Artykuł 1. Definicje.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuł 1. Definicje."

Transkrypt

1 Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: , NIP: , REGON: ; Portal Assetman.pl - prowadzony przez Cumulus TS w języku polskim serwis internetowy on- line, skierowany do przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, w ramach którego oferowane są usługi związane z zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstwa; Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Assetman.pl na zasadach określonych w Regulaminie. Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Portal Assetman.pl pod unikalną nazwą konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu Assetman.pl Rejestracja - procedura zakładania Konta Regulamin - niniejszy Regulamin Portalu Assetman.pl Pakiet Usług określony w Regulaminie, Umowie oraz cenniku zakres usług świadczonych na rzecz Użytkownika, uzależniony od indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz określonej przez Cumulus TS ceny Artykuł 2. Warunki korzystania z Portalu Assetman.pl 1. Użytkownikami mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej 1

2 2. W celu Rejestracji Użytkownik lub osoba reprezentująca Użytkownika powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: pełnej nazwy (firmy), siedziby, adresu, numeru NIP oraz adresu e- mail. 3. Cumulus TS może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Portalu Assetman.pl przez Użytkownika od uwiarygodnienia lub przeprowadzenia przez siebie weryfikacji jego danych wymienionych w art W przypadku braku możliwości pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika Portal Assetman.pl jest uprawniony do usunięcia Konta. 4. W wyniku prawidłowej Rejestracji Portal Assetman.pl tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e- mail podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Portalu Assetman.pl nazwy i hasła (logowanie). 5. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2., w trakcie korzystania z usług Portalu Assetman.pl, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e- mail. 6. Cumulus TS zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Portal Assetman.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Portal Assetman.pl może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta. 7. Korespondencja z Użytkownikiem będzie wykonywana z wykorzystaniem danych adresowych wskazanych przez Użytkownika. Cumulus TS nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie danych adresowych przez Użytkownika lub brak ich niezwłocznej aktualizacji. Korespondencję wysłaną Użytkownikowi uznaje się za doręczoną, jeśli została ona wysłana z uwzględnieniem danych adresowych wskazanych przez Użytkownika. Artykuł 3 Wybór Pakietu Usług. 1. Usługi świadczone przez Cumulus TS w ramach Portalu Assetman.pl są odpłatne. 2. Użytkownicy mogą wybrać jeden z Pakietów Usług: Gold, Silver, Bronze. Pozostałe pakiety dostępne są po podpisaniu odrębnej umowy. 3. Użytkownik może posiadać jedno lub więcej Konta w ramach Portalu Assetman.pl w zależności od wykupionego Pakietu Usług. Liczbę możliwych do założenia kont określają cechy Pakietu Usług zgodnie z Cennikiem. 2

3 4. Użytkownicy mogą skorzystać z bezpłatnego 7- nio dniowego okresu testowego. 5. Zapłata powinna być dokonana z góry. 6. Usługa w ramach Portalu Assetman.pl zostanie uruchomiona po otrzymaniu płatności od Użytkownika za kolejny okres rozliczeniowy. Warunki płatności dla innych pakietów regulowane są odrębną umową. 7. Użytkownik może zmienić Pakiet Usług. Zmiana na pakiet o wyższym zakresie usług jest możliwa w dowolnym czasie. W przypadku zmiany na pakiet o wyższym zakresie usług dokonane zostanie rozliczenie z proporcjonalnym naliczeniem kosztu usług w stosunku do okresu ich wykorzystania. Zmiana na pakiet o mniejszym zakresie usług jest możliwa od kolejnego okresu rozliczeniowego (z zastrzeżeniem dokonania minimum jednej opłaty abonamentowej za pakiet wyższy). Możliwość korzystania z innego Pakietu Usług po zmianie może być uzależniona od dodatkowych warunków określonych w Regulaminie lub Cenniku. 8. Ceny Pakietów Usług oraz pozostałe warunki świadczenia usług określone są w Cenniku stanowiącym integralną cześć niniejszego regulaminu. 9. Zawarcie umowy przez Użytkownika następuje z chwilą rejestracji Konta, akceptacji Regulaminu oraz wyboru Pakietu Usług z zastrzeżeniem Użytkowników, którzy podpisali osobną umowę, w której określono datę jej zawarcia. Data zawarcia dedykowanej umowy jest nadrzędna nad datą rejestracji Konta, akceptacji Regulaminu oraz wyboru Pakietu Usług. Artykuł 4 zakres świadczonych usług. 1. Portal Assetman.pl świadczy usługi polegające na udostępnieniu funkcjonalności rejestracji i zarządzanie danymi o majątku przedsiębiorstwa, w zakresie m.in. zarządzania majątkiem, zarządzania zleceniami pracy i predykcji awarii. 2. Usługi są świadczone w ramach trzech pakietów 2.1. Bronze 2.2. Silver 2.3. Gold 3. Zakres modułów wchodzących w skład Pakietu Bronze 3.1. Zarządzanie majątkiem 3.2. Zarządzanie zleceniami pracy 3.3. Przewidywanie awarii 3.4. Konfiguracja procesów biznesowych 3.5. Finanse 3.6. Administracja 4. Silver zakres modułów 4.1. Zarządzanie majątkiem 4.2. Zarządzanie zleceniami pracy 4.3. Przewidywanie awarii 3

4 4.4. Konfiguracja procesów biznesowych 4.5. Finanse 4.6. Administracja 4.7. Moduł statystyczno- raportowy 5. Pakiet Gold zakres modułów 5.1. Zarządzanie majątkiem 5.2. Zarządzanie zleceniami pracy 5.3. Przewidywanie awarii 5.4. Konfiguracja procesów biznesowych 5.5. Finanse 5.6. Administracja 5.7. Moduł statystyczno- raportowy 5.8. Analiza danych 5.9. API 6. Szczegółowy zakres funkcjonalny każdego z modułów znajduje się na Portalu Assetman.pl 7. Cumulus TS nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych powstałych po przetworzeniu i analizie dokumentów z naruszeniem postanowień niniejszego artykułu. Artykuł 5 Płatności. 1. Użytkownicy powinni dokonywać płatności ceny za usługi oferowane w ramach Portalu Assetman.pl w jednej z form: 1.1. przelewów bankowych na rachunek bankowy Cumulus TS 1.2. płatności elektronicznych 1.3. kartą kredytową/płatniczą 2. Datą płatności jest data uznania na rachunku bankowym Cumulus TS. 3. Cumulus TS wystawi i prześle na adres Użytkownika fakturę VAT za usługi opłacone z góry, w terminie 7 dni od daty otrzymania płatności. Artykuł 6. Inne obowiązki Użytkowników. 1. Obowiązkiem Użytkownika jest weryfikacja danych, powstałych w Portalu Assetman.pl, pod kątem ich zgodności i poprawności. W przypadku wykrycia niezgodności danych, Użytkownik powinien dokonać korekty tych danych we własnym zakresie. 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Portalu Assetman.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem działania Portalu Assetman.pl 4

5 3. Użytkownik w celu zachowania bezpieczeństwa swoich danych zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji (login i hasło) oraz do okresowej zmiany hasła. 4. Użytkownik w przypadku współdzielenia danych zawartych w Portalu Assetman.pl pomocą dedykowanych linków, czy też kont systemowych powinien kierować się zasadą ograniczonego zaufania. 5. Wszelkie możliwe naruszenia bezpieczeństwa powinny być zgłaszane w trybie pilnym na ts.pl. Artykuł 7. Inne oświadczenia i informacje 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Portalu Assetman.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Cumulus TS. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu Assetman.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Cumulus TS i nie może naruszać postanowień regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Cumulus TS oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portalu Assetman.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych. Artykuł 8. Poufność i Prywatność. 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe zbierane i przetwarzane są przez Cumulus Technology Systems sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych. 3. Użytkownik poprzez ustawienia prywatności może nie wyrazić zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przez niego danych w celach marketingowych. Artykuł 9. Zmiany Regulaminu. 1. Cumulus TS może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Portalu Assetman.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Cumulus TS, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Portalu Assetman.pl zmienionego Regulaminu. 5

6 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu Assetman.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także dokonanie płatności z góry za kolejny okres rozliczeniowy. 3. Odmowa zaakceptowania zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Cumulus TS, ze skutkiem określonym w art. 10. Artykuł 10. Rozwiązanie Umowy. 1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Cumulus TS poprzez złożenie stosownego oświadczania w formie pisemnej lub elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu. 2. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej oświadczenie o jej rozwiązaniu powinno być złożone również w formie pisemnej. 3. Rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy Cumulus TS a Użytkownikiem następuję ze skutkiem natychmiastowych, z zastrzeżeniem poniższych postanowień: 3.1. w przypadku płatności z góry, Cumulus TS wykona całą opłaconą przez Użytkownika usługę; jeśli z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, opłacona usługa nie może być w całości wykonana, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi; 3.2. Użytkownik może wskazać datę, z jaką nastąpi rozwiązanie umowy, w innym przypadku do rozwiązania umowy dochodzi z upływem dnia, w którym Cumulus TS otrzymało oświadczenie o rozwiązaniu umowy. 4. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Cumulus TS za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Stosuje się wówczas odpowiednio postanowienia art. 10 par Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Cumulus TS, to ponowne zawarcie umowy ze Cumulus TS o świadczenie usług opisanych w niniejszym regulaminie wymaga wyraźnej zgody Cumulus TS. Artykuł 11. Pomoc techniczna i postępowanie reklamacyjne. 1. Portal Assetman.pl udziela Użytkownikom pomocy technicznej w celu zapewnienia sprawnego korzystania ze swoich usług. 2. Pomoc techniczna udzielana jest drogą mailową po uprzednim kontakcie na adres ts.pl.. 3. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Cumulus TS lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 6

7 4. Reklamację można złożyć w formie e- maila lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: nazwę Użytkownika, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń. 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Cumulus TS zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 6. Cumulus TS rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Cumulus TS może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e- mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Cumulus TS może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e- mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika. Artykuł 12. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów. 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Cumulus TS, której przedmiotem są usługi świadczone przez Cumulus TS w ramach Portalu Assetman.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Cumulus TS w ramach Portalu Cumulus TS będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Cumulus TS. 7

Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com

Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com S t r o n a 1 Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: HasNET.pl s.c. z siedzibą w Gdyni, 81-611 Gdynia, przy ul. Wielkokackiej 15 NIP: 586-22-63-007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez SmartSCM Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez SmartSCM Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez SmartSCM Sp. z o.o. 1. Informacje ogólne. (1) Definicje: a) Regulamin Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną SmartSCM sp. z o.o. b) Użytkownik

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM 1 Definicje Zwroty użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Operator (Optolan) - Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo