REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HUMANPLACE.PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HUMANPLACE.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HUMANPLACE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym prowadzony jest przez Human Product Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Duchnicka 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości zł., adres poczty elektronicznej: 1.2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów), umożliwiającą Użytkownikowi zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy, w tym z cenami i dostępnością Produktów, zawarcie Umowy Sprzedaży i umów świadczenia usług w ramach Produktów. W tym celu Sprzedawca udostępnia Klientowi odpowiednie narzędzia systemowe na zasadach określonych w Regulaminie Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin, zrozumiałe są dla niego postanowienia Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Definicje. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Dni Robocze jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy Formularz Rejestracji formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Formularz Zamówienia elektroniczny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia Hasło - ciąg znaków identyfikujący Użytkownika związany z obsługą Konta nadawanych przy rejestracji Użytkownika; Klient Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Produkt, korzystająca z usług w ramach Produktów lub korzystająca z Usług dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową Konto oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Uzytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o złożonych Zamówieniach i zawieranych Umowach Sprzedaży oraz umowach świadczenia usług w ramach Produktów Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i korzystania z Konta Opcja Gość złożenie Zamówienia przez Użytkownika przy pomocy Formularza Zamówienia, bez konieczności zakładania Konta.

2 Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna ( o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do stosownej treści Regulaminu Produkt dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Regulamin niniejszy regulamin Sklepu Internetowego opracowany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.) Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym Sprzedawca lub Usługodawca Human Product Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Duchnicka 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości zł., adres poczty elektronicznej: tel , fax: Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedawcę Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia zaś postanowienia Regulaminu oraz zaakceptowane przez Użytkownika oświadczenia stosuje się do Umowy Sprzedaży odpowiednio. Umowa Sprzedaży podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku jest interpretowana; Usługa usługa świadczona użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z poźn. zm.) umożliwiająca wybór i zakup Produktu od Sprzedawcy lub realizację umów świadczenia usług w ramach Produktów Ustawa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm Użytkownik osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego Zamówienie - deklaracja woli zakupu Produktów, lub zlecenia usług w ramach Produktów uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poprzez zdalne wypełnienie Formularza Zamówienia, w sposób umożliwiający Sprzedawcy i

3 Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Produkt mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach Produktów, miejsce jego świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt. 2. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY 2.1. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedawcy możliwość zdalnej prezentacji Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Produktów oraz innych umów w zakresie Produktów Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktów. W szczególności wygląd Produktów na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktów wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu. Część zdjęć zamieszczonych w Sklepie Internetowym została także wygenerowana elektronicznie z użyciem oprogramowania do grafiki trójwymiarowej dlatego na tych zdjęciach istnieją technologiczne odchylenia kolorystyczne oraz uproszczenia elementów detali i rozwiązań technologicznych względem tych, które posiadają w Produkty. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedawcy wobec Użytkowników lub Klientów będących Konsumentami Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy. 3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, REJESTRACJA KONTA, OPCJA GOŚĆ Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez jego system teleinformatyczny następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych Użytkownika obejmujących imię i nazwisko, adres poczty

4 elektronicznej ( ), numer telefonu, dokładny adresu dostawy Produktów (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól: Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień, Umów Sprzedaży i umów świadczenia usług w ramach Produktów, oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając Login i Hasło Wybór przez Użytkownika Opcji Gość pozwala na korzystanie ze Sklepu Internetowego bez wymogu rejestracji Konta. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia niezbędny do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz umów świadczenia usług w ramach Produktów. Skorzystanie Opcji Gość wymaga również zaakceptowania przez Użytkownika, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru, Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu realizacji Zamówień i Umów Sprzedaży oraz oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków Każdorazowe wypełnienie Formularza Zamówienia umożliwiającego złożenie Zamówienia w opcji Gość jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa z chwilą wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów albo wygasa z innych przyczyn przewidzianych prawem bądź w przypadku niemożności jej wykonania z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich. Cena Produktu jest wyrażona w wartości brutto i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki związane z zakupem Produktu. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia. Maksymalny czas dostawy Produktu jest wskazany przy Produkcie.4.4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Użytkownika Zamówienia Użytkownik może złożyć Zamówienie za pomocą Konta (po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła) lub z wykorzystaniem opcji Gość W celu złożenia Zamówienia Użytkownik, poprzez Sklep Internetowy, wybiera Produkt który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży poprzez dodanie go do koszyka, a następnie: 1) wybiera sposób dostawy (transportu) Produktów aby skalkulować jego koszt, 2) wybiera formę płatności za Produktów spośród dostępnych opcji aby skalkulować ich koszt, 3) wprowadza niezbędne dane do realizacji Zamówienia, w szczególności: status Użytkownika (firma lub osoba prywatna Konsument), dane osobowe i teleadresowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, tj. ulicę, numer domu, numer mieszkania,

5 miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu, adres ), dane do dostawy Produktu (imię, nazwisko, adres dostawy, tj. ulicę, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy); 4) potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach związanych z realizacją Zamówień, zgodnie z Ustawą; 5) zaznacza opcję Zamawiam z obowiązkiem zapłaty, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, oraz jednocześnie rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przedmiotem Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów będą wyłącznie Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone) W terminie trzech kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedawcy propozycji anulowania Zamówienia w części, Użytkownik może potwierdzić Sprzedawcy w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedawcy stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika Z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, a Użytkownik uzyskuje status Klienta w rozumieniu Regulaminu Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług w trybie określonym w pkt 7.1. Regulaminu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika zgód oraz oświadczeń w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Klientowi na Koncie lub przesyłana jako potwierdzenie przyjęcie Zamówienia do realizacji ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu W przypadku Użytkowników, którzy zawierają Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem formuły Gość, mając na względzie możliwość wprowadzania zmian w treści Regulaminu, zaleca się, aby każdorazowo utrwalili na własny użytek (w formie wydruku, zapisu cyfrowego np. jako tzw. zrzut ekranu) treść dokumentów w takim brzmieniu, w jakim wiązała ona Strony w chwili zawarcia poszczególnych Umów Sprzedaży.

6 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI 5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: Płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy: Alior Bank S.A., nr: Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU Płatność za pobraniem przy przesyłce Produktu Płatność w siedzibie Sprzedawcy przy odbiorze własnym Produktu Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy: PayU spółka PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, Poznań NIP , REGON , Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS , Kapitał zakładowy: złotych w całości opłacony W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części. 6. OPŁATY, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY 6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: Odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy; Przesyłka kurierska; Dostawa własna przez Sprzedawcę wyłącznie dla Klientów nie będących Konsumentami, na zasadach indywidualnie z nimi uzgodnionych Dostawa Produktu określona w pkt i odbywa się przez podmiot trzeci (przewoźnika) w stosunku do Sprzedawcy, oraz na warunkach wskazanych w regulaminie przewozu dostępnym na jego stronie internetowej Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy. Koszty dostawy wskazane są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Twój koszyk Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 dni kalendarzowych, chyba że przy opisie danego Produktu Sprzedawca poda krótszy lub dłuższy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy Zgodnie z art Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 7. ZASADY ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

7 7.1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Użytkownik przesyła Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w pkt 1.1. Regulaminu Usługodawca może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia) Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 8.1. Sprzedawca dostarcza Produkty wolne od wad. 8.2 Rękojmia za wady Zawiadomienia o wadzie Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: z dopiskiem REKLAMACJA w tytule oraz powołaniem numeru Zamówienia (Zamówienie ID) lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1. Regulaminu. 8.3 Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, to wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Produktu jest nieistotna Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady Produktu, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową

8 Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę Jeżeli Produkt wadliwy został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Produktu Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Produktu Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży - do miejsca, w którym Produkt został wydany Klientowi Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje Postanowienia pkt i 8.13 stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży i wymiany Produktu na wolny od wad Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Nie dotyczy to postanowień pkt i Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji, informacji na temat przyczyn, lub okoliczności reklamacji. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o zakończeniu procesu reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w inny podany przez Klienta sposób Produkt, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedawcy zostanie odesłany do Klienta. Sprzedawca może w takiej sytuacji obciążyć Klienta kosztami takiej przesyłki Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Produktu wydawanego Klientowi w zestawieniu z wyglądem Produktu (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie Internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedawcy wobec Klienta, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego

9 Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w pkt 1.1. Regulaminu Zaleca się podanie w powyższej wiadomości dopisek REKLAMACJA w tytule maila oraz numer zamówienia (Zamówienie ID), a w treści maila opisowo pełną informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności: Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować w pierwszej kolejności do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres , korzystając z formularza kontaktowego zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego: PayU formularz kontaktowy (http://www.payu.pl/kontakt/formularz-kontaktowydla-kupujacych);; adres poczty elektronicznej: 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 9.1. Dokonujący zakupu Produktu Konsument który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od dnia wydania Produktu, lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedawcy przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się na końcu Regulaminu W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Produktem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedawcy Zwracany Produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Produktu. Klient powinien zwrócić Produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Produktu powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Produkt był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Produktu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Produkt był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedawcy, do którego Produkt jest zwracany.

10 9.4. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny Produktu i poniesionych kosztów dostawy do Klienta zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klienta Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku umowy: 1) dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Klienta; 2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta o utracie prawa odstąpienia od umowy; 3) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, a Klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy; 4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Klienta w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Klienta); 5) sprzedaży Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 6) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 7) w której Klienta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klienta żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; 8) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 9) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 10) o świadczenie usług w zakresie przewozu Produktów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca. 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo