1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu."

Transkrypt

1 REGULAMIN PORTALU WEARDROBE 1. DEFINICJE 1. Portal / Serwis prowadzony przez Właściciela Portalu serwis internetowy, działający pod domeną WEARDROBE.PL, znajdujący się pod adresem w ramach którego świadczone są Usługi. 2. Właściciel Portalu Weardrobe Łaba, Kudłacik Sp. J. z siedzibą w Piasek, ul. Jasna 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Katowice - wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych w ramach Portalu. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego (prawnego opiekuna). Osoby fizyczne pozbawione zdolności do czynności prawnych nie mogą korzystać z Usług świadczonych w ramach Portalu. 4. Normal User wyłącznie Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. 5. Commercial User każdy Użytkownik, który zdecyduje się na założenie konta komercyjnego, w tym konsument w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. 6. Informacja Handlowa informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz z późn. zm.). 7. Usługi świadczone w ramach Portalu, na zasadach w nim wskazanych, w szczególności następujące usługi: usługa, polegająca na udostępnianiu w ramach Portalu miejsca, w którym Użytkownik może kupować, sprzedawać lub wymieniać Towary, a także Usługi marketingowe, takie jak: duży baner, mozaika, mały baner, newsletter, social media, pakiet marketingowy, promowanie oferty UP, wskazane w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 9. Dane wszelkie treści oraz materiały, w szczególności zdjęcia, ilustracje, opisy, pliki multimedialne, opinie oraz komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w ramach Portalu. 10. Dane Osobowe dane Użytkownika zgromadzone w wyniku korzystania przez niego z Portalu, pozwalające na jego identyfikację, w tym dane firmy Commercial User. 11. Konto dostępna dla Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu się, część Portalu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację Danych Osobowych oraz innych Danych Użytkownika, a także na śledzenie własnej aktywności na Portalu. 12. Kupujący Użytkownik składający Zamówienie w odpowiedzi na Ofertę Sprzedającego. 13. Sprzedający / Sprzedawca Użytkownik wystawiający Towar na sprzedaż lub zamianę.

2 14. Oferta zamieszczony na Portalu przez Sprzedającego, w celu dokonania Transakcji Towar, wraz z opisem zawierającym proponowane warunki Transakcji. 15. Transakcja - umowa cywilnoprawna (w szczególności umowa sprzedaży lub zamiany), której przedmiotem jest Towar, zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Portalu, na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami, realizowana w ramach Portalu, jako BUY (w tym z opcją MAKE OFFER ) lub SWAP. 16. Towar przedmiot Oferty stanowiący własność Użytkownika, który zamieścił go na Portalu, w szczególności odzież, dodatki, w tym buty, biżuteria, nakrycia głowy oraz wszelkie inne akcesoria związane z branżą odzieżową. 17. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną umowa zawarta z chwilą Rejestracji pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem. 18. Formularz Rejestracyjny formularz zgłoszeniowy służący do Rejestracji na Portalu, zawierający co najmniej następujące obowiązkowe pola: imię, nazwisko, adres , hasło i login, zamieszczony pod adresem rejestracja. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego poprzedzone jest wskazaniem przez danego Użytkownika właściwej kategorii użytkowników, do której on należy (np. Normal User). 19. Rejestracja moment zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, równoznaczny z wypełnieniem przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego. 20. Weryfikacja czynności opisane w 6 Regulaminu, mające na celu potwierdzenie prawdziwości danych Użytkownika podanych przez niego podczas Rejestracji. 21. Regulamin niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część. 22. Konsument Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U z późn. zm.). 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Portal funkcjonujący pod domeną weardrobe.pl stanowi własność i prowadzony jest przez Właściciela Portalu. 2. W ramach Portalu Użytkownicy mogą przeglądać jego zasoby, a także korzystać ze świadczonych na Portalu Usług, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W szczególności Portal umożliwia Użytkownikom zawieranie drogą elektroniczną - za pośrednictwem strony internetowej, w ramach której Portal jest prowadzony (http:// weardrobe.pl/) - Transakcji, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne. 4. Korzystanie z Portalu polegające wyłącznie na przeglądaniu jego zasobów nie wymaga Rejestracji. 5. Zawieranie Transakcji za pośrednictwem Portalu możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu się Użytkownika na Portalu.

3 3. ZAKRES I MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Portalu, w szczególności zaś: a) ogólne zasady korzystania z Portalu, w tym ze świadczonych w jego ramach Usług, b) obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników, c) obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela Portalu, a także d) zasady zgłaszania reklamacji. 2. Warunkiem korzystania z Portalu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox) znajdującego się pod Formularzem Rejestracyjnym. 3. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją wszystkich jego Załączników, stanowiących integralną część Regulaminu. 5. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się także każde działanie lub zaniechanie Użytkownika zmierzające do ich obejścia. 6. Właściciel Portalu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, poprzez zamieszczenie go na stronie Portalu pod adresem w sposób umożliwiający pobranie tego regulaminu i sporządzenie jego wydruku. 7. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany w ust. 6 powyżej. 4. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu są następujące: a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, b) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz c) posiadanie aktywnego konto poczty W celu korzystania w pełni z wszystkich Usług dostępnych w ramach Portalu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika lub osobę mu bliską, tj. jego rodzica, rodzeństwa lub małżonka, rachunku bankowego służącego do weryfikacji Konta, zgodnie z 6 poniżej. 3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Portalu na skutek korzystania przez Użytkowników z nietypowego sprzętu komputerowego lub sprzętu innego niż wskazany w ust. 1 pkt a) i pkt b) powyżej.

4 5. REJESTRACJA I ZAKŁADANIE KONTA 1. Rejestracja na Portalu jest warunkiem koniecznym do pełnego korzystania przez Użytkownika ze świadczonych w jego ramach Usług, z zastrzeżeniem 6 ust. 1 poniżej. 2. Dla skutecznej Rejestracji niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na stosowanie wszystkich jego postanowień. 3. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego. Podawanie przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym danych nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich jest niezgodne z prawem i zabronione. 4. Rejestracja jest bezpłatna. 5. W wyniku Rejestracji zostaje założone Konto, dostępne wyłącznie dla danego Użytkownika za pomocą unikalnego loginu i hasła: a) hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków, b) login powinien składać się z co najmniej 4, a max. 32 liter (bez polskich znaków). 6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. 7. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników Portalu, ani też udostępniać swojego Konta innym osobom. 8. Użytkownik obowiązany jest zachować w tajemnicy hasło oraz login do swojego Konta. 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę powstałą z tytułu udostępnienia innym podmiotom hasła oraz loginu do swojego Konta. 10. Zmiana hasła do Konta możliwa jest poprzez złożenie przez Użytkownika odpowiedniej dyspozycji w ramach jego Konta. 11. Użytkownik obowiązany jest uaktualniać na bieżąco Dane Osobowe podane w Formularzu Rejestracyjnym. Właściciel Portalu oraz pozostali Użytkownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nich obowiązków, jeżeli jest ono wynikiem błędnych lub nieaktualnych Danych Osobowych lub innych danych podanych przez danego Użytkownika w ramach jego Konta. 12. W przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do prawdziwości i kompletności Danych Osobowych wskazanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym, Właściciel Portalu może odmówić Rejestracji lub zlikwidować Konto danego Użytkownika po jego bezskutecznym wezwaniu do aktualizacji tychże danych. 13. O odmowie Rejestracji Użytkownika lub likwidacji jego Konta na podstawie ust. 12 powyżej, Właściciel Portalu poinformuje danego Użytkownika niezwłocznie po podjęciu decyzji w tej sprawie. 14. W trakcie procesu Rejestracji Użytkownik obowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie odpowiednio w zakresie: a) możliwości przetwarzania przez Właściciela Portalu oraz podmioty z nim współpracujące lub działającego w jego imieniu lub na jego rzecz Danych Osobowych Użytkownika podawanych w trakcie Rejestracji lub następnie zmienionych, w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowaniu Portalu, w tym w szczególności świadczenia Usług, b) zgody na otrzymywanie Informacji Handlowych na adres podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym, oraz

5 c) zgody na wykorzystywanie zamieszczonych przez niego w ramach Portalu Danych w celach promocyjnych i reklamowych Portalu, w szczególności w ramach wysyłanego newslettera, jak również na swoich fanpage ach, prowadzonych w szczególności na takich portalach jak: Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Google+, Twitter, Youtube oraz Vimeo. 15. Wyrażenie przez Użytkownika zgód, o których mowa w ust. 14 powyżej jest dobrowolne, jednak w przypadku zgody wskazanej w pkt a), jej niewyrażenie uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z Portalu w pełnym zakresie, w szczególności w zakresie świadczonych w jego ramach Usług. 16. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego Danych Osobowych w celach, o których mowa w ust. 14 pkt a) oraz zgoda na otrzymywanie Informacji Handlowej, o której mowa w ust. 14 pkt b) powyżej, może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Odwołanie zgody, o której mowa w ust. 14 pkt a) powyżej, jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Usług i stanowi moment rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 18. Rejestracja na Portalu jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 19. Użytkownik uprawniony jest do usunięcia w każdym czasie swojego Konta, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Likwidacja Konta jest równoznaczna z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych Osobowych oraz pozostałych Danych danego Użytkownika. 20. Użytkownik może usunąć swoje Konto wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania tym Kontem. Usunięcie Konta następuje w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia zaznaczenia przez Użytkownika właściwej opcji, o której mowa powyżej. 21. Właściciel Portalu może odmówić usunięcia Konta w przypadku, gdy Użytkownik jest w trakcie realizacji Transakcji, tj. ma oczekujące bądź nierozliczone Transakcje. W takim przypadku usunięcie Konta będzie możliwe po zakończeniu danej Transakcji. 22. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do edycji swoich Danych Osobowych i pozostałych Danych zamieszczonych na swoim Koncie, poprzez złożenie stosownej dyspozycji w ramach tego Konta. 23. W procesie rejestracji, Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, może zarejestrować się wedle swego wyboru, jako Normal User, lub jako Commercial User, z wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z założenia Konta danego rodzaju. 24. W ramach Portalu możliwe jest założenie nie więcej niż (dwóch tysięcy pięciuset) kont komercyjnych, tj. kont podmiotów rejestrujących się na Portalu, jako Commercial User. O przekroczeniu limitu, o którym mowa powyżej, i niemożności założenia nowych kont dla Commercial User, Właściciel Portalu poinformuje na stronach Serwisu.

6 6. WERYFIKACJA KONTA 1. Weryfikacja danego Użytkownika jest dobrowolna, jednak jej niedokonanie skutkuje niemożnością korzystania z takich Usług świadczonych w ramach Portalu, jak sprzedaż Towarów czy Usługi marketingowe, o których mowa w 9 poniżej. 2. W celu Weryfikacji Normal User zobowiązany jest do dokonania przelewu na kwotę 6,50 zł (sześć złotych 50/100) tytułem opłaty weryfikacyjnej na rachunek Właściciela Portalu z prywatnego rachunku bankowego, którego dane takie jak imię, nazwisko i adres zameldowania posiadacza rachunku, będą zgadzały się z danymi podanymi przez Normal User w Formularzu Rejestracyjnym. Użytkownicy posiadający status Commercial User, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, w celu weryfikacji Konta, zobowiązani są do dokonania przelewu na kwotę 13,50 zł (trzynaście złotych 50/100) tytułem opłaty weryfikacyjnej na rachunek Właściciela Portalu z firmowego rachunku bankowego, którego dane takie jak nazwa oraz siedziba firmy będą zgadzały się z danymi podanymi przez Commercial User w Formularzu Rejestracyjnym, lub w przypadku, gdy Commercial User będzie osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, z prywatnego rachunku bankowego, o którym mowa powyżej. 3. Właściciel Portalu może odstąpić od pobrania opłaty weryfikacyjnej od przedsiębiorcy, zarejestrowanego na Portalu jako Commercial User, który współpracuje z Właścicielem Portalu na zasadzie barterowej wymiany usług. 4. W przypadku niezgodności danych podanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym z danymi posiadacza rachunku uzyskanymi w trakcie Weryfikacji, Właściciel Portalu może poprosić Użytkownika o dobrowolne przesłanie skanu dokumentu umożliwiającego potwierdzenie prawdziwości podanych przez niego Danych Osobowych. Skany dokumentów, o których mowa powyżej, służą wyłącznie do celów Weryfikacji Użytkownika i nie są udostępnianie przez Właściciela Portalu jakimkolwiek osobom trzecim. 7. LIKWIDACJA I ZABLOKOWANIE KONTA 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Właściciel Portalu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Portalu (likwidacja Konta) lub ograniczyć dostęp Użytkownika do całości lub części jego zasobów (zablokowanie Konta) ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności gdy Użytkownik: a) podał w Formularzu Rejestracyjnym dane nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych lub praw osób trzecich; c) dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykiety) albo zagrażają lub naruszają dobre imię lub wizerunek Portalu. 2. W przypadku likwidacji Konta bądź jego zablokowania, Właściciel Portalu obowiązany jest poinformować niezwłocznie o tym fakcie danego Użytkownika poprzez wysłanie mu wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym. 3. Likwidacja Konta jest równoznaczna z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych Osobowych oraz pozostałych Danych, a także stanowi moment rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7 4. Użytkownik, który został pozbawiony praw do korzystania z Portalu, zgodnie z ust. 1 powyżej, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody Właściciela Portalu wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku założenia Konta bez zgody Właściciela Portalu, Właściciel Portalu uprawniony jest do natychmiastowego usunięcia Konta z Portalu. 8. ZASADY SKŁADANIA OFERT I ZAWIERANIA TRANSAKCJI 1. Oferta powinna zostać przypisana przez Użytkownika do odpowiedniej kategorii w ramach Towarów oferowanych na Portalu, a następnie oznaczona odpowiednim opisem charakteryzującym właściwości tego Towaru, jego cenę oraz warunki finalizacji Transakcji. 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki). Do ceny zakupu Towaru należy doliczyć koszt dostawy. 3. Zabrania się umieszczania na Portalu Ofert, których przedmiotem są: a) te same Towary stanowiące przedmiot innej Oferty (tzw. dublowanie Ofert), b) Towary będące imitacją produktów markowych, bez właściwego oznaczenia, iż są to Towary nieoryginalne, c) Towary niezgodne z tematyką Portalu, d) Towary stanowiące własność podmiotu innego niż oferujący Użytkownik. 4. Właściciel Portalu uprawniony jest do usunięcia Oferty, której przedmiotem jest Towar wskazany w ust. 3 powyżej. 5. Zdjęcia oferowanych Towarów nie mogą zawierać znaku wodnego lub logo innego serwisu, z którego pochodzą. Zdjęcia Towarów muszą odpowiadać rzeczywistemu wyglądowi oferowanych Towarów. Szczegółowe warunki jakim powinny odpowiadać zdjęcia oferowanych Towarów określa Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 6. Wystawiane na sprzedaż lub wymianę Towary, takie jak używane ubrania, powinny być uprane i uprasowane, a ich stan zużycia powinien być rzetelnie opisany w Ofercie. 7. W przypadku niedopełnienia przez Sprzedającego obowiązków, o których mowa w ust. 5 i ust. 6 powyżej, w tym tych wskazanych w Załączniku nr 4, Właściciel Portalu uprawniony jest do usunięcia wadliwych Ofert z Portalu. 8. Użytkownik dodający Ofertę odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikające z błędów lub nieścisłości w opisie Oferty czy w związku z dodanymi do niej zdjęciami. 9. Użytkownik przed zawarciem Transakcji zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami na jakich Sprzedający dokonuje Transakcji. 10. Z chwilą akceptacji warunków Oferty danego Towaru przez innego niż wystawiający Użytkownika Portalu, poprzez wybranie opcji BUY, Oferta staje się prawnie wiążąca, a pomiędzy Użytkownikami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży tego Towaru, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej. 11. Użytkownik zamieszczający Ofertę na Portalu może zaznaczyć przy wystawianym Towarze opcję SWAP, która informuje pozostałych Użytkowników o możliwości wymiany wystawianego Towaru na inny, stanowiący własność innego Użytkownika. Do zawarcia umowy zamiany Towarów dochodzi pomiędzy Użytkownikami w momencie

8 kiedy Użytkownik zgłaszający propozycję zamiany potwierdzi ostatecznie Transakcję poprzez wybór opcji AKCEPTUJ SWAP, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Użytkownika zamieszczającego Ofertę przedstawionej mu propozycji zamiany bądź przedstawieniu własnej kontroferty. 12. Użytkownik przeglądający Oferty uprawniony jest do złożenia Użytkownikowi, który zamieścił daną Ofertę z możliwością MAKE OFFER, kontroferty z własną propozycją ceny nabycia wystawianego Towaru, poprzez wybór opcji MAKE OFFER. W tym przypadku do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikami dochodzi w momencie akceptacji przez Użytkownika zamieszczającego Ofertę przedstawionej mu kontroferty, poprzez wybór opcji Akceptuję. 13. Oferta może być wycofana przez Użytkownika w dowolnym momencie, jednak nie później niż przed sfinalizowaniem Transakcji. 14. Kupujący w momencie zawarcia Transakcji akceptuje wszystkie warunki ustalone przez Sprzedającego, w tym cenę i koszt wysyłki Towaru wskazane w Ofercie w miejscach do tego przeznaczonych. 15. Płatność za zakupiony Towar oraz dostawa Towaru powinny nastąpić w terminach wskazanym w ramach Oferty przez zamieszczającego ją Użytkownika. 16. Zakazane jest dokonywanie Transakcji fikcyjnych. 17. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych przez właściwe przepisy prawa lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e- mail lub na adres siedziby Sprzedającego podane w Ofercie w przeznaczonych do tego miejscach. 18. Sprzedający będący przedsiębiorcą zobowiązany jest do stosowania wobec Kupującego będącego Konsumentem wszelkich przepisów dotyczących praw konsumentów, w tym w szczególności tego, o którym mowa w ust. 19 poniżej. 19. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży lub zamiany Towaru bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres lub na adres siedziby Sprzedającego podanych w Ofercie w przeznaczonych do tego miejscach. 20. Formularz zwrotu Towaru znajduje się na stronie DetailsServlet?id=WDU %2412%2425&min=1, należy pobrać plik PDF Tekstu ogłoszonego, na końcu Ustawy znajdują się wzory jak należy wypełnić formularz. 21. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży lub zamiany przez Użytkownika będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot umowy sprzedaży lub zamiany stanowią Towary wykraczające poza standardową ofertę Sprzedającego, Towary przygotowane na szczególne zamówienie Kupującego, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, Towary dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, które po jego otwarciu nie mogą być zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, a także Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. 22. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub zamiany umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły. 23. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w

9 terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Użytkownika będącego Konsumentem od umowy sprzedaży lub zamiany. 24. Użytkownik będący Konsumentem powinien dołożyć staranności, aby zwracany przez niego Towar został opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie. 25. Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu ceny zakupu Towaru lub samego Towaru, który otrzymał w wyniku wymiany za inny, wraz z kosztami dostawy - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Użytkownika będącego Konsumentem od umowy sprzedaży lub zamiany. 26. Koszt odesłania Towaru do Sprzedającego pokrywa Kupujący. 9. USŁUGI MARKETINGOWE 1. Poza Usługami umożliwiającymi przeprowadzanie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym Transakcji, w ramach Portalu świadczone mogą być na rzecz Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, następujące Usługi marketingowe: a) DUŻY BANER - baner umieszczony na stronie głównej Portalu, w jego cenie jest również MAŁY BANER, b) MAŁY BANER - baner umieszczony na Portalu, c) BANER PRZY LOGOWANIU baner umieszczony na Portalu, widoczny przy każdorazowym logowaniu się, d) MOZAIKA - zdjęcia konkretnych stylizacji i produktów wyświetlane na sliderze na stronie głównej Portalu, e) NEWSLETTER - informacja o najnowszych produktach, kolekcjach i ofertach danego Użytkownika zamieszczana w newsletterze, f) SOCIAL MEDIA - promowanie produktów i kolekcji danego Użytkownika w różnych kanałach social mediów, np. za pośrednictwem takich serwisów internetowych, jak: Facebook, Instagram, Google+, g) PAKIET MARKETINGOWY - specjalna oferta, na którą składają się różnorodne formy reklamy: DUŻY BANER + MAŁY BANER + NEWSLETTER+ SOCIAL MEDIA (posty na FB i G+), h) UP - możliwość promowania swojej oferty lub przedmiotu w obrębie danej kategorii oraz przy pomocy dodatkowego posta na Portalu. 2. DUŻY BANER i BANER LOGOWANIA mogą wykupić tylko podmioty zarejestrowane na Portalu jako Commercial User. 3. Warunkiem wykupienia DUŻEGO BANERU w cenie 123 zł (stu dwudziestu trzech złotych) za 7 (siedem) dni wyświetlania oraz BANERU LOGOWANIA w cenie 100 zł (stu złotych) za 7 (siedem) dni wyświetlania, zgodnie z Cennikiem stanowią jest udostępnienie materiałów reklamowych dotyczących Portalu na uzgodnionych wspólnie przez Właściciela Portalu i Commercial User kanałach social media Użytkownika wykupującego baner.

10 10. ZASADY ROZLICZEŃ Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z PORTALU 1. Wynagrodzenie należne Właścicielowi Portalu z tytułu Usług świadczonych w ramach Portalu wskazane w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, płatne jest z dołu, przelewem na rachunek bankowy Właściciela Portalu, na podstawie faktury wystawionej na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym Użytkownik zamówił określone Usługi. 2. Płatność wynagrodzenia następuje w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia faktury. Za zapłatę wynagrodzenia uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Właściciela Portalu odpowiednią kwotą wynagrodzenia. 3. Użytkownicy wyrażają zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej. Za dzień doręczenia faktury uważa się datę jej zamieszczenia w zakładce dostępnej w ramach Konta danego Użytkownika. 4. W przypadku zalegania przez Użytkownika z zapłatą wynagrodzenia za co najmniej 2 okresy rozliczeniowe, Właściciel Portalu uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia Konta danego Użytkownika zgodnie z zasadami wskazanymi w 7 powyżej. 11. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA PORTALU ORAZ UŻYTKOWNIKÓW 1. Właściciel Portalu zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług w ramach Portalu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. Właściciel Portalu nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikłe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników lub z powodu przypadku siły wyższej. Ponadto, Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w ramach Portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal, o czym obowiązany jest poinformować Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem. 3. Właściciel Portalu zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich Danych Osobowych oraz pozostałych Danych przekazywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Portalu. 4. Użytkownik zobowiązuje się w ramach Portalu: a) nie dostarczać i nie przekazywać w jakikolwiek sposób treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osób trzecich; b) korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników; c) nie wykorzystywać Portalu w jakikolwiek sposób do przesyłania niezamówionej Informacji Handlowej (spamu); d) korzystać z wszelkich Danych zamieszczonych w ramach Portalu wyłącznie dla swojego osobistego użytku; e) korzystać z Portalu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

11 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących naruszyć w jakikolwiek sposób prywatność innych Użytkowników, w szczególności od zbierania i rozpowszechniania Danych Osobowych oraz innych Danych pozostałych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody. 6. Użytkownik zamieszczając na Portalu Dane zaświadcza, iż przysługują mu w stosunku do nich pełne majątkowe prawa autorskie, oraz że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym prawa tych osób do ich wizerunku. 7. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie publikowanych przez niego Danych (w szczególności zdjęć, opisów oraz nazw Towarów) w celach promocyjnych na stronie Portalu, jak również w innych przeznaczonych do tego miejscach (w szczególności w Internecie, prasie, telewizji). 12. STATUS WŁAŚCICIELA PORTALU PRZY REALIZOWANYCH TRANSAKCJACH 1. Właściciel Portalu w ramach prowadzonego Portalu pełni wyłącznie funkcję dostawcy platformy (serwisu internetowego), za pośrednictwem której dokonywane są Transakcje. 2. Właściciel Portalu w ramach Portalu nie oferuje i nie sprzedaje w imieniu własnym lub cudzym żadnych Towarów i nie jest stroną Transakcji dokonywanych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA PORTALU Z TYTUŁU TRANSAKCJI 1. Właściciel Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdolność każdego z Użytkowników do dokonania Transakcji. 2. Właściciel Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji. Podmiotem, do którego należy kierować wszelkie roszczenia związane z daną Transakcją lub z niej wynikające, w tym te dotyczące zwrotów Towarów, ich reklamacji, gwarancji oraz rękojmi, jak również braku należnej zapłaty, jest odpowiednio Sprzedawca lub Kupujący, będący stroną danej Transakcji. 3. Właściciel Portalu w związku z prowadzeniem Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności, o ile powyższe nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, za: a) prawdziwość i kompletność Danych Osobowych podanych przez Użytkowników, b) prawdziwość, rzetelność i legalność pozostałych Danych zamieszczonych bądź rozpowszechnianych przez Użytkowników w Portalu w dowolnej formie, oraz c) szkodę wynikłą z tytułu nieprzestrzegania przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. 4. W przypadku jakichkolwiek roszczeń skierowanych przez osoby trzecie do Właściciela Portalu z tytułu działań lub zaniechań Użytkowników sprzecznych z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który dopuścił się określonego działania lub zaniechania.

12 5. W przypadku, gdy inny Użytkownik lub dowolny podmiot trzeci wystąpi do Właściciela Portalu z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez danego Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub właściwych przepisów prawa, w szczególności w związku z zamieszczoną przez danego Użytkownika w ramach Portalu Ofertą bądź zawartą Transakcją, Użytkownik ten zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie do powstałego sporu. 14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu oraz nienależytego świadczenia w jego ramach Usług przez Właściciela Portalu. 2. Reklamację można złożyć za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie 3. W reklamacji należy podać co najmniej: a) imię i nazwisko albo nazwę Użytkownika, jego adres zamieszkania lub siedzibę, login oraz adres poczty elektronicznej, a także b) zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację (w tym wskazanie czego reklamacja dotyczy). 4. Właściciel Portalu zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu uznaje się, iż Właściciel Portalu uznał reklamację w całości. 5. W wyniku rozpatrzenia reklamacji Właściciel Portalu może uznać reklamację bądź odmówić jej uznania, o czym powinien zawiadomić Użytkownika składającego reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości lub w formie listu poleconego, wysłanych na właściwe adresy wskazane przez Użytkownika w reklamacji. 6. W przypadku odmowy uznania reklamacji Właściciel Portalu obowiązany jest podać przyczyny takiego rozstrzygnięcia, wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 7. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres lub na adres siedziby Właściciela Portalu. 15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. 2. Regulamin dostępny jest w wersji jednolitej pod adresem regulamin. 3. Wszystkie Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część i w związku z tym powinny być interpretowane łącznie z niniejszym Regulaminem.

13 4. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich akceptacji przez Użytkownika. Akceptacja zmian Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla dalszego korzystania z Portalu. 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postawieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Portalu. 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 8. Baza Danych Osobowych Użytkowników została zgłoszona do GIODO. 9. Nazwa Portalu, jego interfejs, logo, baza danych oraz zawartość merytoryczna podlegają ochronie prawnej.

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Portal funkcjonujący pod domeną www.go-local.pl, dostępny pod adresem www.go-local.pl, jest prowadzony przez Mediadem Elżbieta Dmowska-Mędrzycka z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU CENTRALNY REJESTR PRZEDMIOTÓW RUCHOMYCH 1. DEFINICJE

REGULAMIN SERWISU CENTRALNY REJESTR PRZEDMIOTÓW RUCHOMYCH 1. DEFINICJE REGULAMIN SERWISU CENTRALNY REJESTR PRZEDMIOTÓW RUCHOMYCH 1. DEFINICJE 1) Portal / Serwis prowadzony przez Właściciela Portalu serwis internetowy, działający pod domeną crpr.pl, znajdujący się pod adresem

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r.

Regulamin. Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r. Regulamin Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r. 1. Podstawowe pojęcia 1. Serwis serwis internetowy nieruchomości.net.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r.

REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r. REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO z 20-11-2012 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modnelampy.pl z dnia 01.07.2013 Sklep Odeo24.pl s.c ul.braniborska 58-68 53-680 Wrocław NIP: 895-202-45-84 Regon: 022255183 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS z dnia 25.12.2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO erdaelectronic.com z 25 grudnia 2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PSIABUDA.com.pl

Regulamin sklepu internetowego PSIABUDA.com.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin sklepu internetowego PSIABUDA.com.pl 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEGOFAN z dnia 01.09.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r. 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. CENY

Bardziej szczegółowo

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne Wrocław 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Panthers Wrocław I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Herbatkowo.com.pl z dn. 11 lipca 2011 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu i Serwisu Internetowego

Regulamin Sklepu i Serwisu Internetowego 1. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie Sprzedawca StudioHB Kazimierz Banulski; ul. Płochocińska 164; 03-044 Warszawa; NIP 118-089-47-25; REGON142806753. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store z dnia 15.04.2014r. Informacje podstawowe: Sklep internetowy KODY Wnętrza Design& Concept Store, działający pod domeną http://sklep.kodywnetrza.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOKATE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOKATE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOKATE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego MOKATE, zwanego dalej Sklepem, znajdującego się pod adresem www.mokate.com.pl/sklep, określa między

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod sklep.farmaswietokrzyska.pl.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod sklep.farmaswietokrzyska.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Farma Świętokrzyska z 27.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

z 10.04.2013 I. Definicje II. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "edomator.pl"

z 10.04.2013 I. Definicje II. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO edomator.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "edomator.pl" z 10.04.2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia wstępne $ 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem, opracowano na podstawie: 1) Kodeks cywilny-ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Konto Ucznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Definicje 1. Właściciel serwisu Leasing-Auto.pl właścicielem serwisu jest firma Leasing-Auto Tomasz Lisiewicz, dalej nazywana (Leasing-Auto), z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Wodociągach i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo