REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w Krakowie, ul. Skośna 12, Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: , REGON: Sklep Internetowy Serwis i sklep internetowy powadzony przez GEOD znajdujący się pod adresem: sklep.geod.pl 3. Regulamin niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego sklep.geod.pl, określający zasady i warunki sprzedaży w Sklepie Internetowym. 4. Klient - nabywca towarów oferowanych do sprzedaży przez GEOD za pośrednictwem Sklepu Internetowego, lub korzystający z usług Sklepu Internetowego; osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która oświadczyła, że znany jest jej Regulamin korzystania ze sklepu i akceptuje go a ponadto wyraziła zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.) na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym w celach korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem. 5. Konto strona w Sklepie Internetowym, do której Klient uzyskuje dostęp po zalogowaniu się przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, służąca dokonywaniu transakcji w Sklepie Internetowym oraz zawierająca dane o dokonanych przez Klienta transakcjach w Sklepie Internetowym oraz jego dane osobowe. 6. Konsument Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z GEOD niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym. 7. Produkty - produkty i usługi oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym na zasadach i warunkach określonych niniejszym Regulaminie. 8. Dział Obsługi Klienta Dział zajmujący się obsługą Klienta Sklepu Internetowego dostępny pod numerem telefonu: (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient) oraz adresem 9. Dni robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 10. Strony Klient i GEOD. 2. WARUNKI OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży Produktów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. 2. GEOD za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy następujące usługi: a) Przeglądanie i zapoznanie się z Produktami oferowanymi przez GEOD do sprzedaży b) Dostęp do indywidualnego Konta c) Umożliwienie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego d) Umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy e) Udzielanie Klientom informacji dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym f) Dostarczanie Klientom informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe przy spełnieniu przez system teleinformatyczny Klienta następujących parametrów technicznych: a) Zastosowanie najnowszej wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome b) Minimalna rozdzielczość ekranu: pikseli c) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej ( ) 4. Klient ma nieodpłatny dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej: sklep.geod.pl 5. Klient akceptuje Regulamin na stronie sklep.geod.pl przy użyciu stosownego formularza, podczas dokonywania rejestracji lub składania zamówienia.

2 3. DANE OSOBOWE 1. Podanie podczas rejestracji danych osobowych Klienta oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta, możliwości składania przez Klienta zamówień w Sklepie Internetowym, prawidłowej realizacji tych zamówień przez GEOD a także świadczenia przez GEOD usług drogą elektroniczną. 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich ujawnienia nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia w Sklepie Internetowym. Klientowi przysługuje prawo wglądu do zebranych i przechowywanych danych osobowych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych powinno być skierowane na adres e- mail: lub w formie pisemnej na adres pocztowy GEOD. 3. Za zgodą Klienta jego dane osobowe są przechowywane w bazie Sklepu Internetowego. GEOD jako Administrator tych danych informuje, iż dane osobowe ujawnione przez Klienta podczas składania zamówienia są chronione i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz z późn. zm.) w celach niezbędnych dla realizacji zamówienia jak również w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 4. GEOD jako Administrator podanych danych osobowych informuje, iż zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom lub podmiotom trzecim, z wyjątkiem przekazania niezbędnych danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów tj. firmom kurierskim lub przewozowym. 5. Ujawnione dane osobowe na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 ww. ustawy wykorzystywane są również dla prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora tych danych, w tym dla celów marketingowych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń GEOD z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 4. REJESTRACJA, ZAKŁADANIE i KORZYSTANIE Z KONTA 1. Sprzedaż w Sklepie Internetowym powadzona jest przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Internetu. 2. GEOD świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 3. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna, jednakże niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez GEOD na stronie Sklepu Internetowego oraz rejestracja Klienta w Sklepie Internetowym poprzez założenie Konta. 4. W celu założenia Konta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta treści niniejszego Regulaminu, podanie danych Klienta, hasła oraz adresu a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. 5. Usługa Konta polega na umożliwieniu Klientom - po uprzednim zalogowaniu się - pełnego i prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego. 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania przez Klienta z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego zostaje zawarta pomiędzy GEOD a Klientem w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej rejestrację Konta. 7. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 8. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do: 1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, 2. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów, 3. niedostarczania i niezamieszczania na stronie Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, 4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego poprawnego funkcjonowania, 5. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

3 9. GEOD może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usługi Konta z ważnych powodów. Za ważne powody uważa się w szczególności korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub naruszający jego postanowienia. 10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie do GEOD za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub w formie pisemnej na adres pocztowy GEOD żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem adresu zarejestrowanego w Sklepie Internetowym. 11. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust.9 i 10 wynosi 14 dni. 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez Klienta lub GEOD, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron skutkuje zablokowaniem i usunięciem Konta ze Sklepu Internetowego. Nie wypływa to na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy. 5. SPRZEDAŻ 6. Informacje o Produktach podane na stronie, pod którą znajduje się Sklep Internetowy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, tj. w chwili wysłania przez GEOD Klientowi potwierdzenia złożenia zamówienia na zasadach opisanych poniżej. 7. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. 8. GEOD oferuje prezentowane w Sklepie Internetowym Produkty według cen przypisanych do poszczególnych Produktów i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 9. Podane ceny Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 10. Podane ceny Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym nie obejmują montażu i szkolenia w zakresie obsługi. 11. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które ponosi zamawiający Klient. 12. Koszt dostawy Produktów o standardowych wymiarach, których waga nie przekracza 1000 kg jest podany przy opisie każdego z Produktów. 13. W przypadku Produktów o wyższej wadze lub niestandardowych wymiarach koszty dostawy są ustalane dla zmówienia indywidualnie i są wskazywane przez GEOD każdorazowo w wiadomości , wysyłanej do Klienta po złożeniu przez niego zamówienia. Klient może zaakceptować lub odmówić akceptacji kosztów dostawy poprzez zalogowanie się do indywidualnego Konta. Brak akceptacji kosztów dostawy powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. 14. W przypadku Produktów o niestandardowych wymiarach informacja o konieczności doliczenia i obowiązku poniesienia dodatkowych kosztów dostawy przez Klienta jest zawarta w opisie Produktu. 15. W celu złożenia zamówienia Klient powinien za pośrednictwem Sklepu Internetowego skompletować zamówienie za pomocą przycisku Dodaj do koszyka, wybrać sposób płatności i dostawy, wypełnić formularz zamówienia, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie Sklepu Internetowego by zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie przycisku Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Naciśnięcie na przycisk Zamówienie z obowiązkiem zapłaty oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 16. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Jest to moment zawarcia umowy. Potwierdzając złożenie zamówienia GEOD podaje Klientowi numer, przedmiot, wartość zamówienia uwzględniającą koszty transportu, sposób zapłaty i dostawy oraz dane do przelewu. Termin wysłania potwierdzenia złożonego zamówienia, może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy jego upływ przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego. 17. W przypadku zamówień opłacanych i dostarczanych za pobraniem, towar będący przedmiotem zamówienia uważa się za sprzedany w chwili wydania towaru Klientowi, po wniesieniu przez Klienta do rąk kuriera opłaty w kwocie podanej potwierdzeniu złożonego zamówienia. 18. Dokonując przelewu należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia numer zamówienia.

4 19. W przypadku odbioru osobistego towar będący przedmiotem zamówienia uważa się za sprzedany z chwilą dokonania zapłaty i odbioru towaru. 20. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. 21. Na każdym etapie sprzedaży możliwy jest kontakt z Działem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego. 22. GEOD może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy na jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia Działowi Obsługi Sklepu Internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych, licząc od momentu pierwszej próby kontaktu. 23. Zamówienia nieopłacone przez 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia będą anulowane, a GEOD nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmawia jego realizacji. 24. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. W takim wypadku GEOD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę bądź jakichkolwiek dodatkowych opłat pobieranych przez Bank Klienta. 25. Klient, który złożył zamówienie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu może anulować zamówienie aż do momentu jego opłacenia przez Klienta, a w przypadku wybrania przez Klienta opcji wysyłki towaru przesyłką kurierską za pobraniem, aż do momentu nadania przez GEOD przesyłki z przedmiotem zamówienia. Anulowanie zamówienia powinno być dokonane poprzez zalogowanie się Klienta do jego indywidualnego Konta i wybór przycisku Anuluj zamówienie lub poprzez wysłanie pisemnej informacji o anulowaniu zamówienia na adres Anulowanie przez Klienta zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie jest bezpłatne, a GEOD nie nalicza z tego tytułu żadnych opłat. 6. FORMY PŁATNOŚCI 1. Forma płatności za zakupione Produkty w Sklepie Internetowym jest zdefiniowana przy każdym towarze indywidualnie. 2. Dopuszcza się następujące formy płatności w Sklepie Internetowym: przedpłata 100% ceny przed wysyłką towaru kurierem lub odbiorem osobistym, dokonana przelewem na rachunek bankowy GEOD wysyłka towaru kurierem za pobraniem płatność gotówką w kasie GEOD (wyłącznie w przypadku wybrania opcji odbioru osobistego). 7. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY 1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Sposoby dostawy to: przesyłka kurierska, odbiór osobisty lub inna forma odbioru uzgodniona indywidualnie przez Klienta i GEOD. 3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane w dni robocze. 4. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego wynosi maksymalnie 3 dni robocze licząc od dnia: 1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia opcji płatności przelewem licząc od dnia dokonania wpłaty przez Klienta, tj. od dnia uznania rachunku bankowego GEOD 2) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności za pobraniem lub płatności gotówką w kasie GEOD licząc od dnia wysłania przez GEOD do Klienta wiadomości elektronicznej z złożonego zamówienia. 5. W przypadku dostawy zamówionego towaru za pomocą przesyłki kurierskiej do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez kuriera. Klient powinien otrzymać przesyłkę kurierską następnego dnia roboczego. 6. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego z siedziby GEOD i płatności gotówką w kasie GEOD, GEOD nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę Klienta w odbiorze przedmiotu zamówienia, niewynikłą z winy GEOD.

5 7. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego miejscem dostawy towaru jest siedziba GEOD. 8. W przypadku wyboru opcji dostawy za pomocą przesyłki kurierskiej towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, po zaksięgowaniu całości wpłaty na rachunku bankowym GEOD. 9. W przypadku chwilowej niedostępności Produktu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a czas realizacji zamówienia zostanie określony z nim indywidualnie. 10. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Zamawiający ma również obowiązek sprawdzić jakość i kompletność dostawy w obecności pracownika firmy kurierskiej. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego lub po uiszczeniu kurierowi pełnej kwoty za dostarczoną przesyłkę (przesyłka za pobraniem). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora/kuriera i zgłosić ten fakt pisemnie do GEOD. 11. GEOD nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. 8. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy przez Konsumenta rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wykonaniu której GEOD wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy 3. Wskazane w ust. 1 powyżej ustawowe prawo odstąpienia od umowy Konsument może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu drogą pocztową na adres GEOD lub adres jak również poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy GEOD lub adres 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim GEOD przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował GEOD o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres pocztowy GEOD, z dopiskiem Zwrot. 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 8. Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany pod adres: GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik, ul. Skośna 12, Kraków z dopiskiem Zwrot lub zwrócony osobiście w sklepie stacjonarnym GEOD. 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 10. W przypadku odstąpienia od umowy GEOD niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez GEOD.

6 11. GEOD dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 12. GEOD może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania na poprawny adres, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli GEOD wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez GEOD utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 3) w której Konsument wyraźnie żądał, aby GEOD do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli GEOD świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 9. GWARANCJE i PROCEDURA REKLAMACJI 1. GEOD jest zobowiązany do dostarczenia Klientom zamówionych towarów bez wad fizycznych i prawnych. Za wady towaru GEOD ponosi wobec Klientów odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 2. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. 3. Zgłoszenie gwarancyjne należy kierować pisemnie na adres siedziby GEOD lub do Działu Obsługi Klienta Sklepu Internetowego. Każde zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać dołączony dokument potwierdzający zakup Produktu, opis wady i okoliczności jej wykrycia oraz dane podmiotu zgłaszającego reklamację (nazwę lub imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, kontaktowy numer telefonu). 4. W każdym przypadku gwarancją nie są objęte wady wynikające z naturalnego zużycia poszczególnych elementów Produktu lub całego Produktu, wadliwego działania lub uszkodzenia Produktu spowodowanego jego niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem, jak również wady spowodowane niedbałością Klienta lub stosowaniem Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem albo przepisami bezpieczeństwa, wady spowodowane mechanicznym uszkodzeniem wyrobu. 5. Wszelkie koszty wysyłki towaru na adres GEOD, w tym koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia na czas transportu a także innym ryzykiem z tym związanym ponosi Klient. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana koszty te zostaną Klientowi zwrócone. 6. Zdjęcia produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. Jest to spowodowane ciągłym rozwojem technologicznym naszych produktów. 7. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego GEOD i Klienta (np. kolorystyka wyrobu) nie mogą być podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

7 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej Klientowi na podstawie odrębnych zgód mogą być przesyłane wiadomości, newsletter oraz informacje handlowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.). 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 3. GEOD zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez jego przesłanie na adres pocztowy GEOD lub drogą poczty elektronicznej na adres: GEOD z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. 4. Regulamin sklepu jest ważny od r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL 1 Informacje ogólne. 1. Sklep internetowy BIG-AGRO.PL (dalej jako Sklep Internetowy ) prowadzony jest przez AGRIVISION ARMAND BRUNO SZARA, posiadającego NIP 7422192818,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN Sklep Internetowy CHROME-DESIGN działający pod adresem www.chrome-design.pl jest platformą prowadzoną przez: KT S.C. Jakub Trybus, Tomasz Mencfeld 62-080 Tarnowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUBQUIZ.PL 1. Definicje 2. Postanowienia ogólne 3. Rejestracja 4. Zasady korzystania ze sklepu 5. Zasady i formy płatności 6. Realizacja zamówień 7. Warunki dostawy 8. Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek. Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. tj. od wejścia w życie ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez:

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Chasing Lands Clothes Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: Lidię Okruta prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.stopkapress.com.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. SPRZEDAWCA - firma BEA Beata Suska adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Wiklinowa 30, Kiełpin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAJKOWA CHATKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAJKOWA CHATKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAJKOWA CHATKA Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: I. Definicje 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. Sklep internetowy OMEDIKA, działający pod adresem www.omedika.pl prowadzony jest przez Bartosza Tomalę i Krzysztofa Żaka, prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r.

REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r. REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego whitemagic.pl

Regulamin sklepu internetowego whitemagic.pl Regulamin sklepu internetowego whitemagic.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.whitemagic.pl jest prowadzony przez Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową Sabina Biernacka

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy MOYE prowadzony jest przez MOYE spółka cywilna M.Wyszomierska M.Wyszomierska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu DOKTOR REMONT

Regulamin serwisu DOKTOR REMONT Regulamin serwisu DOKTOR REMONT Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w związku z serwisem DOKTOR REMONT. 1 Definicje 1. Konsument osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.k lockowo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Sklep świadczy następujące usługi:

2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Sklep świadczy następujące usługi: REGULAMIN E SKLEPU kominysystem.pl z dnia 18.03.2015 I. Definicje 1. Sklep serwis i sklep internetowy działający pod adresem: http://kominysystem.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH Regulamin sklepu internetowego HANDTECH 1. Dane identyfikacyjne Sklep internetowy działający pod adresem www.handtech.pl prowadzony jest przez Handtech Maciej Szczepański z siedzibą w Poznaniu, ul. Raszkowska

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU 1000PODLOG.PL

REGULAMIN SKLEPU 1000PODLOG.PL REGULAMIN SKLEPU 1000PODLOG.PL 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.1000podlog.pl prowadzony jest przez JAROSŁAWA SOBIERAJA prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Kotly.com

Regulamin sklepu internetowego Kotly.com Regulamin sklepu internetowego Kotly.com 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa zasady składania, realizacji i reklamacji zamówień w sklepie internetowym Kotly.com. 1.2 Operatorem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.e-antywirusy.pl/ obowiązujący od 25.12.2014r. 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: probit.net Piotr Kuczyński z siedzibą w 86-005 Zielonka, Świetlikowa

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obiciowe24.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obiciowe24.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. REGULAMIN Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obiciowe24.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Regulamin Sklepu Internetowego obiciowe24.pl I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Swiece-Zaplonowe.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

Regulamin sklepu internetowego Swiece-Zaplonowe.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku Regulamin sklepu internetowego Swiece-Zaplonowe.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku I. Warunki ogólne 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://www.swiece-zaplonowe.pl/

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

- witrynę Sklepu Internetowego pod adresem: www.esencja-zdrowia.com.pl. - zamówienie przekazane na adres email: kontakt@esencja-zdrowia.com.

- witrynę Sklepu Internetowego pod adresem: www.esencja-zdrowia.com.pl. - zamówienie przekazane na adres email: kontakt@esencja-zdrowia.com. 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego. Sprzedającym jest Izabela Zalewska El Ghamry prowadząca działalność pod nazwą ESENCJA Izabela Zalewska

Bardziej szczegółowo

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ SIEDZIBA FIRMY: NAZWA FIRMY: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ ORGAN REJESTRUJĄCY FIRMĘ: PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu beading.pl obowiązujący dla zamówień złożonych przed 25.12.2014. Informacje wstępne

Regulamin sklepu beading.pl obowiązujący dla zamówień złożonych przed 25.12.2014. Informacje wstępne Regulamin sklepu beading.pl obowiązujący dla zamówień złożonych przed 25.12.2014 Informacje wstępne 1. Właścicielem sklepu internetowego beading.pl jest firma: GALERIA MARGO Małgorzata Grzesiak, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY Niniejszy Regulamin można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej i zapisanie na odpowiednim

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.okrill3.eu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.okrill3.eu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.okrill3.eu Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod sklep.farmaswietokrzyska.pl.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod sklep.farmaswietokrzyska.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Farma Świętokrzyska z 27.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin: I. Postanowienia ogólne:

Regulamin: I. Postanowienia ogólne: Regulamin: I. Postanowienia ogólne: 1. Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem portalu allegro.pl prowadzony jest przez : Inicjatywa Handlowo-Usługowa Andrzej Bogusławski z siedzibą: 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego najtanszysport.pl

Regulamin Sklepu Internetowego najtanszysport.pl Regulamin Sklepu Internetowego najtanszysport.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.ligeroo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku.

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Postanowienia Ogólne Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.shopgold.pl prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Składalnia, dostępny pod adresem internetowym http://skladalnia.pl/ prowadzony jest przez Jagodę Gołębiewską, prowadzącą działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.sklepnazdrowie.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEGASOFT.PL z dnia 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEGASOFT.PL z dnia 25.12.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEGASOFT.PL z dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy OMEGASOFT, działający pod adresem www.omegasoft.pl. prowadzony jest przez Bartosza Tomalę i Krzysztofa Żaka prowadzących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.huzior.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.huzior.pl Regulamin Sklepu Internetowego www.huzior.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez BIAMET AG Eugeniusz Malicki, Adam Woroniecki. z siedzibą w Grabówce przy ul. Leszczynowej 2/5,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.krasnal.sklep.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.krasnal.sklep.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.krasnal.sklep.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo