Partnerzy: OBSZARY NATURA Prezentacja przygotowana w ramach projektu: Prezentacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partnerzy: OBSZARY NATURA 2000. Prezentacja przygotowana w ramach projektu: Prezentacja"

Transkrypt

1 Partnerzy: OBSZARY NATURA 2000 projektu: Prezentacja

2 Natura 2000 w Unii Europejskiej Środowisko przyrodnicze Europy ulega znacznym zmianom w wyniku industrializacji, urbanizacji i rozwoju intensywnego rolnictwa, zwłaszcza w okresie ostatnich dwóch stuleci. Przemiany przejawiają się m.in. spadkiem bioróżnorodności oraz fragmentacją ekosystemów i utratą przez nie cech swoistych i naturalnych. Dostrzeżenie tych zmian i ich negatywnych skutków dla społeczności ludzkiej, spowodowało rozpowszechnianie się idei ochrony przyrody, której rozwój przebiegał różnie w poszczególnych krajach. Proces zbliżania państw i społeczeństw w ramach Unii Europejskiej ułatwił podjęcie i koordynację działań na rzecz spójnej ochrony dziedzictwa przyrodniczego w skali niemal całego kontynentu.

3 Pierwszym etapem wysiłków różnych krajów europejskich na rzecz ochrony przyrody było stworzenie wspólnych podstaw prawnych. Do pierwszych znaczących aktów tego rodzaju należy Konwencja Ramsarska, dotycząca ochrony obszarów wodnobłotnych (1971 r.). Następnie powstała Konwencja Bońska o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (1979 r.) i Konwencja Berneńska o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk przyrodniczych (1982 r.). Mimo tych działań wciąż w skali europejskiej i globalnej rejestrowane było zmniejszanie się różnorodności biologicznej. W efekcie w 1992 r. podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju powstała Konwencja o różnorodności biologicznej (tzw. Konwencja z Rio). Celem jej jest ochrona różnorodności biologicznej całej Ziemi, zrównoważone wykorzystywanie jej elementów i gospodarowanie nimi, a także sprawiedliwy podział korzyści czerpanych z zasobów genetycznych..

4 By osiągnąć takie cele w Unii Europejskiej przyjęta została w 1992 r. tzw. Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Ten przepis zobowiązał prawodawców państw członkowskich Unii do wprowadzenia podstaw prawnych dla rozwoju sieci obszarów chroniących zagrożone w skali europejskiej gatunki roślin, zwierząt i rodzaje siedlisk przyrodniczych. Dyrektywa powstała jako przepis ściśle powiązany i rozwijający wizję działań wcześniej nakreślonych w odniesieniu do ptaków w tzw. Dyrektywie Ptasiej (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie dzikich ptaków). Dyrektywy przewidują stworzenie systemu obszarów, powiązanych korytarzami ekologicznymi w spójną funkcjonalnie sieć nazwaną Natura Tworzenie takiej sieci jest obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, a jego unikanie skutkuje sankcjami finansowymi.

5 Dla ochrony ptaków tworzone są przez poszczególne państwa członkowskie na podstawie kryteriów podanych w Dyrektywie Ptasiej Obszary Specjalnej Ochrony (OSO), zwane też obszarami ptasimi. Dla zachowania innych, wybranych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych tworzone są Obszary Ochrony Siedlisk (OOS), zwane obszarami siedliskowymi. W odróżnieniu od obszarów ptasich, są one proponowane Komisji Europejskiej przez rządy poszczególnych państw i do wyznaczenia ich odpowiednim aktem prawa krajowego, po uprzednim zatwierdzeniu tych propozycji przez Komisję mają one status obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW).

6 Sieć Natura 2000, nie bez pewnych perturbacji, rozwijana jest sukcesywnie we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Twarde stanowisko i wymagania Komisji Europejskiej powodują, że mimo początkowo nierzadkich oporów i nieporozumień, kolejne państwa członkowskie powiększają powierzchnię i poprawiają skuteczność sieci Natura Komisja pilnuje tego, by sieć zajmowała w każdym państwie członkowskim proporcjonalną powierzchnię do areału zajmowanego przez chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków chronionych.

7 Udział obszarów siedliskowych (OOS, OZW), w odniesieniu do łącznej powierzchni państw członkowskich Unii Europejskiej wynosi wg stanu aktualnego na grudzień ,99 tys. km 2, co stanowi 13,6%. Największym udziałem obszarów siedliskowych zgłoszonych Komisji Europejskiej pochwalić się mogą następujące państwa: Słowenia 31,4%, Bułgaria 29,6% i Hiszpania 24,5%. Najmniejszy areał obszary siedliskowe zajmują w: Wielkiej Brytanii 6,8%, Danii 7,4% i Francji 8,5% (państwa te przodują jednak pod względem areału obszarów morskich poddanych ochronie). Poniżej średniej unijnej znajduje się także Polska z 11,0% obszarów ochrony siedlisk w stosunku do powierzchni kraju.

8 Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków tzw. obszary ptasie zajmują w całej Unii Europejskiej 574,8 tys. km 2, co stanowi 11,1% powierzchni państw członkowskich. Największy udział tych obszarów posiadają: Słowacja 25,1%, Słowenia 23,0%, Hiszpania 20,6%. Państwa o najmniejszym udziale ostoi ptasich to: Irlandia 2,9%, Malta 5,1% i Luksemburg 5,6%. Polska z udziałem 15,6% obszarów ptasich w powierzchni należy do krajów z lepiej rozwiniętą siecią tych obszarów.

9 Natura 2000 w Polsce

10 Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000 w Traktacie Ateńskim z 16 kwietnia 2003 r., stanowiącym podstawę prawną przystąpienia Polski i dziewięciu innych krajów europejskich do Unii Europejskiej. Przepisy unijne stanowiące podstawę dla tworzenia sieci Natura 2000 zostały wprowadzone do polskiego prawa wraz z opublikowaniem nowej ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którą obszary Natura 2000 stanowią jedną z form ochrony przyrody. Prace przygotowujące nasz kraj do wprowadzenia sieci Natura 2000 rozpoczęły się już w końcu lat 90. XX w. Sporządzone zostały wówczas wstępne analizy zasobów siedlisk i gatunków wymagających ochrony w sieci. Prowadzone były także negocjacje na temat uzupełnienia przepisów unijnych o siedliska i gatunki wymagające ochrony w naszym kraju, a nieobecne w krajach starej UE i w konsekwencji też nie objęte ochroną ówczesnego prawa unijnego. We wszystkich tych działaniach uczestniczyli przede wszystkim naukowcy z Instytutu Ochrony Przyrody PAN z Krakowa i urzędnicy Ministerstwa Środowiska.

11 W 2001 r. zespół ekspertów z Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID i Instytutu Ochrony Przyrody w Krakowie opracował Koncepcję sieci Natura 2000 w Polsce. Dokument ten zawierał wstępną identyfikację i opisy obszarów, wykazy siedlisk i gatunków oraz form ochrony na obszarach proponowanych do sieci, także mapy przedstawiające umiejscowienie tych obszarów. W propozycji tej ostoje zajmowały 13,5% powierzchni kraju. W latach koncepcja sieci Natura 2000 w Polsce rozwijana była przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska współdziałającą z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Zakładem Ornitologii PAN w Gdańsku i Centrum GRID Warszawa. Naukowcy z tych ośrodków otrzymywali dane od Wojewódzkich Zespołów Realizacyjnych, to jest grup specjalistów, głównie przyrodników powołanych przez wojewodów do tworzenia koncepcji sieci w poszczególnych województwach. Dane te były zestawiane w formularzach (tzw. Standardowych Formularzach Danych) wymaganych przez Komisję Europejską. W trakcie tworzenia koncepcji sieci nie została przeprowadzona powszechna inwentaryzacja siedlisk i gatunków chronionych, a wszelkie prace oparte były na materiałach publikowanych, dokumentacjach i wiedzy przyrodników współpracujących z wymienionymi organami.

12 W 2004 r. przeprowadzone zostały pośpieszne konsultacje społeczne, w których trakcie samorządy powszechnie wyraziły sprzeciw dla przedstawionych propozycji, zaskoczone zapewne skalą zmian w systemie ochrony przyrody, często nie znając także uzasadnienia merytorycznego i prawnego opiniowanych działań. Trzeba bowiem przyznać, że długotrwały proces tworzenia projektu sieci Natura 2000 angażował niemal wyłącznie specjalistów, podczas gdy udział partnerów społecznych i kampania informacyjna na temat tworzonej sieci były zdecydowanie niewystarczające. Koncepcja sieci obszarów chronionych przygotowana przez Zespoły Wojewódzkie i dopracowana przez instytuty naukowe, opublikowana została w takiej wersji przez Ministerstwo Środowiska. Jednakże po interwencji Departamentu Wodnego oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Ministerstwo projekt wycofało i znacznie zredukowało. W maju 2004 rząd polski przekazał Komisji Europejskiej taką skromną w stosunku do projektu wyjściowego koncepcję sieci obszarów siedliskowych Natura 2000, a w lipcu 2004 ukazało się rozporządzenie wyznaczające ostoje ptasie z podobnie zredukowanym zestawieniem obszarów.

13 Ograniczenie sieci Natura 2000 spowodowało niezadowolenie środowisk eksperckich i organizacji pozarządowych zaangażowanych wcześniej w jej tworzenie. Efektem tego była publikacja w grudniu 2004 r. tzw. listy cieni (Shadow List) obszarów Natura Opracowanie to zawierało krytyczny przegląd zatwierdzonego projektu oraz propozycje uzupełnienia sieci Natura 2000 adekwatnie do kryteriów unijnych. W międzyczasie Ministerstwo zamieściło w Internecie niezwykle ważną dla rozwoju sieci Natura 2000 publikację, zawierającą przegląd wszystkich występujących w Polsce siedlisk przyrodniczych i chronionych w sieci gatunków roślin i zwierząt. W kolejnych latach na stronach Ministerstwa publikowane były kolejne poradniki i plany ochrony chronionych siedlisk przyrodniczych i gatunków.

14 Sprzeciw Komisji Europejskiej wobec niewystarczającego zakresu ochrony obszarowej w Polsce spowodował, że propozycje rządowe kierowane do Brukseli były w kolejnych latach sukcesywnie uzupełniane. W miarę upływu czasu i gromadzenia nowych danych dopracowywana była też Shadow List. W 2007 i 2008 roku uzupełniono listę specjalnych obszarów ochrony ptaków (OSO) i w przypadku niektórych obszarów zmieniono ich granicę. W efekcie utworzonych zostało 141 obszarów, zajmujących ha (15,59% powierzchni kraju). Dodatkowo w oparciu o inwentaryzacje przyrodnicze prowadzone w latach 2008 i 2009 zaproponowano kolejne nowe obszary ochrony ptaków.

15 Sieć Natura 2000 stworzona została ze względu na potrzebę ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory Unii Europejskiej. Za główny cel sieci uznane zostało wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez zachowanie różnorodności biologicznej jako czynnika niezbędnego lub wspierającego działalność człowieka, z uwzględnieniem wymagań gospodarczych, społecznych, kulturalnych i regionalnych. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przy zaspokajaniu potrzeb nie można ignorować granic wyznaczanych postępowi przez środowisko naturalne. Granicą, której linią obrony jest sieć Natura 2000 jest zachowane dotychczas dziedzictwo przyrodnicze krajów Unii Europejskiej. Rozległy zasięg sieci ma przy tym przeciwdziałać zagrożeniom transgranicznym, a ustalenie jednakowych przedmiotów ochrony i kryteriów wyznaczania obszarów chronionych ma zapewnić spójność sieci w skali całej Unii Europejskiej.

16 Po szczycie Rady Europejskiej w Goeteborgu w czerwcu 2001 r. sieci Natura 2000 przypisane zostało zadanie powstrzymania spadku bioróżnorodności Unii Europejskiej w perspektywie roku Później, w dokumencie Komisji Europejskiej z maja 2006 r., ochrona najważniejszych siedlisk i gatunków ustalona została jednym z celów priorytetowych uściślających strategię polityczną mającą na celu zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do 2010 r.

17 Celem ochrony obszarów Natura 2000 jest zachowanie we właściwym stanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, zagrożonych lub kluczowych dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy i wymienionych w załącznikach Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej. Przeszkody dla osiągnięcia tego celu usuwane są przez prawny zakaz podejmowania działań, które mogą mieć negatywny wpływ na siedliska i gatunki chronione. Właściwy stan ochrony siedlisk przyrodniczych oznacza, że ich naturalny zasięg nie może ulec zmniejszeniu, zachowana musi zostać ich specyficzna struktura i funkcje ekologiczne oraz właściwy stan typowych dla nich gatunków. W odniesieniu do gatunków poddanych ochronie w sieci Natura 2000 właściwy stan ochrony oznacza zachowanie takiej liczebności populacji, która gwarantuje utrzymanie jej w biocenozie przez dłuższy czas, zachowanie naturalnego zasięgu gatunku i niezbędnej powierzchni wymaganych przez niego siedlisk.

18 Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowana jest w sieci Natura 2000 tworzącej układ obszarów chronionych (obszarów Natura 2000) wraz z korytarzami ekologicznymi. Korytarze te zabezpieczają powiązania ekologiczne między obszarami chronionymi, w szczególności szlaki migracji zwierząt ptaków, ryb, drapieżników. Zaznaczyć należy, że siedliska przyrodnicze chronione są także poza obszarami Natura 2000 w innych powierzchniowych formach ochrony przyrody, a zasoby roślin i zwierząt stanowiące przedmiot ochrony w sieci podlegają prawnej ochronie gatunkowej na terenie całego kraju.

19 Ze względu na odrębne cele i kryteria tworzenia, sieć Natura 2000 nie ma na celu zastąpienia systemu obszarów chronionych rozwijanego w Polsce przed akcesją do Unii Europejskiej (obszary chronione mogą się wzajemnie pokrywać i często taka sytuacja ma miejsce). Obszary Natura 2000 wyznacza się na podstawie kryteriów szczegółowo określonych w załącznikach Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej, wprowadzonych do naszego prawodawstwa w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie przyrody. Podstawą dla wyznaczania obszarów siedliskowych Natura 2000 jest występowanie siedlisk przyrodniczych i gatunków wymienionych w załączniku I i II Dyrektywy Siedliskowej. Ocenie czy dany obszar ma rzeczywiście istotne znaczenie wspólnotowe służą kryteria zawarte w załączniku III tej Dyrektywy.

20 Podstawowym kryterium przy ocenie obszarów siedliskowych jest reprezentatywność siedlisk przyrodniczych, czyli typowość ich wykształcenia w stosunku do wzorców opisanych w Podręczniku Interpretacji Siedlisk Unii Europejskiej (Interpretation Manual of European Union Habitats). Wzorce te opisują naturalne lub półnaturalne warunki w jakich siedliska się wykształcają oraz charakterystyczną dla nich florę i faunę. Kolejne kryteria odwołują się w przypadku siedlisk do powierzchni zajmowanej na danym obszarze w stosunku do powierzchni w całym kraju oraz stanu zachowania ich struktury i funkcji. Dla gatunków kryterium krytycznym jest wielkość populacji obecnej na danym obszarze w stosunku do populacji krajowej (im większa populacja tym większa potrzeba wyznaczenia obszaru chronionego). Kolejne kryteria odwołują się do stopnia izolacji danej populacji w stosunku do naturalnego zasięgu gatunku i stanu zachowania warunków siedliskowych.

21 W odniesieniu do obszarów ptasich, podstawą dla ich wyznaczania jest występowanie gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej (zarówno podczas okresu lęgowego jak i przelotów). W sieci powinny znaleźć się wszystkie ostoje ptasie o znaczeniu europejskim, zinwentaryzowane w 2000 r. przez BirdLife International(Inventory of Important Bird Areas in the European Community). Podkreślić należy, że obszary Natura 2000 wyznaczane są na podstawie podanych wyżej kryteriów i ich granice nie mogą podlegać zmianom dostosowującym ich przebieg do planowanych przedsięwzięć lub różnych oczekiwań. Stwierdzenie występowania gatunków lub siedlisk spełniających odpowiednie kryteria oznacza konieczność zgłoszenia obszaru Natura 2000, a ewentualne kolizje z inwestycjami lub innymi przedsięwzięciami rozstrzygać należy zgodnie z wyznaczonymi procedurami. Niezrozumienie tych zasad spowodowało sporo pretensji o nieuwzględnienie interesów różnych środowisk i instytucji podczas tworzenia sieci.

22 Podstawy prawne sieci Natura 2000 stanowią w Unii Europejskiej dwie przywoływane już powyżej Dyrektywy: tzw. Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) oraz Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie dzikich ptaków).

23 Dyrektywa Ptasia zawiera pięć załączników. W załączniku I znajduje się lista 180 gatunków ptaków o znaczeniu europejskim, wobec których należy podjąć działania ochronne. Są to gatunki wymierające lub zagrożone ze względu na zmiany zachodzące w ich siedliskach, gatunki rzadkie oraz inne gatunki wymagające ochrony. W Polsce zwykle nazywa się je gatunkami specjalnej troski. Pozostałe załączniki zawierają wykazy gatunków, na które można polować, które mogą być przedmiotem handlu, listę nieakceptowanych sposobów polowania oraz listę specyficznych badań i prac stanowiących podstawę do ochrony i wykorzystywania gatunków, których dotyczy Dyrektywa.

24 Dyrektywa Siedliskowa zawiera 6 załączników. W załączniku I wymienione są typy siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym, w tym siedliska priorytetowe. W Załączniku II wymieniono gatunki roślin i zwierząt (bez odrębnie ujętych ptaków), w tym priorytetowe. Załącznik III określa kryteria wyznaczania specjalnych obszarów ochrony (SOO). Pozostałe załączniki zawierają listę gatunków wymagających ochrony ścisłej oraz listę gatunków, których pozyskanie ze stanu dzikiego i eksploatacja może podlegać ograniczeniom oraz wykaz zabronionych metod i środków odławiania i zabijania zwierząt (np. za pomocą urządzeń elektrycznych i elektronicznych mogących zabijać lub ogłuszać, materiałów wybuchowych, sieci i pułapek działających nieselektywnie, trucizn).

25 Zapisy Dyrektyw Ptasiej oraz Siedliskowej nie obowiązują wprost w krajach członkowskich UE, lecz muszą być wprowadzone do aktów prawnych poszczególnych krajów. W prawie polskim zostały one uwzględnione w postaci odpowiednich zapisów (art ) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) i rozporządzeń wykonawczych do niej. Według ustawy sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk, obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.

26 Należy wspomnieć, że z uwagi na szczególne cele i uwarunkowania, jakie decyduja o wyznaczeniu obszarów Natura 2000, nie stoi w sprzeczności ich istnienie z funkcjonowaniem innych form ochrony przyrody. Tak więc w obszarach Natura 2000 może znajdować się: park narodowy, rezerwat, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczokrajobrazowy, strefy wyznaczone dla ochrony stanowisk gatunków roślin, grzybów lub zwierząt. Rozporządzenia do ustawy regulujące wykonywanie jej postanowień, to: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie specjalnych obszarów ochrony ptaków (Dz. U. Nr 228, poz z późn. zm.), w którym umieszczono w załączniku nr 2 listę gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony na obszarach specjalnej ochrony ptaków. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia obszarów jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).

27 Podkreślić należy, że niezależnie od wymogu ochrony w obszarach Natura 2000, wszystkie gatunki roślin i zwierząt wymienione w załącznikach dyrektyw unijnych zostały objęte w naszym kraju ochroną gatunkową. Skutkuje to objęciem rygorami ochronnymi wszelkich naturalnych siedlisk tych gatunków, niezależnie od lokalizacji w stosunku do sieci Natura Odstępstwa od zakazów dotyczą tylko określonych sytuacji i procedur. Zgodnie z polskim prawem dla wyznaczonych obszarów Natura 2000 sporządza się plan ochrony lub plan zadań ochronnych, plan zarządzania, oraz prowadzi monitoring służący ocenie skutków realizacji ochrony obszaru. Poza zakazem pogarszania stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych obwarowanym sankcją karną, podstawowym narzędziem prawnym zabezpieczającym stan siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych w sieci Natura 2000 jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Postępowanie to poprzedza realizację wszelkich planów i przedsięwzięć, mogących znacząco wpłynąć na obszar chroniony.

28 Przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000 są określone siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt. Zostały one wybrane częściowo ze względu na kryterium zagrożenia wyginięciem w skali Europy, a częściowo z powodu znaczenia określonych siedlisk przyrodniczych, czasem nawet jeszcze miejscami nierzadkich, dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy. Te charakterystyczne siedliska są przyporządkowane do 9 regionów biogeograficznych znajdujących się w Unii Europejskiej: alpejskiego, atlantyckiego, borealnego, kontynentalnego, panońskiego, makaronezyjskiego, śródziemnomorskiego, stepowego i czarnomorskiego. Odrębnie traktowane są siedliska morskie. Dla każdego regionu z osobna tworzona jest sieć Natura 2000, w taki sposób, by zachować zasoby typowych gatunków zagrożonych oraz siedlisk. W granicach Polski występują 2 regiony: kontynentalny, który obejmuje 96% powierzchni kraju i alpejski 4% powierzchni kraju w obrębie Karpat. Sieć Natura 2000 w Polsce analizowana jest pod kątem jej reprezentatywności na konferencjach biogeograficznych dotyczących tych dwóch regionów.

29 Wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem i ochroną obszarów Natura 2000 Minister Środowiska powierzył na mocy ustawy z dnia r. Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska i jego organom terenowym, którymi są regionalni dyrektorzy ochrony środowiska. Każde województwo ma odrębną regionalną dyrekcję. W ustawie o ochronie przyrody natomiast, zostały określone zasady nadzoru nad obszarami Natura 2000: Minister Środowiska wyznacza obszary Natura 2000, przekazuje, uzgadnia listy obszarów Natura 2000 z Komisją Europejską i tworzy akty prawne dotyczące sieci Natura 2000, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracowuje projekt listy obszarów, gromadzi dane i sporządza informacje o obszarach Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska lub dyrektor urzędu morskiego (na obszarach morskich) sprawuje nadzór nad obszarem Natura 2000 i zarządza nimi, regionalny dyrektor ochrony środowiska, opiniuje oraz uzgadnia realizacje planów i przedsięwzięć (na obszarach morskich funkcje te pełni dyrektor urzędu morskiego), sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 odpowiada za sporządzenie planu zadań ochronnych oraz planu ochrony, kontrolę wykonania planu ochrony dla danego obszaru, w tym przeprowadza okresowe oceny realizacji ochrony danego obszaru, zbiera informacje dotyczące podejmowanych działań ochronnych.

30 Partnerzy: Zdjęcia wykorzystane w prezentacji pochodzą z zasobów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce NATURA 2000 Dyrektywa Siedliskowa Sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej Celem wyznaczania jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej.

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 Opracowanie: Agnieszka Daca

NATURA 2000 Opracowanie: Agnieszka Daca http://natura2000.gdos.gov.pl/ NATURA 2000 Opracowanie: Agnieszka Daca NATURA 2000 W EUROPIE środowisko przyrodnicze Europy ulega ciągłym zmianom; ubocznym skutkiem rozwoju cywilizacyjnego jest m.in.:

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory NATURA 2000 ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Mieczysław Kurowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Źródła http://www.geoportal.gov.pl/ Obszary

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000

Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000 Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000 Profesor dr hab. Janina Zbierska Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UP w Poznaniu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ochronie przyrody

Przepisy o ochronie przyrody Przepisy o ochronie przyrody Paulina Kupczyk kancelaria Ochrona Środowiska i działalno inwestycyjna Konsulting Szkolenie Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000 w ramach projektu Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Na Mazowszu Natura 2000 Stworzenie takiej sieci jest obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, gdyż dyrektywy unijne maja charakter tzw.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 77 6591 Poz. 510 510 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010 DROGI SAMORZĄDOWE X LAT AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBSZARAMI NATURA 2000 Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. www.ek-kom.pl Regietów, 21 stycznia 2010 Krótka informacja nt. obszarów NATURA 2000 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Natura 2000. Fundacja EkoRozwoju. Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska

Natura 2000. Fundacja EkoRozwoju. Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska Natura 2000 Fundacja EkoRozwoju Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska W prezentacji wykorzystano materiały: z arch. dr Krzysztofa Świerkosza, Uniwersytet Wroclawski, prezentację Marzeny Zblewskiej Europejska

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Dyrektywa Ptasia Dyrektywa Siedliskowa

Podstawy prawne Dyrektywa Ptasia Dyrektywa Siedliskowa Obszary Natura 2000 Podstawy prawne Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG

Bardziej szczegółowo

Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody

Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody HIERARCHIA Art. 6. ust 1.Formami ochrony przyrody są: 1) parki narodowe;

Bardziej szczegółowo

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej www.wcee.org.pl Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Walory przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PROMUJĄCEJ SIEĆ NATURA 2000 POD HASŁEM NATURA SIĘ O(D)PŁACA. PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na Zalewie Szczecińskim

Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na Zalewie Szczecińskim Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na Zalewie Szczecińskim 25 maja 2012 r. Andrzej Zych Inspektorat Ochrony Wybrzeża Urząd Morski w Szczecinie Zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Europejskie i polskie prawo ochrony

Europejskie i polskie prawo ochrony Europejskie i polskie prawo ochrony przyrody wobec lasów Warsztaty Udział społeczny w zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Izabelin 20-21 lutego 2015 Wymagania dyrektywy siedliskowej Natura 2000 zakaz

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko Dorota Janic Bora Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego Projekt

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki

Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki S Z E R O K I E W O D Y N A T U R Y 2 0 0 0 NATURA 2000 A TURYSTYKA WODNA I NADWODNA Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki PLH020039 Grodczyn i Homole koło

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU PROJEKT z 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia... w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 europejska ostoja różnorodności biologicznej

Natura 2000 europejska ostoja różnorodności biologicznej Natura 2000 europejska ostoja różnorodności biologicznej Cele: Zainteresowanie uczniów nową formą ochrony przyrody jaką są obszary Natura 2000. Cele kształcenia: Wiadomości - uczeń: Charakteryzuje obszary

Bardziej szczegółowo

Obszary chronione na terenie gminy Gruta - zasady funkcjonowania, korzyści i ograniczenia

Obszary chronione na terenie gminy Gruta - zasady funkcjonowania, korzyści i ograniczenia Obszary chronione na terenie gminy Gruta - zasady funkcjonowania, korzyści i ograniczenia Przemysław Doboszewski specjalista ds. ochrony ptaków i obszarów Natura 2000 Natura 2000 Natura 2000 jest najmłodszą

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RADY MIASTA KRAKOWA, 23 września 2013 PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Ewa

Bardziej szczegółowo

Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy

Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy Wojciech Hurkała Departament Ochrony Przyrody I ciągle sobie zadaję

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Witold Wołoszyn. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Lublin, 29 września 2011 r.

Witold Wołoszyn. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Lublin, 29 września 2011 r. Witold Wołoszyn Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Lublin, 29 września 2011 r. Natura 2000 Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody w Polsce. Wprowadzona została w

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ochrona przyrody. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ochrona przyrody S Ochrona przyrody Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Formy ochrony przyrody art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Parki narodowe Rezerwaty przyrody

Bardziej szczegółowo

Europejska sieć ekologiczna Natura 2000

Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 NATURA 2000 to spójna europejska sieć ekologiczna, której celem jest zachowanie rodzajów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ważnych dla Wspólnoty. Rodzaje siedlisk

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 wyzwaniem dla zasad organizacji i uprawiania turystyki

Natura 2000 wyzwaniem dla zasad organizacji i uprawiania turystyki NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU http://natura2000.org.pl Natura 2000 wyzwaniem dla zasad organizacji i uprawiania turystyki Bożenna Wójcik 1 Natura 2000 nowy element polskiej rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Natura 2000. Chodzi mi po głowie

Natura 2000. Chodzi mi po głowie Natura 2000. Chodzi mi po głowie Eropejska sieć ekologiczna natura 2000 3 Dlaczego Natura? 4 Czym jest Natura 2000? 5 Co i jak chroni Natura 2000? 6 Sieć Natura 2000 w Polsce 8 Sieć Natura 2000 w Unii

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 - instrukcja obsługi. Witold Szczepański

Natura 2000 - instrukcja obsługi. Witold Szczepański Natura 2000 - instrukcja obsługi Witold Szczepański Kadyny, 29-04-2015 Idea sieci Natura 2000 Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem obszarów chronionych, wyznaczonych wg jednolitych

Bardziej szczegółowo

Ochrona korytarzy ekologicznych fauny przy inwestycjach transportowych. Doświadczenia i efekty realizacji projektów aplikacyjnych w latach 2005 2008

Ochrona korytarzy ekologicznych fauny przy inwestycjach transportowych. Doświadczenia i efekty realizacji projektów aplikacyjnych w latach 2005 2008 Ochrona korytarzy ekologicznych fauny przy inwestycjach transportowych Doświadczenia i efekty realizacji projektów aplikacyjnych w latach 2005 2008 Zagrożenia przyrodnicze 98 kolizji z obszarami Natura

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ochrona przyrody cz.1 Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-2-109-OD-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Ochrona dóbr natury i dóbr kultury Poziom

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku

Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku Seminarium Perspektywy rozwoju chowu ekologicznego małych przeżuwaczy Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wrocław, 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

Natura podstawowe informacje

Natura podstawowe informacje Natura 2000 - podstawowe informacje Janina Kawałczewska RCEE w Płocku Organizator: Seminarium realizowane jest w ramach projektu pn. Natura 2000 naszą szansą realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/get_pdf/pl/front/roznorodnosc_biologiczna_ochrona_gatunkowa_i_o bszarowa

http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/get_pdf/pl/front/roznorodnosc_biologiczna_ochrona_gatunkowa_i_o bszarowa Inspekcja Ochrony Środowiska http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/get_pdf/pl/front/roznorodnosc_biologiczna_ochrona_gatunkowa_i_o bszarowa Różnorodność biologiczna Przyroda warunkuje życie człowieka,

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim

Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim Konferencja pn. Natura 2000 naszą szansą Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim Grażyna Zielińska RDOŚ w Warszawie Konferencja realizowana jest w ramach

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Sieć Natura 2000. Departament Obszarów w Natura 2000 Ministerstwo Środowiska

Sieć Natura 2000. Departament Obszarów w Natura 2000 Ministerstwo Środowiska Sieć Natura 2000 Departament Obszarów w Natura 2000 Ministerstwo Środowiska Sieć Natura 2000 480 obszarów Natura 2000 18,27% całkowitej powierzchni Polski 364 SOO - 8,95% 124 OSO - 15,62% Status wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Zarządzanie obszarami Natura 2000 z uwzględnieniem wykonywania planów ochrony, planu zadań ochronnych wykonywania czynnej ochrony i źródeł finansowania Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Minister Środowiska Prof. dr hab. Jan Szyszko

Minister Środowiska Prof. dr hab. Jan Szyszko Minister Środowiska Prof. dr hab. Jan Szyszko Natura 2000 a gospodarowanie obszarami przyrodniczymi Bałtyku Materiał na międzynarodową konferencję Zagrożenia ekologiczne Morza Bałtyckiego organizowaną

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 procedury tworzenia, aktualny stan w Europie, Polsce i Wielkopolsce. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Obszary Natura 2000 procedury tworzenia, aktualny stan w Europie, Polsce i Wielkopolsce. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Obszary Natura 2000 procedury tworzenia, aktualny stan w Europie, Polsce i Wielkopolsce. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. dr Wojciech Rakowski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ochrona przyrody i krajobrazu Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-2-317-ST-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 07.10.2006. Cele działania - utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków roślin, zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Powiększanie Natury. Fot. Paweł Klimek

Powiększanie Natury. Fot. Paweł Klimek Powiększanie Natury Doczekaliśmy się w końcu znacznego powiększenia sieci Natura 2000 w Polsce. Rada Ministrów w październiku br. zatwierdziła zgłoszenie do Komisji Europejskiej 454 nowych obszarów Natura

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście ubiegania się o środki unijne

Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście ubiegania się o środki unijne Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście ubiegania się o środki unijne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polityka ochrony środowiska WE Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty, w

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OCHRONY PRZYRODY Termin: 24 czerwca 2014 r. SESJA 1

ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OCHRONY PRZYRODY Termin: 24 czerwca 2014 r. SESJA 1 Panel Ekspertów OCHRONA LASY I GOSPODARKA LEŚNA JAKO NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OCHRONY PRZYRODY Termin: 24 czerwca 2014 r. SESJA 1 MIEJSCE LASÓW I LEŚNICTWA W POLSKIM SYSTEMIE OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 IDENTYFIKACJA SIECI NATURA 2000 Definicja art.5 pkt 2b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY

OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY www.katowice. rdos.gov.pl OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY NA PRZEŁOMIE WIEKÓW Jolanta Prażuch Regionalny Konserwator Przyrody, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 kształtowanie proekologicznych postaw

Natura 2000 kształtowanie proekologicznych postaw Natura 2000 kształtowanie proekologicznych postaw Warsztaty realizowane w ramach projektu pt.: Kampania promocyjno-informacyjna: Moja Natura 2000, propagująca ochronę przyrody na terenie Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla specjalnych obszarów ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Turystyka na obszarach Natura 2000 Plusy i minusy

Turystyka na obszarach Natura 2000 Plusy i minusy NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU http://natura2000.org.pl Turystyka na obszarach Natura 2000 Plusy i minusy Zbigniew Witkowski przy współpracy Krystyny Krauz i Adama Mroczka Szkolenie regionalne

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 64 5546 Poz. 401 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy jako narzędzie służące ochronie cennych siedlisk przyrodniczych na terenach wiejskich a korzyści finansowe dla rolników

Program rolnośrodowiskowy jako narzędzie służące ochronie cennych siedlisk przyrodniczych na terenach wiejskich a korzyści finansowe dla rolników Program rolnośrodowiskowy jako narzędzie służące ochronie cennych siedlisk przyrodniczych na terenach wiejskich a korzyści finansowe dla rolników Marta Żak-Wołynko Sylwia Śnieg Departament Obszarów Natura

Bardziej szczegółowo

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla Uzasadnienie Polska, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym podpisanym w 2003 roku w Atenach zobowiązana była wyznaczyć obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO) na podstawie: 1) Dyrektywy Rady 79/409/EWG

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Kraków, dnia lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67 (012) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 fax (012) 633 74 55 P/07/114 LKR-41012-2/07 Pan Tadeusz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego 4. Istniejące formy ochrony przyrody Rozdział ten obejmuje opisy wszystkich obszarów i obiektów objętych ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody, występujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla specjalnych obszarów ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.9.2014 r. COM(2014) 544 final 2014/0252 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY określająca stanowisko, które ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do propozycji

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla specjalnych obszarów ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyńska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisja Europejska. Platforma Biznes i Bioróżnorodność

Marta Kaczyńska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisja Europejska. Platforma Biznes i Bioróżnorodność Marta Kaczyńska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisja Europejska Platforma Biznes i Bioróżnorodność 1 Plan prezentacji I. Unijna polityki bioróżnorodności II. III. Unijna Inicjatywa Biznes i Bioróżnorodność

Bardziej szczegółowo

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów Nasza polisa na życie, nasze

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów Nasza polisa na życie, nasze Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów Nasza polisa na życie, nasze dziedzictwo przyrodnicze: strategia różnorodności biologicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wałbrzych, 14.09.2016r. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 w terenie

Natura 2000 w terenie Antoni Marczewski Natura 2000 w terenie Fot. W. Stepaniuk Doświadczenia Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków OTOP Założone w 1991 Prawie 1000 ha rezerwatów, w których prowadzona jest czynna ochrona

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla specjalnych obszarów ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

WYMOGI OCHRONNE OBSZARÓW NATURA zasady i procedury ochrony przyrody

WYMOGI OCHRONNE OBSZARÓW NATURA zasady i procedury ochrony przyrody Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna WYMOGI OCHRONNE OBSZARÓW NATURA 2000 - zasady i procedury ochrony przyrody Anna Moś Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Hel, 4

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA Zakład Ekonomiki i Polityki Leśnej S T R E S Z C Z E N I E opracowania pt. Systematyka prawnych rozwiązań ochrony przyrody w lasach (temat nr BLP-316) Autorzy: mgr inŝ. Adam

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA. Oceny oddziaływania na środowisko

Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA. Oceny oddziaływania na środowisko Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA Oceny oddziaływania na środowisko Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ grudzień 2010 r. Projekty finansowane ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A ..................................... Imię i nazwisko Wersja A Test podsumowujący rozdział III Ochrona przyrody.............................. Data Klasa oniższy test składa się z 15 zadań. rzy każdym poleceniu

Bardziej szczegółowo

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, PRZYRODA I GLEBA

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, PRZYRODA I GLEBA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, PRZYRODA I GLEBA Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska i rozwoju (UNCED) z 1992 r. przyniosła istotny postęp w dziedzinie zachowania różnorodności biologicznej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu

UZASADNIENIE. 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu UZASADNIENIE 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu Plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN EUROPE DIRECT - POZNAŃ 09/2010

BIULETYN EUROPE DIRECT - POZNAŃ 09/2010 EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA Natura 2000 Natura 2000 stanowi bezpośrednią reakcję na zaniepokojenie społeczeństwa wywołane gwałtownym wymieraniem dzikiej przyrody w Europie. Jest ona ogólnounijną siecią

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 34 2893 Poz. 186 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Spis

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody w GIS

Ochrona przyrody w GIS Ochrona przyrody w GIS Agnieszka Łukowicz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Cel Prezentacja wykorzystania GIS w RDOŚ w Kielcach 2 Dyrektywa INSPIRE Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia września 2007 r.

Szczecin, dnia września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINIE 71-420 SZCZECIN ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 423 06 06 fax 422 45 81 LSZ 41060-2-07 P/114/07 Szczecin, dnia września 2007 r. Pani Blandyna Migdalska Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ustalone w planie rozwiązania przestrzenne, realizacyjne i techniczne powinny spełniać wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.

Ustalone w planie rozwiązania przestrzenne, realizacyjne i techniczne powinny spełniać wymagania określone w przepisach ochrony środowiska. Podsumowanie do zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek geodezyjnych 503 i 545 oraz działki 614 i części działki 615 w obrębie geodezyjnym Czarlina. Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Nowa sytuacja prawna ochrony przyrody w lasach

Nowa sytuacja prawna ochrony przyrody w lasach Nowa sytuacja prawna ochrony przyrody w lasach Opracowanie wsparł NFOŚiGW w ramach projektu Dofinansowanie instytucjonalne POE na lata 2010-2011 Paweł Pawlaczyk Jak dbać o obszar Natura 2000 i wody w procesach

Bardziej szczegółowo