REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HUMANPLACE.PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HUMANPLACE.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HUMANPLACE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym prowadzony jest przez Human Product Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Duchnicka 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości zł., adres poczty elektronicznej: 1.2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów), umożliwiającą Użytkownikowi zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy, w tym z cenami i dostępnością Produktów, zawarcie Umowy Sprzedaży i umów świadczenia usług w ramach Produktów. W tym celu Sprzedawca udostępnia Klientowi odpowiednie narzędzia systemowe na zasadach określonych w Regulaminie Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin, zrozumiałe są dla niego postanowienia Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Definicje. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Dni Robocze jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy Formularz Rejestracji formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Formularz Zamówienia elektroniczny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia Hasło - ciąg znaków identyfikujący Użytkownika związany z obsługą Konta nadawanych przy rejestracji Użytkownika; Klient Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Produkt, korzystająca z usług w ramach Produktów lub korzystająca z Usług dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową Konto oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Uzytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o złożonych Zamówieniach i zawieranych Umowach Sprzedaży oraz umowach świadczenia usług w ramach Produktów Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i korzystania z Konta Opcja Gość złożenie Zamówienia przez Użytkownika przy pomocy Formularza Zamówienia, bez konieczności zakładania Konta.

2 Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna ( o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do stosownej treści Regulaminu Produkt dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Regulamin niniejszy regulamin Sklepu Internetowego opracowany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.) Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym Sprzedawca lub Usługodawca Human Product Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Duchnicka 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości zł., adres poczty elektronicznej: tel , fax: Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedawcę Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia zaś postanowienia Regulaminu oraz zaakceptowane przez Użytkownika oświadczenia stosuje się do Umowy Sprzedaży odpowiednio. Umowa Sprzedaży podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku jest interpretowana; Usługa usługa świadczona użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z poźn. zm.) umożliwiająca wybór i zakup Produktu od Sprzedawcy lub realizację umów świadczenia usług w ramach Produktów Ustawa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm Użytkownik osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego Zamówienie - deklaracja woli zakupu Produktów, lub zlecenia usług w ramach Produktów uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poprzez zdalne wypełnienie Formularza Zamówienia, w sposób umożliwiający Sprzedawcy i

3 Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Produkt mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach Produktów, miejsce jego świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt. 2. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY 2.1. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedawcy możliwość zdalnej prezentacji Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Produktów oraz innych umów w zakresie Produktów Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktów. W szczególności wygląd Produktów na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktów wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu. Część zdjęć zamieszczonych w Sklepie Internetowym została także wygenerowana elektronicznie z użyciem oprogramowania do grafiki trójwymiarowej dlatego na tych zdjęciach istnieją technologiczne odchylenia kolorystyczne oraz uproszczenia elementów detali i rozwiązań technologicznych względem tych, które posiadają w Produkty. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedawcy wobec Użytkowników lub Klientów będących Konsumentami Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy. 3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, REJESTRACJA KONTA, OPCJA GOŚĆ Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez jego system teleinformatyczny następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych Użytkownika obejmujących imię i nazwisko, adres poczty

4 elektronicznej ( ), numer telefonu, dokładny adresu dostawy Produktów (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól: Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień, Umów Sprzedaży i umów świadczenia usług w ramach Produktów, oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając Login i Hasło Wybór przez Użytkownika Opcji Gość pozwala na korzystanie ze Sklepu Internetowego bez wymogu rejestracji Konta. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia niezbędny do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz umów świadczenia usług w ramach Produktów. Skorzystanie Opcji Gość wymaga również zaakceptowania przez Użytkownika, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru, Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu realizacji Zamówień i Umów Sprzedaży oraz oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków Każdorazowe wypełnienie Formularza Zamówienia umożliwiającego złożenie Zamówienia w opcji Gość jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa z chwilą wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów albo wygasa z innych przyczyn przewidzianych prawem bądź w przypadku niemożności jej wykonania z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich. Cena Produktu jest wyrażona w wartości brutto i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki związane z zakupem Produktu. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia. Maksymalny czas dostawy Produktu jest wskazany przy Produkcie.4.4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Użytkownika Zamówienia Użytkownik może złożyć Zamówienie za pomocą Konta (po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła) lub z wykorzystaniem opcji Gość W celu złożenia Zamówienia Użytkownik, poprzez Sklep Internetowy, wybiera Produkt który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży poprzez dodanie go do koszyka, a następnie: 1) wybiera sposób dostawy (transportu) Produktów aby skalkulować jego koszt, 2) wybiera formę płatności za Produktów spośród dostępnych opcji aby skalkulować ich koszt, 3) wprowadza niezbędne dane do realizacji Zamówienia, w szczególności: status Użytkownika (firma lub osoba prywatna Konsument), dane osobowe i teleadresowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, tj. ulicę, numer domu, numer mieszkania,

5 miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu, adres ), dane do dostawy Produktu (imię, nazwisko, adres dostawy, tj. ulicę, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy); 4) potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach związanych z realizacją Zamówień, zgodnie z Ustawą; 5) zaznacza opcję Zamawiam z obowiązkiem zapłaty, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, oraz jednocześnie rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przedmiotem Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów będą wyłącznie Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone) W terminie trzech kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedawcy propozycji anulowania Zamówienia w części, Użytkownik może potwierdzić Sprzedawcy w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedawcy stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika Z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, a Użytkownik uzyskuje status Klienta w rozumieniu Regulaminu Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług w trybie określonym w pkt 7.1. Regulaminu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika zgód oraz oświadczeń w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Klientowi na Koncie lub przesyłana jako potwierdzenie przyjęcie Zamówienia do realizacji ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu W przypadku Użytkowników, którzy zawierają Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem formuły Gość, mając na względzie możliwość wprowadzania zmian w treści Regulaminu, zaleca się, aby każdorazowo utrwalili na własny użytek (w formie wydruku, zapisu cyfrowego np. jako tzw. zrzut ekranu) treść dokumentów w takim brzmieniu, w jakim wiązała ona Strony w chwili zawarcia poszczególnych Umów Sprzedaży.

6 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI 5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: Płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy: Alior Bank S.A., nr: Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU Płatność za pobraniem przy przesyłce Produktu Płatność w siedzibie Sprzedawcy przy odbiorze własnym Produktu Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy: PayU spółka PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, Poznań NIP , REGON , Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS , Kapitał zakładowy: złotych w całości opłacony W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części. 6. OPŁATY, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY 6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: Odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy; Przesyłka kurierska; Dostawa własna przez Sprzedawcę wyłącznie dla Klientów nie będących Konsumentami, na zasadach indywidualnie z nimi uzgodnionych Dostawa Produktu określona w pkt i odbywa się przez podmiot trzeci (przewoźnika) w stosunku do Sprzedawcy, oraz na warunkach wskazanych w regulaminie przewozu dostępnym na jego stronie internetowej Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy. Koszty dostawy wskazane są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Twój koszyk Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 dni kalendarzowych, chyba że przy opisie danego Produktu Sprzedawca poda krótszy lub dłuższy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy Zgodnie z art Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 7. ZASADY ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

7 7.1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Użytkownik przesyła Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w pkt 1.1. Regulaminu Usługodawca może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia) Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 8.1. Sprzedawca dostarcza Produkty wolne od wad. 8.2 Rękojmia za wady Zawiadomienia o wadzie Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: z dopiskiem REKLAMACJA w tytule oraz powołaniem numeru Zamówienia (Zamówienie ID) lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1. Regulaminu. 8.3 Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, to wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Produktu jest nieistotna Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady Produktu, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową

8 Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę Jeżeli Produkt wadliwy został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Produktu Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Produktu Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży - do miejsca, w którym Produkt został wydany Klientowi Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje Postanowienia pkt i 8.13 stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży i wymiany Produktu na wolny od wad Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Nie dotyczy to postanowień pkt i Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji, informacji na temat przyczyn, lub okoliczności reklamacji. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o zakończeniu procesu reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w inny podany przez Klienta sposób Produkt, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedawcy zostanie odesłany do Klienta. Sprzedawca może w takiej sytuacji obciążyć Klienta kosztami takiej przesyłki Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Produktu wydawanego Klientowi w zestawieniu z wyglądem Produktu (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie Internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedawcy wobec Klienta, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego

9 Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w pkt 1.1. Regulaminu Zaleca się podanie w powyższej wiadomości dopisek REKLAMACJA w tytule maila oraz numer zamówienia (Zamówienie ID), a w treści maila opisowo pełną informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności: Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować w pierwszej kolejności do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres , korzystając z formularza kontaktowego zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego: PayU formularz kontaktowy (http://www.payu.pl/kontakt/formularz-kontaktowydla-kupujacych);; adres poczty elektronicznej: 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 9.1. Dokonujący zakupu Produktu Konsument który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od dnia wydania Produktu, lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedawcy przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się na końcu Regulaminu W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Produktem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedawcy Zwracany Produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Produktu. Klient powinien zwrócić Produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Produktu powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Produkt był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Produktu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Produkt był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedawcy, do którego Produkt jest zwracany.

10 9.4. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny Produktu i poniesionych kosztów dostawy do Klienta zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klienta Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku umowy: 1) dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Klienta; 2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta o utracie prawa odstąpienia od umowy; 3) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, a Klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy; 4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Klienta w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Klienta); 5) sprzedaży Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 6) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 7) w której Klienta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klienta żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; 8) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 9) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 10) o świadczenie usług w zakresie przewozu Produktów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

11 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z Ustawą jest Usługodawca Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Korzystając z Usług lub składając Zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Usług, składania Zamówień, realizacji Umów Sprzedaży oraz innych usług w ramach Produktów Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych Zgodnie z Ustawą, Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, jak również prawo zażądania od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych Wykorzystanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę dla celów marketingowych lub informacji handlowych (w tym przesyłania newslettera) może nastąpić jedynie za wyraźna zgodą Użytkownika. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania tych informacji W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie a odnoszących się do ochrony danych osobowych stosuje się przepisy Ustawy. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie, w szczególności przepisy: ustawy - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Jeżeli postanowienia Regulaminu są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub umowa dotycząca Usług zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu i tej umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co ustaliły strony (Użytkownik, Klient, Usługodawca bądź Sprzedawca) albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że całość Regulaminu lub umowy dotyczącej Usług bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść Spory pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem powstałe na tle Regulaminu, umów dotyczących świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów i Umów Sprzedaży będą rozstrzygane przez rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny. Spory pomiędzy Usługodawcą a inną osobą niż Konsument w zakresie określonym w zd. 1 będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Human Product Polska Sp. z o.o. ul. Duchnicka Warszawa

12 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od: 1) umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 2) umowy dostawy następujących rzeczy(*) 3) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres zamieszkania konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów) Data (*) Niepotrzebne skreślić.

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku.

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Postanowienia Ogólne Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.shopgold.pl prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com

Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com Podmiot prowadzący sklep internetowy: Nip: 958-13-69-377 Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. HASŁO ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze zstrony: sklep.e-szop.pl

Dokument pobrany ze zstrony: sklep.e-szop.pl Regulamin sklepu internetowego sklep.e-szop.pl Obowiązuje od 2013-11-21 do 2014-12-23 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

1.15. ZAMÓWIENIE oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

1.15. ZAMÓWIENIE oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki. Regulamin sklepu internetowego www.cordcruncher.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL 1 Informacje ogólne. 1. Sklep internetowy BIG-AGRO.PL (dalej jako Sklep Internetowy ) prowadzony jest przez AGRIVISION ARMAND BRUNO SZARA, posiadającego NIP 7422192818,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SANDOW.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SANDOW.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.sandow.com.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STUDIOKOPIOWANIA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STUDIOKOPIOWANIA.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.studiokopiowania.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (do 2015-09-20)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (do 2015-09-20) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (do 2015-09-20) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.dexon.pl/index.php?d=regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DEXON.

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.dexon.pl/index.php?d=regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DEXON. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.dexon.pl/index.php?d=regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DEXON.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://sklep.lambda.pl/pl/i/regulamin/3

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://sklep.lambda.pl/pl/i/regulamin/3 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://sklep.lambda.pl/pl/i/regulamin/3 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECZUJNIKI.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECZUJNIKI.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.eczujniki.pl/webpage/regulamin.html http://eczujniki.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECZUJNIKI.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REDVELVET.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REDVELVET.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REDVELVET.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.mc-sklep.pl/regulamin-pm-5.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://donicezadora.pl/regulamin-pm-11.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://donicezadora.pl/regulamin-pm-11.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://donicezadora.pl/regulamin-pm-11.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://pieknemacierzynstwo.pl/webpage/regulamin.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://pieknemacierzynstwo.pl/webpage/regulamin.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://pieknemacierzynstwo.pl/webpage/regulamin.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLAMKI-CALI.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLAMKI-CALI.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://klamki-cali.pl/index.php?d=regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

5.2.1 za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.2.1 za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia. Regulamin sklepu internetowego www.dantom.com.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.e-antywirusy.pl/ obowiązujący od 25.12.2014r. 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: probit.net Piotr Kuczyński z siedzibą w 86-005 Zielonka, Świetlikowa

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: html Regulamin można także utrwalić,

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej:  html Regulamin można także utrwalić, Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://mera.auto.pl/pliki/regulaminsklepu. html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://1000drzwi.pl/regulamin_sklepu_internetowego/26/ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1000drzwi.pl 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oligo-elite.pl przez Keiko Polska Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://centrumflorysty.pl/_cms/view/-3/regulamin.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://centrumflorysty.pl/_cms/view/-3/regulamin.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://centrumflorysty.pl/_cms/view/-3/regulamin.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOPOTYPO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOPOTYPO.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.topotypo.pl/cms.php?id_cms=3 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KINETYK.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KINETYK.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://kinetyk.pl/regulamin.html http://kinetyk.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KINETYK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. SPRZEDAWCA - firma BEA Beata Suska adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Wiklinowa 30, Kiełpin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.orikon24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.orikon24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8. TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://dascompany.pl 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: z siedzibą w 30-132 Kraków, ul. Altanowa 4/1 NIP: 6772373649 REGON: 122795114 Tel. + 48 500 248

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.ero-shop.pl

Regulamin sklepu internetowego www.ero-shop.pl Regulamin sklepu internetowego www.ero-shop.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.esc.pl/information.php?info_id=33 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUBQUIZ.PL 1. Definicje 2. Postanowienia ogólne 3. Rejestracja 4. Zasady korzystania ze sklepu 5. Zasady i formy płatności 6. Realizacja zamówień 7. Warunki dostawy 8. Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLAKOLEKCJONERA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLAKOLEKCJONERA.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.dlakolekcjonera.pl/pl/i/regulamin/29 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL Spis treści: Definicje Dane kontaktowe Kancelarii Formularz kontaktowy Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DXRACER.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DXRACER.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.dxracer.pl/regulamin.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.koloreno.pl

Regulamin sklepu internetowego www.koloreno.pl Regulamin sklepu internetowego www.koloreno.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAJER.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAJER.COM.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.majer.com.pl/regulaminy_sklepu.html REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAJER.COM.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE

Bardziej szczegółowo

1. postanowienia ogólne. 2. rodzaje i zakres usług elektronicznych. 3. warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

1. postanowienia ogólne. 2. rodzaje i zakres usług elektronicznych. 3. warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych Regulamin sklepu leanbooks.pl Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie

Bardziej szczegółowo

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin Regulamin sklepu internetowego www.admailer.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.nitownica.com/regulamin,4.html. Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.okrill3.eu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.okrill3.eu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.okrill3.eu Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EBIUROWE.COM.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://ebiurowe.com.pl/regulamin-pm-5.html 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KSIEGARNIAOMNIBUS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KSIEGARNIAOMNIBUS.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://ksiegarniaomnibus.pl/content/3-terms-and-conditions-of-use http://ksiegarniaomnibus.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABC ELEKTRO

Regulamin sklepu internetowego ABC ELEKTRO Regulamin sklepu internetowego ABC ELEKTRO 1. Dane identyfikacyjne Sklep internetowy działający pod adresem www.abcelektro.pl prowadzony jest przez Hotpin Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, Obłaczkowo 144/a

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/

Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/ Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://wystroj-okien.pl/_cms/view/-7/regulamin.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GOLDPOL.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GOLDPOL.EU Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.goldpol.eu/regulamin-pm-5.html?oscsid=c1227237d89568e42893341a303393c1 http://www.goldpol.eu//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PZGOLF

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PZGOLF REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PZGOLF 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ 25 GRUDNIA.

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ 25 GRUDNIA. INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ 25 GRUDNIA. ZMIANY DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI KWESTII REKLAMACJI ORAZ ODSTAPIENIA OD UMOWY. ZMIANY W NOWYM REGULAMINIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grzegorza Kostkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kostka Grzegorz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN PORTALU CHEMIAMATURA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH Regulamin sklepu internetowego HANDTECH 1. Dane identyfikacyjne Sklep internetowy działający pod adresem www.handtech.pl prowadzony jest przez Handtech Maciej Szczepański z siedzibą w Poznaniu, ul. Raszkowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP. http://shop.metalmind.com.pl/_upload/file/regulamin_sklepu_internetowego_mmp_shop.pdf

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP. http://shop.metalmind.com.pl/_upload/file/regulamin_sklepu_internetowego_mmp_shop.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://shop.metalmind.com.pl/regulamin,pl.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OKAZJE.NOWINY.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OKAZJE.NOWINY.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.okazje.nowiny.pl/regulamin. Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAPIS.SHOP.PL z dnia 19.09.2013

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAPIS.SHOP.PL z dnia 19.09.2013 Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://lapis.shop.pl/shop/?regulamin,4 http://lapis.shop.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAPIS.SHOP.PL z dnia 19.09.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECOLOGICING.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECOLOGICING.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.ecologicing.com/regulamin.html http://ecologicing.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECOLOGICING.COM 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEDICON.SLASK.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEDICON.SLASK.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://medicon.slask.pl/webpage/regulamin.html http://medicon.slask.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEDICON.SLASK.PL

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://i-puzzle.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GIRA.NET.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GIRA.NET.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.gira.net.pl/regulamin.php www.gira.net.pl/ GIRA.NET.PL%20Regulamin_sklepu_internetowego_v3.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl,

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl, Reklamacja towaru Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy sprzedaży

Ogólne warunki umowy sprzedaży Ogólne warunki umowy sprzedaży Ogólne warunki umowy sprzedaży z dnia 25.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1 Dane podstawowe:

REGULAMIN: 1 Dane podstawowe: REGULAMIN: 1 Dane podstawowe: Sklep internetowy sklep.elawenda.com jest prowadzony przez przedsiębiorcę Magdę Marczewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "LAWENDA Magda Marczewska", Armii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.bodylook.pl/regulamin-zakupow-w-bodylook.plc_12.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.bodylook.pl/regulamin-zakupow-w-bodylook.plc_12.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.bodylook.pl/regulamin-zakupow-w-bodylook.plc_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży Regulamin sklepu BrainInside.pl Ogólne warunki umów sprzedaży 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://kubekcontigo.pl/regulamin-cterms-pol-1.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://kubekcontigo.pl/regulamin-cterms-pol-1.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://kubekcontigo.pl/regulamin-cterms-pol-1.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-MONA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-MONA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sklep-mona.pl/pages/regulamin http://sklep-mona.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-MONA.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bialaskrzynka.pl 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: JMR24 JĘCZKOWSKA MARTYNA z siedzibą w 96-100 SKIERNIEWICE KAKTUSOWA 10 NIP: 8361824235 REGON: 100929046

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU 1000PODLOG.PL

REGULAMIN SKLEPU 1000PODLOG.PL REGULAMIN SKLEPU 1000PODLOG.PL 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.1000podlog.pl prowadzony jest przez JAROSŁAWA SOBIERAJA prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo