REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w Krakowie, ul. Skośna 12, Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: , REGON: Sklep Internetowy Serwis i sklep internetowy powadzony przez GEOD znajdujący się pod adresem: sklep.geod.pl 3. Regulamin niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego sklep.geod.pl, określający zasady i warunki sprzedaży w Sklepie Internetowym. 4. Klient - nabywca towarów oferowanych do sprzedaży przez GEOD za pośrednictwem Sklepu Internetowego, lub korzystający z usług Sklepu Internetowego; osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która oświadczyła, że znany jest jej Regulamin korzystania ze sklepu i akceptuje go a ponadto wyraziła zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.) na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym w celach korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem. 5. Konto strona w Sklepie Internetowym, do której Klient uzyskuje dostęp po zalogowaniu się przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, służąca dokonywaniu transakcji w Sklepie Internetowym oraz zawierająca dane o dokonanych przez Klienta transakcjach w Sklepie Internetowym oraz jego dane osobowe. 6. Konsument Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z GEOD niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym. 7. Produkty - produkty i usługi oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym na zasadach i warunkach określonych niniejszym Regulaminie. 8. Dział Obsługi Klienta Dział zajmujący się obsługą Klienta Sklepu Internetowego dostępny pod numerem telefonu: (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient) oraz adresem 9. Dni robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 10. Strony Klient i GEOD. 2. WARUNKI OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży Produktów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. 2. GEOD za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy następujące usługi: a) Przeglądanie i zapoznanie się z Produktami oferowanymi przez GEOD do sprzedaży b) Dostęp do indywidualnego Konta c) Umożliwienie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego d) Umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy e) Udzielanie Klientom informacji dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym f) Dostarczanie Klientom informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe przy spełnieniu przez system teleinformatyczny Klienta następujących parametrów technicznych: a) Zastosowanie najnowszej wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome b) Minimalna rozdzielczość ekranu: pikseli c) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej ( ) 4. Klient ma nieodpłatny dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej: sklep.geod.pl 5. Klient akceptuje Regulamin na stronie sklep.geod.pl przy użyciu stosownego formularza, podczas dokonywania rejestracji lub składania zamówienia.

2 3. DANE OSOBOWE 1. Podanie podczas rejestracji danych osobowych Klienta oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta, możliwości składania przez Klienta zamówień w Sklepie Internetowym, prawidłowej realizacji tych zamówień przez GEOD a także świadczenia przez GEOD usług drogą elektroniczną. 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich ujawnienia nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia w Sklepie Internetowym. Klientowi przysługuje prawo wglądu do zebranych i przechowywanych danych osobowych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych powinno być skierowane na adres e- mail: lub w formie pisemnej na adres pocztowy GEOD. 3. Za zgodą Klienta jego dane osobowe są przechowywane w bazie Sklepu Internetowego. GEOD jako Administrator tych danych informuje, iż dane osobowe ujawnione przez Klienta podczas składania zamówienia są chronione i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz z późn. zm.) w celach niezbędnych dla realizacji zamówienia jak również w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 4. GEOD jako Administrator podanych danych osobowych informuje, iż zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom lub podmiotom trzecim, z wyjątkiem przekazania niezbędnych danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów tj. firmom kurierskim lub przewozowym. 5. Ujawnione dane osobowe na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 ww. ustawy wykorzystywane są również dla prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora tych danych, w tym dla celów marketingowych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń GEOD z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 4. REJESTRACJA, ZAKŁADANIE i KORZYSTANIE Z KONTA 1. Sprzedaż w Sklepie Internetowym powadzona jest przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Internetu. 2. GEOD świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 3. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna, jednakże niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez GEOD na stronie Sklepu Internetowego oraz rejestracja Klienta w Sklepie Internetowym poprzez założenie Konta. 4. W celu założenia Konta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta treści niniejszego Regulaminu, podanie danych Klienta, hasła oraz adresu a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. 5. Usługa Konta polega na umożliwieniu Klientom - po uprzednim zalogowaniu się - pełnego i prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego. 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania przez Klienta z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego zostaje zawarta pomiędzy GEOD a Klientem w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej rejestrację Konta. 7. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 8. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do: 1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, 2. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów, 3. niedostarczania i niezamieszczania na stronie Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, 4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego poprawnego funkcjonowania, 5. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

3 9. GEOD może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usługi Konta z ważnych powodów. Za ważne powody uważa się w szczególności korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub naruszający jego postanowienia. 10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie do GEOD za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub w formie pisemnej na adres pocztowy GEOD żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem adresu zarejestrowanego w Sklepie Internetowym. 11. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust.9 i 10 wynosi 14 dni. 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez Klienta lub GEOD, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron skutkuje zablokowaniem i usunięciem Konta ze Sklepu Internetowego. Nie wypływa to na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy. 5. SPRZEDAŻ 6. Informacje o Produktach podane na stronie, pod którą znajduje się Sklep Internetowy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, tj. w chwili wysłania przez GEOD Klientowi potwierdzenia złożenia zamówienia na zasadach opisanych poniżej. 7. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. 8. GEOD oferuje prezentowane w Sklepie Internetowym Produkty według cen przypisanych do poszczególnych Produktów i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 9. Podane ceny Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 10. Podane ceny Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym nie obejmują montażu i szkolenia w zakresie obsługi. 11. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które ponosi zamawiający Klient. 12. Koszt dostawy Produktów o standardowych wymiarach, których waga nie przekracza 1000 kg jest podany przy opisie każdego z Produktów. 13. W przypadku Produktów o wyższej wadze lub niestandardowych wymiarach koszty dostawy są ustalane dla zmówienia indywidualnie i są wskazywane przez GEOD każdorazowo w wiadomości , wysyłanej do Klienta po złożeniu przez niego zamówienia. Klient może zaakceptować lub odmówić akceptacji kosztów dostawy poprzez zalogowanie się do indywidualnego Konta. Brak akceptacji kosztów dostawy powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. 14. W przypadku Produktów o niestandardowych wymiarach informacja o konieczności doliczenia i obowiązku poniesienia dodatkowych kosztów dostawy przez Klienta jest zawarta w opisie Produktu. 15. W celu złożenia zamówienia Klient powinien za pośrednictwem Sklepu Internetowego skompletować zamówienie za pomocą przycisku Dodaj do koszyka, wybrać sposób płatności i dostawy, wypełnić formularz zamówienia, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie Sklepu Internetowego by zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie przycisku Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Naciśnięcie na przycisk Zamówienie z obowiązkiem zapłaty oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 16. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Jest to moment zawarcia umowy. Potwierdzając złożenie zamówienia GEOD podaje Klientowi numer, przedmiot, wartość zamówienia uwzględniającą koszty transportu, sposób zapłaty i dostawy oraz dane do przelewu. Termin wysłania potwierdzenia złożonego zamówienia, może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy jego upływ przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego. 17. W przypadku zamówień opłacanych i dostarczanych za pobraniem, towar będący przedmiotem zamówienia uważa się za sprzedany w chwili wydania towaru Klientowi, po wniesieniu przez Klienta do rąk kuriera opłaty w kwocie podanej potwierdzeniu złożonego zamówienia. 18. Dokonując przelewu należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia numer zamówienia.

4 19. W przypadku odbioru osobistego towar będący przedmiotem zamówienia uważa się za sprzedany z chwilą dokonania zapłaty i odbioru towaru. 20. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. 21. Na każdym etapie sprzedaży możliwy jest kontakt z Działem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego. 22. GEOD może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy na jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia Działowi Obsługi Sklepu Internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych, licząc od momentu pierwszej próby kontaktu. 23. Zamówienia nieopłacone przez 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia będą anulowane, a GEOD nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmawia jego realizacji. 24. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. W takim wypadku GEOD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę bądź jakichkolwiek dodatkowych opłat pobieranych przez Bank Klienta. 25. Klient, który złożył zamówienie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu może anulować zamówienie aż do momentu jego opłacenia przez Klienta, a w przypadku wybrania przez Klienta opcji wysyłki towaru przesyłką kurierską za pobraniem, aż do momentu nadania przez GEOD przesyłki z przedmiotem zamówienia. Anulowanie zamówienia powinno być dokonane poprzez zalogowanie się Klienta do jego indywidualnego Konta i wybór przycisku Anuluj zamówienie lub poprzez wysłanie pisemnej informacji o anulowaniu zamówienia na adres Anulowanie przez Klienta zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie jest bezpłatne, a GEOD nie nalicza z tego tytułu żadnych opłat. 6. FORMY PŁATNOŚCI 1. Forma płatności za zakupione Produkty w Sklepie Internetowym jest zdefiniowana przy każdym towarze indywidualnie. 2. Dopuszcza się następujące formy płatności w Sklepie Internetowym: przedpłata 100% ceny przed wysyłką towaru kurierem lub odbiorem osobistym, dokonana przelewem na rachunek bankowy GEOD wysyłka towaru kurierem za pobraniem płatność gotówką w kasie GEOD (wyłącznie w przypadku wybrania opcji odbioru osobistego). 7. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY 1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Sposoby dostawy to: przesyłka kurierska, odbiór osobisty lub inna forma odbioru uzgodniona indywidualnie przez Klienta i GEOD. 3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane w dni robocze. 4. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego wynosi maksymalnie 3 dni robocze licząc od dnia: 1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia opcji płatności przelewem licząc od dnia dokonania wpłaty przez Klienta, tj. od dnia uznania rachunku bankowego GEOD 2) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności za pobraniem lub płatności gotówką w kasie GEOD licząc od dnia wysłania przez GEOD do Klienta wiadomości elektronicznej z złożonego zamówienia. 5. W przypadku dostawy zamówionego towaru za pomocą przesyłki kurierskiej do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez kuriera. Klient powinien otrzymać przesyłkę kurierską następnego dnia roboczego. 6. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego z siedziby GEOD i płatności gotówką w kasie GEOD, GEOD nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę Klienta w odbiorze przedmiotu zamówienia, niewynikłą z winy GEOD.

5 7. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego miejscem dostawy towaru jest siedziba GEOD. 8. W przypadku wyboru opcji dostawy za pomocą przesyłki kurierskiej towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, po zaksięgowaniu całości wpłaty na rachunku bankowym GEOD. 9. W przypadku chwilowej niedostępności Produktu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a czas realizacji zamówienia zostanie określony z nim indywidualnie. 10. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Zamawiający ma również obowiązek sprawdzić jakość i kompletność dostawy w obecności pracownika firmy kurierskiej. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego lub po uiszczeniu kurierowi pełnej kwoty za dostarczoną przesyłkę (przesyłka za pobraniem). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora/kuriera i zgłosić ten fakt pisemnie do GEOD. 11. GEOD nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. 8. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy przez Konsumenta rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wykonaniu której GEOD wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy 3. Wskazane w ust. 1 powyżej ustawowe prawo odstąpienia od umowy Konsument może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu drogą pocztową na adres GEOD lub adres jak również poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy GEOD lub adres 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim GEOD przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował GEOD o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres pocztowy GEOD, z dopiskiem Zwrot. 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 8. Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany pod adres: GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik, ul. Skośna 12, Kraków z dopiskiem Zwrot lub zwrócony osobiście w sklepie stacjonarnym GEOD. 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 10. W przypadku odstąpienia od umowy GEOD niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez GEOD.

6 11. GEOD dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 12. GEOD może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania na poprawny adres, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli GEOD wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez GEOD utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 3) w której Konsument wyraźnie żądał, aby GEOD do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli GEOD świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 9. GWARANCJE i PROCEDURA REKLAMACJI 1. GEOD jest zobowiązany do dostarczenia Klientom zamówionych towarów bez wad fizycznych i prawnych. Za wady towaru GEOD ponosi wobec Klientów odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 2. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. 3. Zgłoszenie gwarancyjne należy kierować pisemnie na adres siedziby GEOD lub do Działu Obsługi Klienta Sklepu Internetowego. Każde zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać dołączony dokument potwierdzający zakup Produktu, opis wady i okoliczności jej wykrycia oraz dane podmiotu zgłaszającego reklamację (nazwę lub imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, kontaktowy numer telefonu). 4. W każdym przypadku gwarancją nie są objęte wady wynikające z naturalnego zużycia poszczególnych elementów Produktu lub całego Produktu, wadliwego działania lub uszkodzenia Produktu spowodowanego jego niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem, jak również wady spowodowane niedbałością Klienta lub stosowaniem Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem albo przepisami bezpieczeństwa, wady spowodowane mechanicznym uszkodzeniem wyrobu. 5. Wszelkie koszty wysyłki towaru na adres GEOD, w tym koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia na czas transportu a także innym ryzykiem z tym związanym ponosi Klient. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana koszty te zostaną Klientowi zwrócone. 6. Zdjęcia produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. Jest to spowodowane ciągłym rozwojem technologicznym naszych produktów. 7. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego GEOD i Klienta (np. kolorystyka wyrobu) nie mogą być podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

7 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej Klientowi na podstawie odrębnych zgód mogą być przesyłane wiadomości, newsletter oraz informacje handlowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.). 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 3. GEOD zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez jego przesłanie na adres pocztowy GEOD lub drogą poczty elektronicznej na adres: GEOD z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. 4. Regulamin sklepu jest ważny od r.

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DRECOTTON.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny DRECOTTON.pl i Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.suprabike.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Maciejczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.rehabmed.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.rehabmed.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.rehabmed.com.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo