Regulamin Usługi OnetDysk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Usługi OnetDysk"

Transkrypt

1 Regulamin Usługi OnetDysk I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Usługi w ramach Serwisu OnetDysk świadczone są przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy Spółki: ,00 PLN (wniesiony w całości), NIP: , telefon: , adres zwaną dalej Onet lub Administratorem. II. Świadczenie Usług w ramach Serwisu OnetDysk odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usług w ramach Serwisu OnetDysk. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z ww. Usług, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. DEFINICJE O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy będą miały następujące znaczenie: Użytkownik osoba, która zamierza korzystać z Usług bądź korzysta z Usług i założyła Konto w Serwisie oraz zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu. Konto indywidualne konto Użytkownika w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi oraz wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie. Konto zakładane jest przez Użytkownika w oparciu o adres Użytkownika. Portal Onet strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością Spółki Grupa Onet.pl S.A. i dostępne pod adresem lub pod innym adresem będącym własnością Spółki Grupa Onet.pl S.A. Usługa OnetDysk, Usługa jest to dostęp do aplikacji utrzymywanej na serwerach Onet.pl udostępniającej Użytkownikowi sieciową przestrzeń (pamięć) dyskową w stosownym rozmiarze, umożliwieniu integracji tej przestrzeni z urządzeniami i aplikacjami wykorzystywanymi przez Użytkownika, w tym z urządzeniami i aplikacjami mobilnymi,

2 wykorzystania jej na potrzeby Użytkownika oraz udostępnieniu funkcjonalności służących do wykorzystania przestrzeni dyskowej za pośrednictwem ww. urządzeń i aplikacji. III. Usługa dodatkowa niezależna usługa, świadczona przez Onet na rzecz Użytkownika w ramach Umowy wzbogacająca użyteczność Usługi, o parametrach wymienionych szczegółowo w specyfikacji takiej Usługi dodatkowej zamieszczonej w Serwisie. Niektóre Usługi dodatkowe mogą posiadać własne regulaminy. Usługi Usługa i Usługa dodatkowa. Usługa w wersji bezpłatnej - Usługa sieciowej przestrzeni dyskowej w systemie OnetDysk o parametrach określonych w niniejszym Regulaminie i Specyfikacji Usługi, świadczona przez Onet.pl nieodpłatnie. Usługa w wersji płatnej - Usługa sieciowej przestrzeni dyskowej w systemie OnetDysk o parametrach wymienionych szczegółowo w Cenniku i Regulaminie usług świadczona przez Onet.pl odpłatnie. Usługa w wersji płatnej oferuje co najmniej te same parametry co Usługa w wersji bezpłatnej oraz dodatkowe elementy określone w Regulaminie i Cenniku. Serwis Serwis internetowy znajdujący się pod adresem: dysk.onet.pl oraz innym adresami określanymi przez Onet w ramach którego prezentowana jest Użytkownikom oferta Usług i poprzez który Użytkownik może korzystać z Usług. Cennik usług, Cennik lista zawierająca ceny Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, wraz z listą ich parametrów technicznych. Cennik usług może zawierać okazjonalne ceny promocyjne oraz listę cen za Usługi dodatkowe. W Cenniku usług uwzględnione są ceny w kwocie brutto (zawierające podatek VAT w obowiązującej wysokości). Okres abonamentowy podany w Cenniku usług okres, przez jaki Usługa w wersji płatnej będzie świadczona przez Onet na rzecz Użytkownika, zgodnie z żądaniem Użytkownika. Regulamin niniejszy Regulamin. Materiały wszelkie dane informatyczne (pliki, foldery itp.) dostarczone przez Użytkownika i zapisane w udostępnionej Użytkownikowi w ramach Usługi przestrzeni dyskowej. TRYB URUCHAMIANIA USŁUG 1. Zamawianie Usługi odbywa się poprzez zarejestrowanie na stronie dysk.onet.pl poprzez OnetKonto. Do korzystania z Usługi OnetDysk konieczne jest założenie OnetKonta (Regulamin Usługi OnetKonto dostępny jest m.in. na stronie: Kolejno, aby zamówić Usługę, należy wykonać następujące czynności faktyczne: wprowadzić adres i hasło oraz kliknąć przycisk Zaloguj. Uruchomienie Usługi ma miejsce w momencie pierwszej udanej autentykacji (logowania) Użytkownika do Usługi OnetDysk, po akceptacji Regulaminu Usługi i kliknięciu przycisku START - od tego momentu Onet rozpoczyna świadczenie Usługi.

3 2. Zakładając Konto w Serwisie OnetDysk, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego w ramach procedury zakładania OnetKonta dane są prawdziwe, a także potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, bądź odpowiednio regulaminów Usług dodatkowych i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 3. Usługi świadczone w Serwisie mogą mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. W przypadku, gdy dana Usługa ma charakter odpłatny lub odpłatność dotyczy jej określonych parametrów (np. powiększenia rozmiaru dostępnej powierzchni dyskowej) odpowiednia cena Usługi i sposób płatności wskazane są w Cenniku i Specyfikacji Usług. 4. Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie dostępu do komputera, smartfonu lub innego podobnego urządzenia wraz ze stosownym oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do sieci Internet. Użytkownik zobowiązany jest uzyskać dostęp do sieci Internet we własnym zakresie; Onet w ramach Usług nie zapewnia dostępu do sieci Internet. 5. Interoperacyjność - dostęp do Usługi jest możliwy za pomocą: a) przeglądarek wspierających HTML5, CSS3 i JavaScript pod adresem: dysk.onet.pl b) urządzeń mobilnych pracujących na systemie Android 2.3 (i nowszych), ios 7 (i nowszych) c) aplikacji na komputer z systemem Windows (Windows 7, Windows Vista) IV. TRYB DZIAŁANIA USŁUGI 1. Usługa jest uruchamiana po pierwszej skutecznej autentykacji (logowaniu) w aplikacji OnetDysk za pomocą dostępnych kanałów. Użytkownik zostanie poinformowany o uruchomieniu usługi za pomocą wiadomości wysłanej przez Onet.pl na adres podany w procesie rejestracji Użytkownika w Usłudze. 2. Usługa w wersji bezpłatnej może być w każdym momencie, na żądanie Użytkownika, odpłatnie, przekształcona przez Użytkownika w Usługę w wersji płatnej na wybrany Okres abonamentowy. Upływ Okresu abonamentowego, na który opłacono Usługę w wersji płatnej, powoduje automatyczne przekształcenie Usługi w wersji płatnej w Usługę w wersji bezpłatnej, chyba że Użytkownik przedłuży i opłaci kolejny Okres abonamentowy. Onet może przekształcić Usługę z wersji bezpłatnej w płatną na okres promocji bez ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat. Onet poinformuje Użytkowników o zakresie i okresie trwania promocji drogą elektroniczną. 3. Okres trwania i wypowiedzenie Usługi. Usługa w wersji płatnej będzie świadczona Użytkownikowi przez wybrany przez Użytkownika Okres abonamentowy. Usługa w wersji bezpłatnej świadczona będzie Użytkownikowi przez czas nieokreślony, przy czym Użytkownik może wypowiedzieć umowę dotyczącą Usługi w wersji bezpłatnej w każdym momencie i bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez usunięcie Konta w Usłudze

4 OnetDysk. 4. W ciągu 7 dni od daty wniesienia opłaty za Usługę w wersji płatnej Onet.pl na życzenie Użytkownika wyrażone w formularzu zamówienia wystawi Użytkownikowi fakturę VAT z datą otrzymania wpłaty i niezwłocznie prześle ją Użytkownikowi na wskazany w danych bilingowych adres. 5. Użytkownik w rozumieniu obowiązujących przepisów może odstąpić od umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie Usługi (zarejestrowanie się do Usługi), o ile nie zażądał rozpoczęcia świadczenia Usługi OnetDysk (dostarczanie treści cyfrowych) przez Onet przed upływem terminu na odstąpienie, zgodnie z postanowieniami punktu 8 poniżej. 6. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: Grupa Onet.pl S.A. ul. Pilotów 10, Kraków (wzór oświadczenia w Załączniku nr 2), bądź mailowo na adres: przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt. 5 sekcji IV niniejszego Regulaminu. 7. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Onet został poinformowana o odstąpieniu od umowy. 8. Utrata prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U r. poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi OnetDysk (dostarczanie treści cyfrowych) zawartej na odległość, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia przez Onet (tj. zalogował się do Usługi OnetDysk i zaakceptował Regulamin Usługi oraz kliknął przycisk START wyrażający żądanie rozpoczęcia Usługi natychmiast). 9. Przedłużanie Okresu abonamentowego Usługi w wersji płatnej. Przed upływem terminu obowiązywania Okresu abonamentowego, z odpowiednim wyprzedzeniem, Onet prześle Użytkownikowi w formie elektronicznej na podany w zamówienia procesie rejestracji adres przypomnienie o zbliżającym się końcu Okresu abonamentowego i możliwości jego przedłużenia na kolejny Okres abonamentowy. 10. Użytkownik może przedłużyć Okres abonamentowy za pomocą udostępnionego Modułu zarządzania usługami. 11. Przedłużenie Okresu abonamentowego Usługi wirtualnego dysku podlega określonym opłatom w Cenniku usług pod adresem https://dysk.onet.pl/cennik/ 12. Płatność za Usługę odbywa się za pomocą dostępnych kanałów płatności: przelewem on-line bądź kartą kredytową na stronie: https://dysk.onet.pl/platnosci/index.html/pakiet/

5 V. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ ONET 1. Usługi świadczone są w sposób ciągły, przy czym Onet zastrzega sobie możliwość przerw serwisowych, podczas których Onet jest uprawniony do ograniczenia dostępu do Usług bądź ich wyłączenia. O przerwach serwisowych Użytkownik będzie informowany mailowo co najmniej na 24 godziny przed planowaną przerwą serwisową. 2. W ramach Usług Onet udostępnia Użytkownikowi odpowiednią przestrzeń dyskową umożliwiającą Użytkownikowi przechowywanie i udostępnianie Materiałów osobom trzecim oraz serwisom i aplikacjom internetowym. Specyfikacja udostępnianej w ramach Usług przestrzeni dyskowej, w tym jej rozmiar określone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu ( Cennik i Specyfikacja Usług ), znajdującym się pod adresem https://dysk.onet.pl/cennik. 3. Onet zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Usług, w sytuacji w której: a. Użytkownik złamał niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa bądź też wykorzystuje Usługę bądź Usługi w celach zakazanych przez obowiązujące przepisy lub w sposób zagrażający ich prawidłowemu funkcjonowaniu; b. Użytkownik podał w ramach Konta nieprawdziwe dane; c. Użytkownik zażądał usunięcia jego danych; W opisanych wyżej przypadkach wskazanych w pkt. a) i b) Onet, o ile taka możliwość nie będzie wyłączona przez obowiązujące przepisy, przed zablokowaniem dostępu do Usług zwróci się do Użytkownika o usunięcie danej nieprawidłowości i udzieli w tym celu Użytkownikowi odpowiedniego terminu. 4. W przypadku zablokowania przez Onet dostępu do Usług na zasadach opisanych w ust. 3 powyżej, po uprzedzeniu Użytkownika mailowo na adres wskazany przy zakładaniu Konta i udzieleniu nie krótszego niż 30-dni terminu na usunięcie przez Użytkownika Materiałów dostarczonych przez niego do Usługi i udostępnieniu w tym celu odpowiedniej technicznej możliwości, Onet uprawniony będzie również do skasowania Konta wraz z wszelkimi Materiałami dostarczonymi przez Użytkownika. 5. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Usług i usunąć Konto. Usunięcie Konta powoduje automatycznie skasowanie wszelkich Materiałów umieszczonych w Usłudze przez Użytkownika. 6. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Onet nie sprawdza treści przekazywanych przez Użytkowników do przestrzeni dyskowej udostępnianej im w ramach usług. 7. Onet zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usług i zamknięcia Serwisu. W takiej sytuacji Onet z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem powiadomi Użytkowników o planowanym zamknięciu Serwisu i zakończeniu świadczenia Usług.

6 8. Onet jest również uprawniony do wypowiedzenia świadczenia Usług danemu Użytkownikowi. Termin wypowiedzenia świadczenia Usług przez Onet wynosi 1 miesiąc, zaś wypowiedzenie zostanie przesłane Użytkownikowi na adres podany przez niego w ramach Konta. Po upływie okresu wypowiedzenia Onet usunie Materiały przesłane przez Użytkownika do Usługi. VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownik jest zobowiązany do: a. korzystania z Usług zgodnie z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz ewentualnymi regulaminami Usług dodatkowych, b. nieprzekazywania danych umożliwiających nieautoryzowany dostęp do Usług przez osoby trzecie, w szczególności nieprzekazywania loginu oraz hasła, c. powstrzymywania się od prób złamania haseł dostępowych innych Użytkowników, d. niepodejmowania w związku z korzystaniem z Usług działań na szkodę innych podmiotów, a w szczególności pozostałych Użytkowników oraz spółki Grupa Onet.pl S.A. e. nieprowadzenia działań zmierzających do zdestabilizowania działania Usług, f. podania prawdziwych danych w ramach Konta, oraz odpowiedniego ich aktualizowania, g. dokonywania opłat za korzystanie z Usług, w przypadku ich odpłatności; h. dokonywania okresowych przeglądów urządzeń pod kątem obecności wirusów komputerowych oraz innego oprogramowania złośliwego, których obecność może wiązać się z ryzykiem przejęcia Konta przez osoby trzecie. 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż wszelkie Materiały dostarczone przez niego w związku z korzystaniem z Usług do systemów informatycznych Administratora mogą zostać po zakończeniu świadczenia Usług dla danego Użytkownika, stosownie do zapisów pkt. IV Regulaminu, bezpowrotnie usunięte. Użytkownik wyraża zgodę na powyższe. 3. Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu odpowiednie prawa do Materiałów, umożliwiające ich posiadanie, przechowywanie i udostępnianie stosownie do zakresu Usług, z których dany Użytkownik w odniesieniu do danych Materiałów korzysta, jak również, że ww. posiadanie, przechowywanie, udostępnianie i korzystanie z Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów ani jakichkolwiek praw osób trzecich. 4. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Onet z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów bądź jakichkolwiek ich praw przez Materiał dostarczony do Usługi przez Użytkownika,

7 Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Onet w powyższym zakresie. 5. Użytkownik w przypadku korzystania z Usługi w sposób powodujący publiczną lub niepubliczną prezentację Materiałów dostarczonych przez Użytkownika do Usługi (np. poprzez wygenerowanie strony internetowej prezentującej Materiały) wyraża zgodę na taką prezentację Materiałów. Przedmiotowa prezentacja Materiałów dokonana zostanie w formie nawiązującej do wizerunku Serwisu i Onet. VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Onet informuje, iż podczas korzystania z Usług w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki cookies ) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Onet. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Grupy Onet.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie VIII. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji) 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usług. 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres lub listownie na adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. Pilotów 10, Kraków. 3. Onet rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. 5. Onet zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3. maksymalnie do 21 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotyka przeszkody z przyczyn niezależnych od Onet.pl (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). O wydłużeniu takim Użytkownik zostanie poinformowany, z podaniem przyczyny wydłużenia oraz podaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji. 6. Spory pomiędzy Onet a Użytkownikiem dotyczące Usługi mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w

8 regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214). 7. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. IX. DANE OSOBOWE 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usług. 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10. Dane te będą przez Grupę Onet.pl S.A. oraz przekazywane kontrahentom Grupy Onet.pl S.A. w celu realizacji Usługi. 3. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że: a. są one zgodne z prawdą, b. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do ustawy z r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 z 1997 r. oraz ustawy z o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144 z 2002 r.) w celu realizacji Usług. 4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy skorzystać z możliwości strony profilowej pod adresem lub zwrócić się listownie na adres Grupa Onet.pl SA w Krakowie, ul. Pilotów 10, Kraków. 5. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Onet danych podawanych w związku z zamówieniem Usług, powoduje iż dalsze świadczenie Usług jest niemożliwe z przyczyn technicznych, a w konsekwencji świadczenie Usług dla Użytkownika zostanie zakończone. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 2. Onet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn powodujących konieczność zmiany oferowanych

9 usług. Powyższe zmiany wprowadzane będą w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Usług i niezwłocznie powiadomić Onet.pl o takiej decyzji na adres wskazany w pkt. IV.6. Regulaminu. 3. Onet informuje, że przystąpił do większości kodeksów dobrych praktyk w ramach członkowstwa w organizacji pracodawców Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie ( IAB Polska), których treść ze wskazaniem sygnatariuszy, dostępna jest pod adresem: w tym: Kodeks dobrych praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie, Dobre praktyki IAB Polska w zakresie reklamy behawioralnej. 4. Kontakt do Biura Obsługi Klienta Onet.pl: Biuro Obsługi Klienta Grupa Onet.pl S.A. ul. Pilotów 10, Kraków Czynne: Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-23:00; sobota niedziela w godzinach: 10:00 23:00 tel.: (koszt połączenia 0,35 zł brutto/min) tel.: (dla połączeń komórkowych) faks: Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Załączniki do Regulaminu: Załącznik nr 1 : Cennik i Specyfikacja Usługi Załącznik nr 2: WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY (Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy świadczenia Usługi w wersji płatnej.) Adresat: Grupa Onet.pl SA ul. Pilotów Kraków

10 Z dopiskiem OnetDysk lub drogą mailowa na adres o przykładowej treści: Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania Usługi OnetDysk z datą zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres podany podczas rejestracji: Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą).

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM wersja z dnia 28.11.2013 Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r. Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Plagiat.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, który działa pod adresem www.brainworx.pl oraz zasady świadczenia Usług za jego pośrednictwem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo