PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"

Transkrypt

1 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Projektu: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO- IŁAWSKIEGO CZYSTE ŚRODOWISKO AKTUALIZACJA NA LATA Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2015 OSTRÓDA, styczeń 2010 r.

2 SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE WSTĘP INFORMACJA O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO PGO ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI ZAŁOŻENIA PLANISTYCZNE. POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI CHARAKTERYSTYKA ZWIĄZKU GMIN CZYSTE ŚRODOWISKO AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI Charakterystyka ogólna Zbieranie i transport odpadów Selektywna zbiórka odpadów Instalacje do unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych Odpady komunalne ulegające biodegradacji Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi PROGNOZY ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ZAŁOŻONE CELE I DZIAŁANIA Cele Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne, PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU ZWIĄZKU OCENA STANU ŚRODOWISKA Wody powierzchniowe Wody podziemne Gleby Hałas Stan zanieczyszczania powietrza atmosferycznego POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PGO ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM KWALIFIKACJA PLANOWANYCH DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH STAN ŚRODOWISKA W REJONIE REALIZACJI PLANOWANEJ INWESTYCJI Położenie Obecne zagospodarowanie terenu Zakładu Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji Morfologia Hydrografia Budowa geologiczna Warunki hydrogeologiczne Obszary chronione DOCELOWY ZAKRES TECHNOLOGICZNY ZUOK RUDNO NIEZBĘDNE UZUPEŁNIENIA INFRASTRUKTURY OCENA - PODSUMOWANIE OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI Strona 2

3 PROJEKTOWANEGO PGO, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO PGO, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU DOKUMENTY UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU CELE I DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z KPGO CELE I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO ZAŁOŻENIA INWESTYCYJNE CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ EMISJI Emisje zanieczyszczeń do powietrza Emisja hałasu Ścieki Odpady OCENA ODDZIAŁYWAŃ ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PGO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM PGO WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU ALBO WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, W TYM WSKAZANIA NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZBUDOWY SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE ZWIĄZKU ANALIZOWANE WARIANTY TECHNOLOGII ZUOK DLA ZWIĄZKU OCENA WARIANTÓW WSKAZANIE WARIANTU OPTYMALNEGO WSKAZANIE NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA ZAŁOŻENIA RAPORT Z POSTĘPÓW WE WDRAŻANIU PLANU WERYFIKACJA I AKTUALIZACJA PLANU WSKAŹNIKI MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI PLANU INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE...54 Strona 3

4 SPIS TABEL: Tabela 1. Tabela 2. Tabela 3. Harmonogram realizacji zadań w sektorze gospodarce odpadami komunalnymi na obszarze Związku Czyste Środowisko...24 Obszary Chronionego Krajobrazu na terenie objętym projektem...27 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji PGO...31 Tabela 4. Wskaźniki monitorowania efektywności planu gospodarki odpadami...53 Strona 4

5 SPIS SKRÓTÓW: Związek PGO Prognoza Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu: Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko aktualizacja na lata z perspektywą do roku 2015 KPGO 2002 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2002 KPGO 2010 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 ZZO ZUOK UG PGO WPGO PPGO BAT Mg MBP OKB PGOP kg/mk/rok s.m. MŚ GUS ZSEE POIiŚ Zakład Zagospodarowania Odpadów Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Urząd Gminy Plan Gospodarki Odpadami Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami ang. Best Available Techniques - najlepsze dostępne techniki Megagram = 1 tona Mechaniczno biologiczne przetwarzanie odpadów Odpady komunalne ulegające biodegradacji Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych kilogramy/mieszkańca/rok sucha masa Ministerstwo Środowiska Główny Urząd Statystyczny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Strona 5

6 Streszczenie 1. Wstęp Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U ) nakłada na organ opracowujący projekt planu gospodarki odpadami, który wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Podstawą wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Głównym celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest określenie możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko (PGO). 2. Informacja o metodach Prognoza oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko aktualizacja na lata z perspektywą do roku 2015 została opracowana zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 3. Informacje o zawartości PGO Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko powstała jako realizacja zapisów zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz tekst jednolity), która wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami i ich aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Plan stanowi aktualizację pierwszego planu gospodarki odpadami dla Związku na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata przyjętego przez Miasta i Gminy należące do Związku Gmin regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko. Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko obejmuje 19 gmin leżących na obszarze 5 powiatów. Zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, organy wykonawcze gmin, będących członkami związków międzygminnych mogą opracować jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania gminnego planu gospodarki odpadami. W wyniku przeprowadzonej analizy stanu aktualnego, stwierdzono: deponowanie na składowiskach większości odpadów wytwarzanych na terenie Związku, odpady są składowane w stanie nieprzetworzonym, sytuację korzystnie poprawiło uruchomienie ZUOK w Rudnie, niewielki odsetek odpadów komunalnych ulegających biodegradacji jest zagospodarowywany w inny sposób niż przez składowanie (ok. 1%); wymagane jest podjęcie zdecydowanych działań aby osiągnąć wymagane przepisami poziomy ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w latach 2010, 2013, Strona 6

7 niską efektywność selektywnego zbierania odpadów komunalnych (nieco ponad 2,6% strumienia) niską efektywność zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (program jest obecnie w początkowej fazie wdrażania), niewielki stopień selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, niewystarczające działania zmierzające do objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych. Zadania strategiczne w sektorze gospodarowania odpadami komunalnymi jakie wskazano do realizacji w ramach PGO obejmują działania zmierzające do rozbudowy istniejącej infrastruktury technologicznej do poziomu gwarantującego spełnienia wymagań przepisów w perspektywie roku 2013 i 2020 oraz konsolidację działań gmin ukierunkowaną na funkcjonowanie efektywnego systemu zbierania i transportu odpadów (w tym zbiórki selektywnej) na obszarze wszystkich gmin Związku. Jako podstawowe strategiczne działania pozwalające na stworzenie regionalnego rozwiązania systemowego przyjęto: Uzupełnienie infrastruktury technologicznej ZUOK Rudno o instalacje stabilizacji/kompostowania frakcji organicznej odpadów komunalnych oraz instalację do wytwarzania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego w celu uzyskania zgodnego z przepisami ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz ograniczenia ilości odpadów balastowych kierowanych do składowania, Budowa systemu transportu odpadów II stopnia ze stacjami przeładunkowoprzesypowymi w celu usprawnienia transportu odpadów komunalnych z miejsc wytwarzania do ZUOK Rudno, Rozwijanie skoordynowanego dla obszaru Związku systemu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych oraz innych strumieni odpadów komunalnych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone), który zapewni spełnienie wymagań nowej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów 2008/98 WE, Program rekultywacji składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku, Koordynacja organizacyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze Związku poprzez przyjęcie wspólnego dla gmin Związku planu gospodarki odpadami oraz ujednoliconych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach. 4. Istniejący stan środowiska Region Związku wyróżnia się w skali kraju i Europy różnorodnością i bogactwem środowiska przyrodniczego, na które składają się urozmaicona rzeźba terenu, liczne jeziora, zwarte kompleksy leśne i nie zanieczyszczone powietrze. Prawie połowę obszaru stanowią obszary objęte prawną ochroną przyrody, w tym o międzynarodowej randze. Na obszarze gmin należących do ZG Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko zlokalizowane są trzy parki krajobrazowe: Pojezierza Iławskiego (gmina Zalewo, Miasto i Gmina Iława); Wzgórz Dylewskich (gmina Dąbrówno, Lubawa, Ostróda i Grunwald); Brodnicki Park Krajobrazowy (gmina Kurzętnik). Również na tym obszarze usytuowanych jest 15 Obszarów Chronionego Krajobrazu. Strona 7

8 Brak realizacji zadań wskazanych w PGO skutkowałby poważnym zwiększeniem zagrożeń dla takich komponentów środowiska jak wody podziemne, wody powierzchniowe, powietrze atmosferyczne, stan gleb oraz walory krajobrazowe. Analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych znaczącym oddziaływaniem Wśród planowanych działań inwestycyjnych związanych z realizacją PGO, oddziaływania kwalifikowane jako znaczące może powodować rozbudowa ZUOK w Rudnie, w której zakresie przewidziana jest m.in.: budowa segmentu stabilizacji/unieszkodliwiania frakcji organicznej odpadów komunalnych wysortowanej z odpadów komunalnych zmieszanych, budowa drugiej podkwatery kwatery składowania nr IIB, przeznaczonej do składowania odpadów przetworzonych balastowych, kwalifikowanych zgodnie z katalogiem odpadów jako odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Rozbudowa ZUOK w Rudnie będzie realizowana zgodnie z przyjętą strategią rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi określoną w ramach Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane zadania inwestycyjne i zastosowane rozwiązania technologiczne musza spełniać wymagania dokumentów referencyjnych najlepszych dostępnych technik (BAT), co oznacza m.in., że ich prawidłowa eksploatacja nie będzie powodowała znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko. Zakłada się, że oddziaływania związane z eksploatacją nowych planowanych segmentów technologicznych ZUOK Rudno zostaną ograniczone do terenu inwestycji, a ponadto w skali makro ich realizacja spowoduje znaczące długotrwałe korzystne dla środowiska efekty. 6. Istniejące problemy ochrony środowiska z punktu widzenia gospodarki odpadami Problemy ochrony środowiska występujące na obszarze Związku, najbardziej istotne z punktu widzenia gospodarki odpadami to m.in.: deponowanie na składowiskach większości odpadów wytwarzanych na terenie Związku, składowanie odpadów stanie nieprzetworzonym, zagospodarowywanie niewielkiego odsetka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Obecny, tylko częściowo uporządkowany sposób prowadzenia gospodarki odpadami, przy istnieniu na obszarze Związku niezrekultywowanych składowisk odpadów, istnienie sporego odsetka mieszkańców nieobjętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów, wpływają negatywnie na m.in. walory krajobrazowe obszaru (na którym istnieją trzy parki krajobrazowe oraz 15 obszarów chronionego krajobrazu). 7. Cele ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym W dziedzinie gospodarki odpadami Unia Europejska wydała dziesięć dyrektyw, które powinny być wprowadzone do polskiego prawodawstwa i wdrożone do praktyki. Z dyrektyw tych wynikają liczne zobowiązania dla RP, z których najważniejsze to: osiągnięcie w 2014 r. odzysku min. 60% i recyklingu 55% odpadów opakowaniowych, osiągnięcie w 2010 r. odzysku co najmniej 25% odpadów biodegradowalnych tak, aby nie trafiły na składowiska, a w 2013 r. odzysku 50% tych odpadów, zebranie w 2012 r. 25% zużytych baterii i akumulatorów, a w 2016 r. 45% tych odpadów. Strona 8

9 Poza tym w Traktacie Akcesyjnym RP została zobowiązana do zamknięcia do 1 lipca 2012 r. wszystkich wysypisk, które nie spełniają wymagań dyrektywy 99/31/WE. Pierwszy Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zgodny w z wymaganiami przepisów Unii Europejskiej został opracowany w 2002 roku (KPGO 2002). W 2006 roku został opracowany drugi plan zatytułowany Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 (KPGO 2010), który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów 29 grudnia 2006 r. Jako jeden z najistotniejszych kierunków działań KPGO 2010 wskazuje wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania. W Planie Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego (WPGO) jako podstawowe cele ogólne do realizacji w okresie planowania wskazano: zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczania ich właściwości niebezpiecznych wykorzystanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, w przypadku gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie ograniczenie składowania jako najmniej pożądanego sposobu postępowania z odpadami Wśród 8 wskazanych w WPGO Zakładów Zagospodarowania Odpadów znajduje się ZZO Rudno (Rejon W), który obejmuje gminy powiatów: iławskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego i jest obligatoryjnym miejscem kierowania odpadów komunalnych z terenu w/w powiatów. 8. Ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko Rozbudowa ZUOK Rudno w zakresie planowanym w ramach PGO, kwalifikowana jest zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Analiza oddziaływań planowanej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska przeprowadzona w oparciu o rzeczywiste oddziaływania podobnych w skali i zakresie obiektów zrealizowanych w ostatnich latach w kraju wskazuje, że przy realizacji planowanych instalacji zgodnie z zakładanymi standardami i ich eksploatacji przy spełnieniu wymagań BAT, nie powinny wystąpić oddziaływania na środowisko poza terenem przewidzianym bezpośrednio jako lokalizacja inwestycji. 9. Rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań W trakcie analiz oddziaływania planowanych przedsięwzięć wytypowano do realizacji rozwiązania (np. kompostowanie w systemie zamkniętym), które zarekomendowano do zastosowania mimo, że nie są wymagane przepisami, jednak gwarantują ograniczenie oddziaływań uciążliwych, takich jak np. substancje złowonne. Przyjęto, że na etapie wyboru technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, powinny być wybierane rozwiązania, które w trakcie realizacji oraz eksploatacji będą w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko i zdrowie ludzi. 10. Rozwiązania alternatywne W ramach analiz koncepcyjnych systemu gospodarki odpadami dla Związku, analizie poddano następujące warianty unieszkodliwiania i odzysku odpadów: Strona 9

10 Wariant 1. Mechaniczno-biologiczne suszenie odpadów ukierunkowane na produkcję paliwa z całego strumienia odpadów (rozwiązania technologiczne proponowane przez firmy HERHOF, ECODECO, S.D.R. Biotec). Wariant 2. Mechaniczno biologiczne przetwarzanie odpadów z mechanicznym rozdziałem odpadów na trzy strumienie: odpady ulegające biodegradacji do stabilizacji, odpady palne do produkcji paliwa z odpadów, odpady o charakterze surowcowym do odzysku. Wariant 3. Wariant zakładający ograniczenie inwestycji do niezbędnego zakresu pozwalającego na spełnienie obowiązujących obecnie przepisów, w zakresie realizowanym przez prywatne podmioty działające na rynku unieszkodliwiania odpadów. W wyniku analiz wariantów stwierdzono, że optymalne rozwiązanie technologiczne powinno zawierać: 1. Uniwersalną linię sortowania odpadów pozwalająca na wydzielenie: strumienia odpadów o wysokiej zawartości frakcji organicznych z przeznaczeniem do pełnej stabilizacji, frakcji lekkich odpadów z doprowadzeniem do wytworzenia w instalacji komponentów do produkcji paliwa z odpadów o standardzie akceptowanym w przemyśle cementowym, frakcji surowcowych odpadów (tworzywa sztuczne, papier, szkło, metale) w zakresie zgodnym z wymaganiami rynku, oraz doczyszczanie surowców wtórnych pochodzących ze zbiórki selektywnej. 2. Instalację do stabilizacji frakcji zawierającej przeważająca część organicznej odpadów. 3. Kwaterę składowania odpadów balastowych (z rekomendacją budowy II Etapu kwatery nr II) Rozwiązanie technologiczne powinno stwarzać możliwość korekt procesu technologicznego i umożliwiać rozbudowę linii. 11. Przewidywane metody analizy skutków realizacji PGO W Projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla Związku przyjęto, że ocena realizacji postanowień planu prowadzona będzie w oparciu o system monitoringu i oceny PGO obejmujący następujące elementy: raport z postępów we wdrażaniu planu, weryfikacja i aktualizacja PGO, analiza wskaźników monitorowania efektywności PGO 12. Oddziaływania transgraniczne Nie będą występowały transgraniczne oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. Wybór lokalizacji oraz zakres planowanych zadań inwestycyjnych gwarantuje, że wskazane w Prognozie ewentualne skutki ich funkcjonowania będą się ograniczać do terenów projektowanych inwestycji. Strona 10

11 1. WSTĘP Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U ) nakłada na organ opracowujący projekt planu gospodarki odpadami, który wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Podstawą wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Głównym celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest określenie możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko (PGO). Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji PGO. Wskazuje na możliwe negatywne oraz pozytywne skutki realizacji Planu, przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji. Wnioski i rekomendacje zawarte w Prognozie powinny zostać włączone do PGO. Organem właściwym w sprawach opiniowania niniejszej prognozy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. 2. INFORMACJA O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY Prognoza oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko aktualizacja na lata z perspektywą do roku 2015 została opracowana zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U ). Zgodnie z Art. 51 niniejsza Prognoza zawiera: a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; Prognoza określa, analizuje i ocenia: a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, Strona 11

12 c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; Prognoza przedstawia: a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. W ramach Prognozy poddany został analizie: stan aktualny prognozy zmian, Strona 12

13 kierunki działań, założenia koncepcję systemu gospodarki odpadami na obszarze Związki Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko. Wnioski wynikające z analizy oddziaływań zostały odniesione do stanu środowiska na obszarze Związku. W Prognozie poddano analizie możliwe skutki oddziaływania na środowisko realizacji planowanego systemu gospodarki odpadami na obszarze Związku. 3. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO PGO ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 3.1. Założenia planistyczne. Powiązania z innymi dokumentami. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko powstała jako realizacja zapisów zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz tekst jednolity), która wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami i ich aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Plan stanowi aktualizację pierwszego planu gospodarki odpadami dla Związku na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata przyjętego przez Miasta i Gminy należące do Związku Gmin regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko. Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko obejmuje 19 gmin leżących na obszarze 5 powiatów. Zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach organy wykonawcze gmin, będących członkami związków międzygminnych mogą opracować jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania gminnego planu gospodarki odpadami. Analizowany projekt Planu jest opracowany zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami, z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010), uchwalonym przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (WPGO 2010). Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U z późniejszymi zmianami), gminny plan gospodarki odpadami, obejmuje wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych. Gminny plan określa: 1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym: a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, d) istniejące systemy zbierania odpadów, e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, Strona 13

14 f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, g) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami; 2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych; 3) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania; 4) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów; 5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację; 6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł; 7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości. Przy opracowaniu PGO wykorzystane zostały następujące źródła informacji: - Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Aktualizacja. Olsztyn 2007 r. - dane GUS, - dane gmin i starostw, - dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, - wizje lokalne, - akty prawne z zakresu gospodarowania odpadami, - inne opracowania z zakresu gospodarki odpadami. W kolejnych podrozdziałach, odpowiadających rozdziałom analizowanego PGO został scharakteryzowany zakres planu oraz jego główne cele. Strona 14

15 3.2. Charakterystyka Związku Gmin Czyste Środowisko Związek Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego Czyste Środowisko zrzesza 19 gmin leżących na terenie pięciu powiatów: elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego. Statutowym celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do realizacji koncepcji regionalnego systemu gospodarki odpadami na obszarze objętym projektem. Gminy, na których terenie tworzony jest regionalny system gospodarki odpadami komunalnymi to: 1. Powiat Elbląski: Gmina Godkowo. 2. Powiat Iławski: Miasto Iława, Gmina Iława, Gmina Lubawa, Miasto i Gmina Zalewo. 3. Powiat Nowomiejski: Miasto Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Kurzętnik. 4. Powiat Olsztyński: Miasto i Gmina Olsztynek, Gmina Jonkowo 5. Powiat Ostródzki: Miasto Ostróda, Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Miasto i Gmina Miłomłyn, Gmina Ostróda, Gmina Grunwald, Gmina Dąbrówno, Gmina Łukta, Gmina Małdyty Ryc. 1. Gminy Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego Czyste Środowisko Strona 15

16 19 gmin objętych projektem zamieszkuje mieszkańców (wg danych GUS z grudnia 2007 r.). Prognozy demograficzne dla obszaru Związku wskazują, że ilość mieszkańców będzie się stopniowo zmniejszała i w roku 2025 będzie mniejsza o ok niż w roku Gminy tworzące Związek Gmin Czyste Środowisko położone są w zachodniej części województwa Warmińsko Mazurskiego. Obszar Związku pokrywa się w dużej części z regionem Pojezierza Iławsko Ostródzkiego, rozciągającego się pomiędzy Doliną Dolnej Wisły na zachodzie i pojezierzem Olsztyńskim na wschodzie Aktualny stan gospodarki odpadami Charakterystyka ogólna Jak wynika ze sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami gmin z obszaru Związku oraz informacji zebranych na potrzeby opracowania planu, gospodarkę odpadami komunalnymi charakteryzują przedstawione poniżej działania: gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Związku jest w fazie transformacji w związku z rozpoczęciem eksploatacji regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnie, który funkcjonuje w pełnym zakresie technologicznym od początku I kwartału 2009 r., zbieranie i transport odpadów komunalnych prowadzone są przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów komunalnych lub podmioty komunalne wypełniające wymagania zezwoleń, prawie cały strumień zbieranych odpadów komunalnych kierowany był dotychczas do unieszkodliwiania na składowiskach. Selektywnie zbieranych jest ok. 2,6 % wytwarzanych odpadów komunalnych, prowadzone są przez Związek działania edukacyjne ukierunkowane na świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu. podnoszenie Z analiz bilansowych odpadów wykonanych na potrzeby PGO wynika, że na terenie Związku wytworzonych zostało w 2007 roku Mg odpadów komunalnych, w tym Mg na terenie miast, Mg na terenach wiejskich. Wykonane szacunki wykazują, że ilość odpadów potencjalnie wytwarzanych ( Mg/rok) jest zdecydowanie wyższa niż ilość odpadów zbieranych wykazywana w danych GUS ( Mg/rok). Rozbieżności wynikają najprawdopodobniej z następujących przyczyn: znaczna część terenów wiejskich nie jest jeszcze objęta obsługą w zakresie zbierania odpadów komunalnych, część odpadów jest zagospodarowywana przez mieszkańców we własnym zakresie, część strumienia odpadów nie jest objęta ewidencją w zakresie zbierania i unieszkodliwiania (składowania) Zbieranie i transport odpadów Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych powstających na obszarze Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego Czyste Środowisko jest składowanie z Strona 16

17 niewielkim udziałem odzysku i recyklingu dla selektywnie zbieranych surowców wtórnych. Sposób zagospodarowania odpadów wpływa pośrednio na system ich zbierania i transportu, który koncentruje się przede wszystkim na zbieraniu strumienia odpadów komunalnych zmieszanych ze stopniowo rozwijanym systemem selektywnej zbiórki odpadów. Teren Związku w zakresie zbierania i transportu odpadów jest obsługiwany przez 18 firm. Największa z firm zajmujących się zbieraniem odpadów komunalnych to Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie, która prowadzi działalność w 11 gminach Selektywna zbiórka odpadów Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych i surowcowych jest prowadzona na terenie gmin Związku przede wszystkim w systemie donoszenia. Podstawowe rodzaje odpadów zbieranych selektywnie to: szkło, makulatura, tworzywa sztuczne i nieco rzadziej złom metali. Do tego celu stosowane są oznakowane pojemniki różnych typów będące w posiadaniu firm wywozowych. Stopniowo wdrażana jest także zbiórka odpadów problemowych, tj. baterii, przeterminowanych leków, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do tego celu wykorzystywane są oznakowane pojemniki rozstawione sporadycznie w aptekach, sklepach, placówkach szkolnych. W roku 2006 na terenie województwa warmińsko - mazurskiego średni wskaźnik selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosił ok. 2,5%. Wśród gmin Związku wskaźnik za rok 2007 jest na poziomie ok. 2,6% (w stosunku do ilości odpadów potencjalnie wytwarzanych wg wskaźników KPGO 2010). Najlepszy rezultat selektywnej zbiórki osiągnięto na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn (6,3%), Miasta Ostróda (4,9%), Gminy Lubawa (4,9%), Gminy Ostróda (4,2%) Instalacje do unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych Prawie cały strumień odpadów komunalnych zbieranych na obszarze Związku Gmin Czyste Środowisko jest unieszkodliwiany poprzez składowanie na składowiskach odpadów komunalnych. Odpady powstające na terenie Związku w roku 2007 r. były przekazywane do następujących obiektów: 1. składowisko w msc. Rudno, gmina Ostróda, 2. składowisko w msc. Półwieś, gmina Zalewo (w msc. Półwieś), 3. składowisko w msc. Zbożne (Złotna) gmina Morąg, 4. składowisko w Lipowcu (gmina Kurzętnik), 5. składowisko w msc. Łąkorz, gmina Biskupiec (poza obszarem Związku), 6. składowisko w Biesalu (gm. Gietrzwałd, poza obszarem Związku), 7. składowisko w msc. Błudowo (gm. Młynary, poza obszarem Związku), 8. składowisko w msc. Robity (gm. Pasłęk, poza obszarem Związku) Składowisko w Rudnie jest jedynym składowiskiem na obszarze projektu, które posiada poważniejsze możliwości rozbudowy. W roku 2009 przy składowisku w Rudnie zakończono realizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, który jest regionalnym przedsięwzięciem inwestycyjnym przeznaczonym do obsługi Związku Gmin Czyste Środowisko. Strona 17

18 Podstawowe segmenty technologiczne ZUOK Rudno to hala segregacji z linią sortowniczą odpadów komunalnych zmieszanych oraz surowcowych, nowoczesna kwatera składowania odpadów, kompostowania odpadów zielonych oraz pomocnicze obiekty technologiczne i infrastrukturalne. Przepustowość instalacji sortowania w ZUOK Rudno to Mg/rok (przy pracy jednozmianowej). ZUOK w Rudnie jest jedyną instalacją na terenie Związku Gmin Czyste Środowisko, która pozwala na prowadzenie odzysku odpadów komunalnych zmieszanych Odpady komunalne ulegające biodegradacji W chwili obecnej jedynie niewielki strumień odpadów komunalnych ulegających biodegradacji jest zbierany selektywnie i nie jest kierowany do składowania. Selektywna zbiórka obejmuje w ograniczonym zakresie papier (nieco ponad 300 Mg w roku 2007) oraz niewielkie ilości odpadów zielonych. Część strumienia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji jest zagospodarowywana przez wytwórców odpadów we własnym zakresie np. do kompostowania przydomowego, skarmiania zwierząt gospodarskich, spalania papieru w paleniskach domowych. Taki kierunek zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie przekracza 10% strumienia tych odpadów Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi W wyniku przeprowadzonej analizy stanu aktualnego, stwierdzono: deponowanie na składowiskach większości odpadów wytwarzanych na terenie Związku, odpady są składowane w stanie nieprzetworzonym, sytuację korzystnie poprawiło uruchomienie ZUOK w Rudnie, niewielki odsetek zbieranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji jest zagospodarowywany w inny sposób niż przez składowanie (ok. 1%); wymagane jest podjęcie zdecydowanych działań aby osiągnąć wymagane przepisami poziomy ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w latach 2010, 2013, 2020, niską efektywność selektywnego zbierania odpadów komunalnych (nieco ponad 2,6% strumienia), niską efektywność zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (program jest obecnie w początkowej fazie wdrażania), niewielki stopień selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, niewystarczające działania zmierzające do objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych. Związek Gmin Czyste Środowisko posiada obecnie zasięg regionalny przekraczający zdecydowanie wymaganą wielkość projektu wymaganą w KPGO 2010 tj. obejmuje powyżej mieszkańców. ZUOK w Rudnie, który jest podstawowym, centralnym obiektem odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie Związku posiada przepustowość pozwalającą przyjąć i przetworzyć cały strumień odpadów powstających na terenie Związku. Spośród wymaganych segmentów technologicznych ZUOK nie posiada jeszcze jednak segmentu biologicznego przekształcania odpadów, który pozwalałby osiągnąć wymagane Strona 18

19 ustawowo ograniczenia w zakresie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami Wykonane analizy bilansowe i prognozy zmian ilości odpadów wskazują, że do roku 2020 ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na obszarze Związku będzie na poziomie ok Mg/rok. Zgodnie z kierunkami wskazanymi w KPGO 2010, założono, że będzie następować: rozwój selektywnego zbierania oraz segregowania odpadów komunalnych, między innymi w związku z koniecznością wdrażania dyrektyw unijnych, w tym nowej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów 2008/98/WE; przyspieszenia działań w zakresie tworzenia regionalnych systemów odzysku i unieszkodliwiana odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zmniejszenie ilości składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne, na których składowane są odpady komunalne. rozwijanie systemów selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych, w tym szczególnie baterii i akumulatorów raz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Za podstawowe zadanie w gospodarowaniu odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji przyjmuje się zmniejszenie ilości odpadów tej grupy kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych: w 2010r więcej niż 75%, w 2013r. więcej niż 50%, w 2020r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. Odpady komunalne ulegające biodegradacji (OKB) stanowią średnio ok. 47% strumienia odpadów (wg wskaźników z KPGO 2010). Z prognoz zmian ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Związku wynika, że w latach 2010, 2013 oraz 2020 wymagane będzie zagospodarowanie metodami innymi niż składowanie odpowiednio Mg/rok (2010), Mg/rok (2013), Mg/rok (2020) Założone cele i działania Cele W założeniach do przygotowania Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko przyjęto kontynuację prowadzonych działań zmierzających do stworzenia efektywnego regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wymaganą zgodność Planu ze strategicznymi nadrzędnymi dokumentami planistycznymi: Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010, Strona 19

20 Planem Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głównym celem opracowania Planu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko jest dalsze rozwijanie współdziałania gmin zrzeszonych w Związku w kierunku stworzenia efektywnego, regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami na obszarze Związku jest podporządkowany konieczności osiągnięcia celów gospodarki odpadami komunalnymi zapisanych w ustawie o odpadach oraz w dokumentach wyższego rzędu. Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa na lata oraz KPGP 2010 przyjęto następujące cele główne w zakresie gospodarki odpadami: zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, w tym w szczególności doprowadzenie do sytuacji, że w 2013 r. nie będzie składowanych więcej niż 50% masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska, zamknięcie do końca 2009 r. składowisk niespełniających przepisów prawa, wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2003 r.), założone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami przedstawiono w odniesieniu do dwóch czteroletnich okresów czasu: cele krótkoterminowe, cele długoterminowe. Cele krótkoterminowe ( ) objęcie zorganizowanych systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców do roku 2010, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby w 2010 r. nie było składowanych więcej niż 75% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. kontynuacja rozbudowy ZUOK Rudno zgodnie z założeniami przyjętymi w WPGO, m.in. w kierunku stworzenia segmentu ograniczającego składowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, doprowadzenie do kierowania odpadów wyłącznie na składowiska spełniające wymagania przepisów, stworzenie na terenie Związku efektywnego systemu transportu odpadów, prowadzenie działań w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców w odniesieniu do gospodarowania odpadami, rozwijanie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących zarówno ze strumienia odpadów komunalnych jak i ze źródeł rozproszonych, Strona 20

21 Cele długoterminowe ( ) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych: w 2013 r. więcej niż 50%, w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r., kontynuacja działań na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, kontynuacja rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących zarówno ze strumienia odpadów komunalnych jak i ze źródeł rozproszonych, rozwijanie infrastruktury ZUOK Rudno w kierunku zagospodarowania całego strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Związku Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne, Zbieranie odpadów Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji następujących działań: kontrolowania przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z firmami odbierającymi odpady, co docelowo skutkować powinno objęciem stosownymi umowami 100 % mieszkańców Związku; budowa systemu transportu odpadów II stopnia od stacji przeładunkowych do ZUOK Rudno, kontrolowania przez gminy sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów; doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. Zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane jest prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: odpady zielone z ogrodów i parków, papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne i metale, zużyte baterie i akumulatory, Strona 21

22 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, itd.), meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie, stanowiąc tzw. odpady resztkowe. Zbieranie odpadów może odbywać się poprzez: zbieranie selektywne u źródła kontenery ustawione w sąsiedztwie zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów Jednym z zasadniczych kierunków działań jest intensywny wzrost zastosowania zarówno biologicznych, jak i termicznych metod przekształcania odpadów komunalnych. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji związane jest z koniecznością budowy linii technologicznych do ich przetwarzania: kompostowni odpadów organicznych, linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych), zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych (lub kierowanie wysegregowanych frakcji odpadów do instalacji współspalania). Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów, Docelowo realne możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji stwarza tylko współpraca w ramach systemów regionalnych, gdzie funkcjonować będą zaawansowane technologie przetwórstwa tej frakcji odpadów (kompostowanie, fermentacja beztlenowa, ewentualnie przygotowanie do przekształcania termicznego współspalania) oraz gdzie prowadzona będzie intensywnie selektywna zbiórka odpadów. W perspektywie krótkoterminowej dla Związku zakłada się następujące działania zmierzające do ograniczenia składowania OKB: rozwijanie selektywnej zbiórki papieru i tektury; zakłada się zobligowanie firm wywozowych do prowadzenia selektywnej zbiórki papieru i tektury w ramach działalności objętej zezwoleniem na zbieranie odpadów w gminie, wprowadzenie okresowej (sezonowej) selektywnej zbiorki odpadów zielonych zakłada się zobligowanie firm wywozowych do prowadzenia zbiórki odpadów zielonych w ramach działalności objętej zezwoleniem na zbieranie odpadów w gminie i prowadzenie kompostowania pryzmowego tej grupy odpadów w porozumieniu z ZUOK Rudno lub w oparciu o lokalne możliwości w poszczególnych gminach, wprowadzenie i propagowanie kompostowania przydomowego odpadów zielonych i roślinnych biodegradowalnych (kuchennych), Strona 22

23 W perspektywie długoterminowej, w zależności od efektywności działań prowadzonych we wcześniejszym okresie, podjęte zostaną decyzje o dalszych działaniach, których prowadzenie będzie możliwe jednak tylko w skali regionalnej. Chodzi tu o możliwość regionalnego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów biodegradowanych z ich zagospodarowaniem w zakładzie regionalnym (w oparciu o kompostowanie, unieszkodliwianie termiczne lub fermentację beztlenową) lub wprowadzenie technologii tzw. mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów Projektowany system gospodarki odpadami Zadania strategiczne w sektorze gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują działania zmierzające do rozbudowy istniejącej infrastruktury technologicznej do poziomu gwarantującego spełnienia wymagań przepisów w perspektywie roku 2013 i 2020 oraz konsolidację działań gmin ukierunkowaną na funkcjonowanie efektywnego systemu zbierania i transportu odpadów (w tym zbiórki selektywnej) na obszarze wszystkich gmin Związku. Jako podstawowe strategiczne działania pozwalające na stworzenie regionalnego rozwiązania systemowego przyjęto: Uzupełnienie infrastruktury technologicznej ZUOK Rudno o instalacje stabilizacji/kompostowania frakcji organicznej odpadów komunalnych oraz instalację do wytwarzania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego w celu uzyskania zgodnego z przepisami ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz ograniczenia ilości odpadów balastowych kierowanych do składowania, Budowa systemu transportu odpadów II stopnia ze stacjami przeładunkowoprzesypowymi w celu usprawnienia transportu odpadów komunalnych z miejsc wytwarzania do ZUOK Rudno, Rozwijanie skoordynowanego dla obszaru Związku systemu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych oraz innych strumieni odpadów komunalnych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone), który zapewni spełnienie wymagań nowej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów 2008/98 WE, Program rekultywacji składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku, Koordynacja organizacyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze Związku poprzez przyjęcie wspólnego dla gmin Związku planu gospodarki odpadami oraz ujednoliconych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji przedsięwzięć Proponowane przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko obejmują szereg działań inwestycyjnych oraz pozainwestycyjnych. Zadania pozainwestycyjne dotyczą przede wszystkim następujących aspektów: zintensyfikowanie działań organizacyjnych umożliwiających rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wyodrębnieniem surowców wtórnych, odpadów zielonych oraz niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, Strona 23

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Biskupiec, dnia 28 października 2015 r. SPIS TREŚCI : I Wstęp.. 3 str. II Podstawa prawna...4 str. III Aktualny system

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zapobieganie powstawaniu odpadów (unikanie wytwarzania) Minimalizacja wytwarzanych odpadów Zapobieganie powstawaniu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami GMINA ZAWIERCIE Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Mgr inż. Marta Majka IGO Sp. z o.o. Instytut Gospodarowania Odpadami GMINA ZAWIERCIE

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/index/analiza-stanu-gospodarki-odpad AMI-KOMUNALNYMI-ZA-2015-ROK-DLA-GMINY-WOJKOWICE/idn:1344/printpdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028

Bardziej szczegółowo

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami Projektowane zadania w ramach wariantów systemu gospodarki odpadami z założenia zawierają działania zmierzające do poprawy sytuacji

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Urząd Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rok 2013 1.Wprowadzenie. 1.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice, luty 2012 Cele określone

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Lidia SIEJA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 4-843 Katowice AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE 1. Wprowadzenie Trwa aktualnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK Grzegorzew, 25 kwietnia 2017r. I. CEL I ZAŁOŻENIA ANALIZY Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata 5. PRZYJĘTE CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Planowana gospodarka w powiecie, w zakresie założonych celów będzie zgodna z celami wyznaczonymi w projekcie aktualizacji WPGO. Strategia powiatu w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka 1 Zawartość WPGO Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami w województwie Prognozowane

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2014

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2014 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2014 Ostróda, kwiecień 2015 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 Opracował: Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii Wągrowiec, kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

5. Cele i zadania w gospodarce odpadami

5. Cele i zadania w gospodarce odpadami 5. Cele i zadania w gospodarce odpadami 5.1 Cele i zadania wynikające z planów wyższego szczebla...2 5.2. Cele i zadania na poziomie gminy...7 1 5. Cele i zadania w gospodarce odpadami Nadrzędnym celem

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl 1 Rys historyczny Inwestycję pod nazwą Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/ostródy zrealizował

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarki odpadami zadania gmin

Nowy system gospodarki odpadami zadania gmin Nowy system gospodarki odpadami zadania gmin Renata Czarnecka Projekt pt.: Szkoła dla środowiska 4 lutego 2014 r. Znowelizowana 1 lipca 2011 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro.

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Urząd Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu UWARUNKOWANIA PRAWNE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zgodny z polityką

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA ZGORZELEC NA LATA 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 (na podstawie rekomendacji Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010)

Bardziej szczegółowo

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi?

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi? WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, 10 grudzień 2008 r. Zasady gospodarowania odpadami: zapobieganie minimalizacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pabianice za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pabianice za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pabianice za 2014 r. kwiecień 2015-04-28 r. str. 1 I Wstęp. W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558 UCHWAŁA Nr XXXVI/226/12 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka 28.03.2017 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dobroń za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dobroń za rok 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dobroń za rok 2015 Dobroń, 05.04.2016 I. Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie gminy Dobroń za rok

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok ZGOK.7035.13.2015.JL Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok Żory, 30.04.2015r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 I. WPROWADZENIE Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekty rozporządzeń wykonawczych Krystyna Szpadt XXXVIII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Wisła 26.05.2011 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW Opracowała: Alina Woźnicka-Koch- Inspektor ds. ochrony środowiska i zabytków Mściwojów, kwiecień 2016 r. Analiza Stanu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015 Stan na 31 grudnia 2015 r. Sporządziła: Anna Kubera Urząd Gminy Miłoradz Referat Rozwoju Miłoradz, kwiecień 2016 r. 1

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Prezentuje: dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r.

Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r. Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r. I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejsza analiza stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW Załącznik 5 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SZCZEBLA POWIATOWEGO I GMINNEGO (na podstawie informacji otrzymanych z Urzędów Marszałkowskich)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015. Kołbiel, dnia 29 kwietnia 2016r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Puławy, 29 kwietnia 2016 r. 1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie

Bardziej szczegółowo

Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami

Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami Podstawy prawne, założenia i praktyka. Mateusz Richert Polskie prawodawstwo Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja

Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata 2004 2007 T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja Odpowiedzialny Unikanie powstawania Uświadomienie społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych MPGK Krosno Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w kontekście aktualnych wymagań środowiskowych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie uzyskał

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 213 r. Analiza obejmuje obszar 6 gmin uczestników Związku Celowego Gmin MG-6: Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wlkp., Kłodawa,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata 2011-2013 Lublin, październik 2014 Wykonawca: Arcadis Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo