Regulamin korzystania z aplikacji TETA dostępnej w serwisie internetowym UNIT4 POLSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z aplikacji TETA dostępnej w serwisie internetowym UNIT4 POLSKA"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z aplikacji TETA dostępnej w serwisie internetowym UNIT4 POLSKA Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu UNIT4 POLSKA oraz aplikacji TETA należących do UNIT4 Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: Al. Wiśniowa 1, Wrocław, numer REGON: , NIP: , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości ,00 (słownie: sto milionów pięć tysięcy) złotych ( UNIT4 POLSKA ). Wprowadzenie: A. UNIT4 POLSKA posiada prawa do oprogramowania, które pozwala na efektywne zarządzenie kadrowo-płacowe u pracodawców ( Aplikacja TETA ) i oferuje usługę polegającą na zdalnym udostępnianiu pracodawcom Aplikacji TETA bezpośrednio ze swojego systemu informatycznego (Software as a Service) ( Usługa SaaS ); B. UNIT4 POLSKA w tym celu (1) utworzyła i utrzymuje rozbudowaną infrastrukturę systemu informatycznego na którym utrzymywana jest Aplikacja TETA oraz (2) utworzyła serwis internetowy za pomocą którego, po wejściu i zarejestrowaniu się w tym serwisie, pracodawca może nabyć od UNIT4 POLSKA Usługę SaaS, C. Pracodawca, na podstawie Usługi SaaS, może używać Aplikacji TETA umieszczonej w infrastrukturze (w tym na serwerach) systemu informatycznego UNIT4 POLSKA w celu zarządzania kadrowo-płacowego w swojej firmie uiszczając opłatę abonamentową, a bez konieczności ponoszenia kosztów (1) nabycia praw do tego oprogramowania, (2) wdrożenia oprogramowania w swoim systemie informatycznym, (3) utrzymywania własnej infrastruktury systemu informatycznego potrzebnej do wdrożenia i funkcjonowania tego oprogramowania oraz (4) uaktualniania oprogramowania. Użytkownik nie jest administratorem aplikacji. Mając na uwadze powyższe ustala się następujący regulamin świadczenia Usługi SaaS: 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Aplikacja TETA jest aplikacją, dostęp do której Użytkownik może nabyć poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem elektronicznym ( Serwis internetowy ) i z której może korzystać poprzez zdalne połączenie z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA. UNIT4 POLSKA udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy na ich rzecz Usługi SaaS na zasadach określonych w Regulaminie Usługa SaaS jest przeznaczona wyłącznie dla podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu artykułu 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku nr 220, poz z późn. zm.) i tylko na rzecz takich podmiotów może być świadczona. Stosunek prawny pomiędzy UNIT4 POLSKA oraz Użytkownikiem jest w każdym przypadku relacją pomiędzy pomiotami działającymi w zakresie działalności profesjonalnej (B2B) Korzystanie z Aplikacji TETA przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

2 Poniższa tabela opisuje wymagania dla stacji lokalnej pracującej z aplikacją TETA w usługach terminalowych. Tabela 1. Wymagania dla stacji lokalnej Microsoft Windows XP SP3 Professional lub nowszy klasy System operacyjny : Professional (x86 lub x64)* Zgodna z zaleceniami Microsoft dla wybranego systemu Konfiguracja sprzętowa : operacyjnego Rozdzielczość ekranu : 1280x800 pikseli Paleta kolorów : 15-bit kolor 196 kbps z opóźnieniami do 20 ms (dla wskazanej powyżej Łącze : rozdzielczości ekranu i palety kolorów) Inne : Framework 3.0 SP1 (wymagany przez Microsoft Easy Print Driver) * wsparcie dla tego systemu wygasło w kwietniu 2014 Należy dodać, że wraz z kolejnymi wersjami systemów operacyjnych optymalizowane są metody kompresji obrazu w protokole RDP, tak więc zalecamy używanie systemów nowszych niż Windows XP SP3 Professional Zarejestrowanie się Użytkownika do Serwisu internetowego oznacza, że Użytkownik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się postępować zgodnie z jego postanowieniami, z zastrzeżeniem, że obowiązek zapoznania się z tym Regulaminem oraz zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie wymaganych pól wyboru [checkboxów] może stanowić warunek udostępnienia Użytkownikowi niektórych dalszych treści Serwisu internetowego lub nabycia przez niego dostępu do Aplikacji TETA Od momentu akceptacji Regulaminu przez Użytkownika tworzy on prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem oraz UNIT4 POLSKA dotyczącą korzystania z Serwisu internetowego oraz Aplikacji TETA o treści określonej w Regulaminie. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na treść wszystkich postanowień Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje treści Regulaminu powinien zrezygnować z rejestrowania się w Serwisie internetowym oraz korzystania z Serwisu internetowego lub nabycia dostępu do Aplikacji TETA W każdym przypadku, gdy do Serwisu internetowego rejestruje się, bądź z tego Serwisu internetowego lub Aplikacji TETA korzysta osoba działająca w imieniu Użytkownika (pracownik, zleceniobiorca, agent lub inny pełnomocnik), oświadcza ona, że posiada właściwe i skuteczne upoważnienie do działania w imieniu Użytkownika, w szczególności w zakresie zaakceptowania w imieniu Użytkownika Regulaminu. W każdym przypadku Użytkownik odpowiada za działania i zaniechania takich osób jak za działania i zaniechania własne. 2. Definicje 2.1. Aplikacja TETA ustandaryzowane oprogramowanie TETA Cloud Lite zgodnie z opisem znajdującym się w Serwisie internetowym pozwalające na zarządzanie kadrowo-płacowe u przedsiębiorców poprzez przetwarzanie danych

3 dotyczących zatrudnionych u nich pracowników, 2.2. Hasło ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika, Zasady obowiązujących haseł, zgodnie z zaleceniami GIODO: - minimalna długość hasła: 9 znaków - złożoność hasła: minimum 3 z 4 grup znaków (duże litery, małe litery, cyfry, znaki specjalne) - hasło nie może zawierać polskich znaków językowych, - hasło nie może zawierać imienia i/lub nazwiska użytkownika, - hasło nie może powtórzyć się pośród 12 ostatnio użytych haseł - maksymalny wiek hasła : 30 dni 2.3. Informacje poufne Informacje poufne zdefiniowane w punkcie 12.3 Regulaminu, 2.4. Konto zbiór informacji przechowywanych w Serwisie internetowym oraz w systemie informatycznym UNIT4 POLSKA dotyczących danego Użytkownika z wykorzystaniem którego Użytkownik może złożyć Zamówienie, 2.5. Manual opis Aplikacji TETA, zawierający w szczególności szczegółowe parametry, opcje, rodzaj i charakterystykę, a także opis funkcjonalności dostępnych za pomocą Aplikacji TETA, znajdujący się w Serwisie internetowym oraz pliku pdf., który będzie każdorazowo załączony w zakładce poświęconej Aplikacji TETA znajdującej się w Serwisie internetowym, 2.6. Okres korzystania z Aplikacji TETA okres przez który zgodnie z Regulaminem UNIT4 POLSKA udostępnia Użytkownikowi Aplikację TETA do korzystania, 2.7. Podgląd Aplikacji TETA udostępnienie podglądu Aplikacją TETA zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami udostępniania aplikacji w ramach usługi TETA Cloud Lite

4 2.8. Polityka prywatności zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika, 2.9. Regulamin niniejszy regulamin korzystania z aplikacji TETA dostępnej w serwisie internetowym UNIT4 POLSKA Serwis internetowy serwis internetowy UNIT4 POLSKA dostępny pod adresem elektronicznym Usługa SaaS usługa polegającą na udostępnianiu Użytkownikom Aplikacji TETA poprzez zdalne połączenie z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA (Software as a Service), UNIT4 POLSKA UNIT4 POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: Al. Wiśniowa 1, Wrocław, numer REGON: , NIP: , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości ,00 (słownie: sto milionów pięć tysięcy) złotych, Użytkownik przedsiębiorca w rozumieniu artykułu 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku nr 220, poz z późn. zm.), który korzysta lub zamierza korzystać z Aplikacji TETA, Zamówienie formularz elektroniczny za pomocą którego Użytkownik może dokonać zlecenia udostępnienia mu Aplikacji TETA, Zdalny pulpit aplikacja za pomocą, której Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji TETA bezpośrednio z systemu informatycznego UNIT4 POLSKA. Połączenie odbywa się przez narzędzia wbudowane w systemy Microsoft Windows, UNIT4 POLSKA obsługuje wersje wspierane przez MS. 3. Aplikacja TETA 3.1. Szczegółowy opis Aplikacji TETA, w szczególności parametry, opcje, rodzaj i charakterystyka, a także opis funkcjonalności dostępnych za pomocą Aplikacji TETA znajduje się w Serwisie internetowym oraz pliku pdf., który będzie każdorazowo załączony w zakładce poświęconej

5 Aplikacji TETA ( Manual ). Dokonując Zamówienia Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z opisem Aplikacji TETA, funkcjonalnościami Aplikacji TETA oraz zasadami i sposobem funkcjonowania Aplikacji TETA, w szczególności zawartymi w Manualu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń Aplikacja TETA to oprogramowanie, które ma charakter ustandaryzowany bez możliwości spersonalizowania jej funkcjonalności oraz ustawień (z wyłączeniem tych wyraźnie wskazanych w Manualu) do osobistych preferencji Użytkownika. Jeżeli Użytkownik wyraża wolę uzyskania dostępu lub nabycia oprogramowania TETA, którego funkcjonalności lub ustawienia będą spersonalizowane zgodnie z jego potrzebami powinien skontaktować się z spersonalizowania oprogramowania oraz udostępnienie go Użytkownikowi w takich przypadkach nastąpi na zasadach uzgodnionych z dostawcą tego oprogramowania Użytkownik przed dokonaniem zamówienia Aplikacji TETA powinien uważnie zapoznać się z Manualem w celu pełnego poznania i zrozumienia funkcjonalności Aplikacji TETA. Dla Użytkownika oraz UNIT4 POLSKA wiążący jest Manual z dnia złożenia przez Użytkownika Zamówienia i tylko zgodnie z tym Manualem powinny być oceniane skutki prawne wynikające z udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji TETA, z zastrzeżeniem update ów, upgrade ów i patch ów do tego oprogramowania zainstalowanych w trakcie Okresu korzystania z Aplikacji TETA W celu lepszego zapoznania się z Aplikacją TETA przed dokonaniem Zamówienia, UNIT4 POLSKA udostępnia w Serwisie internetowym wersję demonstracyjną Aplikacji TETA. Wersja demonstracyjna ma na celu jedynie zaprezentowanie ogólnych założeń Aplikacji TETA, a udostępniona Użytkownikowi Aplikacja TETA może różnić się od wersji demonstracyjnej. Przy podejmowaniu decyzji co do złożenia Zamówienia, Użytkownik powinien kierować się wyłącznie opisem funkcjonalności i ustawień Aplikacji TETA zawartymi w Manualu Aplikacja TETA stanowi oprogramowanie, które jest w całości zainstalowane na serwerze UNIT4 POLSKA i jest udostępniane Użytkownikowi zdalnie. Aplikacja TETA, ani żadna jej część nie jest instalowana ani kopiowana w środowisku informatycznym należącym do Użytkownika. Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich do Aplikacji TETA, a może jedynie zdalnie korzystać z jej zasobów i funkcjonalności na zasadach określonych w Regulaminie Zdalne udostępnienie Użytkownikowi Aplikacji TETA nastąpi poprzez: ustawienie połączenia z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA za pomocą zdalnego pulpitu ( Zdalny pulpit ). Połączenie takie zostanie ustanowione dla użytkowników [userów], którzy będą mieli uprawnienia do wprowadzania danych [rekordów] do Aplikacji TETA. Poprzez właściwie ustawiony Zdalny pulpit Użytkownik może połączyć się z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA i bezpośrednio z tego systemu korzystać z Aplikacji TETA, udostępnienie podglądu Aplikacją TETA za pomocą przeglądarki internetowej ( Podgląd Aplikacji TETA ). Podgląd Aplikacji TETA zostanie ustanowiony dla pracowników Użytkownika, których dane będą przetwarzane w Aplikacji TETA, w celu umożliwienia im korzystania z niektórych ograniczonych funkcjonalności Aplikacji TETA Aplikacja TETA ma charakter modułowy, to znaczy składa się z modułów zawierających określone funkcjonalności. W procesie składania Zamówienia, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z formularzem Zamówienia, Użytkownik może zrezygnować z niektórych modułów Aplikacji TETA.

6 4. Rejestracja w Serwisie internetowym 4.1. Dokonanie zamówienia Usługi SaaS (uzyskanie dostępu do Aplikacji TETA) możliwe jest po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji w Serwisie internetowym poprzez założenie Konta Założenie Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Serwisie internetowym) poprzez wprowadzenie do niego wymaganych przez UNIT4 POLSKA danych, w tym danych identyfikujących Użytkownika (firma, adres, dane rejestracyjne, NIP oraz REGON), adres poczty elektronicznej ( ) Użytkownika. W procesie zakładania Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Hasło. Rejestracja Konta wymaga potwierdzenia zapoznania się przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów]) z Regulaminem i akceptacji jego warunków, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie przez UNIT4 POLSKA danych osobowych Użytkownika w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówienia. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta Użytkownik, który przy rejestracji Konta podaje nieprawidłowe dane traktowany jest jako działający w złej wierze Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta Konto jest założone na czas nieokreślony. Do czasu złożenia Zamówienia Konto może być usunięte bez wskazywania przyczyny za miesięcznym wypowiedzeniem złożonym przez Użytkownika w formie pisemnej (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie (dzień skuteczności). Po złożeniu przez Użytkownika Zamówienia Konto nie może zostać usunięte do upływu Okresu korzystania z Aplikacji TETA W przypadku usunięcia Konta przestaje ono być aktywne i dostępne dla Użytkownika Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Użytkownika oraz UNIT4 POLSKA. UNIT4 POLSKA będzie wykorzystywać dane zgromadzone na Koncie w trakcie świadczenia Usługi SaaS, w szczególności w celu wystawiania faktur VAT obejmujących wynagrodzenie UNIT4 POLSKA za korzystanie z Aplikacji TETA oraz dochodzenia zaległych płatności z tego tytułu Konto dostępne jest dla Użytkownika, po zalogowaniu się na nim podając odpowiednie login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i Hasła osobom trzecim. Zamówienia lub wszelkie czynności dotyczące Aplikacji TETA dokonane przez osoby trzecie korzystające z Konta należącego do Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie UNIT4 POLSKA, uważane są za dokonane w imieniu Użytkownika i mają wobec niego moc wiążącą Jeśli Użytkownik zapomniał login lub Hasło lub nie może uzyskać dostępu do Konta, może odzyskać dane do Konta poprzez kontakt z UNIT4 POLSKA z adresu podanego przy dokonywaniu przez Użytkownika rejestracji Konta. 5. Zamówienie 5.1. Dokonanie zamówienia Usługi SaaS (uzyskanie dostępu do Aplikacji TETA) wymaga złożenia przez Użytkownika Zamówienia określającego: podstawowe informacje dotyczące parametryzacji Aplikacji TETA zgodnie z wymaganymi polami formularza Zamówienia, w szczególności minimalną liczbę pracowników Użytkownika, których dane będą przetwarzane w Aplikacji TETA (minimalna ilość rekordów) oraz ilość i dane użytkowników [userów], którzy będą mieli uprawnienia do wprowadzania danych [rekordów] do Aplikacji TETA,

7 zakres modułów, które mają wchodzić w zakres Aplikacji TETA zamawianej przez Użytkownika (standardowo wszystkie moduły są zaznaczone i rezygnacja z niektórych z nich wymaga odznaczenia modułu [checkboxu] w treści Zamówienia, z tym że część z modułów ma charakter obowiązkowy i nie może być przedmiotem odznaczenia), okres korzystania z Aplikacji TETA Użytkownik może złożyć Zamówienie w Serwisie internetowym po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego loginu i Hasła Zamówienie składa się poprzez wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego w Koncie Użytkownika w Serwisie internetowym. Wypełnienie formularza Zamówienia wymaga wypełnienia co najmniej wszystkich pól wymaganych przez UNIT4 POLSKA oraz zaznaczenia opcji Zamów Zamówienie w Serwisie internetowym można złożyć dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienie złożone po godzinie oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Możliwość złożenia i rozpatrzenia Zamówienia może być wyłączona dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Serwisu internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Serwisu internetowego odbywa się jeden (1) raz w miesiącu i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin. UNIT4 POLSKA gwarantuje dostępność Serwisu internetowego na poziomie 98% w skali miesiąca, przy czym do tego poziomu nie wlicza się czasu przeznaczonego na okresową konserwację Serwisu internetowego UNIT4 POLSKA rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie zaakceptowane przez UNIT4 POLSKA za pomocą wiadomości przesłanej na adres Użytkownika wskazany w Zamówieniu o treści Akceptacja Zamówienia. Akceptacja Zamówienia (doręczenie jej na serwer poczty elektronicznej Użytkownika) powoduje, że prawa i obowiązki UNIT4 POLSKA oraz Użytkownika dotyczące udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji TETA określone w niniejszym Regulaminie stają się prawnie wiążące. Za dzień doręczenia wiadomości mailowej o temacie Akceptacja Zamówienia uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres podany przez Zamawiającego w Zamówieniu W przypadku, gdy Zamówienie wymaga doprecyzowania, w szczególności w zakresie informacji dotyczących parametryzacji Aplikacji TETA, UNIT4 POLSKA zamiast akceptacji Zamówienia prześle na adres Użytkownika poprawiony formularz Zmówienia w celu zweryfikowania przez Użytkownika poprawności zawartych w nim danych i potwierdzenia go poprzez wybranie opcji Zamów. Dopiero po potwierdzeniu Zamówienia przez Użytkownika zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, UNIT4 POLSKA dokona jego akceptacji UNIT4 POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych ze składaniem Zamówienia UNIT4 POLSKA będzie służyć Użytkownikowi pomocą za pośrednictwem helpdesku pod adresem Treść złożonego Zamówienia jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie. Przed dokonaniem akceptacji Zamówienia przez UNIT4 POLSKA Zamówienie to może zostać przez Użytkownika poprawione poprzez Konto. Użytkownik będzie informowany przez UNIT4 POLSKA o bieżącym statusie Zamówienia poprzez Konto lub Parametryzacja Aplikacji TETA

8 6.1. Po dokonaniu akceptacji Zamówienia UNIT4 POLSKA dokona parametryzacji Aplikacji TETA zgodnie z danymi zawartymi w Zamówieniu oraz ustanowi połączenie z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA za pomocą Zdalnego pulpitu Parametryzacja Aplikacji TETA oraz ustanowienie połączenie z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA za pomocą Zdalnego pulpitu zostaną dokonane co do zasady w terminie 30 dni od dokonania przez UNIT4 POLSKA akceptacji Zamówienia Użytkownik jest zobowiązany współdziałać z UNIT4 POLSKA w ramach parametryzacji Aplikacji TETA oraz ustanowienia połączenia z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA za pomocą Zdalnego pulpitu poprzez: udzielanie żądanych przez UNIT4 POLSKA informacji oraz wprowadzenie właściwych ustawień i konfiguracji w ramach swojego systemu informatycznego UNIT4 POLSKA przekaże Użytkownikowi informacje o ustawieniach i konfiguracji, które powinny zostać wprowadzone przez Użytkownika w ramach jego systemu informatycznego w celu prawidłowego funkcjonowania Aplikacji TETA oraz połączenia z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA za pomocą Zdalnego pulpitu. Użytkownik zobowiązany będzie do samodzielnego wprowadzenia tych ustawień i konfiguracji w swoim systemie informatycznym. 7. Korzystanie z Aplikacji TETA Udostępnienie Aplikacji TETA poprzez Zdalny pulpit 7.1. Aplikacja TETA zostanie udostępniona Użytkownikowi poprzez Zdalny pulpit w zakresie wynikającym z funkcjonalności tego oprogramowania opisanych w Manualu oraz zamówionych przez Użytkownika modułów Korzystanie z Aplikacji TETA polega na możliwości uzyskania dostępu do Aplikacji TETA, wprowadzania do niej rekordów dotyczących pracowników zatrudnionych u Użytkownika oraz generowania z Aplikacji TETA danych i informacji wynikających z jej funkcjonalności UNIT4 POLSKA udostępnia Użytkownikowi Aplikację TETA wraz z dostępnymi w niej funkcjonalnościami, a Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne wprowadzanie rekordów i danych do Aplikacji TETA. UNIT4 POLSKA udostępnia Użytkownikowi wyłącznie narzędzie do zarządzania kadrowo-płacowego w przedsiębiorstwie Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta samodzielnie W Okresie korzystania z Aplikacji TETA UNIT4 BS będzie kontaktował się z Użytkownikiem poprzez . Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez UNIT4 POLSKA za pośrednictwem poczty elektronicznej generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne UNIT4 POLSKA. Takie wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą wzmianką (o treści Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać. lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że UNIT4 POLSKA nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej w trybie odpowiedzi na tak generowaną wiadomość (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został generowany automatycznie ). W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do UNIT4 POLSKA powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres wskazany przez UNIT4 POLSKA jako właściwy do korespondencji W Okresie korzystania z Aplikacji TETA UNIT4 POLSKA będzie na bieżąco uaktualniał, rozwijał i poprawiał Aplikację TETA poprzez instalowanie update ów, upgrade ów i patch ów do

9 tego oprogramowania. Czynności te będą wykonywane w miarę uzyskiwania przez UNIT4 POLSKA rekomendowanych przez twórców Aplikacji TETA update ów, upgrade ów lub patch ów. UNIT4 POLSKA zastrzega sobie prawo wstrzymania się z instalacją uzyskanych update ów, upgrade ów lub patch ów do czasu zweryfikowania ich poprawności lub sprawdzenia ich użyteczności w praktyce funkcjonowania tego oprogramowania, a także podjęcia decyzji o rezygnacji z instalacji update u, upgrade u lub patch a, który zostanie przez UNIT4 POLSKA uznany za zbędny z punktu widzenia Aplikacji TETA UNIT4 POLSKA gwarantuje dostępność Aplikacji TETA na poziomie 95% w skali miesiąca, przy czym do tego poziomu nie wlicza się czasu przeznaczonego na okresową konserwację Serwisu internetowego oraz czasu, w którym następuje instalacja update ów, upgrade ów lub patch ów oraz restartu Aplikacji TETA po dokonanej instalacji. Podgląd Aplikacji TETA 7.7. W Okresie korzystania z Aplikacji TETA każdy z pracowników Użytkownika, którego dane będą przetwarzane w Aplikacji TETA, będzie posiadał możliwość Podglądu Aplikacji TETA. Zakres funkcjonalności Aplikacji TETA dostępnych za pomocą Podglądu Aplikacji TETA jest znacznie ograniczony w stosunku do funkcjonalności dostępnych za pomocą Zdalnego pulpitu i wynika szczegółowo z Manuala Podgląd Aplikacji TETA ma na celu umożliwienie pracownikowi Użytkownika, którego dane są przetwarzane w Aplikacji TETA, zdalne połączenie się z Aplikacją TETA za pomocą przeglądarki internetowej oraz złożenie elektronicznego wniosku o urlop wypoczynkowy Użytkownik zostanie poinformowany o adresie za pomocą którego będzie możliwy Podgląd Aplikacji TETA po dokonaniu przez UNIT4 POLSKA parametryzacji Aplikacji TETA dla Użytkownika UNIT4 POLSKA będzie nadawać pracownikom Użytkownika uprawnienia do Podglądu Aplikacji TETA na bieżąco w miarę przekazywania jej przez Użytkownika danych pracowników, którym takie uprawnienia mają być nadane. Czas nadania pracownikowi Użytkownika uprawnień do Podglądu Aplikacji TETA nie powinien przekraczać 5 dni Nadanie pracownikowi Użytkownika uprawnień do Podglądu Aplikacji TETA polega na przyznaniu mu indywidualnego loginu i hasła do logowania się do Aplikacji TETA poprzez przeglądarkę internetową oraz określenie zakresu danych oraz funkcjonalności Aplikacji TETA, do których będzie miał dostęp. Użytkownik zostanie poinformowany o danych logowania nadanych pracownikowi Użytkownika poprzez Usuwanie nieprawidłowości w działaniu Aplikacji TETA 8.1. UNIT4 POLSKA podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Aplikacji TETA oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Aplikacji TETA, które zostały zgłoszone przez Użytkownika Użytkownik powinien powiadomić UNIT4 POLSKA o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Aplikacji TETA za pomocą helpdesku pod adresem

10 8.3. UNIT4 POLSKA zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Aplikacji TETA, w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. 9. Ograniczenie odpowiedzialności 9.1. Z uwagi na fakt, że celem Usługi SaaS jest wyłącznie udostępnienie Użytkownikowi narzędzia do zarządzania kadrowo-płacowego w przedsiębiorstwie Użytkownika, odpowiedzialność UNIT4 POLSKA jest ograniczona jedynie do strat bezpośrednich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonanie Usługi SaaS. W szczególności UNIT4 POLSKA w żadnym wypadku nie odpowiada za terminowe realizowanie obowiązków kadrowo-płacowych przez Użytkownika oraz prawidłowe i zgodne z prawem prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej Użytkownika, także w przypadku czasowej niedostępności Usługi SaaS W każdym przypadku odpowiedzialność UNIT4 POLSKA ze niewykonania lub niewłaściwe wykonanie Usługi SaaS w miesiącu kalendarzowym jest ograniczona do wysokości opłaty abonamentowej za ten miesiąc UNIT4 POLSKA w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Usługi SaaS, gdy to niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Usługi SaaS wynika, bezpośrednio lub pośrednio, z następujących okoliczności: Użytkownik nie przekazuje lub przekazuje UNIT4 POLSKA nieprawidłowe informacje potrzebne do parametryzacji Aplikacji TETA, ustanowienia połączenia z systemem informatycznym UNIT4 POLSKA za pomocą Zdalnego pulpitu lub nadania uprawnień do Podglądu Aplikacji TETA, utrudnienia lub przeszkody w wykonaniu Usługi SaaS wynikają z przyczyn leżących po stronie systemu informatycznego Użytkownika, brak jest połączenia z systemem informatycznym Użytkownika lub siecią publiczną ze względu na okoliczności niezależne od UNIT4 POLSKA, świadczenie Usługi SaaS jest niemożliwe lub odbywa się z opóźnieniem ze względu na jakiegokolwiek działania, naruszenia lub zaniechania Użytkownika, Aplikacja TETA jest użytkowana w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub w sposób inny niż wynika to z Manuala. 10. Inne prawa i obowiązki Użytkownika Użytkownik zobowiązany jest do: korzystania z Aplikacji TETA w sposób zgodny z Regulaminem oraz Manualem, korzystania z Aplikacji TETA w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Serwisu internetowego lub Aplikacji TETA nie będzie: naruszał Regulaminu, podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych UNIT4 POLSKA, ani osób trzecich,

11 dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa nie będzie przekazywał danych konta osobom trzecim UNIT4 POLSKA za 7 dniowym uprzedzeniem ma prawo do weryfikacji korzystania z Usługi SaaS przez Użytkownika poprzez kontrolę na miejscu w pomieszczeniach Użytkownika. Kontrola może być wykonywania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawo wolnych od pracy) w godzinach od przez osoby posiadające pisemne upoważnienia od UNIT4 POLSKA W przypadku naruszenia przez Użytkownika (w tym działających w jego imieniu użytkowników [userów] posiadających dostęp do Aplikacji TETA poprzez Zdalny pulpit oraz pracowników posiadających Podgląd Aplikacji TETA) lub osoby trzecie korzystające z jego uprawnień, obowiązków wynikających z Regulaminu, UNIT4 POLSKA, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę dotyczącą korzystania z Serwisu internetowego i Aplikacji TETA ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie UNIT4 POLSKA o wypowiedzeniu tej umowy zostało w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności). 11. Zasady rozliczeń Z tytułu udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji TETA zobowiązany on będzie do uiszczania na rzecz UNIT4 POLSKA (1) opłaty za udostępnienie Aplikacji TETA oraz (2) miesięcznych opłat abonamentowych Wysokość opłaty za udostępnienie Aplikacji TETA oraz miesięcznej opłaty abonamentowej wynika z cennika aktualnego na dzień złożenia przez Użytkownika Zamówienia i zależy od (1) minimalnej liczby rekordów, które mają być wprowadzone do Aplikacji TETA, (2) Okresu korzystania z Aplikacji TETA oraz (3) modułów wchodzących w skład Aplikacji TETA Formularz Zamówienia podczas wypełniania go przez Użytkownika będzie automatycznie generował informację o wysokości opłaty za udostępnienie Aplikacji TETA i/lub miesięcznej opłaty abonamentowej z tytułu udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji TETA, w tym (1) podstawę miesięcznej opłaty abonamentowej obliczoną w oparciu o minimalną ilość rekordów, Okres korzystania z Aplikacji TETA oraz moduły wchodzące w skład Aplikacji TETA oraz (2) miesięczną stawkę za każdy kolejny rekord ponad minimalną wartość zamówienia Na formularzu Zamówienia Użytkownik może wybrać także jedną z oferowanych tam opcji zapłaty opłaty za udostępnienie Aplikacji TETA (1) jednorazowo lub (2) w ratach. W przypadku opłaty jednorazowej jest ona płatna niezwłocznie po akceptacji Zamówienia w każdym przypadku przed udostępnieniem Użytkownikowi Aplikacji TETA, a w przypadku płatności w ratach, raty są równe i ich płatność przypada w terminach płatności opłat abonamentowych W okresie 3 miesięcy od momentu udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji TETA miesięczna opłata abonamentowa liczona jest w oparciu o rzeczywistą liczbę rekordów wprowadzoną przez Użytkownika do Aplikacji TETA oraz stawkę za każdy rekord (w wysokości stawki za każdy kolejny rekord ponad minimalną wartość Zamównienia) określoną w formularzu Zamówienia. W przypadku, gdy rekord zostanie wprowadzony lub usunięty w trakcie miesiąca, stawka naliczana jest za cały miesiąc kalendarzowy Po upływie 3 miesięcy od momentu udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji TETA opłata abonamentowa liczona będzie w oparciu o podstawę opłaty obliczoną przy założeniu że

12 minimalna ilość rekordów została już wprowadzona do Aplikacji TETA (niezależnie od tego czy tych rekordów będzie mniej) oraz stawkę za każdy kolejny rekord (w przypadku, gdy kolejne rekordy zostały przez Użytkownika wprowadzone) W każdym roku kalendarzowym Okresu korzystania z Aplikacji TETA opłaty abonamentowe będą waloryzowane w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym następuje waloryzacja, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 stycznia w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski albo, w razie zniesienia takiego wskaźnika, inny wskaźnik, który go zastąpi. Zwaloryzowane kwoty będą obowiązywać począwszy od 1 stycznia roku, w którym następuje waloryzacja UNIT4 POLSKA wystawi fakturę VAT obejmującą opłatę abonamentową za poprzedni miesiąc kalendarzowy niezwłocznie po zakończeniu tego miesiąca. Opłata abonamentowa jest płatna do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu obejmującego opłatę abonamentową W przypadku braku należnej opłaty abonamentowej w terminie określonym na fakturze, UNIT4 POLSKA ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do Aplikacji TETA z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ten okres, a w przypadku dalszego opóźnienia przez następne 31 dni kalendarzowe wypowiedzieć umowę o korzystanie z Serwisu internetowego oraz Aplikacji TETA ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie UNIT4 POLSKA o wypowiedzeniu tej umowy zostało w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności) i usunąć Konto Użytkownika Niezależnie od innych uprawnień, w przypadku opóźnienia Użytkownika w zapłacie jakiejkolwiek należności, za czas tego opóźnienia, UNIT4 POLSKA będzie naliczała odsetki ustawowe. 12. Poufność UNIT4 POLSKA zapewnia poufność danych wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji TETA. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy ujawnienie jakichkolwiek danych wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji TETA ma nastąpić: spółkom powiązanym z UNIT4 POLSKA w związku z wykonywaniem przez te spółki niektórych czynności związanych z realizacją Usługi SaaS na rzecz Użytkownika, jakimkolwiek doradcom lub podwykonawcom zaangażowanym przez UNIT4 POLSKA w związku z realizacją Usługi SaaS, gdy obowiązek ujawnienia informacji poufnych nałożony jest przez prawo lub żądanie kompetentnych organów państwowych System informatyczny UNIT4 POLSKA, na którym przechowywana jest Aplikacja TETA zawiera zabezpieczenia przed dostępem do niego osób nieupoważnionych, a poziom tych zabezpieczeń odpowiada typowym zagrożeniom, na które ten system jest narażony. UNIT4 POLSKA nie odpowiada za ujawnienie danych wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji TETA jeżeli doszło do tego na skutek zagrożenia, które wykracza poza typowe zagrożenia systemu informatycznego UNIT4 POLSKA, jakich UNIT4 POLSKA mogła się w takiej sytuacji spodziewać Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji dotyczących UNIT4 POLSKA pozyskanych przez niego w jakiejkolwiek formie podczas lub w związku z Usługami SaaS ( Informacje poufne ).

13 12.4. Użytkownik gwarantuje zachowanie w tajemnicy Informacji poufnych i zobowiązuje się, do: nie ujawniania w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody UNIT4 POLSKA, Informacji poufnych dotyczących UNIT4 POLSKA i zasad ich współpracy, jakiejkolwiek osobie trzeciej, ochrony Informacji poufnych uzyskanych w toku realizacji Usługi SaaS Obowiązek zachowania poufności obowiązuje bez terminowo także po zakończeniu Okresu korzystania z Aplikacji TETA. 13. Ochrona danych osobowych Użytkownika Administratorem danych osobowych Użytkowników podanych na ich Kontach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: Ustawa o ochronie danych osobowych ) jest UNIT4 POLSKA Użytkownik rejestrując się w Serwisie internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie lecz są one niezbędne do złożenia Zamówienia, udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji TETA oraz wystawienia dla niego faktury VAT z tego tytułu UNIT4 POLSKA przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia oraz udostępnienia mu Aplikacji TETA za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkbox] UNIT4 POLSKA będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkbox] UNIT4 POLSKA przetwarza oraz udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane w punkcie 13.4 powyżej jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkbox] Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez UNIT4 POLSKA, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez UNIT4 POLSKA z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez złożenie oświadczenia [checkbox] na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zmianami) Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane na adres UNIT4 POLSKA albo bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tam danych W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka prywatności. 14. Ochrona danych osobowych wprowadzonych do Aplikacji TETA W zakresie danych osobowych pracowników Użytkownika wprowadzonych do Aplikacji TETA administratorem tych danych osobowych pozostaje Użytkownik. Użytkownik powierzy UNIT4 POLSKA przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników, które zostały wprowadzone do Aplikacji TETA w zakresie niezbędnym do wykonywania przez UNIT4 POLSKA obowiązków wynikających z Regulaminu na podstawie odpowiedniej umowy zawartej na piśmie. Przesłanie podpisanej pisemnej umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych przez

14 Użytkownika na rzecz UNIT4 POLSKA jest warunkiem udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji TETA W pozostałym zakresie zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych pracowników Użytkownika określa Polityka prywatności. 15. Prawa autorskie Aplikacja TETA jest chroniona prawami autorskimi, które są zastrzeżone dla UNIT4 POLSKA. Uzyskując dostęp do Aplikacji TETA Użytkownik nie nabywa do niej praw autorskich, w szczególności nie ma prawa do: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Aplikacji TETA w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, dekompilacji, tworzenia kopii zapasowej lub jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji TETA; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, Aplikacji TETA lub jej kopii Użytkownik może korzystać z Aplikacji TETA jedynie w celu zarządzania kadrowo-płacowego w stosunku do zatrudnionych przez siebie pracowników poprzez: wyświetlanie Aplikacji TETA, wprowadzanie do Aplikacji TETA danych zgodnie z przewidzianymi dla niej funkcjonalnościami, a także generowanie i uzyskiwanie z Aplikacji TETA danych, także poprzez wykonywanie wydruków, które zgodnie z jej funkcjonalnością mogą być z Aplikacji TETA generowane i uzyskiwane. Korzystanie z Aplikacji TETA we wskazanym wyżej zakresie ma charakter Usługi SaaS i nie wymaga udzielenia Użytkownikowi licencji. 16. Siła wyższa UNIT4 POLSKA nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi SaaS, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie będzie wynikało z siły wyższej Za siłę wyższą w rozumieniu uważa się zdarzenie zewnętrzne i niezależne od UNIT4 POLSKA, które jest niemożliwe do przewidzenia i pozostaje poza kontrolą UNIT4 POLSKA i wystąpiło po dniu akceptacji Zamówienia lub które spełnia kryteria uznania za siłę wyższą ustalone przez orzecznictwo sądów polskich. Siła wyższa może między innymi wynikać z następujących okoliczności: wojna, w tym: wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty sabotażu; atak terrorystyczny, katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, wybuch, pożar, zniszczenie maszyn lub instalacji będących poza kontrolą UNIT4 POLSKA, awaria lub wyłączenie zasilania energetycznego linii kablowej zasilającej system informatyczny Użytkownika lub UNIT4 POLSKA, zaistnienie wyładowań energetycznych, w trakcie których zaleca się odłączenie systemu informatycznego od sieci i zasilania UNIT4 POLSKA powiadomi Użytkownika o zaistnieniu siły wyższej.

15 17. Zakończenie Usługi SaaS Po zakończeniu Okresu korzystania z Aplikacji TETA, czy to z powodu upływu terminu, czy z powodu wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu internetowego i Aplikacji TETA, Konto Użytkownika zostanie usunięte Użytkownik przed upływem Okresu korzystania z Aplikacji TETA powinien wygenerować i uzyskać wszelkie dane i informacje potrzebne do dalszego zarządzania kadrowo-płacowego w swoim przedsiębiorstwie. Po usunięciu Konta Użytkownika te dane i informacje zostaną bezpowrotnie utracone. 18. Zmiana Regulaminu UNIT4 POLSKA może zmienić postanowienia Regulaminu, jeśli: (i) jest to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ze względu na zmianę takich przepisów; (ii) jest to niezbędne ze względu na zalecenia, decyzje lub postanowienia odpowiednich sadów bądź organów sformułowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa; (iii) wystąpiła rozbieżność między zakresem Usługi SaaS, a ustalonym z tytułu jej świadczenia wynagrodzeniem; (iv) jest to niezbędne ze względu na wymagania techniczne; (v) jest to niezbędne, aby zapewnić działanie Usługi SaaS; lub (vi) postanowienia zostaną zmienione na korzyść Użytkownika. UNIT4 POLSKA za pomocą poczty elektronicznej lub w inny stosowny sposób powiadomi Użytkownika o planowanych zmianach przed ich wejściem w życie. UNIT4 POLSKA zapewni Użytkownikowi możliwość rezygnacji z usług przed wejściem takiej zmiany w życie. Jeśli Użytkownik nie zrezygnuje z Usługi SaaS w tym terminie, będzie to oznaczać, że wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w treści Regulaminu. 19. Postanowienia końcowe Regulamin dostępny jest w Serwisie Internetowym Zamówienie stanowi integralną część niniejszego Regulaminu Użytkownik nie ma prawa do przeniesienia praw wynikających z nabycia przez niego Usługi SaaS na jakikolwiek podmiot trzeci Regulamin oraz dokumenty powołane w jego treści stanowią całość regulacji odnoszących się do zasad świadczenia Usług SaaS pomiędzy UNIT4 POLSKA oraz Użytkownikiem i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia oraz uzgodnienia ustne i pisemne dotyczące Usług SaaS W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. UNIT4 POLSKA dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla UNIT4 POLSKA Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

16

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO z dnia 10 listopada 2016 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO  z dnia 10 listopada 2016 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.tefalove.pl z dnia 10 listopada 2016 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady wykonywania przez SDPK spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 21 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) TOYA S.A. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o.

Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o. Regulamin Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 1.12.2014r. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji Dziennik Snu, znajdującej się na stronie internetowej nabezsennosc.pl

Regulamin aplikacji Dziennik Snu, znajdującej się na stronie internetowej nabezsennosc.pl Regulamin aplikacji Dziennik Snu, znajdującej się na stronie internetowej nabezsennosc.pl 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji Dziennik Snu, znajdującej się na stronie internetowej nabezsennosc.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Panelu Klienta spółek Grupy Vantage

Regulamin korzystania z Panelu Klienta spółek Grupy Vantage ZAŁĄCZNIK NR 14 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PANELU KLIENTA SPÓŁEK GRUPY VANTAGE Regulamin korzystania z Panelu Klienta spółek Grupy Vantage Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz

POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz A. Definicje Dla potrzeb niniejszej polityki prywatności znajdują zastosowanie definicje zawarte w pkt. I Regulaminu, programu Karta Klienta Mercedes-Benz

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY 1 DEFINICJE 1) Regulamin Promocji - niniejszy regulamin. Określa szczegółowe warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Agencji ochrony w ramach Promocji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.KOLOROWE-KREDKI.PL Obowiązuje od dnia 30.10.2012 roku. I. Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej OŚWIADCZENIE o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej Dane klienta Nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku konsumenta...... Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: REGULAMIN Usługi Billin 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Cennik -stanowiący integralną część Umowy dokument określający wysokość wynagrodzenia Usługodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przy pomocy aplikacji JetVerify ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin świadczenia usług przy pomocy aplikacji JetVerify ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świadczenia usług przy pomocy aplikacji JetVerify ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usług przez Media Team Interactive Sp. z o.o. 2. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA 1 Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zakupu

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia wstępne $ 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem, opracowano na podstawie: 1) Kodeks cywilny-ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo