REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników prawa do zakupu Produktów w obniżonej cenie. 2. Regulamin jest opublikowany na Stronie internetowej oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny także w siedzibie Organizatora, w szczególności dla Uczestników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta osoba. 2 [Definicje] Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: a) Puszek wirtualna waluta przeznaczone do licytacji praw do zakupu Produktów, przyznawana Uczestnikom przez Zleceniodawcę w zamian za dokonywanie zakupów w Hurtowniach w Okresie Trwania Promocji; b) Hurtownia sklep należący do Zleceniodawcy, w którym Uczestnicy mogą dokonywać zakupów oznaczonych produktów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji. Wykaz sklepów biorących udział w Promocji określa Załącznik nr 1 do Regulaminu; c) Okres Trwania Promocji okres od dnia 5 maja 2014 r. godz do dnia 20 września 2014 r. godz. 21:00, o ile Organizator nie postanowi inaczej. Organizator może zakończyć Promocję w każdym czasie lub zmienić czas jej trwania, bez podawania uzasadnienia; d) Organizator podmiot realizujący Promocję, którym jest ABC Events Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chmielnej 73B/28, Warszawa, tel , NIP , REGON , KRS , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego e) Produkt przedmiot, który może zostać zakupiony przez Zwycięzcę w obniżonej cenie; f) Promocja program realizowany przez Organizatora pod nazwą MegaAukcja, którego celem jest zachęcenie przedsiębiorców do dokonywania zakupu oznaczonych towarów w hurtowniach Zleceniodawcy; g) Regulamin niniejszy regulamin Promocji, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Promocji; h) Strona internetowa serwis internetowy Promocji, dostępny pod adresem: i) Uczestnik (Użytkownik) przedsiębiorca, który przeszedł procedurę rejestracyjną umożliwiającą uczestnictwo w Promocji; j) Zleceniodawca spółka pod nazwą Eurocash S.A. ul. Wiśniowa 11, Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP ; k) Zwycięzca osoba, która wygrała licytację i jest uprawniona do zakupu danego Produktu zgodnie z Regulaminem. Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 1

2 3 [Zasady ogólne Promocji] 1. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Promocją objęte są produkty dostępne dla klientów Hurtowni, oznaczone żółtym lub różowym puszkiem, a także towary oznaczone logotypem Dobry wybór. Promocją nie są objęte w szczególności wyroby tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.). 3. Uczestnicy biorą udział w Promocji, w tym w licytacji praw do otrzymania Produktów za pośrednictwem Strony internetowej. 4 [Warunki udziału w Promocji] 1. Uczestnikiem promocji, zwanym dalej Klientem, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, spółka cywilna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu w Hurtowni. W przypadku osób fizycznych prowadzących więcej niż jedną działalność gospodarczą (indywidualnie lub też w formie spółki) Organizator zastrzega sobie możliwość sumowania zakupów dokonanych w ramach wszystkich prowadzonych działalności danej osoby, znajdujących się w bazie danych Zleceniodawcy. Organizator zastrzega sobie możliwość, na podstawie kryteriów takich jak: małżeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo itp., lub też na pisemny wniosek Klientów, do sumowania zakupów różnych Klientów znajdujących się w bazie danych Zleceniodawcy. Decyzja Organizatora jest w tej kwestii ostateczna. 2. Uczestnikiem promocji, zwanym dalej Klientem, może być także każda pełnoletnia osoba fizyczna, spółka cywilna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, dokonująca zakupu w Hurtowni i równocześnie prowadząca sklep abc. Prowadzący sklep abc to Klient, który dla którejkolwiek ze swoich zarejestrowanych działalności posiada podpisaną umowę franczyzową abc. Dla prowadzących sklep abc Organizator zastrzega sobie możliwość sumowania zakupów dokonanych w ramach wszystkich prowadzonych działalności danej osoby znajdujących się w bazie danych Zleceniodawcy połączonych numerem abc. Decyzja Organizatora jest w tej kwestii ostateczna. 3. Uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy organizatora, pracownicy Zleceniodawcy, ani pracownicy podmiotów zaangażowanych w organizację i prowadzenie promocji, a w szczególności ajenci prowadzący hurtownie Zleceniodawcy i pracownicy tychże ajentów. Prawo do weryfikacji spełnienia powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi 4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest: a) uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z postanowieniami Regulaminu oraz akceptacja Regulaminu w całości; b) dokonanie zgłoszenia oraz rejestracja u Organizatora Promocji i uzyskanie dostępu do Konta, na którym gromadzona jest wirtualna waluta Puszek. Zgłoszenie i rejestracja mogą odbywać się na stronie internetowej Jednocześnie Organizator Programu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych ze zgłoszenia. Po pozytywnej weryfikacji Konto Uczestnika staje się aktywne. 5. Uczestnik może zgłosić swój udział w Promocji, tj. dokonać rejestracji tylko jeden raz, podając swoje dane identyfikacyjne, w szczególności numer NIP. 6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 7. Uczestnictwo w Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika całości postanowień Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 2

3 udziału w Promocji. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Promocji, po jego uprzednim wysłuchaniu. Za naruszenie Regulaminu skutkujące wykluczeniem uważa się w szczególności zakładanie fikcyjnych Kont, podszywanie się pod innych Uczestników, podanie nieprawdziwych danych lub zakładanie przez Uczestnika więcej niż jednego Konta, przekazywanie wirtualnej waluty PUSZEK niezgodnie z Regulaminem. 8. Uczestnik Promocji zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji, do których uzyskał dostęp w związku z uczestnictwem w Promocji. 5 [Rejestracja. Konto Użytkownika] 1. Przystąpienie do licytacji oraz zarejestrowanie wirtualnej waluty PUSZEK wymaga uprzedniego zarejestrowania się Uczestnika na Stronie internetowej poprzez utworzenie indywidualnego konta oraz podania niezbędnych danych Użytkownika. 2. Podczas rejestracji, Organizator może wymagać od Uczestnika podania następujących danych rejestracyjnych: numeru NIP, numeru telefonu, adresu . Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych i kompletnych danych. 3. Każdy zarejestrowany Uczestnik Promocji posiada indywidualne konto w systemie online na Stronie internetowej ( Konto ), za pośrednictwem którego może w szczególności licytować Produkty, a także sprawdzić stan posiadanych PUSZKÓW oraz przekazać posiadane PUSZKI innemu Uczestnikowi. Instrukcja obsługi Konta, rejestracji waluty PUSZEK oraz licytacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 4. Użytkownik może zmienić hasło do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych logowania do Konta oraz do nie udostępniania Konta ani danych logowania osobom trzecim. 6 [Zasady przyznawania wirtualnej waluty PUSZEK] 1. Uczestnik może otrzymać wirtualną walutę PUSZEK za dokonanie w Okresie Trwania Promocji w jednej z Hurtowni jednorazowego zakupu towarów oznaczonych żółtym lub różowym puszkiem, bądź logotypem Dobry wybór. Oznaczania towarów dokonuje Zleceniodawca według własnego wyboru i uznania, w szczególności w Okresie Trwania Promocji różne towary mogą być wyróżnione jednym z wyżej wymienionych oznaczeń. 2. Wirtualną walutę PUSZEK przyznaje Zleceniodawca w ilości: a) 20 PUSZKÓW za każde 10,00 zł netto wydane na towary oznaczone żółtym puszkiem lub logotypem Dobry wybór ; b) 10 PUSZKÓW za każde 10,00 zł netto wydane na towary oznaczone różowym puszkiem Lista wszystkich towarów objętych promocją jest dostępna u kierownika Hurtowni 3. Wirtualna waluta PUSZEK przyznawana jest przez Zleceniodawcę na podstawie zakupów dokonanych w Hurtowni, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zleceniodawca raz dziennie przekazuje Organizatorowi listę z kwotami wirtualnej waluty przyznanej przez Zleceniodawcę każdemu z Uczestników. Po otrzymaniu danych od Zleceniodawcy, Organizator niezwłocznie zasila Konta Uczestników odpowiednią kwotą wirtualnej waluty. 4. Wirtualna waluta PUSZEK nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym pieniężny) inny niż wylicytowany Produkt przyznawany zgodne z niniejszym Regulaminem. Wirtualna waluta PUSZEK nie mogą być także przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności nie mogą być przekazywane innym Uczestnikom na zasadach sprzecznych z Regulaminem. 5. Uczestnicy posiadający ten sam numer SKE (wewnętrzny numer klienta przypisany Uczestnikowi w ramach systemu informatycznego Zleceniodawcy) mogą za pomocą własnego Konta przekazywać sobie wzajemnie wirtualną walutę PUSZEK. Przekazaniu Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 3

4 podlega całość wolnych środków zgromadzonych na Koncie, tj. środków które nie zostały użyte przez Uczestnika w bieżących licytacjach. Zabrania się przekazywania wirtualnej waluty z pominięciem systemu przekazywania wirtualnej waluty dostępnemu w ramach Konta, w szczególności przekazywania wirtualnej waluty Uczestnikowi posiadającemu inny numer SKE, sprzedawania lub handlowania wirtualną walutą, udostępniania, sprzedawania, przekazywania Konta osobom trzecim. 7 [Licytacja] 1. Możliwość zakupu przez Uczestników Produktów w obniżonej cenie odbywa się w drodze licytacji. Prawo do zakupu Produktu uzyskuje ten z Uczestników, który zaoferuje w licytacji za dane prawo do zakupu Produktu najwięcej wirtualnej waluty PUSZEK, z zastrzeżeniem 7.3 i 7.4 Regulaminu. W licytacji mogą być stosowane postąpienia w wysokości jednego PUSZKA lub jego wielokrotności. Licytacja odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Strony internetowej. 2. Licytacje odbywają się w Okresie Trwania Promocji. Czas trwania licytacji, w tym moment jej rozpoczęcia określa Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu trwania licytacji lub jej anulowania w każdym czasie. 3. W licytacji może być wykorzystywana tylko wirtualna waluta PUSZEK, uprzednio zarejestrowana na Koncie Uczestnika, na zasadach opisanych w 6 lub w innych przypadkach określonych przez Organizatora, wg jego uznania, o których Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem Strony internetowej, poczty elektronicznej lub w materiałach promocyjnych Zleceniodawcy; przy czym Organizator zapewnia równy dostęp do informacji o możliwości zdobycia dodatkowej wirtualnej waluty PUSZEK dla wszystkich Uczestników. 4. Organizator może w każdym przypadku unieważnić wynik licytacji danego prawa do zakupu Produktu oraz wykluczyć każdego Uczestnika z udziału w danej licytacji lub w całej Promocji, bez konieczności podawania uzasadnienia. Przyczyną unieważnienia licytacji może być w szczególności naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu; 5. W razie unieważnienia licytacji, dane prawo do zakupu Produktu może być ponownie licytowane. Uczestnik wykluczony z udziału w licytacji nie może ponownie wziąć w niej udziału. Uczestnik wykluczony z udziału w Promocji, nie może ponownie wziąć udziału w jakiejkolwiek licytacji w ramach Promocji. W takim przypadku wirtualna waluta PUSZEK użyta do tej licytacji jest zwracana Uczestnikom, z wyjątkiem Uczestnika wykluczonego z udziału w licytacji, który traci wirtualną walutę PUSZEK użytą do tej licytacji. 6. Wirtualna waluta PUSZEK, które nie zostanie wykorzystana w licytacji lub w Okresie Trwania Promocji, przepada i nie podlega rozliczeniu w pieniądzu lub zwrotowi w jakiejkolwiek innej postaci. 7. Każdy Uuczestnik lub Uczestnicy zarejestrowani pod danym numerem SKE mogąże wylicytować co najwyżej jeden Produkt obejmujący prawo do zakupu samochodu; ograniczenie nie dotyczy Produktów innego rodzaju. Zwycięzca oraz Uczestnicy zarejestrowani pod tym samym numerem SKE co Zwycięzca, który w Promocji wylicytował Produkt w postaci prawa do zakupu samochodu, nie biorą erze udziału w kolejnych licytacjach Produktów obejmujących prawo do zakupu samochodu. 8 [Produkty] 1. Uczestnik, który wylicytował prawa do zakupu Produktu jest uprawniony do jego nabycia za kwotę 1,00 PLN netto + VAT (1,23 PLN brutto). 2. Pełną listę Produktów wraz z ich wartością oraz kodem określa Załącznik nr 3 do Regulaminu. Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 4

5 3. Zdjęcia Produktów umieszczone na materiałach promocyjnych mogą odbiegać od wyglądu Produktów przekazywanych Zwycięzcom. 4. Organizator zastrzega, że informacje o Produktach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 5. Produkty nie podlegają wymianie na gotówkę ani na przedmioty innego rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Produktu. 6. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania Produktu na osoby trzecie. 7. Uczestnik, który zakupił Produkt we własnym zakresie odpowiada za wszelkie ewentualne rozliczenia publicznoprawne związane z zakupem Produktu. 9 [Wydanie Produktu] 1. Po zakończeniu licytacji i ustaleniu Zwycięzców, Organizator w ciągu 14 dni roboczych skontaktuje się ze Zwycięzcą na adres lub pod numerem telefonu podanym podczas rejestracji, w celu ustalenia szczegółów związanych z wydaniem Produktu. 2. Jeżeli Zwycięzca w ciągu 14 dni roboczych od dnia nadesłania przez Organizatora wiadomości dotyczącej ustalenia szczegółów związanych z wydaniem Produktu nie skontaktuje się z Organizatorem, nie zapłaci należności za Produkt wskazanej w 8.1 Regulaminu lub nie udzieli wymaganych informacji, wówczas prawo do zakupu Produktu wygasa i przechodzi na kolejnego Uczestnika, który licytując prawo do zakupu Produktu zaoferował najwięcej wirtualnej waluty PUSZEK. 3. Warunkiem wydania Produktu jest brak przeterminowanych płatności Zwycięzcy w stosunku do Zleceniodawcy na dzień odbioru Produktu. 4. Produkty będą dostarczane przez Organizatora za pośrednictwem... Nieodebranie przez Zwycięzcę Produktu oznacza rezygnację Zwycięzcy z prawa do jego zakupu 5. Zwycięzca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich regulaminów i instrukcji związanych z Produktem. 6. Zwycięzca jest zobowiązany sprawdzić, czy dostarczony Produkt odpowiada Produktowi, który był przedmiotem licytacji oraz, czy nie posiada widocznych wad. 7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony do niego Produkt nie odpowiada Produktowi z licytacji, Zwycięzca powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od odebrania Produktu, zgłosić Organizatorowi reklamację. 8. W przypadku, gdy Produkt objęty jest gwarancją producenta, odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści gwarancji (gwarant). Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji. 9. Produkty nabyte w ramach licytacji nie podlegają zwrotowi. 10. Odbiór Produktów nie wymaga uiszczenia przez Zwycięzcę żadnych dodatkowych opłat na rzecz Organizatora poza określonymi wprost w niniejszym Regulaminie. 10 [Ochrona danych rejestracyjnych. Polityka prywatności] 1. Dane dotyczące przedsiębiorstwa przekazywane przez Uczestnika na formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie nie podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych rejestracyjnych oraz ich poprawiania. 2. Dane rejestracyjne przekazane Organizatorowi lub Partnerowi technologicznemu mogą być wykorzystywane przez Organizatora w szczególności w celu: a) przeprowadzenia Promocji; b) wyłonienia zwycięzców licytacji; c) doręczenia Produktów; Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 5

6 d) wysyłania wiadomości SMS; e) przekazywania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej lub telefonicznie przez Organizatora lub Zleceniodawcę na podany przez Uczestnika podczas rejestracji adres oraz numer telefonu. 3. Organizator oświadcza, że dane podane przez Użytkownika na formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie będą przetwarzane przez niego zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr 4 do Regulaminu. 11 [Ograniczenie odpowiedzialności] 1. Organizator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Promocji. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedostarczenia lub opóźnienia przesłanych przez Uczestnika lub do Uczestnika wiadomości, a także działania poczty elektronicznej, Operatorów, operatorów pocztowych, kurierów. 3. Organizator dokonuje naliczenia wirtualnej waluty PUSZEK w oparciu o dane przekazane mu przez Zleceniodawcę, w związku z czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości związane z naliczeniem wirtualnej waluty. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Produktu z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, błędne lub nieaktualne dane rejestracyjne lub inne dane wymagane od Uczestnika w związku z jego udziałem w Promocji. W przypadku zmiany danych w trakcie trwania Promocji Uczestnik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. 6. Organizator ani Partner Technologiczny nie ponoszą odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń o charakterze siły wyższej. 12 [Postępowanie reklamacyjne] 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać na adres: ABC Events Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chmielna 24/8c, Warszawa lub na adres mailowy w terminie 14 dni od daty zakończenia Programu, z tymże reklamacje dotyczące wyników Promocji, w tym wydania Produktów mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Promocji lub wydania Produktów przez Organizatora w jego siedzibie lub na Stronie internetowej. Reklamacje powinny być zgłaszane z dopiskiem MegaAukcja - reklamacja O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data jej otrzymania przez Organizatora. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacje dotyczące naliczenia wirtualnej waluty PUSZEK należy zgłaszać Zleceniodawcy na adres siedziby, natomiast reklamacje, które wpłyną do Organizatora zostaną przekazane Zleceniodawcy, który będzie je rozpatrywał. 3. Każda reklamacja powinna zawierać: firmę, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu, adres do odpowiedzi, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika wobec Organizatora. 4. Do rozstrzygania reklamacji Organizator powołuje Komisję Sprawdzającą, składającą się z trzech osób, wyłonionych spośród przedstawicieli Organizatora. 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Sprawdzającą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 6. Komisja Sprawdzająca rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 6

7 7. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. 8. Uczestnik zobowiązuje się do współpracy z Organizatorem przez rozpatrywaniu reklamacji. 13 [Postanowienia końcowe] 1. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Uczestników oraz Organizatora. 2. Nad prawidłowością realizacji Promocji, w tym przestrzegania postanowień Regulaminu czuwa Komisja Sprawdzająca. 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn. 6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym Uczestników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej oraz jego doręczenie Uczestnikom w formie według wyboru Organizatora. Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 7

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji LISTA HURTOWNI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 8

9 Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Rejestracja Aby zarejestrować nowe konto należy na stronie przejść do podstrony rejestracyjnej klikając przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ na stronie głównej lub wybrać pozycję KONTO w menu głównym. Kolejnym krokiem jest wpisanie obowiązkowych danych rejestracyjnych: a) numer NIP, b) adres , c) hasło wpisać dwukrotnie (minimum 8 znaków), oraz zapoznanie się i potwierdzenie, że akceptuje się postanowienia Regulaminu. 2. Aktywacja Konta Po poprawnej rejestracji na podany na formularzu rejestracyjnym adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość, w której znajdować się będzie link aktywacyjny. Po kliknięciu w link Konto zostaje aktywowane i następuje przeniesienie na podstronę gdzie można zalogować się na swoje Konto. 3. Logowanie na Konto Aby zalogować się na swoje Konto za pośrednictwem Strony internetowej należy wpisać odpowiednie dane: a) NIP oraz hasło, lub b) adres oraz hasło Aby przeglądarka internetowa zapamiętała dane z logowania należy zaznaczyć opcję Zapamiętaj mnie. 4. Reset hasła W przypadku zgubienia hasła należy kliknąć w odnośnik Nie pamiętasz hasła? na podstronie logowania. W kolejnym kroku należy wprowadzić adres podany podczas rejestracji i potwierdzić. Zostanie wysłana automatyczna wiadomość wraz w linkiem, po kliknięciu w który będzie można wprowadzić nowe hasło do Konta. Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 9

10 5. Zarządzanie Kontem Aby przejść do swojego Konta, po uprzednim zalogowaniu się, należy kliknąć pozycję KONTO. a) Zakładka STAN KONTA umożliwia: sprawdzenie aktualnego stanu wirtualnej waluty PUSZEK, sprawdzenie stanu wolnych środków, tj. ilości wirtualnej waluty PUSZEK pomniejszonej o środki postawione w trwających licytacjach, które aktualnie się wygrywa, przejrzenie historii doładowań konta przekazanie całego stanu Konta (wirtualnej waluty PUSZEK) innemu Użytkownikowi w ramach tego samego numeru SKE nadawanemu każdemu Użytkownikowi przez Zleceniodawcę. b) Zakładka MOJE AUKCJE umożliwia przejście do trwających aukcji, w których się bierze udział c) Zakładka POWIADOMIENIA umożliwia zarządzanie powiadomieniami, które informują o ważnych wydarzeniach takich jak przelicytowanie oferty przez innego użytkownika. d) Zakładka EDYCJA DANYCH KONTA umożliwia: zmianę obecnego hasła do Konta ustalenie, czy powiadomienia mają być przesyłane także na pocztę (domyślnie: TAK) e) Zakładka WYLOGUJ umożliwia wylogowanie się z obecnie zalogowanego konta. 6. Licytowanie Aby wziąć udział w licytacji należy najpierw się zalogować na Konto a następnie przejść do zakładki KATALOG PRODUKTÓW dostępnej w menu głównym portalu. Kolejnym krokiem jest przejście do odpowiedniej aukcji za pomocą kliknięcia w nią. Po zapoznaniu się z dotychczasowym przebiegiem licytacji należy wprowadzić swoją ofertę (wyższą niż dotychczasowe) i potwierdzić decyzję za pomocą przycisku LICYTUJ. 7. Pomoc Wszelkie pytania dotyczące obsługi Konta oraz problemy techniczne Uczestnicy mogą zgłaszać na adres lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce POMOC, która jest dostępna w menu głównym Strony internetowej. Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 10

11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Promocji LISTA PRODUKTÓW Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 11

12 Załącznik nr 4 do Regulaminu Promocji POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Dane udostępniane dla Organizatora i sposób ich wykorzystywania Organizator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych Uczestników do minimum niezbędnego do przeprowadzenia Promocji. Informacje zawarte w logach systemowych, wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez Organizatora lub Partnera technologicznego wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją. Dane podane w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są przez Organizatora lub Partnera technologicznego w celu utworzenia Konta i zarządzania nim, należytej realizacji obsługi, a także do celów statystycznych (gromadzone są np. dane o regionie, z którego następuje połączenie), reklamowych, marketingowych, referencyjnych itp. Gromadzone informacje o Uczestnikach mogą być przez Organizatora lub Partnera technologicznego przechowywane tak długo, jak jest to uzasadnione z punktu widzenia celów ich zgromadzenia. 2. Pliki Cookie ( Cookies ) Organizator lub Partner technologiczny w ramach obsługi Konta korzysta z technologii plików Cookie ( Cookies ). Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer Organizatora lub Partnera technologicznego i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Organizator lub Partner technologiczny wykorzystuje Cookies wyłącznie do przechowywania danych użytkownika w celu personalizacji ustawień i wyglądu serwisu, przechowywania parametrów sesji logowania oraz w celach statystycznych. Zaleca się włączenie obsługi Cookies w przeglądarce internetowej w celu poprawnego i pełnego korzystania ze Strony internetowej. Organizator ani Partner technologiczny nie odpowiadają za Cookies pozostawione przez inne serwisy internetowe, w szczególności te, do których prowadzą linki zamieszczone na Stronie internetowej. 3. Ochrona udostępnionych danych Organizator przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Uczestników Promocji i nie ujawnia ani nie sprzedaje danych rejestracyjnych Uczestników żadnym podmiotom zewnętrznym, niezaangażowanym z obsługę Promocji. Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 12

13 Organizator, jako administrator zbioru danych rejestracyjnych Uczestników dba także o bezpieczeństwo zbioru. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Stosowane przez Organizatora procedury zapewnienia bezpieczeństwa danych skutecznie chronią dane przed jakąkolwiek ingerencją osób trzecich. Organizator podejmuje również niezbędne środki mające na celu ochronę baz danych zawierających zbiory danych rejestracyjnych poprzez wewnętrzne ograniczenie dostępu do baz. Tylko wąskie grono uprawnionych osób spośród działających na rzecz Organizatora ma wgląd w dane rejestracyjne Uczestników Promocji. Jeżeli do ochrony Konta Uczestnika jest wykorzystywane hasło, zachowanie poufności tego hasła należy do obowiązków Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez osobę trzecią dostępu do danych rejestracyjnych Uczestnika za pomocą tego hasła udostępnionego w jakikolwiek sposób przez Uczestnika. 4. Możliwość edycji danych Organizator oraz Partner technologiczny zapewniają Uczestnikom możliwość wglądu i modyfikacji podanych wcześniej danych. Uzupełnienia, sprostowania lub uaktualnianie swoich danych rejestracyjnych Uczestnicy mogą dokonać poprzez formularz internetowy dostępny z poziomu Konta lub za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem 5. Kontakt W razie pytań dotyczących zasad zachowania poufności oraz sposobu postępowania z danymi Uczestników, prosimy o kontakt na adres Regulamin Promocji MegaAukcja" str. 13

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJ NAPOJE I PIWO, DJERBĘ ZOBACZ NA ŻYWO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJ NAPOJE I PIWO, DJERBĘ ZOBACZ NA ŻYWO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJ NAPOJE I PIWO, DJERBĘ ZOBACZ NA ŻYWO 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Klikaj Wygrywaj

REGULAMIN PROMOCJI Klikaj Wygrywaj REGULAMIN PROMOCJI Klikaj Wygrywaj 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji jest Afekt sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-521), przy ul. Słowackiego 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym pod nazwą Porządek w praktyce ogłoszonym na antenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks 1 Postanowienia wstępne 1. Konkurs Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks (dalej: konkurs) nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SUPERPEWNIAK 10 EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SUPERPEWNIAK 10 EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SUPERPEWNIAK 10 EDYCJA 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator firma pod nazwą Brand Space,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI CZARNO NA BIAŁYM

REGULAMIN PROMOCJI CZARNO NA BIAŁYM REGULAMIN PROMOCJI CZARNO NA BIAŁYM 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator firma pod nazwą Brand Space, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem)

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs Wyraź opinię i wygraj nagrody, którego celem jest zacieśnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI BEZKARNY ZYSK 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bezkarny Zysk (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę.

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę rozgrywanego na antenie Radia WAWA oraz na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu GŁODNY NIE JESTEŚ SOBĄ w Sieci Sklepów abc

Regulamin konkursu GŁODNY NIE JESTEŚ SOBĄ w Sieci Sklepów abc Regulamin konkursu GŁODNY NIE JESTEŚ SOBĄ w Sieci Sklepów abc 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator spółka pod nazwą

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI WYSPA ORZEŹWIENIA

REGULAMIN PROMOCJI WYSPA ORZEŹWIENIA REGULAMIN PROMOCJI WYSPA ORZEŹWIENIA 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator firma pod nazwą Brand Space, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wygraj bluzę VOX Fm rozgrywanego na stronie Radia VOX FM www.voxfm.pl, w serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja Regulamin Konkursu Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Do wygrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin przeprowadzania egzaminów za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego SMART przez TDM TOTAL DIPLAY Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 01-01-2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 TDM Total Display

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 1 ORGANIZATOR PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady głosowania w plebiscycie GALA BEAUTY STARS, zwanym dalej Plebiscytem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady konkursu Konkurs Malarski - Ale Sztuka! dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook, profilu Galerii Dominikańskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE 1. Organizator Spółka Melog.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-532, ul Rakowiecka 36 lok. 341, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Promocja przedłużona

Promocja przedłużona Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Smart TV Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie.

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie. Regulamin Konkursu Lacalut bezpieczne wybielanie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Lacalut bezpieczne wybielanie. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Konkursu, Loyalty Point spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Eska TV

Regulamin Konkursu Eska TV Regulamin Konkursu Eska TV Wejściówki za pokaz przedpremierowy filmu Diabelska Plansza Ouija 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wejściówki za pokaz przedpremierowy filmu Diabelska

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej AVON - Paczkomaty InPost 5 km

Regulamin akcji promocyjnej AVON - Paczkomaty InPost 5 km Regulamin akcji promocyjnej AVON - Paczkomaty InPost 5 km I. Definicje 1.1. W niniejszym Regulaminie terminom wymienionym poniżej nadaje się następujące znaczenie: a) Paczkomat urządzenie, będące samoobsługową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 3 Plusy (dalej zwanej Promocją ). 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ ODBIERZ ZWROT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą ODBIERZ ZWROT!" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest Śląskie Wesołe Miasteczko Sp.z.o.o., Pl. Atrakcji 1, 41-501 Chorzów. NIP: 627-273-82-14,

Bardziej szczegółowo