Organizatorzy konkursu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizatorzy konkursu:"

Transkrypt

1

2 Temat pomysłu:

3 Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie ul. Hubermana 7 tel Dyrektor Szkoły: mgr Barbara Wawrzak przy współpracy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie Dyrektor Szkoły: mgr Wiesław Szejn Imię i nazwisko autorów pomysłu: Urszula Stefaniak, Agnieszka Jungowska, Iwona Tutak

4 Praca nagrodzona II miejsce kategoria III Geneza:

5 Pomysł zorganizowania konkursu kaligraficznego zrodził się w 2008 roku. W drugim semestrze roku szkolnego 2008/ 2009 ogłoszony został w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie Szkolny Konkurs Kaligraficzny O Złote Pióro Dyrektora. Inicjatorkami konkursu w tej formie były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Urszula Stefaniak i Agnieszka Jungowska. Efekty konkursu w postaci ładnie i estetycznie wykonanych przez uczniów zadań konkursowych dały dużą satysfakcję i skłoniły autorki konkursu do szukania ciekawszych form współzawodnictwa uczniów w wykazywaniu się umiejętnościami i zdolnościami kaligraficznymi.

6 Ten prekursorski pomysł adresowany był tylko do uczniów kształcenia zintegrowanego Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie. Do konkursu przystąpiły te dzieci, które drogą eliminacji klasowych uzyskały miano najładniej piszących. W zadaniu konkursowym należało wykazać się umiejętnością pięknego pisania w zróżnicowanej wielkościowo liniaturze przy użyciu oczywiście tylko pióra wiecznego, bez możliwości korzystania z korektora. Dodatkowo uczniowie odwzorowywali szlaczki literopodobne oraz różnorodne wzory graficzne.

7 W roku szkolnym 2009/2010 powstał pomysł rozszerzenia Szkolnego Konkursu Kaligraficznego na regionalny, który swym zasięgiem obejmowałby szkoły nie tylko z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego, ale placówki z terenów powiatów: kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego. Do współzawodnictwa w tej dziedzinie, zaproszeni zostali uczniowie wszystkich typów szkół, od klas drugich szkół podstawowych po uczniów klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych, czyli od 8- latka do 19- latka.

8 Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie objęła nasz konkurs honorowym patronatem, a wsparcia merytorycznego udzielił nam Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie. W regulaminie konkursu określone zostały jasne zasady uczestnictwa. Udział w konkursie jest dobrowolny, mogą w nim startować wszyscy chętni. Regionalny Konkurs Kaligraficzny to nasz autorski pomysł. W regionie nie ma podobnej inicjatywy.

9 Ręcznego pisania nic nie jest w stanie zastąpić. Pisanie piórem nie tylko pobudza wyobraźnię i wyrabia charakter, ale sprzyja ogólnemu rozwojowi młodych osób. Z wielu badań naukowych i obserwacji wynika, że pisanie odręczne, szczególnie pisanie piórem wiecznym, przekłada się wprost na nasze życiowe sukcesy. Ci, którzy pracują nad swoim charakterem pisma wzmacniają umiejętność koncentracji, są bardziej kreatywni, kształtują swoją samodyscyplinę, cierpliwość, pracowitość. Źródło: O Kampanii Pisania Piórem

10 Do około 1960 roku kaligrafia była w Polsce przedmiotem nauczania początkowego, mającym na celu doskonalenie pisma odręcznego, kształtującego cierpliwość i wytrwałość. Po roku 1960 zniknęła z wykazu nauczanych przedmiotów. Obecnie elementy kaligrafii odnajdziemy tylko w zapisach podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego edukacji wczesnoszkolnej, gdzie czytamy: I. Treści nauczania 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń: 2) w zakresie umiejętności czytania i pisania: c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii) klasa 1; f) pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii) klasa 3.

11 W świetle tych faktów pytamy, czy polscy uczniowie będą chcieli dbać o rozwijanie umiejętności pięknego odręcznego pisma, zaangażować się w przywracanie do życia tej sztuki? Służyć temu celowi ma nasz konkurs kaligraficzny. Powstał on w odpowiedzi na potrzebę powrotu do szkół pięknego, odręcznego pisania piórem, które to w dobie komputera i telefonu zanika. Jest adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. Fragment atrykułu Żeby nie zginęła U. Stefaniak, A. Frejlich; Biuletyn SOD

12 Wystawa pokonkursowa Cele:

13 Konkurs stawia przed uczestnikami następujące cele: rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem, rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, & rozpowszechnianie sztuki kaligrafii, rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. & Ważne jest, aby uczniowie dostrzegli fakt, że praca napisana odręcznie może dostarczyć wielu przyjemnych doznań estetycznych, a inne osoby mogą uznać ją za dzieło sztuki.

14 Czas trwania:

15 Konkurs odbył się w dwóch edycjach. Pierwsza miała miejsce w roku szkolnym 2009/2010, a druga odbyła się w grudniu Rozdanie nagród drugiej edycji miało miejsce w styczniu 2011 roku.

16 Zaangażowane środki:

17 Regionalny Konkurs Kaligraficzny przygotowują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie: Urszula Stefaniak i Agnieszka Jungowska oraz nauczyciel bibliotekarz VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie Iwona Tutak. Do komisji konkursowej zapraszani są doradcy metodyczni Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie- nauczyciele języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele plastyki.

18 Nagrody pozyskane dla laureatów ufundowali: - Class Investment w Warszawie producent piór wiecznych Zenith, - Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, - Rady Rodziców szkół organizujących konkurs. Organizatorzy dbają, aby nagrody w konkursie były wysokiej jakości i przyniosły satysfakcję laureatom. W czasie uroczystości rozdania nagród organizowana jest wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych. Po rozdaniu nagród prace eksponowane są również w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie.

19 Kolejne etapy wdrażania pomysłu:

20 Dobra organizacja wymaga zaplanowania konkretnych działań tj.: 1. Opracowanie regulaminu konkursu: - ustalenie kategorii wiekowych, kryteriów oceniania, terminu nadsyłania prac i zamieszczenia metryczki (imię i nazwisko autora pracy, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna). - określenie w regulaminie sposobu wykonania pracy konkursowej. 2. Dokonanie wyboru tekstów do przepisania z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej. 3. Pozyskanie sponsorów i środków dodatkowych. 4. Przekazanie informacji o konkursie do szkół -przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem wraz z dostarczeniem regulaminu i tekstów konkursowych. 5. Zaproszenie Jury i przekazanie do oceny prac konkursowych. 6. Przygotowanie prezentacji multimedialnej o kaligrafii. 7. Rozstrzygnięcie konkursu. Uroczyste rozdanie nagród. 8. Wystawa pokonkursowa. 9. Przygotowanie materiałów do publikacji na temat konkursu w biuletynach edukacyjnych.

21 Zadanie konkursowe w pierwszej i drugiej edycji polegało na pięknym przepisaniu fragmentu literatury /proza, poezja/ piórem bądź piórkiem, bez użycia korektora, we właściwej liniaturze. Wskazane było, by pierwsza litera tekstu, tzw. inicjał, wykonana została w sposób ozdobny. Mile widziane były również wszelkie ozdobniki i ilustracje do tekstu wykonane ręcznie. W związku z tym, że adresatem konkursu było bardzo szerokie grono uczniów, dzieci od drugich klas szkół podstawowych po uczniów klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych, zadania konkursowe opracowano w czterech kategoriach wiekowych: - kategoria I - dla uczniów klas 2-3 szkół podstawowych, - kategoria II - dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, - kategoria III - dla gimnazjów, - kategoria IV -dla uczniów szkół ponadgimnazjanych różnego typu.

22 W I edycji w zadaniach konkursowych gościły fragmenty lektur szkolnych: Na wyspach Bergamutach i Akademii pana Kleksa Jana Brzechwy, Małego Księcia Antoine a de Saint-Exupéry ego oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Tematyka II edycji wpisała się w obchody Roku Chopinowskiego. Uczestnicy konkursu przepisywali fragmenty utworów o Fryderyku Chopinie: W Żelazowej Woli Wandy Chotomskej, Zaczarowany fortepian Jerzego Zajączkowskiego, Cień Chopina Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Muzyczne abecadło Wandy Chotomskiej

23 Zwycięzcy pierwszej edycji 1 miejsce 1 kategoria - uczniowie klas 2-3 szkół podstawowych

24 1 miejsce 2 kategoria uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

25 1 miejsce kategoria 3 uczniowie szkół gimnazjalnych

26 1 miejsce kategoria 4 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

27 Zwycięzcy drugiej edycji 1 miejsce kategoria 1 uczniowie klas 2-3 szkół podstawowych

28 1 miejsce kategoria 2 uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

29 1 miejsce kategoria 3 uczniowie szkół gimnazjalnych

30 1 miejsce kategoria 4 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

31 Uroczyste rozdanie nagród Wymierne efekty:

32 Obydwie edycje konkursu przebiegały analogicznie. Jedyne różnice to inny zestaw tekstów konkursowych. W I edycji nadesłano 486 prac z 25 szkół podstawowych, 10 gimnazjów i 6 szkół ponadgimnazjalnych, nie tylko z terenu Częstochowy i powiatu częstochowskiego, ale z różnych stron regionu. W II edycji, po zmianach w regulaminie dotyczących ograniczenia ilości prac nadsyłanych z poszczególnych szkół, do 8 prac maksymalnie, na konkurs spłynęło ogółem 389 prac z 64 szkół: -w kategorii I - klasy 2-3 szkoły podstawowej 218 prac z 30 szkół, - w kategorii II - klasy 4-6 szkoły podstawowej 83 prace z 15 szkół, - w kategorii III - gimnazja- 63 prace z 11 szkół, -w kategorii IV szkoły ponadgimnazjalne- 25 prac z 8 szkół.

33 Nadesłane prace prezentowały bardzo wysoki poziom pod względem zachowania zasad kaligrafii, pomysłowości, własnej inwencji młodych autorów. Po każdej edycji konkursu organizowano wystawę pokonkursową w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie. Po drugiej edycji dodatkowa wystawa prac miała miejsce w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie. Ukazały się również artykuły w częstochowskich biuletynach edukacyjnych SOD i RODN WOM.

34 Dlaczego pomysł warto naśladować?

35 Konkurs okazał się dobrym pomysłem, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W drugiej edycji wzrosła znacznie liczba szkół, które wzięły udział w konkursie, a szczególnie liczba szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. To bardzo budujące, że uczniowie starsi, którzy być może od lat nie piszą już piórem wiecznym, chcą wykazać się umiejętnością pisma starannego, estetycznego, bardzo często prezentując przy tym wysoki poziom znajomości zasad kaligraficznych, jak i swoich uzdolnień plastycznych.

36 Szczególnie satysfakcjonuje fakt, że jedno wspólne zadanie łączy ucznia szkoły podstawowej i licealistę. Uczniowie mają okazję zaprezentować swoje zdolności. Za mozolną i efektywną pracę otrzymują atrakcyjne nagrody w postaci wysokiej jakości piór atramentowych, czy popularnych narzędzi do kaligrafii. Dzisiaj, gdy na całym świecie wzrasta tendencja do ocalenia zanikającej umiejętności odręcznego pisania, kiedy powstają towarzystwa kaligraficzne, organizowane są różnorodne warsztaty, pragniemy by nasz konkurs i podobne działania w polskich szkołach mogły służyć reaktywacji sztuki pięknego pisania wśród naszych uczniów.

37 Przeszkody które trzeba pokonać:

38 Nie uczymy kaligrafii, bądź są to tylko śladowe działania, które mają miejsce w pierwszych latach nauki w szkole, dlatego też, jako organizatorzy konkursu, ciągle jeszcze poszukujemy granicy zastosowania i wykorzystania zasad kaligraficznych w zadaniach konkursowych i skorelowania ich z podstawowymi umiejętnościami pisania odręcznego. Trudności, jakie napotykamy, to przede wszystkim pozyskanie sponsorów. Chcemy bowiem, aby nagrody mogły być adekwatną gratyfikacją za trud i wysiłek włożony w wykonanie prac. Brak zgody na publikowanie wizerunku uczestników w publikacjach pokonkursowych nie pozwolił nam na szersze zaprezentowanie laureatów.

39 Regionalny Konkurs Kaligraficzny jest młodą inicjatywą. Po każdej edycji nasuwają się nowe spostrzeżenia. Regulamin ulega zmianom, jest jeszcze najsłabszym ogniwem konkursu. Nie wszystkie punkty regulaminu są przez uczestników ściśle przestrzegane. Najczęstszym mankamentem są odstępstwa od zachowania formatu prac, nieprzestrzeganie wskazanej liniatury, czy wykonanie pracy dwustronicowo, bez możliwości wyeksponowania jej w całości.

40 Prace nagrodzone II miejsce I edycja konkursu

41 Prace nagrodzone II miejsce edycja II

42 Prace nagrodzone III miejsca I edycja konkursu

43 Prace nagrodzone III miejsca II edycja konkursu

44 Plany dotyczące pomysłu: 1. Przygotowanie kolejnych edycji konkursu 2. Wzbogacenie nagród o podręczniki do nauki kaligrafii. 3. Nawiązanie współpracy z plastykami. 4. Rozpowszechnienie w szkołach częstochowskich Ogólnopolskiego Dnia Pisania Piórem i włączenie się w ogólnopolską Kampanię Ładnego Pisania.

45 Wnioski: 1. Popularność konkursu nie maleje. Konkurs wzbudza duże zainteresowanie, zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Działania konkursowe inspirują dzieci i młodzież do ujawniania i rozwijania własnych zdolności.

46 2. Konkurs kaligraficzny jest dla ucznia przygodą z kaligrafią, doskonałą zabawą z piórem w ręku rozwijającą poczucie piękna, estetyki i dobrego smaku. 3. Z rozmów z nauczycielami podczas wystawy pokonkursowej wynika, że uczniowie z niecierpliwością oczekują kolejnej edycji konkursu.

47 Pragniemy w dalszym ciągu promować pisanie odręczne, pisanie piórem, pisanie poprawne, estetyczne i ładne. Uroczyste rozdanie nagród. Od prawej: Agnieszka Frejlich, doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, Barbara Wawrzak Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24, Wiesław Szejn Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie, Urszula Stefaniak i Agnieszka Jungowska nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie

48 W dobie powszechnej komputeryzacji i zwolenników klikania, niezmiennym pozostał fakt, iż nasz charakter i styl pisania świadczy o nas samych. Dlatego namawiamy do pisania piórem, bo poza naukowymi dowodami nad imponującą ilością zalet wynikających z tego nawyku, wierzymy, że pisanie piórem sprawia przyjemność. Wywiad z Ewą Landowską Sztuka kaligrafii ; źródło:

49 Ci, którzy nie szczędząc sił, formują pięknie litery, którzy starannie kaligrafują słowa, są istotami szczęśliwymi. ("Księga pytań" Edmond Jabes)

50 Prezentację opracowały: Urszula Stefaniak i Agnieszka Jungowska

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie Powiatowy Konkurs Kaligraficzny I Ty możesz zostać Mistrzem pióra Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego zapraszają do udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

1. Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie Jestem tylko łowcą słów Czujny i zasłuchany Wyszedłem w świat na łów. Julian Tuwim Regulamin festiwalu ekspresji twórczej dzieci i młodzieży Ja też mogę zostać magiem słów związanego z podjęciem przez

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice

Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice Nie mam wątpliwości, że realizacja projektów w ramach tzw. małych grantów to ogromna satysfakcja i czysta przyjemność. Uśmiechnięte twarze dzieci spełniających swoje marzenia oraz łzy radości i wzruszenia

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Biblioteki szkolne i pedagogiczne biorą udział w procesie kształcenia, ponieważ gromadzą, opracowują, przechowują i chronią szeroko pojęte materiały biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Marcin Braun, Maria Mach Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Dość powszechne jest przekonanie, że zdolne dziecko to skarb i sama radość. Jeśli ktoś tej opinii nie podziela,

Bardziej szczegółowo