Dokument ten zwany Regulaminem jest umową prawną pomiędzy Tobą dalej zwanym Użytkownikiem a właścicielem systemu GreenMail24.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument ten zwany Regulaminem jest umową prawną pomiędzy Tobą dalej zwanym Użytkownikiem a właścicielem systemu GreenMail24."

Transkrypt

1 Regulamin Dokument ten zwany Regulaminem jest umową prawną pomiędzy Tobą dalej zwanym Użytkownikiem a właścicielem systemu GreenMail24.pl firmą GREENPOST Sp. z o.o. Poprzez używanie Systemu GreenMail24.pl zgadzasz się na zaproponowane warunki tej umowy. Ta umowa może być zmieniana lub uaktualniana bez powiadomienia Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznawania się ze stroną Regulaminu regularnie. 1. DEFINICJE GreenPost - GREENPOST Sp. z o.o., Wrocław, ul. Muchoborska 6, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , NIP GreenMail24.pl - serwis WWW należący i prowadzony przez GreenPost w celu udostępnienia swoim klientom dostępu do informacji oraz świadczenia usług. System miejsce, w którym świadczone są usługi. Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, dzięki której zostało utworzone dla niego Konto i uzyskał dostęp do usług świadczonych przez GreenPost w ramach serwisu GreenPost.pl. Konto - wydzielony dla Użytkownika przez GreenPost pod unikalną nazwą (login) obszar serwisu pozwalający mu na korzystanie z usług świadczonych na jego rzecz przez GreenPost oraz do gromadzenia informacji o jego działaniach oraz należnościach. Strefa odbiorcza - obszar systemu przygotowany dla odbiorców wiadomości w celu zapoznania się z przesłanymi dokumentami. Obszar tez zawiera mechanizm weryfikacyjny zabezpieczający przed nieautoryzowanym dostępem do informacji. W każdej wiadomości znajduje się link, który otwiera podgląd kopii dokumentu w specjalnie do tego przygotowanej strefie systemu oraz kod odbiorczy. Kod odbiorczy - Ciąg znaków wymagany przy autoryzacji w strefie odbiorczej. Adresat - osoba, firma lub instytucja, do której za pomocą systemu GreenPost.pl zostało wysłana celowo wiadomość - odbiorca końcowy. Lista adresatów jest wprowadzana do systemu przez Użytkowników. Rejestracja - Procedura zakładania Konta. ASP (Application Service Providing) - typ systemu informatycznego charakteryzujący się tym, że zarówno aplikacja, jak i wszystkie komponenty potrzebne do jej funkcjonowania znajdują się na serwerze internetowym, a co za tym idzie wszyscy Użytkownicy mają do niego dostęp za pośrednictwem Internetu bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na swoich komputerach. Abonament - forma rozliczenia dostępu do usług wymagająca podpisania oddzielnej umowy. Konto prepaidowe - jest to obszar wykorzystywany przy korzystaniu z przedpłaty jako formy rozliczenia płatności za usługi. W obszarze tym przechowywane są informacje o kwocie środków zgromadzonych w celu zakupu usług oraz informacje o ich wydatkowaniu. Środki pieniężne niezbędne do dokonania zakupów mogą być przelewane na Konto za pomocą systemu płatności

2 elektronicznych Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowgo Dotpay. Limit rejestracyjny - limit nieodpłatnych usług, który przysługuje każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi. GreenMail24 - Usługa polegająca na tworzeniu, dystrybucji oraz archiwizowaniu dokumentów w postaci elektronicznej za pomocą systemów informatycznych typu ASP, świadczona przez GreenPost na rzecz Użytkowników. GreenArch24 - Usługa, która realizuje funkcję elektronicznej archiwizacji wysyłanych dokumentów. Regulamin - niniejszy regulamin GreenMail24.pl. 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG I ZASOBÓW 2.1. Poprzez używanie tej strony oświadczasz, że jesteś osobą dorosłą ( przekroczyłeś wymagany wiek do podejmowania czynności prawnych) i możesz w pełni odpowiadać za swoje wszelkie czynności, w tym prawne, które podejmiesz na stronie GreenPost.pl oraz, że wszystkie działania podejmujesz na własną odpowiedzialność, włączając odpowiedzialność za innych użytkowników korzystających z Twojego Konta Usługi świadczone przez GreenPost w ramach serwisu GreenMail24.pl są skierowane do osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, firm lub organizacji posiadających osobowość prawną oraz spółek cywilnych Do procesu rejestracji mają prawo jedynie podmioty spełniające warunki zawarte w punkcie W przypadku, gdy procesu rejestracji chce dokonać osoba nie będąca osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą a reprezentująca podmiot o którym mowa w punkcie 1.2 to osoba ta musi być upoważniona w imieniu tego podmiotu do wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika Podmioty nie spełniające punktu 1.2. mogą korzystać z informacji zawartych na stronie GreenMail24.pl, z wyłączeniem obszarów, do których dostęp wymaga w założeniach GreenPost rejestracji Ze strefy odbiorczej mogą korzystać jedynie adresaci w ramach tych wiadomości,które zostały do nich celowo skierowane. W przypadku nie spełnienia tych warunków należy bezzwłocznie opuścić strefą, nie dokonując żadnego utrwalenia bądź powielenia zawartych w strefie informacji Uzyskanie dostępu do zasobów udostępnionych przez GreenPost nie uprawnia do kopiowania, przetwarzania oraz wykorzystywania ich bez zgody GreenPost poza GreenPost.pl o ile nie są one częścią usług świadczonych przez GreenPost w ramach serwisu Greenpost.pl lub nie są danymi wprowadzonymi przez Użytkowników w ramach swojego Konta Warunkiem korzystania z usług serwisu po Rejestracji w nim i wykorzystaniu limitu rejestracyjnego jest posiadanie wystarczającej kwoty środków finansowych na Koncie prepaidowym lub zawarcie umowy abonamentowej Użytkowników, którzy wybrali jako formę rozliczenia abonament obowiązują warunki tego Regulaminu w pełni do momentu podpisania oddzielnej umowy dotyczącej usług świadczonych w

3 ramach serwisu GreenPost.pl pomiędzy nimi a GreenPost. Po podpisaniu umowy obowiązują ich zapisy w niej obowiązujące, a dopiero w przypadkach tam pominiętych obowiązuje ten Regulamin oraz warunki prawa cywilnego W przypadku usunięcia Konta przez administratora Greenpost na życzenie Użytkownika lub w przypadku naruszenia warunków Regulaminu bądź oddzielnych umów dane, środki zgromadzone na koncie prepaidowym lub limity przypisane do Konta zostają utracone, a ich utrata nie podlega jakiejkolwiek rekompensacie Wszystkie dane wprowadzone przez zarejestrowanych Użytkowników należą do nich i w pełni odpowiadają oni za ich treść oraz zgodność z prawem GreenPost nie ma prawa do rozpowszechniania w jakikolwiek sposób danych wprowadzonych przez Użytkowników serwisu w inny sposób niż ten zamierzony w świadczonych usługach z wyłączeniem danych obejmujących formularz rejestracyjny do których praw nabiera GreenPost GreenPost dołoży wszelkich starań aby dane wprowadzone przez Użytkowników były w należyty sposób zabezpieczone, a od strony obsługi systemu GreenPost.pl miały do nich dostęp jedynie osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem serwisu i posiadające odpowiednie uprawiania GreenPost dokonuje codziennie kopię bezpieczeństwa zgromadzonych na serwerach danych, którą przechowuje przez okres jednego tygodnia. 3. REJESTRACJA 3.1. W celu korzystania z usług świadczonych za pomocą serwisu GreenMail24.pl konieczna jest rejestracja Użytkownika W celu rejestracji podmiot zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól wymaganych w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronach serwisu GreenPost.pl. Pola te są oznaczone etykietą z pogrubioną czcionką. Znacznik błędu (walidacja wymagalności) pojawia się w momencie walidacji Po wypełnieniu formularza zgłoszenie rejestracyjne zostaje zapisane w bazie systemu GreenMail24.pl, a następnie na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym zostaje wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci założenia Konta w Systemie zawierający link aktywacyjny. Kliknięcie na linku aktywacyjnym jest równoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz aktywowaniem Konta Po aktywacji Konta Użytkownik może korzystać w pełni z Konta oraz świadczonych za jego pomocą usług w ramach przysługującego mu limitu przy wyborze przedpłaty jako formy płatności. Jeżeli Użytkownik wybrał abonament jako formę płatności to konto jest aktywowane przez administratora dopiero po podpisaniu umowy. 4. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI GREENPOST 4.1. GreenPost ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które GreenPost nie ponosi odpowiedzialności.

4 4.2. GreenPost nie odpowiada prawnie w szczególności za szkody powstałe w wyniku: niezawinionego przez GreenPost braku dostępności usług, braku dostępności usług spowodowanych działaniem osób i czynników trzecich, na które GreenPost nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec, nieprawidłowego korzystania z usług, podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas Rejestracji, naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, działania siły wyższej, kataklizmów lub klęsk żywiołowych, wykorzystania przez upoważnione lub nieupoważnione osoby trzecie danych dostępowych do Konta, niezależnie od przyczyny, która do tego doprowadziła, zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez podmioty niezależne od Greenpost, niedostarczenia wiadomości poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od Greenpost, otrzymania lub wysłania przez Użytkownika wiadomości poczty elektronicznej zawierającej plik wirusa komputerowego GreenPost dołoży wszelkich starań, aby usługi były świadczone na najwyższym poziomie w sposób stały, nieprzerwany GreenPost nie ponosi odpowiedzialności finansowej i prawnej za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków Regulaminu, takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności, których wartość będzie przewyższała wartość opłat abonamentowych wniesionych przez Użytkownika w ostatnim okresie abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda lub wartość środków, które zostały zdeponowane podczas ostatniego doładowania Konta prepaidowego, przy czym wartość odszkodowania nie może przekroczyć kwoty 1000zł Użytkownik może dochodzić roszczeń wobec Greenpost na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego GreenPost zastrzega sobie prawo do: sporadycznych, krótkich przerw w pracy Systemu, powodujących brak dostępności usług, bez podania przyczyn, natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług oraz odstąpienia od umowy, w przypadku rażącego naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu, zablokowania lub usunięcia Konta, którego nazwa bądź dane rejestracyjne sugerują, że jest to Konto wykorzystywane przez GreenPost lub inny podmiot, co może wprowadzić w błąd innych Użytkowników lub innych odbiorców przesyłanych treści, zablokowania lub usunięcia konta które jest wykorzystywanie do szerzenia informacji niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami,

5 zawieszenia konta które może spowodować narażenie systemu pocztowego GreenPost na straty lub niestabilność, usunięcia lub zablokowania Konta w przypadku naruszenia Regulaminu GreenPost stara się aby, aby udostępniane Użytkownikom w ramach usług rozwiązania były jak na najwyższym dostępnym poziomie technologicznym. Nie oznacza to jednak gwarancji, iż będą one zawsze wystarczające dla zabezpieczenia w sposób zupełny zawartości kont Użytkowników przed włamaniami osób trzecich lub złamaniem hasła GreenPost zobowiązuje się do bieżącego informowania o planowanych Przerwach technicznych na stronach serwisu internetowego GreenPost.pl GreenPost nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania usługami lub za ich użycie przez nieuprawnioną osobę. 5. REKLAMACJA 5.1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej - listu poleconego, za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik przesyła reklamację na adres GreenPost: 5.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika umożliwiające jego identyfikację w tym dane kontaktowe, określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia, datę i podpis Użytkownika lub osoby uprawnionej do reprezentowania Użytkownika Greenpost udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 6. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH GREENMAIL24.PL 6.1. Za pomocą serwisu GreenMail24.pl świadczone są następujące usługi: Usługa 1 Wypełnienie dokumentu, standardowa cena: 0,80zł Usługa 2 Generacja dokumentu, standardowa cena: 0,80zł Usługa 3 Import dokumentu, standardowa cena: 0,80zł Usługa 4 Oznakowanie dokumentu czasem, standardowa cena: 1,00zł Usługa 5 Podpisanie dokumentu podpisem elektronicznym, standardowa cena: 0,50zł Usługa 6 Wysłanie dokumentu, standardowa cena: 0,50zł

6 Usługa 7 - Mailing. standardowa cena: 0,10zł 6.2. Wszystkie usługi oferowane w serwisie GreenMail24.pl są świadczone za pomocą modelu ASP. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 7.1. Rejestrując Konto w Systemie GreenMail24.pl masz pewność, że Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne. GreenPost używa ich do celów księgowych oraz prowadzących do wywiązania się z Regulaminu oraz innych umów dotyczących usług świadczonych przez Greenpost. Dane osobowe przetwarzają przeszkoleni pracownicy Dane przekazane przez Użytkowników GreenPost podczas procesu rejestracji, o ile została wyrażona na to zgoda, mogą być wykorzystane do przekazywania informacji promocyjnych związanych z GreenPost lub jego Partnerami. Użytkownikom przysługuje na każdym etapie możliwość zwrócenia się z prośbą o zaprzestanie nadsyłania tych materiałów Prośba o zaprzestanie nadsyłania materiałów promocyjnych powinna zostać wysłana przez Użytkownika do GreenPost z adresu , który został podany jako właściwy do kontaktu podczas procesu rejestracji GreenPost zastrzega sobie okres 72h roboczych na usunięcie zgody na otrzymywanie materiałów promocyjnych od momentu jej dostarczenia na adres Wszystkie procedury bezpieczeństwa nałożone ustawowo (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz.U. z 2002 Nr 101, poz.926) na GreenPost jako usługodawcę przetwarzającego dane osobowe są dochowane Na żądanie uprawnionych organów (Prokuratura, Policja) Greenpost ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji zawartych w Systemie.

Serwis MultiCMS.pl, zwany dalej Serwisem lub Usługą jest udostępniany przez firmę PolishSEO.com Bartłomiej Usydus, zwaną dalej Firmą

Serwis MultiCMS.pl, zwany dalej Serwisem lub Usługą jest udostępniany przez firmę PolishSEO.com Bartłomiej Usydus, zwaną dalej Firmą Regulamin Serwis MultiCMS.pl, zwany dalej Serwisem lub Usługą jest udostępniany przez firmę PolishSEO.com Bartłomiej Usydus, zwaną dalej Firmą Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z serwisu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym przez Comarch

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo