OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: ) Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ul. Józefa Marka Limanowa Tel fax Upoważniona do kontaktów z Wykonawcami jest: Anna Stokłosa - Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 138, I piętro, budynek B. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest:,,świadczenie usług szkoleniowych kursu komputerowego oraz kursu prawa jazdy kat.b - jako instrumentów aktywnej integracji w ramach projektu,,pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim Zadanie częściowe nr: Opis: Temat: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs komputerowy podstawowy". Wspólny Słownik Zamówień: Usługi szkoleniowe 1 Opis: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów oraz przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego dla grupy osób beneficjentów projektu: Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim Warunki przeprowadzenia kursu: 1) Kurs winien składać się z części teoretycznej i praktycznej łącznie nie mniej niż 60 godzin zajęć. 2) Opracowanie zagadnień kursu, materiałów dydaktycznych oraz formy zajęć na poziomie podstawowym, dla osób dorosłych. 3) Przeprowadzenie praktycznych zajęć grupowych wg przygotowanego planu przez

2 osobę o odpowiednich kwalifikacjach i z doświadczeniem w prowadzeniu podobnych szkoleń; dla 9-11 osób, w liczbie w sumie 60h zajęć grupowych, zaplanowanych po 4-5 godzin dziennie, w terminach określonych przez Zamawiającego. 4) Zapewnienie uczestnikom kompletu materiałów dydaktycznych w formie dla każdego uczestnika: wydruku papierowego oraz urządzenia przenośnego pamięci USB min.2 GB (pendrive) z informacjami/ćwiczeniami. 5) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do aktywnego korzystania z komputera i uczestnictwa w kursach o wyższym stopniu zaawansowania. 6) Kurs winien się zakończyć egzaminem, uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający ukończenie kursu. Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia: 1) Obsługa komputera w środowisku Windows, tworzenie folderów, przechowywanie danych, bezpieczeństwo danych. 2) Edytory tekstu (tworzenie dokumentów urzędowych), 3) Podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego (prowadzenie rachunków domowych). 4) Podstawowe wiadomości o użytkowaniu Internetu i poczty elektronicznej (w tym zakładanie konta pocztowego i wykorzystanie Internetu jako narzędzia do poszukiwania pracy). 5) Utrwalanie wiadomości i zagadnienia dodatkowe, konsultacje indywidualne. Po stronie zamawiającego pozostanie: 1) Najem sali na zajęcia - sali wykładowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych z łatwym dostępem do węzła sanitarnego, ustalenie terminu, umówienie uczestników, 2) Zapewnienie dla każdego z uczestników niezbędnego sprzętu komputerowego spełniającego wymogi BHP w ilości odpowiadającej liczbie uczestników i stanie technicznym z oprogramowaniem gwarantującym odpowiedni poziom kursu, 3) Dla każdego z uczestników indywidualne stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 4) Zapewnienie drobnego cateringu na czas zajęć, 5) Przygotowanie list obecności, 6) Kontrolę uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia zajęć, 7) Wydanie zaświadczeń o odbyciu podstawowego kursu komputerowego na podstawie list obecności oraz wyników egzaminu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2 Temat: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs prawa jazdy". Wspólny Słownik Zamówień: Usługi szkoleniowe, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkół nauki jazdy, Usługi podawania posiłków Opis: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja kursu prawa jazdy kat.b wg. odrębnych przepisów, łącznie dla 10 osób w tym również osób niepełnosprawnych, przy czym 3 osób wymagających dostosowanego samochodu; uczestników projektu: Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej zawodowej w powiecie limanowskim. Kurs obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu państwowego z

3 przeprowadzeniem 2 egzaminów wewnętrznych sprawdzającego stopień opanowania materiału oraz wydanie dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniającego do przystąpienia do egzaminu państwowego wraz z ustaleniem egzaminu państwowego w określonym terminie z wniesieniem należnej opłaty za pierwszy egzamin państwowy w części teoretycznej i praktycznej. Wykonawca zapewni: 1) przeprowadzenie szkolenia podstawowego w rozumieniu 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217 poz ze zm.) 2) doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia kursu, 3) prowadzenie dokumentacji zgodnie z ww rozporządzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia sprzętu komputerowego wraz odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej, 4) wszelkie niezbędne formalności konieczne do przystąpienia do egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje do kierowania pojazdami zgodne z ww rozporządzeniem, Wykonawca musi posiadać: 1) min. jeden samochód dostosowany do jazdy dla osób niepełnosprawnych : 1-os. diplegia - niepełnosprawność kończyn dolnych, porusza się przy pomocy kul łokciowych; 1-os. wrodzona wada genetyczna-dysplazja, deformacja i skrócenie kończyn dolnych oraz tułowia, skrócenie kończyn górnych, wzrost 100,05 cm, osoba porusza się na wózku inwalidzkim; 1-os. wzrost ok. 140cm; 2) co najmniej 2 pojazdy - określone w rozdziale drugim Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz ze zm.), 3) dostęp do sali wykładowej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową), która powinna mieścić się na terenie miasta Limanowa, 4) dostęp do placu manewrowego na terenie miasta Limanowa. Warunki przeprowadzenia kursu: 1) terminy przeprowadzenia kursu: a. badanie lekarskie, wykonanie fotografii i czas na wyrobienie profilu PKK w dn r r. b. zajęcia teoretyczne, grupowe do dn.: r. c. zajęcia praktyczne i pierwszy termin egzaminu praktycznego do dn r. d. ewentualnie dodatkowe zajęcia praktyczne w liczbie 8 godzin dla każdego uczestnika, który nie zda [pierwszego] egzaminu: do dn r. 2) kurs prawa jazdy kategorii B winien obejmować łącznie 75 godzin ( 1 godzina =60 minut) zajęć dla każdego uczestnika w tym : a. 30 (trzydzieści) godzin zajęć teoretycznych na terenie miasta Limanowa, 5 (pięć) godzin x 6dni, b. 37 (trzydzieści siedem) godzin zajęć praktycznych c. 8 (osiem) godzin dodatkowych zajęć praktycznych zostanie zrealizowanych dla każdego uczestnika, który nie zda [pierwszego] opłaconego egzaminu państwowego.

4 3) W trakcie zajęć teoretycznych wykonawca zapewni drobny catering dla uczestników kursu, w postaci ciepłych (kawa/herbata) lub zimnych (soki, woda mineralna) napojów, drobnych przekąsek (ciastka/paluszki/krakersy itp.) 4) część teoretyczna kursu zakończy się wewnętrznym egzaminem - Uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej części kursu, które zostanie dołączone do teczek uczestników; 5) część praktyczna kursu zakończy się wewnętrznym egzaminem - Uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej części kursu, które zostanie dołączone do teczek uczestników; 6) zakres i cena kursu obejmuje także: a. zorganizowanie i koszt badań lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do ubiegania się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat.b, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 15 z późn. zm). b. ubezpieczenie uczestników kursu na cały czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie trwania szkolenia oraz w drodze do miejsca szkolenia tam i z powrotem, c. zajęcia dla każdego uczestnika powinny zaczynać się i kończyć na terenie miasta Limanowa lub w miejscu zamieszkania uczestnika, uczestnicy powinni mieć zapewniony zwrot kosztów dojazdu lub zorganizowany dojazd na zajęcia z miejsca zamieszkania oraz do miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania uczestników: to powiat limanowski, dokładnie: Roztoka, Męcina, Mordarka, Lipowe, Konina, Raba Niżna, Łostówka, Mszana Dolna, Tymbark, Rupniów d. dostarczenie materiałów dydaktycznych, przechodzących na własność uczestnika kursu oraz niezbędny sprzęt, w tym dostęp do komputerów z programem z przykładowymi testami (nie dopuszcza się kserowania podręcznika), e. przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego i wydanie stosownych zaświadczeń, f. wykonanie kompletu fotografii do dokumentów dla każdego z uczestników, g. opłacenie jednego egzaminu państwowego w wybranym przez kursanta Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W przypadku nie uzyskania przez uczestnika pozytywnego wyniku z egzaminu, kolejne egzaminy opłacane są ze środków własnych uczestnika. h. wypożyczenie samochodu na czas egzaminu dla osób wymagających samochodu dostosowanego do rodzaju niepełnosprawności (w przypadku 3 osób). Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Oznaczenia budynków oraz pomieszczeń, w których będą się odbywały zajęcia poprzez wywieszenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu, które dostarczy Zamawiający, poinformowania uczestników szkolenia o jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie prezentacji, umieszczenia obowiązujących logotypów EFS i PO KL na dokumentach dotyczących realizowanego kursu w tym materiałach szkoleniowych i edukacyjnych, 2) Przeprowadzenia badania ankietowego wszystkich uczestników szkolenia dotyczącego przeprowadzonego szkolenia (ankieta oceniająca treści programowe,

5 trenerów i organizację szkolenia), 3) Szczegółowego dokumentowania wydatków poniesionych w związku z realizacją szkolenia, 4) Bieżącego informowania na piśmie tj. w ciągu 2 dni od dnia zdarzenia wykonawcy o przypadkach nieobecności na szkoleniu osób skierowanych oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób, 5) Wydania zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia/kursu uprawniających do wykonywania zawodu oznakowanych logotypem EFS i PO KL oraz certyfikatów, pod warunkiem zdania przez uczestnika egzaminów wewnętrznych. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia: 1) w przypadku gdy uczestnik kursu nie mógł brać udziału w kursie z uwagi na nie uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, w takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za ten element zamówienia, 2) w przypadku gdy uczestnik kursu nie otrzyma zaświadczenia z ukończenia zajęć teoretycznych, w takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za elementy zamówienia: badanie lekarskie i szkolenie teoretyczne, 3) w przypadku gdy uczestnik kursu nie otrzyma zaświadczenia z ukończenia zajęć praktycznych a tym samym nie będzie mógł przystąpić do egzaminu państwowego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o wysokość opłaty za egzamin oraz koszt dodatkowych 8 godzin szkolenia. 4) W przypadku, gdy uczestnik zda egzamin państwowy w pierwszym terminie, wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za dodatkowe 8 godzin nauki jazdy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji umowy liczby osób objętych szkoleniem, w takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę osób. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: a) termin wykonania zadania częściowego nr.1: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dn r. z min.1 przerwą w czasie każdych zajęć. b) termin wykonania zadania częściowego nr.2: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie od dn. do dn r.przy czym część praktyczna powinna być dostosowana do możliwości czasowych uczestników, przy czym: - badanie lekarskie i czas na wyrobienie profilu PKK w dn r r. - zajęcia teoretyczne, grupowe do dn.: r. - zajęcia praktyczne i pierwszy termin egzaminu praktycznego do dn r.

6 - ewentualnie dodatkowe zajęcia praktyczne do dn r. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym dla zadania częściowego nr 2 Wykonawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek szkolenia kierowców, prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem zgodnie z art. 103 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2 Wiedza i doświadczenie posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3 Potencjał techniczny Wyłącznie dla zadania nr 2: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże w przedłożonym do oferty wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, że posiada dostęp do: 1) co najmniej 1 sali szkoleniowej dostępnej dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Limanowa, 2) placu manewrowego, 3) min. 1 samochodu dostosowanego do jazdy dla osób niepełnosprawnych (1-os. diplegia - niepełnosprawność kończyn dolnych, porusza się przy pomocy kul łokciowych; 1-os. wrodzona wada genetyczna-dysplazja, deformacja i skrócenie kończyn dolnych oraz tułowia, skrócenie kończyn górnych, wzrost 100,05 cm, osoba porusza się na wózku inwalidzkim; 1-os. wzrost ok. 140 cm) 4) min. 2 pojazdów - określonych w rozdziale drugim Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr

7 217 poz ze zm.) Na potwierdzenie spełniania w warunku Wykonawca przedłoży Wykaz narzędzi stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże w przedstawionym do oferty wykazie osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, że ma do dyspozycji osoby posiadające kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca wykaże, iż dysponuje: 1) co najmniej 1 osobą trenera/ szkoleniowca/instruktora o wykształceniu kierunkowym co najmniej wyższym licencjackim związanym z przedmiotem zamówienia oraz posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w postaci przeprowadzonych co najmniej 2 szkoleń/kursów odpowiadających swoim rodzajem (tematyką szkolenia oraz długością trwania) szkoleniu dla zadania częściowego nr 1 2) co najmniej 2 instruktorami posiadającymi wpis do ewidencji instruktorów zgodnie z art. 105 ust. 2 i art. 106 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a także posiadającym doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej 6 miesięcy i przeprowadzenia kursu dla min.10 osób dla zadania częściowego nr 2 Spełnianie warunku Wykonawca wykaże przedkładając wykaz osób oraz Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: Lp. Wymagany dokument 1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 4 do SIWZ. 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 5 do SIWZ. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

8 Wymagany dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów o którym mowa w pkt 7.2 Lp 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu - Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Poz. 231). Inne wymagane dokumenty: Lp. Wymagany dokument 1 Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nr Nazwa kryterium Waga 1 Cena (koszt) 100 % Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 138, I piętro budynek B do dnia do godz. 9:00. Termin związania ofertą: 30 dni Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań częściowych. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

9 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Limanowa dnia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz warsztatów z zakresu auditu wewnętrznego SZJ i SZBI w ramach projektu pn.: Wyższa jakość i wzrost

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr ref. postępowania: X-271-04/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Kursy zawodowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 219997-2014; data zamieszczenia: 17.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo