Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl"

Transkrypt

1 Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 1/15

2 Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta UASA III. Konto IV. Administratorzy V. Użytkownicy VI. Dokumenty VII. Ustawienia VIII. Pomoc i Kontrakt IX. Dodatkowe ustawienia X. Bezpieczeństwo danych Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 2/15

3 I. Logowanie Aby zalogować się jako Uczelniany Administrator Systemu Antyplagiatowego (dalej UASA), należy: A. Wejść na stronę internetową a następnie wypełnić puste pola (Ilustracja 1.): Login: imię i nazwisko, oddzielone znakiem podkreślenia, np. Jan_Kowalski; Hasło: otrzymane w mailu z adresu B. Kliknąć okrągły, czerwony przycisk znajdujący się w górnej prawej części ekranu (Ilustracja 1.). Ilustracja 1. Strona główna serwisu Plagiat.pl - ekran logowania UASA II. Menu konta UASA Po zalogowaniu na konto Administratora po lewej stronie ekranu widoczne są następujące zakładki (Ilustracja 2.): KONTO ADMINISTRATORZY UŻYTKOWNICY Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 3/15

4 DOKUMENTY USTAWIENIA POMOC KONTRAKT Szczegółowe wyjaśnienia poszczególnych zakładek odnaleźć można na kolejnych stronach niniejszej instrukcji. Ilustracja 2. Domyślny widok po zalogowaniu III. Konto Zakładka Konto służy przede wszystkim do edycji danych Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego (UASA). By zmienić swoje dane personalne czy podać kontaktowy numer telefonu należy kliknąć na przycisk Edycja, a następnie dokonać żądanej zmiany. W zakładce Moje dane można również dokonać zmiany hasła UASA (Ilustracja 3.). Po kliknięciu na przycisk Zmień hasło pojawia się okno, w którym należy podać dotychczasowe hasło, a następnie zatwierdzić jego zmianę na nowe. Hasło UASA musi składać się co najmniej z 8 znaków i zawierać przynajmniej 2 cyfry. Ilustracja 3. Zmiana hasła UASA Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 4/15

5 IV. Administratorzy Zakładka Administratorzy służy do: 1. Zakładania kont dodatkowym UASA. W celu założenia nowego konta UASA należy wybrać opcję Dodaj widoczną w zakładce Administratorzy, a następnie uzupełnić wszystkie dane osobowe: login (którym w przypadku UASA jest imię i nazwisko oddzielone podkreśleniem, np. Jan_Kowalski), imię, nazwisko, i telefon. Sposób dodania nowego UASA przedstawiony jest na Ilustracji 4. Ilustracja 4. Dodanie nowego UASA 2. Edycji danych dodatkowych UASA (za pomocą ikony Edycja w kolumnie Akcje ); 3. Przypomnienia hasła UASA (poprzez kliknięcie ikony w kształcie klucza, znajdującej się w kolumnie Akcje, a następnie potwierdzenie zmiany hasła), co przedstawione jest na Ilustracji 5.; Ilustracja 5. Przypomnienie hasła UASA Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 5/15

6 Zakładka Użytkownicy służy do: V. Użytkownicy 1. Dodawania nowych kont Użytkowników systemu korzystających z puli sprawdzeń przyznanych Uczelni w ramach abonamentu. 2. Przeglądania istniejących kont Użytkowników (funkcjonalność ta jest niezbędna w sytuacji, gdy UASA ma pomóc Użytkownikowi rozwiązać problem w pracy z systemem). 3. Zarządzania limitem sprawdzeń przydzielonych Uczelni poprzez rozdzielenie go pomiędzy Użytkowników. 4. Zarządzania danymi Użytkownika (w tym możliwości przypomnienia mu hasła, co przedstawione jest na Ilustracji 6.). Ilustracja 6. Przypomnienie hasła Użytkownika W celu utworzenia nowego konta Użytkownika, należy kliknąć na przycisk Dodaj, a następnie wypełnić formularz, widoczny na Ilustracji 7. Przed przystąpieniem do zakładania konta Użytkownika, UASA powinien wpisać jego login (który w przypadku Operatorów systemu jest zawsze adresem ) i wybrać jednostkę organizacyjną, do której Użytkownik ma zostać przypisany oraz dysponować planem podziału puli testów, którą przypisuje Użytkownikowi. Następnie należy wybrać jedną z jednostek organizacyjnych (sposób ich utworzenia przedstawiony jest w Rozdziale VII Instrukcji) i wypełnić wszystkie dane, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe wpisanie adresu (hasło do konta Użytkownika zostanie przesłane na podany przez UASA adres mailowy). UWAGA I: Posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta jest warunkiem koniecznym do założenia konta. UWAGA II: Założenie konta Użytkownikowi możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy została wybrana odpowiednia jednostka organizacyjna, do której Użytkownik ma być przypisany. Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 6/15

7 UWAGA III: Pole Pula testów do wykorzystania służy do określenia, jaką liczbę testów z ogólnej puli wykupionej przez Uczelnię może wykorzystać konkretny Użytkownik. Należy pamiętać, że system nie dokonuje analizy przyznawanej Użytkownikowi puli testów do wykorzystania. Pominięcie powyższego może spowodować wyczerpanie przez jednego Użytkownika całej puli testów przyznanej Uczelni. Ilustracja 7. Dodawanie nowego Użytkownika VI. Dokumenty Zakładka Dokumenty umożliwia przeglądanie dokumentów dodanych przez Użytkowników (Ilustracja 8.). Funkcjonalność ta może być przydatna w szczególności w przypadku problemów z dostępem do kont innych Użytkowników. Ilustracja 8. Lista dokumentów UWAGA I: UASA nie ma możliwości zgłaszania dokumentów do sprawdzenia, natomiast może je dodawać do bazy danych. Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 7/15

8 By dodać sprawdzony dokument do bazy danych Uczelni, należy zaznaczyć okienko znajdujące się przy liczbie porządkowej dokumentu - pod Tabelą pojawi się wówczas ikona Dodaj do bazy (Ilustracja 9.). Do bazy można dodać jednorazowo dowolną ilość dokumentów widocznych na liście. Ilustracja 9. Dodawanie dokumentów do bazy danych Uczelni VII. Ustawienia W zakładce Ustawienia znajdują się 4 opcje pozwalające UASA na lepsze dostosowanie systemu do potrzeb jego Użytkowników. Opcja Parametry dokumentów (Ilustracja 10.) służy do dodawania specyficznych parametrów opisujących badany dokument, wymaganych przez Uczelnię macierzystą i niedostępnych w standardowej metryczce (np. dane recenzentów, nazwy kierunków studiów). Stała część metryczki dokumentu (metryczka standardowa), pozostaje bez zmian. Ilustracja 10. Zakładka USTAWIENIA (Opcja: Parametry dokumentów) Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 8/15

9 Parametry mają postać pól tekstowych do uzupełnienia przez Użytkownika (parametr tekstowy) lub też rozwijanych pól wyboru, z wartościami podpowiedzianymi przez system (parametr wyliczeniowy). Przykładem parametru wyliczeniowego może być lista kierunków studiów, wybierana przez Użytkowników systemu antyplagiatowego podczas dodawania dokumentu do sprawdzenia. By utworzyć taki parametr, należy zdefiniować jego nazwę (np. Kierunek), a następnie określić, czy ma być wymagany (co oznacza, że jego podanie jest warunkiem koniecznym dodania pracy do analizy). Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie wartości, które będą widoczne w rozwijanej liście ( Lista parametrów ) w tym wypadku kierunków studiów. UASA może również określić wartość domyślną parametru (funkcja opcjonalna). Sposób utworzenia parametru wyliczeniowego przedstawiony jest na Ilustracji 11. Ilustracja 11. Szczegółowe zdefiniowanie Parametru wyliczeniowego Przykładem parametru tekstowego może być wprowadzenie rubryki Recenzent, w której Użytkownik systemu mogliby uzupełniać dane recenzentów prac dyplomowych. By utworzyć taki parametr należy: zdefiniować jego nazwę, określić, czy ma być wymagany, a następnie kliknąć przycisk Zapisz. Sposób zdefiniowania parametru tekstowego przedstawiony jest na Ilustracji 12. Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 9/15

10 Ilustracja 12. Szczegółowe zdefiniowanie Parametru tekstowego Opcja Jednostki organizacyjne służy do dodawania jednostek organizacyjnych Uczelni, które mogą odpowiadać jej strukturze lub też mogą być tworzone wyłącznie na potrzeby pracy z Internetowym Systemem Antyplagiatowym Plagiat.pl. Przykładowo, jednostki organizacyjne dla Uniwersytetu X to: Wydział Humanistyczny. Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów i Bankowości, Instytut Archeologii i Etnologii, Studia zaoczne, Studia dzienne, etc. Sposób dodania nowej jednostki organizacyjnej przedstawiony jest na Ilustracji 13. Ilustracja 13. Dodawanie nowej jednostki organizacyjnej Opcja Umowy o wymianie baz (Ilustracja 14.) umożliwia zawieranie umów określających zasady udostępniania dokumentów z bazy prac Uczelni (wprowadzonych do systemu przez Użytkowników z Uczelni macierzystej) Użytkownikom z innych Uczelni, a także przeglądanie udostępnionych w ten sposób dokumentów. Ilustracja 14. Ustawienia. Umowy o wymianie baz Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 10/15

11 UASA może wybrać następujące poziomy dostępu Użytkowników z innej Uczelni do bazy danych prac Uczelni macierzystej: 1. warunkowy bez opisu oznacza, że prace z bazy prac Uczelni innej niż macierzysta, które system zidentyfikuje jako podobne, będą wyświetlane w Raporcie podobieństwa bez jakiejkolwiek informacji o ich pochodzeniu. Istnieje możliwość zwrócenia się do Użytkownika, który wprowadził ją do systemu, o dostęp do pełnego tekstu. 2. warunkowy z opisem oznacza, że w Raporcie podobieństwa wyświetlona zostanie informacja o tytule pracy i Uczelni, z której ona pochodzi. Istnieje możliwość zwrócenia się do Użytkownika, który wprowadził ją do systemu, z prośbą o dostęp do pełnego tekstu. UWAGA I: Niezależnie od wybranego poziomu dostępu, o ostatecznej decyzji dotyczącej udostępnienia zainteresowanemu Użytkownikowi tekstu pracy z innej Uczelni decyduje Użytkownik, który wprowadził ją do systemu. By dokonać wymiany baz z innymi Uczelniami, UASA powinien określić poziom udostępnienia bazy (warunkowy bez opisu lub warunkowy z opisem), a następnie wybrać Uczelnie z wyświetlanej listy. W celu dodania wszystkich Uczelni należy kliknąć na zielony przycisk widoczny na Ilustracji 16., a następnie potwierdzić wybór (przycisk Dalej ). Proces ten można sfinalizować poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz (Ilustracja 17.). Sposób przeprowadzenia wymiany baz przedstawiony jest na Ilustracjach Ilustracja 15. Wybór poziomu udostępniania bazy. Ilustracja 16. Wybór Uczelni uczestniczących w Programie Wymiany Baz. Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 11/15

12 Ilustracja 17. Potwierdzenie wymiany baz Opcja Parametry raportów (Ilustracja 18.) umożliwia zdefiniowanie przez Administratora długości frazy dla Współczynnika podobieństwa 2, jak również liczby wyróżnionych wyrazów zawierających znaki z alfabetów innych niż łaciński, po przekroczeniu której system informowałby o wystąpieniu Alertu. Ilustracja 18. Parametry Raportów podobieństwa Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 12/15

13 VIII. Pomoc i Kontrakt W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów związanych z obsługą systemu, uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta serwisu Plagiat.pl za pomocą: formularza dostępnego po zalogowaniu w zakładce POMOC, poprzez wysłanie maila na adres: bądź telefonu pod numer (22) Lista odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez Użytkowników systemu znajduje się w zakładce FAQ. Zakładka KONTRAKT (Ilustracja 19.) pozwala na sprawdzenie daty ważności kontraktu, sposobu jego rozliczania (ilość sprawdzonych dokumentów bądź wykorzystanych znaków) oraz dostępnego limitu prac / znaków do wykorzystania przez Uczelnię. Ilustracja 19. Zakładki POMOC i KONTRAKT IX. Dodatkowe ustawienia Dodatkową opcją możliwą do aktywacji przez Administratora jest udostępnienie prac dodanych przez danego Użytkownika innym Użytkownikom systemu antyplagiatowego (Ilustracja 20.). Funkcjonalność ta może być przydatna zwłaszcza w sytuacji, gdy Operatorzy systemu antyplagiatowego niezależnie od siebie dodają do sprawdzenia prace napisane w ramach jednej jednostki organizacyjnej. W momencie, gdy funkcja ta zostanie aktywowana, Użytkownik będzie miał wgląd do prac dodanych przez innego Użytkownika, co może być znaczącym ułatwieniem w pracy z systemem. Ilustracja 20. Udostępnianie prac innym Użytkownikom Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 13/15

14 W celu uruchomienia tej opcji należy po wybraniu danego Użytkownika kliknąć na ikonę Dokumenty od lub Dokumenty do. Opcja Dokumenty do pozwala na wyświetlenie listy Użytkowników, którzy udostępniają dodane przez siebie dokumenty, natomiast Dokumenty od : Użytkowników, którzy otrzymują dostęp do Raportów podobieństwa i dokumentów wgranych przez innych Użytkowników. Obie listy przedstawione są na Ilustracjach Ilustracja 21. Lista Użytkowników udostępniających dokumenty Ilustracja 22. Lista Użytkowników otrzymujących dostęp do dokumentów Dodatkową opcją dostępną dla Użytkowników systemu antyplagiatowego jest również możliwość weryfikacji zgodności wydrukowanego tekstu pracy studenta z jej wersją elektroniczną, dokonywana podczas dodawania dokumentu do sprawdzenia. Sposób przeprowadzenia takiej weryfikacji przedstawiony jest na Ilustracji 23. W celu aktywacji dodatkowych funkcji systemu antyplagiatowego uprzejmie prosimy o przesłanie maila na adres: ze wskazaniem, która opcja ma być uruchomiona. Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 14/15

15 Ilustracja 23. Weryfikacja zgodności tekstu pracy z jej wersją elektroniczną X. Bezpieczeństwo danych Przycisk Wyloguj się umożliwia bezpieczne zakończenie pracy z systemem. Nie należy kończyć pracy poprzez zamknięcie okna przeglądarki internetowej ani w jakikolwiek inny sposób, poza kliknięciem przycisku Wyloguj się. Może to prowadzić do niecałkowitego zamknięcia sesji. Login, a zwłaszcza Hasło UASA, to informacje poufne. Osoba, która wejdzie w ich posiadanie, uzyska dostęp do tekstów dokumentów zgłaszanych przez Użytkowników do sprawdzenia w systemie, Raportów podobieństwa i danych osobowych Użytkowników. Z tego względu UASA powinien dołożyć wszelkich starań, by nie upubliczniać hasła. W szczególności nie należy przekazywać go komukolwiek, jak również opuszczać stanowiska komputerowego przed wylogowaniem. Ponadto należy zabezpieczyć możliwość dostępu osób trzecich do skrzynki UASA. Przy zachowaniu powyższych środków ostrożności, system gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych z wykorzystaniem standardów zabezpieczania systemów informatycznych (szyfrowane połączenie https, szyfrowane hasła Użytkowników/UASA, etc.). Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 15/15

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo