Regulamin korzystania z aplikacji TETA dostępnej w serwisie internetowym UNIT4 POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z aplikacji TETA dostępnej w serwisie internetowym UNIT4 POLSKA"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z aplikacji TETA dostępnej w serwisie internetowym UNIT4 POLSKA Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu UNIT4 POLSKA oraz aplikacji TETA należących do UNIT4 Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: Al. Wiśniowa 1, Wrocław, numer REGON: , NIP: , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości ,00 (słownie: sto milionów pięć tysięcy) złotych ( UNIT4 POLSKA ). Wprowadzenie: A. UNIT4 POLSKA posiada prawa do oprogramowania, które pozwala na efektywne zarządzenie kadrowo-płacowe u pracodawców ( Aplikacja TETA ) i oferuje usługę polegającą na zdalnym udostępnianiu pracodawcom Aplikacji TETA bezpośrednio ze swojego systemu informatycznego (Software as a Service) ( Usługa SaaS ); B. UNIT4 POLSKA w tym celu (1) utworzyła i utrzymuje rozbudowaną infrastrukturę systemu informatycznego na którym utrzymywana jest Aplikacja TETA oraz (2) utworzyła serwis internetowy za pomocą którego, po wejściu i zarejestrowaniu się w tym serwisie, pracodawca może nabyć od UNIT4 POLSKA Usługę SaaS, C. Pracodawca, na podstawie Usługi SaaS, może używać Aplikacji TETA umieszczonej w infrastrukturze (w tym na serwerach) systemu informatycznego UNIT4 POLSKA w celu zarządzania kadrowo-płacowego w swojej firmie uiszczając opłatę abonamentową, a bez konieczności ponoszenia kosztów (1) nabycia praw do tego oprogramowania, (2) wdrożenia oprogramowania w swoim systemie informatycznym, (3) utrzymywania własnej infrastruktury systemu informatycznego potrzebnej do wdrożenia i funkcjonowania tego oprogramowania oraz (4) uaktualniania oprogramowania. Użytkownik nie jest administratorem aplikacji. Mając na uwadze powyższe ustala się następujący regulamin świadczenia Usługi SaaS: 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Aplikacja TETA jest aplikacją, dostęp do której Użytkownik może nabyć poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem elektronicznym ( Serwis internetowy ) i z której może korzystać poprzez zdalne połączenie z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA. UNIT4 POLSKA udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy na ich rzecz Usługi SaaS na zasadach określonych w Regulaminie Usługa SaaS jest przeznaczona wyłącznie dla podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu artykułu 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku nr 220, poz z późn. zm.) i tylko na rzecz takich podmiotów może być świadczona. Stosunek prawny pomiędzy UNIT4 POLSKA oraz Użytkownikiem jest w każdym przypadku relacją pomiędzy pomiotami działającymi w zakresie działalności profesjonalnej (B2B) Korzystanie z Aplikacji TETA przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

2 Poniższa tabela opisuje wymagania dla stacji lokalnej pracującej z aplikacją TETA w usługach terminalowych. Tabela 1. Wymagania dla stacji lokalnej Microsoft Windows XP SP3 Professional lub nowszy klasy System operacyjny : Professional (x86 lub x64)* Zgodna z zaleceniami Microsoft dla wybranego systemu Konfiguracja sprzętowa : operacyjnego Rozdzielczość ekranu : 1280x800 pikseli Paleta kolorów : 15-bit kolor 196 kbps z opóźnieniami do 20 ms (dla wskazanej powyżej Łącze : rozdzielczości ekranu i palety kolorów) Inne : Framework 3.0 SP1 (wymagany przez Microsoft Easy Print Driver) * wsparcie dla tego systemu wygasło w kwietniu 2014 Należy dodać, że wraz z kolejnymi wersjami systemów operacyjnych optymalizowane są metody kompresji obrazu w protokole RDP, tak więc zalecamy używanie systemów nowszych niż Windows XP SP3 Professional Zarejestrowanie się Użytkownika do Serwisu internetowego oznacza, że Użytkownik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się postępować zgodnie z jego postanowieniami, z zastrzeżeniem, że obowiązek zapoznania się z tym Regulaminem oraz zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie wymaganych pól wyboru [checkboxów] może stanowić warunek udostępnienia Użytkownikowi niektórych dalszych treści Serwisu internetowego lub nabycia przez niego dostępu do Aplikacji TETA Od momentu akceptacji Regulaminu przez Użytkownika tworzy on prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem oraz UNIT4 POLSKA dotyczącą korzystania z Serwisu internetowego oraz Aplikacji TETA o treści określonej w Regulaminie. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na treść wszystkich postanowień Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje treści Regulaminu powinien zrezygnować z rejestrowania się w Serwisie internetowym oraz korzystania z Serwisu internetowego lub nabycia dostępu do Aplikacji TETA W każdym przypadku, gdy do Serwisu internetowego rejestruje się, bądź z tego Serwisu internetowego lub Aplikacji TETA korzysta osoba działająca w imieniu Użytkownika (pracownik, zleceniobiorca, agent lub inny pełnomocnik), oświadcza ona, że posiada właściwe i skuteczne upoważnienie do działania w imieniu Użytkownika, w szczególności w zakresie zaakceptowania w imieniu Użytkownika Regulaminu. W każdym przypadku Użytkownik odpowiada za działania i zaniechania takich osób jak za działania i zaniechania własne. 2. Definicje 2.1. Aplikacja TETA ustandaryzowane oprogramowanie TETA Cloud Lite zgodnie z opisem znajdującym się w Serwisie internetowym pozwalające na zarządzanie kadrowo-płacowe u przedsiębiorców poprzez przetwarzanie danych

3 dotyczących zatrudnionych u nich pracowników, 2.2. Hasło ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika, Zasady obowiązujących haseł, zgodnie z zaleceniami GIODO: - minimalna długość hasła: 9 znaków - złożoność hasła: minimum 3 z 4 grup znaków (duże litery, małe litery, cyfry, znaki specjalne) - hasło nie może zawierać polskich znaków językowych, - hasło nie może zawierać imienia i/lub nazwiska użytkownika, - hasło nie może powtórzyć się pośród 12 ostatnio użytych haseł - maksymalny wiek hasła : 30 dni 2.3. Informacje poufne Informacje poufne zdefiniowane w punkcie 12.3 Regulaminu, 2.4. Konto zbiór informacji przechowywanych w Serwisie internetowym oraz w systemie informatycznym UNIT4 POLSKA dotyczących danego Użytkownika z wykorzystaniem którego Użytkownik może złożyć Zamówienie, 2.5. Manual opis Aplikacji TETA, zawierający w szczególności szczegółowe parametry, opcje, rodzaj i charakterystykę, a także opis funkcjonalności dostępnych za pomocą Aplikacji TETA, znajdujący się w Serwisie internetowym oraz pliku pdf., który będzie każdorazowo załączony w zakładce poświęconej Aplikacji TETA znajdującej się w Serwisie internetowym, 2.6. Okres korzystania z Aplikacji TETA okres przez który zgodnie z Regulaminem UNIT4 POLSKA udostępnia Użytkownikowi Aplikację TETA do korzystania, 2.7. Podgląd Aplikacji TETA udostępnienie podglądu Aplikacją TETA zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami udostępniania aplikacji w ramach usługi TETA Cloud Lite

4 2.8. Polityka prywatności zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika, 2.9. Regulamin niniejszy regulamin korzystania z aplikacji TETA dostępnej w serwisie internetowym UNIT4 POLSKA Serwis internetowy serwis internetowy UNIT4 POLSKA dostępny pod adresem elektronicznym Usługa SaaS usługa polegającą na udostępnianiu Użytkownikom Aplikacji TETA poprzez zdalne połączenie z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA (Software as a Service), UNIT4 POLSKA UNIT4 POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: Al. Wiśniowa 1, Wrocław, numer REGON: , NIP: , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości ,00 (słownie: sto milionów pięć tysięcy) złotych, Użytkownik przedsiębiorca w rozumieniu artykułu 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku nr 220, poz z późn. zm.), który korzysta lub zamierza korzystać z Aplikacji TETA, Zamówienie formularz elektroniczny za pomocą którego Użytkownik może dokonać zlecenia udostępnienia mu Aplikacji TETA, Zdalny pulpit aplikacja za pomocą, której Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji TETA bezpośrednio z systemu informatycznego UNIT4 POLSKA. Połączenie odbywa się przez narzędzia wbudowane w systemy Microsoft Windows, UNIT4 POLSKA obsługuje wersje wspierane przez MS. 3. Aplikacja TETA 3.1. Szczegółowy opis Aplikacji TETA, w szczególności parametry, opcje, rodzaj i charakterystyka, a także opis funkcjonalności dostępnych za pomocą Aplikacji TETA znajduje się w Serwisie internetowym oraz pliku pdf., który będzie każdorazowo załączony w zakładce poświęconej

5 Aplikacji TETA ( Manual ). Dokonując Zamówienia Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z opisem Aplikacji TETA, funkcjonalnościami Aplikacji TETA oraz zasadami i sposobem funkcjonowania Aplikacji TETA, w szczególności zawartymi w Manualu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń Aplikacja TETA to oprogramowanie, które ma charakter ustandaryzowany bez możliwości spersonalizowania jej funkcjonalności oraz ustawień (z wyłączeniem tych wyraźnie wskazanych w Manualu) do osobistych preferencji Użytkownika. Jeżeli Użytkownik wyraża wolę uzyskania dostępu lub nabycia oprogramowania TETA, którego funkcjonalności lub ustawienia będą spersonalizowane zgodnie z jego potrzebami powinien skontaktować się z spersonalizowania oprogramowania oraz udostępnienie go Użytkownikowi w takich przypadkach nastąpi na zasadach uzgodnionych z dostawcą tego oprogramowania Użytkownik przed dokonaniem zamówienia Aplikacji TETA powinien uważnie zapoznać się z Manualem w celu pełnego poznania i zrozumienia funkcjonalności Aplikacji TETA. Dla Użytkownika oraz UNIT4 POLSKA wiążący jest Manual z dnia złożenia przez Użytkownika Zamówienia i tylko zgodnie z tym Manualem powinny być oceniane skutki prawne wynikające z udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji TETA, z zastrzeżeniem update ów, upgrade ów i patch ów do tego oprogramowania zainstalowanych w trakcie Okresu korzystania z Aplikacji TETA W celu lepszego zapoznania się z Aplikacją TETA przed dokonaniem Zamówienia, UNIT4 POLSKA udostępnia w Serwisie internetowym wersję demonstracyjną Aplikacji TETA. Wersja demonstracyjna ma na celu jedynie zaprezentowanie ogólnych założeń Aplikacji TETA, a udostępniona Użytkownikowi Aplikacja TETA może różnić się od wersji demonstracyjnej. Przy podejmowaniu decyzji co do złożenia Zamówienia, Użytkownik powinien kierować się wyłącznie opisem funkcjonalności i ustawień Aplikacji TETA zawartymi w Manualu Aplikacja TETA stanowi oprogramowanie, które jest w całości zainstalowane na serwerze UNIT4 POLSKA i jest udostępniane Użytkownikowi zdalnie. Aplikacja TETA, ani żadna jej część nie jest instalowana ani kopiowana w środowisku informatycznym należącym do Użytkownika. Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich do Aplikacji TETA, a może jedynie zdalnie korzystać z jej zasobów i funkcjonalności na zasadach określonych w Regulaminie Zdalne udostępnienie Użytkownikowi Aplikacji TETA nastąpi poprzez: ustawienie połączenia z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA za pomocą zdalnego pulpitu ( Zdalny pulpit ). Połączenie takie zostanie ustanowione dla użytkowników [userów], którzy będą mieli uprawnienia do wprowadzania danych [rekordów] do Aplikacji TETA. Poprzez właściwie ustawiony Zdalny pulpit Użytkownik może połączyć się z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA i bezpośrednio z tego systemu korzystać z Aplikacji TETA, udostępnienie podglądu Aplikacją TETA za pomocą przeglądarki internetowej ( Podgląd Aplikacji TETA ). Podgląd Aplikacji TETA zostanie ustanowiony dla pracowników Użytkownika, których dane będą przetwarzane w Aplikacji TETA, w celu umożliwienia im korzystania z niektórych ograniczonych funkcjonalności Aplikacji TETA Aplikacja TETA ma charakter modułowy, to znaczy składa się z modułów zawierających określone funkcjonalności. W procesie składania Zamówienia, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z formularzem Zamówienia, Użytkownik może zrezygnować z niektórych modułów Aplikacji TETA.

6 4. Rejestracja w Serwisie internetowym 4.1. Dokonanie zamówienia Usługi SaaS (uzyskanie dostępu do Aplikacji TETA) możliwe jest po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji w Serwisie internetowym poprzez założenie Konta Założenie Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Serwisie internetowym) poprzez wprowadzenie do niego wymaganych przez UNIT4 POLSKA danych, w tym danych identyfikujących Użytkownika (firma, adres, dane rejestracyjne, NIP oraz REGON), adres poczty elektronicznej ( ) Użytkownika. W procesie zakładania Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Hasło. Rejestracja Konta wymaga potwierdzenia zapoznania się przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów]) z Regulaminem i akceptacji jego warunków, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie przez UNIT4 POLSKA danych osobowych Użytkownika w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówienia. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta Użytkownik, który przy rejestracji Konta podaje nieprawidłowe dane traktowany jest jako działający w złej wierze Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta Konto jest założone na czas nieokreślony. Do czasu złożenia Zamówienia Konto może być usunięte bez wskazywania przyczyny za miesięcznym wypowiedzeniem złożonym przez Użytkownika w formie pisemnej (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie (dzień skuteczności). Po złożeniu przez Użytkownika Zamówienia Konto nie może zostać usunięte do upływu Okresu korzystania z Aplikacji TETA W przypadku usunięcia Konta przestaje ono być aktywne i dostępne dla Użytkownika Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Użytkownika oraz UNIT4 POLSKA. UNIT4 POLSKA będzie wykorzystywać dane zgromadzone na Koncie w trakcie świadczenia Usługi SaaS, w szczególności w celu wystawiania faktur VAT obejmujących wynagrodzenie UNIT4 POLSKA za korzystanie z Aplikacji TETA oraz dochodzenia zaległych płatności z tego tytułu Konto dostępne jest dla Użytkownika, po zalogowaniu się na nim podając odpowiednie login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i Hasła osobom trzecim. Zamówienia lub wszelkie czynności dotyczące Aplikacji TETA dokonane przez osoby trzecie korzystające z Konta należącego do Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie UNIT4 POLSKA, uważane są za dokonane w imieniu Użytkownika i mają wobec niego moc wiążącą Jeśli Użytkownik zapomniał login lub Hasło lub nie może uzyskać dostępu do Konta, może odzyskać dane do Konta poprzez kontakt z UNIT4 POLSKA z adresu podanego przy dokonywaniu przez Użytkownika rejestracji Konta. 5. Zamówienie 5.1. Dokonanie zamówienia Usługi SaaS (uzyskanie dostępu do Aplikacji TETA) wymaga złożenia przez Użytkownika Zamówienia określającego: podstawowe informacje dotyczące parametryzacji Aplikacji TETA zgodnie z wymaganymi polami formularza Zamówienia, w szczególności minimalną liczbę pracowników Użytkownika, których dane będą przetwarzane w Aplikacji TETA (minimalna ilość rekordów) oraz ilość i dane użytkowników [userów], którzy będą mieli uprawnienia do wprowadzania danych [rekordów] do Aplikacji TETA,

7 zakres modułów, które mają wchodzić w zakres Aplikacji TETA zamawianej przez Użytkownika (standardowo wszystkie moduły są zaznaczone i rezygnacja z niektórych z nich wymaga odznaczenia modułu [checkboxu] w treści Zamówienia, z tym że część z modułów ma charakter obowiązkowy i nie może być przedmiotem odznaczenia), okres korzystania z Aplikacji TETA Użytkownik może złożyć Zamówienie w Serwisie internetowym po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego loginu i Hasła Zamówienie składa się poprzez wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego w Koncie Użytkownika w Serwisie internetowym. Wypełnienie formularza Zamówienia wymaga wypełnienia co najmniej wszystkich pól wymaganych przez UNIT4 POLSKA oraz zaznaczenia opcji Zamów Zamówienie w Serwisie internetowym można złożyć dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienie złożone po godzinie oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Możliwość złożenia i rozpatrzenia Zamówienia może być wyłączona dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Serwisu internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Serwisu internetowego odbywa się jeden (1) raz w miesiącu i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin. UNIT4 POLSKA gwarantuje dostępność Serwisu internetowego na poziomie 98% w skali miesiąca, przy czym do tego poziomu nie wlicza się czasu przeznaczonego na okresową konserwację Serwisu internetowego UNIT4 POLSKA rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie zaakceptowane przez UNIT4 POLSKA za pomocą wiadomości przesłanej na adres Użytkownika wskazany w Zamówieniu o treści Akceptacja Zamówienia. Akceptacja Zamówienia (doręczenie jej na serwer poczty elektronicznej Użytkownika) powoduje, że prawa i obowiązki UNIT4 POLSKA oraz Użytkownika dotyczące udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji TETA określone w niniejszym Regulaminie stają się prawnie wiążące. Za dzień doręczenia wiadomości mailowej o temacie Akceptacja Zamówienia uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres podany przez Zamawiającego w Zamówieniu W przypadku, gdy Zamówienie wymaga doprecyzowania, w szczególności w zakresie informacji dotyczących parametryzacji Aplikacji TETA, UNIT4 POLSKA zamiast akceptacji Zamówienia prześle na adres Użytkownika poprawiony formularz Zmówienia w celu zweryfikowania przez Użytkownika poprawności zawartych w nim danych i potwierdzenia go poprzez wybranie opcji Zamów. Dopiero po potwierdzeniu Zamówienia przez Użytkownika zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, UNIT4 POLSKA dokona jego akceptacji UNIT4 POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych ze składaniem Zamówienia UNIT4 POLSKA będzie służyć Użytkownikowi pomocą za pośrednictwem helpdesku pod adresem Treść złożonego Zamówienia jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie. Przed dokonaniem akceptacji Zamówienia przez UNIT4 POLSKA Zamówienie to może zostać przez Użytkownika poprawione poprzez Konto. Użytkownik będzie informowany przez UNIT4 POLSKA o bieżącym statusie Zamówienia poprzez Konto lub Parametryzacja Aplikacji TETA

8 6.1. Po dokonaniu akceptacji Zamówienia UNIT4 POLSKA dokona parametryzacji Aplikacji TETA zgodnie z danymi zawartymi w Zamówieniu oraz ustanowi połączenie z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA za pomocą Zdalnego pulpitu Parametryzacja Aplikacji TETA oraz ustanowienie połączenie z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA za pomocą Zdalnego pulpitu zostaną dokonane co do zasady w terminie 30 dni od dokonania przez UNIT4 POLSKA akceptacji Zamówienia Użytkownik jest zobowiązany współdziałać z UNIT4 POLSKA w ramach parametryzacji Aplikacji TETA oraz ustanowienia połączenia z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA za pomocą Zdalnego pulpitu poprzez: udzielanie żądanych przez UNIT4 POLSKA informacji oraz wprowadzenie właściwych ustawień i konfiguracji w ramach swojego systemu informatycznego UNIT4 POLSKA przekaże Użytkownikowi informacje o ustawieniach i konfiguracji, które powinny zostać wprowadzone przez Użytkownika w ramach jego systemu informatycznego w celu prawidłowego funkcjonowania Aplikacji TETA oraz połączenia z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA za pomocą Zdalnego pulpitu. Użytkownik zobowiązany będzie do samodzielnego wprowadzenia tych ustawień i konfiguracji w swoim systemie informatycznym. 7. Korzystanie z Aplikacji TETA Udostępnienie Aplikacji TETA poprzez Zdalny pulpit 7.1. Aplikacja TETA zostanie udostępniona Użytkownikowi poprzez Zdalny pulpit w zakresie wynikającym z funkcjonalności tego oprogramowania opisanych w Manualu oraz zamówionych przez Użytkownika modułów Korzystanie z Aplikacji TETA polega na możliwości uzyskania dostępu do Aplikacji TETA, wprowadzania do niej rekordów dotyczących pracowników zatrudnionych u Użytkownika oraz generowania z Aplikacji TETA danych i informacji wynikających z jej funkcjonalności UNIT4 POLSKA udostępnia Użytkownikowi Aplikację TETA wraz z dostępnymi w niej funkcjonalnościami, a Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne wprowadzanie rekordów i danych do Aplikacji TETA. UNIT4 POLSKA udostępnia Użytkownikowi wyłącznie narzędzie do zarządzania kadrowo-płacowego w przedsiębiorstwie Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta samodzielnie W Okresie korzystania z Aplikacji TETA UNIT4 BS będzie kontaktował się z Użytkownikiem poprzez . Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez UNIT4 POLSKA za pośrednictwem poczty elektronicznej generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne UNIT4 POLSKA. Takie wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą wzmianką (o treści Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać. lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że UNIT4 POLSKA nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej w trybie odpowiedzi na tak generowaną wiadomość (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został generowany automatycznie ). W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do UNIT4 POLSKA powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres wskazany przez UNIT4 POLSKA jako właściwy do korespondencji W Okresie korzystania z Aplikacji TETA UNIT4 POLSKA będzie na bieżąco uaktualniał, rozwijał i poprawiał Aplikację TETA poprzez instalowanie update ów, upgrade ów i patch ów do

9 tego oprogramowania. Czynności te będą wykonywane w miarę uzyskiwania przez UNIT4 POLSKA rekomendowanych przez twórców Aplikacji TETA update ów, upgrade ów lub patch ów. UNIT4 POLSKA zastrzega sobie prawo wstrzymania się z instalacją uzyskanych update ów, upgrade ów lub patch ów do czasu zweryfikowania ich poprawności lub sprawdzenia ich użyteczności w praktyce funkcjonowania tego oprogramowania, a także podjęcia decyzji o rezygnacji z instalacji update u, upgrade u lub patch a, który zostanie przez UNIT4 POLSKA uznany za zbędny z punktu widzenia Aplikacji TETA UNIT4 POLSKA gwarantuje dostępność Aplikacji TETA na poziomie 95% w skali miesiąca, przy czym do tego poziomu nie wlicza się czasu przeznaczonego na okresową konserwację Serwisu internetowego oraz czasu, w którym następuje instalacja update ów, upgrade ów lub patch ów oraz restartu Aplikacji TETA po dokonanej instalacji. Podgląd Aplikacji TETA 7.7. W Okresie korzystania z Aplikacji TETA każdy z pracowników Użytkownika, którego dane będą przetwarzane w Aplikacji TETA, będzie posiadał możliwość Podglądu Aplikacji TETA. Zakres funkcjonalności Aplikacji TETA dostępnych za pomocą Podglądu Aplikacji TETA jest znacznie ograniczony w stosunku do funkcjonalności dostępnych za pomocą Zdalnego pulpitu i wynika szczegółowo z Manuala Podgląd Aplikacji TETA ma na celu umożliwienie pracownikowi Użytkownika, którego dane są przetwarzane w Aplikacji TETA, zdalne połączenie się z Aplikacją TETA za pomocą przeglądarki internetowej oraz złożenie elektronicznego wniosku o urlop wypoczynkowy Użytkownik zostanie poinformowany o adresie za pomocą którego będzie możliwy Podgląd Aplikacji TETA po dokonaniu przez UNIT4 POLSKA parametryzacji Aplikacji TETA dla Użytkownika UNIT4 POLSKA będzie nadawać pracownikom Użytkownika uprawnienia do Podglądu Aplikacji TETA na bieżąco w miarę przekazywania jej przez Użytkownika danych pracowników, którym takie uprawnienia mają być nadane. Czas nadania pracownikowi Użytkownika uprawnień do Podglądu Aplikacji TETA nie powinien przekraczać 5 dni Nadanie pracownikowi Użytkownika uprawnień do Podglądu Aplikacji TETA polega na przyznaniu mu indywidualnego loginu i hasła do logowania się do Aplikacji TETA poprzez przeglądarkę internetową oraz określenie zakresu danych oraz funkcjonalności Aplikacji TETA, do których będzie miał dostęp. Użytkownik zostanie poinformowany o danych logowania nadanych pracownikowi Użytkownika poprzez Usuwanie nieprawidłowości w działaniu Aplikacji TETA 8.1. UNIT4 POLSKA podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Aplikacji TETA oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Aplikacji TETA, które zostały zgłoszone przez Użytkownika Użytkownik powinien powiadomić UNIT4 POLSKA o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Aplikacji TETA za pomocą helpdesku pod adresem

10 8.3. UNIT4 POLSKA zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Aplikacji TETA, w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. 9. Ograniczenie odpowiedzialności 9.1. Z uwagi na fakt, że celem Usługi SaaS jest wyłącznie udostępnienie Użytkownikowi narzędzia do zarządzania kadrowo-płacowego w przedsiębiorstwie Użytkownika, odpowiedzialność UNIT4 POLSKA jest ograniczona jedynie do strat bezpośrednich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonanie Usługi SaaS. W szczególności UNIT4 POLSKA w żadnym wypadku nie odpowiada za terminowe realizowanie obowiązków kadrowo-płacowych przez Użytkownika oraz prawidłowe i zgodne z prawem prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej Użytkownika, także w przypadku czasowej niedostępności Usługi SaaS W każdym przypadku odpowiedzialność UNIT4 POLSKA ze niewykonania lub niewłaściwe wykonanie Usługi SaaS w miesiącu kalendarzowym jest ograniczona do wysokości opłaty abonamentowej za ten miesiąc UNIT4 POLSKA w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Usługi SaaS, gdy to niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Usługi SaaS wynika, bezpośrednio lub pośrednio, z następujących okoliczności: Użytkownik nie przekazuje lub przekazuje UNIT4 POLSKA nieprawidłowe informacje potrzebne do parametryzacji Aplikacji TETA, ustanowienia połączenia z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA za pomocą Zdalnego pulpitu lub nadania uprawnień do Podglądu Aplikacji TETA, utrudnienia lub przeszkody w wykonaniu Usługi SaaS wynikają z przyczyn leżących po stronie systemu informatycznego Użytkownika, brak jest połączenia z systemem informatycznym Użytkownika lub siecią publiczną ze względu na okoliczności niezależne od UNIT4 POLSKA, świadczenie Usługi SaaS jest niemożliwe lub odbywa się z opóźnieniem ze względu na jakiegokolwiek działania, naruszenia lub zaniechania Użytkownika, Aplikacja TETA jest użytkowana w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub w sposób inny niż wynika to z Manuala. 10. Inne prawa i obowiązki Użytkownika Użytkownik zobowiązany jest do: korzystania z Aplikacji TETA w sposób zgodny z Regulaminem oraz Manualem, korzystania z Aplikacji TETA w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Serwisu internetowego lub Aplikacji TETA nie będzie: naruszał Regulaminu, podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych UNIT4 POLSKA, ani osób trzecich,

11 dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa nie będzie przekazywał danych konta osobom trzecim UNIT4 POLSKA za 7 dniowym uprzedzeniem ma prawo do weryfikacji korzystania z Usługi SaaS przez Użytkownika poprzez kontrolę na miejscu w pomieszczeniach Użytkownika. Kontrola może być wykonywania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawo wolnych od pracy) w godzinach od przez osoby posiadające pisemne upoważnienia od UNIT4 POLSKA W przypadku naruszenia przez Użytkownika (w tym działających w jego imieniu użytkowników [userów] posiadających dostęp do Aplikacji TETA poprzez Zdalny pulpit oraz pracowników posiadających Podgląd Aplikacji TETA) lub osoby trzecie korzystające z jego uprawnień, obowiązków wynikających z Regulaminu, UNIT4 POLSKA, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę dotyczącą korzystania z Serwisu internetowego i Aplikacji TETA ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie UNIT4 POLSKA o wypowiedzeniu tej umowy zostało w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności). 11. Zasady rozliczeń Z tytułu udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji TETA zobowiązany on będzie do uiszczania na rzecz UNIT4 POLSKA (1) opłaty za udostępnienie Aplikacji TETA oraz (2) miesięcznych opłat abonamentowych Wysokość opłaty za udostępnienie Aplikacji TETA oraz miesięcznej opłaty abonamentowej wynika z cennika aktualnego na dzień złożenia przez Użytkownika Zamówienia i zależy od (1) minimalnej liczby rekordów, które mają być wprowadzone do Aplikacji TETA, (2) Okresu korzystania z Aplikacji TETA oraz (3) modułów wchodzących w skład Aplikacji TETA Formularz Zamówienia podczas wypełniania go przez Użytkownika będzie automatycznie generował informację o wysokości opłaty za udostępnienie Aplikacji TETA i/lub miesięcznej opłaty abonamentowej z tytułu udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji TETA, w tym (1) podstawę miesięcznej opłaty abonamentowej obliczoną w oparciu o minimalną ilość rekordów, Okres korzystania z Aplikacji TETA oraz moduły wchodzące w skład Aplikacji TETA oraz (2) miesięczną stawkę za każdy kolejny rekord ponad minimalną wartość zamówienia Na formularzu Zamówienia Użytkownik może wybrać także jedną z oferowanych tam opcji zapłaty opłaty za udostępnienie Aplikacji TETA (1) jednorazowo lub (2) w ratach. W przypadku opłaty jednorazowej jest ona płatna niezwłocznie po akceptacji Zamówienia w każdym przypadku przed udostępnieniem Użytkownikowi Aplikacji TETA, a w przypadku płatności w ratach, raty są równe i ich płatność przypada w terminach płatności opłat abonamentowych W okresie 3 miesięcy od momentu udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji TETA miesięczna opłata abonamentowa liczona jest w oparciu o rzeczywistą liczbę rekordów wprowadzoną przez Użytkownika do Aplikacji TETA oraz stawkę za każdy rekord (w wysokości stawki za każdy kolejny rekord ponad minimalną wartość Zamównienia) określoną w formularzu Zamówienia. W przypadku, gdy rekord zostanie wprowadzony lub usunięty w trakcie miesiąca, stawka naliczana jest za cały miesiąc kalendarzowy Po upływie 3 miesięcy od momentu udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji TETA opłata abonamentowa liczona będzie w oparciu o podstawę opłaty obliczoną przy założeniu że

12 minimalna ilość rekordów została już wprowadzona do Aplikacji TETA (niezależnie od tego czy tych rekordów będzie mniej) oraz stawkę za każdy kolejny rekord (w przypadku, gdy kolejne rekordy zostały przez Użytkownika wprowadzone) W każdym roku kalendarzowym Okresu korzystania z Aplikacji TETA opłaty abonamentowe będą waloryzowane w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym następuje waloryzacja, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 stycznia w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski albo, w razie zniesienia takiego wskaźnika, inny wskaźnik, który go zastąpi. Zwaloryzowane kwoty będą obowiązywać począwszy od 1 stycznia roku, w którym następuje waloryzacja UNIT4 POLSKA wystawi fakturę VAT obejmującą opłatę abonamentową za poprzedni miesiąc kalendarzowy niezwłocznie po zakończeniu tego miesiąca. Opłata abonamentowa jest płatna do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu obejmującego opłatę abonamentową W przypadku braku należnej opłaty abonamentowej w terminie określonym na fakturze, UNIT4 POLSKA ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do Aplikacji TETA z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ten okres, a w przypadku dalszego opóźnienia przez następne 31 dni kalendarzowe wypowiedzieć umowę o korzystanie z Serwisu internetowego oraz Aplikacji TETA ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie UNIT4 POLSKA o wypowiedzeniu tej umowy zostało w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności) i usunąć Konto Użytkownika Niezależnie od innych uprawnień, w przypadku opóźnienia Użytkownika w zapłacie jakiejkolwiek należności, za czas tego opóźnienia, UNIT4 POLSKA będzie naliczała odsetki ustawowe. 12. Poufność UNIT4 POLSKA zapewnia poufność danych wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji TETA. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy ujawnienie jakichkolwiek danych wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji TETA ma nastąpić: spółkom powiązanym z UNIT4 POLSKA w związku z wykonywaniem przez te spółki niektórych czynności związanych z realizacją Usługi SaaS na rzecz Użytkownika, jakimkolwiek doradcom lub podwykonawcom zaangażowanym przez UNIT4 POLSKA w związku z realizacją Usługi SaaS, gdy obowiązek ujawnienia informacji poufnych nałożony jest przez prawo lub żądanie kompetentnych organów państwowych System informatyczny UNIT4 POLSKA, na którym przechowywana jest Aplikacja TETA zawiera zabezpieczenia przed dostępem do niego osób nieupoważnionych, a poziom tych zabezpieczeń odpowiada typowym zagrożeniom, na które ten system jest narażony. UNIT4 POLSKA nie odpowiada za ujawnienie danych wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji TETA jeżeli doszło do tego na skutek zagrożenia, które wykracza poza typowe zagrożenia systemu informatycznego UNIT4 POLSKA, jakich UNIT4 POLSKA mogła się w takiej sytuacji spodziewać Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji dotyczących UNIT4 POLSKA pozyskanych przez niego w jakiejkolwiek formie podczas lub w związku z Usługami SaaS ( Informacje poufne ).

13 12.4. Użytkownik gwarantuje zachowanie w tajemnicy Informacji poufnych i zobowiązuje się, do: nie ujawniania w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody UNIT4 POLSKA, Informacji poufnych dotyczących UNIT4 POLSKA i zasad ich współpracy, jakiejkolwiek osobie trzeciej, ochrony Informacji poufnych uzyskanych w toku realizacji Usługi SaaS Obowiązek zachowania poufności obowiązuje bez terminowo także po zakończeniu Okresu korzystania z Aplikacji TETA. 13. Ochrona danych osobowych Użytkownika Administratorem danych osobowych Użytkowników podanych na ich Kontach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: Ustawa o ochronie danych osobowych ) jest UNIT4 POLSKA Użytkownik rejestrując się w Serwisie internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie lecz są one niezbędne do złożenia Zamówienia, udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji TETA oraz wystawienia dla niego faktury VAT z tego tytułu UNIT4 POLSKA przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia oraz udostępnienia mu Aplikacji TETA za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkbox] UNIT4 POLSKA będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkbox] UNIT4 POLSKA przetwarza oraz udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane w punkcie 13.4 powyżej jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkbox] Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez UNIT4 POLSKA, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez UNIT4 POLSKA z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez złożenie oświadczenia [checkbox] na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zmianami) Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane na adres UNIT4 POLSKA albo bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tam danych W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka prywatności. 14. Ochrona danych osobowych wprowadzonych do Aplikacji TETA W zakresie danych osobowych pracowników Użytkownika wprowadzonych do Aplikacji TETA administratorem tych danych osobowych pozostaje Użytkownik. Użytkownik powierzy UNIT4 POLSKA przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników, które zostały wprowadzone do Aplikacji TETA w zakresie niezbędnym do wykonywania przez UNIT4 POLSKA obowiązków wynikających z Regulaminu na podstawie odpowiedniej umowy zawartej na piśmie. Przesłanie podpisanej pisemnej umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych przez

14 Użytkownika na rzecz UNIT4 POLSKA jest warunkiem udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji TETA W pozostałym zakresie zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych pracowników Użytkownika określa Polityka prywatności. 15. Prawa autorskie Aplikacja TETA jest chroniona prawami autorskimi, które są zastrzeżone dla UNIT4 POLSKA. Uzyskując dostęp do Aplikacji TETA Użytkownik nie nabywa do niej praw autorskich, w szczególności nie ma prawa do: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Aplikacji TETA w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, dekompilacji, tworzenia kopii zapasowej lub jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji TETA; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, Aplikacji TETA lub jej kopii Użytkownik może korzystać z Aplikacji TETA jedynie w celu zarządzania kadrowo-płacowego w stosunku do zatrudnionych przez siebie pracowników poprzez: wyświetlanie Aplikacji TETA, wprowadzanie do Aplikacji TETA danych zgodnie z przewidzianymi dla niej funkcjonalnościami, a także generowanie i uzyskiwanie z Aplikacji TETA danych, także poprzez wykonywanie wydruków, które zgodnie z jej funkcjonalnością mogą być z Aplikacji TETA generowane i uzyskiwane. Korzystanie z Aplikacji TETA we wskazanym wyżej zakresie ma charakter Usługi SaaS i nie wymaga udzielenia Użytkownikowi licencji. 16. Siła wyższa UNIT4 POLSKA nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi SaaS, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie będzie wynikało z siły wyższej Za siłę wyższą w rozumieniu uważa się zdarzenie zewnętrzne i niezależne od UNIT4 POLSKA, które jest niemożliwe do przewidzenia i pozostaje poza kontrolą UNIT4 POLSKA i wystąpiło po dniu akceptacji Zamówienia lub które spełnia kryteria uznania za siłę wyższą ustalone przez orzecznictwo sądów polskich. Siła wyższa może między innymi wynikać z następujących okoliczności: wojna, w tym: wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty sabotażu; atak terrorystyczny, katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, wybuch, pożar, zniszczenie maszyn lub instalacji będących poza kontrolą UNIT4 POLSKA, awaria lub wyłączenie zasilania energetycznego linii kablowej zasilającej system informatyczny Użytkownika lub UNIT4 POLSKA, zaistnienie wyładowań energetycznych, w trakcie których zaleca się odłączenie systemu informatycznego od sieci i zasilania UNIT4 POLSKA powiadomi Użytkownika o zaistnieniu siły wyższej.

15 17. Zakończenie Usługi SaaS Po zakończeniu Okresu korzystania z Aplikacji TETA, czy to z powodu upływu terminu, czy z powodu wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu internetowego i Aplikacji TETA, Konto Użytkownika zostanie usunięte Użytkownik przed upływem Okresu korzystania z Aplikacji TETA powinien wygenerować i uzyskać wszelkie dane i informacje potrzebne do dalszego zarządzania kadrowo-płacowego w swoim przedsiębiorstwie. Po usunięciu Konta Użytkownika te dane i informacje zostaną bezpowrotnie utracone. 18. Zmiana Regulaminu UNIT4 POLSKA może zmienić postanowienia Regulaminu, jeśli: (i) jest to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ze względu na zmianę takich przepisów; (ii) jest to niezbędne ze względu na zalecenia, decyzje lub postanowienia odpowiednich sadów bądź organów sformułowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa; (iii) wystąpiła rozbieżność między zakresem Usługi SaaS, a ustalonym z tytułu jej świadczenia wynagrodzeniem; (iv) jest to niezbędne ze względu na wymagania techniczne; (v) jest to niezbędne, aby zapewnić działanie Usługi SaaS; lub (vi) postanowienia zostaną zmienione na korzyść Użytkownika. UNIT4 POLSKA za pomocą poczty elektronicznej lub w inny stosowny sposób powiadomi Użytkownika o planowanych zmianach przed ich wejściem w życie. UNIT4 POLSKA zapewni Użytkownikowi możliwość rezygnacji z usług przed wejściem takiej zmiany w życie. Jeśli Użytkownik nie zrezygnuje z Usługi SaaS w tym terminie, będzie to oznaczać, że wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w treści Regulaminu. 19. Postanowienia końcowe Regulamin dostępny jest w Serwisie Internetowym Zamówienie stanowi integralną część niniejszego Regulaminu Użytkownik nie ma prawa do przeniesienia praw wynikających z nabycia przez niego Usługi SaaS na jakikolwiek podmiot trzeci Regulamin oraz dokumenty powołane w jego treści stanowią całość regulacji odnoszących się do zasad świadczenia Usług SaaS pomiędzy UNIT4 POLSKA oraz Użytkownikiem i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia oraz uzgodnienia ustne i pisemne dotyczące Usług SaaS W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. UNIT4 POLSKA dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla UNIT4 POLSKA Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

16

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca. 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym przez Comarch

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo