1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu."

Transkrypt

1 REGULAMIN PORTALU WEARDROBE 1. DEFINICJE 1. Portal / Serwis prowadzony przez Właściciela Portalu serwis internetowy, działający pod domeną WEARDROBE.PL, znajdujący się pod adresem w ramach którego świadczone są Usługi. 2. Właściciel Portalu Weardrobe Łaba, Kudłacik Sp. J. z siedzibą w Piasek, ul. Jasna 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Katowice - wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych w ramach Portalu. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego (prawnego opiekuna). Osoby fizyczne pozbawione zdolności do czynności prawnych nie mogą korzystać z Usług świadczonych w ramach Portalu. 4. Normal User wyłącznie Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. 5. Commercial User każdy Użytkownik, który zdecyduje się na założenie konta komercyjnego, w tym konsument w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. 6. Informacja Handlowa informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz z późn. zm.). 7. Usługi świadczone w ramach Portalu, na zasadach w nim wskazanych, w szczególności następujące usługi: usługa, polegająca na udostępnianiu w ramach Portalu miejsca, w którym Użytkownik może kupować, sprzedawać lub wymieniać Towary, a także Usługi marketingowe, takie jak: duży baner, mozaika, mały baner, newsletter, social media, pakiet marketingowy, promowanie oferty UP, wskazane w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 9. Dane wszelkie treści oraz materiały, w szczególności zdjęcia, ilustracje, opisy, pliki multimedialne, opinie oraz komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w ramach Portalu. 10. Dane Osobowe dane Użytkownika zgromadzone w wyniku korzystania przez niego z Portalu, pozwalające na jego identyfikację, w tym dane firmy Commercial User. 11. Konto dostępna dla Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu się, część Portalu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację Danych Osobowych oraz innych Danych Użytkownika, a także na śledzenie własnej aktywności na Portalu. 12. Kupujący Użytkownik składający Zamówienie w odpowiedzi na Ofertę Sprzedającego. 13. Sprzedający / Sprzedawca Użytkownik wystawiający Towar na sprzedaż lub zamianę.

2 14. Oferta zamieszczony na Portalu przez Sprzedającego, w celu dokonania Transakcji Towar, wraz z opisem zawierającym proponowane warunki Transakcji. 15. Transakcja - umowa cywilnoprawna (w szczególności umowa sprzedaży lub zamiany), której przedmiotem jest Towar, zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Portalu, na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami, realizowana w ramach Portalu, jako BUY (w tym z opcją MAKE OFFER ) lub SWAP. 16. Towar przedmiot Oferty stanowiący własność Użytkownika, który zamieścił go na Portalu, w szczególności odzież, dodatki, w tym buty, biżuteria, nakrycia głowy oraz wszelkie inne akcesoria związane z branżą odzieżową. 17. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną umowa zawarta z chwilą Rejestracji pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem. 18. Formularz Rejestracyjny formularz zgłoszeniowy służący do Rejestracji na Portalu, zawierający co najmniej następujące obowiązkowe pola: imię, nazwisko, adres , hasło i login, zamieszczony pod adresem rejestracja. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego poprzedzone jest wskazaniem przez danego Użytkownika właściwej kategorii użytkowników, do której on należy (np. Normal User). 19. Rejestracja moment zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, równoznaczny z wypełnieniem przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego. 20. Weryfikacja czynności opisane w 6 Regulaminu, mające na celu potwierdzenie prawdziwości danych Użytkownika podanych przez niego podczas Rejestracji. 21. Regulamin niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część. 22. Konsument Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U z późn. zm.). 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Portal funkcjonujący pod domeną weardrobe.pl stanowi własność i prowadzony jest przez Właściciela Portalu. 2. W ramach Portalu Użytkownicy mogą przeglądać jego zasoby, a także korzystać ze świadczonych na Portalu Usług, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W szczególności Portal umożliwia Użytkownikom zawieranie drogą elektroniczną - za pośrednictwem strony internetowej, w ramach której Portal jest prowadzony (http:// weardrobe.pl/) - Transakcji, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne. 4. Korzystanie z Portalu polegające wyłącznie na przeglądaniu jego zasobów nie wymaga Rejestracji. 5. Zawieranie Transakcji za pośrednictwem Portalu możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu się Użytkownika na Portalu.

3 3. ZAKRES I MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Portalu, w szczególności zaś: a) ogólne zasady korzystania z Portalu, w tym ze świadczonych w jego ramach Usług, b) obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników, c) obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela Portalu, a także d) zasady zgłaszania reklamacji. 2. Warunkiem korzystania z Portalu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox) znajdującego się pod Formularzem Rejestracyjnym. 3. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją wszystkich jego Załączników, stanowiących integralną część Regulaminu. 5. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się także każde działanie lub zaniechanie Użytkownika zmierzające do ich obejścia. 6. Właściciel Portalu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, poprzez zamieszczenie go na stronie Portalu pod adresem w sposób umożliwiający pobranie tego regulaminu i sporządzenie jego wydruku. 7. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany w ust. 6 powyżej. 4. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu są następujące: a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, b) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz c) posiadanie aktywnego konto poczty W celu korzystania w pełni z wszystkich Usług dostępnych w ramach Portalu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika lub osobę mu bliską, tj. jego rodzica, rodzeństwa lub małżonka, rachunku bankowego służącego do weryfikacji Konta, zgodnie z 6 poniżej. 3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Portalu na skutek korzystania przez Użytkowników z nietypowego sprzętu komputerowego lub sprzętu innego niż wskazany w ust. 1 pkt a) i pkt b) powyżej.

4 5. REJESTRACJA I ZAKŁADANIE KONTA 1. Rejestracja na Portalu jest warunkiem koniecznym do pełnego korzystania przez Użytkownika ze świadczonych w jego ramach Usług, z zastrzeżeniem 6 ust. 1 poniżej. 2. Dla skutecznej Rejestracji niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na stosowanie wszystkich jego postanowień. 3. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego. Podawanie przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym danych nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich jest niezgodne z prawem i zabronione. 4. Rejestracja jest bezpłatna. 5. W wyniku Rejestracji zostaje założone Konto, dostępne wyłącznie dla danego Użytkownika za pomocą unikalnego loginu i hasła: a) hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków, b) login powinien składać się z co najmniej 4, a max. 32 liter (bez polskich znaków). 6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. 7. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników Portalu, ani też udostępniać swojego Konta innym osobom. 8. Użytkownik obowiązany jest zachować w tajemnicy hasło oraz login do swojego Konta. 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę powstałą z tytułu udostępnienia innym podmiotom hasła oraz loginu do swojego Konta. 10. Zmiana hasła do Konta możliwa jest poprzez złożenie przez Użytkownika odpowiedniej dyspozycji w ramach jego Konta. 11. Użytkownik obowiązany jest uaktualniać na bieżąco Dane Osobowe podane w Formularzu Rejestracyjnym. Właściciel Portalu oraz pozostali Użytkownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nich obowiązków, jeżeli jest ono wynikiem błędnych lub nieaktualnych Danych Osobowych lub innych danych podanych przez danego Użytkownika w ramach jego Konta. 12. W przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do prawdziwości i kompletności Danych Osobowych wskazanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym, Właściciel Portalu może odmówić Rejestracji lub zlikwidować Konto danego Użytkownika po jego bezskutecznym wezwaniu do aktualizacji tychże danych. 13. O odmowie Rejestracji Użytkownika lub likwidacji jego Konta na podstawie ust. 12 powyżej, Właściciel Portalu poinformuje danego Użytkownika niezwłocznie po podjęciu decyzji w tej sprawie. 14. W trakcie procesu Rejestracji Użytkownik obowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie odpowiednio w zakresie: a) możliwości przetwarzania przez Właściciela Portalu oraz podmioty z nim współpracujące lub działającego w jego imieniu lub na jego rzecz Danych Osobowych Użytkownika podawanych w trakcie Rejestracji lub następnie zmienionych, w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowaniu Portalu, w tym w szczególności świadczenia Usług, b) zgody na otrzymywanie Informacji Handlowych na adres podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym, oraz

5 c) zgody na wykorzystywanie zamieszczonych przez niego w ramach Portalu Danych w celach promocyjnych i reklamowych Portalu, w szczególności w ramach wysyłanego newslettera, jak również na swoich fanpage ach, prowadzonych w szczególności na takich portalach jak: Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Google+, Twitter, Youtube oraz Vimeo. 15. Wyrażenie przez Użytkownika zgód, o których mowa w ust. 14 powyżej jest dobrowolne, jednak w przypadku zgody wskazanej w pkt a), jej niewyrażenie uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z Portalu w pełnym zakresie, w szczególności w zakresie świadczonych w jego ramach Usług. 16. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego Danych Osobowych w celach, o których mowa w ust. 14 pkt a) oraz zgoda na otrzymywanie Informacji Handlowej, o której mowa w ust. 14 pkt b) powyżej, może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Odwołanie zgody, o której mowa w ust. 14 pkt a) powyżej, jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Usług i stanowi moment rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 18. Rejestracja na Portalu jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 19. Użytkownik uprawniony jest do usunięcia w każdym czasie swojego Konta, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Likwidacja Konta jest równoznaczna z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych Osobowych oraz pozostałych Danych danego Użytkownika. 20. Użytkownik może usunąć swoje Konto wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania tym Kontem. Usunięcie Konta następuje w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia zaznaczenia przez Użytkownika właściwej opcji, o której mowa powyżej. 21. Właściciel Portalu może odmówić usunięcia Konta w przypadku, gdy Użytkownik jest w trakcie realizacji Transakcji, tj. ma oczekujące bądź nierozliczone Transakcje. W takim przypadku usunięcie Konta będzie możliwe po zakończeniu danej Transakcji. 22. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do edycji swoich Danych Osobowych i pozostałych Danych zamieszczonych na swoim Koncie, poprzez złożenie stosownej dyspozycji w ramach tego Konta. 23. W procesie rejestracji, Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, może zarejestrować się wedle swego wyboru, jako Normal User, lub jako Commercial User, z wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z założenia Konta danego rodzaju. 24. W ramach Portalu możliwe jest założenie nie więcej niż (dwóch tysięcy pięciuset) kont komercyjnych, tj. kont podmiotów rejestrujących się na Portalu, jako Commercial User. O przekroczeniu limitu, o którym mowa powyżej, i niemożności założenia nowych kont dla Commercial User, Właściciel Portalu poinformuje na stronach Serwisu.

6 6. WERYFIKACJA KONTA 1. Weryfikacja danego Użytkownika jest dobrowolna, jednak jej niedokonanie skutkuje niemożnością korzystania z takich Usług świadczonych w ramach Portalu, jak sprzedaż Towarów czy Usługi marketingowe, o których mowa w 9 poniżej. 2. W celu Weryfikacji Normal User zobowiązany jest do dokonania przelewu na kwotę 6,50 zł (sześć złotych 50/100) tytułem opłaty weryfikacyjnej na rachunek Właściciela Portalu z prywatnego rachunku bankowego, którego dane takie jak imię, nazwisko i adres zameldowania posiadacza rachunku, będą zgadzały się z danymi podanymi przez Normal User w Formularzu Rejestracyjnym. Użytkownicy posiadający status Commercial User, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, w celu weryfikacji Konta, zobowiązani są do dokonania przelewu na kwotę 13,50 zł (trzynaście złotych 50/100) tytułem opłaty weryfikacyjnej na rachunek Właściciela Portalu z firmowego rachunku bankowego, którego dane takie jak nazwa oraz siedziba firmy będą zgadzały się z danymi podanymi przez Commercial User w Formularzu Rejestracyjnym, lub w przypadku, gdy Commercial User będzie osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, z prywatnego rachunku bankowego, o którym mowa powyżej. 3. Właściciel Portalu może odstąpić od pobrania opłaty weryfikacyjnej od przedsiębiorcy, zarejestrowanego na Portalu jako Commercial User, który współpracuje z Właścicielem Portalu na zasadzie barterowej wymiany usług. 4. W przypadku niezgodności danych podanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym z danymi posiadacza rachunku uzyskanymi w trakcie Weryfikacji, Właściciel Portalu może poprosić Użytkownika o dobrowolne przesłanie skanu dokumentu umożliwiającego potwierdzenie prawdziwości podanych przez niego Danych Osobowych. Skany dokumentów, o których mowa powyżej, służą wyłącznie do celów Weryfikacji Użytkownika i nie są udostępnianie przez Właściciela Portalu jakimkolwiek osobom trzecim. 7. LIKWIDACJA I ZABLOKOWANIE KONTA 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Właściciel Portalu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Portalu (likwidacja Konta) lub ograniczyć dostęp Użytkownika do całości lub części jego zasobów (zablokowanie Konta) ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności gdy Użytkownik: a) podał w Formularzu Rejestracyjnym dane nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych lub praw osób trzecich; c) dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykiety) albo zagrażają lub naruszają dobre imię lub wizerunek Portalu. 2. W przypadku likwidacji Konta bądź jego zablokowania, Właściciel Portalu obowiązany jest poinformować niezwłocznie o tym fakcie danego Użytkownika poprzez wysłanie mu wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym. 3. Likwidacja Konta jest równoznaczna z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych Osobowych oraz pozostałych Danych, a także stanowi moment rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7 4. Użytkownik, który został pozbawiony praw do korzystania z Portalu, zgodnie z ust. 1 powyżej, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody Właściciela Portalu wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku założenia Konta bez zgody Właściciela Portalu, Właściciel Portalu uprawniony jest do natychmiastowego usunięcia Konta z Portalu. 8. ZASADY SKŁADANIA OFERT I ZAWIERANIA TRANSAKCJI 1. Oferta powinna zostać przypisana przez Użytkownika do odpowiedniej kategorii w ramach Towarów oferowanych na Portalu, a następnie oznaczona odpowiednim opisem charakteryzującym właściwości tego Towaru, jego cenę oraz warunki finalizacji Transakcji. 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki). Do ceny zakupu Towaru należy doliczyć koszt dostawy. 3. Zabrania się umieszczania na Portalu Ofert, których przedmiotem są: a) te same Towary stanowiące przedmiot innej Oferty (tzw. dublowanie Ofert), b) Towary będące imitacją produktów markowych, bez właściwego oznaczenia, iż są to Towary nieoryginalne, c) Towary niezgodne z tematyką Portalu, d) Towary stanowiące własność podmiotu innego niż oferujący Użytkownik. 4. Właściciel Portalu uprawniony jest do usunięcia Oferty, której przedmiotem jest Towar wskazany w ust. 3 powyżej. 5. Zdjęcia oferowanych Towarów nie mogą zawierać znaku wodnego lub logo innego serwisu, z którego pochodzą. Zdjęcia Towarów muszą odpowiadać rzeczywistemu wyglądowi oferowanych Towarów. Szczegółowe warunki jakim powinny odpowiadać zdjęcia oferowanych Towarów określa Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 6. Wystawiane na sprzedaż lub wymianę Towary, takie jak używane ubrania, powinny być uprane i uprasowane, a ich stan zużycia powinien być rzetelnie opisany w Ofercie. 7. W przypadku niedopełnienia przez Sprzedającego obowiązków, o których mowa w ust. 5 i ust. 6 powyżej, w tym tych wskazanych w Załączniku nr 4, Właściciel Portalu uprawniony jest do usunięcia wadliwych Ofert z Portalu. 8. Użytkownik dodający Ofertę odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikające z błędów lub nieścisłości w opisie Oferty czy w związku z dodanymi do niej zdjęciami. 9. Użytkownik przed zawarciem Transakcji zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami na jakich Sprzedający dokonuje Transakcji. 10. Z chwilą akceptacji warunków Oferty danego Towaru przez innego niż wystawiający Użytkownika Portalu, poprzez wybranie opcji BUY, Oferta staje się prawnie wiążąca, a pomiędzy Użytkownikami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży tego Towaru, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej. 11. Użytkownik zamieszczający Ofertę na Portalu może zaznaczyć przy wystawianym Towarze opcję SWAP, która informuje pozostałych Użytkowników o możliwości wymiany wystawianego Towaru na inny, stanowiący własność innego Użytkownika. Do zawarcia umowy zamiany Towarów dochodzi pomiędzy Użytkownikami w momencie

8 kiedy Użytkownik zgłaszający propozycję zamiany potwierdzi ostatecznie Transakcję poprzez wybór opcji AKCEPTUJ SWAP, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Użytkownika zamieszczającego Ofertę przedstawionej mu propozycji zamiany bądź przedstawieniu własnej kontroferty. 12. Użytkownik przeglądający Oferty uprawniony jest do złożenia Użytkownikowi, który zamieścił daną Ofertę z możliwością MAKE OFFER, kontroferty z własną propozycją ceny nabycia wystawianego Towaru, poprzez wybór opcji MAKE OFFER. W tym przypadku do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikami dochodzi w momencie akceptacji przez Użytkownika zamieszczającego Ofertę przedstawionej mu kontroferty, poprzez wybór opcji Akceptuję. 13. Oferta może być wycofana przez Użytkownika w dowolnym momencie, jednak nie później niż przed sfinalizowaniem Transakcji. 14. Kupujący w momencie zawarcia Transakcji akceptuje wszystkie warunki ustalone przez Sprzedającego, w tym cenę i koszt wysyłki Towaru wskazane w Ofercie w miejscach do tego przeznaczonych. 15. Płatność za zakupiony Towar oraz dostawa Towaru powinny nastąpić w terminach wskazanym w ramach Oferty przez zamieszczającego ją Użytkownika. 16. Zakazane jest dokonywanie Transakcji fikcyjnych. 17. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych przez właściwe przepisy prawa lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e- mail lub na adres siedziby Sprzedającego podane w Ofercie w przeznaczonych do tego miejscach. 18. Sprzedający będący przedsiębiorcą zobowiązany jest do stosowania wobec Kupującego będącego Konsumentem wszelkich przepisów dotyczących praw konsumentów, w tym w szczególności tego, o którym mowa w ust. 19 poniżej. 19. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży lub zamiany Towaru bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres lub na adres siedziby Sprzedającego podanych w Ofercie w przeznaczonych do tego miejscach. 20. Formularz zwrotu Towaru znajduje się na stronie DetailsServlet?id=WDU %2412%2425&min=1, należy pobrać plik PDF Tekstu ogłoszonego, na końcu Ustawy znajdują się wzory jak należy wypełnić formularz. 21. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży lub zamiany przez Użytkownika będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot umowy sprzedaży lub zamiany stanowią Towary wykraczające poza standardową ofertę Sprzedającego, Towary przygotowane na szczególne zamówienie Kupującego, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, Towary dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, które po jego otwarciu nie mogą być zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, a także Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. 22. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub zamiany umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły. 23. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w

9 terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Użytkownika będącego Konsumentem od umowy sprzedaży lub zamiany. 24. Użytkownik będący Konsumentem powinien dołożyć staranności, aby zwracany przez niego Towar został opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie. 25. Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu ceny zakupu Towaru lub samego Towaru, który otrzymał w wyniku wymiany za inny, wraz z kosztami dostawy - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Użytkownika będącego Konsumentem od umowy sprzedaży lub zamiany. 26. Koszt odesłania Towaru do Sprzedającego pokrywa Kupujący. 9. USŁUGI MARKETINGOWE 1. Poza Usługami umożliwiającymi przeprowadzanie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym Transakcji, w ramach Portalu świadczone mogą być na rzecz Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, następujące Usługi marketingowe: a) DUŻY BANER - baner umieszczony na stronie głównej Portalu, w jego cenie jest również MAŁY BANER, b) MAŁY BANER - baner umieszczony na Portalu, c) BANER PRZY LOGOWANIU baner umieszczony na Portalu, widoczny przy każdorazowym logowaniu się, d) MOZAIKA - zdjęcia konkretnych stylizacji i produktów wyświetlane na sliderze na stronie głównej Portalu, e) NEWSLETTER - informacja o najnowszych produktach, kolekcjach i ofertach danego Użytkownika zamieszczana w newsletterze, f) SOCIAL MEDIA - promowanie produktów i kolekcji danego Użytkownika w różnych kanałach social mediów, np. za pośrednictwem takich serwisów internetowych, jak: Facebook, Instagram, Google+, g) PAKIET MARKETINGOWY - specjalna oferta, na którą składają się różnorodne formy reklamy: DUŻY BANER + MAŁY BANER + NEWSLETTER+ SOCIAL MEDIA (posty na FB i G+), h) UP - możliwość promowania swojej oferty lub przedmiotu w obrębie danej kategorii oraz przy pomocy dodatkowego posta na Portalu. 2. DUŻY BANER i BANER LOGOWANIA mogą wykupić tylko podmioty zarejestrowane na Portalu jako Commercial User. 3. Warunkiem wykupienia DUŻEGO BANERU w cenie 123 zł (stu dwudziestu trzech złotych) za 7 (siedem) dni wyświetlania oraz BANERU LOGOWANIA w cenie 100 zł (stu złotych) za 7 (siedem) dni wyświetlania, zgodnie z Cennikiem stanowią jest udostępnienie materiałów reklamowych dotyczących Portalu na uzgodnionych wspólnie przez Właściciela Portalu i Commercial User kanałach social media Użytkownika wykupującego baner.

10 10. ZASADY ROZLICZEŃ Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z PORTALU 1. Wynagrodzenie należne Właścicielowi Portalu z tytułu Usług świadczonych w ramach Portalu wskazane w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, płatne jest z dołu, przelewem na rachunek bankowy Właściciela Portalu, na podstawie faktury wystawionej na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym Użytkownik zamówił określone Usługi. 2. Płatność wynagrodzenia następuje w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia faktury. Za zapłatę wynagrodzenia uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Właściciela Portalu odpowiednią kwotą wynagrodzenia. 3. Użytkownicy wyrażają zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej. Za dzień doręczenia faktury uważa się datę jej zamieszczenia w zakładce dostępnej w ramach Konta danego Użytkownika. 4. W przypadku zalegania przez Użytkownika z zapłatą wynagrodzenia za co najmniej 2 okresy rozliczeniowe, Właściciel Portalu uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia Konta danego Użytkownika zgodnie z zasadami wskazanymi w 7 powyżej. 11. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA PORTALU ORAZ UŻYTKOWNIKÓW 1. Właściciel Portalu zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług w ramach Portalu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. Właściciel Portalu nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikłe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników lub z powodu przypadku siły wyższej. Ponadto, Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w ramach Portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal, o czym obowiązany jest poinformować Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem. 3. Właściciel Portalu zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich Danych Osobowych oraz pozostałych Danych przekazywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Portalu. 4. Użytkownik zobowiązuje się w ramach Portalu: a) nie dostarczać i nie przekazywać w jakikolwiek sposób treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osób trzecich; b) korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników; c) nie wykorzystywać Portalu w jakikolwiek sposób do przesyłania niezamówionej Informacji Handlowej (spamu); d) korzystać z wszelkich Danych zamieszczonych w ramach Portalu wyłącznie dla swojego osobistego użytku; e) korzystać z Portalu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

11 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących naruszyć w jakikolwiek sposób prywatność innych Użytkowników, w szczególności od zbierania i rozpowszechniania Danych Osobowych oraz innych Danych pozostałych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody. 6. Użytkownik zamieszczając na Portalu Dane zaświadcza, iż przysługują mu w stosunku do nich pełne majątkowe prawa autorskie, oraz że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym prawa tych osób do ich wizerunku. 7. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie publikowanych przez niego Danych (w szczególności zdjęć, opisów oraz nazw Towarów) w celach promocyjnych na stronie Portalu, jak również w innych przeznaczonych do tego miejscach (w szczególności w Internecie, prasie, telewizji). 12. STATUS WŁAŚCICIELA PORTALU PRZY REALIZOWANYCH TRANSAKCJACH 1. Właściciel Portalu w ramach prowadzonego Portalu pełni wyłącznie funkcję dostawcy platformy (serwisu internetowego), za pośrednictwem której dokonywane są Transakcje. 2. Właściciel Portalu w ramach Portalu nie oferuje i nie sprzedaje w imieniu własnym lub cudzym żadnych Towarów i nie jest stroną Transakcji dokonywanych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA PORTALU Z TYTUŁU TRANSAKCJI 1. Właściciel Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdolność każdego z Użytkowników do dokonania Transakcji. 2. Właściciel Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji. Podmiotem, do którego należy kierować wszelkie roszczenia związane z daną Transakcją lub z niej wynikające, w tym te dotyczące zwrotów Towarów, ich reklamacji, gwarancji oraz rękojmi, jak również braku należnej zapłaty, jest odpowiednio Sprzedawca lub Kupujący, będący stroną danej Transakcji. 3. Właściciel Portalu w związku z prowadzeniem Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności, o ile powyższe nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, za: a) prawdziwość i kompletność Danych Osobowych podanych przez Użytkowników, b) prawdziwość, rzetelność i legalność pozostałych Danych zamieszczonych bądź rozpowszechnianych przez Użytkowników w Portalu w dowolnej formie, oraz c) szkodę wynikłą z tytułu nieprzestrzegania przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. 4. W przypadku jakichkolwiek roszczeń skierowanych przez osoby trzecie do Właściciela Portalu z tytułu działań lub zaniechań Użytkowników sprzecznych z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który dopuścił się określonego działania lub zaniechania.

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo