REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników prawa do zakupu Produktów w obniżonej cenie. 2. Regulamin jest opublikowany na Stronie internetowej oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny także w siedzibie Organizatora, w szczególności dla Uczestników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta osoba. 2 [Definicje] Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: a) Puszek wirtualna waluta przeznaczone do licytacji praw do zakupu Produktów, przyznawana Uczestnikom przez Zleceniodawcę w zamian za dokonywanie zakupów w Hurtowniach w Okresie Trwania Promocji; b) Hurtownia sklep należący do Zleceniodawcy, w którym Uczestnicy mogą dokonywać zakupów oznaczonych produktów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji. Wykaz sklepów biorących udział w Promocji określa Załącznik nr 1 do Regulaminu; c) Okres Trwania Promocji okres od dnia 5 maja 2014 r. godz do dnia 20 września 2014 r. godz. 21:00, o ile Organizator nie postanowi inaczej. Organizator może zakończyć Promocję w każdym czasie lub zmienić czas jej trwania, bez podawania uzasadnienia; d) Organizator podmiot realizujący Promocję, którym jest ABC Events Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chmielnej 73B/28, Warszawa, tel , NIP , REGON , KRS , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego e) Produkt przedmiot, który może zostać zakupiony przez Zwycięzcę w obniżonej cenie; f) Promocja program realizowany przez Organizatora pod nazwą MegaAukcja, którego celem jest zachęcenie przedsiębiorców do dokonywania zakupu oznaczonych towarów w hurtowniach Zleceniodawcy; g) Regulamin niniejszy regulamin Promocji, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Promocji; h) Strona internetowa serwis internetowy Promocji, dostępny pod adresem: i) Uczestnik (Użytkownik) przedsiębiorca, który przeszedł procedurę rejestracyjną umożliwiającą uczestnictwo w Promocji; j) Zleceniodawca spółka pod nazwą Eurocash S.A. ul. Wiśniowa 11, Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP ; k) Zwycięzca osoba, która wygrała licytację i jest uprawniona do zakupu danego Produktu zgodnie z Regulaminem. Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 1

2 3 [Zasady ogólne Promocji] 1. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Promocją objęte są produkty dostępne dla klientów Hurtowni, oznaczone żółtym lub różowym puszkiem, a także towary oznaczone logotypem Dobry wybór. Promocją nie są objęte w szczególności wyroby tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.). 3. Uczestnicy biorą udział w Promocji, w tym w licytacji praw do otrzymania Produktów za pośrednictwem Strony internetowej. 4 [Warunki udziału w Promocji] 1. Uczestnikiem promocji, zwanym dalej Klientem, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, spółka cywilna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu w Hurtowni. W przypadku osób fizycznych prowadzących więcej niż jedną działalność gospodarczą (indywidualnie lub też w formie spółki) Organizator zastrzega sobie możliwość sumowania zakupów dokonanych w ramach wszystkich prowadzonych działalności danej osoby, znajdujących się w bazie danych Zleceniodawcy. Organizator zastrzega sobie możliwość, na podstawie kryteriów takich jak: małżeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo itp., lub też na pisemny wniosek Klientów, do sumowania zakupów różnych Klientów znajdujących się w bazie danych Zleceniodawcy. Decyzja Organizatora jest w tej kwestii ostateczna. 2. Uczestnikiem promocji, zwanym dalej Klientem, może być także każda pełnoletnia osoba fizyczna, spółka cywilna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, dokonująca zakupu w Hurtowni i równocześnie prowadząca sklep abc. Prowadzący sklep abc to Klient, który dla którejkolwiek ze swoich zarejestrowanych działalności posiada podpisaną umowę franczyzową abc. Dla prowadzących sklep abc Organizator zastrzega sobie możliwość sumowania zakupów dokonanych w ramach wszystkich prowadzonych działalności danej osoby znajdujących się w bazie danych Zleceniodawcy połączonych numerem abc. Decyzja Organizatora jest w tej kwestii ostateczna. 3. Uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy organizatora, pracownicy Zleceniodawcy, ani pracownicy podmiotów zaangażowanych w organizację i prowadzenie promocji, a w szczególności ajenci prowadzący hurtownie Zleceniodawcy i pracownicy tychże ajentów. Prawo do weryfikacji spełnienia powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi 4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest: a) uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z postanowieniami Regulaminu oraz akceptacja Regulaminu w całości; b) dokonanie zgłoszenia oraz rejestracja u Organizatora Promocji i uzyskanie dostępu do Konta, na którym gromadzona jest wirtualna waluta Puszek. Zgłoszenie i rejestracja mogą odbywać się na stronie internetowej Jednocześnie Organizator Programu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych ze zgłoszenia. Po pozytywnej weryfikacji Konto Uczestnika staje się aktywne. 5. Uczestnik może zgłosić swój udział w Promocji, tj. dokonać rejestracji tylko jeden raz, podając swoje dane identyfikacyjne, w szczególności numer NIP. 6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 7. Uczestnictwo w Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika całości postanowień Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 2

3 udziału w Promocji. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Promocji, po jego uprzednim wysłuchaniu. Za naruszenie Regulaminu skutkujące wykluczeniem uważa się w szczególności zakładanie fikcyjnych Kont, podszywanie się pod innych Uczestników, podanie nieprawdziwych danych lub zakładanie przez Uczestnika więcej niż jednego Konta, przekazywanie wirtualnej waluty PUSZEK niezgodnie z Regulaminem. 8. Uczestnik Promocji zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji, do których uzyskał dostęp w związku z uczestnictwem w Promocji. 5 [Rejestracja. Konto Użytkownika] 1. Przystąpienie do licytacji oraz zarejestrowanie wirtualnej waluty PUSZEK wymaga uprzedniego zarejestrowania się Uczestnika na Stronie internetowej poprzez utworzenie indywidualnego konta oraz podania niezbędnych danych Użytkownika. 2. Podczas rejestracji, Organizator może wymagać od Uczestnika podania następujących danych rejestracyjnych: numeru NIP, numeru telefonu, adresu . Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych i kompletnych danych. 3. Każdy zarejestrowany Uczestnik Promocji posiada indywidualne konto w systemie online na Stronie internetowej ( Konto ), za pośrednictwem którego może w szczególności licytować Produkty, a także sprawdzić stan posiadanych PUSZKÓW oraz przekazać posiadane PUSZKI innemu Uczestnikowi. Instrukcja obsługi Konta, rejestracji waluty PUSZEK oraz licytacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 4. Użytkownik może zmienić hasło do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych logowania do Konta oraz do nie udostępniania Konta ani danych logowania osobom trzecim. 6 [Zasady przyznawania wirtualnej waluty PUSZEK] 1. Uczestnik może otrzymać wirtualną walutę PUSZEK za dokonanie w Okresie Trwania Promocji w jednej z Hurtowni jednorazowego zakupu towarów oznaczonych żółtym lub różowym puszkiem, bądź logotypem Dobry wybór. Oznaczania towarów dokonuje Zleceniodawca według własnego wyboru i uznania, w szczególności w Okresie Trwania Promocji różne towary mogą być wyróżnione jednym z wyżej wymienionych oznaczeń. 2. Wirtualną walutę PUSZEK przyznaje Zleceniodawca w ilości: a) 20 PUSZKÓW za każde 10,00 zł netto wydane na towary oznaczone żółtym puszkiem lub logotypem Dobry wybór ; b) 10 PUSZKÓW za każde 10,00 zł netto wydane na towary oznaczone różowym puszkiem Lista wszystkich towarów objętych promocją jest dostępna u kierownika Hurtowni 3. Wirtualna waluta PUSZEK przyznawana jest przez Zleceniodawcę na podstawie zakupów dokonanych w Hurtowni, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zleceniodawca raz dziennie przekazuje Organizatorowi listę z kwotami wirtualnej waluty przyznanej przez Zleceniodawcę każdemu z Uczestników. Po otrzymaniu danych od Zleceniodawcy, Organizator niezwłocznie zasila Konta Uczestników odpowiednią kwotą wirtualnej waluty. 4. Wirtualna waluta PUSZEK nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym pieniężny) inny niż wylicytowany Produkt przyznawany zgodne z niniejszym Regulaminem. Wirtualna waluta PUSZEK nie mogą być także przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności nie mogą być przekazywane innym Uczestnikom na zasadach sprzecznych z Regulaminem. 5. Uczestnicy posiadający ten sam numer SKE (wewnętrzny numer klienta przypisany Uczestnikowi w ramach systemu informatycznego Zleceniodawcy) mogą za pomocą własnego Konta przekazywać sobie wzajemnie wirtualną walutę PUSZEK. Przekazaniu Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 3

4 podlega całość wolnych środków zgromadzonych na Koncie, tj. środków które nie zostały użyte przez Uczestnika w bieżących licytacjach. Zabrania się przekazywania wirtualnej waluty z pominięciem systemu przekazywania wirtualnej waluty dostępnemu w ramach Konta, w szczególności przekazywania wirtualnej waluty Uczestnikowi posiadającemu inny numer SKE, sprzedawania lub handlowania wirtualną walutą, udostępniania, sprzedawania, przekazywania Konta osobom trzecim. 7 [Licytacja] 1. Możliwość zakupu przez Uczestników Produktów w obniżonej cenie odbywa się w drodze licytacji. Prawo do zakupu Produktu uzyskuje ten z Uczestników, który zaoferuje w licytacji za dane prawo do zakupu Produktu najwięcej wirtualnej waluty PUSZEK, z zastrzeżeniem 7.3 i 7.4 Regulaminu. W licytacji mogą być stosowane postąpienia w wysokości jednego PUSZKA lub jego wielokrotności. Licytacja odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Strony internetowej. 2. Licytacje odbywają się w Okresie Trwania Promocji. Czas trwania licytacji, w tym moment jej rozpoczęcia określa Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu trwania licytacji lub jej anulowania w każdym czasie. 3. W licytacji może być wykorzystywana tylko wirtualna waluta PUSZEK, uprzednio zarejestrowana na Koncie Uczestnika, na zasadach opisanych w 6 lub w innych przypadkach określonych przez Organizatora, wg jego uznania, o których Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem Strony internetowej, poczty elektronicznej lub w materiałach promocyjnych Zleceniodawcy; przy czym Organizator zapewnia równy dostęp do informacji o możliwości zdobycia dodatkowej wirtualnej waluty PUSZEK dla wszystkich Uczestników. 4. Organizator może w każdym przypadku unieważnić wynik licytacji danego prawa do zakupu Produktu oraz wykluczyć każdego Uczestnika z udziału w danej licytacji lub w całej Promocji, bez konieczności podawania uzasadnienia. Przyczyną unieważnienia licytacji może być w szczególności naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu; 5. W razie unieważnienia licytacji, dane prawo do zakupu Produktu może być ponownie licytowane. Uczestnik wykluczony z udziału w licytacji nie może ponownie wziąć w niej udziału. Uczestnik wykluczony z udziału w Promocji, nie może ponownie wziąć udziału w jakiejkolwiek licytacji w ramach Promocji. W takim przypadku wirtualna waluta PUSZEK użyta do tej licytacji jest zwracana Uczestnikom, z wyjątkiem Uczestnika wykluczonego z udziału w licytacji, który traci wirtualną walutę PUSZEK użytą do tej licytacji. 6. Wirtualna waluta PUSZEK, które nie zostanie wykorzystana w licytacji lub w Okresie Trwania Promocji, przepada i nie podlega rozliczeniu w pieniądzu lub zwrotowi w jakiejkolwiek innej postaci. 7. Każdy Uuczestnik lub Uczestnicy zarejestrowani pod danym numerem SKE mogąże wylicytować co najwyżej jeden Produkt obejmujący prawo do zakupu samochodu; ograniczenie nie dotyczy Produktów innego rodzaju. Zwycięzca oraz Uczestnicy zarejestrowani pod tym samym numerem SKE co Zwycięzca, który w Promocji wylicytował Produkt w postaci prawa do zakupu samochodu, nie biorą erze udziału w kolejnych licytacjach Produktów obejmujących prawo do zakupu samochodu. 8 [Produkty] 1. Uczestnik, który wylicytował prawa do zakupu Produktu jest uprawniony do jego nabycia za kwotę 1,00 PLN netto + VAT (1,23 PLN brutto). 2. Pełną listę Produktów wraz z ich wartością oraz kodem określa Załącznik nr 3 do Regulaminu. Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 4

5 3. Zdjęcia Produktów umieszczone na materiałach promocyjnych mogą odbiegać od wyglądu Produktów przekazywanych Zwycięzcom. 4. Organizator zastrzega, że informacje o Produktach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 5. Produkty nie podlegają wymianie na gotówkę ani na przedmioty innego rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Produktu. 6. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania Produktu na osoby trzecie. 7. Uczestnik, który zakupił Produkt we własnym zakresie odpowiada za wszelkie ewentualne rozliczenia publicznoprawne związane z zakupem Produktu. 9 [Wydanie Produktu] 1. Po zakończeniu licytacji i ustaleniu Zwycięzców, Organizator w ciągu 14 dni roboczych skontaktuje się ze Zwycięzcą na adres lub pod numerem telefonu podanym podczas rejestracji, w celu ustalenia szczegółów związanych z wydaniem Produktu. 2. Jeżeli Zwycięzca w ciągu 14 dni roboczych od dnia nadesłania przez Organizatora wiadomości dotyczącej ustalenia szczegółów związanych z wydaniem Produktu nie skontaktuje się z Organizatorem, nie zapłaci należności za Produkt wskazanej w 8.1 Regulaminu lub nie udzieli wymaganych informacji, wówczas prawo do zakupu Produktu wygasa i przechodzi na kolejnego Uczestnika, który licytując prawo do zakupu Produktu zaoferował najwięcej wirtualnej waluty PUSZEK. 3. Warunkiem wydania Produktu jest brak przeterminowanych płatności Zwycięzcy w stosunku do Zleceniodawcy na dzień odbioru Produktu. 4. Produkty będą dostarczane przez Organizatora za pośrednictwem... Nieodebranie przez Zwycięzcę Produktu oznacza rezygnację Zwycięzcy z prawa do jego zakupu 5. Zwycięzca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich regulaminów i instrukcji związanych z Produktem. 6. Zwycięzca jest zobowiązany sprawdzić, czy dostarczony Produkt odpowiada Produktowi, który był przedmiotem licytacji oraz, czy nie posiada widocznych wad. 7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony do niego Produkt nie odpowiada Produktowi z licytacji, Zwycięzca powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od odebrania Produktu, zgłosić Organizatorowi reklamację. 8. W przypadku, gdy Produkt objęty jest gwarancją producenta, odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści gwarancji (gwarant). Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji. 9. Produkty nabyte w ramach licytacji nie podlegają zwrotowi. 10. Odbiór Produktów nie wymaga uiszczenia przez Zwycięzcę żadnych dodatkowych opłat na rzecz Organizatora poza określonymi wprost w niniejszym Regulaminie. 10 [Ochrona danych rejestracyjnych. Polityka prywatności] 1. Dane dotyczące przedsiębiorstwa przekazywane przez Uczestnika na formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie nie podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych rejestracyjnych oraz ich poprawiania. 2. Dane rejestracyjne przekazane Organizatorowi lub Partnerowi technologicznemu mogą być wykorzystywane przez Organizatora w szczególności w celu: a) przeprowadzenia Promocji; b) wyłonienia zwycięzców licytacji; c) doręczenia Produktów; Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 5

6 d) wysyłania wiadomości SMS; e) przekazywania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej lub telefonicznie przez Organizatora lub Zleceniodawcę na podany przez Uczestnika podczas rejestracji adres oraz numer telefonu. 3. Organizator oświadcza, że dane podane przez Użytkownika na formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie będą przetwarzane przez niego zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr 4 do Regulaminu. 11 [Ograniczenie odpowiedzialności] 1. Organizator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Promocji. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedostarczenia lub opóźnienia przesłanych przez Uczestnika lub do Uczestnika wiadomości, a także działania poczty elektronicznej, Operatorów, operatorów pocztowych, kurierów. 3. Organizator dokonuje naliczenia wirtualnej waluty PUSZEK w oparciu o dane przekazane mu przez Zleceniodawcę, w związku z czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości związane z naliczeniem wirtualnej waluty. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Produktu z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, błędne lub nieaktualne dane rejestracyjne lub inne dane wymagane od Uczestnika w związku z jego udziałem w Promocji. W przypadku zmiany danych w trakcie trwania Promocji Uczestnik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. 6. Organizator ani Partner Technologiczny nie ponoszą odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń o charakterze siły wyższej. 12 [Postępowanie reklamacyjne] 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać na adres: ABC Events Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chmielna 24/8c, Warszawa lub na adres mailowy w terminie 14 dni od daty zakończenia Programu, z tymże reklamacje dotyczące wyników Promocji, w tym wydania Produktów mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Promocji lub wydania Produktów przez Organizatora w jego siedzibie lub na Stronie internetowej. Reklamacje powinny być zgłaszane z dopiskiem MegaAukcja - reklamacja O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data jej otrzymania przez Organizatora. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacje dotyczące naliczenia wirtualnej waluty PUSZEK należy zgłaszać Zleceniodawcy na adres siedziby, natomiast reklamacje, które wpłyną do Organizatora zostaną przekazane Zleceniodawcy, który będzie je rozpatrywał. 3. Każda reklamacja powinna zawierać: firmę, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu, adres do odpowiedzi, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika wobec Organizatora. 4. Do rozstrzygania reklamacji Organizator powołuje Komisję Sprawdzającą, składającą się z trzech osób, wyłonionych spośród przedstawicieli Organizatora. 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Sprawdzającą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 6. Komisja Sprawdzająca rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 6

7 7. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. 8. Uczestnik zobowiązuje się do współpracy z Organizatorem przez rozpatrywaniu reklamacji. 13 [Postanowienia końcowe] 1. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Uczestników oraz Organizatora. 2. Nad prawidłowością realizacji Promocji, w tym przestrzegania postanowień Regulaminu czuwa Komisja Sprawdzająca. 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn. 6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym Uczestników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej oraz jego doręczenie Uczestnikom w formie według wyboru Organizatora. Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 7

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji LISTA HURTOWNI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 8

9 Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Rejestracja Aby zarejestrować nowe konto należy na stronie przejść do podstrony rejestracyjnej klikając przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ na stronie głównej lub wybrać pozycję KONTO w menu głównym. Kolejnym krokiem jest wpisanie obowiązkowych danych rejestracyjnych: a) numer NIP, b) adres , c) hasło wpisać dwukrotnie (minimum 8 znaków), oraz zapoznanie się i potwierdzenie, że akceptuje się postanowienia Regulaminu. 2. Aktywacja Konta Po poprawnej rejestracji na podany na formularzu rejestracyjnym adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość, w której znajdować się będzie link aktywacyjny. Po kliknięciu w link Konto zostaje aktywowane i następuje przeniesienie na podstronę gdzie można zalogować się na swoje Konto. 3. Logowanie na Konto Aby zalogować się na swoje Konto za pośrednictwem Strony internetowej należy wpisać odpowiednie dane: a) NIP oraz hasło, lub b) adres oraz hasło Aby przeglądarka internetowa zapamiętała dane z logowania należy zaznaczyć opcję Zapamiętaj mnie. 4. Reset hasła W przypadku zgubienia hasła należy kliknąć w odnośnik Nie pamiętasz hasła? na podstronie logowania. W kolejnym kroku należy wprowadzić adres podany podczas rejestracji i potwierdzić. Zostanie wysłana automatyczna wiadomość wraz w linkiem, po kliknięciu w który będzie można wprowadzić nowe hasło do Konta. Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 9

10 5. Zarządzanie Kontem Aby przejść do swojego Konta, po uprzednim zalogowaniu się, należy kliknąć pozycję KONTO. a) Zakładka STAN KONTA umożliwia: sprawdzenie aktualnego stanu wirtualnej waluty PUSZEK, sprawdzenie stanu wolnych środków, tj. ilości wirtualnej waluty PUSZEK pomniejszonej o środki postawione w trwających licytacjach, które aktualnie się wygrywa, przejrzenie historii doładowań konta przekazanie całego stanu Konta (wirtualnej waluty PUSZEK) innemu Użytkownikowi w ramach tego samego numeru SKE nadawanemu każdemu Użytkownikowi przez Zleceniodawcę. b) Zakładka MOJE AUKCJE umożliwia przejście do trwających aukcji, w których się bierze udział c) Zakładka POWIADOMIENIA umożliwia zarządzanie powiadomieniami, które informują o ważnych wydarzeniach takich jak przelicytowanie oferty przez innego użytkownika. d) Zakładka EDYCJA DANYCH KONTA umożliwia: zmianę obecnego hasła do Konta ustalenie, czy powiadomienia mają być przesyłane także na pocztę (domyślnie: TAK) e) Zakładka WYLOGUJ umożliwia wylogowanie się z obecnie zalogowanego konta. 6. Licytowanie Aby wziąć udział w licytacji należy najpierw się zalogować na Konto a następnie przejść do zakładki KATALOG PRODUKTÓW dostępnej w menu głównym portalu. Kolejnym krokiem jest przejście do odpowiedniej aukcji za pomocą kliknięcia w nią. Po zapoznaniu się z dotychczasowym przebiegiem licytacji należy wprowadzić swoją ofertę (wyższą niż dotychczasowe) i potwierdzić decyzję za pomocą przycisku LICYTUJ. 7. Pomoc Wszelkie pytania dotyczące obsługi Konta oraz problemy techniczne Uczestnicy mogą zgłaszać na adres lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce POMOC, która jest dostępna w menu głównym Strony internetowej. Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 10

11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Promocji LISTA PRODUKTÓW Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 11

12 Załącznik nr 4 do Regulaminu Promocji POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Dane udostępniane dla Organizatora i sposób ich wykorzystywania Organizator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych Uczestników do minimum niezbędnego do przeprowadzenia Promocji. Informacje zawarte w logach systemowych, wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez Organizatora lub Partnera technologicznego wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją. Dane podane w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są przez Organizatora lub Partnera technologicznego w celu utworzenia Konta i zarządzania nim, należytej realizacji obsługi, a także do celów statystycznych (gromadzone są np. dane o regionie, z którego następuje połączenie), reklamowych, marketingowych, referencyjnych itp. Gromadzone informacje o Uczestnikach mogą być przez Organizatora lub Partnera technologicznego przechowywane tak długo, jak jest to uzasadnione z punktu widzenia celów ich zgromadzenia. 2. Pliki Cookie ( Cookies ) Organizator lub Partner technologiczny w ramach obsługi Konta korzysta z technologii plików Cookie ( Cookies ). Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer Organizatora lub Partnera technologicznego i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Organizator lub Partner technologiczny wykorzystuje Cookies wyłącznie do przechowywania danych użytkownika w celu personalizacji ustawień i wyglądu serwisu, przechowywania parametrów sesji logowania oraz w celach statystycznych. Zaleca się włączenie obsługi Cookies w przeglądarce internetowej w celu poprawnego i pełnego korzystania ze Strony internetowej. Organizator ani Partner technologiczny nie odpowiadają za Cookies pozostawione przez inne serwisy internetowe, w szczególności te, do których prowadzą linki zamieszczone na Stronie internetowej. 3. Ochrona udostępnionych danych Organizator przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Uczestników Promocji i nie ujawnia ani nie sprzedaje danych rejestracyjnych Uczestników żadnym podmiotom zewnętrznym, niezaangażowanym z obsługę Promocji. Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 12

13 Organizator, jako administrator zbioru danych rejestracyjnych Uczestników dba także o bezpieczeństwo zbioru. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Stosowane przez Organizatora procedury zapewnienia bezpieczeństwa danych skutecznie chronią dane przed jakąkolwiek ingerencją osób trzecich. Organizator podejmuje również niezbędne środki mające na celu ochronę baz danych zawierających zbiory danych rejestracyjnych poprzez wewnętrzne ograniczenie dostępu do baz. Tylko wąskie grono uprawnionych osób spośród działających na rzecz Organizatora ma wgląd w dane rejestracyjne Uczestników Promocji. Jeżeli do ochrony Konta Uczestnika jest wykorzystywane hasło, zachowanie poufności tego hasła należy do obowiązków Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez osobę trzecią dostępu do danych rejestracyjnych Uczestnika za pomocą tego hasła udostępnionego w jakikolwiek sposób przez Uczestnika. 4. Możliwość edycji danych Organizator oraz Partner technologiczny zapewniają Uczestnikom możliwość wglądu i modyfikacji podanych wcześniej danych. Uzupełnienia, sprostowania lub uaktualnianie swoich danych rejestracyjnych Uczestnicy mogą dokonać poprzez formularz internetowy dostępny z poziomu Konta lub za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem 5. Kontakt W razie pytań dotyczących zasad zachowania poufności oraz sposobu postępowania z danymi Uczestników, prosimy o kontakt na adres Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 13

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN E-migrant.pl

REGULAMIN E-migrant.pl REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r. Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Plagiat.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca. 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru

Bardziej szczegółowo