawidek

Bardziej szczegółowo

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu nr 54, styczeñ 2011, www.zalew.art.pl egzemplarz bezp³atny w magazynie 3: Tytu³em wstêpu felietonfelietony 4: Z³odzieje magii. Karolina Szczygielska 5: A to Polska w³aœnie. Rafa³ Borchulski zpogranicza

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Stanisław Tymiński TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Od czasu wyjazdu z Polski na wakacje w czerwcu 1969 roku moje ycie wielokrotnie przesz o w asne oczekiwania i los wyznaczy mi zadanie, przed

Bardziej szczegółowo

Министерство образования Республики Беларусь БЕЛАРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Кафедра иностранных языков. О.И.

Министерство образования Республики Беларусь БЕЛАРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Кафедра иностранных языков. О.И. Министерство образования Республики Беларусь БЕЛАРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра иностранных языков О.И. Боровец JĘZYK POLSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH Польский язык. Начальный курс Учебноe

Bardziej szczegółowo

powiedziała do nas, żebyśmy byli grzeczni, bo nie wie, czy wiemy, ale kierowcy nie wolno denerwować. Będziecie grzeczni?! zawołała mama. Taaak!

powiedziała do nas, żebyśmy byli grzeczni, bo nie wie, czy wiemy, ale kierowcy nie wolno denerwować. Będziecie grzeczni?! zawołała mama. Taaak! DŁUGI WEEKEND Bardzo lubię jeździć z rodzicami samochodem na ferie albo na wakacje, albo w ogóle gdzieś daleko. Jest wtedy tak fajnie, bo wszyscy jesteśmy razem, możemy pobyć ze sobą przez dobrych kilka

Bardziej szczegółowo

Mark Haddon. DziwNy przypadek psa

Mark Haddon. DziwNy przypadek psa Mark Haddon DziwNy przypadek psa NoCną porą Świat Książki Mark Haddon DziwNy przypadek psa nocną porą Z angielskiego przełożyła Małgorzata Grabowska Tytuł oryginału THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann.

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Anita Janowska...mój

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻ ZA JEDEN UŚMIECH

PODRÓŻ ZA JEDEN UŚMIECH Z CHOMIKA VALINOR ADAM BAHDAJ PODRÓŻ ZA JEDEN UŚMIECH SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 ROZDZIAŁ PIERWSZY... 3 ROZDZIAŁ DRUGI... 15 ROZDZIAŁ TRZECI... 27 ROZDZIAŁ CZWARTY... 39 ROZDZIAŁ PIĄTY... 53 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Tego roku zima jakby nie chcia a si sko czy. Lodowate porywy wiatru znad morza uparcie przeb a y si przez grube warstwy ubrania i przenika y a do

Tego roku zima jakby nie chcia a si sko czy. Lodowate porywy wiatru znad morza uparcie przeb a y si przez grube warstwy ubrania i przenika y a do 1 Tego roku zima jakby nie chcia a si sko czy. Lodowate porywy wiatru znad morza uparcie przeb a y si przez grube warstwy ubrania i przenika y a do szpiku ko ci. Nad miastem zalega mrok, okrywaj c je szczelnie

Bardziej szczegółowo

Tytu³ orygina³u THE SWAN THIEVES. Redaktor prowadz¹cy El bieta Kobusiñska. Redakcja merytoryczna Miros³aw Grabowski

Tytu³ orygina³u THE SWAN THIEVES. Redaktor prowadz¹cy El bieta Kobusiñska. Redakcja merytoryczna Miros³aw Grabowski Tytu³ orygina³u THE SWAN THIEVES Redaktor prowadz¹cy El bieta Kobusiñska Redakcja merytoryczna Miros³aw Grabowski Redakcja techniczna Agnieszka G¹sior Korekta Gra yna Henel Irena Kulczycka Copyright 2010

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty tworzenia sieci akademickich

Warsztaty tworzenia sieci akademickich Warsztaty tworzenia sieci akademickich IT CUP 2002 Teleinformatyka dla przedsiębiorstw Podpis elektroniczny W numerze: Wydarzenia... 2 L&R w Krakowie... 5 Warsztaty tworzenia sieci akademickich... 8 Teleinformatyka

Bardziej szczegółowo

Z pamiętnika emigrantki

Z pamiętnika emigrantki Z pamiętnika emigrantki (pseudonim Slavinette) Wrzesień Jako świeżo zatrudniona zeszłoroczna absolwentka wyższej uczelni powinnam być szczęśliwa. Mam przecież pracę, a ile ludzi o tym marzy? No dobrze,

Bardziej szczegółowo

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod Dzieci odkrywajà i badajà przyrod DROGA DO MOJEGO PRZEDSZKOLA Grupa wiekowa: 5 6-latki. Cele Dziecko: zdobywa orientacj w terenie, wymienia narzàdy zmys ów (oko, ucho, nos, r ka), wykorzystuje zmys y (np.

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo