REGULAMIN APLIKACJI EVENTINFO UŻYTKOWNIK BIZNESOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN APLIKACJI EVENTINFO UŻYTKOWNIK BIZNESOWY"

Transkrypt

1 REGULAMIN APLIKACJI EVENTINFO UŻYTKOWNIK BIZNESOWY 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem aplikacji internetowej EventInfo, dostępnej pod adresem (Aplikacja) jest Event Info Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 65 (Business Link), Kraków, NIP , Regon (Operator). 2. Operator świadczy Użytkownikom oraz Użytkownikom biznesowym usługi określone w niniejszym Regulaminie (Regulamin) na zasadach w nim przewidzianych. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej między Użytkownikiem biznesowym i Operatorem. Regulamin nie obowiązuje Użytkowników. 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat (pełnoletnia), która korzysta z Aplikacji. 4. Użytkownikiem biznesowym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z dedykowanych usług świadczonych przez Operatora poprzez Aplikację (dalej także jako Klub). 2 Usługi świadczone przez Operatora Użytkownikom 1. Operator świadczy Użytkownikom za pośrednictwem aplikacji dwa rodzaje usług: 1.1. informowanie o wydarzeniach i promocjach; 1.2. gra zręcznościowa. 2. Usługa informowania o wydarzeniach i promocjach polega na udostępnianiu Użytkownikom następujących informacji: 2.1. wydarzenia organizowane przez Kluby (Wydarzenia); 2.2. oferty promocyjne oferowane przez Kluby (Okazje). 3. Domyślnie udostępniane są aktualne Wydarzenia i Okazje znajdujące w najbliższym czasie w określonej okolicy względem lokalizacji Użytkownika. 4. Użytkownik może wybrać filtrowanie informacji pod kątem ich rodzaju, czasu i lokalizacji. 5. W ramach poszczególnych wydarzeń dostępny jest jego opis, lokalizacja na mapie, możliwość robienia zdjęć, a dla Użytkowników zalogowanych przez serwis Facebook możliwość dołączenia do wydarzenia w serwisie Facebook, zaproszenia na nie znajomych z serwisu Facebook oraz utworzenie albumu zdjęć z wydarzenia na profilu w serwisie Facebook. 6. Dla Użytkowników zalogowanych przez serwis Facebook w ramach aplikacji dostępna jest ponadto gra zręcznościowa. 7. Zasady gry są następujące: 7.1. rozgrywki prowadzone są w trybie jednodniowym w określonych godzinach (9:00 18:00); 7.2. mechanika gry polega na zdobywaniu punktów poprzez trafianie w pojawiające się na ekranie ikony piwo z białą pianką lub drink przy jednoczesnym unikaniu trafienia ikony 1

2 piwa z zieloną pianką. Trafienie w ikonę drink oznacza otrzymanie karty promocyjnej, trafienie w ikonę piwo z białą pianką oznacza otrzymanie punktów. Trafienie ikony piwa z zieloną pianką oznacza zakończenie gry z dotychczas zdobytą liczbą punktów w ramach jednej rozgrywki Użytkownik może zagrać maksymalnie trzy razy. Przy wyborze zwycięzców brana jest pod uwagę najwyższa liczba punktów zdobyta przez Użytkownika w danych rozgrywkach; 7.4. rozstrzygnięcie następuje w tym samym dniu co jej rozpoczęcie. Zwycięzcami rozgrywek z danego dnia zostają trzej Użytkownicy z kolejno największą liczbą punktów. Przy wyborze zwycięzców uwzględnia się użytkowników z kolejna najwyższą liczbą punktów zdobytych w rozgrywkach danego dnia; 7.5. Operator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby zwycięzców w danych rozgrywkach w razie zapewnienia przez Kluby większej liczby nagród. 8. Każdy zwycięzca rozgrywek otrzymuje jedną nagrodę. Nagrody zapewniane są przez Kluby. Przyporządkowanie danej nagrody do konkretnego zwycięzcy następuje w drodze automatycznego przyporządkowania alfabetycznego poczynając od nagród o najwyższej wartości. Wykorzystanie nagrody wymaga wpisania kodu w Aplikacji uruchomionej na urządzeniu Użytkownika przez pracownika Klubu, którego dotyczy nagroda. Ważność nagrody kończy się z chwilą rozpoczęcia następnych rozgrywek. 9. Informacja o zwycięstwie zostaje udostępniona na profilu Użytkownika w serwisie Facebook. Lista zwycięzców danych rozgrywek jest także udostępniania w ramach Aplikacji, w zakładce Lista zwycięzców w okresie od zakończenia danej rozgrywki do chwili rozpoczęcia następnej. 10. Niezależnie od liczby uzyskanych punktów każde trafienie w ikonę drink oznacza otrzymanie karty promocyjnej. Karty promocyjne są dostępne na stronie głównej Aplikacji w zakładce promocje. Wykorzystanie promocji wymaga wpisania kodu w Aplikacji uruchomionej na urządzeniu Użytkownika przez pracownika Klubu, którego dotyczy promocja. Ważność promocji kończy się z chwilą rozpoczęcia następnych rozgrywek. 11. Nagroda lub karta promocyjna mogą być realizowane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. 12. Nagrody i karty promocyjne różnią się w zależności od lokalizacji Użytkownika. 3 Usługi świadczone przez Operatora Użytkownikom biznesowym 1. Operator świadczy Użytkownikowi biznesowemu za pośrednictwem Aplikacji następujące rodzaje usług: 1.1. udostępnianie Użytkownikom informacji o Wydarzeniach bądź Okazjach organizowanych lub oferowanych przez Użytkownika biznesowego. Odpowiednie treści umieszczane są przez Użytkowników biznesowych bezpośrednio w Aplikacji bądź poprzez synchronizację strony Użytkownika biznesowego w serwisie Facebook polegająca na automatycznym udostępnianiu przez Aplikację informacji o Wydarzeniach i Okazjach zamieszczonych na wspomnianej stronie w serwisie Facebook; 2

3 1.2. oferowanie przez Użytkownika biznesowego nagród dla zwycięzców gry zręcznościowej oraz promocji dla Użytkowników, którzy zdobyli w grze kartę promocyjną; 1.3. Udostępnianie statystyk dotyczących: Korzystania przez Użytkowników z Okazji i kart promocyjnych oraz ich uczestnictwa w Wydarzeniach z uwzględnieniem podziału na: wiek; płeć; miejsce zamieszkania; status związku; najczęściej lubiane ( lajkowane ) rodzaje treści bądź strony w serwisie Facebook Rozegranych gier, wykorzystanych kart promocyjnych oraz nagród, a także zorganizowanych Wydarzeń Operator nie przekazuje Użytkownikowi biznesowemu ani innym podmiotom jakichkolwiek zindywidualizowanych danych dotyczących Użytkowników, w szczególności mających charakter danych osobowych Szczegółowy zakres usług został określony poniżej. 2. W celu korzystania z usług świadczonych przez Operatora Użytkownik biznesowy otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego, pod adresem Logowanie dla panelu administracyjnego następuje za pośrednictwem: konta Użytkownika biznesowego w serwisie Facebook. Podczas pierwszego logowania do Aplikacji wymagane jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie adresu ; konta Użytkownika biznesowego w Aplikacji. Założenie Konta wymaga podania: aktywnego adresu , wyboru loginu oraz hasła oraz zaakceptowania Regulaminu. Po założeniu Konta, na wskazany przy rejestracji adres zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego oraz akceptacja przez Operatora kończy proces zakładania Konta. 3. Podczas zakładania Konta Użytkownik biznesowy wybiera typ Konta Podstawowe bądź Rozszerzone. W ramach Konta Podstawowego Operator świadczy Użytkownikowi biznesowemu następujące usługi: 3.1. dodawanie Wydarzeń; 3.2. dodawanie Okazji; 3.3. dodawanie logo wybranego lokalu Użytkownika biznesowego w Aplikacji; 3.4. dostęp raz w miesiącu do prostych statystyk Związanych z Użytkownikami. Proste statystyki obejmują dane określone w 3 pkt Regulaminu. 4. Konto Rozszerzone obejmuje elementy obecne w ramach Konta Podstawowego a dodatkowo: 4.1. dodawanie nagród w grze zręcznościowej; 4.2. dodawanie kart promocyjnych w grze zręcznościowej; 4.3. obecność logo wybranego lokalu Użytkownika biznesowego w grze zręcznościowej; 3

4 4.4. pierwszeństwo w testowaniu nowych funkcji Aplikacji; 4.5. priorytetowe wsparcie techniczne; 4.6. dodawanie i edytowanie Wydarzeń; 4.7. dodawanie i edytowanie Okazji; 4.8. dodawanie i edytowanie unikalnych zniżek i nagród występujących w grze; 4.9. nieograniczony dostęp do statystyk obejmujących dane, o których mowa w 3 pkt 1.3. Regulaminu. 5. Przejście z Konta Podstawowego na Rozszerzone i odwrotnie jest możliwe w każdej chwili w ustawieniach Konta. Przejście na Konto Rozszerzone następuje przynajmniej na okres 30 dni i wiąże się z koniecznością uiszczenia Operatorowi wynagrodzenia za ten okres. Przejście z konta Rozszerzonego na Podstawowe wywiera skutek na koniec aktualnego 30-dniowego okresu ważności Konta Rozszerzonego. 6. Operator udostępnia Użytkownikom biznesowym wsparcie techniczne w zakresie działania Aplikacji. Prośby o udzielenie takiego wsparcia bądź zgłoszenia problemów w działaniu Aplikacji, zawierające opis problemu, chwilę i okoliczności jego wystąpienia oraz numer telefonu kontaktowego, należy kierować drogą elektroniczną na adres Operator stara się odpowiedzieć na zawiadomienie w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia, przy czym zgłoszenia kierowane przez Użytkowników biznesowych mających aktywne Konto Rozszerzone są rozpatrywane w pierwszej kolejności. Wparcie techniczne ogranicza się jedynie do informacji i porad dotyczących funkcjonowania Aplikacji. Nie obejmuje ono informacji ani porad odnoszących się do innego oprogramowania oraz problemów sprzętowych. 4 Wynagrodzenie 1. Z tytułu świadczenia usług objętych Kontem Rozszerzonym Użytkownik biznesowy uiszcza Operatorowi wynagrodzenie w wysokości 69,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych netto) za 30 dniowy okres korzystania z Konta Rozszerzonego. Wskazana cena nie obejmuje podatku VAT w wysokości 23%. 2. Uaktywnienie Konta Rozszerzonego następuje po otrzymaniu przez Operatora wynagrodzenia za dany 30-dniowy okres ważności Konta. Do tego czasu Konto ma charakter podstawowy. Wynagrodzenie za kolejny 30-dniowy okres ważności Konta jest uiszczane do ostatniego dnia obowiązywania aktualnego okresu ważności Konta. Nie uiszczenie wynagrodzenia za kolejny okres ważności Konta Rozszerzonego powoduje automatyczny powrót Konta do wersji podstawowej. 3. Wynagrodzenie jest uiszczane na rachunek bankowy Operatora w Bank Handlowy w Warszawie S.A., o numerze Płatności będą przetwarzane przez bramkę płatniczą PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Arkońska Business Center, ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk, Polska 4

5 4. W sytuacji innej niż określona w 8 ust. 1 Regulaminu, trwającej dłużej niż nieprzerwanie 24 godziny oraz wynikającej z przyczyn leżących po stronie Operatora przerwy w działaniu Aplikacji okres ważności Konta Rozszerzonego zostaje przedłużony. Przedłużenie następuje o liczbę godzin równą liczbie godzin, przez którą trwała przerwa w działaniu Aplikacji, ale jedynie powyżej 24 godzin nieprzerwanej przerwy. 5 Treści dostarczane przez Użytkowników biznesowych 1. Operator nie modyfikuje ani nie selekcjonuje treści dostarczanych Użytkownikom przez Użytkowników biznesowych za pośrednictwem Aplikacji. 2. Użytkownik biznesowy zobowiązuje się do nie zamieszczania w Aplikacji treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub dobra osobiste bądź mających charakter obraźliwy, rasistowski lub wulgarny. 3. Nie uchybiając 5 ust. 1 Regulaminu Operator niezwłocznie uniemożliwi dostęp w Aplikacji do wszelkich danych, co do których otrzyma zawiadomienie o ich bezprawnym charakterze. Jednocześnie Operator wyśle do Użytkownika biznesowego wspomniane zawiadomienie z prośbą o ustosunkowanie się w terminie 24 godzin od jego otrzymania. w razie braku odpowiedzi ze strony Użytkownika biznesowego bądź niedostatecznego wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości, Operator usunie rzeczone treści z Aplikacji. w innym wypadku dostęp do treści zostanie odblokowany. 4. Użytkownik biznesowy oświadcza, że dysponuje majątkowymi prawami autorskimi oraz stosownymi zezwoleniami dysponentów autorskich praw osobistych do utworów zawartych w dostarczanych treściach. Zamieszczając treść zawierającą utwory chronione prawami autorskimi w Aplikacji Użytkownik biznesowy udziela Operatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z tych utworów na potrzeby świadczenia usług Użytkownikowi biznesowemu, w tym korzystania i rozporządzania utworami zależnymi. Licencja udzielana jest bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: a. zwielokrotnianie utworu techniką cyfrową; b. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 6 Odpowiedzialność 1. Zapewniając nagrodę bądź kartę promocyjną w grze zręcznościowej Użytkownik biznesowy ponosi względem Operatora oraz Użytkownika odpowiedzialność za jej realizację. 2. W przypadku nie zrealizowania przez Użytkownika nagrody bądź karty promocyjnej, nie z winy Użytkownika, Użytkownik biznesowy jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora kary umownej w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). Uiszczenie kary umownej następuje w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Użytkownika biznesowego zawiadomienia 5

6 o niezrealizowaniu nagrody bądź karty promocyjnej i wezwania do uiszczenia kary umownej przelewem na konto określone w 4 ust. 3 Regulaminu. 7 Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy 1. W przypadku Użytkowników biznesowych posiadających Konto Podstawowe umowa o świadczenie usług, o których mowa wyżej, może zostać rozwiązana za zgodną wolą stron bądź wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem na koniec danego miesiąca kalendarzowego. 2. W przypadku Użytkowników biznesowych posiadających Konto Rozszerzone umowa o świadczenie usług, o których mowa wyżej, może zostać rozwiązana za zgodna wolą stron bądź wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem na koniec okresu ważności konta Rozszerzonego. 3. Operator może wypowiedzieć umowę Użytkownikowi biznesowemu ze skutkiem natychmiastowym w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu, w szczególności dostarczania treści o charakterze bezprawnym, zawierających nieprawdziwe dane, nierealizowania nagród lub kart promocyjnych. Uiszczone przez Użytkownika biznesowego wynagrodzenie za Konto Rozszerzone nie podlega zwrotowi. 4. Rozwiązanie bądź wypowiedzenie umowy pociąga za sobą likwidację konta Użytkownika biznesowego w Aplikacji, w tym możliwości logowania się do niej za pomocą serwisu Facebook. 8 Postanowienia końcowe 1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po wcześniejszym uprzedzeniu o tym Użytkownika biznesowego na wskazany przez niego w ustawieniach Konta lub przy rejestracji adres poczty elektronicznej. 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronie Aplikacji oraz przesłane Użytkownika biznesowego na wskazany przez niego w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej. Nie wypowiedzenie umowy przez Użytkownika biznesowego w terminie 14 dni od przesłania wyżej wskazanej informacji poczytuje się za ich zaakceptowanie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie wcześniej niż z początkiem nowego okresu Konta Rozszerzonego. 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji umowy między Użytkownikiem biznesowym a Operatorem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora. 5. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Aplikacji, Regulaminu lub możliwości kontaktu z Operatorem, należy wysyłać na adres lub na adres ul. ul. Mogilska 65 (Business Link), Kraków. 6

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, który działa pod adresem www.brainworx.pl oraz zasady świadczenia Usług za jego pośrednictwem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM I. Postanowienia ogólne Poznań, 28/03/2011 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego Testcv.com znajdującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu...

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu... Spis treści 1 Definicje terminów użytych w Regulaminie... 2 2 Postanowienia ogólne... 4 3 Usługi świadczone za pomocą serwisu Pożycz.pl... 4 4 Rejestracja w serwisie... 5 Wstęp... 5 Utworzenie Konta Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo