Przygody Krystyny, Paw a i Reksa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygody Krystyny, Paw a i Reksa"

Transkrypt

1 Przygody Krystyny, Paw a i Reksa Wybór tekstów do nauki jízyka polskiego dla cudzoziemców. Reks Skrypt dla s uchaczy Studium JÍzyka Polskiego dla Cudzoziemców Autorzy tekstów: Kazimiera BudziaÒska (13 16); Halina Olaczek (1 8, 17 19); Eløbieta Wróblewska (9 12, 20 23). Opracowa a Halina Olaczek Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego 1996 ISBN

2 PDF version: clicking on the title in the table of contents takes you to the page. Clicking on the title above the story loads a recording of the text. Spis treúci 1. Krystyna, Pawe i Reks 2. Rodzina, koledzy, przyjaciele 3. Mieszkanie Krystyny i Paw a 4. W sto ówce 5. Pawe czeka na KrystynÍ 6. Pawe jest ciíøko chory 7. Omar sprzπta mieszkanie 8. Krystyna i Pawe idπ po zakupy 9. Pawe i Krystyna próbujπ øyê wed ug planu 10. Krystyna szuka Reksa 11. Pawe gotuje obiad 12. Pawe jedzie do Wroc awia bez Krystyny 13. Pawe ma z ote ríce 14. Krystyna wygrywa 13 milionów z otych 15. Pawe jest zazdrosny o KrystynÍ 16. Pawe i Krystyna idπ na spokojny spacer 17. Gdzie jest paszport? 18. Pawe i Krystyna udzielajπ wywiadu 19. Niedobry zwyczaj 20. W teatrze 21. Przygoda w bibliotece 22. Omar kupuje prezenty 23. Krystyna wraca ze szpitala 2

3 1. Krystyna, Pawe i Reks Krystyna Kowalewska ma 23 lata. Jest wysoka, szczup a i zgrabna. Krystyna studiuje medycyní. Mówi zawsze, øe medycyna to bardzo ciekawa nauka. Koledzy i profesorowie twierdzπ, øe Krystyna jest zdolna, pracowita i koleøeòska. A co mówi Pawe o Krystynie? Pawe mówi, øe Krystyna ma same zalety, a tylko jednπ wadí: nie lubi wczeúnie wstawaê. Pawe Kowalewski jest míøem Krystyny. On jest starszy niø Krystyna. Ma 27 lat i jest inøynierem. Jest wysoki i wysportowany. Jego dyrektor twierdzi, øe Pawe jest zdolny i obowiπzkowy. A co mówi Krystyna o Pawle? Krystyna mówi, øe Pawe tak jak i ona ma same zalety, a tylko jednπ wadí: lubi wczeúnie wstawaê. Pawe wstaje codziennie za piítnaúcie siódma, wczeúniej niø Krystyna. Myje sií, goli, ubiera, przygotowuje úniadanie, a potem wo a g oúno: "Wstawaj szybko, Krystyno, juø siódma godzina!" Krystyna wstaje niechítnie i mówi: "Szkoda, øe niedziela nie jest codziennie". Krystyna i Pawe majπ psa. On nazywa sií Reks. Reks jest weso y, ruchliwy i ha aúliwy. Pawe twierdzi, øe za ruchliwy i za ha aúliwy, ale on jest taki tylko wtedy, kiedy sií bardzo cieszy. Reks jest bia y jak únieg, wiíc widaê, kiedy jest brudny. Krystyna, Pawe i Reks mieszkajπ w odzi przy ulicy Narutowicza. Ich mieszkanie jest nieduøe, ale adne i nowoczesne. Naj adniejszy jest pokój Krystyny. Jest tam szafa, biurko, fotel, stolik, tapczan i dwa krzes a. 3

4 2. Rodzina, koledzy. przyjaciele Rodzina Krystyny mieszka w Warszawie. Tam mieszkajπ jej rodzice, dwie m odsze siostry i dwaj starsi bracia. Trzecia siostra Krystyny, Anna, mieszka w odzi. Rodzina Paw a mieszka w Krakowie. Tam mieszkajπ rodzice Paw a, jego trzy siostry i brat. Rodzina Paw a jest doúê duøa, a Krystyny jeszcze wiíksza. Kiedy wszyscy razem przyjeødøajπ do odzi, w mieszkaniu Krystyny i Paw a jest bardzo ciasno. Niektórzy muszπ staê, bo tam sπ tylko dwa tapczany, dwa fotele i dwa krzes a. Koleøanki, koledzy, przyjació ki i przyjaciele Krystyny i Paw a mieszkajπ w odzi. Tu mieszkajπ przyjació ki Krystyny, Barbara i Eløbieta. One sπ adne, mi e i weso e. Barbara jeszcze studiuje, a Eløbieta juø pracuje. W odzi mieszkajπ koledzy Krystyny i Paw a, Ahmed i Omar. Oni sπ cudzoziemcami. Ahmed jest Syryjczykiem, a Omar SudaÒczykiem. Ahmed i Omar sπ studentami. Oni, tak jak Krystyna, studiujπ medycyní. Ahmed jest pilniejszy niø Omar i lepiej sií uczy. Obaj sπ sympatyczni i bardzo towarzyscy. W odzi mieszka teø Anna, siostra Krystyny, i mπø Anny, Andrzej. Anna teø studiuje medycyní, a Andrzej, tak jak i Pawe, jest inøynierem. Andrzej jest, oczywiúcie, przyjacielem Paw a. 4

5 3. Mieszkanie Krystyny i Paw a Krystyna i Pawe bardzo lubiπ swoje mieszkanie. Dostali je niedawno. Majπ dwa pokoje, kuchnií, azienkí i przedpokój. Kiedy otrzymali nowe mieszkanie, kupili nowe meble. W swoim pokoju Krystyna ma duøπ, brπzowπ szafí, duøe biurko, niski stolik, jeden miíkki fotel, wygodny tapczan i dwa krzes a. Pawe ma w swoim pokoju podobne meble, ale oprócz tego ma telewizor, bo Krystyna i on lubiπ oglπdaê telewizjí. Ma takøe magnetofon, bo oni lubiπ dobrπ muzykí, i duøπ bibliotekí, bo bardzo lubiπ czytaê. Kiedy Krystyna i Pawe dostali mieszkanie, kupili takøe Reksa, bo Krystyna bardzo chcia a mieê duøego psa. Teraz musi go karmiê i kπpaê, bo Pawe jest bardzo zajíty. Krystyna chce jeszcze mieê czarnego kota, ale Pawe nie zgadza sií. Mówi, øe mieszkanie to nie ogród zoologiczny. Reks zawsze wstaje pierwszy i budzi Paw a, a Pawe KrystynÍ. Kiedy Krystyna i Pawe wychodzπ, Reks zostaje sam. NajczÍúciej úpi wtedy na tapczanie lub wyglπda przez okno. Kiedy widzi KrystynÍ lub Paw a, biegnie szybko do drzwi i tam czeka. Reks bardziej lubi KrystynÍ niø Paw a, bo ona ma wiícej czasu, aby zajmowaê sií psem. Koleøanki i koledzy Krystyny mówiπ, øe ona jest szczíúliwa. Dlaczego? Bo ma dobrego i mi ego míøa, adne mieszkanie i wiernego psa. Koleøanki i koledzy Paw a twierdzπ, øe on jest szczíúliwy. Dlaczego? Poniewaø ma adnπ i inteligentnπ øoní, ciekawπ prací i adne mieszkanie. Przyjació ki i przyjaciele 5

6 Reksa teø chyba myúlπ, øe Reks jest szczíúliwy. Dlaczego? Bo Reks ma dobrπ paniπ, dobrego pana i wygodny tapczan, kiedy jest sam w domu. 6

7 4. W sto ówce Krystyna zazwyczaj je obiady w studenckiej sto ówce. Lubi jeúê tam obiady, poniewaø w sto ówce spotyka zawsze swoje koleøanki, kolegów i profesorów. Tego dnia, jak zwykle, wchodzi do sto ówki o drugiej. Przy najbliøszym stoliku widzi swoich kolegów, Ahmeda i Omara. CzeúÊ, Krystyno wo ajπ Jak sií masz? DziÍkujÍ odpowiada Krystyna. Czy zjedliúcie juø obiad? Jeszcze nie. Czekamy na ciebie. Zaraz przyniesiemy nakrycia. Jesteúcie dziú wyjπtkowo uprzejmi. D1aczego "wyjπtkowo"? My zawsze jesteúmy uprzejmi. mówi Omar. Szybko przynosi yøki, yøeczki, noøe i widelce. Jakπ chcesz zupí, jarzynowπ czy pomidorowπ? pyta Ahmed Pomidorowπ Po chwili Ahmed przynosi na tacy trzy talerze zupy. Co chcesz zjeúê na drugie danie: ryø, kartofle czy kluski? Kotlet mielony czy pieczeò? Marchew czy buraczki? Kotlet mielony, ziemniaki i buraczki. Omar szybko przynosi drugie danie, a Ahmed trzy szklanki kompotu na deser. Krystyna je i myúli: "To bardzo przyjemnie mieê takich mi ych kolegów". Po obiedzie Ahmed odnosi do okienka brudne talerze, 7

8 szklanki, yøki, yøeczki, noøe i widelce. Krystyna mówi: Wieczorem chcí iúê z Paw em do kina. Moøe pójdziecie z nami? Nie moøemy mówi Ahmed. Wiesz przecieø, øe za dwa tygodnie mamy zdawaê anatomií. Ten egzamin jest dla nas bardzo trudny, wiíc musimy sií duøo uczyê. Jeøeli chcecie mówi Krystyna to moøemy uczyê sií razem. Ja doúê dobrze umiem anatomií. PomogÍ wam. NaprawdÍ? NaprawdÍ. Moøemy codziennie po obiedzie uczyê sií razem godziní albo dwie. Zaczynamy juø dzisiaj. åwietnie wola Ahmed ale najpierw chodümy do klubu na kawí i dobre ciastka. 8

9 5. Pawe czeka na KrystynÍ W sobotí wieczorem Pawe d ugo czeka na KrystynÍ. Zwykle Krystyna wraca o czwartej, a tu juø prawie piπta, a Krystyny nie ma. Pawe otworzy okno i popatrzy na ulicí. By a brzydka pogoda i pada deszcz. Zamknπ wiíc okno, wziπ ksiπøkí i próbowa czytaê, ale nie móg. By zdenerwowany i co kilka minut patrzy na zegarek. O piπtej zatelefonowa do Anny. Anno, czy nie ma u ciebie Krystyny? Nie, nie ma odpowiedzia a Anna. A czy nie wiesz, gdzie ona moøe byê? Czekam na niπ juø godziní. Nie mam pojícia, ale nie martw sií. Pewnie posz a na spacer albo spotka a jakπú koleøankí. O szóstej Pawe zatelefonowa do szpitala i zapyta dyøurnego lekarza: Panie doktorze, czy pogotowie przywioz o dziú do szpitala pacjentkí, która nazywa sií Krystyna Kowalewska? Nie, nie przywioz o odpowiedzia lekarz. A dlaczego pan pyta? Czekam na øoní juø dwie godziny. Myúla em, øe mia a wypadek, wpad a pod tramwaj albo samochód... Bardzo sií o niπ niepokojí. Lekarz zaúmia sií i powiedzia : Pana øona jest chyba m oda i adna, a pan bardzo nerwowy. Pewnie spotka a jakiegoú 9

10 sympatycznego kolegí i razem poszli na kawí. O siódmej Pawe zadzwoni do policji i powiedzia : ProszÍ o pomoc. ZginÍ a mi øona. Nie wróci a do domu. Musicie jπ znaleüê. Bardzo sií o niπ martwií. Nazwisko øony? Krystyna Kowalewska. Wiek? 23 lata. Zawód? Jest studentkπ medycyny. Rysopis? Jest wysoka i szczup a. Ma jasne w osy i niebieskie oczy, no i jest, oczywiúcie, bardzo adna i zgrabna. Jak by a ubrana? By a ubrana w niebieskπ sukienkí, granatowy p aszcz i granatowe buty. Mia a teø torebkí i chyba parasolkí. Policjant zanotowa wszystko i wreszcie zapyta : Kiedy widzia pan øoní po raz ostatni? Dzisiaj rano. Mia a wróciê o czwartej, a dotπd jej nie ma. ProszÍ pana powiedzia policjant pan jest chyba za nerwowy. Trzy godziny to nie jest duøo... W tej w aúnie chwili zadzwoni dzwonek. Pawe szybko pobieg do drzwi i otworzy je. Wesz a Krystyna. By a ca a, zdrowa i uúmiechniíta. Pawe zawo a : Gdzie by aú, Krystyno? Czekam na ciebie juø ponad trzy godziny. WszÍdzie o ciebie pyta em. WszÍdzie cií szuka em... Szuka eú? Dlaczego? By am u fryzjera. Czeka am ponad dwie godziny. Chyba wiesz, øe w sobotí trzeba tam zawsze d ugo czekaê... 10

11 6. Pawe jest ciíøko chory W niedzielí po po udniu Pawe poczu sií üle. Powiedzia do Krystyny: Krystyno, bardzo üle sií czují. A co ci jest? Boli mnie g owa, gard o, serce i øo πdek i chyba mam temperaturí. Po óø sií do lóøka, zmierz temperaturí i weü aspiryní. Pawe po oøy sií. Krystyna poda a mu termometr i aspiryní. Po kilku minutach zapyta a: Jakπ masz temperaturí? 37 (stopni) i 3 (kreski). To nieduøo. Nic ci nie bídzie. Aleø Krystyno, taka temperatura jest bardzo niebezpieczna. Dlaczego? Pewien mój znajomy teø mia takπ temperaturí jak ja i podobne objawy. Nie poszed od razu do lekarza. Na drugi dzieò pogotowie zabra o go do szpitala i leøa tam trzy miesiπce. Móg nawet umrzeê. A ja myúlí, Pawle, øe to nic powaønego. Pewnie masz lekkπ grypí. Pawe zaczπ jíczeê. Dlaczego jíczysz? Jest mi s abo. Daj mi krople na serce. Krystyna przynios a mu krople. Po chwili Pawe powiedzia : Daj mi termometr. 11

12 Znowu? CzujÍ, øe jest ze mnπ üle. Mam dreszcze. Krystyna poda a mu termometr. Pawe znów zmierzy temperaturí. Ile? zapyta a Krystyna. 36 i 3. To dobrze powiedzia a Krystyna. Dobrze? oburzy sií Pawe To przecieø os abienie. CzujÍ sií coraz gorzej. Mam zawroty g owy. Powinnaú iúê po lekarza albo zatelefonowaê po pogotowie. Aleø Pawle, to zupe nie niepotrzebne. Jesteú po prostu przeziíbiony. Nie jesteú jeszcze lekarkπ, a juø stawiasz diagnozí. Wezwij szybko lekarza, bo mogí umrzeê przez ciebie. Krystyna zatelefonowa a po lekarza. Lekarz przyszed i zapyta : Co panu dolega? Bardzo üle sií czují, panie doktorze. Najpierw bola a mnie g owa i gard o, potem by o mi s abo, a teraz mam zawroty g owy i dreszcze. Czy ma pan wysokπ temperaturí? Chyba tak. Jest mi na przemian gorπco i zimno. Lekarz zbada dok adnie Paw a i powiedzia : Nic panu nie jest. Po prostu jest pan trochí przeziíbiony. ProszÍ wziπê aspiryní... AspirynÍ juø wziπ em.... To dobrze. ProszÍ wziπê takøe witaminí C. A lekarstwa na gard o, na øo πdek i na serce? Nie sπ potrzebne. Do widzenia paòstwu. 12

13 A widzisz! Mówi am to samo powiedzia a Krystyna po wyjúciu lekarza. To na pewno nie by prawdziwy lekarz powiedzia Pawe pewnie student medycyny, tak jak ty. On sií na niczym nie zna, jeøeli nie widzi, øe ja jestem naprawdí ciíøko chory. ProszÍ cií, Krystyno, idü do apteki po jakieú dobre lekarstwo. Krystyna w oøy a p aszcz i posz a do dyøurnej apteki. DoúÊ d ugo czeka a w kolejce. Gdy wróci a, Paw a nie by o w domu. W pokoju, na stole, zobaczy a kartkí: "Telefonowa Andrzej. Ma dwa bilety na miídzynarodowy mecz pi ki noønej. Postanowi em pójúê. Przecieø sama mówi aú øe nic mi nie jest. Pawe ". 13

14 7. Omar sprzπta mieszkanie Omar mieszka razem z Ahmedem w dwuosobowym pokoju. Omar jest mi y i weso y, ale bardzo nie lubi sprzπtaê. Pewnego dnia Ahmed odwiedzi KrystynÍ i Paw a i skarøy sií na Omara: Jeúli ja sam nie posprzπtam, to buty Omara stojπ na úrodku pokoju, krawat wisi na lampie, a marynarki i koszule leøπ na óøkach i wszystkich krzes ach. Nie mogí patrzeê na ten nieporzπdek. Kiedy mówií to Omarowi, odpowiada: "Ja teø nie mogí na to patrzeê i dlatego idí na spacer". Nie wiem, co mam robiê, øeby nauczyê Omara porzπdku. Mam pomys powiedzia Pawe. Musisz tylko w niedzielí wyjúê wczeúnie rano z domu, a wróciê dopiero wieczorem. Kiedy wrócisz, pokój na pewno bídzie posprzπtany. W piπtek Pawe odwiedzi Ahmeda i Omara i powiedzia : Jutro przyjedzie do mnie siostra, która mieszka w Krakowie. Duøo jej o was opowiada em i chce was poznaê. Czy moøemy was w niedzielí odwiedziê? Oczywiúcie zawo a Omar. A ile lat ma twoja siostra? Dwadzieúcia odpowiedzia Pawe i pokaza Omarowi fotografií siostry. Jaka adna! zawo a Omar. BÍdÍ na was czekaê w niedzielí. W sobotí wieczorem Omar powiedzia do Ahmeda: Musimy posprzπtaê mieszkanie, bo jutro bídziemy mieê goúci. 14

15 Nie "bídziemy" ale "bídziesz" odpowiedzia Ahmed. Mnie jutro nie bídzie w domu. Mam waøne zebranie. Musisz posprzπtaê sam. Ale ja nigdy sam nie sprzπta em zawo a Omar przeraøony. Powiedz mi chociaø, co mam robiê? Najpierw otworzysz okno i wywietrzysz pokój, potem schowasz ubrania do szafy i ustawisz ksiπøki na pó ce, póüniej zetrzesz kurze i umyjesz pod ogí, a w koòcu pójdziesz do cukierni i kupisz jakieú ciastka. Kiedy zrobisz to wszystko, nastawisz wodí na herbatí, w πczysz radio i bídziesz czekaê na goúci. W niedzielí rano Ahmed wyszed z domu bardzo wczeúnie. Omar w oøy stare ubranie i zaczπ sprzπtaê. Najpierw otworzy szeroko okno i wywietrzy pokój, potem schowa wszystkie ubrania do szafy i porzπdnie ustawi ksiπøki na pó ce, póüniej starannie star kurze z mebli i umy pod ogí. W koòcu poøyczy øelazko od kolegi i wyprasowa spodnie, umy sií, przebra i poszed do cukierni po ciastka i cukierki. Po drodze kupi nawet kilka kwiatków. Wstawi kwiaty do wazonu, nastawi wodí na herbatí, w πczy radio i czeka na goúci. O czwartej ktoú zapuka. Omar szybko otworzy drzwi. Zobaczy KrystynÍ i Paw a. A gdzie jest twoja siostra, Pawle? zapyta Omar. W Krakowie. Mam tam nawet trzy siostry, tylko øe wszystkie sπ juø míøatkami. Najm odsza wysz a za mπø trzy miesiπce temu za swojego kolegí ze studiów. Ale przecieø powiedzia eú, øe... Powiedzia em ci nieprawdí, bo chcia em, øebyú chociaø raz posprzπta mieszkanie. 15

16 I po co ja sií tak napracowa em? Nawet kwiaty kupi em i ciastka... Ciastka zjemy razem, a potem pójdziemy do kina. W "Ba tyku" jest wyúwietlany nowy polski film. Czy by eú juø na nim, Omarze? Nie, nie by em. Ale czy dostaniemy bilety? Dzisiaj jest niedziela i na pewno bídzie tam duøo ludzi. Bilety juø kupiliúmy. Przygotuj szybko herbatí, bo za godziní musimy byê w kinie. 16

17 8. Krystyna i Pawe idπ po zakupy W sobotí po po udniu Krystyna powiedzia a do Paw a: Musimy kupiê dla ciebie nowy sweter i buty. Twoje buty sπ zniszczone, a sweter nie jest juø adny. ChcÍ mieê eleganckiego míøa. Czy masz dziú wolny czas? Ale to przecieø koniec miesiπca powiedzia Pawe czy masz jeszcze pieniπdze na sweter i buty? Krystyna uúmiechní a sií i powiedzia a: Powinieneú juø wiedzieê, øe lubií oszczídzaê na ubranie. Mamy jeszcze trochí pieniídzy w PKO. Musimy tylko wstπpiê po drodze na pocztí i podjπê je. WidzÍ, øe mam naprawdí oszczídnπ øoní, ale moøe pójdziemy jutro, bo dzisiaj mam ochotí oglπdaê telewizjí. W niedzielí? A, prawda. To moøe wybierzemy sií w poniedzia ek, albo we wtorek? W poniedzia ek po po udniu mam zamiar pójúê do Anny. Umówi yúmy sií na czwartπ. Musimy sií uczyê, bo we wtorek bídziemy zdawaê egzamin. To moøe pójdziemy w úrodí? O nie, Pawle! To za póüno. Sweter i buty sπ ci bardzo potrzebne. Nie moøesz byê taki nieelegancki. No to chodümy zgodzi sií niechítnie Pawe. Pawe i Krystyna ubrali sií i wyszli. Najpierw wstπpili na pocztí i podjíli pieniπdze, a potem poszli na przystanek i kilka minut czekali na tramwaj. Dziewiπtkπ dojechali do ulicy 17

18 Piotrkowskiej. Tam wysiedli i poszli dalej pieszo. Co chwila zatrzymywali sií i oglπdali wystawy. Nagle Krystyna zawo a a: Czy widzisz, Pawle, tí sukienkí? Którπ? TÍ niebieskπ. Zawsze chcia am mieê w aúnie takπ. Moøe wstπpimy na chwilí do sklepu? Tylko jπ obejrzí. Krystyna i Pawe wchodzπ do sklepu. Krystyna prosi sprzedawczynií o sukienkí. Oglπda jπ i mówi: Pawle, mam wielkπ ochotí przymierzyê jπ. Krystyna przymierza sukienkí i wo a: Patrz, jaka adna! I akurat mój rozmiar. Chyba trochí za szczup a mówi Pawe. Nie, nie jest za szczup a. A moøe sweter dla ciebie kupimy póüniej, a dzisiaj tylko buty i sukienkí? Dobrze zgadza sií Pawe. Krystyna mówi do sprzedawczyni: ProszÍ zapakowaê tí sukienkí. Pawe idzie do kasy i p aci za sukienkí. Potem bierze paczkí i razem wychodzπ ze sklepu. Idπ dalej. Wtem Krystyna wo a: Pawle, czy widzisz tí szarπ torebkí? Moøe wejdziemy na chwilí? Tylko jπ obejrzí. Wchodzπ do sklepu. Krystyna oglπda torebkí. Jaka adna! mówi Krystyna. W aúnie taka jest mi bardzo potrzebna. Pawle, a moøe buty dla ciebie kupimy za tydzieò? Trudno mówi Pawe z rezygnacjπ. P acπ za torebkí i wychodzπ. Krystyna jest uúmiechniíta i zadowolona. Pawe niesie paczki. Moøemy juø chyba wróciê do domu mówi Pawe. 18

19 0, nie! protestuje Krystyna. Musimy koniecznie kupiê coú i dla ciebie. Wchodzπ do sklepu i kupujπ krawat. Pawe myúli: W nastípnπ sobotí pójdí po zakupy sam, wtedy na pewno kupií sobie sweter i buty. 19

20 9. Pawe i Krystyna próbujπ øyê wed ug planu Wieczorem Krystyna siedzia a w pokoju i coú pisa a. Paw a jeszcze nie by o. Nie by o takøe Reksa, bo razem poszli na krótki spacer. Kiedy wrócili, Pawe zapyta : Krystyno, co tak piszesz? Dlaczego jesteú w z ym humorze? Myúla em, øe pójdziemy do kina. Nie mam czasu ani ochoty. Nie widzí powodu do zadowolenia, bo w aúnie notují, czego nie za atwi am w tym tygodniu. Pos uchaj! Nie przeczyta am tej ciekawej powieúci, którπ muszí jutro oddaê. Nie napisa am waønego listu. Nie skoòczy am gruntownego sprzπtania. Nie odda am brudnej bielizny do pralni. Nie upra am czarnego swetra i bia ej bluzki. Nie odwiedzi am Anny i Andrzeja. Nie powtórzy am histologii, a nied ugo mam kolokwium. Nie obejrza am ani jednego filmu. Nie kupi am s ownika angielsko polskiego. Nie upiek am ciasta. Nie wykπpa am psa. Nie zaprosi am do nas Marii. Nie zap aci am rachunku za telefon. Krystyno! Moøe zrobi ci sií weselej, jeøeli powiem ci czego ja nie za atwi em. A wiíc: Nie zreperowa em øelazka. 20

21 Nie uprasowa em tej niebieskiej koszuli. Nie poøyczy em ksiπøki z biblioteki. Nie umy em pod ogi w kuchni. Nie zanios em tego brπzowego materia u na garnitur do krawca. Nie kupi em ani jednego czasopisma. Nie zjad em dziú obiadu. Nie zrobi em zakupów na niedzielí. Co?! zawo a a Krystyna i pobieg a do kuchni. Dlaczego ma byê mi weselej? Nie ma ani chleba, ani cukru, ani herbaty, ani mπki, ani mas a, ani sera, ani kawy. Dlaczego niczego nie kupi eú? Na pewno po prostu zapomnia eú! O tej porze moøesz nie dostaê chleba. Pójdziesz zaraz do sklepu? Juø idí. MuszÍ. Ale, Pawle, naprawdí nie lubií takiego bezplanowego øycia. W przysz ym tygodniu bídziemy mieê duøo pracy. Trzeba za atwiê to wszystko, czego nie za atwiliúmy. Trudno! Po kolacji bídziemy planowaê. Dobrze? Dobrze! Teraz idü po zakupy. W tym momencie ktoú zadzwoni do drzwi. Pawe otworzy i zobaczy ciotkí Krystyny. DzieÒ dobry, moi drodzy. Tak dawno was nie widzia am! Ale teraz mogí byê u was ca y tydzieò. 21

22 10. Krystyna szuka Reksa Pewnego dnia Krystyna przysz a do domu o piπtej. Rozejrza a sií po mieszkaniu i pomyúla a: Nie ma ba aganu, wiíc jeszcze nie by o Paw a. Ale gdzie jest Reks? I zaczí a szukaê psa. Ale Reksa nie by o ani w drugim pokoju, ani w kuchni, ani w azience. Pewnie wybieg z domu, kiedy Pawe wychodzi rano pomyúla a Krystyna i pobieg a szukaê Reksa. Najpierw zajrza a do sklepu miísnego i zapyta a sprzedawczynií: ProszÍ pani, czy nie by o tu takiego duøego, bia ego psa? Wiem, wiem, jak wyglπda pani pies. Lubi tu zaglπdaê. Ale dziú go nie by o. Potem Krystyna zapyta a o psa w sklepie spoøywczym: ProszÍ pani, czy nie by o tu mojego psa? Nie, nie by o. Krystyna wiíc pobieg a szukaê dalej. Nie by o jednak Reksa ani w parku, ani na ulicy. W tym czasie Pawe wróci do domu i zobaczy p aszcz Krystyny i jej torebkí. Pomyúla : Co sií sta o? Dlaczego nie ma Krystyny? Dokπd ona posz a bez p aszcza i torebki? I zaczπ szukaê øony. Najpierw zadzwoni do drzwi sπsiadki. Pani Anno, czy nie ma u pani mojej øony? Nie, nie ma jej i nie by o. 22

23 Potem zatelefonowa do koleøanki Krystyny, która mieszka bardzo blisko. Zosiu, czy nie ma u ciebie Krystyny? Nie, nie ma jej i dzisiaj nie by o. Zdenerwowany Pawe wróci do domu. Krystyna juø tam by a. Gdzie by aú, szuka em cií wszídzie. A ja szuka am Reksa. Oczywiúcie nie zauwaøy eú, øe jego teø nie ma w domu. W ogóle nigdzie go nie ma. Pawe pomyúla chwilí, zerwa sií z krzes a i otworzy drzwi od balkonu. Na balkonie leøa Reks. Wyglπda na zmarzniítego i g odnego. Pawle, zamknπ eú go rano na balkonie! Nie zauwaøy em! Reks popatrzy niechítnie na swojego pana, a potem zaczπ na niego szczekaê. Chyba mia duøo racji. 23

24 11. Pawe gotuje obiad Pewnego dnia Pawe wróci do domu wczeúniej niø zwykle. Wiedzia, øe Krystyna ma tego dnia praktykí w szpitalu i nie zdπøy zjeúê obiadu w sto ówce. Postanowi wiíc zrobiê jej niespodziankí: ugotowaê obiad i upiec ciasto. Najpierw usiad, wziπ papier i o ówek i zaczπ myúleê, co jest potrzebne do ugotowania zupy i upieczenia ciasta. Czasem widzia, jak robi to Krystyna, wiíc próbowa sobie przypomnieê. Zaczπ notowaê: kilo miísa, paczka makaronu, pó kilo warzyw, kilo kartofli, paczka mas a, dwadzieúcia jajek, kilo cukru, buteleczka úmietany. Potem pobieg do sklepu i kupi wszystko. NastÍpnie ustawi zakupy na stole i zabra sií do pracy. Najpierw nala duøo wody do garnka i postawi na gazie. Potem zaczπ myúleê, co w oøyê do wody, øeby wysz a zupa. Oczywiúcie! MiÍso i warzywa! zawo a. W oøy wiíc kilo miísa i pól kilo warzyw. Prawda! Jeszcze makaron! I wrzuci! makaron do wody. Jeszcze trochí soli! i posoli zupí. No, teraz trochí odpoczní pomyúla. Zaczekam chwilí, aø zupa zacznie sií gotowaê. Usiad w kuchni i przeglπda gazetí. Po pó godzinie zajrza do garnka. Dziwna jest ta zupa pomyúla za gísta! Aha, juø wiem! Wziπ em za ma o wody. I dola litr wody. Aha! Trzeba wsypaê trochí pieprzu. I wsypa. 24

25 Potem pomyúla : Teraz przygotují ciasto. Wsypa do duøego garnka 2 kilo mπki, do tego wrzuci 20 jajek, kilo cukru, wla buteleczkí úmietany i do oøy jeszcze paczkí mas a. Wymiesza! wszystko dok adnie i w oøy do piecyka. Potem poszed do drugiego pokoju i zaczπ czytaê ksiπøkí. Po godzinie wróci do kuchni, wyjπ ciasto i odstawi garnek z zupπ. Spróbowa i pomyúla : Ta zupa i to ciasto majπ dziwny smak. Dlaczego? D ugo nie myúla, bo wesz a Krystyna. Juø w przedpokoju powiedzia a: CzujÍ jakieú dziwne zapachy. Co robi eú? Ugotowa em obiad i upiek em ciasto. Ale chyba jedno i drugie nie bardzo sií uda o. Krystyna wesz a do kuchni, zajrza a do garnka i powiedzia a: Aleø Pawle! Ugotowa eú obiad na 12 osób. Potem spróbowa a. Co ty w oøy eú do zupy? Co do ciasta? Zak opotany Pawe wyliczy. Aleø, Pawle! Wszystko trzeba robiê wed ug przepisu. Pawe by bardzo nieszczíúliwy. Nie martw sií, Pawle! Dobre chíci teø sπ waøne. A na imieniny kupií ci ksiπøkí kucharskπ. 25

26 12. Pawe jedzie do Wroc awia bez Krystyny Przyjaciel Paw a, Janek, trzy miesiπce temu przeprowadzi sií z odzi do Wroc awia. Pewnego dnia Pawe dosta od niego list. Janek napisa, øe jest bardzo zadowolony z nowego mieszkania i nowej pracy. "Drogi Pawle napisa Janek mieszkam we Wroc awiu juø od trzech miesiícy, a ty jeszcze u mnie nie by eú. Moøe wybierzesz sií do mnie któregoú dnia? Oczywiúcie jest to zaproszenie takøe dla Krystyny". Pawe przeczyta list øonie i zaproponowa : Moøe pojedziemy w sobotí wieczorem? PoproszÍ o jeden dzieò urlopu i zostaniemy do poniedzia ku. 0, nie, Pawle! Pojedziesz bez mnie. MuszÍ przygotowaê sií do egzaminów. To nawet dobrze sií sk ada, bo w aúnie na sobotí i niedzielí przewidují najwiícej pracy. I tak wiíc musia byú zrezygnowaê z mojego towarzystwa. Trudno, pojadí sam, chociaø nie lubií podróøowaê bez ciebie. Mam nadziejí, øe dojedziesz bez wiíkszych przeszkód. W piπtek Pawe poszed do "Orbisu" po bilet. Najpierw zapyta informatora: O której godzinie i z którego dworca odchodzi pociπg do Wroc awia? O 21 pospieszny z dworca Kaliskiego, a o 7 rano osobowy z dworca Chojny. Pawe kupi bilet i miejscówkí na pociπg pospieszny, a nastípnie wys a telegram do Janka. 26

27 W sobotí od wpó do trzeciej do wpó do czwartej Pawe przygotowywa sií do wyjazdu. Wyjπ z szafy walizkí, w oøy do niej koszule, krawaty, piøamí, rícznik, przybory toaletowe i ksiπøki, które kupi dla przyjaciela. Potem postanowi odpoczπê, po oøy sií wiíc i zasnπ. O wpó do dziewiπtej obudzi go dzwonek. To Krystyna wróci a z ÊwiczeÒ. Pawle, o której masz pociπg? O dziewiπtej. Wstawaj szybko! Masz tylko pó godziny. Pawe zerwa sií z tapczanu, ubra sií w ciπgu sekundy, poca owa øoní i pobieg w stroní postoju taksówek. Wsiad do taksówki i krzyknπ : Dworzec Kaliski! Na dworcu zapyta kolejarza: Z którego peronu i z którego toru odchodzi pociπg do Wroc awia? Z toru drugiego przy peronie drugim odpowiedzia kolejarz. Pawe wbieg na peron, wsiad do pociπgu, poszuka swojego przedzia u i usiad. Glos z megafonu zapowiedzia : Pociπg pospieszny z odzi do Wroc awia odjedzie za chwilí z toru drugiego przy peronie drugim. ProszÍ wsiadaê, drzwi zamykaê. W tym momencie Pawe us ysza okrzyk z peronu: Pawle! Podbieg do okna. Na peronie sta a zdyszana Krystyna. Wziπ eú wszystko oprócz biletu. ProszÍ! i poda a mu bilet przez okno. Pociπg ruszy. 27

28 Po godzinie wszed konduktor i powiedzia : ProszÍ przygotowaê bilety do kontroli. Konduktor sprawdzi bilety i wyszed z przedzia u. Pawe myúla : Jakie to szczíúcie, øe nie jadí bez biletu! Podróø trwa a od dziewiπtej do pierwszej. Podczas ca ej podróøy Pawe rozmawia z milπ pasaøerkπ, która siedzia a naprzeciwko niego. Kiedy wysiad we Wroc awiu, zobaczy, øe na peronie mimo póünej pory czeka Janek, który wiedzia, øe Pawe nie zna dobrze Wroc awia. Pojechali taksówkπ do domu Janka, który mieszka doúê daleko od dworca. Pawe zdjπ p aszcz i powiedzia : Przywioz em ci dwie ciekawe ksiπøki i prezent od Krystyny. I otworzy walizkí. Co to znaczy? zawo a mam sukienkí zamiast koszuli, damski sweter zamiast piøamy, perfumy zamiast krawatów i rícznika i lalkí zamiast ksiπøek. To chyba walizka tej pani, która siedzia a naprzeciwko mnie. Co teraz bídzie? A czy wiesz, gdzie ona mieszka? Nie, skπd? Wiem tylko, øe ma na imií Anna i przyjecha a do siostry. To ma o! Ona teø nie ucieszy sií chyba z mískiej koszuli, piøamy i krawatów. Oj, Pawle, zawsze, kiedy podróøujesz bez Krystyny, masz dziwne przygody! 28

29 13. Pawe ma z ote ríce W úrodí rano o 7.00 Pawe wróci do domu z podróøy s uøbowej do Szczecina. By zmíczony i bardzo úpiπcy. Chcia zaraz umyê i po oøyê sií, ale Krystyna, która wychodzi a w aúnie na wyk ady, powiedzia a do niego: O wpó do dziewiπtej ma przyjúê do nas pan z punktu napraw, øeby zreperowaê telewizor. Pawe oburzony powiedzia : Nie rozumiem, dlaczego takie prace majπ wykonywaê obcy ludzie. Wiesz, øe mam z ote ríce. Przecieø jestem inøynierem. Tak, ale jesteú specjalistπ tylko od transformatorów, a poza tym jesteú ciπgle bardzo zajíty i nigdy nie masz czasu na prace domowe. No wiesz. Jak moøesz tak mówiê. Po wyjúciu Krystyny Pawe poszed do azienki, øeby sií umyê. Ale nie móg odkríciê kranu. Naciska go coraz mocniej ríkπ, ale kran ani drgnπ. Potem próbowa odkríciê go obcígami, kluczem francuskim, ale znowu nic. Uderzy w kran szczotkπ, m otkiem, butem, ale kran okaza sií silniejszy niø szczotka i m otek. Pawe ze z oúciπ kopnπ go nogπ. Kran u ama sií i woda zaczí a zalewaê azienkí. Pawe zakríci wodí i zaczπ úcierkπ wycieraê pod ogí. Po pól godzinie skoòczy. Zdenerwowany usiad i wypali papierosa. A potem postanowi zabraê sií do telewizora. OdkrÍci úrubokrítem úrubki i zdjπ pokrywí. Potem odkríca, wkríca, przekríca rozkríca i wkrótce na pod odze leøa y tylko czπstki i czπsteczki telewizora. 29

30 Pawe bardzo zadowolony powiedzia do siebie: No, po owí roboty mam juø za sobπ. Najpierw wszystko trzeba porozkrícaê, a potem z oøyê w ca oúê. Naleøy pracowaê planowo. A teraz wbijí gwóüdü w úcianí, Krystyna prosi juø o to od dawna. Pawe zaczπ wbijaê gwóüdü, ale uderzy sií w palec m otkiem. Zdezynfekowa palec jodynπ i zabandaøowa. Potem znów uderzy mocno m otkiem w gwóüdü. Duøy kawa úciany wpad do mieszkania sπsiadów. Tego by o juø za duøo. Pawe chwyci duøπ walizkí, wrzuci do niej wszystkie czíúci telewizora i z amany kran i z walizkπ w ríku wybieg z domu. Kiedy Krystyna wróci a do domu, przeraøona krzykní a: Co sií tu dzieje? Sπsiad odpowiedzia spokojnie przez dziurí w úcianie: Nic, proszí pani, pani mπø naprawia w domu róøne rzeczy. Ale gdzie on jest? Nie wiem, chyba poszed kupiê nowy kran, nowy telewizor i nowπ úcianí. 30

31 14. Krystyna wygrywa 13 milionów z otych Elegancki, przystojny m ody cz owiek wprowadza KrystynÍ do studia telewizyjnego. Zaraz zacznie sií teleturniej. Obok mikrofonu czeka grupa zawodników. Za d ugim sto em siedzi jury z oøone z najs awniejszych polskich geografów. Na sali jest bardzo duøo ludzi. Krystyna rozglπda sií woko o. Jest zdenerwowana. Wie, øe teraz patrzy na niπ kilka milionów ludzi w Polsce. M ody cz owiek prowadzπcy teleturniej mówi z uúmiechem do zawodników: Nasz teleturniej nazywa sií,,13 pytaò". Trzeba odpowiedzieê na 13 pytaò z geografii. Za kaødπ prawid owπ odpowiedü zawodnik otrzymuje l z otych. Kto z paòstwa chce odpowiadaê pierwszy? Krystyna chce mieê juø to wszystko za sobπ. Jest bardzo zdenerwowana. Podchodzi wiíc do mikrofonu i mówi drøπcym g osem: Ja chcí odpowiadaê pierwsza! ProszÍ bardzo! Jak sií pani nazywa i czym sií pani zajmuje? Nazywam sií Krystyna Kowalewska i jestem studentkπ. Geografii? Nie. Medycyny. Czy pani jest míøatkπ? Tak. A czy pani mπø teø jest studentem? Nie. On juø jest inøynierem. 31

32 DziÍkujÍ pani bardzo za te informacje o sobie. Teraz zaczynam pytaê. Pierwsze pytanie brzmi: nad jakπ rzekπ leøy Warszawa? Nad Wis π! wo a z radoúciπ Krystyna. åwietnie! Znakomicie! Czy mogí pytaê dalej? ProszÍ bardzo mówi uprzejmie Krystyna. Pytanie drugie: nad jakπ rzekπ leøy Paryø? Nad Sekwanπ! Bardzo dobrze! Pytanie trzecie: nad jakim morzem leøy Ko obrzeg? Nad Morzem Ba tyckim! Pytanie czwarte: nad jakim morzem leøy Wietnam? Nad Morzem Po udniowochiòskim. Pytanie piπte: nad jakim jeziorem leøy Genewa? Nad Jeziorem Genewskim. Pytanie szóste: nad jakim kana em leøy Suez? Nad Kana em Sueskim. Pytanie siódme: nad jakim zalewem leøy Frombork? Nad Zalewem Wiúlanym. Pytanie ósme: kim by Krzysztof Kolumb? Odkrywcπ Ameryki. Pytanie dziewiπte: kim by Roald Amundsen? Zdobywcπ Bieguna Po udniowego mówi spokojnie Krystyna. Juø nie denerwuje sií, jest zachwycona swojπ mπdroúciπ. åwietnie, proszí pani. Teraz pytanie dziesiπte: czym jest Londyn? Stolicπ Anglii i wielkim portem handlowym. 32

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony.

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony. 114 Lekcja 12 Tak ubrany wychodzi na ulicę. Rezultat jest taki, że Samir jest przeziębiony. Ma katar, kaszel i temperaturę. Musi teraz szybko iść do lekarza. Lekarz bada Samira, daje receptę i to, co Samir

Bardziej szczegółowo

VI. Proszę ułożyć zdania według wzoru. W każdym zdaniu powinien być czas przeszły.

VI. Proszę ułożyć zdania według wzoru. W każdym zdaniu powinien być czas przeszły. 7. Jacek musi ubrać się ciepło. 8. Dziewczyny muszą odpocząć. 9. Musicie (r. męskoosobowy) odwiedzić babcię. 10. Musisz (r.m.) zatelefonować do Iwony. V. Proszę wybrać odpowiedni czasownik. Ten film jest

Bardziej szczegółowo

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta)

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) Materiał prezentuje sposób tworzenia form trybu rozkazującego dla każdej koniugacji (I. m, -sz, II. ę, -isz / -ysz, III. ę, -esz) oraz część do ćwiczeń praktycznych.

Bardziej szczegółowo

Joanna Sobaƒska-J drych. Sprawdziany ustne. do podr cznika Hier und da 3

Joanna Sobaƒska-J drych. Sprawdziany ustne. do podr cznika Hier und da 3 Joanna Sobaƒska-J drych Sprawdziany ustne do podr cznika Hier und da 3 1. Auf einem Interessengebiet Przeprowadêcie w parach po trzy krótkie dialogi. (3 x 1 punkt) Para 1: Twój kolega/ twoja kole anka

Bardziej szczegółowo

ZAGUBIONY CZAS. Adam Szafraniec. Scenariusz przedstawienia. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010

ZAGUBIONY CZAS. Adam Szafraniec. Scenariusz przedstawienia. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010 ZAGUBIONY CZAS Adam Szafraniec Scenariusz przedstawienia Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010 Projekt okładki ADAM SZAFRANIEC Redakcja EWA BEDNARSKA-GRYNIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

Mówię po polsku Waldemar Szyngwelski

Mówię po polsku Waldemar Szyngwelski Mówię po polsku Waldemar Szyngwelski Lekcja numer 3 Poznajemy godziny i pytamy o nie. Rozmawiamy o tym, co mamy w zwyczaju robić każdego dnia. 0 zero 1 jeden 2 dwa 3 trzy 4 cztery 5 pięć 6 sześć 7 siedem

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij: Vorname:..

Uzupełnij: Vorname:.. Uzupełnij: Vorname:.. Name: Geburtsdatum:.. Land:. Adresse:. Telefonnummer: E-Mail:.. Schule:... Klasse:... Geschwister:.. Lieblingsfach: Lieblingslehrer:. Freunde: Haustiere:.. Hobbys:. Freizeit:. Tam,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Występują: Czerwony Kapturek, Mama, Babcia, Wilk, Pinokio oraz dzieci; Scena I W tle makieta domu, płotek, kwiaty przed domem. Na scenę

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. WYPOWIEDŹ PISEMNA-ćwiczenia. Opracowała Marta Stankiewicz

MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. WYPOWIEDŹ PISEMNA-ćwiczenia. Opracowała Marta Stankiewicz MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYPOWIEDŹ PISEMNA-ćwiczenia Opracowała Marta Stankiewicz SPIS TREŚCI A/ KRÓTKA FORMA UŻYTKOWA Pocztówka. 3 Notatka/wiadomość.. 3 Zaproszenie..4 Ogłoszenie... 4 Ankieta..5 B/

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

Czwórka. W numerze: Znowu w szkole! Doniesienia szkolnego reportera Mole książkowe polecają Uczniowie wiersze piszą

Czwórka. W numerze: Znowu w szkole! Doniesienia szkolnego reportera Mole książkowe polecają Uczniowie wiersze piszą Czwórka 4 ( pismo uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Legionowie) Numer 1/Wrzesień Rok szkolny 2008/2009 W numerze: Znowu w szkole! Doniesienia szkolnego reportera Mole książkowe polecają Uczniowie wiersze

Bardziej szczegółowo

Friedrichshafen 2014. Wjazd pełen miłych niespodzianek

Friedrichshafen 2014. Wjazd pełen miłych niespodzianek Friedrichshafen 2014 Wjazd pełen miłych niespodzianek Do piątku wieczora nie wiedziałem jeszcze czy pojadę, ale udało mi się wrócić na firmę, więc po powrocie do domu szybkie pakowanie i rano o 6.15 wyjazd.

Bardziej szczegółowo

Julia Duszyńska. Jarosław Żukowski. Ilustrował: Siedmioróg 3

Julia Duszyńska. Jarosław Żukowski. Ilustrował: Siedmioróg 3 Julia Duszyńska Ilustrował: Jarosław Żukowski Siedmioróg 3 Lektura dla klasy I szko³y podstawowej Copyright by Siedmioróg ISBN 978-83-7568-710-1 Wydawnictwo Siedmioróg ul. Krakowska 90, 50-427 Wroc³aw

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH, cz. 2.

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH, cz. 2. ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH, cz. 2. Dzieci z natury są spontaniczne i mało krytyczne. Trudno im również ocenić jak powinny zachować się w danej sytuacji, aby były bezpieczne. Nasze

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW NR 1. II. Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na dwa pytania zadane przez komisję. fot. S. Kwiatkowska

ZESTAW NR 1. II. Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na dwa pytania zadane przez komisję. fot. S. Kwiatkowska ZESTAW NR 1 I. W rozmowie z mamą korespondentki, u której mieszkasz podczas wakacji: poinformuj, że źle się czujesz, powiedz, co ci dolega, poproś, aby poszła z Tobą do lekarza. ZESTAW NR 2 I. W rozmowie

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

Siekierczyn, 12.11.2012r. Kochana Babciu!

Siekierczyn, 12.11.2012r. Kochana Babciu! Siekierczyn, 12.11.2012r. Kochana Babciu! Na wstępie mojego listu serdecznie Cię pozdrawiam. Chcę Ci opowiedzieć, jak dbam o siebie. Zdrowo się odżywiam. Piję soki owocowe. Chodzę z mamą na spacery. Dużo

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZDANIA POJEDYNCZEGO

BUDOWA ZDANIA POJEDYNCZEGO BUDOWA ZDANIA POJEDYNCZEGO polski.gim26.gda.pl 1 1. Zdanie jest to wypowiedzenie zawierające przynajmniej jedno orzeczenie. np. Ania rozmawia przez telefon. Pada deszcz. polski.gim26.gda.pl 2 2. RÓWNOWAŻNIK

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Wizyta słuchaczy FUMBA Cohort 5 w Stanach Zjednoczonych

Wizyta słuchaczy FUMBA Cohort 5 w Stanach Zjednoczonych 2015 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce Wizyta słuchaczy FUMBA Cohort 5 w Stanach Zjednoczonych Dziennik Dyrektora Programu MBA DZIEŃ 1, sobota, 6 czerwca 2015 O 14.00 zbiórka przed odlotem

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. SPRAWDZIAN PRÓBNYW SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ferie zimowe w górach

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. SPRAWDZIAN PRÓBNYW SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ferie zimowe w górach UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem Informacje dla ucznia SPRAWDZIAN PRÓBNYW SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ferie zimowe w górach

Bardziej szczegółowo

Co się działo? 1/2015-2016

Co się działo? 1/2015-2016 1/2015-2016 Co się działo? Sprzątanie Świata 25 września wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata. Wyruszyliśmy na drugiej lekcji. Poszliśmy do lasu w Jędrzychowie. W jednym miejscu zostawiliśmy worki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut)

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1 Opr. Izabela Wrzosek Sadowne, 10 czerwca 2005r. Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1. W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl wszystkie związki frazeologiczne

Bardziej szczegółowo

To z tego poematu, co teraz piszesz? Nadal nie odpowiada. Bo e, on chyba naprawdê obrazi³ siê o tego obcego.

To z tego poematu, co teraz piszesz? Nadal nie odpowiada. Bo e, on chyba naprawdê obrazi³ siê o tego obcego. My cztery na fotografii: Liza, Julia, Dorota i ja Ma³a, jak wtedy wszyscy na mnie mówili. Nie wiem dlaczego, bo na zdjêciu wyraÿnie widaæ, e w naszej czteroosobowej grupie to nie ja by³am najmniejsza,

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A

Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A Przekonaj kolegę do wspólnego wyjścia do kina w czwartek wieczorem. Kolega lubi filmy akcji, a namawiasz go na wspólne obejrzenie kolejnej części jego ulubionego

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki *******************

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki ******************* 1. Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy, będą tańce, pląsy, bale i jedzenia stosy całe, więc się Nasi Mili stawcie, o prezenty się nie martwcie, by nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA GRUPA ŚREDNIA KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA Cel ogólny: tworzenie form 2 osoby l.poj. trybu rozkazującego. Cele operacyjne: uczeń będzie znał legendę o Złotej kaczce w wersji współczesnej,

Bardziej szczegółowo

TU KOSZALIN - PPA - HERMAN-SMIERZEWSKI SZ2015/16 AW-1.7 PA: ARCH FOR KIDS. AW-1.7 PA: Arch for Kids

TU KOSZALIN - PPA - HERMAN-SMIERZEWSKI SZ2015/16 AW-1.7 PA: ARCH FOR KIDS. AW-1.7 PA: Arch for Kids AW-1.7 PA: Arch for Kids STRONA 1! AW-1.7 PA: Arch for Kids HARMONOGRAM: 1 SR/PT - 2015.10.07/09 PA. 7 E4.2-01 INTRO, wprowadzenie 2 SR/PT - 2015.10.14/16 PA. 7 E4.2-01 korekta 3 SR/PT - 2015.10.21/23

Bardziej szczegółowo

NIEZBÊDNIK PRAKTYKANTA SPIS TREŒCI

NIEZBÊDNIK PRAKTYKANTA SPIS TREŒCI NIEZBÊDNIK PRAKTYKANTA SPIS TREŒCI Wstêp ród³a informacji o praktykach Szeœæ kroków do wylotu 1. Aplikacja 2. List motywacyjny wraz ze zdjêciem 3. Rozmowa kwalifikacyjna 4. Umowa 5. Op³ata manipulacyjna

Bardziej szczegółowo

Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci!

Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci! W samo południe 14 Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci! przed czytaniem 1. W internecie można znaleźć wiele rzeczy. W internecie, czyli właściwie gdzie? Opracujcie hasło INTERNET na podstawie własnych skojarzeń

Bardziej szczegółowo

0. Planowaliśmy wypad za miasto.. x..ale musieliśmy go przełożyć.

0. Planowaliśmy wypad za miasto.. x..ale musieliśmy go przełożyć. SPÓJNIKI B2 / C1 1. Proszę uzupełnić poniższy tekst odpowiednimi spójnikami: i ale a oraz lecz lub albo.., albo ani.., ani Maria bawiła się z dziećmi w pokoju, (1) Tomasz siedział w fotelu na tarasie (2).

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Drelich Scenariusz przedstawienia dla rodziców pt. Samotny, bo niekochany

Katarzyna Drelich Scenariusz przedstawienia dla rodziców pt. Samotny, bo niekochany Katarzyna Drelich Scenariusz przedstawienia dla rodziców pt. Samotny, bo niekochany Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 2, 59-62 2006 Katarzyna Drelich Katarzyna Drogosz

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJEK MA KŁOPOTY. Tytuł oryginału francuskiego LE PETIT NICOLAS A DES ENNUIS

MIKOŁAJEK MA KŁOPOTY. Tytuł oryginału francuskiego LE PETIT NICOLAS A DES ENNUIS MIKOŁAJEK MA KŁOPOTY Tytuł oryginału francuskiego LE PETIT NICOLAS A DES ENNUIS 2014 IMAV éditions/goscinny Sempé Pierwsze wydanie we Francji: 1964 Mikołajek, postaci, przygody i charakterystyczne elementy

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Część matematyczna sprawdzian 2013 r.

Część matematyczna sprawdzian 2013 r. Część matematyczna sprawdzian 2013 r. 1. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest A. 5 B. 2 C. 0 D. 9 4 2? 7 2.

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H ZAMIAST ZAPRZECZAĆ UCZUCIOM NAZWIJ JE ZAMIAST -Tu jest za dużo słów. -Bzdura. Wszystkie słowa są łatwe.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO I ROK

Imię i nazwisko... EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO I ROK Imię i nazwisko data:...... EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO I ROK I ROZUMIENIE ZE SŁUCHU... / 35 p. II POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA... / 135 p. III ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO... / 30 p. IV PISANIE... / 20

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S T A W I E N I E

P R Z E D S T A W I E N I E P R Z E D S T A W I E N I E O TEMATYCE BOśONARODZENIOWEJ JA TAKśE PÓJDĘ DO TEJ STAJENKI opracowanie: Krystyna Kwiatkowska Występują: Narrator, Anioł, Dziecko, Pasterz, Król, Józef, Maryja, Jezus, Jacuś,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety: Styl Ŝycia nastolatków.

Sprawozdanie z ankiety: Styl Ŝycia nastolatków. Sprawozdanie z ankiety: Styl Ŝycia nastolatków. Klasa:. Szkoła 1. Jaki jest twój ulubiony przedmiot? Odpowiedź uzasadnij Ulubiony przedmiot Ilość Uzasadnienie 1. W-f 2. J. polski 3. Geografia 4. J. angielski

Bardziej szczegółowo

2. Przeproś kolegę, że zgubiłeś jego CD. Powiedz, że odkupisz. 3. Tato jedzie zbyt szybko. Ostrzeż go o możliwym niebezpieczeństwie

2. Przeproś kolegę, że zgubiłeś jego CD. Powiedz, że odkupisz. 3. Tato jedzie zbyt szybko. Ostrzeż go o możliwym niebezpieczeństwie Zestawy do egzaminu ustnego Zestaw 1 1.Jesteś w restauracji. - zamów trzydaniowy obiad, zapytaj co kelner poleca, - na deser poproś truskawki ze śmietaną i mocną czarną kawę - poproś o rachunek. 2. Przeproś

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/16 KLASA 2A I 1D SZKOŁA PODSTAWOWA NR 220 IM. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

SCENARIUSZ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/16 KLASA 2A I 1D SZKOŁA PODSTAWOWA NR 220 IM. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO W WARSZAWIE SCENARIUSZ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/16 KLASA 2A I 1D SZKOŁA PODSTAWOWA NR 220 IM. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Z prawej strony sceny na materacu śpi przykryty kocem chłopiec. Wokół niego

Bardziej szczegółowo

TYP SIN 010 INSTRUKCJA OBS UGI DLA W ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA, PROSIMY O UWA NE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

TYP SIN 010 INSTRUKCJA OBS UGI DLA W ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA, PROSIMY O UWA NE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI TYP SIN 010 INSTRUKCJA OBS UGI DLA W ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA, PROSIMY O UWA NE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI SPRZÊT PRZEZNACZONY WY CZNIE DO U YTKU DOMOWEGO Nasze gratulacje! Drogi kliencie, gratulujemy

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA... (imię i nazwisko dziecka przyjmowanego do przedszkola) Data i miejsce urodzenia dziecka... Pesel.. Imiona rodziców... Rodzeństwo (imię, nazwisko, wiek).... Adres

Bardziej szczegółowo

I.6. W Krakowie, na Rynku Miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej

I.6. W Krakowie, na Rynku Miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej I.6. W Krakowie, na Rynku Miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej I. W tabeli proszę znaleźć pary rzeczowników w formie mianownika i miejscownika. Poniżej proszę napisać te pary wraz z przyimkiem. przystanek

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

12. 1. REGUŁA MNOśENIA I REGUŁA DODAWANIA

12. 1. REGUŁA MNOśENIA I REGUŁA DODAWANIA 2.. REGUŁA MNOśENIA I REGUŁA DODAWANIA Zasada mnoŝenia: JeŜeli wybór polega na podjęciu kolejno k decyzji, przy czym pierwszą z nich moŝna podjąć na n sposobów, drugą na n 2 sposobów,..., n tą na n k sposobów,

Bardziej szczegółowo

180 V. ODMIANA CZASOWNIKA. 9. Krzyś musi zadzwonić do babci. 10. Krzyś nie powinien otwierać nikomu drzwi.

180 V. ODMIANA CZASOWNIKA. 9. Krzyś musi zadzwonić do babci. 10. Krzyś nie powinien otwierać nikomu drzwi. 9. Krzyś musi zadzwonić do babci. 10. Krzyś nie powinien otwierać nikomu drzwi. 0. Wstań o siódmej! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. X. Proszę uzupełnić tekst odpowiednimi formami. Ala mówi do swoich przyjaciół:

Bardziej szczegółowo

GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat. Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk!

GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat. Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk! GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk! Gra rodzinna dla 2-6 osób w wieku od 7 lat. ZawartoÊç pude ka: 2 ró ne dwunastoêcienne

Bardziej szczegółowo

Twórczość literacka uczniów klasy II e wych. Irena Kopczacka

Twórczość literacka uczniów klasy II e wych. Irena Kopczacka Twórczość literacka uczniów klasy II e wych. Irena Kopczacka W ramach zajęć polonistycznych w klasie drugiej próbowaliśmy swoich umiejętności twórczych. Okazało się, że jest to bardzo trudne. Jednak niektórym

Bardziej szczegółowo

GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE KLASA IV

GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE KLASA IV Jolanta Luciszewska Szkoła Podstawowa nr 1 w Mławie GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE KLASA IV MATEMATYKA KL. IV c TEMAT: Gry i zabawy matematyczne Cele operacyjne w kategorii czynności ucznia: Uczeń potrafi -

Bardziej szczegółowo

Część I Konwersacja Przeprowadź z egzaminatorem trzy rozmowy na zaproponowane przez niego tematy.

Część I Konwersacja Przeprowadź z egzaminatorem trzy rozmowy na zaproponowane przez niego tematy. 1. tétel 1/1. oldal Zestaw abiturienta ZESTAW 1 Za chwilę przystąpisz do egzaminu ustnego. Zestaw pytań składa się z trzech części (zadań). W części II i III masz 30 sekund na zastanowienie się i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl Wywiad z Panią Olą Pajączkowską, kierownikiem szkolnej akcji Zima w mieście 3 Dziennik Sylwii 4 Największe atrakcje

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA Drogi uczniu! Instrukcja dla użytkownika testu Najpierw przeczytaj uważnie tekst. Następnie rozwiązuj

Bardziej szczegółowo

Skrajne ubóstwo. 2717 rodzin włączonych do projektu. 33% z nich to rodziny dotknięte chorobą. żyje w skrajnym ubóstwie. bądź niepełnosprawnością.

Skrajne ubóstwo. 2717 rodzin włączonych do projektu. 33% z nich to rodziny dotknięte chorobą. żyje w skrajnym ubóstwie. bądź niepełnosprawnością. Skrajne ubóstwo 2717 rodzin włączonych do projektu żyje w skrajnym ubóstwie. 33% z nich to rodziny dotknięte chorobą bądź niepełnosprawnością. tyle, co na papierosy 66% rodzin włączonych do Paczki w 2013

Bardziej szczegółowo

MAŁY PABLO I DWIE ŚWINKI

MAŁY PABLO I DWIE ŚWINKI ROBERT MAICHER MAŁY PABLO I DWIE ŚWINKI Poleca: SuperKid.pl Zapewnij dzieciom dobry start! Copyright by Robert Maicher Data: 03.02.2008 Tytuł: Mały Pablo i dwie świnki Autor: Robert Maicher Wydanie I Seria:

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku tak zwane ABC Plusika Spis treści 1. Rejestracja użytkownika 2. Kupno biletu 3. Wymiana biletu 4. Zwrot biletu 5. Doładowanie konta 6.

Bardziej szczegółowo

Geneza. Plan wydarzeń

Geneza. Plan wydarzeń Geneza Geneza Pomysł napisania opowiadania o Lampo powstał, kiedy Roman Pisarski poznał historię psa, która została opisana we włoskiej gazecie. Plan wydarzeń 1. Pies przyjeżdża do Marittimy. 2. Zawiadowca

Bardziej szczegółowo

Drogie dzieci, Autorki

Drogie dzieci, Autorki Drogie dzieci, przekazujemy Wam kolejny zeszyt prac domowych. Możecie w nim rysować, pisać, liczyć. Zawarte w nim ćwiczenia pomogą mile spędzić czas i wprowadzą Was w tajemniczy i bogaty świat wiedzy.

Bardziej szczegółowo

Jestem rodziną zastępczą dla brata

Jestem rodziną zastępczą dla brata Jestem rodziną zastępczą dla brata Bohaterką reportażu jest Karolina, młoda, urocza dziewczyna, która postanowiła zostać rodziną zastępczą dla swojego brata Kacpra. Zdecydowała się na takie rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

- Wycierrać! Wycierrać buty! Wycierrać!

- Wycierrać! Wycierrać buty! Wycierrać! Dziwni lokatorzy Lili nigdy nie była w dżungli, ale oczywiście wiedziała, jak wygląda dżungla. To bardzo dużo, bardzo dziwnych roślin, skłębionych tak, że trudno jest się przez nie przedrzeć. W dżungli

Bardziej szczegółowo

(nie) na Ŝarty. gazetka studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ numer 19, maj 2009. Cześć!

(nie) na Ŝarty. gazetka studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ numer 19, maj 2009. Cześć! (nie) na Ŝarty gazetka studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ numer 19, maj 2009 Cześć! Jestem teraz w Polsce, mieszkam w Sosnowcu. Uczę się języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej w

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. SZKOŁA dla RODZICÓW Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. (...) Dzieci potrzebują tego, aby ich uczucia były akceptowane i doceniane. Kto pyta nie błądzi. Jak pomóc

Bardziej szczegółowo

"PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA"

PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA "PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA" Maciej Rak kl.4a 1 PEWNEGO DNIA W SZKOLE NA LEKCJI MATEMATYKI: PANI: Dzieci, proszę o ciszę!!! STAŚ: Słuchajcie pani, bo jak nie, to zgłoszę wychowawczyni żeby wpisała

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

Scenariusz przedstawienia pt. Jesteśmy czyści i zdrowi.

Scenariusz przedstawienia pt. Jesteśmy czyści i zdrowi. Scenariusz przedstawienia pt. Jesteśmy czyści i zdrowi. 25.02.2014 18:41 Scenariusz przestawienia pt.: Jesteśmy czyści i zdrowi Cele: Kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe C 2.10 PomyÊl i wykonaj M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw zaznaczonych na mapie oni pochodzà. Pokoloruj terytorium w aêciwego kraju. Pod ka dà wypowiedzià zapisz nazw

Bardziej szczegółowo

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie!

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Dawałeś kiedyś ogłoszenie swojej firmy albo działalności? To nie popełniaj tego samego błędu co wszyscy! Przedstawię Tobie teraz sposób jak ustrzec się błędu który jest dość

Bardziej szczegółowo

PRZYK AD 4: PROGRAM BBC O NIEWIARYGODNYCH MOCACH SAMOUZDRAWIANIA

PRZYK AD 4: PROGRAM BBC O NIEWIARYGODNYCH MOCACH SAMOUZDRAWIANIA Gry i zabawy umys³owe PRZYK AD 4: PROGRAM BBC O NIEWIARYGODNYCH MOCACH SAMOUZDRAWIANIA A = Autonomiczne mechanizmy samouzdrawiania (np. spadek ciœnienia krwi, zaœlepki z krwi) B = Brak tlenu: maksymalnie

Bardziej szczegółowo

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016 Angielski na Szóstkę - Część 1 URL: http://www.angielski.6ka.pl/lekcja/cz1/1 Lekcja 1 Jak masz na imię? What's your name? Lesson 1, Topic: What's your name? Lekcja 1, Temat: Jak masz na imię? Hello! (Cześć!)

Bardziej szczegółowo

I.3. Dam kwiaty mojej dziewczynie Celownik liczby pojedynczej i mnogiej

I.3. Dam kwiaty mojej dziewczynie Celownik liczby pojedynczej i mnogiej I.3. Dam kwiaty mojej dziewczynie Celownik liczby pojedynczej i mnogiej I A. Idą święta Bożego Narodzenia! Jakie prezenty kupi Kasia? Komu je da? Proszę połączyć myśli z odpowiednimi obrazkami 1. A ten?

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA (Accuracy) I Proszę podkreślić poprawne formy podanych wyrazów, zgodnie z przykładem.

CZĘŚĆ PIERWSZA. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA (Accuracy) I Proszę podkreślić poprawne formy podanych wyrazów, zgodnie z przykładem. CZĘŚĆ PIERWSZA. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA (Accuracy) 50 minut I Proszę podkreślić poprawne formy podanych wyrazów, zgodnie z przykładem. / 10 p. (20 x 0,5) Ania, Darek, Jan i Kasia opowiadają o swoich (zainteresowaniach-zaintersowaniamizaintersowania).

Bardziej szczegółowo

Lekcja 9 Charakter, osobowość

Lekcja 9 Charakter, osobowość Lekcja 9 Charakter, osobowość 2 Wysłuchaj słówek i zwrotów wraz z ich polskim tłumaczeniem, powtarzaj je za lektorem. Następnie wysłuchaj zdań ilustrujących ich prawidłowe użycie. niezależny (-a) W wieku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwszy dzień w czwartej klasie.

Rozdział 1. Pierwszy dzień w czwartej klasie. ,,W czwartej klasie WSTĘP W tej książce największą bohaterką jest Karolina. Karolina ma 10 lat. Ma ciemne czarne włosy. Niebieskie oczy, krzywe zęby. Bardzo lubi się ubierać w trampki, bluzy, dresy czyli

Bardziej szczegółowo

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków,

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, którzy twierdzą, że właściwie w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, odkąd skończyły osiem czy dziewięć lat. To może wyjaśniać, dlaczego przesiadują

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Elżbieta i Witold Szwajkowscy. Uczył bocian boćka. Rymowana inscenizacja muzyczna w trzech aktach

Elżbieta i Witold Szwajkowscy. Uczył bocian boćka. Rymowana inscenizacja muzyczna w trzech aktach Elżbieta i Witold Szwajkowscy Uczył bocian boćka Rymowana inscenizacja muzyczna w trzech aktach do piosenek z książki Piosenkowe zabawy dla dzieci, z tekstami Elżbiety i Witolda Szwajkowskich i muzyką

Bardziej szczegółowo

Wygraj pojedynki na Arenie Mody!

Wygraj pojedynki na Arenie Mody! Jeśli pragniesz emocjonującego życia jako najpopularniejsza dziewczyna; jeśli pragniesz zaprezentować światu swoje umiejętności i pomysły; jeśli chcesz poczuć wspaniałą atmosferę podczas współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo