ul. Mickiewicza 15, Busko Zdrój Tel ,-52, , Fax: ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko."

Transkrypt

1 ul. Mickiewicza 15, Busko Zdrój Tel ,-52, , Fax: , Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Buskim na rok szkolny 2009/2010 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych regulują: 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232), 2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych dokumentów szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504 z późn. zm.), 3) Decyzja Nr KO.II /09 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zasad, trybu oraz terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2009/2010 zwana dalej decyzją Kuratora. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Ilekroć w dalszej treści niniejszego dokumentu będzie mowa bez bliższego określenia o: 1) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Busku Zdroju, 2) szkole należy przez to rozumieć wymienioną w 2 ogólnodostępną szkołę ponadgimnazjalną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Buski, 3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 2, 4) rodzicu - należy przez to rozumieć również opiekuna prawnego, 5) systemie - należy przez to rozumieć elektroniczny system rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Buskim, 6) kandydacie należy przez to rozumieć ucznia klasy trzeciej gimnazjum, który zamierza od roku szkolnego 2009/2010, podjąć naukę w szkole, o której mowa w pkt 2, 7) stronie internetowej - należy przez to rozumieć stronę internetową utworzoną specjalnie dla potrzeb rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Buskim na rok szkolny 2009/2010, 8) szkole pierwszego wyboru - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną, której kandydat nadaje najwyższy priorytet w hierarchii trzech możliwych do wyboru szkół ponadgimnazjalnych, 9) świadectwie - należy przez to rozumieć świadectwo ukończenia gimnazjum, 10) zaświadczeniu - należy przez to rozumieć zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Buskim na rok szkolny 2009/2010 dotyczą naboru kandydatów do klas pierwszych w następujących szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum: 1) I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku Zdroju, 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku Zdroju: a) III Liceum Ogólnokształcące w Busku Zdroju,

2 b) Technikum Nr 1 w Busku Zdroju, c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Busku Zdroju, 3) Zespół Szkół Techniczno Informatycznych w Busku Zdroju: a) IV Liceum Ogólnokształcące w Busku Zdroju, b) Technikum Nr 2 w Busku Zdroju, c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Busku Zdroju, 4) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku Zdroju: a) II Liceum Ogólnokształcące w Busku Zdroju, b) Technikum Nr 3 w Busku Zdroju, c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Busku Zdroju, 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy: a) Liceum Ogólnokształcące w Stopnicy, b) Technikum w Stopnicy, c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Stopnicy. 2. Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Buskim na rok szkolny 2009/2010 nie dotyczą: 1) uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 2) naboru do szkół specjalnych, 3) naboru do szkół uzupełniających na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej System ma na celu usprawnienie i skoordynowanie naboru do ogólnodostępnych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Buski. 2. Wszelkie dane dotyczące szkół ponadgimnazjalnych oraz czynności koniecznych do wykonania przez kandydatów dostępne będą na stronie internetowej System obsługiwany jest przez przeszkolonych i przygotowanych do tego zadania pracowników poszczególnych szkół. 2. Do 20 marca 2009 r. szkoły ponadgimnazjalne wprowadzą do systemu swoją pełną ofertę edukacyjną wraz z regulaminem rekrutacji. Pełna oferta oznacza, że w systemie znajdą się dane o każdym planowanym oddziale klasy pierwszej wraz z informacją o przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym, profilach lub zawodach, nauczanych językach obcych oraz o liczbie miejsc w danym oddziale, przedmiocie punktowanym dodatkowo, a także o ewentualnych dodatkowych preferencjach stosowanych przez szkołę w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w procesie rekrutacji (poza preferencjami określonymi w 10 ust. 6). 5 O zasadach elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010 zostaną poinformowani dyrektorzy gimnazjów funkcjonujących na terenie Powiatu Buskiego w celu przekazania tych informacji uczniom klas trzecich gimnazjów Kandydaci mogą zakładać samodzielnie swoje konto na stronie internetowej w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym, w którym podadzą wymagane dane osobowe oraz ustalą swoje indywidualne hasło dostępu do systemu. 2. Konta kandydatów będą mogły tworzyć również gimnazja dla swoich uczniów. Po utworzeniu konta kandydata gimnazjum przekazuje kandydatowi hasło dostępu i login do utworzonego konta. 3. Czynności związane z zakładaniem konta w systemie, uzyskiwaniem dostępu do konta, wprowadzaniem danych do systemu, określaniem preferencji i drukowaniem podania kandydat może wykonać przy pomocy każdego komputera z dostępem do Internetu. 4. Czynności, o których mowa w ust. 3, kandydat wykonuje: 1) osobiście, 2) za pośrednictwem gimnazjum, którego jest uczniem, 3) przy pomocy pracowników szkoły pierwszego wyboru.

3 5. Kandydat korzystający ze strony internetowej będzie miał dostęp tylko do swoich danych W okresie rekrutacji, tj. od 4 maja do 16 czerwca 2009 r. kandydaci wybierają na stronie internetowej szkoły i oddziały, do których chcą być przyjęci. 2. Kandydat może równocześnie wybrać nie więcej niż trzy szkoły ponadgimnazjalne. 3. Kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów w określonej przez siebie kolejności w szkołach, o których mowa w ust Kandydat ustala własną hierarchię wyboru szkół i oddziałów. Hierarchia ta nosi nazwę preferencji kandydata: a) szkoła, której kandydat przydzielił pierwsze miejsce na liście swoich preferencji jest szkołą, do której kandydat chce być przyjęty w pierwszej kolejności. Szkoła ta jest określana jako szkoła pierwszego wyboru, b) oddział, któremu kandydat przydzielił pierwsze miejsce na liście swoich preferencji jest oddziałem dla niego najważniejszym, do którego kandydat chce być przyjęty w pierwszej kolejności. Odział ten określany jest jako oddział pierwszego wyboru, a szkoła prowadząca ten oddział jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru. ZASADY FUNKCJONOWANIA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU 8 1. System będzie dostępny dla kandydatów na stronie internetowej od 4 maja 2009 r. 2. Kandydat za pomocą strony internetowej: 1) zapoznaje się z listą szkół i oddziałów, 2) wybiera na stronie internetowej szkoły i oddziały według własnych preferencji, 3) wprowadza swoje dane do systemu, 4) drukuje z systemu swoje podanie (według jednolitego wzoru obowiązującego we wszystkich szkołach) i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 4 maja do 16 czerwca 2009 r., 5) podanie dostarczone do szkoły pierwszego wyboru jest traktowane jako podanie do wszystkich szkół, które kandydat wybrał w systemie. 3. Jeżeli dane w podaniu są zgodne z danymi wprowadzonymi przez kandydata do systemu, podanie zostaje przyjęte i zaakceptowane (w ciągu 5 dni) przez szkołę pierwszego wyboru, o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do systemu. Jeśli informacja o akceptacji podania nie pojawi się w ciągu 5 dni od dnia złożenia podania - należy zgłosić się do szkoły, do której zostało złożone podanie. 4. W czasie oczekiwania na akceptację podania kandydatowi nie wolno dokonywać zmian preferencji w systemie. Jeśli w tym czasie kandydat zmieni swoje preferencje w systemie jego podanie zostanie odrzucone. Informacja o odrzuceniu podania pojawi się przy logowaniu się przez kandydata do systemu. W przypadku odrzucenia podania kandydat powinien ponownie dostarczyć podanie do szkoły pierwszego wyboru. 5. Kandydat ma prawo dokonać zmiany wcześniej wybranych preferencji w terminie do 16 czerwca 2009 r., z zastrzeżeniem ust W przypadku zmiany preferencji, o których mowa w ust. 5, kandydat: 1) dostarcza do szkoły pierwszego wyboru (szkoły, w której zostało złożone pierwsze podanie) pisemne oświadczenie rodzica zawierające zgodę na wycofanie podania. Szkoła anuluje podanie kandydata na podstawie oświadczenia rodzica, 2) po anulowaniu podania, kandydat dokonuje zmiany swoich preferencji w systemie i ponownie drukuje i składa podanie w terminie do 16 czerwca 2009 r. do godz , do szkoły pierwszego wyboru. 7. Po dniu 16 czerwca 2009 r. kandydaci nie mają dostępu do systemu w zakresie dotyczącym zmiany preferencji Od 4 maja 2009 r. kandydaci mogą, po zalogowaniu się do systemu, sprawdzić, ilu jest kandydatów do oddziałów, do których sami kandydują.

4 2. Do dnia 22 czerwca 2009 r. kandydaci wprowadzają do systemu oceny, jakie uzyskali na świadectwie, liczbę punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym oraz inne osiągnięcia, które mają wpisane na świadectwie. 3. Szkoła ponadgimnazjalna weryfikuje prawidłowość wprowadzonych przez kandydata danych ze świadectwa i zaświadczenia, a następnie zatwierdza je w systemie. 4. Kandydaci, którzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego mają przyznawane punkty za oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia wpisane na świadectwie, a uzyskaną w ten sposób liczbę punktów mnożą przez Kandydat zostaje przez system przypisany tylko do jednego oddziału w jednej szkole tzn. do oddziału najwyżej określonego w preferencjach, do którego kwalifikuje kandydata uzyskana liczba punktów. Pozostałe zaznaczone w preferencjach oddziały nie są przez system rozpatrywane. 2. O przyjęciu do szkoły decyduje miejsce, jakie zajął kandydat po zsumowaniu punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. 3. Szkoła przyjmuje kandydatów poczynając od miejsca pierwszego, aż do momentu wyczerpania się miejsc, jakimi dysponuje. 4. Przydział kandydatów do oddziałów uwzględnia ich preferencje w zakresie wyboru szkoły oraz liczbę punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata w trakcie procesu rekrutacji. 5. Sposób punktacji przy rekrutacji do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum określa decyzja Kuratora. 6. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym: 1) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 2) ocena zachowania. DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW Kandydat - w terminie od 4 maja do 16 czerwca 2009 r. - dostarcza do szkoły pierwszego wyboru podanie podpisane przez rodzica kandydata. 2. Do dnia 22 czerwca 2009 r. do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum) tyle kopii świadectwa oraz zaświadczenia, ile szkół wybrał w systemie. 3. W dniu 25 czerwca 2009 r. o godz zostaną ogłoszone listy przyjętych uczniów do szkół. Listy przyjętych zostaną wywieszone w szkołach pierwszego wyboru oraz zamieszczone na stronie internetowej (kandydat otrzyma komunikat z informacją, do którego oddziału został przyjęty). 4. Kandydat, po otrzymaniu komunikatu o przyjęciu do danej szkoły, potwierdza wolę nauki w tej szkole poprzez dostarczenie do sekretariatu, w terminie do dnia 29 czerwca 2009 r., następujących dokumentów: 1) oryginał świadectwa, 2) oryginał zaświadczenia, 3) dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem, 4) kartę zdrowia i kartę szczepień (dotyczy kandydatów zamieszkałych w tej samej Gminie, na terenie której funkcjonuje szkoła, do której kandydat został przyjęty), 5) ocenę wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych wystawioną przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do techników i zasadniczych szkół zawodowych), 6) opinię poradni psychologiczno pedagogicznej (dotyczy kandydatów posiadających opinię poradni), 7) podanie o przyjęcie do internatu. Formularz podania kandydat może pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy kandydatów zainteresowanych przyjęciem do internatu).

5 5. Niepotwierdzenie przez kandydata woli nauki w danej szkole poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 4, oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do tej szkoły oraz brak możliwości przypisania kandydata do jakiejkolwiek innej szkoły W dniu 30 czerwca 2009 o godz w poszczególnych szkołach oraz na stronie internetowej, zostaną udostępnione listy kandydatów przyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie oryginałów świadectw i zaświadczeń. 2. Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych zostanie udostępniona w systemie oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA Do dnia 2 lipca 2009 r. szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą dodatkową rekrutację dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół i dla kandydatów, którzy zrezygnowali z miejsca szkole, do której zostali wcześniej przyjęci. 2. Rekrutacja dodatkowa prowadzona jest poza elektronicznym systemem. Decyzję o przyjęciu do szkół dysponujących wolnymi miejscami podejmuje szkolna komisja rekrutacyjna. 3. Kandydat, który nie znalazł się na liście przyjętych do żadnej szkoły ponadgimnazjalnej, sprawdza wolne miejsca (np. w szkole ponadgimnazjalnej lub na stronie internetowej) i zgłasza się osobiście do wybranej szkoły (z oryginalnymi dokumentami, o których mowa w 11 ust. 4). 4. W dniu 3 lipca 2009 r. o godz następuje ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej i wywieszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych do klas pierwszych. 14 Do dnia 28 sierpnia 2009 r. trwa dodatkowa rekrutacja dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie 3, 4 i 5 czerwca 2009 r. lub nie zostali przyjęci do szkoły w terminie uzupełniającym do 3 lipca 2009 r. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Ustala się, że oddział szkoły ponadgimnazjalnej umieszczonej w systemie liczy maksymalnie 34 uczniów. 2. Organ prowadzący może na etapie symulacji przydziału, tj. do dnia 24 czerwca 2009 r. zwiększyć liczbę miejsc w oddziale do Dyrektorzy szkół, na wniosek przyjętego kandydata i jego rodzica, mogą po dniu 31 sierpnia 2009 r., dokonać przesunięcia międzyoddziałowego z zastrzeżeniem, aby liczba uczniów w oddziale nie przekraczała Zobowiązuje się dyrektorów szkół do bezwzględnego stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232), a w szczególności do przestrzegania 22 ust. 1 pkt 2 powołanego rozporządzenia.

6 Załącznik do Zasad elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Buskim na rok szkolny 2009/2010 Harmonogram działań dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Buski objętych rekrutacją elektroniczną: Termin Od 4 maja 2009 r. do 16 czerwca 2009 r. Do 22 czerwca 2009 r. 25 czerwca 2009 r. godz do 29 czerwca 2009 r. 30 czerwca 2009 r. godz Do 2 lipca 2009 r. 3 lipca 2009 r. godz Do 28 sierpnia 2009 r. Wydarzenie Zakładanie konta kandydata w systemie za pośrednictwem strony internetowej Składanie podań do wybranych szkół pierwszego wyboru Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, na podstawie kopii złożonych dokumentów Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej (wskazanej przez system) szkoły poprzez dostarczenie oryginalnych dokumentów, o których mowa w 11 ust. 4 Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły na podstawie złożonych oryginalnych dokumentów, o których mowa w 11 ust. 4 Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami Informacja o wolnych miejscach podawana jest w systemie Ogłoszenie przez szkoły wyników rekrutacji uzupełniającej Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie 3, 4 i 5 czerwca 2009 r. lub nie zostali przyjęci do szkoły ponadgimnazjalnej w terminie uzupełniającym do 3 lipca 2009 r.

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Rok szkolny 2013/14 Wykaz miast, powiatów i gmin z terenu woj. opolskiego, których szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji działa według następującej zasady: kandydat

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać szkołę i klasę? Drogi Gimnazjalisto!

Jak wybrać szkołę i klasę? Drogi Gimnazjalisto! Drogi Gimnazjalisto! Wkrótce w Twoim życiu zacznie się nowy etap nauka w szkole ponadgimnazjalnej. Może on potrwać dwa, trzy lub nawet cztery lata. To, gdzie i w jaki sposób je spędzisz, zależy w dużej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PYTANIE. Kończę gimnazjum publiczne prowadzone przez Miasto Wrocław. Wypełniłem elektroniczny wniosek o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo